Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ZAKON O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom („Narodne Novine“, broj 107/07), te s obzirom na pritužbe i upite osoba s invaliditetom koji se zbog veoma malih invalidskih mirovina dodatno kroz OPG i prodaju vlastitih proizvoda na obiteljskom gospodarstvu (mali obim proizvodnje), nastoje priskrbiti dovoljno sredstava za život, u nastavku teksta dostavljamo naše mišljenje i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Moramo istaknuti da je većina osoba s invalidskim mirovinama (koje posjeduju profesionalnu nesposobnost za rad, prema važećem zakonodavstvu – djelomičnu nesposobnost za rad), registrirala obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje OPG) prije 01.01. 2014. godine, jer tadašnji Zakon o mirovinskom osiguranju je u svom članku 12. propisivao da se ne smatra da osoba obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su obvezno osigurane po drugoj osnovi, ili su na redovnom školovanju, ako su starije od 65 godina života ili ukoliko su korisnici mirovine (nije se pravila razlika između korisnika mirovine). Iz čega proizlazi da ova kategorija umirovljenika nije bila u obvezi uplaćivati doprinose za mirovinsko i zdravstveno, te ujedno im se mirovina nije smanjivala jer su ostvarivali godišnje prihode manje od 80.500 kn, te nisu bili u sustavu obveznika PDV-a, kao ni poreza na dohodak, ujedno nisu ostvarivali ni poljoprivredne poticaje po posebnim zakonima. Međutim, navedeno se promijenilo od 01.01. 2014. godine kada je na snagu stupio novi Zakon o mirovinskom osiguranju koji je za navedenu kategoriju korisnika invalidskih mirovina (djelomična nesposobnost za rad) propisao u slučaju registracije OPG-a obvezu uplate doprinosa, ujedno im se mirovina umanjivala za polovicu. S obzirom da zakonski propisi važe unaprijed a ne unazad, ove odredbe nisu se primjenjivale na sve one nositelje i članove OPG-a koje su isti registrirali ranije, međutim sve će se promijeniti donošenjem ovog Zakona te se bojimo da će većina ovih OPG-a zatvoriti OPG zbog neisplativosti proizvodnje. Ovakvo ponuđeno rješenje ne pomaže u osnivanju i razvijanju malih OPG-ova što smatramo da nije bio cilj zakonodavca, i što je u potpunosti u suprotnosti sa onim što se čini u EU u kojoj sve polazi od malih proizvođača koji se međusobno udružuju. Cilj zakonodavca pretpostavljamo da je bio unaprjeđivanje i razvoj OPG-ova a ne gašenje velike većine onih postojećih. Jer iz uvodnih statistika Ministarstva poljoprivrede koje se odnose na OPG, proizlazi da je velika većina OPG-a zasnovana na malim proizvođačima sa manje od 0,50 ha zemljišta, te sa 63% starosti iznad 56 godina života. Zbog navedenog predlažemo u članku 28. stavku 3. iza student dodati: „ili obvezno osiguran po drugoj osnovi“. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Naime, kako se ne bi stvorila pravna praznina za obiteljska poljoprivredna gospodarstva čija je ekonomska veličina gospodarstva manja od 3.000 eura, a koja se za osobne potrebe bave poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom, odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju, a kojima obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, odredbom članka 16. propisat će se mogućnost da se takva obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisuju u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja sukladno Zakonu o poljoprivredi. Na taj se način njihova dosadašnja zatečena prava i obveze ne umanjuju i ne mijenjaju. Međutim, ukoliko osobe odaberu poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje i njihova veličina OPG-a je veća od SO 3.000 eura, u tom slučaju nositelj OPG-a ne može biti korisnik mirovine koji ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu na temelju profesionalne nesposobnosti za rad, upravo iz razloga da se izbjegnu navedeni slučajevi gubitka stečenih prava sukladno posebnom propisu, a takve osobe mogu biti članovi OPG-a dobrovoljno.
2 Udruga ruralnog turizma Hrvatske ZAKON O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU OPĆENITO • Nacrt predstavlja solidnu osnovu za početak rješavanja brojnih pitanja s kojima se susreću OPG-ovi • Nažalost, s obzirom da nije sačinjen uz sagledavanje cjelokupne situacije na terenu i uz sudjelovanje stručnjaka iz relevantnih institucija (Ministarstva, strukovne udruge i dr.), ne osigurava kvalitativan pomak koji bi pridonio uklanjanju barijera za nesmetano djelovanje OPG-ova, osobito u domeni dopunskih aktivnosti OSNOVNE PRIMJEDBE • Nacrt Zakona predviđa donošenje čak 5 različitih pravilnika što će uvelike otežati njegovu provedbu i praćenje od strane OPG-a • Nacrt ne predviđa mogućnost zapošljavanja i/ili povremenog angažiranja radnika za potrebe obavljanja dopunskih djelatnosti čime se direktno smanjuje mogućnost OPG-ova za ostvarivanje dodatnih prihoda i otvara prostor za rad na crno (npr. nemogućnost angažiranja konobara i kuhara kod pružanja ugostiteljskih usluga) • Nacrt ne definira vlastitu proizvodnju, ni pretežito vlastitu proizvodnju i po kojim parametrima se ona računa Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U izradi nacrta zakona uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede iz nekoliko upravnih područja u radu stručnog povjerenstva za izradu nacrta zakona sudjelovali su predstavnici Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agencije za poljoprivredno zemljište, Hrvatske poljoprivredne agencije, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Savjetodavne Službe, Hrvatske zajednice županija, te Udruge općina u Republici Hrvatskoj, a održani su sastanci s predstavnicima Ministarstva financija. Nadalje, u članku 24. stavku 3. omogućeno je da OPG kao poslodavac u skladu s posebnim propisima može bez zapreke s radnikom sklapati ugovor o radu za obavljanje stalnih, privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova registriranih djelatnosti OPG-a, a u članku 26. stavku 2. se navodi da u pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga sudjeluju i radnici na OPG-u ukoliko posjeduju potrebne uvjete, ukoliko su isti propisani posebnim propisom. Obveza vođenja evidencije o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u te evidencija o uslugama propisana je člankom 27. stavkom 5., a detaljan način vođenja biti će uređen podzakonskim aktom. Na temelju rečene evidencije omogućit će se praćenje vlastite proizvodnje, odnosno uključivanje proizvoda drugih OPG-a u proizvode iz pretežito vlastite proizvodnje.
3 Udruga hrvatskih tržnica ZAKON O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU Predmet: Prijedlozi i primjedbe na Nacrt Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Općenito Zakon se uglavnom bavi problematikom kako osnovati i registrirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, odnosno ne govori o suštini te pogodnostima zašto bi netko uopće osnovao OPG i poslovao kao OPG. Kako je nedvojbeno određeno da OPG-i imaju temeljnu i najznačajniju ulogu u proizvodnji hrane te kako je s druge strane njihov broj u opadanju odnosno smanjuje se proizvodnja hrane putem OPG-a potrebno je jasno odrediti prednosti i koristi za one koji se odluče na taj oblik poslovanja i organizacijskog ustroja. Zato ćemo navesti prednosti kojima će se zasigurno utjecati na zaustavljanje negativnog trendova u broju i opsegu proizvodnje hrane putem OPG-ova. U Nacrtu Zakona potrebno je promijeniti i dodatno definirati sljedeće: U članku 11. stavak (2) iza riječi zemljište dodati zarez i riječi vodene površine za uzgoj riba i školjkaša… U članku 13. stavak 1 prilikom nabrajanja dopunskih djelatnosti upotrebno je izmijeniti tekst kod prvog nabrajanja tako da glasi: - Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u i prodaja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na i izvan OPG-a To je potrebno definirati i prije članka 13. koji u stvari govori o dopunskim djelatnostima. Dodati sljedeće članke Nacrtu Zakona: Članak xx OPG -i nisu obveznici fiskalizacije ( Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 113/12 i 115/16) prilikom prodaje vlastitih proizvoda na tržnicama na malo, drugim otvorenim prostorima, kućnom pragu, iz vozila i dr., niti kod pružanja usluga iz dopunske djelatnosti. U tom smislu je potrebno i nadopuniti članak 27. Nacrta sljedećim tekstom: (7) OPG-i koji prodaju vlastite proizvode nisu obveznica Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Članak xx OPG-i ne mogu kupovati poljoprivredne proizvode na veletržnicama i drugim veleprodajnim mjestima koja prodaju hranu. Članak xx OPG-i su izuzeti iz postupka javne nabave (nisu obveznici javne nabave) kod prodaje vlastitih proizvoda javnim ustanovama temeljem preporuka i odredbi EU u sustavima kratkih lanaca opskrbe hranom. Da Članak xx OPG-i imaju prednost prilikom dodjele ili kupnje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema načelu prava prvokupa i teritorijalne pripadnosti. Članak xx Definirati kako i kada su OPG-i izuzeti iz dijela poreznog zakonodavstva koji se odnosi na plaćanje poreza na nekretnine. Naime prilikom međusobne zamjene poljoprivrednih parcela u vlasništvu OPG-a, a koja za cilj ima okrupnjavanje i/ili povećanje ukupnih poljoprivrednih površina nekog OPG-a, primjenjuje se dvostruko oporezivanje u smislu poreza na promet nekretnina. Člankom treba definirati kako se porez na promet nekretnina u tom slučaju može obračunati samo na eventualnu razliku u veličini površina koja nastaje nakon zamjene čestica. Članak xx Da se odredi koja je donja granica veličine poljoprivrednih čestica te definira način kako se one nasljeđuju. Odrediti načine poticanja okrupnjavanja poljoprivrednih gospodarstava. Članak xx - definirati