Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željka Papež NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Komentar na članak o zdravstvenim pregledima vozača: Potrebno je bar donekle ujednačiti tretman pojedinih skupina vozača u pogledu obveze podvrgavanja redovnim nadzornim pregledima, na način da ti pregledi budu obavezni za sve vozače barem svakih 20 godina (eventualno i češće). Obrazloženje: U dugotrajnom proteklom razdoblju težište strogosti redovnih nadzornih pregleda bilo je usmjereno prvenstveno na skupinu vozača koji nose naočale ili kontaktne leće. Jednom dobiveno ograničenje zbog vida u praksi uvjetuje kroz cijeli život dok god se upravlja vozilom kraće rokove važenja vozačke dozvole te obvezu podvrgavanja pregledima i plaćanja za to. Ovisno o važećim aktima, institucionalnim aranžmanima ili drugim razlozima, obuhvat a time i cijena pregleda varirali su ali gotovo nikad nije bio uključen samo vid, zbog kojega je ograničenje i uvedeno, nego i drugi pregledi (ponekad čak i testovi logike/zaključivanja koji očigledno nemaju veze s propisanim ograničenjem). Paradoks je u tome što u ovoj kategoriji osoba većina i bez takvih pregleda redovno liječnički kontrolira vid i pribavlja odgovarajuća pomagala jer inače ne bi mogla funkcionirati ni u ostalim vidovima svakodnevnog života. Istovremeno, osobe kojima inicijalno, primjerice s 18 godina, nije utvrđeno nikakvo ograničenje, nisu ubuduće obvezane na podvrgavanje nikakvom nadzornom pregledu, kao da im se kroz čitav vozački staž neće razviti nikakva bolest ili stanje koje bi moglo predstavljati zapreku za sigurno upravljanje vozilom. Ovdje je mjerodavno stručno mišljenje liječnika, no nesumnjivo je da do takvih promjena u zdravstvenom stanju može doći i bitno ranije (makar i samo što se tiče vida) nego što je dob koja se navodi u izmjenama i dopunama Zakona, tj. 65 godina. Radi sigurnosti prometa svakako bi bilo optimalno da se svakih 10 godina kod produženja vozačke dozvole svima vozačima uvjetuje redovni nadzorni pregled kako je sada uvjetovano (i to u još kraćim razmacima) za spomenute vozače s naočalama/lećama. Vjerojatno je međutim da bi za provedbu toga bilo mnoštvo zapreka, od naglog porasta opterećenja ustanova koje takve preglede vrše, do financijskih razloga obveznika. Međutim, rok od svakih 20 godina za ponavljanje pregleda svima vozačima u tom bi smislu trebao biti prihvatljiv te bi ga svakako trebalo uvrstiti kao obvezu u Zakon, uz odgovarajuće odredbe kojima bi se to uhodalo kroz ne suviše dugo prijelazno razdoblje (najviše nekoliko godina). Istovremeno bi trebalo razmotriti na temelju medicinske dokumentacije nadzornih pregleda, postoje li osnove da se ublaže zahtjevi na rokove pregleda osoba s ograničenjima zbog vida. Ovaj prijedlog za propisivanje obavezne dinamike nadzornih pregleda za sve vozače podrazumijeva infrastrukturu – mrežu ustanova za obavljanje nadzornih pregleda kako je ona sada koncipirana, dakako uz prilagodbu povećanom broju pregleda. Alternativa ovim rokovima mogao bi biti samo potpuno integrirani sustav u kojemu bi kod bilo kakve promjene u zdravstvenom stanju koja može utjecati na vožnju polazila od liječnika obiteljske medicine automatski inicijativa za dodatne specijalističke preglede vezane uz sposobnost vožnje, a nakon toga za eventualna ograničenja vozačke dozvole i slično. Međutim to bi bez potpune informatičke povezanosti, a u postojećoj situaciji kada se ukazuje na preopterećenost i na sve manji broj liječnika uključujući one u obiteljskoj medicini, moglo prouzrokovati samo njihovo dodatno administrativno opterećenje i stoga nije realno provedivo u dogledno vrijeme. Primljeno na znanje Točno je da ne postoji obaveza podvrgavanja zdravstvenim pregledima vozača, koji prilikom dobivanja vozačke dozvole nisu imali nikakvih zdravstvenih ograničenja, ali potrebno je istaknuti da ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje bolesniku o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište odnosno privremeno ili stalno boravište, koja će takvog vozača uputiti na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled.
2 Željka Papež NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Općeniti komentar na sve članke Zakona u kojima se pojavljuje izraz “mladi vozač”: Kako je predložena izmjena Zakona po kojoj bi se izraz “mladi vozač” primjenjivao, osim na vozače u dobi do navršene 24 godine, također i na sve vozače motornih vozila u prve dvije godine od stjecanja vozačke dozvole, bez obzira na dob, u slučaju usvajanja izmjene bilo bi primjerenije izraz “mladi vozač” na svim mjestima u tekstu Zakona gdje se pojavljuje zamijeniti izrazom “vozač početnik”. Općeniti komentar radi reguliranja “kondicione vožnje”: Osim izmjena i dopuna Zakona koje se predlažu u objavljenom materijalu, trebalo bi u Zakon uvrstiti nove odredbe kojima bi se uredilo dosad neregulirano područje takozvane “kondicione vožnje”, odnosno dodatnog uvježbavanja za praktičnu vožnju potrebnog osobama koje imaju važeću vozačku dozvolu ali duže vrijeme nisu upravljale vozilom. Obrazloženje: Izvjestan broj vozača, osobito vozačica, nakon stjecanja vozačke dozvole iz raznih razloga (neposjedovanje vozila, obiteljski aranžmani i slično) ili ne počne uopće upravljati vozilom ili ima u tome višegodišnju pauzu. Takve osobe imaju važeću vozačku dozvolu i odgovarajuća znanja o prometnim propisima i pružanju prve pomoći, no nedostaje im prakse upravljanja vozilom da bi se mogle odmah samostalno uključiti u promet kada odluče nakon dužeg vremena početi s vožnjom. Odgovoran postupak u takvom slučaju iziskuje pripremu – ponovno uvježbavanje, primjerice uzimanjem izvjesnog broja sati praktične vožnje pod nadzorom instruktora vožnje, u prilagođenom vozilu autoškole ili u drugom (vlastitom) vozilu – “kondicionu” vožnju. U važećem Zakonu ne pronalaze se odredbe koje bi definirale status takvih vozača za vrijeme sati obuke, uključujući dokumentiranje statusa i tretman u slučaju nastanka prometne nesreće za vrijeme obuke. Vjerojatno je da bi korektno rješenje bilo sljedeće: Kako osoba već ima vozačku dozvolu, isključeno je njezino ponovno upisivanje u autoškolu te pohađanje, polaganje ispita i plaćanje troškova za obuku iz prometnih propisa i prve pomoći. Međutim, trebao bi postojati dokument kojim bi se za osobu potvrdio status “kondicione” vožnje za ugovoreni broj sati praktične vožnje. Također bi na temelju toga i tretman odgovornosti u slučaju prometne nesreće za vrijeme tih sati obuke trebao biti jednak kao u slučaju kandidata za vozače koji se po prvi puta osposobljavaju, s obzirom da je osoba svjesna trenutnih manjkavosti u svojim vještinama upravljanja vozilom to iskazala i poduzela korake da ih na odgovarajući način otkloni upravo primanjem dodatne obuke praktične vožnje. Općeniti komentar radi reguliranja vožnje s upaljenim dnevnim svjetlima: Osim izmjena i dopuna Zakona koje se predlažu u objavljenom materijalu, trebalo bi ponovo podvrgnuti razmatranju odredbu članka 102., stavka 1., da “na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, u razdoblju zimskog računanja vremena” te bi trebalo brisati tekst “u razdoblju zimskog računanja vremena” tako da obveza važi čitave godine. Obrazloženje: Obveza vožnje danju s upaljenim svjetlima u važećem je Zakonu ograničena samo na razdoblje zimskog računanja vremena, što u razdoblju ljetnog računanja vremena ipak dovodi do smanjenja uočljivosti vozila a time i do povećanja mogućnosti prometnih nesreća. Kao primjer, upravo u sunčanim ljetnim danima s visokim temperaturama, na autocestama se nad kolnikom stvara sloj ugrijanog zraka koji treperenjem i izmaglicom, uz sunčani bljesak, smanjuje vidljivost. U takvim se situacijama naročito vozila crne i sive boje teže razaznaju u odnosu na boju kolnika ukoliko nemaju upaljena svjetla. U klasama vozila koja razvijaju vrlo velike brzine i učestalo koriste pretjecajnu traku, takve su boje dosta zastupljene, te je drugim vozačima koji namjeravaju započeti pretjecanje teže iza sebe uočiti nailazak takvog vozila po pretjecajnoj traci (ponekad i brzinom većom od maksimalno dopuštene) ukoliko ono nema upaljena svjetla. Zbog ovih i sličnih situacija bilo bi nužno osim energetskog učinka postojeće odredbe (štednje energije) sagledavati i njene moguće utjecaje na broj prometnih nesreća i njihove posljedice s ljudskog, javnozdravstvenog i ekonomskog stajališta, po mogućnosti uz korištenje egzaktnih podataka o uzrocima nesreća tijekom važenja postojeće odredbe i usporedbom s podacima razdoblja dok je obveza vožnje s dnevnim svjetlima važila kroz cijelu godinu. Prema dostupnim informacijama, obveza vožnje s dnevnim svjetlima čitave godine na snazi je u više država Europske unije. Primljeno na znanje Pojam vozača početnika u smislu vozača motornog vozila do navršene 24. godine života, odnosno u prve dvije godine od stjecanja vozačke dozvole je samo jedna od opcija koje se razmatraju. Ovisno o opciji koja bude usvojena, možemo samo uvjetno govoriti o „vozaču početniku“ ili o „mladom vozaču“. Što se tiče tzv. „kondicione vožnje“ možemo istaknuti da se radi o zanimljivom konceptu, kojeg je potrebno detaljnije razmotriti te, eventualno, pripremiti i razraditi metodologiju njegove primjene. Činjenica je da obaveza paljenja svjetala na svim motornim vozilima tijekom cijele godine postoji u nekim europskim zemljama, ali isto tako je činjenica da u mnogim zemljama takva obaveza ne postoji uopće. Hrvatski zakonodavac se je odlučio za kompromisno rješenje, čijem napuštanju bi trebalo prethoditi detaljnije istraživanje svih pozitivnih i negativnih posljedica predloženog rješenja.
3 Zvonimir Ožegović Cappo NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Zvonimir Ožegović Cappo, iz Splta, student prometnog fakulteta Stvar bi trebala biti jednostavna i pravedna prema svima: Razuman je samo Zakon koji će biti bolji i može donijeti unaprjeđenje postojećeg sustava, a ne Zakon koji će uništavati postojeće. Sve drugo je promašeno i nepravedno prema cijelim tvrtkama (autoškolama) koje godinama uspješno obavljaju svoj posao i ne ulijeva sigurnost u hrvatske institucije i demokraciju. Do sada je sustav osposobljavanja bio jedan od najbolje uređenih djelatnosti kojeg treba eventualno otvoriti sa visokim uvjetima koje treba zadovoljiti nova autoškola. Uz to predlažem da se umjesto naziva „mladi vozač“ uvede naziv „vozač početnik“. Nije prihvaćen Predložene izmjene neće dovesti do uništavanja sustava osposobljavanja kandidata za vozače, nego će samo otvoriti mogućnost ulaska drugih pružatelja usluga na to područje i liberalizirati način formiranja cijena tih usluga. S obzirom na činjenicu da je primarni kriterij razlikovanja mladih vozača od svih ostalih vozača njihova dob, smatramo primjerenijim korištenje tog termina, a ne „vozača početnika“.
4 Zrinka Jurišanec NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, odnosno u njegovim izmjenama, mislim da bi veći učinak za sigurnost prometa na cestama imalo da se i dalje za "mlade vozače" ostavi ograničenje s obzirom na snagu motora vozila kojim upravljaju i dopuštenu brzinu kretanja od smanjenja granice za ukidanje (suspenziju) vozačke dozvole na 9 bodova. Što se tiče osoba iznad 65 godina života i njihova upravljanja motornim vozilima (kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje, ako se istim bave nakon 65 godine života), mislim da bi bilo pozitivno provjeravati njihovo zdravstveno stanje, ali bi to bilo dobro regulirati na neki drugi način nego sada, s obzirom prihode osoba starijih od 65 godina života. Naime, ovi ljudi uglavnom žive od mirovina, koje su kod velike većine vrlo male. Dakle, mišljenja sam da bi im ovakve zdravstvene preglede radi produljenja vozačke dozvole (koja im je često neophodna zbog prometne izoliranosti mjesta u kojima žive i sl.) bilo potrebno omogućiti na drugi način, u okviru zdravstvenog sustava, npr. kod izabranih liječnika obiteljske/opće medicine (koji su najbolje upoznati sa njihovim zdravstvenim stanjem) kao što je to sada slučaj za vozače vozila F, G i AM kategorije. Nije prihvaćen Koncept ograničavanja snage motora i brzine kretanja vozila za mlade vozače se napušta, jer nije sukladan načelima pravne sigurnosti i predvidljivosti posljedica odnosno ne dovodi do značajnijih sigurnosnih pomaka u pozitivnom smjeru. Smatramo da će se ukidanjem i oduzimanjem vozačke dozvole mladim vozačima, koji češće čine opasne prekršaje (one za koje je propisano stjecanje negativnih prekršajnih bodova) na pravilan način reagirati prema onim vozačima koji ne poštuju pravni poredak i načela sigurnog prometovanja, dok će svi ostali mladi vozači moći nesmetano i u skladu s pozitivnim pravnim propisima konzumirati svoje pravo na upravljanje motornim vozilom. Što se tiče obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na, eventualni, manji broj prijeđenih kilometara.
5 Zdenko Beronja 4. USPOREDBA OPCIJA, Opcija 4:(normativno rješenje) U opciji 4 pod troškovima su navedeni mogući gubitci, a npr. Nije navedeno da li bi smanjenje cijene osposobljavanja utjecalo na sigurnost prometa i možda povećanje broja poginulih. Koliki su posredni gubitci države za svaki izgubljeni život? U opciji 4 u koristima se navodi: liberalizacija otvaranja autoškola i deregulacija cijena, što bi trebalo dovesti do jeftinijeg osposobljavanja kandidata za vozače. Tako subjektivne ocjene državne institucije dovode do stava da je to poželjno i da je postojeća cijena osposobljavanja koja se nije mijenjala 7-8 godina previsoka! Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
6 Zdenko Beronja  3. MOGUĆE OPCIJE , 3.4. OPCIJA 4: - (normativno rješenje) PRIJEDLOZI NA DIO NACRTA – AUTOŠKOLE 1. UKIDANJE MIN. CIJENE OSPOSOBLJAVANJA PRIJEDLOZI I OBJAŠNJENJE • Obustavljanje Nacrta prijedloga zbog mogućnosti obrane stavova djelatnosti osposobljavanja pred EK u pred sudskom postupku • Eventualno vraćanje Prijedloga Nacrta na doradu i izbacivanje djelatnosti autoškola iz nacrta prijedloga zbog gore navedene mogućnosti Prema izjavi predlagatelja RH se nalazi u pred sudskom postupku po navedenoj direktivi, a stručna javnost nije kvalitetno izvještena na koji način je branjen naš stav odnosno sustav osposobljavanja. Uvidom u navedenu direktivu već letimično se vidi da se u direktivi nalaze izuzetci kada se ne moraju primjenjivati odredbe navedene direktive kao što su: (40) Pojam “prevladavajući razlozi od društvenog interesa”, (70) U smislu ove Direktive i ne dovodeći u pitanje članak 16. Ugovora usluge se mogu smatrati uslugama od općeg gospodarskog interesa jedino ako se njima izvršava posebna zadaća u društvenom interesu, koju je dotična država članica povjerila pružatelju usluge Članak 1.,3,4,14,15,16,17 Direktive u kojima se može naći dovoljno argumenata kako bi se u pred sudskom postupku obranio postojeći sustav osposobljavanja odnosno pravilnik o min. cijenama osposobljavanja Još dodatni razlog za ove argumente je i činjenica da članica EU, Slovenija uvodi min.cijenu osposobljavanja. Djelatnost osposobljavanja je obrazovanje po NKD (85), a ne klasična usluga, ZSP-m je definirana kao djelatnost od posebnog društvenog interesa i ova objašnjenja daju dodatne mogućnosti osim gore navedenih izuzeća po direktivi. Na koji način i kojom direktivom je usklađena djelatnost obrazovanja daje dodatnu podlogu za objašnjenje npr. U čl.3 direktive. To znači da je Nacrt koji je predložen, a tiče se djelatnosti osposobljavanja gubi svoj smisao i nepotreban je ukoliko se nastavi obrana stava da su autoškole izuzetak direktive o uslugama te uopće ne postoji razlog za njegovo donošenje na brzinu. Implementacija direktive i izmjena u djelatnosti tehničkih pregleda se može provesti i bez dijela koji se tiču autoškola odnosno ukidanja min. cijene sata osposobljavanja i narušavanja cijelog sustava koji sigurno treba unaprijediti, a ne urušiti. 2. UKIDANJE MREŽE AUTOŠKOLA PRIJEDLOZI I OBJAŠNJENJE Prema većini komentara i prikupljenim podatcima iz anketa većina djelatnika je suglasna da se treba pristupiti izmjenama ovog Pravilnika na način da se dozvoli otvaranje novih autoškola uz novo propisane uvjete pod kojima je to moguće čime bi bio zadovoljen cilj usklađenja s pravnim stečevinama EU. 3. MJERA ZABRANE RADA NA 30 DANA I ODUZIMANJE LICENCE OVLAŠTENOJ OSOBI • U oba slučaja se protivimo uvođenje mjere zatvaranja na 30 dana i oduzimanju licence ovlaštenoj osobi • Iznimno moguće uvođenje mjere zabrane u jednom i drugom slučaju isključivo za teže prekršaje koji bi bili točno navedeni što se ne vidi iz nacrta niti u naznakama. • Ukidanje kaznenih odredbi za ovlaštene osobe ukoliko je prekršaj napravio djelatnik autoškole na koju on nije mogao utjecati. • Kazne za prekršaje propisati na način da se izriče novčana kazna ovisno o težini prekršaja Treba pronaći učinkovite načine za sprečavanje malverzacija prije svega u nelojalnoj konkurenciji spuštanjem cijena. Najava češćih nadzora AŠ koje bi zbog snižavanja cijena upisivanja većeg broja kandidata je uredu no predloženim mjerama se to neće postići i daje se previše ovlasti jednoj osobi – policajcu, a praksa je pokazala do to nije dobro rješenje u ionako pre normiranom sustavu u kojem nismo svi niti približno jednaki. 4. RADNI ODNOSI Nigdje u Nacrtu Prijedloga se ne spominje uređivanje radnih odnosa premda se u cjelini 1 Problem navodi slijedeće; „potrebno je u hrvatsko nacionalno pravo unijeti izmjene sukladno stavu Europske komisije (neispunjavanje obaveza na temelju članka 14. stavka 5. te članka 15. stavka 2. točka (f) i (g) i stavka 3. Direktive o uslugama).“ Direktiva pod čl.15 točka (f) glasi; (f) zahtjeva kojima se određuje najmanji broj zaposlenika; Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
7 Zdenko Beronja NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI OPĆI PRIJEDLOZI NA CIJELI NACRT • Obustavljanje Nacrta prijedloga zbog strukturnih grešaka u postavljanju ciljeva , a samim tim i mogućim opcijama rješenja • Eventualno vraćanje Prijedloga Nacrta na doradu ukoliko se prihvate prijedlozi struke iznesenih u javnoj raspravi • Nakon završetka javne rasprave i ažuriranja iskaza i mišljenja pristupiti će se izradi Prijedloga Iskaza i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u koji treba obavezno uključiti struku: predstavnike autoškola i njihovih djelatnika. Zbog nedovoljno kvalitetne pripreme navedenog Nacrta te grešaka u osnovnim postavkama o postupanju po direktivi 2016/123/EZ gdje se predlagatelj nije kvalitetno pripremio, objasnio niti konzultirao struku, a niti ostale mjerodavne institucije ili one nisu odradile dobar posao u zaštiti naših nacionalnih interesa -konkretno sigurnosti prometa. Prema iskazima djelatnika MUP-a na savjetovanjima koja su održana na pripremnim seminarima za djelatnike autoškola rečeno je da promjene neće biti kozmetičke naravi i da je došlo vrijeme da se pristupi izradi NOVOG ZAKONA SIGURNOSTI PROMETA. Za postizanje efekata prema najugroženijim kategorijama vozača -početnicima i starijim vozačima potrebno je razraditi puno detaljniju analizu jer mjere koje su iznesene u ovom Prijedlogu nacrta su kozmetičke i donesene isključivo pod pritiskom EU i direktiva koje se tiču tehničkih pregleda i autoškola . Tu prije svega mislimo na smanjenje negativnih bodova i obaveznog liječničkog pregleda za vozače iznad 65 g. o čemu su i drugi kolege pisali. Samo jedan primjer iz osobnog iskustva. Moj otac je imao operaciju srca - premosnice i upozoren je da ne smije voziti 3 mjeseca poslije operacije i nakon kontrolnog nalaza specijalističkog liječnika jer su podatci poslani MUP-u. Njemu nije palo na pamet da sjeda za upravljač i vozi. Dakle i sad postoje mjere za vozače koji su ozbiljno bolesni, a to nema veze s godinama starosti. Što se tiče „mladih vozača“ -početnika i mjere snižavanje negativnih bodova i ukidanje zabrane konzumiranja alkohola ona ima vrlo dvojbenu budućnost u pogledu smanjenja broja nesreća ove kategorije vozača. Općenito za podizanje sigurnosti početnika i starijih vozača treba napraviti puno širu analizu, daleko bolju statistiku od postojeće, raspravu struke i javnosti kako bi se mogla napraviti strategija kojom će se polučiti bolji rezultati i smanjenje poginulih za 50% do 2020. Za ovakvu strategiju potrebno je nekoliko mjeseci , a ne adhok rješenja kao što je to predloženo ovim Nacrtom. Kandidati koji dolaze u AŠ su u 90% slučajeva prometno nepismeni. Što se očekuje od AŠ i 3 mjeseca obuke. Gdje je tu školstvo, MUP? Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
8 Zdenko Beronja NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Hvala kolegici Lini na korisnim linkovima, svima koji su komentirali, ili će i dalje komentirati te svim kolegama i kolegicama s liste koji i dalje marljivo ispunjavaju upitnike i u ove kasne vikend sate :) Baš bih htio ovdje pustiti link s rezultatima upitnika no zbog valjanosti rezultata biti će naknadno objavljeni na portalu. Ln svima Primljeno na znanje Komentator samo pohvaljuje s druge komentatore.
9 Zdenko Beronja NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Uvodna napomena: Izneseni prijedlozi na NACRT PRIJEDLOGA… su odraz razmišljanja i iskaza djelatnika, vlasnika autoškola koji su na LISTI AS Svi Zajedno, koja za sada broji oko 200 djelatnika. Njihovi iskazi i prijedlozi su prikupljeni i analizirani putem anonimnih upitnika. Navedeni prijedlozi i objašnjenje je odraz tih iskaza, stavova i njihovih prijedloga. OPĆI PRIJEDLOZI NA CIJELI NACRT • Obustavljanje Nacrta prijedloga zbog strukturnih grešaka u postavljanju ciljeva , a samim tim i mogućim opcijama rješenja • Eventualno vraćanje Prijedloga Nacrta na doradu ukoliko se prihvate prijedlozi struke iznesenih u javnoj raspravi • Nakon završetka javne rasprave i ažuriranja iskaza i mišljenja pristupiti će se izradi Prijedloga Iskaza i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u koji treba obavezno uključiti struku: predstavnike autoškola i njihovih djelatnika. Zbog nedovoljno kvalitetne pripreme navedenog Nacrta te grešaka u osnovnim postavkama o postupanju po direktivi 2016/123/EZ gdje se predlagatelj nije kvalitetno pripremio, objasnio niti konzultirao struku, a niti ostale mjerodavne institucije ili one nisu odradile dobar posao u zaštiti naših nacionalnih interesa -konkretno sigurnosti prometa. Prema iskazima djelatnika MUP-a na savjetovanjima koja su održana na pripremnim seminarima za djelatnike autoškola rečeno je da promjene neće biti kozmetičke naravi i da je došlo vrijeme da se pristupi izradi NOVOG ZAKONA SIGURNOSTI PROMETA. Za postizanje efekata prema najugroženijim kategorijama vozača -početnicima i starijim vozačima potrebno je razraditi puno detaljniju analizu jer mjere koje su iznesene u ovom Prijedlogu nacrta su kozmetičke i donesene isključivo pod pritiskom EU i direktiva koje se tiču tehničkih pregleda i autoškola . Tu prije svega mislimo na smanjenje negativnih bodova i obaveznog liječničkog pregleda za vozače iznad 65 g. o čemu su i drugi kolege pisali. Samo jedan primjer iz osobnog iskustva. Moj otac je imao operaciju srca - premosnice i upozoren je da ne smije voziti 3 mjeseca poslije operacije i nakon kontrolnog nalaza specijalističkog liječnika jer su podatci poslani MUP-u. Njemu nije palo na pamet da sjeda za upravljač i vozi. Dakle i sad postoje mjere za vozače koji su ozbiljno bolesni, a to nema veze s godinama starosti. Što se tiče „mladih vozača“ -početnika i mjere snižavanje negativnih bodova i ukidanje zabrane konzumiranja alkohola ona ima vrlo dvojbenu budućnost u pogledu smanjenja broja nesreća ove kategorije vozača. Općenito za podizanje sigurnosti početnika i starijih vozača treba napraviti puno širu analizu, daleko bolju statistiku od postojeće, raspravu struke i javnosti kako bi se mogla napraviti strategija kojom će se polučiti bolji rezultati i smanjenje poginulih za 50% do 2020. Za ovakvu strategiju potrebno je nekoliko mjeseci , a ne adhok rješenja kao što je to predloženo ovim Nacrtom. Kandidati koji dolaze u AŠ su u 90% slučajeva prometno nepismeni. Što se očekuje od AŠ i 3 mjeseca obuke. Gdje je tu školstvo, MUP? PRIJEDLOZI NA DIO NACRTA – AUTOŠKOLE 1. UKIDANJE MIN. CIJENE OSPOSOBLJAVANJA PRIJEDLOZI I OBJAŠNJENJE • Obustavljanje Nacrta prijedloga zbog mogućnosti obrane stavova djelatnosti osposobljavanja pred EK u pred sudskom postupku • Eventualno vraćanje Prijedloga Nacrta na doradu i izbacivanje djelatnosti autoškola iz nacrta prijedloga zbog gore navedene mogućnosti Prema izjavi predlagatelja RH se nalazi u pred sudskom postupku po navedenoj direktivi, a stručna javnost nije kvalitetno izvještena na koji način je branjen naš stav odnosno sustav osposobljavanja. Uvidom u navedenu direktivu već letimično se vidi da se u direktivi nalaze izuzetci kada se ne moraju primjenjivati odredbe navedene direktive kao što su: (40) Pojam “prevladavajući razlozi od društvenog interesa”, (70) U smislu ove Direktive i ne dovodeći u pitanje članak 16. Ugovora usluge se mogu smatrati uslugama od općeg gospodarskog interesa jedino ako se njima izvršava posebna zadaća u društvenom interesu, koju je dotična država članica povjerila pružatelju usluge Članak 1.,3,4,14,15,16,17 Direktive u kojima se može naći dovoljno argumenata kako bi se u pred sudskom postupku obranio postojeći sustav osposobljavanja odnosno pravilnik o min. cijenama osposobljavanja Još dodatni razlog za ove argumente je i činjenica da članica EU, Slovenija uvodi min.cijenu osposobljavanja. Djelatnost osposobljavanja je obrazovanje po NKD (85), a ne klasična usluga, ZSP-m je definirana kao djelatnost od posebnog društvenog interesa i ova objašnjenja daju dodatne mogućnosti osim gore navedenih izuzeća po direktivi. Na koji način i kojom direktivom je usklađena djelatnost obrazovanja daje dodatnu podlogu za objašnjenje npr. U čl.3 direktive. To znači da je Nacrt koji je predložen, a tiče se djelatnosti osposobljavanja gubi svoj smisao i nepotreban je ukoliko se nastavi obrana stava da su autoškole izuzetak direktive o uslugama te uopće ne postoji razlog za njegovo donošenje na brzinu. Implementacija direktive i izmjena u djelatnosti tehničkih pregleda se može provesti i bez dijela koji se tiču autoškola odnosno ukidanja min. cijene sata osposobljavanja i narušavanja cijelog sustava koji sigurno treba unaprijediti, a ne urušiti. 2. UKIDANJE MREŽE AUTOŠKOLA PRIJEDLOZI I OBJAŠNJENJE Prema većini komentara i prikupljenim podatcima iz anketa većina djelatnika je suglasna da se treba pristupiti izmjenama ovog Pravilnika na način da se dozvoli otvaranje novih autoškola uz novo propisane uvjete pod kojima je to moguće čime bi bio zadovoljen cilj usklađenja s pravnim stečevinama EU. 3. MJERA ZABRANE RADA NA 30 DANA I ODUZIMANJE LICENCE OVLAŠTENOJ OSOBI • U oba slučaja se protivimo uvođenje mjere zatvaranja na 30 dana i oduzimanju licence ovlaštenoj osobi • Iznimno moguće uvođenje mjere zabrane u jednom i drugom slučaju isključivo za teže prekršaje koji bi bili točno navedeni što se ne vidi iz nacrta niti u naznakama. • Ukidanje kaznenih odredbi za ovlaštene osobe ukoliko je prekršaj napravio djelatnik autoškole na koju on nije mogao utjecati. • Kazne za prekršaje propisati na način da se izriče novčana kazna ovisno o težini prekršaja Treba pronaći učinkovite načine za sprečavanje malverzacija prije svega u nelojalnoj konkurenciji spuštanjem cijena. Najava češćih nadzora AŠ koje bi zbog snižavanja cijena upisivanja većeg broja kandidata je uredu no predloženim mjerama se to neće postići i daje se previše ovlasti jednoj osobi – policajcu, a praksa je pokazala do to nije dobro rješenje u ionako pre normiranom sustavu u kojem nismo svi niti približno jednaki. 4. RADNI ODNOSI Nigdje u Nacrtu Prijedloga se ne spominje uređivanje radnih odnosa premda se u cjelini 1 Problem navodi slijedeće; „potrebno je u hrvatsko nacionalno pravo unijeti izmjene sukladno stavu Europske komisije (neispunjavanje obaveza na temelju članka 14. stavka 5. te članka 15. stavka 2. točka (f) i (g) i stavka 3. Direktive o uslugama).“ Direktiva pod čl.15 točka (f) glasi; (f) zahtjeva kojima se određuje najmanji broj zaposlenika; 5. OSTALO U cjelini 4. USPOREDBA OPCIJA u potpunosti je predlagatelj zamijenio opciju troškova u opcijama 1 i2 te navedeno treba ispraviti, izmijeniti. Npr. Kako trošak može biti? „upitna zdravstvena sposobnost vozača starijih od 65 godina, koji su inicijalno (prilikom prvog dobivanja vozačke dozvole) dobili liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, bez ograničenja i njihova posljedična veća opasnost za druge sudionike u prometu“ U opciji 4 pod troškovima su navedeni mogući gubitci, a npr. Nije navedeno da li bi smanjenje cijene osposobljavanja utjecalo na sigurnost prometa i možda povećanje broja poginulih. Koliki su posredni gubitci države za svaki izgubljeni život? U opciji 4 u koristima se navodi: liberalizacija otvaranja autoškola i deregulacija cijena, što bi trebalo dovesti do jeftinijeg osposobljavanja kandidata za vozače. Tako subjektivne ocjene državne institucije dovode do stava da je to poželjno i da je postojeća cijena osposobljavanja koja se nije mijenjala 7-8 godina previsoka! Za LISTU AS Svi Zajedno podnositelj prijedloga Zdenko Beronja, mag.prom. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače. Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
10 Zdenko Beronja NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Morat ću ipak prekršiti svoje obećanje da neću ovu aplikaciju koristiti za međusobnu komunikaciju s kolegama. Hvala kolegi Asimu na riječima podrške u vezi pokretanja "portala" za djelatnike autoškola jer sam u proteklih tjedan dana proveo bar pola radnog vremena na postavljanju sustava, čitanju vaših komentara i pisanju prijedloga. Uz sve vas koji ste komentirali ovaj nacrt želim se posebno zahvaliti svima onima koji su do sada ušli na listu; AS Svi Zajedno i vrijedno čitali mailove kojih je u proteklih nekoliko dana bilo prilično. Isto tako ispunjavali poslane upitnike u kojima smo po prvi puta u ovoj djelatnosti dobili vrlo vrijedne podatke. U tijeku je prikupljanje podataka na drugu anketu kojom ćemo dobiti povratne informacije na Nacrt i nadam se uspjeti objaviti i konkretne prijedloge o kojima je glasalo dvjestotinjak kolega – vlasnika, ali i instruktora, predavača i voditelja. Kao što je kolegica Lina i Vesna napisala: potrebno je iznijeti svoj konkretan prijedlog, a ne samo neslaganje s Nacrtom. U svojim prijedlozima trebali bi se izjasniti za 3 osnovne stvari koje se direktno tiču nas u AŠ-a premda bi i o ostalim stvarima trebalo reći mišljenje i dati prijedlog no zbog kratkoće vremena ja to osobno neću moći napraviti. Koje su to 3 najbitnije stvari? 1. Prijedlog i objašnjenje o mjeri ukidanja Pravilnika o min. izračunu cijene osposobljavanja 2. Prijedlog i objašnjenje o mjeri ukidanja Pravilnika o mreži autoškola 3. Prijedlog i objašnjenje o mjeri zabrane rada AŠ na 30 dana, drugi puta zatvaranja i oduzimanje licence ovlaštenoj osobi. Za sve ostalo o čemu ste komentirali, a biti će regulirane ZOP-m ili Pravilnicima moći ćete sudjelovati na navedenom portalu jer kada se sutra zatvori javna rasprava sve ovo će prestati dok se ne otvori nova :). Da to ne bi ostalo samo na ovoj aplikaciji u izradi je stranica portala koja će početi s radom za cca 10-tak dana. Jedna od osnovnih ciljeva tog portala osim okupljanja nas iz struke je ta da će to će biti i mjesto gdje ćemo javno iznositi svoja mišljenja, prijedloge kako bi javnosti bolje prikazali svoju stranu koju sada nemamo. ( o tome je u prethodnim kom. govorila kolegica Josipa. Moći ćete ga naći na slijedećoj adresi: http://sveoautoskoli.com/ Svi Vi koji se još uvijek nisu uključili na listu, a želite biti u toku sa svim novostima to ćete moći dobiti jedino uključenjem na listu čime ćete imati pristup svim informacijama. Još jednom možete to napraviti na ovoj adresi: http://sveoautoskoli.com/lista/ Ovo je poziv i ovdje najaktivnijima da me osobno kontaktiraju kako bi i dalje radili na razmjeni i izradi prijedloga što nam je vjerujem svima u interesu! Email; as.svizajedno@gmail.com Do objave konkretnih prijedloga Liste AS Svi Zajedno, Lp Zdenko Beronja, mag.prom. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
11 Zdenko Beronja 4. USPOREDBA OPCIJA, Opcija 2: (nenormativno rješenje) Sve navedeno ispod je stavljeno pod troškove, a to nisu troškovi već problemi (opcije 1,2,3,4). Npr.- Ako ne postoji efikasan način i sredstva "dovođenja u red poslovanja nekih autoškola", da li je to trošak, ili problem, ili nešto treće? upitna zdravstvena sposobnost vozača starijih od 65 godina, koji su inicijalno (prilikom prvog dobivanja vozačke dozvole) dobili liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, bez ograničenja i njihova posljedična veća opasnost za druge sudionike u prometu upitna zdravstvena sposobnost vozača koji učestalo bivaju osuđivani zbog upravljanja motornim vozilima s nedopuštenom količinom alkohola u krvi nepostojanje efikasnog sredstva za dovođenje u red poslovanja nekih autoškola nejasna situacija u pitanjima nadležnosti za vođenje upravnih postupaka i postupanja u stadiju pravnih lijekova na prvostupanjska rješenja Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
12 Zdenko Beronja NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani kolege , Zahvala svim djelatnicima, autoškolama i udrugama koji ste odvojili vrijeme i odvažili se komentirati te iznijeti svoje mišljenje ili bar lajkati komentare i prijedloge. Prema broju komentara koji su predani do danas ovo e-savjetovanje sigurno spada u jedno od naj komentiranih što dovoljno govori o dvije osnovne stvari: 1. Zainteresiranosti struke koju se ne pita za mišljenje! 2. Nacrtu prijedloga utjecaja…. Bez obzira što dio djelatnika ove djelatnosti misli kako se ne može ništa promijeniti jer je možda već sve napisano. U ovom slučaju se nadamo da neće biti tako jer po informacijama koje dolaze s različitih strana „stvar“ se poprilično zahuktala i otišla na daleko više instance nego što je to prvotno napravljeno. To je zasluga djelovanja grupa, udruga i pojedinaca, a jedan od razloga je sigurno i brojnost i kvaliteta komentara na e-savjetovanju. Stoga s komentiranjem treba nastaviti. Prema komentarima dijela kolega koji e-savjetovanje koriste kao forum za razmjenu podataka vidim osnovni nedostatak: nedovoljnu i neučinkovitu komunikacije između autoškola i djelatnika koja je uglavnom ograničena na regionalnu razinu. Iz tih razloga ovo će biti prvi i jedini puta da i ja koristim ovu aplikaciju za komunikaciju s vama kako bih Vas upoznao da smo započeli s okupljanjem djelatnosti na jednoj drugačijoj razini, kako bi imali mjesto gdje ćemo moći razmjenjivati informacije, dogovarati akcije i davati prijedloge. Ova inicijativa nadilazi i dopunjuje različite udruge jer nudi ono što većina nema: – brzu komunikaciju i prikupljanje informacija koje će se koristiti u našim akcijama, ali i nadležnim institucijama ukoliko to budu željeli. U proteklih nekoliko dana iz cijele HR je uključeno 200-njak autoškola i djelatnika svih profila te vas ovom prilikom pozivam da ukoliko to još uvijek niste napravili, uključite se! Kontakt email; as.svizajedno@gmail.com gdje ćete dobiti sve potrebne početne informacije. Isto tako apeliram da obavijestite što više vaših kolega, a pogotovo instruktora da se uključe svojim glasom jer ukoliko se prihvati predloženo posljedice će se prelomiti najviše preko instruktorskih leđa čiji je rad ionako potplaćen. Nitko od nas pojedinačno ne može sam ništa napravit već jedino to možemo grupno! U to ste se mogli i sami uvjeriti ukoliko ste djelovali u svojim sredinama. Lp Zdenko Beronja,mag.prom. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
13 Zdenko Beronja NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani državni službenici, političari – vladajući i ne vladajući, Ovo je općeniti komentar na postupanje prema djelatnosti vozačkih škola i nerazumijevanja složenosti sustava čijim provođenjem predloženih promjena ćete u roku od 2-3 godine drastično utjecati na devastaciju struke i pogoršanje sigurnosti u prometu, stoga zapravo želim sumirati i nadopuniti ono što su djelom kolege već iznijele. • Djelatnost vozačkih škola je vrlo složen sustav za čije je razumijevanje i donošenje promjena i mjera potrebno poznavati djelovanje nekoliko sustava (ministarstava): Promet, gospodarstvo, obrazovanje, radno zakonodavstvo, porezna politika, a sad se pojavio „problem“ i EU. • Unatoč ovoj složenosti sustava MUP je jedino ministarstvo koje u potpunosti uređuje djelatnost vozačkih škola premda je sigurnost u prometu samo jedan od djelokruga. • Postavlja se pitanje da li MUP i stručna organizacija HAK imaju potrebna znanja, iskustvo u djelovanju svih ovih sustava kako bi mogli pravilno procijeniti utjecaj mjera i implementirati izmjena u sustavu koje je „potrebno provesti zbog EU“ ? • Djelatnost vozačkih škola zapošljava oko 1200 djelatnika što je relativno malo uzimajući u obzir druge djelatnosti no njezin utjecaj na samo društvo je mnogostruko veći – zato smo valjda i djelatnost od posebnog društvenog značaja. Od ukupno cca 1200 zaposlenih djelatnika gotovo 50% je više ili visoko obrazovana. Ne bi li to trebao biti motiv državnim institucijama da nas se više „iskoristi“? • Ova djelatnost je jedna od najreguliranijih djelatnosti u državi ( vjerojatno br1) i kada bi svi u LN radili bar približno kao autoškole i njezini djelatnici imali bi daleko manje problema. I to je vjerojatno posljedica jer smo djelatnost od posebnog društvenog značaja. • Sada po treći puta spominjem – DJELATNOST OD POSEBNOG DRUŠT. ZNAČAJA, ali u kontekstu „prednosti“ koje ostvaruju i ostvarivale bi autoškole predloženim izmjenama : 1. Zatvaranje i kažnjavanje AŠ zbog najmanjeg prekršaja, ili prekovremenog rada. 2. Oduzimanje licence ovlaštenoj osobi; npr ( voditelju) za prekršaj instruktora s kojim nije u vozilu. Prije bih rekao da je ovo mjera za završni udarac već započetom odlasku djelatnika iz struke. 3. Ograničenja u radnim uvjetima koja povećavaju troškove dodatnim zapošljavanjem jer npr voditelj-predavač AŠ može raditi kao instruktor samo 2 sata. Do 2009 nije se mogao raditi niti jedan sat. Zbog ovih mjera su se zatvarale ,trpjele i trpe male autoškole. Želimo li samo velike autoškole? Kako je moguće da u velikoj Njemačkoj radi mala autoškola s 2-3 instruktora? 4. Unatoč „skupoj“ cijeni od cca 150 kn/sat NETO SATNICA instruktora je od 20-tak – 30-tak kn što za prosječnu mjesečnu satnicu i neto 30kn iznosi max. 4500-5000 kn koliko ima u HR „običan“ (bez uvrede) vozač profesionalac. Započeti trend manjka djelatnika će se predloženom mjerom ukidanja min.cijene samo nastaviti. Tko će ostati raditi u ovako stresnom i odgovornom poslu koji je plaćen satnicom čistačice ( bez uvrede posla) kada za usporedbu čisti intelektualni rad – instrukcije za svoju djecu plaćate min.50 kn/ sat što bi s obzirom na odgovornost i stresnost posla trebala biti min. neto cijena rada instruktora. 5. Sad se vjerojatno pitate koliko bi onda trebala koštati autoškola jer ovu poštenu satnicu instruktora vlasnici u ovim uvjetima ne mogu isplatiti? Tu dolazimo do problema koji su spomenuli neki od kolega – Kako je moguće da VOZAČKE ŠKOLE po klasifikaciji spadaju u obrazovanje, a jedini plaćaju PUNI PDV. Učilište koje se bavi osposobljavanjem za različite programe pdv plaća samo za AUTOŠKOLU! Jesu li isti tržišni uvjeti ako jedna AŠ plaća, a druga ne plaća PDV? 6. Jedna od prednosti koje su ostvarivale AŠ je povrat PDV- a na kupovinu automobila koja će koliko mi se čini uz nove akcijske mjere vlade sada za sve biti ista ( nemam ništa protiv), ali gdje smo tu mi? 7. Vozila AŠ imaju skuplje i češće održavanje i nakon 7 godina tržišna cijena im je 20-30% niža. Da li je ista amortizacija vozila autoškole i ostalih vozila firmi? Kako iskoristiti poticaj za ekološka (električna) vozila kad se sa njima ne može raditi u autoškoli?,…. Mogli bi još toga nabrajati no gore navedenim želio sam ukazati državnim institucijama koje ne posluju na tržištu ili imaju posebne privilegije da se ne mogu nikako staviti u poziciju djelatnika ili vlasnika autoškole i razumjeti potpunu problematiku. Mjere koje od drastičnih promjena i poskupljenja poslovanja AŠ 2006 do sada kao i prelazak u nadležnost MUP-a može se reći da su odigrale povijesnu ulogu u uređivanju AŠ i uvjeta poslovanja na tržištu no sada nakon „packi“ iz Bruxelles vrijeme je da se pristupi evoluciji postojećeg sustava kako bi on bio pravedniji, bolji i učinkovitiji prvenstveno za AŠ a direktno će utjecati na podizanje sigurnosti u prometu. To se neće nikako postići samo izričitim slušanjem naredbi iz EU jer prostora za djelovanje ima upravo u navedenoj direktivi i izuzetcima po kojoj treba postupiti i primjerima iz neposrednog susjedstva! Za to je potrebno daleko veći stupanj kooperativnosti nadležnih institucija sa STRUKOM i ostalim institucijama koje su za to nadležne. Ovaj problem direktive je star 2 godine i bilo je dovoljno vremena za daleko bolje organiziranje. Nažalost iz takve „akcije“ je proizašao i ovakav Nacrt o kojem ovdje raspravljamo i komentiramo. Kompletna postavka Nacrta je kriva jer se polazi iz pozicije da se „MORA“ primijeniti direktiva naprosto jer nisu pronađena rješenja ili država nije zainteresirana. MI JESMO? I to je samo Nacrt prijedloga izmjena. Što je sa Zakonom o sigurnosti prometa koji piše MUP, koji i provodi represivne mjere, a mi koji svaki dan učimo kandidate PROPISIMA I PROMETNIM PRAVILIMA, od nas se očekuje isključivo provođenje Zakona (dijelom krivih) u praksi. O tome kada dođe na red sam Zakon. Konkretni prijedlozi kako ispraviti „krive Drine“ u drugom nastavku. Beronja Zdenko, mag.prom. Bivši vlasnik AŠ, predavač, instruktor ( voditelj) p.s. Napisao sam bivši vlasnik isključivo jer sam bio i na jednoj i drugoj strani kao poslodavac i radnik, a ne kako bih zagovarao ponovno otvaranje AŠ ( nisam protivnik, ali mi ne pada na pamet) Neće doći do buma AŠ naprosto jer nema dovoljno kadra. Zapravo mogao bih bit zahvalan MUP-u i HAK-u jer sam silom prilika krenuo u drugi posao premda sam propisima od 2005-2012 direktno financijski, moralno, radno oštećen. Ukoliko se provede predloženo i ne iznađe rješenje ja ću biti samo jedan u nizu koji će definitivno napustiti sustav. Lp Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
14 Vesna Novak NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Ako je cilj Hrvatske vlade da još stručnih i radno sposobnih osoba napusti Hrvatsku zbog niske cijene rada onda prijedlog o ukidanju minimalne cijene nastavnog sata u procesu osposobljavanja, ima smisla. Kvalitetni i iskusni stručni djelatnici u autoškolama i sada rade za mizernu satnicu , a što očekivati od minimalne cijene nastavnog sata teorije u iznosu 17,70 kuna odnosno sat vožnje 115,00 kuna(bez Pdv od 25%,odnosi se na B kat.) Što se u toj cijeni još može sniziti? Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
15 Udruga Sigurnost u prometu NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA OSVRT NA PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Predložene izmjene objavljene na stranicama: //esavjetovanja.gov.hr) Prijedlogom izmjene Zakona predviđa se ukidanje (suspenzija) vozačke dozvole mladim vozačima i neiskusnim vozačima (prve dvije godine nakon stjecanja vozačke dozvole) već nakon 9 prikupljenih prekršajnih bodova (a ne 12 prikupljenih bodova kao do sada). To, praktično, znači da bi navedeni vozači morali, nakon isteka roka na koji im je dozvola ukinuta, ponovno upisati auto školu (bar je to moje tumačenje Prijedloga izmjene Zakona). To je, dakle, mjera kojom se želi utjecati na smanjenje broja nesreća koje uzrokuju mladi i neiskusni vozači. Smatram da predložena mjera nije dobra i neće polučiti očekivane efekte i to iz slijedećih razloga: • Smatra se da je vozač koji je položio vozački ispit ovladao potrebnim znanjima i vještinama za samostalno upravljanje motornim vozilom. Kod mladih i neiskusnih vozača protek vremena od polaganja ispita do stjecanja statusa „iskusnog“ vozača vrlo je kratak (jedne do nekoliko godina, najviše 6). Ako navedeni vozači, u tako kratkom vremenu, steknu 9 (odnosno 12) negativnih bodova logičan je zaključak da nije adekvatan sustav obuke u autoškolama odnosno sustav provođenja vozačkih ispita. Nije, naime, logično da vozači u tako kratko vrijeme zaborave prometne propise i pravila i stečene vještine upravljanja motornim vozilom. U etiologiji prometnih nesreća koje skrive mladi i neiskusni vozači dominantno mjesto zauzima čimbenik „vozačko neiskustvo“. To, ukratko, znači da navedeni vozači ne reagiraju optimalno u opasnim situacijama ( poledica, mokar i klizav kolnik, smanjena vidljivost, anticipacija potencijalno opasnih situacija…). Ponovnom edukacijom u auto školama ovaj čimbenik rizika neće biti eliminiran, barem ne uz primjenu postojeća sustava edukacije. Iskustva iz inozemstva govore da se najbolji rezultati vezano uz ublažavanje rizika navedena čimbenika postižu edukacijom u centrima sigurne vožnje u kojima se, u strogo kontroliranim sigurnosnim uvjetima, simuliraju određene opasne situacije i vozači nauče optimalnoj reakciji u navedenim situacijama. U Republici Hrvatskoj, nažalost, za sada postoji samo jedan takav centar izgrađen prema najvišim europskim standardima. Temeljem svega navedenog smatram da predložena mjere neće polučiti željene rezultate. Smatram da mladim i neiskusnim vozačima treba (kao što je to bilo i do sada) ograničiti upravljanje vozilima određene snage i ograničiti brzinu kretanja/vožnje. Dakako, policija treba (što do sada nije bio slučaj) efikasnije kontrolirati provođenje navedenih mjera. Uz to, valja povećati/postrožiti kazne za prekršitelje navedenih ograničenja. Optimalna bi mjera bila i uvođenje obveze pohađanja obuke u centrima sigurne vožnje u trajanju od nekoliko sati ali to ovisi o financijskim mogućnostima izgradnje dovoljnog broja takvih centara. • Na drugom i trećem mjestu u etiologiji prometnih nesreća koje su skrivili mladi vozači su vožnja brzinom većom od dopuštene te vožnja pod utjecajem alkohola. Ponovno pohađanje auto škole također neće utjecati na navedene čimbenike rizika. Vozači ne čine navedene prekršaje jer ne prepoznaju prometne znakove ili zakone koji reguliraju dozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi. Navedene prekršaje, dakle, čine svjesno pa na tom planu treba graditi i mjere za poboljšanje stanja. Policija treba pojačati kontrole vezano uz konzumiranje alkohola (odnosno vožnju pod utjecajem alkohola), osobito na lokacijama i u vremenu kada su prekršaji navedene vrste najčešći. Potrebno je povisiti kazne za recidiviste uz obvezu liječničkog pregleda kod nadležnog psihijatra/psihologa. Vezano uz reguliranje sustava osposobljavanja vozača slažem se sa prijedlogom da se tarife tržišno reguliraju (uostalom to nalažu i Direktive EU). Obzirom na iskustva u RH paralelno je potrebno pojačati nadzor nad radom auto-škola i to prvenstveno od strane MUP-a. Hrvatska ima jedan od najrigoroznijih sustava osposobljavanja u Europi (kriteriji za otvaranje auto škola, osobe koje provode obuku i osobe koje provode teoretsku nastavu…) a ukupni rezultati vezano uz prometnu sigurnost su, nažalost, loši. U nekim zemljama ne postoji obveza pohađanja auto škola (Engleska, USA…) ali bez obzira na to imaju najbolje rezultate vezano uz prometnu sigurnost (Engleska). Vozački je ispit svojevrsno „čistilište“ ili glavni „filtar“ pa smatram da bi tako trebalo biti i u Hrvatskoj (što ne znači da sam izričito za ukidanje obuke u auto školama). Vezano uz obvezu liječničkog pregleda vozača iznad 65 godina starosti smatram da je prijedlog dobar iako se može činiti kao diskriminirajuća odredba. Neki od bitnih čimbenika prometne sigurnosti kao što su to oštrina vida, vidno polje, vrijeme reakcije, koncentracija…s godinama se mijenjaju (nažalost , u negativnom smislu) a, za sada, ne postoji zakonska obveza kontrole. Generalno, više je pozornosti potrebno posvetiti recidivistima kao uzročnicima prometnih nesreća (bez obzira na starosnu dob) i to selektivno, obzirom na etiologiju prometnih nesreća koje su skrivili. Zakonskim bi odredbama, smatram, trebalo i pooštriti odgovornost osoba i organizacija zaduženih za održavanje i sigurnost prometnica. Čimbenik „prometnica“ u etiologiji prometnih nesreća u nas (za razliku od zemalja sa visokim stupnjem prometne sigurnosti) je u velikoj mjeri podcijenjen (vidi rezultate projekta EURORAP). Milan Pajnić dipl.ing.prom. Udruga sigurnost u prometu , U Zagrebu 20.siječnja 2017. Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
16 Udruga Sigurnost u prometu NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (e – savjetovanje) Tezama o sadržaju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.N. br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) nije predviđeno preciznije i jasnije utvrđivanje uvjeta za sigurno sudjelovanje biciklista koji nisu obuhvaćeni nekim od postupaka edukacije za sigurno sudjelovanje u prometu, prije svega starije populacije te provjere njihove osposobljenosti. Stoga predlažemo da se zakonom propiše obveza edukacije i provjere poznavanja prometnih propisa i pravila, postupka pružanja prve pomoći i vještine upravljanja biciklom te izdavanja odgovarajuće potvrde o uspješno završenoj edukaciji za vozače bicikla koji nisu uspješno završili Program osposobljavanja za vožnju biciklom za učenike V. razreda osnovne škole, odnosno nemaju položen vozački ispit A ili B ili viših kategorija. Predlažemo da za ovu edukaciju biciklista budu ovlaštene stručne organizacije/udruge civilnog društva te da ona bude besplatna za polaznike, a troškovi edukacije da se pokriju sredstvima Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH i namjenskim sredstvima lokalnih zajednica za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa. Obrazloženje Iako je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama utvrđeno da je "bicikl" vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kada brzina dostigne 25 km/sat, ako vozač prestane pokretati pedale (čl.2., st.1.. t 49) te da je "vozač" osoba koja na cesti upravlja vozilom (čl.2., st1., t.66), dakle i vozač bicikla jer je bicikl vozilo, za vozače bicikala koji u školskoj dobi nisu prošli edukaciju i/ili nemaju položen vozački ispit za A ili B ili neku višu kategoriju nije propisana obveza edukacije i provjere osposobljenosti za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu iako je člankom 197. zakona propisano da vozač koji upravlja vozilom u prometu na cesti mora biti tjelesno i duševno sposoban upravljati vozilom te za to imati potrebno znanje i vještinu. U takvoj situaciji zakonske nedorečenosti posljednjih godina smo svjedoci povećanja broja prometnih nesreća koje su skrivili biciklisti, nažalost i sa najtežim posljedicama tj. smrtnim stradavanjem. Višegodišnjim (od 2012. do 2016. godine) provođenjem dragovoljne i besplatne edukacije ove skupine biciklista od strane Udruge Sigurnost u prometu i partnera, neosporno je utvrđeno nedovoljno poznavanje prometnih propisa i pravila značajnih za sigurno sudjelovanje biciklista u prometu, ali i nedostatna vještina upravljanja biciklom. Takvo nepoznavanje relevantnih odredbi Zakona o sigurnosti cestovnog prometa na cestama za sigurno sudjelovanje biciklom u prometu (čl. 112., 113., 114., 161., 197., 198., 199. i 215.) sigurno je doprinijelo povećanom opsegu njihovog stradavanja sa najtežim posljedicama. Također predlažemo snižavanje dopuštene granice koncentracije alkohola u krvi, odnosno miligrama u litri izdahnutog zraka sa 0,5 na 0,2 g/kg, mg/l. Obrazloženje U Republici Hrvatskoj, ali i u zemljama EU, utvrđeno je da je jedan od značajnih čimbenika nedopustivo velikog broja prometnih nesreća sa teškim posljedicama vožnja pod utjecajem alkohola. Stoga je Europski savjet za cestovnu sigurnost ETSC – European Transport Safety Council još 2012. godine pozvao zemlje članice EU da usvoje "nultu toleranciju" vezano uz koncentraciju alkohola u krvi vozača ( "DRINK DRIVING : TOWARDS ZERO TOLERANCE"). To konkretno znači da se pozivaju sve zemlje članice (Hrvatska od 2014.) na usaglašavanje zakona vezano uz dopuštenu koncentraciju alkohola u krvi sudionika u prometu vodeći se pri tome da treba uvesti "nultu toleranciju" (0,0 g/kg) za profesionalne i mlade vozače, a razmisliti o unifikaciji zakonskih rješenja glede najveće dopuštene granice alkohola u krvi na 0,2 g/kg, mg/l. Zagreb, 20. siječanj 2017. Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje. Slažemo se s tvrdnjom da je bicikl vozilo, ali smatramo potrebnim naglasiti da, ipak, nije riječ o motornom vozilu te ne smatramo da bi trebao biti propisan obavezni vozački ispit. Što se tiče dozvoljene koncentracije alkohola u krvi, smatramo da bi trebalo provesti znanstvene analize, kojima bi se dokazalo da je 0,5 g/kg apsolutnog alkohola u krvi previsoka granica.
