Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacionalnom programu zaštite na radu za razdoblje 2017. - 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE NA RADU NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE NA RADU -komentari i prijedlozi – 1. Predlaže se da se u četvrti odlomak Uvoda doda sljedeći tekst: Cilj ovoga Programa je zajamčiti sigurno i zdravo radno okruženje, a to će se postići dosljednom provedbom propisanih pravila, mjera i postupaka te provedbom sprječavanjem ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom kao i drugih aktivnosti iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kako bi se smanjili gospodarski gubitci i drugi troškovi. 2. Predlaže se da se ujednači pisanje kratica kroz cijeli dokument. Npr. u točci 7. poglavlja 2.2 USKLAĐENOST STRATEŠKIH CILJEVA EU I RH, predlažemo da se piše engleska kratica za Međunarodnu organizaciju rada (eng. ILO) i tako kroz cijeli dokument. 3. Predlaže se izmjena teksta u drugom odlomku točke 2.2 USKLAĐENOST STRATEŠKIH CILJEVA EU I RH Nadalje, potrebno je uključivanje zaštite na radu u školski obrazovni sustav (predškolsko, osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje), uvođenje jedinstvenog registra ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, kontinuirano usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i drugih osoba te promocija kulture prevencije i primjera dobre prakse u zaštiti na radu kroz zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu u obrazovne ustanove. 4. Predlaže se izmjena teksta u odjeljku PROMOCIJA: Promjena svijesti o važnosti primjene pravila, mjera, postupaka i aktivnosti na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz organizaciju različitih promotivnih aktivnosti i kampanja. 5. Predlažemo da se u cijelom tekstu koristi termin „zaštita zdravlja i sigurnost na radu“ umjesto termina „zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu“. 6. Predlažemo da se u odjeljku: Potrebno je sustavno unapređivati zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na radu praćenjem stanja, otkrivanjem novih rizika, predlaganjem učinkovitijih preventivnih mjera zaštite, različitim edukativnim programima, kao i cjelovitim informiranjem stručne i opće javnosti“ definira koja institucija/ustanova će biti zadužena za informiranje. 7. Predlaže se izmjena teksta u odjeljku 1.1. OPĆE ODREDBE u rečenici: „Vizija razvitka zaštite na radu je stvaranje sigurnih i zdravih radnih mjesta koja osiguravaju održivi rad i zdravo starenje od samog početka radnog vijeka te pridonose rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju“. 8. Predlaže se da se u cijelom dokumentu termin “mjere zaštite“ zamjene s terminom „pravila, mjera, postupaka i aktivnosti na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ . 9. Predlaže se nadopuna teksta u odjeljku 3 OSNOVNI CILJEVI : - educirati i trajno usavršavati sve dionike sustava zaštite na radu kroz obavezno prisustvovanje edukacijama i uvođenjem sustava bodovanja; stručnjake zaštite na radu, poslodavce i ovlaštenike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, radnike, ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu, druga tijela državne i javne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima, 10. Predlaže se nadopuna teksta u odjeljku 1.1 POSEBNI CILJEVI, točka 4. : “ Unapređivanje prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti utvrđivanjem i otklanjanjem postojećih rizika te sprečavanjem stvaranja uvjeta za pojavu novih rizika.“ 11. Predlažemo da se izraz „zaštita pri radu“ zamjeni s izrazom „zaštita na radu“ kroz cijeli tekst. 12. Predlažemo da se u odjeljku 1.1 POSEBNI CILJEVI , točka 4.:“ Podizanje svijesti o značaju zaštite pri radu počevši od predškolske dobi kroz cjeloživotno obrazovanje“ definira tko će i na koji način provoditi podizanje svijesti u predškolskoj dobi. 13. Predlažemo da se drugi paragraf u odjeljku 2.3.3 ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU definira: Specifična zdravstvena zaštita radnika obuhvaća: • liječničke preglede, • pregled radnika koji se obvezno provodi radi zaštite od štetnih utjecaja, • sistematske kontrolne preglede radnika, • praćenje zdravstvenog stanja radnika, • identifikaciju i procjenu rizika za zdravlje na radnom