Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 C.I.A.K. d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Komentar na članak 10. stavak 9. Poštovani, vezano na otkup otpada, uz prethodno dostavljene komentare, upućujemo i na Očitovanje Ministarstva financija, Klasa: 410-01/14-01/3748, Ur.broj: 513-07-21-01/14-2 od 31. prosinca 2014. godine. Djelomično prihvaćen Osim putem žiro-računa Pravilnikom je omogućeno i plaćanje putem tekućeg računa.
2 C.I.A.K. d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažemo da se u postupku izmjena i dopuna Pravilnika o gospodarenju otpadom obuhvati i dio o kojem smo razgovarali sa Ministrom 15.06.2016. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori na Skupštini udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu i kad nas je Ministar pozvao da mu dostavimo prijedlog vezano u način plaćanja i otkup otpada, a to je: • da se dozvoli plaćanje sukladno zakonskim propisima o otkupu na malo , a ne da je plaćanje za otpad moguće jedino preko žiro računa. Ovakva formulacija jedino je navedena za otpad. Sukladno savjetovanju sa Poreznom upravom, plaćanje se može obavljati i na tekući račun, žiro račun i u određenom iznosu i gotovina. Konkretno Prijedlog je da se izmjenama i dopunama Pravilnika doda članak 19. Koji glasi : U članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 23/14, 51/14; 121/15; 132/15) stavak »(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa.« mijenja se i glasi: »(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu.« Ovime se u stvari ukida plaćanje samo na žiro račun i vraćaju se svi zakoniti postupci za otkup otpada na malo, ili jednostavnije Ukida se Ispravak Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 132 od 25 studenog 2015. godine. Obrazloženje: Naime sada kad netko želi legalno prodati otpad , bilo koju vrstu otpada – papir, metal, akumulator u trgovinu koja radi otkup otpada isto ne može napraviti u skladu sa zakonskim propisima ako nema otvoren Žiro račun. Djelomično prihvaćen Osim putem žiro-računa Pravilnikom je omogućeno i plaćanje putem tekućeg računa.
3 C.I.O.S. d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 18. Umjesto teksta: "(3) Obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je početi voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO aplikacije 60. dan od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika." predlažemo: "(3) Obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je početi voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO aplikacije od 01.siječnja 2018. godine." Prihvaćen Prihvaćeno.
4 C.I.O.S. d.o.o. Članak 9., Članak 33d. Stavkom (1) je navedeno da troškovi koji nastaju radom mrežne aplikacije e-ONTO, a koje su dužni snositi korisnici te aplikacije obračunavaju se na način da iznose "0 kuna", da li je to konačan tekst ili se naknadno namjerava upisati neki drugi iznos? Primljeno na znanje Odredba je u skladu sa mogućnostima financiranja troškova rada e-ONTO-a.
5 C.I.O.S. d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA "Uvjeti obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom" Pitanje: Ako osoba koja posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe otpadom otkupljuje i na veliko i na malo (danas nije ništa besplatno) otpad koji mu služi kao sirovina u tehnološkom procesu (znači ne prodaje dalje taj otpad) te obzirom da je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirano da je trgovac otpadom osoba koja u svoje ime i za svoj račun "kupuje i prodaje otpad"..., da li on taj otpad preuzima u svojstvu trgovca otpadom ili oporabitelja otpada? Komentar: S obzirom da ne postoji posebni propis zbog kojeg bi plaćanje otkupljenog otpada na malo trebalo isplaćivati isključivo putem žiro-računa, mišljenja smo da bi članak 10. stavak (9) trebalo promijeniti tako da isti glasi: „(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu.“ Većina građana nema otvoren žiro-račun, a neki građana nemaju niti tekući račun te kad ih se informira da moraju otvoriti žiro-račun da bi im se mogao isplatiti novac za predani otpad, isti budu ljuti te većina pokupi otpad koji su dovezli i odu i više se ne vrati (izuzetak su posjednici otpadnih vozila koja su još registrirana jer im je potrebna potvrda kako bi mogli izvršiti odjavu vozila). Gdje kasnije završi taj otpad, ne zna se. Mišljenja smo da bi se promjenom navedene odredbe građane više motiviralo da iz komunalnog otpada izdvajaju otpad koji ima vrijedna svojstva jer bi od toga imali direktnu korist bez dodatnih komplikacija, a time bi se i smanjila količina miješanog komunalnog otpada. Djelomično prihvaćen Osim putem žiro-računa Pravilnikom je omogućeno i plaćanje putem tekućeg računa. Također, poseban propis koji regulira plaćanje za otkup otpada je Pravilnik o gospodarenju otpadom
6 C.I.O.S. d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 8. U članku 33 a. stavak 1. alineja 4. navedeno je da se prateći list ne ispunjava za slučaj kada se otpad ne predaje u posjed drugoj osobi. Propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada propisano je da sakupljač mora preuzeti otpad predati obrađivaču uz popunjeni prateći list. Kako postupiti kada su i sakupljač i obrađivač ista osoba čak i na istoj lokaciji? Primljeno na znanje Ukoliko se otpad ne predaje drugoj osobi (u osnovi predavatelj i primatelj su ista osoba) Prateći list je izjava jedne osobe o masi određene količine/pošiljke otpada, a za izjavu jedne osobe trebao bi dostajati izvod iz ONTO-a.