17 UDRUGA AUTOŠKOLE DALMACIJE NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA UDRUGA AUTOŠKOLE DALMACIJE Vrlička 52a HR-21230 SINJ Predmet: Očuvanje i razvoj sustava osposobljavanja kandidata za vozače u Republici Hrvatskoj Udruga autoškole Dalmacije kao nositelj inicijative uz podršku strukovnih udruga i suglasnost ostalih zainteresiranih poslodavaca-autoškola sa cjelokupnog područja Republike Hrvatske, zadržavaju pravo da kao neposredno zainteresirani subjekti i partneri svojim prijedlozima sudjeluju pro aktivno i konstruktivno u aktualnoj temi najavljenih promjena zakonodavnog okvira koji bi trebao uređivati, odnosno doprinijeti daljnjem razvoju djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače u RH. Nastavno na predmet, u prilogu dostavljamo Podnesak Udruge autoškola Dalmacije i 182 do danas prikupljenih Izjava ovlaštenih zastupnika autoškola diljem RH. Iste potvrđuju protivljenje donošenju bilo kakvih akata koji bi bez suglasnosti predstavnika autoškola mogli nanijeti nesagledive negativne posljedice na djelatnost jednostranim diranjem u članak 200. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i posebno ukidanjem: - Pravilnika o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola (NN 117/12), - Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (NN 141/11). Stoga želimo biti dio radne skupine, jer smatramo da su mnoge stvari netočno prezentirane, a istodobno Vas molimo odgovor: Tko su osobe i iz kojih institucija u radnoj skupini? Tko zastupa naše interese pri formuliranju, za nas egzistencijalnog zakona, koji se želi iz temelja izmijeniti, neuvažavajući pozitivne efekte dosadašnjeg zakona i negativne projekcije budućeg zakona, oko kojih su se svi složili na zadnjem sastanku održanom 24.11.2016. godine u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14, s predstavnicima autoškola, MUP-a, MPPI i Hrvatskog autokluba. Možemo reći da su mladi vozači nakon položenog vozačkog ispita, direktni proizvod autoškola. Nedvojbeno je vozač ključni čimbenik sustava cestovne sigurnosti, koji svojim psihofizičkim značajkama, znanjima, vještinama, osposobljenošću i ponašanjem utječe na sigurnost i kakvoću odnosa u sustavu. Stoga Vam prilažemo statistiku iz MUP-ovog Biltena o sigurnosti cestovnog prometa - 2015., uz napomenu da su do 2014. godine prometne nesreće koje su skrivili mladi vozači obuhvaćale su osobe u starosti od 16. do 24. godine bez obzira na položen vozački ispit: Zadnjih jedanaest godina, od kada je uveden postojeći sustav osposobljavanja kandidata, imali smo stabilnost i prosperitet, a kao rezultat i trend opadanja prometnih nesreća. Najave donošenja novih zakonskih odredbi, koje bi iz temelja poljuljali sustav osposobljavanja vozača u Republici Hrvatskoj, već sada su izazvale negativne reakcije stručnih djelatnika autoškola. Zbog toga tražimo da osposobljavanje kandidata i dalje ostane javno-gospodarski definirana u zakonu kao usluga od općeg interesa, jer je osposobljavanje kandidata usluga kojom se izvršava posebna zadaća u društvenom interesu slijedom čega proizlazi da zdravlje i život vozača, a posebno mladih kao signifikantne kategorije u cestovnom prometu nisu i ne mogu biti predmet pitanja koje u ovim uvjetima žele nametnuti zagovaratelji slobodnog tržišta usluga, posebno ukoliko se uvažavaju sve specifičnosti Hrvatske kao punopravne članice EU. Citiramo točku 2.1. Zakonodavna regulativa i nadležnosti, stranica 2, Biltena Hrvatskog autokluba, izdanog 2015. godine, kojeg svakako preporučujemo pročitati, jer analizirao najznačajnija pitanja iz područja rada autoškola:“…područje osposobljavanja kandidata za vozače u autoškolama spada u kategoriju djelatnosti od općeg interesa društva čime ju determiniraju tri osnovna obilježja:  svrha obavljanja djelatnosti je od općeg interesa društva (sigurnost u prometu),  javni karakter obavljanja djelatnosti (osposobljavanje kandidata za vozače je javni interes),  djelatnost se podređuje posebnom normativnom režimu (zakon). Obilježja općeg interesa i javnog karaktera proizlaze iz potrebe države da posrednim ili neposrednim putem ima snažan utjecaj na njihovo obavljanje.“ Citiramo i dio teksta pod točkom 2.2. Osposobljavanje kandidata za vozače u RH do 2014., stranica 3: “Tadašnji sustav osposobljavanja kandidata za vozače temeljio se na primjeni vrlo liberalnih propisa, koji su djelatnost prepustili privatizaciji, a potom i tržišnoj utakmici. Autoškole su imale vrlo različite uvjete za rad (prostorne, kadrovske, materijalne i dr.), a najčešće s jednim, dva ili tri stručna radnika, pri čemu je vrlo često jedna osoba bila i direktor ili vlasnik, stručni voditelj, predavač i instruktor vožnje, što je dodatno generiralo porast broja autoškola.“ „Međutim, na normativnoj podlozi koja je omogućavala konstantni porast broja novih autoškola uz već spomenute tržišne oblike poslovanja, prije svega u svrhu stjecanja financijske dobiti, broj autoškola je nastavio konstantno i naglo rasti, tako da ih je do kraja 2004. u RH bilo blizu 600 autoškola. Osnovna obilježja tako oblikovanog sustava karakterizirala je prekobrojnost autoškola u odnosu na objektivne potrebe, što je za posljedicu imalo smanjenje jednolike potražnje te između tada ovlaštenih autoškola uzrokovalo narušavanje tržišnih načela i stvaranje nelojalne konkurencije. Time su financijski interesi i tržišna borba s ciljem međusobnog istiskivanja konkurencije formiranjem prije svega damping cijenama rada, dominirale u odnosu na općedruštveni značaj djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, što je u konačnici rezultiralo niskom kvalitetom nastavnog procesa osposobljavanja kandidata na štetu sigurnosti prometa.“ Citiramo i dio teksta na stranici 7: “Svakako se može zaključiti da su izmjene zakonske regulative u 2004. godini učinile ogroman preokret i znatno podigle razinu kvalitete djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače te podigle razinu povjerenja u rad autoškole. Podignuta razina normativnih zahtjeva za kvalitetom te propisani novi standardi u pogledu općih, organizacijskih, stručno-kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta, jamstvo su za daljnji razvoj i nova, još kvalitetnija rješenja kao rezultat zajedničkog rada Ministarstva unutarnjih poslova kao nadležnog državnog tijela, Hrvatskog autokluba kao nadležnog stručnog tijela i svih aktivnih subjekata u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače.“ Uostalom, u proces osposobljavanja kandidata za vozače uključene su: - zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada/sporta u privatnoj praksi, koje provode zdravstvene preglede vozača - Hrvatski autoklub, koji organizira i provodi ispite u autoškolama iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila, Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanje vozilom - zdravstvene ustanove, koje izvode nastavu iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći - autoškole, koje izvode nastavu iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom. Svi navedeni imaju zakonski propisanu cijenu svojih usluga, naknada i pristojbi, a sada bi se htjelo samo autoškolama oduzeti pravo na propisanu i to minimalnu cijenu, pod izlikom i obrazloženjem da navedeno ne omogućava dovoljnu konkurentnost subjekata na tržištu, što naravno ne odgovora istini. Osposobljavanje kandidata za vozače nije i ne smije biti isključivo tržišno-ekonomsko-gospodarska kategorija jer u sebi komprimira elemente edukacije, obrazovanja, osposobljavanja, prometne kulture i preventive, ali prije svega socijalno društvenu odgovornost i ponašanje pojedinaca. Činjenica da se radi o propisanoj cijeni usluge koja omogućava uredno podmirivanje obveza prema bruto plaćama i naknada za uredno prijavljene zaposlenike, a što je kompatibilno za zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju zapošljavanje u autoškolama i gdje je konačno u potpunosti iskorijenjen bilo kakav nelegalan rad ili drugi formalni oblik rada izvan opće poznatih Ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme uz strogu kontrolu prijava u zdravstveni i mirovinski sustav. Upravo ta propisana minimalna cijena nastavnog sata svoje uporište nalazi u kontinuiranom osiguravanju zakonski propisane minimalne cijene rada, odnosno minimalne bruto plaće u RH. Paušalni navodi o nepostojanju konkurencije su netočni i nisu realni prikaz stvarnog stanja u djelatnosti osposobljavanja. Konkurentnost subjekata na tržištu postoji i može se definirati u ovom slučaju prema više kriterija, a najvažniji je upravo kvaliteta kadrova i opreme, koja postaje mjerilo, odnosno korisnici usluga sami odabiru kvalitetne od manje kvalitetnih pružatelja usluga. Jednostavna definicija slobodnog tržišta podrazumijeva slobodan i neograničen protok ljudi, usluga, roba i kapitala što u slučaju rada na osposobljavanju kandidata za vozače uz obvezu licencija nije izvodivo, a često niti dopušteno, niti predvidivo zakonima drugih zemalja članica EU. Nedopustivo je da se godinama izgrađivan postojeći sustav osposobljavanja kandidata za vozače mijenja na način da se isti ruši u svojim temeljima umjesto da se dodatno evoluira, uz omogućavanje pristupa novim subjektima koji ispunjavaju standarde i da se za predmetne izmjene omogući primjereno prijelazno razdoblje sa rokom usklađenja do 2020. godine i na način da se maksimalno poštuju stečena prava aktivnih poduzetnika autoškola koje su u svojoj biti jedini pravno formalni i stvarni porezni obveznici u sustavu i koji naravno jedini stvaraju dodatnu vrijednost. Jednostrano zadiranje u zakonske i time posljedično u podzakonske akte kojima bi se narušila stečena prava postojećih poduzetnika nije dopustivo, a posebno ukoliko se autoškolama kao subjektima na koje bi se predmetne izmjene odnosile prethodno ne omogući neposredna i direktna komunikacija uz izlaganje činjenica sa potrebnim simulacijama i posljedicama koje bi takve izmjene mogle prouzročiti. Ministarstvo gospodarstva, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Ured Europske komisije u Zagrebu i druga tijela, a koji su prema našim saznanjima akteri i pokretači izmjena zakona pod prijetnjom prijave Europskom sudu nisu dobili potpun i transparentan uvid u posljedice koje sa sobom može donijeti jednostrano diranje u zakone i podzakonske akte, a niti bi to trebali činiti ukoliko nisu u raspravu pozvali autoškole i njihove stručne zaposlenike, a o njihovoj sudbini zapravo odlučuju za stolom i bez neposrednog uvida u stvarno stanje i napredak ostvaren posljednjih godina. Dapače, vjerujemo da bi nakon realne analize i objektivnog upućivanja u procese osposobljavanja kandidata za vozače posredstvom aktivnih autoškola, upravo naš sustav ili slične modele trebali predložiti i ostalim članicama. Činjenice da su gotovo u potpunosti iskorijenjeni rad nelicenciranih pravnih osoba i stručnih osoba, porezna evazija, rad na crno, neplaćeni prekovremeni rad, nestručan i neodgovoran rad, zlouporaba godišnjih odmora, neprijavljivanje radne snage, tehnička neispravnost vozila, a istovremeno je omogućen potpuni statistički uvid u djelatnost i stabilno punjenje javnih financija, odraz su i primjer uređenosti jedne djelatnosti - ne samo za Hrvatsku, već tako nešto nisu uspostavile niti daleko razvijenije države izvan ili unutar EU. Sukladno gore navedenom kao neposredni stručni izvršitelji zahtijevamo zadržavanje ili pravo na dostavu i predlaganje kvalitetnijih rješenja: - Zakona o sigurnosti prometa na cestama, - Pravilnika o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola, - Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli, - uspostavu komunikacije sa svima ovlaštenim tijelima i stručnim osobama uključenim u izmjene i nacrta zakona ili dijela zakona, - prijam i sudjelovanje naših predstavnika u radu pri radnoj skupini za izradu zakona koji regulira postupak osposobljavanja i provedbu ispita kandidata za vozače u Republici Hrvatskoj. S poštovanjem! Predsjednik: Joško Komadina ing. Prilog: - Podnesak, Udruga autoškola Dalmacije, od 19.09.2016. godine - Inicijativa za očuvanje mreže autoškola i minimalnih cijena, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, Strukovna grupacija autoškola, od 26.10.2016. godine - 182 Izjava potpore autoškola sa područja Republike Hrvatske Dostavljeno na znanje: 1. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 2. Ministarstvo gospodarstva 3. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 4. Ured zastupnice u Europskom parlamentu gđe. Ivane Maletić 5. Hrvatska gospodarska komora 6. Hrvatska obrtnička komora 7. Hrvatski autoklub 8. Hrvatska udruga poslodavaca 9. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 10. Vlada RH 11. Sabo Primljeno na znanje Liberalizacija otvaranja autoškola i slobodno formiranje cijena osposobljavanja kandidata za vozače su nužni zbog predsudskog postupka kojeg protiv Republike Hrvatske vodi Europska komisija.
18 TSV NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Smatram da ako se po direktivama EU moraju dovesti autoškole na liberalizirano tržište i otvoreno za sve poduzetnike koji žele obavljati tu djelatnost ZAŠTO SE ONDA NEBI DOVELO I DO LIBERALIZACIJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA ISPITA tj. da Hrvatski autoklub kao udruga građana ima monopolne ovlasti za provođenje i organizaciju ispita za vozace...za polaganje ispita za ovlaštene ispitivače...nadzornike, predavače i voditelje autoškola. Mup bi što hitnije trebao raspisati natječaj i ovlastiti barem još jedno tijelo za provođenje i organizaciju ispita što bi dovelo i do zdrave konkurencije HAKu a time bi se poboljšala sama kvalitrta u organizaciji i provođenju ispita koja znamo da je "sve "SAMO NE DOBRA I ORGANIZIRANA za naše građane-kandidate. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
19 Tomislav Pavošević NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Podržavam obvezu liječničkog pregleda za starije vozače, međutim ne znam kako se došlo do granice od 65 godina života, ako se zna da je primjerice u Zakonu o mirovinskom osiguranju predviđena granica od 67 za odlazak u starosnu mirovinu. Ako je istina da je "Notorna činjenica da nakon 65. godine života dolazi do zdravstvenih promjena koje mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima", zašto ista "notorna činjenica" nije stavljena i u kontekst drugih zakona? Što je primjerice s osobom koja mora raditi do 67 godina života, a radi na radnom mjestu na kojemu mora svakodnevno koristiti službeno vozilo? Primljeno na znanje Što se tiče obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama (i tu je upravo 65. godina života uzeta kao granica) dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na, eventualni, manji broj prijeđenih kilometara
20 Telefax d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Autoškola Telefax, Split izražava svoje protivljenje , zajedno sa Udrugom autoškola Dalmacije, najavi donošenja novih zakonskih odredbi o ukidanju mreže i minimalne cijene autoškole. Iskustvo rada prije 2004. godine nam daje za pravo da budemo veoma skeptični prema najavljenim promjenama, smatrajući da će se već nakon par godina tražiti neka nova rješenja. U međuvremenu će se instruktore, a i večinu autoškola koje čekaju velika ulaganja (kupnje vozila radi isteka propisanih godina starosti...) dovesti na rub egzistencije. Tako će primarni cilj rada autoškola (što kvalitetnija obuka kandidata i primjena modernih tehnologija u postizanju istog) pasti u drugi plan. Neshvatljivo je kako nešto što je bilo model lošeg poslovanja prije 12 godina može odjednom postati dobro i bolje. Nismo protivnici poticajnih promjena poslovanja, jer ih uvijek prihvaćamo u nastojanju što kvalitetnijeg daljnjeg rada, težeći da se isprofiliramo kao vrhunska ustanova u svojoj djelatnosti. Protivimo se nepromišljenim i neutemeljeno donesenim promjena koje će se veoma brzo pokaziti kao potpuni promašaj. Tražimo da se odustane od najavljivanih promjena i započme raditi na novom prijedlogu zakona. Prijedlog u kojem bi od samoga početka bili uključeni svi relevantni faktori koji bi pomogli u donošenju što naprednijeg zakona. Takvo nešto je moguće samo pod uvjetom da se napravi duboka i stručna analiza postojećeg zakona. Analizom bi se utvrdili svi plusevi i minusi koji su se pokazali u praksi ovih dvanaest godina s težnjom da se dobre stavke sačuvaju i nastave primjenjivati, a loše promijene. Cilj zakona bi trebali predstavljati kvalitetno obučeni mladi vozači na cestama, koji bi usvojenim znanjem, savjesnim i odgovornim ponašanjem u prometu utjecali smanjenju broja prometnih nesreća na našim cestama, što je jedino moguće dobiti evolucijskim promjenama postojećeg zakona. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
21 Sindikat umirovljenika Hrvatske 4. USPOREDBA OPCIJA, Opcija 4:(normativno rješenje) Utvrđivanje obveze "dužnosti podvrgavanja zdravstvenom pregledu prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života vozača" apsolutno je neosnovano, neutemeljeno u nijednoj europskoj direktivi i u konačnici je nepotrebno. Ujedno, predstavlja diskriminaciju starijih osoba jer ako mogu i moraju raditi iza 65. godine s istim godinama nepostaju stvarna opasnost na cestama niti na to ukazuju ikakve statistike. Riječ je samo o interesu lobija medicine rada i srodnih skupina. Prestrašno je što predlagatelj obrazlaže potrebu uvođenja obveznih zdravstvenih pregleda za starije od 65. godina prilikom produljenja vozačke potrebom "eliminacijom iz aktivnog upravljanja motornim vozilima". Takva formulacija još jednom ukazuje na diskriminatorni riječnik predlagatelja jer riječ eliminacija ima sljedeće značenje - odstranjivanje, isključivanje, izbacivanje, brisanje. Predlagatelj točno navodi kako bi normativne opcije "povećale troškove prilikom produživanja valjanosti vozačkih dozvola nakon navršene 65. godine". Doista, ionako pauperizirani hrvatski umirovljenici s prosječnom mirovinom od 2.252,44 kn (studeni 2016.), te četvrti po siromaštvu u EU, od sada bi morali od 65. godine na dalje redovito na obnovu vozačke dozvole uz kompletan zdravstveni pregled od prosječno 450 kn, 20 kuna biljega, utrošak vremena na prijevoz i čekanje. Posljedica diskriminacije za oko 220.000 vozača starijih od 65. godina je mjerljiva i u kunama i bespotrebno potrošenom vremenu i zdravlju. Naime, hodanje po ordinacijama, osim novčane strane, ima i moguće zdravstvene posljedice. Posljedica? Siromašniji umirovljenici, a to je trećina njih, neće si moći priuštiti obnovu vozačke dozvole, što će uzrokovati njihovu bitno smanjenu mobilnost te dovesti do povećanja socijalne isključenosti. Smatramo kako se ovim zakonskim prijedlogom isključivo želi postići dodatna zarada putem naplate zdravstvenih pregleda, a koji se obavljaju od liječnika koji prije toga nisu upoznali pacijenta niti imaju uvid u njegov zdravstveni karton, pa su stoga površni, manjkavi te u konačnici beskorisni, osim za one koji na njima zarađuju. Primljeno na znanje Kod obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na činjenicu da uzrokuju „samo“ oko 10% prometnih nesreća.
22 Sindikat umirovljenika Hrvatske 4. USPOREDBA OPCIJA, Opcija 3: (normativno rješenje) Utvrđivanje obveze "dužnosti podvrgavanja zdravstvenom pregledu prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života vozača" apsolutno je neosnovano, neutemeljeno u nijednoj europskoj direktivi i u konačnici je nepotrebno. Ujedno, predstavlja diskriminaciju starijih osoba jer ako mogu i moraju raditi iza 65. godine s istim godinama nepostaju stvarna opasnost na cestama niti na to ukazuju ikakve statistike. Riječ je samo o interesu lobija medicine rada i srodnih skupina. Prestrašno je što predlagatelj obrazlaže potrebu uvođenja obveznih zdravstvenih pregleda za starije od 65. godina prilikom produljenja vozačke potrebom "eliminacijom iz aktivnog upravljanja motornim vozilima". Takva formulacija još jednom ukazuje na diskriminatorni riječnik predlagatelja jer riječ eliminacija ima sljedeće značenje - odstranjivanje, isključivanje, izbacivanje, brisanje. Predlagatelj točno navodi kako bi normativne opcije "povećale troškove prilikom produživanja valjanosti vozačkih dozvola nakon navršene 65. godine". Doista, ionako pauperizirani hrvatski umirovljenici s prosječnom mirovinom od 2.252,44 kn (studeni 2016.), te četvrti po siromaštvu u EU, od sada bi morali od 65. godine na dalje redovito na obnovu vozačke dozvole uz kompletan zdravstveni pregled od prosječno 450 kn, 20 kuna biljega, utrošak vremena na prijevoz i čekanje. Posljedica diskriminacije za oko 220.000 vozača starijih od 65. godina je mjerljiva i u kunama i bespotrebno potrošenom vremenu i zdravlju. Naime, hodanje po ordinacijama, osim novčane strane, ima i moguće zdravstvene posljedice. Posljedica? Siromašniji umirovljenici, a to je trećina njih, neće si moći priuštiti obnovu vozačke dozvole, što će uzrokovati njihovu bitno smanjenu mobilnost te dovesti do povećanja socijalne isključenosti. Smatramo kako se ovim zakonskim prijedlogom isključivo želi postići dodatna zarada putem naplate zdravstvenih pregleda, a koji se obavljaju od liječnika koji prije toga nisu upoznali pacijenta niti imaju uvid u njegov zdravstveni karton, pa su stoga površni, manjkavi te u konačnici beskorisni, osim za one koji na njima zarađuju. Primljeno na znanje Kod obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na činjenicu da uzrokuju „samo“ oko 10% prometnih nesreća.
23 Sindikat umirovljenika Hrvatske  3. MOGUĆE OPCIJE , 3.4. OPCIJA 4: - (normativno rješenje) Prestrašno je što predlagatelj obrazlaže potrebu uvođenja obveznih zdravstvenih pregleda za starije od 65. godina prilikom produljenja vozačke potrebom "eliminacijom iz aktivnog upravljanja motornim vozilima". Takva formulacija još jednom ukazuje na diskriminatorni riječnik predlagatelja jer riječ eliminacija ima sljedeće značenje - odstranjivanje, isključivanje, izbacivanje, brisanje. Primljeno na znanje Kod obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na činjenicu da uzrokuju „samo“ oko 10% prometnih nesreća.
24 Sindikat umirovljenika Hrvatske  3. MOGUĆE OPCIJE , 3.3. OPCIJA 3: - (normativno rješenje) Utvrđivanje obveze "dužnosti podvrgavanja zdravstvenom pregledu prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života vozača" apsolutno je neosnovano, neutemeljeno u nijednoj europskoj direktivi i u konačnici je nepotrebno. Ujedno, predstavlja diskriminaciju starijih osoba jer ako mogu i moraju raditi iza 65. godine s istim godinama nepostaju stvarna opasnost na cestama niti na to ukazuju ikakve statistike. Riječ je samo o interesu lobija medicine rada i srodnih skupina. Prestrašno je što predlagatelj obrazlaže potrebu uvođenja obveznih zdravstvenih pregleda za starije od 65. godina prilikom produljenja vozačke potrebom "eliminacijom iz aktivnog upravljanja motornim vozilima". Takva formulacija još jednom ukazuje na diskriminatorni riječnik predlagatelja jer riječ eliminacija ima sljedeće značenje - odstranjivanje, isključivanje, izbacivanje, brisanje. Primljeno na znanje Kod obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na činjenicu da uzrokuju „samo“ oko 10% prometnih nesreća.
25 Sindikat umirovljenika Hrvatske NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Nepotrebno je propisati obaveze podvrgavanja zdravstvenom pregledu osobe starije od 65. godina prilikom produljenja vozačke dozvole jer nema nikakve osnove tvrditi da na točno 65. rođendan čovjek odjednom postaje nesposoban za vožnju. Riječ je očito o diskriminaciji temeljem dobi i kršenju članaka članaka 1.-3. Zakona o suzbijanju diskriminacije („Svako stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovu dobi, odnosno godina života – predstavlja dobnu diskriminaciju“). Primljeno na znanje Kod obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na činjenicu da uzrokuju „samo“ oko 10% prometnih nesreća.
26 Sindikat umirovljenika Hrvatske NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 1. PROBLEM 1. Netočno je da je potrebno hitno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u dijelu koji se odnosi na zdravstvene preglede vozača starijih od 65 godina s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. godine. Obje direktive se odnose na tehničke preglede i regulaciju rada autoškola. Jednako tako 2014. godine s istim ciljem uvođenja zdravstvenog pregleda za starije vozače MUP se pozivao na direktivu o dječjim autosjedalicama. U oba pokušaja, nadamo se neuspješna, MUP zastupa lobi medicine rada i srodnih interesnih skupina kako bi ogulili ionako siromašne umirovljenike. 2. Predlagateljeva definicija problema vrvi diskriminatornim formulacijama, pa tako naglašavate "notornu činjenicu" da nakon 65. godine života dolazi do zdravstvenih promjena koje mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilom. Time predlagatelj izjednačuje starost i bolest, i to bez ikakvih relevantnih analiza i medicinskih vještačenja. Suprotno tome notorna je činjenica, dokazana brojnim istraživanjima, da su vozači stariji od 65 godina oprezniji i savjesniji u vožnji te da rjeđe čine prometne delikte. Diskriminacija je tvrditi da je životna dob uzrok nesposobnosti za sigurno djelovanje u prometu. A za ove slučajeve kada je za to postojala sumnja, to je trebalo dokazati medicinskim vještačenjem, kako bi to mogla postati pravno relevantna činjenica. Predlagatelj na više mjesta dob na diskriminativni način poistovjećuje s bolešću, neovisno o tome što je u Hrvatskoj produžen životni vijek za žene na 80 godina, a muškarce na 73 godine, te se sukladno tome u svim europskim zemljama prilagođavaju propisi, pa i oni u vezi sigurnosti u prometu. Podsjećamo također kako je u sada važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama posve jasno propisano kako „motornim vozilom ima pravo upravljati svaka osoba kojoj je izdana dozvola u državi članici Europskog gospodarskog prostora“, a to znači da će pravo upravljanja vozilom imati čak i građani različitih vaneuropskih zemalja koji imaju jednu od 110 oblika vozačkih dozvola. K tome, europske prakse su različite, iako omogućavaju i ograničenja vezana uz dob. U Danskoj se vozačka dozvola obnavlja nakon 70. godine uz potvrdu obiteljskog liječnika, a u Nizozemskoj nakon 70. godine na pet godina i to bez liječničkog pregleda. U Velikoj Britaniji obnavlja se nakon 70. godine bez liječničkog pregleda, ali svake tri godine s osobnom izjavom vozača. I u Finskoj poslije 70. godine obnova ovisi o obiteljskom liječniku, dok u Njemačkoj, Francuskoj i Belgiji nema dobnog ograničenja itd. Uz produljenje životnog vijeka, u Hrvatskoj se produljuje i radni vijek pa je već uveden rad do 67. godine, a bit će i do 70. dok se predlagateljevim postavljanjem granice neupitne zdravstvene sposobnosti na 65 godina promiče apsurdna teza kako kirurg može operirati sa 67 godina, ali se ne može dovesti do posla osobnim automobilom. 3. Predlagatelj navodi kako sukladno važećem zakonskom rješenju ne postoji obveza "takvih vozača" da se barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, podvrgavaju liječničkim pregledima. Predlagatelj ne govori istinu da u postojećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ne postoji takva regulativa jer u članku 233. stoji kako je liječnik dužan upozoriti pacijenta te obavijestiti policiju o njegovom promijenjenom zdravstvenom stanju (bolest ili invalidnost) koje bi moglo utjecati na njegovu sposobnost i sigurnost upravljanja vozilom. Takav liječnik koji je obavio pregled ili liječio pacijenta odnosno izabrani liječnik opće prakse pozna zdravstveno stanje pacijenta, zna njegove simptome i tegobe, kao i propisanu terapiju. Zakon je, dakle, to propisao na vrlo dobar i u EU uobičajen način. 4. Predlagatelj zakona dodatno diskriminira osobe starije od 65 godina stavljajući povezujući ih sa skupinom vozača za koje je utvrđeno da su upravljali vozilima pod utjecajem droga ili lijekova ili ako su imali u krvi alkohola iznad 1,5g/kg (iako statistike tvrde kako je prosječna dob liječenog narkomana 28 godina, a liječenog alkoholičara 40 godina). No, ako su te skupine rizične u prometu, obveza je liječnika uputiti ih na izvanredni nadzorni pregled neovisno o dobi. 5. Točno je da su većinu prekršaja i kaznenih djela u cestovnom prometu počinili vozači mlađi od 65 godina, , a posebno rizičnu skupinu čine mladi vozači (oni u dobi od 15 do 34 godine prouzročili su više od 35% nesreća), što i sam predlagatelj zakona navodi u Nacrtu prijedloga izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama („...nadalje, s obzirom na činjenicu da mladi vozači i vozači s nedovoljno vozačkog iskustva, uzrokuju nerazmjerno veći broj prometnih nesreća u odnosu na sve ostale vozače, namjera je posebnim pravnim režimom,.. utjecati na ponašanje te skupine vozača…“). Dok su starije osobe u prometu većina samo kao žrtve, a počinili su samo do 10 posto prometnih nesreća. Uz to, kako se radi o procjeni učinaka propisa za Zakon o sigurnosti u prometu na cestama, koji je na snazi od 11.06.2015., uz prijedlog ovih izmjena predlagatelj je trebao priložiti relevantnu analizu koja bi potkrepljivala tvrdnje o bitnom porastu opasnosti od starijih vozača upravo u rečenom razdoblju za koje se procjenjuje učinak propisa, čega u ovom slučaju nema. Primljeno na znanje Kod obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na činjenicu da uzrokuju „samo“ oko 10% prometnih nesreća. Točno je da je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama već propisano da ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje bolesniku o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište odnosno privremeno ili stalno boravište, koja će takvog vozača uputiti na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled. Ovdje se radi o izvanrednom nadzornom liječničkom pregledu, koji nije ovisan o dobi vozača, već o njegovom zdravstvenom stanju. Liječnički pregled koji bi se obavljao prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole bio bi redovni zdravstveni pregled, koji bi, u svojoj biti, zapravo bio dobrovoljan.
27 Romana Hornis NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Postovani kolega LAV! Vidim da ste toliko stručni po pitanju osposobljavanja kandidata, da u stvari ne znate o čemu pišete, vjerojatno ste instruktor voznje koji ne razumije problematiku onoga sto sam ja napisala. Ja se najmanje zalazem za takav naćin rada koji ste Vi naveli....to nisam uopce nikada niti spomenula da instruktor treba raditi 12 sati dnevno...to nije istina znaju svi kolege koji su bili na seminaru u Osijeku, ne znam samo odakle Vam to??? Toliko malo znate o struci da niste uopce shvatili bit problema o cemu ja govorim.... Zasto jedan instruktor vožnje mora čekati da odradi svoje radno vrijeme od 6.00 do 16.00 sati, a isti takav djelatnik u npr.Poreznoj upravi ili djelatnik u prosvjeti i sl... svoje radno vrijeme započne u 7.00 i u 15.00 završava....to je bit problema sto sam ja iznijela ... ako to Vama kao instruktoru vožnje nije jasno onda Vas iskreno žalim....to bi bilo poboljšanje u struci a najviše u korist instruktora voznje, jer ste i za jedan sat dnevno što ste osposobljavali više zbog Pravilnika o osposobljavanju kazne plaćali i do 7.500,00, a po Zakonu o radu ne bi platili ništa jer niste u prekršaju...o tome ja govorim i to je bit problema..... Naši instruktori i vecina kolega zna točno o čemu govorim jer stalno izmjenjujemo informacije i ljudi su barem upuceni u iznesenu problematiku. Ja se zalažem za transparentan i pošten rad i da se instruktorima vožnje na bilo koji način olakša već i ovako težak i zahtjevan posao...instruktori bi trebali biti plaćeni 100% više, jer ovaj posao zahtjeva jako puno znanja, vještina, strpljenja i zdravu psihu....baš zbog svega inesenog ne bi trebali biti još i administrativno opterećeni već naprotiv rasterećeni... Iskreno mi je žao što se niste prije nego ste napisali ovaj Vaš komentar malo informirali o istom.... Hvala! Primljeno na znanje Komentatorica samo polemizira s drugim komentatorom.
28 Romana Hornis NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRIJEDLOG: Nema potrebe radno vrijeme instruktora vožnje , stručnog voditelja i predavača u autoškoli regulirati nekim posebnim Pravilnikom o osposobljavanju kandidata: ovo sve o čemu govorim već je sadržano u Zakonu o radu i uređeno Ugovorima o radnim odnosima između poslodavca i zaposlenika a ne da se u Pravilnicima povlaći jedna teza koja je u suprotnosti sa Zakonom o radu...npr.jedan instruktor vožnje da ne može zaključiti radni odnos na 1/2 radnog vremena u jednoj autoškoli i kod nekog drugog poslodavca...pa to EU kojom se povodimo ne poznaje ovakvo tumačenje ,,,ljudi se zapošljavaju i na 2 sata dnevno ako za to postoji potreba...to najbolje znaju kolege iz HAK-a koji su te famozne Pravilnike i pisali. Također vrlo bitna stvar; izjednačiti radno vrijeme instruktora vožnje sa 8 radnih sati po 60 minuta i 30 minuta vrijeme za stanku,,. a ne sa satnicom od 8 sati vožnje po 45 minuta.....znači trebalo bi se instruktoru vožnje dozvoliti radno vrijeme u skladu sa Zakonom o radu. To su sve teze kojima bi se došlo do rasterećenja troškova autoškole i poboljšanja kvalitete obuke (jer nam se instruktor vožnje pretvorio u piskaralo naloga o osposobljavanju i kalkulator radnih sati vožnje, zbog straha od sankcioniranja od strane nadležnih) Ova bi teza dovela i do smanjenja prekršaja tj. sankcioniranja autoškola zbog prekoračenja radnog vremena, a što u suštini nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (radno vrijeme djelatnika, preraspodjele radnog vremena, godišnji odmori i sl...zbog čega se to regulira Pravilnikom o osposobljavanju kandidata kad imamo važeći Zakon o radu i tu je sve napisano i regulirano.). Također podržavam kolege glede starosti vozila u osposobljavanju kandidata za vozača ...svakakako to bi trebalo biti barem 10 godina za B kategoriju vozila uz opremljenost i tehničku ispravnost vozila, a za ostale kategorije 15-20 godina . Primljeno na znanje Odredbe o maksimalnoj starosti vozila na kojima se provodi osposobljavanje kandidata za vozače smatramo bitnima za održavanje postignutih standarda u obuci kandidata za vozače.
