Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB II. ROKOVI I POSTUPCI PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA, Praćenje i izvještavanje dugoročnih akata strateškog planiranja Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u stavcima čl. 7 sugeriramo na odgovarajućem mjestu dopunu teksta s riječima "za prethodnu godinu" Prihvaćen Tekst je dopunjen prema prijedlogu.
2 GRAD ZAGREB Temeljni pojmovi, Članak 2. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Čl.2, St. 12 Skrećemo pažnju na pogrešku u određenju značenja pojma "regionalni koordinator" Prihvaćen Dio teksta je izmijenjen.
3 Primorsko-goranska županija Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Članak 20. S obzirom da provedbene programe jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave donose izvršna tijela istih, izvještavanje o provedbi tih provedbenih programa bi trebalo biti usmjereno prema izvršnim tijelima, a ne prema predstavničkim tijelima. Kao što je u prethodnom komentaru navedeno, polugodišnje izvještavanje neće dati točne podatke za zaključivanje, stoga nije potrebno. Sadržaj izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bi trebao biti izveden iz izvješća o izvršenju proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (barem u većem dijelu). Prihvaćen U tekstu članka 20. briše se „predstavničkom“ i umjesto toga dodaje se „izvršnom“.
4 Primorsko-goranska županija Praćenje i izvještavanje srednjoročnih akata strateškog planiranja, Članak 8. Potrebno je navesti u stavku (3) da se radi o planovima razvoja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Izvještavanje prema predstavničkim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanja pokazatelja ishoda iz plana razvoja (odnosno strateških dokumenata analognih planovima razvoja) već se provodi u okviru godišnjeg izvještavanja o izvršenju proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Izvješća o izvršenju proračuna sadrže sve ključne elemente za praćenje ostvarenosti plana razvoja: opise realiziranih projekata, programa i aktivnosti, financijsku realizaciju, pokazatelje ostvarenosti ciljeva, eventualne poteškoće u provedbi itd. Nadalje, rok do 1. ožujka je prekratak jer u tom periodu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mogu raspolagati s podacima potrebnim za izradu izvješća o realizaciji plana razvoja. Rok bi trebao biti isti kao i za izvještavanje o izvršenju proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Prihvaćen Tekst je nadopunjen prema prijedlogu.
5 Primorsko-goranska županija Temeljni pojmovi, Članak 2. Dio teksta „projekata) je informacijska baza razvojnih projekata koji su u pripremi od strane javnih tijela“ ne pripada definiciji pojma regionalni koordinator. Prihvaćen Dio teksta je izmijenjen.
6 GRAD ZAGREB Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Članak 20. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada predlažemo da se izostavi polugodišnje izvještavanje Nije prihvaćen Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj: 123/17), članak 26. definirano je izvještavanje.
7 GRAD ZAGREB Praćenje i vrednovanje kratkoročnih akata strateškoga planiranja, Članak 9. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Čl.9, St.4 Predlažemo da se izostavi polugodišnje izvještavanje Nije prihvaćen Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj: 123/17), članak 26. definirano je izvještavanje.
8 GRAD ZAGREB Praćenje i izvještavanje srednjoročnih akata strateškog planiranja, Članak 8. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Čl.8, St.3 Mišljenja smo da je predviđeni rok prekratak, a ujedno se postavlja pitanje ne/usklađenosti rokova za ZRRRH Nije prihvaćen Svi zakonski akti koji u sebi uključuju odredbe Zakona o sustavu strateškoga planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 123/17) uskladit će se s istim.
9 GRAD ZAGREB Ciljevi praćenja i izvještavanja, Članak 5. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada "utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih dokumenta" - Predlažemo unijeti formulaciju kojom bi se propisala analiza utvrđenih pozitivnih i negativnih posljedica, te davanje prijedloga za ublažavanje negativnih i poticanje pozitivnih posljedica. "osiguravanje transparentnosti i odgovornosti za korištenje..." - Predlažemo riječ "osiguranje" zamijeniti riječju "unapređenje" ili "doprinos" Nije prihvaćen Nenamjerne pozitivne i negativne posljedice provedbe planskih dokumenta se utvrđuju, a u praksi one mogu biti temeljene na različitim analitičkim postupcima. Izraz „osiguranje“ definirano je Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj: 123/17).
10 Primorsko-goranska županija Praćenje i vrednovanje kratkoročnih akata strateškoga planiranja, Članak 9. Dovoljno je da jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnesu samo godišnje izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja Koordinacijskom tijelu. Podaci temeljem kojih se izrađuju izvješća imaju veću točnost i pouzdanost ukoliko se prikupljaju na godišnjoj razini. Nije prihvaćen Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj: 123/17), članak 26. definirano je izvještavanje.
11 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" Obveze i način praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja, Članak 6. Predlaže se detaljnije definiranje uloge regionalnih i lokalnih koordinatora u aktivnostima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu, te prikupljanju i unosu pokazatelja o provedbi akata strateškog planiranja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, zbog pretpostavke da će se pojedini projekti nominirani u lokalnim programima razvoja i regionalnom programu razvoja preklapati, čime će doći do mogućeg udvostručavanja podataka o fazi realizacije pojedinog projekta, kao i udvostručavanja administrativnih procedura unošenja istih podataka. Predlaže se da se regionalnom koordinatoru omogući dobivanje administrativnih ovlasti za uvid u podatke kojima će raspolagati lokalni koordinator. Primljeno na znanje U Pravilniku, članak 20. navodi se Priručnik o strateškom planiranju kojim je definirana metodologija i postupci kao i način upravljanja
12 OliveTree PRAVILNIK Poštovani gospodine Grga Kostelac, Odgovor na Vaše pitanje ćete naci u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14, 123/17, 118/18, koji je na snazi od 01.01.2019. Nadzor nad koordinatorima obavlja Ministarstvo regionalnog razvoja, koje može ukinuti regionalnog koordinatora ukoliko ne obavlja zadaće sukladno Zakonu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Grga K PRAVILNIK čl. 6. st. 1. navodi da su regionalni i lokalni koordinatori "odgovorni" i "dužni". Međutim, nigdje se ne navodi što u slučaju kad koordinatori nisu imenovani. Nadalje, nigdje se ne navodi što ako koordinatori ne izvršavaju dužnosti ili su neodgovorni. Nigdje se ne navodi što ako se izvješća ne dostave i na javno dostupnim mrežnim stranicama ne objave. Dakle, ovo je još jedan propis koji će biti "mrtvo slovo na papiru" odnosno neće se poštivati i zbog toga neće nitko snositi posljedice. Isto kao što nitko ne snosi odgovornost kad ovakav nefunkcionalan pravilnik predloži. Primljeno na znanje Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 123/17), članak 35., članak 36., definirana je Organizacija poslova strateškog planiranja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i uloga i zadaće lokalnoga koordinatora.