7 C.I.O.S. d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 7. Ne slažemo se sa stavkom (3) i (4) jer je u suprotnosti za računovodstvenim propisima. Uvođenjem novog stavka (6) dolazi do razlike između knjigovodstvenog stanja zaliha robe na skladištu (stvarno stanje) u odnosu na stanje zaliha u e-ONTo-u. Obzirom da su obveznici vođenja e-ONTO-a osobe koje su ishodile dozvolu za gospodarenje otpadom, trgovac otpadom, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, i dr., da je svakom od obveznika vođenja e-ONTO-a gospodarenje otpadom pretežita djelatnost, da svaki od njih posjeduje vagu koja je umjerenu i baždarenu od strane ovlaštene osobe te da svaki od njih vodi robno-materijalno knjigovodstvo na osnovu stvarne zaprimljene/otpremljene količine robe sa skladišta (na osnovu vlastitih vagarskih listova), mišljenja smo da bi trebalo promijeniti obrazac Pratećeg lista na način da se u dijelu C. doda "Primljena količina" kao što je to slučaj na dokumentima za prekogranični promet otpadom. Tako bi i predavatelj i primatelj otpada u Prateći list mogli upisati stvarnu količinu otpada kojom razdužuju/zadužuju svoje skladište te bi se podaci u e-ONTO-u slagali sa stvarnim stanjem skladišta odnosno knjigovodstvenim stanjem. U protivnom bi ili primatelj ili predavatelj otpada za svaku pošiljku otpada morali raditi korekcije u e-ONTO-u što predstavlja dodatno nepotrebno unošenje podataka kako bi isti uskladili s robno-materijalnim knjigovodstvom. Slijedom prethodno navedenog, novi stavak (7) je nepotreban. Prihvaćen Prihvaćeno.
8 C.I.O.S. d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. Trebalo bi definirati pojam prijevoznika otpada kojim bi se prijevoznikom otpada smatrala pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik, koja kao djelatnost obavlja prijevoz otpada drugih posjednika, odnosno da se prijevoz otpada za vlastite potrebe ne smatra obavljanjem djelatnosti prijevoza otpada. Nije prihvaćen Pitanje je jasno uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te se ne može na drugi način urediti ovim Pravilnikom.
9 C.I.O.S. MBO d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Dodatak C.I.O.S. MBO predlaže i ukazuje na nužnost i važnost dopune Dodatka XV. Popis vrsta otpada i uvjeta za postupak energetske oporabe neopasnog otpada Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) koji trenutačno glasi: Ključni broj Naziv otpada 02 01 03 otpadna biljna tkiva 02 01 07 otpad iz šumarstva 02 03 04 materijali neprikladni za potrošnju ili preradu 02 07 01 otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina 03 01 01 otpadna kora i pluto 03 03 01 otpadna kora i otpaci drveta 03 03 07 mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona 03 01 05 piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* 15 01 03 drvena ambalaža 19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* 17 02 01 drvo 20 01 38 drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* 20 02 01 biorazgradivi otpad OBRAZLOŽENJE: Smatramo da postojeća Tablica nije sukladna Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, u kojem je obuhvaćena i izgradnja CGO centara koji se sastoje i od postrojenja za mehaničko biološku obradu miješanog komunalnog otpada, a u kojima je jedan od izlaznih produkata proizvodnje i KB 19 12 10- Gorivo iz otpada. Da bi se uspostavilo kružno gospodarstvo potrebo je osigurati za sve tokove otpada (pa tako i za izlazne produkte) mogućnost daljnje oporabe. Stoga zbog svega navedenog smatramo da je potrebno u postojeću Tablicu dodati: Ključni broj Naziv otpada 19 12 10 Gorivo iz otpada S obzirom da je otvoreno i javno savjetovanje vezano za izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom predlaže se da se i u članak 115. Postupak energetske oporabe određenog otpada doda i KB 19 12 10- gorivo iz otpada, što ćemo uputiti nadležnom tijelu u okviru javnog savjetovanja otvorenog za Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Nije prihvaćen Postupak energetske oporabe određenog otpada (članak 115. Zakona o održivom gospodarenju otpadom) za kojeg nije potrebna dozvola za gospodarenje otpadom već se isti može obavljati temeljem upisa u Očevidnik ne obuhvaća otpad ključnog broja 19 12 10 jer se navedeni postupak odnosi samo na „biljni i drvni otpad“ stoga je i uvršten otpad ključnog broja 19 12 07. Za energetsku oporabu „goriva iz otpada“ (k.b. 19 12 10) potrebno je ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.
10 CE-ZA-R d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 13. U Dodatku XII predlažemo da se izmijeni: "U stupac Stanje upisuje se, u retku ispod retka u koji je unesena zadnja promjena, masa otpada te vrste otpada prisutna na lokaciji i koja mora odgovarati materijalnoj bilanci sukladno stupcima Ulaz i Izlaz. U stupac Stanje u retku u kojem se nalazi unesena stavka Ulaz ili Izlaz upisuje se »X«.“ na način da isti glasi: (5) "U stupac Stanje upisuje se masa otpada te vrste otpada prisutna na lokaciji koja mora odgovarati materijalnoj bilanci sukladno stupcima Ulaz i Izlaz. Status Stanje upisuje se u istom retku u kojem se prikazuje odgovarajući Ulaz ili Izlaz temeljem kojeg je vrijednost statusa Stanje i nastala.“ Prihvaćen Prihvaćeno.
