Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o gospodarenju otpadom od eksploatacije mineralnih sirovina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Našicecement d.d. PRAVILNIK, Prilog IV Nema priloga IV. Primljeno na znanje Prilog IV je tablica koja je prikazana u nastavku priloga III.
2 Našicecement d.d. PRAVILNIK, Članak 24. Stavak 5. obrisati "barem" i jasno definirati vremenski okvir. Prihvaćen Definiran vremenski rok: jednom godišnje
3 Našicecement d.d. PRAVILNIK, Članak 24. Stavak 2 točka 3. dodati tekst na kraju "ukoliko je istu bilo potrebno ishoditi". Prihvaćen Prihvaća se
4 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK, Članak 18. Članak 18. stavak (1) predlažemo nadopuniti stavak na način da se nadoda na kraju stavka još: "ili dokaz o sklopljenom ugovoru o zbrinjavanju otpada od eksploatacije mineralnih sirovina s pravnom ili fizičkom osobom koja je ishodila i posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom od mineralnih sirovina" Stavak (3) alineja 2 predlažemo nadopuniti "ili dokaz o već izdanom financijskom jamstvu nadležnom ministarstvu" Nije prihvaćen Dozvola za gospodarenje otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralne sirovine nije jednoznačna dozvoli za gospodarenje otpadom.
5 Našicecement d.d. PRAVILNIK, Članak 13. Stavak 1 i 2 Da li je prihvatljivo da operater posluje neko razdoblje bez suglasnosti kako proizlazi iz teksta? Ako je onda to treba navesti u stavku 1. a ako nije onda treba promjeniti da se zahtjev podnosi xx mjeseci prije isteka suglasnosti ili da po službenoj dužnosti nadležno tijelo, ukoliko operater nije podnio novi zahtjev, donosi novu suglasnost. Prihvaćen Navedeno će biti propisano izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
6 Našicecement d.d. PRAVILNIK, Članak 12. Stavak 1. treba jasno navesti koje tijelo. Prihvaćen Prihvaća se
7 Našicecement d.d. PRAVILNIK, Članak 10. Točka 7. i 8. Dodati tekst na kraju "ukoliko je primjenjivo". Jer ne mora biti to primjenjivo u svim slučajevima. Prihvaćen Prihvaća se
8 Našicecement d.d. PRAVILNIK, Članak 10. Točka 2 stavka 1. potrebno je definirati vremenski period rada za procjenu količina. npr. godina, mjesec i slično Nije prihvaćen Potrebno je procijeniti količine za ukupno vrijeme rada postrojenja.
9 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK, Članak 6. Članak 6. stavak (1) Predlažemo se na kraju stavka dodati tekst „ili smanjili štetni utjecaji na okoliš“ Stavak (2) Iza riječi „ugroziti“ dodati tekst „ljudsko zdravlje i nanijeti štetu na"..... Prihvaćen Prihvaća se
10 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK, Članak 5. Članak 5 točka 2. Predlaže se da se ovdje nedvosmisleno unese definicija kako bi sve bilo jasno, ovako je neodređeno jer prema Zakonu o rudarstvu članak 5 ugljikovodici – nafta i plin , izbrisani su iz definicije mineralne sirovine a Zakon o istraživanju i eksploataciji u pojmovima ne prepoznaje ugljikovodike kao mineralne sirovine Točka 9. Da li tu spada sumporni mulj iz Lo-Cat procesa? Točka 10. Da li tu spadaju betonski spremnici za privremeno odlaganje sumpornog mulja iz Lo-Cat procesa? Predlažemo preciznije definirati što sve spada u jalovišta. Točka 14. Primjedba kao na pojmu eksploatacija mineralnih sirovina Točka 15. Primjedba Članak 3, stavak (2) izuzima otpad koji je nastao istraživanjem, eksploatacijom i obradom mineralnih sirovina na moru od primjena odredbi ovog pravilnika Primljeno na znanje Članak 5 točka 2. Predloženi Pravilnik uključuje sve mineralne sirovine što uključuje i energetske mineralne sirovine sukladno Direktivi Komisije (EU) 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrije vađenja minerala