Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Crodux derivati dva d.o.o. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Predlažemo da se provede izmjena odredbi članka 8. tako da izmijenjen glasi: Postupci za 2017. i 2018. godinu dovršiti će se prema odredbama Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (“Narodne novine”, broj 125/10), uvažavajući odredbe članka 5. ove Uredbe. Obrazloženje: Ovim člankom utvrđeno je da će se postupci koji se odnose na ispunjenje obveze stavljanja biogoriva na tržište u 2017. i 2018. godini dovršiti prema odredbama Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište („Narodne novine“, broj 125/10), uvažavajući pri tome pojašnjenja iz članka 5. ove Uredbe kojima je otklonjena mogućnost dvojbenog tumačenja odredbi Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište („Narodne novine“, broj 125/10). Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima.
2 Crodux derivati dva d.o.o. III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 5. Predlažemo da se članak 5. izmjeni i dopuni tako da izmijenjen glasi: (1) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište iz članka 22. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (N.N. 94/18), koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona podnio zahtjev za jednokratnu isplatu posebne naknade za okoliš za 2017. godinu, odobrava se popust u iznosu od 30%, s rokom plaćanja od 30 dana od dostave rješenja Ministarstva, kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš umanjenje za navedeni popust. (2) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište iz članka 22. stavka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 94/18), koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o posebnoj naknadi za 2018. godinu, podnio zahtjev za jednokratnu isplatu posebne naknade za okoliš za 2018. godinu, odobrava se popust u iznosu od najmanje 30%, s rokom plaćanja od 30 dana od dostave rješenja Ministarstva, kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš umanjenje za navedeni popust. (3) Iznos posebne naknade za okoliš za 2017. i 2018. godinu izračunava se na temelju formule iz Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš (NN 125/10), pri čemu se za elemente predmetne formule: a) PCO2 – prosječna srednja cijena emisijskih dozvola ekvivalentnog CO2 – prosjek objavljenih kotacija prema European Climate Exchange (ECX) za “ICE ECX Daily Futures Contracts”, b) Z3 – prosječni prodajni tečaj za devize u kn/eur – Hrvatske narodne banke, koriste prosjeci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se izračunava obveza, a što konkretno znači da se prilikom izračuna obveze za 2017. godinu koriste prosjeci PCO2 i Z3 iz 2016. godine, a prilikom izračuna obveze za 2018. godinu koriste prosjeci PCO2 i Z3 iz 2017. godine Obrazloženje uz stavak 1.: Mišljenja smo da je operativna provedba odredbi ovoga stavka u vremenskim rokovima u kojima je predložen gotovo neprovediva te da formulacija koju predlažemo ostavlja Ministarstvu i obveznicima stavljanja biogoriva na tržište prostor da se sve potrebne aktivnosti odrade bez vremenske stiske. Obrazloženje uz stavak 2.: Ovim se stavkom regulira podmirivanje posebne naknade za okoliš za 2018. godinu po principu podmirivanja naknade za 2017. godinu, odnosno sukladno odredbama trenutno važeće Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (NN 125/10). Obrazloženje uz stavak 3.: Ovim se stavkom precizira izračun posebne naknade za okoliš sukladno odredbama Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (NN 125/10) za 2017. i 2018. godinu, kako bi se izbjeglo dvojbeno tumačenje pojmova "tekuća godina" i "prethodna godina". Smatramo da se pod pojmom "tekuća godina" smatra godina u kojoj se generira obveza stavljanja biogoriva na tržište te da se posebna naknada za okoliš za 2017. godinu obračunava korištenjem parametara PCO2 i prosječnog tečaja iz 2016. godine, dok se za 2018. godinu posebna naknada za okoliš obračunava korištenjem parametara PCO2 i prosječnog tečaja iz 2017. godine. Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima
3 Crodux derivati dva d.o.o. III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 4. Predlažemo izmjene stavka 3. i stavka 4. tako da izmijenjeni glase: (3) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište, koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja iz stavka 2. ovoga članka, podnio zahtjev za obročnu isplatu, ista se može odobriti do 2 godine. (4) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište, koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja iz stavka 2. ovoga članka, podnio zahtjev za jednokratnu isplatu posebne naknade za okoliš, odobrava se popust u iznosu od najmanje 30%, s rokom plaćanja od 30 dana od dostave rješenja Ministarstva, kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš umanjene za navedeni popust. Obrazloženje: Mišljenja smo da je zbog niza ranije navedenih okolnosti i okolnosti koje se u ovom trenutku još ne mogu predvidjeti, a obveznici stavljanja biogoriva na tržište na njih nemaju nikakav utjecaj, moguće odstupanje od zadanih ciljeva prilikom operativne provedbe stavljanja biogoriva na tržište, što će dovesti do nastanka obveze plaćanja naknada koje mogu bitno ugroziti poslovanje obveznika stavljanja biogoriva na tržište. Stoga je potrebno u takvim slučajevima osigurati određenu fleksibilnost po pitanju visine popusta prilikom plaćanja posebne naknade za okoliš te rokova plaćanja u slučaju obročnog plaćanja. Također smatramo da je valuta plaćanja od 30 dana od datuma nastanka obveze uobičajena prilikom podmirivanja zakonskih obveza (npr. plaćanje trošarine na naftne derivate) te bi ju trebalo i u ovom slučaju primijeniti. Nije prihvaćen Obrazloženje kao u prethodnim odgovorima.
