Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.4.Dodatne informacije uz projektni prijedlog Prijedlog izmjena u tablici Važni indikativni vremenski rokovi: - Izmjena Rok za podnošenje upita za pojašnjenjima – kontinuirano do 30.06.2019. - Izmjena Rok za davanja pojašnjenja – kontinuirano do 23.04.2019. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Rokovi će biti prilagođeni.
2 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Iz točke 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, evidentno je da su potpore koje se dodjeljuju u okviru ovog poziva primarno odnose na ulaganje u imovinu poduzeća. Također, iz točke 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta, jasno je da su poduzetnici korisnici dužni osigurati trajnost projekta i projektnih rezultata minimalno tri godine od završnog plaćanja. Kako bi korisnici osigurali postizanje rezultata svojih projekata, predlažemo uključivanje trošak osiguranja nabavljene ili izgrađene imovne u naveden popis prihvatljivih troškova, i to za relevantno razdoblje provedbe projekt i cjelokupno razdoblje trajnosti projekta od tri godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Razmotrit će se.
3 IC consulting 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica 4. Poduzeća s obzirom na udio kapitala/glasačkih prava "Prijavitelj mora u trenutku prijave imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Petrinje"- s obzirom na pokazani interes od strane poduzeća koja žele zaposliti ljude u Petrinji i potaknuti gospodarski rast, predlažem da navedeni kriterij ostane isti te da se omogući prijava i novoosnovanim poduzećima te poduzećima s novo otvorenim podružnicama u Petrinji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Belona d.o.o.      NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU PETRINJI Molim vas da nam dodatno pojasnite dio teksta iz Nacrt-a uputa za prijavitelje za otvorene pozive na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u gradu Petrinji vezan za uvjete koji su traženi za voditelja projekta kao dio projektnog tima gdje se u nacrtu teksta kaže: “s najmanje jednom godinom iskustva u vođenju projekata“ ili vas molimo da, ukoliko iz bilo kojeg razloga nije moguće odgovoriti na slijedeća pitanja, ova pitanja, ako smatrate da mogu biti od pomoći, upotrijebite kao sugestije prilikom pisanja konačnog teksta Javnog poziva da bi eventualno pomogle prijaviteljima da lakše odrede tko može, a tko ne biti upraviteljem projekta. 1) kako odrediti da netko ima 1 godinu iskustva u vođenju projekta u smislu vremenske kategorije, da li trebamo, odmah pri apliciranju projekta, priložiti odgovarajući dokument (koji ?) ili trebamo imati u pripravi određene reference kao dokaz da je naš potencijalni voditelj radio na odgovarajućim poslovima traženo vrijeme ako se to bude eventualno naknadno tražilo 2) da li je riječ o projektima koji su isključivo vezani za vođenje projekata koji proizlaze iz korištenja sredstava iz Sporazuma o partnerstvu između RH i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a ili je riječ i o vođenju drugih projekta (kojih ?), a ako se misli i na druge vrste projekata, navedite na koje se projekte misli ili priložite određen spisak primjera da lakše procjenimo da li naš potencijalni kandidat odgovara traženom 3) da li voditelj projekta treba imati određen certifikat ili školu ili minimalnu razinu stručne spreme kao neophodan uvjet za vršenje tih poslova i ako treba što točno od toga treba (molimo da to preciznije odredite) ili ako to nije uvjet već je isključivo riječ o iskustu u određenim vrstama poslova molimo vas da to izričito iskažete 4) da li potencijalni voditelj projekta mora biti osoba koja je sama vodila te poslove ili može biti i osoba koja je bila zamjenik ili pripravnik minimalno 1 godinu glavnom voditelju koji ispunjava tražene uvjete 5) s obzirom ne vrlo širok raspon koji pokriva termin „vođenje projekata“ u cilju njegova suženja i lakše primjene pitamo da li se osoba koja je radila kao nadzorni inženjer koji nadzire radove na gradilištu, osoba koja vodi pripremu ili održavanje poslova u većim firmama, koordinator 1 ili 2, osoba koja je radila na organizaciji ili na koordinaciji poslova u većim firmama, stručnjak sigurnosti u radu, svi navedeni uz iskustvo od jedne godine u tim poslovima, mogu u smislu teksta iz Nacrta poziva smatrati osobama koja ispunjava tražene uvjete ili možete izdvojiti jednu ili više kategorija iz ponuđenog ili dodati koju drugu, nespomenutu kategoriju, uz eventualno dodatno pojašnjenje za pojedinu kategoriju, ako to smatrate uputnim Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Tekst će biti prilagođen kako bi uvjeti bili jasniji.
