Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijdloga Pravilnika o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Neovisnost mišljenja i sukob interes članova uprave investicijskog društva i članova nadzornog odbora značajnog investicijskog društva, Članak 20. U odnosu na stavak 5. točku 4. članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK ističu da je, s obzirom na zahtjeve primjenjive na Politiku primitaku investicijskog društva i inzistiranje na dodjeli vlasničkih udjela u društvu, neminovno da članovi upravu postanu imatelji udjela u investicijskom društvu. Dakle, procjena sukoba interesa zasnivala bi se na činjenici držanja udjela/dionica koje su članovi uprave stekli na temelju drugog propisa. Stoga se predlaže brisati točku 4., ili podredno izmijeniti je na način da se iza riječi „investicijsko društvo“ dodaju riječi „ukoliko takvo stjecanje nije posljedica programa nagrađivanja ili stjecanja na temelju zahtjeva primjenjivih propisa“. Prihvaćen Prihvaća se.
2 HGK Dobar ugled člana uprave investicijskog društva i člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva, Članak 16. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu u stavku 1. brisati dijelove točaka 2., 3. i 4. koje se odnose na vođenje kaznenog postupka, nalaze nadzora, vođenje nadzora i ostale postupke koji nisu pravomoćno okončani. Podsjećamo na Europsku konvencija o ljudskim pravima:http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm kojom je određeno temeljno pravo na presumpciju nevinosti i pravo na obranu. Dakle, uzimanje u obzir okolnosti koji se ne vezuju za pravomoćne odluke suda zadire u temeljna ljudska prava i ne može biti predmet prejudiciranja. Nije prihvaćen Primjedba se ne može prihvatiti. Dobar ugled je predmet procjene nadležnog tijela, u skladu sa Zajedničkim smjernicama ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12 od 21.3.2018. a prema kojima su se i HANFA i HNB izjasnili da nema zapreke da se iste primjenjuju u RH.
3 HGK Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, (1) Hanfa će smatrati da postoje opravdani razlozi za sumnju da se u vezi s namjeravanim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma u sljedećim slučajevima: U odnosu na odredbu stavka 1. točke 1.-3. članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu brisati odredbe koje se odnose na postupke koji nisu pravomoćno okončani. Podsjećamo Europsku konvencija o ljudskim pravima:http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm kojom je određeno temeljno pravo na presumpciju nevinosti I pravo na obranu. Dakle, uzimanje u obzir okolnosti koji se ne vezuju za pravomoćne odluke suda zadire u temeljna ljudska prava i ne može biti predmet prejudiciranja. Nije prihvaćen Primjedba se ne može prihvatiti. Dobar ugled je predmet procjene nadležnog tijela, u skladu sa Zajedničkim smjernicama ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12 od 21.3.2018. a prema kojima su se i HANFA i HNB izjasnili da nema zapreke da se iste primjenjuju u RH.
4 HGK Okolnosti na temelju kojih se utvrđuje zajedničko djelovanje, Članak 11. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu dopuniti stavak 1. tako da glasi: „ (1) U smislu članka 12. stavka 1. Zakona okolnostima koje upućuju na zajedničko djelovanje mogu se smatrati sljedeće okolnosti: 1. postojanje osobne ili ekonomske povezanosti između više dioničara i predloženog člana nadzornog odbora, 2. ako dioničari zajednički predlažu odluku o izboru i imenovanju jednog ili više članova nadzornog odbora, 3. ako su dioničari već ranije surađivali pri predlaganju izbora i imenovanja jednog ili više članova nadzornog odbora, 4. broj članova nadzornog odbora koje dva ili više dioničara zajednički predlažu, 5. omogućuje li izbor i imenovanje predloženog člana nadzornog odbora ostvarivanje odlučujućeg utjecaja u radu nadzornog odbora, 6. postojanje drugih okolnosti sličnih okolnostima iz točaka od 1. do 5. ovoga stavka, pod uvjetom da okolnosti upućuju na suradnju koja dovodi do trajne i značajne promjene u poslovnoj strategiji društva.“. Naime, sporazume treba usko tumačiti i gledati s aspekta ostvarivanja značajne promjene strategije društva. Ovo tumačenje zastupljeno je i u njemačkoj pravnoj praksi i u djelovanju BAFIN-a i temelji se na odredbama članka 22.stavak 2. WpHG-a i čl. 20 st.2. WpUG-a, njemačkih zakona koji između ostalog određuju pojam zajedničkog djelovanja. Dodatno, predlaže se stavak 2. unijeti sve okolnosti iz točke 4.1. ESMA-inog dokumenta u kojem se definiraju ponašanja dioničara koja se ne smatraju zajedničkim djelovanjem (White list) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-677.pdf Djelomično prihvaćen Nema razloga da se navedeno propisuje, tumačit će se u skladu s navedenim dokumentom ESMA-e. Drugi dio komentara se prihvaća.
5 HGK Integritet namjeravanog stjecatelja, (3) Smatra se da integritet nema namjeravani stjecatelj: U odnosu na odredbu stavka 3. članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu brisati dijelove odredaba točaka 2., 3. i 4. koji se odnose na vođenje kaznenog postupka, nalaze nadzora, vođenje nadzora i ostale postupke koji nisu pravomoćno okončani. Podsjećamo na Europsku konvenciju o ljudskim pravima: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm kojom je određeno temeljno pravo na presumpciju nevinosti I pravo na obranu. Dakle, uzimanje u obzir okolnosti koje se ne vezuju za pravomoćne odluke suda zadire u temeljna ljudska prava i ne može biti predmet prejudiciranja. Također smo slobodni ukazati na nomotehničku pogrešku u označivanju stavaka koja se potkrala u članku 5. (dva stavka 3.) Djelomično prihvaćen Primjedba se ne može prihvatiti. Dobar ugled je predmet procjene nadležnog tijela, u skladu sa Zajedničkim smjernicama za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru. Primjedba vezana uz nomotehničku podršku se prihvaća.