Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kaja Pavlinić PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 5.drugim relevantnim područjima (sve što smatrate da bi trebalo biti uključeno uz navedena 4 područja). Potrebno javno objaviti sve podatke relevantne za statističku obradu i upotrebu u području obnovljivih izvora energije, kako bi se tvrtke i startupovi iz spomenutog područja mogli njima služiti. Također, potrebno je pružati edukaciju mladima kako bi spoznali važnost otvorene vlasti i naučili baratati osnovnim pojmovima. Nastavak aktivnosti ljetne Akademije za otvorene podatke (Open Data Youth Academy). Primljeno na znanje Prijedlog će biti uzet u obzir pri provedbi aktivnosti koje se tiču otvaranja podataka.
2 Terra Hub PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 5.drugim relevantnim područjima (sve što smatrate da bi trebalo biti uključeno uz navedena 4 područja). 2. Važno je uključiti podatke iz područja relevantnih za održivi razvoj na data.gov.hr posebno u području obnovljive energije Primljeno na znanje Prijedlog će biti uzet u obzir pri provedbi aktivnosti koje se tiču otvaranja podataka.
3 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 5.drugim relevantnim područjima (sve što smatrate da bi trebalo biti uključeno uz navedena 4 područja). PROVEDBA REFORME JAVNE UPRAVE I RACIONALIZACIJA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE S CILJEM NJENE MODERNIZACIJE, POVEĆANJA EFIKASNOSTI I TRANSPARENTNOSTI TE JAČANJA NEOVISNOSTI INSTITUCIJA Pokazatelji provedbe: Uspostavljen participativni proces praćenja provedbe Nacionalnog programa reformi, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Europskog semestra, a i svrhu pravodobnog prepoznavanja društvenih rizika provedbe. Izrađen prijedlog mogućih modela teritorijalnog preustroja RH, koji trebaju osigurati učinkovitost i održivost javnih usluga na nižim razinama vlasti, kroz prateću fiskalnu decentralizaciju. Ravnomjeran regionalni razvoj te jednake ekonomske, socijalne i kulturne mogućnosti urbanih i ruralnih sredina, s posebnom pažnjom prema potrebama pripadnica manjinskih zajednica. Uspostava jasnih kriterija i procedura za prijem i napredovanje u javnoj službi temeljenih na kompetencijama, te stvarnim potrebama institucija. Uspostavljen smisleni sustav evaluacije rada javnih i državnih službenika koji će imati direktnog učinka na napredovanje, plan individualnog usavršavanja i primanja pojedinog javnog, lokalnog i državnog službenika/ce. Učinkovit nadzor i evaluacija rezultata djelovanja agencija i inspekcija kojima je izvršna vlast prenijela svoje ovlasti. Primljeno na znanje Prijedlog pretpostavlja više aktivnosti iz različitih područja, što nije bilo moguće do kraja raspraviti u roku za pripremu nacrta ovog akcijskog plana te će se o ovim prijedlozima raspravljati naknadno u okviru provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u RH. Uz to, Nacrt prijedlog Zakona o javnim agencijama čija izrada je u tijeku, pored ostalog uređuje i pitanje evaluacije rezultata djelovanja agencija. Donošenje propisa kojim se na jedinstven način uređuje sustav pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa, predviđeno je Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020 godine, (u II kvartalu 2017), a također je predviđena i Godišnjim planom normativnih aktivnosti za 2017. godinu. S obzirom da je navedena mjera već predviđena spomenutim dokumentima, te da je prijedlog zakona u tijeku izrade, a obuhvaća i uređenje pitanja evaluacije (vrednovanja) djelovanja agencija, smatramo nepotrebnim isto utvrđivati i u Akcijskom planu partnerstva za otvorenu vlast.
4 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 1.poboljšanje normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama Potrebno je propisati razine tajnosti podataka i koji podatak se moze klasificirati kojom razinom tajnosti te tko je nadzorno tijelo. Deklasifikacija podataka, odnosno redefiniranje pojmova tajno i vrlo tajno od službeno i poslovno – naročito podataka od javnog interesa sukladno testu razmjernosti pretpostavlja mogućnost dostupnosti bez zadrške svih podataka koji se odnose na neku osobu a u posjedu su državnih službi na njezin zahtjev, kao i dostupnost podataka od interesa javnosti Nedopustivo je da se statistički podaci TDU-a umjesto javne objave dobivaju tek nakon na PPI zahtjeva uz obrazloženje cilja uporabe. Primljeno na znanje U nacrt Akcijskog plana uvršteno je više aktivnosti kojima je cilj unaprijediti provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, te potaknuti proaktivnu objavu podataka.
