Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Emel Bišćan VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujemo Ministarstvo što ostaje na snazi zabrana iz st1.podstavak 8. koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
2 Emel Bišćan V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Potrebno nadopuniti čl 46 st 3 koji glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
3 Adelheid Rundek VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. ZAHVALJUJEM u ime životnja što ste u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu stavili zabranulova lukom i strijelom. Pokazali ste time da ste uistinu uvažili mišljenje javnosti. Također predlažem da u članku 58. stavku 7, točka 3 zamijenite "tako da ostane živa" sa "tako da ostane neozlijeđena" Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
4 Adelheid Rundek V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Za svaku pohvalu je zabrana ubijanja pas i mačaka. S obzirom da kod nas i u dvorištima odstreljuju naše ljubimce a da ne pričam o mačkama koje idu u lov u šumu preko ceste, molimo da ubacite u članak 46 3. stavak: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
5 Alen Jerinić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što ostaje pri zabrani lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Treba uvesti potpunu zabranu lova na sve životinje! Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
6 Alen Jerinić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem da se ovaj članak nadopuni stavkom 3. a taj stavak bi trebao glasiti: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što napokon zabranjuje ubijanje pasa i mačaka u lovištima. Nedužnim životinjama treba pomoći a ne ih ubijati. Lovci bi trebali uklanjati zamke za divljač umjesto što ubijaju nedužne životinje. Nije prihvaćen već odgovoreno
7 Aljoša Duplić IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 41. Kroz središnju lovnu evidenciju podaci o ostavrivanju kvota moraju biti dostupni središnjem državnom i javnom tijelu koja su nadležna za poslove zaštite prirode, a u sklopu toga i provedbe propisa iz međunarodne trgovine ugroženim vrstama (EU i CITES propisi). Danas to nije slučaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Aljoša Duplić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Grivasti skakač, mungos, divlja svinja na otocima, jelen lopatar, jelen aksis, muflon, čukara, virdžinijska prepelica i fazan ne mogu se smatrati "dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku i imati njezinu osobitu zaštitu" budući da se radi o stranim vrstama među kojima neke od njih imaju dokazano štetan utjecaj na prirodna staništa i zavičajne divlje vrste. 2002. godine grivasti skakač je ilegalno unesen na područje Mosora te se nakon toga pristupilo sukladno Zakonu o zaštiti prirode njegovu uklanjanju i kontroli populacije nije provođeno u skladu s pravilima struke, već kao da je opstruirano. U međuvremenu je populacija značajno narasla, a ovo ozakonjenje predstavljalo bi opasan presedan prema kojem bi svaka iduća strana vrsta zanimljiva lovcima mogla ilegalno biti puštena u prirodu, pričekati 10-15 godina i onda ju gurnuti među divljač. Grivasti skakač je u Španjolskoj nakon uvođenja postao invazivna vrsta s negativnim utjecajem na bioraznolikost o čemu svjedoči brojna literatura, a niti na temelju podataka o njegovoj ekologiji nije moguće isključiti postojanje ekološkog rizika. Budući da uvođenje ove vrste nikada nije prošlo procjenu ekološkog rizika sukladno Zakonu o zaštiti prirode uvrštavanje grivastog skakača na popis divljači kao strane vrste bilo bi ustavno upitno prema čl. 3. Ustava koji navodi očuvanje prirode kao jednu od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, te s čl. 52. Ustava. Nadalje mungos (Herpestes javanicus, É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) se od 2016. nalazi na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u EU sukladno Uredbi (EU) br. 1143/2014. Prema tome Hrvatska je obavezna učinkovito spriječiti, svesti na najmanju moguću mjeru ili ublažiti štetan učinak mungosa na svom teritoriju. Znači da mungos nikako ne može biti definiran kao vrsta koja je „dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu“. Obzirom na to sve takve vrste potrebno je brisati s popisa divljači ili promijeniti definiciju divljači. Nabolje bi bilo takve vrste rješavati kroz aktiviranje članka 62. stavak 1., točka 5. Zakona o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16, 62/17). Za aktiviranje članka prethodno je potrebno donošenja rješenja Ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, za uklanjanje podivljalog domaćeg kunića zbog invazivnog utjecaja na otočni ekosustav, što odgovara naredbi o uklanjanju iz članka 73. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13). Nakon toga može se pristupiti kontroli i eradikaciji lovnim metodama. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da te vrste moraju ostati divljač.
9 Aljoša Duplić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Dio znanstvenog nazivlja nije napisan u skaldu sa pravilima International Commission on Zoological Nomenclature (http://www.iczn.org/iczn/index.jsp ). Kod nekih vrsta hrvatska imena vrsta nisu u duhu suvremenog hrvatskog jezika već su izvedenica binarne nomenklature. Nitko ne govori svinja divlja, jelen obični, srna obična i sl. Sugestija je da se takva imena izmjeni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
10 Aljoša Duplić I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U skladu s komentarom koji sam dao na čl. 1. st. 2. predlažem izmjenu teksta u čl. 4. da glasi: "Cilj ovoga Zakona je osigurati potrajno gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način i u obujmu kojim se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa čime se postiže ispunjavanje gospodarske, turističke i rekreativne funkcije." Nije prihvaćen Jednako kako predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva tako smatra i da navedeni cilj mora ostati cjelovit.
11 Aljoša Duplić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Lov u obliku u kojem danas egzistira u Republici Hrvatskoj nema "funkciju zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa ... i divlje faune i flore" već eksplatira jedan njen dio. Kada bi to bilo kako je napisano u st. 2. , onda bi lovnogosopdarske osnove predstavljale planove očuvanja prirodnih dobara.... , a veliki jaz između sektora zaštite prirode i lovstva u Hrvatskoj ne bi postojao. Međutim, točno je da je lov u pojedinim okolnostima moguće koristiti kao alat za upravljanje populacijama problematičnih vrsta. To je na žalost do sada bila rijetka i ne osobito učinkovita iznimka. Obzirom na navedeno predlažem izmjenu st.2. da glasi "Poslovi iz stavka 1. ovoga članka imaju gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju, a iznimno mogu biti u funkciji očuvanja bioraznolikosti." Nije prihvaćen Funkcija zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore puno je opsežnija i sveobuhvatnija od same eksploatacije na što se ovim komentarom svodi lovstvo. Predlagatelj zakona smatra neophodnim da funkcija zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore ostane dio lovstva.
12 Aljoša Duplić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Vrste poput grivastog skakača i mungosa su strane pa i invazivne vrste u Hrvatskoj, a istodobno su uvrštene na popis divljači iz članka 8. ovog Nacrta prijedloga Zakona. Invazivne strane vrste ugrožavaju bioraznolikost dok strane vrste predstavljaju potencijalni ekološki rizik. Obzirom na navedeno definicija divljači predložena čl. 3. prema kojoj je divljač "dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu" nije prikladna u kombinaciji sa svim vrstama nabrojanim u čl. 8. ovog Nacrta. Štoviše, ako bi ostala, ovakva definicija i lista divljači ustavnost budućeg zakona bila bi dovedena u pitanje. Upitna bi bila njegova usklađenost s čl. 3. Ustava prema kojem je očuvanje prirode jedno od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, te s čl. 52. Ustava. Nije prihvaćen Ni jedna životinjska vrsta koja se nalazi na popisu divljači nije i ne može biti strana, a pogotovo ne nekakva invazivna strana vrsta.
13 Aljoša Duplić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Tekst koji glasi ".... te radi zaštite flore i faune ...." predlažem izmijeniti da glasi ".... te radi zaštite bioraznolikosti ...." . Naime negativan utjecaj može biti na stanište na ekosustav, njegovu funkcionalnost, pa i na floru i faunu, ali i na gljive.... Primljeno na znanje Razmotrit će se.
14 Aljoša Duplić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. Čl.55., st. 1., točka 4., alinej 4. koji glasi "— radi zaštite flore i faune" predlažem izmijeniti da glasi "- radi zaštite bioraznolikosti". Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 Aljoša Duplić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 45. Smatram potrebnim dodati izuzeće od ovog članka za vrste koje se vode kao kao strane i invazivne u RH ili nekim njenim djelovima, a nalaze se na popisu divljači. U područjima u kojima su strane i invazivne potrebno ih je uklanjati bez ograničenja svim dopuštenim sredstvima, a članak 45.,st. 1. u suprotnosti je s tim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, razmotrit će se.
16 Aljoša Duplić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 43. Predlažem izmjenu teksta u čl.43., st.2. da glasi "Uvođenje novih vrsta iz stavka 1. ovoga članka ne smije predstavljati rizik za bioraznolikost." Naime pojam bioraznolikost uključuje ekosustave, staništa, sve vrste, tekst kako je stoji u Nacrtu prijedloga Zakona ograničen je samo na staništa i samo dio vrsta koje su ili biljke ili životinje. Što npr. s gljivama? Daljnji tekst je komentar na neke druge djelove predložene Nacrtom prijedloga Zakona o lovstvu koji su u suprotnosti su s člankom 43. Prijedlog da se grivastog skakača uvrsti na popis divljači u suprotnosti je s ovim člankom. Naime, grivasti skakač je u prirodu RH dospi namjernim, ilegalnim uvođenjem ili slučajnim bjegom te je trebao biti uklonjen iz prirode kao strana vrsta. Za ovu vrstu nikada nije napravljena studija rizika sukladno Zakonu o zaštiti prirode, odnosno u skladu s Pravilnikom o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08). Obzirom na literturu o utjecaju introdukcije predmetne vrste, prije svega u Španjolskoj, te na ekologiju ove vrste nemoguće je isključiti postojanje ekološkog rizika, odnosno nije moguće isključiti štetan utjecaj na prirodna staništa, dvilju zavičajnu floru i faunu... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
17 Ana Antičević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvaljujem odredbu kojom se ukida mogucnost ubijanja pasa i macaka u lovistima. Takodjer predlazem da se clanak 46 nadopuni: ''Psi i macke zateceni na podrucju lovista smatraju se napustenim ili izgubljenim zivotinjama i nalaznici su ih duzni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zastiti zivotinja.'' Zabrana ubijanja pasa i macaka treba vrijediti i za lovce. Podrzavam i cl. 58 Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu - ostanak zabrane lova lukom i strijelom, samostrijelom, zracnim oružjem i svim vrstama hladnog oruzja. U clanku 10 koji govori o povrsinama na kojima se ustanovljuju lovista potrebno je nedvosmisleno naznaciti da je zabranjeno ustanovljavanje lovista na povrsinama u privatnom vlasnistvu bez izricitoga pismenoga pistanka vlasnika povrsine/zemljsta. Potrebno je takodjer naglasiti kako se lovista nece ustanovljavati u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i ostalim povrsinama od iznimnog znacenja. Nije prihvaćen Odbijen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja, ustavom Republike Hrvatske i ostalim odredbama ovoga Nacrta.
18 Ana Bilić-Erić VIII. NADZOR, Članak 77. Pohvale ministarstvu radi promjene zakona o lovu i zaštiti životinja! Bilo je i vrijeme Prihvaćen Primljeno na znanje.
19 ANA DRAGILA II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Preformulirati na način da se zajednička lovišta na privatnom vlasništvu mogu ustanoviti jedino uz pismenu suglasnost vlasnika zemljišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 ANA DRAGILA II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Članak 15. stavak 1 preformulirati na način da se zajednička lovišta na privatnom vlasništvu mogu ustanoviti jedino uz pismenu suglasnost vlasnika zemljišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 ANA DRAGILA VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. ZA zabranu lova lukom i strijelom. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
22 ANA DRAGILA V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. ZA zabranu ubijanja pasa i mačaka u lovištima Nije prihvaćen već odgovoreno
23 Ana Marija Tašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Malo je primjera u Europi da tako malen zemljopisni prostor obiluje tolikim prirodnim raznolikostima kao RH.S obzirom na bogatstvo lovnom divljači Hrvatska je prihvatila više međunarodnih konvencija kojima preuzima obveze zaštite svog prirodnog bogatstva i to u 8 kategorija,samim time i zaštitu lovnog gospodarstva kao dio Ustava RH i svrstan je među javna dobra o kojima se država posebno skrbi, te je sukladno ustavnim načelima donešen Zakon o lovu i uređen uzgoj,zaštita, lov , korištenje divljači i njezinih dijelova.Smatram da u prijedlogu Zakona o lovstvu treba uzeti u obzir da za kretanje lovištem postoje pravila i da ih se trebamo pridržavati.Potrebno je uvesti novčane kazne za sve vlasnike kučnih ljubimaca koji počine štetu u lovištu u vidu protjerivanja divljači, ozljeđivanje divljači, hvatanje divljači i domačih životinja. Također da se Zakonom izregulira tko je zadužen za izmještenje kučnih ljubimaca bez nadzora vlasnika da li su to udruge za napuštene životinje,azili i da li će one biti u lovištu dok se ljubimac ne izmjesti ili pronađe vlasnik kako nebi radio štetu na divljači i domačim životinjama koje se nemgu obraniti. Ujedno 300 metara od naselja je prevelik razmak za slobodno kretanje kučnih ljubimaca, jer na toj razdaljini vlasnik kučnog ljubimca nemože imati po kontrolom. Lovački psi su isključivo pod nadzorom lovca kinologa,te su utrenirani naredbama i ne udaljavaju se od lovca, a svaki lovački pas ima položen odgovarajuči ispit.U vrijeme kada pernata i dlakava divljač ima mlade potrebno je lovištem voditi kučne ljubimce na adekvatnom povodniku, kako bi se izbjeglo protjerivanje divljači koja treba imati mir kako bi podigla svoje mlade.Isto tako smatram da briga o divljači ovisi isključivo o angažmanu lovaca, te se kroz lovno gospodarenje vodi briga o populaciji i genetski zdravim jedinkama koje se ostavljaju za podmladak. Isto tako važno je da se svi psi i mačke čipiraju da dobe vlasnika , a sve životinje oduzeti onima koji ih drže oko kuća i ne brinu o njihovom zdravlju ,te nemaju dokaz da su u njihovom vlasništvu.Pozdravljam prijedlog ministarstva o izmještanju kučnih ljubimaca u lovištu te se nadam da će se sukladno tome donjeti i primjerene novčane sankcije za vlasnike, te odrediti novčanu naknadu za nastalu štetu na divljači i domačim životinjama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
24 Ana Marija Tašić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. Definicija lova u Zakonu o lovstvu u Republici Hrvatskoj podrazumijeva pojmove lova koje je u praksi nemoguće zvati lovom. Lov divljači obuhvaća traženje, dočekivanje, obuku lovačkih pasa Traženje i dočekivanje: Prema ove dvije definicije lova bi svatko tko je zaljubljenik u prirodu i šeće kroz prirodu (većinom tereni unutar lovišta na prostoru Republike Hrvatske) te traži i dočekuje različite vrste koje bi npr. fotografirao ili snimio, čemu danas svjedoči ogroman broj primjera na društvenim mrežama i internetu općenito, bi sukladno ovakvoj definiciji lova za to trebao ishoditi Dopuštenje za lov. U protivnom bi protiv te iste osobe koja je tražila i dočekivala divljač npr. tražila, dočekala i slikala fazana, patku, srneću divljač itd. valjala napraviti prijavu za protuzakonitu radnju lova ako nije imala Dopuštenje za lov. Konačno, traži li se i dočekuje divljač s tendencijom odstrjela ili hvatanja ili se pak traži divljač nakon mogućeg ranjavanja, podrazumijeva se da je lovac već u lovu i da je prethodno ishodio sva potrebna dopuštenja. U protivnom je on u krivolovu jer termini koji definiraju lov kompliciraju i ovako složenu administraciju te indiciraju moguće prijestupe koji to nisu niti ne mogu biti. Obuka lovačkih pasa: Obuka lovačkih pasa je vrlo složen termin i svakako se ne može podvesti pod definiciju lova. Prema trenutnom važećem zakonu svaki puta kada netko pusti psa, koji bi prema svojim lovačkim nagonima imao tendenciju i da traži divljač a time se i obučava, bio u prekršaju ako nema Dopuštenje za lov divljači bez obzira što divljač ne želi loviti niti uza sebe ima oružje. Također, npr. obuka pasa goniča u gaterima na divlje svinje bi se prema važećoj definicija lova također smatrala lovnom aktivnošću te bi svaki vodič psa goniča trebao imati pisano Dopuštenja za lov. Naravno, u praksi to nije lov i teško je shvatiti potrebu da bi za takvu aktivnost trebalo ishoditi Dopuštenje za lov jer se ne uključuje korištenje oružja niti mogući odstrjel. Nadalje, kod obuke lovačkih pasa ptičara u polju bez odstrjela pernata divljač se traži, i pas se obučava, no nema odstrjela, te je i u ovom slučaju obuku pasa nemoguće smatrati lovom kada to ona nije. Primjer i argument iz prakse je slijedeći: Obuka i ispiti pasa ptičara bez odstrjela odvijaju se na način da vodič psa pušta da pas u terenu pronađe i markira pernatu divljač (fazani, trčke, prepelice, šljuke), nakon toga vodič prilazi psu, pas na zapovijed vodi do pernate divljači i podiže ih te vodič simulira hitac puške iz startnog pištolja. Suprotno tome, ispiti u radu pasa ptičara u polju ili šumi s odstrjelom divljači i lovno – kinološka disciplina Svetog Huberta, već imaju u opisu ispita naveden odstrjel divljači i to je svakako lov. Sukladno takvom ispitu ili manifestaciji koji podrazumijevaju odstrjel i lov divljači, iziskuje se prethodno izdavanje Dopuštenja za lov vodiču/lovcu koji ga koristi. Ipak i u tom slučaju je sve unaprijed definirano nazivom ispita jer se jasno navodi Odstrjel divljači koji podrazumijeva propisano lovačko oružje i izdano Dopuštenje za lov. Također, obuka lovačkih pasa podrazumijeva i obuku na naredbe: sjedi, lezi, aport (sa suhog i iz vode) te bi prema tome i za to bilo potrebno ishoditi Dopuštenje za lov što ponovno nema smisla niti je opravdano. Konačno poticanje na obuku i ispite pasa ptičara gdje se vrši traženje pernate divljači bez odstrjela može dodatno pomoći obnovi fonda i ovako lošeg stanja trčke skvržulje ali i fazanske divljači koju bi lovoovlaštenici dodatno ispuštali sukladno zakonskim propisima. Uz to vrlo je loše ograničavati dio lovišta za obuku pasa jer baš taj dio može biti bez divljači i ne njemu se psa ne može dovesti u kontakt s istom. Ovo je poseban problem za pse ptičarei šunjkavce dok je kod goniča lakše jer postoje gateri sa divljači gdje se može lakše vršiti obuka. Ako je ograničavanje dijela lovišta za obuku pasa imalo smisao kako bi se osigurao mir u lovištu, i to prvenstveno krupnoj divljači, jasno je da lovci sukladno lovnoj etici ne puštaju svoje pse da rastjeruju divljač (jer niti jednom lovcu nije u interesu da svoga psa nema pod kontrolom!), dok svaki drugi slobodan građanin ima pravo puštati psa u lovištu kada se moglo svjedočiti eventualnom rastjeravanju divljači no za šetnju prirodom taj isti čovjek ima ustavno pravo na slobodu kretanja, ali bi psa trebao voditi na adekvatnom povodniku. Sukladno tome „obuku pasa“ kao definiciju lova treba izbaciti iz Zakona o lovstvu a korištenje pasa u lovu je i tako propisano zakonom i podzakonskim aktom. Puštanje ptice grabljivice: Termin koji pod definicijom Lov podrazumijeva i „puštanje ptice grabljivice“ nije točan termin niti sa stručne niti sa znanstvene strane kada se govori o sokolarenju i lovu s treniranim pticama grabljivicama. S obzirom da sokolari Puštaju ptice grabljivice tijekom treninga kada uče sokolarsku pticu da se vraća na ruku, kada je treniraju da se vraća na vabilo, kada je uvode u lov putem umjetno napravljenih ptica od kože u obliku potkove i umetnutim perjem (feather lure) ili ispunjenih koža kunića (dummy bunny), kada vrše pokazne sokolarske vježbe, kada je treniraju da se podiže u visinu pomoću balona ili zmajeva itd. Za takve radnje apsolutno nema smisla ishoditi dopuštenje za lov sa sokolarskom pticom samo zato što je sokolar pusti na granu kako bi je doveo u kondiciju, ili je pak trenira na vabilo, ili je podiže u vis kako bi jednog dana eventualno pokušao loviti jer to nije lov. Ovu praksu provode mnoge zemlje članice Europske Unije. U Republici Hrvatskoj postoje i ovlašteni centri za zbrinjavanje i rehabilitaciju ptica grabljivica koje se nakon procesa oporavka puštaju natrag u prirodu. Sukladno trenutno važećem Zakonu o lovstvu takvo „puštanje ptice grabljivice“ bi se smatralo lovom jer se ptice grabljivice puštaju. U tom slučaju za takvu radnju centri koji puštaju natrag u prirodu rehabilitirane ptice grabljivice bi valjali ishoditi pisano Dopuštenje za lov što apsolutne nema nikakve utemeljenosti. Također svaka pokazna vježba gdje se „Pušta ptica grabljivica“ bi trebala biti uz Dopuštenje za lov jer mnoga područja gdje se sokolarske ptice (ptice grabljivice) puštaju i vraćaju sokolaru se nalaze unutar određenog lovišta. S druge strane kako objasniti kada pojedinac koji pušta pticu grabljivicu na vlastitom zemljištu na npr. vlastito stablo i poziva je natrag na rukavicu ili vabilo mora ishoditi Dopuštenje za lov jer je „puštao pticu grabljivicu“. Također sokolarenje na svjetskoj razini navedeno je na UNESCO-ovoj listi Nematerijalne kulturne živuće ljudske baštine a u Republici Hrvatskoj se nalazi na listi Nematerijalne kulturne baštine s tendencijom ulaska na listu UNESCO-a i ovakva ograničenja suprotna su stavovima UNESCO-a koji upravo popularizacijom i aktivnim bavljenjem sokolarenjem potiču da ovo svjetsko kulturno naslijeđe živi. Osim toga na ovaj način se sokolare koji njeguju tradicionalnu lovnu disciplinu i nematerijalnu živuću svjetsku kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO-a stavlja u degradirajući položaj kao lovce. Prijedlog izmijene zakona je da se termin lova koji podrazumijeva puštanje ptica grabljivica zamijeni sintagmom: Lov divljači obuhvaća.....“lov s treniranom pticom grabljivicom na prirodnu divljač u prirodnom staništu". Skupljanje uginule divljači i njezinih dijelova (rogovlja, koža i dr.): U ovom dijelu definicije lova trenutno imamo još više problema. S obzirom na velik broj naleta vozila na divljač, a uz to i nedavni dopis koji stigao od strane HLS-a kao stožerne udruge hrvatskih lovaca na naše lovačke udruge, a odnosi se na to da lovačke udruge ne preuzimaju divljač na koju naleti automobil jer se cesta ne bi trebala smatrati lovištem, istu divljač preuzimaju nadležne službe čiji djelatnici Skupljaju divljač i njezine dijelove te za to nemaju pisano dopuštenje ovlaštenika prava lova. Prijedlog novog teksta: (1) Lov divljači obuhvaća traženje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, dočekivanje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, motrenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, vabljenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, praćenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, odstrjel i hvatanje žive divljači te skupljanje jaja pernate divljači, lov s treniranom pticom grabljivicom na prirodnu divljač u prirodnom staništu. Djelomično prihvaćen Razmotrit će se opširan prijedlog.
25 Ana Marija Tašić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 61. stavak (1) izmijeniti u - U lovu se smiju koristiti čistokrvni lovački psi registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza.HKS sa priznatom međunarodnom rodovnicom-FCI ili registrirani čistokrvni lovački psi registrirani kod Hrvatskog lovačkog saveza-HLS spoloženim potrebnim IPO ispitom te čistokrvni lovački psi spoloženim radnim ispitom za pojedinu divljač. Nije prihvaćen Odgovoreno prije, ponavljajući komentar.
26 Ana Š NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvala Ministarstvu poljoprivrede na ukidanju mogućnosti ubijanja macaka i pasa u dvorištima te pomaku od barbarskih načina ka onima koji pristaju čovjeku 21.stoljeća. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
27 Ana Torić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, napuštene i izgubljene pse i mačke koji se zateknu u lovištima treba zaštititi od samovolje pojedinaca! U potpunosti se slažem s komentarima Prijatelja životinja (od 12.7.2017. u 00:01), te Udruge Pobjede (od 17.7.2017. u 9:57) Nije prihvaćen već odgovoreno
28 Anamarija Musa V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 50. Kao i za članak 41. predlaže se javna objava evidencije izdanih suglanosti za obavljanje stručnih poslova, a u svrhu učinkovite provedbe Zakona te pravne sigurnosti. Stoga predlažemo propisati javnu objavu iste i to u strojno čitljivom formatu, s obzirom da je objava javnih registara u strojno čitljivom formatu obveza iz Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 10., stavak 1., točka 5.) i uskrata je moguća samo u slučaju postojanja zakonskih pretpostavki. Ista obveza proizlazi iz Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora koja je preuzeta Zakonom o pravu na pristup informacijama. POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Anamarija Musa Primljeno na znanje Razmotrit će se.
29 Anamarija Musa IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 41. U odnosu na Središnju lovnu evidenciju, predlažemo propisati javnu objavu iste i to u strojno čitljivom formatu, s obzirom da je objava javnih registara u strojno čitljivom formatu obveza iz Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 10., stavak 1., točka 5.) i uskrata je moguća samo u slučaju postojanja zakonskih pretpostavki. Ista obveza proizlazi iz Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora koja je preuzeta Zakonom o pravu na pristup informacijama. Predlažemo propisati i obvezni sadržaj Središnje lovne evidencije koji je javno dostupan POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Anamarija Musa Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Anamarija Musa IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. U članku 39., stavak 2., nakon riječi 'evidencije' predlažemo brisati ostatak odredbe (, ostali podaci iz lovnogospodarskih planova nisu javno dostupni zbog zaštite komercijalnih interesa fizičke ili pravne osobe, uključujući intelektualno vlasništvo.) Kako je navedeno člankom 3. Nacrta divljač je dobro od interesa za RH i ima njezinu osobitu zaštitu. Ujedno, Ustavom RH u članku 52. Utvrđeno je da su 'More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu. Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.’ Člankom 4. Nacrta kao cilj zakona utvrđuje se osigurati potrajno gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način i u obujmu kojim se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznolikost čime se postiže ispunjavanje gospodarske, turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore. Iz navedenog proizlazi da je divljač kao dobro od interesa za državu, kao I gospodarenje populacijama divljači I njihovim staništima na način da se unaprjeđuje održivost I trajnost istih pitanje od javnog interesa od kojeg javnost ne može apriori biti isključena. Lovišta se sukladno Nacrtu ustanovljuju ukoliko su ispunjene materijalnopravne pretpostavke u odgovarajućem postupku (članak 14./1., članak 15/2) Sukladno članku 33., pravo lova izvršava se kao pravo I dužnost provedbe lovnogospodarskog plana koji mora biti odobren da bi se isto pravo moglo izvršavati. Lovnogospodarski planovi (lovnogospodarska osnova, program uzgoja divljači, program zaštite divljači i njihove revizije) materijalne su pretpostavke za odluku kojom se dodjelujue pravo i moraju biti usklađeni s nacionalnim planovima, koji imaju primat u provedbi, a sve kako bi se ostvrila svrha zakona. Lovnogospodarska osnova, sukladno članku 34. Nacrta planski akt kojim se detaljno uređuje gospodarenje, uzgoj, zaštita, lov i korištenje određenom divljači i lovištem za razdoblje od deset lovnih godina u skladu s mogućnosti staništa te brojnosti i stanjem populacije divljači koja se uzgaja u otvorenim i ograđenim lovištima. Lovnogospodarska osnova temelji se na brojnom stanju svih vrsta divljači koje stalno ili sezonski žive u lovištu i na broju divljači koja se može uzgajati u lovištu, vodeći računa o prisutnosti strogo zaštićenih životinjskih vrsta koje utječu na lovno gospodarenje, ne narušavajući pritom prirodne odnose među vrstama. Navedeni podaci te plan predstavljaju okvir za iskorištavanje i unaprjeđenje (gospodarenje) populacijom životinjskih vrsta koja uživa zaštitu RH i od javnog je interesa. Međutim, u Nacrtu je člankom 39., stavak 2. Predviđeno da osim podataka o smjernicama budućeg gospodarenja s divljači iz lovnogospodarskih planova koji su javno dostupni podaci putem Središnje lovne evidencije, ostali podaci iz lovnogospodarskih planova nisu javno dostupni zbog zaštite komercijalnih interesa fizičke ili pravne osobe, uključujući intelektualno vlasništvo. Ovakva provizorna i preširoka uskrata informacija javnosti od pitanja od javnog interesa u suprotnosti je kako samim odredbama Nacrta (članak 4.) i odredbama Ustava RH (članak 52.) tako i odredbama Ustava o pristupu informacijama od strane javnosti (članak 38., stavak4) te i pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) koji je organski zakon kojim se uređuje Ustavom zajamčeno pravo građana na javnu informaciju (čl. 38.st.4. Ustava) pristup informaciji može biti ograničen samo u zakonom određenim slučajevima u odnosu na specifične vrste informacija i u svakom pojedinačnom slučaju, i to samo koliko je nužno u demokratskom društvu. U svakom od tih slučajeva (članak 15. Zakona) provodi se test razmjernosti i javnog interesa kako bi se utvrdilo preteže li javni interes za informaciju nad potencijalnom štetom koja bi mogla nastati za interes uslijed kojeg je moguće informaciju zaštititi. Čak i ako je potrebno uskratiti pristup informaciji u određenom dijelu, ostatak informacije mora se učiniti dostupnim. U odnosu na okoliš, u koji pripada i životinjski svijet, pravo javnosti na informaciju dodatno je ojačano putem međunarodnih i europskih dokumenata (Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša iz 1998. - Aarhuška konvencija; Aarhuška konvencija, Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu javnosti informacijama o okolišu od 28. siječnja 2003.) te Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15). Podaci iz lovnogospodarskih planova ni u kojem slučaju ne mogu biti općenito zaštićeni odredbom članka 39., stavak 2 Nacrta, osobito u odnosu na podatke o stanju divljači, gospodarenju, zaštiti, lovu, uzgoju i ostalim elementima iskorištavanja divljači koja uživa zaštitu i od interesa je za Republiku Hrvatsku, a na koje nadležna tijela daju suglasnost. U pojedinačnim slučajevima, a temeljem primjene Zakona o zaštiti tajnosti podataka ( NN 108/96 za poslovnu tajnu čl. 19-26) moguće je da određeni podatak predstavlja poslovnu tajnu, u kojem slučaju treba poštivati odredbe navedenog Zakona i istu odrediti poslovnom tajnom, ako kao takva ispunjava uvjete propisane Zakonom. Međutim, čak i uz proglašavanje poslovnom tajnom, isti je podatak podložan testu razmjernosti i javnog interesa u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama. Također, smatramo da nije moguće ovakvom zakonskom odredbom lovnogospodarske planove proglasiti autorskim djelima, već se isto može utvrditi samo u pojedinačnom postupku i to za pojedinačni plan. POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Anamarija Musa Primljeno na znanje Poštovana, Vaš komentar je primljen na znanje uz napomenu da je predviđenom odredbom propisano da su javno dostupni baš oni podaci za koje Vi sami navodite da, citiramo: "podaci te plan predstavljaju okvir za iskorištavanje i unaprjeđenje (gospodarenje) populacijom životinjskih vrsta koja uživa zaštitu RH i od javnog je interesa. " te su kao takvi i interesantni za javnost. Zaštićen je samo dio podataka koje je izrađivač osnove morao kupiti, a na temelju kojih je došao do elemenata gospodarenja. Ako ti podaci nisu zaštićeni stavljamo u nepovoljniji položaj izrađivača koji je kupio podatke prema onome koji će do tih podataka doći besplatno pozivajući se na pravo na pristup tim podacima putem ovog Ministarstva.
31 Ana-Marija Pleiades NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvaljujem Ministarstvo zato što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima i zato što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
32 Andrea Jagar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Ne znam koliko čovijek može biti poremećen i sadistički nastrojen da mu uopće padne na pamet ubijati životinje lukom i strijelom, i još da se raspravlja o takvoj boleštini kao mogućnosti uvođenja u zakon, pohvaljujem što je u prijedlogu zakona to zabranjeno. Poremećeno ubijanje pasa i mačaka vlasničkih ili samoživučih od strane bolesnih i poremećenih umova lovaca je dno dna (svaka čast normalnim pojedincima kojih je na žalost među lovcima jako malo), pohvala prijedlogu zakona što je i to zabranjeno, a još gore je što što zakon i policija se prave blesavi po tom pitanju i svaka budala, ispičutura i pijandura se može prozvati lovcem, posjedovati oružje i nemilice ubijati što god im se prohtje bez da snose ikakvu odgovornost, što se tiče šetočina, jedini koji se u cijeloj ovoj bolesnoj priči mogu kategorizirat kao štetočine su poremećeni lovci (ponavljam svaka čast malom postotku normalnima među njima), na žalost svi smo svjesni da živimo u krajnje primitivnoj i korupcijom prožetom na svim razinama državi pa si svakakvi primitivci daju za pravo izigravati šerife kojima je sve dopušteno, ako se poremećenim lovcima lovi sa lukom i strijelom nek si love jedni druge i svoje familije i nek uživaju u tom iskustvu. Debilni lov treba zabraniti zakonom 21 stoljeće je i nema potrebe za tom glupošću, a tulavi lovci ak im se ubija iz zabave nek počnu sa sobom i svi ćemo biti zadovoljni. Također bi trebalo malo pročešljati i istražiti njihovo ponašanje i držanje njihovih vlastitih lovnih pasa koji su na žalost od velike većine lovaca zlostavljani, da država funkionira kako treba tu bilo sigurno veliki broj kazni za zanemarivanje i zlostavljanje. Nije prihvaćen Komentator ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog već samo iznosi svoje stavove o lovu i lovstvu općenito. U napomenu da e-savjetovanje nije namijenjeno nikakvom obliku netolerancije te bi komentari trebali sadržavati barem minimalne civilizacijske norme.
33 Andrea Jendek V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Sve pohvale ministarstvu što u Zakonu o lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima i što ostaje na snazi zabrana lovom lukom i strijelom Nije prihvaćen već odgovoreno
34 Andrea Valenčič VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam članak 58., stavak 1, točku 8. Osim zabrane lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja, potrebno je zabraniti korištenje puholovki, odn. izbaciti točku 2. iz stavka 7. Točku 3. stavka 7 modificirati na način da se izraz „tako da ostane živa“ zamijeni s „tako da ostane neozlijeđena“. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
35 Andrea Valenčič VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. Iz čl. 55. st. 2 zbog mogućnosti manipulacije izbaciti sve situacije osim sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi. Primljeno na znanje Komentar predstavlja ničim utemeljen osobni stav.
36 Andrea Valenčič V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam izmjenu stavke 2 članka 46, iz koje je izbačen dio o pravu na „uklanjanje“ pasa i mačaka u lovištima, s obzirom da se takvo ubijanje kosi sa Zakonom o zaštiti životinja i Kaznenim zakonom. Stavku dodatno izmijeniti na način da je propisana granica 700 m od nastambe vlasnika, odnosno od stada. Podržavam i prijedlog udruge Prijatelji Životinja da se članku 46. doda stavak 3 oblika: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
37 Andrea Valenčič IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 37. Iz članka 37 izbaciti dio o lovu (odn. strogo zabraniti lov) i dopustiti samo zaštitu divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljanje lovišta. Nije prihvaćen Lov divljači ne znači odstrjel, lov divljači obuhvaća više radnji kao što je traženje, dočekivanje, motrenje u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, vabljenje, praćenje, odstrjel i hvatanje žive divljači, puštanje ptica grabljivica, obuku lovačkih pasa, skupljanje uginule divljači i njezinih dijelova (rogovlja, koža i dr.) i skupljanje jaja pernate divljači. Tako primjerice ako s površina gdje nije ustanovljeno lovište želite izmjestiti neku vrstu divljači, provest ćete lov.
38 Andrea Valenčič III. PRAVO LOVA, Članak 31. U članak 31. stavak 1 dodati: "...može povjeriti mjeru zaštite divljači neprofitnim organizacijama koje se bave zaštitom prirode i divljih životinja." Nije prihvaćen Već odgovoreno u prijašnjim komentarima.
39 Andrea Valenčič II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Članak 15. stavak 1 preformulirati na način da se zajednička lovišta na privatnom vlasništvu mogu ustanoviti jedino uz pismenu suglasnost vlasnika zemljišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
40 Andrea Valenčič II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Iz članka 14. izbaciti stavak 8, s obzirom da se radi o privatnom vlasništvu. Prihvaćen Hvala na komentaru.
41 Andrea Valenčič II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Iz čl. 13. izbaciti stavak 3 s obzirom da krši ustavno pravo na vlasništvo. Površina drugog vlasnika se može pripojiti lovištu jedino pismenom suglasnošću vlasnika, odnosno ugovorom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
42 Andrea Valenčič II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Iz čl 11. izbaciti stavak 3 ili barem dio „ili skupini otoka“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
43 Andrea Valenčič II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Čl. 10. st. 2 izmijeniti na sljedeći način: • zabraniti ustanovljavanje lovišta na privatnom posjedu bez izričitog pismenog pristanka vlasnika posjeda • zabraniti ustanovljavanje lovišta u parkovima prirode (iz točke 4. maknuti dio „ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov“) • iz točke 3 izbaciti zadnji dio („ako su ograđeni ogradom koja sprječava prirodnu migraciju dlakave divljači“) • u točki 5 povećati zaštitni pojas na barem 700 m Primljeno na znanje Primljeno na znanje
44 Andrea Valenčič I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Iz čl. 8. izbaciti dabra i smeđeg medvjeda. Nipošto se ne smije dozvoliti uvođenje vuka i risa na ovu listu. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da te vrste moraju ostati divljač. Vuk i ris su predmet propisa kojima se uređuje zaštita prirode.
45 Andrea Valenčič I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Iz čl. 5. st. 1 izbaciti dio vezan uz „intenzivni uzgoj i razmnožavanje u svrhu lova i korištenja“, s obzirom da se to kosi s definicijom lova kao djelatnosti čija je funkcija očuvanje biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže. Jasno je da je lovcima u cilju uzgojiti što veći broj divljači kako bi ih mogli nesmetano ubijati, međutim ne bi im se to pravo trebalo davati Zakonom. Nije prihvaćen Kako je već navedeno, ograđeno lovište podrazumijeva i intenzivni uzgoj divljači
46 Andrea Valenčič I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Kao i u čl. 1. st. 2, izbaciti cijeli zadnji dio: „turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore“, s obzirom da realno u praksi lov ne ispunjava navedene funkcije. Nije prihvaćen Jednako kako predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva tako smatra i da navedeni cilj mora ostati cjelovit.
47 Andrea Valenčič I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Iz čl. 1. st. 2 izbaciti dio o turističkoj i rekreativnoj funkciji, i zabraniti lovni turizam. Dio o funkciji „zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore“ nema nikakvog smisla. Time se bave udruge za zaštitu prirode i životinja, kao i parkovi prirode i nacionalni parkovi. Nelogično je lov, koji je sam po sebi destruktivan, definirati kao zaštitu i očuvanje ekološke ravnoteže. Nikako se lov ne smije proglasiti kulturnom i tradicijskom baštinom, kako neki predlažu. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva.
48 Andrea Valenčič NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Iz definicije lova bi trebalo izbaciti dio o očuvanju biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže, s obzirom da ove funkcije provode udruge za zaštitu prirode i životinja, kao i javne ustanove poput nacionalnih parkova i sl. Podržavam micanje stavka koji je lovcima davao pravo na „uklanjanje“ pasa i mačaka, odn. slažem se s prijedlogom članka 46. stavka 2. Dodatno bi članak 46. trebalo proširiti stavkom 3 oblika: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Također podržavam članak 58. stavak 8 o zabrani lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Zbog mogućnosti manipulacije, potrebno je iz članka 11. stavka 3 izbaciti dio o „skupini otoka“ te zadržati samo pravo na ustanovljavanje lovišta na otoku čija površina je veća od 500 ha. Bitno je zakon izmijeniti na način da se ne kosi za Zakonom o vlasništvu, tj. omogućiti ustanovljanje lovnog područja na privatnom zemljištu isključivo uz pismeni pristanak vlasnika ili korisnika zemljišta. Općenito je potebno osigurati neometano kretanje šumama rekreativcima, kako domaćim, tako i turistima. Lovni turizam bi trebalo u potpunosti zabraniti, jer je neetički i trebao bi biti nezamisliv u civiliziranom društvu. Osim toga, lov privlači samo mali broj turista, te bi bilo bitnije privući prave zaljubljenike u prirodu, a to je moguće jedino ako se oni osjećaju sigurno u hrvatskim šumama. Važno je jasno označiti područja lova, kao i javno unaprijed objaviti na kojim će se lokacijama i u koje vrijeme odvijati lov, kako bi ostali ljudi bez straha mogli boraviti u prirodi. Zbog sigurnosti ljudi je potrebno i proširiti zaštitni pojas na barem 700 m od nastambi. Za dobivanje lovne dozvole trebalo bi uvesti i psiho-test, odnosno procjenu neutralnog stručnjaka. Nije prihvaćen Funkcija zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore puno je opsežnija i sveobuhvatnija od onih funkcija koje provode udruge za zaštitu prirode i životinja, kao i javne ustanove poput nacionalnih parkova i sl. Predlagatelj zakona smatra neophodnim da funkcija zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore ostane dio lovstva. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja. Na dio komentara o članku 46. stavku 2. i članku 58. stavku 8. kao i o komentaru o vlasništvu već je odgovoreno u ranijim komentarima, a napominjemo da je za držanje i nošenje oružja, pa tako i lovačkog, potrebno dobiti te obnavljati i liječničku potvrdu koja obuhvaća cjelokupnu evaluaciju podnositelja zahtjeva. Ostali komentari primljeni su na znanje.
49 Andreja Kamenar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Slažem se sa izmjenom zakona o lovstvu. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
50 Anita Laić III. PRAVO LOVA, Članak 28. Sredstva naknade vlasnicima/korisnicima zemljišta koje je upisano u ARKOD i za koje se isplaćuje poticaj, autmatizmom isplatiti preko Poljoprivredne agencije na račun upisanog korisnika,a za unapređenje zaštitnih mjera od šteta koje čini divljač. Obzirom da vlasnik/korisnik zemljišta mora sam provoditi mjere zaštite od divljači, treba dobiti sredstva koja ga pripadaju, a ne birokratiziranjem očekivati (sukladno dosadašnjoj praksi) da zbog malih iznosa, gubitka vremena i novca, vlasnik zemljišta neće podnijeti zahtjev za naknadu. Nije prihvaćen Odredba članka 52. Ustava, koja u stavku 2. propisuje da se zakonom određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. Prema tome, naknada predviđena ovim člankom nije naknada za korisnike zemljišta niti su sredstva za unapređenje zaštitnih mjera od šteta koje čini divljač, nego naknada za sve vlasnike zemljišta koji nužno ne moraju biti upisani u ARKOD, niti obrađivati zemljište.
51 Anna Vidović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lovljenja divljači lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja, zbog čega životinje u većini slučajeva dugo umiru u agoniji, što je nevjerojatno neljudski i necivilizirano. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
52 Anna Vidović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Apsolutno podržavam micanje odredbe o ubijanju pasa i mačaka u lovištima, čime bi se lovci morali pridržavati Zakona o zaštiti životinja i Kaznenog zakona koji zabranjuje ubijanje životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
53 Antonela Bogović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvaljujem Ministarstvo zato što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima i zato što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
54 Antonija Vitulić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Zahvaljujem se Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Takav je lov nazadan i nehuman, te kao takav uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
55 Antonija Vitulić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zakon o zaštiti životinja propisuje postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama na način da ih se uhvati, vrati vlasniku ili smjesti u sklonište; a ne ubije na licu mjesta. Na temelju tog Zakona se i može eventualno dodati treća odredba članku, a koja glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
56 Antonija Vitulić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zahvaljujem se Ministarstvu poljoprivrede zbog izbacivanja sporne odredbe o dozvoljavanju „uklanjanja pasa i mačaka iz lovišta“ – što su mnogi lovci shvatili kao „slobodan prolaz“ za odstrel zalutalih pasa i ostalih životinja, što je nehumano, nedopustivo i protuzakonito. Zakon o zaštiti životinja propisuje postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama na način da ih se uhvati, vrati vlasniku ili smjesti u sklonište; a ne ubije na licu mjesta. Nije prihvaćen već odgovoreno
57 Antonija Vitulić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Smatram da je nedopustivo ustanovljavati lovišta na privatnom zemljištu bez pristanka vlasnika zemljišta, s obzirom da ne postoji nikakav zakon temeljem kojeg tijelo županije ima ingerenciju nad privatnom imovinom fizičkih osoba. Nadalje, takva je odredba Zakona o lovstvu u suprotnosti s Ustavom RH jer zadire u privatno vlasništvo. Primljeno na znanje Predlagatelj zakona smatra da je ovaj Nacrt Zakona usklađen s Ustavom Republike Hrvatske.
58 Antonija Vitulić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Smatram da je nedopustivo ustanovljavati lovišta na privatnom zemljištu bez pristanka vlasnika zemljišta, s obzirom da ne postoji nikakav zakon temeljem kojeg tijelo županije ima ingerenciju nad privatnom imovinom fizičkih osoba. Nadalje, takva je odredba Zakona o lovstvu u suprotnosti s Ustavom RH jer zadire u privatno vlasništvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
59 Antonija Vitulić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Zahvaljujem se Ministarstvu za (2) odredbu članka, odnosno da lovište može biti ustanovljeno samo na površini većoj od 1000 ha zemljišta. Međutim, problematična je odredba (3) ovog članka, odnosno da je za otoke ograničenje od 500 ha. Naime, uz otok se broje i pripadajući otoci, pa se otocima površine npr. 250 ha (a takvih nije malo) mogu pribrajati nenaseljeni otoci i hridi na kojima žive samo gušteri i galebovi, što otvara prostor manipulacijama. Primljeno na znanje Hvala na komentarima. Drugi dio kometara je nejasan jer za ustanovljavanje lovišta nije preduvijet "naseljenost". Dapače, naselje niti nije lovište. I konačno, hrid je površine manje od 0,01 km2 odnosno površine manje od 1 ha i nije otok, pa ne vidimo u kojem smislu je "otvoren prostor za manipulaciju", a još manje o kakvim se manipulacijama uopće radi.
60 Antonija Vitulić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Smatram nedopustivim vraćanje dabra na listu divljih životinja koje je dopušteno ubijati, s obzirom da je dabar izumro s naših prostora (te ga je radi toga država morala ponovno uvoditi u prirodu), te vraćanje vuka na popis (za što lovci lobiraju) s obzirom da je i vuk stavljen na listu zaštićenih vrsta – a našao se na toj listi prvotno upravo zbog lovaca. Nije prihvaćen Dabar je oduvijek divljač, ovim Nacrtom nije "vraćen" na popis.
61 Antonija Vitulić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Smatram nedopustivim prihvaćanje odredbe (2) ovog članka, s obzirom da već godinama ne postoje argumenti za lovstvo, te je ono kao takvo, nakon industrijskog gospodarstva drugi najveći neprijatelj vrsta - kao takav nikako ne spada u kulturalnu i tradicijsku baštinu. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva.
62 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažemo dopunu čl. 46. st. 3. Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
63 Biljana Crevar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvaljujem Ministarstvo zbog konačnog ukidanja mogućnosti ubijanja pasa i mačaka u lovištima i ostajanja na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Neka Hrvatska napokon zakorači u suosjećajnost i 21. stoljeće... Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
64 Blaženka Ćurić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam točku 8 prvoga stavka članka 58. u kojoj se zabranjuje loviti divljač lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nadam se da će se lov u potpunosti zabraniti. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
65 Blaženka Ćurić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam zabranu ubijanja pasa i mačaka iz lovišta te općenito lov životinja jer ne nehuman, nasilan i u konačnici besmislen. Nije prihvaćen već odgovoreno
66 Bojana Rožmarić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Stavka 2 - ....... udaljenost od nastambe ( kuće, vikendice i sl.), odnosno od stada. OBAVEZNO DODATI "i vlasnika" U lovištima diljem Hrvatske (a CIJELA Hrvatska je jedno veliko lovište jer gdje jedno završi drugo počne) nisu samo stada i pastirske nastambe nego i građani koji sijeku drva u svojoj šumi, šetaju prirodom sa svojim psima po svojoj zemlji itd, itd . a poneki lovci bi mogli početi tumačiti da građanin sa psom ne smije ući dublje od 300 metara u šumu 3 - Postupanje sa psima i mačkama koje se zatekne na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici (dakle obaveza za SVE nalaznike a ne samo lovce) su ih dužni zbrinuti sukladno Zakonu o zaštiti životinja, Pravilniku o skloništima za napuštene životinje te Pravilniku o obaveznom označavanju pasa'' 4 - 'Psi i mačke smiju slobodno boraviti u lovištu ako se nalaze na posjedu svog vlasnika 5 - Lovoovlaštenik nema pravo u lovištu ukloniti pse i mačke koji se kreću po privatnom zemljištu uz pratnju vlasnika zemljišta. 6 - Ukoliko se ukloni pas i mačka koji je u vlasništvu vlasnika zemljišta, lovoovlaštenik je dužan vlasniku psa i mačke isplatiti naknadu Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predmetni članak. Već odgovoreno.
67 Bojana Smoljanović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i pohvaljujem članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu. U lovu lukom i strijelom broj pogodaka koji usmrte životinju iznimno je mali, a najčešće dovodi do ranjavanja, sakaćenja i sporog umiranja u agoniji, što može, nakon ranjavanja životinje, trajati danima i tjednima. Lov lukom i strijelom je nehuman i nema opravdanja. Ne podržavam stavak 7. točku 2.: (7) Dopušteno je: 2. loviti puha velikog na tradicionalan način puholovkom (škrinjica) Puholovka uzrokuje bol pri usmrćivanju životinje i takav način lova ne smije biti dopušten. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
68 Bojana Smoljanović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu i pohvaljujem što je izbačena odredba o mogućnosti da lovci uklanjaju pse i mačke u lovištima, što su oni u praksi tumačili i provodili kao ubijanje pasa i mačaka. Predlažem da se doda stavak (3) koji će glasiti: Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Ti psi i mačke nisu "ničije" životinje. Oni su nekad imali vlasnika koji ih je odbacio ili se radi o izgubljenim ljubimcima ili se radi o životinjama iz "neželjenih" legala. Lovci kao nalaznici takvih životinja dužni su zbrinuti ih sukladno Zakonu kao i svaki drugi savjesni građanin Hrvatske. Nije prihvaćen već odgovoreno
69 Boris Katić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti (ubuduće ću pisati FDŠUZZŽON brže mi je ne zamjerite) gledajte netko je od zaštitara ovdje u e-Savjetovanja napisao da su dva momka poginula izbjegavajući divljač,nisu samo oni,nisam ni ja onaj koji instiktivno ne bježi i ne želi ozljediti bilo domaću bilo divlju životinju,no htio sam sa malo sarkazma upravo to naznačiti,naime neki bolesnici šlepera,kamiona,kombija,vlakova i auta imaju interesantnu naviku gaziti namjerno. Od ježa do naših lovačkih pasa koji se nažalost po prometnicama često vraćaju svom domu iznemogli nakon odrađenog lova.Naime često divljač ih odvuče i van dometa ogrlica sa GPSom,tad nastradaju,mi ih ne možemo pronaći taj čas,a oni se na žalost osijećaju se sigurnije posebno u sumrak,noću na prometnici nego u šumi gdje mogu i često su nažalost obrok divljih predatora,jer ih ovi smatraju svojom konkurancijom. Gadi mi se koliko je tih prometnih šteta naplaćeno od lovačkih društava koja ne love na cesti ni u pojasu uz cestu,užasno nas to pogađa,mnoge udruge su se ugasile i izgubile lovišta samo radi luksuznog vozila koje je sa definitivno prekomjernom brzinom pogodilo divljač kojom gospodarimo, ali je državna,kao i lovišta dobar dio,najveći.Prometnice nisu lovište. Neće nitko normalan zgaziti ni miša,ali ponavljam ima pacjenata i na prometnicama,pa pogledajmo koliko je mrtve mladosti ispod 21 godinu ovih godina na cestama,posebno motociklisti,a koliko je teških invalida,to nitko ne broji,zašto? Zato što je puška ubojitija od volana,ova naša lovačka puška i podvodna puška koja je razlika,sa 16 je klinci koriste,znate li kolika je snaga jedne laštikače ili puške podvodne na komprimirani zrak??? Dakle moped do 50ccm može sa 16 godina,brodica sa vanbrodskim motorom do nekih 6 m...ok,ajmo 50 kn i da se nitko ne pati sa odvjetnicima i da njihove džepove ne punimo,da maratonske,decenijske procese nemamo,da se vicevi o predmetu koji je sina i kćer odškolovao odvjetničkog ajmo dokinut.Prilika je za fond od 50 milijuna kuna koji će pokriti puno drugih troškova koje divlje životinje naprave,ne samo promet,ako smo pametna država (šteta,kako na usjevima,šumi,pčelarstvu,voćarstvu...),ali će im i pomoći preživljavanje. Milijun vozila, jednostavno je, po 50 kn svako,neka Ministarstvo osnuje taj fond sa osiguranjima,pa da vidimo,osiguranjima njihovo,ali ako štete izostaju ima bonus,ima iz fonda ostatak novaca koji može pokriti (koliko toliko) i situaciju kad netko pogine radi divljači. Dakle bolje bi bilo da ne izbjegavamo divljač kao problem koji postoji sa svojim rutama migracijskim,hranidbenima,a mi smo krivi kao društvo,civilizacija, jer smo im ispresjecali životni prostor prometnicama,prugama,putevima,zar ne? Moraju oni se naučiti živjeti sa nama,a i mi sa njima,stresno je daleko više jer u prošlom stoljeću nas je bilo 5 milijardi danas nas je više od 7. Brzina življenja,komunikacije,autoceste,ceste brze...svašta nešto i njima i nama. Hvala. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
70 Boris Katić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Zaista nam ne treba ovaj zakon,pa po prijedlozima ornitologa nećemo loviti više ništa,ni ptice,ni sisavce,ni štetočine (ni pernate,ni dlakave),zaista ne mogu vjerovati koliko navoda studija iz prošlog stoljeća,mišljenja,...šta su to direktive,jeli one nas obvezuju,jesu li one zakon??? Kada neki u svojim zavičajima budu imali taj broj velikih zvjeri,malih zvjeri,pernatih predatora,divljači pernate i dlakave neka nam direktive djele i propisuju. Ti dušebrižnici neka svojoj djeci obrazlože zašto su neke vrste istrijebili prije dva stoljeća,zašto ni danas im ne pada na pamet da poneku dolutalu jedinku ostave na životu,odmah odstrel iako im je plava krv puna heraldike sa životinjskim koloritom. Berlin obiluje medvjedima. Dakle lovstvo u Hrvatskoj je sigurno humanije,milosrdnije i više živi po postulatima održivog razvoja i bioraznolikosti jače od mnogih susjeda i članica EU.Nemamo milijunsko lovno članstvo,imamo više Nacionalnih parkova,Parkova prirode,zaštičenih šuma,krajobraza i Naturom 2000 zaštićene zemlje,mora,otoka nego 90% zemalja EU.Susjedi pucaju sve što ste naveli,kao i šljuku koju smo prošle godine mjesec dana izuzeli od lova,fazane,svo pero jer je ptičja gripa bila aktuelna. Uništili smo prihod jedini mnogima,koji je cilj,da lovni turizam ubijemo,da uništimo lovstvo koje je stoljećima njegovano na našim prostorima,pod utjecajem susjednih lovnih kultura koje se i danas smatraju najboljim i najnaprednijima. Žalosno je zaista da tvrdimo da su vrane,šojke i gačci bolji u gradu od pjevica,stanarica,golubova grlica,da predatorima trebamo prepustit lov i regulaciju u prirodi sve plemenite divljači i svega živog. Čudno kao to nije funkcioniralo prije samo 60-70 godina i radio je strihnin,otrovi svih vrsta,da je onda čovjek pokazao svoje najgore lice. Danas truju po gradovima mačke,pse,naše ljubimce jer regulaciju opet otrovom uzimaju sebi neki za pravo. Deratizacija je sve češća i sve jača,sav taj otrov dolazi u vode,naši ljubimci ginu od tih otrova,a broj vrana,gačaka,šojki (gdje su nestale svrake,da nisu vrane sive i to odradile???) koji je sve veći u gradovima,centar Zagreba,Splita,Osijeka i Rijeke su zaposjele,ne reguliraju nikako glodavce,sve ih je više,ali reguliraju zečiće,ptiće,piliće divljih koka. Molim Vas tko još sivu vranu štiti u EU,koliko zemalja? Kod nas se i zlatovrane gnjezde,žive i love. Ne može me nitko ubijediti da svu alohtonu divljač treba pustiti, a štetna je??? I svu smo unjeli mi lovci koji mrzimo životinje. Nitko drugi! Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
71 Boris Katić III. PRAVO LOVA, Članak 26. Molim da ne iznosimo ne istine,kada mi prikažete film na kojem svinje proganjaju ovce,hvataju ih žive,jedu potom,onda možemo pričati o svemu tome. Tko sanira stare ovce koje uginu,supovi,toliko ovaca pojedu godišnje,naravno da ne,svinje će pojesti lešinu,uvijek,u Prirodi se sve iskoristi,jele su i ljude (domaće i divlje) tijekom rata,pojedu i košutu,jelena,uginulu kravu...no nemojmo ovčarske šeme prodavat kao neki koji su govorili po sistemu 100 puta reci laž i 101.put će bit istina,nije im išlo,klekli su,kao i mnogi koji prodju svoje istine. Divlja svinja je u mnogim zemljama EU proglašena štetočinom,ali čovjek kao racionalno biće,treba gospodariti svim dobrima koja su mu na raspolaganju,odgovorno i sustavno. Divlje svinje na Cresu,Krku,drugim otocima mogu se loviti,ne ženke bređe,ne kada vodi malu prasad (definirati šta je malu,isto tako),a izlov ne mora biti nemilosrdan i tako postavljen da nema priče o bio raznolikosti,održivom razvoju gdje samo jedna grana se treba razvijati. Tko i zašto truje divlje svinje,ali i jelene lopatare,muflone,kako i zašto molim,zna se. Kada pogodujete samo jednom lobiju onda to oni sebi daju za pravu,jer zakon je na njihovoj strani. Supova,orlova mi je posebno žao jer su to već doživili kada se ovaj isti narod branio od vuka šezdesetih godina prošlog stoljeća. Svinje imaju veliki broj potomaka u svakom leglu,istina,no pogledajte broj odstreljenih grla,dob,trofejnu vrijednost sa otoka,sve će Vam biti jasno. Masakr dakle za sve što je po nekom alohtono,jelene i ovce smo imali na otocima prije dolaska čovjeka na otoke,preplivavanje divljih svinja na otoke je nešto što je činjenica,kao i medvjeda,kad zamiriše žir crnike teško im je odoliti porivu,naravno požari,mlada krda...svašta potpomogne desant na otok,pa sa otoka na otok,sa otoka na poluotok,sa otoka na kopno,sve je već snimljeno,danju i noću...pod suncem i feralom s ostima. Jaja da njih jedu rado,no kune su tu jače,vjeverice,jazavci,tvor,lisica,lasica...oni ne jedu jaja,a vrane,šojke,gačci,svrake???Kornjače,žabe,svejedi,istina....suhozidi i livade,može je naprave reda,istina,to im ni ja ne mogu opravdati,no okrene i medvjed puno toga,sruši...uništi,ali opet ga štitimo...no da možda ipak nismo jednako raspoloženi i humani za sve životinje,ma koliko bili zaštitari,lovci,stočari,poljodjelci,šumari,veterinari,znanstvenici,biolozi...vjerujem ipak da milosrđa ima za sve,jer je svaka na svoj način jedinstvena i dio našeg zavičaja. Primljeno na znanje Komentar nema obilježbe primjedbe, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
72 Boris Katić X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 98. Ljiljana Nakić Petrina,poštujem i rekli ste istinu,no nije more i užasno puno,ali nekima bi psa zabranio da imaju do kraja života. No molim kako ste i sami rekli znate i one koji ih drže za člana/ove obitelji. Dakle molim neka se nadzorom obuhvati i lovce,ali država ne udruge i skupovi koji će histeriju pojačati na 6...bilo bi teško tu pomiriti dva svijeta i dvije tako oprečne stvari,nisam za to da lovački pas treba imati kabanicu,nisam za to da treba pidžamu,ali nisam ni za to da se ne kazni onaj koji psa drži u limenoj bačvi,starom štednjaku,na lancu za koji bi Titanic mogao mirno biti usidren...glad i žeđ da ne spominjem. Posebno nisam za čopore i križance,bez položnih radnih i eksterijernih ispita,ne cjepljenih nikad i protiv ničeg...no molim nije nas takvih užasno puno!!! Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
73 Boris Katić IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 89. Kada zakonski autorizirate lovce za prikupljanje onda sudite da mi nećemo nešto,molim. Samo neka se omogući. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
74 Boris Katić VIII. NADZOR, Članak 79. ja sam za alkotest svima prije nego upale auto,motor,traktor,bager.... Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav te nije u nadležnosti ovog Zakona.
75 Boris Katić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 73. nemojte molim Vas sa konjem,kravama,jer mnoge domaće životinje,pa i koze npr. rade štetu na šumi i lovištu koja nije sve privatno vlasništvo,a privatno vlasništvo jesu te životinje i ne plaćate nikakvu štetu državi,a ni nama kada rade štetu na našim usjevima za divljač,ni na lokvama koje mi smo napravili za divljač,ni na solištima,hranilištima koje opustoše obzirom da siti dođu iz štala,neki vlasnici kako se odnose prema konjima,kravama,kozama,...je sve samo ne humano,vezivanje prednjih nogu,ždrebne kobile trgaju vukovi,ali i podivljali psi,nemojte molim...U 300 m vi sa svojim konjem,kravom,kozom možete upozoriti,potjerati,proizvoditi zvukove i druge efekte koje mogu spriječiti štetu,ali nama ni ne dozvoljavate da dođemo unutar tih 300 m a tražite da nadoknadimo štetu,alooo??? Kako to mislite. Ja tvrdim da se na ovaj način ide krivolovu i samovolji ljudi koji nisu lovci da uzimaju danak u divljači koja im radi štetu u baštama,nasadima,voćnjacima,pa onda imaju pravo odštete u krvi,redom šta dođe,krmača sa malima ili vepar,košuta bređa ili srna,medvjed...ajmo u 300 metara punjenje škrinja besplatno,tri nogometna igrališta,na tu daljinu ne vidi većina ljudi drugog čovjeka,vikendaši,povremeni "vlasnici" šuma,polja,livada,košenica,eto nagrade...toga nema,da,da,isto kao šta nema lovaca koji će odstreliti psa ili mačku lutalicu... Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
76 Boris Katić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. 50 kn po svakom vozilu u RH na polici riješeni su svi naleti divljači,nepoznatih životinja i domaćih životinja....50 kn dajemo većina na osiguranju za štetu na vjetrobranskim staklima na vozilima. Dakle štete na vozilima su izvor prihoda za odvjetničke kuće,osiguranja,na nas se prebaciva ne lovna površina,na kojoj ne lovimo ni blizu,odgovornost za državnu imovinu,divljač prebaciva se na 60.000 ljudi,zašto? Jeli divljač od lovaca ili državna? Dajte formulirajte,ako je naša i samo naša super,prepišite nam je. Zaista je smješno milijun vozila,strojeva,x 50 kuna je 50 milijuna kuna,prošle godine sve životinje i nepoznate nisu napravile štete 5 milijuna kuna u prometu. Eto fonda i za štete na poljoprivredi,šumama. Za 50 kn vozite se sigurno i mirno u nadoknadu za štetu na vozilima,pa i na divljači. Ne trebate izbjegavati,ne trebate bježati na cesti od straha za limariju pa izgubite glavu,ne trebate onda brinuti za fondove za štete od divljači. Jednostavno je sve zemlje EU imaju to riješeno na polici osiguranja,kao obavezno,Švedska je imala više mrtvih u srazu sa losovima nego auto-auto nesrećama,Velika Britanija,Danska,Norveška...pa pogledajte kako se riješavaju sve štete od divljači u Uniji u kojoj jesmo članovi ili mi moramo biti izuzetak? Primljeno na znanje primljeno na znanje
77 Boris Katić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. Interesantno kako dobro razlikujemo alohtone i autohtone vrste životinjske,ali saditi možemo ko šta oće i di oće ako je njegovo? E sad mi kao društvo vidimo da društva koja imaju divlji kesten imaju lijepo divljači prirodne hrane i mi u šumariju sa prijedlogom da na državnoj zemlji zasadimo kestenovu šumu,da smanjimo napad na neke voćarske kulture,da divljač držimo u šumama,gorama,no šumarija nam nije dozvolila,alohtono,ne može,bolesti,sto razloga zašto ne,ni jedan zašto da po njima. Eto nije saživio projekt,a na državnoj zemlji,ipak ima reda,zakona. Dakle molim,moj prijedlog je da se sadi uz rub šume i u šumi,planini kukuruz,sigurno će opstati. Priče o malom broju lovačkih udruga i društava koji plaćaju osiguranje je crtić. Ne ide to,ostali ste bez lovišta odmah. Peteročlano povjerenstvo može lako proniknuti kad netko lješnjak sadi uz šumu od kuća na kilometar,ta će sigurno u terenu gdje je 1 čovjek na 1 km2 opstati od puhova,svinja,vjeverica,...toliko privatnog zemljišta i državnog o kojem nitko ne brine i zapušteno je su aktuelno potvrđeni u požarima koji su nezaustavljivi, jer podivljali tereni tako obrasli vegetacijom su ne ugasljivi za bilo koju tehniku i ljudstvo. Primljeno na znanje primljeno na znanje
78 Boris Katić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 70. Toliko para smo dali osiguranjima da je to već bolesno,nema za što nismo osigurani,pokušajte osnovati lovnu udrugu,uzmite lovište i njime upravljajte na dobrobit divljači i ljudi koji žive u lovištu i uz njega,od njega...molim Vas osiguranja nas ne spašavaju od vandalizma,od mnogo stvari,a ako hoćemo neko ultra kasko tipa osiguranje onda smo na stotinama tisuća kuna za policu...milijunske štete plaćamo,osiguravamo,sudovi...promet,sve što je daleko od pravde. Nije to udruga zaštitarskog tipa...mi plaćamo sve i svima. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
79 Boris Katić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Zaista mi je žao što ovdje vidim puno ogorčenja,puno generaliziranja,puno objeda bez pokrića,definitivno vrijeđanjem nećemo ništa uraditi za dobrobit ni jednog zakona. Siguran sam da 99% lovaca nikada nije odstrelilo ni jednog psa ili mačku. Zaista nitko,ali nitko od nas,osim iznimki koje postoje u svakoj branši,grupi,zanimanju,kojih je 1% ne želi pucati u susjedovog psa ili mačku,pa to je suludo šta nam imputirate. Pa i mi kod kuće 80% nas imamo psa i/ili mačku,domaće životinje.Samo Vi imate obitelji,djecu? Teško je vidjeti psa kad progoni i udavi lane,mačku kad zečića mladog lovi i uhvati,vjerujte velika većina nas i tada zažmiri,ode do kuće vlasnika,upozori,zamoli,ode i preboli. Molim Vas zašto nemogu svi vlasnici svom psu staviti ogrlicu,mački posebno i zvončić koji će plašiti divljač,psu klipu,napisao sam na više mjesta. Ovo je vrlo bolna točka i do sada je dugo bila farsa sa riječiju ukloniti. Ajmo sad napisati jasno i nedvosmisleno napisati. Domaći ljubimac ima oznaku vlasnika,ime,prezime,mobitel,adresu,ime ljubimca....sve to ogrlica riješi,crvena,narančasta,plava,uočljiva,koja nakazuje da je pas,maca,čipiran cijepljen protiv bjesnoće,...Danas slika sa mobitelom treba biti dostatan dokaz na sudu,vlasnike ne odgovorne,one koji napuštaju,ostavljaju,iznevjeruju moramo kazniti. Propišimo pravila. Nemojmo se hvastati humanošću,mi ne trujemo sami svoje pse i mačke,mi ne postavljamo sajle,zamke u kojima skončaju naši članovi obitelji. Mi sigurno znamo kolika je bol kad ljubimac,prijatelj i vjerni član družine bude uklonjen ne humano i mučki. Nemojmo zanemariti sve navode o hibridima,jačanju mogućnosti povratka silvatične bjesnoće, jer to su na kraju više šumske nego domaće životinje,od domaćeg možda je samo boja opstala. Napisano je jako puno,ali žao mi je šta percepciju lovaca ima društvo ovakvo,a po meni isključivo jer se nije do sada riječ UKLONITI odlučila definirati šta to znači točno i kako,konačno. Molim da Ministarstvo donese članak koji će konačno precizirati nedvosmisleno sve,tko,kad,kako,koliko...time smo kao lovci dobili naputak po kojem ćemo se ponašati i poštivati ga,a prekršitelji će biti kažnjeni primjereno,svi. Koliko pasa,maca,ježeva,zmija,divljači usmrtite vozilima,pijani,frustrirani,tužni,pod stresom...svi Vi,svi Mi??? Nije prihvaćen Nema obilježje komentara na tekst zakona.
80 Boris Katić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 45. Dakle po meni nema diranja ženki i podmlatka,članak je dobar...vrane,šojke,gačci....sve stoji....nestalo je puno predivnih ptica iz gradova,ali tu su kune i vjeverice barem podjednako zaslužne,budimo realni..ćukovi,sove,razni pernati predatori...držim da se mungos koji je zaista problem za svu sitnu divljač,ali i jaja,ptiče pjevica isto mora reducirati...nisam za pucanje bređih košuta,suprasnih krmača,ne ojanjenih muflonki...ili onih koje vode malu telad,prasad,janjad,na otocima je masakr...sa divljači,pa i predatorima,dlakavim i pernatima treba gospodariti,biti čovjek i usuditi se GOSPODARITI....odgovorno,savjesno,milosrdno i pravedno da bioraznolikost se ne svede samo na pramenku na otocima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
81 Boris Katić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Meso divljači mora imati papir o svom porijeklu kao i kod drugih članica EU,da li u privatnom frižideru,društvenom,udrugi,restoranu,hotelu...zna se tko može prodavati divljač i kako...naravno da crno tržište potstrekuje krivolov,ali u segmentu lovokradica koji najčešće i nisu lovci,nemaju ni lovački ispit,nemaju ni pušku mnogi,ni psa...pogledajte koliko divljači strada samo u ošicama,lacima,sajlama,klopkama...koliko imamo populacije koja brani svoje usjeve,povrtnjake,vočnjake,pčelinjake,nisu lovci,ali odlome od divljači...Lovcima je davno sve već jasno i mi smo ti koji hvatamo,prijavljujemo,sudimo se,trpimo štete od krivolovaca,lovokradica najviše mi. Da li Vi zaista mislite da nema znanstvenika među lovcima??? Ubijanja divljih svinja sjekirama,toljagama,čekičima odobravate na otocima i slavlja stočara i poljodjelaca takvog tipa,ali lov puškom ne podržavate???Eradikacija Vam je kao zaštitarima prihvatljiva Mi nismo ničiji operativci pa nećemo nikada biti ni Vaši pogotovo ne metodama koje držimo da su sve samo ne humane. Psi i mačke sam napisao,žalosno je da nam se to uopće inputira,ali ako ćemo mi to hvatati živo,dovoziti svojim vozilima,svoje vrijeme trošiti i sredstva,ako će lovci štete trpjeti od tih koji nemaju vlasnika,super,idemo,samo molim da nam se plati sve prethodno narečeno,posebno ubijena i pojedena divljač. Najveći problem je što su ljudi ti koji su mješance zametnuli fenida i kanida koji sad rade najveće štete i problem se javlja lutalica. Oni koji provode ilegalne borbe pasa,koji su namjerno križali vuka i pse radi takovih pobuda,nakana ne spominjete. Pa od 500 mačaka u selu koliko ih ima čip,koliko ih ima gazdu? Da li je vlasnik i dobročinitelj onaj koji nahrani dva puta sedmično svoju macu kraj kontejnera ili onaj koji je uzme k sebi u dom i hrani je,brine se o njoj svakodnevno??? Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
82 Boris Katić IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 34. Dakle nekoliko stvari divljač se razaznati može po puno stvari i odrediti njenu dob,naravno i spol,za to ne mora biti usmrćena sigurno,ne mora biti ni uspavana.Po zubalu definitivno je najsigurnije,naučno dokazano,no kada bi tako kupovali konje i krave samo po zubalu mnogi bi kupili daleko od dobrog,bude lijepih zuba u domaćih,dok se ne rscjepe i izvadi vilica isto tako enigma.Rogovi,parošci,vrat,stav,kljova,grba,uši,širina lubanje,kočet,boja,oznake glave,mjesto u krdu,leđna ravnina,visina,težina...toliko toga ima za određivanje zrelosti,da ne nabrajam. Oni koji lovni život žive pošteno vrlo dobro i pomno biraju,znaju u što pucaju. Priča o tome da predatori usmrćuju slabo i bolesno,biraju bolje nego mi lovci je nešto što zaista ne stoji. Predatori usmrćuju i mlado,ponekad tek okoćeno,često odvoje i bređe,skotne majke i kako su sporije,teže,slabije pokretne u tom stanju života usmrte,naravno da stare,slabe,bolesne isto tako. Vukovi usmrte ono što se usprostavi i primi borbu na sebe,nekad su to krmače zrele,jake,koje da bi zaštitile mlade cijelog krda okrenu se nakon dugog bezuspješnog bježanja i prihvate borbu za opstanak vrste. Jelena u punoj snazi čopor obori i pojede,posebno u zimi kada se na višeslojni snijeg pokorica uhvati pa vukovi po njoj hodaju,ali papak nažalost propada u dubinu preko pola metra,pa i metar. Istu pokoricu ris koristi vješto za srneću divljač,no sve je to Velika Majka Priroda regulirala. Lovci mnogi love i prođe im životni vijek da ne vide ni vuka ni risa,mnogi u svom domu nemaju ni jedan trofej u nekoj medaljnoj snazi. Mnogi su isključivo lovci na pero ili sitnu divljač koja nema trofej u tipu roga,lubanje,kljove,krzna...nemojte o nečemu što ne znate,molim. Zaboravljate da koliko su mužjaci su jednako "krive" i ženke svih vrsta u prirodi,naravno i divljači,a da danas 90% društava ima penale za odstreljenu ženku,da većina lovaca ni ne pogleda krmaču,košutu,srnu,muflonku,fazanku...ne odstreljuju je,ni ne pucaju na nju. Stvar je lovne kulture da kada ste pozvani u lov kod prijatelje,susjeda,partnera poslovnih...ne pucate ženku iako Vam je dozvoljena i sezona je lova dopušta u tom periodu vremenskom. Nemojte pričati o pobudama lovaca ovdje, jer mi ne pričamo o Vašim pobudama,ovdje dajte samo članak kako ga pravno vidite i nemorate obrazlagati na način da je obrazloženje ustvari pljucanje po lovu i lovstvu. Nemojte pisati da se puca samo trofejna divljač kada zakonski,baš lovno gospodarskom osnovom kao dokumentom se to određuje,koliko kojih grla,kojeg dobnog i spolnog razreda. Škartiranje,vađenje bolesne,ozljeđene,ranjene divljači (prometne nezgode,nezgode u srazu sa minama,nezgode u srazu sa poljoprivrednim strojevima tijekom rada poljoprivrednih strojeva...),ostarijele primjerke koji više ne mogu parirati na borilištima mlađim mužjacima i zadobiti naklonost ženki,te dalje prenositi gene,nije priča koliko može živjeti,nego do kada može u prirodi prenjeti gene,do kada mu to dozvoljava,rikalište,bucalište,prskalište...Atipičnih i loših ima puno više u našim domovima nego trofejnih. Omjer kod jelena,medvjeda,srnjaka,divokoze,muflona,lopatara,aksisa,...pogledajte u godišnjem prikazu odstreljenih grla. Vidjet će te da od broja ukupno odstreljenih samo možda 2-3% su neka vrhunska trofejna grla. Najjači i najbolji se znaju kriti,solirati,čuditi se i povlačiti u nenaseljene djelove,gdje nema prometnica,gdje treba doći ljudska noga. Jesu li to ritovi,duboke šume,vrleti najveće,gustine,šikare i močvare...da jesu jer najjači opstaju milenijima i prenose svoje gene na ženski i muški dio populacije jednako. Primljeno na znanje Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
83 Boris Katić III. PRAVO LOVA, Članak 29. Trenutno je situacija da se privatne šume intezivno kradu,ruše,kupuju za bescjenje i provodi gola sječa,ni podnošenje prijava,pozivanje policije,ne pomaže,naročito šume onih koji su otišli iz Hrvatske iz bilo kojih razloga,prilikom sječe tih šuma uvijek se zahvati i dio državnih šuma,užas...Istina je da pojedine šumske sastojine proizvode hranu za divljač neke i ne. Divljači gdje nema događaju se požari,šume ne dišu,zakrčuju se i postaju šikare. Divljač i šuma su ne raskidivi spoj,divljač pogoduje sigurno šumi koliko i ona njoj...to je milenijska simbioza. Za to sam da svatko dobije pravičnu naknadu,neka svako plaća porez na svoje i sigurno će nam biti bolje svima. Koliko je šuma uništeno,koliko zapušteno,koliko ih je neupotrebljivo,koliko ih je prestarilo,koliko ih je minirano,a nama se ubrajaju i plaćamo minirana lovišta,plaćamo za iste hektare stočari,šumari i lovci. Nije prihvaćen Komentator ne iznosi nikakav zakonski prijedlog.
84 Boris Katić III. PRAVO LOVA, Članak 28. dakle za sam za sam i ja za povećanje prirodnog plijena,no molim muflon i Azija,vuk,njegova brojnost,stabilnost populacije,nemojmo molim Vas sve susjedne zemlje sa kojima kopneno graničimo love vuka,one u EU i one koje nisu u EU,osim Mađarske koja nema vuka davno...Slovenija ima po raznim zaštitarskim udrugama 50 vukova,a kvota je dozvoljena 10% za odstrijel,molim ne zaboravite da sa Slovenijom,Srbijom,Crnom Gorom i posebno sa Bosnom i Hercegovinom dijelimo jako puno čopora koji love povremeno u našem tertoriju,koji svoje mlade izdanke šalju redovito ka nama i našim prostorima gdje postoji stočni fond,kao i fond plemenite divljači,postoje ljudi za razliku od prostora u RBiH gdje pojedini prostori više gotovo da nemaju stanovništva ili ga je jako malo ispod 1 čovjek na 1km2. Divljač živi uz čovjeka,primjer ću dati prostor uz našu granicu na jugu,dakle od Drvara,Bosanskog Grahova,do Livna koliko imate ljudi,koliko stoke,koliko lovaca??? Vuk u Hrvatskoj je prešao broj 200 i po najcrnjim prognozama najvećih zaštitara,evo 4 godine se njim ne gospodari,nema kvote,za vuka je ovako najgore,stočari se brane otrovom,tu žmirite??? Nemojte suditi po tome tko više viče u medijima,novac koji stiže za zaštitu vuka je nedostatan,ako će nas EU imati za Nacionalni Park,ako ris,medvjed,čagalj,sad i kuno pas trebaju na miru jesti divljač i domaće životinje,ok,mi smo za,ali neka se to plati. Foto safari svima je omogućen,imaju šta vidjeti za razliku kod sebe kući gdje su istrijebili do posljednjeg predatora iako i danas se ponose svojom heraldikom i plavom krvi. Mi imamo populaciju medvjeda odličnu,čak kako vidim i prekobrojnu po zaštitarima ovdje u komentarima,dakle vuk nije više ugrožen sigurno,ris je nešto drugo,po meni i divlja mačka,no ovdje navoditi izjave na svoj mlin ne treba. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
85 Boris Katić III. PRAVO LOVA, Članak 21. Svakako da je veći broj lovočuvara poželjan,svakako da odgovrni lovci podržavaju lovočuvarsku službu,no po ovom lovište koje ima 10000ha treba 10 lovočuvara,da li uz to i lugara 10 na tu površinu trebamo,zašto kao nekad lovočuvar ne može biti i lugar,a lugar i lovočuvar. Da li se misli na profesionalce ili volontere??? Držim da treba postaviti broj lovočuvara na broj ha koje ima lovište,da nije isto da li se radi o nizinskom lovištu ili planinskom,nije isto da li je lovište u mediteranskoj ili kontinentalnoj,planinskoj klimi,da li komunikacije,putevi,pruge,plovne rijeke postoje u lovištu u većem broju ili je minimalno ispresjecano prometnicama. Mislim da je u nekim slučajevima 10 km 2 jako puno i teško nadzorom obuhvatljivo,a u nekima se bez problema može zahvatiti i 2000ha lako svakodnevnom kontrolom jedne osobe. Ako ćemo realno vrijeme u kojem živimo iziskuje često barem 2 lovočuvara da bi djelovali ne ugrozivši svoj život. Sve treba sagledati. Svakako sam za jaču lovočuvarsku službu. Primljeno na znanje Lovočuvarska služba je uređena člankom 51. ovoga Nacrta.