29 Romana Hornis NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA NAVOD:"Dosadašnji nadzor nad radom autoskola se nije pokazao učinkovitim" Sramotno je za jednu djelatnost kao što je osposobljavanje kandidata da se uvedu mjere zatvaranja autoskola i oduzimanja licenci voditeljima, predavačima i instruktorima vožnje od strane djelatnika MUP-a. Svi koji su zaposleni u autoskolama Hrvatske države znaju da smo za najmanje administrativne pogreške nemogu to nazvati ni prekršajem: prekoračenja radnog vremena za 1 sat ukupno na bazi mjesečne satnice plaćali kazne i do 7.500,00 Kn- svi odgovorni u autoškoli: instruktor, vlasnik tvrtke i voditelj autoškole ( a plaćali smo ih pod opaskom da se nemaš kome žaliti da Pravilnik o osposobljavanju kandidata nije uskladen sa Zakonom o radu ...mjesečnom obračunu satnice i slični komentari čak sudaca koji su nam sudili u prekršajnom postupku) Nije mi jasan navod da se kažnjavanje autoškola i stručnih djelatnika nije pokazalo učinkovitim????? Zar bi MJERA ZATVARANJA AUTOŠKOLE I MJERA ODUZIMANJA LICENCA stručnim voditeljima, instruktorima vožnje i predavačima polučila bolje rezultate???? Sta smatrate postići tom mjerom? Niti jedna institucija ne poznaje ovu mjeru "ZATVARANJA" (obrazovne ustanove, trgovine, škole..vrtića) i za veće prekršaje pa čak i kaznena djela ... U Hrvatskoj je zabilježen odlazak- iseljavanje stručnih osoba ponajviše instruktora vožnje baš zbog represivnih mjera koje su sada na snazi i naporan način nadzora i provođenja ispita i ljudi ne mogu bez stresa obavljati ovaj ionako težak i naporan posao....pa tko će raditi pod prijetnjom da i zbog najmanje administrativne greške mora se odreći svoje licence teško stečene ili u najmanju ruku odreći se mjesečne plaće za kaznu MUPu. Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
30 Roman Kovaček NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Vezano za službenu obavijest glavnog tajništva europske komisije o pokretanju predsudskog postupka, u Hrvatskoj nije uobičajeno da Vlada korespondenciju s europskom komisijom javno objavljuje, pa je, bez uvida u istu, rasprava o ovom pitanju time otežana. Međutim, kad se detaljnije analizira tekst DIREKTIVE 2006/123/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USLUGAMA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU, od 12. prosinca 2006., objavljen u Službenom listu Europske unije 27.12.2006., uočava se kako je osnovna intencija tog dokumenta omogućavanje i olakšavanje slobodnog protoka usluga na zajedničkom tržištu EU. Isto tako, lako je iščitati da se neke od preporučenih mjera prilagodbe propisa ne moraju nužno provesti ukoliko se radi o opravdanim razlozima zaštite posebnog javnog interesa. Po mom mišljenju, u eventualnom predsudskom postupku, moguće je argumentirano dokazati barem sljedeće: 1. Djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače svakako predstavlja poseban javni interes RH (smanjenje broja poginulih, smanjenje izravnih i neizravnih šteta prouzročenih prometnim nesrećama) te se time može dokazati najmanje po pitanju iz članka 15. stavka 2. točke (g) spomenute Direktive, da ono potpada pod uvjet neophodnosti iz stavka 3. točke (b) iz iste Direktive. 2. Odredba o minimalnoj tarifi usluge osposobljavanja kandidata za vozače ni na koji način ne narušava, niti može biti zapreka slobodnom pružanju usluga na jedinstvenom tržištu EU, jer je njezina osnovna i jedina intencija zaštita minimalnog standarda kvalitete pružene usluge, a koja predstavlja poseban javni interes. U djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače na prostoru EU ne postoji primjer pružanja tih usluga izvan matične države, te time ni ne postoji protok takvih usluga zajedničkim tržištem EU koji bi spomenutom odredbom mogao biti narušen, a kad bi takav protok i postojao, odredba o minimalnoj tarifi nije diskriminirajuća ni u kojem pogledu i vrijedi jednako za sve pružatelje usluge, bez obzira na njihovo sjedište i poslovni nastan unutar EU. 3. Postojeći sustav osposobljavanja kandidata za vozače nije idealan, ali ima odliku dugogodišnje stabilnosti, jasno postavljenih pravila jednakih za sve i time poslovne sigurnosti za poduzetnike. U takvim uvjetima svi subjekti u mogućnosti su optimalno planirati svoj poslovni razvoj i svojim poslovnim uspjehom pridonijeti uspješnosti cijelog sustava. Cilj sustava jest poboljšanje stanja sigurnosti u cestovnom prometu RH, njegovi rezultati su mjerljivi i po svim pokazateljima, stanje sigurnosti se tijekom primjene postojećeg sustava osposobljavanja neprekidno poboljšava, napredak je očigledan. S obzirom na specifičnosti poslovne prakse na tržištu ovih usluga u RH, jedan od najbitnijih elemenata stabilnosti sustava osposobljavanja kandidata za vozače u RH jest upravo propisana minimalna tarifa te usluge, koja onemogućuje štetnu poslovnu praksu nuđenja usluge po nerealno niskoj cijeni radi privlačenja većeg broja korisnika u odnosu na konkurenciju, pri čemu bi standard pružene usluge neizbježno pao i ugrozio ukupnu stabilnost sustava. 4. Zakonske odredbe kojima se ograničava mogućnost otvaranja autoškola u ovisnosti o mjestu poslovnog nastana i o broju potencijalnih kandidata u odnosu na broj postojećih autoškola imale su povijesno svoju ulogu u formiranju postojećeg sustava osposobljavanja, no danas, objektivno, doista predstavljaju smetnju slobodnom tržištu, pa tako i slobodnom protoku usluga na zajedničkom tržištu EU. To je odredba koju treba ukinuti. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
31 Rajko Petrović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovane kolege i Josipe Franiću, vidim da su neki od vas "nabrijani" na slobodno otvaranje autoškola jer je to, po vama, kao nekakvo "slobodno tržište" i demokratsko čak i ustavno pravo svih građana. Istina, nije ni ustavno ni zakonito pravo svih građana da posluju gdje god i kako god žele, ali dobro. Idemo uzet da bi to bilo dovođenje u pošten i ravnopravan odnos vas koji ne možete otvoriti autoškolu sa onima koji imaju autoškolu. Ponavljam dovođenje u ravnopravan odnos na tržištu. OK. No, valjda vam je poznato da nova tvrtka, bila obrt ili poduzeće prve godine poslovanja ne mora biti u sustavu PDV-a te je time, što se tiče cijene usluge, u 25%-tnoj prednosti nad postojećim tvrtkama koje se bave istom djelatnošću. Koliko vidim nitko od vas koji to zdušno zagovarate ne nudi nikakvo rješenje tog problema. Neki su toliko nerazumni i bahati da čak i vrijeđaju vlasnike autoškola kao da su oni donosili takve propise. Tim pametnjakovićima poručujem vrijeđajte odgovorne u HAK-u i MUP-u koji su radili na tim odredbama, naravno, ako imate petlje. Dakle u tom pogledu niste toliko "nabrijani" da bi i u tom aspektu bilo ravnopravnosti. Zagovarate nekakvu "ravnopravnost" kad je u vašem interesu. A kada nije onda vas ta "ravnopravnost" ne zanima. A ne shvaćate da bi se i vama to itekako gorko moglo osvetiti kada uložite sredstva, znanje, trud i sve što uz to ide da otvorite autoškolu, kada ju i kadrovski ekipirate pa vam nakon godinu-dvije tri kućna broja pored vas netko otvori autoškolu i ima povoljnije cijene 25%! Što tada? Pa za godinu dana se pojavi druga autoškola, pa slijedeće treća, pa tako do penzije. A toga je već i u ovom sustavu bilo. A kamoli kada se otvaranje autoškola apsolutno legalizira. Dakle nisam zagovornik da mlađe kolege apsolutno ne mogu otvarati autoškole, ali mora biti nekih regula. Predlažem rješenje: : cijene moraju biti određene i jedinstvene, - da se sve (i nove i stare) autoškole izuzmu iz sustava PDV - što bojim se neće ići, . ili da i novootvorene autoškole moraju ući u sustav PDV-a Dakle da sve autoškole bez obzira na status moraju na bilo koji način imati iste cijene. Uostalom tako je i sa cijenama Liječničkog Uvjerenja, i sa ispitima, i sa tečajevima Prve Pomoći. Iako neki i to izigravaju, nude nekakve akcije, prodaju kupone na portalima Crno jaje i sličnima, nude vlasnicima autoškola novčane refundacije ispod stola i slično. Što znači da muljaju, varaju i nelojalno se ponašaju. Ali to je u nadležnosti Ministarstva zdravstva, koje očito to nije briga. Nadam se da mi ne bi željeli da se vrate vremena muljanja i petljanja koje smo pred 15.tak godina preživjeli. Pozdrav. Primljeno na znanje Komentator samo polemizira s drugim komentatorom.
32 Rajko Petrović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovana UDRUGO SIGURNOST U PROMETU i gospodine diplomirani inženjeru prometa Milane Pajniću. Osvrnut ću se samo na Vaše dovođenje u vezu "loše" sigurnosti u prometu u RH sa radom autoškola u RH. Dragi inženjeru zar Vi doista vjerujete da stručni djelatnici u našim autoškolama pridonose pogibelji naših građana na cestama u RH. Sami navodite, i to točno, da su prvi uzroci smrtnosti na cestama BRZINA i ALKOHOL. Naravno postoje i ostali kao što su nepoštivanje pravila prometa, umor, nevezivanje sigurnosnog pojaca, ne korištenje kacige kod motociklista, razgovor na mobitel, dugotrajna vožnja, pa u nekim slučajevima i loše prometnice, starost vozila itd. Vjerujem da bar donekle poznate Nastavni plan i program po kojem autoškole obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače, ali nisam siguran u to. Želio bih u to vjerovati. A ako je tako, onda Vas lijepo molim da u tom Planu i Programu navedete odredbu ili barem neku malu naznaku koja bi se mogla povezati sa svim nabrojanim aspektima koji utječu na te negativnosti, da ne kažem pogibelji u cestovnom prometu. Naravno da tako nešto nećete tamo pronaći. No ako i dalje stojite kod te svoje teze onda Vas lijepo molim da navedete da li ste ikada u životu čuli ili vidjeli da neki stručni djelatnik bilo koje autoškole i to ne samo u RH već na Planeti zemlji podučava svoje polaznike da kao vozači sudjeluju u prometu tako: - da voze pijani ili drogirani - da upravljaju vozilom prekomjernim brzinama. - da ne koriste sigurnosne pojaseve, motociklisti zaštitne kacige. - da u vožnji pišu poruke ili razgovaraju na mobitel. - da ne poštuju prednosti prolaska i općenito pravila prometa, - da upravljaju tehnički neispravnim vozilima....itd, itd. Da li ste tako nešto ikada , vidjeli, čuli, doživjeli? Ili ste to sanjali? Ako jeste tada ste dužni navesti kada, kako i gdje. U protivnom ste običan klevetnik bez razloga. Ili možda imate neki razlog? Koji, molit ću lijepo. Zahvaljujem, s dužnim poštovanjem. Primljeno na znanje Komentator samo polemizira s drugim komentatorom.
33 Rajko Petrović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani. nemoguće je opetovano ne reagirati na u javnost plasirane informacije, bolje reći dezinformacije, o djelatnosti osposobljavanja vozača. SMANJENJE CIJENA OSPSOBLJAVANJA Nevjerojatna je činjenica da urednica Dnevnika na nacionalnoj TV gospođa Mirjana Hrga, ili kolumnist i javna osoba gospodin doktor Goran Vojković (i još neki) onako iz rukava u javni prostor plasira udarnu vijest "autoškole znatno smanjuju cijene". Kako gospodo? Odakle vam ta informacija? Tko vam ju je dostavio? Temeljem čega ste tu vijest objavili u udarnim terminima? Tko je, kada i gdje tako nešto argumentirano nekakvom metodologijom ili izračunom objavio? Čemu i kome služi takva vaša dezinformacija? Da li vi kao javne osobe imate pravo i odgovornost tako uznemiravati i zavaravati javnost? Naime sadašnju zaštitnu cijenu osposobljavanja osobe za vozača nije voda donijela. Rađena je temeljem izračuna ulaznih i izlaznih troškova institucija koje se tim bave, Autoškola. Dakle rađena je temeljem nekakve metodologije. Koja je više ili manje poznata. Troškove čine npr. prostor, oprema, vozila, održavanje, gorivo, registracija, režije, kadrovi, plaće, porezi i doprinosi, literatura itd itd. Ne daj Bože i većih kvarova na vozilima što je u stvari svakodnevnica. I sad postojeća cijena je prevelika. Kažu. OK. Idemo je smanjiti. Na kojim elementima troškova. Što je jeftinije nego je bilo 2004?. Vozila? Nisu. Režije? Nisu? Gorivo? Nije? Doprinosi i porezi? Nisu. Sve je čak i skuplje nego te 2004. kada je određena ta minimalna cijena. Ostaju plaće zaposlenika! Kako god napinjali neto mjesečnu plaću jednog instruktora.vožnje (na bazi cijene sata od 115 kuna po satu) ona ne može biti u neto iznosu veća od 33-35 kuna po satu rada. To jer cca 5.700 kuna. Čak niti tolika. Dakle tu plaću treba nemilosrdno rezati. U jednoj polemici na nekom portalu na ovo jedan gospodin mi je rekao "pa što, ja radim za 17 kuna po satu". Na to se nadovezala jedna gospođa i ljutito kazala "sram vas bilo obojicu, ja radim za 11 kuna po satu". Eto, dakle došli smo do 11 kuna po satu rada. To je mjesečna neto plaća za propisano radno vrijeme cca 1.850 kuna. Hoćemo da to bude mjesečna plaća instuktora vožnje? OK. Može. Objavite to gospodo! Objavite to javno u Dnevniku gospođo Mirjana Hrga! Neka vaša neto plaća bude 33.000 kuna, a jednog instruktora vožnje 1.850 kuna: Pročitajte tu informaciju na Dnevniku. Eto ja vam je javno nudim! Jedina, naglašavam, jedina "argumentacija" smanjenja cijena je slijedeće: dozvolit će se otvaranje prekomjernog i prevelikog gomilanja broja autoškola, pa onda one neće moći imati dovoljno posla pa će se međusobno počupati i ići sa damping cijenama da bi uništile jedna drugu. Drugim riječima stvorit ćemo kaos i nered na terenu pa će taj nered rezultirati padom cijena. Možda. Ko zna. Vidjet ćemo. Baš nas briga. Gospođo Hrga i to objavite. Udarna je vijest, pa ćete biti jako gledani. Sram vas bilo. Uostalom sve nam je to poznato od prije 2004. godine. SANKCIONIRANJE AUTOŠKOLA Poštovana gospodo nadam se da nikada, ali nikada nećete zaboraviti da je u Samoboru nedavno umro dječak star 5 godina od trovanja salmonelom. Nadležno ministarstvo se učestalo hvali kako su oni otkrili još puno, jako puno, proizvoda zaraženih tom teškom bolešću. I pitam vas gospodo koji ste trgovinski centar zbog toga zatvorili? Koga ste, kako i kada kaznili? Javnost o tome ništa ne zna! Šutite! Nemate petlje ni na dva dana zatvoriti trgovine koje nas do smrti truju! Dijete je umrlo gospodo! Halo, dajte se probudite. Ali autoškolu koja je pogodovala svojim polaznicima tako da im je omogućila besplatno korištenje stručne literature ste u stanju zatvoriti. I to na 30 dana. Kafić koji ima 2 kune viška u blagajni ste u stanju u sred sezone zatvoriti. Privatni ugostiteljski objekt gdje neko zapali cigaretu ste isto tako u stanju odmah zapečatiti. Pa gdje su vam kriteriji? Gdje su vam mjerila? Oni su "mali". Oni su "sitni". Oni su "slabi". Konzum je jak, Lidl je jak, Kaufland je jak, Metro je jak. Njima ne prijete takve drastične kazne. Njima je kazna "uništite zaraženo meso". Strašno. A što bi drugo trebali? I dalje ga prodavati?! Zar smo mi mali poduzetnici neprijatelji našeg naroda? Odmah bez upozorenja nas treba zgaziti i uništiti? Bez prava na obranu, na žalbu. Bez najave i upozorenja. Bez ikavog kriterija i stupnjevanja eventualne pogreške u radu. Sram vas bilo. LIBERIZACIJA OTVARANJA AUTOŠKOLA OK, Tema za raspravu. Ko ima uvjete i sredstva i novaca neka u skladu sa zakonima tržišta otvara što želi i gdje želi. ALI npr. ljekarne ne može, javno bilježništvo ne može, taxi usluge ne može. Možete imati Rolls Royce i para kao Bil Gates ali u ZG ne možete dobiti taxi licencu preko mjere koja je propisana za Zagreb. Zašto? Zato jer bi onda na cestama bio nered i kaos. Jer bi taxi vozila bilo previše za potrebe tog Grada. Sjećate se da je i Promdej banka svojevremeno osnovala autoškolu. Valjda misleći "mi smo ekonomski jaki" i uništit ćemo damping cijenama druge. I autokuća "Zubak" je ambiciozno krenula u uništenje nekih autoškola ilegalno i protuzakonito pokupovavši njihove licence i otvarala autoškole pod imenom Orix. Nudila je razne poklone, bonove, čak i japanke (zamislite japanke). Zašto? Da bi otela nekoj drugoj autoškoli polaznika jer će mu pokloniti japanke! O moj Bože! Dakle, slažem se , tema je za raspravu. Ali jasnu, argumentiranu i javno dostupnu. Ne zaboravite, prve godine svaka tvrtka ne mora bitu u sustavu PDV-a. Dakle tržišno nova i stara tvrtka nisu u istom tržišnom odnosu. Da li to ima veze?. Razmislite. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
34 Rajko Petrović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovanje, dobio sam informaciju da je država Slovenija od 01.01.2017.godine ponovo uvela zaštitne minimalne cijene troškova osposobljavanja osoba za vozače. Koliko znam već ranije su imali takve odredbe, pa su ih ukinuli, pa sad opet uveli. Dakle očito su ukidanjem takve odredbe proizveli kaos i nered u djelatnosti osposobljavanja, to su na vrijeme uočili pa su stvar vratili. Da li to i nas čeka?! Molim da mi netko potvrdi da li su to točne informacije. Hvala, pozdrav. Primljeno na znanje Prema nama dostupnim informacijama, Slovenija je nedavno uvela minimalnu cijenu sata osposobljavanja u autoškolama.
35 Rajko Petrović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Denis, ovoje ozbiljna stranica a ne pušenje trave da se na nju navučeš. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
36 Rajko Petrović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Osobno veliki problem vidim u dozvoljenoj koncentraciji alkohola u krvi za vozače amatere od 0,5 promila u odnosu na profesionalne vozače koji ne smiju imati nikakvu količinu alkohola u krvi. Naime ne vidim razliku između vozača amatera i vozača profesionalca glede problematike alkohola u krvi. Držim da osobama neotpornim na alkohol i 0,5 promila može itekako otežati mogućnost psihofizičkog upravljanja vozilom, te kada netko strada od takvog vozača njemu je apsolutno nebitno da li ga je unesrećio vozač amater ili vozač profesionalac. Možda sam po tom pitanju radikalan ali po mom shvaćanju sudjelovanja u prometu kao vozač u bilo kojem svojstvu ne bi se trebala tolerirati nikakva tolerancija na konzumiranje alkohola. Dakle apsolutna nulta tolerancija na alkohol, opojne droge i bilo kakve druge haluciogene tvari. Ako netko ne može izdržati da ne konzumira alkohol dok upravlja vozilom očito je da je u većoj ili manjoj mjeri ovisnik. A takvi su na drugom mjestu na ljestvici uzročnika prometnih nesreća. A naravno da dijele i prvo mjesto sa PREVELIKOM BRZINOM jer ih je, vrlo vjerojatno, alkohol i doveo u stanje te prekomjerne brzine za koju u datom trenutku nisu psihofizički sposobni. Nije prihvaćen Nulta tolerancija alkohola u krvi za vrijeme upravljanja motornim vozilima ograničena je samo na mlade vozače i profesionalce, dok je drugim skupinama vozača dozvoljeno imati do 0,50 g/kg alkohola u krvi. Ovo stoga što postoje brojna znanstvena istraživanja koja pokazuju i dokazuju da negativni utjecaj alkohola na sposobnost za vožnju, u bitnoj mjeri, nastupa tek iznad 0,50 g/kg apsolutnog alkohola u krvi.
37 Rajko Petrović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Kolega Franić, slažem se da je svaka tema otvorena za raspravu, argumentiranu i činjeničnu. Dakle tema je LIBERIZACIJA OTVARANJA AUTOŠKOLA: U nekim manjim gradovima ili sredinama postoji JEDNA autoškola i ukoliko nema mogućnosti da se otvori još jedna, ili dvije, ta postojeća autoškola defakto ima monopol i može imati veću cijenu, manju kvalitetu itd. To je činjenica. Ali isto tako ako se otvori druga autoškola do te jedne, ova nova će biti jeftinija za 25% PDV-a jer neće prve godine biti u sustavu PDV-a i time će praktičko uništiti onu prvu autoškolu. To je također činjenica. A sad uzmimo primjer većih gradova. Zagreb, Split, Rijeka, Osijek. U tim sredinama već sada ima previše autoškola za potrebe stanovništva. Dakle koji bi motiv bio nekome da otvori autoškolu u takvim mjestima? Isključivo nelojalna konkurencija sa također manjom cijenom za PDV od 25%. Mislim da ne treba biti atomski fizičar da se to shvati. A uostalom takvo iskustvo imamo. To se događalo već i u ovom sistemu. A kada bi se stvar potpuno liberizirala događat će se učestalo. Dakle i u ovim "strogim" uvjetima je toga bilo. Da li to možemo zvati ZLOUPORABA ili slično, nije ni bitno. Jedan vlasnik imat će više autoškola, registrirat će nove, neke neće biti u sustavu PDV-a, neke će izaći iz tog sustava itd...itd. U svakom slučaju otvaraju se beskrajne mogućnosti petljanja, lovljenja u mutnom, damping cijena i slično. Da vas pitam nešto? Što mislite kako će poslovati autoškola ili instruktor kada mu definitivno bude ugrožena egzistencija? Kada ne bude mogao zaraditi "ni za kruh". Znate kako?. .Okrenut će se nezakonitim postupcima, radu na , crno, neplaćanju doprinosa i davanja, neplaćanju poreza, uzimanju novaca direktno od kandidata. Možda čak i pokušaju "podmićivanju" ovlaštenog ispitivača u svrhu prodaje vozačkog ispita. Pa sve se to i događalo. Danas imate ljude koji su u zatvoru zbog takvih radnji. E sad, da li hoćemo o svim tim problemima razgovarati. uvažavati međusobne prijedloge i tražiti najbolja rješenja ili stvari lomiti sjekirom? Da li ćemo uzimati u obzir loša iskustva i saznanja koja imamo ili ćemo stvar vraćati u ona loša vremena iz koji smo izašli? Država, ministarstva, zakonodavac, tijela uprave itd mogu pogriješiti. Pogriješili su do sada mnogo puta. I u slučaju pretvorbe i privatizacije, i u slučaju INE, i u slučaju Plive, i u slučaju domaćih banaka, i u slučaju poljoprivrede i stočarstva, mnogi radnici i seljaci su zbog tih grešaka ostajali bez domova, bez sredstava za život, bez posla i tko zna kakve sve strahote su doživljavali. Hoćemo i sad sa djelatnošću osposobljavanja osoba za vozače učiniti takve greške? I to unaprijed svjesno, znajući da srljamo u grešku? Dakle još jednom da naglasim. Djelatnost osposobljavanja osoba za vozače u RH je od općeg društvenog značaja. Bez uvrede, ali to nije prodaja ćevapa ili bureka ili piva i sokova ili na placu paradajza i krumpira pa da se bez ikakve kontrole države i državnih organa dozvoljava da institucije kao što su autoškole niču kao gljive poslije kiše. Samo udri, tko ima para neka otvara i uništava onog drugog, neka se međusobno kolju, čupaju pa tko jači taj kvači. Uostalom, rekao sam, niti ljekarne, niti javno bilježničke urede niti niz drugih djelatnosti se ne može besmisleno i bez kontrole države otvarati i gomilati. Možete bit bogati kao Bil Gates ali ljekarnu ne možete otvoriti ako na tom teritoriju na određeni broj stanovnika nije potrebna, Točka. I još nešto. Ja sam u toj djelatnosti od 1978. godine. Prošao sam sve faze i jako dobro znam o čemu govorim. Momentalno sam pred mirovinom, moj radni vijek je pri kraju i što god se dogodilo osobno ću se "spasiti". Dakle vi mlađi ste na štihu. Igrajte. Želim vam sreću! Pozdrav i poštovanje. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
38 Rajko Petrović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovanje, postoji nekoliko problema po ovoj temi koje bi se trebalo ozbiljno razmotriti. Navest ću samo neke: 1. do 2004. u djelatnosti osposobljavanja osoba za vozače u RH bila je liberizacija otvaranja autoškola i mogućnost slobodnog formiranja cijena. Nama starijim autoškolnicima jako je dobro poznat tadašnji kaos i nered u djelatnosti. Pri prelasku djelatnosti u resor MUP-a iz resora Prosvjete uložen je strahoviti trud i napor stručnih ljudi i iz MUP-a i iz Stručne organizacije (HAK-a) a i iz samih autoškola da se cjelokupni sustav reverificira, Zakonom i Pravilnicima preuredi i to u mnogim aspektima: prostornim, materijalnim, tehničkim, informatičkim, kadrovskim, stručnim spremama djelatnika, itd što je iziskivalo jako puno rada, vremena a i materijalnih sredstava. Djelatnost je Zakonom i Pravilnicima MUP-a (mora se priznati) dovedena u neuporedivo bolje stanje. Uveden je red. Naravno bilo je problema, suza, zatvaranja nekih škola trajno, mnogih privremeno, no ipak je sve na koncu rezultiralo pozitivnim efektima. Da li bi se sada ukidanjem ključnih mjera koje su bitno doprinijele uvođenju reda kao što je ograničenje besmislenog gomilanja autoškola i prepuštanja cijena divljem tržištu stanje vratilo na 2004. godinu? Da li bi stručnjaci prvenstveno iz MUP-a i HAK-a koji su radili na normativnom sređivanju tadašnjeg kaosa dozvolili povratak na staro? 2. nisam stručan po tom pitanju ali u državi postoje mnoge djelatnosti koje država niti želi a niti može baciti na cestu u nemilosrdne ralje tržišta kao što su javni bilježnici, ljekarne, neke medicinske ustanove i tome slično. Držim da je djelatnost osposobljavanja osoba za vozače ipak nešto drugo (bez omalovažavanja bilo koje struke) od frizerskih usluga, ugostiteljskih i inih. Uostalom i sami uvjeti rada do u detalje u našoj djelatnosti su propisani. Neki poslovi kao npr stručni voditelj autoškole su neproduktivni, broj polaznika jako oscilira pa u nekim dijelovima godine nastavnici i instruktori nemaju dovoljno posla da ispune radnu normu, a kada imaju povećan opseg posla imaju ograničeno radno vrijeme i ne mogu nadoknaditi onaj gubitak iz prethodnog razdoblja. vozila A1, A2 i A kategorije su totalno nerentabilna i donose samo gubitke. itd itd. A za cijelo vrijeme svi prostorni, materijalni. tehnički, kadrovski i ini uvjeti moraju bit u "punoj ratnoj spremi". Frizerski salon ili neki kafić nema takve uvjete poslovanja pa će se prilagoditi trenutnom stanju, što mi ne možemo. 3. posebno bolna najava je "smanjivanje cijena polaganja vozačkog ispita". Ta teza je vrlo popularna i bit će plebiscitarno prihvaćena od građana. Već su ju počele koristiti TV kuće i to u udarnim Dnevnicima. Naravno da svi mi volimo niže cijene svega. Da je mlijeko 2 kune umjesto sadašnje 4 i to bi građanstvo pozdravilo. Ili bilo čega drugoga. ALI, ako i dođe do smanjivanja cijena osposobljavanja TO NEĆE biti zato jer je to napravljeno planski, planirano, strateški promišljeno i slično već će do toga doći zato jer će nastati kaos, nered i raspašoj na tržištu. Autoškole će se ko gladne zvjeri počupati oko sirove borbe za svakog polaznika, nelojalno će spuštati cijene, bit će dampinga i svega i svačega. Pa sve to je poznato! Sve to se prije 2004. godine događalo! Zar to opet želimo? Ja osobno ne mogu vjerovati da bi to odgovorni ljudi u MUP-u dozvolili. 4 i na kraju: 2004.godine, a i ranije broj poginulih na cestama u RH je prelazio 600, i više.. Dok je ovih posljednjih došao do 300 i nešto. Da li su tome doprinijele i autoškole? Da li se netko usudi reći da nisu? Da li i taj podatak nešto govori i o kvaliteti obuke naših mladih vozača? Da li možda i te crne brojke želimo vratiti na stanje iz 2004.? Kako ćemo postići da nam do 2020, godine broj poginulih na cestama u RH bude oko 200 što je zacrtano u Nacionalnom programu sigurnosti na cestama? Da li se isplati u tu mjeru uložiti napor da se osposobljavanje osoba za vozače ne devastira? Ja mislim da DA. zahvaljujem, s poštovanjem, Rajko Petrović vozač-instruktor Primljeno na znanje Možemo se složiti s opservacijama komentatora o trudu koji je uložen i rezultatima koji su postignuti na području osposobljavanja kandidata za vozače i, posljedično, broju poginulih na hrvatskim cestama, ali smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
39 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Člankom 40. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), te na temelju članka 2. Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN br. 78/08 i 87/14), pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Kako bi se spriječila zlouporaba te poboljšala provedba Pravilnika o znaku pristupačnosti u praksi, sukladno člancima 7., 8. i 9. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN br. 107/07 ) dajemo mišljenje i predlažemo slijedeće: Predlažemo promjenu nadležnosti za Pravilnik o znaku pristupačnosti tako da s ovom izmjenom Pravilnik prijeđe u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova. Obrazloženje: S obzirom da je Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno za Zakon o sigurnosti prometa na cestama iz kojeg kao podzakonski akt proizlazi Pravilnik o znaku pristupačnosti, smatramo nepotrebnim da nadležno tijelo za isti bude Ministarstvo zdravstva. Od 2008. godine nije vidljiva potreba da Ministarstvo zdravstva obnaša nadležnost jer nema ovlasti provedbe Pravilnika ni u kojem segmentu kriterija za dobivanje, a niti za kontrolu provedbe. Također, s obzirom na današnji djelokrug poslova nije razvidna funkcija Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, budući da se predmetni Pravilnik donosi uz suglasnost ministra nadležnog za promet, a stvarno pitanje uređenja načina parkiranja vozila nema veze s prometom za koji je ovo ministarstvo kao središnje tijelo državne uprave nadležno. Predlažemo i izmijeniti članak 40. tako da glasi: „Članak 40. (...) 3. Znak pristupačnosti izdaje se na ime osobe s invaliditetom, odnosno za vozila udruga osoba s invaliditetom na ime udruge, a izgled znaka, uvjete za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvarivati, propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa. 4. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako izda znak pristupačnosti osobi koja za to ne ispunjava uvjete iz ovoga članka. 5. Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 6. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja znak pristupačnosti koristi suprotno odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka. 7. Osobi koja bude dva ili više puta pravomoćno kažnjena za prekršaj iz stavka 6.ovoga članka, privremeno će se oduzeti znak pristupačnosti na rok od tri godine.“ Obrazloženje: Postoji nedovoljno sankcioniranje od strane nadležnih organa za te i slične prekršaje, kazne su preblage, te je potrebno povećati drastično prekršajnu kaznu za nedozvoljeno parkiranje na mjestima rezerviranim za osobe s tjelesnim invaliditetom. Nije prihvaćen Prijedlog za promjenu nadležnosti za donošenje Pravilnika o znaku pristupačnosti s ministarstva nadležnog za poslove zdravstva na ministarstvo nadležno za unutarnje poslove nije uvjerljivo i argumentirano obrazložen, osobito s obzirom na činjenicu da pri njegovom donošenju nije bilo nikakvih problema. Nejasno je što bi se dobilo promjenom nadležnosti za donošenje tog pravilnika, osobito s obzirom na činjenicu da njegovo donošenje više nije potrebno. Također, predlagatelj ističe da „nije razvidna funkcija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture“ te da „stvarno pitanje uređenja načina parkiranja vozila nema veze s prometom za koji je ovo ministarstvo kao središnje tijelo državne uprave nadležno“, a istovremeno predlaže da se pravilnik donosi uz suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa. S obzirom na činjenicu da je tijekom prvih 11 mjeseci 2016. godine policija utvrdila prekršaj i naplatila novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja odnosno pokrenula prekršajni postupak za nedozvoljeno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom u 9786 slučajeva, ostaje nejasno koliki bi to broj utvrđenih i sankcioniranih prekršaja bio „dovoljan“. Potrebno je napomenuti da ovdje nisu uključene naplaćene kazne odnosno pokrenuti prekršajni postupci od strane jedinica lokalne samouprave, koje obavljaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Propisani iznos novčane kazne za ovaj prekršaj je 700 kuna, dok je za ostale slučajeve nepropisnog parkiranja propisana novčana kazna u iznosu od 300 kuna, iz čega je jasno da se ovaj slučaj nepropisnog parkiranja shvaća i sankcionira mnogo ozbiljnije od ostalih slučajeva. Ukoliko i postoje problemi u mogućnosti konzumiranja prava na parkiranje na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, razloge za to bi prije trebalo tražiti u velikom broju izdanih znakova pristupačnosti i nedovoljnom broju parkirališnih mjesta, a ne u „nedovoljnom sankcioniranju od strane nadležnih organa“ i „preblagim kaznama“.
40 Petar Matić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA 1.)Dosadašnji sustav nadzora autoškola je uključivao upravnu i prekršajnu mjeru. Postojala je i do sada mogućnost zatvaranja autoškole na 30 dana, ali nakon ne otklanjanja nesukladnosti. Smatram da nije normalno u 21 stoljeću kao država čl. EU dati mogućnost policijskom djelatniku da odmah po utvrđenoj nepravilnosti zatvara autoškolu na 30 dana. Kao i taksativno navedene razloge kada se ta mjera primjenjuje. Kako se u tom slučaju suprotstaviti nalazu policijskog djelatnika. Tko će snositi gospodarske posljedice nakon zatvaranja autoškole ukoliko se utvrdi da nije pravilno primijenjena Zakonska odredba? Isto tako provoditi represivne mjere Zaključkom nije moguće iz razloga što se sukladno članku 77. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09) zaključkom odlučuje o postupovnim pitanjima, a na zaključak se ne može izjaviti žalba, te je stoga vrlo upitan način pravnog lijeka. Ukoliko se žele postrožiti uvjeti moguće je povećati iznos prekršajne odredbe. Svugdje u Europi institucije sve više djeluju savjetodavno jedino u RH povećava se represivno djelovanje. Da li se u ostalim uslužnim djelatnostima provode takve represivne odredbe bez prethodnog upozorenja. 2.)vezano na tzv. liberalizaciju tržišta autoškola Prije ikakve pomisli na primjenu Dir. 2006/123 odnosno Zakona o uslugama moramo si postaviti nekoliko pitanja: -Da li obuka vozača u a-š spada u sektor obrazovanja? -Da li je u RH obrazovanje od gospodarskog interesa za Hrvatsku? -Da li usklađen sustav regulacije profesije instruktora vožnje na razini EU? -Kako je moguće da se obuka vozača odnosno djelatnost auto škole regulira Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a traži se uspostavljanje tržišta sukladno direktivi 123/2006 koja se provodi temeljem Zakona o uslugama koju je notificiralo Ministarstvo gospodarstva? - U nadležnosti kojeg Ministarstva je provedba obuke za vozača i da li se ona kao takva smatra obrazovanjem ili pružanjem usluga na slobodnom tržištu. Kako za usluge na slobodnom tržištu ovlast može izdavati MUP? -Što će se dogoditi kada poslovni subjekt koji ima nastan u drugoj državi članici odluči otvoriti autoškolu odnosno podružnicu u RH? - S obzirom da se navedenom Direktivom propisuje i poslovanje subjekata koji nemaju poslovni nastan u RH, da li je moguće da vlasnik autoškole iz druge države članice otvori auto školu u RH, odnosno da li će instruktori s završenom edukacijom izvan RH moći raditi kao instruktori u RH? Naime vezano na izvještaj EU od 6. lipnja 2014. godine,a koji se odnosi na pregled zakonskog okvira u transportnom sektoru s primjerom instruktora vožnje jasno je da edukacija odnosno školovanje za zvanje instruktora nije jednako u svim članicama EU. Tako da se postavlja pitanje da li instruktor koji ima stečeno zvanje izvan RH može bez dodatnih testova i svjedodžbi raditi u RH i obratno. Mogu li vlasnici autoškola iz RH svoje podružnice reciprocitetno otvarati i u svim drugim državama članicama primjenom Direktive o uslugama? U članku 14. 5. Direktive jasno se navodi da se: „ ova zabrana ne odnosi na zahtjeve planiranja koji nisu usmjereni na ekonomske ciljeve, a koji su u funkciji prevladavajućih razloga od javnog interesa“ Priručnikom EK o implementaciji Direktive o uslugama u točki 6.2.5 se pojam javnog interesa odnosi i na sigurnost prometa na cestama. Isto tako navedeni članak nas ponovno vraća na krucijalno pitanje da li je obuka u autoškolama obrazovanje ili samo jedna od niza usluga na slobodnom tržištu EU kao što je usluga dostave paketa. Da li će „pružatelji usluga“ kako se u ovom slučaju opisuju instruktori i dalje biti valorizirani prema broju smrtno stradalih vozača na cesti? Oni će u ovom slučaju u automobilu kandidatu biti suvozač, a nikako ovlaštena osoba koja educira odnosno obučava kandidata za vozača, jer smo sigurnost naše djece kao budućih vozača već stavili na kocku. Kako stručno usavršavati instruktora ako nema prijenosa iskustva u organizaciji osposobljavanja, svođenjem autoškole na individualnu razinu. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
41 Mladen Balen NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, na ovom e-savjetovanju vidi se veliki interes predstavnika autoškola za očuvanje minimalnih uvjeta za daljnje poslovanje kroz izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a to nam je svakako otežano što se vidi iz uvodnog dijela dokumenta Mup-a. Ostali sudionici s kojima su provedene neformalne konzultacije u pripremnoj fazi izrade ovog Nacrta prijedloga Iskaza su: - Ministarstvo zdravlja - Centar za vozila Hrvatske - Hrvatski autoklub Svakako da ovdje nedostaju naši predstavnici i to nam generira sve ove probleme. Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola, treba li ga ukinuti? Ne vidim nikakav razlog ukidanja istog, i neke velike probleme koji se događaju postojanjem istog kao npr. da kandidati čekaju dugo na upis u autoškolu, jer eto premali je broj autoškola. Prema potencijalnom broju kandidata na bazi godine i broja autoškola ispada kada se to podijeli nekih 110 kandidata po autoškoli, a znamo jako dobro da je to premalo za noramalan rad autoškole. Nama postojećim autoškolama ne smeta otvaranje novih autoškola, ali nam smeta ponašanje odgovornih koji dopuštaju da te nove autoškole rade po nižim cijenama jer ne moraju biti u sustavu PDV-a. Ili su sve autoškole u sustavu PDV-a, ili niti jedna!! Ja vidim problem kod provedbe ispita koje provodi Hak, jer tu se događaju problemi i nekada se čeka na ispit nerealno dugo (u Haku si čak daju pravo propisati pravilnikom i do 50 dana). Dakle tu je problem treba nam još netko tko će ispitivati? Ali vidite to nikoga ne zanima! Pravilnik o jedinstvenim MINIMALNIM izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli, treba li njega ukinuti? Ukidanjem ovog pravilnika, sva kvaliteta koju danas autoškole imaju, vezano za sredstva rada, vezano za djelatnike, dolazi, htjeli mi to ili ne, pod znak velikog upitnika. Ova dva pravilnika su došla sa još nizom drugih pravilnika, koji jako opterećuju autoškole troškovima npr.: -voditelj ne smije raditi kao instruktor, ili smije samo 2 ili 3 nastavna sata -voditelj da li vodio 2 ili 20 instruktora smije raditi kao instruktor jednako 2 ili 3 nastavna sata (što nije dobro regulirano) , -predavač ne smije raditi kao instruktor više od 2 ili 3 nastavna sata bez obzira da li taj dan ima predavanje ili ne, -instruktor smije raditi samo 8 nastavnih sati odnosno to je 6 punih sati, a svi ostali u RH rade 8 ili više, i ne vidim problem zašto instruktor nebi radio 10 nastavnih sati a to je 8 punih sati koje dopušta Zakon o radu, -propisana starost vozila za osposobljavanje, -djelatnici autoškole ne smiju raditi prekovremeno, a recimo ispitivači Hak-a smiju itd... Dakle sve ovo je došlo u paketu sa Pravilnikom o mreži i Pravilnikom o cijeni, pa onda shodno tome u paketu sve zajedno bi trebalo i otići, a mi se vratiti kao struka u kaos, nered u borbu sa damping cijenama i sl.. Nadam se da će Mup uvrstiti naše predstavnike u radnu skupinu i da ćemo tako zaštititi naše vitalne interese. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače. Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
42 Milivoj Tomašić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Da su (ili ne) ovo "ozbiljne stranice" pokazati će novi ministri policije i pravosuđa, ako isprave opisivane nonsese, a Sabor ne prihvati, dok ne isprave i nebuloze bivšeg "ministra" policije i "ministra" "lex Perković" !!!! PS. Nitko ne sjeda za upravljač s mišlju idem nekoga razbiti, pregaziti, ubiti, osim možda objesnog "tatinog sinčića", tat će kupiti novi BMW, a mama sudkinja prekršaje zadržati u ladici (navedeno objavio tisak). Stoga, ipak nadam se, da novi ministri će USKLADITI Zakon u cilju što veće sigurnosti prometa, a to nije lažirana represija za 83-10=73 km na DC, sve više sigurnost je auto s ABS, EESP, zračnim jastucima, još malo pa i s autopilotom, i najnormalnije potrebnih a svrsishodnih procedura (hoče li i vozača koji ima auto s autopilotom a 65 godina, maltretirati lječničkim (financijski) da mu slušaju pluća (i nije pušać) ? Ugodni vam dani svi, svima Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
43 Milivoj Tomašić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U čudu sam, kako netko zastupa “mislim” bez ikojeg argumenta, ikakve analize, pa makar i manjkave statistike ? Zar je teško svatit’ da time i tako ide na ruku oligarhiji, vlasti, koja će to i takvo jednostavno zanemariti, opravdavajući se da nije bilo nikakvih relevantnih i argumentiranih komentara, prijedloga ? A da ne bi ministri i predlagatelji napravili se da ne razumiju napisano, komentar(e), evo i prijedloga što, kako i zašto bi u Zakonu o sigurnosti prometa (i Pravilniku o prometnim znakovima) trebalo popraviti; Ako se “Prometne nesreće po vozačkom stažu vozača koji su ih skrivili” za periode od 1-5 god i 5-10 god prate pojedinačno za svaku godinu, tada je još važnije “Prometne nesreće koje su skrivili mladi vozači (16-24) koji nisu smjeli upravljati motornim vozilom (pod utjecajem alkohola, droga, bez položenog vozač. ispita)” pratiti pijedinačno za svaku godinu, plus, kao i “Prometne nesreće koje su skrivili vozači prema stupnju alkoholiziranosti” rasčlaniti na stupanj alkoholiziranosti, drogiranosti i recidiva VOZAČA POČETNIKA ! Tada se ne bi anatemizirali svi VOZAČI POČETNICI jer iz “Prometnih nesreća po vozačkom stažu vozača koji su ih skrivili” vidljivo je da statističke razlike za sve generacije manje su od 1 %, analizom bolje statistike moglo bi se razlučiti VOZAČA POČETNIKA RECIDIVISTU s 1 i više promil alkohola, tako i za stupanj drogiranosti napraviti skalu, i takvima za 2(3) recidiva dodati zakonske i još 1 puta toliko negativnih bodova, s 2 i više promila alkohola (I skalu drogiranosti) dodati zakonske i još 2 puta toliko negativnih bodova, te ukinuti / oduzeti vozačku u zakonskom roku godina, tako i 2(3) recidiva vožnje bez položenog vozač. ispita, te ukinuti / oduzeti pravo polaganja, u zakonskom roku godina. Razmisliti da li navedeno primijeniti i kod ostalih generacija vozača RECIDIVISTA alkohola, droge, bez obzira na godine / vozački staž ? Kad bi se navedeno provelo, objavilo, pročulo, nema bolje edukacije svakom vozaču da debelo razmisli da li se RECIDIV alkohola, droge isplati, a prekoračenje brzine ili sličan manji prekršaj, po sadašnjem Pravilniku, ako bi se policija zainatila, vrlo brzo bi nam “natukla” 9 /12 negativnih bodova ! Nema više “fičeka”, danjašnji auti u 3-4-5-oj brzini na 50 km se “uguše”, ugase, svi “tamburaju” o ekologiji a čine sve da (ne)vozimo sukladno ulaganjima u rekonstrukcije / održavanja cesta i izvan autu optimalnog režima. Ako starijih od 65 godina u HR ima 17,7 %, a skrivili su samo 8,7 % prometnih nezgoda, upola manje od učešća u populaciji, dakle mlađe generacije više od učešća u populaciji, jasno je da samo liječničkom lobiju ide u prilog 202,43 milijuna kuna obveznih liječničkih pregleda, a činjenično ne daju potpunu i točnu sliku zdravstvenog stanja populacije vozača ! Potvrdu zdravstvene korektnosti vozača trebaju davati obiteljski liječnici, jer imaju potpun’ i stalan uvid u zdravstvene promjene vozača. Tek ako saznanja koja o zdravstvenim promjenama vozača imaju im to ne dopuštaju, moraju odbiti izdavanje i vozača uputitti na određeni, ciljani, potrebni specijalistički pregled. Primjer, ako je vozač mlađi od 65 god kojeg zakon ni ne obvezuje na lječnički, ili vozač 65 god i stariji između dva lječnička, doživi lagani moždani udar, pretrpi određenu oduzetost ekstremiteta, nakon nekog vremena oporavi se i nastavi upravljati vozilom, jer mu je i potrebno za odlazak na razne terapije. Da li ne bi trebao liječnik specijalist’ pregledati, potvrditi i njemu samom njegovu mogućnost i brzinu reakcije promjene noge s gasa na kočnicu, jačinu potiska, ili sposobnost hvata i upravljanja volanom ? Svakome je dosta njegove vlastite hendikepiranosti, da ne povrijedim i izmišljam, siguran sam da obiteljski liječnici, ako potvrdu ne mogu / ne smiju izdati jednostavno i promptno, najbolje znaju koga, kada i kojem specijalisti treba uputiti, zato trebaju biti prvi u hijerarhiji potvrđivanja zdravstvene korektnosti vozača. Na kraju, ako navod ministara i predlagatelja “Sudionik u prometu je najvažnija karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, bez obzira na primijenjene tehničke mjere i efikasnost politike. Sigurnost prometa na cestama ovisi prvenstveno o ponašanju sudionika u prometu. Zbog toga su, odgoj, obrazovanje i primjena i usuglašavanje zakona osnova za postizanje cilja.” (Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH) nije samo zavaravanje vozača, floskula, i ako nisu lažni legalisti, neka uspostave, vrate hijerarhiju legislative – Ustav – Zakon – Pravilnik (znak obavijesti 349), neka uspostave, vrate pravničkom smicalicom bivšeg ministra “lex Perković” ukinutu hijerarhiju kategorizacije cesta AC – DC – ŽC – LC. HR država ulaže u nadvožnjake, trake za uključenje / isključenje da bi DC ostala DC, neka ne prave od vozača (turista) budale, HR praktično više nema DC, potpuno suprotno od legislative i zahtjeva EU, a lažno to prikazuju “usklađivanjem”. Ugodni vam dani svi, svima Primljeno na znanje Statistički podaci pokazuju da vozači s nedovoljno vozačkog iskustva predstavljaju nešto povećani rizik u prometu te je zato jedna od predloženih opcija definiranja „mladog vozača“ i vezana, osim za dob, i uz trajanje vozačkog staža. Što se tiče recidivista, smatramo da se prema njima može kvalitetno djelovati u okviru predviđenih prekršajnopravnih sankcija (bilo samo novčanim kaznama, u fiksnom iznosu ili u rasponu, bilo drugim prekršajnopravnim sankcijama, poput zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima), a osim toga predloženi sustav negativnih prekršajnih bodova prepoznaje i sankcionira (ukidanjem i oduzimanjem vozačke dozvole) recidiv najopasnijih prekršaja poput brzine, alkohola, droga i sl., kao što komentator i predlaže. Kod obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na, eventualni, manji broj prijeđenih kilometara.