5 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 4.sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika Potrebno je urediti zakonski i institucionalni okvir transparentnog lobiranja uvodeći obvezatni Registar lobista. Primljeno na znanje Pitanje reguliranja lobiranja raspravlja se u okviru rada Savjeta za sprječavanje korupcije, koji pokreće postupak izrade novog Akcijskog plana 2019-2020.
6 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 4.sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika Potrebno je unaprijediti sustav upravljanja sukobom interesa kroz uvođenje instrumenata usmjerenih na povećanje otvorenosti rada tijela javne vlasti (registar sastanaka s predstavnicima poslovnih tvrtki, uvođenje instrumenta samoisključenja iz procesa donošenja odluka, deklariranje relevantnih interesa u zakonodavnim postupcima, policy procesima i savjetovanju, itd.). Primljeno na znanje Nažalost, s obzirom na činjenicu da se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa tijekom izrade nacrta akcijskog plana nalazilo pred krajem svog mandata, ova pitanja nismo uspjeli do kraja raspraviti no bit će uzeta u obzir u daljnjem radu na provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.
7 Miroslav Schlossberg Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2019. U Akcijski plan neophodno je unijeti tko će i kako će vršiti kvalitetan nadzor nad provedbom svake pojedine aktivnosti - da li pravovremeno i u skladu s propisima izvršavaju utvrđene obveze. To je potrebito kako bi se izbjegla dosadašnja praksa da nitko ne odgovara zbog nepoštivanja zakonskih rokova, odnosno ne postupanja po brojnim upitima, predstavkama, prigovorima i pritužbama, a da strankama ili podnositeljima na raspolaganju ne stoje nikakve dodatne mogućnosti za zaštitu njihovih prava, ali i postizanje odgovornosti nadležnih za propuste u obavljanju povjerenih im poslova. Primljeno na znanje Za sve aktivnosti u nacrtu Akcijskog plana navedeni su nositelji, odnosno sunositelji koji su zaduženi za provedbu aktivnosti. Nadzor nad provedbom Akcijskog plana zadaća je Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, a također provedbu Akcijskog plana prati i ocjenjuje Mehanizam nezavisnog izvješćivanja (Independent Monitoring Mechanism - IRM) inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast na međunarodnoj razini, koji izrađuje izvješće za svaku godinu provedbe.
8 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 3.transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost Prijedlog Aktivnosti 2 pod mjerom “Transparentnost rada javne uprave s naglaskom na fiskalnu transparentnost”: Kontinuirano otvaranje podataka o javnoj nabavi (bagatelna i javna nabava) i objavljivanje podataka o planiranim i provedenim javnim nabavama na internetskim stranicama tijela obveznika javne nabave u obliku pogodnom za ponovnu uporabu. Prije početka ove aktivnosti potrebno je identificirati tijela javne vlasti koja će se promatrati u provedbi ove aktivnosti - npr. 20 tijela. Glavni cilj ove aktivnosti je unapređenje ponovne uporabe podataka o javnoj nabavi i povećanje količine otvorenih podataka javnog sektora. Indikator provedbe ove aktivnosti je da će svake godine 10 unaprijed identificiranih tijela čiji će popis biti dostavljen POV-u proaktivno objavljivati na internetskim stranicama (web tijela ili nacionalni ili vlastiti data portal) podatke o planu javne nabave i provedenim javnim nabavama sukladno ZPPI-ju u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te posebnim propisima. Primljeno na znanje Prijedlog će biti uzet u obzir pri provedbi aktivnosti koje se tiču otvaranja podataka.
9 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 3.transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost Prijedlog Aktivnosti 1 pod mjerom “Transparentnost rada javne uprave s naglaskom na fiskalnu transparentnost”: Kontinuirano otvaranje fiskalnih podataka i objava podatka o proračuju i izvršenju proračuna na internetskim stranicama u obliku pogodnom za ponovnu uporabu. Glavni cilj ove aktivnosti je unapređenje ponovne uporabe proračunskih podataka i povećanje količine otvorenih proračunskih podataka javnog sektora. Svake godine će 10 novih tijela javne vlasti kvartalno proaktivno objavljivati svoje podatke o proračunu i izvršenju proračuna na internetskim stranicama u obliku pogodnom za ponovnu uporabu. Tijela uključena u provedbu ove aktivnosti biti će identificirana prije početka godišnjeg mjerenja i popis dostavljen POV-u na uvid, a tijela će se obavezati da će jednom kartalno na internetskim stranicama (ili na CMS portalu ili na lokalnom ili nacionalnom data portalu) objavljivati 4. i 5. razinu proračuna i izvješća o izvršenju proračuna u 5. Razini. Provedbu ove aktivnosti pratiti će jedno tijelo i izvještavati POV u redovnim intervalima. Primljeno na znanje Prijedlog će biti uzet u obzir pri provedbi aktivnosti koje se tiču otvaranja podataka.
