Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja PRAVILNIK, Članak 51. NCVVO ima problem sa datumom stupanja na snagu ovog Pravilnika. Pretpostavljamo da je datum usklađen sa završetkom školske godine, no mi imamo jesenski rok polaganja ispita državne mature tijekom rujna. Nakon konačne objave rezultata, izdaju se potvrde o položenim ispitima državne mature. Potvrde sa ljetnoga roka izdavati će se prema postojećem Pravilniku dok bi se potvrde sa jesenskoga roka trebale izdavati prema novom Pravilniku. Nelogično je da izdajemo potvrde na različitim obrascima pa bi nam trebalo omogućiti da potvrde sa jesenskoga roka izdamo na isti način kao sa ljetnoga. Prihvaćen Vaša sugestija se uvažava te će stoga čanak 51. Pravilnika glasiti: "Ovaj Pravilnik bit će objavljen u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine, osim odredaba članka 42. i 43. te odredaba članka 46., 47., 48. i 49. u dijelu koji se odnosi na sadržaj i oblik svjedodžbe o državnoj maturi i potvrde o položenim ispitima državne mature, a koje odredbe stupaju na snagu danom početka ljetnog ispitnog roka državne mature u školskoj godini 2017./2018."
2 Marinela Fabijan Gašparević PRAVILNIK, Članak 46. U čl. 46. st.2. a) smatramo da ne može postojati samo jedan obrazac razredne svjedodžbe za sve učenike s obzirom da se neki učenici školuju po primjerenom obliku školovanja te bi se to ipak trebalo vidjeti. Djelomično prihvaćen U matičnoj knjizi bilježi se klasa rješenja o primjerenom obiliku obrazovanja, kao i u e-Matici odnosno bilježi se program prema kojem se obrazuju učenici. Učenici koji se obrazuju prema posebnim programima za stjecanje kompetencije imaju opisne, a ne brojčane ocjene. Svjedodžbe se ne mogu posebno označavati jer bi to značilo diskriminaciju učenika s teškoćama u razvoju u inkluziji u odnosu na druge učenike.
3 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja PRAVILNIK, Članak 43. Možda bi trebala provjera (stavak 6 ) radi li se o vodenom ili tzv suhom žigu. Prihvaćen Vaša sugestija se uvažava. Članak 43. stavk 6. će, prema Zakonu o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske glasiti: Potvrde o položenim ispitima državne mature za učenike iz stavka 2. točke c), d) i e), osim navedenog stavkom 4., sadrže: ime, prezime i sliku potpisa ravnatelja NCVVO-a te žig (suhi žig) uz sliku potpisa. Sukladno prethodno navedenom izmjena će se izvršiti i u članku 42. stavku 2. te članku 43. stavku 3.
4 Nives Horvat PRAVILNIK, Članak 40. Članak 40., stavak 2. Na razrednoj svjedodžbi učenika koji su se školovali po redovnoj programu uz prilagodbu, to bi trebalo biti naznačeno na primjeren način. Time se učenike ne diskriminira, već se daje pravilnija informacija o njihovoj stvarnoj izobrazbi. Budući da se učenicima koji su nastavu pohađali na stranom jeziku upisuje zvjezdica, na manje upečatljiv način može se isto učiniti za prethodno navedenu skupinu učenika. Djelomično prihvaćen U matičnoj knjizi bilježi se klasa rješenja o primjerenom obiliku obrazovanja u kojem je sve navedeno te se u "bilješke o učeniku i posebnostima važnim za učenikovo obrazovanje" evidentira (skraćeno) vrsta programa po predmetima. U e-Matici bilježi se program prema kojemu se obrazuju učenici s teškoćama u razvoju kao i predmet kojeg učenik sluša uz prilagodbu u toj vrsti programa.Svjedodžbe se ne mogu označavati jer bi to značilo diskriminaciju djece s teškoćama u odnosu na druge učenike.
5 Sonja Banić PRAVILNIK, Članak 40. Ako su se učenici iz pojedinih predmeta školovali po posebnom programu, to mora biti vidljivo u njihovoj svjedodžbi, slično kao što se vidi za predmete pohađane na stranom jeziku. Djelomično prihvaćen U matičnoj knjizi bilježi se klasa rješenja o primjerenom obiliku obrazovanja u kojem je sve navedeno te se u "bilješke o učeniku i posebnostima važnim za učenikovo obrazovanje" evidentira (skraćeno) vrsta programa po predmetima. U e-Matici bilježi se program prema kojemu se obrazuju učenici s teškoćama u razvoju kao i predmet kojeg učenik sluša uz prilagodbu u toj vrsti programa..Svjedodžbe se ne mogu označavati jer bi to značilo diskriminaciju djece s teškoćama u odnosu na druge učenike.
6 Marinela Fabijan Gašparević PRAVILNIK, Članak 40. U čl. 40.st. 2. smatramo da bi prostore za upis izvannastavnih aktivnosti trebao biti prilagodljiv broju istih jer iz iskustva prošlih godina nismo bili u mogućnosti unijeti sve izvannastavne aktivnosti učenicima koji su imali više tih aktivnosti. Prihvaćen Pri propisivanju sadržaja i oblika obrazaca razrednih svjedodžbi vodilo se o tome računa. Također je riješen problem ispisa predmeta s dugim nazivom, označavanje i ispis predmeta koje učenik(ca) pohađa na jednom od stranih jezika te problem velike količine teksta na dvojezičnim svjedodžbama.
7 Nera Đonlić PRAVILNIK, Članak 38. Čl.38, st. 2: Ispisivanje svake ocjene koju je učenik dobio u 1. obrazovnom razdoblju nema svrhu ni za učenika ni za roditelja. Roditelj je dužan redovito pratiti uspjeh učenika u školi. Ukoliko to ne čini postoje druge načini rješavanja problema umjesto tjeranje učitelja da budu prepisivači. Predlažem brisanje. Nije prihvaćen Člankom 48. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisano je da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i da ima dva polugodišta. Osim toga, u Članku 138. stavku 1. propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Stoga, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti te stoga nije nužno da obavijest sadrži ispis svih ocjena po nastavnim predmetima za pojedinog učenika. Naime, obavijest upućena roditeljima/skrbnicima može biti izvještaj o postignutim rezultatima izvučen iz e-Dnevnika, ali isto tako, može biti i informativna obavijest o napredovanju u radu (dostavljeno pisano ili elektroničkom poštom). Pri izmjeni/dopuni Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
8 Dajana Vidaković PRAVILNIK, Članak 38. Pisana obavjest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog obrazovnog razdoblja je u suprotnosti s obećanim administrativnim rasterećenjem učitelja - u prvom redu razrednika. Roditelj odnosno skrbnik dužan je redovito se informirati o radu i uspjehu učenika. Važeći pravilnici i zakoni ne propisuju zaključivanje ocjena na kraju prvog obrazovnog razdoblja te stvarno nema razloga, svrhe ni smisla tjerati razrednike da na kraju obrazovnog razdoblja prepisuju svaku ocjenu koju je učenik u toku polugodišta dobio. Nije prihvaćen Člankom 48. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisano je da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i da ima dva polugodišta. Osim toga, u Članku 138. stavku 1. propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Stoga, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti te stoga nije nužno da obavijest sadrži ispis svih ocjena po nastavnim predmetima za pojedinog učenika. Naime, obavijest upućena roditeljima/skrbnicima može biti izvještaj o postignutim rezultatima izvučen iz e-Dnevnika, ali isto tako, može biti i informativna obavijest o napredovanju u radu (dostavljeno pisano ili elektroničkom poštom). Pri izmjeni/dopuni Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
