Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Vranković PRAVILNIK O  NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, Članak 4. Čl. 4 st 1. Pravilnika dopuniti na način da isti glasi: „Ministarstvo može od naručitelja zahtijevati dokumentaciju potrebnu za provedbu nadzora kao i obavezno pismeno očitovanje u svezi navoda iz predstavke“ Ovo iz razloga što smatramo da se treba omogućiti naručitelju upoznavanje te očitovanje na navode iz predstavke, a očitovanje svakako treba uzeti u obzir sukladno kojem će Ministarstvo donijeti mišljenje. Nije prihvaćen Prijedlog Pravilnika u članku 3. propisuje da Ministarstvo može zatražiti propisanu dokumentaciju od naručitelja koja uključuje, ovisno o konkretnom slučaju, i očitovanje naručitelja. Dakle, Ministarstvo ima pravo zatražiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno, cjelokupnu dokumentaciju propisanu u čl. 3. ili samo pojedine dokumente uključujući i očitovanje naručitelja. U tom slučaju je naručitelj obvezan dostaviti očitovanje, ali neovisno o zahtjevu Ministarstva, naručitelj ima pravo uvijek uz ostalu zatraženu dokumentaciju dostaviti svoje očitovanje u kojem će navesti činjenice i dokaze koji opravdavaju naručiteljevo postupanje, a koje očitovanje u tom slučaju može biti relevantno za utvrđivanje jesu li počinjene nepravilnosti.
2 Ivan Vranković PRAVILNIK O  NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, Članak 3. Čl. 3. Pravilnika dopuniti „Ukoliko podnositelj u roku od osam dana ne dostavi tražene podatke, predstavka ili zahtjev će se kao nepotpuna odbaciti“ „Ako je podnositelj nepoznat, a predstavka ili zahtjev ne sadrži potrebne podatke, predstavka ili zahtjev će se odbaciti“ Ovo iz razloga što bi se na taj način spriječilo maliciozno podnošenje predstavki bez navođenja potpunih potrebnih podataka. „Ako je podnesena nova istovjetna predstavka od strane iste pravne ili fizičke osobe, zahtjeva tijela državne uprave i drugih državnih tijela, a Ministarstvo je na temelju ranije predstavke istih osoba ili tijela već provelo nadzor te donijelo mišljenje odnosno obavijest o istim razlozima, činjenicama te navodnoj nepravilnosti, novi nadzor se neće provoditi, a o čemu će se sastaviti bilješka“ Analogija- dvostruka litispendencija po Zakonu o parničnom postupku. Ovo također iz razloga sprječavanja malicioznog podnošenja opetovanih istovjetnih predstavki. Nije prihvaćen Razlozi neprovođenja nadzora propisani su u članku 438. Zakona o javnoj nabavi, tako da propisivanje novih razloga neprovođenja nadzora nije Zakonom propisano kao predmet Pravilnika. Međutim, napominje se da, ako ovo Ministarstvo, utvrdi da se radi o „istovjetnoj“ predstavci, u vezi koje je nadzor već ranije proveden, o istoj će već u prvotnom postupku nadzora biti sastavljen i Zapisnik o provedenom nadzoru ili Bilješka o provedenom nadzoru, tako da će provedba novog postupka nadzora uključivati one činjenice i dokaze iz prvotno provedenog nadzora, uključujući i mišljenje i preporuku o uočenim nepravilnostima, ako su iste utvrđene u postupku nadzora, te ako je podnesen optužni prijedlog zbog nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja, za iste nepravilnosti neće biti podnesen novi optužni prijedlog.
3 Gong PRAVILNIK O  NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI U sklopu provedbe Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020., u potpunosti je provedena Aktivnost 21. Standardizacija propisanog obrasca za Registar ugovora o javnoj nabavi i izrađene upute o popunjavanju i ažuriranju. Kreirani obrascu su javno dostupni na: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3424. GONG stoga smatra da bi nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi od strane Ministarstva trebao uključivati i nadzor nad provedbom čl.28. Zakona, koji se tiče proaktivne objave informacija o provedenim postupcima javne nabave na službenim Internet stranicama tijela javne vlasti. Nadzor bi trebao provjeriti zakonsku usklađenost obrazaca za plan nabave i registar ugovora koje tijelo javne vlasti koristi, te istinitost, pravovremenost, točnost i sveobuhvatnost informacija objavljenih u Registru sklopljenih ugovora o javnoj nabavi. U ovom trenutku su najopsežnije informacije o provedbi čl.28. Zakona o javnoj nabavi od strane tijela javne vlasti dostupne iz analiza koju provode organizacije civilnog društva te znanstvene ustanove. Imajući na umu da se ne provodi sistemski, sveouhvatni i kontinuirani nadzor nad provedbom čl.28. od strane nekog tijela javne vlasti, smatramo primjerenim da se barem u pojedinačnim postupcima nadzora ustanovi da li tijelo javne vlasti dosljedno i u potpunosti primjenjuje spomenute zakonske odredbe. Sukladno predloženom, u čl.6. koji definira sadržaj Zapisnika, trebalo bi uvrstiti točku koja se odnosi na "mišljenje o provedbi čl.28. Zakon o javnoj nabavi". Ističemo da su transparentnost, točnost i javna dostupnost informacija o postupcima javne nabave prepoznati kao ključni alati za prevenciju korupcije u području javne nabave, a navedeno bi se trebalo jasno reflektirati u sadržaj ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Cijeni se suvišnim posebno propisivati da Zapisnik sadrži „mišljenje o provedbi čl. 28. Zakona o javnoj nabavi“. Nadzor sukladno čl. 3. prijedloga Pravilnika, Ministarstvo, između ostaloga, provodi po službenoj dužnosti, na temelju podataka i saznanja pribavljenih pretraživanjem planova nabave i registara ugovora. Stoga će sve uočene nepravilnosti vezane uz planove nabave i registre ugovora, biti navedene i u Zapisniku o provedenom nadzoru, čiji Prijedlog već sadrži odredbu o navodu nepravilnosti kao sadržaj Zapisnika.