10 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Prijedlog Aktivnosti 8 pod mjerom “Proaktivna objava informacija i otvaranje podataka”: Tijela javne vlasti koji su članovi POV-a RH usvajaju Open Data Charter. Moj je prijedlog da se tijela javne vlasti uključena u Savjet POV-a obvežu da će kroz 2 godine provedbe usvojiti Open Data Charter povodom kojeg će na razini ministarstva donijeti pravni akt kojim će to tijelo (TDU ili agencija ili lokalna samouprava) propisati pridržavanje principa iz Open Data Chartera. Primljeno na znanje Budući da Savjet POV-a nema pravnu osobnost nije u mogućnosti podržati Open Data Charter, no nacrt Akcijskog plana predviđa aktivnosti u vezi s otvaranjem podataka, te će u okviru toga biti uzetu obzir ovaj prijedlog.
11 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Prijedlog Aktivnosti 6 pod mjerom “Proaktivna objava informacija i otvaranje podataka”: Povećati ponovno korištenje (reuse) MURH registra među drugim ministarstvima (ili tijelima općenito). Ministarstvo uprave kao vlasnik Registra udruga u sklopu ranije spomenute aktivnosti definirati će način na koje druga ministarstva koja trebaju koristiti postojeće podatke mogu zatražiti programski pristup podacima i sucelje za pristup podacima iz njihove aplikacije. Tako u ovu aktivnost treba uključiti Ministarstvo socijalne politike i mladih koji u sklopu njihove aplikacije za prijavu godišnjih izvješća volontiranja, http://volonteri.mspm.hr/ (kontakt osoba Helena Klobučarić) putem koje MSPM zahtjeva od udruga da prilikom prijave godišnjeg izvješća upisuju podatke o udruzi i ažuriraju ih -- nema potrebe da se isti podaci koji su vec ažurirani na jednom mjestu -- u Registru udruga ponovno moraju odvojeno ažurirati i u aplikaciji MSPM za godišnja izvješća volontera. Predlažem da MSPM spoji aplikaciju Volonteri kroz programsko sučelje na Registar udruga (ili periodnični export podataka iz Registra udruga dostupan na data.gov.hr) uz pomoć Ministarsrva uprave i da se podaci udruge automatski povlače samo upisom OIB-a udruge. Na taj način osigurati će se da se postojeći podaci ponovno upotrebljavaju i izmjeđu tijela te će poslužiti kao primjer ostalima. MSPM će trebati osigurati sredstva u proračunu za intergraciju postojeće aplikacije na Registar udruga i imenovati osobu za provedbu aktivnosti. Primljeno na znanje Prijedlog će biti uzet u obzir pri provedbi aktivnosti otvaranja podataka u okviru akcijskog plana.
12 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Prijedlog Aktivnosti 2 pod mjerom “Proaktivna objava informacija i otvaranje podataka”: Objava otvorenih skupova podataka koji su indentificirani kao prioritetni od strane Europske komisije prema “Guidelines on recommended standard licenses, datasets and charging for the reuse documents (2014/C 240/01)” - kategorije prioritetnih podataka za objavu: 1. Prostorni podaci koji uključuju poštanske brojeve, nacionalne i lokalne karte (katastri, topografske karte, morske karte, administrativne granice itd), 2. Promatranja Zemlje i okoliša koji uključuju podatke iz svemira i in situ podatke poput praćenja vremenskih prilika, kvalitete zemlje i vode, potrošnje energije, raznina emisija itd, 3. Vozni redovi javnog prijevoza za sve načine prijevoza na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te podaci o javnim radovima na cesti, podaci o uvjetima na cesti itd gdje specifična sektorska pravila imaju presedan (npr. EU railway law), 4. Statistički podaci na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini sa glavnim demografskim i ekonomskim indikatorima (GDP, starost, zdravlje, nezaposlenost, prihodi, obrazovanje, itd), 5. Podaci o tvrtkama i drugim poslovnim subjektima iz registara poput popis registriranih tvrtki, podaci o vlasništvu i managementu, jedinstveni brojevi iz registara, financijski podaci itd. U ovoj aktivnosti potrebno je točno navesti sva ona tijela javne vlasti koja će provoditi ovu mjeru te jedno tijelo koje će raditi mjerenje i izvještavanje prema POV-u u redovnim intervalima. Cilj ove aktivnosti je unapređenje ponovne uporabe podataka i povećanje količine otvorenih podataka javnog sektora i to navesti kojih tijela koja će provoditi ovu aktivnost. Indikator provedbe može biti objava 50% od svih skupova podataka koje ima pojedino tijelo javne vlasti u jednoj godini provedbe a da se nalaze na popisu prioritetnih skupova podataka. Za ovu aktivnost preduvijet je da svako tijelo koje sudjeluje u provedbi aktivnosti prije počekta provedbe izmjeri i identificira sve skupove podataka čiji su oni nositelj a da se nalaze u prioritetnim kategorijama te taj popis dostave POV-u na uvid radi praćenja provedbe ove aktivnosti. Uspješno provedena aktivnost je objava skupa podataka na data.gov.hr iz prioritetnih kategorija koje je propisala Europska komisija. Primljeno na znanje Prijedlog će biti uzet u obzir pri provedbi aktivnosti otvaranja podataka u okviru akcijskog plana.
