Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Adrijana Leko PRAVILNIK , Članak 8. Navedeni članak 8. trebalo bi razdvojiti na način da napisani dio "Vrednovanje dijela stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti boduje se prema kriterijima podijeljenim u kategorije" uz navedene kategorije u tablici budu označene (1). Dodati ispod tekst pod (2) Navedene kategorije odgojno-obrazovni radnik dokazuje: ... Ovdje smatram da je potrebno navesti načine dokazivanja stjecanja bodova te pri tome posebno naglasiti koja kategorija se vrednuje potvrdom škole, agencije, organizacije ili bilo koji drugi oblik dokazivanja prava na bodove. Navedeni tekst dopune bio bi koristan kako bismo u svim nivoima obrazovanja kao i u svim dijelovima Republike Hrvatske svi odgojno-obrazovni djelatnici bili vrednovani na isti način koji bi bio transparentan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 28. U stavku 3. trebalo bi definirati rok do kada odgojno-obrazovni radnik koji je započeo postupak napredovanja prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika može odlučiti prekinuti postupak propisan Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine, broj: 89/95, 148/99 i 20/05) i predati zahtjev za napredovanje prema ovom Pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članka 27. Upitna je usklađenost ovako propisanog nagrađivanja s odredbama Zakona o plaćama u javnim službama (čl. 8. Zakona). Prema članku 8. Zakona o plaćama u javnim službama za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom. Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno osiguranim proračunskim sredstvima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 20. S obzirom da odgojno-obrazovni radnici rade na temelju ugovora o radu sklopljenog sa školskom ustanovom, upitno je na temelju koje osnove će dio radnog vremena raditi za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje (hoće li sklapati novi ugovor o radu, hoće li taj rad ući u njihovo zaduženje, je li riječ o prekovremenom radu ili će sklapati ugovore o djelu/ugovore o autorskom djelu za te dodatne poslove?). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 17. Nije definirano ima li odgojno-obrazovni radnik mogućnost ulaganja pravnog lijeka protiv odluke ministra iz stavka 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 16. Nije jasno definirana uloga članova Povjerenstava (Stručnog povjerenstva i Povjerenstva za napredovanje), njihove zadaće i aktivnosti u provedbi postupka. Nije definirano na temelju čega Povjerenstvo za napredovanje donosi mišljenje o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika, odnosno na koji način razmatra očitovanje odgojno-obrazovnog radnika na stručno mišljenje koje je izradilo Stručno povjerenstvo. Rokovi propisani Prijedlogom Pravilnika su neprimjereni i u praksi teško ostvarivi, primjerice: na temelju prethodno provedenog postupka ministar donosi odluku u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja Povjerenstva, a u istom se roku provodi i cijeli postupak koji prethodi donošenju navedene odluke, stoga je očito da su rokovi nerazmjerno određeni. Nije propisano donosi li ministar odluku na temelju mišljenja Povjerenstva za napredovanje ili odluku o napredovanju ili odbijanju zahtjeva za napredovanje može donijeti i suprotno mišljenju Povjerenstva za napredovanje (kako proizlazi iz postojeće formulacije). Nije propisano ima li odgojno-obrazovni radnik mogućnost žalbe protiv odluke ministra ili je odluka konačna i protiv nje može pokrenuti upravni spor. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 15. S obzirom da je Prijedlogom Pravilnika propisano da je odgojno-obrazovni radnik dužan očitovati se na stručno mišljenje Povjerenstva i svoje očitovanje dostaviti Povjerenstvu za napredovanje roku od 8 dana od dana zaprimanja, Prijedlog Pravilnika ne sadrži odredbe o postupanju u slučaju da se odgojno-obrazovni radnik ne usuglasi sa stručnim mišljenjem Povjerenstva ili ne dostavi svoje očitovanje. Stavak 2. je nedovoljno jasno formuliran jer iz postojeće formulacije proizlazi da odgojno-obrazovni radnik Povjerenstvu dostavlja stručno mišljenje, a ne svoje očitovanje na stručno mišljenje. Trebalo bi odredbu preciznije sastaviti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 14. Postavlja se pitanje troška rada članova Stručnog povjerenstva (honorari, dnevnice, putni troškovi) kao i pitanje njihove zamjene za vrijeme rada u Stručnom povjerenstvu, što uključuje nužno planiranje troškova za prekovremeni rad osoba koje će obavljati njihove poslove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 12. Nije razvidno u kojem roku Ministarstvo utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje, odnosno donosi odluku o odbijanju zahtjeva ili zahtjev s dokumentacijom dostavlja Povjerenstvu za napredovanje. Potrebno je utvrditi rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 11. Nije razvidno u kojem roku Ministarstvo utvrđuje je li zahtjev potpun. Potrebno je utvrditi rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 10. Prema navedenom Prijedlogu Pravilnika postupak napredovanja odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima provodilo bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, iako je Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje propisano da Agencija za odgoj i obrazovanje provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazov¬ne radnike i ravnatelje, dok je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisano da postupak stručnog napredovanja za nastavnike struke u strukovnom obrazovanju provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. U tom pogledu Prijedlog Pravilnika je u suprotnosti s odredbama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Pored toga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema ovlast za provedbu postupka napredovanja odgojno-obrazovnih radnika imajući u vidu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Podzakonski akti trebaju biti u skladu sa zakonom i njima se ne mogu derogirati zakonske odredbe. Prijedlogom Pravilnika stručne poslove u sustavu obrazovanja preuzelo bi Ministarstvo kao središnje tijelo državne uprave, umjesto javnih ustanova osnovanih upravo za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, što je suprotno standardima suvremene obrazovne politike Europske unije prema kojima je unapređivanje ljudskih potencijala u obrazovanju i kontinuirani profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika u djelokrugu samostalnih stručnih ustanova. Upravo je decentralizacija djelatnosti javnih ustanova koje se bave stručnim poslovima u odgoju i obrazovanju bio jedan od uvjeta u procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji radi usklađivanja obrazovnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Suprotno tome, navedenim Prijedlogom Pravilnika cjelokupni postupak napredovanja, od zaprimanja zahtjeva do donošenja odluke, vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao tijelo državne uprave, a stručni se poslovi delegiraju povjerenstvima kao izvaninstitucionalnim tijelima bez odgovornosti (odgovornost preuzima ministar koji donosi Odluku). Time se minimalizira i marginalizira uloga agencija kao stručnih institucija u sustavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 9. Na temelju javnog poziva ministar nadležan za obrazovanje imenuje predsjednika i osam članova Povjerenstva za napredovanje na rok od tri godine. Nije definiran način rada Povjerenstva za napredovanje, hoće li isti za vrijeme trogodišnjeg mandata nastaviti s radom na svojim postojećim radnim mjestima (u tom slučaju se postavlja pitanje hoće li s obzirom na broj zahtjeva za napredovanje i relativno kratke rokove stići na vrijeme obaviti poslove iz svoje nadležnosti). Postavlja se i pitanje troška rada navedenog Povjerenstva (honorari, dnevnice, putni troškovi) kao i pitanje tko će ih mijenjati za vrijeme njihovog rada u Povjerenstvu za napredovanje, što uključuje nužno planiranje troškova za prekovremeni rad osoba koje će obavljati njihove poslove. S obzirom da bi navedeno Povjerenstvo od 8 članova + predsjednik trebali pokriti sva područja općeobrazovnih i stručnih predmeta, nije definiran omjer članova iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, odnosno iz pojedinih područja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 8. Upitna je primjerenost navođenja sintagmi na engleskom jeziku kojima se „pojašnjava“ značenje teksta na hrvatskome jeziku. Nisu jasno naznačeni kriteriji vrednovanja jer su navedene kategorije aktivnosti. Neprimjereno se izjednačuju razine složenosti pojedinih aktivnosti iskazane bodovima, primjerice: mentorstvo studentima po godini vrednuje se jednim bodom – isto kao i sudjelovanje u povjerenstvu za natjecanje na školskoj razini čime se podcjenjuje didaktičko-pedagoški rad učitelja i nastavnika na obrazovanju budućih odgojno-obrazovnih radnika; isto se vrednuje (2 boda) pisanje i objava stručnoga članka i recenzija; više se vrednuje prijevod članka (3 boda) od autorstva stručnog članka (2 boda). Nije jasno i jednoznačno napisano na što se odnosi kategorija: Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja, a donosi 4 boda. Vrednovati mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima i smotrama bilo koje razine – po učeniku ili skupini, bodovanje nije dovoljno strukturirano prema razinama natjecanja. Dodati vrednovanje sudjelovanja u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike na međunarodnoj razini – 3 boda. Sudjelovanje u online edukacijama ne treba bodovati kao stručno-pedagoški rad nego vrednovati kao kontinuirani profesionalni razvoj. Spojiti kategorije Predavanja i/ili radionice i Online edukacije u jednu kategoriju. Vrednovati autorstvo i su-autorstvo odobrenih udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa… Mentorstvo studentima – izbaciti učiteljskih i nastavničkih studija. Naime, stručni suradnici su mentori i na nenastavničkim studijima. Dati dva ili tri boda za mentorstvo studentu. Bodovati i mentorstvo vježbeniku do polaganja vježbeničkoga ispita u komori. Bodovati specijalizacije i druge oblike specijalističkog usavršavanja. Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini: ne uvjetovati maksimalno dva suautora, možda se radi o opsežnom istraživačkom projektu pa angažman može biti čak i veći nego ako su dva suautora. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja nije dovoljno jasno objašnjeno pa to može dovesti do subjektivnih odluka o (ne)bodovanju. Osim metoda poučavanja potrebno je u istoj rečenici navesti i aktivnosti za koje stručni suradnici mogu prikupiti bodove – npr. dijeljenje priprema za radionice, edukativnih igara, skala procjene, anketnih upitnika i sl. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja – uključiti i odgojne sadržaje i sadržaje koje izrađuju stručni suradnici, a koji ne moraju nužno biti usmjereni samo na odgoj i obrazovanje učenika, već i na pomoć i podršku u radu učiteljima i nastavnicima te stručnim suradnicima. Ne bodovati samo uređivanje školske mrežne stranice nego i objavljivanje tekstova i drugih materijala na stranici. Bodovati rad u stručnim povjerenstvima i radnim skupinama Ministarstva, agencija u sustavu odgoja i obrazovanja, ureda državne uprave u županijama nadležnim za poslove obrazovanja (procjena psihofizičkog stanja djeteta/učenika). Dodati rad u županijskim centrima izvrsnosti. Predvidjeti više bodova za stručne i znanstvene članke, ne samo jedan bod, tj. dva ako je objavljen u stranom časopisu. Stručni i znanstveni rad ne bi se trebali jednako bodovati (sukladno bodovanju za izbor u zvanje na fakultetima), znanstveni rad je zahtjevniji i uobičajeno je da donosi više bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 7. Kao jedan od općih uvjeta za napredovanje navode se godine mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Nije definirano od kada se računa mirovinski staž za osobe koje su prema članku 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi oslobođene od obveze polaganja stručnog ispita. Postojeći Pravilnik kao uvjet propisuje potrebne godine radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu. Prijedlogom Pravilnika u obzir se uzima mirovinski staž, što dovodi u nepovoljan položaj odgojno-obrazovne radnike koji rade u nepunom radnom vremenu. Pored toga, Prijedlog Pravilnika ne uzima u obzir rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi koja nije školska ustanova, npr. stručnom suradniku, koji je prije zasnivanja radnog odnosa u školskoj ustanovi prethodno ostvario mirovinski staž u dječjem vrtiću, taj prethodni staž ostvaren u dječjem vrtiću ne bi se uzimao u obzir, već isključivo mirovinski staž ostvaren u školskim ustanovama. Upitno je utvrđivanje Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama - preporuke Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (veljača 2016.) kao obvezujućeg dokumenta za vrednovanje stečenih ishoda učenja. Nejasno je na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Razmisliti hoće li svi odgojno-obrazovni radnici neovisno iz kojeg dijela RH dolaze ( brdsko-planinska područja, otoci, ruralna područja) biti diskriminirani s obzirom na mogućnost sudjelovanja u kontinuiranom profesionalnom razvoju i mogućnosti prikupljanja bodova u zadanim kategorijama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 6. Kao jedan od općih uvjeta za napredovanje navode se godine mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Nije definirano od kada se računa mirovinski staž za osobe koje su prema članku 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi oslobođene od obveze polaganja stručnog ispita. Postojeći Pravilnik kao uvjet propisuje potrebne godine radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu. Prijedlogom Pravilnika u obzir se uzima mirovinski staž, što dovodi u nepovoljan položaj odgojno-obrazovne radnike koji rade u nepunom radnom vremenu. Pored toga, Prijedlog Pravilnika ne uzima u obzir rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi koja nije školska ustanova, npr. stručnom suradniku, koji je prije zasnivanja radnog odnosa u školskoj ustanovi prethodno ostvario mirovinski staž u dječjem vrtiću, taj prethodni staž ostvaren u dječjem vrtiću ne bi se uzimao u obzir, već isključivo mirovinski staž ostvaren u školskim ustanovama. Upitno je utvrđivanje Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama - preporuke Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (veljača 2016.) kao obvezujućeg dokumenta za vrednovanje stečenih ishoda učenja. Nejasno je na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 5. Kao jedan od općih uvjeta za napredovanje navode se godine mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Nije definirano od kada se računa mirovinski staž za osobe koje su prema članku 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi oslobođene od obveze polaganja stručnog ispita. Postojeći Pravilnik kao uvjet propisuje potrebne godine radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu. Prijedlogom Pravilnika u obzir se uzima mirovinski staž, što dovodi u nepovoljan položaj odgojno-obrazovne radnike koji rade u nepunom radnom vremenu. Pored toga, Prijedlog Pravilnika ne uzima u obzir rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi koja nije školska ustanova, npr. stručnom suradniku, koji je prije zasnivanja radnog odnosa u školskoj ustanovi prethodno ostvario mirovinski staž u dječjem vrtiću, taj prethodni staž ostvaren u dječjem vrtiću ne bi se uzimao u obzir, već isključivo mirovinski staž ostvaren u školskim ustanovama. Upitno je utvrđivanje Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama - preporuke Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (veljača 2016.) kao obvezujućeg dokumenta za vrednovanje stečenih ishoda učenja. Nejasno je na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Agencija za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK , Članak 2. U definiciji stručno-pedagoškog rada trebalo bi dodati izradu programa, protokola, osmišljavanje aktivnosti koje se uz obrazovni odnose i na osobni i socijalni razvoj te odgojno djelovanje odgojno-obrazovnih radnika, kao i neposredni rad s roditeljima/skrbnicima učenika. Profesionalni razvoj je kontinuirani proces koji uključuje različite aktivnosti, a ne kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese. Sustav za praćenje profesionalnog razvoja nije jasno definiran. Uključuje li isti i praćenje literature, online edukacije koje nisu u sustavu EMA, superviziju, interviziju i dr. ili samo edukacije organizirane u RH za koje se dobivaju potvrde ili značke? Nisu definirani razvojni oblici profesionalnog razvoja, niti je opisan profesionalni razvoj na razumljiv način. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je krovni dokument za razvoj učiteljske profesije u Hrvatskoj, ali na razini preporuke. Specifičnost poslova stručnih suradnika nisu dovoljno zastupljene u ishodima. Potrebno je razraditi posebne okvire za stručne suradnike. Ishodi navedeni u Okviru su „temelj struke“, njihova usvojenost očekuje se od svakoga učitelja, a ne samo od onih koji napreduju. Na što se odnosi sadržaj e-portfolia? Nije navedeno koji su kriteriji vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada uvidom u nastavu učitelja i nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članka 27. ŽSV pedagoga osnovnih škola Članak izbrisati jer stavlja u neravnopravan položaj odgojno-obrazovne radnike koji ne sudjeluju u eksperimentalnom programu, a i one koji sudjeluju diskriminira jer različito vrednuje one koji izvode neposredni odgojno obrazovni rad, one koji pružaju podršku i ravnatelje koji vode školu. Kojim kriterijima se vrednuje doprinos svake skupine? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 21. ŽSV pedagoga Izbrisati „pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online)“. Što znači "kolegijalna podrška" i kako je vrednovati? Izbaciti obvezu osobama koje su napredovale da moraju jednom na godinu sudjelovati u najmanje jednom projektu (čl. 21., 22. i 23.), tim više što je u članku 8. sudjelovanje u projektima već vrednovano. Izbrisati odredbu objave besplatnog i javno dostupnog digitalnog obrazovnog sadržaja kojega bi trebalo objaviti na nekom portalu. Ovo je već vrednovano u članku 8. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 18. ŽSV pedagoga osnovnih škola Odgojno-obrazovni radnik koji napuni 30 godina staža zadržava stečeno zvanje trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 9. Broj članova Povjerenstva se nepotrebno povećava. To su veliki financijski troškovi. Uz to, obveze koje članovi iz reda učitelja. nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja trebaju obavljati, podrazumijevaju odsustvo s radnog mjesta, što se ne čini opravdanim. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 9. ŽSV pedagoga osnovnih škola Nepotrebno je uvoditi promjene u povjerenstvo. Imenovanje predsjednika i 8 članova Povjerenstva nema svrhe (osim ako nisu u pitanju neki drugi razlozi). Kad imamo uhodan sustav dostave i provjere dokumenata te izlazaka na uvid nepotrebno je vršiti bilo kakve promjene. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 8. ŽSV pedagoga osnovnih škola • Svaki odgojno obrazovni radnik trebao bi imati mogućnost ispuniti najmanje jedan do dva kriterija iz svake predložene kategorije što svim radnicima na koje se Pravilnik odnosi prema ovom prijedlogu nije moguće. Kriterije unutar kategorija potrebno je numerirati radi lakšeg praćenja. • U drugoj kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE, suvišan je kriterij dijeljenja primjera dobre prakse inovativnih metoda poučavanja. Osim što nije jasan ( gdje se dijele i koji uvjet trebaju zadovoljavati, na koji način će se vrednovati) predstavlja dupliranje jer radionica/predavanje također može biti primjer dijeljenja dobre prakse, između ostaloga i inovativnih metoda. • Treća kategorija ONLINE EDUKACIJE – edukucije ne moraju nužno biti online. Postoje edukacije uživo u trajanju 5 i više sati koje bi po postavljenom kriteriju bile izostavljene. Iz naziva kategorije izostaviti riječ ONLINE. • Četvrta kategorija RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. – uključiti vođenje ŠPP-a na školskoj razini; u doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama… uključiti i uređivanje mrežnih stranica koje doprinose unaprjeđenju struke. • Peta kategorija STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI – vezano za objavljivanje oglednih primjera – obzirom da nije precizirano gdje se objavljuju, pretpostavka je da se mogu objaviti na bilo kojoj mrežnoj stranici, portalu.. na kojemu će biti slobodno dostupni svim zainteresiranim osobama. U posljednji kriterij dodati i međupredmetne teme. Ostaje pitanje vrednovanja kvalitete objavljenih materijala. Dosadašnja iskustva pokazuju da ima objavljenih materijala bez ikakvih kriterija provjere kvalitete, pismenosti itd. • Šesta kategorija PROJEKTI – kategorija nije dovoljno jasna jer na svim razinama postoje različite vrste projekata po složenosti, trajanju, aktivnostima i sl. a svima bi se trebao dodijeliti isti broj bodova. • Sedma kategorija UNAPRJEĐIVANJE RADA ŠKOLE – nije jasno što obuhvaća kriterij sudjelovanja u samovrednovanju, znači li to da svi koji ispune upitnik o samovrednovanju dobivaju bod? Prijedlog: u kriterij uređivanja školske mrežne stranice dodati i uređivanje rubrike u okviru stranice jer ima učitelja i stručnih suradnika koji pišu, oblikuju i objavljuju priloge u osmišljenoj rubrici. • Osma kategorija RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA kriterij sudjelovanja u eksperimentalnom programu u skladu sa ZOO (po šk. godini) koje se vrednuje s 4 boda treba izostaviti ili smanjiti broj bodova jer samo sudjelovanje u eksperimentalnom programu ne podrazumijeva nužno i njegovo unaprjeđivanje. Dodati kao kriterij – sudjelovanje u radu Povjerenstva za utvrđivanje prihofizičkog stanja djeteta/učenika na školskoj/gradskoj razini s jednim/dva boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 4. ŽSV pedagoga osnovnih škola Napredovanje u bilo kojem zvanju samo po sebi pretpostavlja izvrsnost pa su tako i mentori i savjetnici osobe koje su izvrsne. Ukoliko se želi uvesti treći stupanj, on može biti početni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 1. ŽSV pedagoga osnovnih škola Pravilnik koji regulira napredovanje odgojno obrazovnih radnika treba omogućiti napredovanje svim radnicima na koje se odnosi i to pod jednakim uvjetima. Taj uvjet koji nije zadovoljavao ni postojeći Pravilnik, nije ispunjen. To se odnosi kako na predložene kategorije, tako i na uvjete o usvojenosti ishoda učenja koji su definirani isključivo za učitelje. Sukladno tim uvjetima, stručni suradnici ne mogu dobiti status izvrsnog savjetnika što ih stavlja u diskriminirajući položaj jer ne mogu ispuniti sve potrebne ishode učenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Ajlin Andreis Sarun PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, kako riješiti napredovanje profesora koji za dvije godine trebaju obnoviti napredovanje? Oni do tada neće moći skupiti dovoljno bodova, obzirom da se starim (još uvijek važećim) pravilnikom bodovala sasvim drugačija aktivnost. Konkretno kolegica i ja smo pokrenule organizaciju Dana njemačkog jezika u našoj županij, te potaknule profesore i učenike da dramskim nastupom pokažu što znaju, no po novoj klasifikaciji takva aktivnost nema bodova.Sada je naglasak na sasvim drugačijim aktivnostima, dakle što će se događati u prijelaznom razdoblju?Mišljenja sam da nakon 30 a ne 35 godina mirovinskog staža stečeni naziv treba postati stalnim. Na koncu i bonus se dobiva nakon 30 godina staža Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 Aleksandra Dužević PRAVILNIK 1.) Bilo čija karijera ili napredovanje mora imati jasne, mjerljive kriterije i ne smije ovisiti o drugom pojedincu. U ovom Pravilniku niz bodovanja ovisi o imenovanju ravnatelja (u daljnjem tekstu mislim na oba spola) ili po njihovoj preporuci ili voditelja Aktiva, ŽSV ili višeg savjetnika i sl. što pojedincima koji nisu bliski i podobni oduzima iste šanse za napredovanje. Nabrojat ću te stavke: OVE STAVKE OVISE O IMENOVANJIMA RAVNATELJA ILI DRUGIH RUKOVODEĆIH: - Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju) - Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) - Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) ??? - Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća godišnje - Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje - Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje, a radi procjene usklađenosti udžbenika sukladno propisima kojima je uređeno odobravanje udžbenika (po udžbeniku) - Rad u školskom timu za kvalitetu (po godini) - Vođenje školskog tima za kvalitetu (po godini) - Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) - Vođenje regionalnog centra kompetentnosti (po godini) - Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (po godini) - sva istraživanja u kojima sudjeluje škola odobrava ravnatelj OVE STAVKE OVISE O DNEVNOM REDU ILI POZIVU KOJI POSTAVLJA RAVNATELJ, VODITELJ AKTIVA, ŽSV, VIŠI SAVJETNIK I SL.: - Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) (Dnevni red saziva ravnatelj, voditelj Aktiva i sl.) - Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) - Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) - Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja 2.) Pod pojmom „projekt“ može se svašta podrazumijevati. Uz Pravilnik ili trebaju biti obrasci za projektnu dokumentaciju ili Pravilnik treba nabrojiti stavke koje projekt treba zadovoljavati da bi se bodovao. 3.)Znanstveni rad zahtijeva po Zakonu i pravilnicima za visoko obrazovanje veliki dio vremena i energije i stoga je satnica za nastavu u visokom obrazovanju drastično manja nego u školama. Zar Vam to ne govori u prilog tome da će oni koji rade u ovom dijelu napredovanja imati manje vremena i energije za nastavu?! Stoga, sve u vezi znanstvenog rada izbacila bih iz Pravilnika. Pojedinac koji je ambiciozan da znanstveno napreduje (doktorat, docentura…) neka to radi isključivo u privatno vrijeme i u privatne svrhe. Na koncu, doktorat se i financijski verificira u plaći. Nabrojat ću stavke koje se odnose na znanstveni rad: - Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) - Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) - Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) - Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnog obrazovnog programa i sl. - Autorstvo i su-autorstvo udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa, (po broju) - Autorstvo i su-autorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja temeljem Zakona o udžbenicima (po broju) - Autorstvo i su-autorstvo online edukacija u minimalnom trajanju 10 sati (po broju) Dakle, usporediti Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i iz ovog Pravilnika isključiti sve ono što se ponavlja u Pravilniku za visoko obrazovanje. Razlog je jasan i Ministarstvo ga je potvrdio smanjenom satnicom na visokom obrazovanju – nastava u školama pati ako nastavnik ulaže svoj trud u znanstveni rad. Svatko ima pravo znanstveno napredovati, ali u privatno vrijeme i prema institucijama koje se bave znanstvenim radom. 4.) Zakonom o odgoju i obrazovanju škole su obavezne vršiti vrednovanje i samovrednovanje (članak 88.) zašto se onda to uopće boduje, zar se na nekoga Zakon ne odnosi pa može ignorirati taj članak, te ćemo nagraditi one koji su usklađeni s Zakonom?! Zar se ne očekuje da smo svi usklađeni s Zakonom, a onaj tko nije zar ne bi trebao snositi posljedice?! Navodim stavku gdje se usklađivanje sa Zakonom boduje?!: - Sudjelovanje u samovrednovanju ili vanjskom vrednovanju škole (po godini) - Rad u školskom timu za kvalitetu (po godini) - Vođenje školskog tima za kvalitetu (po godini) 5.) „Uvid u stručno-pedagoški rad“ u cijelosti odbacujem, jer smatram da učitelj koji nakon 5,10,15 godina nije u stanju održati dobar sat, imati stručna znanja i redovito stručno usavršavanje (jer je stručno usavršavanje Zakonska obaveza, članak 115.) nije odgovoran za to, već ravnatelj koji ne sankcionira takvog učitelja. Zar se može „zatvarati oči“ na Zakonsku obavezu?! Dakle, uvid u rad je nepotreban jer je to redoviti posao ravnatelja. (on prati je li pedagog odlazi na uvide na sat tj. radi svoj posao) Osim toga, zar nečija karijera treba ovisiti o: „praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada“?! Pa to su dva izvanredna sata kada jednostavno i učitelj i učenici mogu biti indisponirani, pod tremom i sl. ?! Tko je jedini u odgojno-obrazovnom sustavu školovan za uvid u nastavni sat i tko ima instrumentarij za to? Samo pedagozi – ostali to odrađuju bez školovanja i instrumentarija, dakle diletantizam. 