4 Crodux derivati dva d.o.o. II. IZRAČUN VISINE IZNOSA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 3. Crodux derivati dva d.o.o podržava napore MZOE da se zakonodavstvo RH prilagodi EU direktivama u segmentu korištenja energije iz obnovljivih izvora u prometu i smanjenja emisija stakleničkih plinova, ali se svakako mora uzeti u obzir i realno stanje stvari na domaćem tržištu nafte i naftnih derivata. Uzimajući u obzir nemogućnost namješavanja biokomponente u sastav motornih benzina na raspoloživim skladištima za skladištenje naftnih derivata, ograničenu mogućnost nabave motornih benzina s umiješanom biokomponentom iz država u okruženju, nepostojanje domaće proizvodnje biogoriva, ograničenu dostupnost biogoriva u državama u okruženju čija kvaliteta udovoljava zahtjevima norme EN 14214 (osobito onih druge generacije kojima se postiže najveće smanjenje emisija stakleničkih plinova), ograničenu mogućnost namješavanja biokomponente u sastav dizelskog goriva obojenog plavom bojom i namijenjenog za potrošnju u poljoprivredi i ribarstvu (primjena ovog goriva također generira obvezu smanjenja emisije stakleničkih plinova), ograničenu mogućnost umiješavanja biokomponente u maksimalno dozvoljenom postotku (negativan utjecaj biokomponente na niskotempraturna svojstva dizelskog goriva zimi te negativan utjecaj biokomponenete na primjerice tlak para motornih benzina u ljetnom periodu), smatramo da su predloženi postoci korištenja energije iz obnovljivih izvora te predviđeni postotak smanjenja emisija stakleničkih plinova teško ostvarivi. Stoga predlažemo sljedeće izmjene članka 3. stavak 3. i stavak 4.: Posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište određuje se u kn/MJ i obračunava se prema sljedećim razredima: 0% - 2,0% stavljene energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,30 kn/MJ, 2,01% - 4,0% stavljene energije biogoriva - naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,15 kn/MJ, više od 4,0% stavljene energije biogoriva - naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,01 kn/MJ. Posebna naknada zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u kn/kg CO2 te se obračunava prema sljedećim razredima: - 0% - 1,50% smanjenja emisija stakleničkih plinova - naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 3,5 kn/kg CO2 - 1,51% - iznosa sukladno obvezi iz čl. 29. a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 94/2018) - naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 0,01 kn/kg CO2. Također predlažemo izmjenu članka 3. stavka 6. tako da izmijenjen glasi: (6) Ukupan iznos posebne naknade za okoliš čini zbroj iznosa po razredima posebne naknade zbog nestavljanja biogoriva na tržište, uvećan za zbroj iznosa po razredima posebne naknade zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova. Smatramo kako je ovakvim formiranjem razreda omogućeno provođenje Uredbe koje uzima u obzir objektivne okolnosti poslovanja te podržava daljnji razvoj tržišta. U protivnom smatramo da će zbog objektivnih nemogućnosti dostizanja zadanih ciljeva, obveznici stavljanja biogoriva na tržište biti suočeni sa plaćanjem visokih dodatnih naknada, koje će opet neminovno utjecati na cijene naftnih derivata. Nije prihvaćen Smanjenje stakleničkih plinova na svim razinama (industrija, promet, itd.) je ključna obveza svih Država članica kroz korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost. Novim paketom energetskih mjera za razdoblje 2020. -2030., europsko zakonodavstvo traži strože i učinkovitije mjere za postizanje dekarbonizacije društva, a jako bitne su provedbene mjere u sektoru prometa tj. korištenje obnovljivih izvora za sve vrste prijevoza. Zbog povrede EU zakonodavstva (nestavljanja biogoriva na tržište) Republika Hrvatska je pred tužbom o plaćanju visoke kazne. Sukladno Nacionalnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije određena je trajektorija prema kojoj se postupno povećava obveza stavljanja biogoriva u promet. Tako je ona u 2018. iznosila 6,92%, u 2019. iznositi će 7,85%, a u 2020. 8,81%. Ovo su dakle postoci energetske vrijednosti biogoriva koje su obveznici dužni staviti na tržište, dok se ostatak cilja planira ostvariti udjelom električne energije u prijevozu. Model penalizacije obveznika stavljanja biogoriva na tržište obuhvaća naknadu zbog nestavljanja biogoriva na tržište koja je i do sada postojala, te dodatnu naknadu ako nisu smanjene emisije stakleničkih plinova. Ova naknada je uvjetovana certifikatima vezanim uz održivost proizvodnje biogoriva, te za neprovođenje energetske učinkovitosti smanjenjem za najmanje 6% emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici goriva koja koriste cestovna vozila u 2020. godini. Obzirom da su postavljeni ciljevi s ugrađenim ograničenjima proizvodnje biogoriva prve generacije i minimalnog udjela naprednih biogoriva prisutnih na tržištu, teško dosezivi, a u cilju omogućavanja djelovanja energetskih subjekata na tržištu nafte i naftnih derivata određeni su razredi penalizacije. Tim se stvara predvidivi sustav za obveznike stavljanja biogoriva na tržište i mijenja dosadašnji način izračuna koji se pokazao volatilnim, obzirom na povećanje cijena emisija CO2 u 2018. za 2,6 puta u odnosu na 2017. godinu. Tako se predlažu tri razreda u kojima se stupnjevano određuju naknade. U prvom razredu od 0-3% energije biogoriva stavljene na tržište predviđena je specifično najveća penalizacija od 0,30 kn/MJ višestruko veća od cijene biogoriva, u razredu 3,01-5% kazne su veće od kretanja cijena biogoriva na tržištu i iznose 0,15 kn/MJ, dok se ukoliko je obveznik stavio više od 5% predviđaju manje naknade u iznosu 0,001 kn/MJ koje uvažavaju činjenicu otežane nabavke i nedostatnih količina biogoriva druge generacije na tržištu. Slično posebna naknada zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u dva razreda i to 0-2% smanjenja emisija stakleničkih plinova predlaže se naknada 3,5 kn/kgCO2 i 2-6% smanjenja emisija stakleničkih plinova 0,01 kn/kgCO2 . Republika Hrvatska donošenjem ove Uredba osigurava da obveznici sustava plate adekvatnu naknade za propušteno, ukoliko u potpunosti ili djelomično ne ispune obvezu stavljanja biogoriva na tržište. Novcem koji se prikuplja, a koji se uplaćuje na račun Fonda za energetiku učinkovitost i obnovljive izvore energije, potaći će se ostale mjere kojima će se osigurati ostvarivanje zadanih ciljeva, poput povećanja korištenja obnovljive električne energije u prometu. U 2017. godini obveznici su propustili staviti energije biogoriva na tržište u iznosu od 5.471.730.392,93 MJ što iznosi 164.151.911,79 kn propisanih kazni. Predlaže se odobravanje popusta od 30% za 2017. godinu za one koji su sukladno Zakonu o biogorivima za prijevoz zatražili popust, a za jednokratno plaćanje. Također se za 2018. godinu predlaže veći popust kako bi se anulirao višestruki porast cijena emisija CO2.