13 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Prijedlog Aktivnosti 1 pod mjerom “Proaktivna objava informacija i otvaranje podataka”: Tijela javne vlasti na razini TDU (tijela državne uprave), agencije, zavodi i komore trebaju nastaviti otvaranje skupova podataka i kontinuirano ih objavljivati na Portalu otvorenih podataka RH data.gov.hr, gdje će glavni cilj biti unapređenje ponovne uporabe podataka i povećanje količine otvorenih podataka u visokoj kvaliteti s najmanje 3 zvjezdica i više. Indikator provedbe može biti objava 100 skupova podataka s najmanje 3 zvjezdice u godini dana odnosno 200 skupova podataka ukupno godišnje na data.gov.hr (1 - 5 zvjezdica). Provedbu ove mjere mjeriti će MURH odjel data.gov.hr i izvještavati POV u redovnim intervalima s brojem objavljenih skupova podataka od početka mjerenja do pune godine a skupovi podataka prikazani kao zbroj objavljenih po broju zvjezdica (kvaliteta podataka 1 - 5 zvjezdica). Primljeno na znanje Prijedlog će biti uzet u obzir pri provedbi aktivnosti otvaranja podataka u okviru akcijskog plana.
14 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 1.poboljšanje normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama Prijedlog Aktivnosti 1 pod mjerom “Poboljšanje normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama”: Povećanje transparentnosti provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Mnoge države sada već u svom FOI zakonu imaju obvezu tijela da objavljuju popis rješavanja zahtjeva za pristup informacijama (nema zajedničke riječi pa na to mislim i ponovnu uporabu) - FOI logs. Prijedlog je da se isto primjeni i na RH te da u ovoj aktivnosti Povjerenik za informiranje (ili MURH?) donesu podzakonski akt kojim se nalaže svim tijelima koja podnose godišnja izvješća za provedbu ZPPI-ja da ista izvješća objave na svojim internetskim stranicama. Dodatno u sklopu ove mjere potrebno je donijeti podzakonski akt kojim će tijela objaviti Upisnik provedbe ZPPI-ja (popis zahtjeva) na svojim internetskim stranicama (s cenzuriranim tj izuzetim osobnim informacijama poput adresa, kontakt podataka i imena i prezimena osoba) iz kojeg će se vidjeti redni broj zahtjeva, datum zaprimanja, što se tražilo i status rješavanja, datum rješavanja. Iz toga će javnost moći vidjeti što se u tom tijelu naviše traži. Nadalje, građan će moći promjeriti da li je njihov zahtjev tijelo upisalo u upisnik. Primljeno na znanje Budući da se u skoro vrijeme ne planiraju izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama, na ovaj zahtjev će Povjerenik za informiranje odgovoriti u okviru svojih nadležnosti i djelovanja.
15 Terra Hub PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 4.sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika Javnost mora moći sudjelovati doprinošenjem socijalno inovativnih rješenja za konkretne društvene probleme, iz tog razloga izuzetno je važno raspraviti i osigurati regulaciju i podršku socijalnim inovacijama te platformu i finacijska sredstva za crowdsourcing socijalnih inovacija Djelomično prihvaćen U nacrt Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2017. do 2022. godine uvrštena je aktivnost koja se odnosi na osiguravanje kontinuirane podrške pružanju i razvoju inovativnih modela socijalnih usluga od strane OCD-ova.
16 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Potrebno je unaprijediti internetske stranice Hrvatskog sabora tako da uključuju redovitu i pravovremenu objavu točnih i potpunih podataka o djelovanju saborskih zastupnika (voting record po aktu, za svaki akt u proceduri glasanja, pa čak i zatvorene sjednice), klubova i odbora. Djelomično prihvaćen U nacrt Akcijskog plana je uvrštena mjera kojom će se osigurati objava informacija o djelovanju saborskih zastupnika. Već sada postoji redovita, ažurna i cjelovita objava svih podataka u skladu s Poslovnikom. Objavljuju se sve službene aktivnosti zastupnika. Objavljuju se rezultati glasovanja na plenarnoj sjednici uz svaki akt. Ne postoje zatvorene plenarne sjednice. Za rezultate glasovanja koja su prethodila objavi na internetskim stranicama moguće je podnijeti zahtjev. Rad klubova zastupnika nije javan te ne postoji obveza objava podataka o sadržaju i glasovanju na sjednicama klubova zastupnika. Sjednice radnih tijela (odbora) su javne i svi povezani podaci se objavljuju ažurno i cjelovito u skladu s Poslovnikom, izuzev u situacijama predviđenima Poslovnikom i Ustavom. Podaci o radu na zatvorenim sjednicama stoga ne mogu biti javno objavljeni.