status u vezi PDV-a? Što je s PDV-om na repromaterijal, a što na isporučene gotove proizvode? Nije jasno kako će OPG-i biti tretirani u poreznom smislu, odnosno jesu li oni dohodaši kao obrtnici i kad ulaze u sustav PDV-a. Članak xx – kako i pod kojim uvjetima OPG - i mogu svoje proizvode prodavati na tržnicama na malo - OPG - i na tržnicama na malo (zelene tržnice, gradske tržnice, i dr.) mogu isključivo prodavati vlastite poljoprivredne proizvode i prerađevine (sir i vrhnje, kiselo zelje, pekmezi i dr.). - OPG - i koji su stalno na tržnicama i to mogu dokazati plaćaju paušalni porez po dužnom metru zakupljene klupe, ali da ne mogu imati više od 4 m u zakupu. Tržnica može prilikom naplate klupe ovisno je li ona mjesečna ili dnevna automatski obračunati paušal i na kraju mjeseca proslijediti novac u državni proračun. - Uvesti mogućnost ovlaštenog prodajnog zastupnika OPG-a na tržnicama na malo – jedan ili više OPG-a (najviše 4) može/mogu odrediti prodajnog zastupnika koji ima pravo prodavati isključivo samo proizvode OPG-a koji ga je ili koji su ga za to ovlastili. Prodajni zastupnik može biti jedan od OPG-a koji se u tom smislu udružuju ili neki drugi OPG-e ili obrt s time da može prodavati isključivo i samo proizvode od OPG-a koje zastupa. Jedan prodajni zastupnik može zastupati najviše 4 OPG-a ukoliko oni naprave takav sporazum i tada isto prodaje isključivo samo njihove proizvode. o U tom smislu je potrebno nadopuniti članak 27. Nacrta Zakona sljedećim tekstom: (8) OPG može opunomoćiti prodajnog zastupnika za prodaju isključivo njegovih proizvoda ili proizvoda od najviše 4 OPG-a. Iako je Nacrtom predviđeni i jedan broj pravilnika smatramo da ovdje izneseni prijedlozi i primjedbe moraju biti navedeni i definirani u samom Zakonu jer bitno određuju status OPG-a i utječu na pozitivan stav kod donošenja odluke seljaka da se registriraju kao OPG-e. Srdačni pozdravi! Niko Pervan, predsjednik UHT-a Nije prihvaćen Pojedine prijedloge nije moguće u cijelosti uvrstiti u prijedlog Nacrta zakona, no pojedini su ugrađeni u dijelu pa se stoga očitujemo u dijelu vezanom uz prijedlog: - na izmjenu u članku 11. Uzgoj riba i školjkaša u moru okvirno je reguliran zakonima izvan obuhvata poljoprivrede, međutim su aktivnosti isporuke rakova, žaba te slatkovodni uzgoj riba na OPG-u obuhvaćene u okviru dopuštenih dopunskih djelatnosti, - na izmjenu u članku 13. Obzirom da predložena odredba u dijelu „na i izvan OPG-a“ nije razumljiva, pojašnjavamo kako je uvjet za obavljanje djelatnosti raspolaganje OPG-a potrebnim resursima te je razvidno da se pojedine proizvodnje i dopunske djelatnosti obavljaju u prostoru kojim OPG raspolaže, a pojedine izvan toga prostora (usluge, sudjelovanje na manifestacijama i slično), - na dio prijedloga vezan uz ukidanje obveze fiskalizacije napominjemo da ovaj Zakon ne narušava, odnosno ne propisuje uvjete iz djelokruga poreznog sustava, međutim namjera je njime stvoriti pretpostavke za prepoznavanje ciljnih skupina i prilagodbu fiskalnih obveza mogućnostima poljoprivrednih gospodarstava, - na dio prijedloga koji se odnosi na zabranu OPG-ovima kupovanja poljoprivrednih proizvoda na veletržnicama, napominjemo da je prijedlogom zakona navedeno da OPG na veletržnicama mogu prodavati svoje proizvode, a posebnim propisom o trgovini je navedeno da je kupovanje roba radi daljnje prodaje domena trgovine te da osobe koje se bave trgovinom moraju biti registrirane za trgovačku djelatnost. Stoga bi se propisivanjem predložene zabrane ušlo u obuhvat drugog propisa, - na dio prijedloga koji je vezan uz izuzimanje OPG-a iz postupaka javne nabave, napominjemo da OPG-ovi prema posebnom propisu o javnoj nabavi nisu obveznici javne nabave, međutim mogu biti sudionici javne nabave u svojstvu dobavljača i smatramo da im se time pozitivno pruža pristup tržištu prodaje prema javnim naručiteljima, - na dio prijedloga vezan uz prednosti OPG-a pri dodjeli poljoprivrednog zemljišta, napominjemo kako je prijedlogom zakona naglašena strateška važnost OPG-a. Međutim, kriteriji prednosti vezani uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem propisani su posebnim propisom, stoga bi se propisivanjem predložene odredbe ušlo u obuhvat drugog propisa, - na dio prijedloga vezan uz izuzimanje OPG-a iz obuhvata dijela poreznog zakonodavstva koji se odnosi na plaćanje poreza na nekretnine pri zamjeni zemljišta radi okrupnjavanja, vezan uz status PDV-a na repromaterijal, napominjemo da ovaj Zakon ne narušava, odnosno ne propisuje, uvjete iz djelokruga poreznog sustava, međutim namjera je njime stvoriti pretpostavke za prepoznavanje ciljnih skupina i prilagodbu fiskalnih obveza mogućnostima poljoprivrednih gospodarstava, - na dio prijedloga vezan uz okrupnjavanje odnosno usitnjavanje veličine parcela te nasljeđivanje napominjemo da su spomenuta pitanja propisana i regulirana posebnim propisima , stoga bi se propisivanjem predloženih odredbe u okviru ovoga zakona ušlo u obuhvat drugih propisa, - na dio prijedloga vezan uz članak 27. napominjemo da ovaj Zakon ne narušava odnosno ne propisuje uvjete iz djelokruga poreznog sustava, međutim namjera je njime stvoriti pretpostavke za prepoznavanje ciljnih skupina i prilagodbu fiskalnih obveza mogućnostima poljoprivrednih gospodarstava, isto tako i posljedično međusobno povezivanje OPG-ova u proizvođačke skupine, a s ciljem zajedničkog nastupa na tržištu. Međutim, u dijelu predložene odredbe koja je u suprotnosti sa zakonom o trgovini ušlo bi se u obuhvat drugog propisa. Napominjemo da se strukturnim promjenama obuhvata poljoprivrednih i dopunskih djelatnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava namjerava omogućiti restrukturiranje poljoprivrede, a daljnjim djelovanjem na smanjenje barijera (administrativno-birokratskih i fiskalnih) ostvariti uvjete za gospodarski rast i razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Isto tako namjera je zakonom na nedvojben način u narednom vremenskom razdoblju otvoriti mogućnosti proširenja obuhvata poljoprivrednih djelatnosti kojima se u dopuštenom obliku može baviti OPG, potaknuti OPG-ove na razvoj vlastitih kapaciteta u proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pružanja usluga OPG-a u poljoprivredi i s njom povezanim djelatnostima na načine koji će omogućiti bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a.
4 HGK Predmet Zakona, Članak 1. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za obavljanje djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG), način i uvjeti upisa u Registar OPG-a, odgovornost, prava i obveze nositelja i članova OPG-a, nadležna tijela, nadzor i kontrola u primjeni Zakona, kao i druga pitanja bitna za OPG.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je sadržano u članku 1. nacrta zakona.
5 Josip Juračak Primjena zakona, Članak 2. Upitna je potreba za ovim člankom i sam tekst članka. Je li se zakon primjenjuje na OPG-a ili na fizičke osobe nositelje OPG-a? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom da OPG ne može stjecati prava i obveze te ne može biti stranka u postupku nego je to uvijek fizička osoba – nositelj OPG-a.
6 HGK Primjena zakona, Članak 2. Predlaže se brisanje odredbe jer je suvišna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, obzirom da OPG ne može stjecati prava i obveze te ne može biti stranka u postupku nego je to uvijek fizička osoba – nositelj OPG-a.
7 Udruga ruralnog turizma Hrvatske Primjena zakona, Članak 2. Ovaj Zakon primjenjuju se na fizičke osobe koje u organizacijskom obliku OPG-a obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Udruga ruralnog turizma Hrvatske UVODNE ODREDBE, Pojmovi Potrebno je definirati člana OPG-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 28. uređuje pitanja vezana uz članove OPG-a.
9 OPG Pojmovi, Članak 5. U ovaj Zakon potrebno je uvrstiti i kratke opskrbne lance i definirati njihovu funkciju u plasmanu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Stoga je potrebno za početak, u ovom članku br. 5. dodati definiciju kratkih opskrbnih lanaca. Prihvaćen Prihvaća se. Način prodaje poljoprivrednih proizvoda OPG-a propisan je člankom 27. stavak 2. nacrta zakona, uz uključivanje prodaje kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača izravnom prodajom kao prodaja na malo izvan prodavaonice (prodaja na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretna prodaja uz dostavu potrošaču, prigodna prodaja na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima i slično) te prodaja na vlastitom OPG-u.
10 HGK Pojmovi, Članak 5. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „a) OPG je gospodarski subjekt koji samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti radi stvaranja dohotka, a temelji se na radu članova obiteljskog kućanstva te korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa.“ Predlaže se brisanje točke c) s obzirom da se pojam „pomoćne djelatnosti“ ne koristi kasnije u tekstu Zakona. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „i) nositelj OPG-a je izabrani član OPG-a koji u svojstvu fizičke osobe preuzima prava i obveze te upravlja OPG-om kao odgovorna osoba.“ Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „j) ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva standardizirani je izračun vrijednosti proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva koristeći metodologiju Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) Europske unije.“ Predlaže se brisanje odredbe stavka 2. jer je suvišna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je sadržano u članku 5. stavku 1. točkama a), c), i) i j), te stavku 2. , a prema usvojenom prijedlogu stručnog Povjerenstva za izradu zakona.