86 Boris Katić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Dame i gospodo osim što koristite priliku ovdje napadati i provocirati lovce ne vidim nekog zrelog razmišljanja. Zahvalili ste i pohvalili Ministarstvo i to mi je ok,ali duga svijetla,Vaša gađenja,pametovanja,iskazi bez svjedoka jer se ne isplati prijaviti....molim Vas...Dakle lovcima ne treba ni najmanje pucanje po macicama i pesekima,ne treba nam posao od službi koje su za to školovane,osnovane,postoje i rade tako kako mogu i koliko mogu,da bi mogle bolje dakako da bi. Dakle ni jedan normalan čovjek u svom mjestu prebivanja,stanovanja,neće pucati ni u jednog psa ili mačku svog susjeda,prijatelja,kolege,sugrađanina,suseljanima. Da u svakom žitu nema kukolja isto je laž,da ima loših ljudi koji zlorabe čast lovstva i ime lovac koriste nažalost na uštrp svih onih koji zaista vole i štuju Veliku Majku Prirodu,nažalost ima i takvih. Tri kapi otrova zagade tisuće litara vode,tako je u svim društvenim grupama,profesijama,udrugama,klubovima,na žalost ni lovci nisu izuzeti. Dakle odgovorno tvrdim da 99% lovaca nikada nije odstrijelilo domaću mačku ili psa. Koliko je onih koji truju mačke i pse lutalice i naše ljubimce,lovačke pse,a i mi imamo mačke,ne lovne pse i druge domaće životinje,koji ubiju toliko čipiranih,sa ogrlicom,sa radnim i eksterijernim ispitima,sa zdrastvenom knjižnicom,rodovnicama,...a sve to je prihod državi,plaćen,svake godine??? Molim Vas nemojte od ovog praviti drame. Sve pse koje se uhvati i mačke u šumi kako love ili su ulovili divlju životinju koja je lovna divljač ili domaću životinju koja u lovištu se hrani,rado kada je uhvatimo ćemo je predati u ustanovu koja će se o njoj brinuti u budućnosti,no isto tako ćemo pratiti kako su kažnjeni ne odgovorni vlasnici,oni koji su napustili životinju/e,oni koji ih nisu cijepili po zakonu glede zoonoza. Zašto mačka od svog vlasnika kao i pas ne može imati pločicu,kapsulu sa podacima o vlasniku,mobitel,adresa,ime psa? Usput samo zašto mačke se ne cijepe protiv bjesnoće? Zašto se ne provodi kastracija mačaka koje nemaju vlasnika,barem ne u onom obimu koji bi trebao biti i zašto nije obveza,zašto to država ne financira. Zašto ne može nositi mačka zvončić na toj ogrlici,praporčić koji će na vrijeme plašiti divljač,pernatu i dlakavu? Zašto psi ne mogu uz ogrlicu (sa pločicom na kojoj je vidljiv vlasnik,ili kapsula sa podacima na papiru,metalna...) imati i drvenu ili plastičnu klipu koja im smanjuje mogućnost lova divljači,štiti ih u srazu sa vukom ako su pastirski,zašto psi koji idu u pratnji stoke ili se u prirodu slobodno ispuštaju,no pod nadzorom,nemaju isto tako zvončič,biper ili slični zvučni signal koji će upozoriti divljač i na vrijeme je potjerati,a svima psa označiti vidno i jasno da postoji vlasnik koji je tu u blizini,koji može reagirati ili je nečiji,od nekog tko može platiti nastalu štetu eventualnu ili biti upozoren na neodgovorno ponašanje,odnosno nestašluk,igru,zaigranost svog ljubimca,u konačnici iskazan lovni nagon,jer svi oni ma koliko mali ili veliki imaju vuka u sebi,ako ne vuka onda šakala,čaglja. Mačkama je lov igra,ne samo prehrambena navika i od kanida su u prirodi jači lovci. Lov lukom i strelom ne podržava 98% lovaca u RH,niti ih traži,veliki broj lovnih agencija,stranih,pa i domaćih,dio lovozakupnika, imaju goste,inozemne lovce,poslovne partnere, koji love u svojim i drugim zemljama lukom i strijelom. Pogledajte koje i koliko članica EU,NATOa,ali bolje rećeno koliko država u svijetu podržava lov lukom i strijelom. Mnoge zapadne kulture,bastioni zapadnog demokratskog načina života dozvoljavaju od inovacije luka i strijele do danas lov plemenite divljači,pernate i dlakave,plemenite i štetočina. Dakle ako će lovni turizam time biti na dobitku molim, ali nemojte iznositi ne istine koje kažu da mali obični lovci, kojih je 60.000 u ovoj zemlji (i najveća smo brojno građanska udruga u RH) traže uporabu luka i strijele u lovu, to jednostavno nije istina. Nismo lukom i strijelom lovili ni zadnjih stoljeća na ovim prostorima,ni u bivšim državama. Ako netko želi u ograđenom prostoru gaterima sa uzgojenom divljači isto,gdje se može sa sigurnošću pronaći i milost udijeliti ranjenoj divljači možda je moguće udovoljiti,no osobno znam da to ne traži članstvo. Odgovornost,obveze,dužnosti,a ne samo prava lovcima, ali i svima Vama drugima građanima u RH koji imate ljubimce koji su više nego slobodni,nisu pod kontrolom i mogućnosti poziva,koji nekad odbiju poslušnost i poslušaju poriv,poziv divljine,koji bude jači u njihovim genima,puno jači nego što je to suha hrana sigurna, mir i sigurnost doma. Ne generalizirajte i ne mrzite lov i lovce,jer ni mi ne razumijemo neke Vaše strasti i ljubavi,a ne osuđujemo Vas. Lov je tradicija kao i ribarenje,htjeli vi to prihvatiti ili ne,lov je nešto što pridonosi kao privredna grana Republici Hrvatskoj,lovstvo je baština o kojoj moramo brinuti,trebamo je plemeniti suvremeno u skladu sa održivim razvojem,bioraznolikosti i suživotom boljim sa faunom koja nam je svima poklonjena na brigu,ne samo Vama koji ne lovite, to je blago koje nema cijene. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
87 Boris Katić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 70. usljed proljetnih paljenja velikih travnatih površina,pašnjaka,zapuštenih poljoprivrednih površina izgore i lovno gospodarski objekti,naravno i usljed šumskih požara,izazvanih ljudskom nepažnjom,ali i prirodnim putevima....dakle molim tko plaća štetu,koliko košta jedna zatvorena,otvorena čeka,koliko košta hvataljka za divlje svinje,kuružnjak,hranilište za visoku i nisku divljač??? Nije prihvaćen regulirano člankom 72. stavkom 4.
88 Boris Katić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 64. ustanoviti fond za otkup,jer odlazak najvećeg medvjeda,jelena preko granice se već dogodio,jer država ne plaća super trofeje odnosno vrhunske trofeje,možemo zatvrati oči i pričati priče,ali to je istina...tako odlaze i trofeje iz lovišta kojima gospodare i Hrvatske šume ne samo uduge,društva i lovozakupnici,odnosno obrti i tvrtke...sve u tišini i miru,tužno,ali istinito....lako je spustiti poene,papir sve trpi,a kod izlaska trofeja nitko ih ne premjerava,kao ni kod unošenja u drugu zemlju što bi trebalo uvesti,obvezu da lovac koji odnese trofeju istu mora prijaviti CICovom povjerenstvu i mora ga ocijeniti u njegovoj zemlji stručna komisija,pa da vidimo onda koliko će ultra trofeja biti izgubljeno za Hrvatsku i sve druge zemlje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
89 Boris Katić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pastirski psi moraju obavezno imati klipu i zvonce na ogrlici,moraju biti čipirani,trebali bi imati položen ispit osnovni kao i lovački što imaju IPO,odrediti minimalni i maksimalni broj pasa naspram broja ovaca,kada uz 500 ovaca imate situaciju da 17 pasa ih prati,od toga su pola čistokrvni ovčarski psi,pola mješanci,najmanje je za vidjeti tornjaka koji su nam najbliži...Pitanje je samo dana kada će se desiti da isti psi nekog rastrgaju,već je bilo napada,iskidanih guma zubima,...a sve zato što su iste površine dane lovcima i stočarima,"dvaput je dvaput" i sad jedni bi lovili drugi ograđuju nemilosrdno,kilometri neprekinutog električnog pastira,sve to divljači priječi puteve migracijske,hranidbene,do vode,mladunci stradaju,ali i odrasli primjerci. Klipe povratak obavezan! Nije prihvaćen ovaj Zakon ne regulira pastirske (ni druge) pse
90 Boris Katić X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 97. Pravilnik o lovačkoj mladeži u Hrvatskoj,stažiranju,mentorima...nadam se da će se regulirati da sa nama legalno naša mladost može u lovove.... Primljeno na znanje primljeno na znanje
91 Boris Katić VIII. NADZOR, Članak 77. ovdje bi bilo poželjno da je isti i lovac aktivan,da razumije praksu,veliki dio i je,no ne vidim da je obvezatan,osobno ne vjerujem da ribarstvo treba nadzirati čovjek koji nije nikad bacio udicu u more,tako i sa lovstvom....no vjerujem da to nažalost neće ući u zakon,obzirom da svi koji su završili SSS ovih profila imaj već mogućnost ne polaganja lovačkog ispita,rada u lovstvu,a onda ovdje navedeni sa VSS i magistre,doktore lako izvade lovačku iskaznicu....ipak držim da bi trebali biti članovi neke udruge,društva,saveza,.... Prihvaćen Primjedba predstavlja osobni stav.
92 Boris Katić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. zašto ne kuniće loviti uz pomoć pitomih tvorova naprimjer,populacija je tolika da je se ne može izloviti a prijete joj zaraze i incest kontinuirano? Zašto ne luk i strijela u gaterskim lovištima barem,gdje smo sigurni da će se divljač ranjena pronaći,gdje imamo kontrolu kretanja stanovništva i radnika,gdje se može takav lov sigurno odvijati,ako ne u otvorenim uvijetima??? Automatskim oružjem dakle isto lovimo? Na rafalno sa 3 metka? Zašto u planinskim i brdsko planinskim otvorenim lovištima ne dopustimo kao druge članice EU lov sa psima i jelenske divljači npr. uporni smo samo sa lovom divlje svinje pred psima,to isto našu lovno-turističku ponudu sužava i ograničava. Slovenija,Poljska,Španjolska,Francuska....u ponudi imaju lovove gdje uredno se nudi odstrel i jelenske,srnećeg,muflona....Lovostaj posebnim pravilnikom će biti propisan,nadam se da će isti biti usklađen sa tri klime koje Hrvatska ima na svojim područjima,dakle kontinentalna,planinska i mediteranska. Nadam se da će se pratiti seobe ptica kalendarom lovidbe u sva tri klimatološki različita pojasa. Nadam se da će močvarice,selice biti obuhvaćene lovom ponovo u veljači cijeloj na mediteranskom dijelu,jer seoba je sve kasnija poradi globalnog zatopljenja, Nadam se da ćemo lov na patke,guske,močvarice odviti tako da stanarice ojačamo i ne lovimo ih u do studenog ali da se u mediteranskom dijelu omogući lov u veljači do 1.ožujka. Šljuka na mediteranu također može slobodno krenuti mjesec dana kasnije nego nego to počinje na sjeveru,jer praktično je i nema. Ne trebamo se uvjeravati u mogućnost lova,jer temperature su babljeg ljeta,tlo je suho,nema crva i nema ni šljuke na jugu,onaj pravi nalet je sječanj i veljača,to je istina. Ptice jata poboljevaju od ptičije gripe i zbog toga što ih se ne lovi kao nekada i broj koji je prekomjeran priroda riješava mortalitetom koji prouzrokuju bolesti. Dakle regulaciju treba savjesno prihvatiti,a lovcima na jugu omogućiti lov kao i lovcima na sjeveru i istoku (glede močvarica,ali i prepelice,šljuke....).Zašto samo puha lovimo tradicionalnim alatom,zašto malim zamkama ne možemo loviti kune koje su štetočine ne upitne,puhovi tek voćarima rade velike probleme,no drugu divljač i hrane,kao i nas ljude. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 Boris Katić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Zašto su ptice izuzete od naredbe Ministra,kome je nad pticama predana vlast (lovnim mislim,dakle patke,guske,šljuke,prepelice,fazani,jarebice....) i zašto,držim da Ministar treba za ptice koje su svrstane u divljač lovnu preuzeti odgovornost i imati pod svojom ingirencijom isto kao i ostalu divljač. Mislim da ovako se podiže rep ornitolozima,zaštitarima,"zelenima",zar nemaju dovoljno zaštičenih vrsta o kojima se mogu brinuti a da su ne lovne,tetrijebe oba (i tu se pravimo slijepi i gluhi a na terenu se zna da se i ruševac ili ruževac ili mali tetrijeb vratio uz granicu sa Slovenijom i da ga se viđa u našim lovištima),dakle gluhana i ruševca,kao i lještarku gluhu imaju na crvenoj listi,naravno sve zbog izlova,a to što su im staništa sječom uništena,to što male krznaše,štetočine,grabežljivce (za koje bi se trebalo obavezno dozvoliti malo zamkarenje,malim zamkama,jer su prenamnoženi,a kune su upravo smrt za jaja,potrkušce,mlade ptice,ali i odrasle koje bez problema zadavi,odnosno ubije),kao ni pernate više ne lovimo,što radi krzna,što radi zabrinute ornitologije za vrane,šojke,svrake...,to nema veze??? Držim da sva divljač je nedjeljiva briga ovog Ministarstva,a ne drugog! Nema podjele na veliku i malu,sitnu i visoku,dlakavu i pernatu,divljač je navedena izrijekom prijedloga na početku (uz moju primjedbu da na listi se može naći još vrsta). Primljeno na znanje Odgovoreno prije.
94 Boris Katić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. zašto uz medvjeda,divlju mačku i dabra nisu vuk i vidra,pa i ris ??? Da li zaista držimo da je vučja populacija još uvijek mala,ne stabilna,da vidre nema više od dabra nije istina sigurno,ris je definitivno ugrožen,ali zašto se zatvara jednog dana i ta mogućnost ne uvrštavanjem u zakon. Slovenija će dodatno ojačati uskoro risa novom krvi jer incest ga ubija,imunološki odgovor mu je slab i ugibaju odrasle jedinke u mladoj/zreloj dobi kad bi trebali biti najjači. Kako je ris ka nama došao iz Slovenije tako će i ovi novi i njihova krv stići ka nama,sa ogradama ili bez,sigurno će ka nama,a onda ako se ojača krv,produži životni vjek,ojačat će i populacija risa,imunitet će se vratiti,ojačati....bolesti će biti prošlost,a kad ojača populacija (kao što se to desilo u Švedskoj npr.,onda krene kvota (u Švedskoj se danas pucaju medvjed,vuk i ris,a još početkom ovog stoljeća je to bilo ne zamislivo),ne vjerujem da trebamo zatvoriti vrata zakonski za ovakove situacije,ako za risa trenutno da,onda za vuka i vidru sigurno ne po mom skromnom mišljenju,ali i po saznanjima sa terena,informacijama koje pristižu svakodnevno. Vuk definitivno stabilna populacija u Hrvatskoj,a širenje mladih jedinki,parova iz susjedih država je prisutno,svake godine izraženo,kako iz Slovenije,tako zatnije,puno jače iz Bosne i Hercegovine. Nije prihvaćen Odbija se prijedlog.
95 Boris Katić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Jako mi je žao što ne vidim riječ lovnik,pojmove kao što je pomoćnik lovnika,lovni mentor,lovni pripravnik/stažist,lovna mladež,šta je sa tim pojmovima? Da li će to biti dio nekog pravilnika dodatnog? Ako sve organizacije trebaju mladost u svojim redovima,ako čovječanstvo počiva na mladosti koja dolazi milenijima ne vidim kako lovstvo i zakon o lovstvu može proći bez spomena lovne mladeži. Da li ćemo konačno dobiti i zakonsko dopuštenje da kao odgovorni roditelji,djedovi,bake,stričevi,ujaci,tete,staratelji,pa i posvojitelji da svoju djecu obučimo u najranijim danima njihove mladosti sigurnosti za dane u lovu koje će provesti kao lovci sa vatrenim oružjem u rukama? Zar je moguće da mlade želimo udaljiti od lova i onda se čuditi jačanju otpora lovu i lovnoj tradiciji? Jeli nama lov ostavljen kao posljednjoj ili među zadnjim generacijama na uživanje a poslije nas neka bude šta bude i kome i kako,ako bude??? Ne vjerujem da je zakonodavac sklon izbjeći ovu temu,vjerujem da će obzirom na gerijatrijsko stanje lovnih udruga i društava koja su sve starija i nemoćnija postupiti ispravno,jer krajnji je čas.Vjerujem da je ova nova mlada garnitura u Ministarstvu svjesna svih nesreća koje nam važeći zakon radi,vjerujem da će ga napraviti boljim (što se već vidi nekim izmjenama i novinama)sa osamnest godina nekog tek dovesti prvi put u lov,sa osamnest i par dana mu dati odmah pušku u ruke bez da je praktično prošao i radio sa mentorom i svim svojim prijateljima u lovačkoj udruzi sva prethodna potrebita predznanja,praktično i sretno,dokazano je nažalost vrlo opasno,tragično. Vjerujem da ćemo dobiti mogućnost i u ovom zakonu za zanavljanje i ojačanje,pojačanje članstva koje je zaista u zreloj dobi većina. Lovnik kao jedna od najodgovornijih osoba u svakom lovištu,kao i njegovi pomoćnici,ponegdje imamo lovnike za sitnu divljač i krupnu divljač,svega ima....dakle molim ovu temu držim da ne trebam obrazlagati posebno,da ti ljudi trebaju imati i određenu izobrazbu,da trebaju biti u zakonu i da im se ovlasti i dužnosti trebaju znati i dati,potvrditi,vjerujem da je zaista potrebito,ne izostavno! Primljeno na znanje Prvo je potrebno odrediti koje poslove bi obavljao lovnik, a da ih već ne rade stručna osoba ili lovočuvar
96 Boris Katić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. ne znam zašto ne piše i tradicijsku funkciju,zašto poput ribarstva se ne prizna i lovstvu tradicionalnost koja je bitna baština kulturna za RH,tradicionalne alate imamo i danas u lovu i služimo se još sa njima,pišete o njima i u ovom zakonu,puholovke npr.,zar ne? Tradicija lova je u Hrvata prisutna i postojana,a utjecaje na nas su imali susjedi koji su mnoge regule donjeli i primjenjivali obzirom na stoljetnu borbu za samostalnost,neovisnost koju smo konačno okončali i sada smo konačno država koja vjerujem svoju tradiciju neće zatomiti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
97 Boris Katić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. vidim dabra koji je vraćen reintrodukcijom,divlju mačku,lasicu malu,kunu zlaticu,pa i grivastg skakača (pohvaljujem da se ne žmiri konačno na tog stanovnika priobalja),no što je sa vidrom koja je ojačala isto tako i brojnošću je jača od dabra sigurno,grlica gugutka afrička je znatnije zastupljena gotovo svuda,vuk je posebno pitanje,jer brojnost mu je ojačala sigurno zadnjih godina o čemu svjedoče sve jače i sve učestalije štete na domaćim i divljim životinjama,naleti auta koji su učestaliji,prelaz preko autoceste,snimke,ako Slovenija lovi 10% fonda godišnje od 50 komada ne vidim razloga da pod određenim dozvolama,kvotama (kao i divlja mačka kako navodite) ne bi mogao biti lovljen,posebice iz ćinjenice što graničimo sa Bosnom i Hercegovinom sa tisuću kilometara dugom granicom,a ista je rasadnik vučje populacije za Balkan,veliki dio mladih jedinki dolazi iz susjedstva u naša lovišta,svake godine,novi mladi parovi,čopori...posebna ponuda za lovni turizam je definitivno stabilna populacija vuka danas u Republici Hrvatskoj. Šta je sa bekasinama,bekanotima koji isto tako su tražena lovina od stranih gostiju...??? Primljeno na znanje Hvala na kometaru uz napomenu da su bekasine šljuke i one su na popisu divljači
98 Boris Katić IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 38. kada i gdje će se moći vidjeti prijedlog pravilnika sa posebnim uvjetima za gospodarenje sa divljači na otocima? Primljeno na znanje Člankom 91. Zakona o lovstvu propisano je da će se propis iz članka 38. donijet u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Za Pravilnik će svakako biti provedeno javno savjetovanje te će biti dostupno na uvid i davanje komentara prije donošenja.
99 Boris Katić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Podržavam,nadam se da će neke nebuloze u nekim lovištima zaista završiti,jer neki trokuti,jezici,rtevi,slijepa crijeva kojima jedna lovišta ulaze u druga su zaista smješna,onda takvih imamo tri,četiri u susjednim lovištima i samo izazivaju razor,svađe,probleme....isto tako ovo bi trebalo važiti i za Nacionalne Parkove,Parkove prirode,neke granice su zaista daleko od normalnih umjesto da su jasne i da idu prometnicama,putevima,zalaze u lovišta bespotrebno i onda se javlja problem krivolova,kote,mjerenja koraka...samo ne potrebna zaoštravanja i nejasnoće...naravno treba gledati da se neko lovište ne osakati izgradnjom i asfaltom svakog novog puta....postoje stoljetne granice negdje,a negdje su se lovišta svježe raspala i od jednog i tri nova nastala....treba ficleke,kute,rukavce jednom zauvijek završiti,vječiti predmeti sporova,često vrlo ružnih.... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na promišljanjima i prijedlozima koje ćemo razmotriti prilikom konačnog definiranja Zakona.
100 Boris Katić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Držim da je 500ha (što je 5 kvadratnih km površine) sasvim dovoljno za osnivanje lovišta sa sitnom divljači zaključno sa srnećom,ako gledamo ostale članice EU to je omogućeno i nije nikakav problem u tim zemljama.... Uzgajalište divljači ako mislimo na visoku suglasan sam,ali za sitnu divljač nam sigurno nije potreban kompleks od 100ha,niti za produkciju hrane,držim da je sasvim dovoljno i upola manji broj hektara... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
101 Boris Katić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Poštovani taj prostor je znatna površina u pojedinim lovištima,također u lovištima koja su zahvaćena ratnim djelovanjem postoje kučišta i okućnice koje davno nisu već naseljene,a i dalje se ubrajaju poradi jednog ili dva stanovnika koja su preostala u pojedinim zaseocima i selima. Također toliki prostor razvija mogućnost krivolova koje kao lovozakupnici najčešće imamo jer lokalno stanovništvo polaže tradicijsko pravo lova u svojoj šumi,oko svoje kuće,na svojoj zemlji,košenici,pasištu,njivama....dakle 100 ili 300 od kuće je razlika velika,bitna,ali karabin usmjeren u pravcu kuće sa 100 ili 300 m jednako je,ako je poradi sitne divljači,posebno leteće onda molim to se može ograničiti da se ne lovi leteća divljač,obzirom da lovoovlaštenici plaćaju dosta ne produktivnih hektara na kojima ne mogu loviti (mine,sjeća šume,izgradnja novih prometnica,pruga,...minska polja,sumnjivo minsko područje,vojni objekti,fortifikacijski ratni objekti...),držim da bi ovo dalo više pozitivnih aspekata po lovstvo,naime lovci bi mogli djelovati u tom prostoru šteta,napada,"izleta" divljači u voćnjake,bašte,šire kučište,okućnice,udaljenije štale,farme od ljudskih nastambi,koje često bivaju obuhvaćene štetama....rasadnici,razni nasadi. Drago mi je da se zabranjuje ustanovljenje lovišta na miniranom području,no sigurnosni pojas bi trebalo definirati preciznije,mislim ovaj od 100m,da li je to 100m od table upozorenja MINE koje postavlja na području cijele RH Hrvatski centar za razminiranje ili je to 100m od predpostavljenog minskog polja? Također nisu samo mine te koje nam prijete već i sva ostala minsko eksplozivna ubojna sredstva,dakle trebalo bi i objekte uništene u eksplozijama,posebice vojna skladišta,veće fortifikacijske utvrde,prvu liniju bojišnice,....izuzeti od lova jer dok se iste ne razminiraju,ne pregledaju nisu sigurne za život lovaca. Zaostale ručne bombe,trombloni,protuoklopni sustavi,eksplozivi razni vojnog porijekla,čitava skladišta,zemunice,pećine pune pronalaze se još na prostorima zahvaćenim ratnim djelovanjem. Tu površinu bi isto tako do razminiranja trebalo zabraniti i proglasiti ne lovnom,stradavanja stranaca,posebice inozemnih lovaca su nam velika anti reklama,samim tim lov u takvom području bi se smatrao krivolovom....i kažnjavao bi se najstrože. Nije prihvaćen Komentar nema obilježbe primjedbe, nisu izneseni konkretni prijedlozi.
102 Borna Purgar I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Lov se ne može smatrati tradicijom kao ni jedna aktivnost koja se temelji na ubijanju (u nekim slučajevima i mučenju) životinja. To što postoje generacije koje se time bave, ne znači da to treba ozakoniti kao tradicionalnu djelatnost. Druga je stvar pitanje humanosti pojedinaca koji se time bave, ali se na to na žalost ne može utjecati. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
103 Borna Purgar I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Lov nikako ne bi trebao imati turističku, a pogotovo rekreativnu funkciju. S obzirom da već odavno postoji i provodi se, smatram da onda treba imati samo svrhu očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa uz maksimalna ograničenja, a pri čemu su lovci dužni podnositi izvještaje o svojim aktivnostima. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona neophodnim da navedeni poslovi ostanu dio lovstva.
104 Branka Getoš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Sve pohvale Ministarstvu zbog zabrane ubijanja pasa i macaka u lovištima. To je napokon civilizacijska i humana odluka primjerene čovječanstvu u 21stoljeću. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
105 Branka Oštrec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Postovani, pohvaljujem Prijedlog Nacrta Zakona u clanku 46. iz kojega se izbacuje stetna odredba o uklanjanju pasa i macaka u lovistima te podrzavam prijedlog nadopune teksta istoga clanka koji su u stavku 3. formulirali Prijatelji zivotinja i koja glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Pohvaljujem nadlezno ministarstvo sto je u clanku 58 Nacrta Prijedloga predmetnoga zakona uvazilo misljenje vecine i zabranilo lov lukom i strijelom. Nadam se da ce takav, humaniji zakonski tekst biti usvojen. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
106 Brankica Miklenic VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala Ministarstvu poljoprivrede i ministru Tolušiću što sluša i uvažava većinsko mišljenje javnosti. Lov lukom i strijelom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i kao jedna nazadna i etički neprihvatljiva praksa treba i nadalje ostati zabranjen. Nemojte dopustiti osobama sa ubilačkim sklonostima da svoje frustracije iskaljuju na živim bićima. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
107 Brankica Miklenic V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvalila bih Ministarstvo poljoprivrede što se u Zakonu o lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je jednostavno nedopustivo. Molim vas da zaštitite napuštene i izgubljene pse i mačke u lovištima od samovolje i ubilačkog nagona i monstruoznosti pojedinaca, jer životinje je same ne mogu zaštititi od njih. Nije prihvaćen već odgovoreno
108 Branko Miletić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Točkom 22. naselje je apsolutno nedefinirano. Točku promijeniti da pojam "naselje" bude jasno definiran i po jednak u svim zakonim (u ovom slučaju sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama). Prijedlog izmjene: 22. naselje - prostor na kojem se redovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste, dajući mu izgled ulice i čije su granice označene prometnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta, Nije prihvaćen U ovom članku su definirani pojmovi koji u smislu Zakona o lovstvu imaju određena značenja i nisu u koliziji definiranim pojmova u drugim zakonima.
109 Branko Miletić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 51. Ne vidim gdje u zakonu je zabranjeno da lovočuvari budu profesionalci. Lovozakupnik ima obavezu ustanoviti lovočuvarsku službu i za to isplatiti pravičnu naknadu. Ako Lovozakupnik nema sredstava za ustanovljenje kvalitetne lovočuvarske službe onda mu treba oduzeti pravo na lovište. Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje.
110 Branko Miletić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. Stavke (1) i (2) treba brisati a naknadu za štetu definirati kao i naknadu za korištenje zemljišta ugovorom Lovoovlaštenika i Korisnika zemljišta u skladu s člankom 16. (PRIJEDLOG IZMJENE ČLANKA 16.) Primljeno na znanje primljeno na znanje
111 Branko Miletić III. PRAVO LOVA, Članak 28. Predlažem da članak glasi: (1) Sredstva naknade za pravo lova Lovozakupnik plaća se na način: 1. Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova u skladu s ugovorom definiranim člankom 16. ovog zakona, (PRIJEDLOG IZMJENE ČLANKA 16.) 2. Naknadu u iznosu 60 % vrijednosti ugovora iz članka 1. u Državni proračun 3. Naknadu u iznosu 20 % vrijednosti ugovora iz članka 1. u Državni proračun za financiranje mjera određenih ovim zakonom i aktima donesenih na temelju njega 4. Naknadu u iznosu 20 % vrijednosti ugovora iz članka 1. na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona. (2) Sredstvima iz stavka 1. točke 3. ovoga članka financirat će se: – zaštita i čuvanje državnih lovišta koja nisu pod ugovorom – naknada za štete od divljači u državnim lovištima koja nisu pod ugovorom – provedba natječaja za državna lovišta – promidžba i informiranje iz područja lovstva – razvoj, opremanje i modernizacija informatičkog sustava u lovstvu – unapređenje i razvoj lovstva – unaprjeđenje lovnog gospodarenja. (3) Sredstvima iz stavka 1. točke 4. ovoga članka financirat će se: – zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom – naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom – provedba natječaja za zajednička lovišta – promidžba i informiranje iz područja lovstva – provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači. (4) Nadležno tijelo dužno je sredstva iz stavka 1. točka i 4. ovoga članka koristiti u skladu s propisima kojima je uređeno korištenje sredstava iz javnih izvora. Nadležno tijelo ne smije isključiti korisnike sredstava niti smije diskriminirati ili povlašćivati pojedine lovoovlaštenike zbog vrste lovišta ili nekih drugih razloga suprotnih Ustavom i zakonima utvrđenim pravima i slobodama. (5) Nadležna tijela dužna su Ministarstvu jednom godišnje podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima iz stavka 1. točka i 4. ovoga članka. Nije prihvaćen Odredba članka 52. Ustava, koja u stavku 2. propisuje da se zakonom određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. Dakle, naknada za ograničenja mora se odrediti zakonom.
112 Branko Miletić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 16. Izmijeniti članak da glasi: Korisnik zemljišta i Lovozakupnik pisanim ugovorom definiraju naknadu za ograničenja kojima je podvrgnut Korisnik zemljišta u ostvarivanju prava lova drugih osoba, u skladu s ovim Zakonom. Isto vrijedi i kod ustanovljenja Vlastitog lovišta i Zajedničkog lovišta. Nije prihvaćen Odredba članka 52. Ustava, koja u stavku 2. propisuje da se zakonom određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. Dakle, naknada za ograničenja mora se odrediti zakonom, ne ugovorom.
113 Branko Šare VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. Kao predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza sa oko 5000 članova izričito tražim da se u stavku 2. briše „osim ptica“, odnosno problemi koje ću niže navesti se mogu izbjeći boljom definicijom lova u članku 52. Ovo je nanošenje direktne štete našim uzgajivačima lovačkih pasa ptičara, a posebno natjecateljima koji pripremaju svoje pse za takmičenja. U veljači i ožujku u svim evropskim zemljama, u skladu sa pravilnicima Međunarodne kinološke federacije FCI-a, svake se godine održavaju Svjetska i Evropska prvenstva u radu pasa ptičara. Na ovaj način naše reprezentacije ne bi mogle nastupati jer ne bi imali pripremljene pse. U slučanju ovako napisanog članka brojna lovačka društva koja se financiraju od lovnog turizma, a koji se bazira isključivo na „prodaji mirisa“ bi bila uskraćena za znatna sredstva. Od na taj način uprihođenih sredstava ista lovačka društva kupuju fazansku divljač koja se lovi, a čuva se i štiti naša autohtona poljska jarebica. Opće je poznato da profesionalni dreseri dolaze u Hrvatsku obučavati svoje pse upravo zbog te prirodne poljske jarebice. Ukoliko lovci ne bi imali ovaj prihod, ne bi imali niti interes da navedenu jarebicu štite, te bi time došlo do iskorjenjivanja iste.... Nadam se da ne trebam uz ove gubitke navoditi i intirektan financijski gubitak za ostale djelatnosti u RH, jer ti strani dreseri ostavljaju ne male iznose na gorivo, cestarine, hotelski smještaj, restorane i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Branko Šare VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 61. Hrvatski kinološki savez u Svijetu uživa veliki ugled po pitanju kinoloških aktivnosti. Kao organizator kinoloških manifestacija na svim razinama i po svom unutrašnjem ustroju i radu mogu reći da smo lider i primjer pozitivnog kinološkog rada u ovom dijelu Evrope te zaslužujemo da nas se kao takve tretira i u vlastitoj zemlji koju naši natjecatelji i reprezentacija promoviraju prema vani te se u potpunosti slažem sa komentarom Viktora Šegrta. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
115 Branko Šare VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. Kao predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza, a time i organizator kinoloških manifestacija nebrojeno puta sam naišao na bespotrebne komplikacije prilikom ishodovanja potrebne dokumentacije bez koje natjecatelji ne mogu u lovištu pristupiti kinološkim manifestacijama, poseban problem je kad su takve manifestacije međunarodnog karaktera gdje većina natjecatelja nisu lovci te im nije logično da se za njih moraju ishodovati lovačke iskaznice. Pošto sve ovo proizlazi iz pogrešne definicije lova, u potpunosti se slažem sa komentarima Viktora Šegrta te podupirem iste. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
116 Carmen Ivičić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam izbacivanje mogućnosti odobrenog, nekažnjenog ubijanja pasa i mačaka. Čitajući ovaj zakon sve se više bojim i za svoju sigurnost u prirodi, a ne samo da mi se pas slučajno izgubi. Nije prihvaćen već odgovoreno
117 Carmen Ivičić I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Kako može biti u redu uzgajati životinje da bi ih lovili i onda ubili, a nije u redu uzgajati životinje radi krzna. Ovo drugo je zabranjeno, pa bi mogli zabraniti i uzgoj radi ubijanja iz zabave. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
118 Catherine Mićić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvala Ministarstvu poljoprivrede zabrani lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
119 Catherine Mićić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvala prijedlogu zakona da izbaci ružnu i nehumanu besmislicu na pravo ubijanje mačaka i pasa na lovistu. Dovoljno je bezčutno ubijanje divljači radi nečije zabave. Nije prihvaćen već odgovoreno
120 Danica Singer V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. '' Uklanjanje'' odnosno ubijanje životinja koje su se svojom nesrećom našle u blizini najgore sorte ljudi zahtjevaju zaštitu koja im je na neki način pružena izmjenom ovog članka. Međutim smatram da je nužno uvrstiti dodatnu odredbu u članak; odredbu br 3. koja bi glasila: 3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
121 Daniela Bajić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Smatram da lov u Hrvatskoj treba u potpunosti zabraniti jer predstavlja nepotrebno ubijanje životinja i takvoj aktivnosti nije mjesto u 21. stoljeću. Primljeno na znanje primljeno na znanje
122 Darko Glanz V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Futura, najdraže mi je kada svi vole tumačiti Zakone ove države kako im odgovara! Profesijom sam vezan uz zakonodavstvo i pravosuđe već 25 godina, a zakone ove države SMIJU tumačiti samo sudovi i zakonodavac, točnije Sabor Republike Hrvatske. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
123 Darko Glanz V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Poštovane Katica i Tatjana! Iz osobnog i profesionalnog iskustva znam i tvrdim da niti jedna grupacija, struka ili kako već hoćete nije imuna na ljudske poroke. Od pijanih kirurga, električara, građevinskih radnika do vozača, te mi je jako zasmetala Vaša tvrdnja o "pripremljenim" (alkoholiziranim) lovcima! U zakonodavstvu RH već su implementirane odredbe koje predviđaju spomenute situacije. Nadalje, lovni inspektori ako će raditi na terenu, mogu u bilo koje doba održavanja lova uz prisustvo policijskih službenika obaviti alkotestiranje sudionika lova. Policija također ima ovlasti i bez lovnog inspektora provesti alkotestiranje lovaca tijekom lova, na zahtjev. Pa kad imate saznanje da je netko od sudionika lova alkoholiziran, slobodno izvijestite nadležnu policijsku postaju da utvrde istovjetnost dojave! Ja ću Vam prvi pružiti punu potporu, ali nemojte molim Vas generalizirati. Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum.
124 Darko Glanz V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Što ćemo s podivljalim mačkama i psima lutalicama na području mojeg privatnog lovišta?? Znači moje zemljište na kojemu je lovište, ja vlasnik, ja plaćam lovozakup??! Nije prihvaćen već odgovoreno
125 Darko Glanz II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Klub pudla Hrvatska, ako ja posjedujem zemljište na kojemu je država ustanovila lovište i istovremeno plaćam državi lovozakupninu s pravom lova na tom istom zemljištu! Objasnite mi ovaj Vaš članak!? Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
126 Darko Glanz I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Slažem se da bez znanstvenih studija i objektivnog opravdanja alohtone vrste ne treba unositi u prirodu, bila to lovna divljač ili bilo koji drugi biotip. No u prirodi su već neke invazivne vrste kako biljne tako i životinjske. Njih se zanemaruje i u pravilu ne primjećuje jer se radi o vrstama koje se lako stope sa autohtonim. Najveći problem su neke vrste glodavaca i vjeverica koje su uvezene kao kućni ljubimci, a onda su ih neodgovorni pojedinci, iz nekih svojih razloga, pustili u prirodu. Sve te vrste se nalaze na popisu invazivnih vrsta na prostoru EU. Problem je što te vrste imaju vrlo veliku produktivnost i prenositelji su virusa koji ugrožavaju autohtone vrste. Slažem se i s primjedbom za trčku skvržulju i zeca, ali zaboravila se jarebica grivna kojom je bio bogat dalmatinski krš dok je na tom istom kršu bilo blaga, ovaca, koza ,krava... kako je nestalo blago nestala je i grivna. Blago se neće vratiti jer je za to preduvjet prisustvo čovjeka, ali kad već imamo muflona za kojega je dokazano da nije invazivna vrsta i nije poremetio eko sustav već naprotiv, zašto onda toliko protivljenje skakaču? Pa neka se i za njega napravi studija , ali ne u roku 10 godina nego u najdulje godinu dana, pa možda se i grivna vrati. Nije prihvaćen Komentar nema obilježja primjedbe na Nacrt.
127 Darko Glanz I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. ako se već predlaže uklanjanje nekih alohtonih vrsta iz popisa, a i iz prirode, molio bih detaljnije obrazloženje njihove štetnosti na domaći eko sustav! Zar nije svojevremeno i muflon tako uveden u lovišta? Nije prihvaćen Komentar nema obilježja primjedbe na Nacrt.
128 Darko Glanz I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. U ovaj članak unjeti termine "LOVNIK", "LOVAC PRIPRAVNIK" ili vježbenik i "LOVAČKA MLADEŽ", a ministar podzakonskim aktima da uredi dužnosti prava i obaveze navedenih. Primljeno na znanje Prvo je potrebno odrediti koje poslove bi obavljao lovnik, a da ih već ne rade stručna osoba ili lovočuvar lovac pripravnik i lovačka mladež uglavnom su regulirani internim aktom lovoovlaštenika
129 Darko Glanz I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. "Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti" ono što se događa na Cresu nema veze sa ekocidom , a još manje s lovcima. Naime,na Cresu se tradicijski stoka(ovce) ne drže u oborima tj. kontroliranim uvjetima, a na ispaši nisu nadzirane. Divlju svinju je dovela prirodna migracija a ne lovci ili bilo tko drugi, kao što je već nekoliko puta spomenuto u nekim tekstovima da divljač migrira. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
130 Darko Glanz I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Spominjete izostank gospodarskog i rekreacijskog lova, a ostavljate lov u turističke svrhe!? Zar to nije gospodarska grana lova? Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
131 Darko Podravec VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. U ovom članku ministar treba definirati uvjete pod kojim bi lovačko društvo na zahtjev policije moglo pomoću zamke ili uspavjivanja ili omamljivanja unutar naselja uhvatiti i u najbliže lovište preseliti divljač. Česta je potreba za uklanjanjem lisica (ali i druge divljači), čija je brojnost porasla, a odstrel zbog saštite stanovnika nije dopušten unutar 300 metara od naselja. Kvalitetne ograde često siromašnim seoskim stanovnicima nisu opcija, a čak i ograde ne mogu zaustaviti lisicu da opetovano ulazi u dvorišta i kokošinjce, dok su ljudima ruke vezane po pitanju ugrožavanja i s njim poveznim zastrašivanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
132 Darko Podravec V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ovaj članak treba dopuniti stavcima koji će naglasiti da lovci nisu ovlašteni usmrćivati kućne ljubimce, domaće životinje, radne životinje (sve one životinje koje nisu na popisu divljači), ali da imaju pravo tražiti policijsku asistenciju i naknadu štete koju te životinje (u današnje vrijeme moraju biti čipirane) počine u lovištu. Treba bolje definirati što je to „bez nadzora“, je li bliska prisutnost vlasnika dovoljna ili moraju biti na povodcu. Moja dugogodišnja iskustva s psom u livadi je takvo da smo jednom prilikom zasmetali lovcima u lovu (za što sam od njih zaradio naoružane prijetnje ubojstvom psa - člana moje obitelji) a ne da je u našim šetnjama poljskim putem nastradala bilo koja divljač. Nije prihvaćen već odgovoreno
133 Darko Podravec IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 34. U drugoj stavci ne smiju se izostaviti utjecaji i na biljni svijet, prevelika brojnost divljači može negativno utjecati na obnovu šumskih sastojina. Četvrtu stavku treba formulirati na način da se strukturom odstrijeljene divljači izbjegnu ili ublaže negativni utjecaji na procese prirodne selekcije među pripadnicima iste vrste. U prirodnim uvjetima predator progoni i usmrćuje lovinu koja je najslabija karika unutar krda, pri čemu opstaju najjači i najizdržljiviji, pa bi se kroz zakonodavstvo takve obrasce ponašanja trebalo favorizirati i u lovstvu. Nije prihvaćen Zakonom o šumama propisuje se da lovnogospodarski planovi moraju biti usklađeni s šumskogospodarskim planovima. Iz navedene odredbe jasno je da je isto već zakonski uređeno. Naime najslabije jedinke i jedinke slabijeg zdravstvenog stanja svakako bi trebale biti prioritet za izlučenje, ali moramo uzeti u obzir da je potrebno regulirati populaciju kako bi se dobila što kvalitetnija trofejna vrijednost divljači.
134 Darko Podravec III. PRAVO LOVA, Članak 28. U 3. stavci potrebno je dodati „provođenje mjera za sprječavanje šteta od pojedinih vrsta divljači za koje su donesu posebni nacionalni i akcijski planovi gospodarenja“ jer ih je na taj način zaštitila država. Pod tim mjerama mislim na subvencioniranje povećanja odgovarajućeg brojnosti divljači i drugih vrsta koje su lovina velikim zvijerima kako bi se umanjila vjerojatnost njihovog napada na domaće životinje, za troškove njihovog hvatanje i preseljenje na sigurnu udaljenost od naselja, subvencioniranje nabave kontejnera za smeće koje medvjedi i vukovi ne mogu otvoriti, podizanje kvalitetnih zaštitinih ograda za noćenje ovaca dok su na višednevnoj ispaši izvan naselja i tako dalje. Smatram da je to potrebno jer su se u medijima ponovno pojavile kombinacije u koje su u suprotnosti sa zašttiom prirode a koje bi odgovarale lovcima, od skupo naplativog odstrela vukova do subvencioniranja brojnosti muflona kojeg smatraju domaćom vrstom iako su je upravo oni unesli iz Azije, a čiji odstrel također donosi veliku zaradu: http://sibenski.slobodnadalmacija.hr/vijesti/sibenik/clanak/id/470591/nediljko-dujic-zakoni-koji-stite-vuka-donoseni-su-po-zagrebackim-uredima-povrsno-i-birokratski Nije prihvaćen Navedeno je već propisano člankom 28. stavkom 4. podstavkom 5.
135 Darko Podravec III. PRAVO LOVA, Članak 21. U stavku (3) potrebno je dodati: 5. po potrebi u suradnji s javnim ustanovama za zaštitu prirode održavati stanje staništa u sukladno s posebnim propisima za zaštitu prirode. Smatram da je to nužno naglasiti, naročito za lovišta koja se nalaze unutar ekološke mreže. Iz mog osobnog iskustva, na području HR 2000441 - Ribnjak Narta, lovna inspekcija (Služba inspekcija u područnim jedinicama, Odjel - Područna jedinica Zagreb, Ispostava Daruvar Klasa: 323-04/14-01/322 Ur.broj: 525-11/1018-14-04) 2014. godine ustanovila da lovozakupnici nisu u prekršaju iako nisu poduzeli vrlo jednostavne mjere za očuvanje močvarnog staništa zatvaranjem ispusnih zasuna na 600ha ribnjaka koji 15 godina nisu bilu u koncesiji za ribogojstvo. Svi ispuni zasuni su više od deset godina otvoreni, a za to vrijeme svi ulazni zasuni uredno su zatvoreni. Lovozakupnik nije smatrao da je u obavezi popravljati nešto što „netko nepoznat“ oštetio. Slično su odgovornost odbili i nadležna županijska javna ustanova za zaštitu prirode i Hrvatske vode i općina Ivanska u čijem su vlasništvu ti ribnjaci. Rezultat je taj da su suhi ribnjaci zarasli u tršćake i šume, a „zaštićene“ i ugrožene ptice močvarice u potpunosti su iščezle pred divljim svinjama i srnama. Lovačkim društvima pri tome nije bio apsolutno nikakav problem unutar istih ribnjaka napraviti brojne lovačke prosjeke i lovačke čeke. Nije prihvaćen Predmetno je uređeno propisima o zaštiti prirode.
136 Davor Vinčić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam da lov lukom i strijelom ostane zabranjen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
137 Davor Vinčić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Bravo za izbrisano uklanjanje životinja! Nije prihvaćen već odgovoreno
138 Davorin Garilović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU @Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti Da sve to lijepo stoji, ali bitan je trenutak kada divljač prelazi u "vlasništvo" ili "posjed" sa Države na lovoovlaštenika. Lovoovlaštenik nije vlasnik svih divljih životinja u lovištu samim time što ima lovište u zakupu. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
139 Dejan Adamović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Najljubaznije molim da se iz stavke 7, članka 58. ukloni točka 2 u kojoj se dopušta puhove loviti puholovkom. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
140 Dejan Adamović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam točku 8 prvoga stavka članka 58. u kojoj se zabranjuje loviti divljač lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Iskreno se nadam da će vremenom i sam lov biti zabranjen. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
141 Dejan Adamović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zahvaljujem se Ministarstvu poljoprivrede zbog uklanjanja odredbe s kojom je bilo dopušteno „uklanjanja pasa i mačaka iz lovišta“, što su mnogi lovci shvatili kao „slobodan prolaz“ za odstrel zalutalih pasa i ostalih životinja, što je nehumano, nedopustivo i protuzakonito. Zakon o zaštiti životinja propisuje postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama na način da ih se uhvati, vrati vlasniku ili smjesti u sklonište, a ne ubije na licu mjesta. Nije prihvaćen već odgovoreno
142 Dejan Jerinić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. S obzirom na puno slobodnoživućih pasa i mačaka, predlažem da se uz stavak 2. ovog članka propiše i stroga zabrana ubijanja pasa i mačaka u tzv. "lovištima". Nije prihvaćen već odgovoreno
143 Dejan Jerinić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Za ubojstvo i mučenje svih životinja sa središnjim živčanim sustavom trebaju se propisati i primijeniti iste odredbe Kaznenog zakona RH (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15) koje su propisane za ubojstvo ljudi. Članak 110. Tko ubije drugoga, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. Teško ubojstvo Članak 111. (144/12) Kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kaznit će se: 1. tko drugoga ubije na okrutan ili podmukao način, 2. tko ubije osobu posebno ranjivu zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, 3. tko ubije blisku osobu koju je već ranije zlostavljao, 4. tko drugoga ubije iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda, 5. tko drugoga ubije radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela, Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Kaznenim zakonom.
144 Denis Domagoj Skoko II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Članak 14. stavak 8. potrebno je brisati. Zakon od privatnog vlasnika ne može uvjetovati da pokrene postupak ustanovljenja privatnog lovišta na svom zemljištu ako on to izričito ne želi. Navedena odredba predstavlja neustavnu uzrupaciju privatnog vlasništva koja je suprotna Ustavu i drugim zakonskim propisima RH i EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
145 Denis Domagoj Skoko V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Kako pojedini lovci lobiraju za ozakonjenje odstrjela pasa i mačaka u lovištima predlažem da se ovaj članak dopuni, zbog boljeg razumijevanja i provedbe Zakona, dodavanjem stavka 3. i da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
146 Diana Brozović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Ovim putem pohvaljujemo izmjene Zakona o lovstvu. Skrećemo pozornost na uvažavanje problematike "uklanjanja" pasa i mačaka iz lovišta jer se termin "uklanjanje" do sada vrlo često zloupotrebljavao. Stoga Podržavamo prijedlog Prijatelja životinja da se članak 46. nadopuni stavkom 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Podsjetimo da su Kaznenim zakonom već definirane kaznene odredbe za nepotrebno mučenje i usmrćivanje životinja. Smatramo da je nužno potrebno uskladiti ova tri spomenuta Zakona. Također pozdravljamo stavak 1. točku 8. članka 58. kojime je zabranjen izrazito nehuman lov životinja lukom i stijelom. U 21. stoljeću, kada to nije čovjeku nužna potreba i način preživljavanja, lov ne može imati turističku i rekreativnu funkciju kako je rečeno u članku 1. Hrvatska ima mnogo drugih atributa na kojima treba temeljiti svoju turističku ponudu. A pojedinci koji smatraju da je lov sport neka samo imaju na umu da u sportu obje strane znaju da sudjeluju. Diana Brozović V.d. predsjednica Glavnog foruma ORaH-a Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
147 Dijana Peras VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
148 Dijana Peras V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, napuštene i izgubljene pse i mačke koji se zateknu u lovištima treba zaštititi od samovolje pojedinaca! Nije prihvaćen već odgovoreno
149 Dijana Peretin II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Članak 10 Stavak 2. Predlažem novu odredbu pod točkom (8) koja će se odnositi na zabranu ustanovljavanja lovišta na privatnom posjedu bez izričitog pisanog pristanka vlasnika posjeda. Predlažem u točki 5. povećati zaštitni pojas na minimalno 1000 m zbog toga što lovci predstavljaju ozbiljnu opasnost za ljude i domaće životinje te su značajan čimbenik uznemiravanja stanovnika naselja. Svaki stanovnik naselja bi se u svako doba trebao moći prošetati okolicom, vlastitom šumom, livadom, a pritom se ne osjećati ugroženo od strane lovaca! Također, potrebno je jasno odrediti "rub naselja" kako ne bi došlo do subjektivnih procjena lovaca. Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, izneseni prijedlozi su neosnovani jer bi pokušajem njihov primjedbe prouzročili velike štete od divljači u zaštitnom pojasu koje bi bilo teško prevenirati.
150 Dijana Peretin VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Predlažem zabranu lova na puha. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Dijana Peretin V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem da se ovaj članak nadopuni dodavanjem stavka 3. i da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Ubijanje pasa i mačaka, odnosno nečijih izgubljenih ili pak napuštenih životinja, krajnje je nehumano, primitivno i etički neprihvatljivo, i kao takvo ne smije biti prepušteno samovolji i subjektivnim procjenama lovaca. Nadam se zakonu koji će zaštititi nemoćne i nedužne životinje od ubilačkih nagona lovaca, čemu, ako želimo biti koliko-toliko suvremeno društvo, moramo težiti. Izgubljeni pas ne zna da se nalazi u lovištu, 300 m udaljen od nastambe vlasnika. On se samo želi vratiti svome domu. Ne možemo dopustiti da taj pas bude ubijen zbog nečije zabave i užitka! Nije prihvaćen već odgovoreno
152 DijanaTomaševićRakić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i pohvaljujem Ministarstvo što se u Nacrtu Prijedloga Zakona zadržava odredba članka 58. stavak 1. točka 8. koja glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
153 DijanaTomaševićRakić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Osim pohvale Ministarstvu poljoprivrede zbog prijedloga izmjene članka 46. čime će se spriječiti stradavanje mnogih životinja koje su imale svoje skrbnike, kao i one napuštene koje su zalutale u lovište. Podržavam prijedlog udruge Prijatelja životinja kojim se predlaže u članku 46. dodati stavak 3. koji glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
154 Dolores Bartolac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu u kojem se navodi da je zabranjeno loviti divljač lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Lov lukom i strijelom etički je nazadna praksa koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja koje ostaju u šumi i umiru dugotrajno i bolno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
155 Dolores Bartolac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu i predlažem da se članku 46. doda stavak 3. koji bi glasio: "Psi i mačke zetečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja." Pohvaljujem Ministarstvo što je izbacilo nehumanu odredbu o mogućnosti lovaca da "uklanjaju" pse i mačke u lovištima, što je dovodilo do slobodne interpretacije i samovolje lovaca te je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti životinja i Kaznenim zakonom koji sankcionira ubijanje pasa i mačaka novčanom, odnosno zatvorskom kaznom. Nije prihvaćen već odgovoreno
156 Domagoj Retkovac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam!!! Nije prihvaćen Hvala!!!
157 Domagoj Retkovac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam!!! Primljeno na znanje primljeno na znanje
158 Dora Pejić Bach NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nemoralno i nedopustivo. Podržavam Zakon, pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede i ministra. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
159 Doroteja Živčec VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam sve oblike ograničavanja lova na životinje. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
160 Doroteja Živčec V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Svi (i lovci!) prema psima i mačkama u lovištima moraju postupati kao prema napuštenim ili izgubljenim životinjama koje treba zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Podržavam ukidanje mogućnosti ubijanja pasa i mačaka koji se nađu unutar lovišta. Nije prihvaćen već odgovoreno
161 Dragan Medarić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 69. Koja je razlika između odredbe ovog članka i članka 58. koji propisuje da Ministar izdaje "naredbu" o smanjenju broja divljači? Zašto je ovdje nadležno "ovlašteno tijelo", a tamo "Ministar"? Kome je namijenjena provedba rješenja iz stavka 3. točke 3., odnosno tko izvršava to rješenje? Prihvaćen Lovoovlaštenik izvršava rješenje.
162 Dragan Medarić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Tko je ovlaštenik provedbe ove naredbe, odnosno tko je izvršitelj naredbe o smanjenju brojnog stanja? Primljeno na znanje Lovoovlaštenik predmetnih površina.
163 Dragan Medarić X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 98. Koji je razlog da članak 13. važećeg Zakona o otocima koji određuje zabranu unošenja alohtone divljači prestaje važiti? Ne vidim gdje je unutar ovog nacrta Zakona to pitanje uređeno. Primljeno na znanje predmetno je riješeno člankom 38. stavkom 4.
164 Dragica Antić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Svaka čast Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom, jer patnje i sakaćenje životinja nemaju nikakvog opravdanja Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
165 Dragica Antić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Svaka pohvala Ministarstvu poljoprivrede za čl. 46, jako mi je drago da se konačno stanje u lovstvu mijenja, zahvaljujući prijedlogu Zakona. Smatram da je ubijanje pasa i mačaka u lovištima nedopustivo, jer može se desiti da neki psić ili mačka koji su zalutali i imaju skrbnika budu zbog samovolje i ubilačkog nagona pojedinaca ubijeni. U potpunosti podržavam Prijatelje životinja da se zakon pojasni dodavanjem stavka (3) koji glasi -psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Neopisivo mi je drago da se stane na kraj samovolji pojedinaca. Nije prihvaćen već odgovoreno
166 DRAŽEN DEGMEČIĆ VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. Članak 71. Bilo bi dobro uvrstiti u Zakon i obavezati oštećenika da: " Koristiti zemljište u skladu s propisanom namjenom zemljišta u upisniku zemljišta i nekretnina (katastar)" Jer nije rijetko da se zakupi "pašnjak", a siju se poljoprivredne kulture - što jasno kasnije rezultira traženjem štete na posijanim kulturama. Primljeno na znanje zavaljujemo na prijedlogu
167 DRAŽEN DEGMEČIĆ VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 64. Članak 64. sporne su dvije stvari koje sputavaju lovni turizam (nezadovoljstvo lovca turista i moguće značajno smanjenje planiranog prihoda ovlaštenika prava lova) - to je zabrana iznošenja iz RH te izračun vrijednosti (Odštetni cjenik) - bilo bi možda oportuno da tekst glasi: (1) Vrhunski trofej divljači dozvoljeno je trajno iznijeti iz Republike Hrvatske s obavezom dostupnosti trofeja u slučaju izložbenih i sajamskih priredbi. Dostava trofeja ide na trošak organizatora priredbe. (2) Pravo prvootkupa vrhunskog trofeja divljači zadržava Republika Hrvatska po cjeniku ovlaštenika prava lova kod kojeg je predmetni trofej stečen. Takav trofej se čuva u muzeju HLS-a. Prihvaćen Primljeno na znanje.
168 DRAŽEN DEGMEČIĆ VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Članak 58. - stavak 10 - (2) Smatram kako bi trebalo dozvoliti lov na sve vrste krupne divljači - metodom "skupni lov" - uz uzgoj vrijednih trofeja kao cilj gospodarenja populacijama divljači je i smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama te smanjenje broja naleta na vozila - tako da bi trebalo omogućiti lovoovlaštenicima lov na krupnu divljač metodom skupni lov - na pojedinim revirima je cilj ovlašteniku prava lova smanjiti brojnost i gustoću naseljenosti divljači po jedinici površine kako bi smanjio štete na poljoprivredi i nalete na vozila. Tako da bi stavak - članka mogao glasiti: (2) Dozvoljen je lov krupne divljači metodom skupni lov: - divlje svinje - skupni lov uz korištenje lovačkih pasa - ostale vrste krupne divljači - obavezna nazočnost psa krvoslijednika Primljeno na znanje Razmotrit će se.
169 DRAŽEN DEGMEČIĆ II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. u članku 11 - točka 6 - smatram kako je potrebno dodati / uklopiti: "na vlastitim površinama ribnjaka s obalnim zemljištem (moguć uzgoj samo sitne divljači)" Objašnjenje: moguće je da se na osnovu obalnog zemljišta traži i krupna divljač - podloge to dozvoljavaju - tako da bi to složiti ćete se, bio svojevrstan presedan koji bi moguće prerastao u pravilo. Nije prihvaćen Sukladno ovom Nacrtu, lovište (otvoreno, ograđeno, uzgajalište) se ustanovljuje prema vrsti divljači koja prirodno obitava ili se uzgaja na površinama zemljišta, prema broju divljači koja se prema mogućnostima staništa može uzgajati na tim površinama i namjeni lovišta. Dakle jasno je da se na vlastitim površinama ribnjaka može uzgajati samo sitna divljač.
170 DRAŽEN DEGMEČIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. u članku 6. moguće dodati dva pojma / definicije: a) POVRŠINA POD JEDNOGODIŠNJOM REMIZOM - zemljište s karakteristikama poljoprivrednog ili šumskog zemljišta, redovito obrađeno radi proizvodnje jednogodišnjih poljoprivrednih kultura (zob, ječam, kukuruz, uljana rotkva i dr.) s ciljem cjelogodišnje ili sezonske prehrane divljači, a u sklopu mjera poboljšanja staništa b) POVRŠINE POD VIŠEGODIŠNJOM REMIZOM - zemljište s karakteristikama poljoprivrednog ili šumskog zemljišta, a koristi se za proizvodnju višegodišnjih kultura (pašnjak, livada, šumske grmaste vrste i dr.), s ciljem cjelogodišnje prehrane (paša, brst) divljači i s ciljem zaklona za divljač (dnevno prebivanje, mjesto za okot i zaštitu mladunčadi i dr.) - Razlog je članak 4. u Zakonu o šumama - koji u konačnici moguće dovodi do izdvajanja pojedinih čestica zemljišta (državnog zemljišta) te ga se karakterizira isključivo kao poljoprivredno zemljište - što kasnije ima za posljedicu preuzimanje takvih čestica od strane poljoprivrednih proizvođača koji naravno intenziviraju poljoprivrednu proizvodnju - što dovodi do neminovnih oštećenja većih razmjera na poljoprivrednim kulturama te naravno povlači se odgovornost za štete. Sve je to moguće usprkos činjenici da se takva površina nalazi u LGO - 1 obrascu. Dakle ove definicije bi dale legitimitet korištenja poljoprivrednog zemljišta u sklopu mjera poboljšanja staništa divljači. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
171 Draženka Pardon NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvala Ministarstvu što ukida tu mogućnost.Ubijenje lukom i strijekom?Pobogu ljudi pa šta vam je. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
172 Draženka Pardon V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Pse i mačke u lovišima potrebno je zbrinuti,a ne izlagati ih samovolji lovaca koji to ponekad rade i kad životinje nisu ni blizu lovišta,ili ih ubijaju,kao što smo imali prilike vidjeti,i kad su njihovi vlasnici sa njima. Nije prihvaćen već odgovoreno
173 Dubravka Radovanic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Brojne građane već dugo muči stradavanje pasa i mačaka od strane lovaca koji su u Zakonu o lovstvu termin „uklanjanje” pasa i mačaka koji se nađu u lovištu slobodno interpretirali kao „ubijanje” te su dosad stradale mnoge životinje koje su imale svoje skrbnike, kao i one napuštene koje su zalutale u lovište. Stoga je za pohvaluda je ovim Nacrtom Prijedloga Zakona izbačena ta izrazito nepopularna i nehumana odredba te za podržati trenutačni prijedlog članka 46.: (2) Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno od stada. No kako pojedini lovci lobiraju za ozakonjenje odstrjela pasa i mačaka u lovištima nije na omet predložiti i da se ovaj članak nadopuni zbog boljeg razumijevanja i provedbe Zakona, i izmijeni dodavanjem stavka 3. i da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Također zabrana lova lukom i strijelm za pohvalni korak . Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
174 Dunja Crnković VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Zahvaljujem ministarstvu za sve odluke u članku 58, pogotovo odluci 8 u tom članku o zabrani ubijanjem životinja lukom i strijelom Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
175 Dunja Crnković V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zahvaljujem ministarstvu što je ukinulo odstrijel nezbrinutih domačih životinja (pasa i mačaka) po lovištima. To je veliki naprijedak u humanom reguliranju flore i faune. Nije prihvaćen već odgovoreno
176 Đurđa-Nika Goluža VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
177 Đurđa-Nika Goluža V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem u čl. 46. dodati stavak 3: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
178 Eduard Graf NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Kao stanovnik rubnog dijela Zagreba, svake godine sam svjedok "lova" oko kuća i pucanja po dvorištima, ne bi li se ubio i zadnji fazan koji ukrašava naše okućnice. Kod nas se nitko ne drži odredbe od 1000 ha niti 300 metara. Najžalosnije je to što policija i kada dođe, ne napravi prijavu protiv lovaca, nego ih samo zamole da odu drugdje. Kao netko tko je preživio rat u Hrvatskoj, ne osjećam se ugodno kad vidim ljude u "uniformama", sa puškama kako mi šetaju oko dvorišta. Svaki pucanj izaziva mi nelagodu, te smatram da bi lovce trebalo maknuti od kuća i prometnica na daljinu gdje ih se ne može vidjeti niti ćuti. Nema razloga da lov bude svakome dostupan, kao niti puno drugih aktivnosti (kao npr. jedrenje ili automobilizam). Mislim da bi to trebala biti privilegija bogatih, i da bi naknade trebale biti puno više, a da bi prilikom raspoređivanja sredstava, veliki dio trebale dobiti i udruge za zaštitu životinja čl.28 t.3. Apsolutno podržavam zabranu lova lukom i strijelom kao civilizacijski iskorak, te zabranu ubijanja pasa i mačaka igdje a ne samo u lovištima. Svakom se može izgubiti životinja i nitko nema pravo istu odstrijeliti. Ako ne zna ili neće pomoći, ne treba je niti dirati ili ubijati. Postoje službe u RH koje su zadužene za hvatanje i zbrinjavanje istih. Molim Vladu RH da promijeni čl.10 t.5 i poveća udaljenost lovišta od kuća, na onu koja bi bila dostatna da lovci ne uznemiravaju stanovnike svojim prisustvom i bukom koju stvaraju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
179 Elena Nikolac II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. U Članak 15 potrebno je dodati novi stavak 5. koji glasi: "(5) Zajedničko lovište može biti ustanovljeno na zemljištu isključivo uz postojanje odgovarajućeg ugovora između korisnika zemljišta i budućeg lovozakupnika (u skladu s člankom 6. ovog zakona) kojim se definiraju prava i obveze obje stranke u postupku." Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
180 Elena Nikolac II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Predlažem brisanje stavka 8. Protivim se ex lege pripajanju privatnih zemljišta lovištima. Predložena odredba protivna je Ustavu Republike Hrvatske kojim se utvrđuje nepovredivost vlasništva kao jedna od najvećih vrednota ustavnog poretka, te kojim se jamči pravo vlasništva, kao jedno od temeljnih ljudskih prava i sloboda. Pripajanje privatnog zemljišta lovištima nije u interesu RH, koji interes jedini omogućava ograničavanje prava vlasništva, i to isključivo uz naknadu tržištne vrijednosti. Primljeno na znanje Predlagatelj zakona smatra da je ovaj Nacrt Zakona usklađen s Ustavom Republike Hrvatske.
181 Elena Nikolac II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Brisati stavak (3) ovog članka jer je u suprotnosti s odredbama koje proizlaze iz drugih članaka o veličini zemljišta za ustanovljavanje lovišta i slično, te ponajprije zato jer predviđa raspolaganje tuđim privatnim zemljištem bez obveze dobivanja izričite pisane suglasnosti vlasnika zemljišta, što je izravno kršenje čl. 3 i čl. 48. Ustava Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
182 Elena Nikolac II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Potrebno je nadopuniti stavak (4) na način da lovište treba biti jasno i glasno obilježeno tako da građani koji se zateknu u blizini nedvojbeno mogu utvrditi da se nalaze blizu granice lovišta. A ne da se građani mirno šetaju prirodom pa ih isprepadaju lovci s prijetnjama i oružjem, osobito ako sa sobom vode pse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
183 Elena Nikolac II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Na otocima trebaju vrijediti ista pravila kao i za kopnena područja-lovište ne manje od 1000ha. Treba izbaciti mogućnost spajanja više otoka da bi se dobilo traženih 1000ha. Zbog nedorečenosti i moguće zlouporabe trebalo bi iz članka izbaciti "..(6) Iznimno od odredbe članka 10. stavka 2. točke 2. i 3. ovoga Zakona, uzgajalište divljači može se ustanoviti na vlastitim površinama ribnjaka s obalnim zemljištem, rasadnicima, pašnjacima te voćnim i loznim nasadima..." Primljeno na znanje Primljeno na znanje
184 Elena Nikolac II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Čl. 10. st. 2 izmijeniti na sljedeći način: • zabraniti ustanovljavanje lovišta na privatnom posjedu bez izričitog pismenog pristanka vlasnika posjeda • zabraniti ustanovljavanje lovišta u parkovima prirode (iz točke 4. maknuti dio „ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov“) • iz točke 3 izbaciti zadnji dio („ako su ograđeni ogradom koja sprječava prirodnu migraciju dlakave divljači“) • u točki 5 povećati zaštitni pojas na barem 1000 m Sramota je da zaštitni pojas od ruba naselja bude 300m i manje , Napominjem da obitelji vole prošetati sa svojom djecom i psima po livadama, a da lovci često ne obraćaju pozornost te bezbrižno nastavljaju s lovom. Zbog ranije navedenog sigurnosni pojas od naselja treba iznositi 1000 metara. Sada ima primjera gdje je usred naselja tabla s oznakom da se nalazite u lovnom području nekog Lovačkog društva. Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, izneseni prijedlozi su na terenu neprovedivi jer povećanjem zaštitnog pojasa ne rješavamo problem divljači na predmetnoj površini.
185 Elena Nikolac I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Iz čl. 5. st. 1 izbaciti dio vezan uz „intenzivni uzgoj i razmnožavanje u svrhu lova i korištenja“, s obzirom da se to kosi s definicijom lova kao djelatnosti čija je funkcija očuvanje biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže Nije prihvaćen Uz poduzimanje odgovarajućih mjera intenzivni uzgoj nije suprotstavljen funkciji očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže.
186 Elena Nikolac I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Lovci su nekada bili i šumari, odnosno brinuli su se za šumu i za njene stanovnike. Znalo se što se i kada može odstrijeliti. Danas je to sve iskrivljeno, dozvoljava se da turisti ubijaju sve što se miče, bez obzira koje je doba godine i u kojem je stanju životinja. Pojedine populacije su prenapučile neke krajeve jer su umjetno naseljene na ta područja i stvar je izmakla kontroli. Biti dobar lovac je imati urednu šumu sa zdravom divljači i brinuti se o svemu tome. Lov kao rekreacciju bi zabranila. Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
187 Elena Nikolac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, može se desiti da su životinje napuštene ili izgubljene i sigurno nisu zaslužile da ih se ubije, već ih se mora zbrinuti sukladno Zakonu o zaštiti životinja Pogotovo usmrćivanje životinja koje šeću šumom u pratnji svojih vlasnika, koji često nisxu ni svjesni da se nalaze u lovištu. Nije prihvaćen već odgovoreno
188 eleonora hrupelj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Poštovani gospodine Pero Sabljak - niste jedini niti vi osobno niti skupina o nečem vodi računa i to radi o svom trošku. I trudu. U ovoj državi postoji jako puno ljudi koji praktički odrađuju ono što bi morala država - a koja je sam propisala zakone. No to sve NEMA VEZE sa Zakonom o lovstvu. A vi lovci se organizirajte i reklamirajte se u javnosti. Napravite "radnu" akciju, pozovite pučanstvo. Širite ove druge vijesti i što točno sve radite. I iz svog okruženja maknite kvazi lovce. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
189 eleonora hrupelj I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Poštovani Ivan Gašparini pišete "....gospodo nemojmo zaboraviti da lovci i lovacko oruzije stali su u obranu prvi lijepe nase...." Ima puno prvih. Pa da je to i jedina i potpuna istina - to nema veze sa zakonom o lovstvu - u miru. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
190 eleonora hrupelj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Vezano uz komentar Dr. sc. Lana Ofak - očito se zakon mora doraditi u skladu sa tim primjedbama, pa valjda i sa svim ostalim ovdje. Da li će nakon te dorade nacrt zakona ponovo ići na e-savjetovanje ili ćete bešto urediti nešto nećete i poslati u Sabor? Gdje se uopće može vidjeti prijedlog zakona PRIJE nego u Sabor na glasovanje? Nije prihvaćen Postavljena pitanja ne mogu se smatrati primjedbom ni prijedlogom na predložene članke ovoga nacrta.
191 eleonora hrupelj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Poštovano gospodine Pero Sabljak. Puno toga ste napisali, ponešto argumentirano, ponešto ne. Djeca i slatki mali psići i neodgovorni vlasnici nisu tema zakona o lovstvu. Što se tiče neodgovornih vlasnika najviše ljutih na njih ćete naći upravo među zaštitarima životinja. Odgoj djece ne spada u zakon o lovstvu. kaj se tiče slatkih malih psići i pasa a sa kojima nije vlasnik u šumi, kako je naegdje napisao vaš kolega lova - pa nismo mi šinteri da zbrinjavamo pse. Točno - niste. Pa se onda nemojte ni igrati šintera i ukalnjanje tukaćiti kao ubijanje. Nego se poslužite VAŽEĆIM Hrvatskim zakonima i pse sklonite na sigurne i lijepo ih istovarite najbližoj JLS a koja je odgovorna za svakog napuštenog psa. Ako pas ima čip uredno se naplati vlasniku kazna. Postoji Pravilnik o skloništima za životinje već preko desetljeća, postoji Pravilnik o obaveznom označavanju pasa već preko deset godin (što rade veterinari i veterinarski inspektoru?) i postoji Zakon o zaštiti životinja. Pa umjesto po građanima koji se ovdje javljaju mogli bi vi malo po veterinarskim inspektorima i po JLS što su učinili i što čine po tome da svi psi budu čipirani i da imate gdje isporučiti psa kojeg nađete bez vlasnika u lovištu O koćenju pametnih lisica , o parenju slatkih srnica sa braćom isto neću - nisu li za to lovnogospodarstveni planovi? Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
192 eleonora hrupelj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Za početak, granicu lovišta bi trebalo pomaknuti na bar 700 metara od naselja. Obrazloženje CIJELA Hrvatska je jedno veliko lovište. Gdje jedno lovište završava drugo počinje. Praktički je lakše navesti što nije lovište. Samo ono što je udaljeno 300 metara od prve kuće. A granicu maknuti zahvaljujući - lovcima. Onima koji i sada pucaju na 50 metara od kuća, onima - a to je i rezultiralo u čakovcu gradskom odlukom o micaju granice na 700 metara jer su u lijepo sunačno nedjeljno dopodne u organiziranom lovcu a na domak kuća i pred djecom život ranjenog zeca skončali šutiranjem i igranjem nogometa sa istim, zahvaljujući lovcima koji hoće granicu lova na 300 metara od zagrebačke Arene jer su se - lisice namnožile. Sorry, nisam ja kriva što samo to o olovcima izlazi u javnost. Granica lovišta - 700 metara od naselja Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
193 eleonora hrupelj III. PRAVO LOVA, Članak 27. Podržavam PGŽ Dodati stavku 4 sankciju ako nije izvršeno stavka 3 Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
194 eleonora hrupelj X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 97. podržavam Nošenje i koristenje oruzja definirano je Zakonom o oružju NN 63/07, 146/08, 59/12, 70/17, te je Zakon o lovstvu potrebno uskladiti sa istim! Dodatno - svaka čast lovačkoj mladeži, no nadam se da im pristup lovu nije dozvoljen prije punoljetnosti. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
195 eleonora hrupelj IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 89. stavak 3 - prvo treba izmjeniti članak 46 Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje.
196 eleonora hrupelj IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 84. točku 8 ostaviti vezana je uz članke zakona neovisno o tome kako se može vršiti lov Prihvaćen Primljeno na znanje.
197 eleonora hrupelj IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 83. točka 13 ostati u zakonu i podržavam prijedlog Zakon ovdje treba pojasniti na koji način i u kojem roku lovni inspektor po zahtjevu lovca nakon uočavanja ranjene i bolesne životinje za vrijeme lovostaja ili trajanja privremene zabrane lova divljači mora dati ili odbiti dati odobrenje za odstrel takve životinje. Prihvaćen Primljeno na znanje.
198 eleonora hrupelj VIII. NADZOR, Članak 81. Podržavam Koliko često se provodi inspekcijski nadzor? Postoji li zakonom utvrđen broj inspekcijskih nadzora koji se vrše kako bi se utvrdilo (ne)pridržavanje odredbi Zakona? Radi li se nadzor po prijavi na temelju osnovanih sumnji da se krše odredbe Zakona? Kome je moguće iste prijaviti? ovo ovako je/će biti mrtvo slovo na papiru Prihvaćen Primljeno na znanje, predmetno je već regulirano posebnim propisima.
199 eleonora hrupelj VIII. NADZOR, Članak 80. podržavam Molim dopuniti zakon odredbama o nadzoru nad radom lovnih inspektora na način da se utvrdi kome i kako često podnose izvještaje o svom radu te kome ta izvješća mogu biti dostupna. Prihvaćen Primljeno na znanje, predmetno je već regulirano ostalim propisima.
200 eleonora hrupelj VIII. NADZOR, Članak 77. podržavam prijedlog Predlažem dodatno reguliranje ovim Zakonom te navođenje: - nadležnih institucija kojoj se prijavljuju primjedbe i postupci koje su vezane za neetičan ili nepotpun ili nekvalitetan rad lovnog inspektora, financijske kazne za inspektora ukoliko se utvrde nepravilnosti pri provođenju lovnih inspekcija te gubitak prava na obavljanje lovnih inspekcija u slučaju ponovljenih nepravilnosti, tj. prekršajnih odredbi koje se odnose na rad lovnih inspektora. Prihvaćen Sve navedeno već je regulirano drugim propisima.
201 eleonora hrupelj VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 73. Živim u lovištu Usred lovišta je cesta. Asfaltirana, sa javnim prijevozom. Pored kuće „put životinja“ Tko odgovara za štetu ako automobil nastrada zato jer je divljač pretrčavala svojim putem a preko te ceste? Primljeno na znanje Postoji i osiguranje vozila od naleta na životinje.
202 eleonora hrupelj VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. Podržavam prijedlog Stavka 1 Nedopustivo je da se privatno zemljište daje u najam bez odobrenja vlasnika, naknadu od najma uzimaju institucije koje nisu vlasnici zemljišta, a sukladno ovom članku, vlasnik zemljišta je dužan o svom trošku poduzimati radnje da bi zaštitio svoju imovinu Nedostaje stavak 3. Riječ „oštećenik“ ovdje zamijeniti vlasnik ili korisnik imovine jer dok šteta nije nastala nije oštećenik. Definirati mjere – jer se vjerojatno zna što se neće priznati u odšteti, pa tako i što se priznaje Nije prihvaćen već odgovoreno
203 eleonora hrupelj VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 70. Podržavam stavak 3. iza riječi uzrok dodati „stradavanje u prometu“ te Stavak 2 - nejasno je tko su "drugi sudionici lova" Nije prihvaćen već odgovoreno
204 eleonora hrupelj VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 69. Precizirati – naročito ono što je u koliziji sa člancima ovog prijedloga zakona – ministar , nadležno tijelo? Nadležno tijelo – Ne postoji u članku 6 - definirati Precizirati -Kome je namijenjena provedba rješenja iz stavka 3. točke 3., odnosno tko izvršava to rješenje Prihvaćen Primljeno na znanje.
205 eleonora hrupelj VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 68. nedorečen – što se podrazumijeva pod sve neophodne mjere? Djelomično prihvaćen Dalje u narednim člancima se opisuju mjere.
206 eleonora hrupelj VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 67. podržavam prijedlog Stavci 6., 7. i 8. - točno navesti zakone, podzakonske akte i propise na koje se odnosi. Stavka 2 – tko će tražiti oznake? A ako se nešto tavkvo dogodi , odmah obavijestiti policiju pozvati se na ovaj članak i dužni su odmah izaći na teren i ispostaviti zapisnik u najkraćem mogućem roku Nije prihvaćen Onaj tko upravlja predmetnom površinom,PZD.
207 eleonora hrupelj VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 61. podržavam prijedlog stavak (1) izmijeniti u - U lovu se smiju koristiti čistokrvni lovački psi registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza sa priznatom međunarodnom rodovnicom i položenim potrebnim radnim ispitom za lov određene vrste divljači u tom slučaju možete izbaciti članak 3 Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje.
208 eleonora hrupelj VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. podržava, slijedeće predložene izmjene stavak.7.2. puholovka uzrokuje potpuno nepotrebnu bol pri usmrćivanju životinje.. stavak 7.3. riječ "živa" zamjeniti sa "neozljeđena". te "...Osnivanje registra u kojem bi se najavio svaki lov u nekom lovištu. Lov bez prijave smatrao bih krivolovom..." Objašnjeno u komentarima Djelomično prihvaćen Bespotrebno osnivanje registra. Ostalo će se razmotriti.
209 eleonora hrupelj VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. Podržavam Klemenac i Lilith i predlažem izbacivanje stavke 2 nastave i istraživanja te prirdbe neka se odvijaju u skladu sa prirodnim ciklusima Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
210 eleonora hrupelj VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 54. podržavam Futuru St. 2. - Treba skratiti rok za naknadno izdavanje pismene suglasnosti na 48 sati, kako bi se izbjegle manipulacije. Iz istog razloga treba propisati način dokazivanja da su hitne mjere morale biti poduzete. Primljeno na znanje Zakon se piše za poštene, manipulacije su uvijek moguće.
211 eleonora hrupelj V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 51. podržavam prijedlog profesionalizacije i članak uskladiti sa zakonima RH jer točka 4 - lovočuvar nema ovlasti iutvrđivanja identita i oduzimanja sredstava za lov pa mu nemojte niti nametati ono što zakonski uopće ne smije napraviti Ili u skladu sa zakonima RH nađite način kako ćete ga ovlastiti za sve navedeno Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
212 eleonora hrupelj V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. u stavku (1) dodati ....ili osoba koja je tijekom najmanje srednjoškolskog obrazovanja završila odgovarajući nastavni program iz lovstva Nije prihvaćen Precizirano u drugom članku.
213 eleonora hrupelj V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Stavka 2 - ....... udaljenost od nastambe, odnosno od stada. OBAVEZNO DODATI "i vlasnika" U lovištima diljem Hrvatske (a CIJELA Hrvatska je jedno veliko lovište jer gdje jedno završi drugo počne) nisu samo stada i pastirske nastambe nego i građani koji sijeku drva u svojoj šumi, šetaju prirodom sa svojim psima po svojoj zemlji itd, itd . a poneki lovci bi mogli početi tumačiti da građanin sa psom ne smije ući dublje od 300 metara u šumu 3 - Postupanje sa psima i mačkama koje se zatekne na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici (dakle obaveza za SVE nalaznike a ne samo lovce) su ih dužni zbrinuti sukladno Zakonu o zaštiti životinja, Pravilniku o skloništima za napuštene životinje te Pravilniku o obaveznom označavanju pasa'' 4 - 'Psi i mačke smiju slobodno boraviti u lovištu ako se nalaze na posjedu svog vlasnika 5 - Lovoovlaštenik nema pravo u lovištu ukloniti pse i mačke koji se kreću po privatnom zemljištu uz pratnju vlasnika zemljišta. 6 - Ukoliko se ukloni pas i mačka koji je u vlasništvu vlasnika zemljišta, lovoovlaštenik je dužan vlasniku psa i mačke isplatiti naknadu Nije prihvaćen već odgovoreno
214 eleonora hrupelj V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 43. podržavam Futuru Dodati: "Zabranjeno je uvođenje novih vrsta na otoke , osim ako njihovo uvođenje ima za cilj očuvanje ili spašavanje eko-sustava otoka'' što se čini nakon provedenih znanstvenih istraživanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje
215 eleonora hrupelj IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Nije prihvatljivo da podaci iz lovnogospodarskih planova nisu javno dostupni Nije prihvaćen već odgovoreno
216 eleonora hrupelj IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 38. stavku 2 izbaciti nelovne površine nikako ne mogu potpadati pod lovnogospodarske planove Nije prihvaćen Na površinama gdje je zabranjen lov, odnosno na njima nije ustanovljeno lovište može se očekivati pojava divljači koja može nanijetu štetu, ugroziti zdravlje ljudi i drugih životinja. Svjedoci smo sve češće pojave divljači u gradovima i na površinama na kojim nije ustanovljeno lovište. Bez donesenog programa zaštite divljači niste u mogućnosti provesti ni jednu mjeru kojom bi tu vrstu izmjestili ili otjerali s površine na kojoj primjerice ugrožava zdravlje ljudi ili imovine.
217 eleonora hrupelj IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 37. Izbaciti – neprimjenivo, neprecizirano, mogućnost manipulacija i zaobilaženja zakona Nije prihvaćen Ne znamo na što se odnosi komentar.
218 eleonora hrupelj III. PRAVO LOVA, Članak 31. Stavak 3 -Izbaciti direktnu pogodbu Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da direktna (izravna) pogodba mora ostati.
219 eleonora hrupelj III. PRAVO LOVA, Članak 28. Uskladiti koristenje tudjeg (privatnog) vlasnistava sa odredbama Ustava Republike Hrvatske i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nije prihvaćen Nacrt je usklađen s Ustavom i navedenim Zakonom.
220 eleonora hrupelj III. PRAVO LOVA, Članak 26. Precizirati Stavak 2 – Općenito neuredno provodi? Nije prihvaćen Već odgovoreno u prijašnjim komentarima.
221 eleonora hrupelj III. PRAVO LOVA, Članak 24. podržavam prijedlog Stavak 1. Promijeniti (važeći zakoni o RH o privatnom vlasništvu) : "Prije sklapanja ugovora o zakupu prava lova, davatelj zakupa prava lova je dužan dostaviti nacrt ugovora s odlukom o davanju zakupa prava lova na lovištu, te suglasnost fizičkih osoba- vlasnika ili posjednika zemljišta na kojem se ustanovljuje lovište na prethodno mišljenje nadležnom državnom odvjetništvu Republike Hrvatske Prihvaćen Ne daje se pravo vlasništva ni privatna zemlja u najam, nego se daje pravo lova.
222 eleonora hrupelj III. PRAVO LOVA, Članak 23. podržavam slijedeće prijedloge Članak 23. je u suprotnosti sa Člankom 20. Na ovaj način se ne mora nikada provesti javni natječaj ako se stalno u zadnjoj godini zakupa jednostrano produži ugovor dotadašnjem zakupniku prava lova No ako ostaje onda Stavak 2 treba glasiti: Ugovor o zakupu prava lova neće se produljiti ako lovozakupnik ne provodi ili ne ispunjava mjere i radnje propisane ugovorom i ovim Zakonom Nije prihvaćen Već odgovoreno u prijašnjim komentarima.
223 eleonora hrupelj III. PRAVO LOVA, Članak 21. Stavak 3, točka 2 – precizirati stručnu osobu, organiziranu lovočuvarsku službu minimalno jedan lovočuvar na 1000ha lovišta Stavak 3, točka 4 definirati umjesto „periodički“ u „najmanje jednom godišnje“. dodati: 5. po potrebi u suradnji s javnim ustanovama za zaštitu prirode održavati stanje staništa u sukladno s posebnim propisima za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Stručna osoba je uređena člancima 47.-50. ovoga Nacrta. Lovočuvarska služba je uređena člankom 51. ovoga Nacrta. Davatelj prava lova će ugovorom odlučiti hoće li taj period biti godišnje ili mjesečno, zakonom je propisana obaveza. Predmetno je uređeno propisima o zaštiti prirode.