17 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Prijedlog Aktivnosti 7 pod mjerom “Proaktivna objava informacija i otvaranje podataka”: Savjet POV-a RH podržava Open Data Charter. Prijedlog je da kao neformalna inicijativa Savjet POV-a Republike Hrvatske podrži (endorse) Open data Charter i da se u sklopu toga obavežu da će promicati Open Data Charter principe kroz Akcijski plan POV-a RH. Djelomično prihvaćen Budući da Savjet POV-a nema pravnu osobnost nije u mogućnosti podržati Open Data Charter, no nacrt Akcijskog plana predviđa aktivnosti u vezi s otvaranjem podataka, te će u okviru toga biti uzetu obzir ovaj prijedlog.
18 Terra Hub PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 5.drugim relevantnim područjima (sve što smatrate da bi trebalo biti uključeno uz navedena 4 područja). 3. kao jedan od prioriteta potrebno je zakonski regulirati modele online alternativnog financiranja poput crowdfunding-a tim stimulirajući ovaj, najbrže rastući, način financiranja razvojnih projekata Nije prihvaćen Za sada nisu planirane zakonodavne aktivnosti u tom smjeru.
19 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 3.transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost UNAPREĐENJE INTERNETSKIH STRANICA HRVATSKOG SABORA. Pokazatelji provedbe: internetska stranica Hrvatskog sabora koja sadrži: kronološki pregled održanih rasprava sjednica po točkama dnevnog reda, statistički pregled prijedloga zakona i akata po predlagačima, pregled izglasavanja zakona i akata s ukupnim glasovima te iskazano za svakog saborskog zastupnika s njegovim glasom (Da/suzdržan/Ne) i to na plenarnoj sjednici te na sjednici odbora, potpune izvještaje o radu radnih tijela Sabora: javno dostupan zapisnik s plenarne sjednice i sjednice odbora koji treba sadržavati abecedno popisana imena zastupnika ili članova odbora i naznaku kako su glasali: za, protiv, suzdržani. Potrebno je posebno navesti koji su zastupnici i članovi nazočili glasanju. U slučaju glasanja u odborima potrebno je navesti koji je od članova odbora glasao na način da je deponirao svoj glas kod predsjednika odbora, umjesto da je glasao u vrijeme zaključenja rasprave na odboru. Ako elektronsko glasanje nije moguće, glasanje treba provesti usmenim izjašnjavanjem pri abecednom prozivanju zastupnika ili članova, završavajući s predsjednikom. informacije o proračunu i rashodima (Sabor ima obavezu objavljivati informacije koje se odnose i na proračun sabora, što uključuje i informacije o izvršenju proračuna sabora i informacije o ponudama i ugovorima sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Ove informacije će biti dostupne javnosti u cjelini, taksativno navedene, s korištenjem jednostavnog jezika i objašnjenjima koja će poboljšati razumijevanje građana.) Pod informacijama o pojedinome saborskom zastupniku trebaju biti dostupne imovinske kartice, odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te popis aktivnosti zastupnika. Pristup arhivskim podacima koji je besplatan i trajan bez ikakvih pravnih ograničenja ili naknada koristeći otvoreni kod. Pružanje informacija preko otvorenih i strukturiranih formata, osiguravanje tehnološke iskoristivosti i redovno ažuriranje internetske stranice. Nova internetska stranica treba biti izgrađena na rješenju primjene otvorenog koda uz minimalne troškove te dati prvenstvo upotrebi gotovih rješenja otvorenog koda. Informacije o radu Sabora trebaju biti jednostavne za preuzimanje kako bi se omogućila jednostavna upotreba tih informacija. Nova internetska stranica treba sadržavati potpune informacije te integrirati rješenje otvorenog koda za pristup tim informacijama. Sabor treba omogućiti tehnološku iskoristivost informacija dajući jasne instrukcije za korištenje baza podataka na stranici ili alata koji omogućavaju građanima korištenje informacija sa internetskih stranica Sabora. korištenje jednostavnih i stabilnih mehanizama pretrage (omogućavanje građanima da što jednostavnije i brže pronađu željenu informaciju koja se tiče rada Sabora, kreirajući baze podataka koje bi imale i jednostavne i kompleksne pretrage korištenjem odgovarajućih metapodataka; informacije dostupne na lokaciji koja se ne mijenja s vremenom; povezivanje informacija o radu Sabora s drugim relevantnim informacijama, na primjer, povezujući usvojene propise sa starijim verzijama zakona, relevantnim izvještajima radnih tijela, nalazima eksperata, predloženim amandmanima,...), olakšavanje dvosmjerne komunikacije – korištenje alata interaktivnih tehnologija kako bi se olakšala komunikacija građana sa zastupnicima i saborskim službama; pružanje mogućnosti građanima da se pretplate na usluge