44 Milivoj Tomašić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA RH MUP Bilten o sigurnosti cestovnog prometa 2013. g. NAPOMENA; njihova STATISTIKA ! Definicija statistike = točan zbroj netočnih podataka ! Pa da usporedimo osnovom čega ministar, policija, pravnici, liječnici, bez analize i elaborata, i nekih “misle, podržavaju” Zakone “po glavi i o trošku vozača” Nastradale osobe prema vrstama prometnih nesreća u 2013. godini Nastradali vozaĉi i putnici osobnih vozila prema korištenju sigurnosnog pojasa u 2013. godini Gdje je nestala razlika korištenja sigurnosnih pojasa i nastradalih od ca 3.700 osoba ? Zar slijetanje s ceste, sudar s vlakom, udar vozilom u objekte ne zahtijeva vezanje ? Kod naleta na životinju tko se nije vezao, vozač ili životinja ? Toliko o točnosti njihove statistike “koristili i nisu koristili pojas, nepoznato” ! Glavno da je pojas u Zakonu i omogućeno kažnjavanje ! Nema analiza, elaborat koliko vozila imalo ili ne, koristilo ili ne ABS, EESP, zračne jastuke, imati će je u “drugom životu”. Ima statistika …. prometnih nesreća prema meteorološkim uvjetima, kiša (nema analize vrste kolnika, koje gume, dubine šara ….), magla (nema analize kolnik AC ili DC ili …. brzina, gume ….), snijeg (nema analize vrste kolnika, koje gume ljetne-zimske, dubina šara ….), glavno da bivši “ministar” smislio diskrapanciju perioda zimska služba – zimska oprema, bildanje BDP strancima a HR policiji omogućio kažnjavanje ! Ne toleriram “mislim, podržavam”, lijenost i neznanje, ako potonje interesiraju, neka potraže sami. Prometne nesreće koje su skrivili mladi vozaĉi (16-24) koji nisu smjeli upravljati motornim vozilom u 2013. godini Slijedeća podjela je 25-29 god, pa 30-34 god, pa …. (po 5 godina), kod vozača početnika 16-24 god (9 godina), umjesto 16-19 god, pa 20-24 god, a inkriminiraju se za mnogo toga. Koja generacija, 16-19 god ili 20-24 god ili bi trebalo vozače početnike analizirati, elaborirati godinu po godinu. Najlakše je poradi 30,8 % kažnjavati, anatemizirati sve, 100 %. A možda i nije 30,8 %, nema analize koliko je recidiva, nema analize koliko promila, koliko “tatinih sinova” (objavio tisak) koje će pravnici “otvorenih naknada” prikladnim Zakonom izvuć’ a u prilici su da ga pišu. A nebi li upravo takvi ponavljači trebali ostati bez vozačke, odmah, a ne svi poradi 9 bodova ? Prometne nesreće po dobnoj strukturi vozača koji su ih skrivili u 2013. godini Starijih od 65 godina u HR ima 17,7 %, skrivili su samo 8,7 % prometnih nezgoda, upola manje od učešća u populaciji, dakle mlađe generacije više od učešća u populaciji ! Dakle, koga “pucaju zdravstvene promjene” ? “Predlažem” da lječnički svake dvije godine trebaju generacije vozača s više od 10 % prometnih nezgoda, odnosno vozači od 25-50 godina, ili barem od 25-40 godina. Nema evidencije stvarnog, ukupnog broja vozača starijih od 65 godina u HR, no 2.287.341 vozača x 17,7 % x 500 kn = pa si izračunajte koliko je to milijuna kuna, i zašto lječnicima više nije dovoljno to svakih 5 godina, pa sad’ guraju u Zakon svake dvije, a kamoli da im Zakon (vozači) to potpuno ukinu, uskrate ! Na kraju, sramotno je što oligarhija i ovako izigrava demokraciju ! S podacima možemo samo “zavijati na mjesec” dok bivši “ministri” Pravilnikom o prometnim znakovima, znakom obavijesti 349 recimo, izigravaju pravnu hijerarhiju Ustav – Zakon – Pravilnik, a pravnici zadovoljno trljaju ruke Pravilnikom osiguranim poslom ! I nije policija na cesti kriva za opisano, Pravilnik je potpisao bivši “ministar” autor “lex Perković” (javno se pohvalio na TV) uz suglasnost bivšeg ministra policije, a derogiranje Ustava – Zakona dozvolio, potvrdio Sabor ! Ugodni vam dani svi, svima PS. Program - prozor e-savjetovanja neda mi kopirati - ubaciti navedene tabele, pa vas molim da potražite sami i uvjerite se u točnost navedenog Primljeno na znanje Smatramo da će se ukidanjem i oduzimanjem vozačke dozvole mladim vozačima, koji češće čine opasne prekršaje (one za koje je propisano stjecanje negativnih prekršajnih bodova) na pravilan način reagirati prema onim vozačima koji ne poštuju pravni poredak i načela sigurnog prometovanja, dok će svi ostali mladi vozači moći nesmetano i u skladu s pozitivnim pravnim propisima konzumirati svoje pravo na upravljanje motornim vozilom. Što se tiče obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na, eventualni, manji broj prijeđenih kilometara.
45 Milivoj Tomašić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA “Notorno” bitno “podržavam” ? Jasno da pravnici neće sebi “zaklati koku zlatnih jaja”, jasno da će si ju ugradit’ u Zakon ! Jasno da liječnici neće sebi “zaklati koku zlatnih jaja”, jasno da će si ju ugradit’ u Zakon ! Nisi ti, policija, liječnički, prije 10-ak godina me poslao, “prisilio” imati naočale ! Nisi ti, policija, liječnički, mi sada dao uputnicu za operaciju ! Dakle, ako itko zna moje “zdravstvene promjene”, to je moj obiteljski liječnik ! Zato, ako ne znaš bolji dokaz, argument od “podržavam”, drž’ se “notorno” svoje livade (sory) ! Ugodni vam dani svi, svima Primljeno na znanje Kada govorimo o obavezi obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na, eventualni, manji broj prijeđenih kilometara.
46 Milivoj Tomašić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Bojao sam se da polje komentara ne prima dugačak text, a treba dodati još ovo; Svake godine Zakonom zimska služba na cestama traje od 15. XI do 31. III. Zatim se bivši ministar Milanovićev kum smisli propisati obvezu zimskih guma od 15. XI do 15. IV ? Prvo, ako nije poradi 700 kn kazne, i da zbuni vozača što je kad, zašto ta nepotrebna razlika 15 dana poslije zimske službe ? Drugo, i pored klimatskih promjena (zime nema ili su blage), i pored troška enormnog utroška soli za posipavanje (ekološki problem) kojeg nedovoljan promet ne može aktivirati i platiti, a inzistiranja na “crnoj” autocesti, “umreženi” vulkanizer izbaci floskulu obveznih zimskih (koje kvalitete, ma može i lošije od ljetnih, bitno da piše "zimske"), floskulu koju policija i ministar ponavljaju k’o papige, iako Švicarski TCS autoklub lijepo pokazao / dokumentirao da zimska autoguma bolja je, ima kraći zaustavni put od ljetne samo na snijegu (kad idete u austijska skijališta) ! Kome to oni “bildaju” BDP ? Hrvatska ne proizvodi autogume ! I tako su "ministar", policija, stručni i tehnički problem riješili .... administrativno. Ugodni vam dani svi, svima Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz novelu Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
47 Milivoj Tomašić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA “Tamo gdje se ukloni NEZNANJE tzv. “zlo” prestaje postojati” (Danac) U hrvatskoj je obratno, svaki neznalica, vlast “misli” (je drek znati, sory, stara hrvatska) da je ekspert u svemu, pogotovu izvan svoje struke ! Tako i o Zakonu, autoškolama bez autoškola raspravljaju svi izvan autoškola. Problem alkohola nije u alkoholu, vengo u onima koji neznaju stat ! 0,5 promila je 0,05 žestice, čaša vina / bevande, piva. Konjak se nekada prodavao u ljekarnama. Svaki liječnik znalac će potvditi da navedeno pospješuje metabolizam. U državi kojoj BDP tako ovisi o turizmu ne bi se svaki liječeni alkić na TV-u smio zahebavati s prohibicijom. A više od navedenog, jednom kvartalno ili godišnje, je prekomjerno, a ovisnost je kada se 365 dana godišnje budiš i liježeš s tim’. VOZAČ POČETNIK nije onaj s 18-24 godine, vengo onaj bez 6 mj ili 1-2 god vozačkog staža / iskustva ! Kriterij ukidanja / oduzimanja vozačke ne bi smio biti 9 ili 12 negativnih bodova poradi vožnje 83 km/h državnom cestom, vengo težina prekršaja / prometne nezgode, pa i jednog ! Bw, što je policija učinila s vozačem koji ST-ZG vozio AC u suprotnom smjeru ? Oduzela vozačku doživotno ? educirano / objavljeno ništa, osim što korisnike koji plaćaju AC prisiljavala smanjiti brzinu na nedozvoljenih 40 km/h. Što je učinila s autoškolom u kojoj je isti za 500 KM kupio vozačku, je li pokrenula oduzimanje licence, doživotno ? Ako nije poradi zarade “umreženih” liječnika, kako Ministarstvo zdravstva (sudjelovalo u izradi nacrta Zakona) jednim površnim pregledom može znati moju 67-godišnju povijest bolesti bolje od mog obiteljskog liječnika ? Ako nije poradi zarade “umreženih” bivših i sadašnjih SSUP-ovaca vlasnika “pretvorenih” CzV HR i HAK (sudjelovali u izradi nacrta Zakona) kojim “dobročinstvom” to oni brinu za moj / vozačev život / sigurnost ? Birenem sam autom s ABS, EESP, 6 zračnih jastuka ! Prednje je smanjilo broj prometnih nezgoda /smrtnih ishoda, uprkos enormno povećanom broju vozila ! Pozivanje na usklađenje s EU je alibi, policijsko izmišljanje / krivotvorenje prekršaja / iz Zakona - Pravilnika o prometnim znakovima, znaka obavijesti 349 recimo, u kojeg je bivši ministar policije i bivši ministar autor “lex Perković”, pravilnikom derogirao Zakon i Ustav, nema više državne ceste, prvo je Pravilnik pa se iz njega čita Zakon, ako je u suprotnosti s Pravilnikom, primjenjuje se Pravilnik ? Jel’ to EU zakonodavstvo / usklađenje ? Predlažu “ukidanja / oduzimanja”, nisu napravili analizu / elaborat koliko vozila sudionika prometnih nezgoda imalo ili ne ABS, EESP, zračne jastuke. Još su uvijek na sigurnosnom pojasu, i kažnjavanju. Neka otiđu u Pompeje da vide da nisu oni izmislili slijepu ulicu, uspornik, pješački prelaz …. sigurnost prometa. Ugodni vam dani svi, svima Primljeno na znanje Kod mladih vozača razmišlja se o pristupu koji bi se temeljio isključivo na dobi vozača, ali i o pristupu koji bi uzimao u obzir dob vozača i njegovo vozačko iskustvo (točnije: vrijeme posjedovanja vozačke dozvole), kako to komentator i predlaže. Smatramo da predloženi sustav negativnih prekršajnih bodova prepoznaje i sankcionira (ukidanjem i oduzimanjem vozačke dozvole) recidiv najopasnijih prekršaja poput brzine, alkohola, droga i sl., kao što komentator i predlaže. Liječničke preglede vozača obavljaju liječnici specijalisti (odgovarajućih specijalizacija) te držimo da liječnik obiteljske medicine, neovisno o tome koliko dobro poznavao zdravstveno stanje pacijenta, ne može, osim u zakonski predviđenim slučajevima, odlučivati o zdravstvenoj sposobnosti vozača.
48 Matija NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, Stav Ministarstva unutarnjih poslova kojima se prigovara na činjenicu da se autoškolama „ništa ne može jer ih se ne može zatvoriti“ ističe se sljedeće. Autoškolu se i sada može zatvoriti, tj. oduzeti licenca ako se uočeni problem ne otkloni u roku od 30 dana. Prema sadržaju u objavljenom tekstu na internetskoj stranici E-savjetovanje, proizlazi kako postoji određeni žal MUP-a kako nema veću represivnu ovlast. Postavlja se pitanje – da li je cilj MUP-a da omogući autoškolama da postoje, djeluju i uočene neprevilnosti otklone, ili je cilj represija i zatvaranje škole na 30 dana? Naime, zatvaranje autoškole na 30 dana znači sigurnu propast autoškole jer onog trenutka kada se autoškola zatvori, svi kandidati prelaze u drugu autoškolu. Autoškola ostaje bez kandidata, a novi sigurno neće doći zbog uništenog poslovnog ugleda. Svi djelatnici ostaju bez posla. Ovo su posljedice željene represvine mjere. Koje su posljedice po društenu zajednicu tog nekog prijestupa kojega je autoškola učinila, a zbog koje su kažnjeni svi djelatnici bez obzira na svoju krivnju? Mora postojati razmjer između štetne posljedice po društvo tog nekog prekršaja zbog kojega se zatvara autoškola i štetne posljedice po radnike autoškole. Upravo je razmjer i uravnoteženost između tri elementa: povrede pravila, ozbiljnosti štetne posljedice po društvenu zajednicu i odmjerenost pravne sankcije za takvu povredu pravila temelj na kojima počiva svaka suvremena država. Nesrazmjer, tj. neusklađenost ova tri elementa je upravo bio temelje države u prošlosti – srednjovijekovne države. Skreće se pažnja da u slučaju jednog puno ozbiljnijeg prjestupa, tj. prijestupa koji ima pravno ozbiljnije posljedice po društvenu zajednicu, nije zapriječena kazna zatvaranja pravnog subjekta, tj. zabrane njenog rada na određeno vrijeme – a to je utaja poreza. Kod utaje poreza kazni se odgovorna osoba ili sama pravna osoba ili i jedna i druga osoba, ali nikako se ne dešava da se pravnom subjektu zabrani rad na bilo koje vrijeme. Pa nije cilj države da subjekt prestanje obavljati svoju djelatnost i prestane plaćati porez. Pametna država sebi „ne puca u nogu“. Nezaposleni radnici primaju novac od države. Zapoleni radnici plaćaju novac državi. Matematika je jasna, sve ostalo je igra osobne moći. Lp. Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
49 Matija NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, Uvidom u Čl. 14. st. 5. i čl. 15. st. 2. točke (f) i (g) Direktive 2006/123/EC, vidimo da se u tim propisima govori o slobodi pružanja usluga u onim državama članica EU u kojima pravni subjekt- pružatelj usluga nema državljanstvo, odnosno sjedište. Smatram da se ovo pravno pitanje sadržano u gore označenim pravnim pravilima EU ne odnosi na osnivanje i djelovanje autoškola. Navedeni pravni propisi EU nigdje eksplicitno ne govore o autoškolama, već samo generaliziraju o pružateljima usluga. Autoškola nije pružatelj usluga, već je autoškola pravni subjekt koji pruža obrazovanje fizičkim osobama. Ako je Ministarstvo unutarnjih poslova mišljenja da se treba libaralizirati obrazovanje za sudjelovanje u cestovnom prometu, onda to treba učiniti u skladu s nekim drugim pravnim pravilima EU, a ne ovim iz gore označenih pravnih pravila EU koji se tiću pružanja usluga. Dakle, treba osnivanje i rad autoškola uskladiti s pravilima EU koja se tiću obrazovanja. Iz ovoga je vidljivo da je vrlo vjerojatno učinjena pogreška kada je rad i djelovanje autoškola sasvim izašlo iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja. Pravno se moglo urediti da su i Ministarstvo unutarnjih poslova i ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja nadležni u postupanju prema autoškolama. Kao što vidimo, i sam naziv govori da se radi o školi – obrazovanju, a ne pružanju usluga. Lp. Primljeno na znanje Protiv Republike Hrvatske već se vodi predsudski postupak zbog povrede prava Europske unije na području pružanja usluga tako da nije oportuno odustati od predloženih izmjena.
50 Marko BLAŽEVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Smatram se mladim vozačem, iako vozačku dozvolu posjedujem već 8 godina te je iza mene oko 480.000,00 prijeđenih kilometara. Dosada mogu se slobodno pohvaliti bez prometnih prekršaja. S obzirom da sam dnevno u prosjeku oko 164 km aktivno na cesti mogu slobodno reći da predlagatelj ovoga Nacrta prijedloga nije smio nikako izbaciti stavku ograničenja snage vozila kod mladih vozača jer se s time svakako zanemaruje najvažniji sigurnosni aspekt, te sam stajališta da se ograniči najveća snaga vozila na 70 kW (95 KS). Također stajališta sam da se "mladim vozačem" treba smatrati svaka osoba od dobivanja vozačke dozvole pa slijedećih 6 godina, što se donekle ovim podrazumijeva od 18 godine do 24 godine života, ali uvesti i za ostale rok s predloženih 2 na 6 godina. Što se tiče tolerancije na prisutnost alkohola u krvi kod Instruktora vožnje kao stupa primjera društvu treba biti kranje rigorozna. Na način da se istima nakon drugog puta pravomoćno treba oduzeti licenca Instruktora, a ne se još istima davati šansa da idu na liječničke preglede i dr. Što se tiče ispisivanja zapisnika na licu mjesta, mišljenja sam kako su očevidne ekipe i ovako pretrpane poslom, te se do dolaska očevidne ekipe na mjesto događaja zna čekati i po nekoliko sati ovaj prijedlog svakako nije dobro došao. Već se taj dio treba prebaciti na referadu nadležnih Postaja prometne policije, a ekipe na terenu maksimalno rasteretiti pismena, te će se na taj način dovesti do bržeg i kvalitenijeg obavljanja svojih osnovnih zadaća na zadovoljstvo svih korisnika u tom trenutku. Alkohol i droga, crvena svjetla i brzina su ključni segmenti na kojima je potrebno maksimalno postroženje prekršajnih kazni (novčane, oduzimanje, zabrane, pritvaranje i sl.) ali isto tako postići sinkronizaciji Prekršajnih sudova koji nebi trebali tumačiti Zakon po sucu pojedincu već maksimalno poštivati odredbe predlagatelja prekršajnog ili kaznenog podneska u cijelosti te na taj način doprinjeti sustavu i sigurnosti na cestama. A ne npr. policija zaustavi u prometu osobu pod zabranom upravljanja, istoga se pritvori, privede na Prekršajni sud, da bi ga sud pustio i stavio u redovnu proceduru. Samim time taj sud dovodi u pitanje kvalitetan rad, odnosno uopće potrebu za radom, nadzornom i djelovanjem policijskih službenika za prevenciju sigurnosti na cestama kad prekršitelj zna da će ga sud pustiti i kazneno teretiti uz znatne olakšise. Primljeno na znanje Koncept ograničavanja snage motornih vozila kojima smiju upravljati mladi vozači je napušten pred nekoliko godina, a definicija pojma „mladi vozač“ odnosno trajanje tzv. početničkog vozačkog staža su pitanja o kojima se još uvijek raspravlja. Povećanje propisanih iznosa novčanih kazni za prekršaje nije smjer kojim se dodatno može utjecati na ponašanje sudionika u prometu. Komentator pravilno primjećuje da bi u postojećim zakonskim okvirima bila moguća znatno stroža represivna politika prilikom izricanja kazni za prekršaje.
51 Lina Tuđa NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Naš prijedlog NA NACRT: Predlažemo sa se pri izradi Nacrta te Prijedloga Iskaza i Nacrta prijedloga Zakona nositelj drži osnovnih postulata DIREKTIVE 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu gdje se u poglavlju Administrativno pojednostavljivanje u ČLANKU 5. koji govori o pojednostavljenju procedura, propisuje: "1. DRŽAVE ČLANICE ISPITUJU PROCEDURE I FORMALNOSTI PRIMJENJIVE NA PRISTUP USLUŽNOJ DJELATNOSTI I NA OBAVLJANJE ISTE. KADA PROCEDURE I FORMALNOSTI ISPITANE PREMA OVOM STAVKU NISU DOVOLJNO JEDNOSTAVNE, DRŽAVE ČLANICE IH POJEDNOSTAVLJUJU." Primljeno na znanje Komentatorica samo pojašnjava jednu odredbu Direktive 2006/126/EZ.
52 Lina Tuđa NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Na kraju ovog savjetovanja želimo čestitati autoškolama i osobama od struke iz Dalmacije i Istre na organiziranosti i ustrajnosti u zalaganju da se održe dostignuti standardi kvalitete u djelatnosti i ne odustajanju od borbe za dignitet stručnih djelatnika u autoškolama. G. Peloza je čak postigao da se istarski mediji oglase o ovoj temi bez senzacionalizma, s jedne objektivne i ne navijačke pozicije. Zahvala g. Beronji što je uložio puno truda, rada i entuzijazma u nastojanju da u kratkom vremenu ujedini struku na području Zagreba kako bi se došlo do zajedničkih stavova te što je uspio izraditi vrlo kvalitetan i konstruktivan zajednički prijedlog na Nacrt. Čudi nas nezainteresiranost (ili nešto drugo?) autoškola sa zagrebačkog područja da se uključe u ovo savjetovanje pa stoga posebno cijenimo doprinose koje su, svojim komentarima i prijedlozima, dali gđa Poljak i gospoda Petrović, Matić, Štrk, Balen i ostali. Nadamo se da je ovo početak suradnje zagrebačkih autoškola i stručnih djelatnika u autoškolama u stvaranju zajedničkog nastupa kod rješavanja pitanja iz naše djelatnosti, po uzoru na Dalmaciju i Istru koje su to već postigle. Posebno su nas se dojmili komentari g. Tratnjaka koji je, vjerujemo, dirnuo u srce svakoga tko je ikada radio težak i odgovoran instruktorski posao, te g. Kovačeka koji više nije u djelatnosti osposobljavanja kandidata ali je dao jedan od najkvalitetnijih komentara i prijedloga. Idući korak u koji će biti uključena zainteresirana javnost jest javna rasprava o Prijedlogu Iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U javnoj raspravi ključnu će ulogu imati strukovne organizacije i udruge pa se nadamo da će se uključiti sekcije autoškola pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca te županijskim i gradskim Obrtničkim komorama, da će interes pokazati i Hrvatska gospodarska komora – odnosno svi oni kojima plaćamo članarinu i koji bi trebali zastupati interese naše djelatnosti. Nadamo se da će doprinos Hrvatskog autokluba budućoj javnoj raspravi prije puštanja izmjena Zakona u daljnju proceduru, kao stručne organizacije uključene u našu djelatnost, biti intenzivan, konstruktivan i plodonosan, na korist javnog, općeg interesa u koji ulazi djelatnost autoškola. I na kraju, nadamo se da će i nositelj izrade propisa, Ministarstvo unutarnjih poslova, pokazati entuzijazam da pažljivo razmotri i realno evaluira sve iznesene prijedloge i mišljenja te iskaže spremnost na dubinsku suradnju sa zainteresiranom javnošću i strukovnim organizacijama i udrugama kako bi izmjene Zakona postigle svoj primarni cilj – poboljšanje djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače i podizanje razine sigurnosti prometa na cestama. Usklađivanje s EU direktivama može biti podsticaj ali ne i jedini i glavni prioritet kod izmjena bilo kojeg hrvatskog zakona pa tako i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. S poštovanjem, Autoškola Retrovizor, Zagreb Primljeno na znanje Komentorica samo pohvaljuje postupak javnog savjetovanja i pojedine komentare.
53 Lina Tuđa NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Ispričavam se ako se previše uključujem, ali ovo smatram važnim podijeliti sa svima koji sudjeluju u ovom savjetovanju. Na ovom linku dolje opisan je Postupak procjene učinaka propisa gdje se nalazi hodogram aktivnosti na provedbi postupka procjene učinaka propisa tijekom godine. https://zakonodavstvo.gov.hr/procjena-ucinaka-propisa/postupak-procjene-ucinaka-propisa/226 Kad otvorite link vidjet ćete da smo mi sada na 5. koraku tog hodograma, a na 8. koraku bit će javna rasprava sa zainteresiranom javnošću koja će trajati 15 dana. Ono što je VAŽNO - PRIJEDLOZI zainteresirane javnosti, a to smo mi, koji ne budu SADA dostavljeni nositelju Nacrta, a to je MUP, neće moći biti naknadno uvršteni na 8. koraku koji je javna rasprava a ne savjetovanje. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakve prijedloge nego samo pojašnjava postupak procjene učinaka propisa.
54 Lina Tuđa NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U slovenskom novom Zakonu o vozačima ima zanimljivih rješenja - na pr. autoškola se zatvara tek ako u dvije godine ponovi isti prekršaj tri puta. Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
55 Lina Tuđa NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Zadnju verziju Akcijskog plana iz siječnja 2017. možete preuzeti na linku http://mingo.us14.list-manage1.com/track/click?u=fe0631206c47b1480f6c3da81&id=1c96f6da59&e=d2a4ccd426 Primljeno na znanje Komentar ne iznosi nikakav prijedlog.
56 Lina Tuđa NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U svojoj Informaciji o provedbi savjetovanja s javnošću od 19.12.2016. (možete preuzeti na linku https://esavjetovanja.gov.hr/Documents/List/4507) MUP navodi dvije VAŽNE INFORMACIJE: rok trajanja savjetovanja i način davanja prijedloga. ROK je vrlo blizu - završava 22. SIJEČNJA ("Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 22. prosinca 2016. do 22. siječnja 2017.") NAČIN je samo jedan - potrebno je MUP-u dostaviti PISANE prijedloge ("...mogu sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na Nacrt.") Predlagatelj izmjena Zakona u obzir će uzeti SAMO one prijedloge koji su dostavljeni na PROPISANI NAČIN i u PROPISANOM ROKU. I, dobili smo jedan pravni savjet koji može biti od koristi svima: kod savjetovanja s javnošću predlagatelj izmjena zakona uzima u obzir samo ona mišljenja/prijedloge zainteresirane javnosti koji se odnose na predložene izmjene zakona, ne na zakon u cjelini. Dakle, u ovom našem slučaju razmatrat će se samo prijedlozi koji se odnose na izmjene onih članaka Zakona u kojima se govori o mreži autoškola, minimalnoj cijena nastavnog sata i starosti vozila za obuku. Sva ova stručna, vrijedna i odlično obrazložena mišljenja koja su sudionici objavili na ovoj aplikaciji, a odnose se općenito na područje osposobljavanja kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita bilo bi korisno sačuvati i uputiti nadležnima kao doprinos struke u cilju poboljšanja djelatnosti. Primljeno na znanje Komentatorica ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
57 Lina Tuđa NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U potpunosti podržavam sve što je naveo g. Kovaček i dodajem da stavak 4. članka 15. propisuje da primjena stavaka 1., 2. i 3. ne smije u stvarnosti opstruirati pružatelja usluga u njegovoj djelatnosti, a to bi se autoškolama sigurno dogodilo ukidanjem minimalne cijene nastavnog sata. Također, u preambuli Direktive u točkama (9.) i (17.) izrijekom se navodi da su iz primjene Direktive izuzete usluge koje su vezane uz propise cestovnog prometa i usluge od općeg interesa. Podržavam komentare gg. Matića, Petrovića, Štrka i Tratnjaka koji ujedno daju i smjernice za poboljšanje sadašnje regulative. Inače, Slovenija od 12.1.2017. ima novi Zakon o vozačima, zanimljivo je i inspirativno, evo linka http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7164, a ujedno ćete se nasmijati uz Google Translate. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
58 LEANA BRAJKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Apsolutno se slažem s ovom odredbom jer iako mladi vozači u prosjeku skrive više prometnih nesreća, stariji vozači iznad 65 godina imaju slabije reflekse i smanjene osjete pa predstavljaju opasnost u prometu i moraju se podvrgavati zdravstvenim pregledima radi sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Osobno sam doživjela skoro tragično iskustvo sa starijim vozačem. U najgorem slučaju postoji javni prijevoz. Primljeno na znanje Komentatorica podržava predloženi smjer zakonskih izmjena.
59 LAV NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovana kolegice ROMANA HORNIS, predlažem da se Vama kao vlasnici autoškole Zakonom omogući da radite 24 sata dnevno i to naravno bez pauze između nastavnih sati , tko će platiti pauzu od 15min za svaki sat vožnje. Predlažem da se kolege instruktori u vašoj autoškoli zovu ROBOVI jer nije baš nužno odradit posao kvalitetno i koncetrirano radi sigurnosti svih sudionika u prometu i procesu obuke. Poštovana kolegice na zadnjem seminaru u Osijeku vaše izlaganje izrazito negativno popraćeno , čak ste predlagali da bi instruktor trebao raditi 12 sati dnevno. Dali je potrebno da neko nastrada u 12 satu obuke radi manjka koncentracije i radi vašeg profita ? Vi se zalažete da instruktor kad ima posla bude u automobilu do iznemoglosti a kad se posao smanji neka radi 2h dnevno. Iskreno rečeno jako mi je žao da postoje kolege poput Vas. Primljeno na znanje Komentator samo polemizira s drugim komentatorom.
60 LAV NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Smatram da je liberalizacija potrebna ali samo onaj dio vezan uz mogućnost otvaranja novih autoškola ali po uvjetima koji će omogućiti kvalitetno osposobljavanje kandidata. Monopol koji postoji zasigurno je utijecao i na dignitet instruktora koji rade najteži i izuzetno stresan posao , nije tajna da kod velikog broja poslodavaca instruktorima nije plaćen godišnji odmor niti državni praznici itd , isključivo koliko odrade sati toliko bude i plaćeno i naravno minimalac na račun ostala mizerija na ruke. Nije ni tajna da se vlasnici voze u skupim autima i kupuju stanove po Zagrebu i turističkim destinacijama dok su instruktori izuzetno malo plaćeni i demotivirani. Postoje vlasnici koji cijene težinu posla i pošteno plate svoje djelatnike sukladno sa zakonom ali nema ih puno. Djelatnici autoškola sa dugogodišnjim iskustvom nažalost napuštaju ovaj posao i samim time će naša djeca biti zakinuta za kvalitetniju obuku. Cilj novog zakona mora biti kvalitetnija obuka kandidata , vratiti dostojanstvo instruktoru vožnje u vidu minimalne cijene rada , nastojati intezivnije raditi na stručnom usavršavanju djelatnika autoškola. Deregulacija cijene će stvoriti strašan nered koji se neće moći nikako kontrolirati . Damping cijena nije nikom ništa dobro donijela , čak se i ministar poljoprivrede angažirao da riješi problem damping cijene mlijeka ali ako su životi naše djece manje važni od mlijeka neka tako bude. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
61 Koordinacija hrvatske obiteljske medicine NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA čl. 233. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama: „Ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje bolesniku o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište odnosno privremeno ili stalno boravište.“ KoHOM predlaže izmjenu ovog članka,odnosno njegovo ukidanje na način da svaki građanin RH snosi odgovornost za svoje ponašanje te da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči za promjene svog zdravstvenog stanja.Liječnici ne mogu znati tko sve ima vozačku dozvolu ili ne,a u krajnjem slučaju to narušava odnos liječnik-pacijent i međusobno povjerenje koje je nužno u liječenju naših pacijenata.Odgovorno ponašanje svakog građanina treba staviti u prvi plan, a ne prebacivati odgovornost na liječnike. Primljeno na znanje Liječnik je, ipak, stručna osoba te bi njegovo mišljenje trebalo biti temelj za pokretanje postupka za ocjenu nečije zdravstvene sposobnosti za vožnju.
62 Josipa Poljak NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Gospodo, nerealno je očekivati da javnost razumije problematiku sa kojom se susreću autoškole i njeni zaposlenici. Nerealno je očekivati da neki novinar uspoređuje sustav osposobljavanja Hrvatske sa onim u Njemačkoj iako nam je većini upravo ta zemlja uzor,njima je zanimljivije uspoređivati autoškolu sa Školom stranih jezika i omalovažavati rad djelatnika autoškola i promet općenito i upravo to podcjenjivanje je razlog što u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje EU ima nažalost previše mrtvih. Realno bi bilo da su u medijima istupili vodeći ljudi HAK-a koji su pisali Pravilnike i da su pojasnili kako postoje opasnosti urušavanja sustava osposobljavanja mogućim rušenjem Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima ,a mi smo nažalost čitali tvrdnje istih da se neće smanjiti kvaliteta itd. Razočarali su me,al normalno da čuvaju svoje pozicije,cijenu svojih ispita jer oni su za sebe izborili status javnog interesa. Liberalizirati treba otvaranje autoškola kao što treba liberalizirati provedbu vozačkih ispita,monopol nije dobar,konkurencija je zdrava uvijek i u svemu. Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima je nešto sasvim drugo i autoškole rade prevažnu stvar u ovom društvu da bi se sa njima stalno netko poigravao,ako su se mogli zaštititi odvjetnici,bilježnici,ljekarne itd. ne vidim razloga da se ne zaštitimo mi koji najviše radimo na smanjenju broja poginulih na hrvatskim cestama. Gospodo ova ideja da MUP zatvara momentalno autoškole zbog nekih previda,nepravilnosti je LUDOST jednaka onoj da netko ZATVORI MUP jer je njihov djelatnik napravio neki previd,pogrešku ili npr. jednaka LUDOST kao da se ZATVORI HAK je je neki ispitivač suspendiran zbog mita i korupcije. Nadzor nad radom autoškola je toliko učinkovit da je broj prekršaja što ga naprave autoškole sveden na minimum pa su tako nadzornici domišljati i nalaze nove metode za kazne i dolaze u nadzor sa fotografijama automobila sa tehničkog pregleda i uspoređuju sa nalogom za osposobljavanje,vrlo su domišljati i trebalo bi ih prekomandirati u policiju. Podrška gospodi Rajko Petrović ,Petar Matić ,Zdenko Beronja, Asim, Hrvoje Štrk,Igor Reić i gospođa Vesna Novak Podržavam UDRUGU AUTOŠKOLA DALMACIJE te Autoškole Hajduk,Telefax kao i HGK ŽK Split Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
63 Josip Gregurić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, vezano uz najavljene izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vezano za članke 206 stavak 6 i 208 stavak 4, koji propisuju stručnu spremu djelatnika, iz ovih podataka se ne vidi hoće li se mijenjati. Da osim diplomskih sveučilišnih studija imaju pravo obavljati te poslove osobe koje su završile specijalističke diplomske studije. Sadašnje odredbe ima diskriminirajući učinak kako je konstatirano u izvješću Pučke pravobraniteljice. Primljeno na znanje Ne namjeravaju se novelirati odredbe koje se tiču stručne spreme odnosno stručnih kvalifikacija.