224 eleonora hrupelj III. PRAVO LOVA, Članak 19. podržavam slijedeće Stavak 2 Dodatak: Pravo lova oduzima se osobi koja je osudjena za krivolov i isti se ne moze registrirati kao lovac u drugom lovackom drustvu. I kojoj nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja navedenog u članku 83.ovoga Zakona, odnosno dok nastupi rehabilitacija po sili zakona Stavak 4 - brisati „do sada“ jer je termin nepreciznan i suvišan. Djelomično prihvaćen Odredbe jednostranog raskida ugovora propisane su člankom 26. Nacrta i uključuje ako se lovozakupnik služi pravom lova protivno Zakonu. Ovaj Zakon ne uređuje djelovanje udruga. Prihvaćeno.
225 eleonora hrupelj II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 17. Podržavam komentare Stavak. 2. Treba brisati, jer (u praksi) potiče krivolov. U slučaju ugroze od strane divljih životinja i ako humano preseljenje nije pokazalo rezultate ministar uvijek može donijeti odluku za to. U stvari cijeli članak je nedorečen Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na komentarima i na promišljanjima, ista ćemo uzet u razmatranje kod izrade konačne verzije Zakona
226 eleonora hrupelj II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 16. Precizirati tko odeđuje naknadu a definitivno se mora piteti i vlasnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje
227 eleonora hrupelj II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Podržavam prijedlog u komentarima Stavak 6 Dodati Zajedničko lovište može biti ustanovljeno na pojedinom zemljištu isključivo uz pisanu suglasnost i postojanje odgovarajućeg ugovora između korisnika zemljišta (vlasnik ili posjednik zemljišta, u skladu s člankom 6. ovog zakona). I budućeg lovozakupnika kojim se definiraju prava i obveze obje stranke u postupku." Primljeno na znanje Primljeno na znanje
228 eleonora hrupelj II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Podržavam prijedlog/e Dopuniti -Postupak ustanovljenja, izmjene granica i ukidanja državnog lovišta pokreće Ministarstvo, uz ishođenje stručnog mišljenja Hrvatske agencije za prirodu i okoliš, te suglasnost Ministarstva zaduženog za zaštitu prirode. Stavak 7 - izbaciti dio teksta "više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za korištenje prava lova". Ako vlasnik nije platio naknadu lovište se ukida. Vrlo jednostavno i nedvosmisleno. Stavak 8 – brisati Uskladiti sa Ustavom i važećim zakonima RH Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
229 eleonora hrupelj II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Slažem se sa prijedlogom Predlažem dodati stavak: (4) Vlastito lovište može biti ustanovljeno na zemljištu drugog vlasnika isključivo uz pisanu suglasnost korisnika zemljišta (vlasnik ili posjednik zemljišta, u skladu s člankom 6. ovog zakona). I sve usklađeno sa važećim hrvatskim zakonima Primljeno na znanje Primljeno na znanje
230 eleonora hrupelj II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Stavak 2 – dodati tako da su jasno uočljive - granice Primljeno na znanje Primljeno na znanje
231 eleonora hrupelj II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Stavka 3 Izbaciti – Skupina otoka Izigravanje – „spoji“ se par hridi a na kojima se uopće ne lovi i evo manipulacija a životinje ionako nemaju kamo za razliku od kopna a još može na kraju ispasti da na kopnu na 1000ha je jedno lovište a na otoku 2 lovišta. Jedno je sasvim dovoljno U stvari, na otocima bi potpuno zabranila lov, osim u iznimnim slučajevima a što se uvijek da riješiti ministarskom odlukom. Stavka 6 – podržavam izbacivanje stavke a Hrvatsko društvo za zaštitu ptica je to argumentirano objasnilo Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
232 eleonora hrupelj II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Dodati: "Zabranjeno je ustanovljavati lovišta na privatnom posjedu bez pristanka vlasnika posjeda.'' Uskladiti sa već navednim važečim zakonima o privatnom vlasništvu Dodati: svako lovno područje za vrijeme lova mora biti ogradjeno jasno vidljivim znakovima da je lov u tijeku Mnoga lovišta uoće nisu označena, i dodatno u „moje“ lovište se ulazi sa svih strana i sa hrpom puteva i građani nemaju pojma kada je lov Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, a prijedlozi ni primjedbe u smislu ograđivanja su neprovedive na svim površinama na kojima su ustanovljenja lovišta.
233 eleonora hrupelj I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Vraćanje životinja na popis divljači za lov nikako bez studije i dokaza da čine štetu i koliku, Nije prihvaćen Ovi komentari nemaju obilježja primjedbe.
234 eleonora hrupelj I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Stavka 5 – vlastito lovište Precizirati „vlastito“ zemljište – ovako postoji mogućnost malverzacija Mislim da je dobar prijedlog - "... Sukladno tome, potrebno je u definiciji br. 4 pojam “vlastito zemljište” brisati, te dodati novu rečenicu koja glasi: “Uzgajalište divljači može se ustanoviti isključivo na zemljištu koje je u vlasništvu pravne ili fizičke osoba koja uzgajalište uspostavlja”. Stavka 13 – korisnik zemljišta Precizirati – najmanje što možete a i morate je uskladiti sa ostalim važećim zakonima Republike Hrvatske – kao što i postoji komentar/podsjetnik Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Ustavnim pravima vlasnistva, Porezni zakon Stavka 18 - lovočuvar i 19 stručna osoba Dodati kod oboje - "...Osoba koja je tijekom svog obrazovanja položila odgovarajuće gradivo iz područja lovstva ili pravna osoba registrirana za lov ili fizička osoba (obrtnik) registrirana za lov koja obavlja stručne poslove u provedbi lovnogospodarskih planova..." Stavka 22 - Naselje Bi trebalo biti definirano po ovom prijedlogu "...stalno ili privremeno naseljen objekt ili skupina objekata stambene namjene sa pripadajućom okućnicom, bez obzira na veličinu. Svaki objekt namjenjen ljudskom stanovanju ili drugoj upotrebi u nekoj mjeri onemogućava prirodnu migraciju, kako krupne, tako i ostale divljači..." podržavam već napisano ali da potvrdim Stavka 23 - Evidencija Ovu definiciju je potrebno nadopuniti da glasi: “elektronička evidencija lovišta ustanovljanih u Republici Hrvatskoj i svih drugih podataka koji proizlaze iz Zakona o lovstvu.“ – sa svim podacima a koji proizlaze iz Zakona o lovstvu – slažem se komentarom kod samog članka Stavka 24 – uvođenje divljači u lovište Čemu uvoditi divljač izvan njenog prirodnog staništa. Sa kojom će poslije biti problema. Ovo uskladiti sa Zakonom o zaštiti prirode Definirati i precizirati što je točno držanje divljači u kontroliranim uvjetima – gateri nisu Stavka 25 - . unošenje divljači u lovište Izbacitistavku. Zašto i otkuda unositi divljač? Kako je divlajč nestala iz lovišta? Prevelikim „izlovom“ . Postoji plan gospodarenja. Dopuniti – nove stavke Stavka 26 – lovački psi Dopuniti - čistokrvni psi registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza sa priznatom međunarodnom rodovnicom i položenim radnim ispitom. Ako se u Zakonu pozivamo na Europsku uniju čiji smo član, tada bi se trebali što se tiče pasa pozivati na Međunarodni kinološki savez ( FCI ) čiji smo također član! 27. Krivolov – sve radnje kojima se krše odredbe ovog Zakona, a za koje su odgovorne pravne ili fizičke osobe koje su stekle pravo lova sukladno odredbama ovog Zakona. 28. Lovokrađa - sve radnje kojima se krše odredbe ovog Zakona, a za koje su odgovorne pravne ili fizičke osobe koje nemaju pravo lova sukladno odredbama ovog Zakona. Primljeno na znanje Predlagatelj zakona smatra da su ovo trenutačno najbolje definicije dio kojih je kasnije detaljnije razrađen sukladno potrebi.
235 eleonora hrupelj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Poštovani Prvo hvala što ste maknuli iz zakona uklanjanje tumačenje kao dozvolu za ubijanje pasa i mačaka u lovištu, te da je lov lukom i strijelom i dalje zabranjen u Hrvatskoj. Na dalje , u cijelom zakonu gdje god da postoji treba maknuti članak "....Protiv rješenja iz stavka xyz. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor...." Jer je Pravo na žalbu zajamčeno je Ustavom, Konvencijom i Općom deklaracijom o ljudskim pravima Nadalje vezano uz maloljetnike, iako nisam na to naišla ali sam možda propustila uočiti – ako nema u zakonu obavezno staviti da maloljetne osobe ne smiju uopće prisustvovati lovu a da im ni pristup lovačkom ispiti nije dozvoljen do – 21-ve godine. Nije prihvaćen Hvala na komentaru. Upućujemo Vas da je pravo na pravni lijek zajamčeno pozitivnim zakonskim i drugim aktima, a upravni spor je također jedan od pravnih ljekova kao i žalba. U Republici Hrvatskoj se postaje punoljetnim s 18 godina, a sam položeni lovački ispit ne daje automatski pravo ikakvoga lova. Ovo pitanje će se svakako razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
236 Ema Buljubašić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Apsolutno je nedopustivo vraćanje dabra na listu divljih životinja koje je dopušteno ubijati, s obzirom da je dabar izumro s naših prostora (te ga je radi toga država morala ponovno uvoditi u prirodu). Isto tako i vraćanje vuka na popis je naprosto skandalozno! Vuk je ugrožen od strane lovaca toliko da ga je bilo potrebno proglasiti zaštićenom vrstom. To je očit dokaz da se lovci ne vode zdravim razumom i potrebno ih je zakonskim mjerama ograničiti i onemogućiti u masakriranju divljih životinja (što očito žele). Vuk treba ostati zaštićen! Nije prihvaćen Dabar je oduvijek divljač, ovim Nacrtom nije "vraćen" na popis, a niti je vuk predložen kao divljač.
237 Ema Buljubašić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Podržavam (2) Otvoreno lovište ne može biti manje od 1000 ha. Pod (3) obavezno izbaciti "ili skupini otoka" jer omogućuje manipulaciju i izbjegavanje primjene zakona. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
238 Ema Buljubašić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti zadaća je parkova prirode, nacionalnih parkova i organizacija za zaštitu životinja i nikako nije kompatibilna s lovom. Djelovanje lovaca samo narušava ekološku ravnotežu jer lovci manipuliraju divljim životinjama kako bi udovoljili svojim hirevima, a ne na dobrobit životinja. Lov je tradicionalna ljudska djelatnost jednako kao i obitavanje u spiljama i umiranje u dobi od 25 godina. Nijedno od navedenog nije za pohvaliti se u 21. stoljeću. Vrijeme je da ovladamo i ponosimo se vještinama bar malo naprednijim i civiliziranijim od ubijanja životinja. U svakom slučaju to što još postoje ljudi koji inzistiraju na bavljenju tako zastarjelim i nepotrebnim barbarskim djelatnostima ne govori ništa lijepo ni dobro o nama svima kao društvu te se nikako ne smije zakonom legitimirati kao tradicija ili baština. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
239 Ema Buljubašić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Zahvaljujem se Ministarstvu što stoji pri zabrani lova lukom i strijelom! Takav je lov krajnje nehuman. Gađanje lukom i strijelom već postoji kao sport i nitko ne brani entuzijastima da se time bave u za to predviđenim prostorima (streljane). Zabrinjavajuće je koliko je dugačak popis nehumanih metoda ubijanja i sakaćenja životinja koje je bilo potrebno zabraniti zakonom! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
240 Ema Buljubašić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Apsolutno je nedopustivo ustanovljavati lovište na privatnom posjedu bez pristanka vlasnika!!! Ne razumijem uopće kako se o ovome raspravlja jer ne vidim ništa sporno. Privatni posjed je privatni posjed. Vrlo je jednostavna stvar. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
241 Ema Buljubašić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Apsolutno je nedopustivo ustanovljavati lovišta na privatnom zemljištu bez pristanka vlasnika zemljišta!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
242 Ema Buljubašić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. 300 odnosno 200 m je premala udaljenost da bi se to moglo nazvati "zaštitni pojas". Ako netko puca na 200 m od mene sasvim sigurno se neću osjećati zaštićeno! Zbog sigurnosti ljudi i životinja molim vas da povećate zaštitni pojas na barem 1 km. Ukoliko bi zbog toga došlo do nestanka nekih lovišta očito na tom području nema mjesta za lovište. Zaštita ugroženih životinjskih vrsta provodi se proglašavanjem zaštićenih zona poput parkova prirode, nacionalnih parkova i slično, a ne čuvanjem lovišta. Lovište ne štiti divlje životinje, samo omogućuje njihovo maltretiranje i ubijanje. Lovci ne brinu za životinje već za vlastiti užitak u ubijanju i vlastitu mogućnost da isti užitak ostvare i nagodinu, pa zato i samo zato dopuštaju životinjama da se razmnožavaju. Daleko smo od govora o ukidanju lova, ali sada kada govorimo o nužnom i potrebnom zaštitnom pojasu između lovišta i naselja molim vas nemojte kao argument navoditi besmislice poput "ako nestane lovište nestat će i neke divlje životinje". Briga o ugroženim životinjama provodi se širenjem programa za njihovu zaštitu, osnivanjem parkova prirode itd. Ponavljam, zaštitni pojas potrebno je proširiti prvenstveno zbog sigurnosti ljudi koji žive u naseljima u blizini lovišta! Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav a prijedlozi su zakonski neutemeljeni i na terenu neprovedivi.
243 Ema Buljubašić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zahvaljujem se Ministarstvu što je ukinulo dozvolu uklanjanja/odstrela pasa i mačaka koji su se nedužni zatekli na području lovišta. Psi nisu divljač i u slučaju da se zateknu na području lovišta lovac je odgovoran zaštititi psa, uhvatiti ga i zbrinuti te što prije pronaći vlasnika te u slučaju da pas nije čipiran predati ga na brigu skloništu za pse. Drugim riječima lovac je dužan uhvatiti i zbrinuti psa u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja, a vlasnika psa treba kazniti novčanom kaznom u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja. Sve potencijalne negativne posljedice kretanja pasa u lovištu po divlje životinje (zarazne bolesti, paraziti...) lovci trebaju spriječiti pravovremenim hvatanjem psa i vraćanjem vlasniku, a nikako ne odstrelom. Briga za dobrobit divljih životinja ne može biti izlika za ubijanje domaćih životinja/ljubimaca. Odredba o zabrani kretanja životinja na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika je potpuno besmislena, vlasnik psa mora biti u mogućnosti pustiti psa da se slobodno kreće privatnim posjedom bez obzira na veličinu privatnog posjeda, a ne samo 300 m od nastambe. Lovište ne smije biti na 300 m od nastambe. Dozvola pucanja na bilo koju životinju na udaljenosti od 301 m od nastambe ugrožava ljude koji tamo borave. 300 m nije sigurna udaljenost, lovište bi moralo biti barem 1 km udaljeno od granica privatnog posjeda i/ili naselja (ako ne i više!) kako lov ne bi uznemiravao i ugrožavao i ljude i domaće životinje/ljubimce. Čudi me što su u ovom članku navedene mačke. Domaća mačka nije divljač i prema tome ne smije se ustrijeliti ni pod kojim uvjetima. Ako lovac nije sposoban identificirati životinju na koju puca očito nije kvalificiran za rukovanje vatrenim oružjem. Ako lovac kao izliku za pucanje na domaću mačku navede da se osjećao ugroženo onda očito nije kvalificiran za hodanje po ulici bez nadzora. Nije prihvaćen već odgovoreno
244 Emanuel Starčević I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Vuk (Canis lupus) uvrstiti ga u lovnu osnovu pravnih osnova stečevine EU; 1.Povreda ravnopravnosti ruralnih stočara Hrvatske koji za razliku od EU sjevernjaka moraju se boriti sa ovom štetočinom te pojačavaju svoje svakodnevne troškove iscrpljujući; ljudske, materijalne i financijske resurse uz sve administrativne brige poslije vučjih pokolja (ako su sjeverni EUropljani toliko željni vuka u našoj uniji neka štete automatizmom plate ili ćemo im mi nekoliko čopora pustiti u nacionalne parkove da ih ekološki oplemenimo). 2. Sudjelovanje osoba koje ŽIVE na području s vukom mora biti obveznu pri donošenju odluka o vuku i to u večinskom udjelu jer nije demokratski da odluke o vuku donose ljudi koji nisu u suživotu s njime. Ima i narodna o tuđim gloginjama koja je ovdje prigodna.3.Lovačka etika nalaže lovcima da štiti ljude od divljih životinja i ne uvrštavanjem vuka u lovne osnove lovce se sili na kukavičko ponašanje.Finacijski nije fer da sjeverne EU kolege lovci koji nemaju i ove organizacijske probleme i štete da su u odnosu na nas koji imamo sva tri predatora naš proizvod je skuplji pa treba dodatno razmisliti i finacijski potkrijepiti taj europski ekološki duh i solidarnost. Zbog svega argumentiranog predlažem da se Vuk i RIS uvrste kao lovna divljač, Europskoj komisiji elaborirati prijedlog o europskoj ekološkoj solidarsnosti jer nije fer da naši poduzetnici trpe ogromne sigurnosne standarde, velike štete a oni ne neka se uvode lovačka solidarnost za držanje velikih zvijeri i svi EU lovci neka uplačuju u taj fond, središte te agencije neka bude u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Vuk i ris su strogo zaštićene vrste i nisu predmet ovoga Nacrta.
245 Eni Zanetti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam dio u članku 58. kojim se zabranjuje lov lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Ne podržavam zakon koji ubija nevine životinje, koji potiče uzgoj nečega da bi se istu ubilo! To je krajnje primitivno i nepotrebno. Izlike da se povećava turizam je krajnje sramotan jer Hrvatska ima toliko toga za ponuditi osim pušaka i krvi , pa zar nismo dosta rata imali?! Dok se u drugim zemljama ovakve stvari zabranjuju i gotovo gase, Hrvatska opet tamo gdje ne treba. Pozivam nadležne da svakako odbace ovakve ideje i da osvjetlamo obraz ukidanjem ovakvih ideja kao što smo ukinuli zabranu uzgoja životinja radi krzna. Zaštita životinja i edukacija ljudi, zajednički suživot je potreban i moguć. Hrvatska može bolje, pozitivnije, svjesnije, bez nasilja i krvi nedužnih životinja! Nije prihvaćen Osobni stav o lovu općenito. Već odgovoreno.
246 Filip Mak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Lovstvo treba općenito zabraniti, jer se je čovjek kroz tisućlječa razvijao da bi sam sebi mogao uzgojiti hranu i samim tim lovstvo je nepotrebno...U Hrvatskoj je skoro svaki lovac i krivolovac, to jejedna jako zanimljiva činjenica...I s obzirom da je čovijek dovoljno razvijeni da sam sebi uzgoji hranu, lovstvo je samim time nepotrebno kao što sam već rekao i lovstvo je dokaz primitivizma i svodi se samo radi nečijeg užitka za ubijanjem...a što se tiče toga da lovci kao brinu o životinjama, to su gluposti jer životinje nisu glupe i znaju same do hrane doći, a njima je u interesu da te iste životinje ostanu na tom mjestu samo da bi ih mogli ubiti....a lovni turizam bolje da ni ne spominjem znači to je jedna obična gadost zvati strane lovce i naplačivati im za ubijanje fuj.... Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
247 Freakvencija VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Izražavamo podršku i zahvalnost Ministarstvu što člankom 58 štiti prava životinja te lov lukom i strijelom - koji je jedan od najnehumanijih oblika lova, jer sakati životinje koje potom tjednima same umiru u agoniji - ostaje zabranjen u Hrvatskoj! Nadamo se u budućnosti vidjeti više ovakvih humanih rješenja koja štite živote svih živih bića, a napose slabijih i nevinih, poput životinja, čija je sreća ljudska odgovornost. Zahvaljujemo Ministarstvu što štiti nesmetanost života svih živih bića te se nadamo danu kad će svi oblici lova na životinje biti ukinuti. Prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
248 Freakvencija V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavamo Ministarstvo poljoprivrede što putem Zakona o lovstvu uklanja mogućnost ubijanja napuštenih i zalutalih pasa i mačaka. Nadamo se potpunoj zabrani lova, sakaćenja i ubijanja svih vrsta životinja. Podržavamo sve vidove onemogućavanja iskorištavanja životinja. Podržavamo prijedlog udruge Prijatelji Životinja da se članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
249 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pero Sabljak, svaka Vam čast. To je prava slika lovca, čuvara prirode punog ljubavi prema njoj i svemu živom u njoj. Vi znate da ono što volite ne ubijate inače bi bili licemjerni poput ovih koje prozivate. Lovac bez puške. Svaka Vam čast. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
250 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti III. PRAVO LOVA, Članak 26. Boris Katić, prije 100 godina kada je na otoku Cresu bilo višestruko više ljudi i ovaca, divlje svinje nisu preplivavale na otok i uništavale eko-sustav. Što se tiče ubijanja ovaca od strane divljih svinja, otočani posjeduju dokumentaciju, a i mi sm o u posjedu nekoliko fotografija. Uklanjanje alohtonih vrsta s otoka se MORA provesti nelovnim metodama (imunokontracepcija) na način kako se to provodi u svijetu. Za ovo je moguće dobiti sredstva iz EU fondova. Projekt MORAJU napraviti znanstvenici, a u provedbi MOGU sudjelovati i lovci u skladu sa svojom ljubavi i poštovanjem prema prirodi. Provedba ovakvog projekta može trajati 20 godina što nije dug period s obzirom da će u protivnom divlje svinje za 20 godina otjerati otočane s otoka, a bioraznolikost i osjetljivi eko-sustav otoka biti će nepovratno uništeni. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
251 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Marina, vuk ne smije biti na nikakvom popisu u ovom Zakonu, jer mora ostati strogo zaštićena vrsta. Medvjed, divlja mačka i dabar se nalaze u članku koji spominjete zato što ih je dozvoljeno ubijati prema određenim kvotama koje se donose svake godine tzv. planom gospodarenja medvjedom. pa ih je dozvoljeno ubiti određen broj. Vjerojatno ste se zbunili zbog čitanja komentara lovaca koji navijaju da se vuk stavi na listu divljači kako bi se njime gospodarilo kao s medvjedom. Imate i mogućnost editirati svoj komentar :) Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
252 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. Primorsko-goranska županije, ne može se dodati vuka jer prema istraživanjima, populacija vuka je u opadanju. Ali da i nije tako, Hrvatska nije ulaskom u EU napravila rezervu za vuka i on je “striktno zaštićena vrsta”, i to se više ne može mijenjati. Da i nema te formalne situacije, lovci bi trebali biti svjesni da bi sa vukom kao divljači bili odgovorni plaćati i štete koje on počini. Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum.
253 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Viktor Šegrt, lovstvo je očito unosna gospodarska grana. Da bi se približili Europi kakvu lovci priželjkuju, treba krenuti od adekvatnog plaćanja vlasnicima zemljišta na kojem se ustanovljavaju lovišta. Neka to bude pola od 121 eura po hektaru vlasniku zemljišta (kad ste već dali ovakvu procjenu). Na taj način će se postići ciljevi koje navodite da im treba stremiti. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
254 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 89. Ines Šprljan, zakonima je predviđeno da svatko mora prijaviti njihovo kršenje. U Kaznenom zakonu postoji i odredba o nečinjenju, pa bi se moglo reći da ako ne prijavimo prekršitelja, da smo suučesnici. Pa ne može policija pokrivati svaki metar prostora. Ako ste na to mislili. Prihvaćen Komentar nema obilježje primjedbe.
255 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Prema istraživanjima, populacija vuka je u opadanju. Ali da i nije tako, Hrvatska nije ulaskom u EU napravila rezervu za vuka i on je “striktno zaštićena vrsta”, i to se više ne može mijenjati. Da i nema te formalne situacije, lovci bi trebali biti svjesni da bi sa vukom kao divljači bili odgovorni plaćati i štete koje on počini. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
256 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Zdravko i Ivan, također ne treba zaboraviti da su i zaštitnici životinja branili Hrvatsku. Neukusno je koristiti domovinski rat za vlastite interese. Nemate srama. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
257 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zdravko Banjšak, prošle godine na Velebitu je udar bure iščupao vrata kontejnera u kojem smo spavali i pas je od straha pobjegao. Bilo je 9 navečer, tražili smo ju i dozivali po planini do 2 ujutro, u 6 ujutro se vratila sama. U mojim je mislima bila rastrgana od medveda i vukova ali da je bio dan, najveći strah bi izazvala pomisao da su je ubili lovci. Dakle, nije svaki pas u lovištu zato što netko ne brine o njemu. One koji ne brinu treba kažnjavati, a ne pse. Darko Glanz, javna rasprava je javna zato što u njoj može svatko sudjelovati, ne samo pravnici. I bez brige, dobro smo proučili Zakon o zaštiti životinja i Kazneni zakon u dijelu koji se tiče životinja i prirode. Proučili smo i Ustav. a evo sada se bavimo i Zakonom o lovstvu. Nije potrebna posebno visoka inteligencija da bi se razumjeli zakoni. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
258 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 51. Tomislav Dumić, u potpunosti se slažmo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
259 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Lovnim inspektorima treba dati veće ovlasti, pa tako i ovlast provjere alkoholiziranih sudionika u lovu. Naime, radi se o osobama koje legalno nose oružje što predstavlja opasnost za živote ljudi i životinja. Primljeno na znanje Provjeru alkoholiziranosti u svakom trenuitku ovlašteni su provesti policijski službenici.
260 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Darko Ganz, a prema kojim bi se vi kriterijima izuzeli iz poštovanja Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti životinja? Ne smijete ubiti niti vlastitog psa ili mačku, a kamoli tuđeg ili napuštenog. Propisano je postupanje s izgubljenim i napuštenim psima i propisa se treba držati i konobar i ministar, pa se morate i vi. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
261 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Tomislav Dumić, zašto bi se nelovne površine obilježavale kad na njima treba zabraniti lov.A ako nema lova, nema niti opasnosti od lovačkih aktivnosti (pucanja) za stanovništvo. Primljeno na znanje Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
262 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Darko Glanz, ako je država ustanovila lovište na vašem zemljištu bez vašeg pristanka, to je protuustavno. Ali vi plaćate pravo lova, znači da ste pristali na taj aranžman. a pristali ste zato što u protivnom ne bi mogli ubijati divlje životinje koje su vlasništvo RH. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
263 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 98. Boris Katić država propisuje i provodi zakone, a udruge su građani koji su dužni prijaviti svakoga tko krši zakone. Kazneni zakon ima odredbu koja kažnjava i za nečinjenje. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
264 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 89. Boris Katić, svaki građanin RH, bio on učitelj, pop, lovac, ministar, poštar, stripziteta i prema važećem Zakonu o zaštiti životinja dužan je prijaviti pronađenu napuštenu životinju i postupati s njom kako Zakon propisuje. Nevjerojatno je da lovci nemaju pojma o Zakonu koji je na snazi već više od destljeća. Prihvaćen Komentar nema obilčježje konkretne primjedbe.
265 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 73. U zaštitnom pojasu oko naselja štetu bi trebala nadoknaditi država, tj. svi mi, to je cijena naše sigurnosti od pucanja lovaca. Nije prihvaćen Niste naveli na koji način. Uvođenjem novog poreza?
266 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. Boris Katić, slažemo se s uvođenjem dodatnog osiguranja za vozila. Jedino što je nejasno kad kažete da ne morate onda izbjegavati životinje i time riskirati život. Pa većina ljudi izbjegava životinje ne zbog štete na vozilu, nego impulzivno ne želi usmrtiti ili ozlijediti životinju! Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
267 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. Boris Katić, slažemo se da ovdje ima jako puno prostora za poboljšavanje i da bi se država trebala primiti posla na način kako predlažete - sadnju vegetacije koja odvraća divlje životinje od naselja. I konačno rješavanje problema otpada u RH je u svačijem interesu (čagljevi, medvjedi itd.). Također i održavanje kao i probijanje novih požarnih puteva. Ali sve to nije predmet ovog Zakona. Svakako bi se lovci trebali aktivno uključiti i u javne rasprave o zakonima koji su povezani i s njihovim interesima. I ne samo oni nego građani općenito. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
268 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 70. Boris Katić, pa kako to da se onda toliko ljudi žali da ne mogu naplatiti štetu nanesenu od divljači kojom LD-i upravljaju ili to traje godinama? Ako već nemaju pojedini LD-i sredstva, vidite unutar HLS-a kako da riješite svoje probleme. Npr. umjesto kupnje objekta od 1 milijun eura za elitni lovni turizam (Garešnica) kojem ionako 99% domaćih lovaca neće moći niti prismrditi, mogli bi takva sredstva preusmjeriti na isplaćivanje odšteta. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
269 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zdravko Bamjšak, a kako se preko nišana vidi da pas ima ili nema čip? Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
270 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Boris Katić, slažemo se sa svim što ste napisali o neodgovornim vlasnicima pasa (mačke su malo diskutabilnije sve dok se ne propiše obavezno čipiranje) i slažemo se s vašom osudom krvoločnog ubijanja životinja koje ste opisali. Za ovo najstrože kazne! Iako, kada bi se uklonio uzrok, prekinula bi se i ova rabota. Uklanjanje nelovnim metodama koje su imale uspjeha u svijetu (imunokontracepcija) je sigurno put k tome. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
271 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 67. Vrlo je važno da stavak 6. ostane u ovom Zakonu, jer se njime jasno daje do znanja da je prodala mesa od di ljih životinja ''na crno'' zabranjena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
272 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Vedran Slijepčević, prodaja mesa divljih životinja na crno je dokaz krivolova. Lovcima ovo nije jasno, nadamo se da zakonodavcu jest. Akcjski plan ne donosi rezultate, znači da ne djeluje. Nelovne metode su uspješno primjenjuju u svijetu (imunokotracepcija), nepotrebno je otkrivati toplu vodu, treba samo iskreno i pošteno krenuti u rješavanje problema i uz lovce kao operativce, uključiti znanstvenike na izradi i provedbi projekta. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
273 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti III. PRAVO LOVA, Članak 24. Valentino Hodak, u ''zaštitnom pojasu'' oko enklava u kojima žive ljudi, štetu treba nadoknaditi država, jer su divlje životinje dobro države. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
274 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Vedran Slijepčević, možda vi zaista i niste upućeni u stvari koje se događaju na otocima vezano za invazivne vrste i na koji je način eradikacija povezana s krivolovom. Jer, ubijanje svake divlje svinje na otoku stočari i poljoprivrednici pozdravljaju i to je jedan od raszloga zbog kojeg šute kad se meso prodaje mimo propisa, po kućama. Nipošto ne podržavamo uklanjanje invazivnih vrsta lovnim metodama. Naši otoci zaslužuju znanstveno utemeljene programe za uklanjanje invazivnih vrsta s otoka ali prvenstveno nelovnim metodama. Nama je jasno da zaštita prirode zahtjeva brze i učinkovite metode, dok dobrobit životinja inzistira na humanim metodama koje su spore. U svemu tome, lovce vidimo samo kao operativce na terenu koji nemaju gospodarski i rekreativni interes. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
275 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Krunoslav Pinter, nema ničeg kulturnog u ubijanju životinja. Što se tiče tradicijske baštine, vaš argument da je čovjek 99% svog postojanja lovac, bi značila da bi i ljudske djelatnosti poput sakupljanja plodova i poljoprivrede trebalo proglasiti tradicijskom baštinom. Čak se niti Englez i nisu usudili hajke na lisice proglasiti kulturnom baštinom, a tradiciju su pod pritiskom javnosti, 2004. konačno morali zabraniti. Štoviše, zabranjen je lov sa psima i na jelensku divljač, zečeve i kune. Ne mogu se sve zaostavštine iz prošlosti proglasiti tradicijom, pogotovo ako uključuju okrutnost nad drugim živim bićima. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
276 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Krunoslav Pintur, psi nisu krivi što su im vlasnici needucirani. Zatim, do sada su se jedino udruge intenzivno i bavile edukacijom. Novi Zakon o zaštiti životinja sada obavezuje i jedinice lokalne samouprave. A koliko su građani koji imaju pse u strahu od lovaca govori i to da se neki odlučuju na šetnju u okolici (Koprivnica ŠRC Šoderica) u pancirkama. Koštaju 750 kn, malo u odnosu na cijenu života. Sramota kakav se teror vrši nad jednakopravnim građanima RH. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
277 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. St. (8) Ako vlasnik zemljišta ne podnese zahtjev za ustanovljenje privatnog lovišta u roku iz stavka 2. ovoga članka, njegove površine će se pripojiti lovištima u skladu s odredbama ovoga Zakona. Nedopustivo je ustanovljavati lovišta na privatnom zemljištu bez pristanka vlasnika zemljišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
278 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 70. Boris Katić, štetu od požara izazvanu prirodnim putem bi trebalo naplatiti od osiguravajućeg društva. to znači da bi LD -i trebali osigurati svoje objekte i ostalo. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
279 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 67. Stavci 6., 7. i 8. - točno navesti zakone, podzakonske akte i propise na koje se odnosi. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
280 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Slažemo se sa svim navedenim organičenjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
281 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 57. Predlažem da se čl. nadopuni na način da se osim ustanovama omogućava i znanstve no-istraživački rad neprofitnim organizacijama (udrugama). Obrazloženje - neke zaštićene vrste su zaštićene samo na papiru al i se na terenu uistinu nitko njima ne bavi ili se bave ustanove koje se istraživanjem i i nastavnim radom bave samo djelomično - npr. broje ptice al i ih ne prstenuju, što je prepušteno udrugama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
282 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Vedran Slijerpčević, kao što piše u tekstu na linku koji ste spomenuli, a koji oipisuje slučaj u Ravnoj gori iz 2013. godine radilo se o dva ''čopora'' od 2- 3 psa i tom prilikom je LD Jelen apelirao na vlasnike pasa da ih drže pod konrolom. Dakle, i LD-u je bilo jasno da nisu krivi psi nego ljudi. Zakoni RH bi se treba li odnositi na sve građane RH, pa tako i na vlasnike pasa ali i na lovce. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
283 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Ve3dran Slijepćević, slažemo se da treba i ovaj problem regulirati ali ne na način da se metode eradikacije svode isključivo na lovne metode i ne da lovci imaju isključivo pravo i obvezu na temelju paušalnih procjena vršiti eradikaciju invazivnih vrsta. Treba propisati načine dokazivanja da je neka vrsta invazivna. U proti vnom, opet se potiče krivolov. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
284 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Davorin Garilović, nije vlasnik ali je posjednik divljači koja živi u lovištu koje ima u zakupu. Ne razumijemo što ste mislili pod ''SVIH' ' divljih životinja? Pa medvjedi, vukovi, divlje svinje i td. nisu čipirani niti imaju bilo kakvu oznaku koja bi upućivala na to koji od njih je u posjedu određenog LD-a. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
285 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Darko Glanz, nema nikakvih obrazloženja ni za, niti protiv. Alohtone vrste se očito ne uvode prema znanstvenim istraživanjima, nego prema kriteriju gospodarskog interesa (lovnog turizma). Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
286 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Darko Glanz, 30-ak divljih svinja je na Cres naseljeno 1985. godine (na lokaciju Tramuntana). S vremenom su provalile iz gatera i proširile su se otokom. Naeljene su i na otočić Zeča, a od tamo su viđene da plivaju prema Martinščici na Cresu. 2004. godine su lovci tvrdili da ih je ostalo samo 70-ak, a već 2005.su ih ubili 78, 2006. godine 88, a 2007. god. 151 divlju svinju, te zaključili kako ih ''ne mogu ukloniti u potpunosti, jer se stalno razmnožavaju.'' Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
287 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Darko Glanz, ne i ne! Lov po nama treba ukinuti, a zaštitom bioraznolikosti i zaštitom životinja bi se bavili znanstvenici. Tada ne bi bilo gospodarskog interesa koji je glavni interes lovstva. Naravno, naša želja je utopija. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
288 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Vedran Slijepčević, osim mamljenja pasa, postoje i puške za sediranje. Neka bogati HLS umjesto u kupvinu objekata za miljun eura za elitni lovni turizam (Garešnica) kojem većina hrvatskih lovaca ionako ne može niti prismrditi, izdvoji par tisuća eura za nabavku jedne takve puške po lovištu. Kao što smo već nekoliko puta rekli, dok ne bude znanstvenih dokaza o ugrožavanju divljači od strane pasa lutalica (stray dogs), a još ih nema niti o šteti od podivljalih pasa (feral dogs), neće biti argumenata za ubijanje pasa u lovištoma. Međutim, prijedlogom novog Zakona o zaštiti životinja predviđeno je niz mjera koje će efikasno (ako će se provoditi) riješiti problem napuštanja pasa. Za to neće trebati četvrt stoljeća, koliko se tvrdi (bez znanstvenih dokaza) da hibridi i divlji psi harače lovištima. Biti će dovoljno nekoliko godina. Mi smo po prvi put povjerovali da je to i u Hrvatskoj moguće. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
289 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 54. Lovni inspektori bi kao i mnogi drugi inspektori trebali biti na raspolaganju i vikendom, pogotovo zato što se lovne aktiv nosti većinom i održavaju vikendom. U doba mobitela nije problem organizirati dežurstva. Naravno, ako se ima volje i poštovanja prema prirodi i ljubavi prema životinjama koju gaje lovci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, sva dežurstva se plaćaju.
290 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Gospodine Bošković, hibridi postoje i u čemu je problem? Lovci sigurno nisu skupina koja je zainteresirana za očuvanje genofonda raznih vrsta i bioraznolikost. Npr. Na Cres je unesen muflon koji se pari s endemskom creskom ovcom i lovce ti hibridi niti najmanje ne brinu. Kako to? Gospodine Slijepčević, kao što kažu smjernice OIE, postoje razlike između pasa lutalica i ''podivljalih'' pasa. Smjernice su donesene sa ciljem smanjenja jednih i drugih , a prvenstveno da bi se suzbila bjesnoća. Zbog toga se upućuje na cijepljenje, označavanje i kastraciju pasa. Uskoro će se navršiti 5 godina od procjepljivanja lisica, i Hrvatska će vjerojatno biti proglašena područjem slobodnim od bjesnoće. Suština je da se psi koji se zateknu u lovištu ne smiju ubiti, jer mu ne piše na čelu je li se izgubio, je li napušten ili je ukraden. Pas nije kriv što se našao u takvoj situaciji i zato ga treba uloviti i smjestiti u sklonište kako je propisano Zakonom o zaštiti životinja. Ne razumijemo zašto to izaziva takav otpor. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
291 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 34. Mihael, bojim se da je starost jedinke moguće utvrditi tek nakon što ju se ubije. Osim ako im se prije pucanja ne pregledavaju zubi. Ili za jelene? Do kada traje spolna sposobnost jelena? Koliko dugo prosječno žive u prirodi gdje nisu ugroženi lovom, nego samo prirodnim predatorima, pa mogu svoje dobre gene prenositi dalje? Mislim da bi za vašu argumentaciju ovi podaci bili važni. Primljeno na znanje Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
292 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Odlično gospodarenje medvjedom je floskula. Medvjeda, zahvaljujuću dosadašnjem gospodarenju, ima previše. Plan je u početku bio odličan ali ga sada treba mijenjati. Međutim, nipošto ne na način da se poveća kvota odstrela. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe na ovaj Nacrt.
293 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Mihael, znanstvenici itekako imauj što raditi na terenu, samo što to u Hrvatskoj nije normalna pojava. Što se tiče brojnosti divljači, pa ne može se reći da lovci imaju evidenciju o tome. Nemaju je na otocima, a kamoli na kopnu, gdje divljač migrira. Zaista bi se u Zakonu trebalo više pozabaviti s tim problemom, pa da se ne daju paušalni brojevi tipa, ima 120 jelena, pa ih se slijedeće godine odstrijeli 220. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
294 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ivica, plašenje alarijom je nepotrebno. O njoj ste se vjerojatno dobro informirali, pa tim prije. Perite ruke i ne jedite sirovo meso. http://veterina.com.hr/?p=16524 Licemjerno je prozivati udruge za zaštitu životinja da se ne brinu za mladunce divljači koja strada od predatora, dakle udruge koje bi zabranile lov da mogu, dok se lovci brinu za divlje životinje zato da bi ih mogli ubijati. Da nema velikog novca u lovstvu, ne bilo niti lovaca, pa bi se zaštitom prirode bavili drugi za puno manje novca, a bez da ubijaju životinje. Također, dok se lovi na način da se ubijaju trofejni primjerci (najjače i najveće jedinke) i time uništava genofond divljih životinja, vi ste zabrinuti za genofond čaglja i divlje mačke. Očito tu nešto nije u redu s logikom. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
295 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Vedran, primjer ovih orlova je od prije nekoliko godina ali smo danas iz prve ruke saznali da se u Lonjskom polju (a sigurni smo da oni nisu izolirani slučaj) i dalje lovi olovnom sačmom. Ako se radi o kriv olovu , očito se ne može spriječiti, pa je i to još jedan razlog da se lov u PP-ima potpun o zabrani. Primljeno na znanje Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
296 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ivica, do sada je objavljen samo jedan znanstveni rad (2015.) i dva diplonska rada o hibridima čaglja i psa. Hibridi su sami po sebi vrlo zanimljivi znanosti i ne treba na njih gledati kao na vukodlake. Osim toga, ne postoji relevantno znanstveno istraživanje u Hrvatskoj o brojnosti ovih hibrida. Također, izgled hibrida u Slavoniji je opisan, pa se lovci mogu uputiti kako da ih razlikuju od pasa. Naravno, ako ima dobre volje. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
297 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Emanuel, s kojim podacima o štetama od vuka i risa raspolažete? Molimo poveznicu na relevantno istraživanje. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
298 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 54. St. 2. - Treba skratiti rok za naknadno izdavanje pismene suglasnosti na 48 sati, kako bi se izbjegle manipulacije. Iz istog razloga treba propisati način dokazivanja da su hitne mjere morale biti poduzete. Primljeno na znanje Odgovoreno već.
299 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. Treba točnije propisati što znači "traženje i dočekivanje'' divljači kako u kategoriju lovca ne po potpali ljubitelji prirode s fotografskim aparatom u ruci. Primljeno na znanje Propisano je. Ljubitelji prirode s fotoaparatom u ruci također u određenim i ne tako rijetkim slučajevima što iz neznanja što iz nemara, uznemiravanjem mogu prouzročiti štetu na podmlatku divljači i ostalih životinja. Nije za očekivati da baš svaki ljubitelj ima vrhunski teleobjektiv, ipak odredbe ovog članka se ne odnose na ljubitelje životinja pa kakav god fotoaparat imali.
300 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Katica, neka piše, jer po pozivu policije, alkoholiziranost se može utvrditi. Mnogo nas je susretalo lovce u alkoholiziranom stanju, a u ovom slučaju bi mogli pozvati policiju. Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum na kojem se iznose rasprave s drugim sudionicima.
301 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pozdravljamo brisanje iz Zakona sporne odredbe o dozvoli ''uklanjanja'' pasa i mačaka iz lovišta, jer su riječ ''uklanjanje'' lovci tumačili kao ''ubijanje'', iako ova riječ u hrvatskom jeziku ima značenje ''maknuti s tog mjesta i premjestiti'', a ne usmrtiti. U tom smislu je nedavno i donesena i prva presuda u kojoj je lovac osuđen zbog pucanja u psa. U članak treba dodati: - "Postupanje sa psima i mačkama koje se u lovištu nalaze bez nadzora, provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja.'' - ''Psi i mačke smiju slobodno boraviti u lovištu ako se nalaze na posjedu svog vlasnika.'' Nije prihvaćen već odgovoreno
302 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Općina Vojnić i Miheel Glavaš, ukanjanje pasa i mačaka iz lovišta može se vršiti samo fizičkim premještanjem iz lovišta na način kako je regulirano Zakonom o zaštiti životinja. Usmrćivanje je kažnjivo godinom dana zatvora prema Čl. 205. Kaznenog zakona. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
303 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 45. Zvonimir, prvi korak za smanjenje broja vrana je dostupnost hrane. to znači da treba čistiti smeće. Mihael, uklanjanje gnijezda nema nikavog učinka na smanjenje broja vrana, jer one zatim polažu nova jaja i tada mogu postati agresivne. Prirodna kontracepcija je da im se promućkaju jaja u gnijezdu. (što još nije naučio zagrebački Holding, jer se ne konzultira sa stručnjacima). Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum.
304 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 43. Dodati: "Zabranjeno je uvođenje novih vrsta na otoke , osim ako njihovo uvođenje ima za cilj očuvanje ili spašavanje eko-sustava otoka'' što se čini nakon provedenih znanstvenih istraživanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
305 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Nije prihvatljivo da podaci iz lovnogospodarskih planova nisu javno dostupni zbog zaštite komercijalnih interesa fizičke ili pravne osobe, ako se tvrdi da lovstvo nije samo komercijalni interes, već da mu je glavna zadaća očuvanje prirode i bioraznolikosti, što je interes svih građana RH: Nije prihvaćen bitni podaci odnosno podaci o smjernicama budućeg gospodarenja s divljači iz lovnogospodarskih planova jesu javno dostupni
306 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 37. Treba zabraniti lov divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta. Nije prihvaćen Lov divljači ne znači odstrjel, lov divljači obuhvaća više radnji kao što je traženje, dočekivanje, motrenje u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, vabljenje, praćenje, odstrjel i hvatanje žive divljači, puštanje ptica grabljivica, obuku lovačkih pasa, skupljanje uginule divljači i njezinih dijelova (rogovlja, koža i dr.) i skupljanje jaja pernate divljači. Tako primjerice ako s površina gdje nije ustanovljeno lovište želite izmjestiti neku vrstu divljači, provest ćete lov.
307 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti III. PRAVO LOVA, Članak 31. U stavak 1. dodati: "...može povjeriti mjeru zaštite divljači neprofitnim organizacijama koje se bave zaštitom prirode i divljih životinja." Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da se tako bitni poslovi mogu povjeriti samo pravnim osobama od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku.
308 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti III. PRAVO LOVA, Članak 26. Dodati u stavak 2. . ako se utvrdi kako je propustima lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači, bez opravdanih razloga, UVEĆAN fond pojedine vrste divljači IZNAD biološkog MAXIMUMA za tekuću godinu. Obrazloženje: Broj alohtone divljači na otocima (posebno Cresu) izmakao je kontroli, divlje svinje su odavno provalile iz gatera, ubijaju ovce, kolateralne žrtve trovanja su zaštićeni bjeloglavi supovi, uništava se ekosustav - svinje prevrću kamenje u potrazi za ličinkama, dolazi do erozije tla i pašnjaci se pretvaraju i goli kamen. Zatim, uništavaju usjeve, kulturnu baštinu (suhozide na Hvaru) , jedu endemske vrste kornjača, jaja ptica koje gnijezde na tlu, itd. Broj divljih svinja i dalje je u porastu. Primljeno na znanje Predmetni prijedlog je već reguliran odredbom članka 26. stavka 2. točkom 8.
309 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 17. Prijedlog izmjene: (1) Na površinama na kojima nije ustanovljeno lovište, divljač je dužan štititi korisnik te nelovne površine.'' St. 2. Treba brisati, jer potiče krivolov. Površine koje vlasnici ne žele ustupiti za potrebe lova, mogu ustupiti i neprofitnim organizacijama, po ugledu na druge primjere iz svijeta. Npr. u peruanskoj Amazoni država prodaje ili ustupa površine organizacijama za zaštitu prirode. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
310 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 16. x Primljeno na znanje Primljeno na znanje
311 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Pozdravljamo odredbu da lovište ne smije biti ustanovljeno na površini manjoj od 1000 ha neprekinutog zemljišta. Općinma Vojnić, zato što mi možemo biti bolji od Europe. Prihvaćen Hvala na komentaru.
312 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Dodati: ''Zabranjeno je ustanovljavanje lovišta u parkovima prirode'. Obrazloženje - primjer: U PP Lonjsko polje je dozvoljen lov osim na ptice (jedino se fazan smije loviti). Nastrijeljene fazane (i druge ptice u krivolovu) pojedu zaštićeni orlovi štekavci. Dolazi do trovanja olovom iz sačme kojojm su nastrijeljene ptice, pa se rađaju deformirani mladunci. Primjer: Dva takva orla su se nalazila u Grifon centru za zaštitu ptica grabiljivica, a sada su u udruzi AWAP. Mladunci su stigli iz Lonjskog polja, a nalazima koji su stigli iz jednog njemačkog laboratorija, ustanovljeno je da su im se roditelji otrovali, ili su mladunce hranili olovom. Orlovi su se rodili s krilima okrenutim naopačke i nikada neće moći letjeti. Prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
313 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Pozdravljamo odredbu da lovište ne smije biti ustanovljeno na površini manjoj od 1000 ha neprekinutog zemljišta. Međutim, ne slažemo se s odredbom da se na otoku s pripadajućim otocima smiju ustanoviti lovišta na površini od 500 ha. Prijedlog: izbaciti ''skupini otoka''. Obrazloženje: Mnogi naseljeni otoci su površine do 250 ha (npr Prvić) ali im se mogu pridodavati otočići i hridi na kojima ne žive niti ljudi, niti divljač. Na taj se način povećava površina loviš ta, ali se lovi samo na ''centralnom'' otoku koji je manji od 500 ha. Ovime se otvara put raznim manipulicaijama ali i stvara zakonski okvir za daljnje naseljavanje alohtone divljači na otoke. Otoci su osjetljivi eko-sustav s kojih u potpunosti treba ukloniti alohtonu divljač nelovnim metodama, te na njima treba zabraniti lov bez obzira na veličinu otoka, a neke otoke (npr. Cres) proglasiti parkovima prirode. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona. Napominjemo da se neustanovljavanjem lovišta na otocima ne sprječava prirodna migracija divljači.
314 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Dodati: "Zabranjeno je ustanovljavati lovišta na privatnom posjedu bez pristanka vlasnika posjeda.'' Obrazloženje: ''Vlasništvo predstavlja stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja. Dakle, riječ je prije svega o pravu i to o najopsežnijem i najjačem pravu unutar bilo kojeg pravnog sustava.'' Nije prihvaćen Temeljem odredbi članka 50. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, zakonom se mogu ograničiti poduzetnička sloboda i pojedina vlasnička prava radi zaštite interesa države, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Nadalje, u članku 52. Ustava pojedinačno nabrajaju prirodna dobra koja, ako se zakonom odredi da su od interesa za Republiku Hrvatsku, uživaju njezinu osobitu zaštitu. Među njima se izrijekom navode zemljište, šume, biljni i životinjski svijet. Odredbom članka 3. ovoga Nacrta određeno je da su divljač dobro od interesa za Republiku Hrvatsku što se, prema se sadržaju odredbi kao i zakona u cjelini, odnosi i na zemljišta na kojem divljač obitava (lovišta), jer su, prema definiciji iz članka 5. stavka 1. ovoga Nacrta divljač zakonom određene životinjske vrste koje slobodno žive u prirodi, na površinama namijenjenima za intenzivni uzgoj divljači ili za njezin uzgoj i razmnožavanje. Prema članku 6. stavku 1. točki 1. lovište je definirano kao određena površina zemljišta koje je zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova. Izravna ustavna osnova za zakonsko uređivanje poslova gospodarske funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači (uzgoj, zaštita, lov, korištenje divljači i njezinih dijelova) jest odredba članka 52. stavka 2. Ustava, prema kojoj se zakonom određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.
315 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 34. Darko Podravec, upravo tako kako kažete bi trebalo i biti. A ne da se ubijaju trofejni primjerci, oni najveći i najjači i time uništava genofond divljači. Ali naravno, koliko bi onda uopće lovaca ostalo u lovačkim društvima? I na kojim to inozemnim turistima bi onda lovstvo zarađivalo, kad je glavna lovačka pobuda ubijanje zbog trofeja, a ne očuvanje prirode i bioraznolikosti? Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
316 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Apsolutno smo protiv vaćanja dabra, divlje mačke na popis divljači. Pretpostavljamo da među ovim vrstama ima još onih koje bi trebale biti na popisu zaštićenih vrsta ali o tome neka komentiraju upućenije udruge koje se bave divljim životinjama. Ono što je neprihvatljivo, a traži se u komentarima, je da se vuk stavi na popis divljači i time se omogući lov na njega. O povećanom broju hibrida vuka i pasa lutalica ne postoje znanstvena istraživanja. Nije prihvaćen Dabar i mačka divlja su i prema važećem Zakonu o lovstvu su na popisu divljači. Zanimljivo je kako potreba za znanstvenim/relavantnim istraživanjima ovisi o osobnim potrebama komentatora.
317 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Općina Vojnić, kažete: ''Dabar je životinja koja bespravno gradi građevine na državnoj imovini kojom gospodare Hrvatske vode i oni bi trebali biti uključeni u izradu posebnog plana za upravljanje dabrom i njegovim građevinama.'' Nejasno je trebaju li, prema vašem mišljenju, dabrovi biti uključeni u u izradu posebnog plana za upravljanje dabrom i njegovim građevinama, ili to trebaju biti Hrvatske vode, ili dabrovi trebaju tražiti građevinsku dozvolu. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
318 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Vedran Slijepčević, uklanjanje alohtonih vrsta se može provesti i nelovnim metodama koje bi trebalo predvidjeti ovim Zakonom. A naplata uklanjnja alohtonih vrsta onima koji su ih uveli? Npr. austrougarskom Ministarstvu poljovridede za unos mungosa na Mljet? Tko je pravni slijednik tog ministarstva? Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
319 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Slažemo se da nepunoljetne osobe nemaju što tražiti u lovu, niti nositi oružje. Iako smo protivnici lova i kojem ne vidimo ništa nostalgično niti romantično, nego zaostalo, tek s 21. godinom starosti osoba smije držati oružje u rukama. Mladost treba učiti i poticati da ne ubija i da štiti i poštuje prirodu i život u njoj. Treba joj omogući ti da na temelju znanosti čuva prirodu, a lov poslati u ropotarnicu povijesti . Prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
320 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Treba promijeniti čl. 6. st. 24. – brisati '' Uvođenjem u prirodu ne smatra se držanje divljači u kontroliranim uvjetima''. Držanje divljači u gaterima treba zabraniti. Obrazloženje: praksa na otocima pokazuje da lovci divljač nisu u stanju držati u kontroliranim uvjetima, što dovodi do ekocida, posebice na otocima (primjer je ekocid na otoku Cresu) Nije prihvaćen Smatramo da je navedena formulacija dobra i potrebna.
321 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Intenzivni uzgoj i razmnožavanje u svrhu lova nije očuvanje prirode i bioraznolikosti, nego njihovo uništavanje. Lovci ne mogu kontrolirati ovakav uzgoj, a najočitiji dokaz je katastrofalno uništavanje otoka Cresa. Uzgoj divljači u svrhu lova treba zabraniti. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
322 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Cilj Zakona bi bio puno kvalitetnije i humanije proveden kad bi se očuvanjem biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore bavili znanstvenici, čime bi izostala glavna funkcija lova - gospodarska i rekreativna, dok bi turistička ostala. Nije prihvaćen Hvala na komentaru, no predlagatelj zakona smatra da gospodarska funkcija mora ostati koja obuhvaća uzgoj, zaštitu i pod određenim zakonom jasno definiranim uvjetima lov i korištenje divljači.
323 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Boris Katić, cjelokupno lovstvo ne može imati tradicijsku funkciju, kao što ga nema niti cjelokupno ribarstvo. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
324 Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Tomislav, Zakon o vlasništvu razlikuje vlasništvo od posjedništva. Za štetu nad vlasništvom je odgovoran vlasnik ako je faktično i u posjedu vlasnika. Ako je posjednik (npr. koncesionar) u posjedu, on je odgovoran i za nastalu štetu. Na primjer, za štetu u stanu ili narušavanje javnog reda u stanu, nije odgovoran vlasnik nego podstanar, koji je u faktičnom posjedu stana. Shodno tome, lovoovlaštenik je dužan podmiriti nastalu štetu, Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
325 Galjina Ćuk VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i zahvaljujem što je u zakonu ostao članak koji zabranjuje lov lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
326 Galjina Ćuk V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam prijedlog zakona kojim je uklonjena odredba o uklanjanju psa i mačke iz lovišta, ali također smatram da je potrebno uvrstiti odredbu da se lovci moraju ponašati sukladno tome da se napuštene životinje moraju zbinuti prema Zakonu o zaštiti životinja. Također koristim priliku da zahvalim Ministarstvu poljoprivrede, prvenstveno g. Tolušiću, što nas polako uvodi u 21. stoljeće. Nije prihvaćen već odgovoreno
327 Glas životinja I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Poštovani, cijeneći trud koji se ulaže u poštivanje različitih direktiva, predlažemo jednostavno rješenje: potpuni prestanak lova. Davno je već preko nacionalnih parkova dokazano da lov nije poteban kao regulator ravnoteže u prirodi jer priroda, koja je jača snaga od svih nas, sama regulira sve ako joj to dopustimo. Oslovljavanje lova kao nečeg tradicionalnog je na negativnoj strani te moguće lijepe riječi. Nešto što uključuje aktivnosti štetne po osobnost i druge ljude te ubijanje drugih živih bića, ne može biti tradicija niti dobar smjer za budućnost Hrvatske. Lovci neka se brinu za životinje i šume, neka ih love fotoaparatima i čak povedu turiste da to isto naprave te tako svi uživaju u blagodatima prirode. Sve ostalo treba pripasti pod kazneni zakon. Nije prihvaćen Poštovani, cijenimo jednostavnost Vašeg rješenja ali to ipak nije tako jednostavno. S lovištima i divljači u Republici Hrvatskoj gospodari se planski i resursi se koriste u onoj mjeri koja neće ugroziti njihov opstanak.
328 Goran Macut VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Predlažem osnivanje registra u kojem bi se najavio svaki lov u nekom lovištu. Lov bez prijave smatrao bih krivolovom. Obrazloženje: u područjima u kojima je sav teritorij prekriven lovištima (ja živim recimo u Vrbovcu), nemoguće je rekreativno ići u šetnje budući da se tokom lovne godine na zna kada je lov. Poseban problem imaju ljudi sa psima koji bi željeli psu priuštiti šetnju u prirodi. Osobno nikada ne idem u šetnju nedjeljom ili praznikom, budući da nikada ne mogu znati hoće li me pogoditi neki zalutali metak. Postojanjem nekog on-line registra u kojem lovačka društva mogu prijaviti lov, a ostali provjeriti je li neki lov u tijeku, poticao bi se zdrav boravak u prirodi i povećala sigurnost ljudi koji vole odlaske u prirodu. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
329 Goran Pivačić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Poštovani, drago mi je da se i RH pridružila zemljama koje bar djelomično poštuju prava životinja! s tog gledišta Zakon treba pohvaliti! što se tiče zaštite pasa i mačaka koje se zateknu u lovištu bez nadzora, bilo bi dobro u čl. 46. dodati i stavak 3. ovakvog sadržaja: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. mislim da bi ta odredba pomogla da se s tim životinjama ne postupa nehumano, kao što je do sada najćešće bio slučaj!! Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
330 Gordan Nogić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pitanje lovstva i Zakona o lovstvu bi trebalo biti regulirano uz uvažavanje sljedećih životinjskih prava: - pravo na život - pravo na slobodu - pravo na poštedu od mučenja i zlostavljanja - pravo na tjelesnu cjelovitost - pravo na prirodno stanište Što bi u tom smislu trebalo biti zabranjeno trebalo bi se uklopiti u sljedeće opće zabrane: - zabrana izlaganja životinja ekstremnim uvjetima nedostojnima života (industrijski uzgoj mesa, jaja, životinjskog mlijeka, eksperimenti na životinjama i slično) - zabrana ubijanja životinja (uzgoj mesa, krzna, lov, gladijatorske borbe i sl.) - zabrana mučenja, ozljeđivanja i tjelesnog onesposobljavanja životinja (bičevanje, premlaćivanje, označavanje, rezanje organa i sl.) - zabrana izrabljivanja životinja (vuča zaprežnih kola, nošenje tereta, utrke životinja i slično) - zabrana zatvaranja životinja (kavezi, akvariji, štale, zoološki vrtovi, zabavni parkovi i slično) - zabrana trgovanja živim životinjama (uzgoj domaćih životinja, kućnih ljubimaca za prodaju i sl.) - zabrana vlasništva nad životinjama (držanje u posjedu kućnih ljubimaca, domaćih životinja i sl.) Kršenje ovih prava ili zabrana može se smatrati opravdanim jedino u slučaju obrane od nepoštivanja ovih prava neke jedinke u odnosu na drugu (uz poštivanja pravila primjerenosti obrane) ili očuvanja većeg neposrednog interesa određene jedinke (u slučaju potrebe za medicinskom intervencijom ili potrebne skrbi) što bi detaljnije trebalo biti regulirano zakonskim podaktima. Nije prihvaćen Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
331 Gordan Nogić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Ukinuti i zabraniti lov. U tom smislu zabraniti ubijanje svih životinja bilo gdje, pa tako i u šumi, bilo kojim načinom pa tako i pomoću hladnog oružja, luka i strijele ili slično. Ne može biti dopušten lov na životinje, pa tako niti na jelene, srne, lisice ili velikog puha. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
332 Gordan Nogić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ukinuti i zabraniti lov. U tom smislu zabraniti ubijanje svih životinja, pa tako i pasa i mačaka bilo gdje pa tako i u šumi odnosno u tzv. lovištu. Nije prihvaćen već odgovoreno
333 Gordana Knežević Miličić I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U članku 4. se govori o osiguranju staništa divljači, što smatram ispravnim , ali se pitam tko se drži ovog dijela zakona , jer svi znamo da se o tome nije vodilo računa , kada se gradio autoput Zgb - Rijeka , te se trasom remetilo stanište divljih medvjeda , zbog čega su oni izlezili na autoput i pobibali . Smatram da je za to netko trebao odgovarati i apeliram da se ubuduće držimo ovog dijela zakona , jer nema nitko "prirodno pravo " , a evo ni zakonsko pravo da remeti ravnotežu prirpdnih staništa divljih životinja. Molim da se u Zakon ugrade kaznene mjere za sve sudionike ovakvih "poslova" koji su se oglušili o obavezu , koju nam nameće ova točka , Zakona. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
334 Gordana Mikelin NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU U popunosti podržavam članak 46 i 58 i sve pohvale ministru Tolušiću koji se najviše zauzeo za prava životinja od svih dosadašnjih ministara.Za zabranu sam lova i "lovnog"turizma ,to ne smijemo dopustiti. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
335 Gordana Zec II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Članak urediti na način da se onemogući povreda privatnog vlasništva, dakle, omogućiti da Ministarstvo ustanovi zajednička lovišta isključivo uz izričiti pisani pristanak (ovjereno kod javnog bilježnika) vlasnika zemljišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
336 Gordana Zec II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Brisati točku (8) članka. Ozakonjuje povredu privatnog vlasništva. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
337 Gordana Zec VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Ne podržavam stavak 7. točku 2. članka, a kojim je dopušteno loviti puha velikog na tradicionalan način puholovkom. Puholovka uzrokuje bol pri usmrćivanju životinje, a bilo koji vid lovstva kojim se uzrokuje bol životinjama ne smije biti dopušten. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
338 Gordana Zec V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam zabranu ubijanja pasa i mačaka u lovištima i molim pridodati stavak, kako slijedi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
339 Helena Šantić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujem odluku prema kojoj u Zakonu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Nije prihvaćen Odgovoreno.
340 Helena Šantić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Svi, uključujući i lovce u lovištima, prema napuštenim ili izgubljenim psima i mačkama trebamo postupati na način da im pokušamo pomoći. U zbrinjavanje životinja ne spada uklanjanje istih ubijanjem. Nije prihvaćen već odgovoreno
341 Helena Virić Gašparić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam prijedlog Zakona gdje se zadržava odredba članka 58. Zabranom svih navedenih točaka, posebice točke 8., sprječava se nehumano odnošenje prema životinjama, a najčešće u svrhu zabave ili objesti pojedinca. Zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede na prijedlogu zakona i činjenici da će, nakon usvajanja zakona, Republika Hrvatske biti svrstana među civilizirane i uređene zemlje kada su u pitanju prava životinja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
342 HRVATSKI SAVEZ UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA III. PRAVO LOVA, Članak 29. Zašto vlasnik privatnog lovišta i u isto vrijeme vlasnik šume dužan uplaćivati državi naknadu. Državi ne treba plaćati nikakvu naknadu nego iz poslovanja uredno plaćati poreze. Ako je divljač državno vlasništvo onda država mora naći model kako platiti naknadu za smještaj i hranu za divljač koja se nalazi u privatnim šumama. Mi vlasnici šuma smatramo da 100% divljači u RH ne živi na 74% površine šuma RH, nego je 26% divljači proizvod privatnih šuma. Znaći ovu naknadu vidimo kao prikriveni parafiskalni namet na građane. Naprotiv vlasnici šuma direktno trebaju imati na tržišnim principima poslovne odnose sa zainteresiranim lovačkim udrugama i drugima. Nije prihvaćen Komentar predstavlja upit, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
343 HRVATSKI SAVEZ UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Prema pozitivnim iskustvima iz nekoliko članica EU, površina privatnog lovišta treba se smanjiti na 300 ha. Na taj način se može povećati prihod iz privatnih šuma (npr. u Švedskoj naknada za 1ha godišnje iznosi 25eura, Austrija 20eura) s tim da im se omogući udruživanje tj. da budu jednakopravni kod ustanovljenja lovišta s državom. Prema tome to je prihod kao i svi drugi proihodi iz njegove šume na osnovu kojeg plaća porez. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
344 HRVATSKI SAVEZ UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Vlasništvo je nužno definirati, a ne ovako, pogotovo kada se uzme u obzir čl. 5. Zakona o šumama, gdje se izrjekom kaže da je divljač šumski proizvod, dakle vlasnik svih šumskih proizvoda (drveća, gljiva, plodova, sjemena, divljači, ...) je onaj tko je vlasnik šume. Nije prihvaćen Kao i u mnogim zemljama članicama EU, divljač je “res nullius” odnosno nema vlasnika dokle god je živa, u protivnom bi je trebalo inventarizirati.
345 Hrvoje Lončar I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Otkud nekom u 2017. godini živa bića nazivati vlasništvom? Životinje NISU stvari i nikako, ali baš nikako se prema njima ne bi trebalo odnositi na način kao da jesu. Svaka životinja je biće za sebe, ima svoj život, svoje osjećaje, svoju obitelj, a tko smo bi da na sve to polažemo prava i da ih ubijamo, sakatimo, mučimo, gađamo lukom i strijelom, koljemo noževima? Otkud nam pravo nazivati ih "dobrom"? Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
346 Hrvoje Lončar I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Godina je 2017. a mi o živim bićima govorimo i pišemo kao da su stvari. Otkud nekom pravo uopće govoriti o "gospodarenju životinjama"? Otkud nekom pravo govoriti o "korištenju divljači", a pogotovo NJEZINIM DIJELOVIMA? Gdje je tu ljudskost? Zar kao društvo ne težimo boljem uređenju, humanosti, napretku? Zar ćemo zbog manjine koja svoje komplekse i fustracije liječu mučenjem i ubijanjem živih bića - svi zajedno donositi takve zakone da normalne ljude bude sramota? U vrijeme kad veganstvo postaje sve popularnije, mi ćemo "koristiti" i "gospodariti" dijelovi životinja? Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
347 Ida Miloš VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam činjenicu da ostaje zabranjen lov lukom i strijelom. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
348 Ida Miloš V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam ukidanje mogućnosti i zabranu ubijanja pasa i mačaka koji se nađu unutar lovišta Nije prihvaćen već odgovoreno
349 Ines Šprljan VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 70. ako je bavljenje lovom tako jako neisplativo, zašto jednostavno ne odustanete od svega a svoju ljubav prema divljim životinjama iskazujete volonterski? Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
350 Ines Šprljan VIII. NADZOR, Članak 80. Molim dopuniti zakon odredbama o nadzoru nad radom lovnih inspektora na način da se utvrdi kome i kako često podnose izvještaje o svom radu te kome ta izvješća mogu biti dostupna. Prihvaćen Primljeno na znanje, predmetno je već regulirano ostalim propisima.
351 Ines Šprljan IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 83. Stavak 1 točku 13 ne treba brisati jer, ponavljam: - zakona se treba pridržavati. ako u praksi nije provedivo tražiti prethodno odobrenje lovnog inspektora za odstrel ranjene i bolesne divljači za vrijeme lovostaja, tada je isto tako moguće istu tu divljač odstrijeliti bez dopuštenja i znanja nadležnih institucija. što opet znači da je zakon mrtvo slovo na papiru. a ova odredba nije napisana "eto tako". znači da treba inzistirati na boljem radu institucija na način da se omogući neposredna komunikacija s lovnim inspektorom u danom slučaju kako bi se utvrdilo je li zahtjev za odstrelom osnovan ili nije, a ne odustajati od odredbe jer je "nedopustivo kažnjavati nekoga za nešto što nije provedivo na terenu". Zakon ovdje treba pojasniti na koji način i u kojem roku lovni inspektor po zahtjevu lovca nakon uočavanja ranjene i bolesne životinje za vrijeme lovostaja ili trajanja privremene zabrane lova divljači mora dati ili odbiti dati odobrenje za odstrel takve životinje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
352 Ines Šprljan VIII. NADZOR, Članak 81. Koliko često se provodi inspekcijski nadzor? Postoji li zakonom utvrđen broj inspekcijskih nadzora koji se vrše kako bi se utvrdilo (ne)pridržavanje odredbi Zakona? Radi li se nadzor po prijavi na temelju osnovanih sumnji da se krše odredbe Zakona? Kome je moguće iste prijaviti? Prihvaćen Primljeno na znanje, predmetno je već regulirano posebnim propisima.
353 Ines Šprljan IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 89. pozdravljam da se kažnjavaju prekršaji, ali zanima me tko, na koji način i kako često provjerava tj. utvrđuje prekršaje zakona? moj dojam je da nadzora nema dovoljno, a ne vidim da se u zakonu isti detaljno propisuje da bi se mogla jamčiti implementacija zakona. Nije prihvaćen Subjektivan stav pojedinca o broju nadzora.
354 Ines Šprljan V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Također pozdravljam zabranu lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje primljeno na znanje
355 Ines Šprljan V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Budući da je vezano uz ovaj članak ovdje otvorena i svojevrsna rasprava, željela bih nadodati glede argumenata pojedinaca o dobrobitima ubijanja pasa i mačaka u lovištima, njihovom križanju, stvaranju hibrida, potencijalnim zarazama itd.: istina je da malo ljudi zna, gledajući cjelokupno zainteresirano stanovništvo, što se događa po lovištima i koliko je pasa i mačaka, "poludivljih" ili samo onih koji su se tamo igrom slučaja našli a proglašeni takvima, odstrijeljeno. u novine tj. javnost dospije samo mali dio i to većinom kad se radi o vlasničkim psima jer za ove druge nikog nije briga. moja poanta je: 'ajmo se svi pridržavati zakona. kažnjavati vlasnike koji ne brinu o svojim životinjama. ne kažnjavati životinje oduzimanjem života. provoditi zakon o zaštiti životinja. nemojmo raditi lakrdiju od toga na način da je sve na papiru a praksa nešto drugo. 'ajmo provoditi edukacije, inzistirati na kastracijama i sterilizacijama, raditi na smanjenju broja napuštenih životinja pa lovci neće imati potrebu vježbati gađanje na psima i mačkama, zbrinjavati životinje na način kako je to predviđeno zakonom. pa da nikome ne padne na pamet odstrijeliti životinju jer ga "nitko ne vidi", sam prosuđivati je li životinja propisno označena ili nije. ili nekome da napusti životinju jer nema kazne (tj kazna ga neće stići). zakona ima, zakon postoji i mora se provoditi. 'ajmo se svi ovdje skupa (i pritome ne želim da se netko osjeti prozvanim u smislu da ništa ne radi) angažirati mrvicu više na način da oni koji se zakona ne drže snose posljedice. natjerati zakonodavce da se drže obećanoga. tek kad se pođemo držati slova na papiru može biti nekog reda. Primljeno na znanje apsolutno se slažemo kako je već ranije navedeno, kad bi se svi vlasnici pasa i mačaka pridržavali zakona, ovakva odredba ne bi se nalazila ni u važećem Zakonu
356 Ines Šprljan V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Molim za dopunu članka 46. koji je u ovom obliku nedorečen u smislu da pse i mačke njihovi vlasnici ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika, bez navedene "sankcije" ili riješenja za prekršaj ove odredbe, čime se ostavlja prostora slobodnoj interpretaciji da se takve životinje ima pravo likvidirati jer su prekršile zakon. Želim dakle da pod (3) piše da se "Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici (što ukljuuje i lovce) su ih dužni zbrinuti ili pozvati nadležne službe da ih zbrinu sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja". Ukoliko se radi o vlasničkim životinjama, neka se ista utvrdi i neka vlasnik dobije novčanu kaznu, ali kazna životinji za prekršaj ove odredbe ne smije biti odstrel. Nije prihvaćen već odgovoreno
357 Ines Šprljan V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. ne samo da pozdravljam ovu odredbu nego sam iznimno sretna da se stvari okrecu u humanijem pravcu. jasno je da vlasnici ne smiju pustati pse i macke da se krecu lovistem bez nadzora ALI SE JASNO MORA NAZNACITI I ZABRANITI DA "KAZNA" ZA PREKRSAJ OVE ODREDBE ZAKONA ZA IZNIMNE SLUCAJEVE U KOJIMA ZIVOTINJA (zbog straha ili trenutne neposlusnosti ili iz znatizelje) PO SUBJEKTIVNOJ PROCJENI LOVCA PREDJE IMAGINARNU CRTU OD 300m MOŽE BITI ODSTREL ZIVOTINJE, DAKLE PSA ILI MACKE OD STRANE LOVCA. Nije prihvaćen VEĆ ODGOVORENO
358 Ines Vujnović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
359 Ines Vujnović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, napuštene i izgubljene pse i mačke koji se zateknu u lovištima treba zaštititi od samovolje pojedinaca! Nije prihvaćen već odgovoreno
360 Inga Dragušica NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam i pohvaljujem članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
361 Inga Dragušica V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu i pohvaljujem što je izbačena odredba o mogućnosti da lovci uklanjaju pse i mačke u lovištima. Podržavam, također, prijedlog udruge Prijatelji životinja da se u članku 46. doda stavak 3. i da glasi: ,,Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja''. Nije prihvaćen već odgovoreno
362 Irena Petak V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Lov kao gospodarska, turistička i rekreativna aktivnost nema ulogu zaštite životinja!!! Čak štoviše, lov u svojoj dosadašnjoj formi čimbenik je uništavanja prirode. Samo sanitarni lov, propisan u specifičnim okolnostima, može odigrati zaštitnu ulogu. S obzirom na sadašnje stanje prirode i sve dostupno znanje, vrijeme je da se o lovu ne govori kroz prizmu zaštite. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
363 Irena Petak I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. U vrijeme kada smo sve više svjesni da divlje životinje stradaju od djelovanja čovjeka, smanjivanja staništa, zbog prometnica, isušivanja-navodnjavanja područja, korištenja pesticida u poljoprivredi, i sl., neophodno je znanstvenim putem utvrditi stvarno stanje svake populacije. Lovno gospodarenje nije više primjereni način procjene ili zaštite populacija. Ono spada u ropotarnicu prošlosti. Primjer vuka: Prema Izvješću o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2016. godini (urednice J. Jeremić i A. Štrbenac, izdavač Hrvatska agencija za okoliš i prirodu): „Brojnost jedinki vuka u 2015. godini još se smanjila u odnosu na 2014. godinu, a značajno u odnosu na 2012. godinu te je istovremeno bila petu godinu za redom ispod 200 jedinki, što je ciljani minimum dogovoren u Planu upravljanja vukom u Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015., a nakon što je pet godina (u razdoblju 2005.-2010. godina) veličina populacije bila iznad 200. Čak je i gornja granica izračunatog raspona od 186 jedinki vukova tijekom 2015. godine bila ispod 200 jedinki. Brojnost za 2015. bila je i najmanja u desetogodišnjem razdoblju od 2005. do 2015., godine od kada se istom metodologijom te procjene brojnosti određuju.“ „Odstrel nije bio odobren od 2013. godine na dalje.“ „Iako odobreni odstrel (2005. do 2012.) nije nikada ostvaren u potpunosti, interesna skupina lovaca učestalo je tražila povećanje odobrene kvote. Istovremeno je u svakoj godini zabilježeno i nezakonito ubijanje vukova.“ Šteta na domaćim životinjama: „Trend smanjenja ukupnog broja šteta od vuka bilježi se kontinuirano od 2011. godine.“ „Prijašnjih godina kao moguće uzroke smanjenja šteta navodi se napuštanje ekstenzivnog načina stočarenja, neprijavljivanje šteta ili pad populacije vuka.“ Prosječan broj stradale stoke po štetnom događaju u 2014., 2015. i 2016. godini iznosio je oko 1,8 jedinki. Godine 2015.: „Ukupan broj stradale stoke smanjio se za 9,4% i najniži je u zadnjih pet godina.“ Uzroci smrti kod vukova: „Evidentirana smrtnost u razdoblju od 15. rujna 2014. do 15. rujna 2015. godine, iznosila je 11 jedinki vuka, što je 7% procijenjene prosječne brojnosti populacije od 156 jedinki vuka. Vidljivo je daljnje smanjivanje broja poznate smrtnosti.“ „Zabilježeno je postojanje 50 čopora od kojih su 23 (46%) čopora granična. Za četiri čopora, od kojih su dva granična čopora, zadnji poznati podaci bili su iz 2014. godine.“ „Slovenski znanstvenici upozoravaju da je cjelokupna brojnost vukova u Sloveniji izrazito mala za dugoročno osiguranje zdrave populacije, te da je za očuvanje iste od ključnog značaja očuvanje povezanosti slovenskog dijela populacije sa onim u Hrvatskoj, te dalje u Bosni i Hercegovini.“ „Za Bosnu i Hercegovinu ne postoje službeni podaci jer i dalje ne postoji sustavno praćenje populacije vuka. …za razdoblje od 2003. do 2014. godine…utvrđeno je da je stalan, visok i nekontrolirani lovni pritisak doveo do isto tako stalnog smanjivanja brojnosti vuka na području Bosne i Hercegovine. Pad brojnosti potvrđen je i temeljem statistike odstrela. Brojnost vukova stalno je u padu u posljednjih 60 godina…“ Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe na Nacrt.
364 Irena Petak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU U vrijeme kada smo sve više svjesni da divlje životinje stradaju od djelovanja čovjeka, smanjivanja staništa, zbog prometnica, isušivanja-navodnjavanja područja, korištenja pesticida u poljoprivredi, i sl., neophodno je znanstvenim putem utvrditi stvarno stanje svake populacije. Lovno gospodarenje nije više primjereni način procjene ili zaštite populacija. Ono spada u ropotarnicu prošlosti. Primjer vuka: Prema Izvješću o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2016. godini (urednice J. Jeremić i A. Štrbenac, izdavač Hrvatska agencija za okoliš i prirodu): „Brojnost jedinki vuka u 2015. godini još se smanjila u odnosu na 2014. godinu, a značajno u odnosu na 2012. godinu te je istovremeno bila petu godinu za redom ispod 200 jedinki, što je ciljani minimum dogovoren u Planu upravljanja vukom u Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015., a nakon što je pet godina (u razdoblju 2005.-2010. godina) veličina populacije bila iznad 200. Čak je i gornja granica izračunatog raspona od 186 jedinki vukova tijekom 2015. godine bila ispod 200 jedinki. Brojnost za 2015. bila je i najmanja u desetogodišnjem razdoblju od 2005. do 2015., godine od kada se istom metodologijom te procjene brojnosti određuju.“ „Odstrel nije bio odobren od 2013. godine na dalje.“ „Iako odobreni odstrel (2005. do 2012.) nije nikada ostvaren u potpunosti, interesna skupina lovaca učestalo je tražila povećanje odobrene kvote. Istovremeno je u svakoj godini zabilježeno i nezakonito ubijanje vukova.“ Šteta na domaćim životinjama: „Trend smanjenja ukupnog broja šteta od vuka bilježi se kontinuirano od 2011. godine.“ „Prijašnjih godina kao moguće uzroke smanjenja šteta navodi se napuštanje ekstenzivnog načina stočarenja, neprijavljivanje šteta ili pad populacije vuka.“ Prosječan broj stradale stoke po štetnom događaju u 2014., 2015. i 2016. godini iznosio je oko 1,8 jedinki. Godine 2015.: „Ukupan broj stradale stoke smanjio se za 9,4% i najniži je u zadnjih pet godina.“ Uzroci smrti kod vukova: „Evidentirana smrtnost u razdoblju od 15. rujna 2014. do 15. rujna 2015. godine, iznosila je 11 jedinki vuka, što je 7% procijenjene prosječne brojnosti populacije od 156 jedinki vuka. Vidljivo je daljnje smanjivanje broja poznate smrtnosti.“ „Zabilježeno je postojanje 50 čopora od kojih su 23 (46%) čopora granična. Za četiri čopora, od kojih su dva granična čopora, zadnji poznati podaci bili su iz 2014. godine.“ „Slovenski znanstvenici upozoravaju da je cjelokupna brojnost vukova u Sloveniji izrazito mala za dugoročno osiguranje zdrave populacije, te da je za očuvanje iste od ključnog značaja očuvanje povezanosti slovenskog dijela populacije sa onim u Hrvatskoj, te dalje u Bosni i Hercegovini.“ „Za Bosnu i Hercegovinu ne postoje službeni podaci jer i dalje ne postoji sustavno praćenje populacije vuka. …za razdoblje od 2003. do 2014. godine…utvrđeno je da je stalan, visok i nekontrolirani lovni pritisak doveo do isto tako stalnog smanjivanja brojnosti vuka na području Bosne i Hercegovine. Pad brojnosti potvrđen je i temeljem statistike odstrela. Brojnost vukova stalno je u padu u posljednjih 60 godina…“ Primljeno na znanje Hvala na komentarima uz napomenu da vuk nije divljač, njime se ne gospodari na temelju Zakona o lovstvu, a pokazatelje kvalitete upravljanja sami ste naveli.
365 Irena Petak I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Vidim da je ovdje više stručnjaka (biologa i veterinara) pisalo protiv uvođenja nekih vrsta životinja na popis divljači, i u tome ih želim podržati! Što se vuka tiče, sada štetu koju počini vuk na stoci nadoknađuje država. Kada bi se ostvarila želja lovaca da vuk postane divljač, da li bi onda oni plaćali štetu ili bi pobili sve vukove zato da ne bi plaćali štetu? Nije prihvaćen Komentari nemaju obilježje primjedbi niti prijedloga na Nacrt.