9 JUDITA BOJIĆ PRAVILNIK, Članak 38. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta (odnosno, obrazovnog razdoblja) je ranije navedena kao dokumentacija koja se vodi po potrebi, a sada se ističe kao obaveza razrednika. Smatram da je ta obavijest bespotrebno dodatno administrativno opterećenje za razrednike. Velik broj škola još uvijek nema e-dnevnike i samim tim mogućnosti ispisa ocjena, pa ova obavijest zapravo znači sate ispisivanja ocjena s kojima su i učenici i roditelji ranije upoznati. O neekonomičnosti istih nema potrebe ni govoriti. I naravno, hoće li to dodatno opterećenje također biti pod "ostalim" zaduženjima razrednika, koja su već sad vrlo opširna ili će se promijeniti tjedno zaduženje? Nije prihvaćen Člankom 48. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisano je da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i da ima dva polugodišta. Osim toga, u Članku 138. stavku 1. propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Stoga, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti te stoga nije nužno da obavijest sadrži ispis svih ocjena po nastavnim predmetima za pojedinog učenika. Naime, obavijest upućena roditeljima/skrbnicima može biti izvještaj o postignutim rezultatima izvučen iz e-Dnevnika, ali isto tako, može biti i informativna obavijest o napredovanju u radu (dostavljeno pisano ili elektroničkom poštom). Pri izmjeni/dopuni Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
10 Marinko Uremović PRAVILNIK, Članak 38. Smatram da je ovaj članak nepotreban te da u velikoj mjeri administrativno opterećuje razrednike. Obveze razrednika i roditelja uključuju redovitu upoznatost s uspjehom djeteta. Obveza je roditelja doći u školu i razgovarati s razrednikom, i obveza je razrednika pozvati roditelja u školu ukoliko roditelj ne izvršava svoje obaveze. Tiskanje velikog broja papira s izvještajem na polugodištu nije razumno trošenje resursa niti u pogledu rasterećenja administrativnih poslova razrednika niti je to u skladu s razvojem e-Hrvatske kojoj svi težimo. Nije potrebno ni istaknuti s ekološkog stajališta koliko bi se tu papira bespotrebno iskoristilo. Nije prihvaćen Člankom 48. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisano je da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i da ima dva polugodišta. Osim toga, u Članku 138. stavku 1. propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Stoga, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti te stoga nije nužno da obavijest sadrži ispis svih ocjena po nastavnim predmetima za pojedinog učenika. Naime, obavijest upućena roditeljima/skrbnicima može biti izvještaj o postignutim rezultatima izvučen iz e-Dnevnika, ali isto tako, može biti i informativna obavijest o napredovanju u radu (dostavljeno pisano ili elektroničkom poštom). Pri izmjeni/dopuni Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
11 Josip Kličinović PRAVILNIK, Članak 38. Člankom 2, stavkom 2, točkom (f), alinejom 1 te člankom 38. ponovno se uvodi Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Slična je odredba postojala i prije u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, članak 138, stavak 3), ali je Hrvatski sabor na sjednici 12. prosinca 2014. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/2014) čime je navedeni članak 138, stavak 3 izbrisan. Ponovno uvođenje pisanog izvještavanja na kraju prvog obrazovnog razdoblja smatram protivno Strategiji obrazovanja koja kaže Mjera 1.1. "Smanjiti stupanj normiranosti odgojno-obrazovnog i administrativnog rada odgojno-obrazovnih ustanova". I učenici i roditelji su svakom ocjenom upoznati i imaju povratnu informaciju o svladanosti programa. Stoga nema nijednog pedagoškog razloga ponovno uvođenje Obavijesti. Osim toga, skrećem pozornost na neusklađenost terminologije sa Zakonom o odgoju i obrazovanju. Nastavna godina nije podijeljena na dva polugodišta nego na dva obrazovna razdoblja. Stoga predlažem da se odredba o uvođenju Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, i vezani članak 38., izbrišu. Nije prihvaćen Člankom 48. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisano je da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i da ima dva polugodišta. Osim toga, u Članku 138. stavku 1. propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Stoga, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti te stoga nije nužno da obavijest sadrži ispis svih ocjena po nastavnim predmetima za pojedinog učenika. Naime, obavijest upućena roditeljima/skrbnicima može biti izvještaj o postignutim rezultatima izvučen iz e-Dnevnika, ali isto tako, može biti i informativna obavijest o napredovanju u radu (dostavljeno pisano ili elektroničkom poštom). Pri izmjeni/dopuni Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
12 OŠ "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina PRAVILNIK, Članak 30. Potrebno je svakako da ispisnica sadrži i naziv škole u koju se učenik upisuje. Problem nastaje kod ispisivanja učenika i odlaska u inozemstvo te nastavka školovanja u inozemstvu. Uglavnom se susrećemo sa situacijama da ne dobijemo potvrdu upisa učenika iz škole u inozemstvu. U tom slučaju bi ga trebali i dalje voditi kao učenika škole, a on nije na nastavi što opet ima za posljedicu određene posljedice ako je školski obveznik. Dakle, smatramo da u slučaju odlaska roditelja u inozemstvo, isti treba ispisnici priložiti i potvrdu o predupisu u školu u stranoj zemlji. Djelomično prihvaćen Prijedlog se prihvaća po pitanju dijela u kojem se navodi naziv škole koju dijete, nakon ispisa, upisuje. Stoga je članak 30. stavak 2. alineja 5. dopunjena podatcima o drugoj školi koju učenik upisuje (nakon ispisa iz škole) te glasi "- druge podatke (razlog ispisa, podaci o školi u koju se upisao, datum upisa u novu školu i dr.)". Što se tiče evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje u inozemstvu ili napuste školu bez ispisa ovim Pravilnikom se navedeno ne može regulirati.
13 Damir Mikolji PRAVILNIK, Članak 30. Člankom 23. stavkom 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definirane su dvije obaveze školi iz koje učenik odlazi: 1) izdati prijepis ocjena, 2) ispisati učenika u roku od sedam dana od primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu. S obzirom na navedeno rješenje iz Zakona bilo bi dobro da ispisnica sadrži informaciju o novoj školi i datumu upisa. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. U članku 30. stavku 2. alineja 5. dopunjena je podatcima o drugoj školi koju učenik upisuje (nakon ispisa iz škole) te glasi "- druge podatke (razlog ispisa, podaci o školi u koju se upisao, datum upisa u novu školu i dr.)".
14 Zrinka Dejanović PRAVILNIK, Članak 16. Budući da već tri godine radimo sa e-dnevnicima, mislim da je potrebno unijeti promjenu. Kako za tiskani oblik postoji na koricama imenika te u dnevniku rada uputa o jednoobraznom vođenju knjige,smatram da je i u e-dnevniku potrebno učiniti dvije stvari.Prvo, da rubrike i dijelovi u tiskanom obliku i elektronskom obliku budu identični ( što sada nije slučaj) te da bar za neke dijelove u elektoronskom obliku bude uputa za jednoobrazno vođenje. To su konkretno: U pregledu rada- Godišnji plan i tjedna evidencija o radu razrednika u razrednom odjelu, te u Zapisnicima - podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela. U školama koje rade sa e-dnevnikom sve se to vodi ali zbog različitih tumačenja nije jednoobrazno. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom ne propisuje se vođenje e-Dnevnika. Vaše prijedloge prenijet ćemo instituciji nadležnoj za aplikaciju e-Dnevnik (CARNetu).
15 Sonja Banić PRAVILNIK, Članak 14. Čl.14 st.7b) Pregled rada Nema potrebe da se u pregled rada unosi tjedni raspored sati razrednog odjela. Raspored se često mijenja, pa bi ga trebalo stalno ispravljati. Nije prihvaćen Tjedni raspored sati je koristan podatak, osobito nastavnicima određenog razrednog odjela. S obzirom da se raspored sati može popunjavati grafitnom olovkom ne postoji prepreka za njegovim vođenjem u slučaju promjene tijekom godine.