11 CE-ZA-R d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA ONTO i prijava u ROO Iz propisanih obrazaca PL-O (Prateći list otpada), Izjava o vlasništvu otpada, obrasci iz posebnih kategorija otpada (npr. EE1) obrasca ONTO (čijom uputom su definirani „načini“ po kojima otpad ulazi ili izlazi sa ONTO-a) koji tvore evidenciju o tijeku i nastanku otpada, nije moguće kvalitetno unijeti podatke u obrasce NO (Nastanak otpada), SO (Sakupljanje otpada), OZO (Obrađivač otpada) prilikom prijave u ROO (Registar onečišćavanja otpada). Nigdje na PL-O niti ONTO nije definiran podatak koji će nam reći na koje obrasce se upisuju (sjedaju) pojedini ulazi otpada, niti sa kojih obrazaca izlaze. Prijava u ROO, te unose u navedene obrasce je vrlo teško definirati kada pravna osoba koja se bavi gospodarenjem otpadom ujedno sudjeluje u višestrukim djelatnostima kao što su prikupljanje miješanog komunalnog otpada, sakupljač otpada, prijevoznik otpada, trgovac otpadom, obrađivač otpada, osoba koja ukida status otpada, ovlašteni sakupljač i obrađivač posebnih kategorija otpada (koncesije). Molimo vas za uputu koja objedinjava sve navedeno i daje jasnu informaciju kako na ispravan način voditi evidenciju o tijeku i nastanku otpada imajući u vidu da su usklađeni svi dokumenti ulaza i izlaza sa ONTO-om kao i da je ONTO usklađen sa potrebama prijave u ROO i upisa u obrasce NO, SO1,SO2,SO3, OZO. Nadamo se da nam je svima u interesu da se dobiju kvalitetni i točni podaci o tokovima otpada, stoga nam je svima u interesu i da upute budu puno jasnije te da se određeni propisi usklade. Primljeno na znanje Način vođenja ONTO-a detaljno je propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom, koji ne uređuje pitanja o izvješćivanju za ROO. Ukoliko se ukaže potreba uputa će se izraditi za način izrade Izvješća za ROO.
12 CE-ZA-R d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 8. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14) ( Čl. 14 St. 7 "Sakupljač je obvezan sav sakupljeni EE otpad predati obrađivaču uz prateći list.") propisuje da ovlašteni sakupljač mora predati EE otpad ovlaštenom obrađivaču uz odgovarajući prateći list. Zbog višestruke uloge u gospodarenju otpadom, moramo sami sebi predavati otpad putem pratećeg lista što je ujedno zabranjeno pravilnikom o gospodarenju otpadom. (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 121/2015) Članak 33a "(1) Prateći list se ne ispunjava za slučaj kad:– se otpad ne predaje u posjed drugoj osobi"). Molimo Vas usklađenje Pravilnika o gospodarenju otpadom sa pravilnicima o posebnim kategorijama otpada ( Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14), te Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/2015)). Primljeno na znanje Potrebno je uskladiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom.
13 CE-ZA-R d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Komentar na Čl. 10 St. 9. Poreznim zakonima i pravilnicima regulirana je prodaja posebne vrste imovine-otpada koja obavezuje trgovce otpadom da evidentiraju svakog pojedinog prodavatelja te obračunaju propisani porez i prirez. Ta vrsta dohotka se također mora prijaviti poreznim tijelima putem JOPPD obrasca na kraju svakog mjeseca po svakom pojedinom prodavatelju. Navedenim obvezama trgovca otpada koje su mu definirane poreznim propisima evidentno je da se prate svi financijski i količinski tokovi trgovine otpadom. Smatramo da zbog velikog broja fizičkih osoba (građana) koji predaju/prodaju manje količine otpada trgovcu otpadom, i nemaju drugih razloga za otvaranje žiro računa (koje im predstavlja gubitak novca i vremena, te razlog zbog kojeg odustaju od prodaje), treba omogućiti prodaju otpada sa isplatama u gotovinskom obliku te isplatama na tekuće račune. Na taj način potiču se (motiviraju) građani na primarnu selekciju otpada na kućnom pragu, te se omogućava odvojeno prikupljanje, poštuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, gdje se izbjegavaju dodatni troškovi zbrinjavanja (deponiranja), a iskorištavaju vrijedna svojstva otpada koji se reciklira. Djelomično prihvaćen Osim putem žiro-računa Pravilnikom je omogućeno i plaćanje putem tekućeg računa.
14 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 20. Članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu te članica Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu, mišljenja su kako bi korištenje sustava e-ONTO trebalo krenuti početkom godine. Stoga predlažu da se odredbe vezane uz e-ONTO sustav u potpunosti počnu primjenjivati od 1. siječnja 2018. godine te da se 2017. godina iskoristi za dodatnu edukaciju i dodatno usklađivanje sustava. Prihvaćen Prihvaćeno.
15 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu te članica Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu, mišljenja su kako je ovim izmjenama i dopunama Pravilnika svakako nužno izmijeniti članak 10. stavak 9. na sljedeći način: „(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa“, mijenja se i glasi: „(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu.“ Ovakvim izmjenama uskladili bi se s komentarom Porezne uprave te bi se omogućilo trgovanje putem svih zakonskih postupaka otkupa na malo dok bi se ukinula isključiva isplata na žiro-račun. U ovome trenutku fizička osoba koja na zakoniti način želi prodati otpad (bilo papir, metal, tekstil ili nešto treće), navedeno ne može učiniti sukladno zakonu ukoliko nema otvoren žiro-račun. U više navrata i sam ministar je podržao ovu inicijativu. Stoga se u cilju olakšavanja sustava trgovanja otpadom predlaže navedena izmjena. Djelomično prihvaćen Osim putem žiro-računa Pravilnikom je omogućeno i plaćanje putem tekućeg računa.