mjestu, • sudjelovanje u analizi ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, • ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu, • davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, higijeni rada, organizaciji rada sa zaštitnim sredstvima. • organiziranje i pružanje prve pomoći i hitnih medicinskih intervencija na mjestu rada, • suradnju u obavještavanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju u djelatnosti medicine rada, higijene rada i organizacije rada, • zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje radnika, • provođenje medicinski programiranog aktivnog odmora radi poboljšanja radne sposobnosti, sudjelovanje u mjerama rehabilitacije radnika i drugo kako bi tekst bio usklađen s zakonskim propisima. 14. Predlaže se izmjena u točci 2.7.7 PROCJENA RIZIKA, drugi paragraf: „U procjeni rizika moraju sudjelovati radnici, odnosno njihovi predstavnici, ovlaštenici, stručnjaci zaštite na radu, medicina rada a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja (kemičare, strojare itd.). 15. Predlaže se izmjena teksta u točci 2.9.2.2 KOORDINATORI ZAŠTITE NA RADU: Imenovanje koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I obvezno je tijekom izrade izvedbenog projekta te je isti obvezan koordinirati primjenu općih načela i pravila zaštite na radu, kao i izvođenje odgovarajućih radnih postupaka kako bi se osigurala dosljedna primjena propisanih mjera zaštite na radu. Sukladno Zakonu o zaštiti na radu svaki investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta –koordinatora I i tijekom izvođenja radova –koordinatora II kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Status koordinatora I ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik i koja je položila stručni ispit po posebnom propisu iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika, te koja je stručnjak zaštite na radu (položen opći i posebni dio stručnog ispita). Status koordinatora II imaju osobe koje imaju najmanje završen stručni studij tehničkog smjera sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit propisan posebnim propisom te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, ili najmanje završen preddiplomski sveučilišni stručni studij smjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu sa stečenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit stručnjaka zaštite na radu te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu. 16. Predlažemo da se u odjeljku 2.9.4.4 SPECIJALISTI MEDICINE RADA I SPORTA izmjeni tekst u trećem i četvrtom paragrafu: „U sklopu izrade procjene rizika za mjesta rada, specijalisti medicine rada i sporta obilaze mjesto rada radi utvrđivanja rizika radne sredine koji mogu utjecati na zdravlje radnika u suradnji sa stručnjakom zaštite na radu, radnicima i njihovim povjerenikom“. Specijalisti medicine rada i sporta sudjeluju i u radu odbora za zaštitu u smislu analize ozljeda na radu i preporuka za daljnje postupanje kako bi se spriječilo daljnje ozljeđivanje kod poslodavaca kod kojih su isti sukladno Zakonu o zaštiti na radu osnovani. 17. Predlaže se dodati sljedeći tekst na kraju točke 2.13.13 CJELOŽIVOTNO UČENJE I OBRAZOVANJE: Kod svih razina obrazovanja gdje postoje laboratorijske vježbe (npr. kemija, elektrotehnika i sl.) učenici trebaju biti upoznati s pravilima, mjerama i postupcima ZNR te biti osposobljeni za rad na siguran način. 18. Predlaže se dodati sljedeći tekst u točku 8.8 PROVOĐENJE MJERA ZA PREVENCIJU STRESA, na kraju trećeg paragrafa: U slučaju ne osiguranja uvjeta za pravilnu procjenu i kontrolu rizika poslodavac će biti sankcioniran. 19. Predlaže se dodati sljedeći tekst u točku 12.12 CJELOŽIVOTNO UČENJE I OBRAZOVANJE Potrebno je donijeti novi Pravilnik o pružanju prve pomoći čiji sadržaj mora biti u skladu s europskim smjernicama za pružanje prve pomoći. Edukaciju trebaju provoditi certificirani pravni subjekti. Poseban naglasak treba staviti na obnovi znanja iz prve pomoći (svakih 5 godina) i obaveze gdje u radnim procesima radi jedan ili mali br. radnika svi budu osposobljeni. Primljeno na znanje Radi se isključivo o terminološkim primjedbama za koje se ocjenjuje da su u drugim dijelovima dokumenta detaljnije opisane pa kao takve nisu prihvatljive, ali je primljeno na znanje.
