Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Emilija Barišić PRAVILNIK O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA, OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJAVLJENO TIJELO U ime GOT-a: točka 11.2.2. kako označiti normu iz ponuđenih? Primljeno na znanje U obrascu koji će se moći preuzeti sa službenih web-stranica Ministarstva biti će omogućeno označavanje ponuđenih norma.
2 Emilija Barišić PRAVILNIK O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA, OBRAZAC ZAHTJEVA HTTO U ime GOT-a: Točka 6.4. - piše TAB, umjesto HTTO. Točka 6.5. - izbaciti, predviđena je akreditacija. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća u dijelu ispravka u točci 6.4. Vezano uz primjedbu na točku 6.5. nije jasan razlog izbacivanja akreditacije jer je ona jedan od dokaza ispunjavanja zahtjeva za HTTO.
3 Emilija Barišić PRAVILNIK O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA, ZAHTJEVI ZA ODOBRENA TIJELA U ime GOT-a: Točka 2. - Odobreno tijelo (brisati tvori tijelo) provodi zadaće treće strane, (brisati koje je) neovisno o ... . Točka 3. - loše formulirano - nema "generalno" rukovodstvo, kupac je krivo, ovlašteni predtavnik ima drugo značenje. Najjednostavnije je preuzeti tekst iz Uredbe, čl.43., st.4. Djelomično prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena s izmjenom teksta u dijelu "generalnog" rukovodstva. Ujedno se skreće pozornost da su zahtjevi za odobrena tijela preuzeti iz prijevoda članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011, kojim su propisani zahtjevi za prijavljena tijela.
4 Emilija Barišić Oznaka »C«, Članak 39. U ime GOT-a: Stavak 2. i stavak 3. govore o istom, treba spojiti, skratiti. Stavci 4. i 5. - već rečeno, definirano drugdje, 5. besmislen, nejasan, brisati. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća uz brisaje stavka 5. U stavku 3. je propisan slučaju kada zbog tehničkih mogućnosti konkretnog građevnog proizvoda nije moguće ili nije opravdano označiti građevni proizvod na način propisan stavkom 1., dakle radi se o iznimci.
5 Emilija Barišić Izjava o svojstvima u neusklađenom području, Članak 37. U ime GOT-a: Stavak 1. - samo izjava o svojstvima (nije izjava o svojstvima bitnih značajki) Stavak 2., podstavak 1. - pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika. Brisati "dodijeljenog .... do kraja" (zna se što je OIB) Stavak 2., podstavak 3. - umjesto "sastavljene izjave o svojstvima", staviti "oznake izjave" (jedinstvenost se odnosi na oznaku, a sastavljena je višak) Stavak 3. - brisati cijeli. Svi imaju OIB. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća uz izmjene u tekstu odredbi. Ujedno se skreće pozornost kako, s obzirom da postoji mogućnost da je proizvođač i iz trećim zemalja, takav proizvođač ne mora imati OIB.
6 Emilija Barišić Odgovorna osoba, Članak 33. U ime GOT-a: Stavak 1. - primjereno bi bilo pisati "provodi radnje", a ne odgovara. Podstavak 1. brisati, stavljeno u podstavak 9. Podstavak 2. - koja je razlika između preuzimanja i postupanja s prijedlogom? Staviti "Analiza prijedloga za TO" Podstavak 3. - koja druga dokumentacija, nedefinirano, izbaciti. Za građevni proizvod (jednina) Podstavak 5. - izbaciti zahtijevanih (tek se određuju), dodati na kraj "u dogovoru s podnositeljem zahtjeva" (on definira svojstva koja ima proizvod) Podstavak 6. - novi tekst: "određivanje programa ispitivanja uporabljivosti građevnog proizvoda na temelju čega se određuju svojstva proizvoda za namjeravanju uporabu" Podstavak 7. - umjesto podataka treba rezultata, brisati "iz" Podstavak 8. - brisati Podstavak 9. novi tekst: "izrada HDO" Podstavak 10. - isto kao pod 6. Podstavci 11., 12. - brisati. Stavak 4. - brisati "preuzimanje", brisati "podnositelj zahtjeva" (ovdje više nije podnositelj). Djelomično prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena uz izmjenu teksta odredbe.