366 Irina Kavi NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam taj Zakon i pohvaljujem ministra Tolušića koji je do sada pokazao najviše od svih ministara svijest o čuvanju prirode, životinja i zdravog života, hrane. Čovjek ima stav i uvjerljiv je! Bravo! Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
367 Iris Kapetanović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavamo i pohvaljujemo članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
368 Iris Kapetanović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu glasi: (1) Pastirski psi smiju biti u lovištu samo uz stado. (2) Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno od stada. Predlažemo da se u članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
369 iva Blašković VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam činjenicu da ostaje zabranjen lov lukom i strijelom! Sve pohvale! Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
370 iva Blašković V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam uklanjanje članka da se dozvoljava ubijanje pasa i mačaka na udaljenosti od 300 m od kuće! Za svaku pohvalu. Nije prihvaćen već odgovoreno
371 Iva Šefček V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam ovaj članak i sve pohvale ministarstvu na ovim izmjenama jer je vrijeme i da se na tom području stvari promjene na bolje. Također životinje koje se pronađu u šumi bi se trebale smatrati izgubljenim/napuštenim životinjama te bi lov/ubijanje bilo kakve vrste trebao biti strogo zabranjen, a životinje bi bilo najbolje odvest u sklonište ukoliko nemaju vlasnika.Vlasnikov nemar kao i lovčev ako upotrijebi oružje mora bit kažnjen. Nije prihvaćen već odgovoreno
372 Ivan Gašparini V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. gospodo draga vi svi podrzavate članak di se ne mogu vise uklanjati psi i macke iz lovista. ni sami neznate sta radite. za deset godina i majne biti cete peozvani i vi i ministar. pojaviti ce se i vec jesu hibridi vuka i pasa a tom odredbom i hibridi caglja i pasa. ni sami neznate sta to znaci. vuk i cagalj bijezi od covijeka a hibrid ne. zasto je zasticena divlja macka i ima je sve manje radi mijesanja sa NAPUSTENIM domacim tj lutalicama Primljeno na znanje primljeno na znanje
373 Ivan Gašparini I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. gospodo nemojmo zaboraviti da lovci i lovacko oruzije stali su u obranu prvi lijepe nase Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
374 Ivan Gašparini NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU trba odobriti odstrel pasa i macaka lutalica u lovistima .ako se nalaze vise od 300 m, od naseljenog mijesta . ako nisu u pratnji vlasnika . jer takve zivotinje rade velike stete .divljim zivotinjama u sumama i livadama. gori su od predatora. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
375 Ivan Gašparini I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. lov je tradicija od pamti vijeka i uvijek ce biti Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
376 Ivan Gašparini X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 97. nadam se rijesvanju problema sa mladezi. ako sam ja kao roditelj odgovoran za njega do punoljetnosti zasto ne moze samnom u lov. u pratnji ane dvanju na koristenje vatrno oruzje. ako moze plagati za motor sa 14, voditelja brodice sa 16. imam 16 god koi igra rukomet. a volio bi i sa ocom u lov. a sta se tice usmrcivanja zivotinja .zivimo na selu to je svakodnevnica. jer meso i cavapi u mesnicama proizvid zivotinja uginulih od starosti. od 12god 17 god starosti dozvoliti maloljetnicima sujelovanje u lovu,lovackim radnjama te radovima u lovistu, uz prisustvo roditelja lovca. ili punoljetne osobe lovca uz pismeno odobrenje roditelja ili staratelja. za navrsenih 17 god dpustiti pristup lov ispitu. i sa punoljetnoj dobi 18god pravo nosenja oruzja. Ja prvi nebi dao sinu vatreno oruzje u ruke do njegove punoljetnosti i polozenom lov ispitu. ali prisustvovati lovu je nesto drugo. a sta reci podvodnu pusku sa 14 moze uzeti i samostalno roniti i loviti. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
377 Ivan Gašparini V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. pse i macke lutalice,bez nadzora udaljene 300m od naselja uvesti kao stetocine ,koje ugrozavaju divljac ,i Primljeno na znanje primljeno na znanje
378 Ivan Gašparini I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. futura . usmrcivanje zivotinja je svakodnevna pojava na selu. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
379 Ivan Gašparini I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. vezano uz maloljetnike u lovistu. trbalo bi dopustiti njihov ulazak sa 14 ili 16 god pristup lov ispitu sa 17. i kao stoji sa 18god pravo nosenja oruzja, ako sam ja kao 18 godinjak mogao nositi pusku za obranu ove zemlje . a kao roditelj ja odgovaram za moje dijete do 18god starosti. i zasto nebi mogao samnom u lov prije punoljetnosti bez prava kor oruzja Nije prihvaćen S obzirom na to da se prema stajalištu sudske prakse lovstvo smatra opasnom djelatnošću, sudjelovanje djece u lovačkim aktivnostima podliježe intervenciji pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske.
380 Ivan Gašparini I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. futura. po vama bi trebalo ukinuti lov kao gospodarsku granu.onda bi trebalo ukinuti i ribarstvo. i da se samo znanstvenici bave zivotom u sumi. neznam di zivite dali u gradu ili na selu. nama je cagalj i vuk na pragu kuca. ko ce mi ga doci istijerati iz dvorista ili stale vi. a poceo se siriti masovno Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
381 Ivan Gašparini I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Lov i lovstvo su tradicija na svim nasim poducjima od pamti vijekova kao i ribarstvo. u nekim obiteljima je to stoljetna tradicija koja se prenasa sa koljena na koljena Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
382 IVAN JURAJ ČEHULIĆ VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Predlažem da se promijeni točka 4. stavka (1), te da se uvrsti pod tu točku da se zvijeri kao što su kuna, lisica, jazavac mogu loviti zamkama/klopkama koje ih ne ozljeđuju i ne ugrožavaju njihovo zdravstveno stanje, te da se na taj način omogućuje premještanje istih spomenutih divljači na druge lokacije, kao što je npr. daleko udaljeno područje od naselje. To predlažem zbog toga što budući da se 300m od naselja ne smije rabiti oružje, kako bi inače uklonili divljač, odnosno gore spomenute zvijeri koje ugrožavaju domaće životinje, jer znamo da i lisica i kuna su zaista krvoločne životinje kada se tiče ugrožavanja kokoši, domaćih zečeva itd itd. Te bi na taj način rješili problem njihovog djelovanja u naselju( djelovanja kuna, lisica, jazavaca)! Primljeno na znanje Razmotrit će se.
383 IVAN JURAJ ČEHULIĆ VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Dakle, treba se zapitati, i svakako bi trebalo priupitati, zašto, s kojim razlogom i kojim argumentima su izostavljene ptice. Kao primjer možemo uzeti vrane koje su se unazad više godina zaista namnožile, te stvaraju probleme, ne samo probleme već i prenose razne bolesti, dakle, nužno je smanjiti broj vrana, kao i šojki i svraka čije jedinke ugrožavaju brojnost lovne divljači, npr zeca, te jaja drugih ptica. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
384 Ivan Vitman II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. 10 članak stavak 2. potrebno je izmijeniti: - zabraniti ustanovljavanje lovišta na privatnom posjedu bez izričitog pismenog pristanka vlasnika posjeda - zabraniti ustanovljavanje lovišta u parkovima prirode - u točki 5. povećati zaštitni pojas na 700m Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, izneseni prijedlozi su neprovedivi na terenu.
385 Ivan Vitman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Zaštitni pojas od ruba naselja trebao bi biti 700m Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
386 Ivan Vitman I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Predlažem da se Veliki vranac (lat. Phalacrocorax carbo). nikako ne dodaje na popis lovne divljači. Obrazloženje: U zemljama EU gotovo se sve zemlje protive stavljanju velikog vranca na popis lovne divljači iz razloga što se radi o vrsti koja gotovo nestala iz mnogih zemalja upravo zahvaljujući lovu. Ne smijemo dozvoliti da se povijest ponavlja pa tako ni dopustiti da se Veliki vranac doda na popis lovne divljači! Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da ta vrsta ne bi trebala biti divljač.
387 Ivan Vitman VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Predlažem zabranu korištenja puholovki tj škrinjica : Članak 58. stavak (7) točku 2. potrebno je brisati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
388 Ivan Vitman I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. U svrhu zaštite prirode,bio-raznolikosti , te očuvanja divlje flore i faune predlažem sljedeće : Iz članka 8. potrebno je ukloniti slijedeće vrste: -smeđi medvjed(Urus arctos) : Smeđi medvjed je zadnjih nekoliko godina lovljen na osnovu brojnosti populacije koju su procijenili lovci.Istraživanja populacije od strane lovaca su bila najčešće površna,neprovjerena i neistinita , te je takvim načinom rada nanesena šteta populaciji u RH. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -mačka divlja ( Felis silvestris Schr.) : Ova vrsta je lovljena zadnjih nekoliko godina unatoč ugroženosti i sve manjoj pojavnosti. Također je ova vrsta podvrgnuta miješanju i križanju s domaćom mačkom, što je dovelo do nastajanja hibrida odnosno mješanaca. Zaštićena u gotovo svim zemljama EU , a kod nas podvrgnuta lovu. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -jazavac ( Meles meles L.) : Ova plaha i pomalo zatajna životinja je u RH u razdoblju smanjivanja teritorija i gubitka staništa, zadnjih godina sve rjeđe viđen jazavac je podvrgnut načinu lova iz 18. i 19. stoljeća. Način na koji je lovljen i gubitak izvora hrane dovodi do smanjenja areala jazavca. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -lasica mala ( Mustela nivalis L.) : Lasica je poznata kao životinja koja ˝čisti˝poljoprivredna zemljišta i šume od glodavaca. Lasica gotovo i da ne radi štetu na ostaloj divljači zbog svog izrazito malog tijela i male težine. Također za ovu vrstu ne postoji lovni interes. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -dabar ( Castor fiber L.) : Dabar je životinja poznata kao odličan indikator čistih rijeka i šumskih potoka. U Hrvatskoj je dabar nestao krajem 19. stoljeća zahvaljujući lovcima , a zbog prijašnje prakse ne smijemo dopustiti da se isto ponovi. Dabar je vraćen prije 20 godina i ne smijemo dopusti lov na njega, također za dabra ne postoji lovni interes. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -tvor ( Mustela putorius L . ): Tvor je životinja koja je u RH pod sve većim pritiskom moderne poljoprivrede i modernog šumarstva , te je pod pritiskom lovaca i krivolovaca. Tvor je životinjica koja se nalazi na IUCN crvenoj listi(IUCN Red List) , te je u gotovo svim zemljama EU pod strogom zaštitom i pod programom obnavljanja populacija. Također je podvrgnut križanju sa Afričkim tvorom koji je kućni ljubimac , no namjerno je pušten u nekim dijelovima EU. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -šljuke: – bena ( Scolopax rusticola L.) kokošica ( Gallinago gallinago L.) : Obije vrste su u RH svedena na manje od 100 parova te su podvrgnute masovnom krivolovu. Europska populacija obiju vrsta je u stalnom opadanju (BirdLife Internationa ) . Predlažem uklanjanje obiju vrsta s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -guske divlje: – glogovnjača (Anser fabalis Latham .) lisasta ( Anser albifrons Scopoli.) : Obije vrste imaju malu gnijezdeću ili zimujuću populaciju , te se najčešće nalaze u mješovitim jatima s divljom guskom( zaštićena) , pa je lov u letu gotovo nemoguć. Obije vrste zadnjih godina su sve manje viđene na zimovanjima u RH. Predlažem uklanjanje obiju vrsta s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. - patke divlje: glavata patka (Aythya ferina L.) i krunata patka (Aythya fuligula L.). Iz razloga što su ove dvije vrste (osobito ženke) u letu slične strogo zaštićenoj i globalno ugroženoj patki njorki (Aythya nyroca). Budući da su tijekom rane jeseni sve tri vrste zastupljene na močvarnim staništima i često u mješovitim jatima, patke njorke vrlo često stradavaju prilikom lova i odstrela pataka letu. Sve tri vrste imaju gotovo istu obojenost te iste značajke pri letu. Predlažem uklanjanje obiju vrsti s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -patka pupčanica (Spatula querquedula L.), iz razloga što se u gotovo čitavoj Europi događa pad populacije (BirdLife International 2017e), pa tako i u Hrvatskoj gdje je prema najnovijoj Crvenoj knjizi ptica Hrvatske ova vrsta klasificirana kao gotovo ugrožena gnjezdarica (Tutiš i sur. 2013). Masovno ilegalno ubijanje ove vrste tijekom seobe u južnoj Europi i zimovanja u Africi, te nestanak močvarnih staništa ozbiljno ugrožava europsku populaciju. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -Sve vrste iz porodice vrana (Corvidae): gačac (Corvus frugilegus L.) čavka (Corvus monedula L.) siva vrana (Corvus cornix L.), svraka (Pica pica L.), šojka (Garrulus glandarius L.) - iz razloga što se lov na ove vrste temelji na primitivnom, i danas potpuno zastarjelom, konceptu iz 18-tog i 19-tog stoljeća . Također sve od navedenih životinja obitaaju u gradovima ili u samoj blizini gradova , te je lov na iste u tim uvjetima nemoguć. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbo ranije navedenih razloga. -Zahtijevam da se vuk i ris ne uvode na popis lovne divljači, po zadnjim istraživanjima populacija vuka je u opadanju kao i populacija risa. Populacija vuka u RH se po zadnjim istraživanjima procjenjuje na 130-150 (2013) dok je 2010 procijenjen na 198-260. Populacija risa u RH se procjenjuje na nešto više od 30 jedinki. Obje vrste su pred izumiranjem. Predlažem da se ove vrste ne dodaju na popis lovne divljači. Završna riječ: Smatram kako populacije životinja moraju biti istraživane od strane kvalificiranih ljudi tj.biologa,zoologa,ornitologa i sl... Istraživanja populacije određenih vrsta su dosada vodili ne stručni i ne kvalificirani lovci koji su u većini slučajeva lažirali podatke , te ih prilagodili potrebama HLS. Nije prihvaćen Obrazloženje je dano vezano uz zaprimljene primjedbe na pojedine članke Zakona. Ostali komentari nemaju obilježje primjedbi.
389 Ivan Vitman VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam dio u članku 58. kojim se zabranjuje lov lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Ne podržavam dio u članku 58. koji dozvoljava lov na puha velikog puholovkama koje nepotrebno ozljeđuju i sakate životinju. Sukladno tome predlažem zabranu lova puholovkama. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
390 Ivan Vitman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam dio članaka 46 u kojem se navodi da se od sada psi i mačke ne smiju ubijati u lovištima Podržavam dio članka 58 u kojem se navodi da je zabranjeno loviti divljač lukom i strijelom ,samostrelom, hladnim oružjem, poluautomatskim i automatskim oružjem. Ne podržavam članak 8. Iz razloga što se u njemu nalazi velik broj životinja koje su ugrožene ili pred izumiranjem u RH. Ne podržavam dio članka 58 koji dozvoljava upotrebu puholovki koje izazivaju nepotrebnu bol te sakaćenje pri lovu na puha velikog. Sukladno tome predlažem zabranu korištenja puholovki. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Puholovka je posebna lovka koje trenutno ubija puha i ne izazivaju nepotrebnu bol niti sakaćenje jedinke.
391 Ivan Vitman I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. U svrhu zaštite prirode,bio-raznolikosti , te očuvanja divlje flore i faune predlažem sljedeće : Iz članka 8. potrebno je ukloniti slijedeće vrste: -smeđi medvjed(Urus arctos) : Smeđi medvjed je zadnjih nekoliko godina lovljen na osnovu brojnosti populacije koju su procijenili lovci.Istraživanja populacije od strane lovaca su bila najčešće površna,neprovjerena i neistinita , te je takvim načinom rada nanesena šteta populaciji u RH. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -mačka divlja ( Felis silvestris Schr.) : Ova vrsta je lovljena zadnjih nekoliko godina unatoč ugroženosti i sve manjoj pojavnosti. Također je ova vrsta podvrgnuta miješanju i križanju s domaćom mačkom, što je dovelo do nastajanja hibrida odnosno mješanaca. Zaštićena u gotovo svim zemljama EU , a kod nas podvrgnuta lovu. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -jazavac ( Meles meles L.) : Ova plaha i pomalo zatajna životinja je u RH u razdoblju smanjivanja teritorija i gubitka staništa, zadnjih godina sve rjeđe viđen jazavac je podvrgnut načinu lova iz 18. i 19. stoljeća. Način na koji je lovljen i gubitak izvora hrane dovodi do smanjenja areala jazavca. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -lasica mala ( Mustela nivalis L.) : Lasica je poznata kao životinja koja ˝čisti˝poljoprivredna zemljišta i šume od glodavaca. Lasica gotovo i da ne radi štetu na ostaloj divljači zbog svog izrazito malog tijela i male težine. Također za ovu vrstu ne postoji lovni interes. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -dabar ( Castor fiber L.) : Dabar je životinja poznata kao odličan indikator čistih rijeka i šumskih potoka. U Hrvatskoj je dabar nestao krajem 19. stoljeća zahvaljujući lovcima , a zbog prijašnje prakse ne smijemo dopustiti da se isto ponovi. Dabar je vraćen prije 20 godina i ne smijemo dopusti lov na njega, također za dabra ne postoji lovni interes. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -tvor ( Mustela putorius L . ): Tvor je životinja koja je u RH pod sve većim pritiskom moderne poljoprivrede i modernog šumarstva , te je pod pritiskom lovaca i krivolovaca. Tvor je životinjica koja se nalazi na IUCN crvenoj listi(IUCN Red List) , te je u gotovo svim zemljama EU pod strogom zaštitom i pod programom obnavljanja populacija. Također je podvrgnut križanju sa Afričkim tvorom koji je kućni ljubimac , no namjerno je pušten u nekim dijelovima EU. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -šljuke: – bena ( Scolopax rusticola L.) kokošica ( Gallinago gallinago L.) : Obije vrste su u RH svedena na manje od 100 parova te su podvrgnute masovnom krivolovu. Europska populacija obiju vrsta je u stalnom opadanju (BirdLife Internationa ) . Predlažem uklanjanje obiju vrsta s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -guske divlje: – glogovnjača (Anser fabalis Latham .) lisasta ( Anser albifrons Scopoli.) : Obije vrste imaju malu gnijezdeću ili zimujuću populaciju , te se najčešće nalaze u mješovitim jatima s divljom guskom( zaštićena) , pa je lov u letu gotovo nemoguć. Obije vrste zadnjih godina su sve manje viđene na zimovanjima u RH. Predlažem uklanjanje obiju vrsta s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. - patke divlje: glavata patka (Aythya ferina L.) i krunata patka (Aythya fuligula L.). Iz razloga što su ove dvije vrste (osobito ženke) u letu slične strogo zaštićenoj i globalno ugroženoj patki njorki (Aythya nyroca). Budući da su tijekom rane jeseni sve tri vrste zastupljene na močvarnim staništima i često u mješovitim jatima, patke njorke vrlo često stradavaju prilikom lova i odstrela pataka letu. Sve tri vrste imaju gotovo istu obojenost te iste značajke pri letu. Predlažem uklanjanje obiju vrsti s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -patka pupčanica (Spatula querquedula L.), iz razloga što se u gotovo čitavoj Europi događa pad populacije (BirdLife International 2017e), pa tako i u Hrvatskoj gdje je prema najnovijoj Crvenoj knjizi ptica Hrvatske ova vrsta klasificirana kao gotovo ugrožena gnjezdarica (Tutiš i sur. 2013). Masovno ilegalno ubijanje ove vrste tijekom seobe u južnoj Europi i zimovanja u Africi, te nestanak močvarnih staništa ozbiljno ugrožava europsku populaciju. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -Sve vrste iz porodice vrana (Corvidae): gačac (Corvus frugilegus L.) čavka (Corvus monedula L.) siva vrana (Corvus cornix L.), svraka (Pica pica L.), šojka (Garrulus glandarius L.) - iz razloga što se lov na ove vrste temelji na primitivnom, i danas potpuno zastarjelom, konceptu iz 18-tog i 19-tog stoljeća . Također sve od navedenih životinja obitaaju u gradovima ili u samoj blizini gradova , te je lov na iste u tim uvjetima nemoguć. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbo ranije navedenih razloga. -Zahtijevam da se vuk i ris ne uvode na popis lovne divljači, po zadnjim istraživanjima populacija vuka je u opadanju kao i populacija risa. Populacija vuka u RH se po zadnjim istraživanjima procjenjuje na 130-150 (2013) dok je 2010 procijenjen na 198-260. Populacija risa u RH se procjenjuje na nešto više od 30 jedinki. Obje vrste su pred izumiranjem. Predlažem da se ove vrste ne dodaju na popis lovne divljači. Završna riječ: Smatram kako populacije životinja moraju biti istraživane od strane kvalificiranih ljudi tj.biologa,zoologa,ornitologa i sl... Istraživanja populacije određenih vrsta su dosada vodili ne stručni i ne kvalificirani lovci koji su u većini slučajeva lažirali podatke , te ih prilagodili potrebama HLS. Nije prihvaćen Obrazloženje je dano vezano uz zaprimljene primjedbe na pojedine članke Zakona. Ostali komentari nemaju obilježje primjedbi.
392 Ivan Zidarević V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam ovakvu definiciju u ovom članku ali bih uputio i predlog sledeće sadržine: Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
393 Ivana Barbir VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Zahvaljujem Ministarstvu što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i zabranilo lov lukom i strijelom. Lov lukom i strijelom je nehumano i bešćutno iživljavanje nad životinjama, pa stoga podržavam zakonsku odredbu koja to zabranjuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
394 Ivana Barbir V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Etički je neprihvatljivo ubiti nedužne životinje koje su se slučajno zatekle u lovištu. Te životinje nisu objekti nego živa bića koje osjećaju i treba ih zaštititi od ubilačkog nagona pojedinaca. Nije prihvaćen već odgovoreno
395 Ivana Đaković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Velika pohvala Ministarstvu što se u Zakonu u lovstvu ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima kao i što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
396 Ivana Horvat NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Lov je ubijanje zivotinja i kao sto je ubistvo kucnih ljubimaca kaznjivo trebao bi biti i lov. Lov je arhaicna i nepotrebna djelatnost kojom se bave nestrucne osobe koje namjerno ubijaju a cesto zavrsava i sa ljudskim posljedicama. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
397 Ivana Surjan Mitrović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam što u Zakonu ostaje zabrana lova lukom i strijelom koji je s razlogom oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati! Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
398 Ivana Surjan Mitrović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Svi, pa i lovci, prema psima i mačkama u lovištima moraju postupati kao prema napuštenim ili izgubljenim životinjama koje treba zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Podržavam ukidanje mogućnosti ubijanja pasa i mačaka koji se nađu unutar lovišta. Nije prihvaćen već odgovoreno
399 Ivana Vladović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvale Ministarstvu što je poslušalo glas mnogobrojnih građana i zabranilo lov lukom i strijelom. Lov lukom i strijelom izuzetno je nazadna, nehumana i neetična praksa i kao takavom mu nema mjesta u jednoj državi koja teži ka ostvarivanju jednog civilizacijski progresivnog društva Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
400 Ivana Vladović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede što je novim nadopunama u zakonu konačno odlučilo dokinuti samovolju pojedinaca te na taj način zaštiti izgubljene i napuštene pse i mačke. U Hrvatskoj već postoji Zakon o zaštiti životinja, koji se odnosi na navedene životinje te stoga smatram kako bi i prema psima i mačkama zatekntim na lovištu trebalo postupati u skladu sa tim zakonom. Međutim, smatram kako je zakon nedovoljno jasan te stoga podržavam inicijativu Prijatelja životinja da mu se pridoda i treći stavak: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
401 Ivana Županović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Ubijanje životinja i iživljavanje nad njima je barbarski čin te podržavam bilo kakav napredak Zakona za njihovu dobrobit. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
402 Ivana Županović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zalažem se i potpisujem nadopunu prijedloga članka 46. stavkom 3. koja glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nehumano je i nedopustivo ubijanje pasa i mačaka u lovištima te pohvaljuem Zakon koji ide u smjeru da ih zaštiti. Nije prihvaćen već odgovoreno
403 Ive Fatović II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Otvoreno lovište se ne može i ne smije ustanoviti na niti jednom otoku, a pogotovo ne nadopunjavati površine malih otoka sa susjednim otočićima i hridima da bi se nadopunila kvota hektara. Iako je otok cjelina okružena sa morem i s time dobila "prirodnu" ogradu ne daje se na pravo divljači prednost nad ionako malobrojnim stanovništvom. Svaki otok je zasebna cjelina sa svim pripadajućim geografskim faktorima i posebnostima. Ovaj članak je omogućio lovačkom lobiju iskorištavanje nesređenih imovinsko-pravnih odnosa na svim otocima, pri čemu je dopustio lovcima da rade što hoće i kad hoće bez prilike za bilo kakvom naknadom lokalnom stanovništvu. Predlažem da se otvorena lovišta ustanove na otocima sa većom površinom od 1.000 ha bez mogućnosti spajanja skupine otoka. Jedan otok = jedno lovište. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
404 Ivica Bošković V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. O hibridima između čaglja i psa nitko u svijetu nije vjerovao da postoje kada sam pričao jer svi dosadašnji radovi su tvrdili suprotno, pa nitko nije vjerovao kad smo pokazali fotografije tih životinja, a kad smo pokazali nalaze i potvrde svjetski priznatih laboratorija i objavili rad u priznatom kraljevskom časopisu u Engleskoj te prilog na Discovery-ju povjerovali su nam. Do sada imam genetske dokaze o 6 takvih jedinki iz Slavonije i s Pelješca, no vjerujte da ih je daleko više ali je vrlo teško doći do uzoraka i vrlo skupo analizirati ih u svjetskim laboratorijima. Eksterijerno su vrlo raznoliki ovisno o izgledu psa koji je uključen u hibridizaciju, a bili su masom od 14 do 36 kg. No to očito nikog i ne brine osim mene. Problem "poludivljih pasa" je priča za sebe. Te životinje po ponašanju nemaju ništa zajedničko s domaćim urbanim psima i to ne možete razumjeti jer ih niste sreli i vidjeli. Često boravim na terenu i vjerujte da je ovakve "poludivlje" kanide koji se već generacijama razmnožavaju u lovištima nemoguće odstraniti iz prirode na bilo koji drugi način. Ne vidim nikakav problem zašto svi oni psi u šetnji s vlasnikom ne mogu za vrijeme šetnje nositi ogrlicu s podacima o vlasniku. Njih nitko neće dirati, a ukoliko bilo tko ustrijeli takvu životinju za njega predlažem doživotnu zabranu držanja i nošenja oružja, adekvatnu novčanu odštetu i kaznu... A alarioza predstavlja puno veći problem koji za sad nije još dovoljno prepoznat u hrvatskoj javnosti i za nas je "to tek problem u nastajanju" dok ne budemo imali epidemiju, i ne može se tek tako iskorjeniti pranjem ruku. U smrznutom mesu preživljava 2-3 tjedna, koliko preživljava u prodimljenim kobasicama "s dva-tri dima" nije poznato i općenito je vrlo malo istražena da bi olako i paušalno rekli da ćemo pranjem ruku rješiti problem. Što ćemo sa svim onim "midium" odrescima u restoranima? Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
405 Ivica Bošković V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Veliki problem za javno zdravstvo i gospodarenje lovištem predstavljaju psi i mačke lutalice. Nisu problem tzv."urbane lutalice" koje je lako uhvatiti, utvrditi vlasnika i novčano ga kazniti. Nisu problem ni napušteni psi koji su nekad imali vlasnika i živjeli u suživotu s ljudima, koji nisu nikada cjepljeni ni označeni. Njih će se proglasiti vlasništvom grad/općine, čipirati, smjestiti u azil i potražiti potencijalne udomitelje. No u ruralnim područjima, posebice onim koji su bili u zonama razdvajanja ili okupirani za vrijeme rata (npr. Baranja, Zlatna Greda, Kopačevo, itd.) u prirodi (u lovištima) ima dosta "poludivljih pasa" koji su već 3-4 generacije u divljini. Prije 10-15-25 godina su njihovi preci izbačeni u prirodu i opstali su hranjenjem lešinama, animalnim otpadom i predacijskim lovom divljači i drugih domaćih i divljih životinja. Te jedinke je nemoguće uhvatiti na bilo koji način osim klopkama (živolovkama) ili odstrjelom. No i kad se uhvate u klopku nemoguć je postupak pripitomljavanja, socijalizacije i uklapanja u suživot s čovjekom. Ima li smisla da takve jedinke narednih 10 godina provedu u "no kill" azilima. Tko će snositi te troškove i zašto ih snositi uopće? Slijedeći problem je hibridizacija. Znanstveno je dokazana hibridizacija na području istočne Hrvatske između čaglja i pasa. Unošenjem genotipa "domaćih pasa" u genotip čaglja moguće je da će se čagljevi u prirodi pariti i 2 puta godišnje (poput pasa) te da se populaciju hibrida neće moći držati pod kontrolom. Osim toga psi i mačke lutalice su potencijalni prenosnici parazita alaria allata iz prirode u urbanu sredinu. Obzirom da je ovaj parazit opasan poput trihinele, da zakonski nije uređeno postupanje s takvim "zaraženim mesom"a da su puževi, žabe, zmije i kornjače te lisice i čagljevi njihovi prirodni nositelji psi lutalice kao "sredstvo za vezu" između divljine i ruralne sredine i domaćih svinja služe kao savršeni prenosnici za širenje parazita na domaće svinje, a time i na ljudsku populaciju. Smijemo li dozvoliti širenje potencijalne zaraze na ljudsku populaciju zbog "poludivljih pasa"? Moj prijedlog je da se svi psi koji se udalje više od 300 metara izvan naselja ili 100 metara dalje od vlasnika ili vodiča-pastira, a nisu označeni (ogrlicom s kontakt podacima vlasnika, klipićem - pastirski psi) trebaju ukloniti iz lovišta. Psi koji su označeni trebaju biti vraćeni vlasniku o trošku vlasnika ili zbrinuti u azilu o trošku lokalne uprave. "Poludivlje pse" koje nisu ni na bilo koji način označeni i nemaju vlasnika, a nije ih moguće ukloniti na neki drugi način treba odstrjeliti. Primljeno na znanje primljeno na znanje
406 Ivica Rus NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Poštovani, podržavam Zakon, pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede i ministra te i predlažem sljedeće - citiram: "Zabrana ubijanja pasa i mačaka u lovištima Članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu glasi: (1) Pastirski psi smiju biti u lovištu samo uz stado. (2) Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno od stada. Predlažemo da se u članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja." i "Zabrana lova lukom i strijelom – članak 58. ... Pohvalite Ministarstvo poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja." S poštovanjem, Ivica Rus Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
407 Ivona Zanchi VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Mišljenja sam da je nužno zadržati zabranu lova divljači lukom i strijelom i dr. oružjem te pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede koje je i u ovom slučaju uvažilo mišljenje većine te se zalaže da se se predmetna odredba ne mjenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
408 Ivona Zanchi V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pse i mačke potrebno je obavezno zbrinuti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja kako ne bi došlo do njihova samovoljnog i nedopustivog ubijanja. Nije prihvaćen već odgovoreno
409 izv. prof. dr. sc. Lana Ofak IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 37. Ponavljam svoj komentar na članak 35. koji vrijedi i ovdje. Republika Hrvatska, kao stranka Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), sukladno članku 7. Konvencije, dužna je osigurati sudjelovanje javnosti za vrijeme izrade planova i programa koji se odnose na okoliš, unutar jasnoga i pravičnog okvira, pruživši javnosti potrebne informacije. Predlažem da se u zakonu propiše da se u postupku davanja suglasnosti na program zaštite divljači mora osigurati sudjelovanje zainteresirane javnosti. S obzirom na sadržaj programa zaštite divljači nesporno je da se radi o programu koji se odnosi na okoliš. Nije prihvaćen Ponavljamo odgovor, lovnogospodarski planovi nisu dio javne politike i iste ne donosi javnopravno tijelo već lovoovlaštenici te stoga smatramo da nismo dužni preuzeti obvezu osiguranja sudjelovanja zainteresirane javnosti.
410 izv. prof. dr. sc. Lana Ofak IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 36. Ponavljam svoj komentar na članak 35. koji vrijedi i ovdje.Republika Hrvatska, kao stranka Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), sukladno članku 7. Konvencije, dužna je osigurati sudjelovanje javnosti za vrijeme izrade planova i programa koji se odnose na okoliš, unutar jasnoga i pravičnog okvira, pruživši javnosti potrebne informacije. Lovnogospodarski planovi, s obzirom na svoj sadržaj, su planovi koje se odnose na okoliš i stoga bi, sukladno Aarhuškoj konvenciji, trebalo biti osigurano sudjelovanje zainteresirane javnosti u njihovom donošenju. Naime, u slučaju donošenja lovnogospodarske osnove te programa uzgoja divljači, provodi se upravni postupak u kojem nadležno tijelo odobrava osnovu ili program odnosno njihovu reviziju. Iz navedenih razloga predlažem da se u zakonu propiše da se u postupku odobravanja lovnogospodarskih planova mora osigurati sudjelovanje zainteresirane javnosti. Nije prihvaćen Ponavljamo odgovor lovnogospodarski planovi nisu dio javne politike i iste ne donosi javnopravno tijelo već lovoovlaštenici te stoga smatramo da nismo dužni preuzeti obvezu osiguranja sudjelovanja zainteresirane javnosti.
411 izv. prof. dr. sc. Lana Ofak IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 35. Republika Hrvatska, kao stranka Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), sukladno članku 7. Konvencije, dužna je osigurati sudjelovanje javnosti za vrijeme izrade planova i programa koji se odnose na okoliš, unutar jasnoga i pravičnog okvira, pruživši javnosti potrebne informacije. Lovnogospodarski planovi, s obzirom na svoj sadržaj, su planovi koje se odnose na okoliš i stoga bi, sukladno Aarhuškoj konvenciji, trebalo biti osigurano sudjelovanje zainteresirane javnosti u njihovom donošenju. Naime, u slučaju donošenja lovnogospodarske osnove te programa uzgoja divljači, provodi se upravni postupak u kojem nadležno tijelo odobrava osnovu ili program odnosno njihovu reviziju. Iz navedenih razloga predlažem da se u zakonu propiše da se u postupku odobravanja osnove i programa mora osigurati sudjelovanje zainteresirane javnosti. Isto vrijedi i za postupak davanja suglasnosti na program zaštite divljači, za koji postoji jasan javni interes javnosti da sudjeluje u tom postupku, te je s obzirom na sadržaj programa zaštite divljači nesporno da se radi o programu koji se odnosi na okoliš. Nije prihvaćen Lovnogospodarski planovi nisu dio javne politike i iste ne donosi javnopravno tijelo već lovoovlaštenici te stoga smatramo da nismo dužni preuzeti obvezu osiguranja sudjelovanja zainteresirane javnosti.
412 izv. prof. dr. sc. Lana Ofak II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. S obzirom na presudu Europskog suda za ljudska prava (veliko vijeće) u predmetu Herrmann protiv Njemačke (zahtjev br. 9300/07, presuda velikog vijeća od 26.6.2012.), smatram da nije u skladu s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda obveza vlasnika koji se protivi lovu na svom zemljištu da mora tolerirati uključivanje svog zemljišta u lovište. Stoga je nužno propisati da je potreban izričit pristanak vlasnika. U spomenutom predmetu Herrmann protiv Njemačke Europski sud za ljudska prava je utvrdio povredu prava vlasništva gospodina Herrmanna koji se iz etičkih razloga protivio lovu, ali je svejedno morao trpjeti lov na svom zemljištu. Iako je imao pravo zatražiti naknadu zbog ograničenja koja je trpio, svejedno je Europski sud za ljudska prava presudio da mu je povrijeđeno pravo vlasništva. Prema mišljenju Europskog suda za ljudska prava nespojivo je sa samim poimanjem poštivanja prigovora utemeljenog na etičkim razlozima zahtijevati od podnositelja prigovora da zatraži naknadu za ograničenja njegovog prava vlasništva u odnosu na upravo ono što je temelj njegovog prigovora. Drugim riječima, dobivanje naknade u slučaju obuhvaćanja zemljišta lovištem bez pristanka vlasnika zemljišta nije u skladu s poštivanjem njegovog/njezinog prava na protivljenje lovu iz etičkih razloga. Europski sud je također dosudio Njemačkoj da g. Herrmannu mora isplatiti 5000 eura zbog nastale nematerijalne štete. Poveznica na sažetak presude: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-3909, poveznica na čitavu presudu: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111690 Primljeno na znanje Hvala na komentarima, promišljanju i ukazivanju na pravnu praksu ostalih zemalja.
413 izv. prof. dr. sc. Lana Ofak X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 93. U Prethodnoj ocjeni Zakona o lovstvu (http://www.mps.hr/UserDocsImages/SAVJETOVANJA%20ZI/2015/Prethodna%20procjena%20Zakon%20o%20lovstvu.pdf) navedeno je da se ne može pronaći jasan interes RH za davanje koncesija pa da se zbog toga svi ugovori o koncesijama pretvaraju u ugovore u zakup. Interes RH se upravo nalazi u trećem članku Zakona o lovstvu: Divljač je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Objašnjenje Ministarstva poljoprivrede iz Prethodne ocjene Zakona o lovstvu je i da je nadzor nad koncesijama 'nepotrebno administrativno opterećenje'. Provedba nadzora je jedan od temeljnih zadataka državne uprave, pa je nejasno kako to može biti 'nepotrebno administrativno opterećenje'. Ako i postoje neke poteškoće u provedbi nadzora, zbog nadležnosti više tijela, nije li svrsishodnije raditi na poboljšanju suradnje nadležnih tijela, osposobljavanju službenika, boljoj tehničkoj podršci i sl.? Uostalom, i nad ugovorima o zakupu je potrebno provoditi nadzor. Ugovori o koncesijama su ugovori javnog (upravnog) prava za razliku od ugovora o zakupu, čija je pravna priroda diskutabilna (više je privatnopravna nego javnopravna), a država svoje interese može bolje zaštititi ugovorima javnog prava. Interes Republike Hrvatske se upravo očituje u tome da divljač uživa njezinu osobitu zaštitu. Dodatno, po svojoj definiciji koncesija se daje za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom propisano da je od interesa za Republiku Hrvatsku, stoga bi bilo protivno Zakonu o koncesijama propisati da ugovori o koncesiji prava lova postaju ugovori o zakupu. U članku 8. stavku 1. Zakona o koncesijama navedeno je da se koncesija daje osobito ... "3. za pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači". Stoga je moj prijedlog da se zadrži dosadašnja odredba iz Zakona o lovstvu sukladno kojoj se pravo lova može steći koncesijom na državnom lovištu. Primljeno na znanje primljeno na znanje
414 izv. prof. dr. sc. Lana Ofak IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti je pravo koje je zaštićeno Ustavom Republike Hrvatske, a detaljno je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama. Lovnogospodarski planovi su lovnogospodarska osnova, program uzgoja divljači te program zaštite divljači i njihove revizije. Prema predloženoj zakonskoj odredbi svi podaci iz lovnogospodarskih planova zakonom su proglašeni tajnima (!), izuzev podataka o smjernicama budućeg gospodarenja s divljači iz lovnogospodarskih planova. Sukladno Zakonu o lovstvu, sadržaj, način izrade i postupak donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarskih planova propisuje ministar pravilnikom. Trenutni sadržaj lovnogospodarskih planova je propisan Pravilnikom o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN br. 40/2006, 92/2008, 39/2011, 41/2013). Dolje prilažem sadržaj tih planova, kako je propisan temeljem trenutno važećeg Pravilnika, čiji bi pristup temeljem Zakona o lovstvu bio onemogućen zbog komercijalnih interesa i intelektualnog vlasništva. Ovime ne tvrdim da neki dijelovi mogu u pojedinim slučajevima biti izuzeti od pristupa (moguće npr. podaci o ulaganjima), ali ovakva odredba koja praktički sve dijelove proglašava tajnima, izuzev jednog malog dijela, bez ikakve provedbe testa razmjernosti i javnog interesa je protivna Ustavu Republike Hrvatske koji propisuje u članku 38.: "Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom." Naime, za pristup informacijama koja posjeduju tijela javne vlasti nije važno tko je autor informacije. Pod informacijom, smatra se i svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti koje je tijelo dobilo od druge osobe, a nastalo je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. Lovnogospodarski planovi nesumnjivo spadaju pod informacije koje posjeduje tijelo javne vlasti (Ministarstvo poljoprivrede) u čijoj je nadležnosti propisivanje sadržaja tih planova, njihove izrade te davanje odobrenja odnosno suglasnosti na njih. Stoga je protivno Ustavu propisivanje da su praktično svi dijelovi planova nedostupni javnosti, izuzev podataka o smjernicama budućeg gospodarenja s divljači. Ako i postoje neki dijelovi za koje postoji potreba za ograničenjem prava na pristup, to se – sukladno Ustavu – mora utvrditi u svakom pojedinom slučaju, a preostali dijelovi planova trebaju se učiniti dostupnim. ------- Izvadak iz trenutno važećeg Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači Članak 26. Lovnogospodarska osnova sadrži: 1. Uvod 2. Podaci o lovištu – osnovni podaci o lovištu; – opis prirodnih značajki staništa; – uvjeti zaštite prirode; – prikaz vrsta i ostalih broja divljači i životinjskih vrsta; – opis tehničke opremljenosti lovišta. 3. Gospodarenje s divljači i lovištem – dosadašnje gospodarenje; – smjernice budućeg gospodarenja s uvjetima i mjerama zaštite prirode; – lovna kinologija; – lov i korištenje divljači; – stručna i lovočuvarska služba; – sumarni prikaz plana i izvršenja plana prihrane i izlučivanja glavnih vrsta div­ljači (LGO-8, LGO-9, LGO-10); – ulaganja u divljač i stanište; – očevidnik lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata (LGO-11); – lovna kronika. Članak 46. Program uzgoja divljači sadrži: 1. Uvod; 2. Namjenu uzgajališta te cilj gospodarenja s divljači; 3. Podaci o uzgajalištu: – osnovni podaci o uzgajalištu; – prirodne značajke s prikazom vrsta i broja divljači; – uvjeti zaštite prirode; – prikaz tehničke opremljenosti uzgajališta. 4. Gospodarenje uzgajalištem: – dosadašnje gospodarenje; – podizanje ili obnova ograda s dinamikom razvoja fonda odnosno ispuštanja divljači; – tehnologija uzgoja i korištenja divljači, usklađenje s uvjetima zaštite prirode; – prehrana divljači; – tehničko uređenje i prateći objekti; – zaštita divljači; – mjere za sprječavanje šteta od divljači; – stručna i lovočuvarska služba; – lov i korištenje divljači. 5. Ulaganja u uzgajalište: – ulaganja u divljač; – ulaganja u zemljište; – ulaganja u tehničko uređenje i prateće objekte; – sumarni prikaz plana i izvršenja prihrane, prehrane i izlučivanja glavnih vrsta div­ljači, (PUD-9, PUD-10, PUD-11); – očevidnik lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata (PUD-12); – lovna kronika. Članak 58. Program zaštite divljači sadrži: – akt o proglašenju ili ustanovljenju površine izvan lovišta; – osnovne podatke o položaju i granicama površine izvan lovišta te njenoj površini razrađenoj po kulturama zemljišta sa zemljovlasničkim razmjerom; – procjenu brojnoga stanja divljači koja stalno, sezonski ili povremeno obitava na površinama izvan lovišta ili preko istih prelazi; – uvjeti zaštite prirode; – mjere zaštite divljači; – mjere za sprječavanje šteta od divljači; – brigu o drugim životinjskim vrstama; – prikaz potrebnih financijskih sredstava za provedbu programa zaštite; – kroniku zaštite divljači. Nije prihvaćen već odgovoreno
415 izv. prof. dr. sc. Lana Ofak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora, prijedlozi zakona moraju sadržavati: – ustavnu osnovu donošenja zakona – ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći – ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona – tekst prijedloga zakona, s obrazloženjem – tekst odredbi važećeg zakona koje se mijenjaju, odnosno dopunjuju, ako se predlaže izmjena ili dopuna zakona. Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu koji je predmet ove javne rasprave ne sadrži navedene dijelove izuzev teksta prijedloga zakona. Time se otežava učinkovito sudjelovanje javnosti, budući da je za djelotvorno sudjelovanje javnosti nužno omogućiti javnosti i pristup svim važnim informacijama vezanim za donošenje određenog zakona (ocjena stanja, posljedice koje će donošenjem zakona proisteći, obrazloženje pojedinih odredaba zakona). Zanima me iz kojeg su razloga izostavljeni ti dijelovi Nacrta prijedloga Zakona o lovstvu. Radi se o dijelovima koja neka druga ministarstva, kada predlažu nacrte zakone, objavljuju prilikom održavanja savjetovanja s javnošću. V. primjerice: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4544 ili Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5334. Obrazloženje pojedinih odredaba zainteresiranoj javnosti olakšava pisanje komentara na odredbe zakona koje se predlažu. Primljeno na znanje Ovo što navodite odnosi se na sadržaj prilikom dostave prijedloga zakona u Sabor. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u početnoj fazi izrade zakona kada još postoji mogućnost utjecaja na nacrte zakona kako bi se dobio uvid u stav zainteresirane javnosti i kada su sve opcije za njihovu doradu i promjenu otvorene.
416 Jakov Krivić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Sve pohvale Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i ostaje zabrana lova lukom i strijelom, zračnim puškama i svim vrstama hladnog oružja! Svaka čast, samo nastavite sa dobrim poslom! Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
417 Jakov Krivić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Sve pohvale Ministarstvo poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Smatram i uvjeren sam da je ubijanje pasa i mačaka u lovištima nedopustivo i nehumano. Također mišljenja sam da se psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
418 Jana-Nikita Kern VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
419 Jana-Nikita Kern V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, napuštene i izgubljene pse i mačke koji se zateknu u lovištima treba zaštititi od samovolje pojedinaca! Nije prihvaćen već odgovoreno
420 Jasenka Ferber Bogdan VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom i zabranu skupnog lova divljači sa psima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
421 Jasenka Ferber Bogdan V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvaljujem što se konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo! Nije prihvaćen već odgovoreno
422 Jasenka Krčelić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
423 Jasenka Krčelić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam ukidanje mogućnosti i zabranu ubijanja pasa i mačaka koji se nađu unutar lovišta. Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
424 Jasminka Paunović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujem što u Zakonu ostaje zabrana lova lukom i strijelom koji je s razlogom oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
425 Jasminka Paunović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem da svi, pa i lovci, prema psima i mačkama u lovištima moraju postupati kao prema napuštenim ili izgubljenim životinjama koje treba zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
426 jasna šurina VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
427 jasna šurina V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, napuštene i izgubljene pse i mačke koji se zateknu u lovištima treba zaštititi od samovolje pojedinaca! Nije prihvaćen već odgovoreno
428 Jelena Kutle VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Članak 58. stavak (7) točku 2. potrebno je brisati tezabraniti lov na puha U današnje vrijeme loviti puha radi ishrane je potpuno je neutemeljeno, pa niti razlozi „tradicije“ ili „tradicionalne kuhinje“ više ne mogu opravdati ovu aktivnost. Također, navedena metoda lova je nehumana. stavak 1. točka 2. najmanje 500 m od granice.... točka 5. zabraniti noćni lov pa time i noćni ciljanici neće trebati. Predlažem osnivanje registra u kojem bi se najavio svaki lov u nekom lovištu. Lov bez prijave smatrao bi se krivolovom. U područjima u kojima je teritorij prekriven lovištima, nemoguće je rekreativno ići u šetnje budući da se tokom lovne godine na zna kada je lov. Poseban problem imaju ljudi sa psima koji bi željeli psu priuštiti šetnju u prirodi. Članak 58. stavak (1) potrebno je dopuniti točkom 11. koja glasi: „11. na otvorenim vodotocima, jezerima i akumulacijama, morskom pojasu do udaljenosti od 1000 m od obale, te u pojasu do 300 m od granice obala.“ „11. na otvorenim vodotocima, jezerima i akumulacijama, morskom pojasu do udaljenosti od 1000 m od obale, te u pojasu do 300 m od granice obala.“ Otvoreni vodoci (npr. Dunav, Drava, Sava itd.), jezera i akumulacije predstavljaju mjesta okupljanja velikog broja ptica močvarica tijekom njihove seobe i zimovanja, te su od vitalnog značaja za njihovo preživljavanje i očuvanje populacije. S druge strane, lov nad otvorenim vodenim površinama može predstavljati opasnost za lokalno stanovništvo zbog mogućnosti odbijanja streljiva od površine vode. Članak 58. stavak (2) potrebno je dopuniti da glasi: „(2) Zabranjen je lov krupne divljači skupnim lovom i s psima, osim svinje divlje u otvorenim lovištima“. Skupni lov sa psima u zatvorenim lovištima (poput npr. Mačkovca, ili Ludoša u Kopačkom ritu) je osobito primitivan, neetičan način lova jer divljač u ograđenom prostoru nema nikakve, pa niti minimalne šanse za bijeg. Vrlo često se prilikom takvog načina lova pogon s jedne na drugu stranu lovišta opetovano izvodi sve dok se ne ubije željeni broj životinja, i dok učesnici nisu zadovoljili svoje patološke potrebe. Stoga je članak potrebno dopuniti da se skupni lov (isključivo na divlje svinje) može obavljati samo kod otvorenih lovišta. Članak 58. stavak (7) točku 1. potrebno je izmijeniti da glasi: (7) Dopušteno je: 1. u pojedinačnom lovu na jelena običnog, jelena lopatara, jelena aksisa i srnu običnu upotrebljavati rikalice, vabke i piske kao pomoćnih sredstava u lovu Sukladno primjedbama o vrstama lovnih divljači, potrebno je izbaciti svojte koje lovci smatraju „štetočinama“, u ovom slučaju lisicu. U članku 58. stavku (7). potrebno je izmijeniti točku 3. tako da glasi: "3. radi primjene lijekova i cjepiva, uz prethodno pisano dopuštenje resornog ministarstva zaštite okoliša i prirode, divljač hvatati mrežama, lovkama i omamljujućim sredstvima tako da ostane živa." Hvatanje divljači, osim ako nisu porijeklom iz uzgajališta, radi prodaje i naseljavanja u druga lovišta potrebno je zabraniti. Dobro je poznat primjer hvatanja jelena u državnom lovištu "Podunavlje-Podravlje" u Baranji i njegovog naseljavanja u druga lovišta duž Drave i Save pri čemu su se s ulovljenim jelenima prenijeli veliki američki metilji i tako zarazili dobar dio ostale populacije. S druge strane, nitko u Hrvatskoj ne razmnožava divljač umjetnim načinom. U slučaju da ovaj članak ipak ostane u zakonu onda ga barem treba modificirati na način da se izraz „tako da ostane živa“ zamijeni s „tako da ostane neozlijeđena“. Članak 58. stavak (1) točka 4. potrebno je izmjeniti da glasi: "4. zamkama, stupicama, klopkama, mrežama, živim i umjetnim mamcima ili vapcima, upotrebom pomoćnih sredstava u lovu (magnetofona, gramofona, reflektora i sličnih zvučnih i/ili svjetlećih sredstava, zrcala i drugih zasljepljujućih naprava), ljepljivim sredstvima ili hranom u koju je stavljeno omamljujuće sredstvo ili otrov. Svako držanje navedenih sredstava izvan stambenog objekta, a unutar lovišta smatra se krivolovom." Upotreba nedozvoljenih sredstava lova je učestala u Hrvatskoj, dapače mnoga nedozvoljena sredstva se otvoreno oglašavaju za prodaju lovcima putem interneta i drugih lovačkih publikacija. Smatram da iznimke upotrebe nedozvoljenih sredstava ne mogu biti dopuštene, te da se svako posjedovanje navedenih zabranjenih sredstava (bez obzira gdje su pohranjena) mora smatrati krivolovom. Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje.
429 Jelena Kutle V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede na predloženim izmjenama kojima bi se zaštitili mačke i psi. Smatram da je ubijanje pasa i mačaka u lovištima nedopustivo. Napuštene i izgubljene pse i mačke u lovištima treba zakonski zaštititi . Zakon ne smije davati mogućnost pojedincima sklonim ubijanju i mučenju da ubijaju napuštene i izgubljene pse i mačke nego se takvi slučajevi moraju zakonski sankcionirati! Predložila bih dodavanje stavka 3. i da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
430 Jelena Miša V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ovim putem bih se htjela zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu napokon ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Vidim svakakvih komentara s raznom tematikom, koji se odnose na šire i uže područje, ja ću se zadržati na sebi i osobnom iskustvu. Zašto se zahvaljujem što se ukida mogućnost ubijanja? Zato što ću moći otići u šetnju sa svojim psima, na livadu u svom privatnom vlasništvu (iskreno, da li ona prostorno spada pod lovište ili što ne znam i ne zanima me, jer je prvenstveno u privatnom vlasništvu!!!) i moći ću ih pustiti da se istrče, uz moje prisustvo i nadzor, bez straha od prijetnji, i mogućnosti ispunjavanja istih, od strane pojedinih lovaca da će mi poubijati pse-samo zato jer na to imaju pravo, a da ti psi nisu bili nikakva direktna prijetnja njima, divljači, mladunčadi divljači ni nikome... Hvala Nije prihvaćen već odgovoreno
431 Jelena Šironja V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, napuštene i izgubljene pse i mačke koji se zateknu u lovištima treba zaštititi od samovolje pojedinaca! Nije prihvaćen već odgovoreno
432 Jelena Šironja VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
433 Josip Vučinić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU članak 58. stavak 1. točka 8. bi trebao glasiti: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Lov lukom i strijelom je dopušten na svu lovnu divljač, uz uvijet položenog ispita za lov lukom i strijelom. Uvjete, načine i propisanu opremu (snaga luka, vrste strijela i lovačkih vrhova za svaku pojedinu divljač) će propisati Ministar posebnim pravilnikom. Obrazloženje: Lov lukom i strijelom je možda najhumanija od svih metoda usmrćivanja životinja. Ranjavanja u lovu se dešavaju svakodnevno, to se ne može izbjeći. Lovačka strijela je načinjena od inertnih materijala koji ne ispuštaju nikakve otrove u organizam. Današnji lovački vrhovi su načinjeni od kirurških čelika i velike oštrine, te prave čiste rezove na tkivima i žilama, i ako se održavaju sterilnima svaka rana ( koja nije smrtna) će bez problema i brzo zacjeliti bez otrovanja i sepse. Usmrćivanje životinje se dešava isključivo usred obilnog krvarenja prouzrokovanog presjecanjem većih krvnih žila, gdje prilikom istjecanja krvi i nedolaska dovoljne količine kisika u mozak dolazi PRVO do nesvjestice, a tek zatim daljnjim istjecanjem krvi do zatajenja glavnih organa i u konačnici smrti. Zbog ove činjenice smatram da je ovo najhumaniji način odstrela, jer laički rečeno životinja zaspe i više se ne probudi. U EU ima zemalja koje su dopustile lov lukom i strijelom: Italija, Mađarska, Danska, Francuska, Španjolska, Portugal itd. Sve one imaju od lova lukom i strijelom jako dobre prihode. Luk i strijela se mogu koristiti na udaljenostima do 40 m, i pri tome su lovci svijesni da će puno izlazaka u lovište trebati da bi imali priliku za hitac. Svaki taj dan plaćaju izlazak u lovište i smještaj. Trofejna vrijednost ulovljene divljači je jako mala, a veliki je postotak grla koja su imala nekakvu ozljedu vida ili sluha te nekakvu bolest koja je smanjila prirodnu sposobnost uočavanja opasnosti i bijega. Zato ovaj način lova uvelike ima selekcijski učinak sličan prirodnoj selekciji. Ratni veterani Domovinskog rata sa dijagnozom PTSP-a nemaju mogućnost lova vatrenim oružjem, ali pošto za luk i strijele ne moraju imati nabavnu dozvolu bilo bi im omogućeno sudjelovanje u svakodnevnim lovačkim aktivnostima i za njih, usudim se reći to bi imalo terapijski učinak. U urbanim sredinama unutar 300 m od naselja je zabranjen odstrel. Sa lukom i strijelom bi se mogao izvršiti odstrjel štetočina bez buke i uznemiravanja stanovništva. Naravno ako nije moguće sa nijednom nesmrtonosnom metodom. Opasnost za ljude je minimalna zato što na udaljenostima na kojima se koristi luk se jasno vidi koja je vrsta divljači, koja joj je dob i kojega je spola. U Hrvatskoj možete u većini trgovina lovno-ribolovnom opremom legalno kupiti lukove, samostrijele, samostrijel-pištolje i praćke upitne snage, razne vrhove (lovne,metne) upitne kvalitete i karakteristika pa sa sigurnošću mogu reći da će ovim nacrtom Zakona o Lovstvu i ovom zabranom sigurno osvanuti patka sa strijelom u tijelu ili nastrjeljena srna u šumi. Sa ovime luk i strijela uopće nisu regulirani jer su u slobodnoj prodaji i nemoraš čak biti ni lovac niti sportaš streličar da bi takvu opremu kupio za male novce. Da se lovac sa položenim ispitom lovca lukom i strijelom mora registrirati i osposobiti takve stvari se sigurno ne bi događale. Prijatelji životinja su naveli samo čini mi se jednu studiju koja ide njima u prilog. Puno više ima studija koje idu u prilog luku i strijeli kao oružju koje je učinkovito isto kao i svaki drugi alat i metoda lova: Ludbrook i Tomkinson (1985.), Richard Morton i suradnici (1993.), Krueger (1995.), Gejer i Cadwalader (razdoblje 1999-2004.), Ambrozy (2002.) itd. ,ako nekoga zanima drugačije viđenje. Luk i strijela su etično i humano te legitimno oružje za zahvate u populacijama divljači, koje odobravaju i podržavaju lovačke organizacije kao što su CIC, FACE, Safary Club International i drugi, te The Wildlife Society. Smatram da se radi velika pogreška što se opet ne dopušta lov lukom i strijelom, i to u prvom redu sa ekološkog gledišta, a zatim sa socijalnog i tek na kraju sa ekonomskog gledišta. Ovaj način lova bi uvelike olakšao gospodarenje sa divljači i lovištem samo što je dojam u javnosti ( i to najviše onom javnosti koja u šumi i u prirodi boravi samo vikendom) da je ovo Zakon o ubijanju, a ne shvaćaju da je ovo Zakon o životu i suživotu svih vrsta pa i ljudske na ovim prostorima Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da lov lukom i strijelom ne bi trebao biti dopušten u Republici Hrvatskoj.
434 Josip Vučinić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. članak 58. stavak 1. točka 8. bi trebao glasiti: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Lov lukom i strijelom je dopušten na svu lovnu divljač, uz uvijet položenog ispita za lov lukom i strijelom. Uvjete, načine i propisanu opremu (snaga luka, vrste strijela i lovačkih vrhova za svaku pojedinu divljač) će propisati Ministar posebnim pravilnikom. Obrazloženje: Lov lukom i strijelom je možda najhumanija od svih metoda usmrćivanja životinja. Ranjavanja u lovu se dešavaju svakodnevno, to se ne može izbjeći. Lovačka strijela je načinjena od inertnih materijala koji ne ispuštaju nikakve otrove u organizam. Današnji lovački vrhovi su načinjeni od kirurških čelika i velike oštrine, te prave čiste rezove na tkivima i žilama, i ako se održavaju sterilnima svaka rana ( koja nije smrtna) će bez problema i brzo zacjeliti bez otrovanja i sepse. Usmrćivanje životinje se dešava isključivo usred obilnog krvarenja prouzrokovanog presjecanjem većih krvnih žila, gdje prilikom istjecanja krvi i nedolaska dovoljne količine kisika u mozak dolazi PRVO do nesvjestice, a tek zatim daljnjim istjecanjem krvi do zatajenja glavnih organa i u konačnici smrti. Zbog ove činjenice smatram da je ovo najhumaniji način odstrela, jer laički rečeno životinja zaspe i više se ne probudi. U EU ima zemalja koje su dopustile lov lukom i strijelom: Italija, Mađarska, Danska, Francuska, Španjolska, Portugal itd. Sve one imaju od lova lukom i strijelom jako dobre prihode. Luk i strijela se mogu koristiti na udaljenostima do 40 m, i pri tome su lovci svijesni da će puno izlazaka u lovište trebati da bi imali priliku za hitac. Svaki taj dan plaćaju izlazak u lovište i smještaj. Trofejna vrijednost ulovljene divljači je jako mala, a veliki je postotak grla koja su imala nekakvu ozljedu vida ili sluha te nekakvu bolest koja je smanjila prirodnu sposobnost uočavanja opasnosti i bijega. Zato ovaj način lova uvelike ima selekcijski učinak sličan prirodnoj selekciji. Ratni veterani Domovinskog rata sa dijagnozom PTSP-a nemaju mogućnost lova vatrenim oružjem, ali pošto za luk i strijele ne moraju imati nabavnu dozvolu bilo bi im omogućeno sudjelovanje u svakodnevnim lovačkim aktivnostima i za njih, usudim se reći to bi imalo terapijski učinak. U urbanim sredinama unutar 300 m od naselja je zabranjen odstrel. Sa lukom i strijelom bi se mogao izvršiti odstrjel štetočina bez buke i uznemiravanja stanovništva. Naravno ako nije moguće sa nijednom nesmrtonosnom metodom. Opasnost za ljude je minimalna zato što na udaljenostima na kojima se koristi luk se jasno vidi koja je vrsta divljači, koja joj je dob i kojega je spola. U Hrvatskoj možete u većini trgovina lovno-ribolovnom opremom legalno kupiti lukove, samostrijele, samostrijel-pištolje i praćke upitne snage, razne vrhove (lovne,metne) upitne kvalitete i karakteristika pa sa sigurnošću mogu reći da će ovim nacrtom Zakona o Lovstvu i ovom zabranom sigurno osvanuti patka sa strijelom u tijelu ili nastrjeljena srna u šumi. Sa ovime luk i strijela uopće nisu regulirani jer su u slobodnoj prodaji i nemoraš čak biti ni lovac niti sportaš streličar da bi takvu opremu kupio za male novce. Da se lovac sa položenim ispitom lovca lukom i strijelom mora registrirati i osposobiti takve stvari se sigurno ne bi događale. Prijatelji životinja su naveli samo čini mi se jednu studiju koja ide njima u prilog. Puno više ima studija koje idu u prilog luku i strijeli kao oružju koje je učinkovito isto kao i svaki drugi alat i metoda lova: Ludbrook i Tomkinson (1985.), Richard Morton i suradnici (1993.), Krueger (1995.), Gejer i Cadwalader (razdoblje 1999-2004.), Ambrozy (2002.) itd. ,ako nekoga zanima drugačije viđenje. Luk i strijela su etično i humano te legitimno oružje za zahvate u populacijama divljači, koje odobravaju i podržavaju lovačke organizacije kao što su CIC, FACE, Safary Club International i drugi, te The Wildlife Society. Smatram da se radi velika pogreška što se opet ne dopušta lov lukom i strijelom, i to u prvom redu sa ekološkog gledišta, a zatim sa socijalnog i tek na kraju sa ekonomskog gledišta. Ovaj način lova bi uvelike olakšao gospodarenje sa divljači i lovištem samo što je dojam u javnosti ( i to najviše onom javnosti koja u šumi i u prirodi boravi samo vikendom) da je ovo Zakon o ubijanju, a ne shvaćaju da je ovo Zakon o životu i suživotu svih vrsta pa i ljudske na ovim prostorima. Nije prihvaćen Opširan odgovor, primljeno na znanje.
435 Jovana Lukić X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 99. u potpunosti podržavam i smatram velikim plusem što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo i oni moraju biti zaštićeni u lovištima od samovolje pojedinaca! Također, lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati! Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje primljeno na znanje
436 Jozo Slejko VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i pohvaljujem članak 58. stavak 1. točku 8. koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
437 Jozo Slejko V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem da se u članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
438 Julijana Brnabić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam ovaj članak da bi ostala u zakonu i dalje odredba zabrane lova lukom i strijelom. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
439 Julijana Brnabić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Dajem podršku prijateljima životinja u novom zakonu o lovstvu da se po čl 46. izbaci odredba o mogučnosti da lovci uklanjaju pse i mačke iz lovišta(ubijaju). Nije prihvaćen već odgovoreno
440 Kaća Svedružić III. PRAVO LOVA, Članak 18. Davanje lovišta u podzakup i prijenos prava lova na pravne sljednike i treće osobe potrebno je zabraniti u jer se time potiče netransparentnost postupka i opća korupcija. Nije prihvaćen Obrazloženo kod komentara g. Mikuške.
441 Kaća Svedružić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 17. Ovo ne smije ostati ovako. Ako netko nema pravo lova a smatra da mu se nešto dešava na zemlji obavještava za to nadležne organe koji onda donose odluke. Točka 2. treba glasiti .... na površinima gdje je zabranjeno ustanovljavanje lovišta a ukazuje se potreba zbog ugroze ljudi ili izrazite materijalne štete , dopušteno je iznimno izdvojiti jedinke . Vrstu i broj jedinki ,način izdvajanja, , vrijeme trajanja izdvajanja i tko će od ovlaštenika lova na tom području izvršiti naredbu donosi Ministar .Ako se radi o zaštićenim područjima temeljem zakona o zaštiti prirode odluka mora biti dosene u skladu s mišljem Ministartva zaštite okoliša. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
442 Kaća Svedružić X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 98. Članak 13 stavak 3 zadire u pitanja prava vlasnika zemljišta. Osnivanje lovišta na zemljištima u privatnom vlasništvu , a bez pisane suglasnosti vlasnika zemljišta da se na njegovom privatnom zemljištu (vlasništvu) provode lovne aktivnosti krši Ustav RH!! Članak 13 i posebice Stavak 3 streba ispraviti na način da postavi obavezu dobivanja pisane suglasnosti vlasnika zemljišta na kojem se želi ustanoviti lovište odnosno mora se omogućiti izjašnjavanje privatnih korisnika i vlasnika zemljišta prije ustanovljenja lovišta. Nije prihvaćen već odgovoreno
443 Karmela Geček VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 53. Karmela Geček Pohvala Ministarstvu vezano uz Članak 58, pod 1 točka 8 - Zabranjeno je loviti divljač: Lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Ipak polako napredujemo, ima nade za ovaj planet! Sačuvajmo ga kao i sve njegove vrste - iako smo mnoge nažalost uništili. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
444 Karmela Geček V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Karmela Geček Podržavam i pohvaljujem Ministarstvo vezano uz članak 46! Zalažem se i da s zatečenim životinjama u lovištu obavezno treba postupati sukladno Zakonu o zašiti životinja Nije prihvaćen već odgovoreno
445 Katarina Milatović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvaljujem Ministarstvo zato što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima i zato što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
446 Katica Matejčić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Gospodine Glavaš, apsolutno sam profesionalna i iznosim samo svoja iskustva s lovcima. Doista mi divljač, a i lovci rade štetu na poljoprivrednim kulturama, a i na šumskim, a da nitko ne razmišlja da mi bar djelomično nadoknadi štetu. Da je netko moju zemlju nekome dao u najam bez mog znanja i odobrenja je opet činjenica. Da netko uzima 50 % novca od najma moje zemlje, je opet činjenica. Pa do kada tako. Shvatite, privatno zemljište ima svog vlasnika ili posjednika, kao i druge nekretnine (kuće, stanovi i dr.) Gospodine Glavaš, molim Vas napišite mi kako bi Vi reagirali da netko da u najam vašu imovinu bez vašeg znanja? Iz iskustva kažem da su lovci, skupina bahatih i bezobraznih pojedinaca, koji si uzimaju za pravo zadirati u privatnu imovinu. Shvatite da se moja imovina daje nekome u najam za 1 kunu po hektaru. Halo, 1 KUNU. Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum na kojem se iznose rasprave s drugim sudionicima.
447 Katica Matejčić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Mihael- lovoovlaštenici mogu plaćati Ministarstvu zakupninu za zemljište u državnom vlasništvu, ali kako netko može naplatiti lovozakupninu ako nije vlasnik zemljišta na kojem je formirano lovište? Ne znam shvaćaš li bit problema, netko uzima novac od zakupnine za nešto što nije njegovo vlasništvo. To ti je isto kao da županija ili Ministarstvo gospodarstva iznajmi tvoju kuću ljudima koji žele unajmiti kuću, s njim dogovore cijenu za koju će tvoju kuću iznajmiti i uzmu 50 % najamnine sebi, a ti kao vlasnik si dužan svojim sredstvima sanirati svu nastalu štetu na nekretnini. Da li bi se ti složio s takvom rabotom?? Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
448 Katica Matejčić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Tomislave- pa zašto onda lovci kad odstrijele vepra i jelena, to bogatstvo ne predaju njegovom vlasniku- Republici Hrvatskoj (Vladi, Saboru ili Ministarstvu poljoprivrede)? Imam osjećaj da lovci tumače Zakon onako kako je njih volja i kako im u datom trenutku odgovara. Kad se dogodi šteta od divljači, onda je vlasnik Republika Hrvatska, a kad se dogodi šteta na divljači, onda je vlasnik divljači lovačka udruga, jer kada se desi da divljač izađe na prometnicu i strada od naleta vozila, policija zove predstavnika lovačke udruge koja gospodari tim lovištem. Dakle tada je vlasnik divljači lovačka udruga. Zanimljivo tumačenje! Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
449 Katica Matejčić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 16. Vedrane- članak nije zaživio u praksi zato što vlasnik zemljišta mora, da bi dokazao svoje vlasništvo više novaca potrošiti na dokazivanje, nego što bi dobio od mizerne naknade. Zar je normalno da se nečije zemljište daje u najam bez suglasnosti vlasnika, po cijeni od 1-2 kune /ha, dok država (Agencija za poljoprivredno zemljište) državno poljoprivredno zemljište daje u najam po cijenama i višim od 1000 kuna /ha. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
450 Katica Matejčić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Viktor Šegrt- nisam u potpunosti shvatila tvoj komentar, ali zanima me da li bi ti dozvolio da se netko s društvom i kućnim ljubimcem kreće bez tvog znanja po tvojoj nekretnini (stanu, kući, okućnici, vrtu)? Zašto se čudite kada se vlasnici zemljišta tome protive, jer protive se s razlogom. Ti ljudi trpe ogromne štete na šumskim i poljoprivrednim usjevima a nitko, ili rijetko tko im nadoknadi štetu. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
451 Katica Matejčić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. Dražene- vidim da bi Vi vlasniku još nametnuli traženja dozvole od lovačke udruge da nešto sije ili sadi na svojoj zemlji. Pa shvatite, ako čovjek ima u vlasništvu poljoprivredno zemljište (oranicu, livadu, pašnjak), samo on - vlasnik ima pravo odlučivati što će sijati ili saditi na svojoj nekretnini-zemlji. Zašto vlasnik ne bi smio na svom pašnjaku zasaditi nasad lijeske? Tko će mu to zabraniti? Zar peteročlano povjerenstvo, ili imate bolji prijedlog??? Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
452 Katica Matejčić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Futura....- pa zar misliš da će jedan lovac (lovnik) prijaviti policiji svog pajdaša po ćuturici policiji. Kaj got, taj film nebuš gledal. Iz osobnog iskustva govorim da su lovci jedno veliko zlo. Nekolicina pijanih, bahatih, arogantnih tipova koji misle da mogu sve. Rade štetu vlasnicima poljoprivrednih površina, uništavaju usjeve, kradu voće, sadnice crnogorice itd. Sramota je da im se daje nečije zemljište u najam a da nemaju nikakve odgovornosti za nastalu štetu. Pitam se samo do kada. Ja ako se hoću rekreirati na nečijem teniskom terenu, bazenu, nogometnom igrališti moram platiti najam terena, a oni ne. Zašto?? Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum na kojem se iznose rasprave s drugim sudionicima.
453 Katica Matejčić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Tatjana, slažem se s tvojim prijedlogom vezano uz stavak 5., ali tko će provjeravati da li je neki lovac pod utjecajem alkohola, zar lovnik koji je u istom takvom stanju?? Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum na kojem se iznose rasprave s drugim sudionicima.
454 Katica Matejčić III. PRAVO LOVA, Članak 20. Stavak 4. je u suprotnosti s Ustavom, jer ponovno neka komisija od pet članova odlučuje o privatnom vlasništvu. Komisija od pet članova može odlučivati o davanju u zakup državnog lovišta, ali ovdje se radi o privatnom vlasništvu. Nema tog povjerenstva koje može dati u najam ili koncesiju privatne nekretnine, neovisno o tome radi li se o poljoprivrednom zemljištu, šumskom zemljištu, poslovnom prostoru, stanu, kući ili čemu već. Privatna imovina ima svog vlasnika - posjednika i jedino VLASNIK može odlučiti o svojoj imovini. Nije prihvaćen Komisija provodi javni natječaj za davanje prava lova, ne odlučuje o vlasništvu. Prema članku 6. stavku 1. točki 1. lovište je definirano kao određena površina zemljišta koje je zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova. Izravna ustavna osnova za zakonsko uređivanje poslova gospodarske funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači (uzgoj, zaštita, lov, korištenje divljači i njezinih dijelova) jest odredba članka 52. stavka 2. Ustava, prema kojoj se zakonom određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.
455 Katica Matejčić IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 89. Stavak 3. je apsolutno neprihvatljiv. Kako je moguće da vlasnik zemljišta na svom zemljištu ne smije prošetati svog psa. Ovako se zaključuje da su lovci, odnosno lovoovlaštenici stavljeni u ulogu vlasnika zemljišta, a što nije točno. Vlasnik zemljišta ima pravo na svojoj imovini (oranici, livadi, šumi) šetati svog ljubimca, pa predlažem da se stavak . izmijeni na način: " ako vlasnici pasa i mačaka, a koji nisu vlasnici-posjednici zemljišta, odnosno pastiri pastirske pse puštaju da se kreću lovištem suprotno odredbama članka 46. ovoga Zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
456 Katica Matejčić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. Za štetu na vozili, koju prouzroči domaća životinja (konj ili krava), kao i štetu koju počini kućni ljubimac (pas) odgovara vlasnik domaće životinje ili vlasnik kućnog ljubimca. Ne znam zašto bi vlasnici divljači bili u povoljnijem položaju, jer ako divljač počini štetu na vozilu, uz pretpostavku da se vozilo kretalo propisanom brzinom, odgovoran je lovoovlaštenik. Primljeno na znanje primljeno na znanje
457 Katica Matejčić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem da se u Članak 46. dodaju stavci 3. i 4. koji glasi: (3) Lovoovlaštenik nema pravo u lovištu ukloniti pse i mačke koji se kreću po privatnom zemljištu uz pratnju vlasnika zemljišta. (4) Ukoliko se ukloni pas i mačka koji je u vlasništvu vlasnika zemljišta, lovoovlaštenik je dužan vlasniku psa i mačke isplatiti naknadu. Obrazloženje: Imam psa i često odlazim s unucima i psom u obilazak vlastitog zemljišta i šume, te u branje gljiva. Mislim da dok sam god na svom imanju, svojoj šumi , nitko nema pravo ograničavati mi kretanje i odlučivati hoću li prošetati psa po svojoj zemlji ili ne. Nije prihvaćen već odgovoreno
458 Katica Matejčić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 73. Šteta koju počini divljač unutar 300 metara je počinjena šteta, i kao takvu je treba podmiriti lovačka udruga. Imam osjećaj da na sve moguće načine autori ovoga zakona, sve počinjene štete od divljači ili na divljači žele prebaciti na leđa seljaka, vlasnika zemljišta, čija je imovina dana nekome u najam bez suglasnosti vlasnika. Još jednom predlažem da se u Zakon ugradi odredba u kojoj će pisati da su lovoovlaštenici obavezni osigurati lovište od mogućih šteta i problem je riješen. Ispada da svi u ovoj Državi odgovaraju za počinjenu štetu, samo lovci ne. Npr. Ako nečiji pas počini štetu, vlasnik plaća štetu. Ukoliko konj ili krava izađe na ulicu i prouzroči štetu, vlasnik je dužan nadoknaditi štetu, jedini lovci ne moraju. Nije prihvaćen Ako lovoovlaštenici nema prava poduzimanja nikakvih mjera za sprečavanje šteta na određenom području, smatramo da ne trebaju snositi ni odgovornost za počinjenu štetu. Ako pas počini štetu i nije moguće utvrditi vlasnika, tko plaća štetu? Obvezatno osiguranje bilo je propisano međutim nije riješilo problem. Obvezatno osiguranje saniranje je posljedice bez učinka na uzrok.
459 Katica Matejčić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. Članak 71. stavak 1. je sramotan: Nedopustivo je da se privatno zemljište daje u najam bez odobrenja vlasnika, naknadu od najma uzimaju institucije koje nisu vlasnici zemljišta, a sukladno ovom članku, vlasnik zemljišta je dužan o svom trošku poduzimati radnje da bi zaštitio svoju imovinu. U praksi divljač radi čestu i veliku štetu na poljoprivrednim kulturama, a rijetki su lovozakupnici koji osguravaju lovišta. Stoga predlažem da se u Zakon ugradi odredba koja će obvezati lovozakupce da su dužni lovuište osigurati, kao što vlasnici vozila moraju osigurati vozilo od moguće štete prema drugim sudionicima u prometu. Ovim Zakonom, vlasnici zemljišta ne odlučuju ni o čemu kad je njihova imovina u pitanju, a sada još moraju o svom trošku brinuti da im divljač ne napravi štetu. S obzirom da u pravilu lovozakupnik nema u svom vlasništvu nikakvu imovinu, osoba kojoj je nastala šteta ne može naplatiti štetu niti po ovoj osnovi. Stoga, predlažem, ukoliko lovozakupnik nema policu osiguranja, da članovi lovačke udruge svojom - vlastitom imovinom nadoknade nastalu štetu. Ovim se zakonom pogoduje jednoj grupi ljudi koji na tuđoj imovini, za koju ne plaćaju zakup organiziraju plaćene lovove i na taj način ostvaruju profit, a svu štetu koju divljač počini, na sebe preuzima vlasnik zemljišta. Nije li to malo čudno, da ne koristim neki drugi termin???? Nije prihvaćen već odgovoreno
460 Katica Matejčić III. PRAVO LOVA, Članak 24. Stavak 1. predlažem da glasi: "Prije sklapanja ugovora o zakupu prava lova, davatelj zakupa prava lova je dužan dostaviti nacrt ugovora s odlukom o davanju zakupa prava lova na lovištu, te suglasnost fizičkih osoba- vlasnika ili posjednika zemljišta na kojem se ustanovljuje lovište na prethodno mišljenje nadležnom državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Smatram da Državno odvjetništvo mora biti upoznato s činjenicom da se u najam daje privatno zemljište, te da ukoliko vlasnik-posjednik zemljišta nije dao odobrenje da se njegovo zemljište daje u najam, postoji mogućnost pokretanja ustavne tužbe protiv Republike Hrvatske, a sukladno tome i pokretanja sudskog spora radi naknade štete. Još jednom napominjem, župan, gradonačelnik a niti tijela županije ne mogu raspolagati zemljištem u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba. Obratite pozornost na presude Ustavnog suda U-I- 763/2009, 1895/2009, 1017/2010, 1376/2010 i 1814/2010, a posebno obratite pažnju gdje stoji kome pripada naknada od najma zemljišta. Nije prihvaćen Ne daje se pravo vlasništva ni privatna zemlja u najam, nego se daje pravo lova.
461 Katica Matejčić III. PRAVO LOVA, Članak 19. U stavku 1. smatram da treba dodati, pored navedenih uvjeta i dokaz o raspolaganju zemljištem (vlasnički ili posjedovni list ili ugovor o zakupu-najmu s pravnom ili fizičkom osobom ili osobama, te s resornim ministarstvom, ukoliko se radi o državnom zemljištu. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da navedene dokumente nije potrebno tražiti jer se daje pravo lova na određenom prostoru, a ne pravo vlasništva na zemljištu.
462 Katica Matejčić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 16. S obzirom da se u praksi dešava da se privatno zemljište daje u najam po smiješno niskim cijenama (1-2 kune/ha) smatram da o cijeni najma zemljišta odlučuje isključivo vlasnik zemljišta, a ne župan, gradonačelnik ili tijelo županije. Vlasnik zemljišta odlučuje i kolika će biti naknada za njegovo zemljište. Stoga predlažem da članak 16. glasi: Vlasnik zemljišta bez prava lova sklapa ugovor o najmu zemljišta s lovozakupnikom, u kojem će se odrediti cijena najma, te ostali uvjeti pod kojima se zemljište daje u najam. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
463 Katica Matejčić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Stavak 2 kaže:"Zajednička lovišta ustanovljava i ukida odlukom tijelo županije uz prethodnu suglasnost Ministarstva." S obzirom da se zajedničko lovište ustanovljava na privatnom zemljištu fizičkih osoba, smatram da tijelo županije a ni Ministarstvo nemaju ingerencije nad privatnim zemljištem. Naime, smatram da župan ili tijelo županije ima ingerencije nad pokretninama i nekretninama u vlasništvu županije, i navedeno tijelo može odlučivati isključivo ukoliko se radi o zemljištu u vlasništvu županije, ali nikako nema pravo odlučivati o zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba. Ne može župan ili tijelo županije dati u najam zemljište u vlasništvu fizičkih osoba, pa još dogovoriti cijenu po kojoj će se zemljište iznajmljivati i zadržati određeni iznos najamnine za sebe. Tijelo županije a niti župan ne mogu dati u najam nekretnine u vlasništvu drugih gradova i županija, pa se postavlja pitanje kako mogu dati u najam zemljište koje je u vlasništvu fizičkih osoba. Osim toga, postavlja se pitanje temeljem kojeg zakona tijelo županije ima ingerenciju nad privatnom imovinom fizičkih osoba? Da li je to Zakon o lovstvu, ili neki drugi zakon? Ako je drugi zakon, navesti članak zakona i jasno napisati o kojem se zakonu radi. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sigurno nije. O kojem se zakonu radi??? Obrazloženje: S obzirom da se radi o privatnom zemljištu, Ministarstvo, županija, a niti Grad Zagreba nemaju ingerencije nad upravljanjem privatnim zemljištem. Već je bio slučaj kada je ministar poljoprivrede odlučio dati privatna neobrađena zemljišta u najam, ali je Ustavni sud poništio takvu odredbu Zakona o zemljištu. Ova odredba Zakona o lovstvu je također u suprotnosti s Ustavom RH, jer zadire u privatno vlasništvo. Osim toga, u presudi Ustavnog suda iz 2009. godine stoji slijedeće: "-ako pojedina zakonska mjera koja se poduzima u interesu Republike Hrvatske usmjerenom ostvarenju općeg dobra (to jest u općem interesu) ograničava privatne vlasnike da upotrebljavaju i koriste vlastito poljoprivredno zemljište, tada za takva ograničenja vlasnicima mora biti priznato pravo na naknadu, odnosno na "naknadu tržišne vrijednosti" njihova zemljišta na koje se ograničenja odnose". U praksi vlasnici zemljišta ne mogu odlučivati o svojoj imovini, pripadne im npr. 1 kuna /ha zemljišta. Tako npr. vlasnik 25 ha zemlje dobije naknadu od 25 kuna, a da bi dokazao vlasništvo mora dostaviti vlasnički ili posjedovni list, ne stariji od 6 mjeseci, kojeg mora platiti cca 50 kuna. Primljeno na znanje Predlagatelj zakona smatra da je ovaj Nacrt Zakona usklađen s Ustavom Republike Hrvatske.
464 Katica Matejčić III. PRAVO LOVA, Članak 28. Predlažem da se stavak 1. točka 1. izmijeni tako da glasi:" Sredstva naknade za pravo lova na zemljištu fizičkih osoba isplaćuje se u 100%-tnom iznosu vlasnicima zemljišta, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištem". Ukoliko se privatno zemljište daje nekome u najam onda je potrebno s vlasnikom-posjednikom zemljišta sklopiti ugovor o zakupu ili najmu, i naknada pripada isključivo vlasniku ili posjedniku. Neprihvatljivo je da se sredstva naknade dijele gradu ili županiji, odnosno da se uplaćuju u Državni proračun, a još je apsurdnije da se novcem koji pripada fizičkim osobama-vlasnicima zemljišta financira zaštita i čuvanje državnih lovišta. Zemljište pripada vlasniku i njemu treba pripasti naknada. Država može jedino naplatiti porez od najma, kao što radi u slučaju najma stana. Nije prihvaćen Daje se pravo lova, a ne privatno zemljište u najam. Odredba članka 52. Ustava, koja u stavku 2. propisuje da se zakonom određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.