16 Sonja Banić PRAVILNIK, Članak 14. Čl. 14, st.5 Nema potrebe da uz popis učenika piše OIB. Sasvim je dovoljno što je OIB upisam u matici. Nije prihvaćen Iz praktičnih razloga i potrebe (natjecanja, putovanja...) osobni identifikacijski broj učenika (OIB) je stavljen u tablicu zajedno s popisom učenika u razrednom odjeljenu i prostorom za napomene.
17 Sonja Banić PRAVILNIK, Članak 13. čl.13 st.5 Nema potrebe da se u popisu učenika navodi i OIB. čl.13 st.7a) Imenik Treba imati na umu da učenici u 3. razredu gimnazije imaju i do 18 predmeta, pa treba ostaviti barem toliko rubrika u imeniku Primljeno na znanje Iz praktičnih razloga i potrebe (natjecanja, putovanja...) osobni identifikacijski broj učenika (OIB) je stavljen u tablicu zajedno s popisom učenika u razrednom odjeljenu i prostorom za napomene. Ovaj Pravilnik ne propisuje izgled rubrika u pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama, već sadržaj i oblik istih. Pri grafičkom oblikovanju Razredne knjige voditi će se računa o prostoru i unosu svi propisanih elementa.
18 Marinela Fabijan Gašparević PRAVILNIK, Članak 9. U čl. 9. st. 5. smatramo da ne treba postojati tablica s popisom učenika i njihovim OIB -om. U st.6. a) smatramo da u imeniku treba postojati podatak s kim učenik živi i OIB svakog učenika umjesto u razrednoj knjizi. Tu bismo još dodali rubriku za upisivanje primjerenog programa školovanja učenika, podatak je li učenik upućen u dopunski rad na kraju nastavne godine te rubriku za unos pedagoških mjera (pohvale i kazne). U st.6.c) predlažemo da postoji proostor za upis dežurnih učenika po tjednima. Nije prihvaćen Iz praktičnih razloga i potrebe (natjecanja, putovanja...) osobni identifikacijski broj učenika (OIB) je stavljen u tablicu zajedno s popisom učenika u razrednom odjeljenu i prostorom za napomene. Podatak s kime učenik živi naveden je u članku 9.stavku 6. pod Imenik sadrži. Primjereni program obrazovanja učenika, podatak o dopunskom radu na kraju nastavne godine te pedagoške mjere upisuju se u prostor "Bilješke o učeniku i posebnostima važnim za učenikovo obrazovanje". Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) nije definirana kategorija dežurnog učenika te stoga tu kategoriju ne možemo uvesti Pravilnikom.
19 Marinela Fabijan Gašparević PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8 (5) – navodi se tablica s popisom učenika – smatramo da tablica s OIB brojem ovdje nije potrebna jer se ista nalazi u Imeniku a) Imenik: 5. – prilagoditi duljinu crte na koju se upisuju podatci o roditeljima jer majke često imaju 2 prezimena i to ne stane na kratku crtu, nismo sigurni u potrebu isticanja mail adrese roditelja - uočavamo potrebu određivanja jedinstvenih elemenata ocjenjivanja za svaki nastavni predmet, tj. komponenti koje se upisuju u prazna polja za ocjenjivanje - gdje se upisuju ocjene vezane uz GOO i ZO - uz „bilješke o posebnostima važnim za učenika“ – potrebno je definirati na koje posebnosti se misli (jer se zasad svašta ili uopće ništa ne upisuje) (pedagoške mjere ili nešto što je učenik ostvario izvan redovne nastave/škole) - uz popis učenika (i uključenost u programe (uz redovitu nastavu) i podatke o izostancima iz redovite nastave i drugih oblika rada po mjesecima) – navesti u uputama kako se točno (pravopisno, sadržajno) upisuju izborni programi (Vjeronauk ili Katolički vjeronauk i sl.), izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, povećati prostor za upisivanje jer neki učenici imaju više aktivnosti b) Pregled rada (2)- „raspored školskih pisanih i praktičnih radova po nastavnim predmetima i mjesecima te podatke o provedenim školskim, pisanim i praktičnim radovima“ – smatramo da nije potrebno duplirati ono što već piše u obveznom Vremeniku, realizacija piše u Dnevniku rada (podatci o nastavi) - „podatke o primjerenome programu obrazovanja koji učenik polazi te popis vrsta odgojno-obrazovne potpore za učenike s teškoćama“ – smatramo pozitivnim što će ovi podatci biti na početku Pregleda rada - „godišnji plan i tjednu evidenciju te bilješke o radu razrednika u razrednome odjelu (podatke o radu razrednog vijeća i podatke o ostvarenju plana razrednoga odjela)“ – i za ovaj dio smatramo da je dupliranje jer kao razrednici već pišemo godišnji plan sata razrednika, odgojnu situaciju odjela, a tjednu evidenciju unosimo u Dnevnik rada - „podatke o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti učenika razvrstane po: području rada, sadržaju rada, nositelju zadaća i vremenu ostvarenja“ – potrebno je konkretizirati područja rada (prilagoditi ZO), sadržaj prilagoditi uzrastu (općeg sistematskog pregleda nema u RN) - „podatke o kulturnoj i društvenoj djelatnosti razvrstane po: vrsti, sadržaju, nositelju te planu ostvarenja i konačnom ostvarenju“ – prilagoditi onome u što se mogu uključiti učenici razredne nastave (osobito natjecanja) ili ostaviti prazne rubrike da razrednik može sam upisati sadržaje; definirati upisuju li se u sadržaj i realizaciju aktivnosti učenika samo u redovnoj nastavi ili se mogu uključiti u to i aktivnosti učenika realizirane u dodatnom radu i izvanastavnoj aktivnosti, a vezane su za ostvarenje kulturne i društvene djelatnosti škole - dodati prostor za plan, sadržaj i realizaciju izvanučioničke nastave (možda i cijenu iste ) planirane školskim kurikulumom 2. Dnevnik rada – dodati prostor za upisivanje redara, te podatke o predmetnim učiteljima (kao što to ima PN) - definirati što se točno piše u Napomene Djelomično prihvaćen U osnovnoj školi u Imeniku postoji tablica s popisom učenika i prostorom za napomene pa nije potrebna dodatna tablica. Postojeća tablica će se dopuniti podatkom o osobnom identifikacijskom broju (OIB) zbog potreba evidencija za natjecanja, putovanja i dr. U srednjim školama u razrednoj knjizi nema popisa učenika te je tablica s imenom i prezimenom učenika, OIB-om te prostorom za napomene korisna i potrebna . Što se tiče adrese elektroničke pošte ona je sve više u upotrebi kao oblik komunikacije te smatramo da je potreban podatak u Imeniku. U uputama za vođenje razredne knjige bit će navedeni podatci koji se upisuju u "Bilješke o posebnostima važnim za učenika." Grafički izgled i nazivi predmeta nisu predmet ovoga Pravilnika te se mogu samo uzeti na znanje. Članak 1. stavak 1. Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama usklađen je sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014). Sukladno navedenom, ovim Pravilnikom nije moguće propisati elemente ocjenjivanja po nastavnim predmetima kao niti nazive nastavnih predmeta. U članku 3. stavcima 1., 2. i 4. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010) propisano je da načini, postupci i elementi vrednovanja postignute razine kompetencija proizlaze iz nacionalnoga i predmetnoga kurikuluma, nastavnoga plana i programa, strukovnoga kurikuluma, školskoga kurikuluma te ovoga Pravilnika i pravila ponašanja učenika koje donosi škola. Elemente ocjenjivanja određenoga nastavnoga predmeta te načine i postupke vrednovanja izrađuje učitelj/nastavnik određenoga nastavnoga predmeta s učiteljima/nastavnicima istoga nastavnoga predmeta, odnosno odgojno-obrazovnoga područja na lokalnoj, regionalnoj, odnosno nacionalnoj razini. Načine, postupke i elemente vrednovanja u umjetničkim školama određuju stručna povjerenstva umjetničkih škola. Vrednovanje provodi ispitno povjerenstvo na javnim i internim nastupima te godišnjim ispitima. Nazivi nastavnih predmeta, uključujući i izborne predmete, propisani su nastavnim planovima i programima/kurikulumima. Ne mogu se u pedagošku dokumentaciju unositi pojmovi koji nisu definirani zakonskim aktom odnosno podaktom kao npr. pojam redara. Također, način uvezivanja ne propisuje se sadržajem ovoga pravilnika, već se dogovara prilikom grafičke pripreme pri izradi pedagoške dokumentacije.
