Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, Članak 11. GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Člankom 11. Prijedloga pravilnika uređuje se javnost rada Vijeća. U navedeni članak predlažemo unijeti odredbu kojom bi se, uz načelo javnosti, učinkovito implementiralo i načelo transparentnosti, na sličan način na koji je ono uređeno odredbom članka 16. stavka 2. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskih vijeća. Nije prihvaćen Nositelj izrade Prijedloga pravilnika ostaje kod svog prijedloga kojim smatra da je putem javnosti rada Vijeća osigurana dovoljna razina dostupnosti informacija.
2 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, Članak 8. GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Člankom 8. Prijedloga Pravilnika propisano je da stručne, administrativne i organizacijske poslove za Vijeće obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj. Nadalje, istim člankom se propisuje osnivanje radnih skupina Vijeća i njihovo djelovanje, sudjelovanje predstavnika drugih tijela i institucija, te pitanja vezana uz nagradu i naknadu za rad članova Vijeća. S obzirom da stavci 1. i 6. navedenoga članka uređuju pitanja različita od stavaka 2.-5., predlažemo ih izdvojiti u zasebne članke. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog razdvajanja odredbi stavaka članka 8. u dva zasebna članka. Slijedom toga mijenja se broj i redoslijed članaka.
3 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, Članak 4. GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Odredbom članka 4. stavka 3. propisano je koje osobe mogu biti članovi Vijeća. S obzirom na poseban status Grada Zagreba, koji, temeljem odredbe članka 2. Zakona o Gradu Zagrebu („Narodne novine“ broj 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14), u vezi s odredbom članka 134. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14), ima položaj županije, te je u isto vrijeme i sjedište najveće urbane aglomeracije u Republici Hrvatskoj, kao i uvažavajući i ostale posebnosti Grada Zagreba, predlažemo predvidjeti i mogućnost postojanja zasebnog predstavnika Grada Zagreba kao člana Vijeća. Odredbom članka 4. stavka 3. alineje 9. propisano je da u Vijeće kao članovi ulaze predstavnici raznih ministarstava. S obzirom na nužnost multisektorskog pristupa, koji proizlazi i iz načela iz članka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, predlažemo kao članove vijeća predvidjeti i predstavnika ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za energetiku, ministarstva nadležnog za pravosuđe te ministarstva nadležnog za socijalnu politiku (prema sadašnjem propisu, odnosno članku 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i središnjih tijela državne uprave, ministarstvo nadležno za demografiju je ujedno i ministarstvo nadležno za socijalnu politiku, ali zbog važnosti socijalne politike i demografije, uvažavajući i mogućnost razdvajanja tih dviju nadležnosti u različite ustrojstvene jedinice u budućnosti, smatramo potrebnim predvidjeti mogućnost da ta dva sektora budu jednako zastupljena u Vijeću). S obzirom na načelo partnerstva i suradnje, propisano člankom 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, u članku 4. stavku 3. Prijedloga Pravilnika predlažemo kao članove Vijeća predvidjeti i predstavnike organizacija civilnog društva. Predlaže se u Prijedlog Pravilnika unijeti odredbu kojom bi se propisala načela kojima bi se Vijeće u svom radu rukovodilo, kao i odredbu kojom bi se propisalo da je Vijeće dužno postupati sukladno načelima propisanima Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Slična odredba sadržana je u odredbi članka 2. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskih vijeća („Narodne novine“ broj 103/15), te smo mišljenja da bi sličnu odredbu trebalo unijeti i u Prijedlog pravilnika. Nije prihvaćen Nositelj izrade Prijedloga pravilnika ne prihvaća prijedlog da se, s obzirom na poseban status Grada Zagreba, u članku 4. stavku 3. Pravilnika predvidi mogućnost zasebnog predstavnika Grada Zagreba kao člana Vijeće. U Prijedlogu pravilnika kao članovi Vijeća već su uključena dva gradonačelnika gradova sjedišta urbanih aglomeracija (2 člana+2 zamjene člana) čime je osigurana zastupljenost i predstavnika Grada Zagreba. Prijedlog dopune članova Vijeća u članku 4. stavku 3. se ne prihvaća obzirom je člankom 8. stavkom 5. Prijedloga pravilnika propisano da se u rad Vijeća mogu prema potrebi uključiti i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija te stručnjaci iz drugih relevantnih područja, o čemu odlučuje Vijeće na koji način je osigurano sudjelovanje i drugih tijela u radu Vijeća kad Vijeće ocijeni da je potrebno. Nositelj izrade Prijedloga pravilnika ne smatra potrebnim dodavanje odredbe kojim bi se propisala načela kojom bi se Vijeće za regionalni razvoj u svom radu rukovodilo. To stoga jer je Vijeće osnovano Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske zbog čega se obvezno u svome radu pridržavati svih načela utvrđenih Zakonom.
4 GRAD ZAGREB PRAVILNIK, Članak 2. GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Odredbom članka 2. Prijedloga Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj (dalje u tekstu: Prijedlog Pravilnika; Vijeće) propisano je da se Vijeće osniva radi osiguranja aktivnog doprinosa jedinica lokalne i područne samouprave te znanstvene i stručne zajednice u unapređenju politike regionalnog razvoja u skladu s načelima partnerstva, a u skladu s člankom 18. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. S obzirom da je suštinski istovjetna odredba sadržana u citiranom članku navedenog Zakona, predlaže se izostaviti je u Prijedlogu pravilnika. Djelomično prihvaćen Izmijenjena odredba čl. 2. glasi: “Vijeće je osnovano u skladu s člankom 18. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske radi osiguravanja aktivnog doprinosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te znanstvene i stručne zajednice u unapređenju politike regionalnog razvoja u skladu s načelima partnerstva.”