5 Key consulting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.3. Kriteriji za isključenje Molim Vas da na sljedećem primjeru pojasnite primjenu kriterija za isključenje koji se odnose dodatno samo na regionalne potpore. Ukoliko se prijavitelj bavi trgovinom na malo tada on neće biti prihvatljiv prijavitelj za ostvarenje regionalne potpore, ali će biti prihvatljiv za ostvarenje de minimis potpore jer je djelatnost trgovine na veliko i malo navedena kao kriterij za isključenje samo u slučaju regionalnih potpora? Isto tako u slučaju da prijavitelj ima negativan EBITDA, i dalje je prihvatljiv prijavitelj za ostvarenje de minimis potpore? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ograničenja koja ste opisali odnose se samo na regionalne potpore, što ne spriječava potencijalnog prijavitelja da se prijavi na deminimis potporu ukoliko odgovara prihvatljivosti u svim drugim kriterijima.
6 Key consulting d.o.o. 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Možete li pojasniti da li je nabava teretnih vozila prihvatljiv trošak? Kao prihvatljivi troškovi navedena su samo radna vozila - u koje prema definiciji Zakona o sigurnosti prometa na cestama spadaju bilo koji teretni automobili ili priključna vozila na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova na način da se na vozilu ne može prevoziti nikakav drugi teret. Pod neprihvatljivim troškovima navedena su jedino vozila za upravljanje projektom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sukladno članku 13. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, regionalne potpore se ne mogu dodijeliti u sektoru prometa. Nadalje, sukladno članku 2., sektor prometa, odnosno sektor prijevoza je definiran kao zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu infrastruktura zračnih luka); točnije „sektor prijevoza” znači sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev. 2: (a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi službu, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport; (b) oznaka NACE 50: Vodeni prijevoz; (c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz, isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz. Iz tog razloga vozila koja mogu biti upotrebljena u sektoru prijevoza nisu prihvatljiv trošak. Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013, de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
7 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta U ranijim komentarima naglašen je nedostatak kapaciteta lokalnih MSP-ova za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta, te se očekuje kako će većina koristiti vanjske usluge za navedene aktivnosti. Ova vrsta usluga će predstavljati znatan početni trošak lokalnim poduzetnicima zbog kojeg će neki i odustati od prijave kvalitetnog projekta. Kako bi se pak smanjile moguće malverzacije u cijenama ovih usluga, iste je potrebno determinirati na određeni iznos ili postotak od ukupne vrijednosti projekta. Ovi troškovi, kao i troškovi povezani s tehničkom dokumentacijom projekta, nastaju prije podnošenja projektne prijave, stoga je njihova prihvatljivost retroaktivna. Prijedlozi izmjena : - Prihvatljive troškove za regionalne potpore proširiti s: troškovi marketinga i promocije proizvoda i usluga, edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, revizija projekta, troškovi informiranja i vidljivosti, upravljanje projektom, promicanje horizontalnih načela, - Kategorija prihvatljivih troškova za Marketing i promociju proizvoda i usluga izmijeniti tako da se brišu troškovi transporta, putni troškovi i troškovi smještaja povezani s nastupom na sajmovima te se dodaju troškovi izrade svih vrsta promidžbenih materijala, mrežnih stranica i slično. - Izmjena teksta Napomene zbog izmjena u prihvatljivosti troškova marketinga i promocije proizvoda kao i savjetodavnih usluga, kako slijedi: Napomena: Troškove vezane uz marketing i promociju proizvoda i usluga kao i troškove savjetodavnih usluga neophodnih za projekt (za upravljanje projektom, za reviziju projekta) prijavitelj može potraživati u sveukupnom maksimalnom iznosu do 30% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Kao prihvatljivi troškovi u okviru Poziva predvidjet će se troškovi pripreme prijave na Poziv. Prilagoditi će se odredbe Poziva u odnosu na maksimalne postotke sufinanciranja troškova usluga neophodnih za provedbu projekta kao i maksimalne postotke sufinanciranja troškova vezanih uz marketing i promociju proizvoda i usluga te troškova vezanih uz informiranje i vidljivost. U okviru regionalnih potpora nije moguće predvidjeti predložene troškove kao prihvatljive u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 koja jasno definira koji troškovi su prihvatljivi u okviru koje vrste potpora. Međutim navedeni troškovi prihvatljivi su u okviru de minimis potpora te prijavitelj u skladu s uvjetima poziva u okviru istog projektnog prijedloga može potraživati kombinaciju regionalne potpore i de minimis potpore. Troškova vezano uz marketing i promociju proizvoda i usluga korigirati će se u skladu s prijedlogom.