7 Emilija Barišić Dokazi o osposobljenosti odgovorne osobe, Članak 32. U ime GOT-a: Stavak 1., podstavak 1. - definirati koji stručni ispit. Stavak 1., podstavak 2. - zašto "stupanj obrazovanja" (nije prethodno definiran zahtjev), što znači stečeno znanje? Treba definirati u skladu sa zahtjevima - traži se samo radno iskustvo u određenim područjima. Stavak 1., podstavak 3. - kako kaznena odgovornost? Stavak 2. - koji su drugi dokumenti? Djelomično prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena uz izmjenu teksta odredbi. Ujedno se skreće pozornost kako je stupanj obrazovanja vezan uz posebni propis kojim se uređuje stručni ispit osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja. Također, u odredbi se navodi stečeno zvanje, a ne stečeno znanje.
8 Emilija Barišić Zahtjev, Članak 22. U ime GOT-a: Stavak 5. Ne opis, nego dokaz (izjava uprave). Stavak 7. Odgovarajuće primijeniti prethodne komentare (za prijavljena/odobrena tijela). Stavak 8. Kako je moguće "na drugom službenom jeziku"? Hrvatski je salužbeni jezik, a ako EK traži na engleskom, treba napisati engleski, a ne drugi službeni jezik. Djelomično prihvaćen Primjedbe su djelomično prihvaćene uz izmijenjeni tekst odredbi Pravilnika, osim u dijelu stavka 8. iz razloga što postoji mogućnost da država članica zatraži dostavu dokumenata na nekom drugom službenom jeziku EU, a koji nije engleski.
9 Emilija Barišić Odgovorna osoba, Članak 17. U ime GOT-a: Stavak 1., podstavak 1. - izbaciti "preuzimanje" (podskup od obavljanje), izbaciti "opremljenosti tijela u pogledu".Stavak 1., podstavak 2. - izbaciti "i pravilima struke" (nema definicije) Stavak 1., podstavak 3. umjesto "proizvođača, ovlaštenog zastupnika .... distributera" staviti "gospodarske subjekte". Stavak 3. U akreditacijskom postupku provjeravaju se svi zahtjevi, zašto se samo ovo ističe? Izbaciti stavak. Stavak 4. brisati "preuzimanje", brisati "odnosno nema rješenje Ministarstva ..... za prijavljeno". Stavak 5. brisati, nepotrebno. Ako se provodi postupak za potrebe akreditacijskog postupka prije dobivanja rješenja, to i nisu formalno-pravne radnje, ne slijedi izdavanje certifikata koji važi na tržištu (to je samo pokazna vježba). Djelomično prihvaćen Primjedbe se djelomično prihvaćaju uz izmjenu teksta odredbi Pravilnika, osim u dijelu stavka 5. u kojem se regulira slučaj kada tijelo provodi radnje, a u postupku je provjere osposobljenosti od strane Nacionalnog akreditacijskog tijela, iz razloga osiguranja kontinuiteta provedbe poslova.
10 Emilija Barišić Dokazivanje osposobljenosti osoblja, Članak 15. U ime GOT-a: Stavci 1. i 2. - umjesto "potvrdom nacionalnog akreditacijskog", staviti "dokumentom hrvatskog akreditacijskog". Izbaciti "u akreditacijskom postupku" (kako drugačije?), izbaciti "koji je u pitanju" (koji drugi?). Stavak 3. i 4. spojiti i skratiti, izbaciti "od čega najmanje dvije godine", smatramo otežavajućim uvjetom, bez razloga. Prijedlog novog teksta: "(3) Zahtjevi iz stavaka 1. i 2. ovog članka ispunjeni su ako podnositelj zahtjeva ima zaposlenu osobu za svaku radnju propisanu u pojedinom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koja ima ukupno najmanje tri godine radnog staža na sljedećim poslovima:" Stavak 4., podstavak 3. - umjesto "rabe" treba "upotrebljavaju". Izbaciti "u koju skupinu pripada i građevni proizvod". Stavak 5. Izbaciti "i provjere svojstava" (uredba tako navodi zadatak). Izbaciti "neovisno o skupini .... imenuje" (za to nema područja proizvoda). Stavak 6. Ako je moguće, definirati koji stručni ispit. Stavak 8. Izbaciti "općim" i "osposobljenosti". Djelomično prihvaćen Primjedbe se djelomično prihvaćaju uz izmjene teksta odredbi, osim u dijelu koji se odnosi na uvjet duljine radnog staža na poslovima navedenim u stavku 4., iz razloga što se za odgovornu osobu kontinuitet od dvije godine smatra dovoljnim za stjecanje minimalnog iskustva za provedbu radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava. Također, primjedba dana uz stavak 5. se ne prihvaća, iz razloga što je to izričaj koji se koristi u Uredbi (EU) br. 305/2011 i Zakonu o građevnim proizvodima. Nadalje, u slučaju laboratorija za "horizontalna" ispitivanja (reakcija na požar, otpornost na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, akustična svojstva odnosno emisije opasnih tvari) imenovanje odgovorne osobe ne veže uz skupinu građevnih proizvoda, odnosno konkretni građevni proizvod.