6.) Zbog ogromnog povećanja broja bodova treba proporcionalno biti i povećanje: ili vremenskog sakupljanja bodova ili povećanje trajanja zvanja ili plaće. Ne može se samo tražiti, a ne davati. 7.) Članak 18. – riječ „izvrsnog savjetnika“ zamijenit u riječ “bilo koje zvanje“. Obrazloženje: ako učitelj zaredom napreduje 3 puta (u bilo koje zvanje) mislim da bi trebao ostati trajno u zadnjem zvanju s mogućnošću daljnjeg napredovanja, ako ima prostora za više zvanje. Ukoliko se nakon 3 izbora u npr. mentora učitelj odluči ostati na toj razini, mislim da bi trebalo cijeniti taj 15-dišnji trud učitelja i dodijeliti mu trajno zvanje mentora. 8.) U vezi obnavljanja napredovanja u zvanje mislim da su u jako nepovoljnom položaju oni učitelji koji su upravo pred obnavljanjem (u vrijeme kad se usvoji novi Pravilnik) i da bi se ovaj Pravilnik trebao početi primjenjivati za nova imenovanja, tj. oni koji obnavljaju tek za 5 godina bi se trebali uskladiti s ovim Pravilnikom inače je to diskriminacija. Dakle, nitko nije znao kako će izgledati bodovanje i učitelji su se za obnovu pripremali po starom Pravilniku i sad nisu u istom položaju kao i oni koji napredovanje imaju tek za nekoliko godina. 9.)U vezi „Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje“ – je li to učitelj radi po pozivu MZO ili Agencije ili je to u okviru bodovanja npr. predavanja (koja su opet po Dnevnom redu nadležnog)?! Što znači „pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).“ . Je li to predavanje, savjetovanje, razmjena iskustva…? Tko određuje što je kolegijalna podrška? Pravilnik treba jasno odrediti sve pojmove: kolegijalna podrška, projekt… - „objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja“ – ovo je diskriminacija starije populacije nastavnika koji nisu spretni u digitalnoj formi - „ ili stručna članka“ – može se odnositi samo na visoko obrazovanje, nema veze s školama, to je sadržaj koji se traži za znanstveno napredovanje po Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. 10.) Nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika u cijelosti odbacujem, jer smatram da nisu napisani konkretni, jasni, mjerljivi kriteriji, sve je jako uopćeno: najuspješniji odgojno-obrazovni radnik, istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, članak kojim se potiče primjena novih metoda rada; radio na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava. Tko procjenjuje te pojmove znamo (povjerenstvo), ali po kojim kriterijima - ne znamo: najuspješniji, istaknuti, potiče, unapređenje … dakle, opet subjektivna, osobna razina?! Postoji vjerojatnost da će bliski i podobni dobiti te etikete, a ostali neće – bez kriterija?! 11.) I na kraju, što mislim i najvažnije napomenula bih: - nastava je najvažnija djelatnost u školi – u Pravilniku je vidimo u tragovima - nemojmo zamjenjivati teze pa Pravilnikom nagrađivati ono što je obaveza da se ne bi sankcioniralo kad netko ne obavlja obavezu - nemojmo miješati stvari: znanstveni rad se odnosi na visoko školstvo i traži iznimno puno vremena i truda i zato je satnica u visokom obrazovanju znatno manja nego nižem rangu obrazovanja, tražeći od nastavnika da im se to boduje oni koji budu radili na takvim poslovima s istom satnicom nastave - neće imati ni vremena, ni energije dovoljno za nastavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Aleksandra Dužević PRAVILNIK U cijelosti se ne slažem s ovakvim konceptom napredovanja i u cijelosti odbacujem ovaj Pravilnik. OBRAZLOŽENJE 1.) Smatram da pravo nagrađivanje i privlačenje najboljih u škole treba započeti pri zapošljavanju. Standard se poznaje (iz EU): - bodovanje ocjena sa studiranja (Diploma znači da kandidat ima kompetencije, ali ne govori o RAZINI kompetencija, razine kompetencija pokazuje prijepis ocjena) - bodovanje dužine studiranja - preporuke profesora - certifikati dodatnih kompetencija (informatika, strani jezik…) - stručni ispit (ako je dostupan svakome jednako) - certifikati društvenog aktivizma (volonrtiranja i sl.) - dodatni certifikati (odrađeni projekti i sl) - motivacijsko pismo - razgovor Sve ostalo što se sada uvodi u škole (tzv. Pravilnik o zapošljavanju, koji će pisati same škole, kao i testovi – oni preispituju ocjene sveučilišnih profesora?!, odlazak na ogledni sat – u nepoznati razred s nepoznatim učenicima bez instrumentarija?!) i dalje će producirati zapošljavanje podobnih ravnatelju, a ne objektivno najboljih kandidata. 2.) U sustavu već postoji način za napredovanje: doktorat, razne certificirane edukacije i specijalizacije. Neke od njih se već boduju na plaćama (doktorat), a ostale treba uvesti u bodovanje na plaći. Time bismo dobili stručnjake za određena područja i s određenim diplomama. Dakle, trud, vrijeme i novac koji učitelj uloži u određeno napredovanje bit će certificirano i novčano vraćeno kroz povećanje plaće. Zar nije tako u ostalim sustavima npr. zdravstvo, zar se ne trebamo uskladiti s ostalim državnim sustavima?! Meni ovakva vrsta napredovanja sliči na svaštarenje, ja ovdje ne vidim da ćemo dobiti stručnjaka za određeni problem ili područje kojemu bi se mogli obratiti (kad se on već zove savjetnik). 3.) Radim 25 godina u školi i vidim da je Pravilnik o napredovanju poremetio prioritete i odnose u školi. Poremetio je prioritete jer je skupljanje bodova postalo važnije od nastave – nastava treba biti najvažnija djelatnost u školi. Veliki broj bodova ovisi o raznim imenovanjima i ostalim aktivnostima vezanim uz bliskost s ravnateljem, te su međuljudski odnosi u zbornicama poremećeni. 4.) Svi Pravilnici o napredovanju koncentrirani su na izvannastavni rad, koji je isto potreban u školi, ali dolazi do neravnoteže u korist onoga što se boduje. 5.) Svaki znanstveni rad treba isključiti iz ovog Pravilnika jer se on već verificira Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Bavljenje znanstvenim radom (pisanje stručnih članaka…) zahtijeva puno vremena i truda i sukladno tome satnica za nastavu je u visokom školstvu znatno manja od naše. 6.) Mislim da se sve ove stavke koje se boduju već realiziraju u školama (neke su čak i obavezne, kao samovrednovanje …) ili bi se trebale realizirati u školama, a ovaj Pravilnik nagrađuje one koji ga obavljaju umjesto da se sankcioniraju oni koji ne obavljaju svoj posao. Često čujem argument za ovaj Pravilnik:“ a što s onim nastavnicima koji samo odrađuju nastavu i ništa drugo? Kako nagraditi one koji rade više od nastave?“. Svi učitelji na početku nastavne godine dobiju Tjedno zaduženje i svi imaju uz nastavu i izvananstavne aktivnosti i rad u povjerenstvima i sl., a zašto se ne sankcionira nerad?! To treba pitanje za odgovorne u ustavnovama. 7.) Odlazak na ogledni sat može uraditi samo školovana osoba za to koja ima objektivni instrumentarij. U našem sustavu to su jedino pedagozi. Oni imaju instrumentarij za pedagošku procjenu didaktičke dimenzije sata. Užu struku može komentirati jedino stručnjak iz tog područja. Jedan sat ne znači objektivnu procjenu nastavnog rada učitelja i stoga bih to u cijelosti odbacila. ZAKLJUČAK: Treba početi od početka, zapošljavati najbolje po procjeni stručnjaka (sveučilišnih profesora, stručnjaka i sl.). Ne svaštarenju, ali da stručnjaku za određeni problem i te stručnjake nagraditi (trajno) i njima dati obavezu (trajno) savjetovanja. Sankcionirati one koji ne izvršavaju svoje obaveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Alen Šimičić PRAVILNIK , Članak 8. Mislim da su sve kategorije koje se boduju jednako važne i da ne bi trebalo uvjetovati. Neposredni odgojno - obrazovni rad je temelj rada u školi, a sve drugo je samo usputna aktivnost od koje učenici koji su subjekt obrazovnog procesa mogu, ali i ne moraju imati koristi. Sudjelovanje u prevelikom broju projekata također može biti opravdanje za loše održanu nastavu i mogućnost odlazaka na različite destinacije s ishodima kvalitete upitne za sam nastavni proces. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Alen Šimičić PRAVILNIK , Članak 21. Tko, kada i čime mjeri uspješnost i uopće postojanje dijeljenja primjera dobre prakse? U kojem obliku educirati kolege i studente? Što znači pružiti kolegijalnu podršku? Koliko sati i kakvog posla odraditi za ministarstvo. Sve je ovo potpuno nejasno i nedefinirano. Prvo treba jasno definirati kriterije, pa tek onda staviti u javnu raspravu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Alen Šimičić PRAVILNIK , Članak 9. Mislim da je povjerenstvo nepotrebno uz postojanje savjetnika iz AZOO, koji mogu izvršiti uvid u nastavu. Po menije osnovni problem cijele priče s napredovanjem u ravnateljima. Naravno da časne iznimke postoje, ali većina se ravnatelja "boji" za novi mandat pa se stoga vrlo često događa da se proces napredovanja događa po načelu: može svi. S druge strane ima ravnatelja koji opet zbog zaleđa lokalne politike uopće nisu "zainteresirani za događaje u kolektivu" tako da onda ne daju nikome napredovati. Prvo bi na kvalitetan način trebalo riješiti izbor ravnatelja pa onda sve ostalo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 Alen Šimičić PRAVILNIK , Članak 5. Poštovani, mislim da je dobro da se izradi novi pravilnik o napredovanju, ali prijedlog koji imamo pred sobom ostavlja dojam da se nastavnike promatra kao znanstvenike, a ne kao odgojno obrazovne radnike. Smatram da je za zvanje mentora ipak potrebno više staža od 5 godina (možda 8 ili čak 10), ali da svakako više treba vrjednovati neposredni odgojno - obrazovni rad s učenicima što je u stvari i svrha rada škole. Imajmo na umu da je tjedna norma za dvosatne predmete 22 sata nastave. Također mislim da je kategorija "unaprjeđenje rada škole" poprilično podložna manipulaciji i ovisit će isključivo o volji ravnatelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK Čitajući neke od niže navedenih komentara kolega ne mogu ne primjetiti zašto nekome toliko smetaju Erasmus projekti kad se njima obogaćuju inovativna znanja i mentalitet učitelja i učenika koji u njemu sudjeluju. Zar nismo mi svi dio Europske Unije i razvijamo učenike "da budu građani Europe i svijeta"? Erasmus projektima se gubi 1-3 radna tjedna na godinu, a toliko neki provedu i na bolovanjju te ih kolege mijenjaju, pa nikome ništa! Iz vlastitog iskustva mogu potvrditi da sam naučenim digitalnim alatima u sklopu dva Erasmus+ projekta u kojima sam sudjelovala i još sudjelujem, obogatila jako puno i onu redovnu nastavu za koju neki od Vas kažu kako "pati" kad kolege putuju. U konačnici, zamjene kolegama koji putuju su uredno plaćene i svi su zadovoljni. A da ne govorim o promidžbi škole na taj način na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini? Drago mi je da je Ministarstvo prepoznalo sate i sate našega truda uloženog u takve projekte i da nas je ovim novim Pravilnikom za to odlučilo nagraditi dodatnim bodovima, a ne kao u prethodnom pravilniku kad se međunarodni projekt bodovao sa sramotnih jedan bod godišnje, a sudjelovanje u organizaciji školskog natjecanja isto toliko! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 28. Naravno da će se svi bodovi sakupljeni od datuma ulaska savjetnika u učionicu, a ne od datuma promocije (kod mene je tu prošlo punih 6 mjeseci) računati u napredovanje u novo zvanje. Ako imam još godinu i pol vremena za obnovu zvanja mentora u isto zvanje ili više, naravno da ću si računati i sve bodove koje sam u 4 i pol godine stekla (a bilo ih je samo s međunarodnim projektima koje vodim). Imam pitanje: Ako mi se u prvom napredovanju u zvanje nije brojalo osvajanje prva tri mjesta na županijskom i bilo koje od mjesta na državnom, možemo li i te, starije potvrde uvrstiti u novo sakuplkjanje bodova ili "piši kući propalo je"? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 24. Potrebno je odvojiti Pravilnik o nagrađivanju od ovoga o napredovanju i jasdnije formulirati kriterije za nagrađivanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 22. Prezahtjevno i neizvodivo u mnogim školama gdje ima dosta mentora i savjetnika. Pa neće kolege samo po cijela popodneva slušati jedni druge u doba kad postoji bezbroj online webinara i youtube tutotiala? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 21. Treba pojasniti stavku "digitalni obrazovni sadržaj". Isto tako, smatram da bi ukupno šest sati trebalo smanjiti na ukupno četiri sata jer u nekim školama nema uvjeta za provođenje tolikog broja sati. Ako neka škola ima veći broj mentora i savjetnika, pa učitelji bi trebali sjediti cijeli dan u školi i slušati kolege koji žele ispuniti "godišnju mentorsku normu". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 20. Potrebno je točno specificirati na što se ovdje misli. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 15. Ne slažem se da bi u povjerenstvu trebao biti ravnatelj i pedagog obzirom da nije čest slučaj da oni ne vladaju engleskim jezikom, a profesor stranog jezika mora održati sat na jeziku koji predaje. Dakle, samo sustručnjaci dolaze u obzir! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 14. Po meni je nepotrebno praćenje rada učitelja tijekom dva školska sata ako je netko već postao mentor, jer je svoju uspješnost na satu dokazao. Potrebno je predati svu potrebnu dokumentaciju za napredovanje i to je to. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je produžiti rok za nadopunu na 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
42 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 11. Što je to Sustav za praćenje profesionalnog razvoja? Do sad smo potvrde "skidali" sa stranica AZZO-a ili ih dobijali u privitku maila sa seminara izdavačkih kuća ili u Erasmus projektima (Teaching, learning and training activities) potvrde su izdavale škole domaćini, a mi bismo ih pohranjivali u naš dosje u tajništvu škole u papirnatom obliku. za kategoriju "Unaprjeđenje rada škole" jedini dokaz može izdati tajništvo škole u obliku odluke, a ravnatelj jamčiti svojim potpisom točnost informacije. Molim pojasniti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
43 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 10. Smatram da je nov način napredovanja u zvanje transparentniji od onog starog jer će kandidate vrednovati povjerenstvo, nadam se sačinjeno od sustručnjaka, koji imaju viši stupanj zvanja od onoga za koje se podnositelj zahtjeva za imenovanje natječe. U nekim školama se događalo da su ravnatelji kočili napredovanja u zvanje, pa sada to više neće biti slučaj! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
44 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 8. 1. Kategorija natjecanja: 2 boda za jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i 3 boda za jedno od prva tri mjesta na državnim netjecanjima. Nije isto je li učenik bio prvi ili dvadeseti na nekom natjecanju. 2. Kategorija predavanja/radionice: Što se smatra pozitivnom evaluacijom? Do sada to nismo radili ni na županijskim ni državnim izlaganjima, pa se nadam da će se vrednovati i do sad odrađeno! 3. Jasno definirati kriterij "dijeljenje primjera dobre prakse"- u sklopu Erasmus projekta dijelimo puno primjera dobre prakse na web stranicama škole, projekta te na Youtube-u. Je li se misli i na ta dijeljenja? 4. Kategorija PROJEKTI: Ako sam dobro iščitala tablicu, Erasmus koordinatori dobijaju 2 boda na pripremu i pisanje projekta i dodatnih 5 bodova za vođenje i koordinaciju (po projektu)? 5. Kategorija unaprjeđenja rada škole: Što se misli pod "školski tim za kvalitetu"? Neke škole to imaju, a neke imaju Erasmus školske timove koji isto vrše međunarodnu promidžbu škole i promiču kvalitetu i inovativne metode rada i poučavanja: Molim preciznije odredbe pojmova! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
45 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 6. Odbaciti vremensko ograničenje za napredovanje u zvanje i detaljnije definirati "kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje". Netko se profesionalno razvija na ŽSV-ima, netko još dodatno i na webinarima, netko prati tutoriale na Youtube-u... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
46 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: mentor, viši mentor i savjetnik ili mentor, savjetnik i trajni savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
47 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 2. Iz prvog iščitavanja Pravilnika nije mi jasan termin "Sustav za profesionalni razvoj". Njime možemo dokazati vrijeme provedeno na stručnim usavršavanjima raznih razina, ali pisanje i rad na projektima, kao i neke druge stvari, se iz tog sustava ne da iščitati. Znači i dalje treba miješati online dokaze o napredovanju i papirnate dokaze? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
48 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK , Članak 1. Slažem se da bi Pravilnik o napredovanju i Pravilnik o nagrađivanju trebali biti dva zasebna dokumenta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
49 Alenka Banić Juričić PRAVILNIK Prvi doticaj s novim Pravilnikom bio je pročitati ga od prvog do zadnjeg članka. Pozdravljam donošenje novog Pravilnika nakon 23 godine rada prema odavno zastarjelom Pravilniku o napredovanju. Procedura napredovanja se čini mnogo transparentnija i podložna vanjskom ocjenjivanju, što je daleko bolji način. Sad slijedi iščitavanje članaka i čitanje tuđih komentara. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
50 Alenka Miljević PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem da ili smanjite napredovanje na dvije kategorije: mentor i savjetnik kao do sada ili da nakon prvog napredovanja za koje je potrebno minimalno 5 godina, stavite uvjete, ali ne i ograničenje godina za napredovati dalje pa će neki koji rade više, brže moći napredovati (i učenici mogu akcelerirati i preskakati razrede). U tom slučaju se može ostaviti da se ukoliko se želi dalje napredovati ili obnoviti staro zvanje to mora učiniti unutar najviše 5 godina. Ako se usvoji mogućnost bržeg napredovanja i ostave tri kategorije, predlažem nazive: mentor, viši mentor i savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
51 Alenka Taslak PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam donošenje dugoočekivanog novog Pravilnika koji je, sukladno razvojem novih mogućnosti, proširio i detaljizirao uvjete za napredovanje i kategorije aktivnosti za bodovanje. Predložila bih uključivanje ili dodavanje nekih stvari iz samog nastavnog procesa. Neki učitelji u svojoj nastavi koriste alate poput Flipgrida i Skype in the Classroom koji su uvršteni u Microsoftove obrazovne alate, a uz internet, jedno računalo i projektor ih svatko može koristiti te tako svoj razred povezati s bilo kojim razredom na bilo kojem kontinentu. Od Microsofta se dobije potvrda na kojoj ne piše broj sati usavršavanja, nego postignuća. Osim toga, na taj način promoviramo ne samo školu, nego i državu na svjetskoj razini, a da ne spominjem motivaciju učenika. Smatram da takva stvar isto zaslužuje koji bod. Kontinuirani profesionalni razvoj od 20 / 30 / 40 sati godišnje je realan za osobu koja želi napredovati, ali je problem to potkrijepiti potvrdama, jer na puno njih ne piše broj sati, npr. na potvrdama s višednevnih skupova piše da smo sudjelovali na određenom skupu u trajanju od 2 dana. Realno je to bilo više od 8 sati usavršavanja dnevno. Problem: Kako u tom slučaju izračunati sate usavršavanja? Ili webinare na kojima nije naveden broj sati? Smatram da se usvojenost minimalno 5 / 6 / 7 ishoda učenja ne može vrednovati, jer nisu određeni kriteriji vrednovanja. Osim toga, može se dogoditi da jedna osoba procjenjuje drugu, a obje jednako kompetentne. Zar opet sumnjamo u struku? Slažem se s povećanjem broja bodova, ali mislim da je predloženi broj ipak malo prevelik. Također smatram da su sve kategorije jednako bitne te se ne slažem s izdvajanjem obveznih kategorija za bodovanje. Svima nam je jasno da status izvrsnog savjetnika treba zaslužiti predanim radom, ali ako je netko u 5 godina sakupio 80+ bodova, nije li to pokazatelj izvrsnosti i predanog rada? Čemu još uvjetovati da ta osoba ima bodove i u kategoriji "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja" prema zadanim smjernicama? Ne unaprjeđuje li ta osoba sam sustav obrazovanja svojim metodama poučavanja i rada? Možda u jednom užem krugu, ali zar je, zbog toga, manje vrijedno unatoč svim sakupljenim bodovima? Smatram da treba jasnije definirati dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja (odnosi li se to samo na školski aktiv ili kompletnu školsku razinu, županijsku razinu?). Mislim da je 6 / 8 / 10 sati prevelik broj sati za edukaciju kolega, jer, osim naših predavanja, moramo odraditi i aktualnosti kao što je trenutno ŠzŽ. Dakle, ako se izračuna broj sati za edukacije i broj ljudi koji treba sve to odraditi, dobije se fizički nemoguće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
52 Alka Mirna Ančić Igrec PRAVILNIK , Članak 8. Unaprjeđenje rada škole - Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događaja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini Što ako je javni događaj organiziran izvan škole, a nije riječ o županijskoj razini (npr. Gradska knjižnica, Centar za kulturu itd.)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
53 Alka Mirna Ančić Igrec PRAVILNIK , Članak 8. Slažem se s pitanjima kolegice Jilek Kubalek, a vezano je uz bodovanje predavanja koje je ujedno i dijeljenje primjera dobre prakse. Boduje li se u tom slučaju jedno predavanje dva puta? Budući da je predavanje već održano, na koji ćemo način dobiti evaluaciju sudionika? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
54 Alka Mirna Ančić Igrec PRAVILNIK , Članak 5. Što znači odredba "nakon položenog stručnog ispita" (čl. 5. 6. i 7.)? Mentor sam, ali nemam položen stručni ispit jer u vrijeme moga zaposlenja on nije postojao. Vrijedi li Uvjerenje o završenom programu uvođenja u odgojno - obrazovni rad kao što je bilo do sada ili ne mogu obnoviti zahtjev za napredovanje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
55 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, molim Vas pojašnjenje stavke "Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događanju)" u kategoriji "Unaprjeđenje rada škole? Što se, naime, ovdje smatra "javnim događajem"? Možete li nam navesti koji primjer? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
56 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 8. Kakvom će se potvrdom dokumentirati npr. "Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća godišnje", "Sudjelovanje u školskom timu za kvalitetu" ili "Sudjelovanje u radu povjerenstva za školsko natjecanje?"? Je li dovoljna kratko sročena potvrda ravnatelja s njegovim potpisom i žigom škole? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
57 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 31. U potpunosti se slažem s komentarom kolegice Ambruš-Kiš, a i kolege Eka (vidi niže). Koncentracija na skupljanje bodova i izvannastavni stručni rad s vrlo visoko postavljenom ljestvicom, a pritom se - nažalost - nedovoljno vrednuje stvarni svakodnevni nastavnički rad s učenicima. To djeluje demotivirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
58 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 23. Neprecizno i prezahtjevno (vidi komentar Čl. 21.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
59 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 22. Neprecizno i prezahtjevno (vidi komentar Čl. 21.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
60 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 21. Propozicije su neprecizne i nerealne: nejasno je što su to "dijeljenje primjera dobre prakse" i "pružanje kolegijalne podrške" na navedenim razinama i kako to dokumentirati. Također je nejasno što znači "najmanje 6 sati godišnjeg educiranja kolega" i kako ga provesti. Ako se, naime, pod pojmom "kolege" misli na učitelje/nastavnike kao takve (ma kojih predmeta, iz vlastite škole ili bilo koje škole), to nije smisleno. (Zar ću educirati kolege kemičare, fizičare, nastavnike hrvatskog, likovnog i sl. o metodičkim trendovima u njemačkom koji je moj predmet? Koja je svrha toga?). Ako su "kolege" sustručnjaci u smislu da predaju predmet koji pripada istom (ovdje npr. jezično-komunikacijskom području), možda to ima nekog smisla za nastavnike stranih jezika (no ne i za nastavnike hrvatskog), ali tada je minimalno 6 sati edukacije previše za predavanja unutar škole ili u sklopu sjednica stručnih vijeća. Ako se pak misli na kolege sustručnjake konkretnog predmeta koji se predaje i za koje je to jedino i svrhovito (dakle, samo na nastavnike njemačkog npr.), tada to u praksi znači da godišnje treba održati 3 predavanja ili radionice po 2 sata (ili npr. 6 puta po 1 sat). To je svakako previše jer za to godišnje nema toliko prilika s obzirom na broj organiziranih stručnih skupova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
61 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 12. U kojem roku je ministarstvo, nakon zaprimanja zahtjeva, dužno utvrditi ispunjenost općih uvjeta za napredovanje? Valjda i to treba postojati neki rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
62 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da su nerealno precijenjene aktivnosti koje uključuju međunarodnu razinu, npr. "Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na međunarodnoj razini, uz objavu rada" - 4 boda, i to ne samo s obzirom na broj bodova koje donose nego i s obzirom na činjenicu da učitelj ili nastavnik primarno nije znanstvenik koji priprema, provodi i objavljuje istraživanja, i to još na međunarodnoj razini. Ako doista dobro radi svoj posao, dnevno mu ne može preostati vremena i za to. Ili će trpjeti njegova nastava tj. učenici. Ili će trpjeti (i) njegovi administrativni poslovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
63 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 8. Mislim da postoji veliki nesrazmjer u bodovanju između "Objavljivanja stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj - samo 1 bod" i "Prijevoda udžbenika, stručne literature, računalnog obrazovnog programa i sl. - 3 boda". Prvu aktivnost bi trebalo bodovati s barem 2 ili također s 3 boda ako nije riječ o preglednom članku nego znanstvenom ili stručnom u smislu da donosi neke nove spoznaje iz struke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
64 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 8. Nejasno mi je što se konkretno misli pod "Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja". Gdje će se objavljivati ti sadržaji? Tko će ih objavljivati i prema kojim kriterijima odabirati za objavu? Ili svaki nastavnik treba pokrenuti svoju mrežnu stranicu na kojoj će objavljivati vlastite sadržaje? Bojim se da će to dovesti do hiperinflacije tj. hiperprodukcije digitalnih sadržaja, za koje je nejasno gdje će se pretraživati, hoće li ikome doista služiti za nastavu i kako će autor tih sadržaja dobiti povratnu informaciju o korisnosti tih sadržaja. Lajkanje ili dislajkanje je na dobrovoljnoj bazi tj. nije obavezno, a i nije neki objektivan kriterij. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
65 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 7. Smatram da je najmanje 80 bodova iz minimalno 6 kategorija prevelika brojka, te da ne bi trebalo propisivati obavezne kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
66 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da je najmanje 60 bodova iz minimalno 5 kategorija prevelika brojka, te da kategorija Unaprjeđivanje rada škole ne bi trebala biti obavezna već poželjna. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