obavještavanja o određenim kategorijama aktivnosti Hrvatskog sabora putem e-maila, SMS-a ili drugih servisa; aktivno komuniciranje na profilima na društvenim mrežama. priprema i objava godišnjeg izvješća o otvorenosti i transparentnosti rada Hrvatskog sabora od strane Odbora za predstavke i pritužbe. Nije prihvaćen Već sada se objavljuju ažurno: (1) konološki pregled održanih plenarnih rasprava s linkom na akt, izvješća i prateći dokumenti radnih tijela, rezultati glasovanja abecednim redom, videosnimka plenarne rasprave, (2) statistički pregled svih akata u proceduri dostupan je putem e-doc baze po svim relevantnim kategorijama (saziv, sjednica, PZ/PZE, vrsta akta, postupak donošenja, status akta, područje, predlagatelji), (3) pregled rezultata glasovanja na plenarnoj sjednici svih akata s ukupnim glasovima i zaseban pregled rezultata glasovanja po pojedinačnom zastupniku abecednim redom (Da, Ne, Suzdržan), (4) izvješća sa sjednica radnih tijela objavljuju se, a zapisnici sjednica radnih tijela dostupni su na zahtjev. S obzirom na Poslovnik postoje sljedeća ograničenja: (1) pregled rezultata pojedinačnog glasovanja na sjednicama radnih tijela (odbora), (2) "deponiranje glasova" nije poslovnički institut; (3) glasovanje je regulirano Poslovnikom, uključujući situacije kada je moguće provesti glasovanje pojedinačnim prozivanjem i usmenim izjašnjavanjem zastupnika abecednim redom.
20 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 3.transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost Predlaže se Hrvatskom saboru USVAJANJE DEKLARACIJE O OTVORENOSTI PARLAMENATA (https://openingparliament.org/declaration/). Pokazatelji provedbe: usvojena Deklaracija o otvorenosti parlamenata, primjeri promoviranja kulture otvorenosti, osiguravanja transparentnosti i lake dostupnosti informacija o radu Hrvatskog sabora. Nije prihvaćen Zahtjevi sadržani u Deklaraciji već su sadržani u relevantnim aktima: Zakon o pravu na pristup informacijama i uredbama EU-a koji imaju obvezujuću snagu u odnosu na navedenu Deklaraciju. Pritom Sabor ažurnom objavom svih podataka o svome radu djelatno promiče kulturu otvorenosti, a realizacijom nadogradnje internetske stranice Hrvatskog sabora koju predviđa nacrt Akcijsko plana će se dodatno olakšati dostupnost informacija.
21 Kaja Pavlinić PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Potrebno je poticati javnu objavu informacija i podataka svih lokalnih jedinica samouprave u Republici Hrvatskoj, s ciljem općeg dobra, poticanja iskorištavanja otvorenih podataka u poduzetništvu i inovacijama te s ciljem povećanja transparentnosti. Prihvaćen U nacrt Akcijskog plana su uvrštene aktivnosti koje se tiču otvaranja podataka na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
22 Terra Hub PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 3.transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost Objava, u otvorenom formatu, izvršenja plaćanja za sva TDU. Potrebno je objaviti i redovito ažurirati podatke ne samo o izvršenju proračuna već podaci o svim izvršenim plaćanjima, po računu. Prihvaćen U nacrt Akcijskog plana je uvrštena aktivnost koja predviđa redovito objavljivanje podataka o financijskom planu i izvršenju financijskog plana tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije na njihovim internetskim stranicama u otvorenim formatima pogodnim za ponovnu upotrebu.
23 Terra Hub PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka objava podataka u otvorenom formatu o glasanju svakog zastupnika (MP voting record) Prihvaćen U nacrt Akcijskog plana je uvrštena mjera čiji će jedan od rezultata biti i objava podataka o glasanju svakog zastupnika.
24 Terra Hub PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 5.drugim relevantnim područjima (sve što smatrate da bi trebalo biti uključeno uz navedena 4 područja). 1. Važno je uključiti mlade u proces otovrene vlasti. To specifično znači edukaciju o standardima otovrene vlasi u 21. stoljeću u građanski odgoj kao OBAVEZNI predmet. Nadalje nastavak aktivnosti ljetna Akademija za otvorene podatke te uključivanje predstavnika mladih u Savjet za provedbu POV. Prihvaćen U nacrtu Akcijskog plana predviđena je aktivnost koja se tiče uključivanja vrijednosti i sadržaja na kojima se temelji inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast u Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja. Također, predviđena je i provedba Akademije otvorenih podataka za mlade. Što se tiče uključivanja predstavnika mladih u Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, to će biti raspravljeno na sjednici Savjeta te eventualno defnirano kroz izmjene Odluke o Savjetu.