16 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 13. Hrvatski Telekom DD Komentar na stavak 5. članaka 13. - prijedlog izmjene koja se odnosi na vođenje e-ONTO - predlaže se da se ista primjeni i na vođenje "običnog" ONTO-a. Prihvaćen Prihvaćeno.
17 Indira Aurer Jezerčić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 14. U Pravilniku o gospodarenju otpadom u čl. 7 (3) stoji: „Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe Zakona o prijevozu opasnih tvari“ U Zakonu o prijevozu opasnih tvari u čl 3. stoji da se moraju poštivati odredbe ADR sporazuma o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu. Slijedom navedenog, prilikom prijevoza opasnog otpada pošiljatelj (proizvođač ili posjednik otpada) je obvezan vozaču (prijevozniku) zajedno s otpadom uručiti i “Ispravu o prijevozu opasne tvari” u kojoj su navedeni sljedeći podaci; • UN broj , • tehničko ime tvari, • listica opasnosti, • pakirna skupina • tunelski kod, • broj i opis paketa ili IBC kontejnera, • ukupna količina svake opasne tvari (kao obujam, bruto masa ili neto masa), • ime i adresa pošiljatelja (to već stoji u PL) • ime i adresa primatelja (to već stoji u PL) Praksa je pokazala da proizvođači i prijevoznici opasnog otpada nisu svjesni te obveze. Također pošiljatelji opasnog otpada ne uručuju “Ispravu o prijevozu opasne tvari” prijevozniku. Prijedlog je da se u obrazac pratećeg lista ugradi prostor vezan za popunjavanje podataka koji trebaju stajati u „Ispravi o prijevozu opasnih tvari“ prema odredbama ADR. Naravno to vrijedi za opasni otpad. Na taj način bi se izbjegla izrada još jednog pratećeg dokumenta za prijevozni teret, a „pokrila“ bi se obaveza iz Zakona o prijevozu opasnih tvari. Primljeno na znanje Prostor za navedene podatke postoji u rubrici „Napomena“.
18 KAIROS d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Kairos d.o.o. Osijek stavlja primjedbu uz čl.10. st.9. Pravilnika o gospodarenju otpadom - Uvjeti za djelatnost trgovanja otpadom te predlaže da se isti izmijeni i glasi: "Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro računa, tekućeg računa ili u gotovini. Skrećemo pozornost kako "Pravilnik o porezu na dohodak(NN 1/2017) u čl.24.stavak 2. točka 7.daje mogućnost isplate ovih primitaka i na tekući ili drugi način koji se može urediti posebnim propisom.Stoga , ne vidimo nikakav razlog da se u postupku trgovanja otpadom isplate ne vrše na sve spomenute načine, pa makar da isplate u gotovini budu uz određena ograničenja. Obrazloženje: Na ove primitke se od 01.01.2015. plaćaju porez i prirez, izvještava se Porezna uprava putem Obrasca JOPPD. Nadalje, vrlo često se radi o neznatnim primitcima, donosioci otpada uglavnom nemaju otvoren žiro račun , a ovakav način isplate dodatno opterećuje poslovanje trgovaca otpadom (bankarske naknade). Djelomično prihvaćen Osim putem žiro-računa Pravilnikom je omogućeno i plaćanje putem tekućeg računa.
19 Kristina Bosek PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 14. Treba opisati kako ispuniti prateći list kada se otpad ne predaje u posjed. Ne radi se o posredništvu, već osoba koja je kupila otpad ne preuzima ga u posjed, nego ga odmah šalje dalje (vjerojatno svom kupcu). Spada li ta situaciju u Članak 33a. Pravilnika? Članak 33a. (1) Prateći list se ne ispunjava za slučaj kad: – se otpad ne predaje u posjed drugoj osobi (npr. u slučaju kad vlasnik otpada ugovori odgovarajuću obradu otpada koju iz usluge obavlja osoba koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom na lokaciji na kojoj se otpad nalazi kao i kad se obavlja oporaba odnosno zbrinjavanje otpada na mjestu nastanka tog otpada, uz uvjet da nakon obrade obrađeni otpad ostaje na istoj lokaciji). Ako ne, jasno napišite na koji način ispuniti prateći list. Prijedlog: Dio B ispunjava posjednik. Dio C ispunjava kupac (trgovac). U „ovlast za preuzimanje otpada u posjed“ prekriži se „u posjed“ i upiše se broj upisa u Očevidnik trgovca otpadom. Adresa odredišta ostavlja se praznom. Dio D se križa. (Ukoliko prijevoznik ispuni i prvom posjedniku prateći list, i kupcu prateći list, poduplat će mu se podaci). U Napomenu se upisuje: Trgovac ne preuzima otpad u posjed. Broj računa (ili otpremnice). Prateći list se ne može ispuniti kao u slučaju posrednika, jer trgovac u ovom slučaju svojom ovjerom pratećeg lista potvrđuje primitak otpada, iako ga nije preuzeo u posjed. Naravno, to je samo prijedlog i treba ga doraditi. Nije prihvaćen Prateći list je izjava najmanje dvije, a u nekim situacijama i tri osobe o prijenosu posjeda pošiljke otpada i, ne prati pitanje vlasništva nad pošiljkom otpada, a ukoliko je isto potrebno može se koristiti poglavlje „Napomena“ u PL-O-u.
