Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Prijatelji životinja NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Podržavamo prijedlog g. Žuvele da se u članak 12. dodaju stavci kojima će se omogućiti jedinicama lokalne samouprave da odrede ograničenja za svoj akvatorij. Važno je omogućiti lokalnim zajednicama da ograniče ili potpuno zabrane ribolov na dijelu svojeg područja ili na cijelom području, a u cilju zaštite određenih vrsta riba i drugih morskih organizama. Primljeno na znanje Odbija se Ograničenja i/ili potpuna zabrana ribolova propisuje se na temelju znanstvenih istraživanja koje obuhvaćaju cijelo priobalno područje a davanje mogućnosti jedinicama lokalne samouprave omogućilo bi se neujednačeno primjenjivanje zabrane i ograničenja ribolova
2 Eros Sorić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 25. Upit/komentar Ceha za ribarstvo i akvakulturu Obrtničke komore Istarske županije: Molimo jasniju definiciju u samom zakonu ovih 5 kg ribe namijenjene osobnoj potrošnji: - Da li se odnosi na gospodarski ribolov - Da li se evidentira u dokumentaciji i to u izvješću /očevidniku, izvješću o vaganju, transportnom dokumentu i prodajnom listu. Pozdravljamo konačno uvođenje ove odredbe, ali ju je potrebno doraditi i propisati sve faze postupanja ili oslobođenja od postupanja, kao ne bi bilo problema u provedbi i razlog za kažnjavanje. Primljeno na znanje Navedena odredba propisuje izuzeće od obaveze označavanja proizvoda ribarstva podacima o sljedivosti. Odnosi se samo na prodaju krajnjem korisniku za osobnu potrošnju. I dalje ostaje obaveza evidencije cjelokupnog ulova (izvješće/očevidnik), a za proizvode ribarstva namijenjeni daljnjoj prodaji ili ponudi u ugostiteljskom objektu i obveza ispunjavanja prodajnog lista.
3 Eros Sorić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 24. Primjedba Ceha za ribarstvo i akvakulturu Obrtničke komore Istarske županije: Predlažemo da čl. 43. glasi: Članak 43. (1) Prva prodaja obavlja se kod registriranog prvog kupca, u aukcijskom centru ili kod organizacije proizvođača. (2) Kao prvi kupci mogu se registrirati: – subjekti u poslovanju s hranom koji su REGISTRIRANI ILI ODOBRENI PREMA POSEBNIM PROPISIMA ILI SU KORISNICI / ZAKUPCI KAPACITETA U NJIHOVIM OBJEKTIMA – subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom – ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. (3) Registrirani prvi kupci, subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom proizvode ribarstva kupljene u prvoj kupnji smiju ponuditi samo korisnicima krajnjim potrošačima unutar ugostiteljskog objekta koji koriste. (4) Ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova mogu se registrirati kao prvi kupci samo za prvu prodaju vlastitog ulova namijenjenog prodaji krajnjem potrošaču. (ALTERMNATIVA: AKO SE NE PRIHVATI PRIJEDLOG IZ ST.2. ONDA U OVOM STAVKU OMOGUĆITI RIBARIMA DA SE REGISTRIRAJU KAO PRVI KUPCI I ZA PRODAJU RIBARNICAMA I OSTALIM TRGOVCIMA RIBE NA MALO KOJI SU „REGISTRIRANI“ SUBJEKTI U POSLOVANJU S HRANOM.) ….. Obrazloženje: potrebno je omogućiti da se i ribarnice i trgovine na malo, kao i korisnici štandova i skladišnog prostora u gradskim ribarnicama mogu prijaviti kao prvi kupci kad prodaju ribu otkupljenu direktno od ribara ili omogućiti ribarima da i za tu ribu budu prvi kupci. Nije prihvaćen Temeljem članka 43. ovlaštenici povlastice za gopodarski ribolov mogu se registrirati za prodaju na ribarnicama i mogu prodavati proizvode ribarstva krajnjim korisnicima. U suprotnom gubi se smisao prve prodaje ako ribar sam sebi ispunjava prodajni list. Prijedlog da se zakupcima prostora omogući registracija za prvu kupnju se odbija. Temeljem propisa o hrani nije moguće zakupiti poslovni prostor u odobrenim objektima jer u tom slučaju nije jasno tko je odgovoran za procedure osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane. Subjekt u poslovanju s hranom koji je korisnik odobrenog objekta može obavljati uslugu skladištenja hrane ali je odgovoran za zdravstevenu ispravnost proizvoda ribarstva. Kriteriji propisani ovim člankom idu upravo u smjeru usmjeravanja proizvoda ribarstva u odobrene objekte u kojima su uspostavljeni sustavi kontrole hrane kao i u ugostiteljske objekte koji su također obavezni postupati u skladu s propisima o hrani.
4 Vanjo Žuvela NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Izmjene Zakona o morskom ribarstvu, e-savjetovanje lipanj 2018.godine. Predlaže se slijedeće: U članku 12.  dodaje se stavak 5. koji glasi: "Na prijedlog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ministar može za njen akvatorij u dijelu ili dijelovima ukupno ne većim od 1km2 narediti ograničenja iz 1. stavka ovog članka bez provođenja predhodnih radnji predviđenih 3. i 4. stavkom ovog članka."  dodaje se stavak 6. koji glasi: "Iznimno od prethodnog stavka, susjedne jedinice lokalne samouprave mogu zajednički predložiti ograničenja za neprekidni akvatorij ne veći od 2 km2."  dodaje se stavak 7.: "Naredba iz 5. stavka može se odnositi najduže za neprekinutih 2 godine." (člankom 78. stavkom 3. već su uređene sankcije) U članku 61.  dodaje se stavak 9. koji glasi: "komunalni redari u provedbi propisa koja donosi jedinica lokalne samouprave za pomorsko dobro kojim upravlja."  dodaje se stavak 10. koji glasi: "lučki redari za provedbu ograničenja ribolova i izlova drugih organizama u obuhvatu luke i prilazima luke". Obrazloženje: smatramo da je namjera prijedloga jasna, uvođenje članka 12. stavka 5. u Zakon ojačava lokalnu samoupravu, i doprinosi svijesti o nužnosti štićenih područja. Nije prihvaćen Odbija se Ograničenja i/ili potpuna zabrana ribolova propisuje se na temelju znanstvenih istraživanja koje obuhvaćaju cijelo priobalno područje a davanje mogućnosti jedinicama lokalne samouprave omogućilo bi se neujednačeno primjenjivanje zabrane i ograničenja ribolova S obzirom da se odbija prethodni prijedlog odbija se i prijedlog o omogućavanju provedbe propisa koje donosi jedinica lokalne samouprave za pomorsko dobro kojim upravlja. Odbija se i prijedlog da lučki redari kontroliraju provedbu ograničenja ribolova, a temeljem drugih propisa ovlašteni su kontrolirati zabranu ribolova u lukama.