20 Neven Kudumija PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, postoji li mogućnost da se na koricama Imenika i listovima (pojedinačno tiskanim obrascima - arcima) koji se prilažu u imenik izbuše 4 rupe (na 5 i 10 cm od vrha imenika i araka i od dna imenika i arka) na sredini gdje se arak papira preklapa, što bi olakšalo sam proces uvezivanja razrednih knjiga? Hvala Primljeno na znanje Pravilnik propisuje sadržaj i oblik pedagoške dokumentacije i evidencije te javnih isprava u školskim ustanovama. Grafičke i tehničke karakteristike nisu propisane pravilnikom. Uvezivanje Imenika na kraju školske godine može se izvršiti i na način koji ste opisali.
21 Sonja Banić PRAVILNIK, Članak 7. čl.7 st.3 Dimenzije postojeće razredne knjige u srednjoj školi veće su od ovdje predviđenih. Ako se postojeće dimenzije smanje, neće biti dovoljno prostora za sve potrebne podatke, posebno za 18 predmeta koje učenici imaju u nekim profilima gimnazija. Primljeno na znanje Trenutne dimenzije razrednih knjiga u srednjoj školi su 28 cm x 39 cm, a novopropisane bi trebale imati dimenziju 29 cm x 40 cm (1cm šire i dulje od trenutno važećih). Inače, ovaj Pravilnik ne propisuje izgled rubrika u pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama, već sadržaj i oblik istih. Međutim, pri grafičkom oblikovanju razrednih knjiga, vodi se računa o prostoru i unosu svi propisanih elementa. Puno se može postići izborom fonta. Važno je naći optimum između dimenzija knjige (masa, financijski trošak...) i grafičkog izgleda.
22 Nera Đonlić PRAVILNIK, Članak 4. Čl. 4, st. 12: potpuno je bespotrebno podatke iz Matične knjige voditi u pisanom i elektroničkom obliku. Dovoljna je e-Matica. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
23 Sonja Banić PRAVILNIK, Članak 4. Čl.4 st.6 U matičnoj knjizi, kao i u svjedodžbi, trebalo bi biti zabilježeno ako je učenik pojedini predmet završio po prilagođenom programu. Čl.4 st. 12 Matične knjige trebalo bi voditi samo u elektroničkom obliku, kroz e-maticu. Nije prihvaćen U matičnoj knjizi bilježi se klasa rješenja o primjerenom obiliku obrazovanja u kojem je sve navedeno te se u "bilješke o učeniku i posebnostima važnim za učenikovo obrazovanje" evidentira (skraćeno) vrsta programa po predmetima. U e-Matici bilježi se program prema kojemu se obrazuju učenici s teškoćama u razvoju kao i predmet kojeg učenik sluša uz prilagodbu u toj vrsti programa..Svjedodžbe se ne mogu označavati jer bi to značilo diskriminaciju djece s teškoćama u odnosu na druge učenike. Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
24 Josip Kličinović PRAVILNIK, Članak 4. Čl. 4, st. 12. u suprotnosti je sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, odnosno dijelom Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje u kojemu je navedeno: Mjera 1.1. Smanjiti stupanj normiranosti odgojno-obrazovnog i administrativnog rada odgojno-obrazovnih ustanova. Dok je za svu ostalu pedagošku dokumentaciju koja se postoji i u pisanome i u elektroničkome obliku navedeno da se može koristiti ili jedan ili drugi oblik, za Matičnu je knjigu navedeno da mora i jedan i drugi oblik. Za time nema nikakve potrebe! Ukoliko i postoji neki podatak koji se trenutno ne unosi u eMaticu, potrebno je eMaticu proširi novom funkcionalnošću, a ne nastavnicima nametati dvojno vođenje iste dokumentacije. Nema nikakvog smisla iste podatke imati i u Matičnoj knjizi i u eMatici. Stoga predlažem da se obveza vođenja dvojne dokumentacije ukloni i propiše da se Matična knjiga vodi samo u elektroničkom obliku kroz eMaticu. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
25 Marinela Fabijan Gašparević PRAVILNIK, Članak 4. U čl.4. st.6. smatramo da Matična knjiga treba sadržavati i podatke o pedagoškim mjerama učenika, prvenstveno pohvale učenika od strane razrednog ili učiteljskog vijeća. Nije prihvaćen Iste će se upisivati u "Bilješke o učeniku i posebnostima važnim za učenikovo obrazovanje".
26 Nives Horvat PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2, stavak 4. Ovaj stavak potrebno je proširiti i na stavak 1, pogotovo Matičnu knjigu učenika. Nepotrebno je dvostruko vođenje dokumetacije. Radije omogućiti ispis dokumentacije iz stavka 1, i tako skratiti vrijeme dvostrukog bilježenja istih podataka. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. Kod dijela pedagoške dokumentacije i evidencije, gdje nema zkonskih prepreka, propisano je da pedagošku dokumentaciju koja se vodi u elektroničkom obliku nije potrebno voditi i u pisanom obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
27 Nives Horvat PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2., stavka 2, točka e). Nepotrenim smatram vođenje obrasca o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Više je razloga tomu. S obzirom da sve veći broj škola ima e-Dnevnik, roditelji imaju pravodoban i svakodnevan uvid u ocjene učenika. Dalje, na polugodištu ukinuto je zaključivanje ocjena,pa je pisanje izvješća kontradiktorno toj odluci. Ide se u pravcu smanjenja opterećenosti učitelja u smislu pisanja dokumentacije kako bi se time poboljšala kvaliteta same nastave (više vremena uloženo u kvalitetnijoj pripremi za nastavu, umjesto trošenje vremena na prepiske i pisanja), time pisanje ovog izvješća ne ide u korist.. Svaki roditelj dužan je redovito se informirati o učenikovom vladanju i uspjehu, a time je i obvezan voditi brigu o pravodobnoj informiranosti o učenikovim ocjenama, čime izvješće postaje suvišno. Nije prihvaćen Člankom 48. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisano je da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i da ima dva polugodišta. Osim toga, u Članku 138. stavku 1. propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Stoga, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti te stoga nije nužno da obavijest sadrži ispis svih ocjena po nastavnim predmetima za pojedinog učenika. Naime, obavijest upućena roditeljima/skrbnicima može biti izvještaj o postignutim rezultatima izvučen iz e-Dnevnika, ali isto tako, može biti i informativna obavijest o napredovanju u radu (dostavljeno pisano ili elektroničkom poštom). Pri izmjeni/dopuni Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
28 Josip Kličinović PRAVILNIK, Članak 2. U članku 2, stavku 2, točki (d), alineji 3 spominje se Knjiga evidencije zamjena učitelja/nastavnika odnosno odgajatelja u učeničkome domu. Iz navedenog nije razvidno da se Knjiga evidencije zamjena učitelja/nastavnika vodi u osnovnim i srednjim školama. Stoga predlažem da se odredba nadopuni tako da glasi „Knjiga evidencije zamjena učitelja/nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno odgajatelja u učeničkom domu“. Prihvaćen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) člankom 1. satvkom 1. propisano je uređenje djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama. Također, navednim je Zakonom člankom 2. stavcima 1. i 2. propisano da djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavljaju osnovne škole i druge javne ustanove, pod uvjetima iz ovog Zakona, a djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavljaju srednje škole, učenički domovi i druge javne ustanove pod uvjetima iz ovog Zakona. Člankom 100. stavcima 1. i 2. propisano je da odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi obavljaju učitelji razredne, učitelji predmetne nastave i stručni suradnici, a odgojno-obrazovni rad u srednjoškolskoj ustanovi obavljaju nastavnici i stručni suradnici. Iz navedenog je vidljivo kome je namijenjena Knjiga evidencije zamjena učitelja/nastavnika, odnosno, odgajatelja u učeničkome domu i da su isti zaposlenici osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova te drugih javnih ustanova. Međutim, nije sporno ni dodavanje predloženog dijela teksta tako da se Vaš prijedlog može usvojiti. Stoga se naziv knjige evidencije "Knjiga evidencije zamjena učitelja/nastavnika odnosno odgajatelja u učeničkome domu" mijenja u naziv "Knjiga evidencije zamjena učitelja/nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi odnosno odgajatelja u učeničkome domu".