5 AGS Hrvatska d.o.o. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. izmijeni i glasi: Postupci za obveze iz 2017. i 2018. godinu dovršiti će se prema odredbama Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (“Narodne novine”, broj 125/10), uvažavajući odredbe članka 5. ove Uredbe. Obrazloženje: Ovim člankom utvrđuje se da će se postupci koji se odnose na ispunjenje obveze stavljanja biogoriva na tržište u 2017. i 2018. godini dovršiti prema odredbama Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (NN 125/10), obzirom da je ista na snazi u 2017. i 2018. godini, a uvažavajući pri tome pojašnjenja iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe kojim se otklanja mogućnost dvojbenog tumačenja odredbi Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište („Narodne novine“, broj 125/10). Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima.
6 AGS Hrvatska d.o.o. III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 5. Predlažemo da se članak 5. izmijeni i glasi: (1) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište iz članka 22. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (N.N. 94/18), koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona podnio zahtjev za jednokratnu isplatu posebne naknade za okoliš za 2017. godinu, odobrava se popust u iznosu od 30%, s rokom plaćanja od 30 dana od dostave rješenja Ministarstva, kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš umanjenje za navedeni popust. (2) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište iz članka 22. stavka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (N.N. 94/18),, koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o posebnoj naknadi za 2018.godinu, podnio zahtjev za jednokratnu isplatu posebne naknade za okoliš za 2018. godinu, odobrava se popust u iznosu od 30%, s rokom plaćanja od 30 dana od dostave rješenja Ministarstva, kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš umanjenje za navedeni popust. (3) Iznos posebne naknade za okoliš za 2017. i 2018. godinu izračunava se na temelju formule iz Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš (“Narodne novine”, broj 125/10), pri čemu se za elemente predmetne formule: a) PCO2 – prosječna srednja cijena emisijskih dozvola ekvivalentnog CO2 – prosjek objavljenih kotacija prema European Climate Exchange (ECX) za “ICE ECX Daily Futures Contracts”, b) Z3 – prosječni prodajni tečaj za devize u kn/eur – Hrvatske narodne banke, koriste prosjeci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se izračunava obveza, a što konkretno znači da se prilikom izračuna obveze za 2017. godinu koriste prosjeci PCO2 i Z3 iz 2016. godine, a prilikom izračuna obveze za 2018. godinu koriste prosjeci PCO2 i Z3 iz 2017. godine. Obrazloženje uz stavak 1.: Navođenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 94/18) precizira se iz koje odredbe zakona proizlazi navedeno pravo, određivanjem roka od 30 dana od dostave rješenja se ostavlja realan rok za izvršenje obveza obzirom da je do 31.12.2018. ostalo premalo vremena da se uredba donese i stupi na snagu te da Ministarstvo donese i dostavi rješenja subjektima, kao i da isti u tako kratkom roku od primitka rješenja osiguraju i uplate potrebna sredstva. Obrazloženje uz stavak 2.: Navedenim stavkom bi se detaljnije i preciznije reguliralo pravo na ostvarenje popusta na iznos naknade za 2018. godinu, a koja je predviđena člankom 22. stavkom 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (N.N. 94/18). Obrazloženje uz stavak 3.: Predloženim stavkom 3. ovog članka precizira se način na koji se izračunava iznos posebne naknade za okoliš za 2017. i 2018. godinu (od kojega se treba oduzeti popust od 30%), kako bi se izbjegle bilo kakve dvojbe oko tumačenja značenja riječi „prethodna godine“ u trenutno važećoj uredbi. U tom se smislu predlaže da se u odredbi precizira kako se iznos posebne naknade za okoliš za 2017. i 2018. godinu izračunava na temelju formule iz članka 3. stavka 4. Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (NN 125/10), pri čemu se za elemente formule PCO2 i Z3 primjenjuju prosjeci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca prethodne 2016. godine za izračun naknade za 2017. godinu, odnosno prosjeci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca prethodne 2017. godine za izračun naknade za 2018. godinu. Time se utvrđuje jedino logično i s aspekta pravne sigurnosti ispravno tumačenje da se uzimaju prosjeci PCO2 i Z3 za prethodnu godinu od godine u kojoj je postojala obveza stavljanja biogoriva na tržište, a ne prosjeci od godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje. Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima
7 AGS Hrvatska d.o.o. III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 4. Predlažemo da se članak 4. stavak 3. izmijeni i glasi: (3) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište, koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja iz stavka 2. ovoga članka, podnio zahtjev za obročnu isplatu, ista se odobrava na dvije godine. Obrazloženje: Formulacija da se obročna isplata „može odobriti“ je neprecizna i ostavlja prostor za pravnu nesigurnost. Naime, subjekt koji podnese zahtjev za obročnu otplatu i pritom ispuni sve uvjete i uz zahtjev priloži sve potrebne dokaze mora biti siguran da će se njegov zahtjev usvojiti, a ne da nakon ispunjenja svih propisanih uvjeta još uvijek postoji nedoumica hoće li se obročna otplata odobriti ili ne. Također predlažemo da se rok "do godine dana" izmijeni da glasi "na dvije godine" za svaki subjekt koji podnese zahtjev i koji ispunjava uvjete za obročnu isplatu jer se radi o visokim iznosima te je opravdano produljiti rok za obročnu isplatu. Predlažemo izmjenu članka 4. stavka 4. Dio odredbe koji glasi: "od dostave rješenja kojim je popust odobren" mijenja se i glasi: "od dana dostave rješenja kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš umanjene za navedeni popust, a kojim se ukida rješenje iz stavka 2. ovog članka". Obrazloženje: Iz odredbi članka 4. stavka 2. i stavka 4., kako su uređeni prijedlogom uredbe, proizlazi da će za jednu te istu obvezu plaćanja posebne naknade za okoliš Ministarstvo izdati dva rješenja i to jedno po stavku 2. kojim će se odrediti plaćanje punog iznosa naknade, i drugo po stavku 4., kojim će biti odobren popust. Budući da će se u ovom slučaju raditi o jednokratnoj isplati naknade, radi pravne sigurnosti je potrebno ukinuti prethodno rješenje. Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima.