2 INA Industrija nafte d.d. NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE NA RADU, 1UVOD NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE NA RADU -komentari i prijedlozi – 1. Predlaže se da se u četvrti odlomak Uvoda doda sljedeći tekst: Cilj ovoga Programa je zajamčiti sigurno i zdravo radno okruženje, a to će se postići dosljednom provedbom propisanih pravila, mjera i postupaka te provedbom sprječavanjem ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom kao i drugih aktivnosti iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kako bi se smanjili gospodarski gubitci i drugi troškovi. 2. Predlaže se da se ujednači pisanje kratica kroz cijeli dokument. Npr. u točci 7. poglavlja 2.2 USKLAĐENOST STRATEŠKIH CILJEVA EU I RH, predlažemo da se piše engleska kratica za Međunarodnu organizaciju rada (eng. ILO) i tako kroz cijeli dokument. 3. Predlaže se izmjena teksta u drugom odlomku točke 2.2 USKLAĐENOST STRATEŠKIH CILJEVA EU I RH Nadalje, potrebno je uključivanje zaštite na radu u školski obrazovni sustav (predškolsko, osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje), uvođenje jedinstvenog registra ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, kontinuirano usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i drugih osoba te promocija kulture prevencije i primjera dobre prakse u zaštiti na radu kroz zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu u obrazovne ustanove. 4. Predlaže se izmjena teksta u odjeljku PROMOCIJA: Promjena svijesti o važnosti primjene pravila, mjera, postupaka i aktivnosti na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz organizaciju različitih promotivnih aktivnosti i kampanja. 5. Predlažemo da se u cijelom tekstu koristi termin „zaštita zdravlja i sigurnost na radu“ umjesto termina „zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu“. 6. Predlažemo da se u odjeljku: Potrebno je sustavno unapređivati zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na radu praćenjem stanja, otkrivanjem novih rizika, predlaganjem učinkovitijih preventivnih mjera zaštite, različitim edukativnim programima, kao i cjelovitim informiranjem stručne i opće javnosti“ definira koja institucija/ustanova će biti zadužena za informiranje. 7. Predlaže se izmjena teksta u odjeljku 1.1. OPĆE ODREDBE u rečenici: „Vizija razvitka zaštite na radu je stvaranje sigurnih i zdravih radnih mjesta koja osiguravaju održivi rad i zdravo starenje od samog početka radnog vijeka te pridonose rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju“. 8. Predlaže se da se u cijelom dokumentu termin “mjere zaštite“ zamjene s terminom „pravila, mjera, postupaka i aktivnosti na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ . 9. Predlaže se nadopuna teksta u odjeljku 3 OSNOVNI CILJEVI : - educirati i trajno usavršavati sve dionike sustava zaštite na radu kroz obavezno prisustvovanje edukacijama i uvođenjem sustava bodovanja; stručnjake zaštite na radu, poslodavce i ovlaštenike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, radnike, ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu, druga tijela državne i javne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima, 10. Predlaže se nadopuna teksta u odjeljku 1.1 POSEBNI CILJEVI, točka 4. : “ Unapređivanje prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti utvrđivanjem i otklanjanjem postojećih rizika te sprečavanjem stvaranja uvjeta za pojavu novih rizika.“ 11. Predlažemo da se izraz „zaštita pri radu“ zamjeni s izrazom „zaštita na radu“ kroz cijeli tekst. 12. Predlažemo da se u odjeljku 1.1 POSEBNI CILJEVI , točka 4.:“ Podizanje svijesti o značaju zaštite pri radu počevši od predškolske dobi kroz cjeloživotno obrazovanje“ definira tko će i na koji način provoditi podizanje svijesti u predškolskoj dobi. 13. Predlažemo da se drugi paragraf u odjeljku 2.3.3 ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU definira: Specifična zdravstvena zaštita radnika obuhvaća: • liječničke preglede, • pregled radnika koji se obvezno provodi radi zaštite od štetnih utjecaja, • sistematske kontrolne preglede radnika, • praćenje zdravstvenog stanja radnika, • identifikaciju i procjenu rizika za zdravlje na radnom mjestu, • sudjelovanje u analizi ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, • ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu, • davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, higijeni rada, organizaciji rada sa zaštitnim sredstvima. • organiziranje i pružanje prve pomoći i hitnih medicinskih intervencija na mjestu rada, • suradnju u obavještavanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju u djelatnosti medicine rada, higijene rada i organizacije rada, • zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje radnika, • provođenje medicinski programiranog aktivnog odmora radi poboljšanja radne sposobnosti, sudjelovanje u mjerama rehabilitacije radnika i drugo kako bi tekst bio usklađen s zakonskim propisima. 14. Predlaže se izmjena u točci 2.7.7 PROCJENA RIZIKA, drugi paragraf: „U procjeni rizika moraju sudjelovati radnici, odnosno njihovi predstavnici, ovlaštenici, stručnjaci zaštite na radu, medicina rada a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja (kemičare, strojare itd.). 