11 Udruga ruralnog turizma Hrvatske Pojmovi, Članak 5. d) dopunske djelatnosti na OPG-u su proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a u cilju ostvarivanja većih prihoda na OPG-u Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 9. stavak 1. navodi cilj samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a radi ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu.
12 HGK Institucionalna i programska podrška, Članak 7. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(2) Agencija za plaćanja vodi upravni postupak vezan uz upis OPG-a u Registar OPG-a.“ Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(3) Agencija za plaćanja u provedbi postupka iz stavka 2. ovoga članka rješava na temelju podnesenog zahtjeva nositelja OPG-a.“ Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „6) Postupak upisa i evidentiranja promjena te način vođenja Registra OPG-a pravilnikom će propisati ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar).“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je sadržano u članku 7. stavcima 2. 3. i 6. prema usvojenom prijedlogu stručnog Povjerenstva za izradu zakona.
13 HRVOJE ŠIMIĆ Institucionalna i programska podrška, Članak 7. Izdaje li Agencija za plaćanja Izvatke iz REGISTRA OPG O upisu osnivanja te brisanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva , Agencija za plaćanja primjerak rješenja mora dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Primljeno na znanje Postupanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kao što je izdavanje izvatka iz Registra odnosno evidencije koju vodi, uredit će se podzakonskim propisom. Da, navedeno je u članku 46. da Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, rješenja dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
14 LAG Terra liburna Institucionalna i programska podrška, Članak 7. Predlažemo dodavanje stavka (7) u kojem bi stajalo da Registar OPG-a mora biti javno dostupan na zahtjev građana, JLS, regionalne samouprave i pogotovo tijelima kojima su podaci iz Registra OPG-a bitni za provedbu mjera iz ESI fondova s posebnim naglaskom na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Razlog tome je odbijanje APPRRR-a da dostave te podataka LAG-ovima za kvalitetnu izradu Lokalne razvojne strategije radi koje se nije imao uvid u realno stanje. Isto tako bilo bi jako korisno LAG-ovima da imaju kontakte OPG-ova na vlastitiom LAG području kako bi mogli pravodobno informirati svoje potencijalne korisnike na mjere ruralnog razvoja RH na LAG razini. Ako je nemoguće da Registar OPG-a bude javni podatak dostupan svima onda barem neka stavak glasi: (7) Podatke iz Registra OPG-a mogu dobiti akreditirane Lokalne akcijske grupe u Republici Hrvatskoj za uspješnu izradu Lokalne razvojne strategije, uspješnu primjenu iste te radi pravodobnog kontaktiranja OPG-ova za mogućnosti korištenja mjera ruralnog razvoja na LAG razini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, a izmjena odredbe članka 8. stavka 3. omogućit će razmjenu i dostupnost podataka za potrebe planiranja projekata na regionalnim i lokalnim razinama.
15 HGK Institucionalna i programska podrška, Članak 8. Predlaže se brisanje stavka 1. Nije jasno što se želi postići odredbom. U članku 7. stavku 1. već je rečeno da je registar javna evidencija. Predlaže se brisanje stavka 3.. Odredba jer je suvišna jer članak 7. stavak 6. daje pravni temelj za donošenje pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni stavak uređuje važnost primjene načela javnosti podataka . U članku 7., stavku 6. propisuje se pravni temelj za detaljno uređivanje zahtjeva za upis, a u članku 8., stavku 3. propisuje se pravni temelj za vođenje Upisnika i javnu upotrebu i dostupnost podataka iz upisnika OPG-a .
16 HRVOJE ŠIMIĆ Institucionalna i programska podrška, Članak 8. svi podaci koji se upisuju u registar moraju se javno objavljivati time se osigurava sprečavanje neregistrirane djelatnosti Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Međutim, podzakonskim aktom urediti će se pitanje objave pojedinih podataka kako se ne bi narušila zaštita osobnih podataka.
17 HGK OPĆI UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI I PROIZVODNI RESURSI OPG-a, Članak 9. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(1) Nositelj OPG-a ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske." Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(2) Nositelj OPG-a može imati prebivalište i na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru ako ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je sadržano u članku 9., stavcima 2. i 3. prema usvojenom prijedlogu stručnog Povjerenstva za izradu zakona. Naime, radi se o odredbi koja određuje opće uvjete za fizičku osobu koja će nositeljem OPG-a postati tek po dovršenom postupku upisa u upisnik OPG-a.
18 HGK OPĆI UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI I PROIZVODNI RESURSI OPG-a, Članak 10. Predlaže se brisanje članka jer su odredbe suvišne. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedene odredbe u članku 10. uređuju pitanja vezana uz samostalno i trajno obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede, neovisno o sezonskom karakteru pojedinih poljoprivrednih djelatnosti .
19 HGK OPĆI UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI I PROIZVODNI RESURSI OPG-a, Članak 11. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(1) Uvjet za obavljanje djelatnosti poljoprivrede na OPG-u je posjedovanje proizvodnih resursa.“ Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(2) Proizvodni resursi iz stavka 1. ovoga članka su zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, pakiranje, objekti za prodaju vlastitih proizvoda, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine.“ Naime, „objekti za boravak i usluge“ kao i „objekti za preradu“ resursi su koji nisu vezani uz poljoprivrednu proizvodnju (vezani su uz dopunske djelatnosti). Predlaže se brisanje stavka 3. jer je odredba nepotrebna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedene odredbe u članku 11. uređuju osnovne uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i važnost posjedovanja i korištenja poljoprivrednih resursa te obvezu da proizvodni resursi moraju biti upisani u Upisnik OPG-a kako bi se mogla osigurati stvarna i dokumentacijska sljedivost proizvoda i usluga, dakle sveukupnih resursa na kojima se temelje djelatnosti (uključujući i dopunske), a koje određuju status OPG-a.
20 Anita Laić OPĆI UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI I PROIZVODNI RESURSI OPG-a, Članak 11. U stavku dva se ne spominje šumsko zemljište, također moguć i vrijedan proizvodni resurs za jedan OPG: Napominjem da u popisu sporednih djelatnosti postoji izrada drva i proizvoda od drva, što je gotovo nemoguće ako ne postoji resurs na kojem je narasla ta sirovina. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, s obzirom da OPG mora navesti resurse na kojima temelji svoje aktivnosti.
21 HGK OPĆI UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI I PROIZVODNI RESURSI OPG-a, Članak 12. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(1) OPG upisuje vlastite i/ili unajmljene proizvodne resurse u Registar OPG-a.“ Predlaže se brisanje stavka 2. jer je odredba suvišna. Naime, potrebni dokazi bit će propisani pravilnikom iz članka 7. stavak 6. Predlaže se brisanje stavka 3. jer je odredba suvišna. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „4) Proizvodni objekti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu OPG-a moraju udovoljavati uvjetima koji su propisani posebnim propisima.“ Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(5) Primarna poljoprivreda i prerada na OPG-u obavljaju se u skladu s posebnim propisima.“ Predlaže se brisanje stavaka 5. i 6. jer su odredbe suvišne. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedene odredbe u članku 12. uređuju osnovne uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i važnost posjedovanja i korištenja resursa. Nadalje, uređuju obvezu da svi resursi moraju biti upisani u Upisnik OPG-a kako bi se mogla osigurati stvarna i dokumentacijska sljedivost proizvoda i usluga, dakle sveukupnih resursa na kojima se temelje djelatnosti (uključujući i dopunske) koje određuju status OPG-a.
22 HRVOJE ŠIMIĆ Uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede , POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE Dopunske djelatnosti na OPG-u - Dopunske djelatnosti preko OPG osobito one popisane u Prilogu I povećavanju rast tzv sive ekonomije. Svim osobama sa poslovnim nastanom u RH dopušteno je osnivanje obrta, dopunskih zanimanja , kućnih radinosti (članak 49 Zakona o obrtu NN 143/13) Za dopunskih zanimanja po Zakonu o obrtu ograničenje je 10 prosječnih plaća Tako da u cijelosti iz ovog Zakona o poljoprivrednim gospodarstvima treba izostaviti djelatnosti koje se obavljaju na industrijski način bez obzira što koriste evetualno sirovine iz vlastite poljoprivredne proizvodnje ili poljoprivrednih resursa. Time će se izbjeći sukob nadležnosti. Primljeno na znanje Zakonom o OPG-u namjera je omogućiti fizičkim osobama koje se bave poljoprivredom da u okvirima istog poslovnog subjekta na legalan način diverzificiraju svoje poslovne aktivnosti, uvedu ih u poslovne knjige te na taj način smanje zonu “sive ekonomije”.
23 HGK POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE Dopunske djelatnosti na OPG-u -, Članak 13. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(1) OPG može obavljati sljedeće dopunske djelatnosti:..“ Kategoriju „pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u“ i njene potkategorije te kategoriju „Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u“ i njenih potkategorija u Prilogu I potrebno je cjelovito preispitati – dopunske djelatnosti koje OPG može obavljati ipak treba ograničiti na ono što je vezano uz resurse OPG-a. Ispada da se OPG kao poslovni subjekt može baviti gotovo svim gospodarskim djelatnostima, što nema smisla. Predlaže se sljedeća kategorizacija dopunskih djelatnosti: -prerada poljoprivrednih proizvoda u proizvode za prehranu ljudi i životinja -prerada poljoprivrednih proizvoda u neprehrambene proizvode -proizvodnja ostalih proizvoda -pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja -pružanje usluga rada sa strojevima -pružanje ostalih usluga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakonom o OPG-u namjera je omogućiti fizičkim osobama koje se bave poljoprivredom da u okvirima istog poslovnog subjekta na legalan način diverzificiraju svoje poslovne aktivnosti, uvedu ih u poslovne knjige te na taj način smanje zonu “sive ekonomije”. Odredbe članka 13. i Popis dopunskih djelatnosti na OPG-u, koji je naveden u Prilogu I., na vrlo detaljan način opisuju omogućene dopunske djelatnosti radi boljeg iskorištenja raspoloživih kapaciteta OPG-a. Ne stoji mišljenje da se OPG može baviti svim djelatnostima jer je propisano da se može baviti samo onim za koje ispunjava propisane uvjete. Uostalom nacrt Zakona o OPG-u u potpunosti preuzima, preslikava te detaljnije uređuje dosadašnji sustav koji je uspostavljan od 2012. godine na temelju Zakona o poljoprivredi.