8 AGS Hrvatska d.o.o. II. IZRAČUN VISINE IZNOSA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 3. Predlažemo da se članak 3. stavak 3. i 4. izmijene i glase: (3) Posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište određuje se u kn/MJ i obračunava se prema sljedećim razredima: - 0% - 2,0% stavljene energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,30 kn/MJ, - 2,01% - 4,0% stavljene energije biogoriva - naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,15 kn/MJ, - više od 4,0% stavljene energije biogoriva - naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,01 kn/MJ. (4) Posebna naknada zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u kn/kgCO2 te se obračunava prema sljedećim razredima: - 0% - 1,50% smanjenja emisija stakleničkih plinova - naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 3,5 kn/kgCO2 - 1,51% - sukladno obvezi iz čl. 29. a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 94/2018) - naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 0,01 kn/kgCO2 Obrazloženje: AGS Hrvatska d.o.o. podržava poduzimanje mjera s ciljem zaštite okoliša pa time i mjere za smanjivanje emisije stakleničkih plinova koji nastaju u prijevozu te ćemo poduzeti sve objektivno moguće mjere za stavljanje što veće količine biogoriva na tržište. Međutim, prilikom formiranja razreda za obračun naknade za nestavljanje biogoriva na tržište te razreda za obračun naknade za nesmanjivanje emisije stakleničkih plinova treba uzeti u obzir sljedeće činjenice: - nemogućnost namješavanja biokomponente u sastav motornih benzina na raspoloživim skladištima za skladištenje naftnih derivata u RH - ograničena mogućnost nabave motornih benzina s umiješanom biokomponentom iz država u okruženju - nepostojanje domaće proizvodnje biogoriva - ograničena dostupnost biogoriva u državama u okruženju, posebno onih druge generacije kojima se postiže najveće smanjenje emisija stakleničkih plinova, - ograničena mogućnost namješavanja biokomponente u sastav dizelskog goriva obojenog plavom bojom i namijenjenog za potrošnju u poljoprivredi i ribarstvu, a čija primjena također generira obvezu smanjenja emisije stakleničkih plinova - ograničena mogućnost umješavanja biokomponente u maksimalnom dozvoljenom postotku zbog negativnog utjecaj biokomponente na nisko temperaturna svojstva dizelskog goriva zimi te negativnog utjecaja biokomponenete na tlak para motornih benzina u ljetnom periodu. Slijedom prethodno navedenog, formiranjem razreda kako predlažemo, omogućiti će se realističnija provedba ove Uredbe i postizanje stvarno ostvarivih ciljeva te razvoj konkurentnosti na tržištu Republike Hrvatske. Predlažemo da se članak 3. stavak 6. izmijeni i glasi: Ukupan iznos posebne naknade za okoliš čini zbroj iznosa po razredima posebne naknade zbog nestavljanja biogoriva na tržište, uvećan za zbroj iznosa po razredima posebne naknade zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova. Obrazloženje: Predloženom izmjenom se daje preciznija odredba usklađena s člankom 3. stavcima 3. i 4. koji definiraju i koriste pojam razreda za obračun naknada. Nije prihvaćen Kao prethodni odgovor.