67 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 8. Pohvalno je da prijedlog Pravilnika predviđa bodovanje sudjelovanja u različitim povjerenstvima, ali smatram da bi među njih trebalo uvrstiti i Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu i druga slična tijela za nastavničke programe studija ako ista postoje. Naime, sudjelovanje u radu tog povjerenstva tiče se osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, a time direktno i studentske prakse u školi. Kao vanjski članovi tog povjerenstva, učitelji ili nastavnici služe u tom slučaju kao neka vrsta poveznice i komunikacijskog kanala između fakulteta i škola, što je itekako važno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
68 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da nije u redu da se stavka "mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)" boduje samo s jednim bodom. Naime, rad sa studentima iziskuje dosta vremena i truda pri izradi i analizi njihovih priprema za nastavu, savjetovanju metodičkih koraka i postupaka, upoznavanju studenata s općim funkcioniranjem škole (ustroj, ovlasti, dužnosti, e-Dnevnik itd.) i funkcioniranjem nastavnog predmeta u školi (npr. rad s učenicima s teškoćama, sastavljanje i izrada planova te zadataka za vježbanje i testova, vrednovanje postignuća, pripremanje nastave, organizacija konkretnog sata itd.). Radi se s tri ili ponekad četiri studenta, što nije malo. Bilo bi pravedno da se mentorstvo studentima boduje s više bodova po godini ili barem s jednim bodom po studentu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
69 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 6. Zanima me sljedeće: učitelj ima prvi put zvanje mentora (na rok od 5 godina), a ako želi napredovati, zahtjev za napredovanje u zvanje savjetnika treba poslati ministarstvu najkasnije 120 dana (tj. 4 mjeseca) prije isteka roka na koje je imenovan mentorom. No, u Čl. 6 st. 1 alineja 3 stoji da treba imati "najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora". Što je onda s "vremenskom rupom" od barem 4 mjeseca između isteka roka od tih najmanje 5 godina i trenutka podnošenja zahtjeva za napredovanjem (koji mora biti 120 dana prije isteka roka)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
70 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da je "najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija Unaprjeđivanje rada škole“, previše rigorozan kriterij. Predlažem "najmanje 20 bodova". Također smatram da je obaveznost navedene kategorije diskriminirajuća jer najčešće uopće ne ovisi o samom učitelju nego o ravnatelju škole koji npr. odlučuje koga će imenovati za vođenje i rad u školskom timu za kvalitetu (ako je škola velika tj. ima mnogo izvrsnih učitelja, netko također izvrstan naprosto neće biti imenovan u taj tim, a želi napredovati; takva tijela imenuju se obično na više godina i sastav članova se ne mijenja lako), ravnatelj također inicira samovrednovanje škole ili ga, češće, ne inicira (pa ako ga nema, nijedan učitelj neće sudjelovati u njemu), također donošenjem odluke o tjednom i godišnjem zaduženju učitelja odlučuje tko će npr. uređivati školsku mrežnu stranicu (to su najčešće informatičari, a ne učitelji stranih jezika kao što je moja struka). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
71 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 5. Kako se i kada utvrđuje "usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija"? Znači li to da će se razgovor tročlanog povjerenstva s odgojno-obrazovnim radnikom kojeg se procjenjuje za napredovanje pretvoriti u polufakultetski usmeni ispit nakon održana dva školska sata - npr. "Objasnite, molim, povijesni razvoj akademske discipline na kojoj se temelji Vaš predmet!". Neki se ishodi, doduše, mogu napraviti uvidom povjerenstva u e-dnevnik (npr. u bilješke o učenicima i opisne i brojčane ocjene) ili uvidom u učiteljev godišnji i mjesečni plan i program rada, ali neki nadilaze mogućnost evidentiranja i direktnog uvida na satu koji povjerenstvo posjećuje (npr. prepoznati krizne situacije i poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu učenika, analizirati obilježja okruženja za učenje itd.) jer se više odnose na razne čimbenike koje svaki učitelj uzima u obzir planirajući nastavu na godišnjoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini. Osim toga, Okvir daje PREPORUKU koja nema snagu zakonskog ili podzakonskog akta, pa ne razumijem na kojem se zakonitom kriteriju temelji baš brojka od "minimalno pet ishoda iz svakog od skupova učenja" i tko ih, kako i kada treba i može objektivno utvrditi i dokumentirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
72 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s komentarima nekih sudionika rasprave da naziv zvanja "izvrstan savjetnik" iz više razloga nije dobar. Predlažem trijadu: 1. mentor, 2. viši mentor, 3. savjetnik ili eventualno 1. mentor, 2. savjetnik, 3. viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
73 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 4. Što se mene tiče, odgajatelji bi (uz ravnatelje i stručne suradnike) trebali imati vlastiti pravilnik, no jesu li ovdje slučajno ili namjerno pojmovno ispušteni u odnosu na Čl. 1? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
74 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 1. Smatram da treba posebnim pravilnicima regulirati a) napredovanje u zvanje, b) nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika jer su to dvije različite kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
75 Alma Kalinski PRAVILNIK , Članak 1. Smatram da umjesto jednog treba izraditi posebne prijedloge pravilnika o napredovanju a) za učitelje i nastavnike, b) za stručne suradnike, c) za odgajatelje, d) za ravnatelje jer je narav njihovih dnevnih poslova tj. obveza posve različita. Zašto bi npr. ravnatelj trebao objavljivati digitalne sadržaje i sl.? On je u prvom redu poslovodni organ i treba biti dobar menadžer, bodove iz nekih kategorija aktivnosti uopće ne može prikupiti jer ih njegov posao niti ne predviđa - npr. mentorstvo studentima, učenicima na natjecanjima, sudjelovanje u povjerenstvima za izradu zadataka na natjecanjima, maturi i sl. Isti argument odnosi se i na stručne suradnike i na odgajatelje: zbog drukčije ciljne skupine s kojom rade i specifičnih metoda rada u usporedbi s poslom učitelja/nastavnika oni trebaju imati vlastiti pravilnik o napredovanju, a on treba više obuhvatiti specifičnosti njihove struke tj. područja njihova rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
76 Amela Ojdanić PRAVILNIK , Članak 8. Slažem se s kolegama koji smatraju da je jedan bod po godini za mentorstvo studentima premalo. Uzimajući u obzir sve što mentori moraju odraditi, radi se o obvezama koje se, ovisno o broju studenata, protežu kroz nekoliko mjeseci. Samo za usporedbu, provedba natjecanja na školskoj razini se također boduje jednim bodom, a radi se o poslu koji se obavi kroz 2-3 dana. Što točno znači ogledni sat na školskoj razini? Za koga bi trebao biti taj ogledni sat? Za druge kolege, studente, nadređene? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
77 Amela Ojdanić PRAVILNIK , Članak 8. Drago mi je da je rad u Povjerenstvu za stručne ispite konačno uvršten u novi Pravilnik, ali mišljenja sam da taj rad zavrjeđuje više od jednog boda po godini. Podsjećam da se radi o tri roka godišnje u OŠ, da učitelj sustručnjak pri tome ima višestruke obveze koje uključuju samu organizaciju stručnog ispita, održavanje više oglednih sati za pripravnike kako bi se upoznali s razredom, konzultacije s pripravnicima te na kraju procjenu i analizu održanog oglednog sata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
78 Ana Culej PRAVILNIK , Članak 21. Dopuniti stavak vezan uz objavu digitalnih obrazovnih sadržaja ili stručnih članaka - gdje se objavljuju i o kakvim se digitalnim sadržajima radi. Članak 21, 22, 23 Smatram da je potrebno smanjiti broj sati godišnje edukacije 6/8/10. Teško će biti izvedivo u mnogim školama. Potrebno je dopuniti - objasniti tko će procjenjivati vrijeme pružanja kolegijalne podrške. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
79 Ana Culej PRAVILNIK , Članak 18. Stavak 2. trebalo bi dopuniti: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju u trenutku podnošenja zahtjeva za obnavljanje napredovanja ili najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
80 Ana Culej PRAVILNIK , Članak 11. Stavak 2. trebalo bi izmijeniti: U slučaju nepotpunog zahtjeva, ministarstvo će zatražiti od odgojno-obrazovnog radnika da zahtjev dopuni u roku od 14 dana od dana zaprimanja dopisa kojim se traži dopuna dokumentacije na način da dokumentaciju koja nije sadržana u registrima iz stavka 1. ovoga članka dostavi u elektroničkom ili papirnatom obliku Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
81 Ana Culej PRAVILNIK , Članak 9. (1) Smatram da je previše članova povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
82 Ana Culej PRAVILNIK , Članak 1. - Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
83 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 30. Ako su Kriteriji vrednovanja jasni, a bodovi se prikupljaju u Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja, onda ne može postojati osobna procjena ukupnog broja bodova prema Kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada, nego samo Ukupan broj bodova prema Kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada. Potrebno je da obrazac Zahtjeva za napredovanje ima potpis onoga tko Zahtjev predaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
84 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 29. Sasvim je vjerojatno kako iz redova ostalih odgojno- obrazovnih radnika neće biti moguće za pojedina područja/predmete odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnika, pa se takva situacija treba regulirati za sve odgojno- obrazovne radnike na jednak način. Radnik treba ispunjavati isti uvjet radnog iskustva kao onaj koji je stekao uvjete za savjetnika, a očito je još jednom kako uvjet za napredovanje ne može biti mirovinski staž nego radno iskustvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
85 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 28. Treba pisati: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje tri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Što će se dogoditi s odgojno- obrazovnim radnicima koji su napredovali u zvanje u 2018. I 2017. godini a imali su uvjete za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika? Što s učiteljima koji su prikupljali bodove po starom pravilniku a sada im ističe zvanje u kojem su napredovali? Na koji način će se vrednovati dosadašnja predavanja i radionice koje su provodili odgojno- obrazovni radnici koji nemaju pozitivnu evaluaciju od strane sudionika, s obzirom da provođenje evaluacije nije bilo propisano? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
86 Ana Hinić PRAVILNIK , Članka 27. Materijalno vrednovanje odgojno- obrazovnih radnika koji sudjeluju u eksperimentalnim programima koje provodi Ministarstvo ne može biti dio ovog Pravilnika. Članak je u suprotnosti sa Zakonom o plaćama u javnim službama i Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom. Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima. Kolektivnim ugovorom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ne poznaje pojam neposredni rad s učenicima, nego neposredni odgojno- obrazovni rad s učenicima i on ne iznosi 40 sati tjedno. 40- satni rad tjedno uključuje ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika. Svim odgojno- obrazovnim radnicima ne vrednuje se rad u eksperimentalnom programu na jednak način. Kako bi se uopće provodilo ovakvo „nagrađivanje“ odgojno- obrazovnih radnika u Školi za život u kojoj su radnici odradili više od polovice vremena u eksperimentalnom programu? Ne vrednuje se dodatni rad na administrativnim poslovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
87 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 25. Kriteriji nagrađivanja su dio kriterija za napredovanje u zvanje, što znači da će se odgojno- obrazovni radnici, koji napreduju u zvanju, automatski prijavljivati i za nagrađivanje. Što će se dogoditi ako se svi odgojno- obrazovni radnici, koji su ispunili kriterije predviđene ovim člankom, jave na javni poziv iz za nagrađivanje. Koji će biti dodatni kriteriji temeljem kojih će se odabirati 500 najboljih? Izostavljeni su zaposlenici koji nisu odgojno- obrazovni radnici. Zar darivanje krvi u smislu spašavanja života učenika ne zavređuje nagradu zaposlenika? Među zaposlenicima je velik broj onih koji doprinose razvoju odgojno- obrazovnog sustava radom i izvan odgojno- obrazovnog sustava (književnici, likovni umjetnici, glazbeni umjetnici, sportaši koji organiziraju sportska humanitarna događanja i uključuju u njih posebno mlade, osobe koje se bave humanitarnim radom,…), a njihov rad ovaj Pravilnik uopće ne prepoznaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
88 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 24. Pravilnik o nagrađivanju mora biti odvojen od pravilnika o napredovanju. Prilikom sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova, na prijedlog Sindikata hrvatskih učitelja, dogovoreno je kako će se provoditi nagrađivanje SVIH zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama te je Sindikat hrvatskih učitelja predložio da se nagrađeni zaposlenici nagrađuju na Dan učitelja. Člankom 8. stavkom 2 Kolektivnog ugovora, Ministarstvo se obvezuje uključiti Sindikat hrvatskih učitelja u izradu pravilnika KOJIMA SE PROPISUJU (dakle, dogovorena je izrada dvaju pravilnika) kriteriji vezano uz napredovanje i nagrađivanje zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama. Ovakvim nagrađivanjem se zanemaruje rad zaposlenika koji nisu odgojno- obrazovni radnici u odgojno- obrazovnim ustanovama kao i situacije s kojima se susreću odgojno- obrazovni radnici u radu na radnim mjestima. Članovi Povjerenstva za nagrađivanje moraju biti isključivo zaposlenici koji rade u odgojno- obrazovnom sustavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
89 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 23. Obveze nisu ostvarive, pogotovo ako se uzme u obzir da se predviđa i rad u stručnim povjerenstvima za napredovanje i radu Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
90 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 22. Obveze su prevelike i nisu ostvarive, pogotovo kad se za savjetnike predviđa još i rad u stručnim povjerenstvima za napredovanje i radu Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
91 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 21. Prema nacrtu Pravilnika, uvjeti za mentorstvo su prikupljenih 30 bodova iz četiri kategorije, a obveze su prikupljanje bodova iz pet kategorija. Ovakvim definiranjem uvjeta za napredovanje u zvanje mentora i obvezama koji iz toga proizlaze doći će do toga da će učitelji skupiti puno veći broj bodova od predviđenih, ali neće moći napredovati u više zvanje radi ograničenja. Znači, odgojno- obrazovni radnik ne može birati u kojim će područjima unaprijediti svoj rad sukladno već mu ovaj pravilnik to nameće. Što točno znači pružati kolegijalnu podršku, tj. kako se ona evidentira? Na koji će se način provjeravati sudjelovanje u e- savjetovanju? MZO Pravilnikom traži od odgojno- obrazovnih radnika sudjelovanje u e- savjetovanju i istovremeno ne prihvaća njihov doprinos u e- savjetovanju. Ključ uključivanja odgojno- obrazovnih radnika u e- savjetovanja o dokumentima iz područja obrazovanja nije obveza u smislu ovog Pravilnika već uvažavanje mišljenja odgojno- obrazovnih radnika, što nije bio slučaj u dosadašnjim e- savjetovanjima. Propisane obveze iz alineje 1 nisu samo neprovedive, nego bi to značilo da će na županijskim stručnim vijećima priliku za organiziranje predavanja i radionica imati samo odgojno- obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
92 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 20. Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi su utvrđene Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te odgojno- obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje ne može biti obvezan raditi dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
93 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 18. Stavkom 2 su diskriminirani radnici koji radi regionalne/prometne izoliranosti nisu u mogućnosti ostvariti 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju. Osim toga, ovaj članak nije usklađen s člankom 28. stavkom 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
94 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 17. Ne može stajati odredba da je odgojno- obrazovni radnik dužan u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2 ovog članka jer se moraju uzeti u obzir i izvanredne okolnosti kada radnik to neće moći napraviti, kao što je npr. nagla i/ili nepredviđena narušenost zdravlja radi koje nije u mogućnosti dostaviti takav zahtjev u navedenom roku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
95 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 16. Stavak 1 Povjerenstvo za napredovanje donosi mišljenje o napredovanju odgojno- obrazovnog i to nakon što je dobilo mišljenje stručnog povjerenstva. Na temelju čega donosi Povjerenstvo mišljenje? Povjerenstvo ne vrši uvid u dokumentaciju, nema uvid u stručno- pedagoški rad, nije stručno za područje odnosno predmet u kojem odgojno- obrazovni radnik napreduje u zvanje. Temeljem čega će Povjerenstvo donijeti mišljenje o napredovanju ako stručno povjerenstvo donese negativno mišljenje o napredovanju odgojno- obrazovnog radnika i radnik se očituje na takvo mišljenje? Stavak 2 Ministar bi trebao donijeti odluku temeljem mišljenja o napredovanju stručnog povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
96 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 14. Stručno povjerenstvo utvrđuje ispunjenost uvjeta za napredovanje u zvanje, a ne uvjeta izvrsnosti, kao što je to objašnjeno u prethodnim komentarima. Praćenje rada odgojno- obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada ne može se smatrati uvidom u stručno- pedagoški rad u smislu ovog Pravilnika i ocjene stručno- pedagoškog rada u neposredno odgojno- obrazovnom radu s učenicima. Praćenje neposrednog odgojno- obrazovnog rada odgojno- obrazovnog radnika zahtijeva kontinuirano praćenje neposredno odgojno- obrazovnog radnika neovisno o napredovanju u zvanje, a da bi se praćenju mogla pripisati brojčana vrijednost, potrebno je utvrditi elemente i kriterije vrednovanja takvog rada. Bodovi prikupljeni u sustavu za praćenje profesionalnog razvoja su utvrđeni već člankom 11., odnosno ministarstvo utvrđuje je li sva potrebna dokumentacija za napredovanje pohranjena u Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja pa nije potrebno opet utvrđivati bodove. Oni su utvrđeni člankom 8. Pravilnika, a ministarstvo utvrđuje je li pohranjena dokumentacija koja se odnosi na članak 8. Pravilnika. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija je preporuka i ne može se koristiti u smislu ovog Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
97 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 13. Stavak 1 Na koji će način predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenovati tročlano stručno povjerenstvo ako je npr. predsjednik Povjerenstva učitelj povijesti u zvanju savjetnika, a treba imenovati članove stručnog povjerenstva za napredovanje u zvanje odgajatelja ili učitelja kemije? Koje su njegove kompetencije? Stavak 2 Članovi stručnog povjerenstva iz reda odgojno- obrazovnih radnika moraju biti izabrani najmanje u isto zvanje u koje radnik namjerava napredovati. Brisati „a na koji mogu biti uvršteni odgojno- obrazovni radnici koji su stekli najmanje jedanaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, ravnatelja, odgajatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama“. Nedostaje da članovi povjerenstva iz reda odgojno- obrazovnih radnika moraju biti stručni za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje. Stavak 4 Nepotreban stavak ako su kriteriji za napredovanje jasni i svi elementi uključeni. Mogućnost rada ovakvog stručnog povjerenstva je upitan. Već se sada odgojno- obrazovni radnici suočavaju s problemima vezanim uz izostanak s nastave, kada odrađuju dupli posao prilikom odlazaka na stručna usavršavanja, rad na projektima, održavanje predavanja i radionica. Zanimljivo će biti vidjeti na koji način će se formirati povjerenstvo za napredovanje učitelja makedonskog ili ruskog jezika u pojedinim županijama, ili na koji će se način formirati stručno povjerenstvo za npr. nastavnika stručnog predmeta neke od pomorskih škola ili kamenoklesarske škole, s obzirom na uvjete iz stavka 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
98 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 12. Zahtjev nije uredan, nego potpun kada ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev potpun. Nije naveden rok u kojem ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
99 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 11. Nije propisan rok u kojem ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku, Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
100 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 9. Ako postoji Povjerenstvo za napredovanje onda ono mora stručno za područje napredovanja radnika koji napreduje u zvanje i u njemu mogu biti samo odgojno- obrazovni radnici koji rade u odgojno- obrazovnim ustanovama. Ako ova dva kriterija nisu zadovoljena, onda je postojanje takvog povjerenstva omalovažavajuće za odgojno- obrazovne radnike i besmisleno. I u ovom su članku izostavljeni odgajatelji. U članku 13. stavku 4 piše kako članovi stručnog povjerenstva ne mogu biti radnici školske ustanove u kojoj je zaposlen odgojno- obrazovni radnik niti osobe koje su s odgojno- obrazovnim radnikom u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj ili posvojenik ili srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja. Ako će takva odredba stajati u definiranju članova stručnog povjerenstva, onda njom mora biti definiran i sastav članova Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
101 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 8. Stavka Kriteriji vrednovanja stručno- pedagoškog rada je netočna. Navedene su kategorije aktivnosti ili elementi i kriteriji vrednovanja dijela stručno- pedagoškog rada. Dakle, ovo su Kategorije aktivnosti i kriteriji vrednovanja dijela stručno- pedagoškog rada. Na žalost, ovaj Pravilnik ne predviđa vrednovanje neposrednog odgojno- obrazovnog rada s učenicima, što je njegov ogroman nedostatak, radi čega nije riješen problem transparentnog postupka napredovanja koji će se temeljiti na objektivnom vrednovanju neposredno odgojno- obrazovnog rada kao najznačajnije kategorije aktivnosti stručno- pedagoškog rada na kojoj se temelji odgojno- obrazovni sustav. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja treba promijeniti u Dijeljenje primjera dobre prakse. Većim brojem bodova se boduje recenzija članka nego objavljivanje stručnog članka. Vođenje školskog tima za kvalitetu se boduje istim brojem bodova kao vođenje županijskog stručnog vijeća na županijskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje i većim brojem bodova od vođenja stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća godišnje. Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća godišnje bi trebalo bodovati s 2 boda, a vođenje županijskog stručnog vijeća s 3 boda. Za uređivanje školske mrežne stranice je osoba zadužena u školi i time se ne vrednuje rad onih koji pišu tekstove za školske stranice. Nema potrebe da online edukacije budu zasebna kategorija, pogotovo kad je organizacija i/ ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima jedna kategorija. Online stručna usavršavanja su sastavni dio stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja pa onda trebaju biti dio kategorije Predavanja i/ili radionice. Na način na koji se boduje sudjelovanje u online stručnom usavršavanju na državnoj razini treba se bodovati i svako stručno usavršavanje koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, minimalnog trajanja 5 sati, u kojem sudionici sudjeluju u radu radionice ili evaluaciji radionice/predavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
102 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 7. Stavak 1 Uvjet za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika (naziv predviđen Pravilnikom, a predložena izmjena predložena je u komentaru na članak 4.) ne može biti najmanje petnaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom rad s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 40 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. U praksi će sigurno nastati problemi zbog razlike u očekivanom broju sati stručnog usavršavanja, mentora, savjetnika i kako nacrt predviđa- izvrsnih savjetnika. Kontinuirano stručno usavršavanje i profesionalni razvoj je pravo i obveza svih odgojno- obrazovnih radnika, a na ovaj način će se dogoditi da će stručna usavršavanja biti omogućena samo onima koji su napredovali u zvanju, a bit će diskriminirani ostali odgojno- obrazovni radnici. Odredbe o broju sati stručnog usavršavanja potrebnog za napredovanje u zvanje derogiraju Državni pedagoški standard, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakon o stručno- pedagoškom nadzoru. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika , što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje savjetnika. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji Unaprjeđenje rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
103 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 6. Stavak 1 Uvjet za napredovanje u zvanje savjetnika ne može biti najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom radu s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. Osim toga, prema Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje, za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima, a za višeg savjetnika osoba koja ima sedam godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Iz toga proizlazi, da u zvanje savjetnika može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora. Ako se jasno utvrdi da odgojno- obrazovni radnik ispunjava kriterije za izbor u više zvanje u odnosu na zvanje u koje se bira, posebnom odlukom stručnog vijeća i uz suglasnost radnika pristupnik može biti izabran u više zvanje i ranije od rokova propisanih ovim Pravilnikom, ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegova izbora u prethodno zvanje. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. U praksi će sigurno nastati problemi zbog razlike u očekivanom broju sati stručnog usavršavanja, mentora, savjetnika i kako nacrt predviđa- izvrsnih savjetnika. Kontinuirano stručno usavršavanje i profesionalni razvoj je pravo i obveza svih odgojno- obrazovnih radnika, a na ovaj način će se dogoditi da će stručna usavršavanja biti omogućena samo onima koji su napredovali u zvanju, a bit će diskriminirani ostali odgojno- obrazovni radnici. Odredbe o broju sati stručnog usavršavanja potrebnog za napredovanje u zvanje derogiraju Državni pedagoški standard, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakon o stručno- pedagoškom nadzoru. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika , što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje savjetnika. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji Unaprjeđenje rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
104 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1 Uvjet za napredovanje u zvanje mentora ne može biti najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom rad s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. Osim toga, prema Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje, za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima, a za višeg savjetnika osoba koja ima sedam godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Iz toga proizlazi, da u zvanje mentora može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika, što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mogao na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje mentora. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji Unaprjeđenje rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
