Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o voznom redu u željezničkom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Izvadak iz voznog reda za putnike, Članak 21. Stavak 2. bi trebao glasiti: (2) Izvadak iz voznog reda za putnike ističe upravitelj kolodvora, na peronu ili službenoj zgradi odnosno na nekom drugom prikladnom mjestu koje je vidljivo putnicima. Željeznički prijevoznik kontrolira dostupnost izvatka iz voznog reda u kolodvoru te u slučaju nedostatka istog izrađuje bilješku koju dostavlja upravitelju kolodvora s nazivom kolodvora, kratkim opisom zapažanja, datumom i vremenom uočavanja nedostataka i potpisom izvršnog radnika koji je bilješku izradio. Obrazloženje: Umjesto izraza „operator uslužnog objekta“ treba koristiti izraz „upravitelj kolodvora“ u skladu s Uredbom (EZ) br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu i prijedlogom Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu koji je u postupku donošenja. Treba napomenuti da je prema Uredbi 1371/2007 informacije o putovanju, a koje uključuju i vozni red, dužan pružati željeznički prijevoznik i prodavač karata koji nudi sklapanje ugovora o prijevozu u ime jednog ili više željezničkih prijevoznika. Ova informacija se pruža na zahtjev putnika. Ovim pravilnikom se ne oslobađa željezničkog prijevoznika ni prodavača karata od ove obaveze. Stoga je nametanje obaveze upravitelju kolodvora da ističe izvatke iz voznog reda u kolodvorima dodatna obaveza koja nije predviđena Uredbom 1371/2007. Ovo se posebno odnosi na obavezu isticanja izvadaka u stajalištima na koje se Uredba uopće ne odnosi. Upravitelj kolodvora će učiniti sve da izvatke iz voznog reda istakne i u stajalištima u kojima za to postoje tehničke mogućnosti, no ne pristaje na nametanje ove obaveze za sva stajališta. Uredba Komisije (EU) br. 454/2011 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom telematskih aplikacija za putnički promet transeuropskog željezničkog sustava vezano uz postupanje u pogledu pružanja podataka na području kolodvora propisuje da upravitelj kolodvora pruža potrošaču podatke o vožnji vlakova unutar područja kolodvora i to samo ako je došlo do obnove, veće nadogradnje ili nove ugradnje glasovnih najava i/ili sustava za prikaz. U pogledu informacija o polasku vlakova, upravitelji željezničkih kolodvora na željezničkim kolodvorima pružaju podatke, između ostalog, o predviđenom vremenu polaska. Ova obaveza primjenjuje se barem u pogledu kolodvora na kojima se zaustavljaju vlakovi koji voze u međunarodnom prometu. Dakle, niti prema Uredbi 454/2011 ne postoji obaveza upravitelja kolodvora da istakne izvode iz voznog reda već da daje informacije o predviđenom vremenu polaska putem glasovnih najava ili sustava za prikaz i samo ako je došlo do obnove, veće nadogradnje ili nove ugradnje glasovnih najava i/ili sustava za prikaz. Treba napomenuti da se ovdje ne misli na puko davanje informacija o voznom redu već na davanje informacija o stvarnom vremenu polaska. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Izvadak iz voznog reda za putnike ističe operator uslužnog objekta na mjestu koje je vidljivo putnicima u kolodvorima i stajalištima na kojima postoje tehnički uvjeti. Operator uslužnog objekta u kolodvorima i stajalištima dužan je u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu Pravilnika osigurati tehničke uvjete za provedbu odredaba članka 21. stavka 2. Pravilnika.
2 ante ukić Izvadak iz voznog reda za putnike, Članak 21. -članak 21. stavak 2. brisati tekst Željeznički prijevoznik kontrolira dostupnost izvatka iz voznog reda u službenom mjestu ....( do kraja ) Obrazloženje: nije definiran koji izvršni radni ( iz rasprave znam da se aludiralo na konduktera ) prvenstveno posao konduktera je sigurnost putnika i komercijalni pregled karata.U većini službenih mjesta izvod iz voznog reda istaknut je u čekaonici i vestibilu ( što bi kondukter prije službe trebao kontrolirati da li je u nekoj čekaonici istaknut vozni red ) Smatram da ako je Pravilnik pod ingerencijom resornog ministarstva da je ono nadležno ( ili neko drugo tijelo ) za kontrolu da li se poštuju pojedine odredbe Pravilnika, a ne željeznički prijevoznik Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U članku 21. stavku 2. Pravilnika obrisana je riječ izvršni i ostavljena je mogućnost da i drugi radnici mogu kontrolirati dostupnost izvatka iz voznog reda za putnike u službenom mjestu.