25 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Potrebno je unaprijediti internetske stranice Hrvatskog sabora u skladu s Deklaracijom o otvorenosti parlamenata (http://www.openingparliament.org/declaration) te da podržavaju pristup podacima u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu (API, XML, CSV, JSON) sukladno cl.10. Zakona o pravu na pristup informacijama. Prihvaćen U nacrt Akcijskog plana je uvrštena mjera čiji je cilj unaprjeđenje internetske stranice Hrvatskoga sabora putem nadogradnje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i povezanim podzakonskim aktima, relevantnim uredbama EU-a, preporukama Interparlamentarne unije o parlamentarnim internetskim stranicama, a u pogledu podržavanja pristupa podacima koji omogućuju ponovnu uporabu (tehnološka iskoristivnost, otvoreni podaci, otvoreni kod).
26 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 3.transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost Prijedlog Aktivnosti 3 pod mjerom “Transparentnost rada javne uprave s naglaskom na fiskalnu transparentnost”: Proaktivna objava otvorenih podataka iz registara u vlasništvu Ministarstva financija (MFIN) u obliku pogodnom za ponovnu uporabu. Ministarstvo financija je vlasnik velikog broja zbirki podataka koja sukladno čl.10. st. 1 Zakona o pravu na pristup informacijama trebaju biti proaktivno objavljena u obliku pogodnom za ponovnu uporabu. Registri: 1. Registar neprofitnih organizacija, 2. Registar proračunskih i izvan proračunskih korisnika, 3. E-riznica plaćanja iz Državnog proračuna po dobavljačima. U sklopu ove aktivnosti MFIN treba osigurati sredstva da postojeće web aplikacije prilagode da omoguće pristup podacima u obliku pogodnom za ponovnu uporabu (npr. API pristup, ili preuzimanje cijelog skupa podataka u paketu u otvorenom obliku npr. XML, JSON, CSV zazipano, odnosno za E-riznicu u intervalima zapakirano u paketu npr. transakcije za cijeli dan jučer, transakcije za zadnja 3 mjeseca, transakcije za posljednjih 6 mjeseci i transakcije za posljednjih godinu dana). Osim toga, svi interfejsi i direktni linkovi za downlaod trebaju biti objavljeni na data.gov.hr. Također je preporuka da se uklone CAPTCHA kodovi s web aplikacija registara jer onemogućuju korisnicima s posebnim potrebama da pristupe sadržaju čime se izravno diskriminira određene skupine građana i nema potrebe da se koriste CAPTCHA zaštite kod otvorenih skupova podataka koji se ne trebaju skrivati iza takvih zaštita. Prihvaćen Ministarstvo financija je osiguralo preuzimanje podataka na svojim internetskim stranicama, slijedom ovog prijedloga, mimo Akcijskog plana.
27 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Prijedlog Aktivnosti 5 pod mjerom “Proaktivna objava informacija i otvaranje podataka”: Povećati transparentnost registara u vlasništvu Ministarstva uprave. Ministarstvo uprave je naručitelj aplikacije registra (https://registri.uprava.hr/). Putem ove web aplikacije su dostupni sljedeci registri: 1. Registar udruga, 2. Registar stranih udruga, 3. Registar političkih stranaka, 3. Fundacijska knjiga, 4. Zakladna knjiga, 5. Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, 6. Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, 7. Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, 8. Upisnik predstavništva stranih zaklada i fundacija. Prilikom svakog upita na ovoj web aplikaciji korisnik mora upisivati CAPTCHA (odnosno “kontrolni broj”). Molimo uklanjanje CAPTCHA s web aplikacija registara jer onemogucuju korisnicima s posebnim potrebama da pristupe sadrzaju cime se izravno diskriminira odredjenu skupinu gradjana (osobe s posebnim potrebama). Iz IT pogleda nema potrebe za CAPTCHA kontrolnim brojevima jer otežava pristup i upite u registre koji su ionako već otvoreni i objavljeni na Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr). Osim ovoga, potrebno je povećati korisnost podataka među tijelima javne vlasti te jasno definirati na koji način i kako aplikacije drugih tijela mogu programskim putem (API ili drugo) pristupati podacima koji su sadržani u registrima Ministarstva uprave. Napisati kratka pitanja i odgovore na portalu web aplikacije koja će odgovoriti na ova pitanja i navesti kontakt mailing listu za upite vezane uz navedenu web aplikaciju registara. Na webu registara nedostaje link na mogucnost downloda tih registara, te smatramo da je potrebno navesti na stranicama https://registri.uprava.hr/#!uvid i link na data.gov.hr gdje ce posjetitelji dobiti informaciju da nema potrebe za skrejpanjem podataka jer su to već otvoreni podaci i tamo će moći pronaći linkove za preuzminanje u cjelosti navedenih registara čime će se smanjiti opterećenje na Registre i povećati re-use tih registara kroz informiranje korisnika registara. Prihvaćen Ministarstvo uprave će ispuniti ovaj zahtjev kroz svoju nadležnost, u okviru aktivnosti unaprjeđivanja registara.
