Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Valešić V POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA , Članak 23. Postavlja se pitanje davanja suglasnosti središnjg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite na utvrđene mjere civilne zaštite u kojima je surađivao - vidjeti čl. 4. st. 2. ovog pravilnika. Primljeno na znanje Članak je brisan.
2 Željko Valešić V POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA , Članak 20. čl. 20. nije u skladu sa čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15): - st. 1. - stoji broj 18., a treba da stoji broj 19. Djelomično prihvaćen Članak 12. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 83/15) uređuje nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dok članak 20. ovog Pravilnika govori o postupku izrade i donošenja prostornih planova. U članku 20. ovog Pravilnika broj „18“ zamijenjen je brojem „19“.
3 Željko Valešić V POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA , Članak 19. čl. 19. u cjelini nije u skladu sa čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15) - st. 2. - stoji broj 19., a treba da stoji broj 18. Nije prihvaćen Članak 12. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 83/15) uređuje nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dok članak 19. ovog Pravilnika govori o postupku izrade i donošenja prostornih planova. Stavak 2. je brisan.
4 Željko Valešić V POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA , Članak 18. čl. 18. nije u skladu sa čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15): - st. 1. "...daje svoje zahtjeve...", stoji riječ: mišljenja, a treba da stoji riječ: suglasnosti - st. 2. "...dostavi zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svoje nadležnosti." - st. 3. "...dostaviti i sve raspoložive podatke i drugu dokumentaciju...", svi raspoloživi podatci i dokumentacija (procjena rizika i dr. dokumentacija) je u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nije prihvaćen Članak 12. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 83/15) uređuje nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dok članak 18. ovog Pravilnika govori o postupku izrade i donošenja prostornih planova.
5 Željko Valešić IV MJERE CIVILNE ZAŠTITE U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA, Članak 15. Napomena: po ovom čl. sudjeluje i MUP odmosno Policijska uporava sukladno čl. 23. Zakona o zaštiti od požara (NN, 92/10) te postoji mogućnost preklapanja nadležnosti. Primljeno na znanje Članak 15. ovog Pravilnika je izmijenjen.
6 Željko Valešić IV MJERE CIVILNE ZAŠTITE U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA, Članak 10. dio čl.10. nije u skladu sa čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15): - "... kao i zahtjeva..." Nije prihvaćen Članak 12. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 83/15) uređuje nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dok članak 10. ovog Pravilnika govori o svrsi ugradnje mjera civilne zaštite u dokumente prostornog uređenja.
7 Željko Valešić III CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA, Članak 8. čl. 8. nije u skladu sa čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15): - "...Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima..." Nije prihvaćen Članak 12. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 83/15) uređuje nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dok članak 8. ovog Pravilnika govori o zahtjevima civilne zaštite u prostornom planiranju.
8 Željko Valešić II. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA , Članak 5. čl. 5. nije u skladu sa čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15): - "...Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima..." Nije prihvaćen Navedeni članak Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 83/15) definira poslove Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dok sporni članak ovog Pravilnika govori o polazištima zahtjeva civilne zaštite u prostornim planovima.
9 Željko Valešić III CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA, Članak 7. dio čl. 7. nije u skladu sa čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15): - "... posebni zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima..." Nije prihvaćen Članak 12. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 83/15) uređuje nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dok članak 7. ovog Pravilnika govori o provođenju mjera iz ovog Pravilnika.
10 Željko Valešić I OPĆE ODREDBE, Članak 4. čl. 4. st. 2. nije u skladu sa čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15): - st. 1. "...Procjene rizika koriste se kao podloge za definiranje zahtjeva civilne zaštite..." - st. 2. središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite ne surađuje u utvrđivanju mjera civilne zaštite Prihvaćen Tekst odredbi će se izmijeniti sukladno komentarima.
11 Željko Valešić I OPĆE ODREDBE, Članak 3. čl. 3. st. 3. stoji riječ: mišljenja, a treba da stoji riječ: suglasnosti Primljeno na znanje Članak 3. je izmijenjen na način da je stavak 3. brisan, jer je davanje suglasnosti uređeno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 85/15)
12 Željko Valešić I OPĆE ODREDBE, Članak 1. članak 1. nije sukladan s čl. 12. st. 1. podstavkom 21. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN, 85/15): - središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite ne utvrđuje zahtjeve zaštite prostora sukladno procjenama rizika, - te ne sudjeluje u postupku izrade i usvajanja prostornih planova. Nije prihvaćen Člankom 12. stavkom 1. podstavkom 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 85/15) propisano je kako Državna uprava za zaštitu i spašavanje daje suglasnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na planirane mjere zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja i usklađenost s procjenama rizika za koje dostavlja zahtjeve temeljem članka 12. stavka 1. podstavka 29., što je sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (153/13).