64 Josip Franić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Poštovani, predlažem slijedeće: 1. Sadašnji Pravilnik o mreži i kriterijima autoškola se mora ukinut, ili izmjenit da se na BILO KOJI NAČIN omogući ulazak na tržište novim zainteresiranim osobama koje ispunjavaju uvjete kao i sadašnji vlasnici. 2. Slažem se da Pravilnik o minimalnim izračunskim elementima ostane na snazi jer zadržava neki red, te najvažnije osigurava instruktorima pristojnu satnicu odnsosno plaću za mukotrpan rad i trud, što u konačnici znači kvalitetniji rad i kvalitetnije osposobljen kandidat za vozača. 3. Predlažem da se starost vozila pomakne B kategorija na 10 godina, C i D na 15-20 godina starosti, jer vozila tih godišta su sposobna za rad ukoliko su tehnički ispravna ispunjavaju propisane uvjete. 4. Radna vremena: stručni voditelj autoškole je nepotrebna funkcija posebno u malim autoškolama i toj osobi se mora omogućit osposobljavanje u punom radnom veremenu ukoliko je SV na puno radno vrijeme, ukoliko je SV i predavač, pa predaje 3 sata dnevno ista osoba mora imat omogućeno rad kao instruktor preostalih 5 sati. Također treba uvesti da IV može radit pola radnog vremena. 5. Protivim se zatvaranju škole na 30 dana, to su represivne i neučinkovite mjere kao i oduzimanje licence i smatram da postoje drugačije metode za rješavanje tog problema ali nadzor nad radom autoškola je toliko usavršio svoje nadzore da su prekršaji svedeni na minimum. U nadi za što boljim promjenama, Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
65 Josip Franić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, predlažem slijedeće: 1. Sadašnji Pravilnik o mreži i kriterijima autoškola se mora ukinut, ili izmjenit da se na BILO KOJI NAČIN omogući ulazak na tržište novim zainteresiranim osobama koje ispunjavaju uvjete kao i sadašnji vlasnici. 2. Slažem se da Pravilnik o minimalnim izračunskim elementima ostane na snazi jer zadržava neki red, te najvažnije osigurava instruktorima pristojnu satnicu odnsosno plaću za mukotrpan rad i trud, što u konačnici znači kvalitetniji rad i kvalitetnije osposobljen kandidat za vozača. 3. Predlažem da se starost vozila pomakne B kategorija na 10 godina, C i D na 15-20 godina starosti, jer vozila tih godišta su sposobna za rad ukoliko su tehnički ispravna ispunjavaju propisane uvjete. 4. Radna vremena: stručni voditelj autoškole je nepotrebna funkcija posebno u malim autoškolama i toj osobi se mora omogućit osposobljavanje u punom radnom veremenu ukoliko je SV na puno radno vrijeme, ukoliko je SV i predavač, pa predaje 3 sata dnevno ista osoba mora imat omogućeno rad kao instruktor preostalih 5 sati. Također treba uvesti da IV može radit pola radnog vremena. 5. Protivim se zatvaranju škole na 30 dana, to su represivne i neučinkovite mjere kao i oduzimanje licence i smatram da postoje drugačije metode za rješavanje tog problema ali nadzor nad radom autoškola je toliko usavršio svoje nadzore da su prekršaji svedeni na minimum. U nadi za što boljim promjenama, Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače. Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
66 Josip Franić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 1. PROBLEM Ulazak na tržište mora biti omogućen svima onima koji ispunjavaju uvjete kao i sadašnji vlasnici i točka. Primljeno na znanje Komentator, u bitnome, podržava smjer u kojem se predlaže novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
67 Josip Franić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Auto SL 91, Pravilnik o mreži se mora ukinut ili omogućit ulazak novih na tržište ako ispune propisane uvjete i točka, o tome nema razgovora. Tvrdnje koje pište Vi i Udruga autoškola Dalmacija da je time postignut i smanjen broj prometnih nesreća, da je veća kvaliteta osposobljavanja nego 2005.g., su smiješne. Ne morate se bojat „buma“ autoškola ko prije 2005.g. jer su onda uvjeti bili nikakvi, i mogao je otvorit ko je htio, sada taj slučaj nije takav, ljestvica je jako visoko a voditelja i predavača sada nedostaje. Ovaj pravilnik je samo omogućio monopol veliki broj autoškola, doživotnu koncesiju nekima bez kune naknade, a nekima dobru zaradu jer su se neke autoškole prodavale po cijeni od 50.000,00 do 100.000,00 eura ovisno dal je imala imovinu ili ne. Svi zagovarate taj pravilnik jer vama i samima odgovara. Pravilnik o minimalno kalkutivnim elementima (cijeni) je dobar i bilo bi ok da ostane, jer drži neki red i o tome se može razgovarat o ostalome ne. Primljeno na znanje Komentator, u bitnome, podržava smjer u kojem se predlaže novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
68 Josip Franić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Slažem se sa g. Ljubićem, kao i sa Vama g. Mamuša, o svemu se može raspravljati samo o Pravilniku o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola NE. Taj pravilnik mora biti ukinut u potpunosti, i trebao je biti davno. Što se tiče Pravilnika o cijeni, najbolje bi bilo kad bi pravilnik ostao na snazi jer bi garantirao neki red. Nebi bilo korektno da se autoškole zatvaraju i da se oduzimaju licence stručnim djelatnicima, i o tome treba porazgovarat. O svemu treba raspravljat, osim o mreži autoškola jer tu se nema o čemu razgovarat i dajem punu podršku tome da Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola bude UKINUT. Primljeno na znanje Komentator, u bitnome, podržava smjer u kojem se predlaže novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
69 Josip Franić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Gosp. Petrović, upravo sam o tome pričao u prethodnom komentaru. Ako ste stariji autoškolac, onda se sjećate da je jedna osoba bila i voditelj, predavač i instruktor te je vozio punu satnicu najčešće je to bio vlasnik autoškole. Radilo se po kojekakvim podrumima, pod stepenicama i sl. Taj sav nered je je zaustavljen te 2005. god. i pozitivno je utjecao na autoškole, ma da je bilo vlasnika koji su imali 2 ili 3 predmeta na prometnom fakultetu za višu školu pa im je autoškola zatvarana, ili neki koji su imali god., dvije do mirovine. Standard i uvjeti su se digli na veliku razinu, no zašto ako osoba zadovoljava sve uvjete, položi sve licence nebi smjela radit samostalno u svojoj autoškoli po tim svim visokim propisima? Slažem se da bi cijena mogla donijet pomutnju, i nered na tržištu, ali Pravilnik o mreži definitivno mora past jer sam po sebi pogoduje postojećim vlasnicima i ne dopušta ulazak novih na tržište. Pogledajte samo koliko je autoškola zadovoljilo reverifikaciju 2005.g, i koliko ih ima danas broj se skoro na pola smanjio, i ne može se otvorit nova, zašto ? Pravilnik o mreži se mora ukinut jer on nema veze sa kvalitetom osposobljavanja i brojem poginulih. Pravilnik o minimalnim izračunskim elementima je nešto drugo. Primljeno na znanje Komentator polemizira s ranijim komentatorom i, u bitnome, podržava smjer u kojem se predlaže novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
70 Josip Franić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Ciljevi koji se namjeravaju postići Ukoliko osoba ispunjava sve uvjete koji su prilično visoki zašto ne bi otvorila autoškolu, po ovom sistemu i sadašnjem Pravilniku o mreži autoškola to nije moguće, zbog članka 4. st. 3 "postoji određeni broj autoškola ukoliko je u tim autoškolama broj osposobljenih kandidata za vozače tijekom protekle godine veći od potrebnog broja instruktora vožnje u tim autoškolama koji su u procesu osposobljavanja." pa se tako događa da gradovi Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Zabok i Koprivnica imaju po jednu autoškolu i ukoliko im prijeti da probiju taj broj kandidata samo zaposle novog instruktora i tako godinama održavaju monopol na svom području, po mojem mišljenju to baš ne doprinosi ni sigurnosti ni kvaliteti obuke kandidata za vozača. Pravilnik o mreži i kriterijima autoškola na koji je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nekoliko puta upozoravala od 2005. godine na dalje, je trebao biti davno ukinut jer je napravio red samo onim postojećim autoškolama tj. besplatnu koncesiju na rad bez straha od konkurencije, zato svi Vi koji imate autoškole toliko i negodujete ovome svemu, također je mnogo vlasnika prodalo svoje autoškole po ogromnim cijenama jer se znalo da se nova autoškola ne može otvorit, pogotovo u Zagrebu gdje od 2005.g. nije otvorena nova autoškola, svi Vi to znate i tome se niste protivili ali ovome se protivite. Reda je uvedeno 2005., ali ne ovim besmislenim pravilnikom već mnogim drugim stvarima, kao voditelj i predavač sa višom ili visokom stručnom spremom, instruktor vožnje na puno radno vrijeme i sl., vozila sa propisanim uvjetima i starosti i sl., i taj red se mora zadržati, a ovaj pravilnik se mora ukinuti odnosno trebao se davno prije, te ja dajem ovim putem punu podršku na ukidanje pravilnika o mreži autoškola. Što se tiče cijene, nemam ništa protiv da taj pravilnik ostane na snazi jer drži neki red, no ukoliko se ukine zna se računica ispod koje se ne može radit. Primljeno na znanje Komentator, u bitnome, podržava smjer u kojem se predlaže novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
71 Josip Franić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Ukoliko osoba ispunjava sve uvjete koji su prilično visoki zašto ne bi otvorila autoškolu, po ovom sistemu i sadašnjem Pravilniku o mreži autoškola to nije moguće, zbog članka 4. st. 3 "postoji određeni broj autoškola ukoliko je u tim autoškolama broj osposobljenih kandidata za vozače tijekom protekle godine veći od potrebnog broja instruktora vožnje u tim autoškolama koji su u procesu osposobljavanja." pa se tako događa da gradovi Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Zabok i Koprivnica imaju po jednu autoškolu i ukoliko im prijeti da probiju taj broj kandidata samo zaposle novog instruktora i tako godinama održavaju monopol na svom području, po mojem mišljenju to baš ne doprinosi ni sigurnosti ni kvaliteti obuke kandidata za vozača. Pravilnik o mreži i kriterijima autoškola na koji je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nekoliko puta upozoravala od 2005. godine na dalje, je trebao biti davno ukinut jer je napravio red samo onim postojećim autoškolama tj. besplatnu koncesiju na rad bez straha od konkurencije, zato svi Vi koji imate autoškole toliko i negodujete ovome svemu, također je mnogo vlasnika prodalo svoje autoškole po ogromnim cijenama jer se znalo da se nova autoškola ne može otvorit, pogotovo u Zagrebu gdje od 2005.g. nije otvorena nova autoškola, svi Vi to znate i tome se niste protivili ali ovome se protivite. Reda je uvedeno 2005., ali ne ovim besmislenim pravilnikom već mnogim drugim stvarima, kao voditelj i predavač sa višom ili visokom stručnom spremom, instruktor vožnje na puno radno vrijeme i sl., vozila sa propisanim uvjetima i starosti i sl., i taj red se mora zadržati, a ovaj pravilnik se mora ukinuti odnosno trebao se davno prije, te ja dajem ovim putem punu podršku na ukidanje pravilnika o mreži autoškola. Što se tiče cijene, nemam ništa protiv da taj pravilnik ostane na snazi jer drži neki red, no ukoliko se ukine zna se računica ispod koje se ne može radit. Primljeno na znanje Komentator, u bitnome, podržava smjer u kojem se predlaže novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
72 Ivica NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Djelatnik sam autoškole i posjedujem tri važeće licence za osposobljavanje kandidata. Licencu stručnog voditelja, licencu predavača PPSP-a, licencu instruktora vožnje. Postojeći propisi mi ne dopuštaju da koristim svoje tri licence prema mojim potrebama odnosno obimu posla, u okviru radnog vremena od 8 nastavnih sati, te tako zadiru u moje pravo na rad zagarantirano Ustavom RH.Evo konkretnog primjera, gdje radim 8 nastavnih sati prijavljen (kako to izmišljaju i predlažu u Hak-u, a potpisuju i prihvaćaju sve Hakov-e prijedloge u Mup-u) na puno radno vrijeme kao predavač PPSP-a: Predajem Prometne propise i sigurnosna pravila 3 nastavna sata. Osposobljavam kandidate iz predmeta Upravljanje vozilom 5 nastavnih sati. Dakle radio sam 8 nastavnih sati, koristio sam dvije moje VAŽEĆE licence, koje kažu da sam osposobljen da smijem raditi, odnosno radio sam unutar okvira dopuštenih 8 nastavnih sati. Ne biste vjerovali, ja sam napravio ogroman prekršaj!!!! Iz predmeta Upravljanje vozilom dopušteno mi je raditi samo 3 nastavna sata!!! Ovdje netko ne zna matematiku 3+3=6, a radno vrijeme je dopušteno 8 sati. I stvarno je tužno što gospodu u Hak-u i Mup-u ta njihova glupost, uopće ne zanima u vidu da se ispravi, nego samo prijete kaznama! Kazna bi otprilike izgledala ovako: 1000 kuna plačam kao predavač, 1000 kuna plačam kao instruktor vožnje, 1000 kuna kazna voditelju autoškole, 5000-15 000 kuna (najčešće 12 000 kn) kazna autoškoli.... i sad po novom bi mi vjerovatno uzeli licence za rad, autoškolu zatvorili na 30 dana... Molio bih Mup da kod ovih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u članku 202. izbaci da voditelj mora biti prijavljen na najmanje pola radnog vremena , da predavač mora biti prijavljen na najmanje pola radnog vremena i da instruktor vožnje mora biti prijavljen na puno radno vrijeme.Nemojte slušati savjetnike u Hak-u, nego razmislite sami i procijenite da ovakve formulacije kroz Zakon rade samo štetu.Postoji Zakon o radu, koji se bavi radnim vremenima i vrijedi za sve građane RH, pa zašto ne bi i za nas u autoškolama. Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
73 Ivana Buban NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Pozdravljam liberalizaciju autoškola,ali samo onaj dio koji je vezan za lakše otvaranje novih.Naime do sada je bilo gotovo nemoguće otvoriti novu autoškolu,te je na taj način vladao monopol.Treba omogućiti obrazovanom i stručnom kadru otvaranje autoškola,pa da svi sudjeluju ravnopravno na tržištu.Tako će doći do kvalitetnije obuke kandidata jer će se autoškole morati dokazivati svojim radom konstantno kako bi zadržale kandidate.Sada je puno nekvalitificiranih ljudi u autoškolama jer je opće poznato da je puno njih na razne načine došlo do licenci.Potrebno je omogućiti ljudima s završenim preddiplomskim i diplomskim studijem prometa otvaranje autoškola te instruktorima koji se bave određeni broj godina tim poslom.Smatram da je dobro da autoškole dobiju konkurenciju jer će doći do povećanja kvalitete rada.Istodobno ukidanje minimalne cijene autoškola,nije dobro zbog toga što će se prvi na udaru naći instruktori,koji zapravo obavljaju najteži posao.Većina vlasnika autoškola neće uzimati iz svog novčanika da bi zadržala jednake plaće instruktorima i ostalim djelatnicima u autoškolama.Zbog monopola koji je do sad vladao vlanici autoškola se voze u skupim autima,dok instruktori imaju daleko manje plaće od onih u ostatku EU.Treba ostati minimalna cijena autoškola,možda ne taj iznos koji je sada,ali svakako s tim svi imaju jednake uvjete ispod kojih ne mogu ići i uz lakše otvaranje autoškola došlo bi do kvalitetnije i bolje obuke kandidata,a samim time dobili bi i bolje vozače.U slučaju da se ukine minimalna cijena aš,trebalo bi onda bar uvesti minimalnu cijenu sata instruktora,kako bi se zaštitili oni koji odrađuju taj stresan posao,kako bi se zaštitili ljudi koji najviše riskiraju i koji su najviše odgovorni.Instruktor je po 8,9 sati u prometu,odgovoran je za postupanje kandidata,mora biti stalno skoncentriran i prisutan jer svaki nesmotreni potez kandidata može dovesti do neželjenih posljedica.Instruktori bi trebali imati beneficirani radni staž jer njihov posao je stresan.Bojim se da ukidanjem minimalne cijene bi se prvo oni našli na udaru,što bi značilo u krajnjoj liniji i lošiju obuku kada se uračuna nezdavoljstvo,nepoštivanje njihovog rada...Npr. u Sloveniji je sat vožnje nešto jeftiniji nego kod nas dok instruktori imaju veću plaću skoro za 2000.Dakle tamo vlasnici autoškola imaju drugačiji odnos prema svojim zaposlenicima,zato bi trebalo uvesti npr.30 kn po satu za B kategoriju,dakle rad instruktora,ne govorim o cijeni sata,nego o tome koliko je instruktor plaćen za taj sat,jer tako bi se zaštitio onaj kadar koji je najviše odgovoran za buduće vozače.Dalje,problem pri provođenju ispita.HAK-ovi ispitivači,osobito novi,često dolaze na ispite u gradove koje ne poznaju dobro.Tim često uzrokuju i pad najpripremljenijih kandidata jer ne daju upute pravovremeno.Druga stvar,treba povećati njihov nadzor jer još uvijek ima onih kod kojih se prolaz može srediti.Mislim da HAK ima puno toga što treba promijeniti tj.država mora reagirati jer tamo ima puno toga što treba popraviti.Općenito o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama smatram da je dobar,te se nadam samo da će se provoditi dosljedno,da će biti isti sve. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
74 Ivan Ćelić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Apsolutno pozdravljam inicijativu da se postrože propisi glede istodobnog upravljanja motornim vozilom i konzumacije alkohola. Naime, statistički podaci o povezanosti prometnih nezgoda i konzumacije alkohola u Republici Hrvatskoj su porazni. Kod onih kod kojih se u tri navrata registrira razina etila u izdisajnom zraku iznad 0.5 promila za vrijeme kontrole u prometu, kao i kod onih koji su pod utjecajem etila iznad 1.5 promila skrivili prometnu nezgodu u kojoj je netko od sudionika zadobio težu tjelesnu povredu vozačku dozvolu treba oduzeti TRAJNO. Poseban problem jest konzumacija psihofarmaka radi nekog psihičkog poremećaja i upravljanje motornim vozilom. Tu osobito treba biti oprezan s benzodiazepinima. Ukoliko osoba s nekim psihičkim poremećajem ide na redovite psihijatrijske preglede (minimalno bi to moralo biti dva puta godišnje, ako je pacijent u remisiji), onda bi uz nadzor spec. medicine rada bilo moguće upravljati motornim vozilima. Kod opijatskih ovisnika na supstitucijskoj terapiji, koji su stabilni i na terapiji održavanjem, također je potreban redoviti monitoring, ali to nikako ne bi trebala biti kontraindikacija za upravljanje motornim vozilima. Kao liječnik psihijatar koji 15 godina radim s opijatskim ovisnicima, mislim da onim pacijentima koji su dulje od godinu dana na stabilnim dozama opijatskog supstituta (buprenorfin ili metadon) treba omogućiti upravljanje motornim vozilima. Istodobno upravljanje motornim vozilom i konzumacije bilo koje ilegalne psihoaktivne supstance je logično zabranjena. Glede prijedloga o uvođenju obveznog liječničkog pregleda za osobe starije od 65 godina prigodom produljenja vozačke dozvole tu treba biti doista oprezan, da ne bismo polučili "diskriminatorni" prefiks. Nikada zakon neće u potpunosti moći regulirati idealno sva područja, no trebalo bi napraviti takav mehanizam da se svakoj osobi s dijagnozom bilo kojeg oblika demencije automatski oduzme vozačka dozvola. To bi bilo najoptimalnije da ide preko sustava primarne zdravstvene zaštite, odnosno obiteljskih liječnika. Primljeno na znanje Alkoholizam je kontraindikacija za stjecanje vozačke dozvole odnosno zapreka za dobivanje liječničkog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima. S druge strane, alkoholizam u remisiji dužoj od 6 mjeseci, uz liječničku kontrolu nije zapreka za upravljanje motornim vozilima, slično kao i supstitucijska terapija kod opijatskih ovisnika. Obavljanje izvanrednog nadzornog liječničkog pregleda predlaže se kako bi se kod vozača koji su više puta zatečeni u upravljanju vozilom pod utjecajem alkohola utvrdila zdravstvena sposobnost za vožnju, čime se ne implicira njihova apsolutna nesposobnost za vožnju, već se samo nastoji utvrditi stvarno zdravstveno stanje vozača. Što se tiče upravljanja vozilima za vrijeme kada se vozač nalazi na supstitucijskoj terapiji potrebno je istaknuti da je to moguće, uz ispunjenje uvjeta koje navodi komentator (remisija, redovita i propisana terapija, nadzor i mišljenje liječnika specijalista). Ovo stoga što nije propisana apsolutna zabrana upravljanja motornim vozilima ukoliko vozač samo „u organizmu ima“ psihoaktivnih tvari, već je zabranjeno samo upravljanje motornim vozilima ako je vozač „pod utjecajem droga ili lijekova“. Utjecaj droga ili lijekova na sposobnost za vožnju utvrđuje se, između ostalog, i na temelju nalaza i mišljenja liječnika specijalista odnosno obiteljskog liječnika vozača, tako da oni vozači koji se nalaze na propisanoj terapiji mogu tvrditi da to nije imalo (negativnog) utjecaja na njihovu sposobnost za vožnju. Liječnički pregledi prilikom produžavanja valjanosti vozačke dozvole nakon navršene 65. godine života predlažu se temeljem mišljenja liječničke struke (Hrvatske liječničke komore i Ministarstva zdravlja).
75 irena kracina NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA . Primljeno na znanje Komentar nema nikakvog sadržaja.
76 INSTRUKTOR D.O.O. NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Autoškola Instruktor, Split izražava svoje protivljenje , zajedno sa Udrugom autoškola Dalmacije, donošenju bilo kakvih akata koji bi bez suglasnosti predstavnika autoškola mogli nanijeti nesagledive negativne posljedice na djelatnost jednostranim diranjem u članak 200. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i posebno ukidanjem: - Pravilnika o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola (NN 117/12), - Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (NN 141/11). Smatramo da su izmjene zakonske regulative u 2004. godini učinile ogroman preokret i znatno podigle razinu kvalitete djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače te podigle razinu povjerenja u rad autoškole. Podignuta razina normativnih zahtjeva za kvalitetom te propisani novi standardi u pogledu općih, organizacijskih, stručno-kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta, jamstvo su za daljnji razvoj i nova, još kvalitetnija rješenja kao rezultat zajedničkog rada Ministarstva unutarnjih poslova kao nadležnog državnog tijela, Hrvatskog autokluba kao nadležnog stručnog tijela i svih aktivnih subjekata u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače . Bilo kakve izmjene po tom pitanju su koraci unazad koje će doprinjeti poigravanju cijenama, umanjenju kvalitete rada, a samim time i lošijoj obuci kandidata , što smatramo nije nikome u cilju. Osposobljavanje kandidata za vozače nije i ne smije biti isključivo tržišno-ekonomsko-gospodarska kategorija jer u sebi komprimira elemente edukacije, obrazovanja, osposobljavanja, prometne kulture i preventive, ali prije svega socijalno društvenu odgovornost i ponašanje pojedinaca. Ljudi, njihovo zdravlje, životi i sigurnost sigurno ne spadaju u tržišnu kategoriju. Primljeno na znanje Liberalizacija otvaranja autoškola i slobodno formiranje cijena osposobljavanja kandidata za vozače su nužni zbog predsudskog postupka kojeg protiv Republike Hrvatske vodi Europska komisija.
77 Igor Reic NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA IGOR REIC -instruktor "B" kategorije Citajuci ovaj nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama,posebno dijela vezanog za rad autoskola nemoguce je neprimjetiti da prilikom izrade tog nacrta nitko od predstavnika tih istih autoskola nije u njemu sudjelovao.Jer ako je neki vlasnik autoskole i sudjelovao u tome onda je i sam sebi prepisao smrtnu presudu.Slicnih pokusaja je bilo i u proslosti koji su svi redom propali.Esad koji je moj interes da ovako nesto pisem braneci vlasnike autoskola? U ovome vasem nacrtu izmjena zaboravljena je najvaznija karika u obuci novih vozaca,Instruktor voznje.Instruktor se spominje jedino uz rijec alkohol.Ako vi ovo dozvolite i trziste otvorite,a cijene se budu mogle slobodno formirati za ocekivati je da ce cijene ici dolje.Na taj nacin suprotno javnom misljenju vi pokrecete negativan niz.Niza cijena autoskole=niza cijena rada instruktora voznje=nezadovoljni instruktori=losa prolaznost kandidata=los vozac=NEKVALITETAN PROIZVOD! Cijena autoskole je uvijek bila relativno visoka u prosjeku jedna solidna placa jer je to nesto sto se u pravilu radi jednomu u zivotu.Odluke u ovoj bransi se donose bez razgovora s najmjerodavnijima na ovom podrucju,a to su vlasnici autoskola,strucni voditelji,instruktori voznje.....Kolika je minimalna cijena rada instruktora voznje?Da li s obzirom na stres na poslu mozda treba razmisliti o beneficiranom radnom stazu?Da li vam je svejedno tko ce vasu djecu uciti voznji i prometnoj kulturi?Morate iznaci nekakav nacin da se cijena obuke kandidata odrzi barem na ovoj razini jer sve drugo ce se jako negativno odraziti na sve nas,a negativno u ovom poslu znaci vise mrtvih,trajnih invalida i tesko ozljedenih. S postovanjem! Reic Igor Primljeno na znanje Ministarstvo unutarnjih poslova ne može utjecati na tržišna kretanja cijene rada instruktora vožnje u autoškolama.
78 Igor Novačić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Represija je samo jedan dio rješenja za ostvarivanje ciljeva i ona se ne bi smjela primjenivati bez obrnuto proporcionalnog sustava „nagrađivanja“ savjesnih vozača. Barem u vidu poreznih olakšica ili dodatnog popusta na premije osiguranja. ili formiranje + sustava na bodove a ne da se istekom roka negativni bodovi brišu. Apsolutno podržavamo a dodali bi i psihološku evaluaciju.Pravnim sredstvima bi se trebalo služiti pravosuđe. Policijski službenici bi se trebali strogo pridržavati JASNIH, JEDNOSTAVNIH I NEDVOSMISLENIH PRAVILA. primjerice „obveza paljnja svjetala u uvjetima smanjene vidljivosti. Što su točno uvjeti smanjene vidljivosti i na temelju čega se to određuje? Pravosuđe bi se trebalo pobrinuti da se jednoobrazno provode zakoni, pdnosno da ne postoje dovstruko mjerila na temelju poznanstava, novčanog statusa i/ili moći u društvu. Zakon bi se trebao odnositi prema svima jednako, pa čak i na temelju reciprociteta. N.pr. sosoba koja mjesečno zarađuje milijune kuna nisu jednoliko "pogođeni" postrožavanjem i povećanjem iznosa kazne i činiti će prekršaje i dalje. Usklađivanje na razini EU nužno je zbog mobilnosti naših vozača. navike stvorene u svojoj zemlji jednostavno će primjenjivati, neovisno gdje se vozili. ovo su osnovne predmnosti uniformiranih pravila, zakona i propisa.Ovdje struka navodi dva smjera mogućeg „obilježavanja“ „neiskusnih“ i „mladih vozača“ zbog nepredvidljivog karaktera. tehničko – tehnološke mogućnosti novih vozila bi trebala bitit uzete u obzir kod odabira mogućih rješenja.osim mjera represije trebali bi također zakonski pokušati uvesti stimulativne mjesre za vozače, uvidu „odgovornog“ vozača, posebice među mladima, koji bi bio zadužen svoje društvo dovesti kući. ovo bi moglo biti uvedeno i kao mjera kazne za prve prekršaje, u stvari da se mjerama općedruštvenog rada u konkretnom problemu vozačima pokuša promjeniti obrazac ponašanja.Smatram kako su potrebne konzultacije sa sudovima prilikom korekcije legaslitive.kao i u komentaru gore, predlaže se uvođenje pozitivnih bodova gdje bi vozači svojim odgovornim ponašanjem u prometu mogli ispraviti svoje „pogreške“ ovdje je i bio apostrofiran svojevremno stav lječničke komore i mišljenja kako bi lječnici trebali usko surađivati s prometnom policijom , ali ne nauštrb lječničke tajne i odnosa pacijent – lječnik. opet bi ovdje pozivali vozače na savjesno potupanje kao i u slučaju sa alkoholom ili bilo kojim drugim nedopuštenim sredstvom. ovo rješenje nije dobro jer ne uzima u obzir drugačije psihofizičke osobine neiskusnih vozača i starijih adolescenata koji su skloni rizičnom ponašanju i utjecaju vršnjaka. u praksi najčešće upravljaju snažnim vozilima roditelja i to u društvu vršnjaka. u spoju sa izlaskom i vožnjom pod utjecajem ovo je najrizičnija situacija u prometu.Od preporučenih opcija, ne bi mogli odabrati jednu samostalno, smatram kako bi trebali napraviti kombinaciju opcija gdje bi iznašli potrebno rješenje. SWOT analiza bi trebala biti napravljena na bazi utjecaja u idućih 20 godina. Primljeno na znanje Trajanje negativnih prekršajnih bodova propisano je Prekršajnim zakonom te se ovdje po tom pitanju ne može ništa učiniti. Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje za mlade vozače, kao i za obavezu obavljanja liječničkog pregleda.
79 Igor Novačić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 1. PROBLEM Bilo bi potrebno osmisliti i provoditi specifične tečajeve sigurne vožnje za starije vozače, jer se prenaučene radnje i vještine zadržavaju ali refleksi i psihofizičko stanje ljudi se uglavnom mijenja na lošije protekom vremena. n.pr. U Austriji postoje projekti za specifične tečajeve sigurne vožnje za starije vozače iz kojih bi mogli izvući zaključke. Kao i u slučaju recidiva bilo kojeg značajnijeg prometnog prekršaja (prebrza ili obijesna vožnja, vožnja pod utjecajem), predlažem da se vozač podvrgne obveznoj psihološkoj evaluaciji, a njegova daljnja karijera ovisi o istoj, posebice za kolerike. U stručnom nadzoru bi kao nadzorna tijela trebali sudjelovati MMPI i MZOS , barem u slučaju težih povreda i nedostataka, n.pr u obliku povjerenstva koje bi izdalo rješenje o privremenoj ili trajnoj suspenziji autoškole. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
80 Igor Novačić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 1. PROBLEM Ovdje bi trebali napraviti strogu podjelu mladih vozača čije su psihofizičke osobine drastično drugačije od „običnog“ neiskustvenog vozača , ali koji ne podliježe „peer presure „ pogotovo prilikom izlazaka mladih vozača, kada se u pravilu događanju natragičnije prometne nesreće. Pojedina istraživanja (EuroTest) su pokazala kako znanje vremenom opada, pa je potrebno raditi periodičke obnove znanja prve pomoći i prometnih propisa kao i vozačkih vještina i tehnike vožnje. Makar da se ovakve edukacije provode unutar NPSCp-a? Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
81 Igor Novačić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 1. PROBLEM Direktive i smjernice EK ne bi smjele biti doslovno prenesene već kontekstualno i smisleno trebalo prenjeti namjeru tih propisa, ukoliko je potrebno i dodatno definirati pojedini propis kako bi odgovarao semantičkom obrazloženju izmjena, kako ne bi neki pojmovi bili pogrešno protumačeni ili uzeti iz konteksta. Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
82 Hrvoje Štrk NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U trenutno važećem ZOSPc-u kao i u nekoliko prethodnih Zakona od 2004 na dalje dio koji se odnosi na Osposbljavanje kandidata za vozače bio je reguliran kao jedna cjelina sa propisanim uvijetima koje treba ispunjavati pa i pravima koja se stiču istim. Tim Zakonom i podzakonskim aktima stvoren je jedan sustav koji je uz dosljednu primjenu istog doveo do reda na tržištu autoškola i do povećanja kvalitete rada autoškola u odnosu na dotadašnji sustav. Segmentarno ukidanje samo jednog dijela tog sustava kroz Zakon ( ukidanjem Pravilnika o broju škola i cijeni) potpuno je nemoguće bez dugosežnih i nesagledivih posljedica. Naime nemoguće je zamisliti da će ostali dio sustava ostati na ovoj razini ili da će se čak poboljšati ( što bi trebala biti intencija ukoliko se mijenja Zakon) a da se spomenuti dio odredaba izbaci iz Zakona. Upravo su ti pravilnici pridonijeli povećanju kvalitete , investiranju, i razvoju sustava osposobljavanja. Ukoliko ovakav sustav nije održiv kao cjelina treba redefinirati cijeli sustav osposobljavanja. Kako je moguće da je upitna samo cijena autoškole , a ne i cijena liječničkog pregleda ( koji nije dio primarne zdravstvene zaštite ) pa tako nije upitna niti cijena tečaja Prve pomoći koja je usput trostruko skuplja od cijene predavanja autoškole. Cijena ispita isto tako se ne dira iako su višestruko skuplji od cijena autoškola. A da se ne govori o propisanim cijenama tehničkog pregleda i ostalih naknada pri registraciji. Zbog čega je opet upitna mreža autoškola ,. a nije upitan broj taxista , broj ljekarni, broj stanica za tehnički pregled... Postojeći sustav treba svakako održati jer liberalizacijom tržista i cijena tada računati da će doći do urušavanja sustava koji se neće moći nadzirati niti kontrolirati. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
83 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Hrvatska liječnička komora se u pogledu predloženih mogućih opcija zalaže za one opcije koje predviđaju normativno rješenje u segmentu sposobnosti upravljanja vozilom. Imajući u vidu iznimnu važnost ove problematike smatramo potrebnim ponovno uvesti obvezne zdravstvene preglede prilikom produljenja vozačke dozvole nakon 65. godine života vozača, koji su ukinuti člankom 8. Zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 64/15). Smatramo da bi se time ponovno uspostavio dodatni kontrolni mehanizam nadzora nad zdravstvenom sposobnošću za upravljanje motornim vozilom, od kojeg mehanizma se prelako odustalo uz tadašnje obrazloženje kako se radilo o prekomjernom teretu za građane, potpuno pritom zanemarujući javni sigurnosni aspekt ovog važnog pitanja. U okviru rasprave o budućim zaknodavnim promjenama želimo ukazati na trenutnu zakonsku odredbu koja stvara značajne probleme u svakodnevnom radu liječnika budući da se istima nalaže dužnost izvještavanja nadležnih tijela o velikom broju zdravstvenih stanja vozača koja se smatraju zaprekom za sigurno upravljanje motornim vozilom, a koja su definirana Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače („Narodne novine“ br. 137/15). U segmentu mogućeg normativnog uređenja predležemo iskorak i u pogledu materija izvještavanja o promjenama zdravstvenog stanja vozača na način da se odredbama Zakona o sigurnosti promata na cestama više ne propisuje obveza izravnog izvještavanja nadležnih tijela od strane liječnike o svim uočenim bolestima ili stanjima vozača koji utječu na sigurno upravljanje vozilom (trenutno predviđena odredbom članka 233. Zakona). Smatramo da bi sporna odredba članka 233. Zakona ubuduće trebala sadržavati samo obvezu liječnika da pacijenta odnosno vozača upozori na uočenu promjenu zdravstvenog stanja te dano upozorenje evidentira u njegovoj medicinskoj dokumentaciji. Naglašavamo kako bi prvenstveno sam pacijent trebao preuzeti odgovornost za svoje zdravstveno stanje, nepridržavanje preporuka te upozorenja izrečenih i evidentiranih u zdravstvenom kartonu od strane liječnika te na takav način provoditi obvezu koju mu uostalom nalaže članak 198. Zakona, koji zabranjuje upravljanje vozilom vozaču koji je bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. Nužno je u zakonskom tekstu dodatno osvijestiti odgovornost vozača za svoje zdravstveno stanje i izričito propisati njegovu obvezu izvještavanja nadležnih tijela o uočenoj promjeni svog zdravstvenog stanja, a na koju promjenu je prethodno upozoren od strane liječnika. Odgovornost bi bila na informiranom pacijentu da sam odluči hoće li se pridržavati danog upozorenja i suzdržavati se od upravljanja motornim vozilom sve dok je spomenuto upozorenje liječnika evidentirano u kartonu ili bi samoinicijativno odnosno na traženje nadležnog tijela u propisanom roku obavio detaljan zdravstveni pregled u svrhu otklanjanja svih sumnji u njegovu zdravstvenu sposobnost odnosno radi brisanja evidentiranog upozorenja u kartonu/e- kartonu. Ponovno ističemo kako obveza liječnika treba završavati evidentiranjem uočene promjene zdravstvenog stanja u zdravstvenom kartonu/e – kartonu pacijenta. Odluka o načinu i uvjetima pristupa podacima iz zdravstvenog kartona/e-kartona pacijenta treba biti prvenstveno rezultat dogovora između Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pri čemu liječnici ne trebaju biti neposredno uključeni u sam proces izvještavanja odnosno dostavljanja obavijesti. Sve pretpostavke nužne za dostavu odnosno razmjenu podataka moguće je definirati putem odgovarajućih izmjena zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju materiju zdravstvenih pregleda vozača i kandidata za vozače. Primljeno na znanje Riječ je o kvalitetnom prijedlogu, kojega bi trebalo dodatno razmotriti i, ukoliko bude prihvaćen, osigurati tehničke i druge preduvjete za primjenu takvog sustava upozoravanja pacijenta-vozača.
84 HGK ŽK Split NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA HGK ŽK Split, Strukovna grupacija autoškola pri ŽK, Obala A. Trumbića 4, HR-21000 Split Hrvatska gospodarska komora, Strukovna grupacija autoškola pri ŽK Split, u ime svojih članica traži da kao neposredno zainteresirani subjekt i partner, sudjeluje svojim prijedlozima u radnoj skupini na donošenju svih propisa koje uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata u RH. Protivimo se prijedlogu o liberalizaciji otvaranja i rada autoškola, na način da bi se ukinula mreža autoškola. Smatramo da mreža autoškola mora postojati te da bude otvorenog tipa, uz propisane uvjete, koji će kvalitativno unaprijediti sustav autoškola. Sustav osposobljavanja vozača do 2004. godine temeljio se na liberalnim uvjetima poslovanja, što je u konačnici rezultiralo niskom kvalitetom nastavnog procesa osposobljavanja kandidata na štetu sigurnosti prometa. U tom periodu, naše autoškole proživljavale su pravu tragediju, od damping cijena, nemogućnosti ulaganja u razvoj, do odljeva najkvalitetnijih kadrova u druge poslovne djelatnosti. Sustavno provedenu analizu javno je objavila stručna organizacija - Hrvatski autoklub te je za period od 2005. godine do danas, licenciranjem i normiranjem cijelog sustava, učinjen ogroman preokret i znatno podignuta razina kvalitete i razina povjerenja u rad autoškola, što je trebalo biti jamstvo za daljnji razvoj i nova još kvalitetnija rješenja. Eventualne novootvorene autoškole moraju biti izjednačene sa postojećim autoškolama po pitanju PDV-a, jer bi novootvorena autoškola tada mogla na tržištu biti jeftinija 25%, što je razlika u cijeni s kojom se postojeće autoškole ne mogu tržišno takmičiti. Dakle, ili će sve autoškole biti u sustavu PDV-a ili neće niti jedna. Osposobljavanje kandidata za vozače nije i ne smije biti isključivo tržišno-ekonomsko-gospodarska kategorija jer u sebi sadrži elemente edukacije, obrazovanja, osposobljavanja, prometne kulture i preventive, ali prije svega socijalno društvenu odgovornost i ponašanje pojedinaca. Dakle, osposobljavanje kandidata za vozače mora biti izuzeto od klasičnih odredbi Zakona o uslugama. Smatramo da se u Republici Hrvatskoj u domeni osposobljavanja kandidata dogodilo nešto vrlo vrijedno, a to je konkurentnost između autoškola koja se može definirati u ovom slučaju prema više kriterija, a najvažniji je upravo - kvaliteta kadrova i opreme, koja postaje mjerilo, odnosno korisnici usluga sami odabiru kvalitetne od manje kvalitetnih pružatelja usluga. Podržavamo odredbe Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli, koji ni na koji način ne narušava, niti je zapreka slobodnom pružanju usluga na jedinstvenom tržištu EU. Postojeći sustav osposobljavanja kandidata za vozače ima odliku višegodišnje stabilnosti, jasno postavljena pravila jednaka za sve i time poslovne sigurnosti za poduzetnike. Poduzetnici su napokon u mogućnosti optimalno planirati svoj poslovni razvoj i svojim poslovnim uspjehom pridonijeti uspješnosti cijelog sustava, ali i (minimalnog) standarda stručnih djelatnika autoškole ( instruktora vožnje, predavača…). Napredak je do danas očigledno vidljiv, a njega ne bi bilo bez propisanih minimalnih cijena autoškole. Uostalom Republika Slovenija je upravo po uzoru na hrvatski model, usvojila Zakon o vozačima, kojim će radi sprječavanja dampinga među autoškolama, propisati minimalne cijene u autoškola. Model, dakle postoji – upotrijebimo ga i mi. Zbog toga tražimo da osposobljavanje kandidata i dalje ostane javno-gospodarski definirana u zakonu kao usluga od općeg interesa (čl. 200. ZSPC) tzv. SGEI (services of general economic interest), jer je osposobljavanje kandidata usluga kojom se izvršava posebna zadaća u društvenom interesu slijedom čega proizlazi da zdravlje i život vozača, a posebno mladih kao specifične kategorije u cestovnom prometu nisu i ne mogu biti predmet pitanja koje u ovim uvjetima žele nametnuti zagovaratelji slobodnog tržišta usluga, posebno ukoliko se uvažavaju sve specifičnosti Hrvatske kao punopravne članice EU. Dosadašnji sustav nadzora autoškola uključuje upravnu i prekršajnu mjeru. Ukoliko autoškola ne otkloni nepravilnost u roku 30 dana, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli zabraniti rad. Uvidom u prijedlog, oštro se protivimo da u vremenu kojem živimo dajemo mogućnost policijskom djelatniku da odmah po utvrđenoj nepravilnosti zatvara autoškolu na 30 dana. Stoga se protivimo predloženoj mjeri i zalažemo za postojeće odredbe čl 24. Zakona o izmjenama i dopunama ZSPC (NN 74/11). Svugdje u Europi nadležne institucije sve više djeluju savjetodavno, a u Hrvatskoj bi se pribjegavalo represivnim odredbama. Protiv smo nekažnjenog kršenja propisa, ali kažnjavati je moguće i povećanim prekršajnim iznosima, a ne zatvaranjem autoškole. Činjenice da su gotovo u potpunosti iskorijenjeni rad nelicenciranih pravnih osoba i stručnih osoba, porezna evazija, rad na crno, neplaćeni prekovremeni rad, nestručan i neodgovoran rad, zlouporaba godišnjih odmora, neprijavljivanje radne snage, tehnička neispravnost vozila, a istovremeno je omogućen potpuni statistički uvid u djelatnost i stabilno punjenje javnih financija, odraz su i primjer uređenosti jedne djelatnosti - ne samo za Hrvatsku, već tako nešto nisu uspostavile niti daleko razvijenije države izvan ili unutar EU. Predsjednik Denis Ožegović, dipl. ing., prof. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače. Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
85 Hazard NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Osvrnuo bi se na situaciju u kojoj predstavnici Haka sudjeluju u izmjenama i dopunama ZSPNC. Konkretno radi se o dr.sc. Sinanu Alispahiću koji radi na puno radno vrijeme u Haku, koji također je bio i zvanično ravnatelj privatnog Učilišta Izvor do 31.07.2013, a sada je valjda nezvanično jer je vidljivo u sud. reg. da je Učiliste i danas u vlasništvu njegove obitelji . I da ne zaboravim u dekanatu je Universiteta za saobraćaj u Travniku u nama susjednoj drzavi BiH. Meni se čini da je to jako puno obaveza, na vrlo visokim funkcijama pa i za dr.sc. Sinana Alispahića, pogotovo kada znamo da je on pobornik toga da se radi što manje a što više odmara, pa tako svakome propiše poneku zabranu nečega kroz donošenje propisa u kojima on sudjeluje. A sudjeluje u svim propisima koji su se donosili i donose danas. Ne smeta mi što dr.sc. Sinan Alispahić toliko radi, ali postavljam pitanje Haku da li možda pored svih ovih obaveza koje ima, dotični zanemaruje svoj posao, vrlo odgovoran na poziciji Rukovoditelja sektora vozača, za koji ga vi u Haku jako dobro plaćate? Da li je u interesu dr.sc. Sinana Alispahića da Učilište Izvor ima što više polaznika koji se osposobljavaju za instruktore vožnje (a da ove što trenutno rade kroz donošenje strogih propisa što više otjeramo).Ima li tu možda sukoba interesa? Što ako vidimo sutra da će se propisati VSS za sve koji rade u autoškolama sa VŠS. Gdje se oni mogu školovati? Vidimo i danas da su neki ovlašteni ispitivači iz Haka upravo u završnoj fazi stjecanje VSS (ili su netom završili) i to baš u Travniku! Ima li tu možda sukoba interesa? Sve vas volim i pozdravljam! Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
86 Goran Tratnjak NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Članak 200. stavak (1) Zakona o sigurnosti prometa na cestama navodi da je osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost koja se obavlja u općem interesu. Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske koji za razdoblje 2011-2020 ima za cilj smanjenje smrtno stradalih u cestovnom prometu za 50% navodi -citiram- "Sudionik u prometu je najvažnija karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, bez obzira na primijenjene tehničke mjere i efikasnost politike. Sigurnost prometa na cestama ovisi prvenstveno o ponašanju sudionika u prometu. Zbog toga su, odgoj, obrazovanje i primjena i usuglašavanje zakona osnova za postizanje cilja." U zadnjih 25 godina (1992-2016) na cestama u Republici Hrvatskoj poginulo je 15000 osoba. Dakle u četvrt stoljeća od priznavanja Hrvatske neovisnosti od strane Svijeta ista je na cestama izgubila stanovništvo grada Virovitice. Ako u kontekstu svega gore navedenoga netko govori, tvrdi ili misli da je liberalizacija otvaranja autoškola i deregulacije cijena KORISNA, jer bi trebala dovesti do jeftinijeg osposobljavanja kandidata za vozače, onda je to žalosno, kratkovidno i dugoročno gledano JAKO, JAKO ŠTETNO!!! Djelatnici autoškola (predavači i instruktori) obvezuju se da nastavu izvode stručno i u skladu s metodičko-didaktičnim načelima izvođenja nastave te važećim propisima. Ako netko smatra da je to TROŠAK koji treba smanjiti (ili po mogućnosti ukinuti) taj netko, svjesno ili nesvjesno, obezvređuje ugasle Živote svih onih 15000 žrtava prometnih nesreća u zadnjih 25 godina. Jer svatko je od njih poginuo zbog vlastitog ili tuđeg nemara, neznanja, neodgovornosti, agresivnosti, lakomislenosti, nepoštivanja propisa, precjenjivanja sebe ili podcjenjivanja drugih te neprepoznavanja opasnosti. Djelatnici autoškola svoje kandidate uče upravo da sve te opasnosti koje promet donosi prepoznaju i izbjegnu. Kandidat pred ispitno povjerenstvo izlazi tek kad stekne dovoljna i propisana znanja, vještine i ponašanja za sigurno odgovorno i samostalno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima izvodeći pritom sve svoje zadaće točno, propisno i sigurno. Ovo nije TROŠAK...ovo je ŽIVOTNA INVESTICIJA! Jer ako kandidat sve ono što nauči u autoškoli (a nauči uistinu puno toga) primjeni u samostalnoj vožnji on ŠTEDI. Štedi na održavanju svog vozila (jer je učio o ekonomičnosti i ispravnom korištenju vozila), štedi na plaćanju kazni (jer je naučio zbog čega se dobivaju novčane kazne u prometu), izbjegava troškove liječenja ili popravak oštećenog vozila (jer primjenjujući načela defenzivne vožnje prepoznaje i izbjegava moguće opasne situacije i prometne nesreće). Ako ste roditelj kandidata ili kandidat koji se upisuje u autoškolu i čudite se "visokoj" cijeni autoškole uzmite lijepo kalkulator u ruke i izračunajte koliko u jednoj godini potrošite novaca na mobilne uređaje i usluge, ili na večernje izlaske, ili na svakodnevne "sitnice" poput jutarnje kave, cigareta, tiska, kladionice, modne fetiše i ostale - za Život - nebitne stvari. Autoškola je proces koji otprilike traje između tri i šest mjeseci i koji vam daje priliku da postanete slobodni i neovisni, ali i odgovorni, tolerantni, susretljivi, snalažljivi i oprezni. Svaka Kuna uložena u kvalitetan proces osposobljavanja u stvarnim vam se životnim uvjetima vraća deseterostruko ili stostruko. Ali kvaliteta se cijeni i ako vam je u interesu što manje potrošiti na autoškolu, dugoročno višestruko gubite i na novcu, i na vremenu, i na zdravlju - a možda izgubite i Život! Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
87 Florijan Mihaljević NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, vezano uz najavljene izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama: Vezano za članke; 206. stavak 6 i 208. stavak 4, koji propisuju stručnu spremu djelatnika, iz ovih podataka se ne vidi hoće li biti promjenjeni. Osim diplomskih sveučilišnih studija imaju pravo obavljati te poslove osobe koje su završile specijalističke diplomske studije. Sadašnje odredbe ima diskriminirajući učinak kako je konstatirano u izvješću Pučke pravobraniteljice. Primljeno na znanje Ne namjeravaju se novelirati odredbe koje se tiču stručne spreme odnosno stručnih kvalifikacija.
88 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Strukovna Grupa Autoškola pri HGK Pula: Liberalizacija cijena autoškola ne donosi pojeftinjenje Objavljeno: Glas Istre 22.01.2017 | 08:22 - "Protivimo se prijedlogu o liberalizaciji otvaranja i rada autoškola, na način da bi se u potpunosti ukinula mreža autoškola. Smatramo da mreža autoškola mora postojati te da bude otvorenog tipa, uz propisane uvjete, koji će kvalitativno unaprijediti sustav autoškola, istaknuo je u svojoj prvoj izjavi Denis Peloza, predsjednik novooformljene Strukovne grupe autoškola pri HGK Županijskoj komori Pula. Pojasnio nam je da se sustav osposobljavanja vozača do 2004. godine temeljio na liberalnim uvjetima poslovanja, što je, po njegovom mišljenju, u konačnici rezultiralo niskom kvalitetom nastavnog procesa osposobljavanja kandidata na štetu sigurnosti prometa. - U tom periodu, naše autoškole proživljavale su pravu tragediju, od dampinga cijena, nemogućnosti ulaganja u razvoj, do odljeva najkvalitetnijih kadrova u druge poslovne djelatnosti. Sustavno provedenu analizu javno je objavila stručna organizacija - Hrvatski autoklub u 2005. Do danas je, licenciranjem i normiranjem cijelog sustava, učinjen ogroman preokret i znatno podignuta razina kvalitete i razina povjerenja u rad autoškola, što je trebalo biti jamstvo za daljnji razvoj i nova još kvalitetnija rješenja, smatra predsjednik istarske Strukovne grupe autoškola. On drži da je napredak do danas očigledno vidljiv, a njega ne bi bilo bez propisanih minimalnih cijena autoškole. Zašto mijenjati model - Činjenice da su gotovo u potpunosti iskorijenjeni rad nelicenciranih pravnih osoba i stručnih osoba, porezna evazija, rad na crno, neplaćeni prekovremeni rad, nestručan i neodgovoran rad, zlouporaba godišnjih odmora, neprijavljivanje radne snage i tehnička neispravnost vozila. Istovremeno je omogućen potpuni statistički uvid u djelatnost i stabilno punjenje javnih financija. Primjer je to uređenosti jedne djelatnosti - ne samo za Hrvatsku, već tako nešto nisu uspostavile niti daleko razvijenije države izvan ili unutar EU-a, tvrdi Peloza. Zbog toga traži da osposobljavanje kandidata i dalje ostane javno-gospodarski definirana u zakonu kao usluga od općeg interesa. Dodaje kako je Republika Slovenija, upravo po uzoru na hrvatski model, usvojila Zakon o vozačima, radi sprječavanja dampinga među autoškolama. On posebno ističe moguću neravnopravnu tržišnu utakmicu ako se omogući otvaranje novih autoškola, jer po sadašnjim pravilima novoformirane autoškole prve ili sljedećih godina ne bi bile obvezne biti u sustavu PDV-a do godišnjeg prihoda od 300.000 kuna. - Kako je pretpostavka da poslovni subjekti posluju prema jednakim pravilima, a u našem slučaju se radi o djelatnosti koja je ipak namijenjena krajnim korisnicima, jasno je da bi isti stjecali startnu prednost u odnosu na obveznike plaćanja PDV-a. Neovisnorade li isti prema fakturiranoj ili naplaćenoj realizaciji unutar ili iznad tri milijuna kuna godišnjeg prometa. Znači da bi bile jeftinije 25 posto što je razlika u cijeni s kojom se postojeće autoškole ne mogu tržišno takmičiti, osim da ih i same otvore u vlastitoj režiji ili u partnerstvu nove mikro autoškole kako bi se konkurentno prilagodile. Sve to naravno u sebi ima naznake špekulativne i neprirodne poduzetničke aktivnosti koju sa sobom nosi ta tako zvana liberalizacija. Nove autoškole se trebaju izjednačiti sa postojećim autoškolama po pitanju PDV-a. Dakle, ili će sve autoškole biti u sustavu PDV-a ili neće niti jedna, naglašava Peloza. On ističe da osposobljavanje kandidata za vozače nije i ne smije biti isključivo tržišno-ekonomsko-gospodarska kategorija jer u sebi sadrži elemente edukacije, obrazovanja, osposobljavanja, prometne kulture i preventive, ali prije svega socijalno društvenu odgovornost i ponašanje pojedinaca. Iznosi i kako osposobljavanje kandidata za vozače mora biti izuzeto od klasičnih odredbi Zakona o uslugama. Protiv novih odredbi Pelozi je sporno što se predlaže da se daje mogućnost policijskom djelatniku da, odmah po utvrđenoj nepravilnosti, zatvara autoškolu na 30 dana. - Svugdje u Europi nadležne institucije sve više djeluju savjetodavno, a u Hrvatskoj bi se pribjegavalo represivnim odredbama. Protiv smo nekažnjenog kršenja propisa, ali kažnjavati je moguće i povećanim prekršajnim iznosima, a ne zatvaranjem autoškole, a dosadašnji sustav nadzora autoškola uključuje upravnu i prekršajnu mjeru. Ukoliko autoškola ne otkloni nepravilnost u roku od 30 dana, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli zabraniti rad, navodi Peloza. Veli kako podržava odredbe Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli, koji ni na koji način ne narušava, niti je zapreka slobodnom pružanju usluga na jedinstvenom tržištu EU-a. On posebno ističe krivo razmišljanje kako liberalizacija cijena donosi pojeftinjenje jer, po njemu, jeftino u ovoj obrazovno-edukativnoj djelatnosti svakako neće značiti zadržavanje kvalitete standarda u odnosu na razvijenije zemlje i očuvanju stručnog, odgovornog rada, uz prihvatljivu cijenu usluge za prosječnog hrvatskog kandidata, ne samo kroz autoškolu, već kroz postupak stjecanja prava na vozačku dozvolu kao međunarodno priznati dokument, prvi i vjerojatno jedini put u životu. - Rad uglavnom s maloljetnicima i mladima, što istovremeno znači zdravlje i sigurnost sudionika u prometu, svakako ne bi trebalo kategorizirati oblikom liberalno tržišne isporuke usluga, osim ako se oni žele tretirati kao trgovačka roba na skladištu koja ima rok trajanja i koje se uz primjerice akcijski popust treba riješiti jer nam postaje opterećenje, zaključuje Peloza." (P. GREGOROVIĆ) Primljeno na znanje Komentator samo prenosi novinski članak, u kojem je iznio svoje tvrdnje vezane za predloženi smjer izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a koje su ovdje obrađene ranije.