24 Udruga ruralnog turizma Hrvatske POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE Dopunske djelatnosti na OPG-u -, Članak 13. Zbog čega je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda dopunska djelatnost? Prema Ugovoru s Europskom unijom, poljoprivredni proizvodi su "plodovi zemlje, proizvodi stočarstva i ribarstva te proizvodi prvog stupnja prerade neposredno vezani uz te proizvode (Članak 38) Primljeno na znanje Obzirom da je Popis dopunskih djelatnosti na OPG-u iz stavka 1. ovoga članka naveden u Prilogu I., razvidno je da se dopunskom djelatnošću, a radi boljeg iskorištavanja raspoloživih kapaciteta, obuhvaćaju sirovine pretežito iz vlastite proizvodnje uz kupnju dijela sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva.
25 Velimir Radošević POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE Dopunske djelatnosti na OPG-u -, Članak 13. Mišljenja sam da bi navedeni čl. 13. st, 1. trebao glasiti: "Članak 13. (1) Fizička osoba iz članka 9. stavaka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona može u organizacijskom obliku OPG-a obavljati slijedeće dopunske djelatnosti: - proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u, - izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u - pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u, tijekom cijele godine ili sezonski - pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u" Mislim da je potrebito posebno naglasiti da se te usluge mogu obavljati unutar OPG-a kako tijekom cijele godine, pa tako i sezonski, da se izbjegnu pogrešna tumačenja od strane upravnih organa i i institucija koji izdaju propisane dozvole, odnosno rješenja za obavljanje tih djelatnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. OPG se registrira za obavljanje djelatnosti tijekom čitave godine. Karakter poljoprivredne proizvodnje je cjelogodišnji kontinuitet, te sukladno tom omogućavanje diverzifikacije djelatnosti daje priliku da se dopunskim djelatnostima bavi u kontinuitetu.
26 Hrvatska poljoprivredna komora ODABIR DOPUNSKIH DJELATNOSTI OPG-a , Članak 14. U članku 14. predlažemo dodati stavak 4. Hrvatska poljoprivredna komora vodi evidenciju i izdaje potvrde o dopunskoj djelatnosti u okviru prenesenih javnih ovlasti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Ovaj zakon ne uređuje pitanja javnih ovlasti Hrvatske poljoprivredne komore.
27 HGK ODABIR DOPUNSKIH DJELATNOSTI OPG-a , Članak 14. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(1) OPG obavlja dopunske djelatnosti u skladu s posebnim propisima.“ Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(2) OPG može obavljati one dopunske djelatnosti koje su upisane u Registar OPG-a." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedene odredbe u članku 14. uređuju pitanja dobrovoljnog odabira dopunskih djelatnosti uz obvezu ispunjavanja obveznih uvjeta obavljanje odabrane djelatnosti.
28 Velimir Radošević ODABIR DOPUNSKIH DJELATNOSTI OPG-a , Članak 14. Vezano za čl. 14.st. 1. i 2. mišljenja sam da isti trebaju glasiti: (1) OPG može dobrovoljno odabrati i u Registar OPG-a upisati jednu ili veći broj dopunskih djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona. (2) OPG može obavljati one gospodarske djelatnosti poljoprivrede odnosno samo one dopunske djelatnosti OPG-a koje ima upisane u Registar OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona. Predlažem brisanje u cijelosti sadašnjeg st. 3. Predlažem da stavak 3. sada glasi: (3) Prije početka obavljanja registriranih dopunskih djelatnosti, OPG mora ispuniti propisane kriterije koji se odnose pojedine dopunske djelatnosti za koje je registriran. Obrazloženje U stavku 1. ovog članka Zakonodavac nepotrebno supernormira i praktički uvjetuje upis dopunske djelatnosti u Registar OPG-a, samo uz prethodno zadovoljavanje nekih daljnjih kriterija (dozvola,rješenja i sl.). Mišljenja sam da je predložena odredba suprotna Direktivi 2006/123/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 12 12. 2006.god. jer prema navedenoj Direktivi nacionalne države moraju u svojem zakonodavstvu pojednostavniti procedure- upravne postupke vezane za registraciju pravnih osoba (u koje spadaju i OPG-ovi), a ne dodatno komplicirati i time ometati slobodnu inicijativu pojedinaca u području usluga. Naime, ne može se već u startu, prilikom upisa djelatnosti u registar, uvjetovati upis dopunske djelatnosti posebnim dozvolama i rješenjima jer je moment registracije djelatnosti odvojen od momenta faktičkog obavljanja te djelatnosti. Vlasnik OPG ima slobodu promišljanja koje bi dopunske djelatnosti obavljao u budućnosti, a ne da vrši stalne dopune tih djelatnosti. Dakle, može predvidjeti čime bi se bavio, ali te djelatnosti ne mora i faktički obavljati. Ukoliko to ne bi bilo tako, vlasnik OPG bio bi stavljen u nepovoljniji položaj od vlasnika trgovačkog društva i bio bi diskriminiran u odnosu na potonjeg. Nesporno je da za pojedine djelatnosti, posebice u domenu usluga, kakve su npr. ugostiteljske i turističke usluge koje se pružaju unutar OPG-a trebaju biti ispoštovane odredbe posebnih zakona koji reguliraju tu djelatnost, ali se ne može uvjetovati da već prilikom upisa dopunske djelatnosti, npr. ugostiteljske, OPG već mora imati rješenje o odobrenju za rad, kao što je sada slučaj prema postojećim zakonskim rješenjima. Rješenje o odobrenju za rad, u tom slučaju, izdaje nadležno upravno tijelo nakon pregleda zemljišta, prostorija i sl., a da bi se ta djelatnost uopće i mogla obavljati, vlasnik OPG-a mora prethodno za npr. ugostiteljski objekt osigurati infrastrukturu (el.struju, vodu i kanalizaciju), a za što pak ne može dobiti dozvolu od nadležnih institucija jer ne posjeduje valjanu registraciju djelatnosti za npr. ugostiteljsku djelatnost. Dakle, u tom pravcu odredbe moraju biti jasne kako bi se izbjegla proizvoljna tumačenja istih od strane drugih ustanova i javnih komunalnih trgovačkih društava. . Vezano za st.2. i novopredloženi st.3 valja istaknuti sve što je prethodno istaknuto. Zaključno se napominje da Zakonodavac predloženim rješenjima proceduru oko same registracije dopunskih djelatnosti u OPG-u nepotrebno komplicira, i to na način da negdje supernormira, a negdje podnormira, bez jasnog odvajanja momenta registracije od momenta faktičkog početka obavljanja djelatnosti. U svakom slučaju valja imati na umu Direktivu 2006/123/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 12 12. 2006.god. i istu valja implementirati i u ovaj predloženi zakon. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obzirom da je odabir statusa OPG-a promjenjiv te OPG može u bilo kojem trenutku povećati ili smanjiti obuhvat dopunskih djelatnosti ukoliko za njihovo obavljanje postoje pretpostavke u resursima ne postoji razlog da OPG registrira djelatnosti za koje ne raspolaže resursima, niti je smanjeno birokratsko opterećenje ukoliko se ispunjenje propisanih kriterija kontrolira prije početka obavljanja dopunske djelatnosti. Ne prihvaća se, obzirom da se stavkom 3. uređuje pitanje izbjegavanja izravnog sukoba interesa i umjetnog stvaranja povoljnijih tržišnih uvjeta.
29 HGK ODABIR ORGANIZACIJSKOG OBLIKA OPG-a, Članak 15 Odredbe o odabiru organizacijskog oblika OPG-a su nejasne – članak je potrebno revidirati i uskladiti s terminologijom poreznih propisa i propisa o obveznom mirovinskom i zdravstvenom osiguranju. Nije jasan koncept „odabira organizacijskog oblika OPG-a“. OPG upravo jest organizacijski oblik PG. Potrebno je razlikovati OPG kao organizacijski oblik (gospodarski subjekt) u poljoprivredi od obveza nositelja/članova OPG-a koje proizlaze iz poreznih propisa te propisa o obveznom mirovinskom i zdravstvenom osiguranju! Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Navedena odredba je izmijenjena radi jasnoće. U članku 15. uređuju se uvjeti prema kojima fizička osoba, a radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, može odabrati OPG kao organizacijski oblik.
30 HGK ODABIR ORGANIZACIJSKOG OBLIKA OPG-a, Članak 16. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „Fizička osoba ne može istovremeno imati prijavljen obrt prema posebnom zakonu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i biti nositelj/član OPG-a prema ovom Zakonu.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Navedena odredba je izmijenjena radi jasnoće u članku 15. stavku 4. Izmijenjenim člankom 16. uređuju se uvjeti prema kojem se upisuju fizičke osobe, a koje imaju ekonomsku veličinu gospodarstva manju od 3.000 eura, za obavljanja poljoprivredne djelatnosti za vlastite potrebe.
31 Udruga ruralnog turizma Hrvatske ODABIR ORGANIZACIJSKOG OBLIKA OPG-a, Članak 16. Držimo da je potrebno uvrstiti i poduzeća. Djelomično prihvaćen Djelomični se prihvaća, no primjedba je obuhvaćena u člankom 29. stavkom 9.
32 OPG ODABIR STATUSA OPG-a, Članak 17. U Članku 17., iz točaka b) i d) koje se odnose na djelatnosti prerade, nije jasno da li OPG može nabaviti/otkupiti dio sirovine za preradu u vlastitom pogonu i sam plasirati te proizvode na tržište ili smije prerađivati i prodavati proizvode isključivo iz vlastite sirovine. Primljeno na znanje Pojašnjenje: Obzirom na Popis dopunskih djelatnosti na OPG-u iz stavka 1. ovoga članka naveden je u Prilogu I, razvidno je da se dopunskom djelatnošću radi boljeg iskorištenja raspoloživih kapaciteta obuhvaća sirovine pretežito iz vlastite proizvodnje uz kupnju dijela sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva.