465 Klub pudla Hrvatska V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavamo zakonodavca jer je izbacio "uklanjanje" pasa i mačaka iz lovišta i pozdravljamo članak 46. kojim se van zakona stavlja ubijanje pasa i mačaka u lovištu Nije prihvaćen već odgovoreno
466 Klub pudla Hrvatska VIII. NADZOR, Članak 77. Podržavamo članak 77. Isklučivo visoko obrazovane osobe mogu obavljati duznosti inspekcije Prihvaćen Primljeno na znanje.
467 Klub pudla Hrvatska VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. POdržavamo članak 58 . kojim se štite prava živpotinja Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
468 Klub pudla Hrvatska IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Obavezno lovnogospodarske osnove moraju biti javno dostupne i transparentne Nije prihvaćen već odgovoreno
469 Klub pudla Hrvatska III. PRAVO LOVA, Članak 21. Obevezno staviti u zakon potrebu jednog lovočuvara na 1000 ha Ne dopustiti podzakup lovišta Primljeno na znanje Lovočuvarska služba je uređena člankom 51. ovoga Nacrta. Podzakup nije dopušten.
470 Klub pudla Hrvatska III. PRAVO LOVA, Članak 19. Zakup prava lova ne moze imati osoba koja je ikad osuđena za bilo koje dijelo jer to dokazuje da nije moralna. Mora imati u posjedu zemlju i posjedovati vlasnički list predmetnog zemljišta. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da za takvo rigorozno ograničavanje nema osnove, ali da svakako treba urediti da ako je netko osuđen u području gospodarskih propisa ne može dobiti pravo lova. Daje se pravo lova na određenom prostoru, a ne pravo vlasništva na zemljištu.
471 Klub pudla Hrvatska II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 17. članak 17 treba brisati jer tu ima najviše problema nedorečen je i dvosmislen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
472 Klub pudla Hrvatska II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Privatno vlasništvo je neotuđivo pa bi tako trebalo imati pismeni ugovor sa vlasnikom zemljišta. Prihvaćen Hvala na komentaru
473 Klub pudla Hrvatska II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Lovište se ne može ustanoviti na privatnom zemljištu bez pismenog ugovora sa vlasnikom tog zemljišta. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
474 Klub pudla Hrvatska II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Slazemo se da je minimalna velicina 1000 ha ali se ne slazemo da na otocima bude 500 ha nego isto 1000 ha Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
475 Klub pudla Hrvatska II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Zabranjeno je ustanovljenje lovišta : 1. na turističkim lokacijama 2.zaštitni pojas od 300 metara od biciklistickih i pješačkih staza 4. zabranjeno je loviti na privatnim parcelama Primljeno na znanje Primljeno na znanje
476 koraljka polacek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Zahvaljujem Ministarstvu što se u Zakonu o lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima (članak 46.) te što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom (članak 58.). Po meni to je civilizacijski korak naprijed. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
477 Krešimir Stanišić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pozdravljam uklanjanje iz zakona odredbe o dozvoli "uklanjanja", odnosno ubijanja pasa i mačaka iz lovišta, pogotovo je sporno kako će lovci na svoju vlastitu ruku odrediti koji je pas ili mačka lutalica ili je pobjegao od doma ili u pratnji vlasnika. TKZ. "uklanjnje" opasno je za turiste i ljubitelje prirode koji nisu informirani i koji sa svojim ljubimcima odlaze u šumu jer se daje dozvola za ubijanje ljudima koji su pristrani i nisu spremni razumjeti da su ti ljudi u tom trenutku pogriješili i nisu upoznati sa zakonom. Psi i mačke mogu se uloviti na druge načine, nije potrban odstrijel. Ako su naši predci mogli uloviti i pripitomiti pse i mačke u davno doba, mogu i današnji lovci, kojima je, nadam se, ovakav adventuristički način života zanimljiv, a ne samo puko ubijenje životinja. Također podržavam prijedlog udruge Prijatelja životinja kojim se predlaže u članku 46. dodati stavak 3. koji glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
478 Kristina Kemešić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. U ime Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode dostavljamo slijedeću primjedbu: Članak 58. stavak (7) točku 1. potrebno je izmijeniti da glasi: (7) Dopušteno je: 1. u pojedinačnom lovu na jelena običnog, jelena lopatara, jelena aksisa i srnu običnu upotrebljavati rikalice, vabke i piske kao pomoćnih sredstava u lovu Sukladno primjedbama o vrstama lovnih divljači, potrebno je izbaciti svojte koje lovci smatraju „štetočinama“, u ovom slučaju lisicu. Podržavam odredbu kojom se zabranjuje lov lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
479 Kristina Kemešić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Osobe koje uživaju u lovu, te nepotrebnom mučenju i ubijanju životinja su nerijetko psihopatske ličnosti, koje prečesto mučki ubijaju i izgubljene, odnosno napuštene kućne ljubimce. Nedopustivo je takvo ponašanje u državi članici EU u 21. stoljeću. Predlažem da se ovom članku doda i stavak: "Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja." Nije prihvaćen već odgovoreno
480 Kristina Kemić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Još samo Homo sapiens nije na popisu. Nije prihvaćen Komentar nema obilježje primjedbi niti prijedloga na nacrt.
481 Kristina Kemić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 54. Ranjenu i bolesnu divljač dopušteno je odstrijeliti i u vrijeme lovostaja..... Na koji je točno način ranjena ako je lovostaj? Od strane druge životinje? To se zove prirodna selekcija. Zabrana odstijela u vrijeme lovostaja Nije prihvaćen To gledanje kako ugiba tjedan dana se zove i sadizam. Može biti ranjena i od zaostalih mina, naletom vozila, napadom kućnog ljubimca od 40 kila koji je izveden na istrčavanje u lovište, kombajna,...Ima raznih načina gospođo Kristina.
482 Kristina Kemić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Jedan općeniti komentar na samo lovstvo. Neshvatljivo je nazivati ga sportom jer u sportu je poanta natjecanje između ravnopravnih, dobrovoljnih sudionika bez smrtnih posljedica. (Osim u slučajevima nesreće ali na taj rizik sudionik je svojevoljno pristao) U lovu sudjeluje samo jedna strana, naoružana dok druga nema priliku braniti se. Teško se može nazvati sportom. To je izopačeni hobi, uživanja u patnji nedužnog bića. Vrlo često se spominje su se ljudi kroz povijest od uvijek bavili lovom. Jesu, za hranu. Bez teškog naoružanja, to je bila borba za preživljavanje. Danas je sve, samo nije to. Danas je legalni i društveno prihvačeni sadizam. Svjesna sam da se to neće promijeniti ali zato na sve moguće načine zakonom treba zaštititi građane, stvarne ljubitelje prirode i divljih životinja koji ne žele strahovati za svoj život, živote svoje djece i ljubimaca. Koji samo žele uživati u ljepoti predivne prirode NAŠE zemlje! Ona pripada svima nama i svi na to imamo pravo a ne samo pojedinci s puškom na ramenu! Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
483 Kristina Kemić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Članak 12. Granice lovišta moraju jasno obilježene i za nas obične smrtnike koji ne hodamo sa kartom lovišta u džepu, oznaka kad je lov u tijeku da možemo izbječi metak koje će nam (ako imamo sreće) proletjeti pokraj glave (ako nemamo sreće) ili kroz glavu. Oznaka gdje počinje i gdje lovište završava! Primljeno na znanje Granice svakog lovišta jasno su označene tablama te se na taj način javnosti daje informacija gdje se nalazi koje lovište.
484 Kristina Kemić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Članak 46. Pohvalno je i veliki je korak napravljen u prijedlogu zakona brisanjem članka u kojem ne postoji "uklanjanje" pasa i mačaka. Koji i do sada nije dozvoljavao ubijanje istih. Neshvatljivo je nerazumijevanje materinjeg jezika od strane lovaca a dovoljno je samo otvoriti rječnik Hrvatskog jezika da bi se pronašlo značenje te riječi. Za mnoge su se obitelji opuštene nedjeljne šetnje pretvorile u noćnu moru kada im je ljubimac, nerijetko, ubijen pred očima. Teroru mora doći kraj. Ne želim više strahovati za svoj i život mojih pasa, razmišljati o kupnji pancirke kada želim opušteno prošetati javnim zemljištem! Ne želim se bojati svaki put kada pas ode par metara od mene. Pas u šetnji uz vlasnika nije bez nadzora pa makar mu vlasnik bio i 700 m dalje. Upravo iz tog razloga da se životinja istrči je i doveden u prirodu jer u gradovima za to ne postoji mogućnost. Za usmrčivanje pasa i mačaka ne postoji opravdani razlog. Ako i nisu vlasničke životinje, postoje institucije koje se u takvim slučajevima kontaktiraju i koje će na adekvatan način premjestiti životinju iz lovišta. Nije prihvaćen već odgovoreno
485 Kristina Kemić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Članak 10. Na javnim cestama i drugim javnim površinama zaštitni pojas povećati na minimalno 700 m od ruba naselja. Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
486 Kristina Podobnik VIII. NADZOR, Članak 80. Potrebno je dopuniti članak 80. odredbama o nadzoru nad radom lovnih inspektora, podnošenju izvješća o provedenim nadzorima (kojem tijelu, propisati jedinstvenu formu izvještaja i sl.) i dostupnosti izvješća lovnih inspektora javnosti. Prihvaćen Primljeno na znanje, predmetno je već regulirano ostalim propisima.
487 Kristina Podobnik VIII. NADZOR, Članak 76. Potrebno je odrediti rokove i učestalost provođenja inspekcijskog nadzora. Prihvaćen Predmetno se ne propisuje Zakonom.
488 Kristina Podobnik VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Točku 2. potrebno je revidirati u skladu s predloženim izmjenama pojasa 300 m iz članka 10. ovog Zakona. Podržavam ostale točke iz stavka (1) ovog članka. Iz stavka (7) potrebno je brisati točku 1. i 2. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
489 Kristina Podobnik VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 57. Članak 57. stavak (1) potrebno je izmijeniti da glasi: „(1) Lovoovlaštenici su dužni u lovištu omogućiti rad znanstveno-istraživačkih i znanstveno-nastavnih ustanova, te nevladinim udrugama koja se bave biološkim istraživanjima i/ili zaštitom prirode, predviđen posebnim programom tih ustanova i udruga o njihovom trošku, na temelju dopuštenja Ministarstva znanosti i/ili Ministarstva zaštite okoliša i prirode.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
490 Kristina Podobnik VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. Podržavam sve prijedloge na ovaj članak zakona koje je u ime Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode podnio g. Tibor Mikuška. Također, iz čl. 55. st. 2 osobito izbaciti "potrebe znanosti, nastave, zooloških vrtova, lovne obuke ptica grabljivica i lovačkih pasa, kinoloških i sokolarskih priredaba i muzeja" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
491 Kristina Podobnik VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 54. U stavku (1) treba dodati "i uz suglasnost lovočuvara i nakon pregleda životinje od strane veterinara". U stavku (2) suglasnost u pisanom obliku mora se izdati u roku ne kraćem od 48 sati od donošenja usmene suglasnosti, uz jasno propisano dokazivanje hitnosti mjera. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
492 Kristina Podobnik V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 51. Podržavam prijedloge za profesionalizacijom lovočuvarske struke kako bi se kvalitetno i stručno obavljali poslovi i provodile dužnosti i odgovornosti lovočuvara, a ujedno pozivam zakonodavca da podazkonskim propisom ovo uredi podrobnije. Primljeno na znanje Profesionalizacija nije nemoguća ovisno o pojedinom lovoovlašteniku.
493 Kristina Podobnik V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 45. Podržavam prijedlog g. Tibora Mikuške da je članak 45. stavak 1. potrebno izmjeniti da glasi: „(1) Zabranjeno je: • namjerno uznemiravanje i lov divljači, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije • uništavanje i uzimanje jaja i mladih pernate divljači • uništavanje i prisvajanje mladunčadi dlakave divljači • namjerno uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla • oštećivanje ili uništavanje područja njihova razmnožavanja ili odmarališta te stavak (2) da glasi „(2) Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje staništa divljači." Predlažem da sadašnji stavak (2) postane stavak (3). Primljeno na znanje Odgovoreno prije.
494 Kristina Podobnik V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Podržavam prijedloge g. Tibora Mikuške u ime Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode po točkama 6., 8., 10. i 13., te prijedlog Udruge za zaštitu divljih životinja AWAP po pitanju točke 6.,8., 10., 13. i 14. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
495 Kristina Podobnik V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 43. Podržavam primjedbu na čl. 43. koju je u ime Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode podnio g. Mikuška. Prihvaćen Primljeno na znanje.
496 Kristina Podobnik V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 42. nadopuniti članak "sukladno Zakonu o zaštiti prirode" Primljeno na znanje Predmetno ne uređuje Zakon o zaštiti prirode već Zakon o lovstvu.
497 Kristina Podobnik IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Podržavam prijedlog g. Tibora Mikuške o uvođenju stavka (3) Svi lovnogospodarski planovi prije donošenja moraju proći postupak procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Što se tiče stavka (2) ovog članka, kako podaci iz lovnogospodarskih planova nisu javno dostupni, ako divljač uživa osobitu zaštitu Republike Hrvatske (čl. 3 ovog Zakona)? Gdje je tu zaštita interesa javnosti? Gdje je tu pravo na pristup informacijama? Transparentnost djelovanja? Nadalje, kako lovnogospodarski plan može biti predmetom intelektualnog vlasništva? Gdje je tu točno originalna intelektualna tvorevina sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima? Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
498 Kristina Podobnik IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 38. Stavak (2) - zašto bi korisnik nelovne površine provodio lovnogospodarske planove ako je površina nelovna? Brisati stavak. Nije prihvaćen Kako je već u prijašnjim odgovorima navedeno, na površinama gdje je zabranjen lov, odnosno na njima nije ustanovljeno lovište može se očekivati pojava divljači koja može nanijetu štetu, ugroziti zdravlje ljudi i drugih životinja. Svjedoci smo sve češće pojave divljači u gradovima i na površinama na kojim nije ustanovljeno lovište. Bez donesenog programa zaštite divljači niste u mogućnosti provesti ni jednu mjeru kojom bi tu vrstu izmjestili ili otjerali s površine na kojoj primjerice ugrožava zdravlje ljudi ili imovine.
499 Kristina Podobnik IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 37. Brisati stavak (1) članka 37.! Ako je zabranjeno ustanovljavanje lovišta na nekom području, onda je lov zabranjen. Opet, ovakva odredba ostavlja puno prostora za proizvoljna tumačenja. Podržavam prijedloge g. Tibora Mikuške o potrebnim izmjenama stavaka (1) i (2). Nije prihvaćen Na površinama gdje je zabranjen lov, odnosno na njima nije ustanovljeno lovište može se očekivati pojava divljači koja može nanijetu štetu, ugroziti zdravlje ljudi i drugih životinja. Svjedoci smo sve češće pojave divljači u gradovima i na površinama na kojim nije ustanovljeno lovište. Bez donesenog programa zaštite divljači niste u mogućnosti provesti ni jednu mjeru kojom bi tu vrstu izmjestili ili otjerali s površine na kojoj primjerice ugrožava zdravlje ljudi ili imovine.
500 Kristina Podobnik III. PRAVO LOVA, Članak 28. Podržavam prijedloge da se određenim postotkom sredstava naknade za pravo lova financiraju utočišta tj. zbrinjavališta divljih životinja. Predviđena su Zakonom o zaštiti prirode, no u praksi teško zaživljavaju upravo zbog problema financiranja. S obzirom da se bave divljim životinjama, uredu je da im za njihov trud i rad na zbrinjavanju i liječenju ranjenih divljih životinja (između ostalog i od posljedica lova) pripadne dio naknade. Nije prihvaćen Komentar nema obilježbe primjedbe, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
501 Kristina Podobnik III. PRAVO LOVA, Članak 26. Podržavam oba prijedloga na ovaj članak koje je dao g. Željko Vlaisavljević. Predložena lovna evidencija bila bi transparentan i javno dostupan način praćenja i rada lovočuvara i ispunjavanja obveza lovozakupnika. Primljeno na znanje Komentar nema obilježbe primjedbe, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
502 Kristina Podobnik III. PRAVO LOVA, Članak 23. Stavak (1) članka 23. potrebno je preinačiti u "ugovor o zakupu prava lova može se jednokratno produljiti najranije u zadnjoj lovnoj godini na razdoblje od narednih deset godina" Ako se ugovor može višekratno produžavati, nakon što je jednom ugovor sklopljen, može se produžavati u nedogled bez ikakvog provođenja daljnjeg javnog natječaja, što dovodi do krajnje netransparentnosti u sklapanju ovakvih ugovora. Stavak (2) treba glasiti "Ugovor o zakupu prava lova neće se produljiti ako lovozakupnik ne provodi i/ili ne ispunjava mjere i radnje propisane ugovorom i ovim Zakonom." Nije prihvaćen Već odgovoreno u prijašnjim komentarima.
503 Kristina Podobnik III. PRAVO LOVA, Članak 21. U stavku (3), točki 2. zakonodavac treba podrobnije definirati tko je stručna osoba za provedbu lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači (po pitanju zahtjeva stručne spreme, iskustva i slično) kako bi se osigurala stvarna stručnost ove osobe a ne proizvoljno određena. U točki 3. stavka (3) potrebno je definirati odnos broja lovočuvara i površine lovišta kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje lovočuvarske djelatnosti. U točki 4. stavka (3) potrebno je umjesto nejasnog izraza "periodički" odrediti točne datume podnošenja izvještaja davatelju prava lova, npr. najviše 30 dana nakon završetka lovne godine ili u intervalima od 12 mjeseci nakon sklapanja ugovora o zakupu prava lova tijekom cijelog trajanja ugovora o zakupu prava lova. Nije prihvaćen Već odgovoreno u prethodnim komentarima.
504 Kristina Podobnik III. PRAVO LOVA, Članak 20. Podržavam prijedlog Udruge za zaštitu divljih životinja AWAP po pitanju točke 3. članka 20 i točke 10. članka 20. Nije prihvaćen Komentator ne iznosi nikakav zakonski prijedlog.
505 Kristina Podobnik III. PRAVO LOVA, Članak 19. U stavku (1), treća alineja trebala bi glasiti "kojoj nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili zbog prekršaja navedenog u članku 83. ovoga Zakona" Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da je predložena dobra i jasna.
506 Kristina Podobnik V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam ovaj članak i pohvaljujem Ministarstvo zbog micanja sporne odredbe o uklanjanju pasa i mačaka iz lovišta koja je previše puta proizvoljno tumačena kao dozvola za odstrel pasa i mačaka koji se zateknu na krivom mjestu u krivo vrijeme. Nadalje, u ovaj članak potrebno je dodati stavak (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
507 Kristina Podobnik III. PRAVO LOVA, Članak 18. Izbaciti točku (4) iz razloga koje je naveo g. Mikuška u ime Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. Nije prihvaćen Obrazloženo kod komentara g. Mikuške.
508 Kristina Podobnik II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Podržavam prijedlog da se u Članak 15 doda novi stavak 5. koji bi glasio: "(5) Zajedničko lovište može biti ustanovljeno na zemljištu isključivo uz postojanje odgovarajućeg ugovora između korisnika zemljišta i budućeg lovozakupnika (u skladu s člankom 6. ovog zakona) kojim se definiraju prava i obveze obje stranke u postupku." Primljeno na znanje Primljeno na znanje
509 Kristina Podobnik II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Brisati stavak (3) ovog članka jer je u suprotnosti s odredbama koje proizlaze iz drugih članaka o veličini zemljišta za ustanovljavanje lovišta i slično, te ponajprije zato jer predviđa raspolaganje tuđim privatnim zemljištem bez obveze dobivanja izričite pisane suglasnosti vlasnika zemljišta, što je izravno kršenje čl. 3 i čl. 48. Ustava Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, na komentar odgovoreno u prethodnim očitovanjima.
510 Kristina Podobnik II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Potrebno je nadopuniti stavak (4) Granice lovišta moraju biti vidljivo, jasno i cijelom svojom dužinom biti obilježene uočljivom oznakom (tablom) veličine i međusobnih razmaka takvih da cijelom dužinom granice lovišta nedvojbeno upućuju na postojanje lovišta. Komentar: znači lovište treba biti jasno i glasno obilježeno tako da građani koji se zateknu u blizini nedvojbeno mogu utvrditi da se nalaze blizu granice lovišta. A ne da se građani mirno šetaju prirodom pa ih isprepadaju lovci s prijetnjama i oružjem, osobito ako sa sobom vode pse. U ovom članku potrebno je dodati stavak (5) Na razini Republike Hrvatske ustanovljava se javno dostupna baza svih registriranih lovišta i njihovih geografskih i katastarskih granica. Komentar: znači, po uzoru na Geoportal DGU-a osnovati sličnu bazu podataka s kartografskim prikazima za cijelu RH gdje se nalaze lovišta i koja poručja točno obuhvaćaju, te koja je vrsta lovišta ustanovljena na kojem području. Taj podatak treba biti javno dostupan na Internetu, svim građanima. Postojeća evidencija lovišta pri Središnjoj lovnoj evidenciji je rascjepkana i teška za snalaženje, nepregledna, postojeća lovišta su nedovoljno jasno označena, jer ne omogućava brzi pregled i zoom in - out da bi zainteresirani građani mogli točno utvrditi granice lovnih područja u odnosu na šire ili uže zemljopisno područje. Prihvaćen Granice lovišta je nemoguće obilježiti cijelom svojom dužinom jer se radi o velikim površinama. Granice lovišta su označene obavijesnim tablama na prometnicama putovima itd...
511 Kristina Podobnik II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Brisati točku (3). Bez iznimki, osobito za otoke po kojima se divljač ne može kretati slobodno kao po kopnu. Ista pravila za otoke kao i za kopno. Brisati točku (6). Zašto u čl. 10 stavljamo zabranu ustanovljavanja lovišta da bismo je u slijedećem članku poništili? Gospodin Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode argumentirano je objasnio zašto je ovu točku potrebno izostaviti i podržavam njegov prijedlog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
512 Kristina Podobnik II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Stavak (2) treba promjeniti u točki 3. - "u rasadnicima, voćnim i loznim nasadima te pašnjacima". Samo zato što rasadnik ili voćnjak nije namjenjen intenzivnoj proiozvodnji, a pašnjak neograđen, ne znači da je uredu da se tamo lovi. I opet, ostavlja puno prostora za zloupotrebu od strane lovaca. u točki 4. - "na zaštićenim dijelovima prirode". Ako su zaštićeni dijelovi prirode zaštićeni, onda su zaštićeni, bez "ako je...". Znači u svim zaštićenim dijelovima prirode potrebno je STROGO ZABRANITI LOV. Čemu inače zaštita? U točki 5. potrebno je proširiti zaštitni pojas 300 m od ruba naselja na ne manje od 700 m od ruba naselja u nizini i prigorju te ne manje od 500 m u brdsko-planinskim područjima. Koliko mi je poznato, metak leti i dalje od 300 m. Nadalje, potrebno je VRLO EKSPLICITNO definirati rub naselja - je li to 300m (ili 500 m ili 700 m) od zadnje kuće, od table naselja, od zadnje nastanjene kuće, od zadnjeg ograđenog dvorišta, od ruba zadnje katastarske čestice na kojoj se nalazi nastamba, od ruba zadnje katastarske čestice koja spada u naselje bez obzira na naseljenost iste...? Da bi se napokon riješio najveći problem između građana i lovaca, a to je "što je točno 300 m od naselja" vrlo je bitno da zakonodavac jasno, precizno i nedvojbeno definira "rub naselja"! Jer u praksi, lovci ovo vrlo fleksibilno tumače, naravno, uvijek u svoju korist. Dodati točku 8. "na zemljištu na kojem vlasnik nije ovjerenom pisanom potvrdom suglasan da se na njegovom vlasništvu može ustanoviti lovište". Nadalje, slažem se i podržavam prijedlog Tibora Mikuške od dodavanju točke „9. Zabranjeno je ustanovljenje lovišta na posebnim područjima na kojima je temeljem ovog Zakona zabranjen lov (engl. hunting ban areas).“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
513 Kristina Podobnik I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. U svrhu zaštite prirode,bio-raznolikosti , te očuvanja divlje flore i faune predlažem sljedeće : Iz članka 8. potrebno je ukloniti slijedeće vrste: -smeđi medvjed(Urus arctos) : Smeđi medvjed je zadnjih nekoliko godina lovljen na osnovu brojnosti populacije koju su procijenili lovci.Istraživanja populacije od strane lovaca su bila najčešće površna,neprovjerena i neistinita , te je takvim načinom rada nanesena šteta populaciji u RH. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -mačka divlja ( Felis silvestris Schr.) : Ova vrsta je lovljena zadnjih nekoliko godina unatoč ugroženosti i sve manjoj pojavnosti. Također je ova vrsta podvrgnuta miješanju i križanju s domaćom mačkom, što je dovelo do nastajanja hibrida odnosno mješanaca. Zaštićena u gotovo svim zemljama EU , a kod nas podvrgnuta lovu. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -jazavac ( Meles meles L.) : Ova plaha i pomalo zatajna životinja je u RH u razdoblju smanjivanja teritorija i gubitka staništa, zadnjih godina sve rjeđe viđen jazavac je podvrgnut načinu lova iz 18. i 19. stoljeća. Način na koji je lovljen i gubitak izvora hrane dovodi do smanjenja areala jazavca. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -lasica mala ( Mustela nivalis L.) : Lasica je poznata kao životinja koja ˝čisti˝poljoprivredna zemljišta i šume od glodavaca. Lasica gotovo i da ne radi štetu na ostaloj divljači zbog svog izrazito malog tijela i male težine. Također za ovu vrstu ne postoji lovni interes. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. -dabar ( Castor fiber L.) : Dabar je životinja poznata kao odličan indikator čistih rijeka i šumskih potoka. U Hrvatskoj je dabar nestao krajem 19. stoljeća zahvaljujući lovcima , a zbog prijašnje prakse ne smijemo dopustiti da se isto ponovi. Dabar je vraćen prije 20 godina i ne smijemo dopusti lov na njega, također za dabra ne postoji lovni interes. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -tvor ( Mustela putorius L . ): Tvor je životinja koja je u RH pod sve većim pritiskom moderne poljoprivrede i modernog šumarstva , te je pod pritiskom lovaca i krivolovaca. Tvor je životinjica koja se nalazi na IUCN crvenoj listi(IUCN Red List) , te je u gotovo svim zemljama EU pod strogom zaštitom i pod programom obnavljanja populacija. Također je podvrgnut križanju sa Afričkim tvorom koji je kućni ljubimac , no namjerno je pušten u nekim dijelovima EU. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -šljuke: – bena ( Scolopax rusticola L.) kokošica ( Gallinago gallinago L.) : Obije vrste su u RH svedena na manje od 100 parova te su podvrgnute masovnom krivolovu. Europska populacija obiju vrsta je u stalnom opadanju (BirdLife Internationa ) . Predlažem uklanjanje obiju vrsta s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -guske divlje: – glogovnjača (Anser fabalis Latham .) lisasta ( Anser albifrons Scopoli.) : Obije vrste imaju malu gnijezdeću ili zimujuću populaciju , te se najčešće nalaze u mješovitim jatima s divljom guskom( zaštićena) , pa je lov u letu gotovo nemoguć. Obije vrste zadnjih godina su sve manje viđene na zimovanjima u RH. Predlažem uklanjanje obiju vrsta s popisa lovne divljači zbog ranije navedenog. - patke divlje: glavata patka (Aythya ferina L.) i krunata patka (Aythya fuligula L.). Iz razloga što su ove dvije vrste (osobito ženke) u letu slične strogo zaštićenoj i globalno ugroženoj patki njorki (Aythya nyroca). Budući da su tijekom rane jeseni sve tri vrste zastupljene na močvarnim staništima i često u mješovitim jatima, patke njorke vrlo često stradavaju prilikom lova i odstrela pataka letu. Sve tri vrste imaju gotovo istu obojenost te iste značajke pri letu. Predlažem uklanjanje obiju vrsti s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -patka pupčanica (Spatula querquedula L.), iz razloga što se u gotovo čitavoj Europi događa pad populacije (BirdLife International 2017e), pa tako i u Hrvatskoj gdje je prema najnovijoj Crvenoj knjizi ptica Hrvatske ova vrsta klasificirana kao gotovo ugrožena gnjezdarica (Tutiš i sur. 2013). Masovno ilegalno ubijanje ove vrste tijekom seobe u južnoj Europi i zimovanja u Africi, te nestanak močvarnih staništa ozbiljno ugrožava europsku populaciju. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbog ranije navedenih razloga. -Sve vrste iz porodice vrana (Corvidae): gačac (Corvus frugilegus L.) čavka (Corvus monedula L.) siva vrana (Corvus cornix L.), svraka (Pica pica L.), šojka (Garrulus glandarius L.) - iz razloga što se lov na ove vrste temelji na primitivnom, i danas potpuno zastarjelom, konceptu iz 18-tog i 19-tog stoljeća . Također sve od navedenih životinja obitaaju u gradovima ili u samoj blizini gradova , te je lov na iste u tim uvjetima nemoguć. Predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači zbo ranije navedenih razloga. -Zahtijevam da se vuk i ris ne uvode na popis lovne divljači, po zadnjim istraživanjima populacija vuka je u opadanju kao i populacija risa. Populacija vuka u RH se po zadnjim istraživanjima procjenjuje na 130-150 (2013) dok je 2010 procijenjen na 198-260. Populacija risa u RH se procjenjuje na nešto više od 30 jedinki. Obje vrste su pred izumiranjem. Predlažem da se ove vrste ne dodaju na popis lovne divljači. Lovci ni na koji način nisu kvalificirani da prate, ocjenjuju i odlučuju o stanju pojedinih vrsta u RH. Samo zato jer netko ima lovnu dozvolu i zna uperiti pušku u životinju, ne znači da ima ikakvog pojma o stanju populacije i drugim bitnim značajkama za očuvanje vrste. I opet, nadovezujem se na svoj prethodni komentar: lovci u najboljem slučaju mogu mikroupravljati svojim lovištem i pratiti (a to ne rade) stanje populacije na lovištima koja su im poznata. Dati im ovlasti i odgovornosti da upravljaju cjelokupnom pouplacijom divljači u RH je u najmanju ruku neodgovorno od strane zakonodavca i Republike Hrvatske koja u ovom zakonu tvrdi da "divljač uživa njezinu osobitu zaštitu". Osobito što se tiče želja koje su u ovom savjetovanju istaknute o tome da se vuk ponovo uvrsti na popis lovne divljači, predlažem da pojedinci prouče slučaj nacionalnog parka Yellowstone u SAD-u i izuzetnog oporavka ekosustava parka nakon što su u park ponovo uvedeni vukovi koje su bili prethodno istrijebili lovci. Također, podržavam argumente koje su ovdje iznjeli pojedinci - lovci ne žele vukove uvrstiti na ovu listu da bi se "štitilo" i "očuvalo" ekosustave i divljač, već zato jer je vuk dobra lovina, atraktivna. Nadalje, vukovi (nadovezujući se na primjer Yellowstona) imaju veliku i važnu ulogu u očuvanju vitalnosti ostale divljači jer ubijaju slabije jedinke, za razliku od lovaca koji u pravilu ubijaju najbolje jedinke zbog motiva pohlepe i većeg trofeja (toliko o zaštiti prirode). Nije prihvaćen Obrazloženje je dano vezano uz zaprimljene primjedbe na pojedine članke Zakona. Ostali komentari nemaju obilježje primjedbi.
514 Kristina Podobnik I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. 1. lovište - koji su to "drugi uvjeti" za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači? Definirati tako da nema nejasnoća koje ostavljaju mogućnosti različitog tumačenja. Također, opet se vraćamo na pitanje "zaštite" koja to nije. 2. otvoreno lovište - molim jasnije definirati otvoreno lovište jer ovako proizlazi da je to apsolutno svaka otvorena površina u Republici Hrvatskoj po kojoj se kreću divlje životinje? Što opet daje bjanko kartu za tumačenje od strane lovaca gdje se sve smije loviti. 3. ograđeno lovište - zašto samo veće od 1.000 ha? U tih 1.000 ha, koliko % smije otpadati na prirodne ili umjetne prepreke a koliko na samo lovište? Ako lovište čini 500 ha ograđenog lovišta, a 500 ha otpada na prepreke (npr. otoke na kojima se de facto ne lovi) onda je to lovište od 500 ha, a ne 1.000 ha. Pobliže definirati da se izbjegnu nedoumice i zlouporabe. Također, izbaciti "štiti" iz članka. Od koga se štiti? 7. pravo lova - opet je dubiozno ovo uključivanje i voda u zemljište za lov. Nije prihvaćen U pojmovniku su navedene opća definicija, dok je detaljnije razrađeno u II. i III. poglavlju ovoga Nacrta.
515 Kristina Podobnik I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. U stavku 2 potrebno je primjenu Zakona proširiti i na divljač koja ne živi slobodno u prirodi jer je na ovaj način divljač koja se uzgaja "nepokrivena" zakonskim odredbama. Nije prihvaćen Bitna odrednica da bi neka životinjska vrsta bila divljač jest da živi slobodno u prirodi. Životinjske vrste koje su na popisu divljači, ako ne žive slobodno u prirodi nisu divljač i regulirane su drugim propisima.
516 Kristina Podobnik I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Iz ovog članka je potrebno izbaciti "funkcije zaštite i očivanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore". Iz same prirode lovne aktivnosti proizlazi da ona nema funkciju zaštite i očuvanja, već gospodarsku i turističku funkciju, te ovakav izričaj u zakonu samo produžuje mit o lovcima kao zaštitnicima prirode, a oni to nisu. Zaštita prirode nije "nahranit ću te sada da bih te mogao upucati kasnije". Nadalje, upravo ljudske aktivnosti su te koje narušavaju ravnotežu ekosustava koji su samoregulirajući - kada ih se pusti na miru i kada čovjek ne određuje kako bi se trebalo ekosustavom upravljati. Osim toga, lovci ne provode nikakva znanstvena istraživanja, praćenja populacija divljih životinja na državnoj razini, i slične aktivnosti iz kojih bi se agregirali podaci koji bi dali širu sliku o stanju populacije divljači van određenih lovišta. Lovci mogu u najboljem slučaju mirkoupravljati populacijom na određenom području, ali bez shvaćanja šire slike koja je potrebna za iole ozbiljnu funkciju zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže. Nije prihvaćen Jednako kako predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva tako smatra i da navedeni cilj mora ostati cjelovit.
517 Kristina Podobnik I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Zakonodavac treba detaljnije i jasnije definirati značenje ovog članka. Definirati pojam "dobro od interesa za Republiku Hrvatsku" i definirati "osobitu zaštitu", tj. na što se i jedno i drugo točno odnosi. U ovom obliku članak je nejasan i podložan pristranom tumačenju. Nije prihvaćen Predmetno je propisano Ustavom RH, a ovim Zakonom decidirano preneseno i na divljač.
518 Kristina Podobnik I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Lovne aktivnosti se čine u suprotnosti s funkcijom zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, osobito ako imamo na umu situaciju na otocima, probleme s alohtonom divljači i posljedičnim trovanjem supova. Osim toga, imamo Zakon o zaštiti prirode koji se bavi zaštitom i očuvanjem biološke raznolikosti i njega treba dosljednije provoditi. Jasno je da je svrha lova ponajprije turistička, zatim gospodarska i rekreativna. Također, pozdravljam to što zakonodavac nije uvrstio "tradicijsku funkciju" kao jednu od funkcija lovnih poslova, neka tako i ostane. Od nekih tradicija se trebamo odmicati ako želimo napredovati kao društvo. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
519 Krunoslav Pintur VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 54. st.1 - ovo nije provedivo ne terenu, divljač neće čekati suglasnost inspektora Predlažem da se zadrži rješenje iz trenutno važećeg Zakona o lovstvu koje omogućava nakndadno obrazlaganje odstrijela uz veterinarsku svjedodžbu. Primljeno na znanje Hvala na primjedbama.
520 Krunoslav Pintur VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 73. Ovo je u koliziji s čl.72 st. 6 - cesta je javna površina. Primljeno na znanje primljeno na znanje
521 Krunoslav Pintur VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. st. 6 - smatram da ovakvo riješenje neće riješiti problem šteta od divljači na cestama, već nas usmjerava prema sudovima. Smatram da kvalitetnije rješenje treba tražiti u osnivanju fondova za obeštećenje (postoje takvi primjeri na području EU, pa i u RH, npr. problem neregistriranih vozila). Divljač je u RH ničije vlasništvo, ceste nisu lovište, policija ne radi uviđaje već bilježi prometni događaj, odnosno ne utvrđuje odgovornost vozača. Primljeno na znanje primljeno na znanje
522 Krunoslav Pintur VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 69. st. 2 - o kavom se nadležnom tijelu radi? Prihvaćen Razmotrit će se primjedba.
523 Krunoslav Pintur VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 67. st. 2 - tko će tražiti odgovarajuće oznake? st. 6 i 7 - smatram da ova problematika nije predmet normiranja ovog prijedloga Zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
524 Krunoslav Pintur VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 61. čl. 61, st. 3 - pretpostavljam da bi se ovaj stavak razrađivao kroz pravilnik, stoga preventivno apeliram da se ne ograničava upotreba naših autohtonih pasmina goniča. Djelomično prihvaćen Nije se nikada ni ograničavala, pa ni neče.
525 Krunoslav Pintur V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Smatram da je potrebno u čl. 46 dodati st. 3: 3) Lovoovlaštenik može na području lovištu odstrijeliti pse i mačke koje se kreću lovištem bez nadzora. OBRAZLOŽENJE: Lovci nemaju potrebu odstrijeljivati pse i mačke lutalice, međutim postoje slučajevi kada je to nužna potreba i jedini način eliminacije tih životinja iz lovišta. Isključivo radi neodgovornosti vlasnika ovakve životinje predstavljaju velik ekološki i javnozdravstveni problem. Kad već lovci u ime lokalne zajednice bez ikakve naknade provode ovu mjeru, u javnom interesu, red je da zakonodavac štiti lovozakupnika, jasnim i nedvosmislenim odredbama zakona. Predlažem da se udruge intenzivnije uključe u edukaciju vlasnika pasa i mačaka kako bi se prevenirali ovakvi slučajevi. Primljeno na znanje primljeno na znanje
526 Krunoslav Pintur IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 37. - st. 2 - u svezi sa riješenjima iz čl. 10 i čl. 17 smatram da ovo nije dobro rješenje jer primjerice uz naselja postoje deseci korisnika nelovnih površina koji bi trebali donijeti svoje programe zaštite divljači. Ovo će nam stvoriti nove probleme u gospodarenju lovištima. Nije prihvaćen Lovoovlaštenik nema mogućnosti provoditi mjere na površinama na kojima nije ustanovljeno lovište, stoga nam nije jasno u kojem dijelu će stvoriti probleme u gospodarenju lovištima.
527 Krunoslav Pintur IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 35. st. 4 - Kakva su to povjerenstva za provedbu ispitnog postupka? Što ta povjerenstva ispituju? Primljeno na znanje Odobrenje lovnogospodarske osnove provodi se kroz upravni postupak u skladu s Zakonom o općem upravnom postupku. Ispitni postupak provodi se kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari, što znači da ispitnim postupkom provode se predradnje potrebne za donošenje rješenja, u ovom slučaju rješenja o odobrenju lovnogospodarske osnove.
528 Krunoslav Pintur II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 17. Ovaj članak u vezi s zaštitnim pojasom zapravo formira nova lovišta i donosi nove probleme u gospodarenju lovištima. Predlažem da se ova ideja koja je povezana s čl. 10 izbaci iz prijedloga Zakona. Prihvaćen Primljeno na znanje
529 Krunoslav Pintur II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. st. 3 - vlasnik može osim privatnog lovišta pokrenuti i postupak ustanovljenja uzgajališta Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
530 Krunoslav Pintur II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. st. 2- treba ubaciti i državne ceste Primljeno na znanje Primljeno na znanje
531 Krunoslav Pintur II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. komentar na st. 4 - zašto bi u ograđenim lovištima morali postojati uvjeti za intenzivni uzgoj? Predlažem da formulacij glasi: .... uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
532 Krunoslav Pintur II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Predlažem da se zaštitni pojas od 300, odnosno 200 m izbaci jer će dovest do ukidanja brojnih lovišta na području sjeverozapadne i središnje Hrvatske te ogromnih problema u gospodarenju s divljači. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
533 Krunoslav Pintur I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Grivasti skakač i mungos ne mogu biti divljač jer se radi o vrstama koje sukladno Ustavu i čl.3 prijedloga Zakona ne možemo smatrati dobrom od intersa za RH koje ima njezinu osobitu zaštitu. Predlažem da se dabar izbaci iz popisa divljači i da se njima gospodari temeljem plana gospodarenja jer se radi o vrsti koju je država reintroducirala i red je da snosi troškove šteta koju ta vrsta radi. Na ovaj način štete se prebacuju na lovoovlaštenike, a one će biti sve veće. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
534 Krunoslav Pintur I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. st. 3 - lovište površine veće od 500 ha, ograđeno prirodnim (široki vodotoci, velike vodene površine, more i sl.) ili umjetnim (ograde, građevine i sl. uređaji) preprekama koje sprječavaju ili znatno umanjuju mogućnost da tu površinu napusti divljač koja se u njemu uzgaja, štiti i lovi st.4 - u uzgajalištima se divljač uzgaja, a ne proizvodi OBRAZLOŽENJE: - ukoliko nam je prihvatljiva površina 500 ha na otocima, a prema definiciji ona bi bila ograđena lovišta, ne vidim razloga da se ta površina ne primjeni i na kopnu. Djelomično prihvaćen komentar za t. 3. primljen na znanje za t. 4. primjedba prihvaćena.
535 Krunoslav Pintur I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Predlažem novu formulaciju: Cilj ovoga Zakona je osigurati potrajno gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način kojim se održava vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznolikost čime se postiže ispunjavanje ekološke i gospodarske funkcije lovstva. Nije prihvaćen Formulacija u nacrtu prijedloga Zakona je opsežnija od ove koju predlažete pa predlagatelj zakona smatra da takva treba i ostati.
536 Krunoslav Pintur I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Predlažem formulaciju st. 2 na način: Poslovi iz stavka 1. ovog članka imaju ekološku funkciju zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore, socijalnu i gospodarsku funkciju, funkciju zaštite zdravlja ljudi i životinja te funkciju očuvanja kulturne i tradicijske baštine. Obrazloženje: Današnje poimanje lovstva kao djelatnosti, posebice u kontekstu opravdavanja lova, mora u prvi plan staviti njegovu ekološku funkciju, lov kao ekološki alat u upravljanu populacijama divljači, a ne gospodarsku aktivnost (ekonomski gledano većina lovišta nemaju ekonomsku isplativost). Osim toga lov ima snažnu socijalnu funkciju i bitan je u provedbi mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja (uzorkovanje nakon odstrijela, redukcija brojnosti određenih vrsta i dr.). Čovjek je 99% svog postojanja bio lovac, iz čega je proizašla bogata kulturna i tradicijska baština (npr. sokolarenje ima UNESCO zaštitu, stvorili smo autohotne pasmine pasa i dr.). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
537 Lana Šegetin VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podrzavam daljnu zabranu lova lukom i strijelom kao i samostrijelom, zracnim oruzjem i svim vrstama hladnog oruzja! Neka tako i ostane. Ovo je 2017 godina, 21 stoljece, necemo valjda nazadovati u svojim zakonima, u svome obrazovanju i u svojoj humanosti1 Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
538 Lana Šegetin V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlazem da se ovaj clanak nadopuni dodavanjem stavka broj 3. Psi i macke zeteceni na podrucju lovista smatraju se napustenim ili izgubljenim zivotinjama i nalaznici su ih duzni zbrinuti suzkladno odredbama Zakona o zastiti zivotinja. Nedopustivo je i nehumano u lovistma ubijati pse i macke te ih treba zastitit od samovolje pojedinaca i njihpvih ubilackih nagona! Nije prihvaćen već odgovoreno
539 Lana Vojkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Ovim putem pohvaljujem odlluku Ministarstva kojom je u Zakonu u lovstvu konačno ukinula mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima te što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
540 Lana Vojkovic VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvalno je da ostaje zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
541 Lana Vojkovic V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Osim što je tužno da lov uopće postoji, ne mogu shvatiti ljude koji žele ubijati sve što im se nađe na putu. Pa mi stoga uopće nije čudno kada ugledam naslove u medijima: "Lovac ubio lovca". Zaista ne znam što je tim ljudima. Naravno da sam protiv ubijanja pasa i mačaka koji se zateknu u lovištu! Samo velike kazne za takve dolaze u obzir, pa im neće pasti napamet pucati na psa ili mačku (koliko je ljudi zbog takvih ostalo bez svojih ljubimaca). Nije prihvaćen već odgovoreno
542 Leon Božić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam članak 46 uz nadopunu Prijatelja životinja: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Podržavam i članak 58. kojim se zabranjuje lov životinja lukom i strijelom. Osim što je to barbarskiji način lova nego lov vatrenim oružjem, opasan je i za svakoga tko se slučajno ili namjerno nađe u lovištu jer strijelu ne možemo, ali pucanj možemo čuti te tako znati da se moramo maknuti iz tog prostora. Podržavam komentare koji ističu da se s popisa životinja koje se smije loviti moraju ukloniti ugrožene vrste ili one kojima prijeti takav status, počevši od medvjeda, pa do dabra te u konačnici i vuka. Umjesto da se lovnim turizmom zarađuje na njihovoj smrti, trebalo bi se pobrinuti da žive sretan i ugodan život u očuvanoj priiodu u kojoj pripadaju. Uvjeren sam kako bi takav pristup očuvanju biološke raznolikosti Republike Hrvatske itekako više pridonio dodatnom budućem razvoju turizma, za razliku od lovnog turizma koji bi samo osakatio raznoliku prirodu koju imamo. Nije prihvaćen već odgovoreno
543 Lidija Buljubašić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Koliko si je truda dao ČOVJEK za smišljanje načina i načina ubijanja! Ali je pohvalno da se ovim člankom to sve zabranjuje!!! Životinje se drže samo jednog zakona: ubij ako si gladan, ubij ako si ugrožen. Što je od ovoga LOVAC kada ubija?! Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
544 Lidija Buljubašić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ovaj članak trebao bi služiti za zaštitu pastirskih pasa, stada, pastira, pasa, mačaka i svega što se kreće i još je živo od lovaca. Lovcima treba zabraniti pristup bliži od puškometa, ili čak dva i tri puškometa. Oni su ti koji predstavljaju opasnost živim bićima. Dakle: 1) Lovci smiju biti u lovištu u kojem su stado i pastirski psi (sa ili bez pastira) na tri puškometa od njih 2) Lovci su ljudi dakle znaju koliko iznosi 300 metara te neka se drže te udaljenosti od svih koji se kreću u lovištu 3) Lovac koji ne zna koliko je 300 metara, neka ne ulazi u lovište jer bez te osnovne naobrazbe i s napetom puškom ugrožava sve živo oko sebe Nije prihvaćen već odgovoreno
545 Lidija Miklošević VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
546 Lidija Miklošević V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Napuštene i izgubljene pse i mačke treba zaštititi zakonom. Njihovo ubijanje u lovištima je nedopustivo. Nije prihvaćen već odgovoreno
547 Lidija Milenkov-Ečimović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Apsolutno pohvaljujem i podržavam zabranu ubijanja pasa i mačaka lutalica od strane lovaca, bilo u lovištu, bilo van njega. Umjesto da ih ubijaju, lovci bi im trebali pomoći tako što će im ostavljati hranu i vodu ili ih na human način uhvatiti i zbrinuti, posebice ako se radi o ozlijeđenim i bolesnim životinjama. Na primjer, ako je životinja preplašena i ne da se uhvatiti, a postoji mogućnost da bi od straha mogla napasti ljude koji joj pokušavaju pomoći, lovci bi je mogli uspavati posebnom puškom sa strelicama napunjenim sredstvom za uspavljivanje i odvesti do najbližeg veterinara kako bi joj se ondje pomoglo i kako bi se na adekvatan način zbrinula, tj. izliječila i udomila ili vratila vlasniku, ako je čipirana. Također pohvaljujem neodobravanje lova lukom i strijelom. Zapravo sam protiv lova općenito, jer mi je u današnje vrijeme potpuno besmislen, nesvrsishodan i okrutan. Zabranila bih i postavljanje zamki bilo kakve vrste, a posebno onih koje ozljeđuju životinje. Srdačan pozdrav, L.Ečimović Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
548 Lina Gonan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Posebno podržavam članke 46. i 58. Istaknula bih dodatno i problem krivolova u Istri gdje lovci vode pijane vikend turiste, uglavnom iz Italije, po mjestima koja nisu lovišta i u razdobljima kad nije sezona lova, čime se ugrožavaju i životinje i lokalno stanovništvo. Trebalo bi povećati kontrolu i kazne po tom pitanju. Primljeno na znanje Hvala na komentarima. Nezakonite aktivnosti prijavite policiji.
549 Livio Hrelja VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 69. (3) 3. donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači osim ptica koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu, ako mjere za sprječavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane. Dovoljna je suglasnost lokalne samouprave, a ne kao do sada dobra volja lovoovlaštenika koji treba istu mjeru zatražiti, tj.dozvoliti vlasnicima zemljišta na otocima da mogu na svojim posjedima hvatati kavez zamkama, divljač koja nije u uzgoju na otoku, bez obzira dali je lovac ili samo poljoprivrednik, uz pismeno odobrenje lovoovlaštenika koje se mora obavezno izdati. Djelomično prihvaćen Uzeto u razmatranje. Propisano je tko može obavljati lov i pod kojim uvjetima.
550 Livio Hrelja VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. (7) 3. radi razmnožavanja divljači umjetnim načinom, naseljavanja u druga lovišta, prodaje te primjene lijekova i cjepiva, divljač hvatati mrežama, lovkama i omamljujućim sredstvima tako da ostane živa. Ovo omogućiti i osobama koje su vlasnici zemljišta a nisu lovci, na područjima gdje je zabranjeno (otoci) uzgajati tu vrstu divljači Nije prihvaćen Lov divljači mogu obavljati samo lovci. Vlasništvo zemljišta nije uvjet.
551 Livio Hrelja VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Ministar može donijeti naredbu o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači osim ptica ako je u interesu javnog zdravlja i sigurnosti, radi sprječavanja nanošena ozbiljne štete urodima i stoci te radi zaštite flore i faune te donijeti naredbu o zabrani lova radi sprječavanja i suzbijanja bolesti životinja i zaštite zdravlja ljudi i stoke. Radi smanjivanja štete na urodima i stoci na otocima dozvoliti hvatanje živih primjeraka bez ozljeđivanja na vlastitim pašnjacima kavez zamkama uz obvezatnu suglasnost lovoovlaštenika, ali bez uvjeta da vlasnik zemljišta bude lovac Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
552 Livio Hrelja V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 43. (1) Nove vrste divljači smiju se uvoditi u lovište samo uz dopuštenje Ministarstva koje se izdaje po prethodnoj suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode. Jelene lopatare i divlje svinje na otocima tretirati kao nepoželjnu divljač tj onemogućiti gospodarenje njima te ih izuzeti iz pojma divljači Primljeno na znanje Primljeno na znanje
553 Livio Hrelja V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. 8. smanjivanje broja divljači koja čini štetu drugoj divljači i ostalim životinjskim vrstama, usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, drugim vodama i ostaloj imovini na podnošljivi broj, na način da se uz lovačke metode mogu koristit i znanstvene,kao npr. Imunokontracepcija , te selektivna upotreba otrova, za ciljane vrste koje nije dozvoljeno uzgajati kao npr.na otocima i slično. Nije prihvaćen Hvala na komentarima i promišljanjima.
554 Livio Hrelja VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. (1.) 3. donijeti rješenje o mjerama i uvjetima za uporabu lovačkog oružja i naboja te uvjete i način lova za životinjsku vrstu koja nije divljač u smislu Zakona o lovstvu, a čije je uklanjanje posebnim aktom propisalo drugo nadležno tijelo.Radi smanjenja nezavičajne (nepoćželjne) divljači na otocima donijeti mjeru imuno kontracepcije i selektivnog trovanja ograničeno na divlju svinju i jelena lopatara, te iste izuzeti iz pojma divljači, a provoditi uz suglasnost Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Ma kakvo selektivno trovanje.
555 Livio Hrelja V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. 8. smanjivanje broja divljači koja čini štetu drugoj divljači i ostalim životinjskim vrstama, usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, drugim vodama i ostaloj imovini na podnošljivi broj, na način da se uz lovačke metode mogu koristit i znanstvene, kao npr. imuno kontracepcija , te selektivna upotreba otrova, za ciljane vrste koje nije dozvoljeno uzgajati kao npr. na otocima i slično. Nije prihvaćen Korištenje otrova ne može biti nikako jedna od prihvatljivih metoda.
556 Livio Hrelja V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 43. (1) Nove vrste divljači smiju se uvoditi u lovište samo uz dopuštenje Ministarstva koje se izdaje po prethodnoj suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode. Jelene lopatare i divlje svinje na otocima tretirati kao nepoželjnu divljač tj onemogućiti gospodarenje njima te ih izuzeti iz pojma divljači. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, hvala na komentaru.
557 Lovorka Rukavina VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujem zabranu lova lukom i strijelom te tražim zabranu korištenja puholovki u lovu na puha. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
558 Lovorka Rukavina V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Molim uvođenje zabrane ubijanja pasa i mačaka u lovištima te dodavanje stavka 3.: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
559 Lovorka Rukavina I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Molim da se s popisa Lovne divljači skinu medvjed, divlja mačka, lasica, dabar, sve vrste vrana, sve vrste guski te određene patke. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da te vrste moraju ostati divljač.
560 Lucija Fijan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Ovim putem pohvaljujem i zahvaljujem na odluci Ministarstva kojom je u Zakonu u lovstvu konačno ukinula mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima te što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Moj mačak je nastrijeljen od strane lovaca 300 m od moje kuće na privatnoj površini na kojoj lovcima nije dozvoljeno loviti, ali eto nitko se ne pridržava zakona, a jadne životinje su te koje nastradaju :( P.S. Micko je preživo, ali takvo nešto mu se nije niti smjelo desiti jer je slobodno šetao po svojoj zemlji. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
561 Luka Brkljačić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. St. 16. .... i protuzakonite ispaše stoke. Nije prihvaćen riješeno drugim zakonima
562 Luka Brkljačić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. St. 15 čuvanje lovišta, divljači kako od vremenskih I elementarnih nepogoda tako i od pasa i mačaka lutalica koji se po lovištu kreću bez nadzora. Primljeno na znanje primljeno na znanje
563 Luka Brkljačić III. PRAVO LOVA, Članak 21. St.3. točka 2. organiziranu lovočuvarsku službu minimalno jedan lovočuvar na 1000ha lovišta... Kvalitena lovočuvarska služba nemože funkcionirati ukoliko ima pre mali broj lovočuvara. Nije prihvaćen Lovočuvarska služba je uređena člankom 51. ovoga Nacrta.
564 Luka Brkljačić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Uvrstiti "crvenu jarebicu" (Alectoris rufa) kao poželjnu lovnu divljač. Izuzetno atraktivna divljač, koja nije zahtjevna za uzgoj, a ne smeta domačim vrstama kao što smeta Jarebica Čukar, koju bi trebalo izbaciti iz lovne divljači. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da ta vrsta ne bi trebala biti na popisu divljači.
565 Luka Brkljačić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Prestati koristit naziv "alohtona divljač" za divljač koja prirodnim putem može I je došla na određeni teritoriji. Nije prihvaćen U Zakonu o lovstvu se nigdje ne spominje pojam "alohtona divljač"
566 Luka Brkljačić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Vuka unijeti kao divljač te da se s njim gopodari kao I sa medvjedom. Primjer medvjeda je pokazao da lovci mogu odlično gospodariti sa velikim zvijerima. Nije prihvaćen Vuk je strogo zaštićena vrsta i nije predmet ovoga Nacrta.
567 Luka Brkljačić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. St. 16. Lovnik- osoba koja organizira lov, određuje načine lova, lokacije lova, raspodjeljuje sudionike. Odgovoan za izvršenje lova. Nije prihvaćen Hvala na komentaru, ali ti poslovi su već u obvezi provedbe lovoovlaštenika, voditelja lova te lovočuvara.
568 Luka Brkljačić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Članak 5. trebalo bi promijeniti u: "na javnim cestama I drugim javnim područjima uključujući I zaštitni pojas 100m od ruba naselja" Naime lovoovlaštenik sam županijskog lovišta I znatna je sezonska koncentracija divljači kako uz naselja tako u pojasu oko naselja... posebno se to odnosi na sitnu divljač, srneću, jelensku I crnu divljač. Ukoliko se u tom pojasu ne ustanove lovišta nastat će problemi u gospodarenju istom kako u zaštićenom pojasu tako I oko njega... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
569 Luka Katušić IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Vrlo malo podataka iz Središnje lovne evidencije je javno dostupno. Potrebno je preciznije navesti koji podaci neće biti dostupni javnosti. Nije prihvaćen već odgovoreno
570 Luka Katušić IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 34. Lovne aktivnosti utječu i na staništa, stoga je u stavak 2 potrebno uz strogo zaštiećene vrste navesti i ugrožena staništa Nije prihvaćen Lovnogospodarski planovima se detaljno uređuje gospodarenje, uzgoj, zaštita, lov i korištenje određenom divljači i lovištem. Sukladno propisima iz zaštite prirode lovnogospodarski planovi sadrže i Rješenje o uvjetima zaštite prirode izdano od ministarstva nadležnog za zaštitu prirode kojim se između ostaloga propisuju smjernice sa stanovišta zaštite prirode.
571 Luka Katušić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Iz dotičnog članka potrebno je izbaciti stavak 8! Osnivanje lovišta na zemljištima u privatnom vlasništvu, a bez pisane suglasnosti vlasnika zemljišta da se na njegovom privatnom zemljištu (vlasništvu) provode lovne aktivnosti krši Ustav RH tj njegov članak 3. „Članak 3.Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava“ Ovo bi trebalo ispraviti na način da zakon omogući izjašnjavanje privatnih korisnika i vlasnika zemljišta prije ustanovljavanja lovišta . Primljeno na znanje Predlagatelj zakona smatra da je ovaj Nacrt Zakona usklađen s Ustavom Republike Hrvatske.
572 Luka Katušić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Iz dotičnog članka potrebno je izbaciti stavak 3! Osnivanje lovišta na zemljištima u privatnom vlasništvu, a bez pisane suglasnosti vlasnika zemljišta da se na njegovom privatnom zemljištu (vlasništvu) provode lovne aktivnosti krši Ustav RH tj njegov članak 3. „Članak 3. Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava“ Ovo bi trebalo ispraviti na način da zakon omogući izjašnjavanje privatnih korisnika i vlasnika zemljišta prije ustanovljavanja lovišta . Prihvaćen Hvala na komentarima.
573 Luka Katušić I. OPĆE ODREDBE, Članak 9. Budući da je Hrvatski lovački savez organizacija civilnog društva, tj. nevladina udruga pitanje je kako se na nju mogu prenijeti javne ovlasti? Nije prihvaćen Komentar nemaju obilježja primjedbe na Nacrt, a pojašnjenje je dano u prethodnom komentaru.
574 Luka Katušić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Grivasti skakač, mungos, divlja svinja na otocima, jelen lopatar, jelen aksis, muflon, čukara, virdžinijska prepelica i fazan ne mogu se smatrati "dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku i imati njezinu osobitu zaštitu" budući da se radi o stranim vrstama od kojih neke imaju dokazano štetan utjecaj na prirodna staništa i zavičajne divlje vrste. Grivasti skakač je ilegalno unesen na područje Mosora i sad se ovim to ozakonjuje. Unošenje stranih vrsta u područja gdje prirodno ne obitavaju je zabranjeno Zakonom o zaštiti prirode. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da te vrste moraju ostati divljač.
575 Luka Katušić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Nije jasna razlika između ograđenog lovišta i uzgajališta. Primljeno na znanje U pojmovniku je navedena opća definicija, dok je detaljnije razrađeno člankom 11. ovoga Nacrta. Predmetno će se svakako još jednom razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
576 Luka Katušić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Budući da u gotovo cijeloj državi postoje uvjeti za lov divljači, onda je ova definicija lovišta preširoka, tj. govori da je cijela država lovište. Što je sa zaštićenim područjima u kojima lov nije dopušten? Primljeno na znanje U pojmovniku je navedena opća definicija, dok je detaljnije razrađeno u II. poglavlju ovoga Nacrta.
577 Luka Katušić I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Aktivnosti lova ne mogu biti u funkciji očuvanja bioraznolikosti niti održavanja ekološke ravnoteže već upravo suprotno. Lov predstavlja antropogeno zdiranje u prirodne ekosustave, odnosno uzrokuje narušavanje prirode ravnoteže ekosustava. Stoga je potrebno izbaciti iz stavka 2 spominjanje očuvanja bioraznolikosti i ekološke ravnoteže Nije prihvaćen Jednako kako predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva tako smatra i da navedeni cilj mora ostati cjelovit.
578 Luka Katušić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Aktivnosti lova ne mogu biti u funkciji očuvanja bioraznolikosti niti održavanja ekološke ravnoteže već upravo suprotno. Lov predstavlja antropogeno zdiranje u prirodne ekosustave, odnosno uzrokuje narušavanje prirode ravnoteže ekosustava. Stoga je potrebno izbaciti iz stavka 2 spominjanje očuvanja bioraznolikosti i ekološke ravnoteže Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva.
579 Lukra Bego V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
580 Lukra Bego VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
581 Ljiljana Nakic Petrina X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 98. U cijelom tekstu Prijedloga novog Zakona ni jednom rječju ne spominje se odnos lovca prema svojem psu ili psima. Na žalost svih nas ne-lovaca i ljubitelja pasa svjedoci smo da u redovima lovaca s urednim lovnim iskaznicama ima užasno puno lovaca koji nemaju osnove lovačke etike, a posebice se to ogledava u njihovu odnosu prema vlastitim psima, i upravo su to isti koji su vjerojatno "ukljanjanje pasa i mačaka iz lovišta" ranije prevodili u UBIJANJE pasa i mačaka, jer oni i svoje vlastite pse drže u užasnom stanju, svjedočimo o mnogim premršavim psima jer ih vlasnici-lovci izgadnjavaju kako bi bili dobrog nagona, drže ih u neadekvatnim nastambama, u zimskim uvjetima kratkodlake pse na betonskim podovima bez ikakve zaštite, ili u premalim boksovima iz kojih ih mjesecima ne puštaju van. Često svjedočimo da se od pedigriranih upravo i samo lovni psi napuštaju. Stoga je jako teško vjerovati da dok su u redovima lovci čija se etika i humanost prema vlastitim psima manifestira na grozne načine, da će isti ti imati zaštitnički i moralan odnos prema divljači koju će na koncu konca i ovako i onako - ubiti! Makar znam za krasne primjere odgovornog uzgoja i držanja pasa, kod divnih ljudi lovaca, od kojih su neki i moji dobri prijatelji ... ali unatoč njima, odgovornima i humanima, svi na žalost jako dobro znamo, jer tomu svjedočimo koliko ima lovaca kojima je pas samo stvar, predmet, kojeg koristi kad mu zatreba (osobno imam u susjedstvu lovca koji drži svoje istarce na golom betonskom boksu i u sred zime na strašnim minusima ... ) Znamo za slučajeve lovaca kojima su psi uginuli u prtljažniku auta od vrućine dok su oni pili u gostioni ... Nigdje nije određeno nekim člankom zakona što i kad se lovac prema svojem psu/psima ponaša neodgovorno, ne hrani ga i zlostavlja, da bi se takav morao sankcionirati od strane matične lovne organizacije. Zato mi je jako teško vjerovati da takvi lovci, a ima ih dosta, koji ne cijene svojeg prijatelja, pomagača, svojeg psa, kojeg slabo hrane, loše drže i kojeg tretiraju ko predmet ... teško mi je vjerovati da će takvi moći skrbiti o bilo kojoj divljači ... a posebice da će se suzdržati prsta na okidaču kad u lovištu zamjete psa ili mačku .... makar je vlasnik na udaljenosti manjoj od 100 metara od psa. Postoje pisani i poslikani dokazi o velikom broju takvih ubistava, koja su se odigrala dosovno na očigled vlasnika koji je samo šetao psa, a nekad i na očigled maloljetne djece koja su se tu zatekla. Primljeno na znanje Ovaj Zakon regulira gospodarenje s divljači, a ne s psima.
582 Ljiljana Nakic Petrina II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Posebno želim komentirati samoproglašavanje (od strane lovnih udruga i društava, a bez ikakve koordinacije s vlasnicima zemljišta) granica loviša, posebice u svim situacijma kad su te granice puno preblizu naseljenim mjestima, ili tik u blizini označenih planinarskih staza, izletišta, čime se direktno ograničava kretanje ljudima, radnicima na poljoprivrednim česticama, a posebice šetačima, planinarima, izletnicima koji sa sobom vode pse ... To jako ljuti većinu nas nelovaca koji se takvim ograničavanjem slobode kretanja nađemo ugroženi problematikom koja je regulirana Zakonom o lovstvu pri čemu se svi mi ne-lovci osjećamo građanima drugog reda. Jer zakon o lovstvu po pitanju odredbi granica i proglašenja lovnog područja (Čl. 12 pa dalje) izdiže se iznad drugih zakona RH, pa čak i iznad nepovredivosti privatnog vlasništva ... Nikako ne mogu prihvatiti da na privatnom vlasništvu, posebice poljoprivrednom zemljištu (maslinici) ali i inače, bilo tko (lovac) može doći i uzurpirati slobode vlasnika zemljišta pucajući po divljači i direktno dovodeći u opasnost živote ljudi i domaćih životinja koji se tu mogu zateći. osim u slučajevima kad i gdje se vlasnik zemljišta izričito odlučio i odobrio da se na njegovu prostoru smije loviti. Primljeno na znanje Predlagatelj zakona smatra da je ovaj Nacrt Zakona usklađen s Ustavom Republike Hrvatske kao i s ostalim važećim zakonima.
583 Mae Isaksson VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. U ovaj članak treba dodati odredbu "samo ako su prethodno poduzete mjere zaštite od šteta urodima i stoci". Nije prihvatljivo da vlasnik zemljišta ili domaćih životinja ne poduzme nikakve mjere zaštite za svoju imovinu a istovremeno traži odštetu ili odstrijel divljih životinja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
584 Mae Isaksson V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. U ime udruge HappyEnd za sve napuštene i ranjene životinje, Pazin, smatram da u ovaj članak treba dodati točno definiran način kako postupati sa psima i mačkama na udaljenosti manjoj od 300 m, kako ne bi dolazilo do različitih tumačenja. Potrebno je naglasiti da se takve životinje zbrinjavaju uz pomoć najbližeg skloništa. Pohvale Ministarstvu što je ukinuta odredba o "uklanjanju" takvih životinja jer znamo da je prečesto bilo razlogom nesporazuma i nesretnih incidenata. Nije prihvaćen već odgovoreno
585 Mae Isaksson II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Protivim se stavku (8) kojim se zemljište može pripojiti lovištima bez izričitog pristanka vlasnika zemljišta. Nedopustivo u jednom demokratskom uređenju da vlasnik ne može slobodno gospodariti i raspolagati vlastitom nekretninom! Primljeno na znanje Hvala na komentaru i promišljanjima.
586 Mae Isaksson II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. U ime udruge HappyEnd za sve napuštene i ranjene životinje, Pazin, protivim se odredbi da zaštitni pojas bude samo 300 m od ruba naselja. Budući su gotovo sve površine u prirodi lovišta, smatram da onda barem zaštitni pojas treba zahvaćati puno šire područje. Nije prihvatljivo da lovac praktički lovi iz svog dvorišta i ugrožava šetače, djecu, domaće životinje, kućne ljubimce. Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe. Nadalje vaš navod da lovac lovi iz svog dvorišta nije točna budući je isto zabranjen regulirano o drugim propisima koji reguliraju oružje.
587 Magdalena Vrbanec VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Ovim putem podržavam zabranu lova lukom i strijelom kao i ostale navedene oblike zabrane lova divljači. Također smatram da bi trebalo zabraniti lov na puhove korištenjem puholovki kao primitivnom i nehumanom postupku te općenito zabraniti lov tih malih i dražesnih životinja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
588 Magdalena Vrbanec V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ovim putem apeliram na Ministarstvo poljoprivrede da zaštiti izgubljene i napuštene pse i mačke u lovištima i da zabrani njihovo ubijanje i zlostavljanje od strane lovaca kao i svih krvožednih pojedinaca. Ako je Kaznenim zakonom općenito zabranjeno ubijanje pasa i mačaka onda ono treba biti zabranjeno i lovcima. Lovci bi se trebali više brinuti za divljač i njihova staništa za što se (pouzdano znam) ne brinu ni u približno dovoljnoj mjeri. Umjesto da se iskaljuju na psima i mačkama trebali bi se posvetiti uklanjaju postavljenih zamki za divljač i spriječavaju krivolova koji je u porastu. Nije prihvaćen već odgovoreno
589 Maja Lilith Klemen V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 42. Kojim drugim životinjskim vrstama i njihovim staništima? Prihvaćen Hvala na komentaru.
590 Maja Lilith Klemen IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Zbog smanjenja rizika od zlouporabe SVI podaci iz lovnogospodarskih planova moraju biti javno dostupni dokumenti ako su planovi i sprovedene radnje izvedene, između ostalog, u svrhu očuvanja prirode i bioraznolikosti! Nije prihvaćen već odgovoreno
591 Maja Lilith Klemen III. PRAVO LOVA, Članak 28. Članka 28. stavka 3. i 4.: Potrebno je dodati točku "provođenje mjera očuvanja strogo zaštićenih divljih životinja" Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet Nacrta. Predmetno je regulirano zakonskim i podzakonskim aktima kojim se uređuje zaštita prirode.
592 Maja Lilith Klemen II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 17. Stavak 2. je previše nejasan, te ostavlja puno prostora za zloupotrebu. Na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta može se desiti da je potrebna intervencija zbog zaštite ljudi, no u tom slučaju treba stavak 2. formulirati na način da Ministarstvo može dopustiti odstrijel u takvim područjima iznimno u slučaju kada postoji neposredna opasnost za ljude i ako se humano uklanjanje divljači pokazalo bezupješnim ( hvatanje i preseljenje van područja). Prihvaćen Aktivnosti koje se predlažu u stavku dva ograničene su zakonom o oružju.
593 Maja Lilith Klemen II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Članak 15.: Potrebno je dodati stavak gdje se definira da zajedničko lovište koje obuhvaća privatno zemljište, na istom može biti ustanovljeno isključivo uz pisanu suglasnost vlasnika zemljišta, ili posjednika ukoliko vlasnik nije poznat. Nedopustivo je da se lovoovlaštenici koriste tuđim, privatnim zemljištem bez ikakve dozvole. Osim toga, kroz ugovor o suglasnosti regulirali bi se i ostali odnosi, obaveze i prava između vlasnika zemljišta i lovoovlaštenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
594 Maja Lilith Klemen II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Članka 10. stavak 2. točka 5. treba glasiti: 5. na javnim cestama i drugim javnim površinama uključujući i zaštitni pojas 1000 m od ruba naselja U stavak 2. dodati točku gdje se zabranjuje ustanovljenje lovišta u parkovima prirode Vezano za zaštitni pojas i definiciju naselja: Članak 6. stavak 22. treba glasiti: 22. naselje – stalno ili privremeno naseljen objekt ili skupina objekata stambene namjene sa pripadajućom okućnicom, bez obzira na veličinu. Svaki objekt namjenjen ljudskom stanovanju ili drugoj upotrebi u nekoj mjeri onemogućava prirodnu migraciju, kako krupne, tako i ostale divljači. Osim toga, potreba jasne definicije izraza "naselje" proizlazi prvenstveno zbog ograničavanja ovlasti lovoovlaštenika ( propisana udaljenost od "naselja") - te bi shodno tome i trebala biti formulirana u svrhu zaštite svih građana i njihovog vlasništva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
595 Maja Lilith Klemen I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Članak 6. stavak 22. treba glasiti: 22. naselje – stalno ili privremeno naseljen objekt ili skupina objekata stambene namjene sa pripadajućom okućnicom, bez obzira na veličinu. Svaki objekt namjenjen ljudskom stanovanju ili drugoj upotrebi u nekoj mjeri onemogućava prirodnu migraciju, kako krupne, tako i ostale divljači. Osim toga, potreba jasne definicije izraza "naselje" proizlazi prvenstveno zbog ograničavanja ovlasti lovoovlaštenika ( propisana udaljenost od "naselja") - te bi shodno tome i trebala biti formulirana u svrhu zaštite svih građana i njihovog vlasništva. Nije prihvatljivo da se ljude u manjim mjestima ili na osami dovodi u nepovoljan položaj, te im se krše stvarna prava na vlastitom zemljištu, u korist lovoovlaštenika! Svatko bi trebao imati neupitno i nedvosmisleno pravo nesmetano se kretati i koristiti svoje vlasništvo i posjed. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
596 Maja Lilith Klemen VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam stavak 1. točku 8.: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Treba brisati stavak 7. točku 2.: (7) Dopušteno je: 2. loviti puha velikog na tradicionalan način puholovkom (škrinjica) Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
597 Maja Lilith Klemen VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. Stavak 2. preformulirati u: iznimno dopustiti lov na pojedinačnu jedinku divlje vrste za vrijeme lovostaja u svrhu zaštite zdravlja ljudi. Ostatak stavka 2. treba brisati sa svrhom da se spriječi moguća zloupotreba u vrijeme lovostaja kada bi divljač trebala biti zaštićena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
598 Maja Lilith Klemen V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam prijedlog udruge Prijatelji Životinja da se članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
599 Maja Mamula V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem dodavanje stavka (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
600 Maja Mamula VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Ne postoji opravdanje da nekoliko pojedinaca ugrožava dobre odluke zbog vlastitih sociopatskih interesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
601 Maja Mamula NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Hvala Ministarstvu na odluci da se zabranjuje ubijanje pasa i mačaka u lovištima. Napokon slušate svoje glasače i napokon se približavamo civiliziranom svijetu. Isto tako pohvaljujem i što na snazi ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Nismo divljaci, nego ponosan i plemenit narod. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
602 Majana Havranek VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i pohvaljujem članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga ovog zakona. Lov lukom i strijelom mora ostati zabranjen. Kao društvo smo dovoljno uznapredovali kako bismo bili svjesni o kakvoj se okrutnoj praksi radi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
603 Majana Havranek V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo i mora se što prije zaustaviti. Strašno je što su životinje prepuštene ubilačkim nagonima pojedinaca. Zato svaka pohvala Ministarstvu što se trudi ići u korak s vremenom i utjecati protiv nehumanih poteza pojedinaca. Nije prihvaćen već odgovoreno
604 Manuela Cerovac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam točku 8 prvoga stavka članka 58. u kojoj se zabranjuje loviti divljač lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
605 Manuela Cerovac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam zabranu ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Nije prihvaćen već odgovoreno
606 Margareta Ortović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU podržavam sve Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
607 Marijan Telišman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU U predlozenom cl 52. stavak 5.potrebno je brisati prvi redak. Objasnjenje: Smatram da je prvi redak koji govori o zabrani uporabe optickih ciljnika za nocni lov kontradiktorna sa dozvolom za legalnu nabavku istih! A obzirom na brzo sirecu populaciju divljih svinja i nekih predatora poput lisice i caglja, smatram da se spomenuti ciljnici MORAJU dozvoliti kao legalno sredstvo lova, barem za ove nabrojene vrste divljaci! Nije prihvaćen Članak 52. stavak 5. ne postoji, pa pretpostavljamo da se komentar odnosi na članak 58. stavak 1. točka 5. Zakonom o lovstvu ne uređuje se nabavka optičkih ciljnika na noćni lov, nego njihova upotreba u samom lovu i jedno s drugim nije u koliziji. I konačno, člankom 58. stavkom 5. ovoga Nacrta propisan je izuzetak od zabrane u slučaju lova na svinju divlju, lisicu i čaglja stoga traženu odredbu nije potrebno brisati.
608 Marijan Telišman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU U cl 18.stavak 7 smatram da treba stajati da lovozakupnik IMA PRAVO NA SMANJENJE lovozakupnine i to proporcionalno umanjenoj lovnoj povrsini. Objasnjenje: Ukoliko je Drzava ili Zupanija potpisala ugovor o najmu s odredenim lovoovlastenikom za odredenu povrsinu lovista, smatram da ako je iz bilo kog razloga a ne krivnjom lovoovlastenika, ta povrsina smanjena da je posteno da se onda i lovozakupnina umanji za isti postotak! Nije prihvaćen Članak 18. stavak 7. ne postoji, pa pretpostavljamo da se komentar odnosi na članak 22. stavak 7. Odredbe izmjene ugovora detaljno su propisane člankom 22. ovoga Nacrta, a način eventualnog smanjenja/povećavanja nije posebno propisivan s obzirom na to da se svaki slučaj mora posebno sagledati i analizirati i nije ga moguće predvidjeti zakonom. I konačno, s obzirom na to da se početna cijena obračunava visini vrijednosti od 50 % planiranog odstrjela divljači u desetoj godini važeće lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači, obračunate prema cjeniku koji donosi ministar, smanjenje cijene nikako ne može biti usko vezana uz površinu lovišta, jer se smanjenjem površine nužno ne ulazi i u lovnoproduktivnu površinu lovišta, pa ni u matične fondove planirane za to lovište.
609 Marijan Telišman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU U novom Zakonu potrebno je definirati granice "naselja". Obrazlozenje: Da li se nelegalno ( bez valjane Gradevinske dozvole) izgraden objekat u polju, smatra naseljem? Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra nema potrebe redefinirati predmetni pojam. Bespravna gradnja uređena je propisima o prostornom uređenju i gradnji.
610 Marijan Telišman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Prijedlog novog clanka" Dopusta se maloljetnoj osobi s navrsenih 14 godina da u pratnji roditelja ili mentora prisustvuje i sudjeluje u svim lovackim aktivnostima unutar lovista BEZ oruzja. Nije prihvaćen S obzirom na to da se prema stajalištu sudske prakse lovstvo smatra opasnom djelatnošću, predlagatelj zakona smatra da maloljetnici ne bi trebali sudjelovati u lovu. Napominjemo da sudjelovanje djece u lovačkim aktivnostima podliježe intervenciji pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske.
611 Marijana Mašić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podrzavam daljnu zabranu lova lukom i strijelom, samostrijelom, zracnim oruzjem i svim vrstama hladnog oruzja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
612 Marijana Mašić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvaljujem promjenu te podržavam da ostane trenutačni prijedlog članka 46. Društvo treba težiti rješavanju problema, ali i zabavi bez ubijanja. Nije prihvaćen već odgovoreno
613 Marijeta Podgoršek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Hvala Ministarstvu poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, napuštene i izgubljene pse i mačke koji se zateknu u lovištima treba zaštititi od samovolje pojedinaca! Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
614 Marin Vitman III. PRAVO LOVA, Članak 28. Uskladiti korištenje tuđeg (privatnog) vlasništva sa odredbama Ustava Republike Hrvatske i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Predlažem da se stavak 1. izmijeni da glasi; 1.50% sredstava naknade vlasnicima zemljišta direktno na račune 2.20% sredstava Državnom proračunu 3.10% sredstava u državni proračun za financiranje mjera određenim ...... 4.10% Centrima za zbrinjavanje divljih životinja 5.10% sredstava na račun županija i grada Zagreba za provedbu zakona Nije prihvaćen Nacrt je usklađen s odredbama Ustava Republike Hrvatske i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U ovom trenutku nemoguće je provesti direktnu isplatu vlasnicima zemljišta zbog nesređenih vlasničkih odnosa. Centri za zbrinjavanje divljih životinja nisu predmet ovoga Nacrta.
615 Marin Vitman VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Predlažem brisanje članka 58. stavka 7. točke 2., kao i brisanje puha s popisa divljači u članku 8. Puh se u današnje vrijeme lovi isključivo iz ljudske zabave i obijesti, nije izvor hrane kao nekada. Sukladno tome predlažem brisanje navedenog. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
616 Marin Vitman I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Predlažem da se u članak 8. točkaB pod brojem 2. Pernate divljači ne dodaje Veliki vranac (lat. Phalacrocorax carbo). Objašnjenje : Veliki vranac (lat. Phalacrocorax carbo). je vrsta koja pretežno obitava na močvarnim i jezerskim staništima. Veliki vranac je uz ostale dvije vrste vranaca koje obitavaju u RH strogo zaštićen, razlozi njegove ugroženosti su protjerivanja i ubijanja od strane lovaca i ribolovaca ponajviše zbog načina prehrane ove vrste. Ova vrsta se počela oporavljati od velikih šteta koje su počinjene nad njenom populacijom. Veliki vranac je strogo zaštićena vrsta u gotovo svim zemljama EU . RH nikako ne smije dozvoliti ponovno izlovljavanje ove vrste kako se prijašnji scenariji nebi ponavljali. Veliki vranac ne smije postati lovna pernata divljač u RH! Prihvaćen Veliki vranac nije ni predložen kao divljač.