11 Emilija Barišić Utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za prijavljeno i odobreno tijelo, Članak 13. U ime GOT-a: Odgovarajuće primijeniti komentar na članak 6. u vezi s "nacionalno akreditacijsko tijelo". Izbaciti sve navode "u akreditacijskom postupku", od šume nepotrebnih navoda teško uočiti smisao. Stavak 3. - Službenik Ministarstva ne može sudjelovati, može prisustvovati. Prijedlog novog teksta: (3) Na zahtjev Ministarstva službenik Ministarstva koji postupa po zahtjevu iz članka 4., odnosno 5., Pravilnika može prisustvovati kao promatrač u akreditacijskom postupku koji provodi hrvatsko akreditacijsko tijelo. Stavak 4. izbaciti "za prijavljeno odnosno odobreno tijelo" (nepotrebno). Stavak 5. izbaciti cijeli stavak. Ako nema promjena koje se odnose na izdana rješenja, nema potrebe. Djelomično prihvaćen Primjedbe su djelomično prihvaćene uz izmjene teksta Pravilnika, osim u dijelu koji se odnosi na izričaj: "zahtjevi za prijavljena odnosno odobrena tijela", a što je već prije obrazloženo.
12 Emilija Barišić Vrednovanje promjene u tehničkoj specifikaciji, Članak 10. U ime GOT-a: Predlaže se izbaciti cijeli tekst članka 10. i koncept vrednovanja promjena. Navedene odredbe su neprovedive za tijelo i mogu ugroziti rad tijela. Komentar na članak: Ne uzima se u obzir vremenski period od objave norme u HZN-u do objave norme u TP i dana završetka supostojanja. Taj period je često dug više godina, a ovdje se zahtijeva da tijelo u roku od 30 dana od objave dostavi u Ministarstvo tzv. vrednovanje, inače se rješenje ukida. Koje rješenje? Za postojeću i prema TP važeću specifikaciju? To apsolutno nema smisla. Dodatno, koncept "promjena koje utječu na ispunjavanje TZ-a" nije primjeren, a primjeren bi bio koncept "promjena koje utječu na sposobnost tijela da obavlja zadaće treće strane", uostalom to je i načelo akreditacije u slučaju uvođenja novog izdanja norme u područje akreditacije. Uvodi se izjava pod "materijalnom i krivičnom odgovornošću", nije jasno kako izjava o vrednovanju promjena može biti krivično djelo. Dodatno, ovaj pravilnik predviđa prihvaćanje potvrde o akreditaciji s fleksibilnim područjem akreditacije, što za sva tijela koja odluče prijaviti takvu vrstu akreditacije, rješava navedeni problem promjena u normama. Iz iskustva znamo da je period od izdavanja norme pa do kraja perioda supostojanja uglavnom dulji od 1 godine, često i više, a samo u rijetkim situacijama je kraći od 1 godine - to bi mogao biti problem koji se ne može riješti kroz redovne akreditacijske nadzore. Za takav slučaj predlažemo sljedeći tekst članka 10.: "U slučaju promjene u tehničkim specifikacijama odgovarajuće se primjenjuje članak 13., odnosno članak 47. Zakona o građevnim proizvodima u dijelu koji se odnosi na donošenje privremenog rješenja." Ili, dodati to u Zakon, upravo je na e-savjetovanju. Obrazloženje: Ako je prema Zakonu moguće donijeti privremeno rješenje za specifikaciju za proizvod koju tijelo nema u području akreditacije, onda smatramo da je moguće i za izmijenjenu specifikaciju koju tijelo već ima u području akreditacije. Djelomično prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena uz izmijenjeni tekst odredbi u dijelu koji se odnosi na rokove do kojeg tijela dostavljaju pisane izjave Ministarstvu.