9 APIOS d.o.o. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 10. Predlažemo da se dio odredbe ovog članka koji glasi: "osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" "promijeni u: "1. siječnja 2019. godine". Obrazloženje: Pod uvjetom da Ministarstvo smatra kako će Vlada Republike Hrvatske donijeti ovu Uredbu u prosincu, a Uredba će biti objavljena do 31. prosinca 2018., završna odredba trebala bi glasiti da Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Time se osiguravaju zahtjevi pravne dosljednosti, pravne sigurnosti, predvidljivosti i izvjesnosti jer se s primjenom novih uredbenih pravila kreće na početku ove kalendarske godine koja pravila onda tu godinu obuhvaćaju u cijelosti, a tekuća se godina završava po uredbenim pravilima koja su bila na snazi duže od 11,5 mjeseci u 2018. godini. Nema pravne zapreke da Uredba stupi na snagu 1. siječnja 2019. godine ni u slučaju kada bi u Narodnim novinama bila objavljena 31. prosinca 2018., obzirom na ustavno pravilo da uredbe mogu stupiti na snagu najranije prvi sljedeći dan nakon njihove objave u Narodnim novinama. Nije prihvaćen Odredba glasi: “prvog dana od objave u Narodnim novinama”
10 APIOS d.o.o. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. briše, a da se u članku 5. (prijedlog: članku 8.) dodaju novi stavak 4. i novi stavak 5. koji glase: "(4) Na postupke utvrđivanja posebne naknade za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište za 2017. godinu koji nisu obuhvaćeni stavcima 1. i 3. ovog članka primjenjuju se odredbe članka 29. Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, broj 65/09., 145/10., 26/11., 144/12., i 14/14) i odredbe članka 3. Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište iz stavka 3. ovog članka, uz mogućnost odobravanja obročne isplate sukladno članku 4. stavku 3. ove Uredbe. (5) Na postupke utvrđivanja posebne naknade za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište za 2018. godinu koji nisu obuhvaćeni stavcima 2. i 3. ovog članka primjenjuju se odredbe o pravu na obročnu otplatu na utvrđeni iznos posebne naknade za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište sukladno članku 4. stavku 3. ove Uredbe. Obrazloženje: Obzirom na na prijelaznu odredbu članka 5. (za koju se predlaže da postane članak 8.), nije jasno ili nije dovoljno jasno na koje se postupke vezane uz plaćanje posebne naknade za okoliš "započete do dana stupanja na snagu" Prijedloga Uredbe misli Zbog toga bi odredbu trebalo jasnije precizirati. U slučaju da se misli na sve druge potencijalne postupke vezane uz plaćanje posebne naknade za okoliš u 2017. i 2018. koji nisu obuhvaćeni člankom 5. (prijedlog: člankom 8.), onda bi se odredba trebala preformulirati na način da se članak 8. briše, a umjesto njega u članak 5. (prijedlog: članak 8.) dodaju dva nova stavka, koja bi trebala glasiti kako je predloženo, a što je sukladno članku 22. stavcima 10., 11., i 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, broj 94/18). Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima.
11 APIOS d.o.o. III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 5. Predlažemo izmjenu teksta predloženog članka 5. kako slijedi: 1) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište iz članka 22. stavka2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, broj 94/18), koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu tog Zakona podnio zahtjev za jednokratnu isplatu posebne naknade za okoliš za 2017. godinu, odobrava se popust u iznosu od 30%, s rokom plaćanja od 30 dana od dana dostave rješenja Ministarstva kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš, umanjene za navedeni popust. 2) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište iz članka 22. stavka 12.. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, broj 94/18), koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o posebnoj naknadi za okoliš za 2018. godinu podnio zahtjev za jednokratnu isplatu posebne naknade za okoliš za 2018. godinu, odobrava se popust u iznosu od 30%. s rokom plaćanja od 30 dana od dana dostave rješenja Ministarstva kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš, umanjene za popust. 3) Iznos posebne naknade za okoliš za 2017. i 2018. godinu, od kojega se umanjuje iznos za popust, sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, izračunava se na temelju formule iz članka 3. stavka 4. Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (Narodne novine, broj 125/10), pri čemu se za elemente predmetne formule: a) PCO2 - prosječna srednja cijena emisijskih dozvola ekvivalentnog CO2 - prosjek objavljenih kotacija prema European Climate Exchange (ECX) za "ICE ECX Daily Futures Contracts" i b) Z3 - prosječni prodajni tečaj za devize u kn/eur - Hrvatske narodne banke primjenjuju prosjeci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca prethodne 2016. godine za izračun posebne naknade za 2017. godinu, odnosno prosjeci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca prethodne 2017. godine za izračun naknade za 2018. godinu. Obrazloženje: uz stavak 1. Osim nomotehničkih poboljšanja teksta, predlaže se da se riječi: s krajnjim rokom uplate do 31.prosinca 2018" zamjene riječima: "s rokom plaćanja od 30 dana od dana dostave rješenja Ministarstva kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš umanjene za navedeni popust." Naime, ne postoji pravna mogućnost da stranka uplati iznos naknade pozivajući se izravno na Zakon, a da prije toga nadležno državno tijelo nije donijelo rješenje (upravni akt) kojim je riješilo o samom zahtjevu stranke. Članak 22. stavak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, broj 94/18) u tom smislu izrijekom propisuje: "Posebna naknada za okoliš s popustom iz stavka 2. ovog članka određuje se rješenjem Ministarstva." uz stavak 2. Sve do novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz postojala je sukladno starom Zakonu o biogorivima za prijevoz obveza stavljanja biogoriva na tržište pri čemu su obveznici u svom poslovanju računali na mogućnost prijenosa propuštene količine biogoriva iz 2018. godine u 2019. godinu, bez ikakvih "penala" u obliku plaćanja obveze u 2019. godini okolišne naknade i za 2018. godinu. U takvoj pravnoj situaciji, radi osiguranja načela pravne izvjesnosti i pravne predvidljivosti, ali i zaštite legitimnih očekivanja obveznika stavljanja na tržište biogoriva za prijevoz da im zbog zakonskih promjena uvjeti poslovanja neće biti otežani do stupnja da se dovede u pitanje samo njihovo poslovanje, osnovano je u ovoj Uredbi predvidjeti i za 2018. godinu prijelazni režim istovjetan onom koji je u stavku 1. ovog članka propisan za 2017. godinu, pod uvjetom da je riječ o jednokratnoj isplati posebne naknade za okoliš za 2018. godinu (kao što je to slučaj za 2017. godinu). Članak 22. stavak 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, broj 94/18) ne zabranjuje izrijekom takvu mogućnost, a uređivanje prava na popust za 2018. godinu prepušta "propisima donesenima na temelju ovog Zakona", u ovom slučaju Uredbi. uz stavak 3. Predlažemo da se stavkom 3. ovog članka precizira način na koji se izračunava "puni" iznos posebne naknade za okoliš za 2017. i 2018. godinu, kako bi se izbjegle bilo kakve dvojbe oko iznosa od kojega se treba oduzeti popust od 30%. U tom se smislu predlaže da se u odredbi precizira kako se taj "puni"iznos posebne naknade za okoliš za 2017. i 2018. izračunava na temelju formule iz članka 3. stavka 4. Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (Narodne novine, broj 125/10), pri čemu se za elemente formule PCO2 i Z3 primjenjuju prosjeci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca prethodne 2016. godine za izračun naknade za 2017. godinu, odnosno prosjeci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca prethodne 2017. godine za izračun naknade za 2018. godinu. Smatramo da su te pravno- tehničke upute nužne kako bi upravna praksa dobila jasnu pravnu uputu za usklađeno postupanje u tom pitanju. Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima
12 APIOS d.o.o. III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 5. Članak 5. sadržava prijelaznu odredbu (s tom odredbom se uređuje prijelazni pravni režim iz jednog u drugo zakonodavno razdoblje), pa se ta odredba ne bi trebala nalaziti među temeljnim odredbama Uredbe. Stoga se predlaže da se dosadašnji članak 5. premjesti u dio IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, i da postane članak 8., a da dosadašnji članci 8., 9. i 10. postanu članci 9., 10. i 11. Nije prihvaćen Odredba usklađena s nomotehničkim pravilima.