20 Kristina Bosek PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 14. U kojoj to točno situaciji građanin mora ispuniti prateći list? Članak 33a. Pravilnika (1) Prateći list se ne ispunjava za slučaj kad: – fizička osoba (građanin) predaje osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem otpad za kojega je propisana obveza preuzimanja u reciklažnom dvorištu, – fizička osoba (građanin) predaje glomazni otpad davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, – se obavlja trgovanje otpadom na malo, Primljeno na znanje Obveza postoji za sve situacije za koje nije propisano izuzeće.
21 Kristina Bosek PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. Trebalo bi bolje definirati tko mora biti upisan u Očevidnik prijevoznika otpada. Zakonom ste izjednačili prijevoz za vlastite potrebe i prijevoz za potrebe drugih. Što nije ni približno isto. Ako niste sigurni, pročitajte Zakon o prijevozu u cestovnom prometu: VI. PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE Obavljanje prijevoza za vlastite potrebe Članak 91. (1) Vozila koja se koriste za prijevoz za vlastite potrebe moraju biti u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili moraju biti uzeta u zakup na temelju ugovora o zakupu ili leasingu. (2) Vozilom kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebe mora upravljati osoba zaposlena kod pravne ili fizičke osobe ili sama fizička osoba. (3) Vozila kojima se obavljaju prijevozi za vlastite potrebe moraju biti označena i opremljena sukladno propisu iz članka 13. ovoga Zakona. Prijevoz tereta za vlastite potrebe Članak 93. (1) Prijevozom tereta za vlastite potrebe smatra se prijevoz koji obavljaju pravne ili fizičke osobe bez naknade, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: – teret koji se prevozi mora biti u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili prodan, kupljen, dat ili uzet u najam, proizveden, dopunjen ili popravljen od pravne ili fizičke osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, – svrha puta mora biti prijevoz tereta do ili od pravne ili fizičke osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, te njegovo premještanje unutar ili izvan sjedišta pravne ili prebivališta fizičke osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, – vozilima kojima se obavlja takav prijevoz moraju upravljati vozači zaposleni kod pravne ili fizičke osobe ili sama fizička osoba, – vozila moraju biti u vlasništvu, zakupu ili leasingu. (2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja prijevoz iz stavka 1. ovoga članka mora u vozilu imati dokaz da obavlja prijevoz za vlastite potrebe (primjerice, račun, otpremnicu, teretni list i sl.). S obzirom da ste u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom propisali da troškove gospodarenja otpadom snosi proizvođač otpada, nije na Vama da im te troškove stalno povisujete. Da bi se uopće upisali u Očevidnik, prvo trebaju doregistrirati firmu ili obrt na „djelatnost prijevoza otpada“. A to košta. S druge strane, kada pogledate Očevidnik, vidjet ćete kako ima puno „fiktivnih“ prijevoznika otpada, jer se neke tvrtke ne bave tom djelatnošću, ali su se morali upisati zbog Zakona. Kada je riječ o neopasnom otpadu, nema objektivnih razloga zašto bi neki proizvođač morao imati upisanu djelatnost prijevoza otpada i biti upisan u Očevidnik, kada taj prijevoz obavlja nenaplatno i isključivo za vlastite potrebe, s ciljem brzog i efikasnog zbrinjavanja tog neopasnog otpada. Prateći list bi se popunjavao kao i u svakom drugom slučaju, osim što bi se Broj upisa u Očevidnik ostavljao praznim, a u napomenu upisalo „prijevoz za vlastite potrebe“. Vodio bi se ONTO, ali ne i ONTO-P. Isto bi vrijedilo za razne druge djelatnosti (servisi, proizvodnja, trgovina), ali samo za neopasni otpad. Ako fizička osoba može u svom vozilu dopeljati 100 kg željeza, zašto bi za istu tu kilažu neki proizvođač ili serviser morao imati posebnu dozvolu? Dakle, jasno i glasno definirajte tko mora biti upisan u Očevidnik, a tko ne mora. Nije prihvaćen Pitanje je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 8., člankom 84. stavkom 2. te člankom 110. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te se ne može na drugi način urediti ovim Pravilnikom.
22 Kristina Bosek PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Člankom 112. st. 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisan je mjesečni maksimum prihoda za fizičke osobe, a da se to ne smatra obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom. Taj mjesečni maksimum trebalo bi pretvoriti u GODIŠNJI maksimu. Obrazloženje: Ako građanin počisti svoj podrum i u siječnju ostvari prihod od 2.000,00 kuna, to će se smatrati obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom, iako ostatak godine neće prodavati otpad. Dakle, ta osoba mora otvoriti firmu ili obrt i registrirati se za obavljanje te djelatnosti! Ili odvagnuti doma robe do tog maksimuma i dolaziti svaki mjesec dok ne počisti svoje dvorište! Niti je to praktično, niti ekološki, niti efikasan način gospodarenja otpadom. Nadalje, ako promotrimo druge propise (Zakon o obrtu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o trgovačkim društvima), uočit ćemo kako se njima propisuju određene obveze na temelju prihoda PRETHODNE GODINE, ne mjeseca. Opet, nema objektivnih razloga zašto i ovaj Pravilnik ne bi propisivao godišnji maksimum (polovina minimalne plaće u Republici Hrvatskoj x 12). Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na odredbu propisanu člankom 112. stavkom 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a ne na odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadom.