29 Josip Kličinović PRAVILNIK, Članak 2. Člankom 2, stavkom 2, točkom (f), alinejom 1 ponovno se uvodi Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, što se detaljnije navodi u članku 38. Slična je odredba postojala i prije u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, članak 138, stavak 3), ali je Hrvatski sabor na sjednici 12. prosinca 2014. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/2014) čime je navedeni članak 138, stavak 3 izbrisan. Ponovno uvođenje pisanog izvještavanja na kraju prvog obrazovnog razdoblja smatram protivno Strategiji obrazovanja koja kaže Mjera 1.1. "Smanjiti stupanj normiranosti odgojno-obrazovnog i administrativnog rada odgojno-obrazovnih ustanova". I učenici i roditelji su svakom ocjenom upoznati i imaju povratnu informaciju o svladanosti programa. Stoga nema nijednog pedagoškog razloga ponovno uvođenje Obavijesti. Osim toga, skrećem pozornost na neusklađenost terminologije sa Zakonom o odgoju i obrazovanju. Nastavna godina nije podijeljena na dva polugodišta nego na dva obrazovna razdoblja. Stoga predlažem da se odredba o uvođenju Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, i vezani članak 38., izbrišu. Nije prihvaćen Člankom 48. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisano je da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i da ima dva polugodišta. Osim toga, u Članku 138. stavku 1. propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Stoga, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti te stoga nije nužno da obavijest sadrži ispis svih ocjena po nastavnim predmetima za pojedinog učenika. Naime, obavijest upućena roditeljima/skrbnicima može biti izvještaj o postignutim rezultatima izvučen iz e-Dnevnika, ali isto tako, može biti i informativna obavijest o napredovanju u radu (dostavljeno pisano ili elektroničkom poštom). Pri izmjeni/dopuni Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
30 Marinela Fabijan Gašparević PRAVILNIK, Članak 2. (2) – odrediti koju dokumentaciju školske ustanove trebaju voditi, a koju ne trebaju – ne ostaviti mogućnost 'po potrebi' – to se osobito odnosi na a) Preglede rada i e) Obrasce - objasniti razliku što je dosje, a što učenička mapa, tko i što u koje od njih upisuje/odlaže i uskladiti to s Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, odrediti gdje će se učeničke mape/dosjei držati, tj. pohraniti tijekom školovanja i što s učeničkim mapama nakon završetka 4., odnosno 8. razreda - smatramo da dosje učenika u školi treba voditi stručni suradnik, a učeničku mapu sam učenik uz vodstvo i nadzor razrednika. - tko će voditi obrasce evidencije učenika koji pohađaju Vjeronauk izvan škole? - pod f) je „Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta“ koja se može voditi prema potrebi, a prema članku 38. proizlazi da je to obveza razrednika (1) „Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je obavijest kojom škola obavještava roditelja/skrbnika učenika o njegovim ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta“ - predlažemo usklađivanje pedagoške dokumentacije u pisanom i elektroničkome obliku Prihvaćen Člankom 2. Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010) propisano je da se ukupne tjedne obveze nastavnika utvrđuju u 40-satnom radnom tjednu u skladu s nacionalnim kurikulumom, školskim kurikulumom, kurikulumom za stjecanje kvalifikacije te godišnjim planom i programom rada srednjoškolske ustanove, a o čemu se nastavniku izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, i to na: poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada; ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada. U članku 4. istoga Pravilnika propisano je da se poslovi u okviru tjedne norme utvrđene člankom 3. ovog Pravilnika vrednuje razredniku – 2 sata. Člankom 8. stavkom 1. istoga Pravilnika propisano je da u ostale poslove nastavnika iz članka 2. podstavka 2. ovog Pravilnika spadaju i razredničko – administrativni poslovi. Stavcima 4. i 5. istoga članka Pravilnika propisano je da su ostali razredničko-administrativni poslovi: rad s roditeljima i nastavnicima razrednog vijeća, rad na razrednoj evidenciji i administraciji i ostali poslovi razrednika. Tjedna norma razredničko - administrativnih poslova iznosi: za rad u razrednom odjelu do 10 učenika – 2 sata, za rad u razrednom odjelu od 11 do 20 učenika – 3 sata, za rad u razrednom odjelu koji ima više od 20 učenika – 4 sata. Također, u Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te izmjenama istog (NN broj 34/2014. i 103/204.), članak 14. stavak 5.1) pod ostali poslovi stručnih suradnika su i vođenje dokumentacije i učeničkih dosjea. U dosjeu učenika pohranjuju se specifični podaci o pojedinom učeniku sa zdravstvenom i ostalom dokumentaciju onih učenika kojima stručni suradnici pružaju dodatnu potporu ili provode specifične programe. Stručni suradnici čuvaju dosjee u ormaru pod ključem. Za razliku od Dosjea učenika u Učeničkoj mapi se pohranjuju dokumenti s osobnim podatcima svakog pojedinog učenika škole kao i ostala dokumentacija koju prikupljaju razrednici (preslike različitih javnih isprava, potvrde, prijavnice, upisnice, ispisnice, izjave i ostala dokumentaacija). Razrednik po završetku školovanja iz mape vraća učenicima originalne osobne dokumente, a ostale dokumente čuva ili uništava prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
31 Damir Mikolji PRAVILNIK, Članak 2. Mišljenja sam da vođenje registra učenika upisanih u Matičnu knjigu nije potrebno od školske godine u kojoj je školska ustanova počela koristiti eMaticu MZOS-a za ispis svjedodžbi. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). (2) Matična knjiga i svjedodžba javne su isprave. (8) Školska ustanova trajno čuva matičnu knjigu, a osnovna škola trajno čuva i spomenicu škole. Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