617 Marin Vitman I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Primjedbe na članak 8. Sukladno ciljevima očuvanja bio raznolikosti s liste lovne divljači treba ukloniti slijedeće : -smeđi medvjed (Ursus arctos L) : Nad ovom vrstom nisu rađena potrebna istraživanja populacije , već je odstrijelna kvota rađena po " pričama" lovaca. Smatram da je takav način određivanja kvota za odstrjijel nanio veliku štetu populaciji medvjeda u RH. Sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači! - mačka divlja( Felis silvestris ) : Nedopustivo je da se Divlja mačka lovi u RH jer u cijeloj EU nestaje . Divlja mačka je izložena križanju s domaćom mačkom što dovodi do nastajanja hibrida i onečišćenja gena. Mačka divlja je ugrožena vrsta koje je svakim danom sve manje , sukladno tome predlažem uklanjanje mačke divlje s popisa lovne divljači! -jazavac(Meles meles L.) : Ova vrsta se hrani isključivo voćem, glodavcima i kukcima , te neradi gotovo nikakvu štetu. Jazavac je podvrgnut staromodnom i okrutnom načinu lova koji nije human. Sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -lasica mala( Mustela nivalis) : lasica mala je grabežljivac koji se hrani isključivo miševima te pridonosi smanjenju broja glodavaca na poljoprivrednim zemljištima. Također ne postoji lovni interes za ovu vrstu sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači. -dabar( Castor fiber) : dabar je vrsta koja je nestala s ovih prostora te je nedavno vraćena. Dabar je vrsta koja je odličan indikator kvalitete staništa , također napominjem kako je dabar nestao zahvaljujući lovu . Za dabra ne postoji lovni interes, a u većini zemalja EU je zaštićen ili strogo zaštićen , sukladno tome predlažem uklanjanje dabra s popisa lovne divljači! -svraka( Pica pica) : svraka je vrsta koju treba maknuti s popisa lovne divljači , razlozi su sve manja brojnost, uništavanje prirodnog staništa ( gnijezdilišta ) ,i smanjeni izvori hrane, sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači. -vrane: S popisa maknuti sve vrste iz porodice vrana (Corvidae): gačac (Corvus frugilegus L.) čavka (Corvus monedula L.) siva vrana (Corvus cornix L.), šojka (Garrulus glandarius L.) : Lov na ove vrste je zasnovan na starom i primitivnom načinu lova. Danas je poznato da su vrane čistači okoliša i gradskih smetlišta. Ove izrazito inteligentne ptice se zadržavaju u blizini naselja stoga lov na ove vrste u većini slučajeva neće biti moguć , sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -šljuka kokošica (Gallinago gallinago L.) : europska populacija ove vrste je u stalnom opadanju (BirdLife International ), te je gnijezdeća populacija ove vrste u RH kritično ugrožena i manja od 20 parova (Tutiš i sur. ). Na zimovanju u RH šljuka kokošica koristi dostupna močvarna staništa na kojima se istovremeno zadržavaju mnoge druge strogo zaštićene vrste iz skupine ćurlina, lov na šljuku kokošicu ujedno ugrožava i mnoge druge vrste močvarica , osobito strogo zaštićene srodne vrste šljuka koje je u letu vrlo teško razlikovati od kokošice. Sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači! -šljuka bena (Scolopax rusticola) : iz razloga što europska populacija vrste u konstantnom opadanju (BirdLife International) kao i Hrvatska populacija koja se procjenjuje na 10 - 50 mužjaka , sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači. -guska glogovnjača (Anser fabalis Latham.) : zadnjih godina se ova vrsta sve rjeđe opaža i bilježi na zimskom prebrojavanju ptica( HDZPP) , ova vrsta je zadnjih destljeća gotovo u potpunosti nestala u RH. S namjerom očuvanja ove vrste na zimovanju u RH predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -lisasta guska (Anser albifrons Scopoli.), budući da u Pravilniku o lovostaju stoji da je razdoblje lovostaja za ovu vrstu od 1. siječnja do 31. prosinca, tj. cijele godine, nema nikakvog razloga da se ova nalazi na popisu pernate divljači. Osim toga, u proteklim je godinama zabilježeno masovno zimovanje mješovitih jata strogo zaštićene divlje guske (Anser anser) i lisastih gusaka. Na taj način selektivan lov na lisastu gusku u velikom mješovitom jatu u letu postaje nemoguć, te uvelike ugrožava divlju gusku, izravno ubijanjem ili neizravno uznemiravanjem ptica na zimovanju (čime se izravno krši Zakon o zaštiti prirode). Zbog navedenih razloga predlažem trajno brisanje ove vrste s liste pernate divljači i njenu zaštitu u okviru Zakona o zaštiti prirode . Sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -Predlažem da se vuk ne uvodi na popis lovne divljači, po zadnjim istraživanjima populacija vuka je u opadanju. Sukladno tome predlažem da se uvedu još strože mjere zaštite ove vrste! - Napominjem da je divljač kao i sve ostale divlje životinje dobro od interesa za RH, Sukladno tome ne možemo interes jedne skupine proglašavati interesom građana cijele RH . Potrebno je provoditi redovna istraživanja populacija životinjskih vrsta pomoću kvalificiranih ljudi ( znanstvenika), a ne lovaca koji gledaju svoje interese i analogno tome donose izvještaje koji odgovaraju njima i njihovim društvima. Prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da te vrste moraju ostati divljač. Vuk nije ni predložen kao divljač. Ostali komentari predstavljaju osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
618 Marin Vitman VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Predlažem zabranu korištenja puholovki tj škrinjica : Članak 58. stavak (7) točku 2. potrebno je brisati. Obrazloženje: Puholovke uzrokuju nepotrebnu bol i patnju pri hvatanju puha. Puholovke su imale svoju svrhu u 18. i 19. stoljeću kada su najčešće otočani koristili puhovu mast za kuhanje i kozmetiku. Danas kada je društvo razvijeno nema potrebe loviti puha , a svakako nema potrebe loviti ga na taj način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
619 Marin Vitman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pero Sabljak apsurdno je govoriti o šteti kojoj rade psi, kada lovci godišnje u RH poubijaju na desetke tisuća životinja. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
620 Marin Vitman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pero Sabljak ako niste dosada shvatili u civiliziranom svijetu se psi i mačke lutalice , te pojedini vlasnički psi kastriraju i steriliziraju, a vi lovci upravo to ne radite. Što se tiče nestajanja divlje mačke veliku ulogu imaju domaće mačke , a još veću lovci i krivolovci. O nužnosti kastracije i sterilizacije upravo trube ti kako si ih nazvao zeleni i zaštitnici prirode. I kada sljedeći put budeš tražio krivca za nestajanje divlje mačke otiđi u neko lovačko društvo i osvrni se. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
621 Marin Vitman II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Čl. 10. st. 2 izmijeniti na sljedeći način: • zabraniti ustanovljavanje lovišta na privatnom posjedu bez izričitog pismenog pristanka vlasnika posjeda • zabraniti ustanovljavanje lovišta u parkovima prirode (iz točke 4. maknuti dio „ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov“) • iz točke 3 izbaciti zadnji dio („ako su ograđeni ogradom koja sprječava prirodnu migraciju dlakave divljači“) • u točki 5 povećati zaštitni pojas na barem 700 m Sramota je da zaštitni pojas od ruba naselja bude 300m i manje , Napominjem da obitelji vole prošetati sa svojom djecom i psima po livadama, a da lovci često ne obraćaju pozornost te bezbrižno nastavljaju s lovom. Zbog ranije navedenog sigurnosni pojas od naselja treba iznositi 700 metara Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, izneseni prijedlozi su na terenu neprovedivi jer povećanjem zaštitnog pojasa kao i zabranom ustanovljenja lovišta na parkovima, privatnim površinama i ostalom što je navedeno, ne rješavamo problem divljači na predmetnoj površini.
622 Marin Vitman VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Čehulić,Glavaš, Katić sumnjam da možete kvalitetno argumentirati zašto ptice ne bi trebale biti izostavljene iz ovog članka . Opće poznata činjenica je da upravo ptice imaju najveći negativni trend opadanja populacije zahvaljujući krivolovu, lovu ,isušivanju močvara i sl. Baš zbog ranije navedenog članak treba ostati ovakav kakav jest. Primljeno na znanje E savjetovanje nije forum.
623 Marin Vitman VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Članak 58. stavak (7) točku 2. potrebno je brisati. Veliki puh je možda u vrijeme ratnih zbivanja i oskudice činio jedan dio ishrane lokalnog stanovništva. Međutim, u današnje vrijeme loviti puha radi ishrane je potpuno bolesno, pa niti razlozi „tradicije“ ili „tradicionalne kuhinje“ više ne mogu opravdati ovu aktivnost. Ista paralela se može povući sa hvatanjem ptica pjevica u mediteranskim krajevima radi izrade tradicionalnih jela iz prošlog stoljeća. Danas je lov ptica pjevica radi ishrane u Europskoj uniji zabranjen, a tamo gdje se još uvijek odvija (Cipar, Malta, Italija, Francuska) podliježe krivičnom gonjenju. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
624 Marin Vitman VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Članak 58. stavak (7) točku 1. potrebno je izmijeniti da glasi: (7) Dopušteno je: 1. u pojedinačnom lovu na jelena običnog, jelena lopatara, jelena aksisa i srnu običnu upotrebljavati rikalice, vabke i piske kao pomoćnih sredstava u lovu Sukladno primjedbama o vrstama lovnih divljači, potrebno je izbaciti svojte koje lovci smatraju „štetočinama“, u ovom slučaju lisicu. Podržavam odredbu kojom se zabranjuje lov lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
625 Marin Vitman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Primjedbe na članak 8. Sukladno ciljevima očuvanja bio raznolikosti s liste lovne divljači treba ukloniti slijedeće : -smeđi medvjed (Ursus arctos L) : Nad ovom vrstom nisu rađena potrebna istraživanja populacije , već je odstrijelna kvota rađena po " pričama" lovaca. Smatram da je takav način određivanja kvota za odstrjijel nanio veliku štetu populaciji medvjeda u RH. Sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači! - mačka divlja( Felis silvestris ) : Nedopustivo je da se Divlja mačka lovi u RH jer u cijeloj EU nestaje . Divlja mačka je izložena križanju s domaćom mačkom što dovodi do nastajanja hibrida i onečišćenja gena. Mačka divlja je ugrožena vrsta koje je svakim danom sve manje , sukladno tome predlažem uklanjanje mačke divlje s popisa lovne divljači! -jazavac(Meles meles L.) : Ova vrsta se hrani isključivo voćem, glodavcima i kukcima , te neradi gotovo nikakvu štetu. Jazavac je podvrgnut staromodnom i okrutnom načinu lova koji nije human. Sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -lasica mala( Mustela nivalis) : lasica mala je grabežljivac koji se hrani isključivo miševima te pridonosi smanjenju broja glodavaca na poljoprivrednim zemljištima. Također ne postoji lovni interes za ovu vrstu sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači. -dabar( Castor fiber) : dabar je vrsta koja je nestala s ovih prostora te je nedavno vraćena. Dabar je vrsta koja je odličan indikator kvalitete staništa , također napominjem kako je dabar nestao zahvaljujući lovu . Za dabra ne postoji lovni interes, a u većini zemalja EU je zaštićen ili strogo zaštićen , sukladno tome predlažem uklanjanje dabra s popisa lovne divljači! -svraka( Pica pica) : svraka je vrsta koju treba maknuti s popisa lovne divljači , razlozi su sve manja brojnost, uništavanje prirodnog staništa ( gnijezdilišta ) ,i smanjeni izvori hrane, sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači. -vrane: S popisa maknuti sve vrste iz porodice vrana (Corvidae): gačac (Corvus frugilegus L.) čavka (Corvus monedula L.) siva vrana (Corvus cornix L.), šojka (Garrulus glandarius L.) : Lov na ove vrste je zasnovan na starom i primitivnom načinu lova. Danas je poznato da su vrane čistači okoliša i gradskih smetlišta. Ove izrazito inteligentne ptice se zadržavaju u blizini naselja stoga lov na ove vrste u većini slučajeva neće biti moguć , sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -šljuka kokošica (Gallinago gallinago L.) : europska populacija ove vrste je u stalnom opadanju (BirdLife International ), te je gnijezdeća populacija ove vrste u RH kritično ugrožena i manja od 20 parova (Tutiš i sur. ). Na zimovanju u RH šljuka kokošica koristi dostupna močvarna staništa na kojima se istovremeno zadržavaju mnoge druge strogo zaštićene vrste iz skupine ćurlina, lov na šljuku kokošicu ujedno ugrožava i mnoge druge vrste močvarica , osobito strogo zaštićene srodne vrste šljuka koje je u letu vrlo teško razlikovati od kokošice. Sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači! -šljuka bena (Scolopax rusticola) : iz razloga što europska populacija vrste u konstantnom opadanju (BirdLife International) kao i Hrvatska populacija koja se procjenjuje na 10 - 50 mužjaka , sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači. -guska glogovnjača (Anser fabalis Latham.) : zadnjih godina se ova vrsta sve rjeđe opaža i bilježi na zimskom prebrojavanju ptica( HDZPP) , ova vrsta je zadnjih destljeća gotovo u potpunosti nestala u RH. S namjerom očuvanja ove vrste na zimovanju u RH predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -lisasta guska (Anser albifrons Scopoli.), budući da u Pravilniku o lovostaju stoji da je razdoblje lovostaja za ovu vrstu od 1. siječnja do 31. prosinca, tj. cijele godine, nema nikakvog razloga da se ova nalazi na popisu pernate divljači. Osim toga, u proteklim je godinama zabilježeno masovno zimovanje mješovitih jata strogo zaštićene divlje guske (Anser anser) i lisastih gusaka. Na taj način selektivan lov na lisastu gusku u velikom mješovitom jatu u letu postaje nemoguć, te uvelike ugrožava divlju gusku, izravno ubijanjem ili neizravno uznemiravanjem ptica na zimovanju (čime se izravno krši Zakon o zaštiti prirode). Zbog navedenih razloga predlažem trajno brisanje ove vrste s liste pernate divljači i njenu zaštitu u okviru Zakona o zaštiti prirode . Sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -Predlažem da se vuk ne uvodi na popis lovne divljači, po zadnjim istraživanjima populacija vuka je u opadanju. Sukladno tome predlažem da se uvedu još strože mjere zaštite ove vrste! - Napominjem da je divljač kao i sve ostale divlje životinje dobro od interesa za RH, Sukladno tome ne možemo interes jedne skupine proglašavati interesom građana cijele RH . Potrebno je provoditi redovna istraživanja populacija životinjskih vrsta pomoću kvalificiranih ljudi ( znanstvenika), a ne lovaca koji gledaju svoje interese i analogno tome donose izvještaje koji odgovaraju njima i njihovim društvima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
626 Marin Vitman I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Članak 1 : potrebno je izbaciti slijedeće: (2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka imaju gospodarsku , turističku i rekreativnu funkciju.... Izbaciti - turističku! Obrazloženje: Sramota je da se sa riječ turizam povezuje s lovstvom tj. sakaćenjem, maltretiranjem i ubijanjem živih bića. U 21. stoljeću trebamo svoj turizam graditi na prirodnim ljepotama i moru, a ne tuđoj smrti i patnji! Nije prihvaćen Izbacivanjem pojma "turistička funkcija" iz ovoga članka Zakona ne izbacuje se lovstvo iz turističke ponude. Predmetno je uređeno propisima u turizmu.
627 Marin Vitman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Sukladno ciljevima zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa iz Članka 4., s liste divljači potrebno je brisati sljedeće vrste sisavaca: • Sve vrste iz reda zvijeri Carnivora: jazavac (Meles meles L.), divlja mačka (Felis silvestris Schr.), kuna bjelica (Martes foina Ehr.), kuna zlatica (Martes martes L.), mala lasica (Mustela nivalis L.), lisica (Vulpes vulpes L.), čagalj (Canis aureus L.), tvor (Mustela putorius L.) - iz razloga što se lov na ove vrste temelji na primitivnom, i danas potpuno zastarjelom, konceptu iz 18-tog i 19-tog stoljeća koji je životinjske svojte dijelio na „korisne“ i „štetne“, te je time sve „štetočine“ trebalo što prije ukoloniti iz lovišta. Danas, zahvaljujući razvojima znanosti poput ekologije i konzervacijske biologije znamo da je takva podjela organizama potpuno neutemeljena, niti je podržana znanstvenim činjenicama, te da svaka vrsta, pa i pripadnici reda zvijeri, imaju vrlo važnu ulogu u ekološkom sustavu jer svojom predacijom obavljaju bitnu zadaću kontroliranja populacija drugih vrsta i održavanja ravnoteže u sustavu. Pripadnici reda zvijeri su se u prošlosti, sve do sredine 20-tog stoljeća, osim kao „štetočine“, prvenstveno redovito lovili zbog krzna – što je danas u Hrvatskoj, u 21. stoljeću, potpuno ekonomski beznačajno i „démodé“. Nadalje, za ove vrste ne postoje točni i relevantni znanstveni podaci o veličinama njihove nacionalne populacije, niti trendovi kretanja njihovih populacija na temelju čega bi se moglo zaključiti da su se one pretjerano razmnožile. Iznimku od ovog pravila potvrđuje jedino čagalj u kontinentalnim krajevima Hrvatske koji se počeo širiti krajem 20-tog stoljeća i ponovno naseljavati ovo područje, tako da nam je poznato da je trend njegove populacije trenutno pozitivan. S druge strane, poznato je da su nacionalne populacije pojedinih vrsta, poput npr. tvora (Mustela putorius L.) vrlo malene, a njihova rasprostranjenost fragmentirana. Zbog navedenih razloga predlažem trajno brisanje ovih vrsta s liste divljači i njihovu zaštitu u okviru Zakona o zaštiti prirode i podzakonskih akata. • mali Indijski mungos (Herpestes auropunctatus Hodgson 1836.) – jer je u pitanju alohtona vrsta koja nema nikakvu vrijednost kao divljač, a koja čini veliku štetu autohtonoj fauni i biološkoj raznolikosti Hrvatske, osobito fauni gmazova i ptica. Na Europskoj razni se smatra stranom invazivnom vrstom (http://www.europe-aliens.org/). Njeno uvrštavanje u popis divljači joj, suprotno ciljevima zaštite prirode, omogućava višestruku zaštitu. S jedne strane, Europska unija upravo provodi valorizaciju invazivnih alohtonih vrsta koje će ovakve vrste posebno tretirati na način da će biti jako olakšana njihova eliminacija i/ili kontrola. Zakon o lovstvu mora biti postavljen tako da može uključiti kontrolu štetnih invazivnih vrsta na osnovu propisa Europske unije. Tako Zakonom o lovstvu biti unaprijed omogućeno da lovoovlaštenici kontroliraju brojnost invazivnih alohtonih vrsta bez ograničenja. U ove vrste, osim mungosa, spadaju npr. ondatra (Ondatra zibethicus), nutrija (Myocastor coypu), kunopas (Nyctereutes procyonoides) i rakun (Procyon lotor) koje su također štetne za ekosustav i divljač, a danas je lovoovlaštenik zakinut za mogućnost njihove kontrole jer ih Zakon o lovstvu uopće ne spominje. S druge strane, mali Indijski mungos je proširen na većem broju otoka i na cijelom Mediteranskom dijelu Hrvatske istočno od Neretve (iako je prema posljednjim infomacijama već prešao na desnu obalu Neretve). Iz toga zaključujemo da bi ga sva lovišta na tom velikom području trebala uvrstiti u Lovnogospodarsku osnovu na temelju Članka 34.(2). To naravno nije slučaj, ali neuvrštavanje mungosa u Lovnogospodarske osnove krši navedeni članak (34.(2) te je očito da je gospodarenje mungosom zakonska obaveza koju lovoovaštenici ne žele prihvatiti. Zašto onda i dalje gurati takvu vrstu u popis divljači i lovoovlaštenike u nezakonito gospodarenje? • dabar (Castor fiber L.) – iz razloga jer je riječ o sisavcu koji ponovno naseljava prostor Hrvatske na temelju opsežnih programa reintrodukcije (Grubešić i Krapinec 2007), te još uvijek nije zaposjeo nekadašnje područje rasprostranjenosti. Zbog toga se dabar nalazi u Crvenoj knjizi sisavaca u kategoriji Regionalno izumrle vrste (Tvrtković 2006), te je njegovo stavljanje na popis divljači u suprotnosti s ciljevima očuvanja biološke raznolikosti Hrvatske, tim više što se smatra da je uzrok njegovog nestanka u Hrvatskoj bio upravo prekomjerni lov. Zbog navedenih razloga predlažem trajno brisanje ove vrste s liste divljači i njenu zaštitu u okviru Zakona o zaštiti prirode i podzakonskih akata. • mrki medvjed (Ursus arctos L.) – iz razloga jer je riječ o svojti koja se nalazi na Prilogu 1 Direktive o staništima, lov na nju nije dozvoljen sukladno odredbama Direktive, a uvrštanje medvjeda na popis divljači bi predstavljao izravno kršenje ovih odredbi. Medvjed u Hrvatskoj ima status Gotovo ugrožene vrste (Tvrtković 2006). Zbog navedenih razloga zahtjevamo trajno brisanje ove vrste s liste divljači i njenu zaštitu u okviru Zakona o zaštiti prirode i podzakonskih akata, na isti način na koji se štite populacije vuka (Canis lupus) ili risa (Lynx lynx). • jelen lopatar (Dama dama L.), jelen aksis (Axis axis Erxleben, 1777), muflon (Ovis ammon L.) i grivasti skakač (Ammotragus lervia Pall.) – jer je riječ o stranim, od lovaca unesenim vrstama koje ne pripadaju fauni ovog područja, a negativno utječu na autohtonu faunu putem kompeticije za hranu i stanište. Osim toga, na pojedinim područjima uzrokuju enormne ekonomske štete (npr. mufloni na Pelješcu) na nasadima. Ovim vrstama još pripada i američki bjelorepi jelen (Odocoileus virginianus) koji je također unesen na područje Hrvatske (Trvtković i sur. 2006), a zajedno s njim je proširen i veliki američki metilj (Fascioloides magna). Njihovo uvrštavanje na popis divljači im, suprotno ciljevima zaštite prirode, omogućava višestruku zaštitu. Zbog navedenih razloga predlažem trajno brisanje ovi vrsta s popisa divljači, te izradu planova njihova uklanjanja iz prirodnih područja Hrvatske. Nije prihvaćen Zakoni kojima se regulira gospodarenje divljači već desetljećima ne dijele divljač na, kako navodite „korisne“ i „štetne“, a niti jedna životinjska vrsta koja se nalazi na popisu divljači nije niti može biti strana vrsta.
628 Marin Vitman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam članak : 58 stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji kaže da je zabranjeno loviti divljač lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Pri ovakvom načinu lova najčešće dolazi do ranjavanja i sakaćenja, a životinja nakon toga ugiba sporo i u agoniji. 46 Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu koji izbacuje odredbu o mogućnosti da lovci „uklanjaju” pse i mačke u lovištima, što je u praksi značilo da su lovci ubijali pse i mačke. Ne podržavam članak 8 - u kojem je određena lovna divljač. Na popisu lovne divljači se nalaze mnogobrojne životinje kojima je populacija u stalnom opadanju ( prepelice, šljuke, guske, golub pećinar , divlja mačka i velik broj divljih pataka! Primljeno na znanje Hvala na komentarima uz napomenu da službeni pokazatelji ne potkrijepljuju Vaše tvrdnje o opadanju populacije pojedinih vrsta.
629 Marin Vitman V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam Ministarstvo poljoprivrede što putem Zakona o lovstvu uklanja mogućnost ubijanja napuštenih i zalutalih pasa i mačaka. Nadamo se potpunoj zabrani lova, sakaćenja i ubijanja svih vrsta životinja. Podržavamo sve vidove onemogućavanja iskorištavanja životinja. Podržavamo prijedlog udruge Prijatelji Životinja da se članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
630 Marin Vitman II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Nedopustivo je da se bez pismenog pristanka vlasnika zemljišta vrši lov na tom zemljištu! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
631 Marin Vitman I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Primjedbe na članak 8. Sukladno ciljevima očuvanja bio raznolikosti s liste lovne divljači treba ukloniti slijedeće : -smeđi medvjed (Ursus arctos L) : Nad ovom vrstom nisu rađena potrebna istraživanja populacije , već je odstrijelna kvota rađena po " pričama" lovaca. Smatram da je takav način određivanja kvota za odstrjijel nanio veliku štetu populaciji medvjeda u RH. Sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači! - mačka divlja( Felis silvestris ) : Nedopustivo je da se Divlja mačka lovi u RH jer u cijeloj EU nestaje . Divlja mačka je izložena križanju s domaćom mačkom što dovodi do nastajanja hibrida i onečišćenja gena. Mačka divlja je ugrožena vrsta koje je svakim danom sve manje , sukladno tome predlažem uklanjanje mačke divlje s popisa lovne divljači! -jazavac(Meles meles L.) : Ova vrsta se hrani isključivo voćem, glodavcima i kukcima , te neradi gotovo nikakvu štetu. Jazavac je podvrgnut staromodnom i okrutnom načinu lova koji nije human. Sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -lasica mala( Mustela nivalis) : lasica mala je grabežljivac koji se hrani isključivo miševima te pridonosi smanjenju broja glodavaca na poljoprivrednim zemljištima. Također ne postoji lovni interes za ovu vrstu sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači. -dabar( Castor fiber) : dabar je vrsta koja je nestala s ovih prostora te je nedavno vraćena. Dabar je vrsta koja je odličan indikator kvalitete staništa , također napominjem kako je dabar nestao zahvaljujući lovu . Za dabra ne postoji lovni interes, a u većini zemalja EU je zaštićen ili strogo zaštićen , sukladno tome predlažem uklanjanje dabra s popisa lovne divljači! -svraka( Pica pica) : svraka je vrsta koju treba maknuti s popisa lovne divljači , razlozi su sve manja brojnost, uništavanje prirodnog staništa ( gnijezdilišta ) ,i smanjeni izvori hrane, sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači. -vrane: S popisa maknuti sve vrste iz porodice vrana (Corvidae): gačac (Corvus frugilegus L.) čavka (Corvus monedula L.) siva vrana (Corvus cornix L.), šojka (Garrulus glandarius L.) : Lov na ove vrste je zasnovan na starom i primitivnom načinu lova. Danas je poznato da su vrane čistači okoliša i gradskih smetlišta. Ove izrazito inteligentne ptice se zadržavaju u blizini naselja stoga lov na ove vrste u većini slučajeva neće biti moguć , sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -šljuka kokošica (Gallinago gallinago L.) : europska populacija ove vrste je u stalnom opadanju (BirdLife International ), te je gnijezdeća populacija ove vrste u RH kritično ugrožena i manja od 20 parova (Tutiš i sur. ). Na zimovanju u RH šljuka kokošica koristi dostupna močvarna staništa na kojima se istovremeno zadržavaju mnoge druge strogo zaštićene vrste iz skupine ćurlina, lov na šljuku kokošicu ujedno ugrožava i mnoge druge vrste močvarica , osobito strogo zaštićene srodne vrste šljuka koje je u letu vrlo teško razlikovati od kokošice. Sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači! -šljuka bena (Scolopax rusticola) : iz razloga što europska populacija vrste u konstantnom opadanju (BirdLife International) kao i Hrvatska populacija koja se procjenjuje na 10 - 50 mužjaka , sukladno tome predlažem brisanje ove vrste s popisa lovne divljači. -guska glogovnjača (Anser fabalis Latham.) : zadnjih godina se ova vrsta sve rjeđe opaža i bilježi na zimskom prebrojavanju ptica( HDZPP) , ova vrsta je zadnjih destljeća gotovo u potpunosti nestala u RH. S namjerom očuvanja ove vrste na zimovanju u RH predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -lisasta guska (Anser albifrons Scopoli.), budući da u Pravilniku o lovostaju stoji da je razdoblje lovostaja za ovu vrstu od 1. siječnja do 31. prosinca, tj. cijele godine, nema nikakvog razloga da se ova nalazi na popisu pernate divljači. Osim toga, u proteklim je godinama zabilježeno masovno zimovanje mješovitih jata strogo zaštićene divlje guske (Anser anser) i lisastih gusaka. Na taj način selektivan lov na lisastu gusku u velikom mješovitom jatu u letu postaje nemoguć, te uvelike ugrožava divlju gusku, izravno ubijanjem ili neizravno uznemiravanjem ptica na zimovanju (čime se izravno krši Zakon o zaštiti prirode). Zbog navedenih razloga predlažem trajno brisanje ove vrste s liste pernate divljači i njenu zaštitu u okviru Zakona o zaštiti prirode . Sukladno tome predlažem uklanjanje ove vrste s popisa lovne divljači! -Predlažem da se vuk ne uvodi na popis lovne divljači, po zadnjim istraživanjima populacija vuka je u opadanju. Sukladno tome predlažem da se uvedu još strože mjere zaštite ove vrste! - Napominjem da je divljač kao i sve ostale divlje životinje dobro od interesa za RH, Sukladno tome ne možemo interes jedne skupine proglašavati interesom građana cijele RH . Potrebno je provoditi redovna istraživanja populacija životinjskih vrsta pomoću kvalificiranih ljudi ( znanstvenika), a ne lovaca koji gledaju svoje interese i analogno tome donose izvještaje koji odgovaraju njima i njihovim društvima. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da sve vrste navedene na popisu moraju ostati. Ostali komentari predstavljaju osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
632 Marin Vitman VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam u članku 58 slijedeće - Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja 5. optičkim ciljnicima za noćni lov s mogućnošću elektroničkog povećavanja ili pretvaranja slike, električnim ili elektroničkim ubojitim ili omamljujućim napravama, eksplozivom, istjerivanjem plinom ili dimom Ne podržavam u članku 58 slijedeće-Dopušteno je 2. loviti puha velikog na tradicionalan način puholovkom (škrinjica) - Smatram da je ovo jedan primitivan i nepotreban način lova jedne predivne životinje. Puhovi nemaju šansu da pobjegnu niti da se skriju već se mame u puholovke. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
633 Marina Betević-Dadić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. Vezano uz članak 52, u potpunosti podržavam komentar Viktora Šegrta od 03.07.2017 06:23, u kojem je navedena problematika definicije lova, osobito u dijelu koji kaže ''Lov divljači obuhvaća traženje, dočekivanje...'', jer divljač će nerijetko ''tražiti'' i ''dočekivati'' zaljubljenici u floru i faunu, fotografi, entuzijasti koji nemaju nikakvu namjeru baviti se lovom kao takvim. Također iz definicije lova valja izbaciti obuku lovačkih pasa, jer riječ je o sasvim zasebnoj, i to prilično kompleksnoj kategoriji. Predlažem izmjenu teksta članka 52, točke 1 kako slijedi '' Lov divljači obuhvaća traženje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, dočekivanje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, motrenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, vabljenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, praćenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, odstrjel i hvatanje žive divljači te skupljanje jaja pernate divljači, lov s treniranom pticom grabljivicom na prirodnu divljač u prirodnom staništu.'' U točku 3 članka 52 predlažem da se doda i vuk, obzirom da je riječ o životinji čija je populacija u opadanju. Djelomično prihvaćen Razmotrit će se primjedbe, vuk nije na popisu divljači.
634 Marina Betević-Dadić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. U članku 10 koji govori o površinama na kojima se ustanovljuju lovišta valja nedvosmisleno naznačiti da je zabranjeno ustanovljavanje lovišta na površinama u privatnom vlasništvu bez izričitoga pismenoga pistanka vlasnika površine/zemljšta. Također smatram potrebnim naglasiti kako se lovišta neće ustanovljavati u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i ostalim površinama od iznimnog značenja. Prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav a što se tiče vlasništva i prava nad istim skrećemo pažnju da Predlagatelj zakona smatra da je ovaj Nacrt Zakona usklađen s Ustavom Republike Hrvatske i ostalim važećim zakonskim propisima.
635 Marina Betević-Dadić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam što u čl. 58 Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja, obzirom da je riječ o kranje nehumanim i zaostalim metodama (kao što su, uostalom, bilo kakve metode lova općenito). Generalno sam protiv lova u smislu sporta/zabave; riječ je o krajnje barbarskoj praksi koju bi trebalo ostaviti u prošlosti. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
636 Marina Betević-Dadić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Itekako pozdravljam i pohvaljujem odredbu kojom se ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Bilo je kranje vrijeme da se barem u tom aspektu približimo normalnim, razvijenim zemljama. Nadalje, predlažem da se trenutno predloženi članak 46 nadopuni sljedećim: ''Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja.'' Kao što je svakodnevnom građaninu zabranjeno ubiti psa ili mačku na ulici, u susjedstvu i slično, tako bi ista zabrana trebala biti aplicirana i na sve druge kategorije, a posebice lovce. Nije prihvaćen već odgovoreno
637 Marina Betević-Dadić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Itekako pozdravljam i pohvaljujem odredbu kojom se ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Bilo je kranje vrijeme da se barem u tom aspektu približimo normalnim, razvijenim zemljama. Nadalje, predlažem da se trenutno predloženi članak 46 nadopuni sljedećim: ''Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja.'' Kao što je svakodnevnom građaninu zabranjeno ubiti psa ili mačku na ulici, u susjedstvu i slično, tako bi ista zabrana trebala biti aplicirana i na sve druge kategorije, a posebice lovce. Također podržavam što u čl. 58 Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja, obzirom da je riječ o kranje nehumanim i zaostalim metodama (kao što su, uostalom, bilo kakve metode lova općenito). Generalno sam protiv lova u smislu sporta/zabave; riječ je o krajnje barbarskoj praksi koju bi trebalo ostaviti u prošlosti. U članku 10 koji govori o površinama na kojima se ustanovljuju lovišta valja nedvosmisleno naznačiti da je zabranjeno ustanovljavanje lovišta na površinama u privatnom vlasništvu bez izričitoga pismenoga pistanka vlasnika površine/zemljšta. Također smatram potrebnim naglasiti kako se lovišta neće ustanovljavati u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i ostalim površinama od iznimnog značenja. Vezano uz članak 52, u potpunosti podržavam komentar Viktora Šegrta od 03.07.2017 06:23, u kojem je navedena problematika definicije lova, osobito u dijelu koji kaže ''Lov divljači obuhvaća traženje, dočekivanje...'', jer divljač će nerijetko ''tražiti'' i ''dočekivati'' zaljubljenici u floru i faunu, fotografi, entuzijasti koji nemaju nikakvu namjeru baviti se lovom kao takvim. Također iz definicije lova valja izbaciti obuku lovačkih pasa, jer riječ je o sasvim zasebnoj, i to prilično kompleksnoj kategoriji. Predlažem izmjenu teksta članka 52, točke 1 kako slijedi '' Lov divljači obuhvaća traženje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, dočekivanje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, motrenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, vabljenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, praćenje divljači u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači, odstrjel i hvatanje žive divljači te skupljanje jaja pernate divljači, lov s treniranom pticom grabljivicom na prirodnu divljač u prirodnom staništu.'' U točku 3 članka 52 predlažem da se doda i vuk, obzirom da je riječ o životinji čija je populacija u opadanju. Nije prihvaćen Na veći dio komentara je ranije odgovoreno. Što se tiče definicije lova, lov obuhvaća „traženje, dočekivanje, motrenje u cilju odstrjela ili hvatanja žive divljači“, dakle ne u cilju fotografiranja divljači. Nažalost, Vašu primjedbu: „U točku 3 članka 52 predlažem da se doda i vuk, obzirom da je riječ o životinji čija je populacija u opadanju“ nismo u mogućnosti prihvatiti jer vuk nije divljač, a ovaj Zakon uređuje gospodarenje lovištem i divljači.
638 Marina Lovrić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam što je uklonjena odredba o uklanjanju psa i mačke iz lovišta, ali također smatram da je potrebno uvrstiti odredbu da se lovci moraju ponašati sukladno tome da se napuštene životinje moraju zbinuti prema Zakonu o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
639 Marina Vušković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Smatram nužnim da ostane trenutačni prijedlog članka 46.: (2) Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno od stada. Kako pojedini lovci lobiraju za ozakonjenje odstrjela pasa i mačaka u lovištima predlažem da se ovaj članak, ako ga je potrebno nadopuniti zbog boljeg razumijevanja i provedbe Zakona, izmijeni dodavanjem stavka 3. i da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima nedopustivo je. Zabrana lova lukom i strijelom – članak 58. Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati! Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Želim pohvaliti Ministarstvo poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
640 Martina Radulović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Treba zabraniti lov. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
641 Martina Radulović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Treba zabraniti lov u potpunosti, to je obično zvjerstvo jačega nad slabijim koji se nema šanse obraniti. Nije prihvaćen već odgovoreno
642 Martina Tutunović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Poštovani, Članak 46.Pojam "uklanjanje" je nešto što je davno trebalo biti definirano. Nebrojeno puta smo bili u mogućnosti čitati o "uklanjanju" pasa dok se vlasnik nalazio u neposrednoj blizini i mogli smo samo konstatirati da je sreća što nije nastradao i sam vlasnik. Spominje se niže kako 98% lovaca ne bi pucalo na mačke i pse iz čega proizlazi zaključak da se 98% lovaca slaže sa micanjem iz Zakona ove odredbe. Nažalost, zbog onih 2% lovaca, potrebno je Zakon uskladiti sa Zakonom o zaštiti životinja. Čestitam i zahvaljujem Ministarstvu na ovim izmjenama i dopunama Zakona u korist većine. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
643 Mateja Čleković VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam točku 8. stavka (1) u čl. 58. -zabranu lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
644 Mateja Čleković V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam predložene izmjene Ministarstva i predlažem nadopunu stavkom 3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
645 Matko Boršić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i pohvaljujem članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Pohvalno je da je lov lukom i strijelom, kao jedna od najokrutnijih vrsta lova, i dalje zabranjen ovim prijedlogom Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
646 Matko Boršić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam micanje odredbu o "uklanjaju" pasa i mačaka iz lovišta. Time se i lovci moraju pridržavati Zakona o zaštiti životinja i članka 205. Kaznenog zakona koji zabranjuje ubijanje životinja, što do sada nije bio slučaj te su za ubojstva psa i mačaka lovci do sada prolazili nekažnjeno. Ovo je civilizacijski korak naprijed koji treba podržati. Također, dodao bih u 3. stavak u članak 46. Zakona o lovstvu koji bi glasio: 3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
647 Mia Bartulica NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam članak 46. nacrta prijedloga Zakona o lovstvu i podržavam izbacivanje termina „uklanjanje” pasa i mačaka u lovištima, što su lovci često tumačili i provodili kao odstrel, odnosno ubijanje pasa i mačaka koje zateknu u šumi ili polju definiranom kao lovno područje. Takvo je tumačenje odredbe u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti životinja i Kaznenim zakonom koji sankcioniraju ubijanje pasa i mačaka novčanom i zatvorskom kaznom. Upravo temeljem Kaznenog zakona, nedavno je prvi put u Hrvatskoj lovac osuđen zbog pucanja u psa. Lovci su stoga obvezni, ukoliko u lovnom području opaze mačku ili psa bez nadzora, dužni postupati kao bilo koji nalaznik napuštene ili izgubljene životinje, odnosno, sukladno Zakonu o zaštiti životinja, koji propisuje postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama (hvatanje, vraćanje vlasniku ili smještaj u sklonište) i kojim je predviđena novčana kazna za vlasnika psa u iznosu od 7.000 - 15.000 kn. (čl. 89. st. 3.). Ukoliko se radi o psu nepoznatog vlasničkog statusa, isti se treba propisno zbrinuti tj. smjestiti u sklonište, koje je svaka lokalna samouprava dužna osigurati. Stoga podržavam prijedlog udruge Prijatelji Životinja da se članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Također podržavam članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Zabrana lova lukom i strijelom važna je i zbog zaštite divljači od inozemnih lovaca, koji su u svojim državama poubijali sve što se moglo. Nije prihvaćen Obrazloženje je dano uz prethodne komentare.
648 Mihael Glavaš X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 97. Ako se mlada osoba zainteresira za lov i lovstvo, ta neće imati vremena za "klanje i prebijanje na smrt", lovačko oružje ne može se tek tako nositi i šetati sa njim po birtiji pa ustrijeliti svakoga tko te krivo pogleda, mlade treba podučiti pravilnom načinu korištenja oruža, i posljedicama koje mogu nastati njegovom zloupotrebom, zato treba dozvoliti izobrazbu naših mladih. Nije prihvaćen e-savjetovanje nije forum
649 Mihael Glavaš V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. Gospođo Matejčić probajmo biti barem donekle profesionalni u svom izlaganju, generaliziranje i stavljanje u isti koš 60-ak tisuća ljudi i nazivanje ih pogrdnim nazivima u najmanju ruku nije pristojno. Što se alkohola i oružja tiće to se već ionako kažnjava momentalnim oduzimanjem istog, čak i pre strogo, jer u prometu mi je dozvoljeno imati 0,5 promila, a u lovu strogih 0,0..puno više štete izazovu pijani vozači nego vaši "pijani i bahati tipovi" (lovci). Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum na kojem se iznose rasprave s drugim sudionicima.
650 Mihael Glavaš IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 34. Futura daj šapu udruga za zaštitu životinja od neodgovornosti, dali genetski materijal prenose isključivo najjači i najveći primjerci vrste ili i njihovi potomci?.odstrelom starijih grla daje se mjesta njihovim potomcima koji također prenose dobre gene, i isto tako se stječe gospodarska dobit koja može biti od ne male važnosti za RH. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
651 Mihael Glavaš I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Dozvoliti gospodarenje vukom kao što je to slučaj kod medvjeda, sa nekim akcijskim planom dozvoliti odstrel po nekom godišnjem izračunu. Nije prihvaćen Gospodarenje vukom nije predmet ovoga Zakona.
652 Mihael Glavaš I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Dali stvarno o divljači trebaju brinuti znanstvenici, osobe koje su većinom zatvorene u nekim "laboratorijima" i nemaju doticaja sa terenom, tko će na kraju regulirati brojnost?.svako lovačko društvo MORA imati " zaposlenu"stručnu osobu koja vodi LGO, tako da ne možemo reći da je briga o životinjama prepuštena laicima. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
653 Mihael Glavaš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Katice, lovoovlaštenici plaćaju lovozakupnine ministarstvu poljoprivrede koje im isporučuju markice za divljač, drugim riječima lovoovlaštenici kupuju pravo da odstrijele određeni broj divljači, a brinu o ostaloj koja je dobro RH. Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
654 Mihael Glavaš VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 61. Stavak 1 treba glasiti: "u lovu se smiju koristiti psi sa položenim radnim ispitom za lov određene vrste divljači". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
655 Mihael Glavaš VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. 1. Treba dozvoliti korištenje kaveznih zamki za lov sitnih predatora (lisica, kuna). 2. Koji psi nisu "lovački psi"?.svaki pas sa položenim radnim ispitom za određenu divljač je lovački pas. 3. Dozvoliti lov sitnih (pernatih) predatora zračnim oružjem. Primljeno na znanje Zabranjeno je loviti zračnim oružjem.
656 Mihael Glavaš VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Zašto su ptice izostavljene iz ingerencije ministra, šojke i svrake su veliki problem ekosustava, zbog njihove brojnosti stradavaju druge vrste. Primljeno na znanje Usklađivanje s direktivama EU
657 Mihael Glavaš V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 45. Potrebno je dozvoliti uklanjanje gnijezda pernatih predatora (šojka, svraka, vrana) u vrijeme kada se ne koriste Primljeno na znanje Primljeno na znanje, razmotrit će se.
658 Mihael Glavaš V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Uvrstiti u članak mjeru odstrijeljivanja pasa i mačaka lutalica u lovištu. Primljeno na znanje primljeno na znanje
659 Mihael Glavaš V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. Stavak 14 treba izmijeniti u "korištenje lovačkih pasa sa položenim radnim ispitom". Nije prihvaćen bit će propisano pravilnikom
660 Mihaela Jandrić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem da se u članak uvrsti stavka da sve pse i mačke pronađene na lovištu, lovci moraju zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja tj. da se prema njima moraju odnositi kao prema napuštenim/ izgubljenim životinjama jer to i jesu. Nije prihvaćen već odgovoreno
661 Mihaela Jandrić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam što je napokon izbačena iz zakona odredba o mogućnosti da lovci „uklanjaju” pse i mačke u lovištima. Nije prihvaćen već odgovoreno
662 Mirela Šuper VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Ne razumijem da se uopće mogla razmatrati opcija da se dozvoli loviti divljač lukom i strijelom, niti razumijem da nekome ubijanje jadnih životinja može biti zabavno! U potpunosti podržavam odluku ministarstva ovog članka stavke 1 i 8 gdje se zabranjuje loviti divljač na ovako okrutan način! Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
663 Mirela Šuper V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Svaka čast Ministarstvu poljoprivrede na ovakvoj odluci, da se napokon ukida mogućost ubijanja pasa i mačaka u lovištima što je odavno trebalo biti zabranjeno! Nije prihvaćen već odgovoreno
664 Mirjana Križan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Ovim putem pohvaljujem odlluku Ministarstva kojom je u Zakonu u lovstvu konačno ukinula mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima te što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
665 Mirjana Mihalić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvaljujem što je u ovom Nacrtu Prijedloga Zakona izbačena ta izrazito nepopularna i nehumana odredba te podržavamo i smatram nužnim da ostane trenutačni prijedlog članka 46.: (2) Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno od stada. No kako pojedini lovci lobiraju za ozakonjenje odstrjela pasa i mačaka u lovištima predložili smo da se ovaj članak, ako ga je potrebno nadopuniti zbog boljeg razumijevanja i provedbe Zakona, izmijeni dodavanjem stavka 3. i da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
666 Mirjana Mihalić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
667 mirna oberman V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvala za Ministarstvo poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Smatram da je ubijanje pasa i mačaka u lovištima nedopustivo te smatram da bi se psi i mačke zatečeni na području lovišta trebali smatrati napuštenim ili izgubljenim životinjama, a nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
668 Mirta Mudronja NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU, I. OPĆE ODREDBE Ne podržavam neravnopravan lov na životinje bilo kakvim oružjem. Podržavam jedino obranu i/ili samoobranu od napada životinje u slučaju neposredne opasnosti za život branjenika, po mogućnosti humanim metodama neutraliziranja životinje-napadača trenkvilizatorima ili sl. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
669 Mladen Latinac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 45. Slažem se sa prijedlogom Viktora Šegrta, sa pravilnim gospodarenjem pernatom divljači i u ostalim lovištima, radna kinologija bi mogla imati značajnu ulogu kao pokretač gospodarske i turističke djelatnosti lokalnih zajednica, jer iznos od 500.000,00 eura godišnje dobit koliko su naveli u istraživanju, sigurno ne smije biti zanemariv! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, razmotrit će se.
670 Mladen Latinac IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Lovnogospodarske osnove moraju biti javno dostupne svima! Nije prihvaćen već odgovoreno
671 Mladen Latinac VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 73. Ovaj Članak je u suprotnosti sa Člankom 17. Nije prihvaćen niste obrazložili zašto tako smatrate
672 Mladen Latinac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 61. stavak (1) izmijeniti u - U lovu se smiju koristiti čistokrvni lovački psi registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza sa priznatom međunarodnom rodovnicom i položenim potrebnim radnim ispitom za pojedinu divljač. stavak (2) bi trebalo drugačije urediti jer kako je traženje divljači lov, to znači da svi vodiči pasa na kinološkim radnim priredbama trebaju imati lovačku iskaznicu i prethodno pisano dopuštenje lovoovlaštenika, kao i za vrijeme obuke. Što je sa stranim kinolozima koji dolaze trenirati svoje pse i natjecati se? Sa ovim se svim kinolozima mlađim od 18 godina, dok ne steknu uvjete za polaganje lovačkog ispita, onemogućava rad sa psima Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje, razmotrit će se.
673 Mladen Latinac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 59. stavak (1) bi trebalo drugačije urediti jer kako je traženje divljači lov, to znači da svi vodiči pasa na kinološkim radnim priredbama trebaju imati lovačku iskaznicu i prethodno pisano dopuštenje lovoovlaštenika, kao i za vrijeme obuke. Što je sa stranim kinolozima koji dolaze trenirati svoje pse i natjecati se? Sa ovim se svim kinolozima mlađim od 18 godina, dok ne steknu uvjete za polaganje lovačkog ispita, onemogućava rad sa psima! Potrebno je uvesti lovačke iskaznice za mlađe osobe - pripravnike! u stavku (4) navesti za što se koriste sredstva dobivena od lovačkih iskaznica! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
674 Mladen Latinac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. u stavku 3. potrebno je precizirati: visina snježnih nanosa, što se smatra poledicom i visokom temperaturom? u stavku 9. potrebno je precizirati: dali se osim dva naboja u spremniku smije imati i naboj u cijevi? Ovo je u praksi nedorečeno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
675 Mladen Latinac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. u stavku 7. izmijeniti u - zvjerima i psima koji nisu čistokrvni lovački psi registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza sa priznatom međunarodnom rodovnicom i položenim potrebnim radnim ispitom za pojedinu divljač Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
676 Mladen Latinac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. u stavku 2. izbaciti ... osim ptica .... jer se za vrijeme lovostaje većina kinoloških priredbi održava na traženje istih, te dali je potrebno svaki put za održavanje kinoloških priredbi tražiti odobrenje ministarstva ili se za te potrebe može ovlastiti neko drugo tijelo koje će izdavati odobrenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
677 Mladen Latinac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 48. u stavku (3) dodati iza ... zaposlenu osobu ili osobu sa ugovorom o djelu .... Primljeno na znanje Razmotrit će se.
678 Mladen Latinac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 47. u stavku (1) dodati ....ili osoba koja je tijekom najmanje srednjoškolskog obrazovanja završila odgovarajući nastavni program iz lovstva Primljeno na znanje Razmotrit će se.
679 Mladen Latinac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. u stavku (1) navesti pasmine koje mogu biti pastirski psi, te uvesti radni ispit za iste. u stavku (2) izmijeniti umjesto 300 m staviti 100 m, 300 m je velika udaljenost da bi psi bili bez nadzora! Nije prihvaćen već odgovoreno
680 Mladen Latinac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. stavak 14. izmijeniti u - korištenje čistokrvnih lovačkih pasa registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza sa priznatom međunarodnom rodovnicom i položenim potrebnim radnim ispitom za pojedinu divljač Nije prihvaćen ovaj Zakon ne regulira rodovnice pasa
681 Mladen Latinac IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 38. u stavku (2) izbaciti .. odnosno korisnika nelovnih površina..., na nelovnim površinama nije ustanovljeno lovište te u tom slučaju ne trebaju ni lovnogospodarski planovi, jer u ovom slučaju bi korisnici nelovnih površina trebali imati stručnu osobu za provedbu istih! Nije prihvaćen Pod lovnogospodarskim planom smatra se i program zaštite divljači kojeg donose korisnici nelovnih površina. Ukoliko je za nelovnu površinu donesen Program onda ga je dužna provoditi stručna osoba za provedbu lovnogospodarskih planova.
682 Mladen Latinac IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 37. stavak (2) je neprimjenjiv, koji će korisnik nelovne površine, a ima ih puno, donijeti program? Pogotovo ako nisu stručni a niti zainteresirani. Nije prihvaćen Programe mogu donositi i jedinice lokalne samouprave ukoliko se na području iste pojavljuje divljač te postoji bojazan za sigurnost zdravlja ljudi i imovine.
683 Mladen Latinac III. PRAVO LOVA, Članak 23. Članak 23. je u suprotnosti sa Člankom 20. Na ovaj način se ne mora nikada provesti javni natječaj ako se stalno u zadnjoj godini zakupa jednostrano produži ugovor dotadašnjem zakupniku prava lova! Nije prihvaćen Članci nisu u suprotnosti. Članak 20. propisuje obavezu provedbe natječaja radi davanja prava lova, dok je člankom 23. propisana mogućnost produljenja, ne i obaveza.
684 Mladen Latinac III. PRAVO LOVA, Članak 21. dodati stavak (4) Na lovište koje se daje u zakup nije moguće davati nijedan drugi zakup ili koncesiju a da se prije toga ne usuglasi sa zakupnikom prava lova tog lovišta. Nije prihvaćen Prava uređena drugim zakonom ne mogu se osporavati ovim, ali da, slažemo se da se moraju usuglasiti.
685 Mladen Latinac III. PRAVO LOVA, Članak 20. u stavku (5) dodati .. u slučaju jednake ponude, prednost ima lovačka udruga koja je do tada imala zakup. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da se prednost u davanju prava lova ne smije propisivati, a najmanje lovozakupniku kojemu je oduzeto pravo lova.
686 Mladen Latinac III. PRAVO LOVA, Članak 19. dodati stavak (3) Zakup prava lova ne može se dati pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku) koja je optužena ili ima presudu za gospodarski kriminal. Prihvaćen Hvala na komentaru. Prijedlog će biti prihvaćen, a formulacija će biti predložena u konačnom prijedlogu Zakona.
687 Mladen Latinac II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 17. stavak (2) je potrebno precizirati, lov divljači ..... može povjeriti kome??? može li korisnik nelovne površine iz Dalmacije povjeriti lov pravnoj ili fizičkoj osobi iz Slavonije ???? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
688 Mladen Latinac I. OPĆE ODREDBE, Članak 9. Kako je HLS pravna osoba sa javnim ovlastima, zašto se tako i ne ponaša i uskladi svoj rad sukladno Zakonima koji se odnose na iste? Zašto se HLS ne nalazi na popisu tijela javne vlasti, te zašto ne sprovode Zakon o pravu na pristup informacijama? Kako se nekome mogu dati javne ovlasti a taj isti ne poštuje Zakone RH! Nije prihvaćen Ovi komentari nemaju obilježja primjedbe na odredbe Nacrta.
689 Mladen Latinac I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. u stavku 19. dodati .. i osoba koja je tijekom najmanje srednjoškolskog obrazovanja završila odgovarajući nastavni program iz lovstva dodati stavak 26. lovački psi - čistokrvni psi registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza sa priznatom međunarodnom rodovnicom i položenim radnim ispitom. Ako se u Zakonu pozivamo na Europsku uniju čiji smo član, tada bi se trebali što se tiče pasa pozivati na Međunarodni kinološki savez ( FCI ) čiji smo također član! Nije prihvaćen točka 19. regulirana je člancima 47. do 50. i nije potrebno to isto navoditi ovdje. Što se tiče pasa, Zakon o lovstvu nije propis koji regulira rodovnice pasa.
690 Monika Matanović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala ministarstvu što je u zakonu zadržalo članak koji zabranjuje lov lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja i očekujem od ministarstva još niz pozitivnih promjena. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
691 Monika Matanović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Napokon... Sve pohvale ministarstvu i samom ministru što se Zakonom u lovstvu ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima budući da to nikad niti nije trebalo biti dopušteno. Svaka čast.... Očekujem još brojne pozitine izmjene kojima ćete pokazati da živimo u naprednoj europskoj državi. Nije prihvaćen već odgovoreno
692 Monika Petković VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pozdravljam zabranu lova lukom i strijelom i ostalim hladnim oružjem. Kao što sam već navela, kao stručnjak za lovni management, školovana u Austriji, znam da razvijene države EU ne napuštaju municiju od olova, iako je štetna i otrovna za ljude i druge životinje (ptice grabljivice posebice), isključivo zato što je najbrži i najefikasniji i najbezbolniji način ubijanja. Dakle na uštrb zdravlja ljudi, ne dozvoljava se bilo kakva patnja životinja, dokle god se pronađe municija jednako učinkovita kao olovna, a ubijanje lukom i strijelom ili bilo kakvim hladnim oružjem se ne smije ni spomenuti. Stoga se nadam da ćemo zadržavanjem ovog zakona dokazati da pripadamo EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
693 Monika Petković V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Poštvani, kao stučnjak za management divljih životinja i lovni management, školovana u Austriji, na jednom od najboljih svjetskih sveučilišta, pouzdano znam, da je u svim razvijenim državam EU apsolutno zabranjeno ubijanje, maltretiranje, zlostavjanje svih životinja koje nisu u određenoj državi navedene kao lovna divljač.Nadam se da ćemo zabranom ubijanja pasa i mačaka na lovištima pokazati da smo spremni odskočiti od balkanskog mentaliteta i pokazati EU da nismo neandertalci kakvima na nažalost smatraju. Što se tiče križanja pasa i vukova te mačaka i divlje mačke, da, to uistinu jest problem, ali se taj problem neće riješiti odstrijelom pasa i mačaka na lovištima, već drugim mjerama i zakonima, koji još uvijek nisu doneseni, ili jesu, ali ih se ne poštuje, a nisu tema ove rasprave. Nije prihvaćen iako je na ovo već nebrojeno puta odgovoreno, raduje nas da se u e-savjetovanje uključuju i stručnjaci školovani u Austriji
694 Natalia Stepić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam sve navedene zabrane Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
695 Natalia Stepić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Psi i mačke ne bi se smjeli ubijati ni u lovištu, ni izvan istog. Psi i mačke zatečeni bez vlasnika treba zbrinjavati u privremenim skloništama. Nije prihvaćen već odgovoreno
696 Natalija Ježek Zenkel NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Smatram nužnim da ostane trenutačni prijedlog članka 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu iz slijedećih razloga: Ispravna je i na zakonu utemeljena činjenica da je (dosadašnje) pravo ubijanja-uklanjanja pasa i mačaka lutalica od strane lovaca izbačeno iz Nacrta Zakona jer su prava pasa i mačaka, pa makar se radilo i o lutalicama, obuhvaćena Zakonom o zaštiti životinja. Osim toga, možda se radi o životinji koja se izgubila (pobjegla od vlasnika), ali bez njegove volje i vlasnik ju traži. Možda se radi o životinji čiji je vlasnik u blizini. Postavlja se pitanje da li je potrebno odmah pucati, a ne primijeniti druge metode zbrinjavanja takvih životinja? Prijašnje odredbe 'starog' Zakona bile su dvojbene, a da se ne govori o tome da nije dopustivo i humano pucati po odlutalim životinjama koje često budu samo ranjene i kasnije umiru u mukama. Također smo se svi pitali da li pojedini odlutali psi predstavljaju tako neviđenu ugrozu da bi po njima trebalo pucati pri čemu se direktno ugrožavaju ljudski životi? Stoga pozdravljam ovu pozitivnu izmjenu jer trebamo postupati prije svega prema humanim i etičkim načelima. Danas postoji niz drugih mogućnosti rješavanja tog problema kao npr.: obavještavanje udruge za zaštitu životinja, praćenje životinje, hvatanje životinje putem posebnih lovilica, mamca hranom ili putem strelica za privremeno uspavljivanje i sl. Ispravno je i na zakonu utemeljeno da zakonodavac jednoj interesnoj grupi građana, znači lovcima u lovačkim udrugama, nije omogućio da imaju pravo ubijanja bez da se prethodno ne primijene druge moguće metode zbrinjavanja pasa koje bi mogle provoditi druge interesne grupe građana kao npr. zaštitari životinja u udrugama za zaštitu životinja. Na čemu se temeljilo pravo da su lovci bili ovlašteni pucati po psima? Stoga sada više neće biti u suprotnosti Zakon o lovstvu i Zakon o zaštiti životinja. Još je potrebno napomenuti da je poznato da se psi, ako se već i radi o lutalicama, ne zadržavaju u šumi već na rubu naselja, a upravo u tom području velika je frekvencija građana te je dolazilo na prvom mjestu do ugrožavanja ljudskih života i općenito uznemiravanja stanovništva. Upravo na rubovima naselja na udaljenosti od 300 m odvijaju se mnoge dnevne aktivnosti od rada do rekreacije. Vrlo lako može doći do tragedije o čemu svjedoče brojni slučajevi: puca se po psima u čijoj se neposrednoj blizini igraju djeca koja su teško uočljiva zbog grmlja i visoke trave, puca se u blizini vlasnika pasa koji svoje pse istrčavaju i imaju pod nadzorom. Stoga smo svi mi građani s pravom postavili pitanje naših sloboda i prava, a na prvom mjestu naše sigurnosti. svih građana: Smatram nužnim da u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostane zabrana lova lukom i strijelom i to iz slijedećih razloga: Radi se o izuzetno nehumanoj metodi ubijanja životinja. Činjenica jest da postoji vrlo velika mogućnost da životinja pogođena strijelom ne bude ubijena odmah već da pobjegne i ugiba polako i u mukama. Smatram da nije moguće objektivno dokazati i opravdati tezu da je uvođenje nove kategorije lova lukom i strijelom, mjera od gospodarskog značaja i upotpunjavanja i obogaćivanja turističke ponude Republike Hrvatske. Naprotiv, time bi se Hrvatska vratila jedan korak unatrag. S pravom se postavlja pitanje što želimo prezentirati, ponuditi i kakvu poruku poslati kao Država Hrvatska koju predstavljaju svi njeni građani, a ne samo manji broj članova lovačkih interesnih skupina. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
697 Natasa Bolha-Cindric NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavamo članak 46. nacrta prijedloga Zakona o lovstvu i pohvaljujemo što je izbačen termin „uklanjanje” pasa i mačaka u lovištima, što su nerijetko lovci tumačili i provodili kao odstrijel, odnosno ubijanje pasa i mačaka koje zateknu u šumi ili polju definiranom kao lovno područje. Takvo je tumačenje odredbe u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti životinja i Kaznenim zakonom koji sankcioniraju ubijanje pasa i mačaka novčanom i zatvorskom kaznom. Upravo temeljem Kaznenog zakona, nedavno je prvi put u Hrvatskoj lovac osuđen zbog pucanja u psa. Lovci su stoga obvezni, ukoliko u lovnom području opaze mačku ili psa bez nadzora, dužni postupati kao bilo koji nalaznik napuštene ili izgubljene životinje, odnosno, sukladno Zakonu o zaštiti životinja, koji propisuje postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama (hvatanje, vraćanje vlasniku ili smještaj u sklonište) i kojim je predviđena novčana kazna za vlasnika psa u iznosu od 7.000 - 15.000 kn. (čl. 89. st. 3.). Ukoliko se radi o psu nepoznatog vlasničkog statusa, isti se smješta u sklonište, koje je svaka lokalna samouprava dužna osigurati. Stoga podržavamo prijedlog udruga Prijatelji Životinja da se članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Po komentarima većine lovaca ovdje, gdje zastupaju i traže da im se omogući Zakonom da pucaju u mačku ili psa koje zateknu u lovištu (osim naravno svojih radnih lovačkih pasa) jasno se vidi koliko je uistinu njihov nagon za ubijanjem svega što se kreće izražen i opasan. Tvrdnje pojedinih lovaca o ugroženosti divljači od strane pasa lutalica (koji to nisu, jer pojam lutalice kod nas kao takav ne postoji, radi se o napuštenim ili izgubljenim životinjama, koje u većini slučajeva, osim ako se ne radi o obučenim lovačkim psima, nemaju znanje niti nagon da si love hranu kako bi preživjeli, a to dokazuje njihovo fizičko stanje u trenutku kada ih se pronađe), dokazuju manjak empatije prema životinjama i općenito. Također podržavamo članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Zabrana lova lukom i strijelom važna je i zbog zaštite divljači od inozemnih lovaca, koji su u svojim državama poubijali sve što se moglo. Nije prihvaćen Obrazloženje je dano uz prethodne komentare.
698 Nataša Poljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Sve pohvale za prijedlog zakona koji onemogućava odstranjivanje ( ubijanje ) pasa i mačaka i zabranu upotrebe luka i strijele. Općenito lovcima trebaju stroži zakoni. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
699 Neven Ristić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Uz duzno postovanje, gosp. Mikuska, molio bih Vas da mi recete na temelju kojih saznanja izjavljujete da medvjeda treba svrstati u istu kategoriju kao i risa!? Pitam se koliko ste opce noci proveli, recimo u sumama Gorskog kotara, ili Like? Meni je rekord 21vidjena jedinka medvjeda za jednu noc, na povrsini od 2000ha. Zvuci li Vama to, ili bilo kome drugom kao alarmantno malena brojka? Stvarno apsurdna izjava Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
700 Nicol Dobrić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Protivim se davanju svog zemljišta na upotrebu lovcima bez mog pristanka. Ne želim da se vuk uvede na listu divljači. Primljeno na znanje Predmetnim Zakonom nije predloženo da se vuk stavi na popis divljači.
701 Nicol Dobrić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Protivim se davanju svog zemljišta na upotrebu lovcima bez mog pristanka. Ne želim da se vuk uvede na listu divljači. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, hvala na komentaru.
702 Nicol Dobrić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. U Hrvatskoj je oduvijek zabranjen lov lukom i strijelom, pohvalno je sto je uvazen prijedlog vecine i sto ce Zakonom o lovstu zabrana i ostati. Takva nazadna praksa uzrokuje sakacenje i patnju zivotinja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
703 Nicol Dobrić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvalno je što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Tako nesto je nedopustivo, psi i macke u lovistu se smatraju izgubljenima ili napustenima i kao takve treba zbrinuti. Zivotinje treba zastititi. Nije prihvaćen već odgovoreno
704 Nikola Pintarić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam daljnju zabranu lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
705 Nikolina Lovrenčić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Slažem se sa prijelogod zakona i člankom 58. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
706 Nikolina Lovrenčić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Slažem se sa člankom 46. Primljeno na znanje primljeno na znanje
707 Nina Opašić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i pohvaljujem članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Obrazloženje: Prethodni Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu iz 2015. godine predlagao je mogućnost lova lukom i strijelom, što je s pravom izazvalo veliko zgražanje javnosti koja se snažno protivi bilo kakvom proširenju mogućnosti ubijanja životinja u lovu. Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Zakonodavstva zemalja EU-a, među koje se ubraja i Hrvatska, štite životinje uvažavajući znanstveno utemeljene spoznaje o njihovoj sposobnosti da, kao i ljudi, pri nanošenju fizičke i psihičke boli osjete bol, patnju i druge osjećaje. Stoga je posao zakonodavaca da ne unazađuju postojeću zaštitu životinja dopuštanjem anakronične prakse lova lukom i strijelom. Zbog opravdanih razloga, i države kao što su Njemačka, Irska, Norveška, Litva i Ujedinjeno Kraljevstvo zabranjuju lov lukom i strijelom. Naime, u lovu lukom i strijelom broj pogodaka koji usmrte životinju iznimno je mali, a najčešće dovodi do ranjavanja, sakaćenja i sporog umiranja u agoniji, što može, nakon ranjavanja životinje, trajati danima i tjednima. Također, korištenje luka i strijele kao metode kontrole naseljenosti populacije divljači nije učinkovito, zbog čega takva vrsta lova služi isključivo sadističkoj rekreaciji pojedinaca, a to nije razlog da se ova okrutna praksa dopusti zakonom. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
708 Nina Opašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavamo članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu i pohvaljujemo što je izbačena izrazito nepopularna i nehumana odredba o mogućnosti da lovci „uklanjaju” pse i mačke u lovištima, što su oni u praksi tumačili i provodili kao ubijanje pasa i mačaka. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
709 općina Vojnić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. dodati stavak (3) Psi i mačke iz stavka (1) i (2) smatrati će se napuštenim štetočinama u lovištu, te će se ukloniti iz lovišta odstrelom. Nije prihvaćen već odgovoreno
710 općina Vojnić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 44. stavak 8. ovoga članka treba glasiti: 8. smanjivanje broja divljači koja čini štetu drugoj divljači i ostalim životinjskim vrstama, usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, drugim vodama i ostaloj imovini na podnošljivi broj , te uklanjanje pasa lutalica iz lovišta. Primljeno na znanje primljeno na znanje
711 općina Vojnić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Stavak (1) točka 4. ovoga članka ostavlja mogućnosti da se lovca optuži za nedozvoljeni lov ako se kreće noću sa svjetiljkom kroz lovište sa čeke do automobila, ili ide u potragu za ranjenom divljači. Također se onemogućava korištenje elektronskih vabilica za obuku mladih pasa ptičara, što nije lov ako se ptica ne hvata, ranjava ili ubija. Također je nedozvoljen transport automobilom magnetofona, gramofona, reflektora i sličnih....... jer je nedozvoljeno držanje (umjesto korištenje) ovih sredstava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, razmotrit će se.
712 općina Vojnić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Smatram da je dovoljno 500ha vlastitog zemljišta. Ako Njemačka koja je mnogo veća od Hrvatske ima puno manja vlastita lovišta i sve dobro funkcionira, nema razloga da kod nas bude 1000ha. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
713 općina Vojnić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Čl.10, st.(2). pod 5. treba da glasi: na javnim cestama i drugim javnim površinama uključujući i zaštitni pojas 100 m od ruba naselja koje je naseljeno. Zaštitni pojas od 300 i 200 metara je preveliko područje u ruralnim područjima gdje imamo ogromne štete od divljih svinja u tom pojasu. Također u ovim naseljima kuće su raštrkane jedna od druge 500 do 600m, tako da to onemogućuje lov na sitnu divljač u potpunosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
714 općina Vojnić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Smatram da vuk (Canis lupus) treba da bude na popisu divljači, obzirom da je takav u susjednoj BiH i da ima isti areal kretanja. vukom bi se trebalo gospodariti na sličan način kao sa medvjedom i samo tako imati ćemo donekle realne podatke o brojnosti, rasprostranjenosti i odstrelu. Gospodarenje vukom kao divljači također bi jako povećao ponudu lovnog turizma. Sve veće su štete od vuka na domaćim, a posebice na divljim životinjama. Sve češće se sreću hibridi vuka i domaćih pasa lutalica koji predstavljaju opasnost i za ljude i stoku. Dabar ne treba još uvijek biti na popisu divljači jer još uvijek nije definirano pitanje šteta koje pravi gradnjom brana na vodotocima koje uzrokuju poplave, a sve su veće štete na nasipima. Dabar je životinja koja bespravno gradi građevine na državnoj imovini kojom gospodare Hrvatske vode i oni bi trebali biti uključeni u izradu posebnog plana za upravljanje dabrom i njegovim građevinama. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da vuk ne bi trebao biti divljač, a dabar da. S obzirom na to da je dabar divljač, a i strogo zaštićena vrsta, štete od njega plaća Republika Hrvatska.
715 Patricia Lucija Tomasović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU, I. OPĆE ODREDBE Podržavam stav da se iz Prijedloga Nacrta Zakona izbaci odredba o uklanjanju pasa i macaka u lovistima te podrzavam prijedlog nadopune teksta istoga članka koja glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Pohvaljujem nadležno ministarstvo što je u članku 58 Nacrta Prijedloga predmetnoga zakona zabranilo lov lukom i strijelom. Predlažem da bude zabranjen i lov vatrenim oružjem koje ima dodatna tehnička pomagala, kao na primjer naprave za gledanje noću. Predlažem da izrijekom bude zabranjeno postavljanje čeka uz hranilišta za životinje, odnosno uz posađene poljoprivredne kulture usred šume (što se često vidi u našim krajevima). Nadam se da će s vremenom lov nestati, a da će eventualno uklanjanje/sprječavanje kretanja životinja opasnih za ljude, imovinu i druga živa bića biti regulirano propisima o zaštiti životinja. Usto, lov ne može imati turističku i rekreativnu funkciju, kako je rečeno u članku 1. Naša zemlja svoju turističku ponudu treba temeljiti na održivosti i očuvanju prirode, a ne na njezinu beskrupuloznom iskorištavanju i uništavanju. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja. Optički ciljnici za noćni lov zabranjeni su člankom 58. ovoga Nacrta. Ostali prijedlozi su primljeni na znanje.
716 Perica Garić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom, kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
717 Perica Garić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Problem koji me muči je stradavanje nedužnih životinja koje se nađu u lovištu budući da su pojedini lovci termin "uklanjanje" pasa i mačaka interpretirali kao ubijanje pa su do sada stradale mnoge nedužne životinje koje su imale svoje skrbnike, kao i napuštene koje su zalutale u sklonište. Pohvaljujem što je u novom Nacrtu prijedloga Zakona izbačena ta nehumana odredba i predlažem, ako ga je potrebno nadopuniti, da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo i potrebno je napuštene i izgubljene pse i mačke u lovištima zaštiti od samovolje i ubilačkog nagona pojedinaca! Nije prihvaćen već odgovoreno
718 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Evo mene iz priropde da vas izvjestim ...dakle situacija je ovakva u ovom djelu lovista ima vode za jos 2 dana potom ce trebati dostaviti jednu cisternu...posto zastitnici zivotinja nisu u mogucnosti dostaviti vodu to ce odraditi oni "lovci sto samo oce da ubijaju" ja znam da bi i vi ostali rado sudjelovali i podjelili troskove i ove i svih sljedecih akcija po lovistima pa ako nekoga zanima broj ziro racuna neka se slobodno javi ja mu ga dam i objasnim kako se uplacuju donacije gradana...sutra posljepodne sam na raspolaganju za sve informacije... Pozz... P.S. maknite komarnike da komarice slobodno udju u vase sobe i uzmu hranu za svoje mlade...nebudite bezosjecajni...i oni su ziva bica... Nije prihvaćen Komentar nije izrečen na način da ga se može obraditi i predložiti odgovor.
719 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU prijedlog za sve vas velike ljubitelje zivotinja i biljaka jer i one zive cak su i korisnije od zivotinja i treba ih cuvati jer proizvode kisik za nasa smrdljiva tjela... pošto u ovo doba godine u prirodi ima hrane za sve vrste i nije potrebno unositi zbog vremenskih uvjeta a to je ovih vani 36 stupnjeva ...lijepo natenkirajte u svoj auto 75 kn goriva...kupite su 4 bacvice od 50 l sa cepovima to vam je cca 4x85 kn... sve to napunite svjezom vodom i lagano u poljska prostranstva...i u sume...ako nenadete pogodno mjesto za istresti vodu mozete izvaditi iz auta lopatu i motiku te iskopati rupu postavite najlon ali neki deblji..lagano nabacite po njemu suhe trave te zatrpajte zemljom u tankom sloju da ostane mjesta i za vodu ..potom istresete vodu u tu povrsinu ....sutra nemorate nista kupovati jer sve to imate nemorate nista niti raditi samo onaj prvi dio natenkirate svoj auto sa opet 75 kn iz kucnog budeta i 200 l vode pa lagano na put...ta inprovizacija poilista moze potrajati i 3 tjedna dok srne i jeleni i svinje neizbuse najlon papcima..a 3 tjedna je dovoljno da izbetonirate poiliste i da ga napunite vodom... molba povedite i svoju djecu u te akcije jer jako uzivaju u tim poslovima...oni su istinski ljubitelji prirode a mi priuceni... samo Vas molim nemojte reci djeci da radite to jer lovci nece...recite im da pomazete lovcima jer je jako vruce nestignu svima odnjeti vode..ili nesto slicno... lovac pero Vas sada pozdravlja jer mora otici provjeriti one 3,500 l sto je jucer odvezao ...i ona ostala poilista gdje ce sutra nositi....svaki puta kad iznesete 200 l vode u atar ucinit cete vise za lovstvo i divljac nego kad sjedite pod klimom u dnevnom boravki i ovdje laprdate o stvarima koje nepoznajete... daj Boze da u prirodi postanete istinski ljubitelji prirode koji ju razumiju... ajmo briniti o zivotinjicama... pozz... Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
720 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU eleonora hrupelj prošli posto moze biti namjenjen i Vama... Vzeleni i prijatelji prirode pozelite a lovci ce pohvatati pse i macke i dostaviti samo recite kuda zelite ....pa to sto je u divljini iznemoglo od gladi se vecinom neda uhvatiti jel vam to palo na pamet...koje vi gluposti ovdje pisete...uhvati lovac macku i psa sve to stavi u torbu i nosu u ustanovu za zbrinjavanje pas zadavi macku u torbi lovac kriv sto nije imao dvije torbe da ih razdvoji ...i tako redem....gospodo draga...jos jedan post uz prijedlog...i moram ici... Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
721 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Tatjana Ignjatić Zokić poštovana gospodo...oćigledno imate popis zakona koje trebate ovdje zalijepiti ..ja ih nemam i ne trebaju mi...ja nisam vrijedjao niciju djecu a ako jesam (neznam s cim ) moja isprika...e sada o cemu pricamo nego o djeci-buducnosti-nadolazecim narastajima...ako je mojem ocu moj djed ostavio njive i pasnjake kojima hodaju kapitalni srnjaci,, mase prekrasnih ptica sto selica sto stalno naseljenih vrsta...ako mu je ostavio poglede na savrsene jelenske primjerke ako mu je ostavio bistre i pitke potoke cistu sumu i livadu sve mirise rosnog jutra... i moj otac je to sve meni prosljedio 2 desetljeca kasnije...odakle meni pravo i tko sam ja da ja svojem sinu ostavim u nasljedje sikaru pokraj koje nesmije proci jer postoji mogucnost da ga izgrizu divlji psi...odakle mi pravo da mu ostavim livade zatrpane smecem...odakle mi pravo da unistim mirisna jutra ...odakle mi pravo da mjenjam ono sto funkcionira stoljecima... VI poštovana gospogo mozda smatrate da imate pravo ja nemam...meni je ovu zemlju posudio moj otac da prozivim zivot poslje toga cu ju ja posuditi svojem sinu a za zivoto cu dati sve od sebe da ostane takva kakvu sam je dobio...osim sto cu maksimalno paziti da ispraznim što više VAŠIH divljih deponija smeca...isto cu nauciti svoju djecu da priroda nije njihovo vlasnistvo nego nihova odgovornost ...odgovornost za buduce narastaje za njihovu djecu kojoj ce jednoga dana morati predati onakvu kakvu su dobili....ali kako VI brinete o prirodi predat cemo djeci gas maske da prozivotare zivot u unistenoj zemlji.... de napadajte malo stvarne krivce za stete ...neodgovorne vlasnike kucnih ljubimaca...malo industriju sve i jednu granu....truju vas svaki dan...vama su krivi lovci koji love....pa draga gospodo bolje da se bavite : isusivanjem mocvara .. unistavanjem suma... trovanju rijka... nesekira vas sto u trgovinama kupujete nesto sto je samo po boji slicno kao mlijeko... niti to sto djeci pravite sendvice sa necim sto zovu salama...jesteli kad razmisljali o kemikalijama u jednoj konzervi pastete...kad 20 l vode sadrzi tu kolicinu kemikalija onda se cjevovod i voda proglašavaju necim sto nije za ljudsku upotrebu...ali ta pesteta je vama super vi cete ju bez problema servirati svojoj djeci... sta mislite poštovana gospodo ako one stete od pasa nepostoje kako su prezivljavali ti psi to malo vremena dok nepocrkaju od gladi ...jeste li ih vi hranili...ili po sumama postoje neki fastfood-ovi za napustene pse i macke...ili su mozda ipak stradavale divlje zivotinje.... stvarno imate toliko stvari gdje su pravi krivci ali se vi drzite onih kojima je problem stigao nepozvan....treba rijesavati uzrocnike a ne od neduznih praviti krivce... Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
722 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU ne znam kolika je domena realnog shvacanja ove ekipe koja masta o zabrani lova...ali jesuli svjesni sta bi dobili kroz recimo kratkih 10 godina...kad je vec sama zabrana koristenja oruzja 300 m uz naseljeno mjesto dovela do toga da lisice dolaze na rubne djelove naselja i tu podizu potomke...jer je ocigledno dovoljno inteligentna (za razliku od nekih) da shvati da je tu mir i zaklon... Jesteli svjesni da bi se bez odstrela desilo to da recimo srna koja se pari sa svojim bratom ima vrhunska grla u podmladku i teze oblike skartova...problematika kromosona X i Y (i jos nekih sitnica da vam sada neobjasnjavam...nije mi struka...ali se da procitati koga zanima) Sav taj novo nastali skart bi ostao na zivotu i sav taj skart bi napucivao i onako vec unistenju zemlju ...potom bi doslo jedno godisnje doba koje vi iz svojih dnevnih boravaka nevidite ali njive vecinom budu gole digdi koji izbojak se bori sa mrazevima a srnece divljaci koliko ti dusa pozeli na sve strane ..samo su sve neke mrsave...lova nema a samim tim niti lovaca tko ce odnijeti hranu u hranilista..tko ce uopce napraviti hranilista....VI gospodo ne necete VI to napraviti jer bi to znacilo podigniti svoje debele guze iz svojih udobnih fotelja a to je dio koji je Vama nepojmljiv...joooj fuj tamo je prasina nemoze moj luksuzni auto ici u prasinu on sluzi da idem na more...jos se desi i blato a u a moj auto ima zadnju vucu nemoze na blato....uh kako je tamo puno komaraca bilo kad smo bili na kupanju na jezeru nismo mogli zivjeti morali smo pobjeci vec nakon prvih pola sata otišli smo na bazene tamo je super nigdje nijednoga...pa gospodo draga kako da divljac pije vodu iz vasih betonskih bazena...gospodo draga zasto vam smetaju komarci kad su i oni ziva bica ...zelite li da vam pricam o strsljenovima i obadima....zeliteli li slusati o zmijama i gusterima koji su takoder stvorenja Našeg dragog Boga....naravno da nezelite to je sve fuuuj....pa neke inteligencije su isto FUUUJ... Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
723 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Marin Vitman uz duzno poštovanje vi meni prićate o razlozima nestajanja divljaih mačaka....pa cjenjeni gospodine domaća macka je iz kuce izasla u naseljeni dio a iz naseljenog djela svijeta u lovište...nemojte krivce traziti kod onoga gdje je problem dosao nego kod onoga tko ga je prouzrocio.... mozda ne bi bilo loše da malo jašite po NEODGOVORNIM VLASNICIMA A NE PO LOVCIMA Marin Vitman lovci ono sto odstrele u 95 % slucajeva odstrele po planu za odstrel 2% mladenackom pogreskom se zalomi da nesto nije u starosnom rangu recimo od 1-3 godine nego je starosnom rangu 3-6 godina...(brojke karikiraam da lakse shvatite).. a tek onih 2 % bi mozda bio krivolov sto nema nikakve veze sa lovcima... Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
724 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU SAMO VI SERIJSKI KLIKAJTE PALAC DOLJE ALI BAREM SVOJU DJECU DRUGACIJE ODGOJITE... naucite ih da kad se psica pusti u prirodu iz velikog zaljenja i nezeljenju da ga se uspava ,ubije ili na bilo koji nacin usmrti ...u biti VI psica mucite daskapa od gladi...ali da se manomo psica...imte vi zastitnici prirode i drugih lijepih stvari za koje se zalazete... de se dogovorite kad kopirate te svoje objave u komentarima...jedni vicete da je vuka prmalo, drugi vicete da stete od vuka moraju platiti lovci...kako su nastale stete od vuka ako ga je premalo???? a ako vuk radi stete onda ih VI gospodo platite jer VI branite odstrel... cista logika pobijate sami sebe... inteligencija se ne moze kupiti na trznici...ali informacije iz realnog svijeta i zivota mogu ...izadjite iz dnevnih boravaka provjerite sta pricate...pa slozite 2 i 2 pa recite ako imate sta... Nije prihvaćen Polemizira se s drugim komentatorom i ne iznosi nikakav konkretan zakonski prijedlog.