8 Poslovne zone Petrinja d.o.o.      NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU PETRINJI 1. Predlažemo da se kao kriterij za isključenje iz točke 2.3. izbaci stavak 5. te da poduzetnici iz sektora primarne poljoprivredne proizvodnje budu prihvatljivi prijavitelji, razlog tomu je taj što na području grada imamo velik broj OPG-a koji nemaju velik broj bodova pri javljanju na mjere Ruralnog razvoja zbog čega im je jako teško unaprijediti proizvodnju. 2. Molimo da se poveća iznos najviše vrijednosti Potpora male vrijednosti sa 500.000,00 na 1.500.000,00 kuna, iz razloga što je s jedna strane ograničen broj potpora po prijavitelju na jednu, dok s druge strane postoje prijavitelji kojima nije dovoljan iznos naveden kao najviša vrijednost u ovom trenutku odnosno 500.000,00 kuna. 3. Vezano uz točku 2.5. molimo da se izmijeni kriterij povezan sa provedbenim kapacitetima na način da se npr. ili dozvole konzultantske usluge za potrebe provedbe ili da se prilagodi kriterij povezan sa iskustvom voditelja projekta na način da je uvjet određeni broj godina radnog iskustva općenito umjesto iskustva u provedbi projekata, budući da će se ukoliko se taj kriterij ne izmjeni velik dio bespovratnih sredstava morati umjesto u razvoj poslovanja potrošiti na administrativne kapacitete 4. Molimo vas da uzmete u obzir, ukoliko je to moguće, kupnju rabljenih strojeva, npr. starih do 5 godina, u nekim proizvodnim djelatnostima npr. obrada drva 5. Molimo dodati u prihvatljive troškove: kupnja vozila u svrhu obavljanja djelatnosti 6. Molimo dodati u prihvatljive troškove: sitni inventar 7. Molimo dodati u prihvatljive troškove: izrada projektne prijave (savjetodavne usluge) 8. Molimo dodati i druge metode isplate, trenutno je navedena samo metoda nadoknade 9. Predlažemo da se produlji trajanje otvorenog poziva do kraja 2020 odnosno do iskorištenja sredstava, te molimo da se na svim mjestima u tekstu na kojima se navodi trajanje poziva navedu i datum i napomena do iskorištenja sredstava 10. Molimo da navedete kako su prihvatljivi i start-upovi Djelomično prihvaćen 1. ODBIJEN: Sukladno Članku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, Uredba se ne primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje. Sukladno članku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013, Uredba se ne primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje. 2. ODBIJEN: Maksimalni iznosi potpora su definirani na temelju Intervencijskog plana Grada Petrinje i prethodnog istraživanja potreba na području grada Petrinje. Nadalje, za veća ulaganja su dostupna sredstava namijenjena dodjelom regionalnih potpora. Napominjemo da su alokacije za regionalne potpore i potpore male vrijednost okvirne, te po potrebi postoji mogućnost realokacije sredstava iz jedne vrste potpore u drugu. 3. PRIMLJENO NA ZNANJE: Sukladno točki 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova, „troškovi usluga za upravljanje projektom“ su prihvatljivi u okviru potpore male vrijednosti. 4. ODBIJEN: Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14) „kupnja korištene opreme“ je neprihvatljiv izdatak u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. 5. ODBIJEN: Sukladno članku 13. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, regionalne potpore se ne mogu dodijeliti u sektoru prometa. Nadalje, sukladno članku 2., sektor prometa, odnosno sektor prijevoza je definiran kao zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu infrastruktura zračnih luka); točnije, „sektor prijevoza” znači sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev. 2: (a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi službu, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport; (b) oznaka NACE 50: Vodeni prijevoz; (c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz, isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz. Iz tog razloga vozila koja mogu biti upotrebljena u sektoru prijevoza nisu prihvatljiv trošak. Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013, de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. 6. ODBIJEN: Nije moguće uvrstiti sitni inventar u prihvatljive troškove projekta obzirom na odredbu Ugovora da je Korisnik dužan jamči trajnost financiranog projekta tijekom razdoblja od tri godina od završnog plaćanja po projektu. Naime, u tom razdoblju sva nabavljena imovina se mora sačuvati i morala bi biti u uporabi kako bi se dokazala njena svrhu u projektu i opravdanost u prihvatljivim troškovima. Obzirom na prirodu uporabe i vijek sitnog inventara, potrebna kontrola bi mogla dovesti do financijskih korekcija i nepotrebnog administrativnog opterećenja svih ugovornih strana. 7.PRIHVAĆEN: Prijedlog se prihvaća. 8. PRIMLJENO NA ZNANJE: Sukladno točki 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, „Metodu plaćanja (potraživanje troškova nakon što ih je korisnik isplatio) nije moguće primijeniti na završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava. Metode potraživanja troškova detaljno su definirane Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.“ Dakle, nema ograničenja osim za završni Zahtjev za nadoknadom sredstava, metoda plaćanja i metoda nadoknade su dozvoljene. 9. DJELOMIČNO PRIHVAĆEN: Rok za podnošenje projektnih prijedloga će se produljiti. 10. PRIMLJENO NA ZNANJE: U Pozivu nisu isključeni star-upovi
9 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? S obzirom na prethodno tražene izmjene Poziva, pravila i iskustva iz sličnih poziva za poduzetnike te udio sufinanciranja poduzetnika, iznimno je bitno proširiti aktivnosti za regionalne potpore. Svrha ovog Poziva nije samo pokrenuti gospodarsku aktivnost na predmetnom području, već istu i zadržati kroz duže vremensko razdoblje. Iskustva su pokazala kako poduzetnici rijetko koriste vanjske usluge edukacije, stručnog osposobljavanja zaposlenika kao i marketing i promociju proizvoda. Prijedlog izmjene: Za kategoriju regionalnih potpora, proširiti prihvatljive aktivnosti s: ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, provedba nabave za potrebe projekta, revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Poziva, informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva, upravljanje projektom, promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva Nije prihvaćen Odbijen. Uredba Komisije (EU) br. 651/2014, definira koji troškovi su prihvatljivi u okviru koje vrste potpora. Navedeni dodatni troškovi nisu prihvatljivi u okviru regionalnih potpora. Navedeni dodatni troškovi su prihvatljivi u okviru de minimis potpora te Prijavitelj u okviru istog projektnog prijedloga može potraživati kombinaciju regionalne potpore i de minimis potpore.
10 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju S obzirom na male i slabe apsorpcijske kapacitete poduzetnika na području Petrinje, ovom formulacijom se onemogućuje prijavljivanje više projekata i sklapanje više Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, poduzetnicima koji udovoljavaju svim kriterijima Poziva, imaju provedbene kapacitete i interes za prijavu i provedbu više uzastopnih projekata. Stoga se predlaže izmijeniti tekst tako da glasi: „ S jednim prijaviteljem može se istodobno sklopiti samo jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnim završetkom provedbe Ugovora, prijavitelju je dozvoljena prijava novog projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva i sklapanje novog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.“ Nije prihvaćen Odbijen. Maksimalni iznosi potpora su postavljeni sa specificiranim iznosima kako bi što veći broj poduzetnika imao koristi od dostupnih bespovratnih sredstava. Nadalje, regionalne potpore se dodjeljuju za početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnost, te bi se moglo smatrati upitnim da li bi se drugi projekt ulaganja u istom području, odmah nakon završetka prvog projekta ulaganja, mogao smatrati početnim ulaganjem.