32 Ines Sedlar Kolar PRAVILNIK, Članak 2. U članku 2., stavak 2, pod c) piše da će dosje učenika i učeničku mapu voditi razrednik tijekom učeničkova obrazovanja. Hoće li se s tim uskladiti i Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi koji vođenje dosjea učenika i učeničke mape ne navodi kao posao razrednika (članak 4) već posao stručnog suradnika (članak 19). U slučaju da će učitelji voditi dosje učenika - gdje će se ti dosjei biti pohranjeni? Pretpostavljam da neće biti u prostorima stručnih suradnika, već prostorima razrednika ili u zbornici. S obzirom da je riječ o dokumentima kojima ne smiju svi imati pristup, mislim da bi trebali biti zaključani. Pretpostavljam da bi se trebali napraviti ormarići za svakog razrednika. Isto tako me zanima tko će onda voditi prebacivanje učenika u drugu školu - s obzirom da stručni suradnik nema dokumentaciju na temelju koje bi dao svoje mišljenje te ne može poslati drugoj školi dokumentaciju o učeniku koja se nalazi u dosjeu. Prihvaćen Člankom 2. Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010) propisano je da se ukupne tjedne obveze nastavnika utvrđuju u 40-satnom radnom tjednu u skladu s nacionalnim kurikulumom, školskim kurikulumom, kurikulumom za stjecanje kvalifikacije te godišnjim planom i programom rada srednjoškolske ustanove, a o čemu se nastavniku izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, i to na: poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada; ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada. U članku 4. istoga Pravilnika propisano je da se poslovi u okviru tjedne norme utvrđene člankom 3. ovog Pravilnika vrednuje razredniku – 2 sata. Člankom 8. stavkom 1. istoga Pravilnika propisano je da u ostale poslove nastavnika iz članka 2. podstavka 2. ovog Pravilnika spadaju i razredničko – administrativni poslovi. Stavcima 4. i 5. istoga članka Pravilnika propisano je da su ostali razredničko-administrativni poslovi: rad s roditeljima i nastavnicima razrednog vijeća, rad na razrednoj evidenciji i administraciji i ostali poslovi razrednika. Tjedna norma razredničko - administrativnih poslova iznosi: za rad u razrednom odjelu do 10 učenika – 2 sata, za rad u razrednom odjelu od 11 do 20 učenika – 3 sata, za rad u razrednom odjelu koji ima više od 20 učenika – 4 sata. Također, u Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te izmjenama istog (NN broj 34/2014. i 103/204.), članak 14. stavak 5.1) pod ostali poslovi stručnih suradnika su i vođenje dokumentacije i učeničkih dosjea. U dosjeu učenika pohranjuju se specifični podaci o pojedinom učeniku sa zdravstvenom i ostalom dokumentaciju onih učenika kojima stručni suradnici pružaju dodatnu potporu ili provode specifične programe. Stručni suradnici čuvaju dosjee u ormaru pod ključem. Za razliku od Dosjea učenika u Učeničkoj mapi se pohranjuju dokumenti s osobnim podatcima svakog pojedinog učenika škole kao i ostala dokumentacija koju prikupljaju razrednici (preslike različitih javnih isprava, potvrde, prijavnice, upisnice, ispisnice, izjave i ostala dokumentaacija). Razrednici po završetku školovanja iz mapa vraćaju učenicima originalne osobne dokumente, a ostale dokumente čuva ili uništava prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
33 Danijel Forjan PRAVILNIK, Članak 1. Slažem se sa kolegama vezano za dvostruko vođenje matične knjige, totalno nepotrebno jer se sve svodi na dodatno opterećivanje ionako već opterećenog učitelja. I kao učitelj informatike i administrator vidim koliko je to posla i koliko su učitelji pogubljeni sa tim poslovima te su ljuti što moraju ispunjavati obje verzije. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
34 Silvana Bićanić PRAVILNIK, Članak 1. Dvostruko vođenje pedagoške dokumentacije je potpuno nepotrebno a dodatno opterećuje već preopterećene nastavnike koji se sve više rade kao administratori. Iz iskustva znam da, iz raznih razloga, nisu sačuvane brojne matične knjige. Elektronički oblik vođenja i pohranjivanja pedagoške građe je sigurniji i dugovječniji.Stoga, kada se razmišlja u uvođenju promjena u sustavu, uvijek treba imati na umu racionalnost i efikasnost a ne puko birokratiziranje. Pokušajte razmišljati o svim dionicima sustava i vremenu u kojem živimo. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
35 Petra Štrbac PRAVILNIK Čemu propis o vođenju matične knjige u fizičkom obliku i e-matice kao digitalnog zapisa? To su dvije potpuno iste stvari. Podrazumijeva dupli posao i gubljenje vremena koje se može iskoristiti učinkovitije. Voljela bih čuti objašnjanje. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
36 PETRA MEĐIMOREC GRGURIĆ PRAVILNIK Komentari i prijedlozi odnose se na članak 24. Mapa stručne prakse. Sastavljeni su na Stručnom aktivu nastavnika Tehnologije zanimanja, Srednje škole - Centar za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Zagorska 14 : - Nije pojašnjeno gdje se čuva mapa tijekom godine ili se nosi iz škole na praksu i obrnuto. Treba voditi računa o tome kako učenici koji se obrazuju u posebnom programu nisu uvijek u mogućnosti voditi računa o navedenoj mapi te je preporuka da mapu vodi i skrbi o njoj nastavnik zadužen za praćenje učenika. Također je preporuka odvojiti učenički dnevnik od ostatka mape stručne prakse te da za taj dio bude odgovoran učenik. Način na koji će se voditi učenički dnevnik treba biti prilagođen mogućnostima pojedinog učenika. - Na temelju ranijih preporuka Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti i obrazovanja predlažemo termin stručna praksa zamijeniti s praktična nastava u cijelom članku. - članak 24. stavak 1. - Predlažemo ubaciti : " podaci o učeniku, školi, poslodavcu, ..." - članak 24. stavak 3. - Predlažemo umjesto tvrdog uveza omogućiti ulaganje obrazaca u mapu, radi objektivnih teškoća pri obilascima učenika na stručnoj praksi. Dakle, osmisliti formu mape za ulaganje obrazaca i dokumentacije. Također, predlažemo odrediti gdje se čuvaju i do kada uvezene mape stručne prakse. Pri tome je važno voditi računa o potrebnom prostoru za pohranu uvezenih mapa, obzirom da mnoge škole imaju nedostatak prostora. Nejasno je kada se obrasci uvezuju u mapu - na kraju svake godine ili na kraju strukovnog obrazovanja učenika. - članak 24. stavak 7. pod b) - umjesto "te" predlažemo " i / ili " - članak 24. stavak 7. pod d) - Postavljamo pitanje je li dopušteno davati poslodavcima izvan ustanove dokumentaciju o primjerenom programu obrazovanja s obzirom na Zakon o zaštiti osobnih podataka. - članak 24. stavak 7. pod f) 1. Učenički dnevnik sadrži: ... Predlažemo izostaviti iz mape: "- nastavni plan i program stručne prakse za program obrazovanja, - podatke o cilju i zadacima po godinama obrazovanja, - individualnu listu prilagodbi (npr. pristupačnost prostora, posebna pomagala, posebna/prilagođena oprema, pomoć osobnog pomagača, pomoć njegovatelja, produljeno vrijeme za obavljanje radnoga zadatka i dr., ovisno o individualnoj potrebi učenika i specifičnostima programa obrazovanja), - popis vježbi iz stručne prakse koje se izvode u školi, popis vježbi iz stručne prakse koje se izvode kod poslodavca i upute o izvođenju stručne prakse," obzirom da se sve navedeno dostavlja na početku nastavne godine poslodavcima i mentorima na stručnoj praksi. Smatramo kako je to nepotrebno umnažanje papira. - članak 24. stavak 7. pod f) spominju se "upute o izvođenju stručne prakse". Molimo podrobnije pojasniti na što se odnose upute. - članak 24. stavak 7. pod f) predlažemo zamijeniti "i" s "i/ili" u "- evidenciju učenikove prisutnosti na stručnoj praksi u školi i kod poslodavca, - evidenciju učenikova postignuća na stručnoj praksi u školi i kod poslodavca" - članak 24. stavak 7. pod g) predlažemo zamijeniti "i" s "i/ili" - školi i/ili kod poslodavca Također predlažemo odrediti kada se ispisuje učenički dnevnik koji se vodi u elektorničkom obliku. Na kraju članka 24. predlažemo ubaciti: 4. Podatke u Mapu stručne prakse unosi nastavnik zadužen za praćenje stručne prakse ( iz članka 24. stavak 7. alineja 2.) pojedinog učenika. Djelomično prihvaćen Članak 1. stavak 1. Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama usklađen je sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014). Sukladno navedenom, ovim Pravilnikom se ne može propisati mjesto odlaganja mape stručne prakse. Svaka škola će u suradnji s nastavnicima stručne prakse te sukladno prostornim mogućnostima, dogovoriti gdje će biti mjesto za njihovo odlaganje. Mapu stručne prakse za svaki razredni odjel vode nastavnici koji izvode stručnu praksu u tom razrednom odjelu, odnosno koji su zaduženi za praćenje učenika na stručnoj praksi kod poslodavca. Nastavnici koji izvode stručnu praksu i/ili koji prate učenika na stručnoj praksi kod poslodavca, kompetentni su pružiti učenicima konkretne, stručne upute za izvršenje propisanih vježbi. U članku 8. stavcima 4., 6. i 7. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/2015) propisano je da se posebni program uz individualizirane postupke iz svih predmeta provodi u posebnim razrednim odjelima škole, a provodi ga edukacijski rehabilitator i učitelj/nastavnik sukladno Zakonu i provedbenom propisu koji propisuje odgovarajuću vrstu obrazovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Posebni program uz individualizirane postupke provodi se u školama sukladno Mreži školskih ustanova ili uz suglasnost Ministarstva. Iznimno, posebni program uz individualizirane postupke može se izvoditi i u redovitome razrednom odjelu škole ako na području jedinice lokalne samouprave nije ustrojen posebni razredni odjel, a provodi ga učitelj/nastavnik uz savjetodavnu potporu stručnih suradnika škole i/ili stručnoga tima iz članka 21. ovog Pravilnika. Sukladno navedenom, Mapa stručne prakse namijenjena je za sve učenike s teškoćama u razvoju koji se obrazuju po posebnim programu uz individualizirane postupke. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dobilo pozitivna mišljenja od sudionika e-savjetovanja upravo na članak 24. stavak 7. točku 1. alineju 1. - individualna lista prilagodbi (npr. pristupačnost prostora, posebna pomagala, posebna/prilagođena oprema, pomoć osobnog pomagača, pomoć njegovatelja, produljeno vrijeme za obavljanje radnoga zadatka i dr., ovisno o individualnoj potrebi učenika i specifičnostima programa obrazovanja). Djelomično prihvaćamo prijedlog koji se odnose na članak 24. stavak 7. pod d. iz razloga što su poslodavci kao dionici strukovnog obrazovanja suodgovorni za zdravlje i sigurnost učenika tijekom stručne prakse. Smatramo da Mapa stručne prakse mora sadržavati ključni dokument po kojem je učenik stekao pravo na primjereni program obrazovanja. Novi tekst glasi: Rješenje o primjerenome programu obrazovanja nadležnog Ureda. Prihvaćamo prijedloge koji se odnose na članak 24. stavak 7. pod f. i g. U članku 8. stavku 4. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/2015) propisano je da se posebni program uz individualizirane postupke iz svih predmeta provodi u posebnim razrednim odjelima škole, a provodi ga edukacijski rehabilitator i učitelj/nastavnik sukladno Zakonu i provedbenom propisu koji propisuje odgovarajuću vrstu obrazovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Sukladno navedenom, novi tekst članka 24. stavka 7. pod f. glasi: Evidenciju učenikove prisutnosti na stručnoj praksi u školi i/ili kod poslodavca. Evidenciju učenikova postignuća na stručnoj praksi u školi i/ili kod poslodavca. Novi tekst članka 24. stavka 7. pod g. glasi: Tiskanice za izradu radne dokumentacije za svaku pojedinu vježbu koja se izvodi u školi i/ili kod poslodavca s opisom rada, elementima ocjenjivanja i kriterijima vrednovanja te ocjenom iz svake pojedinačne vježbe.
37 Ivana Valjak Ilić PRAVILNIK Budući da važeći Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama propisuje da se nastavna godina oranizira u dva obrazovna razdoblja (koja nisu simetrična), a ne u dva polugodišta, terminologija je u ovom članku neodgovarajuća. Isti taj zakon propisuje i da se, budući da se na kraju prvog obrazovnog razdoblja ocjene ne zaključuju, ne obavještava roditelje o uspjehu njihove djeceposebnim dokumentom, bilo pisanim, bilo elektroničkim. Roditelji su, ako redovito i zakonski propisanom ritmom dolaze na termine za razgovor s razrednicima i predmetnim učiteljma, sigurno obaviješteni o uspjesima i upoznati s odgojno-obrazovnim postignućima vlastite djece. Obavješćivanje je, stoga, u bilo kojem obliku na kraju prvog obrazovnog razdoblja, suvišno, te predlažem da se ovaj članak iz Pravilnika ukloni. Nije prihvaćen Člankom 48. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisano je da školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i da ima dva polugodišta. Osim toga, u Članku 138. stavku 1. propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Stoga, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti te stoga nije nužno da obavijest sadrži ispis svih ocjena po nastavnim predmetima za pojedinog učenika. Naime, obavijest upućena roditeljima/skrbnicima može biti izvještaj o postignutim rezultatima izvučen iz e-Dnevnika, ali isto tako, može biti i informativna obavijest o napredovanju u radu (dostavljeno pisano ili elektroničkom poštom). Pri izmjeni/dopuni Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
38 Ivana Valjak Ilić PRAVILNIK Komentar se odnosi na članak 9, stavak 5 Rubrika za bilješke i ocjene iz izbornog stranog jezika u imeniku B nužno je premjestiti ispod rubrike za 1. (obavezni) strani jezik. Ta se rubrika nalazi uz ostale izborne predmete, te je zbog skučenosti nepregledna i nepraktična za praćenje i vrednovanje učenika. Premještanjem ispod rubrike za obavezni strani jezik, a eliminiranjem rubrika za ostale jezike koje, osim u školama koje nude i klasične jezike, ostaju neiskorištene, dokumentacija bi se prilagodila školskoj svakodnevici i potrebama učenika, roditelja i učitelja. Primljeno na znanje Članak 9. stavak 5. ovoga Pravilnika glasi: "Na drugoj stranici razredne knjige nalazi se tablica s popisom učenika u razrednom odjelu sa sljedećim podatcima: prezime i ime, osobni identifikacijski broj (OIB), napomene." Dio koji vi opisujete vezan je uz grafički izgled Imenika B što nije sadržaj ovoga Pravilnika. Pri grafičkom uređenu Imenika razmotrit ćemo Vaš prijedlog.