13 Emilija Barišić Zahtjev, Članak 6. U ime GOT-a: Stavak 4. Umjesto '(4) Zahtjevu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka', bolje je: "Zahtjevu iz stavka 1., odnosno 2., ovog članka ..." Stavak 4, podstavak 1. Loša formulacija, zahtijeva se potvrda o akreditaciji, a ona se ne odnosi samo na osposobljenost imenovanih osoba, nego i na osposobljenost tijela u cjelini. Za to HAA izdaje 2 dokumenta: potvrdu o akreditaciji i potvrdu o osoblju. Također, nema potrebe navoditi opći navod "nacionalno akreditacijsko tijelo", kad može biti samo hrvatsko, moglo bi se reći i Hrvatska akreditacijska agencija, jer nema druge mogućnosti. Prijedlog novog teksta: 1. dokumente koje izdaje hrvatsko akreditacijsko tijelo kojima se potvrđuje da je u postupku akreditacije utvrđena osposobljenost tijela i imenovanih osoba prema zahtjevima odgovarajuće norme. Stavak 5. formuliran je nejasno. Ako su jasni uvjeti i dokazi koje treba dostaviti, onda nije potrebno ništa drugo za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje rješenja. Ovako formulirano može rezultirati da se uvijek traže drugi dokazi. Pojam "pregled" tehničke opreme nije primjeren, Ministarstvo nije osposobljeno za pregled, može biti "uvid u". Prijedlog novog teksta: Podnositelj zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo dužan je na zahtjev Ministarstva, uz obrazloženje, dostaviti i druge dokaze te omogućiti uvid u opremu i lokacije gdje se obavlja djelatnost. Djelomično prihvaćen Primjedbe su djelomično prihvaćene uz izmijenjeni tekst odredbe stavka 4. podstavka 1. ovoga Pravilnika. Također, vezano uz potvrdu o akreditaciji koja je dostupna putem javnog registra Hrvatske akreditacijske agencije, istog podnositelj zahtjeva nije u obvezi dostavljati prilikom podnošenja zahtjeva, čime se osigurava smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva. Primjedba uz stavak 5. ovoga članka se ne prihvaća iz razloga što je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja odgovoran za prijavljena tijela te mu se mora moći omogućiti utvrditi činjenice na propisani način.
14 Emilija Barišić Dokazivanje ispunjavanja zahtjeva za prijavljeno i odobreno tijelo, Članak 14. Stavak 1., podstavak 1. - osobno smatram da je neprihvatljivo zahtijevati samo 1 metodu. Prema Uredbi proizvođač mora objaviti barem jednu bitnu značajku koja je važna za deklariranu uporabu proizvoda. Mislim da bi zahtjev ovog podstavka trebalo, ako se već minimalizira, povezati s tim zahtjevom Uredbe, i glasiti: "za metode kojima se ispituju svojstva najmanje jedne bitne značajke". Slično definirati i kod podstavka 3. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena iz razloga što se smatra da je uvjet "najmanje za jednu ispitnu metodu kojom se ispituju svojstva i bitne značajke građevnog proizvoda" dovoljan minimalni uvjet kojeg moraju ispunjavati prijavljena odnosno odobrena tijela.
15 Emilija Barišić PRAVILNIK O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA, VREDNOVANJE PROMJENA U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI U ime GOT-a: Izbaciti cijeli prilog. Nije prihvaćen Obrazac za vrednovanje promjena u tehničkim specifikacijama potrebno je zadržati radi osiguranja provedbe članka 10. ovoga Pravilnika.
16 Emilija Barišić Poslovi osposobljene osobe, Članak 41. U ime GOT-a: Koji poslovi "ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti"? treba "ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava" i "certifikata". Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer se radi o poslovima na kojima su radile imenovane osobe prije stupanja na snagu Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13, 30/14 i 130/17) i Uredbe (EU) br. 305/2011.
17 Emilija Barišić Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u neusklađenom području, Članak 40. U ime GOT-a: brisati dio rečenice "i kombinacije ....provode" (nepotrebno). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer se radi o usklađenju sa člankom 44. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13, 30/14 i 130/17).
18 Emilija Barišić Objava izjave o svojstvima na web-stranici, Članak 38. U ime GOT-a: prestrogi zahtjevi za opciju objavljivanja izjave. Dovoljno je reći da se može, i da u tom slučaju mora biti ažurna. Deset godina pristupa? Što ako tvrtka propadne? Što ako odluči ne imati više web stranicu? kakva je onda posljedica toga što je prethodno objavio? Nelogično. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer se radi o mogućnosti koja je također propisana i za izjave o svojstvima za građevne proizvode u usklađenom području.