11 HGK 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Komentari na tablicu: Ukupni iznosi, najniže i najviše vrijednosti po pojedinim vrstama potpora a) Regionalne potpore – ukupni iznos potpora po Pozivu 12.000.000,00 HRK Komentar: Rezultati konstantnog praćenja i analiza gospodarskih kretanja na području Petrinje, ukazuju kako neće biti dovoljno zainteresiranih poduzetnika za apsorpciju raspoloživih sredstava. Zbog visoke stope sufinanciranja projekta (55% i 65% ukupno prihvatljivih troškova + neprihvatljivi troškovi) udio poduzetnika u ukupnoj vrijednosti projekta za najnižu vrijednost potpore iznosi minimalno 620.000,00 (za mikro i male) ili 920.000,00 (za srednje). Većina MSP-ova na ovom području nije u mogućnosti osigurati (rezervirati) potrebna sredstva za sufinanciranje pa je za očekivati kako neće biti ni zainteresiranih za korištenje ovih sredstava. Prijedlog: Preraspodijeliti iznose između regionalnih i de minimis potpora tako da za Regionalne potpore ukupni iznos po Pozivu iznosi 8.000.000,00 HRK. b) De minimis potpore – Potpore male vrijednosti – ukupni iznos potpora po Pozivu 9.250.000,00 HRK; najviša vrijednost potpore po prijavitelju – 500.000,00 HRK Komentar: Analizom poduzetnika na području Grada (rujan 2017.) koju je izradio Ured HGK za PPDS Knin, dobiveni su podaci kako je većina poduzetnika zaineresirana za De minimis potpore te da isti (u većini) nisu bili korisnici potpora male vrijednosti u proteklom razdoblju. Udio sufinanciranja poduzetnika kod De minimis potpora iznosi 15% što je velikoj većini prihvatljivo. Prijedlog: Kako bi se omogućila bolja iskorištenost raspoloživih sredstava, te poduzetnicima olakšao pristup povoljnijim financijskim sredstvima, predlaže se iznos najviše vrijednosti potpore po prijavitelju povisiti na 1.000.000,00 kn. Ovime će se direktno utjecati na broj prijavljenih projekata, broj neto otvorenih radnih mjesta i apsorpciju sredstava. S obzirom na rezultate provedene analize potencijala i interesa lokalnih poduzetnika, predlaže se povećati ukupni iznos potpora po Pozivu na 13.250.000,00 HRK. Nije prihvaćen Odbijen. Sukladno Uputama za prijavitelje, raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva. Ukoliko se ukaže potreba za većom alokacijom sredstava za de minimis potpore, UT/PT1 će pravovremeno izvršiti preraspodjelu sredstava. Uzimajući u obzir navedenu zainteresiranost poduzetnika za de minimis potpore, kao i ograničena sredstava za Poziv, povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpora u traženom omjeru bi znatno umanjilo mogućnost ostvarivanja zadanih pokazatelja iz Intervencijskog plana Grada Petrinje.
12 Sanibel obrt za savjetovanje 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Uzimajući u obzir da će biti veća zainteresiranost za de minimis potpore, kao i činjenica da će korisnici regionalnih potpora također koristiti de minimis potpore za dodatne aktivnosti (Razvoj i unaprjeđenje proizvoda i usluga, Marketing i promocija proizvoda i usluga, Edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, Provedba nabave za potrebe projekta, Revizija projekta, Informiranje i vidljivost, Upravljanje projektom, Promicanje horizontalnih načela) očekuje se da će postojati potreba za veću alokaciju za de minimis potpore nego regionalne potpore. Iako je navedeno da je „Raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini poziva.“ predlažemo da se u samom početku poveća raspodjela za de minimis potpore. Isto bi moglo spriječiti potrebu za ranu obustavu poziva. Nije prihvaćen Odbijen. Sukladno Uputama za prijavitelje, raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva. Ukoliko se ukaže potreba za većom alokacijom sredstava za de minimis potpore, UT/PT1 će pravovremeno izvršiti preraspodjelu sredstava.
13 Davor Govorčinović 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Strateški i zakonodavni okvir Predlažem da se u točci 2.5. stavku A) u dijelu gdje se govori o iskustvi projektnog tima u provedbi projekta u rečenici koja se nalazi u zagradi "(voditelj projekta s najmanje jednom godinom iskustva u vođenju projekta ..." dodaju riječi "financiranih iz EU fondova...". Isto obrazložem s time da upravo osobe s iskustvom u vođenju projekata financiranih iz EU fondova mogu spriječiti mnoge probleme tijekom provedbe projekta s kojima se često suočavaju korisnici projekata koji se financiraju iz EU fondova. Nije prihvaćen Odbijen. Jedna godina iskustva u vođenju projekata je dovoljna da projektni tim može provesti projekt do kraja uspješno. U postupcima nabave usluga vođenja projekta Prijavitelji su slobodni postavljati dodatna ograničenja.