23 Kristina Bosek PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Trebalo bi nadopuniti članak 10. stavak 9: „Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa ili tekućeg računa.“ Obrazloženje: S obzirom na to da su banke dužne sve transakcije sa svih računa dostavljati Poreznoj upravi, a trgovci otpadom ispunjavati i slati u Poreznu upravu JOPPD obrazac o isplaćenim iznosima i uplaćenom porezu i prirezu za svaku osobu koja preda otpad, nema objektivnog razloga zašto bi plaćanje bilo isključivo na žiro-račun. Nadalje, žiro-račun ne posjeduje svaki građanin, pa se često prodaja otpada nepotrebno zakomplicira. Umjesto pojednostavljene procedure gdje građanin preda svoj otpad, ostavi svoje podatke i broj tekućeg računa, potpiše Izjavu o vlasništvu i ode dalje svojim putem, često ga moramo uputiti u banku da prvo otvori žiro-račun. Naravno da to izaziva frustracije kod ljudi i da većina nikada niti ne otvori žiro-račun. A što naprave s otpadom – samo oni znaju. I nije naodmet napomenuti da takvom kompliciranom procedurom potičete rad ilegalnih otpada. Prihvaćen Prihvaćeno.
24 Krunoslav Šimatović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 14. Opet pečat? Prihvaćen Prihvaćeno.
25 Krunoslav Šimatović Članak 9., Članak 33b. "Mjesto pečata i potpisa" - Zar nije pečat ukinut? Prihvaćen Prihvaćeno.
26 M SAN EKO d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 8. U članku 33.a stavku 2. naveden je obrazac pratećeg lista koji se može smatrati teretnim listom za prijevoz tereta (kada je otpad teret koji se prevozi cestom), no u slučaju kada otpad prevozi osoba koja ima potpisan ugovor s prijevoznikom(kooperant) koji je upisan u Očevidnik prijevoznika ostaje nedorečeno kako se prateći list kao takav može smatrati relevantnim dokumentom ukoliko se takav prijevoznik bez prethodnog upisa i dodjele svoga PRV broja ne može upisati na prateći list, a jednako tako ne može prevoziti svojim vozilom teret s pratećim listom gdje je navedena druga pravna osoba. Djelomično prihvaćen Kooperant koji prevozi otpad, mora biti, sukladno članku 84. stavku 2. te članku 110. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, upisan u Očevidnik prijevoznika otpada. Sukladno navedenom, uz poštivanje propisa navedeni problem se ne bi trebao pojaviti.
27 M SAN EKO d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 7. U članku 33. stavku 6. spominje se usuglašenost mase odgovarajuće pošiljke između osobe koja predaje otpad i osobe koja preuzima određenu pošiljku otpada što je u praksi nemoguće, prvenstveno jer sva pakiranja nisu jednaka, a svaka strana može imati svoju procjenu što može rezultirati viškom i/ili manjkom procijenjene mase. Ukoliko se otpad predaje na paletama, mora se uzeti u obzir da sve palete nisu jednake mase, učestalo se zna dogoditi da procjena osobe koja predaje otpad nije relevantna, odnosno da je realna tek odvaga koju odvaže osoba koja preuzima otpad. Usuglašenost odvaga je vrlo osjetljiva tematika koja može imati negativne posljedice te nerealna procjena može rezultirati s viškom ili manjkom koji su nepoželjni. Osobe kojima primarna djelatnost nije obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom učestalije imaju nerealne procjene i sustav kao takav nije održiv. Prihvaćen Prihvaćeno.
28 M SAN EKO d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 3. U članku 6. stavku 1. dodaje se nakon riječi prijevoznika otpada „ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika otpada“ što je zakonski neodrživo jer se osoba koja nije upisana u Očevidnik prijevoznika otpada ne može upisati u zakonski propisan obrazac pratećeg lista u kojem se evidentira PRV broj. Potencijalni problemi u praksi su sljedeći. Na koji način će se odvijati preuzimanje otpada od strane kooperanta koji se ne može upisati u obrazac pratećeg lista odnosno tko je odgovoran za preuzeti otpad, s obzirom da ne postoji dio u pratećem listu gdje bi se eventualna raspodjela odgovornosti evidentirala. U slučaju policijske kontrole kooperant (u tom trenutku prijevoznik) uopće nema pisani trag za teret koji prevozi, što se događa u tom slučaju i na koji način se regulira. Nije prihvaćen Kooperant koji prevozi otpad, mora biti, sukladno članku 84. stavku 2. te članku 110. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, upisan u Očevidnik prijevoznika otpada. Sukladno navedenom, uz poštivanje propisa navedeni problem se ne javlja. Prateći list je izjava najmanje dvije, a u nekim situacijama i tri osobe o prijenosu posjeda pošiljke otpada i, za sad, ne prati pitanje vlasništva nad pošiljkom otpada, a ukoliko je isto potrebno moguće je koristiti poglavlje „napomena“ u PL-O-u.