89 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Slovenia uvodi i nalaže svojoj Komori da se odredti najniža dopuštena cijena izvedbenog sata u autoškoli u svrhu zaštite svojih odgovornih Poslodavaca i Posloprimaca (poreznih obveznika), a Hrvatska isto planira ukinuti. Predlagatelji izmjena i dopuna zajedno sa predsatavnicima EK trebali bi objasniti kako, zašto i zbog čega jedna članica smije, a druga nesmije. Zar se hrvatskim autškolama ne vjeruje pa se moraju koristiti obrazloženjem slovenskog zakonodavca??? "Konec dampinških cen v avtošolah? Agencija za varnost v prometu (AVP) bo z novim zakonom dobila več pristojnosti tudi glede ugotavljanja kršitev. Do zdaj so morali v teh primerih klicati na pomoč druge državne organe. V primeru odkritih hujših kršitev lahko AVP izbriše šolo vožnje iz registra šol voženj, pri čemer ponovni vpis z istim zakonitim zastopnikom ali strokovnim vodjem šole vožnje ni mogoč najmanj tri leta. Namesto ministrstva za infrastrukturo bo AVP od zdaj naprej tudi določala ceno zaključnega izpita za vozniško dovoljenje. Ministrstvo bo na drugi strani določilo najnižjo dovoljeno ceno opravljene ure usposabljanja v avtošoli. Ministrstvo bo to storilo na podlagi enotnih ekonomskih normativov, ki jih bo pripravila Gospodarska zbornica Slovenije. Ta določba bo prispevala k preglednejšemu poslovanju šol voženj in bo predvsem preprečila novačenje kandidatov z zelo nizkimi cenami urnih postavk." Primljeno na znanje Tijekom izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uzet će se u obzir sve relevantne okolnosti te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
90 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Potsjetnik za sve predstavnike , ovlaštenike, stručne i nestručne uposlenike u autoškola da smo uvršteni u dio Akcijskog plana i u odluci Vlade RH jasno piše: "Za koordinaciju provedbe mjera nadležno je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koje će za svako od područja osnovati radnu skupinu sastavljenu od predstavnika nadležnih tijela državne uprave i predstavnika gospodarskih udruženja iz djelatnosti na koje se odnose propisi koji se mijenjaju provedbom mjera temeljem ovog Akcijskog plana. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će o provedbi mjera iz Akcijskog plana izvještavati Vladu Republike Hrvatske." Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
91 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/wary-of-backlash-commission-delays-services-directive-upgrade/ Izgleda da stvari sa implementacijom direktive ne ide kako se predvidjelo za zelenim stolom i vjerovatno bez terenskih konzultacija sa strukom. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
92 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Tajni Darko. Ne moraš se bojati nikakve odmazde. Tema koju si otvorio svakako je sastavni dio procesa stjecanja prava na vozačku dozvolu, ali nije direktno pitanje izmjena i dopuna ZSPC, već Pravilnika kao podzakonskog akta. Jasno da je opisani rad instruktora stavljen u kontekst djelatnika u obrazovanju/edukacji, odnosno isti nosi obilježja "učitelja vožnje" i potpada pod pitanja usklađenja ili izuzeća radnog zakonodavstva i zapošljavanja. Za pretpostaviti je da će predmetna pitanja svako biti dio raspravnih pitanja. Ukoliko dođe do bilo kakve liberalizaacije kako je to za sada prezentirano denormiranje i organizacija radnog vremena na temelju 40 satnog tjednog radnog vremena i godišnjeg fonda sati zajedno sa preraspodjelom postaje bespredmetna i niti će biti predmet nadzora MUP/HAK već ide u nadležnost redovitih inspekcije rada ili npr. zaštite radu.... Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
93 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Novosti iz ŽK HGK Pula Osnovana Strukovna grupa autoškola Županijske komore Pula IZABRANI PREDSJEDNIK JE DENIS PELOZA (AUTO SL 91 d.o.o. PULA) U prostorijama HGK Županijske komore Pula dana 19. siječnja 2017., na inicijativu tvrtki članica, osnovana je Strukovna grupa autoškola koja će okupljati trgovačka društva sa sjedištem u Istarskoj županiji koja obavljaju djelatnost vozačkih škola. Za predsjednika Strukovne grupe izabran je Denis Peloza (AUTO SL 91 d.o.o. Pula), a njegovi zamjenici su Dragan Markon (MADCAR d.o.o. Umag) i Albert Zajc (Autoškola Milotić d.o.o. Pazin). - Nakon dugog niza godina, uspješno smo formirali Strukovnu grupu, usporedno sa strukovnim udruženjima u Dalmaciji i Slavoniji. Time stječemo uvjet za pregovore s nadležnim tijelima, ministarstvima i HAK-om te da na taj način uspostavimo i transparentnu komunikaciju s Vladom i tako radimo na usklađivanju novih prijedloga i akata s direktivama EU, a koji se tiču naših usluga – istaknuo je Denis Peloza. Na konstituirajućoj sjednici, članovi Strukovne grupe raspravljali su o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni Nacrt trenutno je u tijeku javno savjetovanje te su članice Strukovne grupe pozvane da se uključe i dostave svoje prijedloge. Također, raspravljalo se i o najavljenim izmjenama Pravilnika koji uređuju poslovanje autoškola. Inače, u HGK Županijskoj komori Pula djeluje dvadesetak Strukovnih grupa. To su organizacije članica koje samostalno određuju ciljeve i način rada, a pritom im ŽK Pula pruža administrativnu i stručnu pomoć. Djelovanje u Strukovnim grupama članicama omogućava bolju organiziranost, zastupljenost te što je posebno važno, prepoznatljivost pred tijelima vlasti na lokalnoj i nacionalnoj razini. (REX) Objavljeno 20/01/17 u 05:01 PM unutar kategorije Naslovnica • Gospodarstvo Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
94 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Petar Matić. Jako kvalitetan komentar. Više se odnosi na ključni problem , a to je pravna regulativa i usklađenost djelatnosti i stručnog osoblja posebno instrutrora vožnje u svojsvu učitelja prema EU normama, , što je po mojem mišljenju i ključan problem savjetovanja i budućih izmjena i dopuna. Operativno provođenje u postupku stjecanja vozačke dozvole i preventivno djelovanje na sigurnost cestovnog prometa svakako je izvodivo, ali prije svega treba konačno i jednom više urediti pravni okvir i zaštititi prava i dostojanstvo ključnih sudionika, a to su u većini ipak stručni djelatnici autkoškola , a većim dijelom to su i vlasnici odnosno upravitelji u pravnim osobama autoškolama. Nije moguće da 5 ili 6 osoba iz svojih institucionalnih ureda ili temeljem javnih ovlasti stručno povezanih na cestovni promet uređuju i pravno ekonomski dio. Te osobe du dužne konzultirati i poštovati stručnjake iz tih područja. Tko iz toplog ureda se bi daje pravo procjenjivati i ugrožavati egzistenciju , odnosno minimizirati rad jednog instruktora vožnje, predavača i stručnog voditelja koji su dugogodišnjim radom svojim iskustvom, stjecanjem kvalifikacija i zvanja postavljeni u odnos manje vrijednosti u odnosu na zaštićene kolege iz nadležnih ili stručnih tijela.??? Zar je moguće da se ti ljudi na taj način žele otjerati iz djelatnosti. Nažalost ,ali liberalizacija ih stavlja u vrlo čudan položaj, sa jedne strane se novim poduzetnicima omogćava otvaranje i ulaganje, ali pažljivom analizom prijedloga istim tim osobma se žele ukinuti stečena i zaslužena pozicija na način da ih se natjera na nižu prodajnu cijenu izvšenja propisanog i standardiziranog programa? Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
95 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Rajko Petrović, volio bih da meni, ali možda i drugim aktivnim sudionicima savjetovanja pojasnite što bi trebao značiti vaš komentar "pušenje trave i navlačenje" koji ste vjerovatno uputili meni 10.01.2017 11:54. Jesam li ja vas možda nečim uvrijedio ili se ne slažete sa svim ili nekim mojim spedifičnim komentarom ili stavom? Moguće je da vas iritira moje često komentiranje? Ja sam recimo primjetio i osobno lajkao vaš jedan raniji komentar , a nešto s čime se ne slažem ne smeta mi niti najmanje. Ako želite možete odgovoriti pristojno, uvrijediti pristojno ili eventualno dati mi koristan savjet javno putem ove kako velite "ozbiljne stranice" , ali možete mi nepristojno uputiti što god vam volja na moj osobni mail denis.peloza@pu.t-com.hr. Naravno, poštujem i vaše pravo ignorirati moju malenkost. Primite moj pristojan i ozbiljan pozdrav Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
96 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Obrazloženje problema koji se namjeravaju riješiti Malo povijesti, jer iz iskustva se uči: Na sud jer su dogovorile zakonsku minimalnu cijenu? Rijeka, 04.08.2009., 21:06 Autor: Marko Balen komentara MUP je nedavno izdao nova pravila za polaganje vozačkih ispita. Oni koji žele postati vozači morat će izdvojiti i do 10.000 kuna. Prava pomutnja zbog novih pravila nastala je u Rijeci. Sve autoškole dogovorile su među sobom istu cijenu. Za državu je to monopol, vlasnici prijete zatvaranjem, a novi vozači samo žele naučiti voziti. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
97 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Dobra vijest za sve aktivne autoškole: Vlada RH na svojim web stranicama objavila je između ostaloga dvije ključne rečenice kojima potvrđuje, odnosno daje pravo ili gotovo nalaže da će autoškole putem svojih predstavnika u gospodarskim udruženjima imati pravo učestvovovanja u radu radne skupine. Citiram: "Za koordinaciju provedbe mjera nadležno je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koje će za svako od područja osnovati radnu skupinu sastavljenu od predstavnika nadležnih tijela državne uprave i predstavnika gospodarskih udruženja iz djelatnosti na koje se odnose propisi koji se mijenjaju provedbom mjera temeljem ovog Akcijskog plana . Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će o provedbi mjera iz Akcijskog plana izvještavati Vladu Republike Hrvatske..." Primljeno na znanje Komentator ne komentira predloženi smjer zakonskih izmjena, već samo konstatira objavu na web stranicama Vlade Republike Hrvatske.
98 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA MATIJA, sjedi, imaš odličan (5). Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
99 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA OVO JE PRAVI KOMENTAR I MINI BIBLIJA OSPOSOBLJAVANJA U AUTOŠKOLI I ZAŠTITA DIGNITETA SVIH INSTRUKTORA VOŽNJE I SVIH BIVŠIH I BUDUĆIH KANDIDATA I NAŽALOST SVIH STRADALIH, A ZAKONODAVAC, PREDSTAVNICI EUROPSKE KOMISIJE I AZTN NEKA SADA PROCJENJUJU UČINKE I SHVATE DA STRUČNO OSOBLJE AUTOŠKOLA I NJIHOVI KANDIDATI NISU KOMADI, KOLETA, PALETE I KAŠETE: Bravo i Hvala Goran Tratnjak tko god da jeste i što god radili. Goran Tratnjak 06.01.2017 19:03 2 0 Članak 200. stavak (1) Zakona o sigurnosti prometa na cestama navodi da je osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost koja se obavlja u općem interesu. Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske koji za razdoblje 2011-2020 ima za cilj smanjenje smrtno stradalih u cestovnom prometu za 50% navodi -citiram- "Sudionik u prometu je najvažnija karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, bez obzira na primijenjene tehničke mjere i efikasnost politike. Sigurnost prometa na cestama ovisi prvenstveno o ponašanju sudionika u prometu. Zbog toga su, odgoj, obrazovanje i primjena i usuglašavanje zakona osnova za postizanje cilja." U zadnjih 25 godina (1992-2016) na cestama u Republici Hrvatskoj poginulo je 15000 osoba. Dakle u četvrt stoljeća od priznavanja Hrvatske neovisnosti od strane Svijeta ista je na cestama izgubila stanovništvo grada Virovitice. Ako u kontekstu svega gore navedenoga netko govori, tvrdi ili misli da je liberalizacija otvaranja autoškola i deregulacije cijena KORISNA, jer bi trebala dovesti do jeftinijeg osposobljavanja kandidata za vozače, onda je to žalosno, kratkovidno i dugoročno gledano JAKO, JAKO ŠTETNO!!! Djelatnici autoškola (predavači i instruktori) obvezuju se da nastavu izvode stručno i u skladu s metodičko-didaktičnim načelima izvođenja nastave te važećim propisima. Ako netko smatra da je to TROŠAK koji treba smanjiti (ili po mogućnosti ukinuti) taj netko, svjesno ili nesvjesno, obezvređuje ugasle Živote svih onih 15000 žrtava prometnih nesreća u zadnjih 25 godina. Jer svatko je od njih poginuo zbog vlastitog ili tuđeg nemara, neznanja, neodgovornosti, agresivnosti, lakomislenosti, nepoštivanja propisa, precjenjivanja sebe ili podcjenjivanja drugih te neprepoznavanja opasnosti. Djelatnici autoškola svoje kandidate uče upravo da sve te opasnosti koje promet donosi prepoznaju i izbjegnu. Kandidat pred ispitno povjerenstvo izlazi tek kad stekne dovoljna i propisana znanja, vještine i ponašanja za sigurno odgovorno i samostalno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima izvodeći pritom sve svoje zadaće točno, propisno i sigurno. Ovo nije TROŠAK...ovo je ŽIVOTNA INVESTICIJA! Jer ako kandidat sve ono što nauči u autoškoli (a nauči uistinu puno toga) primjeni u samostalnoj vožnji on ŠTEDI. Štedi na održavanju svog vozila (jer je učio o ekonomičnosti i ispravnom korištenju vozila), štedi na plaćanju kazni (jer je naučio zbog čega se dobivaju novčane kazne u prometu), izbjegava troškove liječenja ili popravak oštećenog vozila (jer primjenjujući načela defenzivne vožnje prepoznaje i izbjegava moguće opasne situacije i prometne nesreće). Ako ste roditelj kandidata ili kandidat koji se upisuje u autoškolu i čudite se "visokoj" cijeni autoškole uzmite lijepo kalkulator u ruke i izračunajte koliko u jednoj godini potrošite novaca na mobilne uređaje i usluge, ili na večernje izlaske, ili na svakodnevne "sitnice" poput jutarnje kave, cigareta, tiska, kladionice, modne fetiše i ostale - za Život - nebitne stvari. Autoškola je proces koji otprilike traje između tri i šest mjeseci i koji vam daje priliku da postanete slobodni i neovisni, ali i odgovorni, tolerantni, susretljivi, snalažljivi i oprezni. Svaka Kuna uložena u kvalitetan proces osposobljavanja u stvarnim vam se životnim uvjetima vraća deseterostruko ili stostruko. Ali kvaliteta se cijeni i ako vam je u interesu što manje potrošiti na autoškolu, dugoročno višestruko gubite i na novcu, i na vremenu, i na zdravlju - a možda izgubite i Život! Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
100 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Darko Ljubić, zahvaljujem na komentaru i baš ste me posebno inspirirali.. Usporedbe radi osnovne i srednje škole te visoko obrazovne ustanove (javni sektor) zajedno sa njihovim djelatnicima ipak su zaštićeni kao proračunski korisnici, imaju kolektivne ugovore i naravno ne obračunavaju pdv obzriom da bi to bilo besmisleno. Uz pravilnike i sistematizacije radnih mjesta i unaprijed utvrđene koeficijente satnice po radnom mjestu nemaju nikakve potrebe raditi dva ili tri posla, sa druge strane autoškole odnosno vlasnici i njihovi djelatnici žive i zavisni su od realizacije i naplata svoga rada , odnosno velika većina budimo pošteni preživljava. Problem je upravo u tome što je trenutno pravilo o obvezi punog radnog vremena kod instruktora u autoškoli istodobno ograničavajući i zaštitni element. Sa jedne strane autoškola da bi uopće bila autoškola prema standardima stvarno bi morala imati barem jednog instruktora zaposlenog na puno radno vrijeme a trenutno za B kat. prema minimalnom fondu efektivih nastavnih i ispitnih sati upravljanja vozilom x minimalna cijena npr. 1840x115kn bez pdv = 211.600kn + prihodi iz teoretskog dijela za 50 kandidata x 30 sati =1500ns x 20kn bez pdv =30.000kn. Prema navedenome to je ispod 250000kn , dakle ostalo je još 50000kn rezerve za ostanak izvan sustava pdv odnosno po novo postavljenoj granici od 300000kn limita. E upravo je tu kvaka tzv. nelojalne konkurencije prema ozbilljnijim autškolama odnosno većini koje su u sustavu. Desetina takvih mirko autoškola u roku godine dana jednostavno će zakonski dopušteno uz malo vještije sturčno osoblje doslovce rasturiti sve bolje i jače autoškole, a part time zapošljavanje će postati imperativ a sigurnost i poslovna aktivnost i rad ostalih instruktora upitan, osim naravno tog prvo zaposlenog. Obzirom na okolnost da je dopušteno raditi stručnim voditeljima i predavačima dio radnog vremena odnosno voditelju i prdavaču u jednoj osobi, daljnji tijek događaja uz ovakvu hibridnu i neprofesionalnu liberalaciju koja se predlaže možemo očekivati čardak ni na nebu ni na zemlji......jer dio instruktora sa poduzetničkim ambicijama i nešto kapitala sa strane vjerovatno će pronaći svoju nišu , ali veliki dio instruktora suočiti će se sa radom na pola ili manje radnog vremena, sa ugovorom o djelu , sa ugovorom o radu preko agencije za zapošljavanje , pa i ovo malo sigurnosti ili dostojanstva što su do sada imali famoznom liberalizacijom za koju se poslodavce u autoškolama krivo optužuje da su protiv, nestati će ubrzo. Liberaziacija sa sobom nosi tešku selekciju često i nepoštenu. Ja sam osobno predstavnik poslodavca , ali u ovom trenutku moram preuzeti obvezu zaštite stečenih prava većine u osposobljavanju , a to su definitivno instruktori vožnje i predavači, a ne vlassnici, ispitivači ili policijski službenici. Osobno u slučaju ovako predložene hibridne i nepotpune liberalizacije tržišta našim ću instrutkorima predložiti na izbor jer im jednostavno nečemo moći jamčiti dosadašnji zakonit i fer radni odnos upravo zbog očekivane divlje i nelojalne konkurencije. Prije svega autoškole nisu ugovarale koliko je meni poznato zabranu utakmice, a da bi raskinule radni odnos moraju poštovani odredbe ZOR-a, sa druge strane ukoliko instruktor ili grupa insruktora želi otići i oprobati se u osobno ili zajednički u poduzetničkim vodama osposobljavanja i za to mogu ostvariti potrebne resurse dovoljno je da podnesu zahtjev za otkaz uz otkazni rok od 30 dana. Neki če to učiniti pošteno i fer u odnosu na dosadašnjeg poslodavca , ali veliki dio njih pripremati će u tajnosti svoje privatne autškole i krenuti sa lobiranjem i na taj način pripremati si radno mjesto. Naravno, to su već uobičajene stvari i na to se postojeće aktivne autoškole poslodavcu i sa druge strane sturčni zaposlenici kao posloprimci moraju svako na svoj način pripremiti. Ovisno od slučaja do slučaja kako je tko zadovoljan sa pozicijom u kojoj se vidi, ovisno o dobi iskustvu, znanju i spremnosti na rizik. Sloboda izbora je neminovna i logično da svako treba imati mogućnost okušati se u nekom biznisu , ali ukoliko se ne poštuje postojeće stanje i ne uzimaju u obzir cjelokupni uvjeti poslovanja i poduzetnišva , a posebno pogodnosti i nova pravila uvedena sa strane Ministarstva Financija za mirko poslodavce/poduzetnike jasno je da će veće i ozbiljnije autoškole sa 10 ili više zaposlenih , a posebno one sa godišnjim prihodima preko 3 miliona kuna ili one koje imaju i podružnicu ili više podružnica i same morati pokrenuti vlastito restruktuiranje jer Ukidanjem jedinstvenih minmalnih izračunskih elemenata otvara se pandorina kutija dampiranja i stvarne nelojalne konkurencije u kojoj se očekuje da će satnicu odrediti tržište. Zar neko uopće može pomisliti da će ozbiljan instruktor ili ozbiljna autoškola koja uredno podmiruje poreze i doprinose sa do sada minimalnom cijenom od 115kn+pdv po satu moći konkurirati odnosno da li će tu cijenu prodati pored autoškole ili instrutkora koje će konačnu cijenu postaviti na 115kn ili npr. 130kn bez obveze obračuna pdv , a ukoliko treba spustiti i na 80 kn ukoliko se uopće približi zakonskom limitu od 300000kn. Što se može očekivati...dakle pišem o UČINKU što je i predmet ove rasprave: smanjena zaposlenost na puno radno vrijeme instruktora vožnje, više instruktora na Zavodu i naravno većina na MINIMALCU što nije grijeh i zapravo je to zakonski dopušteno, odnosno nije zabranjeno. U naravi zbog ograničenog broja stručnog osoblja u osposobljavanju i ispitivanju (jedan dio najkvalitetnijeg mlađeg i obrazovanog sturčnog osoblja sa iskustvom instruktora i predavača što svakako je prije moguće prijeći će u ispitivače ukoliko ne sami onda će ih ekipa iz HAK-a izlobirati, gdje opet nastaje problem jer nema zabrane utakmice a autoškola tu osobu zakonski ne može niti smije zadržati). Prema mojim procjenama najgore će proći stariji iskusniji etablirani instruktori koji još nisu za umirovljenje, ali smatraju da im je prekasno ulaziti u poduzetničke vode i rizike jer usput znaju kako i na koji način funkcionira nadzorno kontrolno kažnjenička eskadrila koja se još i prijeti ponovnim uvođenjem instituta privremenog zatvaranja na 30 dana i oduzimanja licencija...zaključkom policijskog službenika??? Dakle sa jedne strane promovira se liberaizacija i poduzetničko radna sloboda , rizici tržišta i cijena ostaju, ali prekršajne odredbe , visoke kazne i prijetnja ostaju.....I konačno ne mogu razumijeti zbog čega bi neka visoko stručna i obrazovana osoba u prometnom smjeru jer je to propisano, uopće imala interesa raditi u budućoj autoškoli prepuštenoj tržištu uz bruto minimalac ili dvostruki bruto minimalac kada su te iste njegove kolege u resorno nadležnom ministarstvima, stručnoj organizaciji zaštićeni kolektivnim ugovorima, sindikalnim pravima i božičnicama, naknadama iz proračunskih izvora ili putem javnih ovlasti....Ukoliko netko ima volje i izvede komparaciju cijena minimalnih satnica za nastavne predmete autškola sa cijenama satnice zdravstvenih pregleda, prve pomoći, ispita, naknada, taksi , biljega i svega sličnog lako je zaključiti da za 45-60 minuta rada sa opremljenim vozilom i učiteljem vožnje (dakle vozilo i vozač) uz prosjećni prelazak 20-25kilometara/sat 115,00kn neto nije dostatno, pa možete usporediti i satnice sa sličnim uslugama. I za kraj malo šale o procjeni učinaka uz par uzrečica: "uvijek mogu raditi manje nego me plate" vrijediti će za autoškole i instrutkore, "koliko platiš toliko dobiješ, a možda i manje" vrijediti će za kandidate, "mogu naplatiti više , a odraditi kako mi odgovora jer ja odlučujem " , vrijediti će za ....pogodite koga. Mislim da sam previše pisao i možda će se netko pronaći u rečenome. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače.
101 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Navodim komentatora Matiju, pod Ciljeve Matija 02.01.2017 23:04 5 0 Poštovani, Uvidom u Čl. 14. st. 5. i čl. 15. st. 2. točke (f) i (g) Direktive 2006/123/EC, vidimo da se u tim propisima govori o slobodi pružanja usluga u onim državama članica EU u kojima pravni subjekt- pružatelj usluga nema državljanstvo, odnosno sjedište. Smatram da se ovo pravno pitanje sadržano u gore označenim pravnim pravilima EU ne odnosi na osnivanje i djelovanje autoškola. Navedeni pravni propisi EU nigdje eksplicitno ne govore o autoškolama, već samo generaliziraju o pružateljima usluga. Autoškola nije pružatelj usluga, već je autoškola pravni subjekt koji pruža obrazovanje fizičkim osobama. Ako je Ministarstvo unutarnjih poslova mišljenja da se treba libaralizirati obrazovanje za sudjelovanje u cestovnom prometu, onda to treba učiniti u skladu s nekim drugim pravnim pravilima EU, a ne ovim iz gore označenih pravnih pravila EU koji se tiću pružanja usluga. Dakle, treba osnivanje i rad autoškola uskladiti s pravilima EU koja se tiću obrazovanja. Iz ovoga je vidljivo da je vrlo vjerojatno učinjena pogreška kada je rad i djelovanje autoškola sasvim izašlo iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja. Pravno se moglo urediti da su i Ministarstvo unutarnjih poslova i ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja nadležni u postupanju prema autoškolama. Kao što vidimo, i sam naziv govori da se radi o školi – obrazovanju, a ne pružanju usluga. Lp. Primljeno na znanje Komentator iznosi svoja mišljenja o ranijim komentarima i ne iznosi nikakve prijedloge.
102 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Evo izvoda današnje objave djelova iz akcijskog plana Vlade RH, pa mi nije jasno čemu ovo e-savjetovanje i trud svih nas komentatora i sudionka rasprave ukoliko je već odlučeno o predmetu i valjda već postoji procjena učinka. Kako vidimo deregulacija propisanih cijena u odvjetništvu je simbolična za samo određene usluge, dok se kod autoškola planira sloboda otvaranja , ali prema pazi prema uvjetima kvalitete??? tko bi znao što će smislit možda neke standarde i ISO; DIN, koje će rijetko ko uopće moći ispuniti. Ukinuti će se fiksna regulacija minimalne cijene??? Dakle uvesti će se varijabilna regulacija miminalne cijene, fiskna regulacija maksimalne cijene, fiskna cijena ili se ukida u cjelosti pa će cijena biti kako kome odgovara i najpovoljniji onaj tko uspije ugovoriti što jeftiniji rad ili rad na minimalcu za instruktore i predavača , tko uspije raditi prvu i štoviše godina izvan sustava pdv i eto veselja. Ali ne lezi vraže može ne platiti radnika ili ne platiti porez, nikome ništa, ali ne dao bog ako aktivnim ili retroaktivni nadzorom unazad utvrdi nepravilnosti , prekršajna kazna ostaje minimalno 7.700kn za 1-4 optuženika unutar pravne osobe , ali eto prijedlog je da se vrati mogućnost privremenog zatvaranja na rok od 30 dana....Da su Vlada i članovi Vlade o tome informirani i koliko je to usklađeno sa Direktivama i kojima ja ne bih znao, ali predlažem da autoškole zatraže pomoć i konzultaciju sa našim europarlamentarcima koji su ih zaboravili kada je trebalo uvrstiti u obrazovne djelatnosti kamo i pripadaju po NKD 07 i zatim odvjetnicima i odvjetničkoj komori, što prije to bolje, Eto, kopije sa jednog javnog web portala: "Radi olakšanja pristupa tržištu profesionalnih usluga, primjerice, ukida se ograničenje marketinga odvjetnika i regulacija fiksne tarife za izvansudske odvjetničke usluge pravnog savjetovanja i davanja mišljenja, te ograničenja broja novoosnovanih autoškola po pojedinoj županiji ovisno o procjeni države, pa će se autoškole moći slobodno osnivati prema tržišnim uvjetima ako ispunjavanju uvjete kvalitete. Ukida se fiksna regulacija minimalne cijene nastavnog sata u autoškoli, zatim propisivanje starosti autobusa kao uvjeta da bude korišten za pohađanje vožnje." Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav konkretan prijedlog. Možemo samo istaknuti da se ne razmatra o „varijabilnoj regulaciji minimalne cijene“ niti o „fiksnoj regulaciji maksimalne cijene“, već o napuštanju koncepra propisivanja (bilo minimalnih bilo maksimalnih) cijena.
103 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Naznake i obuhvat materije koja se namjerava Zakonom urediti  Točka 7. nepotrebno je pisati "i instruktora" ukoliko su svi vozači izjednačeni 3 u 3 jer pojam vozač pokriva sve vozače, a ukoliko se inzistira na taksativnom upisivanju instruktora vožnje onda se moraju nabrojati svi vozači profesionalci i cijelo stručno osoblje uključeno u postupak stjecanja vozačke dozvole , ispitivači, nadzornici, voditelji......(što ne bi imalo smisla) , ovako predloženo ispada kako je instrutkor vožnje nekakva crna ovca , a vozač autobusa koji prevozi 50 putnika manje važan. IUS INFO OBJAVIO STAV HSU-a: (potvrđuje se potreba iznalaženja kvalitetnijeg rješenja, ali razdoblje produženja vozačke dozvole, osobno mislim da je privatljivija dob 70 godina, ali dob nesmije biti jedini kriteriji jer svakako je važniji kriterij opće psihofizičko zdravstveno stanje, kronična oboljenja ili u pojedinim slučajevima akutno zdravstveno stanje što je gotovo nemoguće sprovesti. Treba imati na umu da će se radni vijek u budućem razdoblju produžavati na 67 ili više godina. 29.12.2016 7.25 HSU: Vlada namjerava uvesti diskriminaciju starijih osoba Izvor: HINA ZAGREB, 28. prosinca 2016. (Hina), Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) u utorak je oštro prosvjedovala zbog najava da se osobama starijim od 65 godina uvede obvezni liječnički pregled za produženje vozačke dozvole, poručivši kako Vlada namjerava uvesti diskriminaciju starijih osoba. Postojeće zakonsko rješenje kojeg je propisala Vlada na čelu s premijerom Zoranom Milanovićem, a koju je podržavao HSU to pitanje rješava na potpuno transparentan i prihvatljiv način koji ide u korist sigurnosti prometa na cestama i starijim građanima, a ne lobijima čiji je interes zarađivati na osobama čija je jedina "krivnja" to što su stariji od 65 godina, poručili su u priopćenju. Po važećim propisima koje Vlada želi promijeniti, zdravstveni pregled se treba obaviti u slučaju da je obveza pregleda utvrđena uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. HSU smatra nedopustivim i nemoralnim namjeru Vlade da propiše obvezan liječnički pregled za osobe starije od 65 godina čime se na mala vrata uvodi još jedan "parafiskalni" namet s ciljem dodatnog osiromašenja umirovljenika i bogaćenja onih koji su već bogati. Iz HSU-a podsjećaju kako od ukupnog broja vozača u Hrvatskoj, više od 10 posto ima 65 i više godina, a statistike pokazuju da sudjeluju u 8,5 posto prometnih nesreća.Ističu i kako statistike pokazuju da starije osobe ne pripadaju najrizičnijim skupinama u prometu te pozivaju vladu da u interesu građana, odustane od dodatnog nametanja troškova i siromašenja starijih građana. Primljeno na znanje Statistički podaci također pokazuju da vozači stariji od 65 godina uzrokuju otprilike 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, iz čega se može zaključiti da ipak pripadaju rizičnoj skupini vozača.
104 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Ciljevi koji se namjeravaju postići Predloženim izmjenama i dopunama neće se postići namjeravani ciljevi: - uskladiti hrvatsko nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, - liberalizacija otvaranja i rada autoškola, Primljeno na znanje Komentar samo pogrešno ocjenjuje da se predloženim izmjenama hrvatsko zakonodavstvo neće uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije.
105 Denis Peloza 4. USPOREDBA OPCIJA, Opcija 4:(normativno rješenje) Da li predlagač uopće razumije što je i koliko kontradiktorno predložio pod točkama 2. i 3. Čemu zaseban sektorski upravni i stručni nadzor nad djelatnosti za koju se odlučuje kako se prepuštena djelovanju tržišta????? U ovom slučaju autoškole će morati inizistirati na ustavno pravnoj zaštiti poradi moguće unaprijed najavljene nadzorne represije. Apsolutno neprihvatljivo , jer su predmetne točke u naravi međusobno isključive. Prijedlozi su u suprotnosti sa poduzetničkim pravima i drugim direktivama EU. Uspostavlja se nedopustiva hibridna kombinacija potpuno dereguliranog ( liberalnog ) prava opstanka na tržištu , a sa druge strane zajamčene visoke regulacije kriterija za otvaranje/održavanje standarda uz dvostruku upravno nadzornu presiju (redovna inspekcijska tijela uz sektorski dodatni policijski i stručni nadzor).??? Privremena zabrana rada ako se ne obavlja posao u skladu sa propisima???? Primljeno na znanje Upravni i inspekcijski nadzor nad radom autoškola se rutinski provodi i nije u koliziji s pružanjem tih usluga na tržištu.
106 Denis Peloza 4. USPOREDBA OPCIJA, Opcija 3: (normativno rješenje) Opcija 3: procjene učinka su nerealne i nepotpune, a jednm djelom i diskriminatorne. Primljeno na znanje Komentar samo iznosi vrijednosne sudove o čitavom postupku procjene učinaka propisa.
107 Denis Peloza 4. USPOREDBA OPCIJA, Opcija 1: ne poduzimati ništa Netočno: postoje efikasna sredstva za dovođenje u red poslovanja nekih autoškola. Posebno je značajno istaknuti ono "nekih". Iz navedenoga očigledno je da nadležno ministarstvo ima saznanja koje su to "neke" autoškole pa slijedom toga logično je poduzeti potrebite radnje protiv manjine , a nije svakako racionalno zbog te manjine cijeli sustav razmontirati i time potencijalno oštetiti većinu autoškola koje posluju uredno. Potrebno je ciljano postupanje. "nepostojanje efikasnog sredstva za dovođenje u red poslovanja nekih autoškola" Primljeno na znanje Komentar ne iznosi nikakav konkretan prijedlog.
108 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Andro Pavuna....čini mi se da ste u pravu, ali pretpostavljam da problem predstavlja odvoz odnosno prijevoz na skladištenje oduzete pokretne imovine, a pri tome naravno nastaju troškovi. Zbog spore i neriješene pravne učinkovitosti postoji objektivna opasnost da se nekome nakon niza godina sudovanja mora vratiti npr. motorno vozilo u jednakoj vrijednosti odnosno u prvobitnom stanju....nije da sam siguran ali nisam niti daleko od istine. Širom HR morali bi se osigurati adekvatni i primjereni skladišni prostori koji usput moraju zadovoljavati minimalne tehničke i sigurnosne uvjete a to naravno predstavlja trošak za proračun uz nesigurnu naplatu npr. od osobe građanina na minimalcu, nezaposlene osobe ili ovršene osobe sa zaštinim računom. Oduzetu imovinu nije moguće prodati i naplatiti na licitaciji ukoliko ne postoji ili se ne nađe sigurniji i brži oblik pravomoćnosti. Primljeno na znanje Komentar ne iznosi nikakav prijedlog već se samo referira na jedan raniji komentar, iznoseći rezerve u pogledu ranijeg prijedloga.
109 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Naznake i obuhvat materije koja se namjerava Zakonom urediti  Savjetovanje iz 2015. pitanja i odgovori sa obrazloženjem U članku 202. stavak 4. (4) Osposobljavanje kandidata za vozače obavlja se prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, za pojedinu kategoriju vozila a koje propisuje minister nadležan za unutarnje poslove. Troškove osposobljavanja snosi kandidat za vozača. Tako da glasi: (4) Osposobljavanje kandidata za vozače obavlja se prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, za pojedinu kategoriju vozila, za “B” kategorijom kao osnovicom, a koje kao minimalne propisuje i najmanje jedanput u dvije godine usklađuje, S obzirom da je postojećim propisima propisana minimalna, odnosno najniža cijena osposobljavanja kandidata za vozače, razvidno je da autoškole mogu slobodno imati i veću cijenu osposobljavanja kandidata za vozače u svojim autoškolama, pa jedinstvene minimalne izračunske elemente vrijednosti nastavnog sata nije potrebno dopunjavati. prema zahtjevima Ministarstvo unutarnjih poslova. Obrazloženje: Obzirom na neprestani rast cijena nafte, redovnog inflatornog ciklusa, porasta troškova života i bruto plaća, kao i svih ostalih troškova poslovanja, jedinstvene minimalne izračunske elemente, kao važan zaštitni mehanizam u djelatnosti osposobljavanja vozača, potrebno je godišnje najmanje jedanput usklađivati s indeksom rasta cijena. Time se osigurava da minimalna zaštitna cijena uistinu to i bude, a ne da se autoškole dovedu u poziciju ( kao sada ) da ta cijena ne pokriva ni najosnovnije troškove. Situacija u kojoj neki troškovi poslovanja porastu skoro i 100% a jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata ostanu nepromijenjeni opasna je za ovu djelatnost ( koja se obavlja u općem interesu) jer izravno može utjecati na razinu kvalitete osposobljavanja. Neprimjenom takve metode nadalje se dozvoljava implementacija damping cijena u kombinaciji sa neprijavljivanjem stvarnih troškova i prevacivanjem istih iz zakonski oporezivih u neoporezive, najčešće na teret poreza i doprinosa, čime su ugroženi najviše sami instrkutkori-zaposlenici kao najborojniji u samoj djelatnosti. (JIENS NISU MJENJANI OD DANA DONOŠENJA) Nije prihvaćen Propisivanje minimalnih cijena osposobljavanja kandidata za vozače suprotna je pravilima o tržišnom natjecanju te je potrebno u potpunosti napustiti taj pristup ovom pitanju.
110 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Naziv propisa Potsjetik na savjetovanje iz 2015 i odgovore na primljene prijedloge. (mladi vozači i zdravstveni pregledi) Člankom 8. se mijenja članak 222. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ukidanjem starosne dobi i oslanjanje na možebitnu samoodgovornost vozača dovodi u pitanje sigurnost odnosno savjest osjetljive skupine vozača starije životne dobi uz arhaično i neuvjerljivo obrazloženje „ što se pokazalo kao prekomjeran teret za građane te životne dobi“, pa nije jasno da li se time želi pogodovati odnosno financijski olakšati građanima prihvaćajući mogućnost da dio njih ipak ostaju vozači unatoč psihofizičkim ili zdravstvenim problemima , pa se time odgovornost prebacuje na odnos između obiteljskoi liječnik-i pacijent kao vozač starije životne dobi. Razmotriti opciju “a najduže do 75. godine života, kada je vozač dužan se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača“, a sasvim je sporedno pitanje financijskih troškova pregleda u odnosu na potencijalne posljedice nastanka materijalne i nematerijalne štete, te kakav će stav u budućnosti zauzeti osiguravajuća društva prilikom osiguranja i procjene rizika. DOPUNSKI PRIJEDLOZI U ODNOSU NA NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA Prihvaćena je opcija po kojoj se vozač dužan podvrgnuti liječničkom pregledu prilikom produženja vozačke dozvole samo ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana, jer ovakvo rješenje, zapravo, ne bi predstavljalo kvalitativnu promjenu. Članak 2.stavak 1. dopuniti na način: 67) »mladi vozač« je vozač u dobi do 24 godine i svaki vozač stariji od 24 godine u razdoblju od dvije godine od dana kada mu je prvi put izdana vozačka dozvola. (starosna dob vozača početnika nije ključni preduvjet za sigurno i odgovorno upravljanje vozilom) Članak 202.stavak 1. Prijedlog izmjena i glasi : Podstavak 2) u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom potreban broj instruktora vožnje za uspješno ostvarivanje nastavnog plana i programa osposobljavanja, a poslodavac sa podružnicom (izdvojenim pogonom) izvan sjedišta autoškole, uz potreban broj instruktora s punim radnim vremenom može imati u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme najviše jednog instruktora vožnje po autoškoli s najmanje pola radnog vremena, (u okvirima Zakonu o radu i drugim propisima koji reguliraju privremeno, povremeno ili stalno zapošljavanje na nepuno radno vrijeme) Podstavak 4) najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu ili zakupu opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače A1, A2, A ,AM i B kategorije vozila do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti, (omogućava se konkuretnost i racionalizacija Pojam „mladi vozač“ definira vozače s obzirom na njihovu dob, a ne vozačko iskustvo pa se prijedlog ne može prihvatiti. Prijedlog se ne prihvaća jer je rad instruktora vožnje u autoškoli već propisan postojećim propisima. S obzirom na trenutnu prosječnu starost vozila (A kategoriju 6,7 godina, B kategoriju 3,3 godine, C kategoriju 8,8 godina, D kategoriju 9,5 godina) smatramo da postojeće propise nije potrebno mijenjati. 17. Hrvatska gospodarsk a komora Sektor za trgovinu 217., 219. i 250. poslovanja prilagođena mikro i malim poslodavcima koji širim izborom odlučivanja u poslovanju prilagođavanjem ulaganja i amortizacije stvarnim uvjetima u poslovnom okruženju i održavanju djelatnosti posebno u manjim gradovima) Djelomično prihvaćen Prijedlog zakonske novele uključivat će podizanje dobne granice za pojedina vozila kojima se osposobljavaju kandidati za vozače.
111 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA POTSJETIMO SE: Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i veze o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 639 Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora, na 55. sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Konačnim prijedlogom zakona hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 639, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom, od 15. studenoga 2010. godine. Odbor je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Konačnim prijedlogom zakona, raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja, koji je kazao da je tijekom primjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama ustanovljena potreba za određenim izmjenama i dopunama Zakona, kako bi se što preciznije i detaljnije regulirala problematika prometa na cestama, što bi pridonijelo dodatnom povećanju sigurnosti prometa na cestama. Radi usklađivanja s Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-3084/08, od 7.travnja 2010. godine, predlaže se novi način regulacije upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Također se radi usklađivanja s Direktivom 126/2006/EZ predlaže se uvođenje nove D1 kategorije vozila, kao i rekategorizacija četverocikla i izmjene u obvezi obavljanja tehničkih pregleda za određene vrste vozila. U raspravi je ocijenjeno je da bi novim konceptom više zakona, kojima bi se izdvojila i uredila pojedina područja, koja su sada definirana Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, pojedina ministarstva preuzela sve obveze i odgovornosti određene zakonom, odnosno odgovornima osim Ministarstva unutarnjih poslova učinilo i druge subjekte. Izražena je sumnja da će povećani iznosi novčanih kazni imati veće efekte u smanjeju broja prekršaja u prometu, te da bi se kazne mogle definirati po nekom drugom kriteriju (imovinski cenzus, kumulativni način kažnjavanja i dr.). Ovim povećanjem bi pravosuđe bilo dodatno opterećeno. U raspravi su pozitivno ocjijenjeni rezultati i značajke u dosadašnjoj primjeni Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Konstatirano je da bi svako smanjivanje utvrđenog standarda u Zakonu bilo neprihvatljivo. Posebno je ukazano na predloženu izmjenu odredbe članka 202. stavak 1. točka 2. i 4.. Smatra se da predložena izmjena odredbe članka 202. stavak 1. točka 2. nejasna i neprecizna jer govori o zaposlenicima, a ne o instruktorima vožnje – strukovnim učiteljima koji su ključni subjekti procesa osposobljavanja kandidata za vozače, te da se u rečenoj odredbi nepotrebno pozivati na odredbe Zakona o radu, pogotovo jer je ta materija kvalitetno uređena Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače. Naglašeno je da bi predložena izmjena odredbe članka 202. stavak 1. točka 4. na način da se propisuju odnosno predlažu smanjeni tehnički zahtjevi za vozila autoškola, negativno utjecala na dosada postignute rezultate, odnosno ne smiju se narušavati postignuti standardi. Izraženo je mišljenje da bi osposobljavanje sa starim vozilima sa zastarjelim tehničkim rješenjima bilo opasno s gledišta novih vozača, te što će se događati s njima nakon položenog vozačkog ispita, odnosno kakve ćemo profesionalce vozače imati u odnosu na konkurenciju koja ih očekuje na globalnom tržištu. Imajuči u vidu predloženu izmjenu u smislu ovlasti koje imaju jedinice lokalne samouprave, istaknut je problem da službene osobe jedinica lokalne samouprave, prometni redari, nemaju ovlast u postupku utvrđivanja identiteta počinitelja prekršaja, kako to u postupanju imaju policijski službenici, te da bi trebalo razmisliti o proširenju ovlasti prometnih redara, čime bi se postigla veća učinkovitost u primjeni Zakona.Članovi Odbora su mišljenja da je nužno predložene izmjene odredbe članka 202. stavak 1. točka 2. i točka 4. i članka 229. stavak 3. važećeg Zakona urediti na slijedeći način: U članku 202. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: ”2) u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme najmanje jednog instruktora vožnje B kategorije vozila s punim radnim vremenom i potreban broj instruktora vožnje u radnom odnosu za kategorije vozila za koje autoškola ima rješenje u svrhu uspješnog ostvarivanja nastavnog plana i programa osposobljavanja,”. U članku 202. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi: ”4) najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu ili zakupu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače. Pri tome vozilo B kategorije mora biti osobni automobil s četvora ili petora vrata, s najmanje dva zračna jastuka i ABS sustavom za kočenje do 10 godina starosti, vozila A1, A2, A i AM kategorije moraju biti da 12 godina starosti, vozila C1, C, D1 i D kategorije moraju biti s ABS sustavom za kočenje do 15 godina starosti, a priključna vozila osim za B+E kategoriju moraju biti s ABS sustavom za kočenje,”. Primljeno na znanje Komentar ne iznosi nikakav konkretan prijedlog, već samo iznosi zaključke Odbora za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora, sa sjednice održane 15. studenoga 2010. godine, koji se odnose na tada predloženu novelu Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
112 Denis Peloza NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 5. SAVJETOVANJE Nažalost, izneseno je niz subjektivnih , netočnih i nepotpunih činjenica u svezi rada i nadzora nad radom autoškola, a teret i odgovornost mogućih penala za dvojbene članke zakona donesene upravo od strane ministarstva na koje su dugi niz godina upozoravale upravo autoškole putem svojih udruga ili predstavnika, želi se prenijeti na djelatnost osposobljavanja. Autoškole su itekako zatvarane i naplaćene su im prekršajne kazne u milijunskim iznosima. Također su ministarstvo i stručna orgaizacija u svojim očitovanjima i dopisima predmetni zakon i sustav osposobljavanja putem autšokola prezentirali kako jedinstven i izuzetno kvalitetan sustav, pa se kroz prethodne javne rasprave odbacivalo upravo dio prijedloga koji se sada nude. Ukoliko minisarstvo smatra kao što tvrdi da nadzor nad radom autšokola nije polučio rezultate i da nije kvalitetan onda je to dovođenje u zabludu javnosti. Sada se može isčitati iz teksta da se sa jedne strane autoškole trebaju staviti na tržište, da se planira još žešće normiranje, kontrola i kažnjavanje. Uz otvaranje mreže, ukidanje minimalne zaštitne cijene rada koja je morala omogućiti i osigurati cijenu rada i bruto plaća zaposlenika koja je zbog potrebnih kvalifikacije i licenija omogućavala obračun i isplatu plaća iznad minimalno zakonski propisane koja se odnosi na NKV, PKV i sve ostale kategorije , sada se želi rušiti. Uz mogućnosti otvaranja autoškola koje će neke biti u sustavu ili izvan sustava obračuna pdv što je legalna zakonita kategorija, očekivano može rezultirati kompletnim potresom u sektoru i povratak na "divlje poslovanje". Sa jedne strane pitanje osposobljavanja i stjecanje vozačke dozvole koja bi trebalo biti u svrhu zaštite zdravlja , života i materijalnih vrijednosti OBJAŠNJAVA SE TRŽIŠNOM KATEGORIJOM DJELATNOSTI (dakle naši mladi kandidati i budući vozači njihova sposobnost i potencijal ugoroze postaju pitanje tržišne cijene, a sa druge strane kroz uvjete , kontrole i nadzor predlaže se pojačano zakonodavno i podzakonsko normiranje i nadležnost represivnog sustava koji bi ostao u nadležnosti resornog ministarstva. Samo po sebi navedeno je u koliziji i protupravno. U tom slučaju MUP može nadzirati isključivo tehničku i prometnu ispravnost, a incpekcijski nadzor nad radom (porezni, radni i materijalni) morao bi biti u nadležnosti postojećih kontrolnih službi i inspektorata. Obzirom na svu specifičnost trebalo bi ići na na poputno novi Zakon o autoškolama ili uvjetno na novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama, a još jedne Izmjene i dopune svakako uvjetuju pod obveznim objavu pročišćenog Zakona. Sudjelovanje predstavnika autoškola u izradi dijela zakona koji uređuje njihovo poslovanje je bezuvjetno. Primljeno na znanje Trenutno se ne radi na opciji razdvajanja materije koja je sada uređena Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u više različitih zakona.