14 Davor Govorčinović 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta U točci 2.5, pasus A) stoji da prijavitelj mora imati projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata pa u zagradi navodi da "voditelj projekta mora biti s najmanje jednom godinom iskustva u vođenju projekata...", predlažem da u tekstu stoji da "voditelj projekta mora biti s najmanje jednom godinom isustva u vođenju projekata financiranih iz EU fondova...". Nije prihvaćen Odbijen. Postavljeni uvjeti iskustva u vođenju projekata se smatraju dovoljnima da projektni tim može uspješno provesti projekt do kraja. U postupcima nabave usluga vođenja projekta Prijavitelji su slobodni postavljati dodatna ograničenja pod uvjetom da su u skladu s načelom razmjernosti.
15 Palma Miličević 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica 4. Poduzeća s obzirom na udio kapitala/glasačkih prava "Prijavitelj mora u trenutku prijave imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Petrinje" Predlažem izmjenu ovo kriterija u "Prijavitelj mora djelovati najmanje godinu dana od dana predaje prijave i imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Petrinje". Nije prihvaćen Prijedlog odbijen. Sukladno točki 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Predmet Poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje, a svrha Poziva je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Ograničavanje dolaska i ulaganja novih poduzeća na području grada Petrinje bi imalo negativan utjecaj na doprinos postizanju predmeta i svrhe Poziva. Stoga projedlog nije u skladu s ciljem i predmetom Poziva. Nadalje, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, nije dozvoljeno postavljanje uvjeta koji podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Unije. Uvjet koji obvezuje korisnika na poslovni nastan predstavlja povredu prava Unije dok međutim ista Uredba dopušta zahtjev/uvjet da prijavitelj ima poslovnu jedinicu/podružnicu u programskom području, ali samo u trenutku plaćanja potpore.
16 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3.Rok za predaju projektnog prijedloga Provedba Intervencijskog plana Petrinje planirana je do 30.06.2022. Ovaj Poziv je dio tog istog IP, pa se smatra kako se ograničavanjem poduzetnika na vrlo kratki rok za podnošenje projektnih prijedloga, stavlja u znatno nepovoljniji položaj od samog Grada Petrinje. Poduzetnici moraju udovoljiti znatno strože kriterije od samog Grada, a za povlačenje namjenskih sredstava raspoloživ im je znatno kraći vremenski rok. Naposljetku, ciljevi i svrha Programa integrirane regeneracije nisu samo izgradnja infrastrukture, već zadržavanje stanovništva na ovom području i otvaranja radnih mjesta. Ukoliko se poduzetnike, uz sve ostale uvjete koje moraju udovoljiti u prijavi projekta, ograniči i na kratak rok za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga, upitno je ostvarenje postavljenih ciljeva na razini Programa i IP-a Petrinje. Ukoliko PT1 i PT2 žele ubrzati postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga, predlaže se primjena metodologije iz Poziva „Zaželi“ kojeg provodi MRMS. U tom slučaju se može odrediti rok za dostavu projektnih prijedloga u prvom krugu do npr. 14.09.2018. nakon obrade pristiglih prijava i donošenja Odluka, Poziv se ponovno otvara do utroška sredstava. Predloženi krajnji rok trajanja Poziva (30.06.2019.) otvara mogućnost poduzetnicima na duže korištenje sredstava kao i prijavu više projektnih prijedloga nakon završetka prethodnog. Prijedlog izmjene: Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva do utroška sredstava ili najkasnije do 30.06.2019. Prihvaćen Prihvaćen. Rok dostave projektnih prijedloga će se produljiti.
17 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga U tablici s popisom potrebne dodatne dokumentacije za prijavu projekta prilagoditi tražene dokumente prihvatljivim prijaviteljima. Naime, institucije nisu prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu, a rijetko koje mikro i malo poduzeće ima izrađenu organizacijsku shemu s posebnim organizacijskim jedinicama. Prijedlog: Tekst i potrebnu dokumentaciju prilagoditi organizacijskim karakteristikama prihvatljivih prijavitelja. Dokumentacija samo na traženje PT2 dozvoljava PT2 da od prijavitelja traži GFI za 3 prethodne godine iako sam prijavitelj mora u trenutku prijave pozitivno poslovati samo u prethodnoj godini. Ovime se otvara mogućnost PT2 za odbijanje projektnog prijedloga iako udovoljava svim traženim kriterijima Poziva, prema nedefiniranim i do kraja razjašnjenim kriterijima. Prihvaćen Prihvaćen.Tekst će biti prilagođen s ciljem poboljšanja jasnoće.