13 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta IV MJERE CIVILNE ZAŠTITE U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA, Članak 17. Članak 17. stavak 1. PRIJEDLOG: (1) Preventivne mjere upravljanja rizikom od prometnih nesreća koje uključuju opasne tvari provode se ovisno o određivanju prometnih pravaca po kojima se smiju prevoziti opasne tvari u odnosu na opseg posljedica koje rizik može izazvati. KOMENTAR: Terminologija Nije prihvaćen Pojam rizik (prema UNSDR-u) obuhvaća vjerojatnost pojave određenog događaja i njegovih negativnih posljedica. Slijedom navedenog predloženi tekst nije moguće prihvatiti, jer terminološki ne odgovara članku niti željenom cilju. Nadalje ovim člankom ne upravljamo rizikom, odnosno ne utječemo na sve faktore koje čine rizik (brzina, vrsta tvari, vozač, vrsta vozila itd.), već ublažavamo posljedice neželjenog događaja.
14 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta V POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA , Članak 21. Članak 21. Komentar: U Zakonu o prostornom uređenju nigdje se ne spominje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite. Primljeno na znanje Članak je brisan.
15 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta IV MJERE CIVILNE ZAŠTITE U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA, Članak 12. Članak 12. stavak 5. PRIJEDLOG: Dodati: Zone za zbrinjavanje ne smiju se nalaziti na nestabilnom, močvarnom ili privremeno plavljenom području odnosno području koje može biti ugroženo u slučaju pucanja nasipa ili drugih vodozaštitnih objekata. Isto tako moraju se planirati na površinama koje se vrlo brzo mogu prenamijeniti (redovito su održavane – košnja) i koje se nalaze blizu asfaltnih prometnica s najmanje dva kolna traka. Poželjno da je nagib terena zone za zbrinjavanje između 2-6% uz sastav tla koji dobro apsorbira vodu. KOMENTAR: Potrebno je detaljnije definirati prostorne uvjete vezane uz podizanje šatorskih naselja. Ona moraju biti smještena na područjima koja ne mogu biti pogođena naknadnim negativnim manifestacijama primarnih nepogoda (npr. pucanje nasipa kao posljedice razornog potresa što dovodi do poplavljivanja mjesta na kojem je planirana izgradnja šatorskog naselja). Isto tako ne smiju se nalaziti blizu objekata koji uslijed rušenja mogu ugroziti sigurnost zbrinutog stanovništva (definiranje sigurnosnih zona oko lokacija). Isto tako moraju biti dobro prometno povezane i sl. Nagib 2-6% prirodna je retencija koja pomaže u odvodnji tijekom kišnog vremena i sprječava akumulaciju vode kod ravnoga terena što donosi veći rizik od pojave zaraznih bolesti, kao što i nagib veći od 6% može dovesti do erozije tla ili pojave klizišta. Zemljišta koja loše apsorbiraju vodu mogu dovesti do sanitarne problematike. Poželjno je izbjegavati pješčana i kamenita područja. Članak 12. stavak 8. PRIJEDLOG: (8) Prostornim planovima moraju se odrediti dijelovi u prostoru za privremeno odlaganje otpada nastalog uslijed velike nesreće i katastrofe kao i mjesta za ukop. KOMENTAR: Potrebno je definirati i mjesta za ukop, posebno blizu velikih gradova, jer u slučaju velikog broja poginulih postojeći kapaciteti neće biti dostatni. Djelomično prihvaćen Predloženi tekst je izmijenjen i ugrađen u postojeći tekst članka 12. stavka 5. ovog Pravilnika. Predloženi tekst je izmijenjen i ugrađen u postojeći tekst članka 12. stavka 8. ovog Pravilnika.
16 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta III CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA, Članak 7. Članak 7. KOMENTAR: Aktivnosti su neodređene i vrlo općenite, niti se jasno spominju u Pravilniku. Ovaj Pravilnik bi trebao zamijeniti stari Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.) na način da ga osuvremeni i prilagodi novim okolnostima. Djelomično prihvaćen Riječ „aktivnosti“ je zamijenjena rječju „mjere“. Ovim Pravilnikom djelomično se uređuje u skladu s novim okolnostima postupanje u svezi mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora iz djelokruga rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a sam Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.) može izmijeniti odnosno staviti van snage samo nadležno tijelo koje ga je donijelo.