3 Ured pučke pravobraniteljice II. VOZNI RED, Članak 4. Ponukani raspravom o ljudskim pravima u ruralnim područjima u Hrvatskom saboru u prosincu 2015. godine, kako bismo identificirali izazove s kojima se stanovnici ovih područja svakodnevno susreću, 2016. započeli smo obilaziti područja županija kako bi u neposrednom kontaktu s čelnicima regionalnih i lokalnih jedinica, predstavnicima OCD-a, LAG-ova i građanima više doznali o problemima koji ih muče. Jedan od njih je i prometna povezanost javnim prijevozom ruralnih područja s urbanim središtima, a time i s uslugama ustanova koje su stanovnicima ruralnih područja dostupne samo u gradovima. Uočeno je kako smanjenje broja korisnika javnog prijevoza dovodi do ukidanja linija ili smanjenja njihovog broja te povećanja cijene prijevoza, što otežava život na selu te izravno dovodi do povećanja nezaposlenosti. Ovaj problem postaje izraženiji s krajem školske godine, kada se ukida većina ili sve autobusne linije koje ruralna naselja povezuju s gradskim središtima, pa je za očekivati da će uslijed depopulacije postati još veći. Primjerice, u Općini Čaglin, a takvih je primjera zasigurno više, vozni red vlakova ne odgovara potrebama stanovnika pa ih rijetko koriste. Iako je Općina HŽ-u dostavila mišljenje o voznim linijama, ono nije uvaženo te vlak kreće prerano da bi itko njime putovao. HŽ, s druge strane, ukazuje kako su unatoč ekonomskoj neisplativosti na toj dionici uvedena „dva para putničkih vlakova“, kojima se prevozi najviše 10 putnika dnevno te da uvođenje novih vlakova nije moguće, jer ostvareni prihod u vrlo maloj mjeri pokriva troškove. Upravo zbog ovakvih situacija smatramo kako bi se prilikom izrade voznih redova trebao iznaći model koji bi u što većoj mjeri uvažavao potrebe stanovništva, odnosno mišljenja jedinica lokalne samouprave, pogotovo vezano uz vrijeme i učestalost prometovanja putničkog prijevoza. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba nije predmet ovog Pravilnika. Ovaj Pravilnik, sukladno članku 1. Pravilnika, određuje način izrade i sadržaj voznog reda, postupak objavljivanja ukupnog voznog reda i isticanje izvoda iz voznog reda za putnike. Navedena primjedba odnosi se na poslovne odluke željezničkog putničkog prijevoznika o uvođenju vlakova za prijevoz putnika na određenim relacijama, a uvažavajući potrebe na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Prijedlog će se uputiti tvrtci HŽ Putnički prijevoz d.o.o. na daljnje razmatranje.
4 ante ukić Izvadak iz voznog reda za putnike, Članak 21. -Članak 12. stavak 8. u cijelosti brisati Obrazloženje:smatram da operatoru uslužnog objekta izvadak iz voznog reda predstavlja sastavni dio ponude tog objekta, operator izvod iz voznog reda ističe na vidno mjesto radi svojih korisnika koji koriste usluge u tom objektu. Pošto željeznički prijevoznik već plaća naknadu za korištenje usluga koje se pružaju u uslužnim objektima ne vidim razloga da se plaća i tiskanje izvoda iz voznog reda. također smatram da ovoj odredbi nije mjesto u Pravilniku o voznom redu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba se odnosi na članak 12. stavak 8. Pravilnika, a ne na članak 21. stavak 8. Pravilnika pod koji je ista unesena u elektronički obrazac. Člankom 12. stavkom 1. Pravilnika definirano je da upravitelj infrastrukture izrađuje, izdaje i objavljuje materijale voznog reda, dok se stavkom 8. istog članka nastojalo ostaviti mogućnost da upravitelj infrastrukture podnositelju zahtjeva naplati tiskanje izvadaka iz voznog reda za putnike s obzirom da informacije iz navedenih izvadaka služe putnicima podnositelja zahtjeva (željezničkih prijevoznika). Odluku o naplati i cijeni tiskanja upravitelj infrastrukture i podnositelj zahtjeva (željeznički prijevoznik) trebaju donijeti dogovorom (ugovorom ili sl.).