39 Ivana Valjak Ilić PRAVILNIK Komentar se odnosi na propis o vođenju matične knjige u fizičkom obliku te e-matice kao digitalnog zapisa istih podataka. Vođenje matične knjige i e-matice paralelno vrlo je neefikasno i znači obavljanje istoga posla dvaput. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
40 Marinko Uremović PRAVILNIK Komentar se odnosi na nužnost vođenja Matične knjige učenika u papirnatom obliku. S obzirom da se identični podaci unose u e-Maticu u digitalnom obliku smatram da je nepotrebno voditi dvostruku administraciju. Smatram da je sigurnost podataka od oštećenja ili gubitka veća u digitalnom obliku te time sama papirnata Matična knjiga gubi smisao. Ukoliko je potreban pisani trag na papiru bolje bi bilo omogućiti opciju tiskanja papira iz e-Matice. To bi bilo nešto slično tiskanju imenika iz aplikacije e-Dnevnik. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
41 Astrid Pavletić PRAVILNIK Komentar se odnosi na dnevnik rada odgojne skupine u učeničkome domu, čl. 26 - str. 3 – pod rubriku škole dodati izvandomske/izvanškolske aktivnosti (sportski klubovi, umjetnička društva, - str. 2 – uz razred dodati i odjeljenje - str. 3 – pod rubriku škole dodati izvandomske/izvanškolske aktivnosti (sportski klubovi, umjetnička društva, Glazbena škola, volontiranje i sl.) - terminološko određenje pojma odgajatelja (ne odgojitelj) - Godišnji plan i program rada odgojne skupine i odgajatelja prilagoditi kurikularnom planiranju (cilj, ishodi…) - U Evidenciji rada kod dana u tjednu staviti mjesto za upis radnog vremena (smjene) - Imenik učenika:  dodati zanimanje i zvanje roditelja  izbaciti rubriku općine rođenja  rubriku državljanstva i nacionalnosti prebaciti u red gdje je mjesto i država rođenja (smanjiti ju)  u isti red staviti adresu, županiju i broj telefona (dodati rubriku telefona kod rubrike adrese)  povećati okvir za zapažanje o učenicima, a prostorno smanjiti okvir za opće podatke o učenicima (ili umjesto okvirića stavljati crtu)  izbaciti ocjenu slovima, ostaviti samo brojkom  prilagoditi dnevnik zaključivanju/nezaključivanju ocjena na polugodištu - na str. 130 i 131 izbaciti ili preraditi tablicu (nedovoljno definirane rubrike, nejasne i nepotpune, gdje napisati domaćice i nezaposlene) – definitivno mijenjati tablicu ili potpuno izbaciti !! - Djelomično prihvaćen Ovdje se radi o članku 26. stavku 6. koji se odnosi na podatke što sadrži Dnevnik rada odgojne skupine u učeničkome domu, a ne o stavku 3. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014) člankom 100. stavkom 3. propisano je da su nastavnici u srednjoškolskoj ustanovi nastavnici, strukovni učitelji, suradnici u nastavi i odgajatelji. Također, istim je Zakonom, člankom 101. stavkom 5. propisano da odgajatelji rade s obrazovnom skupinom u učeničkom domu te obavljaju druge poslove koji proizlaze iz naravi odgojno-obrazovnog rada. Isto tako, navedenim je Zakonom člankom 124. stavkom 1. propisano da su stručna tijela škole razredno i učiteljsko, odnosno nastavničko vijeće, a učeničkog doma odgajateljsko vijeće. Slijedom navedenog, u Pravilniku će se riječ „odgojitelj“ mijenjati u „odgajatelj“ te riječi "odgojiteljsko vijeće" u "odgajateljsko vijeće". Vezano uz ostale komentare koji se odnose na izmjene podataka o učenicima te izmjene i izuzimanje pojedinih tablica i rubrika u Dnevniku rada, u dijelu u kojem ste predložili unošenje izvandomskih/izvanškolskih aktivnosti, nije jasno gdje ste isto mislili uvrstiti, jer rubrika "škole" ne postoji. prijedlog da se uz razred upiše i razredni odjel je prihvatljiv te će ta izmjena biti uvrštena. Obzirom da ste predložili da se godišnji plan i program rada odgojne skupine i godišnji plan i program rada odgajatelja prilagodi kurikularnom planiranju, a niste izložili konkretan prijedlog izmjene, ista neće biti uvrštena u Pravilnik. U evidenciju rada za školsku godinu po tjednima bit će uvršten vaš prijedlog vezan uz "mjesto za upis radnog vremena (smjene). U dijelu koji se odnosi na " individualne podatke o učeniku" već je upisano zanimanje roditelja, odnosno skrbnika, a riječi "općina rođenja" će se brisati. U istom dijelu radi se o nabrajanju podataka koji će biti sastavni dio Dnevnika rada, a redoslijed je određen prema kriteriju važnosti pojedinog podatka. Također, predlažete izmjene izgleda rubrika u Dnevniku rada, no grafički dio ne propisuje se ovim Pravilnikom (propisuju se sadržaj i oblik istoga). Pri grafičkom oblikovanju razmotrit ćemo vaše prijedloge.
42 Fani Perun PRAVILNIK Komentar se odnosi na članak 9, stavak 5 U imeniku uz razrednu knjigu B rubrika za prvi strani jezik je premalena (prostor za bilješke), a iza nje slijede još 3 iste rubrike. One su suvišne. Drugi strani jezik bilježi se u posebnoj rubrici gdje su izborni predmeti. Rubrike za izborne predmete su također premalene. Prijedlog: Povećati rubriku za prvi strani jezik (koristeći 1 rubriku koja slijedi), izbaciti preostale dvije rubrike za jezike, posložiti ostale predmete te koristeći dobiveni prostor povećati rubrike za izborne predmete. Drago mi je da će još postojati papirnati dnevnici. Kad grmi, zna se dogoditi da nema električne energije te se taj dan u elektroničkim dnevnicima ništa ne bi moglo upisivati. S papirnatim dnevnicima to nikad nije problem. Zato pozdravljam odluku da ostane papirnata matična knjiga bez obzira što i ja kao razrednica imam više posla. Primljeno na znanje Članak 9. stavak 5. Pravilnika glasi: "Na drugoj stranici razredne knjige nalazi se tablica s popisom učenika u razrednom odjelu sa sljedećim podatcima: prezime i ime, osobni identifikacijski broj (OIB), napomene." Dio koji vi opisujete vezan je uz grafički izgled Imenika B što nije sadržaj ovoga Pravilnika. Pri grafičkom uređenu Imenika razmotrit ćemo Vaš prijedlog.
43 VALENTINA JAPEC PRAVILNIK Poštovani, kod članaka vezanih uz Matičnu knjigu propustili ste napisati i članak o vođenju Matične knjige u elektroničkom obliku, koji kao i kod Dnevnika rada onda isklučuje Maticu u papirnatom obliku. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. Kod dijela pedagoške dokumentacije i evidencije, gdje nema zkonskih prepreka, propisano je da pedagošku dokumentaciju koja se vodi u elektroničkom obliku nije potrebno voditi i u pisanom obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
44 Danijela Kireta PRAVILNIK Što je s e maticom? Opet dupla matična knjiga? Kad sam prije 8/9 godina prvi put popunjavala e maticu i matičnu knjigu rečeno nam je to samo tu godinu i da od sljedeće pišemo samo e maticu.... izgleda da se ništa neće promijeniti ni sada, kao da nam nije dosta papira.... Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
45 Dajana Vidaković PRAVILNIK Slažem se s prethodnim komentarima: čemu vođenje dvostruke matične knjige? Čisti gubitak vremena i besmislen utrošak papira. Sve institucije prelaze na potpuno digitalno vođenje dokumentacije, kako i priliči 21. stoljeću, samo se školstvo netko očito trudi zadržati u 19. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
46 Dunja Frkovic PRAVILNIK Da li ste namjerno ili nenemjerno propustili promijeniti clanak 4 o vodjenju maticne knjige? Zasto jos uvijek u pisanom obliku? Pa svi podatci su u e-matici, ako treba mogu se printati i pohraniti u registre. Cak je i katastar, ta omrazena knjiga, postala e-knjiga. Molim vas promijenite taj pravilnik, prije negoli posumnjamo u logiku mijenjanja pravilnika. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
47 IVAN DUŠAN PRAVILNIK Kao čovjek koji ne radi u prosvjeti, nego u gospodarstvu, potpuno se slažem sa gđom Davorkom Radovanović, nepotrebno birokratsko opterećenje nastavnika ničemu ne vodi. Sva pedagoška dokumentacija se mora voditi u elektronskom obliku, naravno uz sigurno pohranu. Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.
48 Davorka Radovanović PRAVILNIK Zašto se zadržava matična knjiga i u pisanom i u elektroničkom obliku? To je totalni nonsens, sve se, u svim institucijama, prebacuje u elektronički oblik, a mi i dalje moramo pisati i u e-maticu i u matičnu knjigu. Nije li to malo suvišno i bespotrebno? MZOS voli opterećivati nastavnike birokracijom i papirologijom, pogotovo besmislenom, ali ovo je stvarno dupli posao jer imamo e-maticu! Nije prihvaćen Člancima 138. i 139. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), a u svezi papirnatog i elektronskog vođenja matičnih knjiga u školama, propisano je sljedeće: Članak 138. (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole). Članak 139. (1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku. (2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) i sadrži sljedeće evidencije: – Upisnik ustanova, – Evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu, – Upisnik učenika u ustanovama, – Upisnik radnika ustanova. (3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine. U skladu s navedenim, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je vođenje evidencije u elektroničkom i pisanom (papirnatom) obliku. U trenutku izmjena ili dopuna istoga Zakona Vaš prijedlog će se razmotriti.