19 Emilija Barišić Uvjeti za osobe, Članak 31. U ime GOT-a: Vidi komentar na prethodni članak. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer je zaposlenje osobe koja ispunjava propisane uvjete minimum kojeg TAB mora ispunjavati. Ujedno se napominje kako se načini zaposlenja osobe koja ispunjava propisane uvjete mora sagledavati u odnosu na Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).
20 Emilija Barišić Dokazivanje ispunjavanja zahtjeva za HTTO, Članak 30. U ime GOT-a: vidi komentar na prethodni članak. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer je zaposlenje osobe koja ispunjava propisane uvjete minimum kojeg TAB mora ispunjavati. Ujedno se napominje kako se načini zaposlenja osobe koja ispunjava propisane uvjete mora sagledavati u odnosu na Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).
21 Emilija Barišić Dokazivanje ispunjavanja zahtjeva za TAB, Članak 29. U ime GOT-a: Predlaže se da umjesto "zapošljava" bude "osigura". Stavak 3. - nespretni izričaj, bolje je: "Jedna osoba može biti imenovana za više područja proizvoda". Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer je zaposlenje osobe koja ispunjava propisane uvjete minimum kojeg TAB mora ispunjavati. Ujedno se napominje kako se načini zaposlenja osobe koja ispunjava propisane uvjete mora sagledavati u odnosu na Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).
22 Emilija Barišić Utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za TAB i HTTO, Članak 28. U ime GOT-a: Dosad to nije radilo akreditacijsko tijelo. Koja shema bi bila podloga za akreditaciju? Stavak 3. - odgovarajuće primijeniti prethodne komentare za prijavljena/odobrena tijela. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer je odredbom članka 29. stavkom 1. podstavkom 5. odnosno člankom 30. stavkom 1. podstavkom 5. propisana potvrda o akreditaciji za TAB odnosno HTTO. Ujedno se skreće pozornost da je jednaki uvjet propisan Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima (Narodne novine, br. 103/08) i Uredbom o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (Narodne novine, br. 46/13).
23 Emilija Barišić Izreka rješenja, Članak 27. U ime GOT-a: Stavci 1. i 2., podstavci 1. - dodati naziv pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što je navedeno regulirano Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), prema kojem je tvrtka ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.
24 Emilija Barišić Izmjena rješenja, Članak 26. U ime GOT-a: Stavak 1. - dodati na kraju "i područje proizvoda". Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što se u slučaju izmjene područja proizvoda ne donosi izmjena rješenja.
25 Emilija Barišić Rješenje o imenovanju HTTO-om, Članak 24. U ime GOT-a: Kao prethodno, dovoljno je: Ministarstvo donosi rješenje o imenovanju pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku koja ispunjava zahtjeve iz Priloga VI. te članaka 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. Pravilnika. Nije prihvaćen Primjedbe se ne prihvaćaju radi usklađenja sa Zakonom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13, 30/14 i 130/17).
26 Emilija Barišić Rješenje o imenovanju TAB-om, Članak 23. U ime GOT-a: Stavak 1. - tablice - malo početno slovo Stavak 2. - EK imenuje TAB, nespretni izričaj, ispada da Ministarstvo imenuje tijelo TAB-om. Stavak 3. - Kako se dostava podataka smatra imenovanjem? Bilo bi dovoljno sljedeće: Ministarstvo šalje EK i drugim državama članicama podatke o pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku koja je ispunila zahtjeve iz tablice 2. Priloga IV. Uredbe te članaka 29., 31. 32., 33., 34., 35. i 36. Pravilnika. EK imenuje TAB. Nije prihvaćen Primjedbe se ne prihvaćaju radi usklađenja s Uredbom (EU). br. 305/2011 i Zakonom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13, 30/14 i 130/17).
27 Emilija Barišić Podnositelj zahtjeva za HTTO, Članak 21. U ime GOT-a: dodati "ili fizička osoba obrtnik". Nije prihvaćen Tijelo za tehničko ocjenjivanje može biti samo pravna osoba.
28 Emilija Barišić Podnositelj zahtjeva za TAB, Članak 20. U ime GOT-a: dodati "ili fizička osoba obrtnik". Nije prihvaćen Tijelo za tehničko ocjenjivanje može biti samo pravna osoba.