15. Predlaže se izmjena teksta u točci 2.9.2.2 KOORDINATORI ZAŠTITE NA RADU: Imenovanje koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I obvezno je tijekom izrade izvedbenog projekta te je isti obvezan koordinirati primjenu općih načela i pravila zaštite na radu, kao i izvođenje odgovarajućih radnih postupaka kako bi se osigurala dosljedna primjena propisanih mjera zaštite na radu. Sukladno Zakonu o zaštiti na radu svaki investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta –koordinatora I i tijekom izvođenja radova –koordinatora II kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Status koordinatora I ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik i koja je položila stručni ispit po posebnom propisu iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika, te koja je stručnjak zaštite na radu (položen opći i posebni dio stručnog ispita). Status koordinatora II imaju osobe koje imaju najmanje završen stručni studij tehničkog smjera sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit propisan posebnim propisom te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, ili najmanje završen preddiplomski sveučilišni stručni studij smjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu sa stečenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit stručnjaka zaštite na radu te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu. 16. Predlažemo da se u odjeljku 2.9.4.4 SPECIJALISTI MEDICINE RADA I SPORTA izmjeni tekst u trećem i četvrtom paragrafu: „U sklopu izrade procjene rizika za mjesta rada, specijalisti medicine rada i sporta obilaze mjesto rada radi utvrđivanja rizika radne sredine koji mogu utjecati na zdravlje radnika u suradnji sa stručnjakom zaštite na radu, radnicima i njihovim povjerenikom“. Specijalisti medicine rada i sporta sudjeluju i u radu odbora za zaštitu u smislu analize ozljeda na radu i preporuka za daljnje postupanje kako bi se spriječilo daljnje ozljeđivanje kod poslodavaca kod kojih su isti sukladno Zakonu o zaštiti na radu osnovani. 17. Predlaže se dodati sljedeći tekst na kraju točke 2.13.13 CJELOŽIVOTNO UČENJE I OBRAZOVANJE: Kod svih razina obrazovanja gdje postoje laboratorijske vježbe (npr. kemija, elektrotehnika i sl.) učenici trebaju biti upoznati s pravilima, mjerama i postupcima ZNR te biti osposobljeni za rad na siguran način. 18. Predlaže se dodati sljedeći tekst u točku 8.8 PROVOĐENJE MJERA ZA PREVENCIJU STRESA, na kraju trećeg paragrafa: U slučaju ne osiguranja uvjeta za pravilnu procjenu i kontrolu rizika poslodavac će biti sankcioniran. 19. Predlaže se dodati sljedeći tekst u točku 12.12 CJELOŽIVOTNO UČENJE I OBRAZOVANJE Potrebno je donijeti novi Pravilnik o pružanju prve pomoći čiji sadržaj mora biti u skladu s europskim smjernicama za pružanje prve pomoći. Edukaciju trebaju provoditi certificirani pravni subjekti. Poseban naglasak treba staviti na obnovi znanja iz prve pomoći (svakih 5 godina) i obaveze gdje u radnim procesima radi jedan ili mali br. radnika svi budu osposobljeni. Primljeno na znanje Radi se isključivo o terminološkim primjedbama za koje se ocjenjuje da su u drugim dijelovima dokumenta detaljnije opisane pa kao takve nisu prihvatljive, ali je primljeno na znanje.
3 Mario Vojić 2.9.9NOSITELJI PROVEDBENIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU, 2.9.2.2KOORDINATORI ZAŠTITE NA RADU Za koordinatora zaštite na radu I u fazi projektiranja uz navedene struke mora se omogućiti polaganje stručnog ispita i inženjerima zaštite na radu. To što je izbačena struka ZNR mislim da je velika nepravda. Dakle, dozvoljeno je da inženjer zaštite na radu može polagati za koordinatora II koji mora provoditi mjere iz Plana izvođenja radova, može izraditi usklađenje Plana izvođenja radova ali ga ne može napisati. Nije prihvaćen Primjedbe nisu predmetom dokumenta već se odnose na odredbe Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN, br. 112/14) u smislu stjecanja statusa koordinatora zaštite na radu I i II (čl. 23.). Ne postoje zapreke da inženjer zaštite na radu sudjeluje u izradi Plana izvođenja radova jer za izradu nisu propisani kriteriji. Inženjer zaštite na radu ne može steći status koordinatora i jer za to nema propisanu struku.
4 Mario Vojić 2.9.9NOSITELJI PROVEDBENIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU, 2.9.1.1STRUČNJACI ZAŠTITE NA RADU Za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i II. stupnja u Republici Hrvatskoj mogu polagati SVI, a što za posljedicu ima jako puno nestručnih osoba. Time se zadovoljila zakonska forma da firma ima zaposlenog stručnjaka ZNR bez ikakvih znanja i normalno je da se broj ozljeda povećava! Ova pitanja mora regulirati struka inženjera zaštite na radu kroz KOMORU. Mora se donesti pravilnik u kojem će se definirati točno koje poslove mogu obavljati inženjeri ZNR, a koje onda mogu poslove obavljati ostale struke. Nije prihvaćen Primjedbe nisu predmetom dokumenta već se odnose na odredbe Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN, br. 112/14) u smislu stjecanja statusa koordinatora zaštite na radu I i II (čl. 23.). Ne postoje zapreke da inženjer zaštite na radu sudjeluje u izradi Plana izvođenja radova jer za izradu nisu propisani kriteriji. Inženjer zaštite na radu ne može steći status koordinatora i jer za to nema propisanu struku.