29 M SAN EKO d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 2. U članku 2. stavku 1. nakon točke 1. dodaje se nova točka 1a u kojoj se spominje „sljedivost otpada“, no sadašnjim načinom nisu definirane sve smjernice putem propisanoga obrasca (pratećeg lista) na kojem bi se također trebala prikazati sljedivost cjelokupnog pristupa odnosno trebao bi se omogućiti uvid u hodogram postupanja s predanim otpadom. Obveznici prijave u Registar onečišćenja okoliša (ROO) nemaju uvid u potpuni hodogram postupanja s njihovim otpadom, a sinkronizacijom baze ROO-a mogao bi se automatizirati proces što bi pojednostavilo mnoge radnje. Slijedom navedenog predlažu se odgovarajuće izmjene u pratećem listu. Djelomično prihvaćen Pitanje ostvarivanja prava prethodnog posjednika otpada na dostupnosti na uvid u dokaze i podatke o poduzetim radnjama propisano člankom 44. stavkom 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom dodatno je uređeno Pravilnikom o gospodarenju u dijelu koji uređuje vođenje ONTO-a .
30 METIS d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA METIS d.d. 1.Društvo Metis d.d. predlaže i ukazuje na nužnost i važnost dopune Članka 10. st.9. Pravilnika o gospodarenju otpadom-Uvjeti za djelatnost trgovanja otpadom, na način da sada isti glasi: „Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro- računa ili tekućeg računa ili štednog računa u banci ili u gotovini odnosno na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu." Obrazloženje: Početno se postavlja pitanje: Zašto ograničavati način isplate samo na žiro račun kada se plaća porez??? Besmisleno!! Skrećemo pozornost da se je Porezna uprava još u 2015.g. (točnije pojašnjenjem Klasa: 410-01/15-01/3207 od 18.12.2015.g. koji je uputila HGK, a u svezi izmijene čl.10.st.9.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom) već očitovala i dala svoje mišljenje u svezi trgovanja otpada na malo isključivo na žiro račun, te je zatražila od Ministarstva zaštite okoliša i prirode očitovanje ukazujući kako je potrebno još jedanput razmotriti mogućnost isplate u gotovini kao i mogućnost isplate na tekući račun upravo iz razloga što se u ulozi prodavatelja otpada nerijetko pojavljuju građani koji prodaju otpad pri čemu ostvaruju neznatne iznose primitaka, a da će pritom biti obvezni otvarati žiro račune. Također napominjemo da je Porezna uprava prilikom traženja očitovanja, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode skrenula pozornost kako je pri razmatranju navedenog potrebno uzeti u obzir i to da su svi primici od otuđenja posebne vrste imovine (otpada) oporezivi od 01.01.2015.g. odnosno da su isplatitelji primitaka po toj osnovi dužni obračunavati, obustavljati i uplaćivati porez i o istom izvješćivati Poreznu upravu putem Obrasca JOPPD i to po svakom primatelju bez obzira na visinu i način isplate. Sukladno iznesenom nema nikakvog opravdanog razloga zašto bi plaćanje bilo isključivo ograničeno na žiro-račun, a tim više što isto ukazuje i Porezna uprava. Nadalje, pojašnjavamo da građani, pretežito stare populacije, umirovljenici...kao i drugi nemaju otvorene račune, čak nijedan, te se dešava da taj otpad završava u okolišu i preko granice....te se potiče rad ilegalnih otpada. Cilj je da se svima omogući i motivira građanstvo na zakonito zbrinjavanje otpada odnosno da se potakne kružno gospodarenje otpadom, jer u suprotnom završava u okolišu. Smatramo da postojeća odredba (da se plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja isključivo na žiro račun), nije sukladna strategiji kružnog gospodarenja otpadom, odnosno smanjivanju količina otpada u okolišu, a upravo to nadležno ministarstvo dozvoljava. Djelomično prihvaćen Osim putem žiro-računa Pravilnikom je omogućeno i plaćanje putem tekućeg računa.
31 Milivoj Tomašić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA BRAVO ! Dok se vi bavite izmjenama i dopunama izmjena i dopuna, niti jednog komentara ! Zar vam to ne pokazuje stanje svijesti i postupanja u Hrvatskoj, o ekologiji i održivom razvoju, a svi o tome laprdaju (laprdate, sory, naročito “gradonačelnici, župani, udruge razne ….”) u svim medijima. Dakle, naši pradjedovi, djedovi …. bili su pravi i daleko veći ekolozi od vas (nas) ! U dućan i mesnicu išlo se s cekerom pletenim od kukuruzovine, nije bilo plastike, na tržnicu išlo se s košarom pletenom od vrbe, nije bilo plastike, i sve je kasnije završavalo razgrađeno, U DVORIŠTU !!!! Danas, ako ideš u dućan, konzerva je u metalu (izrovana Gea), kruh je u papiru (posječene šume), sokovi, mlijeko …. u tetrapaku, meso …. u plastici. Svima normalno da sve to završi “kod susjeda preko plota”, umjesto da ono što pojedeš i pokakaš (sory), zbrineš i pospremiš “u svom dvorištu”. Nitko neće otpad u svojoj općini, svojoj županiji, gradonačelniku Dubrovnika netko drugi treba zbrinuti otpad, vi Zakonom dozvoljavate takve i slične idiotarije! Svima normalno da “lijepa naša” dalmacija, otoci vijore burom plastičnih vrećica ? obale zatrpane plastikom za pitku vodu, sokove, motorna ulja s čamaca i dijelovima čamaca ? Ali “gospodo”, kultura jednog naroda nisu samo dubrovačke ljetne igre i zidine, nisu samo koncerti i autobus knjižnice, nije samo snježna kraljica “bijelog Zagreb grada” (nekad’ bio), stara narodna govori da kulturu nekoga (osobe, mjesta ….) možeš odmah vidjeti, ako mu “zaviriš” u WC, ulicu, dvorište …. !!!! I da ponovim, nedostatak komentara jasno pokazuje, koliko Hrvatska (zakonodavac), hrvati, brinu o ekologiji, razvoju …. kulturi !!!! Ugodni vam dani svi, svima Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Tomislav Fratrić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 8. U članku 8. stavku 2. nakon riječi "usluge" dodati riječ "prikupljanja" Prihvaćen Prihvaćeno.