113 Darko Ljubić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Ukinuti Članak 202. stavak 4 koji propisuje starost vozila za osposobljavanje. Apsurdno je da RH ima najstroži propis o starosti vozila za obuku u cijeloj Europi. Maksimalna starost od 7 godina za B kategoriju je aspsurd kao da smo najbogatija država svijeta. Ta odredba otežava poslovanje i dovodi u nepotrebne troškove i ulaganja jer većina vozila je i nakon 7 godina tehnički ispravna i ima sve suvremene i tehničke uređaje i bez problema može osposobljavati kandidate. Ili odredba o starosti A kategorije na 10 godina a ostale kategorije na 12 godina. Apsurdno je da mnogo vozila A kategorije sa 10 godina starosti i pređenih svega 10 do 20 tisuća kilometara ne može više raditi u auto školi. Ili da autobusi i kamioni nakon 12 godina starosti ne mogu osposobljavati kandidate za vozače te se isti prodaju u prijevozničke tvrtke i voze djecu po cijeloj Europi ili kamioni puni tereta po cijeloj europi prevoze teret. Primljeno na znanje Odredbe o maksimalnoj starosti vozila na kojima se provodi osposobljavanje kandidata za vozače smatramo bitnima za održavanje postignutih standarda u obuci kandidata za vozače.
114 Darko Ljubić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PODRŠKA PRIJEDLOGU MINISTARSTVA O UKIDANJU MREŽE AUTO ŠKOLA. Mreža auto škola ja protustavna i protuzakonita odredba radi čega je Europska komisija podnijela tužbu protiv RH. Podrška ukidanju clanka 201. stavak 2 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji spominje mrežu auto škola te podrška ukidanju Pravilnika o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola NN 117/ 12 Primljeno na znanje Komentator podržava predloženi smjer zakonskih izmjena.
115 Darko Ljubić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Slažem se sa komtarom Romana Kovačeka o zadržavanju minimalne cijene i ukidanja protuustavne odredbe o mreži auto škola. Svi VI koji se borite protiv ukidanja mreže auto škola ste smiješni i prodajete priče radi vlastitih interesa jer ne želite novu konkurenciju. Pa tko ste VI da bi se samo vi bavili tim poslom i od kud Vam pravo i gdje Vam je obraz da se protivite ukidanju mreže koja uskraćuje Ustavom i Zakonom zajamčena prava ostalim građanima koji se pod istim uvjetima kao i Vi žele baviti tim poslom... Primljeno na znanje Komentator samo izražava podršku predloženom smjeru zakonskih izmjena.
116 Darko Ljubić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA AUTO SL91 PULA Slažem se ja s vama u većini toga i zaštitio bih cijenu rada i protiv sam odredbe o zatvarnju auto škola na mjesec dana i protiv toga se svi moramo što prije pobunit ali mislim da je kasno da će Zakon kakav je zamišljen uskoro u proceduru i biti će izglasan po hitnom postupku u prvom kvartalu 2017. Smatram da je zatvaranje auto škole po odmah na 30 dana od strane policijskog službenika! protuustavna stvar. Pa nitko nije kriv dok mu se ne dokaže krivnja i smatram da se treba boriti protiv toga da policijski službenik rješenjem (zaključkom) zatvori auto školu na trideset dana. Neka se zatvori auto škola ali po rješenju Suda a nikako na ovaj način. O satima rada instruktora nitko ne govori o 250-300 nego o cca.200 sati koliko instruktor radi i danas u obliku preraspodjele. Zašto to isto ne bi bilo omogućeno u obliku prekovremenog. Nitko nikoga ne tjera na prekovremeni rad on je omogućen Zakonom o radu. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama svim vozačima osim instruktorima vožnje je dopušteno raditi(voziti) više od 8 sati dnevno i 40 sati tjedno a instroktori k tome ne voze pune već školske sate. Ili vaš komentar da li bi dali svoje dijete na obuku instruktoru koji vozi 50 sati tjedno te ste sami tim protiv povećanja satnice instruktora. Pa instruktori dan danas kada imaju posla voze i 52 sata tjedno u obliku preraspodjele i zašto to isto ne bi mogli u obliku prekovremenih sati. Radi čega bi Pravilnik bio u suprotnosti sa Zakonom pa instruktoru brani da bude zaposlen na pola radnog vremena a svi ostali kadrovi u auto školi i u svim ostalim djelatnostima mogu raditi na pola radnog vremena. Odredba da instruktor mora raditi isključivo na puno radno vrijeme i da ne smije raditi prekovremeno već radi preraspodjelu je u suprotnosti sa Zakonom radu iz nekih drugih interesa a ne kvalitete rada i radi toga instruktor nije zadnja rupa na sviralu. I smatram da ravnatelj i pedagog mogu radit i rade više poslova ne sjede samo u kancelariji već se bave i drugim poslovima i rade i u struci i van struke više od 40 sati tjedno. Ako može biti voditelj i predavač 4 sata zato ne može biti instruktor 4 sata i voditelj. I ako je osoba samo stručni voditelj bez ikakvih problema može raditi najmanje 6 sati kao instruktor vožnje ili da predavač na dan kada nema predavanje ne može raditi 8 sati kao instruktor vožnje je apsurdno. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakve konkretne prijedloge.
117 Darko Ljubić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani AUTO SL 91 PULA, Nisam ja pomiješao sustav mreže i ostale odredbe odnosno struku već sam komentirao da je odredba o mreži auto škola odnosno onemogućavanje otvaranja novih auto škola u suprotnosti sa odredbama Ustava i nekih Zakona i ne bi bez razloga radi toga Europska Unija podnijela predtužbu protiv RH i prijeti nam novčanim sankcijama. Vi se svjesno borite za mrežu jer svoje projekcije poslovanja temeljite na postojećem sustavu i režimu otvaranja i rada auto škola. Zašto bi se samo Vi bavili tim poslom na temelju čega. Zašto ne bi još netko tko ispunjava uvjete otvorio auto školu. Te priče o kvaliteti su prodavanje magle jer ne želite dolazak nove konkurencije a i nisu točne je prema svim načelima u svim strukama nedostatak nove konkurencije na duži rok uzrokuje pad kvalitete. Ili uspredbe sa mrežom ljekarni su smiješne pa u RH se zadnjih 12 godina otvorilo stotinjak novih ljekarni a niti jedna nova auto škola. Osim toga smiješno je uspoređivati sustav auto škola sa farmaceutskom i medicinskom industrijom. Smatram da bi se o svim ostalim odredbama u sustavu trebalo raspravljati ali o mreži auto škola nikako. Ministarstvo je najavilo prilagodbu mjerodavnih propisa prema propisima o radnim odnosima. Zašto npr: - stručni voditelj ne bi mogao voziti 8 školskih sati kao instruktor vožnje - zašto predavač onaj dan kad nema predavanje ne može raditi puno radno vrijem kao instruktor vožnje a u dane kada održava nastavu na pola radnog vremena kao instruktor vožnje -zašto instruktor ne može biti prijavljen na pola radnog vremena što je u suprotnosti sa Zakonom o radu -zašto instruktor ne bi mogao raditi sukladno Zakonu o radu 50 i više sati tjedno već je ograničen na 40 školskih sati - zašto instruktor koji ispuni uvjete ne bi mogao biti samostalni obrtnik kao što je slučaj u većini zemalja ( isto bi povećalo kvalitetu obuke ali bi smanjilo prihode vlasnicima auto škola) - zašto ispitni sat ( instruktor +trošak vozila + trošak auto škole) košta 147 kn a ispitivač na ispitu 236 kn + 40 kn - zašto ako je propisana minimalna cijena sata vožnje u auto školi od 115 kn + PDV nije propisano koliko od te cijene ide instruktoru vožnje po satu. Činjenica je da mnogi instruktori rade i za cca 25 kn i manje po satu a kandidat sat plaća 147 kn. - i još mnogo toga To su stvari o kojima bi se trebalo raspravljati a ne o mreži auto škola jer mreža je protuustavan i protuzakonit propis i mora biti ukinut. Hvala. Primljeno na znanje Komentator, u bitnome, podržava smjer u kojem se predlaže novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
118 Darko Ljubić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Još jednom pozdravljam najavu liberalizacije otvaranja auto škola i smatram da se o svemu može razgovarati i raspravljati osim o Praviliniku o mreži i kriterijima o dovoljnom broju auto škola.Navedeni Pravilnik krši Ustavna prava i u suprotnosti je sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja . Agencija, Europska komisija i mnogi drugi godinama upozoravaju da se navedeni propis treba ukinuti. Npr u gradu Zagrebu već više od 12 godina nije otvorena niti jedna nova auto škola jer postojeće štiti Zakon koji sprječava otvaranje novi auto škola što je kršenje Ustavnih prava i u suprotnosti je sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. Bilo kakva objašnjenja u branjenju ovog propisa su suvišna jel svi moramo biti jednaki pred Zakonom. Hvala. Primljeno na znanje Komentator podržava predloženi smjer zakonskih izmjena.
119 Darko Ljubić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 1. PROBLEM .. Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
120 Darko NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Pošto sam instruktor vožnje napisao bih nešto i o problemima u nastavi konkretno vezano za instruktora vožnje. Instruktoru vožnje propisano je da nakon održanog nastavnog sata koji traje 45 minuta mora imati pauzu od 15 minuta, a iza blok sata koji traje 90 minuta mora imati pauzu od 30 MINUTA.To u svjetskoj praksi nije poznato odnosno nigdje u obrazovanju ne postoji. U školstvu postoji mali odmor u trajanju od 5 minuta i veliki odmor u trajanju od 30 minuta. U medicini doktori rade operacije nad pacijentima koje znaju trajati i 5 i više sati, a zamislite nemaju uopće pauze, odnosno njihovo radno vrijeme traje 12 punih sati dnevno(dakle ne školskih).Pametnom dosta! Postavlja se pitanje TKO je to propisao? To je propisao Mup ali isključivo na savjet pojedinca u Hak-u, koji nikada nije radio kao instruktor vožnje ili je radio vrlo, vrlo kratko i pobjegao na rukovodeći položaj te si uzeo za pravo da piše o onome što očito (nažalost) uopće ne razumije. Evo primjera iz kojeg se lijepo vidi da te pauze stvarno nemaju nikakvog smisla. Uzmimo da instruktor vožnje danas radi 8 nastavnih sati. Planirao je odraditi 4 blok sata. 1.blok sat od 8 00 - 9 30. Nakon toga 30 minuta pauze!!! Što da radim 30 min., kud da idem? Dobro odem recimo , popiti kavu. 2.blok sat od 10 00 - 11 30. Opet pauza od 30 min.. Što da radim? Kud sad da idem? Konkretno danas, godišnje doba zima, vani temperatura -10. Ne idem nikuda, sjedim u vozilu, motor radi kako se ja ne bih smrznuo. Da li odgovorni brinu o ekologiji? Da li itko u Hak-u razmišlja o bilo čemu osim o svojim uskim interesima (kako ostvariti što veći profit. A Udruga građana!) koje onda vrlo uspješno preko Mup-a implementiraju u propise? I tako još dva blok sata instruktor gubi vrijeme čekajući da pauza prođe. Što recimo ako ste se odvažili pa niste imali pauzu nego nastavili raditi. E i tu ima lijeka. U prometu policija juri za autoškolama i odmah, ne čekajući da se isključimo iz prometa, na sred križanja traži nalog za osposobljavanje, da vidi radite li pauze. Ako niste napravili pauzu kazna je 1000 kn. Vidimo da policija razmišlja i o većim kaznama, valjda da nam uzmu licencu za rad ili da zatvore autoškolu.... I sad zamislite vrh licemjerja.Kažu nam ovi iz Hak-a da smo mi partneri u procesu osposobljavanja!!! Neću se predstaviti svojim imenom i prezimenom jer se bojim odmazde Hak-a, preko svojih ispitivača, koji su opet priča za sebe, jer za njih ne vrijede nikakva pravila, nemaju nikakvih kontrola.... Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
121 Dario Stanko  3. MOGUĆE OPCIJE , 3.4. OPCIJA 4: - (normativno rješenje) Poštovani, 1. "Redefiniranjem pojma „mladi vozač“ na način da se obuhvate svi vozači motornih vozila do navršene 24. godine života, kojima je izdana vozačka dozvola Republike Hrvatske." - redefinirati dobnu granicu "mladih vozača" sa 24. godine života na 25. 2. "Redefiniranje sustava negativnih prekršajnih bodova, na način da se, kao pravna posljedica prikupljenih 12 negativnih bodova, donosi rješenje o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole, odnosno, kod mladih vozača, već nakon prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova." - sukladno povijesni pokazateljima i zapisima, potrebne su stroge mjere. Umjesto 12 negativnih propisati 8 negativnih bodova odnosno za "mlade vozače" 9 negativnih prekršajnih bodova smanjiti na 6. 3. "Propisivanje dužnosti podvrgavanja zdravstvenom pregledu prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života vozača." - apsolutno propisati, ali mora postojati određena vrsta balansa tj. trošak takvog preventivnog ili periodskog pregleda bi trebalo snositi MUP ili HZZO (ukoliko osoba nije evidentirana u ulozi prekršitelja Zakona). Nikako mi nije jasno zašto nema i ostalih odredbi iz Zakona poput Tehničkog pregleda i naknada za obavljanje istog (primjerice da se konačno i ukine naknada za korištenje alternativnih pogonskih goriva koje nemaju apsolutno nikakvog smisla samim time što je ekološki prihvatljivije gorivo za okoliš), zatim financijske disciplinske mjere odnosno kazne koje se pod hitno moraju povećati jer su iznosi nerealni obzirom na snagu motora automobila kojim je počinjen prekršaj. U potpunosti je potrebno izmijeniti poglavlje 5. Zakona i to od članka 51. zaključno s 55. odnosno povisiti iznose za duplo. Nije prihvaćen Povisivanje dobne granice za mlade vozače s navršenih 24 na navršenih 25 godina života ne bi donijelo nikakav kvalitativan iskorak. Ova dobna granica (od 24 godine) je uzeta zbog prakse u drugim zemljama i europskih normativnih dokumenata, u kojima se ona uzima kao mjerodavna za stjecanje određenih prava (primjerice minimalna dob za stjecanje prava na upravljanje autobusima D kategorije, minimalna dob za stjecanje prava na upravljanje motociklima A kategorije, bez prethodnog iskustva u nižim kategorijama i sl.). Spuštanje predložene bodovne granice za ukidanje vozačke dozvole na 8 odnosno 6 negativnih prekršajnih bodova, ipak, smatramo prerigoroznim rješenjem. Podvrgavanje liječničkom pregledu prilikom produženja vozačke dozvole nakon navršene 65. godine života i posljedične materijalne troškove vezane za taj pregled ne smatramo diskriminatornim niti prevelikim teretom. Produženje vozačke dozvole nakon navršene 65. godine života nije nešto što je vozač dužan učiniti, ali ukoliko želi treba se podvrgnuti liječničkom pregledu i dokazati da je zdravstveno sposoban za upravljanje motornim vozilom. Smatramo da je najlogičnije i najpoštenije rješenje da trošak takvog pregleda snosi vozač koji želi produžiti valjanost vozačke dozvole. Ministarstvo unutarnjih poslova ne može na sebe preuzeti teret snošenja materijalnih troškova kojima su izloženi vozači, pa tako niti troškova njihovih liječničkih pregleda. Staviti taj trošak na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje također ne smatramo primjerenim, jer se iz sustava zdravstvenog osiguranja pokrivaju, u prvom redu, troškovi liječenja osiguranika i ostali vezani troškovi.
122 Dalibor Barbalić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Cilj bi trebao glasiti: Obavezom podvrgavanja izvanrednom liječničkom pregledu profesionalnih vozača i instruktora vožnje koji su pravomoćno kažnjeni zbog upravljanja vozilom s nedopuštenom količinom alkohola u krvi želi se pojačati liječnička kontrola osoba koje konzumiraju alkohol te upravljaju vozilom u pijanom stanju. Nemožete u isti koš trpati amatere, profesionalce i instruktore koji moraju biti primjer amaterima ! Zašto nakon 3 prekršaja !? Odmah nakon prvog prekršaja ! Nije prihvaćen Zakonsko rješenje po kojem bi se vozača upućivalo na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled već nakon prvog slučaja upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola smatramo prerigoroznim. Smisao upućivanja vozača na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled u ovim slučajevima je provjera postoji li kod tog vozača alkoholizam, a u njega se ne bi moglo posumnjati već nakon prvog slučaja upravljanja motornim vozilom u alkoholiziranom stanju. Iz tih razloga ne pravi se niti razlika između tzv. „amatera“ i tzv. „profesionalnih vozača“.
123 Benedikt Stjepanović NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Kao prvo,problem je što zakon o SPC i pravilnik o osposobljavanju vozača donose osobe koje nemaju dovoljno znanja i iskustva u prometu,ili imaju znanja a nemaju iskustva,ili imaju iskustva a nemaju znanja,ili imaju iskustva i znanja,ali jednostavno donose krive odluke jer se ne savjetuju sa strukom.Tako smo jednom prilikom imali ministra unutarnjih poslova koji je bio doktor medicine,a nije imao niti položenu B kategoriju,a potpisivao je sve zakone za vozače.Dakle,treba proširiti radnu skupinu koja raspravlja o zakonu o SPC i pravilniku o radu auto škola,u kojoj bi trebali biti profesionalni vozači,instruktori vožnje,ovlašteni ispitivači,predstavnici MUP-a i osoba koje postavljaju signalizaciju na cestama.(naravno samo predstavnici) Govorim iz iskustva u prometu od 3 desetljeća,kao profesionalni vozač,instruktor vožnje i ovlašteni ispitivač na vozačkim ispitima.Nažalost,nitko od nas ne može posebno utjecati na smanjenje prometnih nesreća,sve dok se ne promijeni svijest vozača,jer malo je vozača koji su u stanju prepoznavati opasne situacije u prometu.Puno vozača vozi jednako izvan naselja kao i u naselju,pretječu gdje nije dozvoljeno,svi nekuda žure.Ne bi bio problem niti alkohol kada bi vozači vozili prema ograničenju i uz poštivanje svih pravila.Što se tiče mladih vozača,činjenica je da su neiskusni i još k tome željni dokazivanja i treba im se propisati posebna ograničenja.No,nije u redu svaljivati krivicu na auto škole.Moramo biti svjesni da kandidat kada izađe iz auto škole nije PRAVI VOZAČ niti to može biti.U auto školi se mogu steći samo osnove upravljanja vozilom,a pravi vozač se postaje vožnjom,prijeđenim kilometrima.A,da bi se stanje u auto školama moglo popraviti i dati kandidatima više znanja,trebalo bi prvo ukinuti polaganje na prometnom vježbalištu jer se tako gubi puno vremena na učenje radnji koje se mogu ionako naučiti u stvarnim situacijama.Starost vozila u auto školama je bezvezarija i veliki trošak za auto škole.Tragikomično je da vozilo za osposobljavanje vozača "D" kategorije ne smije biti starije od 12 godina,a autobusi koji se koriste u javnom prijevozu nemaju ograničenja.Pa tako imamo i školske autobuse koji su stariji od 20 godina.Vozila za osposobljavanje "B" kat. isto bi trebalo ukinuti starost vozilla,a možda uvesti da se polaže na vozilima duljine najmanje 4 m i sa benzinskim motorima. Jer,nije isto polagati na malenom automobilu sa dizel motorom ili na većem vozilu sa benzinskim.Puno se roditelja žali da im djeca nisu ništa naučila u auto školi jer im se gasi motor,a razlog je samo taj što su polagali na dizelu,a kod kuće ih čeka benzinac.Isto tako bi se trebao propisati veći broj kilometara za vrijeme obuke,jer kandidati ne prevezu niti 500 km i dobijaju vozačku dozvolu.To je premalo! Postoje tvrdnje da neke auto škole namjerno krše pravila i da se treba pojačati nadzor i uvesti zabrana rada.Žalosno je da netko tako razmišlja! Instruktori nisu nikakvi kriminalci i sramoti ih se na svakom koraku presretanjem na cesti od strane policije s uključenom rotacijom.Koliko je meni poznato,auto škole su zatvarane zbog sitnih pogrešaka instruktora gdje nije bilo potpisa kandidata,upisanog vremena vožnje,ili ne poklapanja naloga i knjižice,u zadnje vrijeme drakonske kazne ako je vozilo bilo na tehničkom pregledu a upisan i sat kandidatu da je u to vrijeme vozio,jedna auto škola je zatvorena zbog toga što je kandidatu poklonila priručnik ...zar su to razlozi zatvaranja auto škola i kažnjavanja??? Dok su istovremeno neke auto škole stvarno imale velike propuste,a nikada nisu kažnjene niti sa 1000 kn. Iz nekog nepoznatog razloga,djelatnost osposobljavanj a za vozače je potpala pod nadležnost MUP-a,iako je logičnije ,ako se radi o AUTO ŠKOLI,OSPOSOBLJAVANJU,NASTAVI,NASTAVNIM PROGRAMIMA da se ta djelatnost vrati pod nadležnost ministarstva prosvjete.Jer ako je u hrvatskoj trodioba vlasti (zakonodavna,sudbena i izvršna) neka se MUP bavi onim za što je određen.Propisi koji su donešeni za djelatnike osoba uključenih u osposobljavanje vozača su najstroži od bilo koje djelatnosti,od stručne spreme,vremena rada i sankcija.Nitko ne gleda na iskustvo osoba koje bi trebale učiti kandidate ili provoditi vozačke ispite.Samo se gleda na nekakve diplome,papire,stručne spreme ovakve i onakve ,a što je sa iskustvom?Tko može ispitati bolje kandidata "C" kategorije od iskusnog VOZAČA koji prevaljuje tisuće kilometara kamionom ili za "D" kategoriju vozač autobusa koji aktivno vozi autobus. "B" kategoriju može ispitati i nstruktor koji se tom djelatnosti bavi najmanje 5 godina. Voditelj auto škole je izmišljena funkcija koja uopće nije potrebna u auto školi jer ionako su auto škole sa malim brojem uposlenih instruktora.To bi imalo smisla da su su auto škole sa 20 i više instruktora. Mreža auto škola MORA biti ukinuta,i nije nikada niti trebala biti uvedena.Jer,zašto bih ja sa 25 godina iskustva u ovom poslu bio zakinut za pravo da otvorim svoju auto školu?Možda ja imam neke bolje ideje za učenje kandidata,ali ih ne mogu realizirati jer vlasnik škole ne dopušta zbog troškova.Zašto bi ,jedni ljudi imali auto školu uvijek,a drugi da ne mogu.Nije problem u broju auto škola.Što se tiče minimalnih cijena osposobljavanja,to ne bi trebalo dirati jer će neki u nedostatku posla sniziti cijenu i doći će do pada kvalitete osposobljavanja. Primljeno na znanje Komentator u jednom dijelu (ukidanje propisa o „dovoljnom“ broju autoškola) podržava predloženi smjer novele, dok formiranje cijene usluge osposobljavanja kandidata za vozače treba biti prepušteno tržištu.
124 Auto škola Hajduk d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Ciljevi koji se namjeravaju postići Ovo će imati za cilj uništenje autoškola u ovom obliku. Na žalost, prije 2004. godine smo imali takvu situaciju, kada su stručni djelatnici autoškola jednostavno bježali iz ove djelatnosti, jer nisu mogli imati adekvatnu naknadu za svoj rad. A danas u našoj autoškoli imamo sedam stručnih djelatnika s višom ili visokom školom i taj smo trend htjeli pratiti i ubuduće, ali će novim propisima to praktično biti neizvedivo. Prosječna starost vozila u RH je zadnjih godina narušena i ispod smo prosjeka starosti vozila u Europi, a novim zakonom će se dodatno narušiti. Pojedinci već najavljuju otvaranje autoškola za pola cijene od one koja je trenutno na tržištu i to još bez PDV-a, jer prvu godinu poslovanja novootvorena autoškola ne mora biti obveznik PDV-a. To postojeće autoškole svrstava u nepovoljan položaj na tržištu i zbog toga će se svake kalendarske godine otvarati nove škole koje će biti u startu jeftinije 25% od postojećih. Ovo su grube činjenice. Stoga je bitna promjena ili bar prolongacija navedenog nacrta zakona u dijelu poslovanja autoškola. Primljeno na znanje Propisivanje minimalnih cijena nije u skladu s pravilima o tržišnom natjecanju na području pružanja usluga .
125 Auto škola Hajduk d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Zadnjih jedanaest godina, od kada je uveden postojeći sustav osposobljavanja kandidata, autoškole su imale stabilnost i prosperitet, a kao rezultat i trend opadanja prometnih nesreća: - 2006. godine bilo je ukupno 11.821 prometna nesreća, koje su skrivili mladi vozači, a 2015. godine 3.715 - 2006. godine bilo je ukupno 4.261 prometna nesreća s nastradalim osobama, koje su skrivili mladi vozači, a 2015. godine 1.414 - 2006. godine bilo je ukupno 129 prometnih nesreća s poginulim osobama, koje su skrivili mladi vozači, a 2015. godine 47. Navodimo samo podatke s mladim vozačima jer smatramo da su oni ipak direktni proizvod autoškola. Najave donošenja novih zakonskih odredbi o ukidanju mreže i minimalne cijene autoškole, bi iz temelja poljuljali sustav osposobljavanja vozača u Republici Hrvatskoj, već sada su izazvale negativne reakcije stručnih djelatnika autoškola. Smatramo da mi u autoškolama ulažemo najviše truda i rada u mladog vozača, a da pri tom imamo najniže naknade za svoj rad u odnosu na sve sudionike u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače: HAK za provođenje ispita iz nastavnog predmeta PPSP naplaćuje 147,50 KN, za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom B kategorije 236,25 KN,…, za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom D kategorije 377,50 KN; medicine rada naplaćuju uslugu zdravstvenog pregleda 437,50 kuna po polazniku B kategorije, 9 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći 450,00 KN, a cijena sata Upravljanje vozilom B kategorije u autoškoli 143,75 KN. Sad bi nam htjeli oduzeti i onaj egzistencijski minimum, a svim drugim ostaviti mogućnost propisivanja cijena svojih usluga. Tužno i žalosno je da se naša djeca tretiraju kao i krumpiri (bez uvrede našim poljoprivrednicima), ali naša djeca nisu roba i ne mogu biti na tržištu. Ljudi, njihovo zdravlje, životi i sigurnost sigurno ne spadaju u tržišnu kategoriju. Stoga smatramo i predlažemo da se odredba članka 200. ZSPC ne smije mijenjati. Svi drugi u sustavu osposobljavanja su elementi sigurnosti, ali ne i autoškole??? Upravo se i iz ovog prijedloga zakona vidi odnos prema autoškolama, koje su zanemarene do te mjere da ih nitko ništa i ne pita. (Gdje li smo imali ovakve sustave?). Zatim se navodi da je bio provođen loš strukovni nadzor nad radom autoškola, što je apsolutno netočno. Ovako uređen sustav i kontinuirana kontrola, mislimo da ne postoji niti približno u drugim strukama u RH. S tim u vezi molimo pročitati Bilten Hrvatskog autokluba izdanog 2015. godine. Citiramo i dio teksta navedenog biltena, na stranici 7: “Svakako se može zaključiti da su izmjene zakonske regulative u 2004. godini učinile ogroman preokret i znatno podigle razinu kvalitete djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače te podigle razinu povjerenja u rad autoškole. Podignuta razina normativnih zahtjeva za kvalitetom te propisani novi standardi u pogledu općih, organizacijskih, stručno-kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta, jamstvo su za daljnji razvoj i nova, još kvalitetnija rješenja kao rezultat zajedničkog rada Ministarstva unutarnjih poslova kao nadležnog državnog tijela, Hrvatskog autokluba kao nadležnog stručnog tijela i svih aktivnih subjekata u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače.“ Sada bi opet htjeli vratiti zatvaranje autoškola, što je kompletno u koliziji vremena u kojem živimo i radimo i kada se Vlada i Premijer kunu u gospodarstvenike, ovim predloženim izmjenama pokazuje se velika neozbiljnost prema autoškolama, koje također programiraju i planiraju svoj rad. Konkretno, naša autoškola je kupila novi autobus kojeg treba otplaćivati, danas smo trebali kupiti novo teretno vozilo, a sutra će sve to netko administrativnim potezom obezvrijediti, jer će se moći otvarati nove autoškole i raditi po damping cijenama. U najgorem slučaju predlažemo prolongiranje ukidanja minimalnih cijena u autoškoli na pet godina, jer će se njihovim ukidanjem svjesno uništiti autoškole i ujedno zakinuti proračun (državni i lokalni) i sigurnost prometa na cestama. Historia est magistra vitae! Nije prihvaćen Propisivanje minimalnih cijena osposobljavanja kandidata za vozače kao i dovoljnog broja autoškola suprotna je pravilima o tržišnom natjecanju te je potrebno u potpunosti napustiti taj pristup ovom pitanju.
126 Auto škola Hajduk d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 4. USPOREDBA OPCIJA Zadnjih jedanaest godina, od kada je uveden postojeći sustav osposobljavanja kandidata, autoškole su imale stabilnost i prosperitet, a kao rezultat i trend opadanja prometnih nesreća: - 2006. godine bilo je ukupno 11.821 prometna nesreća, koje su skrivili mladi vozači, a 2015. godine 3.715 - 2006. godine bilo je ukupno 4.261 prometna nesreća s nastradalim osobama, koje su skrivili mladi vozači, a 2015. godine 1.414 - 2006. godine bilo je ukupno 129 prometnih nesreća s poginulim osobama, koje su skrivili mladi vozači, a 2015. godine 47. Navodimo samo podatke s mladim vozačima jer smatramo da su oni ipak direktni proizvod autoškola. Najave donošenja novih zakonskih odredbi o ukidanju mreže i minimalne cijene autoškole, bi iz temelja poljuljali sustav osposobljavanja vozača u Republici Hrvatskoj, već sada su izazvale negativne reakcije stručnih djelatnika autoškola. Smatramo da mi u autoškolama ulažemo najviše truda i rada u mladog vozača, a da pri tom imamo najniže naknade za svoj rad u odnosu na sve sudionike u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače: HAK za provođenje ispita iz nastavnog predmeta PPSP naplaćuje 147,50 KN, za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom B kategorije 236,25 KN,…, za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom D kategorije 377,50 KN; medicine rada naplaćuju uslugu zdravstvenog pregleda 437,50 kuna po polazniku B kategorije, 9 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći 450,00 KN, a cijena sata Upravljanje vozilom 143,75 KN. Sad bi nam htjeli oduzeti i onaj egzistencijski minimum, a svim drugim ostaviti mogućnost propisivanja cijena svojih usluga. Tužno i žalosno je da se naša djeca tretiraju kao i krumpiri (bez uvrede našim poljoprivrednicima), ali naša djeca nisu roba i ne mogu biti na tržištu. Ljudi, njihovo zdravlje, životi i sigurnost sigurno ne spadaju u tržišnu kategoriju. Stoga smatramo i predlažemo da se odredba članka 200. ZSPC ne smije mijenjati. Svi drugi u sustavu osposobljavanja su elementi sigurnosti, ali ne i autoškole??? Upravo se i iz ovog prijedloga zakona vidi odnos prema autoškolama, koje su zanemarene do te mjere da ih nitko ništa i ne pita. (Gdje li smo imali ovakve sustave?). Zatim se navodi da je bio provođen loš strukovni nadzor nad radom autoškola, što je apsolutno netočno. Ovako uređen sustav i kontinuirana kontrola, mislimo da ne postoji niti približno u drugim strukama u RH. S tim u vezi molimo pročitati Bilten Hrvatskog autokluba izdanog 2015. godine. Citiramo i dio teksta navedenog biltena, na stranici 7: “Svakako se može zaključiti da su izmjene zakonske regulative u 2004. godini učinile ogroman preokret i znatno podigle razinu kvalitete djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače te podigle razinu povjerenja u rad autoškole. Podignuta razina normativnih zahtjeva za kvalitetom te propisani novi standardi u pogledu općih, organizacijskih, stručno-kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta, jamstvo su za daljnji razvoj i nova, još kvalitetnija rješenja kao rezultat zajedničkog rada Ministarstva unutarnjih poslova kao nadležnog državnog tijela, Hrvatskog autokluba kao nadležnog stručnog tijela i svih aktivnih subjekata u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače.“ Sada bi opet htjeli vratiti zatvaranje autoškola, što je kompletno u koliziji vremena u kojem živimo i radimo i kada se Vlada i Premijer kunu u gospodarstvenike, ovim predloženim izmjenama pokazuje se velika neozbiljnost prema autoškolama, koje također programiraju i planiraju svoj rad. Konkretno, naša autoškola je kupila novi autobus kojeg treba otplaćivati, danas smo trebali kupiti novo teretno vozilo, a sutra će sve to netko administrativnim potezom obezvrijediti, jer će se moći otvarati nove autoškole i raditi po damping cijenama. U najgorem slučaju predlažemo prolongiranje ukidanja minimalnih cijena u autoškoli na pet godina, jer će se njihovim ukidanjem svjesno uništiti autoškole i ujedno zakinuti državni proračun i sigurnost prometa na cestama. Historia est magistra vitae! Nije prihvaćen Propisivanje minimalnih cijena osposobljavanja kandidata za vozače kao i dovoljnog broja autoškola suprotna je pravilima o tržišnom natjecanju te je potrebno u potpunosti napustiti taj pristup ovom pitanju.
127 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Hmmm, nadam se da nećemo kao neki sektori morati tražiti dopusnice za uvoz radne snage unutar ili izvan članica EU , naravno jefitnije radne snage sa znanjem našeg jezika jer skuplju ne stignemo platiti. Tko zna možda je to neki sporedni cilj? Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
128 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Pametnome dosta Odjeljak 8 Obrazovanje, NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI 2007. - NKD 2007. (nastavak) Područje Odjeljak Skupina Razred Naziv NACE Rev. 2 P OBRAZOVANJE 85 Obrazovanje 85.1 Predškolsko obrazovanje 85.10 Predškolsko obrazovanje 85.10 85.2 Osnovno obrazovanje 85.20 Osnovno obrazovanje 85.20 85.3 Srednje obrazovanje 85.31 Opće srednje obrazovanje 85.31 85.32 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje 85.32 85.4 Visoko obrazovanje 85.41 Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko 85.41 85.42 Visoko obrazovanje 85.42 85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije 85.51 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture 85.52 85.53 Djelatnosti vozačkih škola 85.53 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. 85.59 85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 85.60 Q DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
129 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Bez komentara, izvod iz NKD 2007 lčasifikacije vidi 85,53 85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije 85.51 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture 85.52 85.53 Djelatnosti vozačkih škola 85.53 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. 85.59 Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi smjer zakonskih izmjena.
130 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Darko Ljubić. Ovo zapravo nije javna diskusija i rasprava. Proteklih 10 godina trebali ste se aktivirati osobno i sudjelovati u izradi i izmjenama zakona i pravilnika. Iz osobnog iskustva jamčim vam da smo potrošili znatnog vremena i novca umjesto da se bavimo poduzetništvom i iz fotelje samo komentiramo. Postavili ste niz pitanja i to čisto poslovno kadrovske prirode i izgleda da ne pravite razliku odnosno ne vidite suštinsku granicu između poslovanja / poduzetništva i obrazovanja / edukacije. Samo u jednom djelu mogao bih se složiti sa vašim navodima, ali bih i ja postavio vama nekoliko pitanja: Koliko kvalitetno, odgovorno i koncentrirano možee raditi instruktor vožnje satnicu preko 40 odnosno 50 sati i da li biste mu dali svoje djete na obuku?. Koliko i da li je instruktorima koji su radili po navodno 250/300 sati mjesećno barem su tako nekada pirjavljivali, a koliko su sati stvarno pružili korisniku i da li je i koliko to bilo plaćeno i da li je je plaćen prijavljeni prekovremeni rad , te da li su ti instruktorit uopće to tražili od poslodavca korz plaću ili se rješavalo "nepororezivim dogovorom"? Da li mislite kako MUP i nadležne inspekcije danas u 2017 stvarno nemaju podataka i saznanja o tome? Da li mislite da u osnovnom ili srednje školskom obrazovanju ravnatelj ili pedagog mogu raditi više poslova "onako sve pomalo pa ako je profesor matematike zašto zaposlit profesora na pola radnog vremena kada to može obaviti ili ravnatelj ili pedagog"? Da li smatate kako je instruktor zadnja rupa na svirali koju će prema potrebi zvati vlasnik autoškole da mu dođe raditi na pola , jednu četvrtinu ili 1 sat dnevno i to samo u razdobljima kada je isti prenatrpan? Da li mislite da vlasniku ili voditelju autškole ako može sam sve odraditi treba itko drugi??? Da li ste kao budući poduzetnik i vlasnik autoškole voljni platiti redovan rad instruktora prema nekakvoj barem pristojnoj satnici odnosno npr, 36,00kn bruto 2 za redovan rad od 176 sati i onda uvećanu za 50% dakle 54,00 kn po satu za 50 sati prekovremenog rada? Naravno to je samo čisti rad kao trošak poslodavca a iz Bruto 2 treba kalkulirati bruto 1 , pa na koncu i neto ovisno o priprezu i logično, bez goriva, maziva, materijalnih troškova , naknada, goidšnjih odmora, bolovanja i svemu tome slično što se nekada u ovoj djelatnosti nije baš pretjerano poštovalo.????? I konačno nije mi jasno iz kojih pozicija nastupate jer vaši zahtjevi nisu kompatibilni vlasnicima, zaposlenicima niti javnom interesu? I konačno kako bi bilo jasno....Mreža autoškola je samo sustav i ne poričem da treba omogućiti pravo na otvaranje i ulazak novih u tu istu Mrežu koja neće više biti limitirana i normirana dakle ista će se mijenjati prema potrebama tržišta i aktivnostima....u mreži može biti 100 ili 1100 pravnih osoba. No, zato što se vama to sviđa to ne znači da vam je dopušteno "silovati" postojeće autoškole o porezne obveznike koje su samo poslušno prihvatile sva pravila zakonodavca, usput su neke zatvorene, neke stradale, rijetko koja nije stradala od prekršajnih kazni, ali ipak je dio preživio sve to , a sada odjednom neko tko je dužan i ko je imao obvezu pratiti direktivu želi dpuštenje sve preokrenuti naopako, odnosno navodno liberalizati mrežu i cijenu, a sve ostale standarde i prekršajne odredbe postrožiti.....Ako ste obavili kvalitetan uvid u cijeli dokumet onda možete nazrijeti da se traže prava na sankcije i ovlasti zatvaranja prema zaključku službenika, a to znači da će biti zatvoren rad autoškole ma kakva god bila pravna osoba, ali isto tako i učitelj vožnje ukoliko se omogući legalno otvaranje takve aktivnosti. Što će učitelj vožnje raditi ja ne bih znao,,,da li će istovremeno biti samozaposlen u obrtu , tvrtki ili osobnoj djelatnosti , da li će poučavati vožnju , teoriju i upravljati svojom tvrtkom na način da u vozilu ima pokretni ured ....možda, no znam da bi prekršajne sankcije, takse, liecencije, troškovi , naknade , kazne , pretplate pretpostavljam biti razrezane istovjetno kao i do sada. Dakle, liberalizacija, regulacije, deregulacija , radni odnosi, prekršaji , potplaćenost stručnog rada, nedostatak kadrova, nezaeovoljstvo korisnika, usluga opterećena pdv ili ne, i sve to skupa je jedan skup problema koji se može i ako postoji dobra volja mora urediti , nažalost nikada to neće biti na zadovoljstvo svih dionika. Primljeno na znanje Komentator iznosi svoja mišljenja o ranijim komentarima i ne iznosi nikakve prijedloge.
131 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA DAKLE OVO STOJI NA POČETKU KAO PONUDA ZA PREUZIMANJE WORD DOKUMENTA... ..."3. Neposredni dionici u izradi ovog Nacrta prijedloga Iskaza su: Ministarstvo unutarnjih poslova 4. Ostali dionici s kojima su provedene neformalne konzultacije u pripremnoj fazi izrade ovog Nacrta prijedloga Iskaza su: Ministarstvo zdravlja,Centar za vozila Hrvatske,Hrvatski autoklub. 6. Ostali podaci: Tijekom naprijed navedenog razdoblja Nacrt prijedloga Iskaza razmotrit će se i na okruglom stolu s dionicima prema posebnom pozivu, a Nacrt će biti dostavljen i nadležnim i drugim središnjim tijelima državne uprave radi davanja mišljenja. Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja, prijedlozi i primjedbe Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa će se ažurirati, te će se, kada se ispune svi propisani uvjeti, pristupiti izradi Prijedloga Iskaza i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.".... Komentar: Ne mora se pažljivo čitati, a da se odmah ne shvati kako su autoškole i njihovi predstavnici isključeni u startu, dakle bilo kakvo prozivanje autoškola i podmetanje javnosti tezu da su autoškole skupe i da trebaju pojeftiniti što je ispalo medijski atraktivno za građanstvo, postaje besmisleno ukoliko to bude na teret smanjenja plaća, otkazivanja ili smanjenja ugovora instruktorima i ostalim zaposlenicima, odnosno u konačnici na teret korisnika i kandidata. Jeftinije u slučaju osposobljavanja u autoškoli uglavnom znači lošije, nedovoljno kvalitetno ili ispod minimalnog programa. Povoljnije uz jednaku uslugu ili standardna usluga uz povoljniju cijenu već ima nekoga smisla. Ja kandiatu ili njegovom roditelju nikad neću pristupiti na način da mi obrazlažem kako je njegovo stjecanje znanja i osposobljenosti (sigurnost, zdravlje i život) "jefitnije" kod nas u ondosu kod "Jože ili Pere" Primljeno na znanje Koncept deregulacije cijena osposobljavanja kandidata za vozače nije moguće napustiti zbog pravila o slobodi tržišnog natjecanja, što ne mora značiti i pad kvalitete usluge.
132 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Ljudi sorry, ali mislim da sve to ide krivo. NIje problem što postoji mreža , već njeno ograničavanje otvaranja novih autoškola i mobilnost poduzetničke aktivnosti. Mreža kako mreža (tzv. Net), uvijek je mreža da li ljekarni i, prodavaonica cipele , trgovačkih lanaca ili autoškola , sasvim svjedeno. Dakle "Mreža" ostaje , ali će ista biti znatno rastezljivija i broj autoškola će značajno odlaziti u +/- odstupanja. Dakle ulazak u Mrežu neće biti zatfvoren i ograničavajući za sve one koji mogu ispuniti potrebne kriterije jednako ili bolje od postojećih poduzetnika....Čak je i MUP to krivo protumačio i u savjetovanju koristi izraze, Ukidanje, Eliminiranje ili slično.....neprofesionalno, Primljeno na znanje Komentator samo iznosi semantičke primjedbe na korištenje pojma „mreža“.