18 Poslovne zone Petrinja d.o.o.      NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU PETRINJI Molimo da nam dodatno pojasnite sljedeće: Pod vrstama potpore (Državne potpore na koje se odnosi uredba 651/2014) poziva se na čl. 107. i 108. Ugovora međutim nije definirano kojeg Ugovora. Pretpostavljam da se odnosi na Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ali bilo bi dobro da se definira na koji se ugovor poziva kako bi se izbjegle nedoumice u slučaju spora Nije definirano kako se dokazuju uvjeti za voditelja projekta i za osobu iz financija – da li voditelj projekta mora imati iskustvo u vođenju projekata EU ili je dovoljno općenito iskustvo u vođenju projekata iz drugih područja. Prihvaćen Prihvaćen komentar. Tekst će biti prilagođen.
19 Sanibel obrt za savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta Smatramo da je uvjet „Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga prijavitelj nema imenovani projektni tim, kao dokaz sposobnosti za provedbu projekta mora dostaviti pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom (s raspisanim uvjetima za voditelja projekta i za osobu za računovodstvo, financije i administraciju u skladu s UzP).“ Previše restriktivno uzimajući u obzir da je najniža vrijednost potpore po prijavitelju 30.000 HRK, odnosno uz sufinanciranje od 85% najniži iznos projekta je manje od 35.300 HRK. Prihvaćen Komentar prihvaćen. Uvjet će biti prilagođen.
20 Sanibel obrt za savjetovanje 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 2. Pokazatelji neposrednih rezultata specifični za Poziv/Projekt Predlažemo da navedete izvor provjere postizanja ciljanog pokazatelja otvorena i očuvana radna mjesta. Trenutno je samo navedeno da je ciljana vrijednost uzima broj zaposlenih kod prijavitelja prema procjeni prijavitelja, međutim nigdje nije definirano kojim dokumentom se potvrđuje postizanje ciljanih pokazatelja. Prihvaćen Komentar prihvaćen.Tekst će biti prilagođen.
21 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Smatramo da prihvatljiv trošak „Plaće za novootvorena radnih mjesta uslijed početnog ulaganja izračunati kroz razdoblje od dvije godine“ prihvatljive u okviru Regionalne potpore dovest će do znatnih problema u postupku dodjele bespovratnih sredstava i provedbi projekata s obzirom da novozaposlene osobe mora biti zaposlene najmanje tri godine od dana kada je radno mjesto prvi put popunjeno, dok razdoblje provedbe projekta može biti najviše 24 mjeseca od dana kada počinje provedba. Korisnici neće biti u mogućnosti iskoristiti sufinanciranje plaća novozaposlenih punih 24 mjeseca. I dovest će do neispravnog računanja tražene potpore, što kao rezultat će imati ili neiskorištavanje maksimalnog iznosa mogućeg sufinanciranja, ili do zahtijevanja većeg iznosa ili intenziteta potpore nego je dozvoljeno. Prihvaćen Prihvaćen. Tekst će biti prilagođen kako bi bili jasniji uvjeti kombiniranja troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovnu s troškovima plaća novozaposlenih u okviru regionalne potpore, s ciljem sprječavanja pogrešaka u projektnim prijedlozima.
22 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Podržavamo prijedloge da se u popis prihvatljivih troškova uključi trošak pripreme projektnih prijedloga. Pošto se Poziv odnosi na područje koje je „deprivirano pilot područje“, tj. potrebna je regeneracija gospodarstva, jasno je da je poduzetnicima iz tog područja potrebna asistencija u pripremi projektnih prijedloga koji će biti prihvatljivi za financiranje, koje će biti moguće provesti kako su prijavljeni, te će kasnije moći postići ciljane rezultate. Prihvaćen Prihvaćen prijedlog. Prihvatljivi troškovi će biti prilagođeni.
23 Iskra Tadić 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Sa ciljem povećanja kvalitete projektnih prijava predlažem u prihvatljive troškove dodati: Savjetodavne usluge razvoja projektnih prijava. Na taj će se način omogućiti poduzetnicima, bez iskustva, da zajedno sa stručnjacima izrade projektne prijave. Prihvaćen Prihvaćen prijedlog. Prihvatljivi troškovi će biti prilagođeni.
24 Ivan Čuljak      NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU PETRINJI U 6. OBRASCI I PRILOZI, potrebno je "Prilozi koji sastavni dio Poziva" zamijeniti sa: "Prilozi koji su sastavni dio Poziva". Prihvaćen Prihvaća se.