725 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU E SADA: slatki psic je iz porodice zvjeri i on naravno ima prirodni nagon...od okupljanja u copor do kasnijeg razmnozavanja... sta radi kad se okupi u copor od 4-6 jedinki kojekakvih krizanih pasa...na jednom podrucju gdje se hrani razori 10-12 gnijezda poljskih koka ....unisti 3-5 zecijih okota sto je u prosjeku 4x5 malih slatkih zecica...cca...mlada lanad isto jako lako stradava od te nove vrste predatora u lovistu...A SAMO DA SE PRISJETIMO CIJI JE ONAJ PSIC BIO ...A VAŠ ...UH STVARNO VOLITE PRIRODU...ali to je onaj dio priće koju vidi samo lovac koji je u lovistu ali vi koji ste otisli na godisnji a poslije sjedite za kompom i vodite brigu o divljaci iz svojih dnevnih boravaka pod klimom (koja je takodjer veliki stetnik u utjecaju na okoliš) vi to ne mozete vidjeti...jer nezelite i NIJE VAM BITNO.... Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
726 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Divlja mačka (lat. Felis silvestris) OBJASNJENE... IDEMO DALJE: da se malo osvrnemo na domače kuce...ono preslatke psice slatke i umiljate...sta VI trazite i smatrate ispravnim...niste naravno svjesni ni sami...dakle problem je u LOVCIMA sto Vi NEODGOVORNI vlasnici pasa kad idete na godisnji odmor lijepo pustite svoje ljubimce uz put u blizini nekog sela ili mjesta i odete gustati u svom godisnjem...e pa gospodo draga sta se desava sa VASIM ljubimcem kasnije...on dok je zdrav jos mozda nesto ulovi za pojesti...ili u prvom kokosinjcu ili ako je u dobroj kondiciji u lovistu koje vi stitite i brinete o njemu i svemu u njemu...nije VAMA bitan onaj mali zeko koji je stradao od VASEG psica...bitno je da ste vi na godisnjem...pošto jedinka poput vaseg psa moze samostalno uloviti samo jednoga ili dva mlada zeca ili razoriti jedno ili dva gnijezda poljskih koka poslije vise nema snage uloviti zeca (super za male slatke zeke) ali ona poljska koka je podigla drugo gnijezdo jer joj je to prirodni nagon za nastavkom vrste (VAMA nije bitno dali ce taj drugi nasad uspjeti stasati prije hladne zime ili ce se posmrzavati a tome je uzrok VAŠ SLATKI PSIĆ) .. ako je imao srece mozda jos u meduvremenu nade neki komad mesa kojega je udarilo vozilo uz prometnicu nije to loš zalogaj za VAŠEG PSICA...malo je problem sto ga je zapljuvala muha i sto je sav zarazen crvicim...a o bakterijama da i nepricam...ako je krenio u pogrsnom smjeru i malo se osugao povlaceci se do pred kraj svojega zivota po smetlištima i otpadima mozete li zamisliti kako taj preslatki psic izgleda nakon 30-40 dana od kad ste VI KRENULI NA GODISNJI....naravno da nemozete jer od silne brige za prirodu ste vi zaboravili na svojega bivseg ljubimca...on je sada briga od onih "šugavih lovaca" koji bi sve ubili...HVALA VAM STO VODITE BRIGU O PRIRODI I PRIRODNOJ RAVNOTEZI... Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
727 Pero Sabljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU pozz...poštovani nemogu vjerovati da ovo radim ali evo radim..pišem komentar Vama koji kroite zakone...pišem komentar i Vama koji se smatrate zastitnicima zivotinja...jeste vi ljubiteelji zivotinja i jesu male mede slatke i male lije su slatke...i one bespomocne patkice sto plivaju rijekama su preslatke...prekrasni prugasti prasčići su preslatki još kad se igraju u snijegu kadkad...priroda i njezina djelovanja su preslatka...tu ste u pravu VI zastitnici svega cega niti iz daleka niste svjesni...niste svjesni sta peslatka cica kad odraste radi...u trenutku kad nagon za nastavkom vrste kaze da je vrijeme parenja ona nebira sredstva i nacin da ju nastavi niti je divljoj macki bitno dali je macak krizan niti je divljem macku bitno dali je divlja macka cistkrvna i imali ona zube ocnjake 2.5 cm ili samo 1 cm nije im u tom trenutku bitno dali imaju cice crne krugove na repu ili imaju li crni vrh repa ...bitnije im je u veljaci nastaviti svoju vrstu i razmnozavati se...tko je tome KRIV ...pa gospodo draga VI ste tome KRIVI jer ne dozvoljavate UKLANJANJE i ne kontrolirate domace i krizane vrste cica mica ...znaci sa svojim stavovima upravo VI zastitnici prirode ste unistili jednu vrstu a zvala se Divlja mačka (lat. Felis silvestris)....HVALA VAM STO UNISTAVATE SVE OKO SEBE... Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
728 Petra Horvat VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijeom , samostrijelom i hladnim oružjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
729 Petra Horvat V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam i zahvaljujem što se u Zakonu u lovstvu ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka jer je to nedopustivo. Napuštene i izgubljene životinje nisu krive zbog nebrige svojih vlasnika i treba ih zaštiti od iživljavanja i ubijanja. Nije prihvaćen već odgovoreno
730 Petra Miklenic V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvalila bih Ministarstvo poljoprivrede što se u Zakonu o lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je jednostavno nedopustivo i okrutno. Molim vas da zaštitite napuštene i izgubljene pse i mačke u lovištima od samovolje i ubilačkog nagona i monstruoznosti pojedinaca, jer životinje je same ne mogu zaštititi, mi moramo govoriti u njihovo ime. Nije prihvaćen već odgovoreno
731 Petra Miklenic VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvalila bih Ministarstvo poljoprivrede što uvažava naše većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. ostaje zabrana lova lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje veliki broj ranjenih i osakaćenih životinja, i barbarsko je ponašanje pojedinaca zaostalih u srednjem vijeku. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
732 Petra Rodić IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 89. Stavak (1) točka 1: Ukoliko grivasti skakač, mungos, divlja svinja na otocima, čukara i virdžinijska prepelica ostanu navedeni kao divljač, potrebno je preformulirati točku 1. na način da se na kraju točke doda rečenica "Navedeno se ne odnosi na lov grivastog skakača, mungosa, divlju svinju na otocima, čukaru i virdžinijsku prepelicu. Grivasti skakač, mungos, divlja svinja na otocima, jelen lopatar, jelen aksis, čukara, virdžinijska prepelica i fazan ne mogu biti "dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i imati njezinu osobitu zaštitu" budući da se radi o stranim, a kod mungosa, grivastog skakača, divlje svinje na otocima, virdžinijske prepelice i čukare i invazivnim vrstama, koje imaju štetan učinak na zavičajne vrste. Sve ove vrste su u Hrvatskoj unesene u prirodu od strane čovjeka. Ovom izmjenom na popis dodan grivasti skakač ilegalno je unesen na područje Mosora te ga se mora smatrati nepoželjnom vrstom. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, zabranjeno je uvođenje stranih vrsta u prirodu na područje Republike Hrvatske i u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju. Za niti jednu od ovih vrsta nije izrađena studija o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu. Zato se ove vrste mora uklanjati iz prirode, a ne smije ih se unositi u nova lovišta, što se na omogućava trenutnim prijedlogom ZoL. Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje.
733 Petra Rodić IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 84. Stavak (1) točka 6 Potrebno preformulirati točku na način: 6. ako ne smanjuje broj divljači koja čini štetu drugoj divljači i ostalim životinjskim vrstama, usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, drugim vodama i ostaloj imovini na brojnost kod koje se štete više ne pojavljuju (članak 44. stavak 1. točka 8.). Nije jasno niti igdje postoji definicija ili pojašnjenje što znači "podnošljivi broj"? Zato je potrebno točki izmijeniti. Prihvaćen Primljeno na znanje.
734 Petra Rodić IX. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 83. Stavak (1) točka 8. - Ukoliko grivasti skakač, mungos, divlja svinja na otocima, čukara i virdžinijska prepelica ostanu navedeni kao divljač, potrebno je preformulirati točku 8. na način da se na kraju točke doda rečenica "Navedeno se ne odnosi na lov grivastog skakača, mungosa, divlju svinju na otocima, čukaru i virdžinijsku prepelicu. Grivasti skakač, mungos, divlja svinja na otocima, čukara i virdžinijska prepelica ne mogu se smatrati "dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku i imati njezinu osobitu zaštitu" budući da se radi o stranim i/ili invazivnim stranim vrstama koje imaju štetan utjecaj na prirodna staništa i zavičajne divlje vrste. Mungos se nalazi na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji (Unijin popis); grivasti skakač introduciran je u SAD, Meksiko i Španjolsku gdje se smatra invazivnim jer ugrožava zavičajne divlje vrste i ima značajan negativni utjecaj na biljni pokrov; virdžinijska prepelica je u kompeticiji sa zavičajnom vrstom Alectoris graeca; mogućnost hibridizacije čukare i zavičajne vrste Alectoris graeca predstavlja prijetnju gubitka genetičke raznolikosti populacije zavičajne vrste... Vrsta grivasti skakač koja je ovom izmjenom Zakona dodana na popis ilegalno je unesena na područje Mosora te ga se mora smatrati nepoželjnom vrstom. Prihvaćen Primljeno na znanje.
735 Petra Rodić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. Stavak (1) - Potrebno je preformulirati stavak na način: "Za štetu koju prouzroči divljač na poljoprivrednim kulturama i I STOCI u lovištu odgovara lovoovlaštenik, ako je oštećenik poduzeo sve radnje iz članka 71. stavaka 1., 2. i 4. te kao dobar gospodar zaštitio svoju imovinu od nastanka takve štete." Budući da je dokazano da divlje svinje na otocima čine štete i na stoci, potrebno je preformulirati članak. Dodatno, za štićenje od umjetno povećane i neregulirane populacije divljači (npr divljih svinja) i strane vrste divljači, ne može biti odgovoran oštećenik, bez obzira da li je štito svoju imovinu svim mogućim sredstvima ili nije. Za štete od strane vrste divljači i divljači čije su populacije gospodarene na način da su im se populacije povećale do te mjere da štete prirodi i drugim dobrima, odgovorni su i uvijek bi trebali nadoknađivati lovoovlaštenik ili nadležno Ministarstvo. Nije prihvaćen Navedeno su Vaši osobni stavovi bez navođenja relevantnih izvora. Već je ranije navedeno da životinjska vrsta navedena na popisu divljači ne može biti "strana".
736 Petra Rodić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 69. Stavak (1) Potrebno je iz mjera srejačvanja šteta od divljači brisati dio "osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu". Trenutna praksa npr. dohranjivanja divljih svinja djeluje upravo suprotno. Uvijek dostupan izvor hrane (pogotovo zimi) znatno smanjuje prirodnu smrtnost životinja, odosno rezultira povećanjem njihove populacije. Dotično nije problem u ograđenim lovištima, no u otvorenim lovištima divlje svinje se ne zadržavaju samo oko hranilišta i ne hrane se samo ponuđenom hranom već (tako umjetno povećana populacija) u potrazi za hranom nanosi velike štete na usjevima, stoci, ali i na divljim vrstama i njihovim staništima. Iz tog razloga ova mjera nema smisla u otvorenim lovištima. Stavak (2) - Potrebno pojasniti ili preformulirati kako zabrana lova na pojedinoj vrsti divljači može štiti poljoprivredne usjeve. Budući da se u članku govori o sprječavanju šteta od divljači, nije jasno kako zabrana lova na divljač može umanjiti štete. To eventualno može biti slučaj prilikom zabrane lova na predatore koji utječu na razinu divljači koja pak uzrokuje štete npr. na usjevima (svinje, srne...) Prihvaćen Primljeno na znanje.
737 Petra Rodić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 62. Potrebno je objasniti što podrazumijeva umjetan uzgoj ptica grabljivica Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
738 Petra Rodić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 67. Stavak 7. bi trebalo dopuniti: Divljač i njezini dijelovi koji nisu namijenjeni prehrani ljudi mogu se stavljati u promet (prodaja, prerada, izvoz iz Republike Hrvatske) ako udovoljavaju odredbama zakona i podzakonskih akata kojima je uređeno područje zaštite prirode (međunarodna trgovina) i veterinarstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
739 Petra Rodić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Potrebno je u članku dodati stavak koji bi jasno određivao kako se navedeno ne odnosi na strane vrste uvedene u prirodu kao divljač (posebice na grivastog skakača, divlju svinju na otocima i mungosa). Nastavno na komentare na članke 3., 5. i 8. o stranim vrstama - ukoliko dotične strane vrste ostanu na popisu divljači, potrebno je uvesti navedenu odredbu kako bi se omogućilo njihovo učinkovitije uklanjanje iz prirode. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
740 Petra Rodić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Potrebno dodati stavak koji kaže da u slučaju strogo zaštićenih vrsta (medvjed, dabar, divlja mačka) i ostalih vrsta ptica, navedene aktivnosti nadležno ministarstvo smije propisati samo uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode. Primljeno na znanje Medvjed , dabar i divlja mačka su posebne kategorije, postupanje s njim je već propisano drugim člancima.
741 Petra Rodić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. Potrebno dodati stavak koji kaže da u slučaju strogo zaštićenih vrsta (medvjed, dabar, divlja mačka) i ostalih vrsta ptica, navedene aktivnosti nadležno ministarstvo smije propisati samo uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode. Stavak 2 - potrebno nadopuniti: Prilikom donošenja rješenja potrebno je navesti i obrazložiti RAZLOG ODSTUPANJA OD ZABRANE LOVA ILI SKRAĆIVANJA LOVOSTAJA - kako bi se jasno naznačilo koji je to opravdani razlog za provedenu iznimku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
742 Petra Rodić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 42. Potrebno preformulirati članak: Uzgoj i zaštita divljači obuhvaća sve mjere i radnje propisane lovnogospodarskim planom te brigu o drugim vrstama i njihovim staništima. Lovno gospodarenje ne utječe samo na životinjske vrste već na sve komponente bioraznolikosti, uključujući staništa. Primljeno na znanje Hvala na komentaru
743 Petra Rodić IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 39. Potrebno je precizirati koji podaci neće biti dostupni javnosti zbog zaštite komercijalnih interesa i intelektualnog vlasništa te definirati općenito dostupnost podataka iz Središnje lovne evidencije drugim državnim i javnim institucijama Trenutna formulacija preopćenito navodi podatke koji neće biti dostupni javnosti i razloge njihove nedostupnosti , pitanje dostupnosti podataka iz Središnje lovne evidencije potrebno je uskladiti s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Nije prihvaćen već odgovoreno
744 Petra Rodić IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 34. Izmijeniti stavak 2. na način da se ne precizira radi li se o biljnim ili životinjskim vrstama: (2) Lovnogospodarska osnova temelji se na brojnom stanju svih vrsta divljači koje stalno ili sezonski žive u lovištu i na broju divljači koja se može uzgajati u lovištu, vodeći računa o prisutnosti strogo zaštićenih VRSTA I UGROŽENIH STANIŠTA na koje može utjecati lovno gospodarenje, ne narušavajući pritom prirodne odnose među vrstama. Pojašnjenje: Lovno gospodarenje ne utječe samo na životinjske vrste već na sve komponente bioraznolikosti. Nije prihvaćen Opet ponavljamo da je briga o ugroženim vrstama i staništima svakako je dio lovnogospodarskog plana, odnosno Rješenja o uvjetima zaštite prirode, izdanog u skladu s propisima o zaštiti prirode, kojim su propisane određene smjernice sa stanovišta zaštite prirode tako da su uklopljene sve komponente bioraznolikosti.
745 Petra Rodić IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 34. Dio rečenice "koja se uzgaja u otvorenim i ograđenim lovištima" u koliziji je s definicijom uzgajališta divljači koje treba biti ograđeno. Nije prihvaćen Nažalost nismo primijetili koliziju, naime otvorenim i ograđenim lovištima gospodari se na temelju lovnogospodarskim osnovama, a uzgajalištima se gospodari na temelju programa uzgoja divljači.
746 Petra Rodić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 17. Stavak 1 potrebno izmijeniti i pojasniti - Zašto bi korisnik nelovne površine bio dužan štititi divljač, posebice ako je ona strana vrsta ili joj se populacije umjetno održavaju? - Što uopće znači štititi divljač? - Prihvaćen Primljeno na znanje
747 Petra Rodić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Članak 14, stavak 8. je potrebno brisati - apsolutno je neprihvaltjivo da se na bilo koji način izbjegava izjašnjavanje odnosno pristanak vlasnika zemljišta da se na njegovom zemljištu ustanovi lovište. Nedopustivo je postavljati ultimatum nad pravom vlasništva zemljišta i prisiljavati vlasnike da ustavnovljuju svoje lovište ukoliko ne žele da im lovište na njihovom zemljištu ustanovi netko drugi. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
748 Petra Rodić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 13. Članak 13 stavak 3 zadire u pitanja prava vlasnika zemljišta. Osnivanje lovišta na zemljištima u privatnom vlasništvu , a bez pisane suglasnosti vlasnika zemljišta da se na njegovom privatnom zemljištu (vlasništvu) provode lovne aktivnosti krši Ustav RH. Članak 13 i posebice Stavak 3 streba ispraviti na način da postavi obavezu dobivanja pisane suglasnosti vlasnika zemljišta na kojem se želi ustvnoviti lovište odnosno mora se omogućiti izjašnjavanje privatnih korisnika i vlasnika zemljišta prije ustanovljenja lovišta. Prihvaćen Primljeno na znanje, na komentar odgovoreno u prethodnim očitovanjima.
749 Petra Rodić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Članak 12 stavak 1 potrebno je izmijeniti i brisati zadnji dio " koje sprječavaju prirodnu migraciju dlakave divljači". Za ovu definiciju ne čini se uopće bitno naglašavati a i poznato je da npr da more ne sprečava migraciju divljih svinja, kao što niti ograde nisu u potpunosti učinkovite (a tu su još i zeleni mostovi). Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
750 Petra Rodić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 45. Članak 45. prijedloga Zakona o lovstvu se ne može odnositi na vrste koje imaju štetan utjecaj i koje je potrebno uklanjati iz prirode. Ukoliko članci 3, 5 i 8 ostanu takvi kakvi jesu, potrebno je s popisa divljači maknuti grivastog skakača, mungosa, divlju svinju na otocima, čukaru i virdžinijsku prepelicu te uvesti obvezu uklanjanja navedenih vrsta iz područja gdje prirodno ne obitavaju, za što postoji podloga u članku 55, stavak 3 ovog prijedloga Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, razmotrit će se.
751 Petra Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članak 3, 5 i 8 bi trebalo redefinirati budući da su sada na popis divljači uvrštene i vrste koje su strane i/ili invazivne strane vrste u Hrvatskoj. Potrebno je razgraničiti divljač koja predstavlja dobro od interesa za RH i vrste koje su strane te imaju štetan utjecaj na prirodna staništa i zavičajne divlje vrste. Članci moraju biti redefinirani na način da se od svih lovnih aktivnosti dopušta samo lov stranih i invazivnih stranih vrsta, a nikako njihov uzgoj ili puštanje u nova lovišta. Nije prihvaćen već odgovoreno
752 Petra Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Članak 3, 5 i 8 bi trebalo redefinirati budući da su sada na popis divljači uvrštene i vrste koje su strane i/ili invazivne strane vrste u Hrvatskoj. Potrebno je razgraničiti divljač koja predstavlja dobro od interesa za RH i vrste koje su strane te imaju štetan utjecaj na prirodna staništa i zavičajne divlje vrste. Članci moraju biti redefinirani na način da se od svih lovnih aktivnosti dopušta samo lov stranih i invazivnih stranih vrsta, a nikako njihov uzgoj ili puštanje u nova lovišta. Članak 8. Grupa A.: - Potrebno je divokozu na popisu navesti kao: divokoza (Rupicapra rupicapra rupicapra L.). Podvrsta Rupicapra rupicapra balcanica strogo je zaštićena Zakon o zaštiti prirode Nije prihvaćen Obrazloženje je dano uz prethodne komentare.
753 Petra Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3, 5 i 8 bi trebalo redefinirati budući da su sada na popis divljači uvrštene i vrste koje su strane i/ili invazivne strane vrste u Hrvatskoj. Potrebno je razgraničiti divljač koja predstavlja dobro od interesa za RH i vrste koje su strane te imaju štetan utjecaj na prirodna staništa i zavičajne divlje vrste. Članci moraju biti redefinirani na način da se od svih lovnih aktivnosti dopušta samo lov stranih i invazivnih stranih vrsta, a nikako njihov uzgoj ili puštanje u nova lovišta. Nije prihvaćen Ni jedna životinjska vrsta koja se nalazi na popisu divljači nije i ne može biti strana, a pogotovo ne nekakva invazivna strana vrsta.
754 Petra Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Pojam 3. ograđeno lovište - Koji je razlog da se ograđenim lovištem smatra samo ono veće od 1000 ha? Što je s manjim, ograđenim lovištima? Njih bi također trebalo smatrati ograđenima ukoliko je sprječena migracija životinja. Pojam 4. uzgajalište divljači - u definiciji je potrebno precizirati što znači vlastito zemljište (s čijeg je gledišta to vlastito zemljište?) - deifniciju je potrebno nadopuniti: Potrebno izmijeniti definiciju na način: 4. uzgajalište divljači – lovište površine veće od 100 ha, a manje od 2.000 ha vlastitog zemljišta koje se koristi za uzgoj divljači, a koje je ograđeno ogradom ili sličnom građevinom ili prirodnim preprekama koje sprječavaju da divljač koja se u njemu proizvodi za razmnožavanje i lov napusti tu površinu. Pojašnjenje: Trenutnim definicijama ograđenog lovišta i uzgajališta nije dovoljno pojašnjena njihova razlika. Da li je ograđeno lovište uvijek uzgajalište? Da li je uzgajalište manje od 1000 ha ujedno i ograđeno lovište? Također, što je s uzgajalištima manjim od 100 ha? Kako se njih tretira? Pojam 22. naselje: - Potrebno je izmijeniti definiciju naselja u kojoj treba izbaciti dio : gdje je stupanj izgrađenosti prostora takav da onemogućava prirodnu migraciju krupne divljači. POjašnjenje: u svim manjim naseljima divljač migrira kroz naselje, preko okućnica, između kuća i preko prometnica. Znakovi na cestama koji upozoravaju na divljač također govor u prilog tomu…sukladno navedenom ustanovljenje lovišta treba biti zabranjeno 300 tj 200 metara od naselja kako bi svatko imao mogućnost nesmetano koristiti i kretati se na vlastitom zemljištu, što je njegovo pravo. Nije prihvaćen Ograđeno lovište manje od 1000 ha može biti samo uzgajalište. Vlastito zemljište kao što i sam pojam kaže predstavlja površinu zemljišta u vlasništvu pravne ili fizičke osobe, dakle s gledišta vlasništva. Razlika između ograđenog lovišta i uzgajališta divljači jasno je definirana člankom 11. ovoga Nacrta. Definicija naselja u smislu ovoga zakona ostaje kako je predlagatelj i predložio jer povremeni prolasci zalutalih životinja kroz vrtove se ne smatra prirodna migracija divljači. Površine na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta propisane su u II. poglavlju ovoga Nacrta.
755 Petra Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. U članku je potrebno izmijeniti definiciju lovišta na način: "1. lovište – određena površina zemljišta koje je zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, a na kojoj se ostvaruje pravo lova" Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer se na lovištu, osim ostvarivanja prava lova, može ostvariti i pravo provedbe mjera uzgoja i zaštite.
756 Petra Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. U članku je potrebno izmijeniti definiciju lovišta na način: "1. lovište – određena površina zemljišta koje je zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, a na kojoj se ostvaruje pravo lova" Sukladno prvotnoj definiciji, svaka površina u državi koja je pogodna za lov se definira kao lovište, što nikako nije i ne može biti istina. Između ostalog zbog nacionalnih parkova i strogih rezervata koji ne mogu niti smiju automatski biti definirani kao lovište. Ovom nadopunom je jasno da je lovište jedino ona pogodna površina na kojoj je dana ovlast za pravo lova. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer se na lovištu, osim ostvarivanja prava lova, može ostvariti i pravo provedbe mjera uzgoja i zaštite. Površine na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta propisane su u II. poglavlju ovoga Nacrta, a one uključuju zaštićena područja.
757 Petra Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Iz članka je potrebno brisati riječi "i biološka raznolikost" te " funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore". Cilj ovog Zakona nikako ne može biti očuvanje biološke raznolikosti i prirodne ravnoteže. Antropogene aktivnosti koje na bilo koji način zadiru u prirodne procese, kao što je lov, uzgoj i unašanje divljači (između ostalog i stranih vrsta) ili umjetno održavanje populacija divljači, narušavaju prirodnu ravnotežu i utječu negativno na bioraznolikost. Nije prihvaćen Jednako kako predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva tako smatra i da navedeni cilj mora ostati cjelovit.
758 Petra Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Iz članka (stavka 2) potrebno je brisati dio koji govori da poslovi iz stavka 1 imaju funkciju očuvanja bioraznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, ....i divlje faune i flore. Općenito, antropogene aktivnosti koje na bilo koji način zadiru u prirodne procese, kao što su lov i vezane aktivnosti (unašanje divljači npr.), narušavaju prirodnu ekološku ravnotežu, tj. negativno utječu na prirodu (staništa, bioraznolikost). Stoga se lov i aktivnosti vezane uz lov ne mogu smatrati aktivnostima koje pozitivno utječu na prirodu, odnosno aktivnostima koje se provode u svrhu očuvanja ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divlje faune i flore. Njihova prvotna funkcija je gospodarska, turistička i rekreativna. Dodatno se provode neke aktivnosti u svrhu umanjivanja negativnog utjecaja na bioraznolikost i ekološku ravnotežu (sukladno propisanim uvjetima i mjerama u LG planovima). Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva.
759 Plava šapa V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvala prijedlogu da se prestanu bezrazložno ubijati psi i mačke u lovištu. Ajmo sad još ukinuti lovišta tako da se konačno možemo normalno prošetati okolicom grada. Dodatno ajmo ukinuti lov općenito pa neka se veliki ljubitelji divljih životinja brinu o njima iz ljubavi, umjesto brige samo da bi ih kasnije mogli ubiti. I malo edukacije o divljim životinjama - https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q Nije prihvaćen već odgovoreno
760 PP Orahovica d.o.o. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 98. Članak 98. predlaže se izmjena i glasi: Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o lovstvu („Narodne novine“, br. 140/05., 75/09., 153/09, 14/14., 21/16., 41/16., 67/16. – Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17), članak 13. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.) i Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između „Hrvatskih šuma“ d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova („Narodne novine“, br. 25/07.). Obrazloženje: Omaškom nisu bile navedene sve izmjene i dopune Zakona o lovstvu. Prihvaćen zahvaljujemo
761 PP Orahovica d.o.o. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 97. Članak 97. stavak 1. predlaže se izmjena prve rečenice i glasi: Do stupanja snagu propisa iz članka 91. ovoga Zakona, ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o lovstvu („Narodne novine“, br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16 i 62/17). Obrazloženje: Omaškom nisu bile navedene sve izmjene i dopune Zakona o lovstvu. Prihvaćen zahvaljujemo
762 PP Orahovica d.o.o. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 94. Članak 94. navodi kako se obvezuju davatelji prava lova koji su sklopili ugovor o zakupu prava na lovištima prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koji nisu sklopljeni za razdoblje od 10 lovnih godina da usklade trajanje predmetnih ugovora u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Obrazloženje: Nejasno je kako je moguće da postojeći ugovori o zakupu prava na lovištima nisu sklopljeni za razdoblje od 10 lovnih godina, kada je i u važećem zakonu propisano trajanje ugovora o zakupu na 10 lovnih godina. Primljeno na znanje nažalost, ima i takvih ugovora
763 PP Orahovica d.o.o. VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. U članku 71. nedostaje točka 3., kao i u članku 72. koji se poziva na članak 71. Prihvaćen zahvaljujemo
764 PP Orahovica d.o.o. VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 69. Članak 69. stavak 3. predlaže se izmijeniti i glasi: 3. donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači i kormorana koje ugrožavaju zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu, ako mjere za sprječavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane. Obrazloženje: Predlažemo izmjenu ovog stavka na način da se je tijelo ovlašteno donijeti rješenje smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači i kormorana koje ugrožavavaju zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu, ako mjere za sprječavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
765 PP Orahovica d.o.o. VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 56. Članak 56. predlaže se izmijeniti i glasi: Ministar može donijeti naredbu o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, kormorana osim ostalih ptica (ako je u interesu javnog zdravlja i sigurnosti, radi sprječavanja nanošena ozbiljne štete urodima i stoci te radi zaštite flore i faune te donijeti naredbu o zabrani lova radi sprječavanja i suzbijanja bolesti životinja i zaštite zdravlja ljudi i stoke. Obrazloženje: Predlažemo izmjenu ovog članka na način da se dopušta lov kormorana pod uvjetima koji su predloženi uvjetima u ovom članku. Također, predlažemo da se uvjeti za davanje naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači i kormorana ako je u interesu javnog zdravlja i sigurnosti, detaljnije uredi novim Pravilnikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar o kormoranima.
766 PP Orahovica d.o.o. VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. Članak 52. stavak 3. predlaže se izmijeniti i glasi: Iznimno od stavka 2. ovoga članka, lov smeđeg medvjeda, mačke divlje, kormorana i dabra obavlja se na temelju dopuštenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode i akcijskog plana gospodarenja pojedinom vrstom divljači za pojedinu godinu, koji donosi i provodi Ministarstvo na prijedlog nacionalnog povjerenstva za gospodarenje pojedinom divljači. Obrazloženje: Predlažemo dopunu stavka 3. ovog članka na način da se i za kormorana propiše iznimka od stavka 2. ovog članka radi njegove brojnosti. Nije prihvaćen Po pitanju kormorana već odgovoreno.
767 PP Orahovica d.o.o. III. PRAVO LOVA, Članak 26. Članak 26. stavak 2. podstavak 2. predlaže se izmijeniti i glasi: 2. ako lovozakupnik ne provodi ili ne ispunjava mjere i radnje propisane ugovorom o zakupu prava lova i ovim Zakonom Obrazloženje: Predlaže se brisati „općenito neuredno provodi“ iz razloga što nije zakonski definirano značenje pojma „neuredno“, isto kao u članku 23. stavak 2. Članak 26. stavak 2. podstavak 6. predlaže se izmijeniti i glasi: 6. ako lovozakupnik ne donese lovnogospodarsku osnovu odnosno program uzgoja divljači u za to propisanom roku Obrazloženje: Dodaje se riječ „lovozakupnik“. U članku 26. stavak 2. iza podstavka 10. dodaje se rečenica: Prethodno raskidu ugovora, a nakon utvrđenja prethodno navedenih slučajeva od strane stručne komisije, davatelj prava lova je dužan uputiti opomenu lovozakupniku i ostaviti mu razuman rok za uskladu ponašanja sa obvezama preuzetim ugovorom o zakupu. Obrazloženje: Predlažemo navedenu izmjenu prvenstveno iz razloga jer nije uređeno na koji način će davatelj prava lova utvrđivati navedene slučajeve raskida ugovora te smatramo da je s obzirom na obujam spomenutih povreda potrebno prvenstveno opomenuti lovozakupnika, a tek potom u slučaju neispunjenja obveza jednostrano raskinuti ugovor. Djelomično prihvaćen Članak 26. stavak 2. podstavak 2. - Već odgovoreno u prijašnjim komentarima. Članak 26. stavak 2. podstavak 6. - Prihvaća se. 26. stavak 2. iza podstavka 10. dodaje se rečenica - Ne prihvaća se, uređeno zakonom kojim se uređuju obavezni odnosi.
768 PP Orahovica d.o.o. III. PRAVO LOVA, Članak 25. Članak 25. stavak 2. predlaže se izmijeniti i glasi: (2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, lovozakupnik gubi pravo na sredstva za uredno izvršenje obveza preuzetih ugovorom o pravu lova iz članka 21. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona, nema pravo na povrat uplaćene naknade za pravo lova, na povrat eventualnih ulaganja niti na naknadu štete. Gubitak prava na sredstva za uredno izvršenje obveza se ne primjenjuje na prestanak zakupa u slučaju stavka 1. podstavka 1. alineja 1. i 4., podstavka 4. i podstavka 6. Obrazloženje: Navedenu izmjenu predlažemo iz razloga što nabrojani razlozi za prestanak zakupa nisu na strani lovozakupnika isključivo, već mogu biti i na strani davatelja zakupa. S obzirom da se radi o penalizaciji lovozakupnika nije pravedno da lovozakupnik odgovara i u slučajevima za koje on ne može biti odgovoran. Također prestanak zakupa prava lova istekom roka na koji je dan je redovan prestanak zakupa. Time što se i za taj prestanak omogućava penalizacija uvodi se de facto kazna za neproduljenje ugovora o pravu lova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
769 PP Orahovica d.o.o. III. PRAVO LOVA, Članak 23. Članak 23. stavak 2. predlaže se izmijeniti i glasi: (2) Ugovor o zakupu prava lova neće se produljiti ako lovozakupnik ne provodi ili ne ispunjava mjere i radnje propisane ugovorom i ovim Zakonom. Obrazloženje: Predlaže se brisati „općenito neuredno provodi“ iz razloga što nije zakonski definirano značenje pojma „neuredno“. Da li to označava već i kašnjenje sa plaćanjem ili neku drugu blažu povredu nije nigdje uređeno, čime se uvodi mogućnost proizvoljnog odbijanja produljenja. Prihvaćen Pojam "neuredno" opće prihvaćen pojam i već po jezičnoj logici nije ga nužno posebno definirati. Ponavljamo, produljenje nije pravo, nego mogućnost te da se pri procjeni svrsishodnosti i prikladnosti produljenja ugovornog odnosa s aspekta zaštite i unapređenja javnog interesa uključe svi elementi u dosadašnjoj provedbi, pa tako i jesu li sve obaveze ispunjene u roku i bez nedostataka.
770 PP Orahovica d.o.o. III. PRAVO LOVA, Članak 22. Članak 22. stavak 2. mijenja se i sada glasi: (2) Ugovor o zakupu prava lova može se izmijeniti u slučaju izmijenjenog stanja lovišta zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica, dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala, otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i poljoprivrednih kultura, izgradnje športsko-rekreativnih sadržaja, izgradnja golf igrališta i sličnih zahvata u prostoru ako se površina lovišta smanji za manje od 20 %. U navedenom slučaju lovozakupnik nema pravo potraživati nikakvu naknadu od davatelja prava lova. Obrazloženje: Nacrt prijedloga navedenog stavka stvara pravnu nesigurnost jer nije ograničeno u kojem razdoblju može doći do navedene izmjene odnosno smanjenja lovišta kao što ni nema najvećeg postotka smanjenja do kojeg može doći. Stoga predlažemo da jedino ukoliko se površina lovišta smanji za manje od 20 % da u tom slučaju lovozakupnik nema prava potraživati naknadu. Članak 22. stavak 6., 7. i 8. predlažemo brisati. Obrazloženje: Navedene odredbe unose pravnu nesigurnost zbog nemogućnosti planiranja ulaganja. Također nigdje nije definirano što se smatra bitnim izmjenama Ugovora o zakupu prava lova te tko će u konkretnom slučaju biti ovlašten ih definirati. Ukoliko navedeni prijedlog ostane nužno je definirati bitne izmjene Ugovora o zakupu prava lova te zbog pravne sigurnosti dozvoliti pravo prvenstva na sklapanje izmijenjenog odnosno postojećeg ugovora o zakupu prava lova sa dosadašnjim lovozakupnikom, a tek ukoliko on nije u mogućnosti ispuniti bitne izmjene pokrenuti novi postupak davanja zakupa prava lova i sklapanje novog ugovora o zakupu prava lova. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da je sadašnja odredba mora ostati kako je predloženo. Naime, odredbama članka 26. stavka 2. točke 7. propisano da davatelj prava lova može raskinuti ugovor ako se površina lovišta smanji za više od 20%. Ovom odredbom se propisala mogućnost izmjene ugovora umjesto raskida, ako to smanjenje bude uzrokovano zahvatima u prostoru na koje davatelj prava lova nije mogao utjecati. U stavku 7. predmetnog članka su određene bitne izmjene ugovora, za koje slijedi pokretanje novog postupka dvanja prava lova.
771 PP Orahovica d.o.o. III. PRAVO LOVA, Članak 20. Članak 20. stavak 1. predlaže se izmijeniti i glasi: (1) Zakup prava lova na državnom i zajedničkom lovištu daje se na 25 lovnih godina putem javnog natječaja. Obrazloženje: S obzirom da je u ovom Nacrtu Prijedloga Zakona institut koncesije brisan, a velika većina odredbi koje su u važećem zakonu vezane uz koncesiju sada bi vrijedile za zakup, predlažemo da se zakup prava lova na državnom i zajedničkom lovištu daje na 25 lovnih godina jer je bilo propisano i dosada za koncesije 30 lovnih godina. Također, ističemo kako je novim Prijedlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano da se zakup za ribnjake putem javnog natječaja daje na rok do 25 godina s mogućnošću produljenja a većina ribnjaka slatkovodne akvakulture uz ribnjake u zakupu imaju i uzgajališta divljači – lovišta koja čine zajedničku funkcionalno – tehnološku cjelinu pa i iz tog razloga tražimo izmjenu navedenog stavka (1). Sve prethodno istaknuto, predlažemo u svrhu pravne sigurnosti i općenito sigurnosti povrata uloženih financijskih sredstava lovozakupniku. Nije prihvaćen Predlagatelj Zakona smatra da se zakup prava lova treba ostati na 10 godina jer je to razumno razdoblje u kojem se mogu vratiti sva uložena sredstva. Ovim Nacrtom je također propisana mogućnost produljenja ugovora. Napominjemo da su samo 11 ribnjaka u Republici Hrvatskoj istovremeno i lovišta, tako da ne možemo govoriti o većini.
772 PP Orahovica d.o.o. III. PRAVO LOVA, Članak 19. Članak 19. stavak 2. predlaže se izmijeniti i glasi: (2) Zakup prava lova ne može se dati pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku) kojoj je ugovor o pravu lova prestao u slučajevima iz članka 25. stavka 1. točka 2., 3. i 5. i to najduže godinu dana od dana prestanka prethodnog ugovora o pravu lova. Obrazloženje: Razlozi prestanka ugovora o pravu lova mogu biti na strani obje Ugovorne strane te se uopće ne mora raditi o gruboj povredi obveze preuzete ugovorom. Slijedom navedenog predlažemo ograničenje sklapanja narednog ugovora o pravu lova na najduže godinu dana od dana prestanka prethodnog ugovora o pravu lova. Nije prihvaćen Divljač je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu, dok pravo lova obuhvaća i korištenje divljači kao javnog dobra koje je u posebnom pravnom režimu pa zakonodavac ima pravo i dužnost propisivanja dodatnih sankcija kako bi osigurao razborito i ispravno korištenje tog javnog dobra. U tom smislu, obavljanje prava lova iziskuje od lovozakupnika, uz stručnost i osposobljenost, i visoki stupanj povjerenja i pouzdanosti u njihovu obavljanju. U tom smislu je uvedena i obavezno-pravna sankcija za one lovozakupnike, loše gospodarstvenike koji su se pravom lova koristili u suprotnosti s ugovorom i Zakonom te mu se u smislu zaštite javnoga interesa ponovno pravo lova ne smije dati.
773 PP Orahovica d.o.o. II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Članak 14. stavak 8. predlaže se izmijeniti i glasi: (8) Ako vlasnik zemljišta ne podnese zahtjev za ustanovljenje privatnog lovišta u roku iz stavka 3. ovoga članka, njegove površine će se pripojiti lovištima u skladu s odredbama ovoga Zakona. Obrazloženje: Predloženi tekst navedenog stavka upućuje na stavak 2. vezano uz rok. Rok se utvrđuje u stavku 3., a ne stavku 2. te iz toga razloga predlažemo ovaj ispravak odnosno izmjenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje i hvala Vam na komentarima.
774 PP Orahovica d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Članak 8. točka B. pod brojem 2. Pernata divljač predlaže se dopuniti: - Veliki vranac (lat. Phalacrocorax carbo). Obrazloženje: S obzirom da se ovim Zakonom uređuje gospodarenje lovištem i divljači a gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore, smatramo da se Veliki vranac (lat. Phalacrocorax carbo) treba uvrstiti na popis divljači. Naime, u Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama „Narodne novine“, broj 144/13 i 73/16) veliki vranac (lat. Phalacrocorax carbo) (Veliki kormoran, Kormoran) više nije na Popisu strogo zaštićenih vrsta. U većini susjednih država kao i zemljama EU posljednjih godina razmnožen je veliki broj kormorana i to poglavito populacije velikog vranca (velikog kormorana). Njihov broj predstavlja prijetnju fondovima ugroženih ribljih vrsta kao i ribogojilištima na cijelom području. Radi svega navedenog i Europski Parlament je nekoliko puta raspravljao o problemu brzog razmnožavanja ove vrste te potrebi ponovne uspostave ekološke ravnoteže. Zaključci Europskog Parlamenta, Odbora za predstavke od 28.veljače 2014. su: „U slučajevima kada populacija kormorana uzrokuje ozbiljnu štetu ribljim fondovima, država članica ima pravo poduzeti mjere radi smanjenja populacije kormorana u skladu s člankom 9. Direktive 2009/147/EZ. Prethodna suglasnost Komisije nije potrebna.“ Dokaz da je i prije 2014. bilo moguće zakonski regulirati smanjenje populacije kormorana u onim zemljama gdje je njegova populacija uzrokuje ozbiljne štete za ribnjake i vode, je sudska presuda EU Komisije C-192/11 kojom upućuje Republiku Poljsku na postupanje po članku 9. (2) te Direktive. U skladu s preporukama EU Parlamenta i Republika Hrvatska je iz Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama izbrisala Velikog vranca s Popisa strogo zaštićenih vrsta. Na taj način, stvorili su se i zakonski preduvjeti da se Veliki vranac uvrsti na Popis divljači u predmetni Zakon. Razlozi za traženo su višestruki: - brojnost Velikog vranca je tolika da značajno ugrožava riblji fond na slatkovodnim ribnjacima RH, - njihova brojnost definitivno je narušila prirodnu ravnotežu, populacija riba u otvorenim vodama je gotovo nestala a pored toga je Veliki vranac prenositelj KOI virusa (s ribnjaka na ribnjak ali i drugih lokacija). Naime, znanstveno i stručno je dokazano da je veliki vranac prenositelj KOI virusa koji dodatno ugrožava šaransku proizvodnju u RH i EU, jer KOI virusom se inficiraju i druge vrste riba kojima virus ne šteti, ali ga prenose na šarana koji je za njega smrtonosan, što u šaranskoj proizvodnji rezultira nastankom ogromnih štete, a što je potkrijepljeno brojnim stručnim i znanstvenim radovima. - velike štete koje ribnjačarsku proizvodnju dovode do granice rentabilnosti. Na temelju preporuka EU Parlamenta, osnovane su Radne skupine u većini zemalja koje imaju značajne vodene površine te velike probleme u slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi radi šteta koje nanose populacije Velikog vranca (kormorana). Navedene Radne skupine svoje argumente potkrepljuju stručnim studijama te ostalim stručnim publikacijama i na taj način rade pritisak na svoje Vlade da se izmijeni zakonska regulativa koja regulira lovstvo na način da se Veliki vranac uvrsti u Popis divljači iz razloga što je njegova populacija u EU postala jedan od najvećih problema za slatkovodno ribarstvo i akvakulturu. Takve radne skupine osnovala je: Mađarska, Francuska, Njemačka, Češka…… I naše Ministarstvo poljoprivrede naručilo je od Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivrednog fakultet u Osijeku Studiju: Procjena gubitka ili smanjenje dobiti na šaranskim ribnjacima (Autori: prof. dr. sc. Anđelko Opačak, voditelj, doc. dr. sc. Dinko Jelkić, Suradnici: Prof. dr. sc. Ivan Stević, Jasminka Radović, dipl. biol., Ana Kovačić, prof., lipanj 2017.) (u daljnjem tekstu: Studija) kako bi se na znanstvenim i stručnim temeljima sagledalo stvarno stanje šteta na šaranskim ribnjacima u Republici Hrvatskoj te na temelju istih iznašlo rješenje koje će regulirati proizvodnju u šaranskim ribnjacima. Studija je potrebna i iz razloga kako iznaći rješenje reguliranja smanjivanja brojnosti velikog vranca na području RH na onu razinu brojnosti koja neće u velikoj mjeri ugrožavati proizvodnju u šaranskim ribnjacima kako je to zadnjih desetak godina u cijeloj Europi pa i u RH a pravo rješenje se do danas nije našlo. U Studiji u Poglavlju 5.1. Štete na divljači i od divljači na šaranskim ribnjacima Proizvođači slatkovodne ribe u Republici Hrvatskoj od Države traže naknadu određene štete koju trpe zbog zaštićenih vrsta životinja (uglavnom ptica) kojima je ribnjak stanište. Prvu odluku o visini novčanog poticaja kao nadoknade, radi ograničenja i šteta u proizvodnji ribe zbog zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (članak 61. Zakona o zaštiti prirode „Narodne novine“,br.70/05) donijelo je Državno povjerenstvo za procjenu šteta od ribojednih ptica, pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 6. studenog 2007. godine. Predloženo je da se osiguraju sredstva u Državnom proračunu i to za komercijalna uzgajališta od 2.000,00 kn/ha proizvodne površine uz uvjet prinosa od 500-1.000 kg/ha, te za ribnjake koji se nalaze u zaštićenim područjima (ornitološkim rezervatima, parkovima prirode) iznos od 4.000,00 kn/ha. Uvjet je obveza stalnog monitoringa ptica koji bi se obavljao na ribnjacima prema metodologiji koju će utvrditi Državni zavod za zaštitu prirode.“ Iz prethodno navedenog izvodi se zaključak da je najopasniji za šaranske ribnjake veliki vranac ili kormoran. U Studiji u Poglavlju „5.2.1. Veliki vranac (Phalacrocorax carbo sinensis) – glavni uzročnik šteta „Među ribojednim vrstama, velikog vranca smatra se glavnim uzročnikom šteta na komercijalnim ribnjacima. Nekoć ugrožena vrsta u Europi, doživio je ekspanziju 1980-tih godina, naročito podvrsta Phalacrocorax carbo sinensis koja je zastupljena u Hrvatskoj. Podvrsta velikog kormorana koja živi na kopnu (Phalacrocorax carbo sinensis) imala je nagli porast populacije diljem Europe (Steffens, 2010.). Na temelju utvrđenih parova, procjenjuje se kako populacija velikog vranca u Europi ima oko 700.000 parova (Piwernetz, 2007., 2008.; Steffens, 2007., 2009.). Temeljem toga, Steffens (2010.) procjenjuje kako dvije podvrste velikog vranca imaju populaciju od oko 2 milijuna jedinki u Europi. Temeljem Europskog prebrojavanja velikih vranaca koje je proveo Wetlands International, procijenjeno je da danas u Europi ima najmanje 372.000 parova velikih vranaca, a zimske populacije procijenjene su na najmanje 520.000 ptica (Cowx, 2013). Populacija kormorana veća je i raširenija nego ikad u zadnjih barem 150 godina. Populacije su se vratile na područja gdje ih dugo nije bilo i također su se naselile na nova područja. Smatra se da je trenutni trend populacije u Europi rastući (Cowx, 2013.). Ribnjaci koji se nalaze pored velikih vodenih tijela u pravilu prijavljuju veći broj kormorana.“ Prema gore navedenoj Studiji prosječne štete, gubitak ili manjak ribe od neprijatelja i štetnika riba, prvenstveno od kormorana, na šaranskim ribnjacima procjenjuju se na novčanu vrijednost od 5.097,88 kn/ha godišnje, indirektne štete na ribljoj hrani koju pojedu ptice iznose 85,00 kn/ha, troškovi zaštite riba 589,67 kn/ha, što ukupno čini trošak od 5.772,55 kn/ha. Značajno je i napomenuti da i u nama susjednim državama i to: Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, Crnoj gori, Republici Makedoniji, Zakoni koji reguliraju područje lovstva uvrstili su Velikog vranca (lat. Phalacrocorax carbo) na Popis divljači kako bi regulirali njihovu brojnost jer i na tim područjima ova vrsta radi velike štete na slatkovodnim ribnjacima. Zaključno, predlažemo da se na temelju svega navedenog i citiranog, Veliki vranac (lat. Phalacrocorax carbo) uvrsti u popis divljači jer je radi prekobrojnosti ove vrste ugrožena proizvodnja slatkovodne akvakulture u Republici Hrvatskoj. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da ta vrsta ne bi trebala biti divljač.
775 PP Orahovica d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Ovaj Nacrt Prijedloga Zakona u odnosu na dosadašnji Zakon donosi nove postupke u njegovoj provedbi poglavito u pojedinim dijelovima koji se odnose na zakupe lovišta te rokove duljine zakupa. Danas kada smo dio EU, mišljenja smo da se još više trebaju motivirati lovozakupnici kako bi u povoljnijim uvjetima unaprjeđivali hrvatsko lovstvo te stoga predlažemo dulji rok zakupa lovišta te još neke dodatne dopune a sve s ciljem bolje provedbe ovog Zakona. Mišljenja smo da će na ovaj način na dobitku biti i Država jer će se dugogodišnje zapuštene površine namijenjene lovstvu staviti u funkciju, dodatno će se pokrenuti i ova grana poljoprivrede a puniti će se i državni proračun. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima koje ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona
776 Prijatelji životinja VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Predlažemo brisanje članka 58. stavka 7. točke 2., kao i brisanje puha s popisa divljači u članku 8. Kao što navode i sami lovci na svojim stranicama, za razliku od prošlosti, puhovo meso danas više nije izvor preživljavanja, već puholov predstavlja izliku za druženje, pri čemu je sam ulov od sporednog značaja. Puh se u prošlosti lovio i zbog krzna, što također više nije slučaj, osobito i zato što je u Hrvatskoj zabranjeno uzgajati životinje u svrhu proizvodnje krzna. Lov i ubijanje puha nije ničim opravdano, osim obijesnom ljudskom potrebom za zabavom i druženjem, što ne može i ne smije biti razlog za dopuštanje lova na ove životinje. Nema nikakvih opravdanja za dozvolu puholova, a postoji niz argumenata protiv, od kojih su najvažniji etička neopravdanost ubijanja ovih životinja i dosegnuti stupanj zaštite životinja u Hrvatskoj, za što je veći dio javnosti vrlo senzibiliziran i zainteresiran. Primljeno na znanje Drugi dio javnosti, onaj u Gorskom Kotaru drugačije misli.Primljeno na znanje.
777 Prijatelji životinja I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Podržavamo i pohvaljujemo temeljito argumentirane prijedloge i obrazloženja Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, Udruge BIOM, Udruge za zaštitu divljih životinja AWAP, dr. sc. Irene Petak i drugih stručnjaka da se mnoge od vrsta nabrojanih na popisu lovne divljači brišu s tog popisa te da se na popis ne uvode nove vrste. Kod nas popularno ubijanje divljih svinja pod izlikom da su se previše namnožile u suprotnosti je sa znanstvenim istraživanjima koja ukazuju da su upravo lovci krivi za povećanje njihova broja. Dugoročna francuska studija pokazala je da intenzivan lov divljih svinja vodi većem stupnju reprodukcije i stimulira njihovu plodnost. Znanstvenici na čelu sa Sabrinom Servanty u razdoblju od 22 godine usporedili su povećanje broja divljih svinja na šumskom području departmana Haute Marne, u kojemu je izlov bio intenzivan, sa šumskim područjem u Pirinejima u kojemu je izlov bio manje intenzivan. Rezultat je objavljen u uglednom časopisu Journal of Animal Ecology: u područjima intenzivnijeg lova plodnost divljih svinja bitno je veća nego u područjima u kojima gotovo da i nema lova. Nadalje, pri intenzivnom izlovu zrelost jedinki nastupa mnogo ranije (na kraju prve godine života) tako da su jedinke reproduktivno zrele mnogo ranije nego je to uobičajeno. I prosječna težina netom spolno zrele divlje svinje niža je u uvjetima intenzivnog lova. U područjima u kojima ima manje lova povećanje populacije divljih svinja neupitno je manje, reproduktivna zrelost nastupa kasnije te je i prosječna težina jedinke tada veća. (Usp. Servanty et alii, Journal of Animal Ecology, 2009.) Ovom studijom dokazano je da povećanje populacije divljih svinja ne uzrokuje samo veća količina raspoložive hrane, nego i intenzivan lov. Norbert Happ, najpoznatiji njemački stručnjak za divlje svinje (i sâm lovac) smatra da smo sami krivi za povećanje broja divljih svinja. Za eksplozivno povećanje populacija divljih svinja lovci su sami odgovorni: „Nesređeni društveni odnosi u zajednici divljih svinja i povećanje potomstva isključivo su posljedica lovačke prakse.” (lovački vjesnik Wild und Hund, 23/2002.) I lovočuvar Gerold Wandel upozorio je na problem lova: „Divlje svinje uistinu su se sposobne obraniti! Štite se nevjerojatnom dinamikom razvoja protiv pogrešnih odnosa među različitim dobnim skupinama.” (Jagdzeitung PIRSCH 1/2004.) Prof. dr. Josef H. Reichholf, koji je radio u Državnoj zoološkoj zbirci u Münchenu i bio profesor na oba münchenska sveučilišta, također smatra da se lovom populacija divljih svinja povećava brže nego pod utjecajem prirodnih uvjeta. Ako je u nekom području tijekom lova koji se održava prije svega ujesen i zimi ubijeno mnogo životinja, ostat će više hrane za preživjele životinje, pa se životinje koje su preživjele brže razmnožavaju. (Süddeutsche Zeitung, 28. siječnja 2009.) On također navodi da se prava mjera u populaciji divljih životinja postiže sama „kad životinje (primjerice jeleni) nisu izložene lovu i umjetnom hranjenju koje provode lovci”. S njim se slaže sve više biologa koji se bave divljim životinjama i koji prihvaćaju znanstveno utemeljeno tumačenje da životinje same najbolje reguliraju populaciju, a prekomjernost populacije nastaje kad su određene životinjske vrste ugrožene lovom. Ekološke studije utemeljene na terenskom istraživanju pokazale su da životinje imaju unutarnji mehanizam za regulaciju rasta populacije: ta se regulacija ne ostvaruje lovom. Ako populaciji prijeti prekobrojnost, smanjuje se stopa nataliteta. U onim dijelovima Europe u kojima je lov zabranjen, primjerice u talijanskim nacionalnim parkovima, švicarskom nacionalnom parku i na grčkom otoku Tilosu, nikad dosad nije utvrđena prekobrojnost populacije. U gotovo svim ostalim zemljama svijeta lov je zabranjen u područjima gdje je priroda posebno zaštićena, a ni ondje nije došlo do prekomjernog rasta populacije. Kada je riječ o životinjskom brstu, dr. Hans Hertel iz Natural Sciencea upućuje na dva zanimljiva istraživanja švicarskog istraživačkog centra za šume, snijeg i krajolik iz Birmensdorfa, koja su provedena u švicarskom nacionalnom parku. Rezultat: jeleni pridonose pomlađivanju šuma i raznolikosti vrsta. Brstom se višestruko povećava broj pupoljaka na stablu. Prvim istraživanjem proučavalo se papkare i vegetaciju u švicarskom nacionalnom parku između 1917. i 1997., odnosno utjecaj prirode na biljnu raznolikost. Dobiven je sljedeći rezultat: iako je od početka 20. stoljeća ustanovljeno povećanje populacije jelena, količina hrane u nacionalnom parku teoretski bi bila dovoljna i za pet do deset puta više jelena. Isto kao i životinje, i broj biljaka znatno se povećao u promatranom razdoblju od 50 do 80 godina. K tome, na pašnjacima koji su bilo izloženi paši povećala se raznolikost vrsta. Unatoč rastućoj populaciji crvenih jelena, zbog zabrane lova raste i oporavljena površina šume i pašnjaka. Drugo istraživanje o značenju papkara za životni prostor nacionalnog parka, odnosno za količinu dostupne hrane i pomlađivanje šuma, pokazuje da, unatoč rastućoj populaciji jelena, broj brštenih stabala viših od 150 cm na 100 m2 naglo raste. Na brštenim područjima pronađeno je prosječno osam puta više pupova stabala po kvadratnom metru nego na područjima na kojima se više ne brsti i oko 30 puta više nego na područjima koja nisu bila izložena brstu. Čini se da jeleni omogućavaju, a ne sprečavaju pomlađivanje i širenje šuma. To potvrđuju i usporedbe s rezultatima stare analize zraka i dugoročna istraživanja na kontinuirano promatranim područjima. Potonje pokazuju da se šuma unatoč relativno velikoj populaciji jelena tijekom posljednjih stoljeća uspješno održava. (Izvor: dr. Hans Hertel, Über Sinn und Unsinn des Jagens. In: The Journal of Natural Science 5/2000.) Neopravdano je i uvrštavanje lisice na popis divljači jer, kao i druge vrste, ima sposobnost samoregulacije populacije, a kontrola bjesnoće provodi se oralnom vakcinacijom koja, prema tvrdnjama samog Ministarstva poljoprivrede, ima odlične rezultate i Hrvatska je vrlo blizu proglašenja države slobodne od bjesnoće. Pretjeran je i strah od lisičje trakavice, što potvrđuje i mali broj prijavljenih slučajeva zaraze. Istraživanja upućuju da čovjeku najveća opasnost zaraze od infekcije lisičjom trakavicom prijeti od psa, a ne od lisice. (Izvor: Kölner Stadtanzeiger, 14. lipnja 2009.) Nema ni jednog znanstvenog dokaza za to da lov može smanjiti opasnost od lisičje trakavice i bjesnoće. Oralna vakcinacija lisica pokazala se kao uspješna metoda, a studije su pokazale da lov na lisice može djelovati kontraproduktivno i pridonijeti širenju bjesnoće. Može se zaključiti da nema opasnosti od zaraze stanovništva bjesnoćom i lisičjom trakavicom, već tzv. zaštita stanovništva lovcima služi samo kao opravdanje za njihov „hobi”. Stoga apeliramo da se uvaže argumenti stručnjaka veterinarske i prirodoslovne struke te da se s popisa divljači u članku 8. brišu vrste spomenute u komentarima. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da te vrste moraju ostati divljač. Nismo uočili temeljito argumentirane prijedloge i obrazloženja već neprekidno ponavljanje jedno te istih izraza uz navođenje relevantnih i pouzdanih stručnih izvora poput „Süddeutsche Zeitung“, a čak se citiraju i dijelovi lovačkih glasila poput „Wild und Hund“ i „Jagdzeitung PIRSCH“ ali samo u okvirima koji odgovaraju trenutačnom komentatoru.
778 Prijatelji životinja I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Smatramo da u članku 1. stavku 2. treba izbaciti nekoliko funkcija koje nisu adekvatne za opis poslova u gospodarenju lovištem i divljači te da je jedina funkcija koju lov ima rekreativna funkcija. Lov kao rekreacija etički je neopravdan i nespojiv s civilizacijskim vrijednostima 21. stoljeća, zbog čega bi trebao biti u potpunosti zabranjen. Povezivati lov s turističkom funkcijom zbog uskog kruga inozemnih lovaca koji su zainteresirani ubijati životinje u Hrvatskoj, nije ni humano ni opravdano. Za većinu turista (a toj većini treba ponuditi adekvatne turističke sadržaje), lov je masakr te barbarski i okrutan način „zabave”, nespojiv s dosegnutim stupnjem zaštite životinja. Poruka nasilja i ubijanja predstavlja sramotu za hrvatski turizam, kao i etičke vrijednosti 21. stoljeća. Hrvatska privlači turiste bogatstvom biološke raznolikosti i nedirnutom prirodom, a ne prolijevanjem krvi nedužnih životinja. Na Zapadu je sve raširenija pojava ekoturizma, odnosno „lova” na životinje fotoaparatima, a ne puškama. U ekoturizmu nalaze se veliki potencijali - nova radna mjesta, velik priljev novca od stranih i domaćih turista, ali i upoznavanje s prirodom. Zaštita okoliša i približavanje životinjama koje više neće visjeti sa zidova kao trofeji nego živjeti svoje živote istinski su, a ne patvoreni. Stoga se zalažemo za promoviranje ekoturizma umjesto lova životinja. Lov treba izumrijeti, a lovstvo treba zamijeniti miroljubivom i stvarnom zaštitom životinja i prirode. Što se tiče funkcije lovstva u „zaštiti i očuvanju biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore”, valja naglasiti da je samo u Hrvatskoj nekoliko vrsta poput medvjeda, vuka i bjeloglavog supa dovedeno na sam rub istrebljenja isključivo „zaslugom” lovaca. Pretjeranim izlovom životinje se istrebljuju umjesto da ih se štiti, a mnoga uzgajališta životinja lovcima služe samo kao priprema za ubijanje. Drugim riječima, životinje se uzgajaju u uzgajalištima da bi kasnije bile puštene u prirodu i pobijene. U retorici lovaca široko je ukorijenjena besmislica o lovcima kao zaštitnicima prirode. Znanstvene studije potvrđuju samoregulaciju u prirodi. Također, iskustva u velikim europskim nacionalnim parkovima pokazuju: priroda i životinje u mnogo su boljem stanju bez lova! Budućnost vrsta slovi kao visoko ugrožena. Mnoge biljne i životinjske vrste koje su prije samorazumljivo postojale danas se viđaju vrlo rijetko ili su u potpunosti izumrle. Otprilike je polovica srednjeeuropskih vrsta ugrožena. Crvene liste iz godine u godinu postaju sve dulje. Iz njih proizlazi da je zaštita vrsta u posljednjih 30 godina sve neuspješnija, unatoč bezbrojnim naporima zaštitnika prirode i životinja. Renomirani evolucijski i ekološki biolog prof. dr. Josef Reichholf, koji je radio u Državnoj zoološkoj zbirci u Münchenu i bio profesor na oba münchenska sveučilišta, došao je u svojim dugogodišnjim istraživanjima do zaključka da je lov, nakon industrijskog gospodarstva, drugi najveći neprijatelj vrsta. On smatra da „priroda mijenja prirodu, to je dinamičan proces”. Ona se sama regulira i vrste se sasvim prirodno prilagođavaju promjeni klime ili životnog prostora. Znanstvenik u tom smislu upućuje na to da je u njemačkom gradu s najviše stanovnika, Berlinu, otkrio iznimno veliku raznolikost životinjskih vrsta. U Berlinu su se udomaćile životinje koje su u prirodi zbog lova (gotovo) sasvim nestale. To vrijedi i za druge njemačke velike gradove (München, Hamburg, Köln itd.). (Izvor: Josef H. Reichholf: Budućnost vrsta – nova ekološka iznenađenja, Verlag C.H.Beck, München, 2005.) Još je nekoliko renomiranih znanstvenika u znanstvenim publikacijama jasno potvrdilo apsurdnost lova. Prof. Carlo Consiglio u studiji „O besmislenosti lova” dokazuje da nema ni najmanjeg znanstvenog opravdanja za lov. Prof. Consiglio na gotovo 300 stranica, uključujući mnoge tablice, grafikone i objašnjenja, egzaktno dokazuje kako je došao do toga rezultata. Tako nema ni jednog opravdanog razloga za ubijanje divljih životinja. Prof. Consiglio pritom negira postavke na kojima lovci i upravitelji lovačkih društava temelje svoj legitimitet. Umjesto očuvanja vrsta i prirode, lovci uništavaju prirodu. Procjenjuje se da npr. samo u Njemačkoj između tri i četiri tisuće tona olova godišnje završi u prirodi zbog lova. 30 % emisije olova u tlo prouzročilo je streljivo korišteno u lovu. (Izvor: www.umweltdaten.de/wasser/themen/stoffhaushalt/blei.pdf, S. 15) Olovo je teški metal i ne samo da okrutno ubija životinje nego i kemijskim promjenama dospijeva u hranidbeni lanac u prirodi te konačno završava u tlu, pitkoj vodi i žitaricama. Više od tri milijuna životinja godišnje skonča pod kišom metaka lovaca, među njima i tisuće močvarnih ptica. Kod nas popularno ubijanje divljih svinja pod izlikom da su se previše namnožile u suprotnosti je sa znanstvenim istraživanjima koja ukazuju da su upravo lovci krivi za povećanje njihova broja. Dugoročna francuska studija pokazala je da intenzivan lov divljih svinja vodi većem stupnju reprodukcije i stimulira njihovu plodnost. Znanstvenici na čelu sa Sabrinom Servanty u razdoblju od 22 godine usporedili su povećanje broja divljih svinja na šumskom području departmana Haute Marne, u kojemu je izlov bio intenzivan, sa šumskim područjem u Pirinejima u kojemu je izlov bio manje intenzivan. Rezultat je objavljen u uglednom časopisu Journal of Animal Ecology: u područjima intenzivnijeg lova plodnost divljih svinja bitno je veća nego u područjima u kojima gotovo da i nema lova. Nadalje, pri intenzivnom izlovu zrelost jedinki nastupa mnogo ranije (na kraju prve godine života) tako da su jedinke reproduktivno zrele mnogo ranije nego je to uobičajeno. I prosječna težina netom spolno zrele divlje svinje niža je u uvjetima intenzivnog lova. U područjima u kojima ima manje lova povećanje populacije divljih svinja neupitno je manje, reproduktivna zrelost nastupa kasnije te je i prosječna težina jedinke tada veća. (Usp. Servanty et alii, Journal of Animal Ecology, 2009.) Ovom studijom dokazano je da povećanje populacije divljih svinja ne uzrokuje samo veća količina raspoložive hrane, nego i intenzivan lov. Norbert Happ, najpoznatiji njemački stručnjak za divlje svinje (i sâm lovac) smatra da smo sami krivi za povećanje broja divljih svinja. Za eksplozivno povećanje populacija divljih svinja lovci su sami odgovorni: „Nesređeni društveni odnosi u zajednici divljih svinja i povećanje potomstva isključivo su posljedica lovačke prakse.” (lovački vjesnik Wild und Hund, 23/2002.) I lovočuvar Gerold Wandel upozorio je na problem lova: „Divlje svinje uistinu su se sposobne obraniti! Štite se nevjerojatnom dinamikom razvoja protiv pogrešnih odnosa među različitim dobnim skupinama.” (Jagdzeitung PIRSCH 1/2004.) Prof. dr. Josef H. Reichholf također smatra da se lovom populacija divljih svinja povećava brže nego pod utjecajem prirodnih uvjeta. Ako je u nekom području tijekom lova koji se održava prije svega ujesen i zimi ubijeno mnogo životinja, ostat će više hrane za preživjele životinje, pa se životinje koje su preživjele brže razmnožavaju. (Süddeutsche Zeitung, 28. siječnja 2009.) On također navodi da se prava mjera u populaciji divljih životinja postiže sama „kad životinje (primjerice jeleni) nisu izložene lovu i umjetnom hranjenju koje provode lovci”. S njim se slaže sve više biologa koji se bave divljim životinjama i koji prihvaćaju znanstveno utemeljeno tumačenje da životinje same najbolje reguliraju populaciju, a prekomjernost populacije nastaje kad su određene životinjske vrste ugrožene lovom. Ekološke studije utemeljene na terenskom istraživanju pokazale su da životinje imaju unutarnji mehanizam za regulaciju rasta populacije: ta se regulacija ne ostvaruje lovom. Ako populaciji prijeti prekobrojnost, smanjuje se stopa nataliteta. U onim dijelovima Europe u kojima je lov zabranjen, primjerice u talijanskim nacionalnim parkovima, švicarskom nacionalnom parku i na grčkom otoku Tilosu, nikad dosad nije utvrđena prekobrojnost populacije. U gotovo svim ostalim zemljama svijeta lov je zabranjen u područjima gdje je priroda posebno zaštićena, a ni ondje nije došlo do prekomjernog rasta populacije. Kada je riječ o životinjskom brstu, dr. Hans Hertel iz Natural Sciencea upućuje na dva zanimljiva istraživanja švicarskog istraživačkog centra za šume, snijeg i krajolik iz Birmensdorfa, koja su provedena u švicarskom nacionalnom parku. Rezultat: jeleni pridonose pomlađivanju šuma i raznolikosti vrsta. Brstom se višestruko povećava broj pupoljaka na stablu. Prvim istraživanjem proučavalo se papkare i vegetaciju u švicarskom nacionalnom parku između 1917. i 1997., odnosno utjecaj prirode na biljnu raznolikost. Dobiven je sljedeći rezultat: iako je od početka 20. stoljeća ustanovljeno povećanje populacije jelena, količina hrane u nacionalnom parku teoretski bi bila dovoljna i za pet do deset puta više jelena. Isto kao i životinje, i broj biljaka znatno se povećao u promatranom razdoblju od 50 do 80 godina. K tome, na pašnjacima koji su bilo izloženi paši povećala se raznolikost vrsta. Unatoč rastućoj populaciji crvenih jelena, zbog zabrane lova raste i oporavljena površina šume i pašnjaka. Drugo istraživanje o značenju papkara za životni prostor nacionalnog parka, odnosno za količinu dostupne hrane i pomlađivanje šuma, pokazuje da, unatoč rastućoj populaciji jelena, broj brštenih stabala viših od 150 cm na 100 m2 naglo raste. Na brštenim područjima pronađeno je prosječno osam puta više pupova stabala po kvadratnom metru nego na područjima na kojima se više ne brsti i oko 30 puta više nego na područjima koja nisu bila izložena brstu. Čini se da jeleni omogućavaju, a ne sprečavaju pomlađivanje i širenje šuma. To potvrđuju i usporedbe s rezultatima stare analize zraka i dugoročna istraživanja na kontinuirano promatranim područjima. Potonje pokazuju da se šuma unatoč relativno velikoj populaciji jelena tijekom posljednjih stoljeća uspješno održava. (Izvor: dr. Hans Hertel, Über Sinn und Unsinn des Jagens. In: The Journal of Natural Science 5/2000.) I iz većine komentara na ovoj javnoj raspravi jasno je da je većina komentatora kritična prema lovu ili ga uopće ne odobrava. Stoga smatramo važnim uskladiti ovaj članak i druge odredbe Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu s većinskim stavom javnosti. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da navedeni poslovi moraju ostati dio lovstva. Pozivanje na "većinu komentatora" kao na većinski stav javnosti čak ni matematički nije opravdano ni odlučna okolnost za definiranje i određivanje funkcija koju ima interdisciplinarna grana kao što je lovstvo.
779 Prijatelji životinja I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Vezano uz popis životinjskih vrsta koje se u članku 8. nabrajaju kao divljač, smatramo nedopustivim uvažiti zahtjeve pojedinih lovaca i širiti popis vrsta na način da se vuk (Canis lupus) i ris (Lynx lynx) uvrste u lovnu divljač. Vuk treba ostati zaštićen zakonom jer je riječ o vrsti čiji je uzrok istrebljenja sam čovjek i njegova obijest. Od djetinjstva se, kroz bajke, uči već tradicionalna mržnja prema vukovima koja se prenosi generacijski, a seljaci i lovci bili bi najsretniji da ih mogu potpuno istrijebiti jer ih smatraju štetočinama. Pravi razlog zašto se lovci zalažu da bude vraćen na popis lovne divljači nije njegova velika brojnost, već natjecanje za isti plijen, pri čemu je cilj lovaca ukloniti „konkurenciju” u šumi. Smatramo da treba rješavati korijen problema, a to je da je jedino čovjek odgovoran zbog uništavanja njihova prirodnog staništa. Lovci su potpuno nepotrebni u regulaciji populacije vuka jer oni sami imaju mehanizme samoregulacije veličine svoje populacije. Vučje zajednice, čopori, su obitelji u kojima postoji relativno složena hijerarhija koja se očituje pri stvaranju odnosa nadređenosti i podčinjenosti, hranjenju i parenju koje sprječava i parenje u srodstvu. Osim toga, kao izrazito teritorijalna životinja koja obilježava i čuva prostor na kojemu živi, u prirodnim uvjetima, gdje nema utjecaja čovjeka, čak gotovo 70 posto ukupne smrtnosti vuka uzrokuju druge jedinke iste vrste. To je još jedan od mehanizama samoregulacije vučje populacije. Vuk je lovcima izravni konkurent i neprijatelj jer se hrani većinom kopnenih životinja koje su na popisu lovne divljači. Pritom, za razliku od lovaca, gladuje i po nekoliko dana dok ne ulovi staru, bolesnu, isrcpljenu ili premladu životinju, čime uspješno regulira i utječe na zdravlje populacije plijena. To čini lovce potpuno nepotrebnima u šumama gdje vuk, kao selektivni grabežljivac, obavlja ono što lovci opisuju kao svoju nezamjenjivu funkciju i nužnost. Dakle, populacija vuka jako dobro sama regulira svoju veličinu i nema potrebe da to čine lovci. Prema podacima doktora Josipa Kusaka s Veterinarskog fakulteta, vučji čopor u Hrvatskoj u prosjeku broji četiri do pet jedinki koje nastanjuju teritorij površine 150 - 170 km2. Ako se uzme u obzir i da se teritoriji različitih čopora gotovo uopće ili vrlo malo preklapaju, da samo jedna vučica u čoporu ima mlade i da obično ne preživi ni polovica novorođenih vučića, jasno se vidi da se priroda sama pobrinula za manje-više stalan i relativno mali broj jedinki. Također, tvrdnje da vukovi uzrokuju štete stočarima treba rješavati na humane načine, a ne ubijanjem vuka. Vjerojatno je razlog i taj što se za „štete” od vuka dobivaju odštete, a kada bi država isplaćivala odštete za neku drugu životinjsku vrstu od koje stradavaju stada (npr. zmije), tada bi i ta vrsta došla na crnu listu za odstrjel. Razumno rješenje za ovaj problem je očuvanje staništa vuka i ulaganje vremena i truda u bolje čuvanje stoke. Jednako tako, i ris je gotovo istrijebljena vrsta koja je spontanim premještanjem u prošlom stoljeću došla iz Slovenije, gdje je reintroduciran u Hrvatsku. No lovci su ih gotovo potpuno istrijebili i u Hrvatskoj, bijesni zbog činjenice da risovi (jednako kao i vukovi) love „njihovu” divljač. Ubijali su ih lovačkim oružjem, hladnokrvno ih odstrjeljivali s čeke, trovali mekama, hvatali u zamke i klali noževima, gađali kamenjem ili ih udarali do smrti štapovima, željeznim motkama i sjekirama. Zaštita životinja u 21. stoljeću podrazumijeva human odnos prema životinjama i očuvanje vrsta koje su ugrožene čovjekovim djelovanjem. Stoga se vuk i ris nikako ne bi smjeli uvrstiti na popis lovne divljači, već trebaju i dalje ostati zaštićene vrste, a njihov (krivo)lov treba strogo kažnjavati. Primljeno na znanje Vuk i ris nisu predmet ovoga Nacrta nego propisa kojima se uređuje zaštita prirode.
780 Prijatelji životinja VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavamo i pohvaljujemo članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Obrazloženje: Prethodni Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu iz 2015. godine predlagao je mogućnost lova lukom i strijelom, što je s pravom izazvalo veliko zgražanje javnosti koja se snažno protivi bilo kakvom proširenju mogućnosti ubijanja životinja u lovu. Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Zakonodavstva zemalja EU-a, među koje se ubraja i Hrvatska, štite životinje uvažavajući znanstveno utemeljene spoznaje o njihovoj sposobnosti da, kao i ljudi, pri nanošenju fizičke i psihičke boli osjete bol, patnju i druge osjećaje. Stoga je posao zakonodavaca da ne unazađuju postojeću zaštitu životinja dopuštanjem anakronične prakse lova lukom i strijelom. Zbog opravdanih razloga, i države kao što su Njemačka, Irska, Norveška, Litva i Ujedinjeno Kraljevstvo zabranjuju lov lukom i strijelom. Naime, u lovu lukom i strijelom broj pogodaka koji usmrte životinju iznimno je mali, a najčešće dovodi do ranjavanja, sakaćenja i sporog umiranja u agoniji, što može, nakon ranjavanja životinje, trajati danima i tjednima. Također, korištenje luka i strijele kao metode kontrole naseljenosti populacije divljači nije učinkovito, zbog čega takva vrsta lova služi isključivo sadističkoj rekreaciji pojedinaca, a to nije razlog da se ova okrutna praksa dopusti zakonom. Brojna istraživanja o ovoj vrsti lova ukazuju na mnoge razloge zašto bi trebao ostati zabranjen. Izvještaj o lovu lukom i strijelom Linde Hatfield, izvršne direktorice organizacije HOWL, s iskustvom rada u Rehabilitacijskom centru za divlje životinje Sveučilišta Minnesota na temama lova i upravljanja jelenima, ujedinjuje 24 istraživanja o lovu lukom i strijelom u SAD-u. Činjenice jasno pokazuju da je lov lukom i strijelom nehuman, nema opravdanja i služi iskazivanju razmetljivosti lovaca te su neizbježna ranjavanja i sakaćenja.. Mogućnost da životinja u koju je zabodena strijela brzo umre iznimno je mala jer ne postoji siguran način za trenutačno ubijanje životinje strijelom. Strijela je poznata po svojoj neučinkovitosti i po sposobnosti da obogalji, rani, uzrokuje bol i produlji patnju životinja. Ranjavanje strijelom problem je koji najviše poriču i relativiziraju lovci lukom i strijelom i onaj koji najviše ignoriraju istraživači divljine. Naime, brojna istraživanja pokazala su da na svaku životinju koja umre nakon ranjavanja lukom i strijelom najmanje jedna ili više njih pogođena je strijelom, ranjena i ne može se oporaviti te takve životinje ostaju u šumi i umiru sporo i bolno. Konzervativne procjene istraživanja pokazuju da je prosječna stopa ranjavanja životinja u lovu lukom i strijelom 54 %, gdje je prosječan broj pogodaka po ubijenoj životinji 14. U samome lovu lovac mora biti unutar 25 – 30 metara od životinje, povući i pustiti strijelu, a da pritom ostane neprimijećen, i mora pogoditi vitalne dijelove životinje. Strijela mora presjeći glavne krvne žile, torakalne organe ili neurološko središte kako bi uzrokovala brzu smrt. U većini uvjeta za lov općenito je teško ispucati strijelu s oštrim vrhom u vitalno područje. Gotovo sve životinje pogođene u području trbuha sporo umiru od upale potrbušnice. Ako postoji relativno niska izlazna rana na prsima, uglavnom nastaje unutarnje krvarenje, što rezultira slabim tragom krvi. Životinja bježi i umire danima ili čak tjednima polaganom smrću u šumi. Sami lovci takve činjenice poriču tvrdnjama koje su protivne zdravom razumu i znanstvenim spoznajama – navode da kod ubijanja lukom i strijelom „divljač osjeti bol približnu boli koju mi osjećamo kada se porežemo kod brijanja. Razlog je mali broj živaca u plućima i žilama kroz koje prolazi strijela kao i efekt nečujnosti strijele.” Činjenica je da se životinje koje su najteže ozlijeđene strijelom ne oporave od ozljeda nego redovito dobiju upalu potrbušnice ili sepsu. 20 do 30 % životinja pogođenih strijelom umre od krvarenja, 10 % rana zacijeli, dok 60 – 65 % životinja umre od infekcija, i to danima ili tjednima nakon pogotka. Iako je broj izravnih pogodaka koji rezultiraju smrću životinje jako malen, procjenjuje se da je vrijeme proteklo između prvog ranjavanja životinje i njezine smrti jako dugo, čak i pri pogocima u vitalna područja (srce ili pluća). Lov lukom i strijelom zahtjevna je i složena vrsta lova koja zahtijeva od lovca veliku vještinu i iskustvo. Mnogi lovci su početnici bez iskustva i znanja u vrebanju, gađanju i praćenju pogođene životinje. Različita istraživanja dokumentirala su da iskusni lovci lukom i strijelom rane više životinja od početnika jer imaju više ispucaja i više prilike za ranjavanje, dok početnici obično promaše životinju. Osim toga, mogućnost za netočne pogotke je golema. Čak i najvještiji od njih moraju priznati da je iznimno teško pogoditi životinju izravno u srce. Poteškoća u preciznom gađanju strijelama djelomično objašnjava često ranjavanje i sakaćenje. Za razliku od metaka koji lete više linearno, strijele se vrte. Strijelac mora procijeniti udaljenost od mete i namjestiti strijelu. Životinje obično skoče kada čuju oslobađanje strelice – refleksno se premjeste na neku udaljenost prije nego što strijela doleti do njih, što znači da mogu djelomično izbjeći strijelu i biti ranjene. Ne postoji siguran način da se životinju odmah ubije lukom i strijelom. Također, uvođenjem lova lukom i strijelom u Hrvatsku bi se uvelo novo, iznimno opasno oružje za sigurnost ljudi, zbog svoje nečujnosti. Takvo tiho oružje velika je opasnost i za lovce, koji ionako često stradavaju od svojih kolega, kao i za građane kojima, dok šeću prirodom, u glavu može doletjeti strijela, a nisu upoznati da taj čas traje lov jer ne čuju pucnjeve. To novo oružje trebalo bi registrirati i mijenjati golem broj zakona, pravilnika i ostalih propisa, što bi preopteretilo ionako već preopterećenu državnu birokraciju i zahtijevalo značajne novčane troškove. Zabrana lova lukom i strijelom važna je i zbog zaštite divljači od inozemnih lovaca, koji su u svojim državama poubijali sve što se moglo. I sami promotori ove vrste lova na svojim internetskim stranicama sažimaju apsurd lova: „U današnjem vremenu, gdje čovjeku – lovcu nije više potrebno loviti divljač za potrebe prehranjivanja je teško postaviti moralne i etičke razloge, koji tjeraju čovjeka u ulogu lovca, na lovačku aktivnost, gdje u svojoj krajnjoj fazi uključuje upletenost u smrt divljih životinja.” Gospodarski interes Republike Hrvatske treba tražiti u održivom, etički i ekološki prihvatljivom cjelogodišnjem turizmu koji ne samo da ima potencijal dovesti u Hrvatsku veći broj turista tijekom cijele godine nego i otvara mogućnosti većem broju privatnih poduzetnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Razvijanje lovnoturističke ponude koja pogoduje tek malom broju (vikend) turista (pretežito iz Italije) u sezoni lova, izravno onemogućava korištenje površina „lovišta” za bilo kakve druge neinvazivne oblike turističke ponude te bi sigurno izazvalo kontraefekt u turista kojima je Hrvatska idealna destinacija upravo zbog velikih mogućnosti koje (osim Jadranske obale) nude prirodne raznolikosti Hrvatske izvan sezone ljetnog turizma (planinarenje, biciklizam, sve popularniji antistresni/Spa programi u prirodi, ekoturizam povezan s proizvodnjom organske hrane itd.). Uvođenje lova lukom i strijelom samo bi se negativno odrazilo na turistički imidž Hrvatske. Dovoljna je samo jedna fotografija srne probodene strijelom u Hrvatskoj i to može nanijeti golemu štetu turizmu i ugledu Hrvatske. To što Hrvatska ima zabranu ove vrste lova do sada itekako je opravdano i tako treba ostati. Stoga pohvaljujemo Ministarstvo poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u Zakonu u lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
781 Prijatelji životinja V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu glasi: (1) Pastirski psi smiju biti u lovištu samo uz stado. (2) Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno od stada. Predlažemo da se u članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Obrazloženje: Podržavamo članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu i pohvaljujemo što je izbačena izrazito nepopularna i nehumana odredba o mogućnosti da lovci „uklanjaju” pse i mačke u lovištima, što su oni u praksi tumačili i provodili kao ubijanje pasa i mačaka. Ta zastarjela odredba uvrštena je u Zakon o lovstvu prije nego što je napisan Zakon o zaštiti životinja 2006. godine, koji je jasno propisao postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama. Također, Kazneni zakon od 2013. godine uvodi odredbu o mučenju i ubijanju životinja kao kaznenom djelu, s propisanom zatvorskom kaznom. Krajnje je vrijeme da se Zakon o lovstvu uskladi sa spomenutim zakonima i da pritom za lovce vrijede jednake zakonske odredbe u postupanju prema psima i mačkama kao i za sve ostale. Ako se smatra potrebnim dopuniti članak 46., radi boljeg razumijevanja i provedbe Zakona, tada predlažemo dodavanje stavka 3. kako smo formulirali. Vjerujemo da se svi slažu da je pri donošenju novog Zakona o lovstvu cilj poboljšati ga, a ne produbljivati pravne praznine i proširivati područje samovolje. Stoga su prijedlozi pojedinih lovaca da se ovim zakonom pse i mačke smatra „napuštenim štetočinama u lovištu” i da se lovcima omogući odstrijeljivanje pasa i mačaka u lovištu krajnje nehumani, primitivni i etički neprihvatljivi u državi koja ima jasno propisano zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te donosi, uz sveopću podršku, i zabranu ubijanja napuštenih životinja u skloništima. Također su i protuzakoniti jer Zakon o zaštiti životinja i Kazneni zakon sankcioniraju ubijanje pasa i mačaka novčanom i zatvorskom kaznom. Tako je nedavno prvi put u Hrvatskoj lovac osuđen zbog pucanja u psa, i to temeljem Kaznenog zakona. Sigurno ni sami lovci ne žele biti ubojice pasa, no kada je u Zakonu dvosmislena odredba ili ako se njime dopusti ubijanje pasa i mačaka, tada se svi lovci smatraju ubojicama pasa, što nije pravedno ni prema lovcima koji nikada ne bi zapucali u psa ili mačku. Nesporno je da psi i mačke jednako osjećaju bol i patnju neovisno nalaze li se u lovištu ili na ulici te ih zakoni moraju tako i tretirati. Ako je ubijanje pasa ili mačke zabranjeno običnom građaninu, tada treba biti zabranjeno i lovcima. U saborskoj proceduri upravo je Prijedlog Zakona o zaštiti životinja u kojem se ističe da „Napuštene i izgubljene životinje, a osobito psi izazivaju veliku zainteresiranost javnosti i organizacija za prava i dobrobit životinja što iziskuje značajan angažman državnih tijela, osobito veterinarske inspekcije te jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u rješavanju navedene problematike koja nastaje kao rezultat nedovoljne educiranosti i svijesti vlasnika pasa o odgovornom posjedovanju životinja, a zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja iziskuje i značajna financijska sredstva koja izdvajaju jedinice lokalne samouprave.” Psi i mačke koji se, uvijek isključivo zbog neodgovornosti vlasnika i nemara lokalne zajednice, zateknu u lovištu su ili napuštene ili izgubljene životinje, nečiji sadašnji ili bivši kućni ljubimci. Kao takve, zaštićene su Zakonom o zaštiti životinja i lovci koji zateknu u lovištu psa ili mačku dužni su postupati kao bilo koji nalaznik napuštene ili izgubljene životinje. To znači da, sukladno Zakonu o zaštiti životinja, o nalasku životinje trebaju obavijestiti sklonište, osim ako životinju prije toga ne vrate vlasniku. Na taj način, psa ili mačku koji nisu u pratnji vlasnika mogu maknuti iz lovišta humanim metodama koje ne uključuju ubijanje. Zakon o lovstvu uređuje gospodarenje lovištem i divljači, no ne štiti izgubljene i napuštene pse i mačke, nečije kućne ljubimce, koji se tamo zateknu. No napušteni ili izgubljeni psi u lovištu jednaki su psima u skloništima koji više neće biti usmrćivani nakon 60. dana boravka u skloništu. Psi i mačke koje se zateknu u lovištu nisu divlje životinje koje su se rodile u šumi i koje teroriziraju ostale životinje u šumi svojim predatorskim nagonima, kao što to pretjerano, bez ikakva pokrića, i dramatično pokušavaju predstaviti pojedini lovci. Činjenica je, a praksa to potvrđuje, da najveću štetu u lovištima čine upravo pojedini lovci i krivolovci. Srećom, u Hrvatskoj nemamo čopore podivljalih pasa lutalica koji predstavljaju ugrozu za ljude i ostale životinje. Sama riječ „lutalica” je izmišljen termin jer su svaki pas i mačka u lovištu ili napušteni ili izgubljeni. Životinje nisu krive što su žrtve neodgovornih vlasnika koji su ih napustili ili se ne brinu za njih adekvatno i sukladno zakonskim propisima. Nehumano je i nedopustivo dodatno ih kažnjavati zakonskom odredbom koja bi dopuštala lovcima da ih odstrjeljuju. Nadalje, osim što su nesukladni civilizacijskim dosezima 21. stoljeća, prijedlozi pojedinih lovaca da se ovim zakonom dopusti lovcima selektivno ubijanje pasa i mačaka, odnosno „odstrijel neoznačenih pasa i mačaka lutalica” ostavili bi golem prostor za subjektivnu interpretaciju svakom pojedinačnom lovcu, što je nedopustivo. Takvim zakonskim rješenjem stvorila bi se velika pravna nesigurnost jer je tumačenje, odnosno procjena koji su pas i mačka označeni ili ne prepušteno pojedincima. Osim toga, lovac ne može znati je li pas ili mačka označen mikročipom (što ujedno znači da ima poznatog vlasnika), ako ne odvede životinju najbližem veterinaru koji može očitati čip. Hoće li onda u praksi, ako lovac i veterinar utvrde da pas ili mačka nisu mikročipirani, odmah u veterinarskoj ambulanti odstrijeliti životinju? Ili je u takvoj situaciji humanije i sukladno Zakonu o zaštiti životinja životinju zbrinuti u najbliže sklonište? Sigurno je da ne bi bili rijetki ni slučajevi da lovci zloupotrebljavaju odredbu o mogućnosti odstrjela pasa i mačaka za rješavanje privatnih susjedskih razmirica ili iz drugih razloga, svjesni da ih za to neće stići nikakva sankcija. Nažalost, postoji cijeli niz groznih slučajeva u svim dijelovima Hrvatske, kada su skrbnici izgubili svoje pse koje su pojedini lovci ubili čak i kada su bili pod nadzorom skrbnika i nisu nikoga ugrožavali. Odstrijel pasa i mačaka ne samo da je protuzakonit nego i ugrožava sigurnost i živote ljudi i životinja. Samovolja pojedinih lovaca i nekontrolirano ubijanje pasa i mačaka i u lovištima i izvan njih od strane lovaca već dugo godina predmet su velike kritike i zgražanja građana zbog brojnih slučajeva u kojima su lovci pucali u pse dok se skrbnik nalazio samo nekoliko metara od njega, tijekom šetnje kroz šumu, ili kada su u pse pucali dok su se oni još uvijek nalazili na zemljištu svojega skrbnika (a ponekad čak i u prisutnosti djece). Česti su slučajevi ranjavanja životinja od strane lovaca, koje satima umiru u mukama, bez pružene veterinarske pomoći i zbrinjavanja. Vrlo lako može doći do tragedije jer lovci pucaju po psima u čijoj se neposrednoj blizini igraju djeca, teško uočljiva zbog grmlja i visoke trave, a pucaju i u blizini skrbnika pasa koji svoje pse istrčavaju i imaju pod nadzorom. Ubijanjem psa ili mačke u lovištu ne rješava se problem jer životinja nije kriva za svoje stanje, već je za nju odgovoran skrbnik kojega treba kazniti. Također, valja napomenuti da mnoge mačke nemaju vlasnika, već žive kao slobodnoživuće mačke za koje su u gradovima organizirana hranilišta te ih građani ili udruge redovito kastriraju i hrane. Na isti način, mačka koja se zatekne u šumi koja je lovište ili ima u blizini vlasnika ili je samoživuća mačka koja traži hranu slijedeći prirodni nagon za preživljavanjem. Usmrćivanjem tih mačaka lovci pritom narušavaju i ekosustav određena područja. Njihova je dužnost, kao i svakoga građana, pomoći mačkama ako ih zateknu u lovištu upućivanjem na sklonište za životinje ili udruge koji će ih kastrirati i time ograničiti njihovo daljnje razmnožavanje. Ponavljamo da je, prema Zakonu o zaštiti životinja, svaka lokalna zajednica dužna zbrinuti napuštene ili izgubljene pse i mačke, bez ubijanja, a lovac koji zatekne psa ili mačku treba postupiti prema njima jednako kao i svaki drugi građanin. Zakonodavstva određenih zemalja Europske unije pitanja pasa i mačaka u lovištu ne reguliraju ni približno tako rigorozno kao još uvijek aktualni hrvatski Zakon o lovstvu. Poljski Zakon o lovu uopće ne sadržava odredbe o mogućnosti uklanjanja pasa ili mačaka koji se zateknu u lovištu. Slovenski „Zakon o divjadi in lovstvu“(2004.) u članku 35. navodi da pse nije dozvoljeno bez nadzora puštati u prirodu, a vlasnik je odgovoran za štetu koju njegova životinja učini na divljači. Istovremeno slovenski Zakon o zaštiti životinja (Zakon o zaščiti živali) zabranjuje odstrjel, zastrašivanje i lov životinja, kako u naseljenim područjima tako i u prirodi. Iz navedenoga je jasno da „uklanjanje“ pasa iz lovišta njihovim ubijanjem nije dopušteno; štoviše, izričito je zabranjeno, a problem štete koju psi mogu nanijeti lovcima ili divljači riješen je kroz sustav imovinskopravne odgovornosti za štetu vlasnika pasa. Dakle, slovenski zakon predvidio je da će vlasnici snositi odgovornost za štetu koju bi njihovi ljubimci počinili na divljači, a istodobno ne ostavlja mogućnost odstrela tih životinja. Na isti način, ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu regulira eventualnu štetu na divljači propisujući da za nju „odgovara počinitelj tih radnji odnosno vlasnik stvari ili životinje bez obzira na krivnju (objektivna odgovornosti), te se ta šteta nadoknađuje lovoovlašteniku, prema Odštetnom cjeniku” (članak 71. stavak 3.). Kroz sustav stroge objektivne odgovornosti vlasnicima će se tako nametnuti obaveza da i dalje kontroliraju kretanje svojih ljubimaca jer će u suprotnom odgovarati za štetu koju počine, lovoovlaštenicima će se olakšati ostvarivanje zahtjeva za naknadom štete, a životi pasa i mačaka bit će zakonodavno zaštićeni od samovolje lovoovlaštenika. Time će Hrvatska, poput većine zemalja Europske unije, rješavati pitanje prisutnosti pasa i mačaka u lovištu iz potpuno druge perspektive tretirajući ih kao živa bića koja, budući da nisu kriva za situacije u kojima se nalaze, ne mogu za njih niti odgovarati svojim životom. Važno je da država bude ta koja će sankcionirati nepoštovanje tih pravila putem naplate novčanih kazni vlasnicima ili lokalnim zajednicama, ovisno je li životinja mikročipirana ili nije. Smatramo da treba slijediti pozitivan primjer iz slovenskog zakonodavstva i zaštititi dosegnuti stupanj pravne i faktične zaštite životinja te ne raditi iznimke koje ga narušavaju, pogotovo jer za to ne postoji potreba ni opravdan razlog u suvremenom svijetu. Zastarjelu odredbu Zakona o lovstvu treba ostaviti u prošlosti te se okrenuti novim metodama zbrinjavanja napuštenih životinja i reguliranja njihove zaštite na cijelom području Republike Hrvatske, a ne samo izvan granica lovnih područja. Stoga podržavamo trenutačni prijedlog članka 46. i smatramo nužnim da ostane, a eventualno ga se može nadopuniti na način kako smo predložili. Nije prihvaćen već odgovoreno
782 Primorsko-goranska županija VIII. NADZOR, Članak 82. Članak 82. Stavak 1. Predlažemo dopuniti na način da se primjerak zapisnika lovnog inspektora uvijek dostavlja davatelju prava lova bez obzira jesu li utvrđene povrede zakona o lovstvu ili ne. Prihvaćen Primljeno na znanje.