13 APIOS d.o.o. III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 4. Predlažemo da se tekst u stavku 4. Uredbe iza dijela "...isplatu posebne naknade za okoliš," promijeni u "odobrava se popust u iznosu od 30%, s rokom plaćanja od 30 dana od dostave rješenja Ministarstva, kojim se nalaže plaćanje posebne naknade za okoliš umanjene za navedeni popust." Obrazloženje: Iz predložene odredbe članka 4. stavka 4. u vezi sa stavkom 2., kako je sada formulirana, proizlazi da će za jednu te istu obvezu plaćanja posebne naknade za okoliš Ministarstvo izdati dva rješenja. Jedno rješenje, po stavku 2. kojim će biti obračunat iznos pune posebne naknade za okoliš i drugo, po stavku 4. kojim će biti odobren popust. Obzirom da se radi o jednokratnoj isplati cijelog iznosa naknade, u takvoj pravnoj situaciji zahtijeva se donošenje novog rješenja s jedinstvenim iznosom umanjene naknade koju je obveznik dužan jednokratno platiti, pri čemu se također zahtijeva da se prethodno doneseno rješenje (kojim se određuje obveza plaćanja punog iznosa naknade) ukine. To je isključivo jedini način kojim se može jamčiti pravna sigurnost u razmatranom pitanju. Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima
14 APIOS d.o.o. III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 4. Predlažemo da se dio odredbe koji glasi: "može odobriti do godine dana" mijenja i glasi: "odobrava na dvije godine". Obrazloženje: Formulacija da se obročna isplata može odobriti do "godine dana" je neodređena i ostavlja punu slobodu Ministarstvu da odlučuje o tome hoće li obročnu isplatu odobriti ili ne, a ako odobri, onda je Ministarstvo opet slobodno odlučivati hoće li tu obročnu isplatu odobriti na jedan, na više ili na svih 12 mjeseci. Ne vidimo postojanje opravdanih razloga za tako snažnu diskrecijsku ocjenu Ministarstva u oba pitanja koja su predmet diskrecijske ocjene ( u pitanju "da li odobriti obročnu isplatu?" i u pitanju "kako?" tj. "u koliko obroka?"). Zato predlažemo da se u pitanju obročne isplate prihvati načelo pravne vezanosti, što znači da se obročna isplata mora odobriti ukoliko podnositelj zahtjeva za to ispunjava uvjete. Mišljenja smo zbog da je težine obveze o kojoj je riječ opravdano produljiti rok za obročnu isplatu na dvije godine pa predlažemo da se rok "do godine dana" izmjeni u jednoobrazni rok "na dvije godine" za svakog podnositelja zahtjeva koji ispunjava uvjete za obročnu isplatu. Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnim odgovorima.