33 Vesna Centa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Čl. 112., St. 4. određeno je "Sva plaćanja za otkup otpada obavljaju se putem računa ako nije drugačije propisano ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.". U Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15), u Čl. 10., St. 9. navedeno je "Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa.". Kako se Pravilnik o gospodarenju otpadom smatra provedbenim propisom Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ne postoji prepreka u izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadom na način da se osigura plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo putem žiro-računa ili isplatom u gotovini. Kristalno je jasno koji namet i obaveza je stavljena na posjednike otpada/građane koji žele prodati svoj otpad putem malootkupa jer potpuno je besmisleno da osoba koja će primjerice jednom u godini dana izvršiti čišćenje svoje kuće ili drugog prostora prilikom predaje/prodaje tog otpada ovlaštenom trgovcu otpadom mora otvarati žiro-račun za tu jednokratnu isplatu. Slijedom navedenog, traži se izmjena Čl. 10., St. 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) na način da se osigura i plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo putem žiro-računa, tekućeg računa ili u gotovini. Djelomično prihvaćen Osim putem žiro-računa Pravilnikom je omogućeno i plaćanje putem tekućeg računa.
34 Vesna Centa Članak 9., Članak 33d. Čl. 33d., St. 1. regulira obračun troškova koji nastaju radom mrežne aplikacije e-ONTO što je u cijelosti u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Čl. 45., St. 7. "Troškove koji nastaju radom mrežne aplikacije iz članka 137. ovoga Zakona dužni su snositi korisnici te aplikacije.". No, ovakva formulacija u St. 1. "... da iznose 0 kuna..." u cijelosti je u suprotnosti sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16). Pitanje koje se nameće samo po sebi jest želi li se ovakvom formulacijom obračuna troškova koji nastaju radom mrežne aplikacije e-ONTO ostaviti mogućnost naknadnih izmjena iznosa troškova? Primljeno na znanje Odredba je u skladu Zakonom o održivom gospodarenju otpadom sa mogućnostima financiranja troškova rada e-ONTO-a.
35 Vesna Centa Članak 9., Članak 33b. Čl. 33b., St. 2. navodi da "e-ONTO sadrži: podatke o korisnicima aplikacije, a posebice podatke propisane obrascima ONTO i ONTO-P iz Dodatka XII ovog Pravilnika, podatke propisane obrascem PL-O iz Dodatka XIII ovog Pravilnika". Kako je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Čl. 45., St. 4. predviđeno "Osoba koja je ishodila dozvolu iz članka 86. ovoga Zakona, trgovac otpadom, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-onto) putem mrežne aplikacije iz članka 137. ovoga Zakona.", smatramo da e-ONTO NE MOŽE posebice sadržavati podatke propisane obrascem ONTO-P iz Dodatka XII ovog Pravilnika jer prijevoznici nisu dužni je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-onto) putem mrežne aplikacije. Nije prihvaćen e-ONTO mora sadržavati podatke iz ONTO-P-a jer su člankom 45. stavkom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisani obveznici korištenja e-ONTO-a (npr. davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada), međutim nisu svi obveznici ONTO-P-a ujedno i obveznici korištenja e-ONTO-a.
36 Vesna Centa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 8. U članku 33a., St. 3. navodi se "Smatra se da se određeni Prateći list nalazi u vozilu (prati pošiljku otpada) kad se u vozilu nalazi na papiru otisnut obrazac PL-O iz Dodatka XIII ovoga Pravilnika ispunjen s o dgovarajućim podacima ili kad je na odgovarajući način ispunjen obrazac PL-O u e-ONTO aplikaciji (kad su osoba koja predaje otpad i osoba koja preuzima otpad korisnici e-ONTO-a).". Obzirom da Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) u Čl. 26., St. 1., T. 4. definira kao obvezne dokumente tijekom vožnje u vozilu i teretni list za prijevoz tereta, molimo da se usklade zakonski akti kako bi se spriječile bilo kakve potencijalne nejasnoću u budućnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Vesna Centa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 7. Obzirom da predavatelji, odnosno primatelji otpada (ne)važu otpad na različitim vagama koje su različito umjerene (na 10, 20, 50 kg...), potrebno je omogućiti unos količine otpada za pošiljatelja, odnosno za primatelja pošiljke kako bi se vodile točne evidencije o količinama (a samim tim i vrijednostima) pojedine vrste otpada (robe). Tomu u prilog ide i Čl. 45., St. 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13): "Osoba koja unosi podatke u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada odgovorna je za istinitost podataka koje je unijela." Djelomično prihvaćen Prateći list je zajednička izjava pošiljatelja i primatelja pošiljke otpada o izvršenju međusobnog ugovora. S obzirom da propisi koji uređuju gospodarenje otpadom ne propisuju koju vagu je potrebno koristiti za određivanje mase pošiljke otpada, isto se uređuje ugovorom pošiljatelja i primatelja sukladno posebnom propisu koji uređuje obvezne odnose.