29 Emilija Barišić Izreka rješenja, Članak 12. U ime GOT-a: Stavak 1. podstavak 1. - prijedlog novog teksta: "tvrtku, ime fizičke osobe obrtnika, sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) tvrtke/fizičke osobe obrtnika" (izbaciti "po čijem se zahtjevu donosi rješenje" - po čemu bi drugom?) stavak 1. podstavak 3. - prijedlog novog teksta: "naziv građevnog proizvoda" (sve drugo je nepotrebno) Stavak 1., podstavak 7. - izbaciti "za koje se rješenje donosi" Stavak 1., podstavak 9. - izbaciti "u skladu s važećim propisima i pravilima struke" (nema osnove) Dodati stavak 3.: (3) Identifikacijski broj prijavljenom tijelu dodjeljuje EK i objavljuje u NANDO bazi. Nije prihvaćen Primjedbe se ne prihvaćaju iz slijedećih razloga: Sukladno Zakonu o obrtu (Narodne novine, br. 143/13) tvrtka je ime pod kojim obrt posluje, a tvrtka sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Također, iz izreke rješenja mora biti razvidna odluka o upravnoj stvari i stranka u upravnom postupku na zahtjev koje je pokrenut postupa. Prijedlog dodavanja stavka 3. se ne prihvaća iz razloga što je način dodjeljivanja identifikacijskog broja prijavljenim tijelima propisan Uredbom (EU) br. 305/2011.
30 Emilija Barišić Rješenje o ispunjavanju zahtjeva za odobreno tijelo, Članak 8. U ime GOT-a: Komentar kao za članak 7. Nije prihvaćen U stavku 1. toga članka skraćeni je izričaj: "zahtjevi za odobreno tijelo" te se isti koristi kroz cijeli tekst Pravilnika. Također, s obzirom da su zahtjevi za prijavljena tijela propisani Uredbom (EU) br. 305/2011, dok su zahtjevi za odobrena tijela propisani ovim Pravilnikom. Nadalje, izričaj "ovim Pravilnikom" je nomotehnički izričaj koji se koristi u pisanju propisa.
31 Emilija Barišić Rješenje o ispunjavanju zahtjeva za prijavljeno tijelo, Članak 7. U ime GOT-a: Stavak 2. nepotreban tekst "za prijavljeno tijelo", zna se. Nepotrebno navoditi "ovim" Pravilnikom, obično kad se piše veliko početno slovo, podrazumijeva se se ovaj pravilnik. Nije prihvaćen U stavku 1. toga članka skraćeni je izričaj: "zahtjevi za prijavljeno tijelo" te se isti koristi kroz cijeli tekst Pravilnika. Također, s obzirom da su zahtjevi za prijavljena tijela propisani Uredbom (EU) br. 305/2011, dok su zahtjevi za odobrena tijela propisani ovim Pravilnikom. Nadalje, izričaj "ovim Pravilnikom" je nomotehnički izričaj koji se koristi u pisanju propisa.
32 Emilija Barišić Podnositelj zahtjeva za odobreno tijelo, Članak 5. U ime GOT-a: Iza riječi "zahtjev" dodati "za izdavanje (ili donošenje) rješenja". Iza riječi "strane" dodati riječ "i". Nije prihvaćen Sukladno članku 47. stavku 1. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13, 30/14 i 130/17) za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava Ministarstvo na zahtjev pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika donosi rješenje. Slijedom navedenoga, zahtjev se podnosi za provedbu zadaća treće strane, a ne za donošenje rješenja.
33 Emilija Barišić Podnositelj zahtjeva za prijavljeno tijelo, Članak 4. u ime GOT-a: Nedostaje "ili fizička osoba obrtnik" kao navedeno u članku 5. Ne podnosi se zahtjev za provedbu zadaća treće strane, nego zahtjev za izdavanje (ili donošenje) rješenja. Prijedlog novog teksta: Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanje (ili donošenje) rješenja za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda u usklađenom području, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva za prijavljeno tijelo). Nije prihvaćen Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13, 30/14 i 130/17) za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava pravna osoba podnosi zahtjev Ministarstvu u skladu sa člankom 47. Uredbe (EU) br. 305/2011. Slijedom navedenoga, samo pravna osoba može podnijeti zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.
