Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o jednostavnoj nabavi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. POSTUPAK NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST, Članak 6. čl.6. st.1. trab li tu stajeti "do 20.000,00 kn)? čl.6.st.4. Predlažemo izmijenit članak na način da sada glasi: "Poziv na dostavu ponuda mora se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, umjesto upućivanja zahtjeva na dostavu ponuda iz prethodnih stavaka." čl.6. st.5. Predlažemo da se zbog transparentnosti i pojednostavljenja postupka propišu standardni podatci koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude te forma (npr. preslika, elektronski oblik i sl.) Djelomično prihvaćen U dijelu koji se odnosi na članak 6. stavak 1. Pravilnika naručitelj prihvaća primjedbu, treba stajati riječ "do". U dijelu koji se odnosi članak 6. stavaka 4. i 5. Pravilnika, naručitelj odbija navedene komentare. Naime, sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) pravila, uvjete i postupak jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Naručitelj je propisao sva pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave pridržavajući se navedenog članka Zakona o javnoj nabavi.
2 Hrvatski Telekom d.d. POSTUPAK NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST, Članak 10. čl.10. st.6. Predlažemo predmetni stavak brisati jer isti nije u skladu s načelom transparentnosti. Nije prihvaćen Kao što je već istaknuto naručitelj sam u svom općem aktu određuje svoja pravila i uvjete provođenja postupaka jednostavne nabave, stoga i iznimke. Slijedom navedenog, naručitelj odbija ovaj prijedlog.
3 Hrvatski Telekom d.d. POSTUPAK NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST, Članak 7. čl.7. st.1. Dostavlja se vrši kroz EOJN. Nije prihvaćen Naručitelj još jednom ističe da ovdje nije riječ o Pravilniku o javnoj nabavi, za donošenje kojeg Središnji državni ured za središnju javnu nabavu nije nadležan, već jer riječ o općem aktu iz članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) a kojim se uređuje pitanje jednostavne nabave (odnosno nekadašnje bagatelne nabave). Navedena pitanja propisuje sam naručitelj sukladno svojim potrebama i mogućnostima, stoga se navedeni zahtjev odbija.
4 Hrvatski Telekom d.d. POKRETANJE POSTUPKA NABAVE, Članak 4. čl.4. st.1. Smatra li se dan Odluke kao dan početka postupka (a ne objava u EOJN)? Nije prihvaćen Prije svega treba istaknuti da ovdje nije riječ o Pravilniku o javnoj nabavi, za donošenje kojeg Središnji državni ured za središnju javnu nabavu nije nadležan, već jer riječ o općem aktu iz članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) a kojim se uređuje pitanje jednostavne nabave (odnosno nekadašnje bagatelne nabave). Navedena pitanja propisuje sam naručitelj sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Stoga i početak postupka jednostavne nabave određuje sam naručitelj.