33 HGK ODABIR STATUSA OPG-a, Članak 17. Odredbe o odabiru statusa OPG-a su nejasne – čemu bi uopće služio odabir statusa OPG-a. Kako bi se utvrđivao odnos glavne i dopunskih djelatnosti?! U praksi postoje OPG-i koji se bave: -isključivo poljoprivredom -poljoprivredom i nekom dopunskom djelatnošću. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Status OPG-a je promjenjiv. OPG ne može odmah ispunjavati uvjete za svakovrsne dopunske djelatnosti, stoga ukoliko se naknadnim dodavanjem ili brisanjem mijenja obuhvat dopunskih djelatnosti, može se mijenjati status OPG-a.
34 Udruga ruralnog turizma Hrvatske ODABIR STATUSA OPG-a, Članak 17. Stavak 17.3 je nejasan. Potrebno je definirati uvjete i obaveze prelaska iz jednog statusa u drugi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ukoliko se naknadnim dodavanjem ili brisanjem mijenja obuhvat dopunskih djelatnosti, može se mijenjati status OPG-a.
35 Velimir Radošević ODABIR STATUSA OPG-a, Članak 17. Mišljenja sam da navedeni članak 17 treba glasiti: "Članak 17. (1) Status OPG-a obvezno se odabire pri upisu u Registar OPG-a. (2) Status OPG-a određuje odnos glavne i dopunskih djelatnosti odnosno pretežiti udjel dopunske u odnosu na glavnu djelatnost, a pojedini OPG može odabrati jedan od slijedećih statusa: a) OPG za proizvodnju obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke, b) OPG za proizvodnju i preradu obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te s poljoprivredom vezane dopunske djelatnosti proizvodnje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, c) OPG za proizvodnju i usluge obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te pruža s poljoprivredom vezane uslužne dopunske djelatnosti d) OPG za proizvodnju, preradu i usluge obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te s poljoprivredom vezane dopunske djelatnosti proizvodnje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pruža s poljoprivredom vezane uslužne dopunske djelatnosti (3) Promjena obuhvata udjela dopunske u odnosu na glavnu djelatnost može uvjetovati promjenu statusa OPG-a. (4) Odabirom statusa OPG-a preuzimaju se obveze i stječu se prava koja su propisana odredbama ovoga Zakona te Zakonom o poljoprivredi ili drugim posebnim propisima. " Obrazloženje I ovdje Zakonodavac miješa moment registracije dopunske djelatnosti sa momentom faktičkog obavljanja iste. Mišljenja sam da je takav stav suprotan Direktivi 2006/123/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 12 12. 2006.god. jer prema navedenoj Direktivi nacionalne države moraju u svojem zakonodavstvu pojednostavniti procedure- upravne postupke vezane za registraciju pravnih osoba (u koje spadaju i OPG-ovi), a ne dodatno komplicirati i time ometati slobodnu inicijativu pojedinaca u području usluga. Naime, nesporno je da dopunska djelatnost mora biti upisan u Registar OPG-a, međutim nepotrebno je stalno naglašavanje da za upis tih dopunskih djelatnosti moraju biti ispunjeni i uvjeti prema posebnim propisima. Notorno je da npr. ugostitelju djelatnost nije moguće obavljati temeljem zakona o poljoprivredi, već temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i pratećih zakonskih odnosno podzakonskih akata. Također je notorno da npr. dopunska ugostiteljska djelatnost unutar OPG ne predstavlja proizvodnju oružja ili lijekova, za koje pak djelatnosti trebaju posebne dozvole zbog same prirode tih djelatnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odabir statusa OPG-a je promjenjiv, tako da OPG može u bilo kojem trenutku povećati ili smanjiti obuhvat dopunskih djelatnosti ukoliko za njihovo obavljanje postoje pretpostavke u resursima.
36 HRVOJE ŠIMIĆ TVRTKA OPG-a, Članak 18. Tvrtka obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mora sadržavati oznaku "obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo" ili skraćeno "OPG" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odabir sadržaja naziva, odnosno tvrtke je slobodan kako bi OPG-ovi mogli kreativno i samostalno odlučivati kako će izgledati tvrtka.
37 HGK SJEDIŠTE OPG-a, Članak 19. Odredbe o sjedištu OPG-a potrebno je preispitati. Potrebno je utvrditi jasan kriteriji za utvrđivanje sjedišta kako ne bi bilo nejasnoća. Ovo je osjetljivo pitanje s obzirom na porezna pravila. Odredbe o sjedištu OPG-a potrebno je preispitati. Potrebno je utvrditi jasan kriteriji za utvrđivanje sjedišta kako ne bi bilo nejasnoća. Ovo je osjetljivo pitanje s obzirom na porezna pravila. Predlažemo da sjedište OPG-a bude prebivalište nositelja OPG-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Sjedište je važno za omogućavanje učinkovite poslovne komunikacije, stoga je dana mogućnost da sjedište OPG-a s obzirom na pretežitost poslovnih aktivnosti određuje sam nositelj.
38 Udruga ruralnog turizma Hrvatske SJEDIŠTE OPG-a, Članak 19. Potrebno je definirati pretežitu djelatnost Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom da je sjedište važno za omogućavanje učinkovite poslovne komunikacije, stoga je dana mogućnost da sjedište OPG-a, s obzirom na pretežitost poslovnih aktivnosti, određuje sam nositelj.
39 Slavka Gerovac OPG S JEDNIM ČLANOM , Članak 21. Predloženu odredbu brisati ili ograničiti samo na slučaj gubitka radne sposobnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nositelj OPG-a kao odgovorna osoba predstavlja OPG kao proizvodno gospodarski entitet koji se sastoji od resursa i tekuće proizvodnje. Gubitkom radne sposobnosti, ali i smrću nositelja ne prestaje kontinuitet proizvodnje i obveze prema resursima, a nasljednici nisu u svim slučajevima istoga trena dostupni niti u mogućnosti odmah preuzeti brigu za te resurse.
40 Kanaan d.o.o. OPG S JEDNIM ČLANOM , Članak 21. Odredbe ovog članka su suvišne, OPG ne postoji kao pravna osoba i smrću nositelja prestaje postojati i OPG. Sva imovina, prava i obveze nakon smrti nositelja nasljeđuju nasljednici prema Zakonu o nasljeđivanju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nositelj OPG-a kao odgovorna osoba predstavlja OPG kao proizvodno gospodarski entitet, koji se sastoji od resursa i tekuće proizvodnje, a smrću nositelja ne prestaje kontinuitet proizvodnje i obveze prema resursima. Naime, nasljednici nisu ili ne moraju u svim slučajevima biti dostupni u takvim situacijama, te sukladno tom nisu ni u mogućnosti odmah preuzeti brigu za resurse.
41 Jelena Vuk Lipnjak OPG S JEDNIM ČLANOM , Članak 21. sukladno čl. 30, stavak 1, prijedlog nadopuna teksta: Nositelj OPG-a koji je samac te ujedno i jedini član OPG-a ili koji nema članove zajedničkog kućanstva dužan je... Prihvaćen Prihvaća se. Uvrstit će se izmjena u pripadajuće odredbe nacrta zakona.
42 OPG ZAJEDNIČKI OPG, Članak 22. Iz Članka 22. nije jasno da li postojeći OPG (a ne samo novoosnovani) može postati zajednički ukoliko se jedan od članova iselio iz dosadašnjeg kućanstva (i živi na drugoj adresi), a želi nastaviti s obavljanjem gospodarske djelatnosti poljoprivrede na tom OPG-u, zajedno s članovima koji su ostali na prijašnjoj adresi na kojoj je OPG registriran. Primljeno na znanje Pojašnjenje: Moguće je za nove i za dosadašnje,a bitno je da za formiranje zajedničkog OPG-a osobe moraju imati obiteljsku povezanost, te ugovorni odnos sukladno zakonu o obveznim odnosima kojim definiraju odnose i obveze na temelju zajedničke poslovne aktivnosti.
43 HGK ZAJEDNIČKI OPG, Članak 22. Potrebno je preispitati koncept „Zajedničkog OPG-a“ – previše je otvorenih pitanja (porezne obveze, prodaja, odgovornost subjekata u poslovanju hranom,…). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Za formiranje zajedničkog OPG-a osobe moraju imati obiteljsku povezanost, ugovorni odnos sukladno zakonu o obveznim odnosima, a kojim definiraju odnose i obveze na temelju zajedničke poslovne aktivnosti.
44 Anita Laić RAD NA OPG-u, Članak 23. Nemoguće je tražiti od malog OPG-a (hektar zemljišta/jedna kravica/tri ovce) da podmiruje obveze prema mirovinskom, zdravstvenom i ostale doprinose, jer ne postoji model po kojem je takvo nešto financijski održivo. Ovakav pristup ne pomaže u osnivanju i razvijanju malih OPG-ova, jer prije nego što išta proizvedu ili prodaju već duguju relativno velike iznose za uplatu doprinosa. Predlažem odrediti granicu SO do koje bi OPG bio izuzet od plaćanja doprinosa (izračun prepuštam struci). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. OPG-ovi koji imaju SO manji od 3000 eura ne moraju odabrati organizacijski oblik OPG-a, odnosno poljoprivreda im ne predstavlja jedino i glavno zanimanje, te nastavno na navedeno ne moraju preuzimati obveze doprinosa. Pokušat će se naći forma za fizičke osobe koje imaju SO manji od 3000 eura da se njihove obveze i prava obuhvate u okviru zakona.