34 Emilija Barišić Prilozi, Članak 3. u ime GOT-a: Izbaciti Prilog XIV. Nije prihvaćen Obrazac za vrednovanje promjena u tehničkim specifikacijama potrebno je zadržati radi osiguranja provedbe članka 10. ovoga Pravilnika.
35 Emilija Barišić Pojmovi, Članak 2. u ime GOT-a: U stavku 1. podstavak 2. ne navoditi izdanje Zakona (upravo je u tijeku izmjena) Nije prihvaćen Navođenje punog naziva propisa i broja službenog glasila u kojem je isti objavljen je u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, br. 74/15).
36 Emilija Barišić Predmet Pravilnika, Članak 1. u ime GOT-a: Stavak 1. u dijelu "zahtjevi za ..." ne obuhvaća prijavljena tijela i tijela za tehničko ocjenjivanje, iako Pravilnik u npr. člancima 7. i 15. navodi zahtjeve i za ta tijela. Prijedlog novog teksta: (1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi za prijavljeno tijelo, odobreno tijelo, tijelo za tehničko ocjenjivanje i hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje, način dokazivanja sposobnosti navedenih tijela, dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve, radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u neusklađenom području, sadržaj izjave o svojstvima u neusklađenom području, način označavanja građevnih proizvoda u neusklađenom području te područja građevnih proizvoda. Nije prihvaćen U ovom Pravilniku se propisuje način ispunjavanja zahtjeva za prijavljena tijela i tijela za tehničko ocjenjivanje (TAB), dok su zahtjevi za navedena tijela propisani Uredbom (EU) br. 305/2011.
37 Emilija Barišić PRAVILNIK O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA, ZAHTJEVI ZA HTTO U ime GOT-a: U točki 5. se navodi "Ocijeniti svojstva bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju neusklađenih metoda prema neusklađenim kriterijima.". Nije jasno što su neusklađene metode? Prihvaćen Prihvaća se.
38 Emilija Barišić PRAVILNIK O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA, OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ODOBRENO TIJELO U ime GOT-a: Točka 11. - greška u tekstu, zahtjev je za odobreno tijelo, a navodi se prijavljeno i zahtjevi za prijavljeno. Prihvaćen Prihvaća se.
39 Emilija Barišić Interno tijelo, Članak 36. U ime GOT-a: Nije podnostelj zahtjeva, nego TAB / HTTO. Prihvaćen Prihvaća se.
40 Emilija Barišić Teže povrede radne obveze, Članak 35. U ime GOT-a: Stavak 2. i stavak 3. - kao prethodni komentari na "gospodarski subjekti", svi osim proizvođača nemaju veze s TO. Prihvaćen Prihvaća se.
41 Emilija Barišić Zaposlenici, Članak 34. U ime GOT-a: osoblje umjesto zaposlenici. Prihvaćen Prihvaća se.
42 Emilija Barišić Teže povrede radne obveze, Članak 19. U ime GOT-a: Stavak 2. i stavak 3, pojam "gospodarski subjekti" krivo upotrijebljen, u kontekstu Uredbe i Zakona su to proizvođači, ovlašteni zastupnici, distributeri i uvoznici. Ovdje se vjerojatno radi o podugovarateljima? Prihvaćen Prihvaća se.
43 Emilija Barišić Zaposlenici, Članak 18. U ime GOT-a: Bolje navesti "osoblje" nego "zaposlenici", jer zaposlenici tijela su svi zaposlenici tvrtke (tijelo je pravna osoba). Prihvaćen Prihvaća se.
44 Emilija Barišić Dokazi o osposobljenosti odgovorne osobe, Članak 16. U ime GOT-a: Stavak 1., podstavak 1. - Ako je moguće, definirati vrstu stručnog ispita. Stavak 2. izbaciti cijeli ili definirati koji su to dokumenti. Prihvaćen Prihvaća se.
45 Emilija Barišić Dokazivanje ispunjavanja zahtjeva za prijavljeno i odobreno tijelo, Članak 14. U ime GOT-a: Stavak 1. Skratiti, izbaciti nepotrebno, ostaviti smisao, prijedlog novog teksta: "(1) Potvrdom o akreditaciji dokazuje se osposobljenost prijavljenog odnosno odobrenog tijela prema zahtjevima određene hrvatske norme." Stavak 5. Ne može se zahtijevati objava na web stranici, može se zahtijevati da javno objavi podatak. Prihvaćen Prihvaća se.