133 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 1. PROBLEM Komentar na: Darko Ljubić, Ako ste dugogodišnji djelatnik u autoškoli onda biste morali biti bolje informirani. Nisu sustav smislile autoškole , njihovi vlasnici ili instruktori. Sustav je posložen i nekoliko puta je mijenjan sukladno direktivama, ali netko je zaboravio na direktivu o uslugama. Nisu autoškole zakonodavac već predmet laboratorijskoh testiranja izmjena i dopuna zakonodavnih okvira. Ako se dobro sjećam postojeće autoškole su da le primjedbe upravo na nedovoljno jasnu i kruto postavljenu mrežu autoškola. Niste li primjetili da se opet predlaže povećanje ovlasti i zatvaranje autoškola na 30 dana temeljem zaključka policijskog službenika, pa prema tome i ostalim kriterijima i u nedostatku stručnog osoblja upitno je što će se dogoađati ne samo sa starim već i novim autoškolama na tržištu.. ...Mrežni sustav autoškola trebao ostati, ali otvoren za nove osnivače koji ispunjavaju krieterije i to je svakako pošteno, s druge strane liberalizacija cijene nastavnog sata je veća šteta i buduće zlo svjedeno kako za nove tako i za stare autoškole, ali nisu u pitanju autoškole kao pravne osobe već rad i cijena rada stručnog osoblja tj zaposlenika. Unparijed definirati kriteriji kroz minimalno sredjneškolsko ili više obrazovanje sa licencijama trebalo bi omogućiti rad i pristojnu bruto satnicu dostojnu struke i rizika samog posla. "Divljom" liberalizacijom sistemom kako hočeš , gdje možeš i kako možeš , uz postroženi nadzor MUPa i HAKa , a koje uopće ne briga niti je njihov posao briga o tome da li instuktor, predavač ili stručni voditelj čije su uvjete propisali , na kraju rade za minimalac bruto 3270,00kn (za 2016), ili za hrvatsku prosjećnu plaću , odnosno da ti dečki koji su VŠS i VSS stignu preko prosjeka jer su za navedeno i obrazovani. Ne briga MUP i HAK tko će se i kako organizirati , da li sa ili bez pdv i da li će biti porezne i discipline, to jednostavno nije u njihovom opisu posla. Poštovani g. Darko , nažalost vidim da ste pomiješali sustav mreže i ostale odredbe odnosno strukturu. Ja vam to pištem kao osoba koja se ne smatra bogom dana i nemam kome niti imam interesa prepuštati tvrtku jer naravno nisam vlasnik niti suvlasnik, ali znam da nisam mojim zaposlenicima nikada, ama baš nikada davao novce sa strane i na ruke niti sam obračunavao minimalnu plaću za njihov rad. nisam koristio putne naloge, materijalne tršoškove i ostale neoporezive naknade da bih instruktorima zamijenio odnosno zamazao oči što je plaća. Vjerujem da je bilo svega i svašta i vjerovatno ste vi i dio vaših kolega doživaljvali svašta i svačega. Tvrdite da smo zaštićeni , možda neki i jesu , ali očigledno vi ne spadate u kategoriju onih koji su plaćali prekršajne kazne svake godine ili još gore doživjetli privremeno zatvaranje na 30 dana bez opravdanog razloga. Sasvim je u redu zastupati vlastitet interese i vjerujem da će otvaranje sustava biti omogućeno i da će vas desetak (tako navodite) sutra predstavljati primjer pravog poduzetnika koji će cijeniti svoje zaposlenike i poštovati ugovore o radu i da naravno nećete funkcionirati po sistemu "one man band", jer ako to zastupate i velite kako bi predavač i voditelj trebali više voziiti , a instruktori raditi po potrebi napola ili ništa radnog vremena, onda i vas možemo očekivati uskoro u funkciji vlasnika/poduzetnika... Ako ste pročitali cijelo esavjetovanje a ne u djelu koji vas iskljčivo osobno zanima, trebali bi znati što znači liberalizacija.....dakle ili sve ili ništa , a tko će snositi posljedice zašto je nešto bilo ili nije bilo u proteklih 10 godina ja ne bih znao odgovora......zapravo radi se o reugliranoj djelasnosti za koju EK traži odnosno u jednom dijelu traži da se deregulira , samo je upitno da li zakonodavac uopće razumije u što se upušta i mora biti jako oprezan da pri tome ne propiše bilo što protivno nekoj od drugih direktiva. Primljeno na znanje Komentator polemizira s ranijim komentatorom i, u bitnome, podržava smjer u kojem se predlaže novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
134 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Skraćena preporuka prema primljenom dopisu iz Ministarstva gospodarstva glasi: Odgovor Europske komisije: You may want to check whether this is really an economic activity which deliver outcomes in the overall public good that would not be supplied (or would be supplied under different conditions in terms of objective quality, safety, affordability, equal treatment or universal access) by the market without public intervention. If that is the case the service must be subject to a public service obligation (PSO). A PSO is imposed on the provider by way of an entrustment and on the basis of a general interest criterion which ensures that the service is provided under conditions allowing it to fulfil its mission. The legislation you sent me seems a bit vague in that respect. Theoretically, guaranteeing a degree of security and professionalism can be achieved by regulating the profession, without qualifying the service as an SGEI. Besides, ensuring a common curriculum can also be achieved simply by organising a national examination on these subjects. For this, there is no need to qualify driving schools as SGEIs. So the case for qualifying driving schools as SGEIs really isn’t compelling, and this would have to be explored further. In case the SGEI qualification is right, please be aware that if article 16 of the Services Directive does not apply, the part on establishment does, as does in any case the Treaty itself, and its relevant case-law. If driving schools provide their services against remuneration (by the State or by the user), it is an economic activity. It falls only outside of the scope of the SD if there is no economic activity. If this service has been identified by the State (through any legal act, convention, contract etc.) as an SGEI in order to justify any type of exclusive right, then there must not have been a manifest error of appreciation in doing so. That means for instance that a specific service can only be qualified as a SGEI if t cannot be provided with the same level of quality, continuity and affordability under normal market conditions. The question of whether driving schools are an SGEI and of whether they are private or public are two different questions. You can have privately-owned companies entrusted with an SGEI mission and you can have publicly-owned companies which are not providing an SGEI. In any event, services of general economic interest do fall under the scope of the services directive, the establishment-related provisions of which fully apply (creation and exercise of economic activity). SGEIs are only excluded from the Directive’s rules on (temporary) cross-border service provision (article 17). Usually, driving schools do not qualify as SGEIs. Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje.
135 Auto SL 91 d.o.o. Pula  3. MOGUĆE OPCIJE , 3.4. OPCIJA 4: - (normativno rješenje) "Ukidanje ograničenja za otvaranje autoškola i ukidanje propisa o minimalnim cijenama osposobljavanja kandidata za vozače, kao i prilagodba mjerodavnih propisa propisima o radnim odnosima." je pogrešno i trebalo bi glasiti: Utvrđivanje minimalnih uvjeta za otvaranje autoškola i prilagodba propisa o minimalnim cijenama osposobljavanja uz utvrđivanje minimalne bruto satnice rada stručnih djelatnika autoškole i redefiniranje programske satnice. "Propisivanje mogućnosti da policijski službenik koji obavlja nadzor autoškole i koji utvrdi nepravilnosti u njezinom radu, zaključkom privremeno na mjesec dana zabrani rad, a ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni da odgovornim osobama oduzme licenciju za rad." Apsolutno je prvno, moralno, ekonomski i posljedično nedopustivo dati ovlasti i omogućiti da službenik pojedinac može donijeti odluku o zabrani rada autoškole ili bilo koje druge djelatnosti, a da prethodno nisu utvrđeni kriteriji takve činidbe jer se postavlja pitanje da li taj isti službenik može, želi ili hoće odgovarati za eventualne posljedice u slučajno pravomoćne presude upravnog suda u korist pravne osobe. Ukoliko bi uputa o pravnom lijeku glasila na način da protiv riješenja nije dopuštena žalba ali da se može pokrenuti Upravni spora, a pokretanje ne odgađa provedbu Rješenja navedeno bi se izjednačilo sa odredbama Općeg poreznog zakona. Zabrana rada za pravnu osobu je uz oduzimanje licencije stručnim djelatnicima su najoštrije mjere nedopustive ukoliko za to ne postoje jasni kriteriji. Takvu ovlast zapravo nemaju niti porezni službenici prilikom utvđivanja porezne pronevjere ili nekih oblika kaznenih djela....Dakle, navedeno može biti isključivo krajnja mjera i sa jasnom podlogom kroz nepobitno dokazano činjenično stanje kroz unaarijed definiranu klasifikaciju najtežih nepravilnosti kao što su npr. porezna utaja, neprijavljeni rad, prefabriciranje poslovne dokumentacije ili kombinacija više od 5 utvrđenih nepravilnosti. "Jasnim propisivanjem nadležnosti za vođenje upravnog postupka te mogućnosti pokretanja upravnog spora protiv donesenih rješenja" Moguće je jedino uz obostrano pravnu zaštitu bez diskriminatornih učinaka. 1 xPromjene uspješno spremljene. Primljeno na znanje Liberalizacija otvaranja autoškola i slobodno formiranje cijena osposobljavanja kandidata za vozače su nužni zbog predsudskog postupka kojeg protiv Republike Hrvatske vodi Europska komisija. Što se tiče upravnog i inspekcijskog nadzora nad radom autoškola, smatramo da su policijskim službenicima potrebna efikasnija pravna sredstva od onih kojima sada raspolažu.
136 Auto SL 91 d.o.o. Pula  3. MOGUĆE OPCIJE , 3.3. OPCIJA 3: - (normativno rješenje) "Ukidanje ograničenja za otvaranje autoškola i ukidanje propisa o minimalnim cijenama osposobljavanja kandidata za vozače, kao i prilagodba mjerodavnih propisa propisima o radnim odnosima." je pogrešno i trebalo bi glasiti: Utvrđivanje minimalnih uvjeta za otvaranje autoškola i prilagodba propisa o minimalnim cijenama osposobljavanja uz utvrđivanje minimalne bruto satnice rada stručnih djelatnika autoškole i redefiniranje programske satnice. "Propisivanje mogućnosti da policijski službenik koji obavlja nadzor autoškole i koji utvrdi nepravilnosti u njezinom radu, zaključkom privremeno na mjesec dana zabrani rad, a ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni da odgovornim osobama oduzme licenciju za rad." Apsolutno je prvno, moralno, ekonomski i posljedično nedopustivo dati ovlasti i omogućiti da službenik pojedinac može donijeti odluku o zabrani rada autoškole ili bilo koje druge djelatnosti, a da prethodno nisu utvrđeni kriteriji takve činidbe jer se postavlja pitanje da li taj isti službenik može, želi ili hoće odgovarati za eventualne posljedice u slučajno pravomoćne presude upravnog suda u korist pravne osobe. Ukoliko bi uputa o pravnom lijeku glasila na način da protiv riješenja nije dopuštena žalba ali da se može pokrenuti Upravni spora, a pokretanje ne odgađa provedbu Rješenja navedeno bi se izjednačilo sa odredbama Općeg poreznog zakona. Zabrana rada za pravnu osobu je uz oduzimanje licencije stručnim djelatnicima su najoštrije mjere nedopustive ukoliko za to ne postoje jasni kriteriji. Takvu ovlast zapravo nemaju niti porezni službenici prilikom utvđivanja porezne pronevjere ili nekih oblika kaznenih djela....Dakle, navedeno može biti isključivo krajnja mjera i sa jasnom podlogom kroz nepobitno dokazano činjenično stanje kroz unaarijed definiranu klasifikaciju najtežih nepravilnosti kao što su npr. porezna utaja, neprijavljeni rad, prefabriciranje poslovne dokumentacije ili kombinacija više od 5 utvrđenih nepravilnosti. "Jasnim propisivanjem nadležnosti za vođenje upravnog postupka te mogućnosti pokretanja upravnog spora protiv donesenih rješenja" Moguće je jedino uz obostrano pravnu zaštitu bez diskriminatornih učinaka. Primljeno na znanje Liberalizacija otvaranja autoškola i slobodno formiranje cijena osposobljavanja kandidata za vozače su nužni zbog predsudskog postupka kojeg protiv Republike Hrvatske vodi Europska komisija. Što se tiče upravnog i inspekcijskog nadzora nad radom autoškola, smatramo da su policijskim službenicima potrebna efikasnija pravna sredstva od onih kojima sada raspolažu.
137 Auto SL 91 d.o.o. Pula  3. MOGUĆE OPCIJE , 3.2. OPCIJA 2: - (nenormativno rješenje) Netočno jer su se itekako efikasno provodile i provode sankcije putem redovnog i izvanrednog nadzora HAK-a, a rijetko se događalo da MUP na osnovu zapisnika o nadzoru ne provede ili pokuša provesti Prekršajni ili Obvezni prkršajni nalog prema članku 213. ZSPC te je svaki čak i manji prekršaj predstavljao razlog za provedbu postupka protiv uglavno 3 ili 4 okrivljenika a odgovornu osobu i stručnog voditelja autoškole u istoj osobi dvostruko....??? "Kod nadzora rada autoškola, odnosno problema s nedostatkom efikasnog pravnog sredstva za sankcioniranje onih poslovnih subjekata koji ne poštuju propise, kao i kod pitanja vođenja upravnog postupka i upravnog spora ne postoji nenormativno rješenje." Primljeno na znanje Kod upravnog i inspekcijskog nadzora nad radom autoškola, smatramo da su policijskim službenicima potrebna efikasnija pravna sredstva od onih kojima sada raspolažu.
138 Auto SL 91 d.o.o. Pula NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 1. PROBLEM NKD 2007 8553 Djjelatnosti vozačkih škola.... Numeički 85.. započinje sa 8510 Predškolsko obrazovanje i završava sa 8560 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju. Dakle, prema navedenome djelatnost osposobljavanja kategorizirano je u obrazovanje i poučavanje. Zanimljivo je kako se Glavno tajništvo EK pokreće predsudski postupak zbog povrede prava a koje se odnosi na okvrino nešto preko 300 pravnih osoba. Zanimljivo kako EK (iz teksta ) ima primjedbe na osnivanje što će reći na sustav mreže autoškola, ali ipak iz nekog razloga ne ulazi u dubinu i suštinu stvari uzimajući u obzir sve specifičnosti HR kao jedne od članica. Ukoliko je primjedba na neusklađenost hrvatskog zakonodavstva, a tim slijedom autoškole su samo ključni subjekt djelatnosti onda prema logici stvari treba uključiti ili čak prepustiti prilagodbu i usklađenje zakonskih i podzakonskih akata upravo predstavnicima autoškola i prije svega urediti prijalazo razdoblje kako ne bismo imali štetne posljedice zbog bilo kakvog nerazumnog i npoetrebno pristiska EK odnosno s strane njihovih predstvavnika kojima očigledno ovlaštena tijela za komunikaciju nistu dostavila potpune podatkei obrazložila činjenično stanje u djelatnosti. Pojedina obrazloženja u tekstu predlagatelja esavjetovanja su subjektivna, tendenciozna i nisu predstavljene relevantne činjenice stvarnog stanja. Nije cilj da usluge autoškole kako autor navodi budu "jeftinije" , one mogu biti povoljnije uz optimalni odnos kvalitete/kvantitete usluge i cijene koja se izražava sa uključenih 25% pdv iako su autoškole u kategoriji obrazovanja. Dakle država se u tom dijelu ne misli odreći svojih proračunskih primitaka, a sa druge strane zapravo ih umanjuje. U današnje doba kada je i kroz zakonodavni sustav javne nabave konačno prihvaćeno da najniža cijena ne znači i najbolja (otpimiziran odnos između cijene i kvalitete), zar se očekuje da profesionalni i licencirani instruktor vožnje , sa opremljenim vozilom i izrazito visokom odgovornosti mora i pružiti uslugu u trajanju ukupno od 45-60 minuta po cijeni nižoj od 120,00kn uvećanoj za pdv ili u slučaju da subjekt nije u sustavu pdv po navedenoj neto cijeni , a za prelazak prosjećno najmanje 20km po satu. Statističkom provjerom najpovoljnijih usluga u odnosu utrošak vremena i prevaljenih km lako se dolazi do zaključka da je cijena nastavnog sata niža u odnosu na druge razvijene članice EU i to sa uključenih 25% pdv koji se u korist države zakonito naplaćuje od kandidata / građanina.. Ukoliko se izvede komparacija sa drugim pružateljima usluga npr. transferi putnika osobnim vozilima ili taxi prijevozom koji naravno ne pripadaju sektoru obrazovanja o poučavanja razvidno je da je cijena usluge po nastavnom satu više nego povoljna. Korekcija cijene usluga autoškola odnosno kako predlagatelj to označujje "jeftinije" se provodi samo indirektno putem zakonskih odredbi, a direktno isključivo preko Pravilnika o osposobljavanju kao podzakonskog akta , kojim postoji mogućnost uređivanja minimalnog broja nastavnih sati, a na način da cijena po nastavnom satu mora ostati primjerena i dovoljna za pokriće usluge i podmirenja svih zakonskih obveza. U tu svrhu predlažem da se omogući odnosno skrati potrebna satnica za potencijalno "nadarene" kandidate i da se omogući pristup isptitu iz upravljanja vozilom sa startnim programom u trajanju od 25 sat uz minimalnu cijenu usluge od 120,00kn bez pdv, minimalna cijena usluge bi za građanstvo bila korigirana na niže za 1025kn, odnosno za 1281,25kn povoljnije u odnosu na dosadašnju. Iz navdenog se može zaključiti da jedinična cijena usluge osposobljavanja kako u praktičnom tako i u cijelu teoretske nastave nije problematična jer ista mora u sebi sadržavati ukupnu cijenu pokrića bruto satnice stručnih i kvalificiaranih zaposlenika koji imaju obvezu stalne edukacije i zadržavanjem licencije uz obveznu isptinu provjeru prouljenja svake 4 godine. Dakle svako umanjenje cijene bi predstavljalo oblik diskriminacije i omalovažavanja cijene rada stručnog kadra i pokrića amotrizacijskih stopa angažiranih sredstava u bilo kojoj autoškoli koja poštuje propisane standarde. U slučaju isključivanja minimalnih cijena osposobljavanja automatizmom bi se trebali isključiti i propisni uvjeti za otvaranje autoškola jer jedno drugo isključuje, te se isto prema direktivi mora prepustiti tržištu. Sasvim je nejasan stav predlagatelja i komisije EK da se radi o uslugama koje podiježu slobodnom tržištu (slobodan protok roba , usluga, kadrova i kapitala) stoga se iste mogu djelomično denormirati , ali nikako prepustiti tržištu dokle god HR iskazuje problem stradavanja iznad prosjeka. U tom smislu , uvažavajući povijesne događaje, trenutno stanje i očekivanja, prije bilo kakvih izmjena i dopuna što se tiče regulacije ili deregulacije djelatnosti osposobljavanja i rada autoškola potrebno je uvesti prijelazno razdoblje 2017-2021 (ili najranije 2020) na način da se ne kompromitiraju dosadašnji rezultati, ali isto tako da se kroz izmjenu odredbi sustava mreže autoškola kroz evolucija normi i standarda omogući otvaranje novih , ali autoškola koje bi trebale kvalitetom i uvjetima ostati u rangu postojećih ili jednostavno biti bolje i time pružati vrhunsku uslugu uz adekvatnu i tržišno prihvatljivu cijenu u odnosu na dosadašnje. Sasvim je drugo pitanje tko će i što će građanima, odnosno kandidatima jamčiti da će nakon položenog ispita biti osoposobljeni odgovnorno i savjesno sudjelovati u cestovnom prometu i koliko će to doprinjeti smanjenju ugroze šteta po zdravlju, životu i materijalnim dobarima. Ono što se svkako zaboravlja je komunikacija i konzultacija sa osiguravajućim društvima ili HUO , a koje su kao pravne osobe svakako direktno financisjki i materijalno zainteresirani za apsolutno i relatvino smanjenje naknada šteta , a što često za posljedicu imaju dugotrajne i skupe sudske postupke. Nije prihvaćen Propisivanje minimalnih cijena osposobljavanja kandidata za vozače kao i dovoljnog broja autoškola suprotna je pravilima o tržišnom natjecanju te je potrebno u potpunosti napustiti taj pristup ovom pitanju.
139 Asim NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Pošto se bliži kraj ovog e-savjetovanja, želio bih za kraj još samo reći da sam jako zadovoljan što su moje kolege iz drugih autoškola prepoznale ključni trenutak za našu struku, koja je skoro postala servis Hak-u i Mup-u, koji bi pri svakom donošenju novog propisa, autoškolama "OSIGURAVALI" dodatne troškove, povečane kazne kroz propise koji su najčešće van pameti itd. Izuzetno sam sretan što se pojavio kolega Zdenko Beronja i uspio okupiti nekoliko stotina kolega iz svih autoškola u RH, te osigurati svima nama besprijekornu komunikaciju u realnom vremenu, putem portala koji radi savršeno, zahvaljujući velikom znanju, radu i trudu gosp. Beronje. Volio bih da nas konačno počnu uvažavati u Mup-u te nas uključe u radne skupine za donošenje Zakona i ubrzo podzakonskih akata, jer ako to ponovno izostane prisiljeni smo tražiti neki drugi model sudjelovanja. Pozdrav Primljeno na znanje Komentator ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.
140 Asim NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Evo skoro sam zaboravio. Imam još jedno pitanje za Mup. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08 ) u članku 208 propisao je uvjete koje mora imati ovlaštena stručna organizacija,(u daljnjem tekstu Hak), pa tako u stavku (4) propisuje potrebnu stručnu spremu za ovlaštenog ispitivača. Članak 208. (4) Ovlašteni ispitivač za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom može biti osoba koja je završila najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog) te stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom, položenim ispitom za instruktora vožnje određene kategorije i iskustvom od najmanje tri godine na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače one kategorije za koju postaje ovlašteni ispitivač. Ovlašteni ispitivač mora položiti stručni ispit za ovlaštenog ispitivača kod ovlaštene stručne organizacije po programu kojeg donosi ministar nadležan za unutarnje poslove. Komentar: Pošto u to vrijeme neki ispitivači nisu imali potrebnu stručnu spremu, ZSPNC-a je dao mogućnost kroz prijelazne i završne odredbe, članak 306. da ti ispitivači mogu raditi još najduže 5 godina, dakle do 2013 godine. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 306. (1) Osobe koje su stupanjem na snagu ovoga Zakona zatečene na obavljanju poslova ovlaštenog ispitivača iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, a ne ispunjavaju uvjete iz članka 208. Stavka 3. ovoga Zakona te osobe koje su zatečene na obavljanju poslova ovlaštenog nadzornika, a ne ispunjavaju uvjete iz članka 206. stavka 6. ovoga Zakona, mogu i dalje obav¬ljati te poslove, a najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Iznimno, ovlašteni ispitivači zatečeni u obavljanju tih poslova, koji imaju visoku stručnu spremu koja nije propisana člankom 208. stavkom 3. ovoga Zakona, mogu i dalje obavljati te poslove. Komentar: Nakon isteka roka od 5 godina ispitivači bez propisane stručne spreme koju je propisao ZSPNC -a i dalje rade kršeći tako navedeni Zakon.Ovdje vidimo da je došlo do pogreške (da li slučajno ili namjerno!!) pa se u prijelaznim i završnim odredbama poziva na stavak 3. a u članku 208 se navodi stavak 4. i valjda na temelju te pogreške netko si je uzeo za pravo da ne poštuje Zakon. Ako se PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ne odnose na članak 208 stavak 4. to bi onda značilo da ispitivači nisu smjeli raditi od 2008. do 2013. godine. Molim odgovorne u Mup-u da utvrde pitanje odgovornosti odgovorne osobe u Hak-u , odnosno odgovorne osobe u Mup-u, koja je dopustila nepoštivanje Zakona. Zašto ukazujem na ovakvo ponašanje? Zato jer Mup bi htio zatvarati autoškole "zaključkom" momentalno (a možda se poslije utvrdi da autoškola nije napravila propust, tko bi tada namirio nastalu štetu autoškoli) i za najmanju sitnicu a Hak-u dopušta nepoštivanje Zakona, rad bez dovoljnog broja ispitivača..... Pozdrav Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na zakonske izmjene.
141 Asim NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Idemo odmah na bit problema. Cijene autoškola su privisoke i pravilnik o cijeni treba ukinuti. Ok. Naučili su me u Hak-u (ovdje mislim isključivo na ovlaštenu stručnu organizaciju za organizaciju i provođenje vozačkih ispita...U daljnjem tekstu Hak.) da je statistika jako važna odnosno uspoređivanje, pa usporedimo. Cijene ispita Hak-a: PPSP cijena ispita iznosi 147,50 kn ispit u prosjeku traje 30 minuta PPP cijena ispita iznosi 118,75 kn ispit u prosjeku traje 10 minuta (cijena sata iznosi 712 kn ) UV cijena ispita iznosi 236,25 kn ispit u prosjeku traje 30 minuta i u cijenu NIJE uračunato vozilo. Cijene osposobljavanja u autoškoli: PPSP cijena nastavnog sata predavanja 22,13 kn, predavanje traje 45 minuta PPP zanemarujemo jer ne osposobljava autoškola UV cijena nastavnog sata praktične nastave 143,75 kn sat traje 45 minuta i u cijenu JE uračunato vozilo. dakle neka bude rad instruktora 43 kn i cijena vozila 100 kn I sada konačno zamislite da naše građane osposobljavaju djelatnici Hak-a po njihovim cijenama.Evo kako bi to izgledalo. Osposobljava Hak: Osposobljavaju SKUPE autoškole: PPSP 30 sati x 147,50 kn=4415 kn PPSP 30 sati x 22.13 kn= 664 kn UV 35 sati x 236,25 kn= 8269 kn rad ispitivaca UV 35 sati x 43.75 kn= 1531 kn rad instruktora UV 35 sati x 100 kn= 3500 kn vozilo UV 35 sati x 100 kn= 3500 kn vozilo UKUPNO:...................16 184 kn UKUPNO:..........................5 695 kn Iz ove usporedbe je jasno vidljivo što je skupo, odnosno koje su cijene previsoke (ako su previsoke). Znam sad će iz Haka reći, ali ispiti su važni,(da li znači da obuka nije važna ???) mi imamo javne ovlasti itd.. Da li znači imati javne ovlasti da cijena za naše građane treba biti 3 puta veća od realne vrijednosti? Da li naši građani moraju plaćati skupe ispite (u odnosu na cijenu osposobljavanja) da bi zaposlenici Haka (Udruge građana) imali osobne dohotke u rangu Vlade RH što se svakako treba i može provjeriti.(zadatak medijima) Pitanja Mup-u: Zašto ne raspisujete javni natječaj i onemogučite Hak-u monopol? Zašto dopuštate da Hak radi sa nedovoljnim brojem ispitivača i time ne poštuje ZSPNC-a odnosno važeći Pravilnik...? Zašto toliko vjerujete Hak-u (niste proveli niti jedan nadzor nad njihovim radom, a da jeste svašta biste našli) a i sam Uskok je utvrdio kriminalne radnje njihovih djelatnika što je rezultiralo zabranom rada nekim ispitivačima. Prema kriminalu koji se dogodio u Haku, zašto nije odgovarala niti jedna odgovorna osoba iz Hak-a, zašto nije kažnjen Hak, zašto nije Hak zatvoren na 30 dana, a tražite da biste autoškole zatvarali "zaključkom" npr. zbog posudbe knjiga kandidatima, kao što ste to činili 2004 godine. Zašto smatate da je mlada osoba od 18 godina zdrava nakon liječnićkog pregleda samo 6 mjeseci, a nakon što izvadi vozačku dozvolu zdrava je cijeli život i više nikada ne mora ići na liječnički pregled? Nije li to pogodovanje određenim skupinama kroz podzakonske akte u stjecanju dobiti? Da li je netko o ovim problemima informirao Glavno tajništvo Europske komisije, da li oni znaju koliko se u sustavu osposobljavanja podcjenjuje rad autoškola? Pod hitno ih treba obavijestiti! Molio bih odgovorne u Mup-u da ispitaju koji to pojedinac ili skupina neodgovornih djelatnika Mup-a dopušta ovakvo ponašanje Hak-u? Pozdrav Primljeno na znanje Smjer deregulacije i liberalizacije je nužno zauzeti ukoliko se želi izbjeći sudski postupak zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju na području pružanja usluge osposobljavanja kandidata za vozače. Što se tiče pitanja nadzora nad radom Hrvatskog autokluba i javnih ovlasti za organiziranje i provođenje vozačkih ispita, one nisu predmet ove zakonske novele. Kod provjere zdravstvene sposobnosti vozača odnosno kandidata za vozače, možemo istaknuti da, pored sustava izvanrednih nadzornih zdravstvenih pregleda, na koje se upućuje vozač za kojeg se opravdano sumnja da više nije sposoban za sigurno upravljanje vozilima, odnosno vozač koji je pravomoćno osuđen za upravljanje vozilom pod utjecajem droga, lijekova ili alkohola u krvi u koncentraciji iznad 1,5 g/kg, možemo istaknuti da se predlaže da se na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled uputi i vozač koji je najmanje tri puta pravomoćno kažnjen zbog upravljanja vozilom s nedopuštenom količinom alkohola u krvi, odnosno da se liječničkom pregledu dužan podvrgnuti svaki vozač prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života.
142 Antonio Mamuša NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani Na ovaj nacrt je nemoguće ne reagirati. Prvo, iz razloga što niti jedan predstavnik struke u pisanju nacrta nije sudjelovao ( mislim na izmjene vezane za autoškole ), a to se ponavlja već po ko zna koji put. Drugo, iz razloga što se jako dobar sustav ide rušiti do temelja, a sa samo par kozmetičkih popravaka ga se da dovesti do savršenstva. Naime, u nacrtu se spominje kako policijski službenici nemaju učinkovita sredstva u obavljanju nadzora nad autoškolama. Po ovome nacrtu, jedino učinkovito sredstvo je zatvaranje autoškola. Nameće se pitanje : šta je tu uopće učinkovito ? ? ? Slanje instruktora vožnje na zavod za zapošljavanje ? ? ? I to samo, zbog kako se navodi u nacrtu " nekih autoškola koje su svjesno i namjerno kršile mjerodavne propise". Umjesto zatvaranja autoškola treba uvesti kazne, koje usput već i postoje, čime se itekako povećava učinkovitost prilikom nadzora nad radom autoškola, s čime će se sigurno složiti svi djelatnici branše. Trenutno u RH posluju 344 autoškole. Činjenica je, i kako se navodi, da neke i ne rade 100 % ispravno. A činjenica je i da su to samo neke. Zar se može onda "samo neke " autoškole svrstavati sa ostalih 99 % autoškola koje rade kako treba ? Naravno da ne može, a isto tako i ne smije. To bi bilo kao da doktori pacijenta koji ima tumor idu ubiti zato što je u njegovom tijelu tumor. Naravno da se to ne radi, nego se tumor iz pacijentova tijela vadi, a pacijent nastavlja sa normalnim životom i dalje nastavlja doprinositi svojoj zajednici. Upravo zato to nije razlog da se ubije kompletan sustav, nego da ga se kako sam već ranije naveo, samo malo doradi, izvade tumori, a sustav će onda biti 100 % uređen. Spominje se isto tako i mogućnost oduzimanja licencije za rad odgovornim osobama u autoškolama. Bi li to značilo da kada recimo stručni voditelj u takvoj situaciji ostane bez licencije za rad, nakon što je zatvorena autoškola u kojoj je radio ( neotklanjanje nedostataka u roku od mjesec dana ), više ne može raditi ni u jednoj autoškoli ? Šta će u takvoj situaciji napraviti ljudi koji imaju i po 20-30 g. iskustva u ovoj branši, i jedino to znaju raditi, a u svome su poslu i jako dobri ? Nadalje, navodi se prilagodba mjerodavnih propisa propisima o radnim odnosima. Znači li ovo ukidanje preraspodjele radnog vremena instruktora vožnje ? Jer ako znači, onda je to vraćanje poslovanja autoškola ne 10 g. nego 110 g. unatrag. Poslovanje autoškola je uvjetovano brojem kandidata na godišnjoj razini, koje nije uvijek konstantno i isto. Npr. 1/3 kandidata se upisuje u prvoj polovici godine, a 2/3 u drugoj polovici godine, po završetku srednje škole i upisa na fakultete. Preraspodjelom u drugom dijelu godine, instruktori vožnje mogu nadoknaditi manjkove sati vožnje koji se dešavaju zbog manjeg broja kandidata u prvoj polovici godine. Ukidanje preraspodjele bi značilo smanjenje broja zaposlenih instruktora do ljeta i slanja na zavod za zapošljavanje, do dolaska većeg broja kandidata na tržište u drugom dijelu godine, a to nikome nije u interesu. Sa preraspodjelom instruktori imaju puno radno vrijeme i stalno zaposlenje kroz cijelu godinu. Prije sljedeće stavke samo par rečenica uvoda. Moram napomenuti da troškovi vezani za autoškolu uopće nisu visoki kako se misli. Jednostavna računica pokazuje ( zaokružene brojke ) : 4700.00 kn ( osnovica ) + 1200.00 kn ( 25 % pdv ) + 1500.00 kn ( dodatnih triškovi : liječničko uv, ispiti, pp ) = 7400.00 kn ( ukupno ). Što znači da od ukupne cifre koju kandidat plaća, samo 60-ak % otpada direktno na autoškolu. Sve ostalo su davanja. Niže od toda stvarno ne ide. A u nacrtu je navedena i deregulacija cijena. Ako prethodna stavka vraća poslovanje autoškola 110 g. unatrag, onda ih ova najjednostavnije rečeno, gasi. I to treba jasno i glasno reći. Spominje se korist od ovog rješenja, a to je : " trebalo bi dovesti do jeftinijeg osposobljavanja kandidata za vozače ". To "jeftinije osposobljavanje" je svakako dvosjekli mač. S jedne strane, kandidati bi trebali plaćati jeftinije osposobljavanje. Druga strana je da se sadašnji kvalitet obuke, koji je iz godine u godinu sve bolji i boljii, ne može održati sa cijenama nižim od sadašnjih. To je jednostavno nemoguće. Čimbenici koji utječu na cijenu nastavnog sata su cijene prostora, automobila, pogonskog goriva, instruktora, predavača, administrativnog osoblja, ... Jedini čimbenik na koji autoškole mogu utjecati je cijena rada. Ako se desi situacija, da se snizi cijena rada, konkretno instruktora ( osobe koja je najvažnija za budućeg vozača ), onda se ni od tog istog instruktora ne može očekivati da će u podcijenjenom i podplaćenom položaju kandidatu davati 100 % onoga šta bi inače trebao, a vjerujem da to svaki instruktor danas i radi. Broj prometnih nesreća koje izazivaju mladi vozači, kao i broj ozljeđenih i smrtno stradalih osoba izazvanih nesrećama prouzročenim od strane mladih vozača je svake godine u padu, i u zadnjih 10-ak g. te su crne statistike smanjene za 3-4 puta. Ti isti mladi vozači su direktan proizvod autoškola, a prethodni brojevi pokazuju koliko su u svemu tome autoškole bitne. Usudit ću se kazat da su, ne samo bitne, nego najbitnije, i toga moramo biti svjesni. Bilo kakva deregulacija cijena i liberalizacija tržišta, bi dovela do katastrofalnih posljedica po autoškole, što bi se u konačnici odrazilo i na mlade vozače, pa samim time i na samu sigurnost prometa općenito, a to vjerujem nikome nije u interesu. Stoga sa mladim vozačima kao temeljem sigurnosti prometa na cestama jednostavno ne smijemo igrati ni pod koju cijenu. Nacrt navodi i troškove koji bi nastali primjenom samog nacrta. I to : - gubitke u poslovanju poslovnih subjekata i - smanjeni prihod državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Molit ću odgovor o kolikim iznosima gubitaka je točno riječ ? Znamo da se radi o desetcima milijuna kuna, pa me interesira je li se baš svjesno u toliki gubitak mora ići ? S poštovanjem Antonio Mamuša ing. prom. Primljeno na znanje Deregulacija tržišta usluga osposobljavanja kandidata za vozače i liberalizacija formiranja cijena osposobljavanja je nužna radi poštivanja pravila o tržišnom natjecanju i slobodi pružanja usluga. Učinkovita sredstva u obavljanju upravnog i inspekcijskog nadzora, između ostalog, podrazumijevaju i mogućnost privremenog zatvaranja autoškole, dok se ne isprave utvrđeni nedostaci. Ova ovlast posebno je značajna u situaciji u kojoj će doći do slobodnog otvaranja autoškola, kako bi se izbjegle neželjene situacije pri osposobljavanju kandidata za vozače.
143 Ante Cicvarić NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Naznake i obuhvat materije koja se namjerava Zakonom urediti  Kako u točki 2. navodite "gospodarskih potreba" smatram kako bi u točci 3. u duhu HRV jezika trebalo umjesto pojma "privrednih" pisati "gospodarski". Nadalje kako je direktivom EK 2006/126EZ od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama nigdje nije propisana obveza zdravstvenih pregleda za osobe starije od 65 godina života nego je samo u članku 7. direktive ostavljena mogućnost takvih pregleda nakon navršenih 50 godina života predlažem da se navedena odredba o obveznim zdravstvenim pregledima nakon 65 godine života ne uvodi i na takav način diskriminiraju osobe starije od 65 godina života. Ukoliko želite ograničiti mogućnost vožnje starijim osobama, propišite obvezu liječnicima obiteljske medicine da u slučaju pojave bolesti vozača, a koje utječu na sigurnost upravljanja vozilom su isto dužni prijaviti. Također predlažem izmjenu roka valjanosti vozačkih dozvola za AM, A1, A2, A, B, B1 i BE kategorije sa sadašnjeg roka od 10 godina na rok od 15 godina, posebice stoga što je takva mogućnost ostavljena navednom direktivom te se rok valjanosti od 15 godina primjenjuje u 9 država članica. Navedenim produženjem roka valjanosti vozačke dozvole državni proračun doista bi bio uskraćen za neznatan dio prihoda međutim smatram kako bi od strane vozača navedena izmjena bila pozdravljena prvenstveno s ekonomskog stajališta te bi dovela do određene promjene stava kako je Zakon o sigurnosti cestovnog prometa u većini svojih odredbi represivan i usmjeren na kažnjavanje vozača. U dijelu implementacije direktive 2014/45/EU predlažem da se u dijelu tehničkih pregleda sadašnje odredbe ZSPC-a promjene na način da nova vozila kategorija M1, N1 s izuzetkom vozila M1 koji se koriste kao taxi vozila, sanitetska odnosno vozila hitne pomoći, 3 godine nakon prve registracije pristupaju tehničkom pregledu, a nakon toga svake 2 godine do 10 godine starosti vozila (ili 160 000 km) kad bi isti trebali ići na godišnju provjeru tehničke ispravnosti. Naime, nova vozila prilikom isporuke od strane proizvođača trgovcu ispitana su i provjerena. Kako je u RH cestovna infrastruktura razvijena i većinom je zadovoljavajuće kvalitete, servisne mreže najznačajnihih proizvođača motornih vozila relativno su dobro zastupljene podrazumijeva se kako do kvarova sklopova koji utječu na sigurnost upravljanja vozilom u razdoblju do 10 godina ne bi trebalo dolaziti te stoga nije niti potrebno na vozilima starosti do 10 godina godišnje vršiti tehnički pregled. Odredbom kako bi se tehnički pregled vršio godišnje nakon 10 godina starosti vozila ili pređenih 160 000 km motivirao bi osobe da kupuju novija i sigurnija vozila. Primljeno na znanje Kod obaveze obavljanja liječničkog pregleda prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, možemo istaknuti da je riječ o obavezi koju zagovaraju i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora, koju pravdaju notornom činjenicom da s godinama dolazi do promjena u zdravstvenom stanju i sposobnostima ljudskog organizma, što bi kod vozačke populacije trebalo redovito kontrolirati, barem prilikom produženja valjanosti vozačke dozvole. Također, sukladno našim statističkim podacima, vozači stariji od 65 godina uzrokuju preko 70% prometnih nesreća u kojima sudjeluju, tako da se itekako može govoriti o njihovoj povećanoj rizičnosti, bez obzira na, eventualni, manji broj prijeđenih kilometara. Na kraju, potrebno je istaknuti da je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama već propisano da ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje bolesniku o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište odnosno privremeno ili stalno boravište, koja će takvog vozača uputiti na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled. Rokovi valjanosti vozačkih dozvola trenutno nisu predmet rasprave te se ne razmišlja niti o njihovom produžavanju. Što se tiče tehničkih pregleda vozila razmatraju se intervali u okviru rokova dozvoljenih Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća, od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ, te će se nastojati predložiti optimalno rješenje.
144 ANDRO PAVUNA NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 2. CILJEVI Poštovani, smatram kako ste dobro identificirali problem učestalnog i opetovanog počinjenja teških prometnih prekršaja od strane istih osoba. Međutim, iskustvo je pokazalo da oduzimanje vozačkih dozvola takvim obijesnim počiniteljima ne predstavlja zapreku za daljnje upravljanje vozilom pa nastavljaju upravljati vozilom i bez vozačke dozvole. Nažalost, redovito u crnoj kronici čitamo o takvim vozačima. Smatram kako je moguće rješenje oduzimanje vozila osobama koje opetovano čine najteže prekršaje, obijesno voze ili na značajan način ugrožavaju javnu sigurnost, a osobito ako upravljaju vozilom bez vozačke dozvole, čime pokazuju notorno nepoštivanje posljednje linije obrane policije u sprječavanju takvih pojedinaca za ugrožavanjem javne sigurnosti. Naime, članak 76.a Prekršajnog zakona (NN 39/13 157/13) regulira oduzimanje predmeta počinjenja prekršaja. Stavak 1. govori o tome kako "će se predmet i sredstvo počinjenja prekršaja koji su bili uporabljeni za počinjenje prekršaja oduzeti ako postoji opasnost da će se ponovo uporabiti za počinjenje prekršaja". Osim toga, u stavku 5. navedeno je kako se "zakonom može propisati i obvezno oduzimanje predmeta ili sredstva, u kojem slučaju vlasnik nema pravo na naknadu iz državnog proračuna (...)" Policija već neko vrijeme obilato koristi mogućnosti iz članka 239. stavka 4. Prekršajnog zakona prema kojem se "obaveznim prekršajnim nalogom osim novčane kazne može izreći i oduzimanje predmeta prekršaja, imovinske koristi te naplatiti paušalna svota troška izdavanja prekršajnog naloga do 200,00 kuna (...)". Policija redovito naplaćuje paušalni trošak u iznosu od 100,00 kuna, no nije jasno zašto nikada do sada nije primijenjena mogućnost iz istog članka - i nije oduzet predmet počinjenja prekršaja. Osobito, uzmemo li u obzir da Carinska uprava MFIN-a RH redovito oduzima predmete počinjenja carinskih prekršaja, kako vrijedne automobile, tako i jahte vrijedne milijune eura i to zbog crnog čartera, ili zato jer je hrvatski državljanin upravljao vozilom stranih reg. oznaka. Odmah oduzimanje vrijednog vozila zbog prekršaja od nekoliko tisuća kuna. A policija vozilo ne oduzima ni nakon što počinitelj 40 puta bude uhvaćen alkoholiziran za volanom i još 30 puta kako upravlja s mjerom opreza i oduzetom vozačkom dozvolom. Apeliram na to da u ZOSPC-u definirate mogućnost oduzimanja vozila za najteže prekršaje, ili barem da započnete s praksom oduzimanja vozila, koju već sada omogućuje članak 239. stavak 4. Prekršajnog zakona, koji često djelomično i primjenjujete. Primljeno na znanje Slažemo se s navodima komentatora da pravna osnova za oduzimanje predmeta već postoji (u odgovarajućim odredbama Kaznenog odnosno Prekršajnog zakona) te smatramo da nije potrebno odredbama posebnog zakona dodatno intervenirati u to pitanje.
145 ANDRO PAVUNA NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, 4. USPOREDBA OPCIJA Opcije 1 i 2 nisu prihvatljive budući da smo direktive dužni prevesti u vlastito zakonodavstvo. Osobno, zalažem se za opciju 3, koja je nešto restriktivnija u pogledu definiranja pojma mladi vozač i pod njime osim osoba mlađih od 24 godine smatra i osobe starije od 24 godine unutar dvije godine od kada su položile vozački ispit. Djelomično prihvaćen Izabrana je opcija kojom se u hrvatski pravni poredak implementiraju europske direktive
146 Ana Hmura NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Postovanje svima! Mislim da mi ovdije u Hrvatskoj državi imamo veliki problem jer su nakaradno postavljeni ciljevi i postizanje učinaka. Čitajući ove izmjene uz dužno postovanje samo i retardirana osoba ne bi primjetila da se iza svih ovih promjena krije nečija želja za ubacivanjem osobnih intresa u ovu struku.... Osnovni problem nase djelatnosti je Hrvatski autoklub koji kao "udruga građana" ostvaruuje velike profite jer vrši provođenje i organizaciju ispita.....jer su jedini na tržištu ovlašteni za taj posao od strane MUPa a svoj posao ne obavljaju u skladu sa Zakonom na što MUP nema nikakve primjedbe???? Ministre unutarnjih poslova naložite provjeru zakonitosti rada Hrvatskog autokluba, ispitivača, nadzornika....koji svoj posao rade sve samo ne u skladu sa Zakonom...istražite ove tvrdnje (zapošljavanje ispitivača, provođenje ispita ....stručne seminare...samovolja pojedinaca u HAKu....čak Vam i pisu Nacrte i prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama a Vi to sve kao MUP samo potpisijete dali uopće znate sta potpisijete kao MUP????? Sramotno je da i profesor sa Fakulteta prometnih znanosti Marrko Šoštarić spominje OŠTRE KRITERIJE za autoškole kao da autoškole već i sada nemaju oštre kriterije za egzistenciju i postojanje i po trenutno važećem zakonu. Znamo dobro da trenutno jedini poligon sigurne vožnje je u Zagrebu vlasnistvu gosp.Zubaka...kome se tu pogoduje???? Uz dužno poštovanje cijenjenim profesorima sa Fakulteta prometnih znanosti ali i u njihovim krugovima zna se koliko je bilo korupcije i kupovanja ispita i koliko je profesora i jos dan danas u zatvoru..... Zanima me koliko mu je plaćeno da se zalaže za ovakve teze kao i gospodi u Haku da se zbog velikih poduzetničkih ideja treba izmjeniti cjelokupni sustav koji se pokazao kao pozitivan i dobar za SIGURNOST prometa cije pokazatelje ističu. Primljeno na znanje Komentatorica ne iznosi nikakav prijedlog vezan za predloženi smjer zakonskih izmjena.