45 Slavka Gerovac RAD NA OPG-u, Članak 23. Stavak 2. ograničiti samo na nositelje OPG-a ne i članove. Predloženi stavak može dovesti u pitanje isplatu stečenih prava na mirovinu i dodatno opteretiti nositelja malog OPG-a. Ovo u toliko više što obrtniku u obavljanju djelatnosti mogu pomagati članovi obitelji bez da postanu obveznici mirovinskoga osiguranja. Na seoskim poljoprivrednim gospodarstvima je uobičajeno da članovi obitelji sudjeluju i pomažu svako prema svojim mogućnostima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U izričaju nacrta zakona se navodi da mogu (mogućnost) odnosno nije navedeno da moraju (obveza).
46 OPG OPG KAO POSLODAVAC, Članak 24. U Članku 24., stavak (4) trebalo bi definirati način rada/zaposlenja zajedničkog prodajnog predstavnika od strane kratkog opskrbnog lanca (skupine proizvođača) koji će u njihovo ime plasirati proizvode na tržište. Pri tome treba voditi računa o registracijskom obliku tog kratkog opskrbnog lanca (posebice ako će biti određeno da je to neformalni oblik u kojemu će suradnja biti prvenstveno definirana ugovorno među dionicima tog KOL-a), načinu zajedničke naplate prodanih proizvoda (vodeći računa o poreznim propisima, fiskalizaciji i sl.) i sl. Prihvaćen Prihvaća se. Prodaja poljoprivrednih proizvoda OPG-a propisana je člankom 27. stavak 2. nacrta zakona, uz uključivanje prodaje kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača izravnom prodajom kao prodaja na malo izvan prodavaonice (prodaja na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretna prodaja uz dostavu potrošaču, prigodna prodaja na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima i slično) te prodaja na vlastitom OPG-u. Kratki lanac opskrbe postaje subjekt ukoliko bude registriran za posredovanje u trgovini, trgovinu ili prodaju krajnjem potrošaču sukladno posebnom propisu o trgovini.
47 HGK OPG KAO POSLODAVAC, Članak 24. Stavke 3. i 4. potrebno je konsolidirati (ponavljanje). Prihvaćen Prihvaća se. Uvrstit će se izmjena u pripadajuće odredbe nacrta zakona.
48 Udruga ruralnog turizma Hrvatske OPG KAO POSLODAVAC, Članak 24. (1) Gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati nositelj OPG-a samostalno i kao poslodavac. Prihvaćen Prihvaća se. Uvrstit će se izmjena u pripadajuće odredbe nacrta zakona.
49 OPG PRUŽANJE USLUGA NA OPG-u, Članak 26. Članak 26., stavak (3) prilikom pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u treba dati mogućnost da rade i članovi obitelji koji žive izvan kućanstva ukoliko posjeduju potrebne uvjete. Posao na OPG-u se općenito svodi na rad članova OPG-a i članova obitelji, živjeli oni na istoj adresi ili ne. Najveće povjerenje se daje članovima OPG-a i članovima obitelji, pa tek onda radnicima na OPG-u, budući da se posao u ugostiteljstvu na OPG-u prvenstveno svodi na prezentaciju i prodaju proizvoda OPG-a (koje je autentičnije gostima kada ga radi predstavnik obitelji, a ne radnik, a također, kod prodaje i naplate je veće povjerenje u obitelj nego u radnike). Ukoliko se to zakonski onemogući, na terenu će se prikrivat rad članova obitelji, a što je još gore, neće posjedovati potrebne uvjete za rad. OPG karakterizira tradicionalnost i sklonost rada u i sa članovima obitelji (bez obzira na njihovo mjesto življenja). Djelomično prihvaćen Djelomično je prihvaćeno. Mogućnost postoji kroz formiranje zajedničkog OPG-a. Dakle osobe moraju imati obiteljsku povezanost, ugovorni odnos sukladno zakonu o obveznim odnosima kojim definiraju odnose i obveze na temelju zajedničke poslovne aktivnosti.
50 HGK PRUŽANJE USLUGA NA OPG-u, Članak 26. Odredbe ovoga članka potrebno je uskladiti s klasifikacijom dopunskih djelatnosti iz članka 13. Odredbe stavka 2. potrebno je nadopuniti oblikom prodaje "prodaja na daljinu – internetska prodaja, telefonska prodaja“. Prihvaćen Prihvaća se. Izmijenjene su odredbe u članku 27. stavku 2. nacrta zakona sukladno primjedbama.
51 OPG PRODAJA VLASTITIH PROIZVODA OPG-a, Članak 27. U Članku 27. treba se navoditi prodaja putem organiziranih kratkih opskrbnih lanaca (u slučaju skupine poljoprivrednika koji zajednički plasiraju svoj proizvod na tržište) s maksimalno jednim posrednikom (pri čemu treba definirati tko su posrednici). Vezano za posebne propise o hrani, potrebno je definirati/prilagoditi propise o hrani za proizvode unutar kratkih opskrbnih lanaca. Predlažem da se razmotri PGS (participatory guarantee system) i da mu se da zakonska osnova s ciljem boljeg funkcioniranja kratkih lanaca opskrbe na terenu. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prodaja poljoprivrednih proizvoda OPG-a propisana je člankom 27. stavak 2. nacrta prijedloga zakona, uz uključivanje prodaje kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača.
52 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRODAJA VLASTITIH PROIZVODA OPG-a, Članak 27. 27.6. potrebno je uvrstiti i Ministarstvo financija kako bi se uvele kontrole u proizvodnji, pordaji i ostvarenim prihodima. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prema zakonu koji propisuje djelokrug nadležnosti državnih tijela određuje se nadležnost ministra za donošenje pravilnika, a u sustavu povjerenstva za izradu pravilnika biti će uključeni predstavnici rečenog ministarstva.
53 HRVOJE ŠIMIĆ PRODAJA VLASTITIH PROIZVODA OPG-a, Članak 27. stavak 3. "preslika Rješenja o upisu u Registar OPG-a" nije nikava isprava koja ima dokaznu snagu u niti jednom postupku što ako je mu međuvremenu bilo izmjena ili brisanja u Registru OPG ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nacrt zakona obuhvaća i obveze da se sve statusne promjene moraju prijavljivati provedbenom tijelu nakon njihova nastanka, kako bi podaci o nastalim promjenama bili kontinuirano evidentirani.
54 IVAN DUŠAN PRODAJA VLASTITIH PROIZVODA OPG-a, Članak 27. Članak 25, stavak 5 stvara OPG-ovima nepotrebne administrativne poslove. To je po meni i malo teško u praksi kod recimo OPG-ova koji svoje proizvode prodaju na malo na štandovima i tržnicama (osobito kad su nositelji OPG-a starije sosbe). To zahtjeva od OPG-a koji ima cjelogodišnju proizvodnju i prodaje 300 dana u godini da svaki dan evidentira koliko je čega prodao. S druge strane ukoliko je OPG u sustavu PDV-a i izdaje fiksalizirane račune - evidencija o prodaji je već sadržana u izlaznim računima, pa je tim OPG-ovima potpuno nepotrebno da imaju još neku drugu evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Evidencija o proizvodnji i prodaji neophodna jeza dokumentiranje slijedivosti proizvoda od polja do potrošača i ne predstavljaju suvišne administrativne poslove.
55 Slavka Gerovac PRODAJA VLASTITIH PROIZVODA OPG-a, Članak 27. podržavam jer smanjuje nepotrebno administriranje Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Evidencije o proizvodnji i prodaji neophodne su za dokumentiranje slijedivosti proizvoda od polja do potrošača i ne predstavljaju suvišne administrativne poslove
56 HGK ČLANOVI OPG-a, Članak 28. Odredbe članka potrebno je revidirati – stavak 3. u koliziji je sa stavkom 1. Ili su svi članovi kućanstva obvezni se upisati u Registar ili se članovi kućanstva upisuju dobrovoljno. Bilo bi logično da se upisuju oni članovi koji ulažu svoje resurse/rad. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članovi OPG-a upisuju po principu dobrovoljnosti.
57 Anita Laić ČLANOVI OPG-a, Članak 28. Ograničiti pravo bilo kojem članu obitelji da osnuje svoj OPG je stavljanje u neravnopravan položaj i zadiranje u Ustavna načela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nema ograničavanja prava na osnivanje OPG-a. Međutim, ukoliko su osobe članovi istog obiteljskog kućanstva i koriste iste proizvodne resurse za proizvodnju, tada mogu osnovati samo jedan OPG.
58 Janko Hajduk ČLANOVI OPG-a, Članak 28. Članak 28, stavak 2. ne dozvoljava da roditelji imaju OPG, te da više djece ne osnuje svoje obiteji te svoje OPG radi bavljenja poljoprivredom . Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ukoliko članovi iste obitelji nisu ujedno i članovi istoga kućanstva te ne koriste iste proizvodne resurse za proizvodnju mogu osnivati svatko svoj OPG
59 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NOSITELJ OPG-a, Članak 29. U članku 29. u stavku 5. iza točke dodati: „Korisnik mirovine koji ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu na temelju profesionalne, odnosno djelomične nesposobnosti za rad može biti nositelj OPG-a ukoliko su njihova primanja na osnovi rada u OPG-u, manja od 80.500 kn odnosno godišnji prihod im je manji od 80.500 kn te ne ulaze u porezni sustav plaćanja poreza na dohodak ili dobit, ujedno ne koriste ni poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima Obrazloženje: Za osobe koje ostvaruju invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad te su registrirali OPG u najvećem broju slučajeva ta djelatnost stvarno predstavlja dopunsku djelatnost obzirom na mala mirovinska primanja. Obzirom da su njihova primanja na osnovi rada u OPG-u, manja od 80.500 kn godišnje, odnosno godišnji prihod im je manji od 80.500 kn te ne ulaze u porezni sustav plaćanja poreza na dohodak ili dobit smatramo opravdanim da se oni nositelji OPG-a koji su izvan poreznog sustava, odnosno ostvaruju godišnje prihode ispod 80.500 kn kao i što je to bilo do sada, smatraju da ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje. Odnosno budu oslobođeni prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te se izjednače sa onima koji ostvaruju ostale mirovine (imaju opću nesposobnost za rad, ili starosnu mirovinu), odnosno da imaju i dalje pravo na svoje invalidske mirovine (ovo se odnosi na sve osiguranike koji ostvaruju invalidske mirovine po osnovi profesionalne nesposobnosti za rad, kao i na one zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti). Mišljenja smo da bi ovakva izmjena potaknula osobe s profesionalnom nesposobnošću za rad ili djelomičnim gubitkom radne sposobnosti koje ostvaruju invalidsku mirovinu, na radni angažman u značajnoj privrednoj grani kao što je poljoprivreda te poboljšala njihov materijalni položaj ako ih se tretira kao osobe koje obavljaju dopunsku djelatnost.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Naime, kako se ne bi stvorila pravna praznina za obiteljska poljoprivredna gospodarstva čija je ekonomska veličina gospodarstva manja od 3.000 eura, a koja se za osobne potrebe bave poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom, odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju, a kojima obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, odredbom članka 16. će se propisati mogućnost da se takva obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisuju u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sukladno Zakonu o poljoprivredi. Na taj se način njihova dosadašnja zatečena prava i obveze ne umanjuju niti ne mijenjaju.