105 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 4. Izostavljeni su odgajatelji. Predlažem zvanje mentor, savjetnik i viši savjetnik. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (članak 17.) definira zanimanje savjetnik i viši savjetnik. Ako prilikom napredovanja netko može napredovati u zvanje savjetnika, ne postoji nikakav razlog izbjegavanja termina viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
106 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 2. Stručno- pedagoški rad je rad koji odgojno- obrazovni radnici ostvaruju u neposrednom odgojno- obrazovnom radu s učenicima te u radu s kolegama. Online edukacije jesu predavanja i/ili radionice. Odgojno- obrazovni radnici unaprjeđuju sustav odgoja i obrazovanja. Profesionalni razvoj se definira kao aktivnosti koje razvijaju vještine, znanja, stručnost i druge osobine pojedinca kao učitelja (OECD, 2009.). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja daje neke odredbe koje se odnose na profesionalni razvoj, a koje se koriste kao norma u pružanju stručnog usavršavanja odgojno‐obrazovnih radnika. On definira da „Ravnatelji, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja: najmanje jednom u dvije godine sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na državnoj razini; najmanje tri puta godišnje sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na županijskoj razini; redovito sudjelovati na profesionalnim usavršavanjima u školi u kojoj rade; osobno se profesionalno usavršavati u skladu s poslovima i obvezama za koje su zaduženi“. Zakoni reguliraju stručno usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje odgojno‐obrazovnih radnika: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi i Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Zakon propisuje da odgojno‐obrazovni radnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati, ali ne predviđa rješavanje problema vezane uz sprječavanje stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u slučajevima kada se isto učiteljima onemogućava. Ni ovaj Pravilnik ne predviđa na koji način će se omogućiti odgojno- obrazovnim radnicima napredovanje u zvanje kada su suočeni sa situacijom da im ravnatelj ne dozvoljava ostvarivanje prava stručnog usavršavanja. U definiciji se, kao i u ostatku pravilnika, koristi riječ edukacija, iako se u postojećim i navedenim zakonima i propisima koristi termin stručno usavršavanje kojega nije ga potrebno mijenjati ovim Pravilnikom. Nije jasno što se misli pod terminom primanje i davanje povratnih informacija. Od koga? Kome? Nije li to jedan od segmenata stručnog usavršavanja i praćenja literature? Okvir nacionalnog standarda je preporuka. Ni sam Pravilnik nije napisan u skladu s određenjem Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije (2014.), kojom se u Okviru sve osobe odgovorne za poučavanje i učenje u osnovnoškolskome i srednjoškolskome obrazovanju nazivaju zajedničkim nazivom učitelj (prema Preporuci o statusu učitelja- Recommendation Concerning the Status of Teachers, UNESCO, Pariz, 1966.) SMJERNICE ZA RAZVOJ STANDARDA KVALIFIKACIJA (2017.)Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Europskog kvalifikacijskog okvira definiraju standard kvalifikacije: Standard kvalifikacije je sadržaj i struktura određene kvalifikacije, a uključuje sve podatke za određivanje razine (1-8), obujma (broj bodova) i profila kvalifikacije (ishodi učenja) te podatke koji su potrebni za osiguravanje i unapređenje kvalitete kvalifikacije (minimalni zajednički ishodi učenja koji trebaju biti sadržani u svakom programu koji se povezuje s tim standardom kvalifikacije te uvjeti za stjecanje i vrednovanje i primjeri vrednovanja ishoda učenja). Dakle, da bi ishodi Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama bio primjenjivi u smislu ovog Pravilnika, oni moraju biti i: S specific (precizni) M measurable (mjerljivi) A attainable, agreed, achievable (dosežni SVIMA, trebaju ih prihvatiti SVI kojima su namijenjeni a to su SVI odgojno- obrazovni radnici, ostvarivi SVIMA) R realistic (realistični) T time- bound (imati jasan rok). Sustav praćenja profesionalnog razvoja treba biti jasno definiran u okviru ovog pravilnika te precizan. Odgojno- obrazovni radnici trebaju znati od čega je sastavljen, na koji način se u njega bilježe stečeni bodovi i gdje se nalazi, način na koji se provjerava vjerodostojnost podataka unesenih u sustav… Prikupljanje bodova za napredovanje nije oblik vrednovanja. Bodovanje za napredovanje u zvanje je pridavanje brojčane vrijednosti rezultatu stručno- pedagoškog rada odgojno- obrazovnog radnika prema kriterijima i elementima/kategorijama vrednovanja stručno- pedagoškog rada koji su sastavni dio Pravilnika. Prikupljanje bodova za napredovanje je radnja kojom se bilježe stečeni bodovi u sustavu praćenja profesionalnog razvoja u slučaju da odgojno- obrazovni radnik želi napredovati u zvanju. Prikupljanje ne pokazuje ispunjavanje uvjeta izvrsnosti, jer postoje odgojno- obrazovni radnici koji su izvrsni u radu, ali ne žele napredovati u zvanju, već prikupljanje bodova za napredovanje u zvanje utvrđenih ovim pravilnikom pokazuje ispunjavanje uvjeta za napredovanje u zvanje. Dakle, sustav praćenja profesionalnog razvoja te način prikupljanja bodova za napredovanje koji su dio sustava praćenja profesionalnog razvoja, jesu pojmovi koji traže definiranje ovim Pravilnikom. Stručno- pedagoški rad i profesionalni razvoj su definirani postojećim zakonima i nije ih potrebno definirati Pravilnikom o napredovanju. Okvir nacionalnog standarda je preporuka na koju se ovaj Pravilnik ne može pozivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
107 Ana Hinić PRAVILNIK Iako sljedeće nije predmet sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, potrebno se osvrnuti na ono što se od novog Pravilnika o napredovanju očekuje, kao i je li predloženi Nacrt ispunio očekivanja. Nije potrebna usporedba s važećim Pravilnikom o napredovanju jer vjerojatno ne postoji osoba ili institucija koja bi postojeći Pravilnik željela zadržati. Od novog Pravilnika su odgojno- obrazovni radnici očekivali: • usklađenost sa zakonima, kolektivnim ugovorima i ostalim pravnim propisima Republike Hrvatske; • jasno definiranje i pojednostavljivanje postupka napredovanja u zvanje za odgajatelje, stručne suradnike, učitelje, nastavnike i ravnatelja koji su, prema jasnim i usklađenim elementima (kategorijama) i kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada stekli uvjete za napredovanje u zvanje; • prepoznavanje važnosti neposredno odgojnog/odgojno- obrazovnog rada odgajatelja, stručnih suradnika, učitelja i nastavnika i njegovo vrednovanje prema jasno utvrđenim elementima i kriterijima vrednovanja za napredovanje u zvanje; • jednake kriterije za materijalno vrednovanje rada svih odgojno- obrazovnih radnika; • omogućavanje odgojno- obrazovnim radnicima jednake uvjete napredovanja u zvanje, bez obzira na područje rada, mjesto rada i /ili mjesto stanovanja; • odlučivanje o napredovanju u zvanje prema jasnim i usklađenim elementima i kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada, a koje će provoditi osoba/osobe koje su stručne u području rada pojedinog odgojno- obrazovnog radnika koji napreduje u znanje te koje rade isključivo u odgojnim, tj. odgojno- obrazovnim ustanovama; • postavljanje realnih očekivanja u radu odgojno- obrazovnih radnika koji napreduju u zvanje kako bi ih se motiviralo na daljnje napredovanje u zvanje u cilju unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja i prije svega neposrednog odgojno- obrazovnog rada; • prepoznavanje problema s kojima se susreću odgojno- obrazovni radnici u smislu onemogućavanja stručnog usavršavanja, predstavljanja stručnih radova, sudjelovanja u radu institucija kao što je npr. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje te pronalaženje rješenja kojima bi se takve situacije prevenirale. Postojeći nacrt, na žalost, nije ispunio ništa od navedenog. Prije početka izrade nacrta Pravilnika anketirani su odgojno- obrazovni radnici. Pristiglo je više od 1300 prijedloga odgojno- obrazovnih radnika koji su predlagali promjene u smislu povećanja novčane naknade za radnike koji napreduju u zvanje te omogućavanje kontinuiranog profesionalnog razvoja. Predstavljenim nadopunama Uredbe o koeficijentima prvi zahtjev nije uzet u obzir, a dodatnim obvezama propisanim Pravilnikom, za odgojno- obrazovne radnike koji napreduju u zvanje potiče se diskriminacija radnika prilikom ostvarivanja prava i obveze stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja. Umjesto vrednovanja dosadašnjih postignuća radnika koji su napredovali u zvanje i inkorporiranja pozitivnih primjera iz prakse u nacrt Pravilnika, nametnute su dodatne obveze koje će, umjesto da pronađu rješenje za nedostatke koji su postojali u postojećem Pravilniku, u odgojno- obrazovnom sustavu izazvati još veće nezadovoljstvo. Ovo dodatno upućuje na apsurdnost propisivanja obveze sudjelovanja u e- savjetovanju odgojno- obrazovnih radnika koji su napredovali u zvanje. Priloženi dokument ovom savjetovanju je Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje u kojem piše sljedeće: „Opis teme, prijedloga ili problema o kojemu se provodi savjetovanje Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju propisuje odgojno-obrazovnu potporu kao ciljano stručno i sveobuhvatno djelovanje u školskom okruženju prema učenicima izloženim riziku za razvoj problema u ponašanju i stručni tretman učenika s problemima u ponašanju kao sustav stručne intervencije usmjerene učenicima koji svojim ponašanjem nanose štetu sebi i drugima.“. Uz navedeno, brojne tipfelere, izostavljanja naziva odgajatelja iz pojedinih članaka, može se steći dojam kako je nacrt Pravilnika napravljen kako bi se zadovoljila forma, a ne kako bi pravilnik služio svojoj svrsi. Prilikom predstavljanje nacrta Pravilnika je rečeno kako će se odgojno- obrazovni radnici nagrađivati na način da će biti nagrađeni s 10 000 kuna, što u nacrtu Pravilnika ne piše, već u njemu piše kako Ministarstvo nadležno za obrazovanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno- obrazovnih radnika, ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu. Takvom izjavom, koja uopće ne proizlazi iz nacrta Pravilnika, potaknuta je javna rasprava fokusirana na iznos materijalnih sredstava predviđenih za nagrađivanje odgojno- obrazovnih radnika, a takva je rasprava neutemeljena i ponižavajuća za odgojno- obrazovne radnike. Pohvalno je prihvaćanje prijedloga Sindikata hrvatskih učitelja da se na radnike primjenjuje koeficijent sukladan odluci o napredovanju u zvanje od dana donošenja odluke o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
108 Ana Šterpin Zagoranski PRAVILNIK , Članak 7. - Smatram da se ne treba uvjetovati da bodovi moraju biti prikupljeni iz minimalno šest kategorija, a naročito ne uvjetovati kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ jer neće svi učitelji, koliko god izvrsni bili, imati priliku sudjelovati u istim povjerenstvima, timovima… Također jedan učitelj ne može se posvetiti kvalitetno svim poslovima iz svih nabrojenih kategorija, već se kvalitetno može posvetiti djelom tih poslova koji nisu vezani za neposredni rad s učenicima. U protivnom svi ćemo raditi sve , imati ćemo nebrojene projekte, smotre, natjecanje, besmislenih seminara itd i čini mi se da će doći do svaštarenja, gubiti će se kvaliteta, a zbog preopterećenosti raznim poslovima najviše će biti oštećeni oni zbog kojih i radimo ovaj posao, tj. učenici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
109 Ana Šterpin Zagoranski PRAVILNIK , Članak 8. Čl. 8 - Po predloženom pravilniku piše da se dobivaju bodovi za »Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl.“. Svakako treba se vrednovati i izvrsnost dodatnim bodovima za mentore učenika koji su osvojili 1. 2. i 3. mjesto, odnosno 1. 2. ili 3. nagradu, ovisno o nagradi ili osvojenom mjestu. Učenička postignuća su uz naravno talent i rad učenika pokazatelj i kvalitete rada samog učitelja. - Na koji način će se evaluirati predavanja? Što je sa brojnim predavanjima koja su održana do trenutka donošenja novog pravilnika ili do trenutke kad bude doneseno kako će se evaluirati? - Što je sa glazbenim i plesnim školama kod kojih nema za sada online edukacija? - Kod umjetničkih škola uz stručne članke, nastavne i obrazovne sadržaje treba svakako uvrstiti umjetničke radove. - Za umjetničke škole treba se uvažiti i brojna javna predstavljanja, nastupi, radovi itd. koji se izlažu na nivou i za potrebe grada, županije…. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
110 Ana Šterpin Zagoranski PRAVILNIK , Članak 7. Čl.7 • Općenito smatram da nije u redu da se računa mirovinski staž jer će u tom slučaju osobe zaposlene na nepuno radno vrijeme ( tome dodajmo i možda godine provedene na zamjenama gdje su usput imali prekide preko učeničkih ljetnih praznika ) biti zakinute i zapravo napredovanje do izvrsnog savjetnika neće im biti moguće do pred samu penziju pa makar bili najizvrsniji učitelji. Prikladnije su godine rada. • 200 sati obavezne edukacije tijekom pet godina je previše. Napominjem samo nekoliko razloga zašto: 1. Učiteljima za neka predmetna područja je to nemoguće provesti jer se u tom opsegu godišnje ( 40 sati) niti ne organiziraju predavanja. (Bilo bi prije stavljanja tog pravilnika u funkciju dobro napraviti statistiku dosadašnjih organiziranih predavanja po predmetnim područjima i vidjeti koliko ih je moguće i izrealizirati ) 2. Učitelji iz manjih i udaljenih sredina nemaju mogućnost prisustvovati svim seminarima jer im škola to ne može financijski omogućiti ili im ravnatelj isto ne odobrava. 3. U slučaju porodiljnog dopusta je to svakako nemoguće ispuniti, a istovremeno se svakih 5 godina ako sam dobro shvatila obnavlja zvanje. Što je tada predviđeno? Da li se u tom slučaju učiteljica vraća na početak ili se vrijeme provedeno na porodiljnom dopustu stavlja u mirovanje u smislu napredovanja? 4. Da li smatrate da izvrsnom savjetniku koji za to zvanje ima iza sebe minimalno 17 godina radnog staža ( 1-2 godine pripravništva do polaganja stručnog ispita, 5 godina do mentora, 5 godina do savjetnika i 5 godina do izvrsnog savjetnika ), naravno ako je sve teklo u najboljem mogućem redu, a svjesni toga da pritom ako je došao do tog zvanja podrazumijeva i njegovo stalno usavršavanje i veliki i savjestan angažman u svim oblicima nastavnog i nenastavnog procesa , da li on zaista treba prisustvovati svim seminarima kako bi ispunio formu od 40 sati? Takav će učitelj forme radi, biti prisiljen slušati vjerojatno isto predavanje koje je već u dosadašnjem radnom vijeku možda poslušao i više puta, katkada kvalitetnija ili manje kvalitetna predavanja, a da pri tom još i sam mora održati određeni broj predavanja???? Ne znam koliko je to svrsishodno??? Za osobe koje obnavljaju svoje zvanje i koje će imati 50-60 godina života ( 30-35 godina radnog staža) , da li je neophodno toliko sati predavanja godišnje??? Da se ne iščita krivo iz ovog mog komentara. Apsolutno smatram da se učitelji trebaju stalno usavršavati, educirati, obnavljati i obogaćivati svoje stručne i pedagoške kompetencije, ali smatram da je to pretjerana brojka. Nije ni svaka godina ista, desi se godina kada je skromnija sa seminarima a desi se i godina sa vrlo raznolikim i kvalitetnim temama i svaki učitelj koji teži izvrsnosti biti će zainteresiran i ako je ikako moguće prisustvovati će istom. Također, danas, uz brojne institucionalno organizirane edukacije, možemo edukacije ostvariti putem raznih multimedija, praćenjem novih metoda i novosti u struci, čitanjem kvalitetne stručne i pedagoške literature… Predlažem da se smanji obvezujući broj sati profesionalnog razvoja i da se sati ne računaju godišnje, već ukupnim ostvarenim brojem sati u 5 godina. Nisu samo brojke mjerilo jer se stručnost, inovativnost, kreativnost i kvaliteta učiteljskog rada može najbolje iščitati iz njegovog neposrednog rada sa učenicima. Za osobe koje su bile na porodiljnom dopustu ili bolovanju u dužem periodu, predlažem da im se produži vrijeme između napredovanja u zvanja, za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta odnosno bolovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
111 Ana Šterpin Zagoranski PRAVILNIK , Članak 4. Kao i većina kolega, smatram da je naziv " izvrstan savjetnik " nezgrapan. Viši savjetnik čini mi se prihvatljivije rješenje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
112 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 29. Članak 29 . Sasvim je vjerojatno kako iz redova ostalih odgojno- obrazovnih radnika neće biti moguće za pojedina područja/predmete odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnika, pa se takva situacija treba regulirati za sve odgojno- obrazovne radnike na jednak način. Radnik treba ispunjavati isti uvjet radnog iskustva kao ona koja je stekla uvjete za savjetnika, a očito je još jednom kako uvjet za napredovanje ne može biti mirovinski staž nego radno iskustvo Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
113 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 28. Članak 28. Umjesto sadašnjeg prijedloga treba uvrstiti: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje tri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Što će se dogoditi s odgojno- obrazovnim radnicima koji su napredovali u zvanje u 2018. I 2017. godini a imali su uvjete za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika? Što s učiteljima koji su prikupljali bodove po starom pravilniku a sada im ističe zvanje u kojem su napredovali? Na koji način će se vrednovati dosadašnja predavanja i radionice koje su provodili odgojno- obrazovni radnici koji nemaju pozitivnu evaluaciju od strane sudionika, s obzirom da provođenje evaluacije nije bilo propisano? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
114 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članka 27. Članak 27. Materijalno vrednovanje odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u eksperimentalnim programima koje provodi Ministarstvo ne može biti dio ovog Pravilnika. Članak je u suprotnosti sa Zakonom o plaćama u javnim službama i Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom. Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima. Kolektivnim ugovorom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ne poznaje pojam neposredni rad s učenicima, nego neposredni odgojno- obrazovni rad s učenicima i on ne iznosi 40 sati tjedno. 40- satni rad tjedno uključuje ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika. Svim odgojno- obrazovnim radnicima ne vrednuje se rad u eksperimentalnom programu na jednak način. Kako bi se uopće provodilo ovakvo „nagrađivanje“ odgojno- obrazovnih radnika u Školi za život u kojoj su radnici odradili više od polovice vremena u eksperimentalnom programu? Ne vrednuje se dodatni rad na administrativnim poslovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
115 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 25. Članak 25. Kriteriji nagrađivanja su dio kriterija za napredovanje u zvanje, što znači da će se odgojno- obrazovni radnici, koji napreduju u zvanju, automatski prijavljivati i za nagrađivanje. Što će se dogoditi ako se svi odgojno- obrazovni radnici, koji su ispunili kriterije predviđene ovim člankom, jave na javni poziv iz za nagrađivanje. Koji će biti dodatni kriteriji temeljem kojih će se odabirati 500 najboljih? Izostavljeni su zaposlenici koji nisu odgojno- obrazovni radnici. Zar darivanje krvi u smislu spašavanja života učenika ne zavređuje nagradu zaposlenika? Među zaposlenicima je velik broj onih koji doprinose razvoju odgojno- obrazovnog sustava radom i izvan odgojno- obrazovnog sustava (književnici, likovni umjetnici, glazbeni umjetnici, sportaši koji organiziraju sportska humanitarna događanja i uključuju u njih posebno mlade, osobe koje se bave humanitarnim radom,…), a njihov rad ovaj Pravilnik uopće ne prepoznaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
116 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 24. Članak 24. Pravilnik o nagrađivanju mora biti odvojen od pravilnika o napredovanju. Prilikom sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova, na prijedlog Sindikata hrvatskih učitelja, dogovoreno je kako će se provoditi nagrađivanje SVIH zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama te je Sindikat hrvatskih učitelja predložio da se nagrađeni zaposlenici nagrađuju na Dan učitelja. Člankom 8. stavkom 2 Kolektivnog ugovora, Ministarstvo se obvezuje uključiti Sindikat hrvatskih učitelja u izradu pravilnika KOJIMA SE PROPISUJU (dakle, dogovorena je izrada dvaju pravilnika) kriteriji vezano uz napredovanje i nagrađivanje zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama. Ovakvim nagrađivanjem se zanemaruje rad zaposlenika koji nisu odgojno- obrazovni radnici u odgojno- obrazovnim ustanovama kao i situacije s kojima se susreću odgojno- obrazovni radnici u radu na radnim mjestima. Članovi Povjerenstva za nagrađivanje moraju biti isključivo zaposlenici koji rade u odgojno- obrazovnom sustavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
117 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 23. Članak 23. Obveze nisu ostvarive, pogotovo ako se uzme u obzir da se predviđa i rad u stručnim povjerenstvima za napredovanje i radu Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
118 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 22. Članak 22. Obveze su prevelike i nisu ostvarive, pogotovo kad se za savjetnike predviđa još i rad u stručnim povjerenstvima za napredovanje i radu Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
119 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21. Prema nacrtu Pravilnika, uvjeti za mentorstvo su prikupljenih 30 bodova iz četiri kategorije, a obveze su prikupljanje bodova iz pet kategorija. Ovakvim definiranjem uvjeta za napredovanje u zvanje mentora i obvezama koji iz toga proizlaze doći će do toga da će učitelji skupiti puno veći broj bodova od predviđenih, ali neće moći napredovati u više zvanje radi ograničenja. Znači, odgojno- obrazovni radnik ne može birati u kojim će područjima unaprijediti svoj rad sukladno već mu ovaj pravilnik to nameće. Što točno znači pružati kolegijalnu podršku, tj. kako se ona evidentira? Na koji će se način provjeravati sudjelovanje u e- savjetovanju? MZO Pravilnikom traži od odgojno- obrazovnih radnika sudjelovanje u e- savjetovanju i istovremeno ne prihvaća njihov doprinos u e- savjetovanju. Ključ uključivanja odgojno- obrazovnih radnika u e- savjetovanja o dokumentima iz područja obrazovanja nije obveza u smislu ovog Pravilnika već uvažavanje mišljenja odgojno- obrazovnih radnika, što nije bio slučaj u dosadašnjim e- savjetovanjima. Propisane obveze iz alineje 1 nisu samo neprovedive, nego bi to značilo da će na županijskim stručnim vijećima priliku za organiziranje predavanja i radionica imati samo odgojno- obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
120 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi su utvrđene Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te odgojno- obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje ne može biti obvezan raditi dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
121 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. Stavkom 2 su diskriminirani radnici koji radi regionalne/prometne izoliranosti nisu u mogućnosti ostvariti 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju. Osim toga, ovaj članak nije usklađen s člankom 28. stavkom 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
122 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. Ne može stajati odredba da je odgojno- obrazovni radnik dužan u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2. Ovog članka jer se moraju uzeti u obzir i izvanredne okolnosti kada radnik to neće moći napraviti, kao što je npr. nagla i/ili nepredviđena narušenost zdravlja radi koje nije u mogućnosti dostaviti takav zahtjev u navedenom roku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
123 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. Stavak 1 Povjerenstvo za napredovanje donosi mišljenje o napredovanju odgojno- obrazovnog i to nakon što je dobilo mišljenje stručnog povjerenstva. Na temelju čega donosi Povjerenstvo mišljenje? Povjerenstvo ne vrši uvid u dokumentaciju, nema uvid u stručno- pedagoški rad, nije stručno za područje odnosno predmet u kojem odgojno- obrazovni radnik napreduje u zvanje. Temeljem čega će Povjerenstvo donijeti mišljenje o napredovanju ako stručno povjerenstvo donese negativno mišljenje o napredovanju odgojno- obrazovnog radnika i radnik se očituje na takvo mišljenje? Stavak 2 Ministar bi trebao donijeti odluku temeljem mišljenja o napredovanju stručnog povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
124 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. Stručno povjerenstvo utvrđuje ispunjenost uvjeta za napredovanje u zvanje, a ne uvjeta izvrsnosti, kao što je to objašnjeno u prethodnim komentarima. Praćenje rada odgojno- obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada ne može se smatrati uvidom u stručno- pedagoški rad u smislu ovog Pravilnika i ocjene stručno- pedagoškog rada u neposredno odgojno- obrazovnom radu s učenicima. Praćenje neposrednog odgojno- obrazovnog rada odgojno- obrazovnog radnika zahtijeva kontinuirano praćenje neposredno odgojno- obrazovnog radnika neovisno o napredovanju u zvanje, a da bi se o praćenju mogla pripisati brojčana vrijednost, potrebno je utvrditi elemente i kriterije vrednovanja takvog rada. Bodovi prikupljeni u sustavu za praćenje profesionalnog razvoja su utvrđeni već člankom 11. Odnosno ministarstvo utvrđuje je li sva potrebna dokumentacija za napredovanje pohranjena u Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja pa nije potrebno opet utvrđivati bodove. Oni su utvrđeni člankom 8. Pravilnika, a ministarstvo utvrđuje je li pohranjena dokumentacija koja se odnosi na članak 8. Pravilnika. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija je preporuka i ne može se koristiti u smislu ovog Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
125 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 13. Članak 13. Stavak 1 Na koji će način predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenovati tročlano stručno povjerenstvo ako je npr. predsjednik Povjerenstva učitelj povijesti u zvanju savjetnika, a treba imenovati članove stručnog povjerenstva za napredovanje u zvanje odgajatelja ili učitelja kemije? Koje su njegove kompetencije? Stavak 2 Članovi povjerenstva iz reda odgojno- obrazovnih radnika moraju biti izabrani najmanje u isto zvanje u koje radnik namjerava napredovati. Brisati „a na koji mogu biti uvršteni odgojno- obrazovni radnici koji su stekli najmanje jedanaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, ravnatelja, odgajatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama“. Nedostaje da članovi povjerenstva iz reda odgojno- obrazovnih radnika moraju biti stručni za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje. Stavak 4 Nepotreban stavak ako su kriteriji za napredovanje jasni i svi elementi uključeni. Mogućnost rada ovakvog stručnog povjerenstva je upitan. Već se sada odgojno- obrazovni radnici suočavaju s problemima vezanim uz izostanak s nastave, kada odrađuju dupli posao prilikom odlazaka na stručna usavršavanja, rad na projektima, održavanje predavanja i radionica. Zanimljivo će biti vidjeti na koji način će se formirati povjerenstvo za napredovanje učitelja makedonskog ili ruskog jezika u pojedinim županijama, ili na koji će se način formirati stručno povjerenstvo za npr. nastavnika stručnog predmeta neke od pomorskih škola s obzirom na uvjete iz stavka 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
126 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 12. Članak 12. Zahtjev nije uredan, nego potpun kada ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev potpun. Nije naveden rok u kojem ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
127 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 11. Članak 11. Nije propisan rok u kojem ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku, Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
