Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o jedinstvenom registru računa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagrebačka banka d.d. VI. POSTUPOVNE RADNJE OBVEZNIKA PO PODACIMA KOJE U JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA UPISUJE AGENCIJA, Članak 15. Članak 15. stavak 5. –– izbacuje se tekst „u svrhu obavljanja djelatnosti“, ali je uz to nepotrebno dopisano „i“ (navodi na pogrešan zaključak da treba zatvoriti i navedene račune, a ne jedino takve račune) Članak 15. stavak 8. – dosadašnji tekst je navodio da se bez odgode trebaju provesti odgovarajući postupci sukladno propisima te zatvoriti račun bez navođenja roka. Predloženom promjenom i propisivanjem roka od 3 dana za zatvaranje računa dovodi se u pitanje mogućnost nastavka poslovanja obrta od strane privremenog poslovođe do preuzimanja obrta od strane nasljednika u skladu sa Zakonom o obrtu, pa predlažemo vraćanje dosadašnjeg teksta, odnosno dopunu predložene odredbe imajući u vidu navedenu iznimku. Članak 15. stavak 10. – navedeno je postupanje vezano uz članak 19. stavak 1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Zakon) u smislu zabrane zatvaranja jedinog računa pravne osobe, ali nedovoljno jasno pojašnjava postupanje u odnosu na sve prethodne stavke članka 15. Nacrta Pravilnika. Opisana je iznimka u postupanja kada je pravna osoba brisana iz registra, a potrebno je jasno navesti i postupanje kod stečaja i statusnih promjena, za koje je u prethodnim stavcima istog članka propisana obaveza zatvaranja računa te uzeti u obzir situaciju kada banka kod koje se vodi jedini račun pravne osobe ima obvezu zatvaranja računa sukladno drugom zakonu (npr. Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – obveza na raskidanje poslovnog odnosa kod nemogućnosti provođenja mjera dubinske analize tijekom trajanja poslovnog odnosa), a što nije dostatno uređeno čl. 19. st. 1. ZPONS.) Stoga predlažemo dopunu članka 15. st. 10. „10) Obveznik je dužan prije zatvaranja jedinog preostalog računa pravne osobe, ako se radi o pravnoj osobi koja nije brisana iz registra, a račun ima oznaku blokade, izvršiti provjeru uvidom u Jedinstveni registar računa da li pravna osoba ima otvoren bilo koji drugi račun u drugoj banci. Ako se utvrdi da pravna osoba nema otvoren račun niti u jednoj drugoj banci, banka ne smije zatvoriti račun, u skladu sa člankom 19. stavkom 1. Zakona. Iznimno od navedenog, banka može zatvoriti jedini račun pravne osobe u banci i neovisno o oznaci blokade u Jedinstvenom registru računa ako obveza zatvaranja računa proizlazi iz drugih za banku obvezujućih propisa, u skladu sa člankom 19. stavkom 2. Zakona.“ Prihvaćen Prihvaćaju se prijedlozi. Odredbe su korigirane sukladno navedenim prijedlozima.
2 Zagrebačka banka d.d. II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA, Članak 3. Članak 3. stavak 1. točka 4. – treba uključiti ranije dostavljeni prijedlog izmjena ovog Pravilnika u dijelu potrebe uređenja iznimke za velike upravitelje zgrada. Prihvaćen Dodaje se sljedeća odredba: Iznimno, za slučaj kada je prije dana stupanja na snagu ovog Pravilnika transakcijski račun otvoren kao račun zajedničke pričuve za poslovnog subjekta koji upravlja s više od 5.000 stambenih zgrada, u naziv transakcijskog računa nije potrebno upisati adresu stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve odnose. Kako se po navedenom računu provodi ovrha, a Financijska agencija zbog nedostajućeg podatka o stambenoj zgradi na koju se ovrha odnosi ne može iz Jedinstvenog registra računa utvrditi da li može izvršiti ovrhu na sredstvima određene stambene zgrade, dodaje se i sljedeća odredba: „U tom slučaju banka je dužna Agenciji dostaviti popis svih stambenih zgrada na koje se sredstva na računu odnose, a u slučaju promjena dužna je o istom bez odgode obavijestiti Agenciju.“.
3 Addiko Bank d.d. Zagreb II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA, Članak 3. U čl.3. st.1 t.4 predlažemo brisanje odredbi da se za račun fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, odnosno samostalnu djelatnost kao naziv transakcijskog računa prije stvarnog naziva obrta odnosno samostalne djelatnosti upisuje ime i prezime vlasnika obrta, odnosno nositelja samostalne djelatnosti. Dodavanje nazivu računa podataka koji nisu sastavni dio službenog naziva obrta iz obrtnog registra uzrokuje brojne zabune budući da se u drugim javnim registrima uglavnom kao naziv obrta upisuje naziv iz formalnog registra. Dodatni razlog je što je često u samom nazivu obrta sadržan i dio ili cijelo ime i prezime vlasnika samo ne na prvom mjestu pa dolazi do dupliciranja imena i prezimena uz stvarni naziv obrta. Identičnu promjenu predlažemo provesti i u ostalim člancima uz naziv obrta. Nije prihvaćen Obrt nema pravnu osobnost, već se radi o novčanim sredstvima u vlasništvu jedne ili više vlasnika – fizičkih osoba. Ako je u samom nazivu obrta sadržano i ime vlasnika, tada nije potrebno dvostruko navoditi naziv vlasnika računa, već: Ime Prezime, vl. naziv obrta. Podatak o imenu vlasnika obrta u nazivu računa obrta koji se dostavlja u Jedinstveni registar računa neophodan je jer Financijska agencija po računu obrta provodi ovrhu na novčanim sredstvima u svim slučajevima kada je ovrha određena na novčanim sredstvima vlasnika obrta, neovisno o tome da li se radi o tražbini iz obavljanje poslovne aktivnosti ili neke privatne obveze vlasnika obrta.