60 HRVOJE ŠIMIĆ NOSITELJ OPG-a, Članak 29. Odredbe o nositelju OPG treba uskladiti sa odredbama o pravu osoba i poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (koje se jamči i građanima RH) po Ugovoru o funkcioniranju Europske unije Pravo poslovnog nastana članak 49 do 55 Ugovora o funkcioniranju Eurouposke unije Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbe nisu diskriminirajuće, jer s odredbama se određuje koje osobe mogu, a koje ne mogu biti nositelji.
61 nada klemenc NOSITELJ OPG-a, Članak 29. (9) Ovom odredbom se u nepovoljan položaj stavljaju vlasnici malih trgovačkih društava s jednim zaposlenim koji su do sada na tržište na regularan način plasirali proizvode iz OPG-a i zapošljavali radnu snagu na određeno vrijeme kako bi izbjegli nesuglasice s nedefiniranim zakonom o poslovanju OPG-a. Budući je u naravi trgovačko društvo pravna osoba s vlastitim OIB-om, a OPG je u naravi fizička osoba s OIB-om fizičke osobe i oba subjekta su obveznici prijave poreza smatram da ukoliko je nosioc OPG-a i 100% vlasnik trgovačkog društva nema sukoba interesa ukoliko istu djelatnost ne obavljaju na istim poljoprivrednim površinama i sa istim matičnim stadima, odnosno poslužnim dobrima. Trgovačko društvo kao pravna osoba za poslovanje odgovara svojom imovinom, dok kod OPG-a za poslovanje odgovara fizička osoba svojom imovinom što se i dokazuje posjedovanjem različitih OIB-a. Ovaj članak bi po meni trebalo preformulirati na sljedeći način: Nositelj OPG može biti fizička osoba koja je vlasnik u dijelovima ili u cjelosti trgovačkog društva registriranog za poljoprivrednu djelatnost ukoliko trgovačko društvo i OPG istovjetnu djelatnost ne obavljaju na istim zemljišnim česticama s pripadnim kulturama, objektima i matičnim stadima, odnosno na istim poslužnim dobrima Fizička osoba zaposlena na bilo kojem radnom mjestu kod pravne osobe registrirane za poljoprivrednu djelatnost, a nije vlasnik/suvlaslnik pravne osobe , može uz pristanak predstavnika poslodavca ili nadzornog odbora biti nositelj OPG-a kao fizička osoba ukoliko se OPG ne bavi istim obimom posla i na sitim poslužnim dobrima kao pravna osoba kod koje ima zasnovan radni odnos. (8) Gornja promjena se ne odnosi na obrt budući za poslovanje obrta odgovara vlasnik obrta svojom imovinom, te su u naravi obrt i OPG ista fizička osoba. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 29. stavkom 9. uređuje se pitanje izbjegavanja izravnog sukoba interesa i umjetnog stvaranja povoljnijih tržišnih uvjeta.
62 HGK PRIVREMENI NOSITELJ OPG-a, Članak 30. Privremeni nositelj privremeno upravlja OPG-om (privremeno vodi proizvodnju). Tko je obveznik plaćanja poreza na dohodak/dobit/PDV? Ovakva pitanja potrebno je detaljno razmotriti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 43. propisano je da privremeni nositelj je odgovoran za pravilnu skrb o stoci, sukladno posebnom propisu o dobrobiti životinja te za pravilnu primjenu i evidentiranje agrotehničkih zahvata ukoliko su propisani posebnim propisima. Privremeni nositelj OPG-a ima odgovornost prema pravnim slijednicima, nasljednicima nositelja i privremeno je odgovoran da marom dobroga gospodara pravilno skrbi i upravlja proizvodnim resursima OPG-a, najduže do imenovanja pravnog slijednika (umrlog) nositelja, odnosno imenovanja novog nositelja ili do prestanka rada OPG-a. Privremeni nositelj OPG-a nema odgovornost za prethodno nastale obveze (umrlog) nositelja ili za obveze za koje sukladno posebnom propisu o nasljeđivanju preuzimaju nasljednici (umrlog) nositelja.
63 HRVOJE ŠIMIĆ PRIVREMENI NOSITELJ OPG-a, Članak 30. koliko dugo OPG može imati privremenog zastupnika imenovanje po službenoj dužnosti - Agencija ili ? spor oko nasljedstva ? Primljeno na znanje Navedeni odgovor je propisan u članku 43. stavku 2., dakle do okončanja postupka nasljeđivanja, odnosno do okončanja proizvodnje o kojoj privremeni nositelj vodi brigu.
64 HGK ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR OPG-a , Članak 31. Odredbu stavka 2. potrebno je nadopuniti. Postojeća odredba obuhvaća samo zemljište, trajne nasade i stoku, a nedostaju proizvodni objekti, mehanizacija i drugo. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je obuhvaćeno stavkom 1. gdje se uz zahtjev za upis prilažu i dokazi o raspoloživim proizvodnim resursima za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede. Stavak 2. je odredba koja ukazuje da moraju biti uključeni resursi temeljem kojih je izračunat SO OPG-a.
65 Velimir Radošević ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR OPG-a , Članak 31. Predlaže se brisanje u cijelosti st. 7. ovog članka jer za isti vrijedi sve što sam već naveo u svojim komentarima uz čl. 13. i 14. ovog Prijedloga zakona. Naime predloženi st. 7. je suprotan Direktivi 2006/123/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 12 12. 2006.god. jer prema navedenoj Direktivi nacionalne države moraju u svojem zakonodavstvu pojednostavniti procedure-upravne postupke vezane za registraciju pravnih osoba (u koje spadaju i OPG-ovi), a ne dodatno komplicirati i time ometati slobodnu inicijativu pojedinaca u području usluga. I ovdje zakonodavac nepotrebno miješa moment registracije dopunske djelatnosti s momentom faktičkog obavljanja iste. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. OPG se registrira za obavljanje djelatnosti tijekom čitave godine. Karakter poljoprivredne proizvodnje je cjelogodišnji kontinuitet te sukladno tom omogućavanje diverzifikacije djelatnosti daje priliku da se dopunskim djelatnostima bavi u kontinuitetu, ukoliko za određenu dopunsku djelatnost raspolaže resursima.
66 Udruga ruralnog turizma Hrvatske DIO OSMI, PROMJENE NA OPG-u KOJE SE PRIJAVLJUJU U REGISTAR OPG-a Potrebno je propisati i obaveze nastale prilikom promjene statusa OPG-a Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Promjena statusa je dobrovoljna i posljedica promjene je uključivanje ili brisanje dopunskih djelatnosti za koje OPG ispunjava uvjete.
67 HGK Promjena nositelja OPG-a, Članak 35. Predlaže se izmjena odredbe radi jasnoće, na način da glasi: „(1) Članovi OPG-a mogu u bilo kojem trenutku svojom odlukom odrediti novog nositelja OPG-a i u tom slučaju se zadržava MIBPG OPG-a.“ Odredbu stavka 2. potrebno je revidirati jer u koliziji s prethodnim stavkom koji kaže da članovi odabiru nositelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbe nisu u koliziji. Stavak 1. opisuje mogućnost da članovi bez izravnog uzroka odrede drugog nositelja, a stavak 2. daje mogućnost u slučaju umirovljenja nositelja da se odredi novi nositelj.
68 HGK Promjena nositelja OPG-a, Članak 36. Dio odredbe stavka 1. koji se tiče nasljeđivanja je nepotreban jer se poziva na poseban propis o nasljeđivanju. Nejasno je o čemu Agencija donosi rješenje – stavak je potrebno revidirati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Agencija ne određuje nositelja nego po okončanju postupka, temeljem posebnog propisa, odnosno po prijavi nastale promjene donosi rješenje.
69 HRVOJE ŠIMIĆ ODGOVORNOST ZA OBVEZE OPG-a , Članak 42. Izuzeća su za poljoprivrednu proizvodnju predviđena Ovršnim zakonom i ne mogu biti predmet uređivanja posebnim zakonom. Osim toga kod ovakve koncepcije ovrhe predviđa li se za OPG postupanje prema Stečajnom zakonu ili prema Zakona o stečaju potrošaća Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Namjera je dati naglasak na važnost onog dijela resursa koji su neophodni za socijalnu održivost OPG-a.