koja se prenosi i ne odnosi se isključivo na Zakon o rudarstvu, nego uključuje i Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Točka 9. Da, ako sumporni mulj nastaje nakon obrade mineralne sirovine nekim od navedenih procesa razdvajanja (drobljenje, mljevenje, klasiranje po veličini, flotacija i ostali fizikalno-kemijski postupci) koji se poduzimaju radi izdvajanja vrijedne mineralne sirovine. Točka 10. Da, ako je to rudarska građevina/postrojenje namijenjeno odlaganju krutog otpada na površini Točka 14 Odgovor isti kao na pojmu eksploatacija mineralnih sirovina. Točka 15. Članak 3, stavak (2) izuzima otpad koji je nastao istraživanjem, eksploatacijom i obradom mineralnih sirovina na moru od primjena odredbi ovog pravilnika Članak 5 točka 2. Predloženi Pravilnik uključuje sve mineralne sirovine što uključuje i energetske mineralne sirovine sukladno Direktivi Komisije (EU) 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrije vađenja minerala koja se prenosi i ne odnosi se isključivo na Zakon o rudarstvu, nego uključuje i Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Točka 9. Da, ako sumporni mulj nastaje nakon obrade mineralne sirovine nekim od navedenih procesa razdvajanja (drobljenje, mljevenje, klasiranje po veličini, flotacija i ostali fizikalno-kemijski postupci) koji se poduzimaju radi izdvajanja vrijedne mineralne sirovine. Točka 10. Da, ako je to rudarska građevina/postrojenje namijenjeno odlaganju krutog otpada na površini Točka 14 Odgovor isti kao na pojmu eksploatacija mineralnih sirovina. Točka 15. Članak 3, stavak (2) izuzima otpad koji je nastao istraživanjem, eksploatacijom i obradom mineralnih sirovina na moru od primjena odredbi ovog pravilnika Iz istog razloga se definira ovaj pojam da se pojasni izuzeće.
11 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK Pravilnik obrađuje gospodarenje otpadom od eksploatacije mineralnih sirovina što treba pravilno definirati kroz sve članke istog Pravilnika. U 2018. zakonski je razdvojeno tumačenje i pojam mineralne sirovine i ugljikovodici, što isto treba primijeniti i kod revizije Pravilnika Članak 5. Zakon o rudarstvu (NN 52/18) točka 1.prestala važiti, podtočke 1.1., 1.2. energetske mineralne sirovine: 1.1. ugljikovodici (nafta, prirodni plin, plinski kondenzat i zemni vosak), 1.2. fosilne gorive tvari: ugljen (treset, lignit, smeđi ugljen, kameni ugljen), asfalt i uljni škriljavci; radioaktivne rude; geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, osim geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke ili rekreativne svrhe i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama 2. mineralne sirovine za industrijsku preradbu: grafit, sumpor, barit, tinjci, gips, kreda, kremen, kremeni pijesak, drago kamenje, bentonitna, porculanska, keramička i vatrostalna glina, feldspati, talk, tuf, mineralne sirovine za proizvodnju cementa, karbonatne mineralne sirovine (vapnenci i dolomiti) za industrijsku preradbu, silikatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu, sve vrste soli (morska sol) i solnih voda, mineralne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine, osim mineralnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za ljudsku potrošnju i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama, brom, jod, peloidi, 3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen (amfibolit, andezit, bazalt, dijabaz, granit, dolomit, vapnenac), građevni pijesak i šljunak iz neobnovljivih ležišta, građevni pijesak i šljunak iz morskog dna, ciglarska glina, 4. arhitektonsko-građevni kamen, 5. mineralne sirovine kovina. Prihvaćen U Pravilnik se uvodi pojam „istraživanje i eksploatacija ugljikovodika“