128 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Ako postoji Povjerenstvo za napredovanje onda ono mora stručno za područje napredovanja radnika koji napreduje u zvanje i u njemu mogu biti samo odgojno- obrazovni radnici koji rade u odgojno- obrazovnim ustanovama. Ako ova dva kriterija nisu zadovoljena, onda je postojanje takvog povjerenstva omalovažavajuće za odgojno- obrazovne radnike i besmisleno. I u ovom su članku izostavljeni odgajatelji. U članku 13. stavku 4 piše kako članovi stručnog povjerenstva ne mogu biti radnici školske ustanove u kojoj je zaposlen odgojno- obrazovni radnik niti osobe koje su s odgojno- obrazovnim radnikom u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj ili posvojenik ili srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja. Ako će takva odredba stajati u definiranju članova stručnog povjerenstva, onda njom mora biti definiran i sastav članova Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
129 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Kriteriji vrednovanja stručno- pedagoškog rada je netočna. Navedene su kategorije aktivnosti ili elementi i kriteriji vrednovanja dijela stručno- pedagoškog rada. Dakle, ovo su Kategorije aktivnosti i kriteriji vrednovanja dijela stručno- pedagoškog rada. Na žalost, ovaj Pravilnik ne predviđa vrednovanje neposrednog odgojno- obrazovnog rada s učenicima, što je njegov ogroman nedostatak, radi čega nije riješen problem transparentnog postupka napredovanja koji će se temeljiti na objektivnom vrednovanju neposredno odgojno- obrazovnog rada kao najznačajnije kategorije aktivnosti stručno- pedagoškog rada na kojoj se temelji odgojno- obrazovni sustav. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja treba promijeniti u Dijeljenje primjera dobre prakse. Većim brojem bodova se boduje recenzija članka nego objavljivanje stručnog članka. Vođenje školskog tima za kvalitetu se boduje istim brojem bodova kao vođenje županijskog stručnog vijeća na županijskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje i većim brojem bodova od vođenja stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća godišnje. Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća godišnje bi trebalo bodovati s 2 boda, a vođenje županijskog stručnog vijeća s 3 boda. Za uređivanje školske mrežne stranice je osoba zadužena u školi i time se ne vrednuje rad onih koji pišu tekstove za školske stranice. Nema potrebe da online edukacije budu zasebna kategorija, pogotovo kad je organizacija i/ ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima jedna kategorija. Online stručna usavršavanja su sastavni dio stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja pa onda trebaju biti dio kategorije Predavanja i/ili radionice. Na način na koji se boduje sudjelovanje u online stručnom usavršavanju na državnoj razini treba se bodovati i svako stručno usavršavanje koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, minimalnog trajanja 5 sati, u kojem sudionici sudjeluju u radu radionice ili evaluaciji radionice/predavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
130 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 7. Članak 6. Stavak 1. Uvjet za napredovanje u zvanje mentora ne može biti najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom rad s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. Osim toga, prema Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje, za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima, a za višeg savjetnika osoba koja ima sedam godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Iz toga proizlazi, da u zvanje savjetnika može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora. Ako se jasno utvrdi da odgojno- obrazovni radnik ispunjava kriterije za izbor u više zvanje u odnosu na zvanje u koje se bira, posebnom odlukom stručnog vijeća i uz suglasnost radnika pristupnik može biti izabran u više zvanje i ranije od rokova propisanih ovim Pravilnikom, ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegova izbora u prethodno zvanje. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. U praksi će sigurno nastati problemi zbog razlike u očekivanom broju sati stručnog usavršavanja, mentora, savjetnika i kako nacrt predviđa- izvrsnih savjetnika. Kontinuirano stručno usavršavanje i profesionalni razvoj je pravo i obveza svih odgojno- obrazovnih radnika, a na ovaj način će se dogoditi da će stručna usavršavanja biti omogućena samo onima koji su napredovali u zvanju, a bit će diskriminirani ostali odgojno- obrazovni radnici. Odredbe o broju sati stručnog usavršavanja potrebnog za napredovanje u zvanje derogiraju Nacionalni pedagoški standard, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakon o stručno- pedagoškom nadzoru. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika , što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje savjetnika. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji unaprjeđenju rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
131 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. Stavak 1. Uvjet za napredovanje u zvanje mentora ne može biti najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom rad s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. Osim toga, prema Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje, za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima, a za višeg savjetnika osoba koja ima sedam godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Iz toga proizlazi, da u zvanje mentora može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika, što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mogao na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje mentora. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji unaprjeđenju rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
132 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 4. ČLANAK 4. Izostavljeni su odgajatelji. Predlažem zvanje mentor, savjetnik i viši savjetnik. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (članak 17.) definira zanimanje savjetnik i viši savjetnik. Ako prilikom napredovanja netko može napredovati u zvanje savjetnika, ne postoji nikakav razlog izbjegavanja termina viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
133 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2. Stručno- pedagoški rad je rad koji odgojno- obrazovni radnici ostvaruju u neposrednom odgojno- obrazovnom radu s učenicima te u radu s kolegama. Online edukacije jesu predavanja i/ili radionice. Odgojno- obrazovni radnici unaprjeđuju sustav odgoja i obrazovanja. Profesionalni razvoj se definira kao aktivnosti koje razvijaju vještine, znanja, stručnost i druge osobine pojedinca kao učitelja (OECD, 2009.). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja daje neke odredbe koje se odnose na profesionalni razvoj, a koje se koriste kao norma u pružanju stručnog usavršavanja odgojno‐obrazovnih radnika. On definira da „Ravnatelji, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja: najmanje jednom u dvije godine sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na državnoj razini; najmanje tri puta godišnje sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na županijskoj razini; redovito sudjelovati na profesionalnim usavršavanjima u školi u kojoj rade; osobno se profesionalno usavršavati u skladu s poslovima i obvezama za koje su zaduženi“. Zakoni reguliraju stručno usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje odgojno‐obrazovnih radnika: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi i Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Zakon propisuje da odgojno‐obrazovni radnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati, ali ne predviđa rješavanje problema vezane uz sprječavanje stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u slučajevima kada se isto učiteljima onemogućava. Ni ovaj Pravilnik ne predviđa na koji način će se omogućiti odgojno- obrazovnim radnicima napredovanje u zvanje kada su suočeni sa situacijom da im ravnatelj ne dozvoljava ostvarivanje prava stručnog usavršavanja. U definiciji se, kao i u ostatku pravilnika, koristi riječ edukacija, iako se u postojećim i navedenim zakonima i propisima koristi termin stručno usavršavanje kojega nije ga potrebno mijenjati ovim Pravilnikom. Nije jasno što se misli pod terminom primanje i davanje povratnih informacija. Od koga? Kome? Nije li to jedan od segmenata stručnog usavršavanja i praćenja literature? Okvir nacionalnog standarda je preporuka. Ni sam Pravilnik nije napisan u skladu s određenjem Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije (2014.), kojom se u Okviru sve osobe odgovorne za poučavanje i učenje u osnovnoškolskome i srednjoškolskome obrazovanju nazivaju zajedničkim nazivom učitelj ( prema Preporuci o statusu učitelja- Recommendation Concerning the Status of Teachers, UNESCO, Pariz, 1966.) SMJERNICE ZA RAZVOJ STANDARDA KVALIFIKACIJA (2017.)Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Europskog kvalifikacijskog okvira definiraju standard kvalifikacije: Standard kvalifikacije je sadržaj i struktura određene kvalifikacije, a uključuje sve podatke za određivanje razine (1-8), obujma (broj bodova) i profila kvalifikacije (ishodi učenja) te podatke koji su potrebni za osiguravanje i unapređenje kvalitete kvalifikacije (minimalni zajednički ishodi učenja koji trebaju biti sadržani u svakom programu koji se povezuje s tim standardom kvalifikacije te uvjeti za stjecanje i vrednovanje i primjeri vrednovanja ishoda učenja). Dakle, da bi ishodi Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama bio primjenjivi u smislu ovog Pravilnika, oni moraju biti i: S specific ( precizni) M measurable (mjerljivi) A attainable, agreed, achievable (dosežni SVIMA, trebaju ih prihvatiti SVI kojima su namijenjeni a to su SVI odgojno- obrazovni radnici, ostvarivi SVIMA) R realistic (realistični) T time- bound (imati jasan rok). Sustav praćenja profesionalnog razvoja treba biti jasno definiran u okviru ovog pravilnika te precizan. Odgojno- obrazovni radnici trebaju znati od čega je sastavljen, na koji način se u njega bilježe stečeni bodovi i gdje se nalazi, način na koji se provjerava vjerodostojnost podataka unesenih u sustav… Prikupljanje bodova za napredovanje nije oblik vrednovanja. Bodovanje za napredovanje u zvanje je pridavanje brojčane vrijednosti rezultatu stručno- pedagoškog rada odgojno- obrazovnog radnika prema kriterijima i elementima/kategorijama vrednovanja stručno- pedagoškog rada koji su sastavni dio Pravilnika. Prikupljanje bodova za napredovanje je radnja kojom se bilježe stečeni bodovi u sustavu praćenja profesionalnog razvoja u slučaju da odgojno- obrazovni radnik želi napredovati u zvanju. Prikupljanje ne pokazuje ispunjavanje uvjeta izvrsnosti, jer postoje odgojno- obrazovni radnici koji su izvrsni u radu ali ne žele napredovati u zvanju, već prikupljanje bodova za napredovanje u zvanje utvrđenih ovim pravilnikom pokazuje ispunjavanje uvjeta za napredovanje u zvanje. Dakle, sustav praćenja profesionalnog razvoja te način prikupljanja bodova za napredovanje koji su dio sustava praćenja profesionalnog razvoja, su pojmovi koji traže definiranje ovim Pravilnikom. Stručno- pedagoški rad i profesionalni razvoj su definirani postojećim zakonima i nije ih potrebno definirati Pravilnikom o napredovanju. Okvir nacionalnog standarda je preporuka na koju se ovaj Pravilnik ne može pozivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
134 ANA TUŠKAN PRAVILNIK Iako sljedeće nije predmet sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, potrebno je osvrnuti se na ono što se od novog Pravilnika o napredovanju očekuje, kao i je li predloženi Nacrt ispunio očekivanja. Nije potrebna usporedba s važećim Pravilnikom o napredovanju jer vjerojatno ne postoji osoba ili institucija koja bi postojeći Pravilnik željela zadržati. Od novog Pravilnika su odgojno- obrazovni radnici očekivali: • usklađenost sa zakonima, kolektivnim ugovorima i ostalim pravnim propisima Republike Hrvatske; • jasno definiranje i pojednostavljivanje postupka napredovanja u zvanje za odgajatelje, stručne suradnike, učitelje, nastavnike i ravnatelja koji su, prema jasnim i usklađenim elementima (kategorijama) i kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada stekli uvjete za napredovanje u zvanje; • prepoznavanje važnosti neposredno odgojnog/odgojno- obrazovnog rada odgajatelja, stručnih suradnika, učitelja i nastavnika i njegovo vrednovanje prema jasno utvrđenim elementima i kriterijima vrednovanja za napredovanje u zvanje; • jednake kriterije za materijalno vrednovanje rada svih odgojno- obrazovnih radnika; • omogućavanje odgojno- obrazovnim radnicima jednake uvjete napredovanja u zvanje, bez obzira na područje rada, mjesto rada i /ili mjesto stanovanja; • odlučivanje o napredovanju u zvanje prema jasnim i usklađenim elementima i kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada, a koje će provoditi osoba/osobe koje su stručne u području rada pojedinog odgojno- obrazovnog radnika koji napreduje u znanje te koje rade isključivo u odgojnim, tj. odgojno- obrazovnim ustanovama; • postavljanje realnih očekivanja u radu odgojno- obrazovnih radnika koji napreduju u zvanje kako bi ih se motiviralo na daljnje napredovanje u zvanje u cilju unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja i prije svega neposrednog odgojno- obrazovnog rada; • prepoznavanje problema s kojima se susreću odgojno- obrazovni radnici u smislu onemogućavanja stručnog usavršavanja, predstavljanja stručnih radova, sudjelovanja u radu institucija kao što je npr. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje te pronalaženje rješenja kojima bi se takve situacije prevenirale. Postojeći nacrt, na žalost, nije ispunio ništa od navedenog. Prije početka izrade nacrta Pravilnika anketirani su odgojno- obrazovni radnici. Pristiglo je više od 1300 prijedloga odgojno- obrazovnih radnika koji su predlagali promjene u smislu povećanja novčane naknade za radnike koji napreduju u zvanje te omogućavanje kontinuiranog profesionalnog razvoja. Predstavljenim nadopunama Uredbe o koeficijentima prvi zahtjev nije uzet u obzir, a dodatnim obvezama propisanim Pravilnikom, za odgojno- obrazovne radnike koji napreduju u zvanje potiče se diskriminacija radnika prilikom ostvarivanja prava i obveze stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja. Umjesto vrednovanja dosadašnjih postignuća radnika koji su napredovali u zvanje i inkorporiranja pozitivnih primjera iz prakse u nacrt Pravilnika, nametnute su dodatne obveze koje će, umjesto da pronađu rješenje za nedostatke koji su postojali u postojećem Pravilniku, u odgojno- obrazovnom sustavu izazvati još veće nezadovoljstvo. Ovo dodatno upućuje na apsurdnost propisivanja obveze sudjelovanja u e- savjetovanju odgojno- obrazovnih radnika koji su napredovali u zvanje. Priloženi dokument ovom savjetovanju je Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje u kojem piše sljedeće: „Opis teme, prijedloga ili problema o kojemu se provodi savjetovanje Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju propisuje odgojno-obrazovnu potporu kao ciljano stručno i sveobuhvatno djelovanje u školskom okruženju prema učenicima izloženim riziku za razvoj problema u ponašanju i stručni tretman učenika s problemima u ponašanju kao sustav stručne intervencije usmjerene učenicima koji svojim ponašanjem nanose štetu sebi i drugima.“. Uz navedeno, brojne tipfelere, izostavljanja naziva odgajatelja iz pojedinih članaka, može se steći dojam kako je nacrt Pravilnika napravljen kako bi se zadovoljila forma, a ne kako bi pravilnik služio svojoj svrsi. Prilikom predstavljanje nacrta Pravilnika je rečeno kako će se odgojno- obrazovni radnici nagrađivati na način da će biti nagrađeni s 10 000 kuna, što u nacrtu Pravilnika ne piše, već u njemu piše kako Ministarstvo nadležno za obrazovanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno- obrazovnih radnika, ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu. Takvom izjavom, koja uopće ne proizlazi iz nacrta Pravilnika, potaknuta je javna rasprava fokusirana na iznos materijalnih sredstava predviđenih za nagrađivanje odgojno- obrazovnih radnika, a takva je rasprava neutemeljena i ponižavajuća za odgojno- obrazovne radnike. Pohvalno je prihvaćanje prijedloga Sindikata hrvatskih učitelja da se na radnike primjenjuje koeficijent sukladan odluci o napredovanju u zvanje od dana donošenja odluke o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
135 Ančica Eđed PRAVILNIK Proučila sam Nacrt pravilnika. Kako se Pravilnik odnosi i na stručne suradnike predložit ću određene poslove i aktivnosti za koje smatram da imaju osnove za bodovanje za napredovanje u zvanja jer ih u školama najčešće ili redovito ostvaruju stručni suradnici. 1. Vođenje ili koordiniranje povjerenstvima za provedbu različitih programa školi 2. Sudjelovanje u radu povjerenstava za provedbu različitih programa 3. Vođenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika 4. Sudjelovanje u radu Stručnog povjerenstva 5. Vođenje Stručnog povjerenstva pri Uredu državne uprave 6. Sudjelovanje u radu Stručnog povjerenstva pri Uredu 7. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za praćenje ostvarivanja programa pripravničkog staža učitelja i stručnih suradnika 8. Vođenje ili koordiniranje Timom za kolegijalno opažanje 9. Sudjelovanje u radu Tima za kolegijalno opažanje 10. Koordiniranje u vezi poslova pomoćnika u nastavi Navedeni poslovi i aktivnosti zahtijevaju dodatnu angažiranost pored osnovnih, primarnih poslova naročito kada su u pitanju stručni suradnici jer ih je inače nedovoljno u školama. Nažalost, najčešće su različitim pravilnicima regulirani tako da se napiše kako se navedeni poslovi ostvaruju u okviru radnog vremena. Na taj način niti se dodatno financijski nagrađuju niti se boduju za napredovanja u zvanja. Kako je inače stručnih suradnika nedovoljno u školama možete pretpostaviti kakva je situacija kada je zaposlen samo jedan stručni suradnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
136 Andrea Pandurić PRAVILNIK , Članak 13. Poštovani, smatram da osnivanje tročlanog stručnog povjerenstva za odgojno-obrazovnog radnika nema smisla. Do sada je na "teren" tj. na uvid išla jedna osoba pa su neki učitelji/nastavnici po nekoliko mjeseci čekali da savjetnik dođe na uvid. Sve se bojim koliko će se sad čekati, kad će trebati koordinirati 3 osobe. A. Pandurić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
137 Andrea Pandurić PRAVILNIK , Članak 5. Poštovani, smatram da je ovih 30 bodova potrebnih za napredovanje u zvanje menora previše. U središtu bi svakom odgojno-obrazovnom radniku trebao biti rad s učenicima tj. sam odgojno-obrazovni proces a ne skupljanje bodova. Također mislim da nije pravedno da se računa pet godina od položenog sručnog ispita. Mladi učitelj/nastavnik/stručni suradnik može već i u toj prvoj godini pokzati izvrsnost i smatram da i to treba uzeti u obzir. Predlažem da dio "mirovinskog staža" zamijenite s "radnog staža" jer bi to značilo da netko tko radi na pola radnog vremena, iz bilo kojeg razloga, ne može nakon 5 godina napredovati, nego tek nakon 10 godina. A tko kaže da netko tko je na pola radnog vremena nije bolji u svom radu od nekog tko ima punu satnicu tj. puno radno vrijeme. Hvala. A. Pandurić OŠ Drnje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
138 Andreja Kakša PRAVILNIK Poštovani! Predložila bi da odgojno-obrazovni djelatnici nemaju obavezu obnavljanja svoga napredovanja u mentora/savjetnika/izvrsnog savjetnika, nego da im vrijedi zvanje dokle gode dalje ne napreduju (članak 18.). Smatram da je samo u tom slučaju moguće prikupiti navedeni broj bodova za svako napredovanje, ali da se ne treba bazirati na točno 5 godina, jer kako su i drugi kolege rekli - nemaju svi iste mogućnosti glede napredovanja jer nemamo svi iste uvjete (financije, položaj škole, organizirani skupovi na županijskoj/državnoj/međunarodnoj razini). Ali smatram da bi se dalo prikupiti odgovarajući broj bodova za napredovanje ako se ne ograniči na 5 godina, nego ako ostavi slobodno da djelatnik sam prikupi bodove u onom vremenu koje je njemu za to dovoljno (po uzoru na Slovenski pravilnik o napredovanju). Nadalje smatram da u članku 21., 22., i 23. gdje je navedeno da treba "najmanje 6/8/10 sati GODIŠNJE educirati kolege, studente..." - mislim da se previše traži i smatram da bi tu trebali izostaviti ovo "GODIŠNJE" i ostaviti da ukupno bude "najmanje 6/8/10 sati educirati kolege, studente..." - jer kako je gore navedeno nisu svi u mogućnosti na godišnjoj razini educirati toliko sati kolege, studente i sl. Pitanje: Kako i gdje će se sudjelovanje na e-Savjetovanjima evidentirati? (članak 21., 22. i 23.) Slažem se da znanje treba svako pružiti tko je u mogućnosti ali nije jasno zašto su uvjet "JAVNO I BESPLATNO DOSTUPNI DIGITALNI OBRAZOVNI SADRŽAJI" (članak 21., 22. i 23.) i što na to kažu izdavačke kuće? Besplatno dijeljenje intelektualnog vlasništva - ja ću se namučiti, a drugi će prepisati i koristiti? S ovim "besplatno" se ne slažem. Predlažem, pošto je sad sve u nekom digitalnom obliku, da se napravi portal na kojem će biti ili u koje ćemo unositi ili prikvačiti dokumente koji donose odgovarajuće bodove za napredovanje te će sam program zbrojiti sve bodove i napraviti ispis, jer se u kriterijima vrednovanja za stručno-pedagoški rad uvijek nađe neki dokument za koji nije sigurno gdje spada i koliko bodova nosi (članak 8.). Smatram da u članku 8. ONLINE EDUKACIJE ne bi trebale biti posebna domena. UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE sadržane su i u ostalim domenama - natjecanje, predavanje i radionice na školskoj razini i sl. tako da niti ta domena nije točno definirana. Općenito, navedene domene u članku 8. ne bi trebali dijeliti nego ih sve zajedno napisati, a kao uvjet za napredovanje trebaju biti navedeni bodovi a ne iz kojih domena - jer se sve to međusobno isprepliće. I na samom kraju, u članku 3. smatram da bi trebalo maknuti godine mirovinskog staža jer su ovdje zakinuti kolege koji rade na nepunu normu, kao što je i navedeno u komentarima. Srdačno, Andreja Kakša Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
139 Andreja Korčanin PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da bi se trebala bodovati i organizacija stručnih posjeta/izleta/ekskurzija s ciljem motivacije učenika, npr. fizika - posjet NE Krško, latinski jezik - posjet arheološkim nalazištima, njemački jezik - stručna ekskurzija na njemačko govorno područje i sl. Organizacija ovakvih izleta/posjeta/ekskurzija iziskuje dosta truda pa mislim da bi trebala nositi i određeni broj bodova pri napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
140 Andreja Korčanin PRAVILNIK , Članak 3. Možda bi bilo bolje 1. mentor 2. savjetnik 3. viši savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
141 Anđa Suvala PRAVILNIK , Članak 9. U čl..9 definira se sastav Povjerenstva za napredovanje koji čine predsjednik i osam članova. Članovi su opisani: iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje, ali se ne navodi opis ili profil predsjednika Povjerenstva. Je li i on iz iste kategorije kao i članovi Povjerenstva? Predsjednik ima značajnu ulogu jer imenuje tročlano stručno povjerenstvo (jednog člana na prijedlog nadležne agencije za obrazovanje). Članovi stručnoga povjerenstva moraju imati najmanje zvanje savjetnika. Je li to dovoljan kriterij? Savjetnik u zvanju bio bi u situaciji procijeniti elemente napredovanja nekoga koji napreduje u zvanje izvrsnog savjetnika. Ukoliko se ostane pri tročlanom stručnom povjerenstvu, trebalo bi ovdje promijeniti upravo ovaj dio: članovi stručnoga povjerenstva mogu biti samo izvrsni savjetnici. Pravilnikom se nalaže ostvarenje određenih kompetencija (ishoda) učitelja koje propisuje Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Dosad su se dijelom iste i dijelom slične kompetencije bilježile na tiskanici NA-2 u dokumentaciji za napredovanje. One su vrlo važne kao i navedeni ishodi, ali je isto tako jako važni da netko tko procjenjuje nečije napredovanje ima iznimno stručno-metodičko znanje te bogato iskustvo rada u nastavi. Osim prethodno navedenoga, može li se ovakvim sastavom tročlanoga stručnoga povjerenstva osigurati dovoljna objektivnost u procijeni jer su kolege i kolegice iz nastave u jednakom položaju na jednakim ili sličnim poslovima, napreduju, surađuju s AZOO i MZO, a ovaj ih Pravilnik stavlja u poziciju da procjenjuju i vrednuju rad jedni drugima? U sadašnjem uvidu u napredovanje viši savjetnik AZOO ima neutralniju poziciju jer nije u sustavu nastave, tj ne obavlja jednake poslove kao učitelji i nastavnici na terenu. koji bi bili u sastavu tročlanoga stručnoga povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
142 Anđa Suvala PRAVILNIK Pohvalno je što ovaj Pravilnik u uvjetima napredovanja donosi znatno povećanje bodovnoga praga (za prvo napredovanje 30 bodova u odnosu na 7 bodova u dosadašnjem Pravilniku). Osim toga ostvarivanje bodova traži se u više kategorija (najmanje četiri kategorije za prvo napredovanje) što potiče raznovrsnost u stručno-pedagoškom radu. Predlažem da se pročisti određena terminologija koja se ovdje prenosi iz dosadašnjeg Pravilnika, npr. u kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada stoji: vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) što je i dosad bilo nejasno jer u školama više ne postoje sekcije, društva (postoje izvannastavne aktivnosti, a taj se termin ne rabi u Pravilniku). Postoje li klubovi na školskoj razini? Nekada su u nekim školama postojali školski sportski klubovi ili debatni klubovi, ali sve skupa spada u izvannastavne aktivnosti (mali nogomet, novinarsjka skupina, medijska grupa itd.) Pohvalno je da se ovim Pravilnkom boduju i aktivnosti na školskoj razini kao što su predavanja ili radionice koje zahtijevaju veću stručnu pripremu (i priličnu psihološku pripremu jer se izvode pred svojim kolektivom koji je vrlo kritičan, a kritičnost je uvjetovana i međusobnim odnosima). U čl. 8 u kategorijama aktivnosti stručno-pedagoškog rada koji se boduje, bilo bi dobro razlikovati bodovanjem rangiranje (prva tri mjesta) učenika na županijskoj i državnoj razini natjecanja od samoga sudjelovanja (na ljestvici ispod prva tri mjesta) na istim razinama natjecanja. Hoće li učitelji koji sa svojim učenicima ostvare jedno od prva tri mjesta biti nagrađeni? Ukoliko to nije predviđeno nagrađivanjem (a nije jasno navedeno u Pravilniku), trebalo bi se bodovati kao određena aktivnost ili kategorija kako je u dosadašnjem Pravilniku. Bilo bi dobro jasnije opisati stavku profesionalni razvoj (dosad stručno usavršavanje) koja se određuje samo brojem sati i je li uživo ili online. Pritom mislim na to hoće li se različito vrednovati broj sati ostvaren na edukacijama koje organizira MZO ili AZOO i na edukacijama koje organiziraju izdavačke kuće, udruge itd. Zadani broj sati za edukacije učitelj može ostvariti samo u okviru jedne kuće, npr. na edukacijama izdavačkih kuća ili udruga ( ne umanjujem ovdje kvalitet predavača i vrijednost tema), a ni jedan sat na edukacijama MZO ili AZOO. Takvih je primjera dosad bilo na terenu, ali je dosadašnji Pravilnik definirao što je redovito stručno usavršavanje - sudjelovanje na edukacijama koje organizira MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
