Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem (dimometara)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE PRAVILNIK O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE ODREĐUJE ZAMUĆENOST ISPUŠNIH PLINOVA KOMPRESIJSKIH MOTORA SA SAMOZAPALJENJEM (DIMOMETARA) Centar za vozila Hrvatske d.d. predlaže u nazivu Pravilnika i cijelom tekstu Pravilnika riječi „uređaj kojim se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem“ zamijeniti riječima „uređaj kojim se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem“. OBRAZLOŽENJE: Radi se o terminološkom usklađivanju u duhu hrvatskog jezika. Članak 3. Pravilnika predlažemo izmijeniti na način da glasi: „Ovaj Pravilnik se primjenjuje na dimometre koji su, za provedbu mjerenja iz članka 2. ovog Pravilnika, namijenjeni za tehnički pregled motornih vozila. Dimometri koji su u uporabi u stanicama za tehnički pregled vozila moraju imati valjanu ovjernu oznaku.“ OBRAZLOŽENJE: Mjeriteljske i tehničke zahtjeve potrebno je ograničiti na uređaje kojima se obavljaju zakonom propisana ispitivanja, kao što je ispitivanje ispušnih plinova dizelskih motora kao sastavnog dijela obveznog redovnog tehničkog pregleda vozila. U Dodatku I, točka 4. Prvo, redovno i izvanredno ovjeravanja, u stavku 2. predlažemo brisati riječi „a sva ostala mjerna oprema mora biti ovjerena ili umjerena“. OBRAZLOŽENJE: Zahtjevi za etalone definirani su u čl. 32 Zakona o mjeriteljstvu, pa ih nije potrebno opet definirati u podzakonskom aktu. U Dodatku II, točka 1. Provjera ispravnosti, u podtočki 1.1. predlažemo brisati riječi „(ispitivanje kvalitete)“. Podtočku 1.3. predlažemo izmijeniti na način da glasi: „1.3. za mjerno-tehničko ispitivanje koristi se ova oprema: 1.3.1. Etalon neprozirnosti 1.3.2. Kontrolni uređaj za mjerenje broja okretaja motora. Izmjerena vrijednost broja okretaja motora pomoću uređaja za mjerenje broja okretaja ne smije odstupati za više od ±10% od vrijednosti broja okretaja motora izmjerene s pomoću kontrolnog uređaja.“ OBRAZLOŽENJE: Ad1) Pogrešna upotreba pojma ispitivanja kvalitete. Ad 2) Nije potrebno definirati opremu s kojom se umjeravaju etaloni neprozirnosti. Ad 3) Granice dopuštenih pogrešaka već su definirane u Tablici 1, pa ih nije potrebno ponovno navoditi. Djelomično prihvaćen Prihvaćaju se svi komentari osim: a) prijedloga za članak 3. Ne prihvaća se prijedlog za članak 3. da se „namijenjeni za pregled i stručno održavanje motornih vozila koja se upotrebljavaju“ zamijeni s „namijenjeni za tehnički pregled motornih vozila“. Razlog - S ciljem usklađivanja s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), dodatak XII ostaje predloženi izričaj „namijenjeni za pregled i stručno održavanje motornih vozila koja se upotrebljavaju“. b) prijedloga u Dodatku I, točka 4. Prvo, redovno i izvanredno ovjeravanja, u stavku 2. Ne prihvaća se prijedlog brisanja riječi „a sva ostala mjerna oprema mora biti ovjerena ili umjerena“. Razlog - Prihvaćamo činjenicu da je isto definirano Zakonom o mjeriteljstvu međutim smatramo da je ovo važno te nije zgorega da bude definirano i podzakonskim aktom.