783 Primorsko-goranska županija VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 74. Članak 74. Stavak 1. predlažemo skratiti vrijeme sa sedam na tri dana u kojem se oštećenici obraćaju lovoovlašteniku radi prijave štete od divljači te da se osim pisanim putem mogu obratiti i usmeno. Uvrstiti obvezu da je lovovlaštenik u roku od 24 sata od prijave oštećenika obvezan izvršiti očevid te zapisnik o očevidu dostaviti u roku 7 dana oštećeniku. Primljeno na znanje hvala na prijedlogu
784 Primorsko-goranska županija VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 73. Članak 73. – da li se pod „javnom površinom“ misli i na javnu cestu. Potrebno definirati pojam. Primljeno na znanje primljeno na znanje
785 Primorsko-goranska županija VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. Članak 71. Nedostaje stavak 3. Riječ „oštećenik“ ovdje zamijeniti vlasnik ili korisnik imovine jer dok šteta nije nastala nije oštećenik. Primljeno na znanje primljeno na znanje
786 Primorsko-goranska županija VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 70. Članak 70.stavak 3. iza riječi uzrok dodati „stradavanje u prometu“ Nije prihvaćen smatramo da je to nepotrebno
787 Primorsko-goranska županija VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 69. Članak 69. Stavak 3. Točka 1. Mišjenja smo da ne ispunjava namjenu. „Zabrana lova pojedine vrste divljači radi zaštite njezina brojnog stanja“ nije odgovarajuća mjera za sprečavanje štete od divljači koju ovaj članak propisuje. Članak 69. Stavak 3. Točka 2. Nejasno je kada se donosi dopuštenje za provedbu sanitarnog odstrijela, budući da je ista regulirana i člankom 56. (kad je lovište u zakupu ili kad nije). Predlažemo da se predloženo ovlaštenje uvrsti u članak 55. Za što je nadležno Ministarstvo. Članak 69. Stavak 3. Točka 3. nejasno je kada će i u kojim slučajevima rješenje o smanjenju brojnog stanja divljači donijeti nadležno tijelo županije, a kad će se postupiti ministar temeljem članka 56. Ovim prijedlogom moguće dolazi do preklapanja nadležnosti između ministra i župana. Prihvaćen Razmotrit će se primjedba.
788 Primorsko-goranska županija VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 65. Dodati stavak slijedećeg sadržaja: „Osobama koje su tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završile odgovarajući nastavni program iz lovstva, izdat će uvjerenje o položenom lovačkom ispitu pravna osoba koju za to ovlasti Ministarstvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
789 Primorsko-goranska županija VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 55. Predlažemo dodati i vuka. Članak 55.stavak 4. Predlažemo dopuniti na način da se primjerak rješenja iz staka 1. Točke 1.do 4. dostavljaju i davatelju prava lova. Prihvaćen Razmotrit će se komentar.
790 Primorsko-goranska županija VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. Članak 52. Stavak 3. Predlažemo dodati i vuka. Nije prihvaćen Odbija se prijedlog.
791 Primorsko-goranska županija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU, V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI U poglavlje V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI uvrstiti odredbe članka 56. Postojećeg Zakona i u Nacrt novog Zakona o lovstvu: (1) Sredstva za zaštitu bilja (biološka, kemijska i tehnička) smiju se upotrebljavati samo na način koji nije štetan za zdravlje divljači te na način kojim se ne ugrožava i ne onečišćava okoliš. (2) Pravna ili fizička osoba koja namjerava paliti strnište, kukuruzište, tršćake ili sl. dužna je o tome prije obavijestiti lovoovlaštenika najmanje 48 sati prije početka paljenja, radi poduzimanja preventivnih mjera za zaštitu divljači i/ili okoliša. (3) Poljoprivredni strojevi pri obavljanju radova na površinama na kojima se uzgaja i štiti divljač, moraju imati u funkciji uređaj za plašenje divljači. (4) Pravna ili fizička osoba koja upotrebljava sredstva za zaštitu bilja na nepropisan način, pali strništa, kukuruzišta ili tršćake ili upotrijebi stroj suprotno odredbama stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka, dužna je nadoknaditi štetu nastalu na divljači upotrebom tih sredstava, strojeva ili paljenjem. Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje, razmotrit će se.
792 Primorsko-goranska županija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU, V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI Članke 47. do 51. Odnosno odredbe koje se odnose na stručnu osobu za provedbu LGO i lovočuvarsku službu primjerenije je staviti u III. poglavlje „ PRAVO LOVA“. Predlažemo u potpunosti brisati odredbe članka 47. 48. 49. I 50 i 51. te zadržati odredbe članka 57. I 58. postojećeg Zakona o lovstvu. (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/6, 41,/16, 67/16) Smatramo da je neutemeljeno uvjetovati da stručna osoba za provedbu LGO treba imati status pravne ili fizičke osobe sa zaposlenim osobama odgovarajuće stručne sprema , a da se istovremeno u ovom Nacrtu odustalo od takvog uvjeta kad je u pitanju izrada lovnogospodarskih planova. Nadalje, predložene odredbe dodatno će financijski opteretiti lovoovlaštenike, a da se pri tome neće pridonijeti kvalitetnijem izvršavanju stručnih poslova u odnosu postojeći sustav. Stručna pravna ili fizička osoba će poslove obavljati na tržišnim principima i za očekivati je, obavljati stručne poslove u više lovišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, razmotrit će se.
793 Primorsko-goranska županija IV. LOVNOGOSPODARSKI PLAN, Članak 35. Članak 35. Stavak 1. brisati „i čini sastavni dio ugovora“ jer je nemoguće zadovoljiti propisani uvjet. Osim toga donesena lovnogospodarska osnova je irelevantna sve dok se ne odobri. Članak 35. Stavak 7. Predlažemo da svi članovi Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove zadovoljavaju uvjet završenog šumarskog, veterinarskog ili agronomskog fakulteta s položenim kolegijem iz lovstva, a ne kako je navedeno najmanje dva. Osim toga u Povjerenstvo osnovano od ministarstva treba biti imenovan predstavnik županije na čijem području se nalazi vlastito lovište odnosno istovjetno kako se to propisuje za zajednička lovišta. Nije prihvaćen Nažalost nismo shvatili u kojem je dijelu nemoguće zadovoljiti propisani uvjet. Naime jasan je rok za donošenje lovnogospodarske osnove. Stavkom 3. propisano je da lovoovlaštenik u zajedničkom lovištu donosi lovnogospodarsku osnovu za lovište na odobrenje nadležnom tijelu, a lovoovlaštenik u vlastitom lovištu Ministarstvu. Pod donošenjem se smatra izrada i predaja nadležnom tijelu na odobrenje. Naime sva tri člana moraju imati odgovarajuću stručnu spremu, probat ćemo detaljnije u konačnom prijedlogu urediti da i član imenovan od Ministarstva mora imati odgovarajuću stručnu spremu. Nadalje smatramo da je nepotrebno zakonodavno propisati da Povjerenstvo osnovano od ministarstva treba biti imenovan predstavnik županije na čijem području se nalazi vlastito lovište odnosno istovjetno kako se to propisuje za zajednička lovišta. Naime moramo uzeti u obzir da je ministarstvo drugostupanjsko tijelo koje provodi nadzor nad radom županija te na taj način ministarstvo sudjeluje u radu županije odnosu nadzoru provedbe ispitnog postupka i odobrenja lovnogospodarskih osnova.
794 Primorsko-goranska županija III. PRAVO LOVA, Članak 31. Navodi državna lovišta iz članka 10. Stavka 2., međutim članak 10 stavka 2. Propisuje zabranu ustanovljavanja lovišta te je stoga nejasno što predlagatelj propisuje. Pretpostavka je da se navodi pogrešan članak Prihvaćen Prihvaćeno na način "iz članka 11. stavka 6.".
795 Primorsko-goranska županija III. PRAVO LOVA, Članak 28. Članak 28. Stavak 1. Točka 2. Predlažemo da se od 30 % sredstava raspoređenih u Državni proračun pola tj. 15% raspoređuje i u Županijski proračun s obzirom da su predloženim nacrtom Zakona o lovstvu znatne obaveze i odgovornosti propisane izvršnom tijelu županije te da se iz navedenih sredstava financiraju mjere za sprečavanje šteta od divljači. Članak 28. Stavak 4. Alineja 5. Brisati te dodati 5.,6.i7. alineju iz prethodnog stavka 3. Tj da se iz 10 % sredstava s računa županija može financirati razvoj, opremanje i modernizaija informatičkog sustava u lovstvu, unapređenje i razvoj lovstva i unaprjeđenje lovnog gospodarenja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru koji ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Zakona.
796 Primorsko-goranska županija III. PRAVO LOVA, Članak 27. Propisuje da bez uplate sredstava naknade za pravo lova lov nije dopušten. Međutim za neispunjavanje te odredbe nije predviđena prekršajna sankcija. Nejasno je tko će i na koji način utvrditi da lov nije dopušten. Predlaže se definirati da do uplate sredstava lov nije dopušten. Prihvaćen Ugradit će se prekršajne odredbe.
797 Primorsko-goranska županija III. PRAVO LOVA, Članak 26. Predlaže se brisanje formulacije „općenito neuredno provodi“ radi nejasnog značenja odnosno izbjegavanja različitih interpretacija. Nije prihvaćen Pri procjeni svrsishodnosti i prikladnosti zadržavanja ugovornog odnosa s aspekta zaštite i unapređenja javnog interesa potrebno je uključiti sve elemente u provedbi ugovora, pa tako i jesu li sve obaveze ispunjene u roku i bez nedostataka. Pojam "neuredno" opće prihvaćen pojam i već po jezičnoj logici nije ga nužno posebno definirati.
798 Primorsko-goranska županija III. PRAVO LOVA, Članak 25. Navodi da zakup prava lova prestaje prestankom postojanja lovozakupnika što je u suprotnosti s člankom 18. Stavkom 4. Koji omogućuje prijenos prava lova, predlaže se korigirati. Nije prihvaćen Nije u suprotnosti jer prijenosom prava lova dotadašnji lovozakupnik ne mora prestati postojati kao pravna osoba.
799 Primorsko-goranska županija III. PRAVO LOVA, Članak 21. Predlaže se definirati umjesto „periodički“ u „najmanje jednom godišnje“. Nije prihvaćen Davatelj prava lova će ugovorom odlučiti hoće li taj period biti godišnje ili mjesečno.
800 Primorsko-goranska županija III. PRAVO LOVA, Članak 19. Predlaže se izbrisati „dok traje sigurnosna mjera“ i brisati negaciju ne. Novi prijedlog za 3. alineju glasi: - „kojoj nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja navedenog u članku 83.ovoga Zakona, odnosno dok nastupi rehabilitacija po sili zakona.“ - Alineja 4. Predlaže se brisati „do sada“ jer je termin nepreciznan i suvišan. Djelomično prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da „dok traje sigurnosna mjera“ mora ostati jer osuđene osobe nastupanjem rehabilitacije mogu stjecati sva prava osim onih koja su im ograničena sigurnosnom mjerom, dok se ostali prijedlozi prihvaćaju.
801 Primorsko-goranska županija III. PRAVO LOVA, Članak 18. Stavci 3. I 4. su u koliziji i omogućavaju pristranost kod odlučivanja o prijenosu prava lova na pravne sljednike. Predlaže se slijedeća formulacija: „Prijenos pravo lova na državnim i zajedničkim lovištima dopušten je samo na pravne slijednike uz prethodnu suglasnost davatelja prava lova.“ Nije prihvaćen Zakonom o obaveznim odnosima propisane su pretpostavke prijenosa ugovora na neku treću osobu, pa se izbacivanjem "trećih osoba" iz ovoga Nacrta, prijenos prava lova neće onemogućiti, ali neće biti uređeno na način da davatelj prava lova može odrediti uvjete prijenosa.
802 Primorsko-goranska županija II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. Predlažemo zadržati Stručnu komisiju za granice lovišta kako je propisano u aktualnom Zakonu o lovstvu s tim da ista broji 3 člana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
803 Primorsko-goranska županija I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. U sitnu divljač uvrštene su vrste: mačka divlja (Felis sivestris Schr.) i dabar (Castor fiber L.) iako su temeljem Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Prilog IV) svrstane u strogo zaštićene vrste. Analogno tome predlaže se uvrstiti i vuka (Canis lupus L.). U guske divlje pored glogovnjače i lisaste didati i divlju gusku (Anser anser) s obzirom da se ista navodi u lovnogospodarskim osnovama na području Primorsko-goranske županije. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da vuk,a ni divlja guska ne bi trebale biti divljač.
804 Primorsko-goranska županija I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Pojmove svrstati abecednim redom te uvrstiti i jasno definirati pojmove „javna površina“;“lovna površina“ i „nelovna površina“. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona nema obavezu slaganja pojmovnika abecednim redom. Predmetni pojmovi se ne koriste kroz tekst propisa.
805 Primorsko-goranska županija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu KLASA: 323-01/17-01/12 URBROJ:2170/1-08/7-17-3 Rijeka, 17. srpnja 2017. godine Predmet: KOMENTARI NA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU – javna rasprava Nacrtom Zakona uređuje se gospodarenje lovištem i divljači. Cilj ovoga Zakona je osigurati gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način i u obujmu kojim se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznolikost čime se postiže ispunjavanje gospodarske, turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore. U odnosu na predloženi tekst Nacrta Zakona, a temeljem otvorene javne rasprave koja traje do zaključno 23.srpnja 2017.g predlažemo slijedeće komentare odnosno izmjene i dopune: Članak 6. Pojmove svrstati abecednim redom te uvrstiti i jasno definirati pojmove „javna površina“;“lovna površina“ i „nelovna površina“. Članak 8. U sitnu divljač uvrštene su vrste: mačka divlja (Felis sivestris Schr.) i dabar (Castor fiber L.) iako su temeljem Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Prilog IV) svrstane u strogo zaštićene vrste. Analogno tome predlaže se uvrstiti i vuka (Canis lupus L.). U guske divlje pored glogovnjače i lisaste didati i divlju gusku (Anser anser) s obzirom da se ista navodi u lovnogospodarskim osnovama na području Primorsko-goranske županije. Članak 15. stavak 2. Predlažemo zadržati Stručnu komisiju za granice lovišta kako je propisano u aktualnom Zakonu o lovstvu s tim da ista broji 3 člana. Članak 18. Stavci 3. I 4. su u koliziji i omogućavaju pristranost kod odlučivanja o prijenosu prava lova na pravne sljednike. Predlaže se slijedeća formulacija: „Prijenos pravo lova na državnim i zajedničkim lovištima dopušten je samo na pravne slijednike uz prethodnu suglasnost davatelja prava lova.“ Članak 19. Stavak 1. alineja 3. Predlaže se izbrisati „dok traje sigurnosna mjera“ i brisati negaciju ne. Novi prijedlog za 3. alineju glasi: - „kojoj nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja navedenog u članku 83.ovoga Zakona, odnosno dok nastupi rehabilitacija po sili zakona.“ - Alineja 4. Predlaže se brisati „do sada“ jer je termin nepreciznan i suvišan. Članak 21. Stavak 4. Predlaže se definirati umjesto „periodički“ u „najmanje jednom godišnje“. Članak 25. Stavak 1. Alineja 3. Navodi da zakup prava lova prestaje prestankom postojanja lovozakupnika što je u suprotnosti s člankom 18. Stavkom 4. Koji omogućuje prijenos prava lova, predlaže se korigirati. Članak 26. stavak 2. točka 2. Predlaže se brisanje formulacije „općenito neuredno provodi“ radi nejasnog značenja odnosno izbjegavanja različitih interpretacija. Članak 27. stavak 3. Propisuje da bez uplate sredstava naknade za pravo lova lov nije dopušten. Međutim za neispunjavanje te odredbe nije predviđena prekršajna sankcija. Nejasno je tko će i na koji način utvrditi da lov nije dopušten. Predlaže se definirati da do uplate sredstava lov nije dopušten. Članak 28. Stavak 1. Točka 2. Predlažemo da se od 30 % sredstava raspoređenih u Državni proračun pola tj. 15% raspoređuje i u Županijski proračun s obzirom da su predloženim nacrtom Zakona o lovstvu znatne obaveze i odgovornosti propisane izvršnom tijelu županije te da se iz navedenih sredstava financiraju mjere za sprečavanje šteta od divljači. Članak 28. Stavak 4. Alineja 5. Brisati te dodati 5.,6.i7. alineju iz prethodnog stavka 3. Tj da se iz 10 % sredstava s računa županija može financirati razvoj, opremanje i modernizaija informatičkog sustava u lovstvu, unapređenje i razvoj lovstva i unaprjeđenje lovnog gospodarenja. Članak 31. Stavak 4. Navodi državna lovišta iz članka 10. Stavka 2., međutim članak 10 stavka 2. Propisuje zabranu ustanovljavanja lovišta te je stoga nejasno što predlagatelj propisuje. Pretpostavka je da se navodi pogrešan članak. Članak 35. Stavak 1. brisati „i čini sastavni dio ugovora“ jer je nemoguće zadovoljiti propisani uvjet. Osim toga donesena lovnogospodarska osnova je irelevantna sve dok se ne odobri. Članak 35. Stavak 7. Predlažemo da svi članovi Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove zadovoljavaju uvjet završenog šumarskog, veterinarskog ili agronomskog fakulteta s položenim kolegijem iz lovstva, a ne kako je navedeno najmanje dva. Osim toga u Povjerenstvo osnovano od ministarstva treba biti imenovan predstavnik županije na čijem području se nalazi vlastito lovište odnosno istovjetno kako se to propisuje za zajednička lovišta. Članke 47. do 51. Odnosno odredbe koje se odnose na stručnu osobu za provedbu LGO i lovočuvarsku službu primjerenije je staviti u III. poglavlje „ PRAVO LOVA“. Predlažemo u potpunosti brisati odredbe članka 47. 48. 49. I 50 i 51. te zadržati odredbe članka 57. I 58. postojećeg Zakona o lovstvu. (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/6, 41,/16, 67/16) Smatramo da je neutemeljeno uvjetovati da stručna osoba za provedbu LGO treba imati status pravne ili fizičke osobe sa zaposlenim osobama odgovarajuće stručne sprema , a da se istovremeno u ovom Nacrtu odustalo od takvog uvjeta kad je u pitanju izrada lovnogospodarskih planova. Nadalje, predložene odredbe dodatno će financijski opteretiti lovoovlaštenike, a da se pri tome neće pridonijeti kvalitetnijem izvršavanju stručnih poslova u odnosu postojeći sustav. Stručna pravna ili fizička osoba će poslove obavljati na tržišnim principima i za očekivati je, obavljati stručne poslove u više lovišta. U poglavlje V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI uvrstiti odredbe članka 56. Postojećeg Zakona i u Nacrt novog Zakona o lovstvu: (1) Sredstva za zaštitu bilja (biološka, kemijska i tehnička) smiju se upotrebljavati samo na način koji nije štetan za zdravlje divljači te na način kojim se ne ugrožava i ne onečišćava okoliš. (2) Pravna ili fizička osoba koja namjerava paliti strnište, kukuruzište, tršćake ili sl. dužna je o tome prije obavijestiti lovoovlaštenika najmanje 48 sati prije početka paljenja, radi poduzimanja preventivnih mjera za zaštitu divljači i/ili okoliša. (3) Poljoprivredni strojevi pri obavljanju radova na površinama na kojima se uzgaja i štiti divljač, moraju imati u funkciji uređaj za plašenje divljači. (4) Pravna ili fizička osoba koja upotrebljava sredstva za zaštitu bilja na nepropisan način, pali strništa, kukuruzišta ili tršćake ili upotrijebi stroj suprotno odredbama stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka, dužna je nadoknaditi štetu nastalu na divljači upotrebom tih sredstava, strojeva ili paljenjem. Članak 52. Stavak 3. Predlažemo dodati i vuka. Članak 55.stavak 4. Predlažemo dopuniti na način da se primjerak rješenja iz staka 1. Točke 1.do 4. dostavljaju i davatelju prava lova. Članak 65. Dodati stavak slijedećeg sadržaja: „Osobama koje su tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završile odgovarajući nastavni program iz lovstva, izdat će uvjerenje o položenom lovačkom ispitu pravna osoba koju za to ovlasti Ministarstvo. Članak 69. Stavak 3. Točka 1. Mišjenja smo da ne ispunjava namjenu. „Zabrana lova pojedine vrste divljači radi zaštite njezina brojnog stanja“ nije odgovarajuća mjera za sprečavanje štete od divljači koju ovaj članak propisuje. Članak 69. Stavak 3. Točka 2. Nejasno je kada se donosi dopuštenje za provedbu sanitarnog odstrijela, budući da je ista regulirana i člankom 56. (kad je lovište u zakupu ili kad nije). Predlažemo da se predloženo ovlaštenje uvrsti u članak 55. Za što je nadležno Ministarstvo. Članak 69. Stavak 3. Točka 3. nejasno je kada će i u kojim slučajevima rješenje o smanjenju brojnog stanja divljači donijeti nadležno tijelo županije, a kad će se postupiti ministar temeljem članka 56. Ovim prijedlogom moguće dolazi do preklapanja nadležnosti između ministra i župana. Članak 70.stavak 3. iza riječi uzrok dodati „stradavanje u prometu“ Članak 71. Nedostaje stavak 3. Riječ „oštećenik“ ovdje zamijeniti vlasnik ili korisnik imovine jer dok šteta nije nastala nije oštećenik. Članak 73. – da li se pod „javnom površinom“ misli i na javnu cestu. Potrebno definirati pojam. Članak 74. Stavak 1. predlažemo skratiti vrijeme sa sedam na tri dana u kojem se oštećenici obraćaju lovoovlašteniku radi prijave štete od divljači te da se osim pisanim putem mogu obratiti i usmeno. Uvrstiti obvezu da je lovovlaštenik u roku od 24 sata od prijave oštećenika obvezan izvršiti očevid te zapisnik o očevidu dostaviti u roku 7 dana oštećeniku. Članak 82. Stavak 1. Predlažemo dopuniti na način da se primjerak zapisnika lovnog inspektora uvijek dostavlja davatelju prava lova bez obzira jesu li utvrđene povrede zakona o lovstvu ili ne. Izradila: mr.sc.Blaženka Kulić dipl.ing., savjetnica za lovstvo i šumarstvo II PROČELNICA: Melita Raukar, dipl. oec. Nije prihvaćen Primorsko-goranska županija nije i ne može biti zainteresirana javnost te se na JLS ovo e- savjetovanje ne odnosi, a o čemu je bilo govora i na sastanku održanom u Vukovarsko-srijemskoj županiji kada je naglašeno da će JLS dobiti nacrt Zakona na posebno očitovanje budući da su i sami davatelji prava lova.
806 Rajko Valenčak VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Još jedan dobar zakon Ministarstva poljoprivrede da se zabrani lov na ptice i divljač lukom i strijelom. Podržavam zabranu. Treba zabraniti lov u svakom pogledu. Nismo barbari. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
807 Rajko Valenčak V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ne razumijem ljude koji imaju potrebu ubijati nedužne životinje i to još zvati sšportom. Nije prihvaćen već odgovoreno
808 Rankica Benc NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU, I. OPĆE ODREDBE Podržavam stav da se iz Prijedloga Nacrta Zakona izbaci odredba o uklanjanju pasa i macaka u lovistima te podrzavam prijedlog nadopune teksta istoga članka koja glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Pohvaljujem nadležno ministarstvo što je u članku 58 Nacrta Prijedloga predmetnoga zakona zabranilo lov lukom i strijelom. Predlažem da bude zabranjen i lov vatrenim oružjem koje ima dodatna tehnička pomagala, kao na primjer naprave za gledanje noću. Predlažem da izrijekom bude zabranjeno postavljanje čeka uz hranilišta za životinje odnosno uz posađene poljoprivredne kulture usred šume (što se često vidi u našim krajevima). Nadam se da će s vremenom lov nestati, jer se ljudi iz etičkih razloga neće htjeti njime baviti, a da će eventualno uklanjanje/sprječavanje kretanja životinja opasnih za ljude, imovinu i druga živa bića biti regulirano propisima o zaštiti životinja. Nije prihvaćen Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja. Optički ciljnici za noćni lov zabranjeni su člankom 58. ovoga Nacrta. Ostali prijedlozi su primljeni na znanje.
809 Renata Šimac VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam sve navedene oblike zabrana lova divljači. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
810 Renata Šimac V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Predlažem nadopunu Članka: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
811 Rina Slivar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvaljujem Ministarstvo zbog konačnog ukidanja mogućnosti ubijanja pasa i mačaka u lovištima i ostajanja na snazi zabrana lova lukom i strijelom! (zar je stvarno netko predložio ubijanje lukom i strijelom? pa što je s tim ljudima???) Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
812 Robert Međugorac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Lov, hajke, pucanje po nedužnim životinjama, uzgoj, iskorištavanje, trofeji i sve ostale grozne stvari koje rade naoružane ubojice tzv. "lovci", sve to mora pod hitno biti zabranjeno, ako nam je kao društvu imalo stalo do životinja i etičnog odnosa prema njima. Stoga predlažem ove izmijene: I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim Zakonom u potpunosti se zabranjuje uzgoj, lov i korištenje životinja općenito pa tako i onih koje su fizički i ovisnički slobodne (tzv. „divljači), ali nisu slobodne i pravno jer ih zakon još uvijek tretira kao stvari, vlasništvo i resurs, a ne kao svjesne i osjećajne individue. Također se u potpunosti zabranjuje i korištenje dijelova životinja. (2) U potpunosti se zabranjuju hajke i pucanje po šumi ili igdje drugdje te ubijanje svjesnih i osjećajnih životinja ljudskih ili ne-ljudskih bez obzira na to koji su motivi i razlozi agresora, tj. naoružanih ubojica tzv. „lovaca“. (3) Ovim zakonom automatski prestaju postojati i sva mjesta u RH koja bi se tretirala kao tzv. „lovišta“. (4) Ovim zakonom automatski se zabranjuju i sve lovačke organizacije te izdavanje dozvola za lov. (5) Ovim zakonom automatski se zabranjuju i svi studiji tzv. „Lovstva“ poput onih na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Veleučilišta u Karlovcu te Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. (6) Kao ljudska vrsta trebamo se u potpunosti razvlastiti nad drugim vrstama Zemljana i nad prirodom općenito te se prestati ponašati kao arogantni i bahati „gospodari“ jer se to gospodarenje pokazalo izuzetno pogubnim i štetnim za sve druge vrste pa tako i za nas. Članak 3. Sve životinje pa tako i one koje su slobodne fizički i ovisnički, ali ne i pravno (tzv. „divljač“), do sada nisu imale nikakvu zaštitu, a kamoli osobitu zaštitu RH, nego su tretirane od RH samo kao „dobro“ te će od sada zakonski biti tretirane kao svjesne i osjećajne individue čija temeljna prava; pravo na život, slobodu, tjelesnu cjelovitost i prirodno stanište, ljudi moraju poštivati. Ovim izmjenama svi ostali članci zakona postaju nevažeći. Ako želimo biti i malo pošteni prema životinjama, onda naprosto nije dovoljno da samo ostane zabranjeno loviti lukom i strijelom te da ubojice (lovci) ne smiju ubijati pse i mačke. Nisu psi i mačke jedine životinje prema kojima ljudi trebaju imati obzira, nego moramo biti obzirni i prema svim ostalim životinjama. Vrijeme je da okrenemo stranicu i učinimo svijet boljim mjestom za sve Zemljane. Nije prihvaćen Uvažavamo Vaše mišljenje, no moramo istaknuti da lovstvo nije moguće u potpunosti zabraniti Naime, divljač je dobro od interesa za republiku Hrvatsku i predstavlja obnovljivo prirodno bogadstvo. Zbog takvog određenja kao i značajaa koje ima u ekološkom, ekonomskom i sociološkom smislu, divljač se mora očuvati i unaprjeđivati. kako bi se osiguralo sve naprijed navedeno, lovstvo je potrebno kao gospodarska djelatnost koja obuhvaća uzgoj, zaštitu i pod određenim zakonom jasno definiranim uvjetima lov i korištenje divljači.
813 Robert Stepančić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 52. Viktor Šegrt je vrlo dobro primijetio problematiku u terminologiji iznesenu u ovom nacrtu prijedloga.slažem se sa svime navedenim u njegovom komentaru Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
814 Robertina Rimay - Kahler NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU, I. OPĆE ODREDBE Postovani, pohvaljujem Prijedlog Nacrta Zakona u clanku 46. iz kojega se izbacuje stetna odredba o uklanjanju pasa i macaka u lovistima te podrzavam prijedlog nadopune teksta istoga clanka koji su u stavku 3. formulirali Prijatelji zivotinja i koja glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Pohvaljujem nadlezno ministarstvo sto je u clanku 58 Nacrta Prijedloga predmetnoga zakona uvazilo misljenje vecine i zabranilo lov lukom i strijelom. Nadam se da ce takav, humaniji zakonski tekst biti usvojen. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
815 ronald pichler VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 59. Ne mora se biti članom HLS-a da bi se lovilo ali svi lovci članovi lovačkih udruga ili društava su članovi HLS-a preko županijskih lovačkih saveza jer to žele. Lovačka iskaznica HLS-a je samo dokaz da je osoba položila lovački ispit i stekla zvanje lovca (ne znači i da ste član HLS-a već se za članstvo HLS-a plaća posebno članarina, kao i članarina za županijski lovački savez te članarina za udrugu ili društvo), a iskaznica služi i kao dokaz MUP PU za dobivanje odobrenja za nabavu lovačkog oružja. Za pravo lova - lovljenja lovne divljači služi pisano odobrenje lovoovlaštenika, dakle osoba mora imati kada lovi radi kontrole lovne inspekcije, lovočuvarske službe ili policije lovačku iskaznicu, oružni list i pisano odobrenje lovoovlaštenika neovisno dali je član lovačke udruge ili samostalan lovac kada plaća lovoovlašteniku za lov i divljač koju ulovi - turistički lov. Lovac može biti samostalan ili može biti članom lovačke udruge ili društva, lovačka udruga ili društvo može i ne mora biti članicom županijskog lovačkog saveza i preko njega članicom HLS-a, a županijski lovački savez može i ne mora biti članicom HLS-a. HLS je dužan svakoj osobi s položenim lovačkim ispitom bez obzira na status članstva ili ne izdati lovačku iskaznicu. Nije prihvaćen E savjetovanje nije forum.
816 ronald pichler VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. Čini se da su formulacije u čl.72.st.6. na dobrom tragu da se onemogući manipulacija sudova u donošenju presuda uglavnom na teret lovačkih organizacija neovisno o stvarnim činjenicama koje su dovele do štete na divljači i vozilu. U postupku očevida nakon udesa često se izostavi ili manipulira s utvrđivanjem potrebnih činjenica i dokaza za utvrđivanje krivnje i to treba u ovom Zakonu stručnim i pametnim formulacijama onemogućiti, znači natjerati da se moraju izvršiti i utvrditi sve relevantne činjenice na mjestu udesa, iste unijeti u zapisnik i tako prezentirati tijekom sudskog postupka pa neće više biti gotovo stalne krivnje lovačkih organizacija te isplate velikih novčanih iznosa na ime naknade štete na vozilu. Primljeno na znanje primljeno na znanje
817 ronald pichler VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 59. Pravilnikom o stažiranju treba HLS urediti ovo pitanje da stažiranje bude obvezatno. Stažiranje budućeg lovca uz iskusnog mentora (barem 15 godina lovačkog staža) pomaže da uz teorijsko znanje budući lovac usvaja i praktična znanja i iskustva što se odražava na pravilan odnos prema prirodi i lovnoj divljači te u rukovanju s lovačkim oružjem. Uz to budući lovac upoznaje lovačku udrugu ili društvo i sve činidbe vezane za lovište i divljač kao i u lovačkoj organizaciji, a lovačka organizacija upoznaje budućeg lovca. Uz sigurnost u rukovanju oružjem stažiranje donosi i proširuje praktična znanja vezana uz rad lovačke udruge, upoznavanje lovišta, upoznavanje biologije divljači, upoznavanje s aktima lovačke udruge kao pravnim dijelom i lovnogospodarskom osnovom kao stručnim dijelom koji određuje rad i djelovanje lovačke udruge te razvija međuljudske odnose, što je sve skupa vrlo korisno. Na taj način dobivamo kvalitetnije kadrove u lovstvu, a time se i cijelo lovstvo podiže na viši nivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
818 ronald pichler VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 59. Čl.59. (5) HLS smije izdati lovačku iskaznicu osobi koja je odstažirala lovački pripravnički staž od najmanje jedne godine i položila lovački ispit. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
819 Ružica Vinčić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
820 Ružica Vinčić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Jako mi je drago što više neće biti dopušteno uklanjanje životinja iz lovišta koje su lovci tumačili kao dozvolu za ubijanje. Nije prihvaćen već odgovoreno
821 Sabina Milošević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Molim Vas, zaštitite one koji se ne mogu sami braniti. Neka i naša Zemlja bude moderna i neka svima ponosno da do znanja da brine o onima kojima treba pomoć. Zaštitite naše životinje. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
822 Samanta Stefanovski VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam činjenicu da ostaje zabranjen lov lukom i strijelom. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
823 Samanta Stefanovski V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam šta se konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo! Nije prihvaćen već odgovoreno
824 Sandra Buškulić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam svakako zabranu lova lukom i strijelom, nećemo se vraćati u srednji vijek. Pored toga trebalo bi strogo zabraniti ubijanje pasa i mačaka u lovištima bez obzira na okolnosti. Psi i mačke nisu divljač već nečiji kućni ljubimci koji ne znaju da su zalutali u lovište i nisu zato zaslužili da netko puca na njih i usmrti ih. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
825 Sandra Juričić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podrzavam u potpunosti, dosta je bilo da pojedinci bez ikakvog obrazovanja misle da su serifi i pucajuci u apsolutno sve.Koliko vidim u svojoj okolini svatko sa intelegencijom zlatne ribice moze postati lovac i predstavljat opasnost za zivotinje u ljude.Onda bar postrozimo zakon i uvedimo stroze kazne i zastitimo kucne ljubimce. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
826 Sandra Krizic Roban NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Komentar na čl. 46. Pohvalno je što je iz prijedloga uklonjena mogućnost ubijanja pasa i mačaka od strane lovaca (“uklanjanje”). Nužno je u potpunosti zabraniti lovcima ubijanje životinja koje su se našle na lovnom području - psi i mačke - i potrebno je inzistirati da ih se skloni i omogući njihovo zbrinjavanje u skloništima i trajno udomljavanje. Potrebnoje učiniti sve što je moguće da se lovce trajno educcira o pravima i zaštiti životinja, i postaviti nultu toleranciju u slučajevima njihova bespotrebnog i okrutnog ubijanja. U tu svrhu potrebno je prihvatiti prijedlog dodavanja stavka 3, koji glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Komentar na članak 58. Pohvalno je što je iz nacrta uklonjena mogućnost lova lukom i strijelom, zračnim te ostalim hladnim oružjem. I u ovom slučaju potrebno je posebno inzistirati na edukaciji lovaca, u svrhu njihova humanog i odgovornog ponašanja, bez ikakve tolerancije prema samovoljnim ubilačkim nagonima pojedinaca. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
827 Sandra Miletić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Svakako podržavam prijedlog novog zakona o lovstvu ; također smatram da bi trebalo zabraniti lov lukom i strijelom kao i lovni turizam. Široka je to i opsežna tema no bit svega je da smo previše napredovali da ne znamo i ne možemo drugačije. Plus, naš narod nije nikako pogodan da lovi jer ne zna to činiti iz potrebe; najčešće se to radi iz zabave. Ubojstvo iz zabave a ne potrebe za opstankom je sramotno. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Zabrana lova divljači lukom i strijelom već je propisana člankom 58. stavkom 1. točkom 8. Lovni turizam nije u nadležnosti ovoga Zakona.
828 Sanja Bašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Više puta mi se dogodilo dok sam šetala šumama(blizu sela) i brala određene biljke, da sam sretala lovce koji su lovili. Ne mogu vjerovati da im je dozvoljeno pucati iz vatrenog oružja toliko blizu sela i šumskih područja gdje ljudi često zalaze. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
829 Sanja Bašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Luk i strijela su zastarjela oružja i treba ih ukloniti. Svakako zabrana mačaka i pasa u lovištima, valjda je očito da to nisu divlje životinje. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
830 Sanja Jelić Županić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Generalno apeliram na predlagatelja, nadležni saborski odbor a potom na saborske zastupnike da se prilikom izrade i donošenja ovoga zakona vode interesom zaštite okoliša i humanim pristupom životinjama. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
831 Sanja Jelić Županić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. U članku 1. točka 2., pojas od 300 m je preuzak. 500 m minimalno, 700 m bolje. Točka 5., zabraniti noćni lov. Apsolutno podržavam točku 8. istoga članka. U članku 7. brisati točke 1. i 2. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
832 Sanja Jelić Županić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Molim apsolutnu zabranu ubijanja pasa i mačaka u kontekstu Zakona o lovstvu neovisno o udaljenosti od nastambe ili stada jer oni nisu na popisu divljači u skladu s ovim prijedlogom zakona. Nije prihvaćen već odgovoreno
833 Sanja Jelić Županić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. U ovom članku stavak 2. izmijeniti: - zabraniti ustanovljavanje lovišta na privatnom posjedu bez izričitog pismenog pristanka vlasnika posjeda - zabraniti ustanovljavanje lovišta u parkovima prirode - u točki 5. povećati zaštitni pojas na 1.000 m Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, izneseni prijedlozi su neprovedivi na terenu.
834 Sanja Jelić Županić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. S popisa treba maknuti: smeđi medvjed ( Ursus arctos L.) jazavac ( Meles meles L.) mačka divlja ( Felis silvestris Schr.) lasica mala ( Mustela nivalis L.) dabar ( Castor fiber L.) šljuke: – bena ( Scolopax rusticola L.) – kokošica ( Gallinago gallinago L.) guske divlje: – glogovnjača (Anser fabalis Latham .) – lisasta ( Anser albifrons Scopoli.) vrana siva ( Corvus corone cornix L.) vrana gačac ( Corvus frugilegus L.) svraka ( Pica pica L.) i reducirati popis pataka prema komentarima biologa i ekologa. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da te vrste moraju ostati divljač.
835 Sanja Jelić Županić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U stavku 1. što znači "divljači i njezinih dijelova"? Dijelova trupala divljači ili dijelova kao pojedinih životinja u krdu, jatu? Što god, zvuči odvratno, ali koja god intencija bila, svjesna toga da lov u našoj zemlji neće biti ukinut, pretpostavljam da bi mogla postojati formulacija koja djeluje manje kao da je riječ o strojevima, namještaju, nečemu što nikad nije ni bilo živo. Nije prihvaćen Kako su npr. organi dijelovi ljudskog tijela jednako tako postoje i dijelovi divljači kao općenit pojam za sastavnice određenog organizma.
836 sanja lalić valečić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Hvale je vrijedno da je Ministarstvo poljoprivrede uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom što je potrebno i provesti te osobno i cijela moja obitelj podržava: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
837 sanja lalić valečić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu i dobro je izbačena izrazito nepopularna i nehumana odredba o mogućnosti da lovci „uklanjaju” pse i mačke u lovištima, što su oni u praksi tumačili i provodili kao ubijanje pasa i mačaka. Također, Kazneni zakon od 2013. godine uvodi odredbu o mučenju i ubijanju životinja kao kaznenom djelu, s propisanom zatvorskom kaznom. Krajnje je vrijeme da se Zakon o lovstvu uskladi sa spomenutim zakonima i da pritom za lovce vrijede jednake zakonske odredbe u postupanju prema psima i mačkama kao i za sve ostale. Ako se smatra potrebnim dopuniti članak 46., radi boljeg razumijevanja i provedbe Zakona, tada predlažemo dodavanje stavka 3. kako smo formulirali. Vjerujemo da se svi slažu da je pri donošenju novog Zakona o lovstvu cilj poboljšati ga, a ne produbljivati pravne praznine i proširivati područje samovolje. Stoga su prijedlozi pojedinih lovaca da se ovim zakonom pse i mačke smatra „napuštenim štetočinama u lovištu” i da se lovcima omogući odstrijeljivanje pasa i mačaka u lovištu krajnje nehumani, primitivni i etički neprihvatljivi u državi koja ima jasno propisano zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te donosi, uz sveopću podršku, i zabranu ubijanja napuštenih životinja u skloništima. Također su i protuzakoniti jer Zakon o zaštiti životinja i Kazneni zakon sankcioniraju ubijanje pasa i mačaka novčanom i zatvorskom kaznom. Tako je nedavno prvi put u Hrvatskoj lovac osuđen zbog pucanja u psa, i to temeljem Kaznenog zakona. Nije prihvaćen Hvala na komentaru. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja. Ističemo da, kad bi se vlasnici pasa i mačaka pridržavali odredbi drugih zakona te svoje kućne ljubimce ne bi puštali da se slobodno kreću površinama na kojima im nije mjesto kao što je npr. okoliš divljih životinja, odredba uklanjanja pasa i mačaka koji čine štetu u lovištima ne bi bila potrebna ni u sadašnjem Zakonu
838 Sanja Pejčić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvalno je da je lov lukom i strijelom zabranjen. Oni kojima je ovakvo gađanje zanimljivo mogu to činiti kroz sport. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
839 Sanja Pejčić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Psi i mačke koji se zateknu u lovištu nisu divljač nego životinje koje treba zbrinuti. Ionako je dovoljno strašno da uopće postoje životinje koje se nalaze u toj kategoriji. Nije prihvaćen već odgovoreno
840 Sanja Potlimbrzović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU, I. OPĆE ODREDBE Podržavam stav da se iz Prijedloga Nacrta Zakona izbaci odredba o uklanjanju pasa i macaka u lovistima te podrzavam prijedlog nadopune teksta istoga članka koja glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Pohvaljujem nadležno ministarstvo što je u članku 58 Nacrta Prijedloga predmetnoga zakona zabranilo lov lukom i strijelom. Predlažem da bude zabranjen i lov vatrenim oružjem koje ima dodatna tehnička pomagala, kao na primjer naprave za gledanje noću. Predlažem da izrijekom bude zabranjeno postavljanje čeka uz hranilišta za životinje odnosno uz posađene poljoprivredne kulture usred šume (što se često vidi u našim krajevima). Nadam se da će s vremenom lov nestati, jer se ljudi iz etičkih razloga neće htjeti njime baviti, a da će eventualno uklanjanje/sprječavanje kretanja životinja opasnih za ljude, imovinu i druga živa bića biti regulirano propisima o zaštiti životinja. Koliko sam samo maca izgubila na selu pored sume, jer su one otisle u lov , pa na kraju bile ulovljene od lovaca... Nije prihvaćen Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja. Optički ciljnici za noćni lov zabranjeni su člankom 58. ovoga Nacrta. Ostali prijedlozi su primljeni na znanje.
841 Sanja Potlimbrzović V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Svaka čast Ministarstvu poljoprivrede na ovakvoj odluci, da se napokon ukida mogućost ubijanja pasa i mačaka u lovištima što je odavno trebalo biti zabranjeno! Primljeno na znanje primljeno na znanje
842 Sanja Potlimbrzović VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. podržavamo članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Zabrana lova lukom i strijelom važna je i zbog zaštite divljači od inozemnih lovaca, koji su u svojim državama poubijali sve što se moglo Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
843 Sara Bakota VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Ne podržavam: "Dopušteno je: loviti puha velikog na tradicionalan način puholovkom (škrinjica)." Podržavam: "Zabranjeno je: zamkama, stupicama, klopkama, mrežama, živim i umjetnim mamcima ili vapcima, upotrebom pomoćnih sredstava u lovu (magnetofona, gramofona, reflektora i sličnih zvučnih i/ili svjetlećih sredstava, zrcala i drugih zasljepljujućih naprava), ljepljivim sredstvima ili hranom u koju je stavljeno omamljujuće sredstvo ili otrov. Svako držanje navedenih sredstava izvan stambenog objekta, a unutar lovišta smatra se lovom; loviti divljač lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja." Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
844 Sara Bakota V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Psi i mačke zatečeni na području lovišta nisu za odstrjel već se trebaju tretirati kao napuštene/izgubljene životinje. Treba osigurati postupanje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
845 Sara Lacmanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvaljujem Ministarstvo zato što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima i zato što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
846 Sara Matić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 15. PROTIV uvođenja vuka na listu divljači, PROTIV davanja zemlje na upotrebu lovcima bez pristanka Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
847 Sara Matić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. ZA zabranu ubijanja pasa i mačaka u lovištoma Nije prihvaćen već odgovoreno
848 Sara Matić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. ZA zabranu lova lukom i strijelom (čl. 58.) Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
849 Saša Grbić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Članak 46. iz kojega je konačno izbačena prastara odredba o mogućnosti da lovci „uklanjaju” pse i mačke u lovištima, što su oni u praksi provodili ubijajući ih. Svi, pa i lovci, prema psima i mačkama u lovištima moraju postupati kao prema napuštenim ili izgubljenim životinjama koje treba zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Pohvaljujem članak 58.čime u Zakonu ostaje zabrana lova lukom i strijelom koji je s razlogom oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati jer je to ništa drugo doli sadistička debilana kao i lov općenito. Trebalo bi ozakoniti lov lovca na druge lovce pa nek frustrirani pijani primitivci uživaju do kraja. Nije prihvaćen već odgovoreno
850 Saša Kuhar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Poptuno podržavam Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
851 Saša Prprović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Sve pohvale za prijedlog zakona koji onemogućava odstranjivanje ( ubijanje ) pasa i mačaka i zabranu upotrebe luka i strijele. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
852 saša radić III. PRAVO LOVA, Članak 28. Članak 28. Smatram da bi se od naknade za pravo lova s jednim malim postotkom trebala financirat utočišta za divlje životinje. Jer o stradalim, ozljeđenim i mladunčadi bez majki se ne brinu lovoovlaštenici nego udruge ( poput AWAP divlje životinje). S obzirom da su to zaljubljenici i volonteri smatram da njihov rad treba poduprijeti na taj način ! Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet Nacrta. Predmetno je regulirano drugim zakonskim i podzakonskim aktima.
853 saša radić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam ovaj članak ! Primljeno na znanje primljeno na znanje
854 saša radić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Članak 6. 22. naselje – stalna naseobina, bez obzira na veličinu, gdje je stupanj izgrađenosti prostora takav da onemogućava prirodnu migraciju krupne divljači Mislim da je najvažnije dodati da i ograđene okućnice spadaju pod naselja i da se 300 metara od naselja ne može smatrati od kuće nego od kraja ograde okućnice. Primljeno na znanje Predlagatelj zakona smatra da je ovo trenutačno najbolja definicija.
855 saša radić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Mislim da termin lovišta zahtjeva puno precizniju definiciju! Jer meni osobno nije normalno da su moje livade, pašnjaci i obradive površine nečije lovište! Mislim da bi svi vlasnici privatnih parcela trebali dati suglasnost da se na njihovoj imovini proglasi lovište. 1. lovište – određena površina zemljišta koje je zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova Nije prihvaćen U pojmovniku je navedena opća definicija, dok je detaljnije razrađeno člankom 11. ovoga Nacrta.
856 saša radić II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Članak 10. 5. na javnim cestama i drugim javnim površinama uključujući i zaštitni pojas 300 m od ruba naselja u nizini i prigorju te 200 m u brdsko-planinskim područjima Zanima me što čini rub naselja? Zadnja kuća? ili kraj njezinog dvorišta? i koja je definicija dvorišta? Da li je to kuća sa ograđenom okućnicom? Da li to znači da se lovci na do 300 metara od ruba naselja ( znači od ruba pa dok ne odu 300 metara dalje) ne smiju niti kretati s psima i puškama po poljoprivrednim površinama?Već samo po javnim cestama( što bi malo smisla !)? Ili slobodno hodaju ljudima ispred kuća s puštenim psima i naoružani ? Primljeno na znanje Definicija naselja, dvorišta, zadnje kuće i dijela ostalog što navodite ...nije regulirano ovim Zakonom.
857 saša radić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 72. Članak 72. (2) Lovoovlaštenik ne odgovara za štetu nastalu na dobrima koja nisu uklonjena najkasnije mjesec dana od proteka agrotehničkog roka za berbu ili žetvu uroda. - Mislim da je privatno vlasništvo svetinja i kao što oštećenici (poljoprivrednici ) se ne petljaju u rad lovoovlaštenika tako i Zakon ne bi trebao njima davati uporište da procjenjuju kada je netko trebao obaviti berbu ili žetvu ( kišne godine , ....) Moji proizvodi na mojim površinama su moje vlasništvo i samo moja briga! Pogotovo ako nisam u sustavu poticaja ! Nije prihvaćen ovime se ne rješava briga oko vašeg vlasništva već odgovornost za štetu. Tko svojim ponašanjem uzrokuje nastanak štete nema pravo na naknadu.
858 saša radić VII. ŠTETE I NAKNADA ŠTETE, Članak 71. Ukoliko je Lovoovlaštenik (LD) vlasnik divljači onda on u maniri dobrog gospodara mora kontrolirati svoju divljač i spriječiti ju da čini štetu. Nije normalno da Lovoovlaštenik ostvaruje korist a od oštečenika ( poljoprivrednika) se očekuje da ograđuje svoje parcele , ciljano čuva svoje parcele ( provodi neprospavane noći i valjda uzima godišnji odmor ?) Nije prihvaćen Ulovljena, ranjena i uginula divljač te njezini dijelovi pripadaju lovoovlašteniku, a na površini na kojoj je zabranjeno ustanovljavanje lovišta korisniku nelovne površine. Dakle, ulovljena, ranjena i uginula divljač, ne ranije.
859 segor garber V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Lov lukom i strijelom s razlogom je zabranjen i nadam se da će tako i ostati, jednostavno nije etički korektno, kao ni lov kao sport uopće. Ako se životinju treba ubiti, to je radi prehrane, dakle naša dužnost kao "superironog" bića čovjeka je tu smrt učiniti što blažom i bezbolnijom. Podržavam i pohvaljujem Ministarstvo vezano uz članak 46! Zalažem se i da s zatečenim životinjama u lovištu obavezno treba postupati sukladno Zakonu o zašiti životinja. Predlažem i da se ovom članku doda i stavak: "Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja.", kako bi se spriječilo krvožedne lovce da nekažnjeno ubijaju napuštene ili izgubljene pse i mačke. Nije prihvaćen već odgovoreno
860 Sergio Barnaba V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. (3) U lovištu smiju biti psi tartufari, pod nadzorom tartufara. Obrazloženje: U tijeku je donošenje „Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta“ koji će napokon regulirati kalendar sakupljanja svih vrsta tartufa na području RH. Pas tartufar u pravilu ne ganja niti uznemirava divljač, tako da ne predstavlja nikakvu opasnost za divljač ni u vrijeme lovostaja. Primljeno na znanje primljeno na znanje
861 Silvia Bukovac Gašević V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Dokazano je kako mačke i psi nisu ugroza za bioraznolikost, već su to ljudi. Podržavam zabranu "uklanjanja" (što lovci čitaju - ubijanje) mačaka i pasa iz lovišta. Nadam se kako ćemo napokon izaći iz srednjeg vijeka. Naravno, moja očekivanja se kreću u smjeru smanjenja broja lovačkih domova i potpore lovstvu (iz poreza, pa tako i iz mojeg džepa!), jer ne želim sudjelovati u potpori besmislenog ubijanja životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
862 Silvija Križanec I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Članak 1 (2) : izbaciti turističku. Kao turistička zemlja ne možemo se ponosit ubijanjem životinja. Što je u ubijanju lijepo i humano ?! Nije prihvaćen Izbacivanjem pojma "turistička funkcija" iz ovoga članka Zakona ne izbacuje se lovstvo iz turističke ponude. Predmetno je uređeno propisima u turizmu.
863 Silvija Križanec II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 11. Pozdravljam odluku da lovište ne može biti manje od 1000ha. Za otoke trebaju vrijediti ista pravila kao i za kopnena područja-lovište ne manje od 1000ha. Treba izbaciti mogućnost spajanja više otoka da bi se dobilo traženih 1000ha. Zbog nedorečenosti i moguće zlouporabe trebalo bi iz članka izbaciti "..(6) Iznimno od odredbe članka 10. stavka 2. točke 2. i 3. ovoga Zakona, uzgajalište divljači može se ustanoviti na vlastitim površinama ribnjaka s obalnim zemljištem, rasadnicima, pašnjacima te voćnim i loznim nasadima..." Primljeno na znanje Primljeno na znanje
864 Silvija Križanec I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. U izradi lista životinja koje se smiju loviti trebaju biti uvršteni i znanstvenici koji ih proučavaju te bilježe njihov broj jer nažalost neke vrste su pred izumiranjem a neki ljudi bi ih poubijali jer su im štetočine. Na humaniji način treba riješiti problem ako koja vrsa nanosi štetu poljoprivrednicima ili stočarima. Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
865 Silvija Križanec II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 14. Nedopustivo ustanovljavati lovišta na privatnom zemljištu bez pristanka vlasnika zemljišta. Primljeno na znanje Odgovoreno u prethodnim očitovanjima na komentare.
866 Silvija Križanec VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam i pohvaljujem članak 58. stavak 1. točke 3, 4, 5, 6, 7, 8. iz razloga što smatram da npr.luk i strijela, zamke i slične naprave samo nanose patnju i bol a životinje ne smjele patiti i umirati polako u agoniji te mi ljudi moramo sve učiniti da spriječimo mučenje bilokojeg živog bića. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
867 Silvija Križanec V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Pohvale što je iz izbačeno da se psi i mačke zatečeni u lovištu mogu uklanjati pa su ih neki lovci ubili. Predlažem da se dopuni te da se napuštene ili vlasničke pse, mačke, i druge treba prijaviti veterinarskoj ilio nekoj drugoj službi te jačati komunikaciju svih po ovom pitanju a ne da jadne žitotinje stradaju i pate zbog neodgovornih vlasnika. Smatram da je udaljenost 300m od nastambe vlasnika premala te bi trebala biti barem tri puta veća, jer neodgovorni ljudi odvezu psa s autom i izbace po par kilometara dalje od kuće. Nije prihvaćen već odgovoreno
868 Siniša Crnojević VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Dopuna navedenog članka: 1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.To i piše!!?
869 Siniša Crnojević V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nema smisla ubijati pse ili mačke zato što zalutaju ili ih netko stavi u to područje. Nije prihvaćen već odgovoreno
870 Sklonište Dumovec VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavamo ostanak zabrane lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja i jednako tako podržavamo sve ostale načine zabrane lova! Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
871 Sklonište Dumovec V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavamo izmjenu članka koji je dosad regulirao poteškoće s izgubljenim i pronađenim kućnim ljubimcima, a koji su bivali pronađeni unutar granica lovišta. Kako smo godinama svjedoci „uklanjanja“ zalutalih kućnih ljubimaca u neko od lovišta tako da bi bili ubijeni čak i u blizini vlasnika u šetnji (što samo pokazuje neodgovornost kao i veliku opasnost takvog ponašanja i prema ljudima kao i prema životinjama) tako smatramo da psi i mačke koji se mogu pronaći izgubljeni i/ili zalutali u lovište, imaju pravo i prema Zakonu o zaštiti životinja, a kao napuštene ili izgubljene životinje, biti smješteni u sklonište za nezbrinute životinje. Sklonište ne samo da će im potražiti vlasnika već će se i sam vlasnik javiti u sklonište tražeći izgubljenu životinju. U slučaju da takvu životinju nitko ne traži ona se dalje udomljuje prema svim civilizacijskim i humanim dosezima našeg društva. U navedeni članak trebali bi dodati i odredbu o postupanju prema napuštenim životinjama prema odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen već odgovoreno
872 Snježana Črnjević VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstamam hladnog oružja. Ali, jednako tako treba zabraniti lov puholovkom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
873 Snježana Črnjević VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 54. Treba propisati kad su dopuštene ove izvanredne mjere, odnosno kada inspektor može donijeti ovu odluku, ovisno o stanju divljači, u čemu bi trebao sudjelovati i veterinar. Nakon usmene suglasnosti, pismena bi trebala biti u kraćem roku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
874 Snježana Črnjević II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 12. Potrebno je nadopuniti stavak (4), lovište treba biti jasno označeno, građani koji se nalaze u blizini moraju vidjet gdje počinje lovište. Time bi se izbjeglo da ljude koji šeću prirodom dočkuju lovci i prijete im oružjem, posebno ljudima koji sa sobom imaju pse, pa čak i kad su ti psi uredno vezani na lajnama. Primljeno na znanje Granice svakog lovišta jasno su označene tablama te se na taj način javnosti daje informacija gdje se nalazi koje lovište.
875 Snježana Črnjević I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Podržavam argumentirane prijedloge i obrazloženja Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, Udruge BIOM, Udruge za zaštitu divljih životinja AWAP, dr. sc. Irene Petak i drugih stručnjaka da se mnoge od vrsta nabrojanih na popisu lovne divljači brišu s tog popisa te da se na popis ne uvode nove vrste. Nije prihvaćen Iznosi svoj stav prema iznesenim komentarima i ne predlaže nikakave zakonske prijedloge.
876 Snježana Črnjević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Ne podržavam nikaka lov, a posebno ne podržavam da se naša zemlja kao poželjna turistička destinacija promovira nečim što se naziva "lovni turizam". Ničeg turističkog nema u ubijanju nedužnih životinja. Podržavam članak 46. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu koji izbacuje odredbu o mogućnosti da lovci „uklanjaju” pse i mačke u lovištima, što je u praksi značilo da su lovci ubijali pse i mačke. Ujedno pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede koje je izbacilo ovu spornu pdredbu. Zakon o zaštiti životinja propisuje što treba napraviti u slučaju pronalaska izgubljene životinje. Ako taj Zakon vrijedi za sve građane RH, ne vidim razloga da isti Zakon ne vrijedi i za lovce. Osim toga, ubijanje pasa i mačaka je kazneno djelo, za koje je propisana i kazna zatvora. Podržavam i članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji kaže da je zabranjeno loviti divljač lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Pri ovakvom načinu lova najčešće dolazi do ranjavanja i sakaćenja, a životinja nakon toga ugiba sporo i u agoniji. Ovakav način lova bio bi iživljavanje nad jadnim životinjama i nema nikakvog opravdanja. Protivim se Čl. 14. st. 8, koji govori da "ako vlasnik zemljišta ne podnese zahtjev za ustanovljenje privatnog lovišta u roku iz stavka 2. ovoga članka, njegove površine će se pripojiti lovištima u skladu s odredbama ovoga Zakona". Nedopustivo je da privatno zemljište postaje lovište bez pristanka vlasnika zemljišta. Ova odredba u suprotnosti je i s Ustavom RH, s obzirom da zadire u privatno vlasništvo. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
877 Snježana Graff Gyugecz VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Najispravnije bi bilo potpuno zabraniti lov, ali pohvala barem za ovaj mali napredak i zabranu lova sredstvima i načinima po svim točkama iz članka 58 Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
878 Snježana Hodko NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam ukidanje odredbe koja dozvoljava ubijanje pasa i mačaka u lovištima i zabranu lova lukom i strijelom, te molim da se prihvati prijedlog Prijatelja životinja da se nadopuni članak sa: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
879 Snježana Petković VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
880 Snježana Petković V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam i smatram nužnim da ostane trenutačni prijedlog članka 46. Nije prihvaćen već odgovoreno
881 Snježana Sandić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom i strijelom. Nedopustivo je da se životinje love na taj način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
882 Snježana Sandić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Podržavam i zahvaljujem što se u Zakonu u lovstvu ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka jer je to nedopustivo. Napuštene i izgubljene životinje nisu krive zbog nebrige svojih vlasnika i treba ih zaštiti od iživljavanja i ubijanja frustriranih individua. Nije prihvaćen već odgovoreno
883 Sonja Kireta VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Hvala još jednom Ministarstvu poljoprivrede što sluša građene i poštuje većinsko mišljenje javnosti, te što u Članku 58. stavku 1. točki 8. ostaje zabrana lova lukom i strijelom. Lov lukom i strijelom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati, ne želimo povratak u srednjovjekovno vrijeme , to je etički nazadna praksa koja uzrokuje stradavanje, patnje, bol i sakaćenje životinja i kao takva mora i dalje ostati zabranjena. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
884 Sonja Kireta V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Zahvaljujem se Ministarstvo poljoprivrede što se u Zakonu o lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo, okrutno i barbarski, i totalno suludo. Nažalost, životinje se ne mogu same zaštititi od od samovolje i ubilačkog nagona i monstruoznosti pojedinaca, te vas molim da ih vi zaštitite kao živa bića i date ima šansu da budu zbrinute i sklonjene na sigurno. Nije prihvaćen već odgovoreno
885 Sonja Papeš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Posebna pohvala člancima 46. i 58. kojima se zabranjuje uklanjanje mačaka i pasa u lovištima te lov lukom i strijelom. Posebno pohvaljujem članak 58. podržavajući činjenicu da ostaje zabranjen lov lukom i strijelom. Hvala vam što ćete se i ovaj put zauzeti za životinje. Primljeno na znanje Hvala na komentarima.
886 Spomenka Bratanić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Pohvaljujem Ministarstvo poljoprivrede što je uvažilo većinsko mišljenje javnosti i što u članku 58. stavku 1. točki 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu ostaje zabrana lova lukom i strijelom, kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovorno, ponavljajući komentar.
887 Spomenka Bratanić V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Problem koji me muči je stradavanje nedužnih životinja koje se nađu u lovištu budući da su pojedini lovci termin "uklanjanje" pasa i mačaka interpretirali kao ubijanje pa su do sada stradale mnoge nedužne životinje koje su imale svoje skrbnike, kao i napuštene koje su zalutale u sklonište. Pohvaljujem što je u novom Nacrtu prijedloga Zakona izbačena ta nehumana odredba i predlažem, ako ga je potrebno nadopuniti, da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo i potrebno je napuštene i izgubljene pse i mačke u lovištima zaštiti od samovolje i ubilačkog nagona pojedinaca! Nije prihvaćen već odgovoreno
888 Stela Cavrić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU, I. OPĆE ODREDBE Podržavam članak 46 uz nadopunu Prijatelja životinja: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Podržavam i članak 58. kojim se zabranjuje lov životinja lukom i strijelom. U 21. stoljeću, kada to nije čovjeku nužna potreba i način preživljavanja, lov ne može imati turističku i rekreativnu funkciju kako je rečeno u članku 1. Naša zemlja ima mnogo drugih atributa na kojima treba temeljiti svoju turističku ponudu. A pojedinci koji smatraju da je to sport neka samo imaju na umu da u sportu obje strane znaju da sudjeluju. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
889 Stela Rakas NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam članak 46. nacrta prijedloga Zakona o lovstvu i pohvaljujem što je izbačen termin „uklanjanje” pasa i mačaka u lovištima, što su nerijetko lovci tumačili i provodili kao odstrijel, odnosno ubijanje pasa i mačaka koje zateknu u šumi ili polju definiranom kao lovno područje. Takvo je tumačenje odredbe u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti životinja i Kaznenim zakonom koji sankcioniraju ubijanje pasa i mačaka novčanom i zatvorskom kaznom. Upravo temeljem Kaznenog zakona, nedavno je prvi put u Hrvatskoj lovac osuđen zbog pucanja u psa. Lovci su stoga obvezni, ukoliko u lovnom području opaze mačku ili psa bez nadzora, dužni postupati kao bilo koji nalaznik napuštene ili izgubljene životinje, odnosno, sukladno Zakonu o zaštiti životinja, koji propisuje postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama (hvatanje, vraćanje vlasniku ili smještaj u sklonište) i kojim je predviđena novčana kazna za vlasnika psa u iznosu od 7.000 - 15.000 kn. (čl. 89. st. 3.). Ukoliko se radi o psu nepoznatog vlasničkog statusa, isti se smješta u sklonište, koje je svaka lokalna samouprava dužna osigurati. Stoga podržavam prijedlog udruga Prijatelji Životinja da se članku 46. doda stavak 3. i da glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Po komentarima većine lovaca ovdje, gdje zastupaju i traže da im se omogući Zakonom da pucaju u mačku ili psa koje zateknu u lovištu (osim naravno svojih radnih lovačkih pasa) jasno se vidi koliko je uistinu njihov nagon za ubijanjem svega što se kreće izražen i opasan. Tvrdnje pojedinih lovaca o ugroženosti divljači od strane pasa lutalica (koji to nisu, jer pojam lutalice kod nas kao takav ne postoji, radi se o napuštenim ili izgubljenim životinjama, koje u većini slučajeva, osim ako se ne radi o obučenim lovačkim psima, nemaju znanje niti nagon da si love hranu kako bi preživjeli, a to dokazuje njihovo fizičko stanje u trenutku kada ih se pronađe), dokazuju manjak empatije prema životinjama i općenito. Također podržavam članak 58. stavak 1. točku 8. Nacrta Prijedloga Zakona o lovstvu, koji glasi: (1) Zabranjeno je loviti divljač: 8. lukom i strijelom, samostrijelom, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja Lov lukom i strijelom s razlogom je oduvijek zabranjen u Hrvatskoj i tako treba i ostati. Stoga ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o lovstvu ispravno zabranjuje lov lukom i strijelom kao etički nazadne prakse koja uzrokuje velik broj ranjenih i osakaćenih životinja. Zabrana lova lukom i strijelom važna je i zbog zaštite divljači od inozemnih lovaca, koji su u svojim državama poubijali sve što se moglo. Nije prihvaćen Hvala na komentarima. Predmetno je regulirano propisima o zaštiti životinja.
890 STRIBOR EREGA II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA IPOVRŠINE NA KOJIMA SE NE USTANOVLJAVAJU LOVIŠTA, Članak 10. Smatram da bi zaštitni pojas morao biti širi od samo 300metara od ruba naselja u nizini jer u ovom obliku predstavlja potencijalnu opasnost i za ljude i domaće životinje. Kao što je spomenuto u jednom komentaru, metak putuje puno dalje, rub naselja često nije jasno definiran a zakon ne bi trebao biti toliko namijenjen savjesnim lovcima već onima koji su nesavjesni i koji svjesno traže rupe u zakonu za samovoljno ponašanje. Primljeno na znanje Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
891 STRIBOR EREGA VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Podržavam zabranu lova lukom, strijelom i samostrijelom. Ne samo da takvu praksu smatram nepotrebno okrutnom već je smatram i potencijalno opasnom za ljude. Kao dugogodišnji planinar, znao sam se naći u situacijama gdje lovci vrše okruživanje i lov na divljač usred planinarskih staza, a kada bi to radili sa lukom i strijelom i sličnim oružjem, postojale bi puno veće šanse da ih i ljudi koji bi mogli biti slučajno ugroženi sa lovom ne uoče na vrijeme ili čuju njihovu prisutnost te se mogu pokušati udaljiti na vrijeme. O tome koliko to negativno može utjecati na širenje krivolova neću niti govoriti. Hvala Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Već odgovoreno.
892 STRIBOR EREGA V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Želio bih pohvaliti Ministarstvo što se u Zakonu u lovstvu ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje pasa i mačaka u lovištima je nedopustivo. Kao dugogodišnji planinar koji prolazi više ucrtanih i neucrtanih puteva, nikada nisam vidio niti pse niti mačke koji bi radili bilo kakvu štetu lovištima ili divljim životinjama, ali sam više puta vidio i čuo za lovce koji su spremni koristiti svaki izgovor kako bi odstrijelili sve što se miče. Većina ih nije takva, ali smatram da treba zaustaviti ove druge a i da treba zaštititi pse i mačke od neodgovornog ponašanja. Hvala Nije prihvaćen već odgovoreno
893 Sunčana Kapov NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Sramotno je "divljač" smatrati dobrom RH. Životinje (pogotovo divlje) nemaju državljanstvo i ne poznaju granice. Stoga, svako raspolaganje njiohovim životima je utakmica najdužeg ... Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
894 Suzana Bahlen NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Pohvaljujem Ministarstvo zato što se u Zakonu u lovstvu konačno ukida mogućnost ubijanja pasa i mačaka u lovištima i zato što ostaje na snazi zabrana lova lukom i strijelom! Primljeno na znanje Hvala na komentaru.
895 suzana strunjak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Podržavam Ministarstvo poljoprivrede koje predlaže u članku 46 zabranu ubijanja pasa i mačaka u lovištima. Ubijanje životinja je nehumano. Naročito mace kao kućni ljubimci ne mogu znati što je lovište i koliko je 300 metara od kuće, što nedaje za pravo lovcima da ih ubiju. Podržavam Ministarstvo poljoprivrede koje traži zabranu lova lukom i strijelom ( članak 58.) kao posebno okrutno i nehumano. Strunjak Suzana, dipl.defektolog Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
896 Suzana Tonković V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Brojne građane već dugo muči stradavanje pasa i mačaka od strane lovaca koji su u Zakonu o lovstvu termin „uklanjanje” pasa i mačaka koji se nađu u lovištu slobodno interpretirali kao „ubijanje” te su dosad stradale mnoge životinje koje su imale svoje skrbnike, kao i one napuštene koje su zalutale u lovište. Stoga je za pohvalu da je ovim Nacrtom Prijedloga Zakona izbačena ta izrazito nepopularna i nehumana odredba te za podržati trenutačni prijedlog članka 46.: (2) Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno od stada. No kako pojedini lovci lobiraju za ozakonjenje odstrjela pasa i mačaka u lovištima nije na omet predložiti i da se ovaj članak nadopuni zbog boljeg razumijevanja i provedbe Zakona, i izmijeni dodavanjem stavka 3. i da taj stavak glasi: (3) Psi i mačke zatečeni na području lovišta smatraju se napuštenim ili izgubljenim životinjama i nalaznici su ih dužni zbrinuti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Također zabrana lova lukom i strijelm za pohvalni korak . Nije prihvaćen već odgovoreno
897 Suzana Vadlja I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Veliki vranac nikako na popis lovne divljaci,vrsta je pred izumiranjem zbog dozvole lova!!!!! Prihvaćen Veliki vranac nije ni predložen kao divljač.
898 Suzana Vadlja VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 58. Tražim zabranu lova lukom i strijelom , te zabranu korištenja puholovki u lovu na puha. Nije prihvaćen Baš dobro da ste se dali svoje mišljenje. Hvala.
899 Suzana Vadlja V. UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI, Članak 46. Tražim zabranu ubijanja pasa i mačaka u lovištima Nije prihvaćen već odgovoreno
900 Suzana Vadlja I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Maknite s popisa Lovne divljači medvjede,divlje mačke,lasice,dabrove,sve vrste vrana, sve vrste guski , te određene patke. Nije prihvaćen Predlagatelj zakona smatra da te vrste moraju ostati divljač.
901 Šime Validžić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Čak i kad bi se broj pripadnika neke starosjedilačke (autohtone) vrste namnožio do te mjere da čine štetu poljoprivredi, treba koristiti druge mjere, kao što je ograđivanje usjeva i/ili izvora vode i/ili preseljenja a ne ubijanja pripadnika te vrste. Spreman sam kroz cijenu hrane i/ili putem poreza pokriti štete na poljoprivredi jer planet Zemlja pripada svim vrstama a ne samo ljudima. Nije prihvaćen Ovi komentari nemaju obilježja primjedbe.
902 Šime Validžić VI. LOV I KORIŠTENJE DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA, Članak 67. Treba zabraniti trgovinu mesom i drugim proizvodima životinja (i biljaka) koje su ulovljene (odnosno uzete) iz prirodnih ekosustava. Treba zabraniti uvoz mesa egzotičnih životinja kao što su krokodil, noj, zebra, bizon, klokan i slično (i tropskog drveta) jer se tom trgovinom brojne vrste dovode u opasnost od izumiranja i pruža loš primjer afričkim i azijskim državama. Nije prihvaćen Primjedba predstavlja osobni stav pojedinca.
903 Šime Validžić I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Treba zabraniti ubijanje svih starosjedilačkih (autohtonih) životinja Hrvatske, kao što su vukovi, medvjedi, jeleni, srne, zečevi i razne vrste ptica (da ih ne nabrajam ovdje jer su o njima pisali drugi u svojim komentarima). Starosjedilački prirodni predatori će držati broj jelena, srna, zečeva i sličnih životinja u ravnoteži. Za razliku od ljudskih lovaca, prirodni predatori ulove najslabije jelene, srne, zečeve i slično i vrše pozitivnu genetičku selekciju. Starosjedilački biljojedi će spriječiti pretjerani rast trave i raslinja, a to će znatno smanjiti broj i veličinu požara. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe.
904 Šime Validžić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O LOVSTVU Lov i lovni turizam treba preoblikovati u ekološki turizam. Sve veći broj ljudi prihvaća stav da životinje ne postoje samo da ih ljudi ubijaju nego one imaju pravo na život i opstanak. Što je rasprostranjenije tržište za meso ulovljenih životinja to je jednostavnije krivolovcima prodati ilegalno meso jer ono se teško može razlikovati od legalnoga. Čak i ako je lov održiv što se tiče brojnog stanja životinja, on je ipak okrutan. Veliki broj životinja pretrpi ozljede od metka i ne umre brzo niti bezbolno. Njihovim proganjanjem se uznemiruju preživjele jedinke i razara im se zajednica. Odstrelom trofejnih primjeraka se vrši negativna selekcija. U lovu često 'slučajno' stradavaju ugrožene vrste, pa i ljudi. Hrvatska je poželjno turističko odredište upravo zbog očuvane prirode i životinja. Također, Hrvatska ima neke od boljih zakona o zaštiti životinja u svijetu i jedna je od prvih država u svijetu koja je zabranila uzgoj životinja za krzno, držanja dupina u zatočeništvu, korištenje divljih životinja u cirkuskim predstavama i testiranje (ne-medicinskih) proizvoda na životinjama. Umjesto proizvoda i turizma koji se temelje na ubijanju životinja, treba ciljati na ekološki osviještene potrošače i turiste. Često se događa da je potražnja za mesnim i ribljim jelima u restoranima mala dok, istodobno, vegani teško mogu doći do odgovarajućih obroka za vrijeme putovanja. Oni su često iz viših slojeva društva i natprosječni potrošači. Iako lovački turist donosi veću zaradu od običnog turista, njih je ipak oko jedan posto od ukupnog broja turista. Ta zarada ne može zamijeniti onu koja se može izgubiti ako veliki broj ekološko svjesnih turista izbjegava mjesto koje je na glasu po ubijanju životinjskog svijeta. U ekološkom turizmu su veliki potencijali ali i prilika za upoznavanje s prirodom i životinjama koje neće biti poslužene na tanjuru ili pokazane kao trofeji nego živjeti svoje živote. Ne treba subvencionira