143 Anđa Suvala PRAVILNIK , Članak 2. Pohvalno je što ovaj Pravilnik u uvjetima napredovanja donosi znatno povećanje bodovnoga praga (za prvo napredovanje 30 bodova u odnosu na 7 bodova u dosadašnjem Pravilniku). Osim toga ostvarivanje bodova traži se u više kategorija (najmanje četiri kategorije za prvo napredovanje) što potiče raznovrsnost u stručno-pedagoškom radu. Predlažem da se pročisti određena terminologija koja se ovdje prenosi iz dosadašnjeg Pravilnika, npr. u kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada stoji: vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) što je i dosad bilo nejasno jer u školama više ne postoje sekcije, društva (postoje izvannastavne aktivnosti, a taj se termin ne rabi u Pravilniku). Postoje li klubovi na školskoj razini? Nekada su u nekim školama postojali školski sportski klubovi ili debatni klubovi, ali sve skupa spada u izvannastavne aktivnosti (mali nogomet, novinarsjka skupina, medijska grupa itd.) Pohvalno je da se ovim Pravilnkom boduju i aktivnosti na školskoj razini kao što su predavanja ili radionice koje zahtijevaju veću stručnu pripremu (i priličnu psihološku pripremu jer se izvode pred svojim kolektivom koji je vrlo kritičan, a kritičnost je uvjetovana i međusobnim odnosima). U čl. 8 u kategorijama aktivnosti stručno-pedagoškog rada koji se boduje, bilo bi dobro razlikovati bodovanjem rangiranje (prva tri mjesta) učenika na županijskoj i državnoj razini natjecanja od samoga sudjelovanja (na ljestvici ispod prva tri mjesta) na istim razinama natjecanja. Hoće li učitelji koji sa svojim učenicima ostvare jedno od prva tri mjesta biti nagrađeni? Ukoliko to nije predviđeno nagrađivanjem (a nije jasno navedeno u Pravilniku), trebalo bi se bodovati kao određena aktivnost ili kategorija kako je u dosadašnjem Pravilniku. Bilo bi dobro jasnije opisati stavku profesionalni razvoj (dosad stručno usavršavanje) koja se određuje samo brojem sati i je li uživo ili online. Pritom mislim na to hoće li se različito vrednovati broj sati ostvaren na edukacijama koje organizira MZO ili AZOO i na edukacijama koje organiziraju izdavačke kuće, udruge itd. Zadani broj sati za edukacije učitelj može ostvariti samo u okviru jedne kuće, npr. na edukacijama izdavačkih kuća ili udruga ( ne umanjujem ovdje kvalitet predavača i vrijednost tema), a ni jedan sat na edukacijama MZO ili AZOO. Takvih je primjera dosad bilo na terenu, ali je dosadašnji Pravilnik definirao što je redovito stručno usavršavanje - sudjelovanje na edukacijama koje organizira MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
144 Anđelka Kuprešak PRAVILNIK Što više čitam ovaj Pravilnik, sve više vidim manjkavosti. Da, pravilnik napredovanja trebaju sastavljati stručnjaci iz struke, ali konačni oblik mora sastaviti struka za pisanje zakona - pravnici. Jer u ovom pravilniku toliko je nedorečenosti, članaka koji se mogu tumačiti na puno načina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
145 Anđelka Kuprešak PRAVILNIK , Članak 7. ONLINE EDUKACIJE Definirati korištenje online alata u razredu. Mišljenja sam da u članak 8. treba uvrstiti i primjenu IKT tehnologije u razredu jer za to su potrebni sati i sati pripremanja i educiranja. Ovdje nije definirano za bodove ono što je najbitnije - rad s učenicima u razredu. Možda bi to bilo dobro u odjeljku ONLINE EDUKACIJE - ovdje se navode samo edukacije za odrasle. Nigdje nema korištenja tih edukacija u nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
146 Anđelka Kuprešak PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) Definirati: Znači li to, ako npr. na Lidranu nastupim s igrokazom koje izvodi 10 učenika, dobivam po jedan bod na svakog učenika?! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
147 Anđelka Kuprešak PRAVILNIK , Članak 28. Omogućiti učiteljima/učiteljicama koji su do sada napredovali četiri puta (učitelj mentor, učitelj savjetnik) trajno zadržavanje zadnje stečenog zvanja. Naravno, uz mogućnost odabira - zadržavanje dosadašnjeg statusa ili zahtjev za napredovanje po novom pravilniku u zvanje višeg ranga. Obrazloženje: Učitelji koji su napredovali četiri puta su dvadeset godina u kontinuiranom usavršavanju. Te osobe će zasigurno i dalje doprinosti razvitku hrvatskog školstva. Mogu se ovim Pravilnikom definirati načini njihova doprinosa razvitku hrvatskog školstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
148 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 23. Poštovani, nepotreban članak. Uvjete za napredovanje ste definirali kroz bodove (koji nisu mali broj da se sakupi ako se želi napredovati). Ako ste zaboravili pogledajte si još jednom tabelu s bodovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
149 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 22. Poštovani, ovaj članak je potpuno nepotreban, jer su uvjeti za napredovanje opisani kroz bodovanje i to u ovom dokumentu. Ispada da sad još uz sve silno educiranje, sudjelovanje u stručnim skupinama, mentorstva, itd, itd nastavnik treba još dodatno isto to odrađivati samo se to ovdje naglašava, kao da ostale sekvence koje se boduju nemaju jednaku ili još veću važnost. Dobro da niste tražili primjerice da treba obavezno napisati jedan udžbenik godišnje. Predlažem izostaviti Članak 22. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
150 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 14. Poštovani, dio - utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama izmjeniti, odnosno izostaviti jer se poziva na dokument koji je samo preporuka i nije obvezujući. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
151 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 11. Poštovani, molim produljiti rok za nadopunu nepotpunog zahtjeva na 15 dana. Hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
152 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 10. Podržavam Članak 10. (1) Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
153 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, predlažem obrazac bodovanja: za mentorstvo učenicima na školskoj/općinskoj razini 1 bod po učeniku (jer učenika treba pripremati i za školsko natjecanje i mentorirati) mentorstvo na županijkoj razini 2 boda po učeniku mentorstvo na državnoj razini 3 boda po učeniku (s obzirom na uložen trud, vrijeme i znanje u mentoriranju učenika da bi se došlo do te razine natjecanja) Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini 6 bodova PREDAVANJA I/ILI RADIONICE Predlažem povećati broj suatora, odnosno neograničavati broj jer radovi se većinom pišu timski. Primjerice ja sam na jednom istraživačkom radom surađivala s kolegama iz R. Makedonije i Srbije, te smo međusobno uspoređivali rezultate i uistinu je diskriminirajuće očekivati u vremenu kada se iznimno cijeni suradnja i timski rad kao vještine 21, stoljeća ograničavati broj suautora na samo dva. Isto predlažem i za radionice, pogotovo primjerice radionice za fiziku koje podrazumijevaju i eksperimentalni pribor te sam često u kreiranju istih surađivala s kolegama, i redovito nas je bilo više u timu. Takve radionice nisu tipa rekla-kazala, već zahtjevaju didaktičko-materijalnu potporu, što se timskim radom može kvalitetnije ostvariti. ONLINE EDUKACIJE Ako se online edukacije boduju jednim bodom, u minimalnom trajanju od 5 sati, predlažem da se po istom modelu boduju i edukacije uživo, jer se na ovaj način diskriminiraju edukacije uživo, i dovodi u priliku "volja ravnatelja" da često odlučuju da nastavnike ne puste na edukacije uživo. Po mome mišljenju, edukacije uživo imaju barem jednaku vrijednost kao i edukacije on line, ako ne i veću. Dodati bodovanje za sudjelovanje u organizacijskim odborima (skupova, seminara, simpozija na školskoj, županijskoj i državnoj razini od 1 do 3 boda). STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) predlažem 3 boda Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) predlažem 4 boda. Prethodna dva povećanja broja bodova predlažem stoga jer takvi članci prelaze stručnu recenziju u najmanje dva čitanja i zahtijevaju veliku količinu vremena i rada uloženih u njihovo pisanje. Prijedlog: Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) Razdvojiti na recenzije udžbenika i stručnih knjiga 4 boda; stručnih članaka (2 boda po članku) Iz vlastitoga iskustva recenziranja predlažem, jer znam koliko truda je potrebno uložiti u recenziju knjige a koliko kod recenzije članka Autorstvo i su-autorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja temeljem Zakona o udžbenicima (po broju) povećati broj bodova barem na 8, jer je to nekako kruna karijere svakoga nastavnika, a trud, znanje, vrijeme uloženi u njihovo stvaranje su uistinu ogromni. Predlažem povećati broj bodova za pisanje i pripremu, te sudjelovanje i realizaciju projekata na svim razinama. Sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških, zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini (po skupni i po godini)..predlažem povećati broj bodova na 4. Ovim prijedlogom bodovanja diskriminirani su nastavnici i stručni suradnici koji rade u strukovnim školama, jer oni bez obzira na izvrsnost u radu u svojemu području po ovom prijedlogu pravilnika teško mogu sakupiti bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
154 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 5. Poštovani, navedeni Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je samo prijedlog iz 2016, i kao takav ne može biti uporište zakonski obvezujućeg Pravilnika. Okvir nije usvojen niti od jedne Instititucije, te kao Prijedlog minoran da bi se ovako ozbiljan dokument u bilo kojem dijelu na njega pozivao. Anica Hrlec, SŠ Vrbovec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
155 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani, navedeni Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je samo prijedlog iz 2016, i kao takav ne može biti uporište zakonski obavezujućega Pravilnika. Okvir nije usvojen niti od jedne Instititucije, te kao Prijedlog minoran da bi se ovako ozbiljan dokument na njega pozivao. Anica Hrlec, SŠ Vrbovec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
156 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, predlažem prijedlog nacrta pravilnika korigirati za stručne suradnike,odgajatelje i ravnatelje, jer se uvjeti i načini njihova rada i njihovih aktivnosti u mnogome razlikuju od načina rada i aktivnosti koje provode učitelji i nastavnici, te su samim tim u nepravednijem položaju za sakupljanje bodova potrebnih za napredovanje u zvanje. Anica Hrlec, SŠ Vrbovec Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
157 Anita Čupić PRAVILNIK , Članak 18. Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
158 Anita Čupić PRAVILNIK , Članak 23. Predlažem da se smanji broj sati potrebnih za educiranje kolega na 6 sati godišnje jer svi učitelji nisu u prilici održati taj broj sati ukoliko nisu voditelji ŽSV-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
159 Anita Čupić PRAVILNIK , Članak 22. Predlažem da se smanji broj sati potrebnih za educiranje kolega na 4 sata godišnje jer svi učitelji nisu u prilici održati taj broj sati ukoliko nisu voditelji ŽSV-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
160 Anita Čupić PRAVILNIK , Članak 8. Bodovi za održavanje predavanja radionice, oglednog sata ne bi trebali biti uvjetovani pozitivnom evaluacijom od strane sudionika. Obveza organizatora predavanja je da prethodno procijeni kvalitetu predavačevog uratka. Svaki predavač koji je dobio mogućnost izlaganja treba dobiti dva boda za svoj uloženi trud. Teme nekih predavanja/radionica traže sudjelovanje i do tri predavača te je nepotrebno ograničavati broj predavača na dva sudionika. Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) trebalo bi bodovati s tri boda. Rad na stručnom članku je zahtjevan, potrebno je odgovoriti kriterijima publikacije i recezenta te je jedan bod za taj sveobuhvatan rad nedostatan. S obzirom da se boduje sudjelovanje na on line edukacijama nadam se da se to odnosi i na sudjelovanje na edukaciji Loomen. Osim što se boduje rad u školskom timu za kvalitetu trebalo bi po načelu pravednosti bodovati i rad u ostalim školskim tijelima i povjerenstvima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
161 Anita Drenjančević PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam promjenu kriterija napredovanja koje će donijeti novi Pravilnik iako se ne slažem sa svime. Treba jasnije definirati način dokazivanja tvrdnji za bodove (npr. Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini (po broju) - Kako dokazati sudjelovanje? Smatra li se i sudjelovanje u raznim istraživanjima vezanim uz diplomske ili doktorske radove?) Trebalo bi precizirati koji su to međunarodni projekti (Erasmus, eTwinning projekt ili prekogranični projekt dviju škola?) Treba li i na koji način dokazati uspješnost u radu i provođenju projekta (npr. oznake europske kvalitete kod eTwinning projekta). Što konkretno znači neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini)? Netko u slobodno vrijeme vodi plesnu skupinu u lokalnom KUD-u i to se boduje? Najvažnije od svega je da kriteriji budu ujednačeni, što se do sada nije događalo, jer su za određenu točku pojedni „davali“ bodove dok drugi nisu priznavali aktivnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
162 Anita Krajač PRAVILNIK , Članak 16. Poštovani, smatram da bi nekako u Pravilniku trebalo pojednostavniti sam postupak od predaje zahtjeva za napredovanje do izlaska u nadzor. Čitajući Pravilnik samo se spominju neki rokovi od 8, 10, 30 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
163 Anita Krajač PRAVILNIK , Članak 14. Poštovani, nejasno je utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, to bi trebalo ili izmijeniti ili navesti što se točno očekuje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
164 Anita Krajač PRAVILNIK , Članak 11. Poštovani, smatram da rok za nadopunu zahtjeva treba produljiti na najmanje 14 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
165 Anita Krajač PRAVILNIK , Članak 9. Poštovani, smatram kao i većina kolega da je u redu da u nadzor prilikom napredovanja dođe viši savjetnik AZOO-a određene struke, ravnatelj i pedagog. Stručno povjerenstvo sastavljeno od više članova može sudjelovati u razmatranju da li je nastavnik odnosno učitelj ispunio sve uvjete prema Pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
166 Anita Krajač PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, smatram da bi se bilo kakav oblik stručne posjete, terenske i izvanučioničke nastave vezan uz nastavni predmet (struku), trebao bodovati. (barem po godini ako ne po samoj posjeti). Većina nastavnika takve posjete ne želi ni organizirati jer to zahtjeva dosta vremena, izvedbeni plan, istaknuti ciljevi i zadaci. Što se tiče općih predmeta u strukovnim školama, treba uzeti u obzir da su učenici sve manje zainteresirani za natjecanja, pa ti nastavnici baš i nemaju prilike toliko skupiti bodove u toj kategoriji. Kao što postoji kategorija online edukacije gdje se mogu skupiti bodovi, ne smije se zanemariti i važnost edukacija uživo. (i one trebaju nositi bodove). Predlažem i bodovanje objave članka na internet stranici škole nastavniku koji je članak napisao, a ne samo onome tko ga je postavio. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
167 Anita Krajač PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, pozdravljam promjenu novog Pravilnika o napredovanju i uvođenje više kategorija te detaljnije bodovanje. Slažem se s mišljenjem većine kolega kako treba odvojiti Pravilnik o napredovanju za stručne suradnike, odgajatelje te ravnatelje. Smatram da bi bilo u redu odvojiti i Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, od Pravilnika o nagrađivanju. Nastavnicima i učiteljima je uz sve bodove i ostalo najvažnije da se učenici u školi osjećaju ugodno, zadovoljno i zainteresirano. Za posao koji vole raditi to je pokretačka motivacija, a napredovanje je samo potvrda uspješnosti u njihovom radu i osobne angažiranosti. Anita Krajač, Srednja strukovna škola Velika Gorica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
168 Anita-Davorka Kružičević PRAVILNIK Moj osvrt se odnosi na online edukacije: "Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije)" Nadam se da se boduju Loomen edukacije budući su na državnoj razini. j Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
169 Anka Marić PRAVILNIK , Članak 28. Ispraviti grešku u brojevima stavaka čl. 28 - dva puta je napisan broj (4). Predlažem dopuniti stavak 4 čl. 28 da se odgojno-obrazovnim radnicima koji su napredovali u zvanje mentora ili savjetnika po starom Pravilniku boduju postignuća od promocije pa sve do isteka 5 godina po novom Pravilniku kako bi bar donekle bili ravnopravni s onima koji će u startu imati 5 godina za skupljnje bodova po novom Pravilniku. Predlažem također da se u stavku 5 čl. 28 umjesto biranja u zvanje savjetnika 4 puta za redom stavi barem 3 puta za redom i omogući zadržavanje tog zvanja trajno, jer već nakon 4 puta učitelj je već pred mirovinom, a do tada je ionako višestruko pokazao svoju izvrsnost. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
170 Anka Marić PRAVILNIK , Članak 21. Smatram da je 6 sati edukacije, kao i 8 i 10 u čl. 22 i 23 nerealno i teško dostižno s obzirom na ograničenja izlaganja na nekim skupovima (max. 30 i/ili 45 min na većim skupovima, rijetko 60 min), te na ŽSVima i MŽVima, a uostalom treba dati priliku i drugim učiteljima kako bi i oni mogli skupiti bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
171 Anka Marić PRAVILNIK , Članak 17. Budući da se predlaže povećani broj bodova za svaki stupanj predlažem da se i rok za obnovu zvanja produži barem na 7 godina, ali isto tako da se omogući napredovanje i ranije ukoliko za to postoje uvjeti. Također predlažem da se nakon dva uzastopna napredovanja u savjetnika ili mentora,učiteljima omogući izbor u trajno zvanje savjetnika ili mentora (u slučaju da učitelj iz bilo kojih razloga ne želi napredovati u viši stupanj). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
172 Anka Marić PRAVILNIK , Članak 8. Ako je tema predavanja / radionice na ŽSVu ili MŽVu "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" znači li to da se zbrajaju bodovi za održavanje predavanja /radionice na (među)županijskoj razini i Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja"? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
173 Anka Marić PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i provedbu natjecanja na županijskoj ili državnoj razini bi trebalo bodovati barem s 3 boda, s obzirom da se tu radi o poslovima koji iziskuju i više od 8-satnog radnog dana (priprema, nadgledanje, ispravljanje, rješavanje žalbi, uređivanje tablice poretka, privremena objava,konačna objava); Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) također bodovati s više bodova, jer je i to zahtjevan i vrlo odgovoran posao. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
174 Anka Marić PRAVILNIK , Članak 5. Mislim da nije korektan uvjet "pet godina mirovinskog staža". Predlažem „radnog staža u odgojno-obrazovnoj ustanovi“ ili možda, kako je netko u komentarima već sugerirao, kombinaciju „radnog staža uz ostvarenje najmanje tri godine mirovinskog staža“ ali isto tako na jednak način urediti uvjete za napredovanje i u ostalim kategorijama, jer ima dosta kolega koji rade na nepuno radno vrijeme te tek nakon puno dužeg vremena mogu ostvariti uvjet od najmanje pet god u obavljanju poslova učitelja. Također mi nije jasno kako će i na temelju kojih kriterija i pokazatelja tročlano povjerenstvo utvrditi usvojenost ishoda prema Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama koji je uostalom dokument kojega je donijelo NVOO kao preporuku? Mišljenja sam i da je predloženi broj bodova za mentora (30) ipak malo previše. Bojim se da će se onaj tko hoće napredovati na bilo kojoj razini jednostavno fokusirati na skupljanje bodova, što s ovakvim pragovima i uvjetima i neće biti baš jednostavno. Pitanje je koliko će u tom slučaju trpjeti nastava, odosno koliko ćemo kvalitetno obavljati naš primarni posao, koliko će tu biti sati dodatnoga (besplatnoga) rada? Mislim da ni jedna kategorija ne bi smjela biti obvezna pa tako ni kategorija "Unaprjeđenje rada škole" jer nismo svi u poziciji biti birani u tim za kvalitetu (najčešće bira ravnatelj) ili sudjelovati u uređivanju školskog lista, web stranice škole, i sl.. Školski list najčešće uređuje i vodi profesor hrvatskog jezika, a mrežne stranice škole profesor informatike. Tako da mi nije potpuno jasno iz čl. 8 što se točno podrazumijeva pod "Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama"? Primjerice, dobiva li bod za školski list glavni urednik ili bilo tko od sudionika u uređivanju koji na svoj način doprinose realizaciji lista (od članaka, materijala i sl.). Također i za web stranice škole, dobiva li bod samo učitelja koji je zadužen za administraciju weba ili svi učitelji koji objavljuju sadržaje sudjelujući tako u uređivanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
175 Anka Marić PRAVILNIK , Članak 4. Slažem sa u potpunosti s velikim dijelom komentara da je termin "izvrstan savjetnik" pomalo nezgrapan i derogira prethodna dva zvanja, mentor i savjetnik, koji također uključuju izvrsnost. Predlažem da ostanu i dalje dva stupnja: mentor i svjetnik. Eventualno nakon drugog ili trećeg napredovanja u savjetnika, da se uvede trajni savjetnik, jer se u tom slučaju radi o djelatnicima kojima je ostalo par godina do mirovine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
176 Ankica Rebrović PRAVILNIK Praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika (2 sata) po meni je nepotrebno.Radnik koji skupi dovoljno bodova za bilo koju kategoriju napredovanja je dovoljan uvjet izvrsnosti (zadovoljeni svi kriteriji),posebno za radnike sa više godina staža u obrazovanju.Oni su već svojim dugogodišnjim radom došli do nivoa da ih se ne treba promatrati sa aspekta održavanja oglednih sati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
177 Ankica Rebrović PRAVILNIK Svakako pozdravljam promjenu postojećeg Pravilnika.Posebno pohvaljujem vrednovanje sudjelovanja na on-line edukacijama,jer se do sada taj vid stručnog usavršavanja nije uzimao u obzir.Posebno mi se sviđa dio -1 bod za svakih 10 sati edukacije,budući da neke edukacije traju i više mjeseci. Smatram da bi se uvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija moglo pratiti na dva nastavna sata koja su dio uvida u stručno pedagoški rad. Zanima me prijelazni period između dva pravilnika,konkretno:po kojem Pravilniku bi se trebali ravnati nastavnici koji ove godine obnavljaju zvanje (naravno,pod pretpostavkom da se novi Pravilnik donese kako je najavljeno)?Naime,velike su razlike u bodovima,obvezama i slično. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
178 Ante Burger PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani pozdravljam donošenje novog pravilnika te bi predložio nekoliko izmjena i dopuna 1.)Definitivno brojka od 20 sati godišnje ili 100 u pet godina za profesionalni razvoj kod npr. mentora, nebi trebalo ograničiti po godini, nego u ukupnom iznosu zbog toga što godišnje učitelj može imati probleme sa skupljanjem ako je riječ o nekoj bolesti i slično(kao i manji broj županijskih skupova koji mogu biti održani u jednoj godini). Kroz vrijeme od 5 godina ostaje dovoljno prostora da sakupi potrebne bodove. Isto tako, smatram da učitelji nebi smijeli sakupljati bodove samo preko Agencije za odgoj i obrazovanje već to mogu i odraditi samostalno. 2.Objavu u stručnom članku trebalo bi jasnije definirati,npr.objava stručnog članka u digitalnom obliku na nekom od obrazovnih portala bodovati s 2 boda,ali objavu znanstvenog rada ili stručnog članka u nekom stručnom časopisu (na što ponekad treba čekati i do 3 godine uz puno strože kriterije) treba vrednovati sa minimalno 3 boda. Objavu stručnog članka na stranom jeziku eng. njem. ili dr. treba vrednovati sa 3 boda. POSEBNO NAGLASITI I VREDNOVATI RAZLIKU IZMEĐU STRUČNOG I ZNANSTVENOG RADA. Znanstveni rad ima svoju težinu i treba ga posebno naglasiti vrednovati u odnosu na stručni rad jer do sada to nije navedeno i stvara dvojbu u bodovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
179 Anto Rogalo PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje novog pravilnika, mislim da će biti kvalitetniji od prethodnog. Smatram da neke stavke treba preciznije definirati a neke su neostvarive za veliku većinu djelatnika. - članak 21,22,23 definira obavezno educiranje kolega, studenata... (6/8/10 sati godišnje), mislim da je ovo nerealno i neostvarivo za veliku većinu, ako razna predavanja na skupovima traju u prosjeku 30-45 minuta a županijskih stručnih vijeća je u prosjeku 3-4 godišnje po predmetu, vrlo mali broj djelatnika će moći ispuniti ovu obavezu, predlažem smanjenje na 2/3/4 sati godišnje i preciznije definiranje ove obaveze. - članak 5,6,7 definira godišnji broj sati stručnog usavršavanja (20/30/40), mislim da je ovo strogo definirano te da bi trebalo biti samo ukupna obaveza sati stručnog usavršavanja (100/150/200) jer se može dogoditi da u nekoj godini je djelatnik dulje odsutan, u ponudi bude manji broj stručnih usavršavanja itd... - članak 5,6,7 definira broj bodova (30/60/80), smatram da su kriteriji previsoki posebno za razinu savjetnik i izvrstan savjetnik, predlažem 20(mentor), 40(savjetnik) i 60(izvrstan savjetnik). - članak 8. pod kategorijom "online edukacije" definira kriterij "sudjelovanje u online edukaciji...u minimalnoj trajanju od 5 sati", mislim da bi trebalo omogućiti dobivanje 1 boda i ako se zbrajaju edukacije pa se dobije ukupno 5 sati, jer postoji dosta edukacija u postojećim sustavima koje traju po jedan sat. - članak 8. definira kategoriju "unaprjeđenje rada škole" kao obaveznu, ako je ta kategorija definirana kao obavezna onda mislim da treba ponuditi veći broj kriterija u njoj iz kojih se mogu ostvariti bodovi članak 15, stavak 2 definira da je odgojno-obrazovni radnik dužan se očitovati na stručno mišljenje povjerenstva, mislim da je ovo nepotreban korak ako je mišljenje stručnog povjerenstva pozitivno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
180 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 13. Smatram da nije dobro izuzeti savjetnika iz postupka napredovanja! S njima usko surađujemo, oni nas angažiraju na različitim stručnim skupovima, surađujemo na različitim poslovima, znaju naš angažman,... Također smatram da bi jedan član trebao biti iz škole - ravnatelj ili stručni suradnik! S njima svakodnevno surađujemo, prate naš rad svakodnevno! Tko bolje od njih zna što sve radimo? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
181 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 8. Online edukacije Smatraju li se online edukacije i webinari ili samo programi/edukacije e-učenja? Na potvrdama odslušanih webinara u organizaciji Microsoft Education nisu navedeni sati, kao niti na potvrdama o njihovim edukacijama? Kako će se to onda bodovati? Smatram da sati trajanja edukacije nisu najbolji pokazatelji za bodove! Webinari obicno traju 1h, jel to znači da ćemo za 5 odslušanih webinara (5sati) dobiti 1 bod? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
182 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 8. Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) - Nadam se da ovo podrazumijeva sve one koji pripremaju, objavljuju vijesti na stranicama škole, a ne samo one koji to imaju u zaduženju/satnici! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
183 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 5. Broj sati napredovanja mentor/savjetnik/izvrsni savjetnik - mislim da bolje odrediti ukupan broj sati u 5 godina, nego na godišnjoj razni! Tako bi nastavnice na bolovanju/porodiljnom mogle ostvariti taj ukupan broj, ali na godišnjoj razini teško. Ili predlažem izuzeti godine kada su bile na porodiljnom. U svakom slučaju pronaći riješenje za one na porodiljnom! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
184 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 28. Ovaj članak se mora nadopunit za one koji će tijekom 2019. i 2020. godine morati obnavljati svoje mentorstvo ili prelazak u savjetnika i omogućiti im odrađivanje po starom pravilniku. Nije uredu zahtijevati ispunjavanje svega iz članka 21. i 22., a nisu znali za to u prethodnih 5 godina! Ne možete također zahtijevati ispunjavanje uvjeta iz ovih kategorija bodovanja kad one nisu postojale i što bi sad oni trebali u 2 mjeseca sve to ispuniti? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
185 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 18. Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. - U idealnim okolnostima zaposlio se s 25, 35 godina staža ima sa 60 godina! Ovo je idealno, ali mnogi dobiju posao tek sa 30 godina života, znači trajno će im ići s 65 godina. Nema smisla. Trebalo bi biti sa 25 godina staža! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
186 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 8. Nigdje se u bodovanju ne spominje suradnja sa NCVVO! Smatram da bi se i to trebalo bodovati. Naravno oni koji izrađuju zadatke/ispite i obrazovne materijale s više bodova, od onih koji ocjenjuju nacionalne ispite ili državne mature s manje bodova. Ali ovo ne bi smjelo izostati! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