70 IVAN DUŠAN ODGOVORNOST ZA OBVEZE OPG-a , Članak 42. Članak 42, stavak 2 i 3 - to bi po mojem mišljenju trebalo riješiti ovršnim zakonom. Svi izuzeci od provođenja ovrha trebaju biti navedeni u ovršnom zakonu. Ukoliko zakonodavac želi stavak 2 i 3 - bolje je ići u izmjene ovršnog zakona. Nema smisla da se izuzeća od ovrhe (koja se ne moraju nužno odnositi na OPG, već i primjerice na određene druge socijalno ugrožene kategorije stanovništva) reguliraju posebnim zakonom. Sva izuzeća od ovrhe trebaju biti navedena na jednom mjestu, u ovršnom zakonu. Ovrhovoditelji obično kad idu u ovrhu prije svega temeljem ovršnog zakona, sve što je vezano za proces ovrhe ukoliko je regulirano drugim zakonom može stvoriti zbrku. Ovako se stvara prevelika širina zakonskih propisa vezano za ovrhu i pri čemu je jako teško u praksi točno znati što je navedeno u kojem zakonu.. Ovrha treba biti regulirana samo jednim zakonom, a ne sa više zakona. Ne ulazeći u činjenicu da li je članka 42 dobar ili loš, treba ga izbaciti, a umjesto njega izuzeća od ovrha nad OPG-om regulirati izmjenama ovršnog zakona Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Namjera je dati naglasak na važnost onog dijela resursa koji su neophodni za socijalnu održivost OPG-a.
71 HGK PRESTANAK RADA OPG-a, Članak 44. Potrebno je predvidjeti postupanje u slučaju više sile (smrt, bolest i nesposobnost za rad,…). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postupanja u slučaju nastupanja smrti, bolesti i sl. propisana su u člancima 35. i 36. nacrta Zakona.
72 Jelena Vuk Lipnjak PROMJENA ORGANIZACIJSKOG OBLIKA I/ILI STATUSA OPG-a PO SILI ZAKONA, Članak 45. primjedba- ne postoji čl.36, stavak 6, pa je prijedlog novog teksta:: 2. ako nasljednici nositelja OPG-a propuste rok iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona, 3. ako nadležno tijelo utvrdi da je promjena nositelja OPG-a iz članka 37. stavka 6. prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava, Prihvaćen Prihvaća se. Uvrstit će se izmjena u pripadajuće odredbe Nacrta zakona.
73 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 50. Članak 50. koji se odnosi na prekršajne odredbe i navedene prekršajne kazne bi se trebale podijeliti prema veličini i prihodima OPG-a, odnosno za OPG sa malim prihodima godišnje do 80.500 kn koji se nalazi izvan sustava obveznika PDV-a, kao i poreza na dohodak, ujedno nisu ostvarivali ni poljoprivredne poticaje po posebnim zakonima – za njih bi prekršajne kazne trebale iznositi do 3.000 kn, dok bi navedene novčane kazne se trebale odnositi na ostale nositelje velikih OPG-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vrsta i visina prekršaja nisu izvan okvira propisanih Prekršajnim zakonom, a potrebno ih je razmatrati u kontekstu da se odnose na fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.
74 Velimir Radošević PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 50. Vezano za čl. 50. i predviđene kazne stavljam generalnu primjedbu na visinu i vrstu prekršajnih kazni. Prvotno smatram da navedena odredba nije u skladu sa važećim Prekršajnim zakonom jer predviđa samo novčane kazne kao prekršajne kazne. Naime, nigdje se ne predviđa najblaža prekršajna sankcija : ukor ili opomena, odnosno uvjetna novčana kazna. Također se nigdje ne spominje da bi predviđene sankcije trebale biti razmjerne počinjenom prekršaju. Vezano za visinu predloženih novčanih kazni ističe se generalna primjedba o pretjeranoj visini tih kazni, kada je notorno da najveći broj registriranih OPG-ova ulazi u red onih sa najmanjom vrijednošću gospodarstva. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vrsta i visina prekršaja nisu izvan okvira propisanih Prekršajnim zakonom, a potrebno ih je razmatrati u kontekstu da se odnose na fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.
75 OPG Popis dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u:, 1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u koja obuhvaća: Definirati što je pretežita vlastita proizvodnja! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 27. stavkom 5. propisana je obveza vođenja evidencije o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u te evidencija usluga , a detaljan način vođenja biti će uređen podzakonskim aktom. Na temelju navedene evidencije omogućit će se praćenje vlastite proizvodnje, odnosno uključivanje proizvoda drugih OPG-a u proizvode iz pretežito vlastite proizvodnje.
76 Anita Laić Popis dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u:, 2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u koja obuhvaća: Sastavni dio većine OPG-ova su i određene šumske površine koje se ne spominju nigdje u Zakonu, osim u ovom dijelu izrade kolaca, stupova, cjepanica, oblica, pruća... Smatram da treba dopustiti upis takvih površina i integrirati ih i kompletan profil OPG-a, a ne dodatno administrirati i voditi te površine kao posebne cjeline. Svaki OPG radi i živi od svih svojih površina (bilo poljoprivredne, voćnjaci, ribnjaci ili šume), pa molim da to i ovim Zakonom uvažite Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća s obzirom da OPG mora navesti resurse na kojima temelji svoje aktivnosti.
77 HRVOJE ŠIMIĆ Popis dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u:, 2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u koja obuhvaća: pčelinji vosak, sapun, eterična ulja, kozmetički proizvodi (i drugi neprehrambeni proizvoda i predmeta opće upotrebe) se PROIZVODE a ne IZRAĐUJU Nije prihvaćen Ne prihvaća se. izraditi = napraviti, oblikovati radom ruku ili alatom; proizvoditi = radom stvoriti proizvod (neku vrijednost, materijalnu, duhovnu); Proizvodi su rezultati rada obuhvaćeni nekim zajedničkim svojstvom.
78 OPG Popis dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u:, 3. Pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u koje obuhvaća: U stavku 3.3.1./3.3.2. omogućiti pružanje usluga ne samo u komunalnim i građevinskim poslovima, nego i u poslovima obrade zemlje i općenito u radu u proizvodnji za druge OPG-ove. Na taj način si poljoprivrednici pomažu (potiče se njihova suradnja), zajednički koriste mehanizaciju, opremu i uređaje te dolazi do manjih ulaganja/zaduživanja unutar PRR za mehanizaciju i opremu. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Navedeno je obuhvaćeno kroz 3.3.7. kao ostale usluge i aktivnosti u korištenju raspoloživih radnih resursa gospodarstva.
79 Velimir Radošević Popis dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u:, 3. Pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u koje obuhvaća: Predlažem da odredba 3.1. glasi: "3.1. pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u;" Obrazloženje Predlaže se ispuštanje dijela teksta predloženog po Zakonodavcu iz razloga što se ovdje ponovno miješa moment registracije i moment faktičkog obavljanja usluga, a sve vezano za to je već navedeno u mojim komentarima čl. 13. i 14. ovog zakonskog teksta. Dakle, ovdje se ponovno nepotrebno uvjetuje registracija dopunske djelatnosti nekakvim prethodnim odlukama i/ili rješenjima nadležnih tijela. Da Zakonodavac nije dosljedan, razvidno je što npr. pod t. 3.2. vezano za pružanje turističkih usluga, ne postavlja nikakve uvjete, a i ta djelatnost je regulirana posebnim propisima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. OPG se registrira za obavljanje dopunskih djelatnosti za koje ispunjava uvjete propisane posebnim propisima, kako bi se omogućila diverzifikacija djelatnosti. Pojedini dokazi koji se prilažu kod upisa tih djelatnosti propisati će se podzakonskim propisom.
80 LAG Terra liburna Popis dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u:, 3. Pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u koje obuhvaća: predlažemo stavak 3.2.1. "pružanje turističkih usluga turističkog vođenja i turističkog praćenja ako nositelj ili član OPG-a ima potrebnu dozvolu za turističko vođenje odnosno turističko praćenje. Usluga turističkog vođenja ili praćenja se može provoditi izvan OPG-a ako turistički itinerer ima povezanost sa OPG-om" Sljedi primjer: član ili nositelj OPG-a sa licencom turističkog pratitelja/vodiča može osmisliti turistički itiner koji uključuje posjetu kulturnim i prirodnim znamenitostima određenog područja na kojem posluje OPG kako bi upotpunio uslugu koju pruža OPG. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predložene aktivnosti ulaze u djelokrug posebnih propisa o turizmu.
81 GORAN BJ Popis dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u:, 4. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u koje obuhvaćaju: Poštovani, smatram kako treba omogućiti OPGu i pružanje usluga savjetovanja u poslovanju,vođenju, pomoći pri odabiru ponuda, savjetovanje oko EU fondova... . Ovime su pojedinci koji imaju znanja i vještine ograničeni pri pružanju svojih eventualnih usluga. npr. netko tko si je sam pravio projekte, može drugome raditi projekte, ili biti savjetnik u poljoprivredi. također, ukoliko netko ima znanja i vještine, može pružati i ekonomske usluge odabira ponuda, pronalazak partnera za proizvode, rađenje računa... poljoprivrednika ima raznih profila, i zašto nebi imali dopunske djelatnosti (koje su u biti naslonjene na poljoprivredu) ako imaju tržište, i mogu se snaći? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na OPG-u su omogućene dopunske djelatnosti kroz koje se mogu provoditi razni oblici stjecanja i prijenosa znanja i vještina te organizirati praktikumi u suradnji s obrazovnim ili savjetodavnim ustanovama.
82 Ekonomski fakultet Rijeka Popis dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u:, 4. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u koje obuhvaćaju: Poštovani, molim da u ostale aktivnosti navedete i mogućnost organiziranja tečajeva i edukacija o organiziranju rada na OPG-u te upravljanja OPG-om, kao i mogućnost savjetovanja te pomoć i izradi dokumentacije potrebne za rad OPG-a i prijave OPG-a na natječaje i mjere. Naime, svojim iskustvom i znanjem te stečenim vještinama neki OPG-i mogu pomoći i u ekonomskim i organizacijskim poslovima i savjetima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na OPG-u su omogućene dopunske djelatnosti kroz koje se mogu provoditi razni oblici stjecanja i prijenosa znanja i vještina, te organizirati praktikumi u suradnji s obrazovnim ili savjetodavnim ustanovama.