17 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta II. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA , Članak 5. Članak 5. PRIJEDLOG: Dodati: - odrediti evakuacijske koridore, površine za prihvat stanovništva i gradnju šatorskih naselja, te mjesta za ukop sukladno procjenama rizika odnosno u prostoru planirati i druge segmente bitne za provođenje mjera civilne zaštite KOMENTAR: Prostorno planiranje ne odnosi se samo na građevine već i na prostor u cjelini što uključuje planiranje evakuacijskih koridora, područja za prihvat stanovništva i gradnju šatorskih naselja, prostor za odlaganje građevinskog materijala, prostor za masovne grobnice i sl. Svaki veći grad koji se temeljem procjene nalazi u zoni visokog rizika od pojave događaja koji bi mogli rezultirati masovnim stradanjem stanovništva i materijalnih dobara, trebao bi imati unaprijed određene navedene površine u prostornim planovima, i bilo bi dobro da to bude spomenuto u Pravilniku. Nije prihvaćen Navedeni komentar odnosi se na sadržaj propisan člankom 12. Zakona o sustavu civilne zaštite
18 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta I OPĆE ODREDBE, Članak 4. Članak 4. stavak 2. KOMENTAR: Bilo bi poželjno Pravilnikom propisati potrebne mjere ovisno o vrsti rizika i mogućem pretpostavljenom intezitetu posljedica na način da se prema stanju utvrđenom procjenom rizika točno znaju mjere odnosno obveze vezane uz svaki prostorni plan te da o konkretnom načinu implementacije tih mjera u prostornim planovima odlučuju gradonačelnik, župan i Vlada, a nadležno tijelo za poslove civilne zaštite tada daje suglasnost na planirane mjere. Nije prihvaćen Pravilnik propisuje samo generalne mjere smanjenja rizika od katastrofa, za rizike koji su u nadležnosti DUZS-a i za koje nije propisan sličan dokument iz razloga što je jednim dokumentom gotovo nemoguće riješiti, odnosno, propisati mjere, za sve vrste i sve nivo rizika. Postoji više faktora rizika te su oni specifični za svaku jedinicu za koju se provodi procjena rizika. Navođenje svih mogućih mjera stvorilo bi krut, nepregledan i u praksi neprovediv dokument. Ponavljamo, konkretno definiranja mjera, odnosno zahtjeva, ne bi bilo preporučljivo jer bi se time stvorio kruti sustav što se želi izbjeći s obzirom na razvoj novih tehnika i tehnologija te novih spoznaja na području smanjenja rizika od katastrofa. Nadalje, na načelnicima, gradonačelnicima i županima je da sami odaberu vrstu i količinu mjera koje će provoditi u svrhu smanjenja rizika od katastrofa i stvaranja održive JLP(R)S.
19 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta I OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3. stavak 2. KOMENTAR: Bilo bi poželjno Pravilnikom o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju utvrditi opća načela i način sudjelovanja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite odnosno obveze. U članku 1. se spominje da se u ovom Pravilniku utvrđuju kriteriji za utvrđivanje mjera civilne zaštite u prostornim planovima. Zakon o sustavu civilne zaštite zahtjeve sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja definira kao „preventivne aktivnosti i mjere koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“. Novi pravilnik trebao bi zamijeniti Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.) na način da ga osuvremeni i prilagodi novim okolnostima. U navedenom Pravilniku iz bivše države (koji je očito još uvijek na snazi) stoji „prostorni planovi, osim sadržaja određenog drugim propisom, obavezno imaju i sadržaj propisan ovim pravilnikom“ Problem je što se Pravilnikom o mjerama CZ u prostornom planiranju ništa konkretno ne definira, čak ni konkretni zahtjevi tijela nadležnog za poslove civilne zaštite prema obveznicima izrade prostornih planova (npr. smjernice za prostorno određivanje lokacija takvih naselja itd.) Nije prihvaćen Odredbama ovog Pravilnika navedene su određene mjere civilne zaštite, a što se tiče konkretnog definiranja mjera odnosno zahtjeva ne bi bilo preporučljivo jer bi se time stvorio kruti sustav što se želi izbjeći s obzirom na razvoj novih tehnika i tehnologija te novih spoznaja na području smanjenja rizika od katastrofa. Što se tiče poveznice s spomenutim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.) potrebno je napomenuti kako je to u doba nastanka bio jedinstven dokument takove vrste što danas nije slučaj te bi se takvim izričajem doveli u koliziju s drugim propisima.
20 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta I OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članak 2. stavak 3. PRIJEDLOG: Zamijeniti “sprječavaju posljedica prije samog nastanka velike nesreće ili katastrofe” s “smanjuje vjerojatnost nastanka velike nesreće ili katastrofe” ili “jača otpornost zajednice na velike nesreće ili katastrofe” KOMENTAR: Ovo je vrlo nespretno napisano jer posljedica prije nastanka velike nesreće i katastrofe najčešće nema obzirom da posljedice uzrokuje sam neželjeni događaj čiji se utjecaj može izbjeći ili smanjiti smanjenjem vjerojatnosti nastanka događaja ili jačanjem otpornosti. Također, u sljedećem retku spominje se ublažavanje posljedica velike nesreće ili katastrofe što je u principu jačanje otpornosti tako da bi smanjenje vjerojatnosti nastanka velike nesreće ili katastrofe možda bio najprikladniji izraz za prethodni redak obzirom da je rizik određen odnosom vjerojatnosti i posljedica. Djelomično prihvaćen U članku 2. stavku 3. briše se prva alineja. Što se tiče ostalih komentara ne prihvaćaju se iz razloga što vjerojatnost nastanka nije moguće kontrolirati kada govorimo o prirodnim prijetnjama. Na vjerojatnost nastanka moguće je isključivo utjecati u zatvorenim strogo kontroliranim sustavima kakvi su velika industrijska postrojenja odnosno kada govorimo o tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama.
21 Grga K PRAVILNIK O MJERAMA CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNOM PLANIRANJU Ovaj Zakon potrebno je uskladiti s Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Umjesto daljnjeg objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Primljeno na znanje Što se tiče korištenja podataka koji su dostupni u Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ovim pravilnikom želi se potaknuti korištenje navedene baze podataka.