187 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da bi trebalo pojam "PROJEKT" razjasniti! Razdijeliti projekte EU, znanstveno-istraživačke projekte koji se provode i pišu s učenicima (učitelji su mentori na projektima), projekte kojima se osigurava financijska i materijalna oprema škole, projekti u okviru otvorenih dana škole, projekti kojima se obilježavaju važniji datumi kroz godinu. U školama se sve to nazivaju projekti. A iz ovdje napisanog ispada da će se bodovati samo oni u okviru EU! Do sada su neki savjetnici prihvaćali i bodovali eTwinnig, a neki ne. Treba ovo o projektima još razraditi kako ne bi ostalo na dobroj volji onih koji će bodovati! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
188 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 8. "Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini minimalnog trajanja 5 sati" - odnosi li se ovo na jednu edukaciju od trajanja 5 sati ili naše ukupno provedeno online educiranje (više edukacija) pa njihov zbroj sati? Treba pojasniti! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
189 Antonija Mijatović PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem pod rad u stručnim vijećima, udrugama i sl. uvrstiti i rad u Povjerenstvima za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja i na školskoj razini i na razini Povjerenstva ureda. Također uloga Predsjedavajućeg u takvim povjerenstvima je izrazito zahtjevna; od organizacije susreta, slanja poziva i potrebnih materijala, do pisanja zapisnika i pohrane dokumentacije, a nije dodatno financijski vrednovana iako zahtijeva dodatno vrijeme i trud pa bi ju trebalo čak i dodatno bodovati. Smatram da je važno bar na ovaj način vrednovati takav oblik rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
190 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 28. Kako je ovaj pravilnik po uzoru na prethodni i još i više od njega pisan po principu "lovaca i sakupljača bodova" nije pošteno (ako je već sustav takav) da osoba koja je mentor do prihvaćanja pravilnika bila 3 godine u tom zvanju sada skuplja iste po novim pravilima još 2 godine, a prije toga 3 godine nije mogao "skupiti" neke bodove jer ih nije radio jer se nisu niti bodovali Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
191 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članka 27. Koliko je jasno napisan ovaj članak govori činjenica da unutar sebe ima pojašnjenje "Primjerice". Članci bi trebali biti napisani tako da ih svatko ne dvosmisleno može protumačiti,a ne da se u samom pravilniku moraju računati primjeri. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
192 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 25. Opet sakupljanje bodova, a nigdje se ne gleda kako ta osoba održava nastavni sat, usvajaju li mu učenici ishode itd. i opet možete više puta dobiti ovu nagradu i nakon toga biti tehnološki višak dok će u školi ostati raditi druga osoba koja nije nikada bila ni blizu nagradi, ali zadovoljava neke druge uvjete od koji trenutni niti jedan nije kvaliteta rada. Dakle kod definiranja tehnoloških viškova prvo staviti uvjet je li nastavnik u nekom zvanju napredovanja, zatim je li i koliko puta dobivao ovu nagradu, a nakon toga ostali kriteriji koji vrijede i sada, a nemaju nikakve veze s kvalitetom rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
193 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 21. Ima smisla nastavnicima koji su stekli određeno zvanje odrediti neke uvjete koje trebaju obaviti, ali nije jasno ako to ne obave ne mogu li ponovno napredovati ili koja je druga "kazna"? S druge strane da bi bilo smisleno te obaveze ne mogu biti iznad ugovorenog radnog vremena već unutar godišnjeg rješenja (inače bi osobe koje su napredovale za veću plaću morale i više vremenski raditi, a onda to napredovanje zapravo nije nagrađeno), a to onda znači da će im se u rješenjima neki drugi poslovi morati umanjiti,a tada je upitno mogu li s ostalim umanjenim satima stići odraditi poslove koji im donose bodove ili će morati raditi za to iznad ugovorenog radnog vremena - što nas opet dovodi do zaključka da se za uvećanje plaće zbog zvanja mora raditi vremenski više, pa tako da uvećanje plaće zapravo to nije već dodatno plaćeni rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
194 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 18. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina ukupnog mirovinskog staža od čega najmanje 10 godina u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
195 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 18. Zašto se opet diskriminiraju nastavnici struke koji su skupljali vrijedno iskustvo u realnom sektoru i potom došli u obrazovni sustav te se njima ne omogućava da s 35 godina ukupnog staža dobiju stalni status - već ga u praksi ne mogu steći nikako, nije li pošteno da se to odnosi na sve s time da može pisati 35 godina staža od čega barem 10 (ili neki drugi broj godina) u obrazovanju Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
196 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 15. Neko logično objašnjenje zašto komisiji treba 30 dana da donese stručno mišljenje - možda im treba neko vrijeme da sroče rečenice, ali se sve svodi na zadovoljava ili ne zadovoljava, a to mogu donijeti nakon razgovora s nastavnikom i održanih sati - nema potrebe da vijećaju 30 dana. Također se predviđa još 30 dana da to sve skupa ovjeri ministar - postoji li mogućnost da on ne želi dati potpis na nešto što je komisija ocijenila pozitivnim? Ako može, čemu rad komisije? Ako treba forme radi potpisati, zašto se na to mora čekati još 30 dana? - neka bude koji dan, ako je ministar odsutna ili na službenom putu, ali cijeli mjesec je nepotrebno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
197 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 8. Možda se željelo olakšati nastavnicima da dobiju bodove za aktivnosti za koje do sada nisu mogli i ne ostaviti višim savjetnicima preveliku slobodu da odrede što će priznati ili ne, ali je dojam da se ovim nije postigao veliki napredak, a u nekim elementima čak i nazadovanje: - nazadovanje jer se dodatno nastavnike pretvara u sakupljače bodova i više nego što je bilo - brojni su primjeri gdje nije definirano što nešto točno znači i opet će biti prevelike slobode onoga tko priznaje bodove hoće li to učiniti ili ne, da ne nabrajam sve (ima ih više desetaka primjera) samo neki: što znači "i slično" kod natjecanja smotri i sl., nadalje što se podrazumijeva pod dijeljenjem primjera dobre prakse i ako to netko i podijeli nije doređeno da sudionici ocjene je li to zbilja bila dobra praksa (ili je nastavnik iznio neki običan sat), što znači "doprinos struci" ... je li dovoljno članstvo u nekoj udruzi ili neka funkcija u njoj, aktivizam ili što drugo, nije jasno što je "predavanje ili radionica" - koliko treba trajati da bi se takvim nazivalo, što je on-line edukacija, je li to samo ona koju je organiziralo ministarstvo ili bilo koja druga, ako mi držimo takvu edukaciju ubraja li se u to npr.video tutorial kojeg snimi nastavnik i objavi na Youtube-u? - mentorstvo pripravnicima donosi zamislite čak 3 boda ( u prijevodu 10% za mentora, samo 5% savjetnika ili jadnih 3,75% za izvrsnog savjetnika), a ako sam ja mladu osobu kroz godinu dana naučio kako dovoljno kvalitetno raditi da uspije položiti stručni ispit, nisam li samim time mentor, a ne samo 10% mentora uz put budu rečeno da tih godinu dana tu ulogu radite za lijepe oči, bez naknade, mentorstvo pripravniku koji je uspio položiti stručni ispit iz prvog pokušaja trebalo bi donositi barem 50% bodova potrebnih za status mentora i tako dalje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
198 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 6. Određivanje broja godina koliko netko mora biti mentor da bi postao savjetnik je potpuno nelogičan iz više razloga: - u pravilu kada postanete mentor vi uživate idućih 5 godina u uvećanju plaće za prethodni rad (kada se skupljali bodove za mentorstvo), ovim se pravilnikom doduše uvode neke obaveze mentora (ali nije definirano što će se dogoditi ako on to ne ostvari - ne može obnoviti mentorstvo ili mora vratiti novac za uvećanje plaće proteklih 5 godina), dakle ako je za savjetnika uvjet da ste prije toga bili 5 godina mentor je nelogična (jer ste to mentorstvo odraditi prije dobivanja statusa, a zadnjih 5 godina ste "ubirali" plodove svojeg rada) - ako se netko pod starije dane odluči na napredovanje te mu do mirovine ima 4 godine, on može naravno maksimalno postići status mentora iako je svojim cjelokupnim radom u školstvu ili u određenom zadnjem broju godina sakupio dovoljno bodova i za savjetnika - u strukovnim školama možete dobiti izvrsnog stručnjaka nakon što je odradio 15-20 godina u praksi, realnom sektoru te se potom zaposlio u školi i nakon 5 godina je usvojio pedagoški i metodički dio rada, ali ne može postati savjetnik unatoč svojoj stručnosti, broju skupljenih bodova i ukupno 25 godina staža (ali samo 5 u školstvu) - isti princip vrijedi i za napredovanje u izvrsnog savjetnika Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
199 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 2. Iza zadnje objašnjenog pojma "Prikupljanje bodova ..." se krije veliki nedostatak prijašnjeg pravilnika koji se s ovim dodatno naglašava, a to je pretvaranje učitelja i nastavnika u sakupljače bodova. Proizlazi da za napredovanje gotovo uopće nije važno kako provodite nastavni sat već koliko imate skupljenih potvrda na temelju kojih se ostvaruju bodovi. Kako je sada povećan bodovni prag i proširena mogućnost ostvarivanja bodova, pravilnik će dodatno potaknuti nastavnike da samo gledaju što im donosi bod, a ne kako da se kvalitetno pripreme i provedu nastavni sat. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
200 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 1. Pravilnik ne može egzistirati sam za sebe već se dio njegove realizacije mora tražiti i u drugim pravilnicima ili zakonima te kao takav nije cjelovit. Npr.kada govorimo o napredovanju u drugim dokumentima moramo vidjeti koliko je uvećanje plaće za pojedini stupanj (pogotovo što će biti s novouvedenim stupnjem - hoće li se za njega primjenjivati dosadašnji veći % uvećanja plaće ili će biti veći). Drugi primjer gdje bi trebalo nadograditi ovaj pravilnik, a u vezi je s drugim dokumentima, a to su tehnološki viškovi - nažalost se danas događa da možete biti tehnološki višak iako imate više stupnjeva napredovanja u odnosu na kolegu koji neće biti višak jer zadovoljava neke druge kriterije pri čemu niti jedan nije kvaliteta rada. U tom smislu bi trebalo dodati da su stupnjevi napredovanja prvi kriterij za određivanje je li netko tehnološki višak ili ne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
201 Antun Petrlić PRAVILNIK , Članak 18. Čl. 18.(1) Slažem se i podržavam prijedloge da odgojno-obrazovni radnik koji je STEKAO zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Uz napomenu da ovo zvanje: 3. izvrstan savjetnik, smatram neprikladnim! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
202 Antun Petrlić PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem izmjene i dopune Čl. 18. stavka (2): (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. " Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno, a može pokrenuti postupak za napredovanje u više zvanje ako ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom". Ovo predlažem upravo zbog toga što smatram da je svaki odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik...) s 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju zaslužio stečeno zvanje zadržati trajno, budući da je ostvario i pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno, a ako učitelj ne koristi pravo na umanjenje, ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
203 Antun Petrlić PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s komentarima nekih sudionika savjetovanja da naziv zvanja "izvrstan savjetnik" nije prikladan i korektan prema nižim zvanjima "savjetnik" i "mentor" te se na taj način negira izvrsnost u stručno-pedagoškom radu ovih dvaju nižih zvanja. Ne vidim razloge da stupnjevanje napredovanja u zvanje ne bude: 1. mentor 2. savjetnik 3.viši savjetnik, upravo zato što bi se naziv "viši savjetnik" koristio za razinu napredovanja (zvanje) učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a "viši savjetnik" u Agenciji i u Uredima državne uprave je ZANIMANJE, dakle nije ZVANJE! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
204 Bernarda Novak PRAVILNIK Poštovani! Pohvaljujem trud svih koji su sudjelovali u izradi novog Pravilnika, no mislim da je u silnoj želji da se skupi što veći broj bodova iz raznih kategorija aktivnosti izostalo ono najvažnije, kvaliteta neposrednog rada s učenicima. Predlažem da se smanji broj potrebnih bodova iz različitih kategorija prema čl.8. a da težište svega bude kvaliteta neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama daje skup ishoda učenja prema određenim kategorijama koje bi učitelj koji želi napredovati u zvanje morao usvojiti. Mislim da bi tu trebalo detaljno razraditi kriterije, što to učitelj mora raditi u poučavanju da bi usvojio ishode učenja. Tako bi Povjerenstvo moglo objektivno procijeniti rad učitelja. Nigdje se ne spominju učitelji koji rade s ranjivim skupinama učenika. Oni neće moći napredovati u zvanje? Njihovi učenici neće usvajati mjesta na županijskim, državnim natjecanjima, ali će napredovati u radu uz poticaj i silan trud učitelja. Predlažem da se uvedu kriteriji po kojima će biti vidljivo napredovanje tih učenika. čl.8. Natjecanja ne mogu biti u istoj kategoriji za predmetnu i razrednu nastavu jer razredna nastava ima samo mogućnost u 4. razredu iz matematike, znači svake četvrte godine. Mentorstvo studentima i pripravniku do stručnog ispita ne može realizirati učitelj ako škola nema pripravnika ni studenata. To odlučuje ravnatelj. Predlažem da se konkretiziraju aktivnosti koje se odnose na projekt. Na projekt se može javiti škola, to ne ovisi o učitelju. Koordinatora i voditelja projekta određuje ravnatelj. Ravnatelj mora poslati učitelja na stručno osposobljavanje za pisanje projekta. To su stvari koje ne ovise o učitelju koji želi napredovati u zvanje. U okviru stručnog vijeća u nekim školama vode se Zajednice učitelja koji uče. Tu učitelji propituju svoju praksu u cilju poboljšanja te svoja iskustva dijele s ostalim učiteljima. Predlažem da se voditelj Zajednice u školi boduje s 1 bodom po broju održanih sastanaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
205 Biljana Manin PRAVILNIK , Članak 1. Podržavam sadržaj Pravilnika. Istaknula bih mogućnost napredovanja za ravnatelje, te napredovanje u zvanje "izvrstan savjetnik". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
206 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 28. Odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje prema ranije važećim propisima, a zvanje im uskoro ističe, nisu u ravnopravnom položaju. Naime, budući da se potreban broj bodova novim Pravilnikom znatno povećao, oni imaju puno kraći rok kako bi zadovoljili zadane kriterije. Predlažem da se u prijelaznom roku tim radnicima omogući umanjenje potrebnih bodova razmjerno vremenu koje im je preostalo do isteka zvanja nakon što novi Pravilnik stupi na snagu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
207 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 21. Smatram da je puno 6 sati godišnje educirati kolege jer u nekim školama ima više radnika u zvanju pa bi to na školskoj razini bilo teško izvedivo. Ako bismo te edukacije usmjerili na županijska stručna vijeća, dogodila bi se ista situacija jer je broj edukacija koje se organiziraju nesrazmjeran broju radnika u zvanju. Nema jasnih kriterija po kojima bi jedan radnik u zvanju zaslužio priliku za izlaganje, a drugi ne. Predlažem: brojku "6" zamijeniti brojkom "3" Kako provjeriti pružanje kolegijalne podrške? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
208 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem: - u stavku 1. broj "tri" zamijeniti brojem "dva" - u stavku 2. broj "35" zamijeniti brojem "30" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
209 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 15. Očitovanje na stručno mišljenje ne bi trebalo biti obavezno za odgojno-obrazovnog radnika. Tu mogućnost treba ostaviti za eventualno neslaganje s mišljenjem stručnog povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
210 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 8. Uz stručne članke potrebno je uvrstiti i znanstvene radove jer su oni izostavljeni. Nejasno mi je zašto je zanemarena ta kategorizacija radova s obzirom da je puno detaljnije raščlanjeno autorstvo udžbenika i online edukacija. Dio djelatnika u odgoju i obrazovanju se usavršava na poslijediplomskim studijima te znanstvenim radom daje doprinos unaprjeđenju odgoja i obrazovanja. Smatram da je njihov znanstveni rad nepravedno podcijenjen. Predlažem bodovanje objavljenog znanstvenog rada u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) - 4 boda i bodovanje objavljenog znanstvenog rada u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) - 5 bodova. Za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) predlažem 2 boda, a za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) 3 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
211 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 5. Kod kontinuiranog profesionalnog razvoja predlažem da se djelatnicima koji su bili na duljem bolovanju zahtjev od 20 sati godišnje (100 sati u pet godina) proporcionalno umanji. Proporcionalno umanjenje predlažem i za zvanje savjetnika i izvrstnog savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
212 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 4. Umjesto zvanja "izvrstan savjetnik" predlažem "viši savjetnik" jer kategoriju izvrsnosti zadovoljavaju i mentori i savjetnici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
213 Blaženka Škrlec PRAVILNIK , Članak 17. U stavku 2. bi trebalo precizirati produženje trajanja zvanja s obzirom na uvjete koji su doveli do prekida trajanja zvanja. Neki zaposlenici sa stečenim zvanjem koji su prešli na drugu dužnost, kao što su ravnatelji, bili su zakinuti jer im nije bilo priznato zvanje niti im je bilo omogućeno bilo kakvo napredovanje (a sada im je ovim novim Pravilnikom to omogućeno). Budući da zvanje nije vezano uz radno mjesto, logično bi bilo da se status u zvanju nastavi, mislim da Pravilnik to treba precizirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
214 Blažica Stojković PRAVILNIK Blažica Stojković Podržavam novi Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju odgojno-obrazovnih djelatnika no mislim da bi neke stvari trebalo poboljšati. Čl.5. st1. Umjesto 5 godina staža treba stajati: 5 godina rada u obavljanju poslova u odgojno-obrazovnoj instituciji. Tako ne bi bili diskriminirani odgojno obrazovni djelatnici koji nemaju punu normu. Treba brisati "nakon položenog stručnog ispita" kako bi se i mladim nastavnicma omogućilo što brže napredovanje u zvanje mentora ukoliko postignu traženi broj bodova. Čl.18. St.2 Obaveza obnavljanja zvanja treba prestati nakon 30 godina rada u školi. ( Ili 2-3 godine prije mirovine) Umjesto obnavljanja zvanja( nakon 30 god. rada) nastavnici bi se posvetili educiranju i pružanju kolegijalne podrške, dijelili primjere dobre prakse. Također bi sudjelovali na e-Savjetovanjima , prihvatili mentorstvo pripravnicima i studentima, radili na unapređenju škole i odgojno -obrazovnog sustava, objavljivali stručne članke kojima se potiče primjena novih, inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja rada u školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
215 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 17. U stavku 1. treba pobliže definirati što znači da navedena zvanja nisu vezana uz radno mjesto odgojno-obrazovnog radnika. Potrebno je naznačiti kako, u slučaju promjene radnoga mjesta (odnosi se na, recimo učitelje koji su završili dvopredmetni studij, zatim na stručne suradnike koji pored stručnog zvanja vezanog uz svoje radno mjesto imaju i neko nastavničko zvanje, kao i na ravnatelje koji su zvanje stekli kao učitelji/nastavnici/stručni suradnici a postanu imenovani na mjesto ravnatelja). Potrebno je eksplicitno naglasiti da radnik koji promijeni svoje radno mjesto unutar odgojno-obrazovne struke, zadržava stečeno znanje i nastavlja stjecati bodove za sljedeću razinu napredovanja na novom radnom mjestu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
216 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji Rad u sturčnim vijećima, udrugama i sl. nije jasno definirano na što se odnosi "Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)" jer ovako napisano može se podrazumijevati kako se doprinos struci daje kroz članstvo u strukovnoj udruzi. Predlažem jasnije definirati na jedan od sljedećih načina: - "Doprinos struci kroz rad u upravnom tijelu strukovnih udruga koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)" ili - "Doprinos struci kroz aktivno sudjelovanje u aktivnostima i/ili projektima strukovnih udruga koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
217 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 7. U čl. 7. st. 1., točka 1. izraz "mirovinskog staža" mijenja se rječju "rada". Obrazloženje: ovim se zakidaju svi oni koji rade u nepunom radnom vremenu a struci i osobnom razvoju doprinose jednako ili čak i više od onih u punom radnom vremenu. Na taj bi se način odgojno-obrazovnom djelatniku, koji npr. radi na 50% radnoga vremena, onemogućilo napredovanje pod jednakim uvjetima kao i onom koji radi u punom radnom vremenu, bez obzira na ostvarene ishode i broj bodova. Rješenje koje je predloženo je, dakle, diskriminirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
218 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 6. U čl. 6. st. 1., točka 1. izraz "mirovinskog staža" mijenja se rječju "rada". Obrazloženje: ovim se zakidaju svi oni koji rade u nepunom radnom vremenu a struci i osobnom razvoju doprinose jednako ili čak i više od onih u punom radnom vremenu. Na taj bi se način odgojno-obrazovnom djelatniku, koji npr. radi na 50% radnoga vremena, onemogućilo napredovanje pod jednakim uvjetima kao i onom koji radi u punom radnom vremenu, bez obzira na ostvarene ishode i broj bodova. Rješenje koje je predloženo je, dakle, diskriminirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
219 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 5. U čl. 5. st. 1., točka 1. izraz "mirovinskog staža" mijenja se rječju "rada". Obrazloženje: ovim se zakidaju svi oni koji rade u nepunom radnom vremenu a struci i osobnom razvoju doprinose jednako ili čak i više od onih u punom radnom vremenu. Na taj bi se način odgojno-obrazovnom djelatniku, koji npr. radi na 50% radnoga vremena, onemogućilo napredovanje nakon pet godina rada i pored svih skupljenih bodova, već bi ga se primoralo da čeka dok ne prođe deset godina rada. Rješenje koje je predloženo je, dakle, diskriminirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
220 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 4. Izraz "izvrstan savjetnik" je nedoličan, te podcjenjuje prethodna dva zvanja. Predlažem: "3. viši savjetnik" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
221 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 2. Internet poveznicu na ONSK treba izostaviti budući poveznice nisu permanentne lokacije. Obrazloženje: ukoliko iz bilo kojega razloga dođe do promjene mrežne lokacije Okvira, ova stavka u čl. 2. neće biti važeća jer će informacije koje sadrže u tom slučaju biti zastarjele, odnosno netočne, što bi moglo dovesti ili do zbunjenosti javnosti, ili do nužnosti izmjena i dopuna ovog Pravilnika zbog banalne sitnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
222 Bojan Lazić PRAVILNIK Ovaj pravilnik propisuje nagrađivanje i napredovanje svih nositelja odgojno-obrazovnoga procesa, uključujući i ravnatelje. Međutim, iščitavajući tekst pravilnika jasno je kako je on najviše prilagođen učiteljima/nastavnicima, dok su pojedine kategorije bodovanja izuzetno neprimjenjive i na ravnatelje, i na stručne suradnike, i na odgajatelje. Predlažem stoga da se ili pristupi izradi drugog pravilnika, ili da se tekst ovoga preoblikuje i da se stjecanje bodova za pojedine kategorije izjednači, odnosno prilagodi. Dosta je bodovnih kategorija u kojima stručni suradnici, a pogotovo ravnatelji, prosto ne mogu stjeći bodove i sukladno tomu zakinuti su u odnosu na ostale nositelje odgojno-obrazovnih aktivnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
223 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 22. Alineja 3 - projekt može trajati više godina, predlažem smanjiti broj na 3 tijekom 5 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
224 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 21. Alineja 3 - projekt može trajati više godina, predlažem smanjiti broj na 3 tijekom 5 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
225 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 20. Tjedne radne obveze učitelja definirane su Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja, te zbog toga odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje ne može biti obvezan na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
226 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 14. Stavak 2, alineja 4. - prema kojim kriterijima se utvrđuje usvojenost ishoda učenja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
227 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 10. Stavak 2 predlažem da se izbaci jer učitelji rade cijelu kalendarsku godinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
228 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija 1. - mentorstvo studentima... - predlažem 2 boda zbog opsega posla, te dodati - po studentu. Kategorija 2. - ...uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika.. - predlažem da se izbaci, jer ne postoji propisani obrazac za evaluaciju. Također, na stručnim skupovima koji su do sada održavani uglavnom nisu provođeni evaluacijski upitnici, pa se postavlja pitanje ravnopravnosti u postupku napredovanja. Dijeljenje primjera dobre prakse.. - nije jasno kome i na kojoj razini se dijele primjeri - predlažem da se izbaci ili preciznije opiše. Kategorija 4. - vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini - održano predavanje ne bi trebalo biti i uvjet za bodovanje , jer samo održano predavanje na županijskoj razini već donosi bodove. Ukoliko se to održano predavanje zanemari za voditelje ŽSV-a Uu smislu dobivanja posebnih bodova za predavanje), onda oni nisu u ravnopravnom položaju u odnosu na druge. Kategorija 5. - Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja - postoje različita mjesta gdje se mogu objavljivati takvi sadržaji, pa je pitanje kako i tko će vodii evidenciju o broju objavljenih sadržaja i na koji način. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
229 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 7. Poštovani, stavak 2. - postavlja se pitanje na koji način i tko će provoditi provjeru usvojenosti ishoda učenja i odlučiti da li kandidat zadovoljava ili ne. Smatram da je ova alineja preopćenito napisana, te bi ju trebalo preciznije opisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
230 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 6. Poštovani, stavak 2. - postavlja se pitanje na koji način i tko će provoditi provjeru usvojenosti ishoda učenja i odlučiti da li kandidat zadovoljava ili ne. Smatram da je ova alineja preopćenito napisana, te bi ju trebalo preciznije opisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
231 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 5. Poštovani, stavak 2. - postavlja se pitanje na koji način i tko će provoditi provjeru usvojenosti ishoda učenja i odlučiti da li kandidat zadovoljava ili ne. Smatram da je ova alineja preopćenito napisana, te bi ju trebalo preciznije opisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