15 APIOS d.o.o. II. IZRAČUN VISINE IZNOSA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 3. APIOS d.o.o. u svakom pogledu podržava nastojanja RH, odnosno MZOE u smanjivanju emisija stakleničkih plinova u prometu i uložiti ćemo iznimne napore u ispunjavanju postavljenih ciljeva, ali smo mišljenja da je prije postavljanja ciljeva neophodno uzeti u obzir uvjete u kojima posluju distributeri naftnih derivata a to su: - nemogućnost namješavanja biokomponente u sastav motornih benzina na raspoloživim skladištima za skladištenje naftnih derivata - ograničena mogućnost nabave motornih benzina s umješanom biokomponentom iz država u okruženju - nepostojanje domaće proizvodnje biogoriva - ograničena dostupnost biogoriva u državama u okruženju, posebno onih druge generacije kojima se postiže najveće smanjenje emisija stakleničkih plinova - ograničena mogućnost namješavanja biokomponente u sastav dizelskog goriva obojanog plavom bojom i namjenjenog za potrošnju u poljoprivredi i ribarstvu, a čija primjena također generira obvezu smanjenja emisije stakleničkih plinova - ograničena mogućnost postotnog namješavanja biokomponenti u goriva zbog norme goriva koja proizilazi iz Zakona o zaštiti zraka - ograničena mogućnost umješavanja u maksimalno dozvoljenom postotku u određenim periodima godine (negativan utjecaj biokomponente na niskotemperaturna svojstva dizelskog goriva zimi, te negativnog utjecaja biokomponente na tlak para motornih benzina u ljetnom periodu) Duboko vjerujemo kako je namjera MZOE i svrha predmetne Uredbe postaviti realne i ostvarive okvire i ciljeve, te temeljem kalkulacije mogućnosti umješavanja biogoriva i okvira gore navedenih ograničenja predlažemo sljedeći tekst stavka 3., stavka 4. i stavka 6., članka 3. predmetne Uredbe: "(3) Posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište određuje se u kn/MJ i obračunava se prema sljedećim razredima: - 0% - 2,0% stavljene energije biogoriva - naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,30 kn/MJ - 2,01% - 4,0% stavljene energije biogoriva - naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,15 kn/MJ - više od 4,0% stavljene energije biogoriva - naknada za svaki nestavljeni MJ energije koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,01 kn/MJ." Obrazloženje dodane riječi "stavljene" ispred riječi "energije biogoriva": ovim se precizira o kojoj je kategoriji energije riječ. Time se izbjegava eventualna dvojba oko tumačenja tog dijela odredbe. "(4) Posebna naknada zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u kn/kgCO2 te se obračunava prema sljedećim razredima: - 0% - 1,50% smanjenja emisija stakleničkih plinova - naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 3,5 kn/kgCO2 - više od 1,50% smanjenja emisija stakleničkih plinova - naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 0,01 kn/kgCO2" "(6) Ukupan iznos posebne naknade za okoliš čini zbroj iznosa po razredima posebne naknade zbog nestavljanja biogoriva na tržište, uvećan za zbroj iznosa po razredima posebne naknade zbog nesmanjivanja stakleničkih plinova." Postavljanje ciljeva i razreda naknade koje iz gore navedenih, objektivnih razloga, nije moguće postići generirati će neizbježan, značajan trošak distibuterima naftnih derivata pa je realno za očekivati značajno povećanje, ionako već za naše gospodarstvo i socijalno okruženje, prevelikih cijena naftnih derivata. Nije prihvaćen Smanjenje stakleničkih plinova na svim razinama (industrija, promet, itd.) je ključna obveza svih Država članica kroz korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost. Novim paketom energetskih mjera za razdoblje 2020. -2030., europsko zakonodavstvo traži strože i učinkovitije mjere za postizanje dekarbonizacije društva, a jako bitne su provedbene mjere u sektoru prometa tj. korištenje obnovljivih izvora za sve vrste prijevoza. Zbog povrede EU zakonodavstva (nestavljanja biogoriva na tržište) Republika Hrvatska je pred tužbom o plaćanju visoke kazne. Sukladno Nacionalnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije određena je trajektorija prema kojoj se postupno povećava obveza stavljanja biogoriva u promet. Tako je ona u 2018. iznosila 6,92%, u 2019. iznositi će 7,85%, a u 2020. 8,81%. Ovo su dakle postoci energetske vrijednosti biogoriva koje su obveznici dužni staviti na tržište, dok se ostatak cilja planira ostvariti udjelom električne energije u prijevozu. Model penalizacije obveznika stavljanja biogoriva na tržište obuhvaća naknadu zbog nestavljanja biogoriva na tržište koja je i do sada postojala, te dodatnu naknadu ako nisu smanjene emisije stakleničkih plinova. Ova naknada je uvjetovana certifikatima vezanim uz održivost proizvodnje biogoriva, te za neprovođenje energetske učinkovitosti smanjenjem za najmanje 6% emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici goriva koja koriste cestovna vozila u 2020. godini. Obzirom da su postavljeni ciljevi s ugrađenim ograničenjima proizvodnje biogoriva prve generacije i minimalnog udjela naprednih biogoriva prisutnih na tržištu, teško dosezivi, a u cilju omogućavanja djelovanja energetskih subjekata na tržištu nafte i naftnih derivata određeni su razredi penalizacije. Tim se stvara predvidivi sustav za obveznike stavljanja biogoriva na tržište i mijenja dosadašnji način izračuna koji se pokazao volatilnim, obzirom na povećanje cijena emisija CO2 u 2018. za 2,6 puta u odnosu na 2017. godinu. Tako se predlažu tri razreda u kojima se stupnjevano određuju naknade. U prvom razredu od 0-3% energije biogoriva stavljene na tržište predviđena je specifično najveća penalizacija od 0,30 kn/MJ višestruko veća od cijene biogoriva, u razredu 3,01-5% kazne su veće od kretanja cijena biogoriva na tržištu i iznose 0,15 kn/MJ, dok se ukoliko je obveznik stavio više od 5% predviđaju manje naknade u iznosu 0,001 kn/MJ koje uvažavaju činjenicu otežane nabavke i nedostatnih količina biogoriva druge generacije na tržištu. Slično posebna naknada zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u dva razreda i to 0-2% smanjenja emisija stakleničkih plinova predlaže se naknada 3,5 kn/kgCO2 i 2-6% smanjenja emisija stakleničkih plinova 0,01 kn/kgCO2 . Republika Hrvatska donošenjem ove Uredba osigurava da obveznici sustava plate adekvatnu naknade za propušteno, ukoliko u potpunosti ili djelomično ne ispune obvezu stavljanja biogoriva na tržište. Novcem koji se prikuplja, a koji se uplaćuje na račun Fonda za energetiku učinkovitost i obnovljive izvore energije, potaći će se ostale mjere kojima će se osigurati ostvarivanje zadanih ciljeva, poput povećanja korištenja obnovljive električne energije u prometu. U 2017. godini obveznici su propustili staviti energije biogoriva na tržište u iznosu od 5.471.730.392,93 MJ što iznosi 164.151.911,79 kn propisanih kazni. Predlaže se odobravanje popusta od 30% za 2017. godinu za one koji su sukladno Zakonu o biogorivima za prijevoz zatražili popust, a za jednokratno plaćanje. Također se za 2018. godinu predlaže veći popust kako bi se anulirao višestruki porast cijena emisija CO2.