28 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Prijedlog Aktivnosti 4 pod mjerom “Proaktivna objava informacija i otvaranje podataka”: Objava skupova podataka lokalnih tijela na portalu otvorenih podataka. Lokalna samouprava proaktivno objavljuje svoje popise i registre u obliku pogodnom za ponovnu uporabu (na vlastiom portalu otvorenih podataka ili na data.gov.hr nacionalnom portalu otvorenih podataka za one koji nisu u mogućnosti pokrenuti svoj vlastiti portal). U ovoj aktivnosti prije početka aktivnosti potrebno je identificirati popisom koja će tijela javne vlasti sudjelovati u provedbi ove aktivnosti te kao rezultat pokrenuti vlastiti portal otvorenih podataka. Jedno tijelo će pratiti provedbu i u rednovnim intervalima izvještavati POV. Cilj ove aktivnosti je uključiti lokalnu samoupravu u Savjet Partnerstva za otvorenu vlast gdje bi se lokalne samouprave obvezale na proaktivnu objavu svojih zbirki podataka na jednom od otvorenih portala: 1. na data.gov.hr, ili 2. na lokalnom portalu otvorenih podataka u vlasnistvu grada (npr. data.naziv-grada.hr). Samouprave s kojima valja razgovarati jer su već počeli razmišljati o svom data portalu te kako bi se obvezali da ce napuniti svoje portale otvorenih podataka: Grad Rijeka, Grad Zagreb (data.zagreb.hr vec postoji 2 godine sa 17 skupova podataka u 2016. godini), Grad Varazdin, Grad Virovitica, Grad Velika Gorica. Te ukljuciti ostale gradove s vise od 50.000 stanovnika: Pula, Split, Osijek, Zadar, Slavonski Brod. Gradovi ce trebati osigurati sredstva i osobu za provedbu ove mjere ako će pokretati vlastiti portal otvorenih podataka odnosno osobu koja ce biti zaduzena za otvaranje podataka i objavu na nacionalnom Portalu otvorenih podataka data.gov.hr ukoliko nemaju vlastiti Portal otvorenih podataka. Glavni cilj ove aktivnosti je unapređenje ponovne uporabe podataka i povećanje količine otvorenih skupova podataka u obliku spremnom za ponovnu uporabu javnog sektora na lokalnoj razini. Kao indikator provedbe može se uzeti broj tijela koji su objavili otvorene skupove podataka na portalu otvorenih podataka (vlastiti lokalni portal ili nacionalni data.gov.hr) u 2 godine provedbe te najmanju propisanu količinu objavljenih skupova podataka po tijelu javne vlasti (npr. najmanje 40) prikazanih prema kvaliteti podataka (zvjezdice otvorenih podataka). Prihvaćen U nacrt Akcijskog plana je uvrštena aktivnost koja predviđa uključivanje otvaranja podataka na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova i Udrugom općina.
29 Miroslav Schlossberg PITANJE ZA SAVJETOVANJE: , 2.proaktivna objava informacija i otvaranje podataka Prijedlog Aktivnosti 3 pod mjerom “Proaktivna objava informacija i otvaranje podataka”: Definirati i objaviti prioritetne otvorene skupove podataka spremnih za ponovnu uporabu na lokalnoj i regionalnoj razini (JLPRS). Prije početka ove aktivnosti potrebno je identificirati tijela javne vlasti koja će se promatrati u provedbi ove aktivnosti - npr. 20 tijela. Jedno tijelo će nadzirati i izvještavati POV o tijelima uključenima i provedbi ove aktivnosti u redovnim intervalima. Glavni cilj ove aktivnosti je unapređenje ponovne uporabe i povećanje količine otvorenih podataka tijela na lokalnoj i regionalnoj razini (JLPRS). Indikator provedbe je da će 20 tijela svake godine prije početka provedbe definirati svojih (najmanje) 3 skupa podataka koje će objavljivati proaktivno ažurirati svake godine. Objava podataka biti će u obliku pogodnom za ponovnu uporabu a podaci će biti objavljeni na vlastitim internetskim stranicama i na vlastitom ili nacionalnom Portalu otvorenih podataka. Prihvaćen U nacrt Akcijskog plana je uvrštena mjera koja predviđa aktivnosti otvaranja podataka na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova i Udrugom općina.