16 APIOS d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Mišljenja smo da članak 2. točku 2. treba dopuniti kako slijedi: Riječi "Nacionalnim akcijskim planom" trebaju biti bolje razjašnjene na način da se navede cjelovita zakonska formulacija nacionalnog akcijskog plana o kojem je riječ iz sljedećih razloga: "Nacionalni akcijski plan" je skraćenica preuzeta iz članka 7. stavka 1. Zakona o biogorivima za prijevoz. Uredba Vlade RH se ne bi trebala pozivati na skraćenice ukoliko prije toga u Uredbi nije objašnjeno značenje same skraćenice, posebno ako je riječ o članku u kojem se razjašnjavaju značenja pojedinih pojmova. Mišljenja smo da je potrebno: a) ili u postojeću odredbu članka 2. točke 2. Prijedloga Uredbe upisati cjelovitu zakonsku formulaciju nacionalnog akcijskog plana o kojem je riječ, ili b) u članak 2. dodati novu točku 4. koja bi glasila: "2. Nacionalni akcijski plan je..." Objašnjenje: Specificiranje o kojem se nacionalnom akcijskom planu radi prepušta se u originalnom prijedlogu Uredbe Ministarstvu, budući da se iz članka 7. Zakona o biogorivima ne može sa sigurnošću ustanoviti da li je riječ o "nacionalnom akcijskom planu poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu" ili o "nacionalnom akcijskom planu za poticanje proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora u Republici Hrvatskoj" Nije prihvaćen Donošenjem Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije do 2020. iz 2013. (notificiran u Europskoj komisiji), a koji uključuje i biogoriva u prijevozu, derogiran je Nacionalni akcijski plan za poticanje proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011.-2020. (iz 2010.) te isti nije niti notificiran u Europskoj komisiji. Notifikacijom Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije do 2020. u Europskoj komisije početak je zakonskog provođenja na nacionalnoj osnovi. Tako je u poglavlju sektora za promet objavljena službena tablica obveze stavljanja na tržište biogoriva po pojedinim godinama do 2020. Iz svega navedenog proizlazi da je važeći (notificirani u EK) Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020.
17 Biodizel Vukovar III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 4. Imajući u vidu da je osnovni cilj propisa o biogorivima smanjenje stakleničkih plinova i poticanje uporabe biogoriva, ova odredba nije prihvatljiva budući ista promiče plaćanje naknade umjesto korištenja biogoriva, te će rezultat ovakve politike biti takav da stvarni ciljevi (smanjenje emisije CO2 I promicanje uporabe biogoriva) neće biti ostvareni. Primljeno na znanje Direktiva (EU) 2015/1513 od 9. rujna 2015. nametnula je obvezu smanjenja emisije stakleničkih plinova u sektoru prometa. Cijena CO2 na tržištu je bila dvostrukova manja u prethodnim godinama za razliku 2018. i tom nepredvidivom cijenom stvorilo jako Veliki trošak obveznicima stavljanja biogoriva na tržište I istodobno ugrozilo njihovo daljnje poslovanje. Iz tog razloga određen je navedeni popust za jednokratno plaćanje naknade za nestavljenu obveznu godišnju količinu biogoriva.
18 Biodizel Vukovar III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 5. Imajući u vidu da je osnovni cilj propisa o biogorivima smanjenje stakleničkih plinova i poticanje uporabe biogoriva, ova odredba nije prihvatljiva budući ista promiče plaćanje naknade umjesto korištenja biogoriva, te će rezultat ovakve politike biti takav da stvarni ciljevi (smanjenje emisije CO2 I promicanje uporabe biogoriva) neće biti ostvareni. Primljeno na znanje Mišljenja smo da visokom naknadom stimuliramo isplativiji model stavljanja na tržište mogućih količina biogoriva, a da pri tom moramo voditi brigu o slijedećem: nedostatak sirovine druge generacije na europskom tržištu, visoke cijene tih sirovina, ograničene količine prve generacije (sadrži velike količine stakleničkih plinova. Cilj do 2020. od najmanje 10% konačne potrošnje energije u prometu nastojimo postići uvođenjem korištenja električne energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa što je definirano Zakonom o izmjenama dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, br. 94/18)
19 Biodizel Vukovar II. IZRAČUN VISINE IZNOSA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ, Članak 3. Budući je osnovni cilj propisa o biogorivima smanjenje stakleničkih plinova i poticanje uporabe biogoriva, a imajući u vidu fluktuacije u tržišnoj cijeni biogoriva, bilo bi uputno uvesti mehanizam izračuna naknade koji bi reflektirao promjene u tržišnoj cijeni biogoriva. Fiksna naknada može stvoriti situaciju gdje je, uslijed fluktuacije tržišne cijene biogoriva, obveznicima prihvatljivija opcija plaćanje naknade predviđene ovim odredbama te stoga neće biti ostvaren željeni učinak propisa. Navedeno se osobito odnosi na naknade previđene za razrede “2,01%-6%” i “više od 6%”. Primljeno na znanje Kroz Uredbu se nastoji “poticati” stavljanje biogoriva na tržište na način da naknade budu dovoljno visoke u odnosu na trošak nabave sirovine druge generacije (s manjom emisijom stakleničkih plinova) te troška nabave sirovine iz prve generacije biogoriva (ograničena količina na 7%), a da se istovremeno ne stvori veliki poremećaj u poslovanju obveznika stavljanja biogoriva na tržište