232 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, Smatram da bi naziv "izvrstan savjetnik" trebalo zamijeniti drugim nazivom, npr.savjetnik - mentor ili slično. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
233 BOJAN PETRAN PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA, rad u povjerenstvima radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita. U sustavu redovnog obrazovanja postoji i obrazovanje odraslih kao i rad u različitim oblicima stručnog usavršavanja, stjecanje dodatnih kvalifikacija, periodička izobrazba i sl. Da bi se takvi oblici rada mogli realizirati škole surađuju i sa drugim ministarstvima a ne samo sa MZOO-a. Oni nastavnici koji su uključeni u rad radne skupine bilo kojeg ministarstva, a u cilju unaprjeđenja sustava obrazovanja također moraju biti nagređeni za tu aktivnost a ne zaobiđeni. PRIJEDLOG: RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA, rad u povjerenstvima radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva vezana uz prirodu struke pojedine škole ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita, 1 bod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
234 BOJAN PETRAN PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Potrebno je također bodovati rad u povjerenstvu za upis učenika u prvi razred. To je također aktivnost koja zahtijeva puno angažmana i odgovornosti. Bodovanjem te aktivnosti kao i još niz drugih ovdje predloženih pravilnik bi mogao imati svoju svrhu, motivirati nastavnike za rad. U protivnom bit će uz visok broj bodova za pojedinu titulu kao i očito niz drugih nedostataka prilično demotivirajući. PRIJEDLOG: rad u povjerenstvu za upis učenika u prvi razred , 1 bod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
235 BOJAN PETRAN PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Vrednovanje aktivnosti PROJEKTI, priprema i pisanje projekta na državnoj razni. Nejasno je što je zapravo projekt na državnoj razini. PRIJEDLOG: definirati projekt na državnoj razini kao projekt koji se provodi izvan županije u kojoj se škola nalazi ili projekt koji se provodi unutar županije u kojoj se nalazi škola, a provodi se na temelju natječaja za realizaciju projekta na državnoj razini Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
236 BOJAN PETRAN PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Vrednovanje aktivnosti u kategoriji PROJEKTI, priprema i pisanje projekta na školskoj razini 1 bod, priprema i pisanje projekta na državnoj razini 1 bod i priprema i pisanje projekta na međunarodnoj razini 2 boda. Čini mi se nelogično takvo bodovanje jer je vođenje projekta na županijskoj i državnoj razini bodovima izjednačeno. PRIJEDLOG: priprema i pisanje projekta na školskoj razini 1 bod, priprema i pisanje projekta na državnoj razini 2 boda i priprema i pisanje projekta na međunarodnoj razini 3 boda Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
237 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 28. Uvesti novi stavak 4. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno. Uvesti novi stavak 5. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
238 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 25. Stavak 1. Potrebno je ustvrditi broj nagrada i prema tome osigurati proračunska sredstva, a ne suprotno. Najavljeni broj od 500 nagrađenih čini se optimalnom, kao i za ovu godinu najavljena visina nagrade od 10.000,00 kn. Stavak 2. Potrebno je utvrditi broj bodova i za ostale kriterije osim onih iz članka 8. ovog Pravilnika, a koji su navedeni u stavku 2. Treba jasno ustvrditi koliko najviše bodova nose pojedine ostale aktivnosti. Bez jasnog bodovnog okvira, bit će teško objektivno vrednovati pojedinu aktivnost, a time se otvara mogućnost netransparentnog postupka utvrđivanja liste. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
239 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 23. Za stjecanje zvanja izvrsnog savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 7. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje šest od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je „ Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati izvrsnim savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
240 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 22. Za stjecanje zvanja savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 6. ovog Pravilnik prikupiti bodove iz najmanje pet od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
241 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 21. Za stjecanje zvanja mentora, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 5. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje četiri od deset kategorije, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati mentorima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
242 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 18. Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje, stečeno zavnje može zadržati trajno ili dalje napredovati u zvanje. Odgojno-obrazovni djelatnik koji ima više od trideset pet godina rada ili više od trideset godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
243 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 7. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: petnaest godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
244 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 6. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: deset godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje savjetnika, ukoliko u deset godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
245 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani odgojno obrazovni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu. I članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje mentora, ukoliko u periodu od pet godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
246 Božica Ruk PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam donošenje novog Pravilnika . Mišljenja sam da je potrebno vrednovati izradu nastavnih pomagala kao i održavanje informatičke učionice ( strojne i programske opreme). 1. Što što predviđa pozitivna evaluacija od strane sudionika ? 2. Da li će se evaluacija odvijati on-line ili uz normirane evaluacijske listiće? 3. Hoće li se bodovati i uređivanje djela školske web stranice i objavljivanje članaka? 4. Gdje je moguće objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja osim na Edutoriju? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
247 božica vičević PRAVILNIK , Članak 21. Poštovani, molim Vas pojasnite mi što znači " dijeliti primjere dobre prakse , pružati kolegijalnu podršku na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje"Na koje načine će se to dokazivati i kako će se to procjenjivati . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
248 božica vičević PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da ovaj članak mora imati kao kriterij i razredništvo koje bi se bodovalo bar sa 1 bodom na godinu, jer smatram da ono uzima puno vremena nastavnicima kroz pripremu .Isto tako slažem se da bi trebalo dodati u ove kriterije i sve oblike vanučioničke nastave( stručni izleti, posjete i terensku nastavu) koji iziskuju veliki utrošak vremena i pripreme kako bi se na istima ( njč. farmama koje nisu u mjestu škola) mogli održati ishodi učenja. Nastavnici strukovnih škola jednostavno ne mogu bez takvog oblika nastave. Shodno tome predlažem da se za svaki oblik vanučioničke nastave boduje sa bar 1 bodom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
249 božica vičević PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da je 30 bodova koje mora ostvariti mentor puno i previše i teško izvedivo jer je posao nastavnika kvalitetno podučavanje učenika , a ne lov na bodove kao dokazivanje kvalitetnog rada, što će se u ovom slučaju pretvoriti.Stoga predlažem 20 bodova bez obveznih kategorija jer nismo svi u mogučnosti ostvariti obvezne kategorije s obzirom na specifičnosti škole .. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
250 božica vičević PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, nadam se da će uvođenjem treće kategorije kao nove i biti veći kojeficijent od prve dvije, a to znači veći od 1,614 . Predlažem barem 1,85. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
251 Branka Burazer PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, Kod sastavnica koje se tiču predavanja, radionice ili oglednog sata možda bi bilo dobro definirati minutažu (primjerice predavanje i ogledni sat najmanje 45 minuta, a radionica najmanje 90 minuta). Riječi "doprinos struci kroz rad" možda preimenovati u aktivnosti jer za doprinos treba odrediti oblike, elemente i mjerila praćenja što je procesna kategorija, a za to je vrijeme od 1 godine premalo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
252 Branka Burazer PRAVILNIK , Članak 5. Poštovani, U svim člancima u kojima se pojavljuju termini mirovinskog staža možda ih zamijeniti onim radnog staža. Broj bodova u svim kategorijama, naročito onoj koja se dotiče izvrsnosti, je popriličan. Stručno bi usavršavanje moglo postati samo sebi svrhom te dovesti do pardoksalne situacije da oni koji se najviše educiraju imaju najmanje konstruktivnih implementacija naučenoga na radnom mjestu koje obnašaju. Branka Burazer OŠ Dore Pejačević Našic Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
253 Branka Burazer PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, Mišljenja sam da su dvije kategorije dostatne kad je napredovanje u pitanju. Sve ono što ide pod nazivnik izvrsnosti stavila bih u formu nagrađivanja ( dodatna sredstva za opremu, jednokratna financijska nagrada, financiranje stručnog usavršavanja u Hrvatskoj, financiranje stručnog usavršavanja u inozemstvu i sl.). Branka Burazer OŠ Dore Pejačević Našice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
254 Branka Burazer PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani, Pohvalno je uvođenje digitalizacije s krajnjim ciljem administrativnog rasterećenja. Osobno bih, možda, drugačije izrekla, ili ispustila, tvrdnju da "odgojno-obrazovni radnici preuzimaju odgovornost za vlastito učenje" jer napredovanje u zvanju i ranije navedeno ne moraju niti uključivati, niti isključivati jedno drugo. Velika većina dragih mi kolegica i kolega imaju visok stupanj razvijene odgovornosti za vlastito učenje, ali one nisu usuglašene sa željom za napredovanjem u zvanju. Čini mi se, pomalo suvišnim, dijagnosticirati naše, i bilo čije, društvo kao društvo brzih i velikih promjena. Svakako bih predložila formiranje skupova ishoda i glavnih kompetencija kroz nekakve državne baze ček-lista jer Okvir sadrži niz, iznimno stručnih i odlično sročenih, ali ipak, poopćenja. Branka Burazer OŠ Dore Pejačević Našice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
255 Branka Burazer PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, Kolegice i kolege su uglavnom sve rekli, što i sama potpisujem, možda još samo ispraviti riječ "načni". Svima nam se dogodi... Lijepi pozdrav! Branka Burazer Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
256 Branka Burazer PRAVILNIK Poštovani, Donošenje novog Pravilnika, nakon 23 godine, je svakako pohvalno i ono što se podrazumijeva kad su u pitanju reforme Sustava. Pozitivnim bih predznakom istaknula: -prvi se puta nagrađivanje učitelja pojavljuje kao kategorija s kriterijima i načinima -u izradbi kriterija prepoznavanja najboljih sudjelovat će oni na koje se odnose -novi pristup napredovanju i kriteriji napredovanja -digitalizacija ( baza podataka i e-portfolio) -bottom up pristup u izradbi pravilnika -opći uvjeti za napredovanje. Možebitna korekcije vidim u idućim dijelovima: -poraditi na pojašnjavanju kriterija ( načiniti svojevrsne ček-liste jasnijih aktivnosti ) -u uvjetima izvrsnosti smanjiti broj bodova -kako je izradba digitalnih obrazovnih sadržaja jedan od važnijih elemenata u gradaciji napredovanja poraditi na jasnijem definiranju istih -formiranje fokus grupa koje prate napredak škola postupcima vrednovanja i samovrednovanja kako bi se škole bolje pozicionirale kad je unaprjeđenje u pitanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
257 Brankica Murk PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, podržavam izradu novog Pravilnika kao i pored dosadašnjih, uključivanje novog trećeg zvanja: izvrstan savjetnik. Također se slažem sa kolegicama i kolegama u dosadašnjim komentarima kako bi primjereniji naziv novog zvanja bio viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
258 Brankica Murk PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, podržavam izradu novog Pravilnika koji će pravilnije regulirati dodjelu bodova. "Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (1 bod po učeniku)", smatram dobrim u odnosu na dosadašnju praksu kada se nisu dobivali bodovi a nije isto imati jednog ili više učenika na županijskoj razini natjecanja i svakako je motivirajuće za mentore učenika. Nadalje " Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre ili sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju)" (1 bod) Do sada je bod dobivao samo Predsjednik povjerenstava a prema sadašnjoj formulaciji bod bi dobili sva tri člana povjerenstva. S tim da u manjim školama gdje je jedan učitelj iz struke a ostali učitelji drugih predmeta, zanima me imaju li i oni pravo na bod iako je npr. u povjerenstvu za biologiju član povjerenstva učitelj fizike ili recimo hrvatskog jezika u nedostatku drugih jer je škola dislocirana i učitelji STEM područja na dan natjecanja nisu u toj školi, tj ne mogu biti članovi povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
259 Brankica Tepeš PRAVILNIK Poštovani U kategoriji Unapređenje rada škole boduje se samo rad u Timu za kvalitetu. Škole imaju puno više timova koji pridonose unapređivanju rada škole pa predlažem da se i to uzme u obzir. Previše je predviđenih sati mentora , savjetnika i viših savjetnika za edukaciju drugih kolega ( fizički nemoguće provesti ) Puno (previše ) je postavljenih kriterija , a trebala bi se najviše vrednovati uspješnost rada s učenicima. Smatram da bi veći naglasak trebalo staviti na kvalitetu izvođenja same nastave. Nisu svi učitelji u istoj poziciji. Više od 60 % edukacija je organizirano u Zagrebu ili na moru . Članak 27. izbrisati. Netko tko radi u eksperimentalnom programu ne znači da radi dobro već znači da se zatekao u ustanovi koja provodi neki program eksperimentalno ( to ne potvrđuje kvalitetu nastavnika ). Zvanja trebaju biti trajna, ali tako da je omogućeno nastavniku napredovanje u više zvanje čim za to ostvari uvjete. Ravnatelj škole mora pratiti rad učitelja te može zatražiti oduzimanje zvanja nastavniku koji ne odrađuje posao u skladu s Zakonom. U kriterije za napredovanje svakako valja uvrstiti i organizaciju i vođenje terenske nastave. Nemaju svi učitelji mogućnost biti mentorima studenata jer naše škole nisu u velikim gradovima . Mišljenja sam da Pravilnik sadrži previše zaduženja i kategorija koje mnogi neće moći zadovoljiti jer su učitelji u malim i udaljenim seoskim sredinama. Pretjerano sakupljanje bodova izvan same nastave vrlo lako može dovesti do smanjene kvalitete te iste nastave koja bi nam svima trebala biti na prvom mjestu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
260 Bruno Borić PRAVILNIK Članak 8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima (po učeniku 1. odnosno 2. ili 3.boda ovisno o razini natjecanja) Ako se radi o sportskim natjecanjima da li to znači da se bod dobije po učeniku u ekipi ili samo po ekipi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
261 Bruno Borić PRAVILNIK Zanima me na koji način će se provjeravati ostvareni ishodi učenja (Članak 5,6. i 7.)? Nadalje, obvezna kategorija je "Unaprjeđivanje rada škole". Koliko se konkretno bodova iz te kategorije mora dobiti da bi se zadovoljio kriterij? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
262 Bruno Borić PRAVILNIK Poštovani, Smatram da je nekomu tko je već položio za mentora nepotrebno dolaziti 2 sata na nastavu; Vidim da se bodovi dobivaju za predavanja/radionice/stručne članke/natjecanja/projekte/online edukacije na međunarodnoj razini. Koliko ljudi u stvarnosti imaju suradnju sa kolegama/institucijama na međunarodnoj razini? Naravno, nisam protiv toga no taj kriterij je za mali broj ljudi; Unapređenje rada škole: koliko je objektivno da se npr.dva-tri puta vodi školski tim za kvalitetu (2 boda po godini), pripremnje javnog događanja na županijskoj ili državnoj razini (2 boda po godini), a koliko kolega ima priliku voditi regionalne centre kompetentnosti (3 boda po godini)? Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja: veliki broj bodova po godini, a realno jako mali broj ljudi sudjeluje u tome. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
263 Centar za mirovne studije PRAVILNIK , Članak 8. Podržavamo komentare drugih organizacija, pojedinaca i strukovnih organizacija koji navode kako je problematično što se Pravilnikom najvećim dijelom i najvišim bodovima boduju postignuća izvan nastave, tj postignuća koja nisu primarno vezana uz kvalitetno obavljanje posla sa svim učenicima i rad s učenicima na savladavanju ishoda u skladu s važećim obrazovnim kurikulumima. Događa se i da učiteljima koji odrađuju sve dodatne aktivnosti ne ostaje dovoljno vremena za kvalitetan rad u razredu. Iako smo mišljenja da nastavnici trebaju biti adekvatnije plaćeni za osnovni rad i nagrađeni za dodatan rad, smatramo kako ne odgovaraju sve kategorije aktivnosti svrsi da nastavnici steknu “odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije” potrebne za kvalitetan rad u nastavi, već ih se prisiljava da, ako žele napredovati, uz posao u nastavi i birokratsko opterećenje preuzimaju brojne dodatne aktivnosti. Kontradiktornim se čini što najmanji broj bodova učitelji mogu dobiti kroz unaprjeđenje rada škole, dok im najveću priliku za napredovanje nudi izrada stručnih materijala, nastavnih materijala i drugih obrazovnih sadržaja. Predlažemo da se ovaj sustav bodovanja preispita u korist direktnog rada u razredu i njegova poboljšanja od čega korist ima najveći broj djece. Također, smatramo kako je potrebno i važno za razvoj škola i kompetencija učitelja i nastavnika predvidjeti bodovanje suradnje škola sa organizacijama civilnog društva i drugim ustanovama iz lokalne zajednice (poput znanstvenih institucija, domova za starije, dječjih domova, ustanova iz područja zdravstva i sl.). Kroz takve suradnje škole razvijaju suradnju s loklanom zajednicom i unaprjeđuju svoj rad te učenicima omogućuju sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima čime potiču razvoj njihove građanske i socijalne kompetencije. Suradnja škola i lokalne zajednice je primjer dobre prakse u svim zemljama EU i doprinosi demokratizaciji rada škola i njihovom unaprijeđenju te smatramo propustom da ovaj važan segment rada škola nije prepoznat. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
264 Centar za mirovne studije PRAVILNIK , Članak 2. Podržavamo stav drugih organizacija i pojedinaca kako je problematično što se Pravilnik poziva na Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje koji je 2016. godine donesen u obliku preporuke. Smatramo kako je važno da se Pravilnik bazira na važećim i razrađenim dokumentima koji su prošli sve potrebne procedure, te kako dokument koji ima funkciju “preporuke” u ovom slučaju ne može biti baza za određivanje kompetencija potrebnih za napredovanje u zvanju. Također, mišljenja smo kako Okvirom, pa onda i Pravilnikom nije iscrpljen popis potrebnih kvalifikacija za učitelje, budući Okvir nije usklađen niti ažuriran u skladu s trenutnim reformskim procesima u obrazovanju. Nejasno je iz priloženog koje sve edukacije ulaze u fond edukacija koje osiguravaju bodovanje potrebno za napredovanje. Radi li se samo o edukacijama i stručnim skupovima dostupnim u katalogu AZOO? Tko i na koji način osigurava i vrednuje ostvarivanje definiranih ishoda? Na koji način se vrednuje usvajanje drugih kompetencija nužnih za kvalitetno provođenje svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
265 Centar za mirovne studije PRAVILNIK Centar za mirovne studije podržava pokušaj poboljšanja sustava regulacije nagrađivanja i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i učeničkim domovima, kao i sve druge pokušaje poboljšanja položaja i ugleda odgojno-obrazovnih radnika. Također, očekujemo donošenje dodatnih mjera koji će omogućiti odgojno obrazovnim radnicima jednak pristup aktivnostima potrebnim za ostvarivanje napredovanja u zvanju pri čemu posebno naglašavamo regionalne i lokalne nejednakosti po pitanju radnih uvjeta i prilika za učitelje. Smatramo kako je za kvalitetno donošenje javnih politika nužan dijalog sa svim ključnim dionicima te ističemo kako je zabrinjavajuće da je, u donošenju ovog pravilnika, institut socijalnog dijaloga zanemaren. U tom smislu, podržavamo prigovore sindikata i drugih udruženja. Problematičnim smatramo što cijeli pravilnik pri kriterijima bodovanja radno iskustvo mjeri “mirovinskim stažom”. Ovako formulirane odredbe Pravilnika u nepovoljan položaj stavljaju mlade radnike koji su i najizloženiji prekarnim oblicima rada. Riječ je o radnicima koji često rade na nepunu satnicu, u više škola, po zamjenama. S obzirom na to da je upravo Hrvatska država koja prednjači po broju mladih koji su zaposleni putem nekog od nesigurnih oblika rada, ovu formulaciju potrebno je promijeniti u cijelom tekstu Pravilnika tako da pruža priliku za napredovanje svim kadrovima koji predano obavljaju svoj posao i ostvaruju potrebne bodove. Ista argumentacija stoji i za radnike zaposlene u ruralnim dijelovima Hrvatske koji imaju problema s popunjavanjem satnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
266 Dajana Antunović PRAVILNIK Poštovani, Mišljenja sam da je potreban novi Pravilnik o napredovanju u odnosu na stari, međutim sadašnja verzija, odnosno ovaj Prijedlog novog Pravilnika o napredovanju ima po mom viđenju nedostatke i zahtjeve koje smatram nerealnim i teško ostvarivim za sve. Tako u članku 5. držim previsokim potreban minimalni broj sati prof. razvoja; za mentora najmanje 100 sati u trajanju od pet godina kontinuiranog prof. razvoja. Tkđ. sam sličnog stava oko broja usvojenosti ishoda iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda; ne vidim kako i pomoću kojih alata stručno povjerenstvo vrši provjeru istih, a što je navedeno u članku 14. Ovim Prijedlogom pravilnika je po mom mišljenju previše naglaska stavljeno na projektne aktivnosti kao i na kategoriju unaprjeđenja rada škole. Ista je stavljena kao obvezna. S tim se ne slažem. Bodovi , za mentora najmanje 30, iz 4 kategorije, uz ovu obveznu, su previsoki.Također se ne slažem sa prijedlogom iz članka 21. za mentora da mora za vrijeme trajanja sudjelovati u najmanje jednom projektu godišnje. Predlažem da se izbriše " dužan je", a zamijeni možda izrazom "poželjno je". Nismo svi učitelji u osnovnim i srednjim školama jednako u mogućnosti ostvarivati projekte. Pravilnikom ne vidim puno mogućnosti za ostvarivanje bodova u neposrednom stručno-pedagoškom radu, a previše se, držim, insistira na raznim online sadržajima i upravo na projektima. Osobno to ne podržavam. Za mene je zbog svega navedenog ovakav prijedlog demotivirajući za učitelje i nastavnike. Problem vidim i u dužnostima koje mentor treba obavljati za vrijeme trajanja zvanja. Članak 21. Previsoko postavljena ljestvica od najmanje 6 sati godišnje educiranja kolega. To je realno neostvarivo. Pitam se sljedeće: Ja sam osobno već desetak godina mentor i radim u kolektivu gdje ima lijepi broj kolega već istog stečenog zvanja mentora a i savjetnika. Koliko bismo se sati morali svi međusobno educirati kako bismo ispunili zahtjevne brojke i koliko bi to trajalo? Mislim da se na ovome svakako treba poraditi. I je li potreban uvid povjerenstva na 2 nastavna sata za obnovu već jednom stečenog zvanja? Možda je prihvatljivo nakon 5 godina, a za dalje smatram svakako nepotrebnim. U ovom Prijedlogu Pravilnika vidim puno poteškoća i potrebu za detaljnom prilagodbom našim uvjetima i mogućnostima. Srdačan pozdrav. Dajana Antunović. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
267 Dajana Vidaković PRAVILNIK , Članak 5. U rečenici "najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" zamijeniti riječ "mirovinskog" s "radnog". Naime, veliki broj učitelja i nastavnika predmetne nastave zaposlen je na nepuno radno vrijeme, osobito u početku svog staža, što, uz manju plaću, znači i da mirovinski staž skupljaju puno sporije od onih koji su zaposleni na puno radno vrijeme. Postavljanjem ovakvog uvjeta ih se dodatno kažnjava, jer osim niže plaće i manjeg mirovinskog staža, moraju raditi duže da bi stekli pravo napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
268 Dalibor Joler PRAVILNIK , Članak 5. Mislim da napredovanje nije dobro uvjetovati time da je "obvezna kategorija 'Unaprjeđivanje rada škole'" jer to otvara prostor manipulacijama. Naime, sve aktivnosti navedene u poglavlju "Unaprjeđenje rada škole" da bi se obavljale trebaju "blagoslov" ravnatelja: od imenovanja u određeno povjerenstvo do odobrenje određenoga događanja u školi. Ne dobije li nastavnik takvo odobrenje odnosno ne bude li imenovan u povjerenstvo jer ravnatelju nije po volji, on zapravo neće moći napredovati jer će biti ucijenjen ovim člankom. Mislim da ne bi trebalo uvjetovati da ova kategorija mora biti obvezna. Zar nije dovoljno da profesor prikupi prilično zahtjevnih 30 bodova? Ili u kategoriju unaprjeđenja rada škole stavite aktivnost koja je neovisna o ravnateljevu odobrenju. Jedna od kvaliteta ovoga prijedloga novog pravilnika upravo se sastoji u tome što je napredovanje nastavnika maknuto iz ruku ravnatelja jer su neki to koristili i još uvijek koriste za osobne obračune. Međutim, članak 5. u zadnjem stavku dijelom napredovanje vraća "pod kontrolu" ravnatelja, što nije dobro. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
269 Dalibor Joler PRAVILNIK , Članak 8. Uz "Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnog obrazovnog programa i sl." trebalo bi dodati (po objavljenom prijevodu), a svakako bi trebalo dodati i "prijevod literature pogodne za uporabu u nastavi" kao što je bilo definirano dosadašnjim pravilnikom o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
270 Dalibor Joler PRAVILNIK , Članak 8. "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" boduje se s čak četiri boda, a uopće nije precizirano gdje se i na koji način to "dijeljenje primjera dobre prakse" može i treba dogoditi. Na kojoj razini? U kakvim uvjetima? Dijeljenje primjera dobre prakse u načelu se može "interno" dogoditi i u školi. S obzirom na visok broj bodova kojima se to vrednuje vjerojatno se ne misli na to. Predlažem da se to preciznije definira. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
271 Dalibor Joler PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija boduje se jednako (s jednim bodom) kao i mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima (na županijskoj razini). Mislim da mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija zahtijeva mnogo više angažmana i vremena negoli mentorstvo učenicima pa bi ga trebalo bodovati s dva umjesto s jednim bodom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
272 Dalibor Joler PRAVILNIK , Članak 8. U retku "Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja..." nejasno je što znači "obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati". Kako odrediti za koliko se sati mogu upotrijebiti određeni obrazovni sadržaji? Ako primjerice profesor stranog jezika objavi otvoreni obrazovni sadržaj s prikazom tvorbe nekog glagolskog vremena i uz to vježbe, je li to obrazovni sadržaj za jedan sat, dva sata? Tko će to i kako izmjeriti, e da bi se onda moglo adekvatno bodovati? Mislim da bi bilo transparentnije da se, makar i smanjim brojem bodova, boduje izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja po pojedinom objavljenom sadržaju koji, primjerice, ne može biti kraći od jedne kartice teksta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
273 Dalibor Joler PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da nije korektno što je u odnosu na dosadašnju verziju pravilnika o napredovanju izostavljen "prijevod knjige pogodne za uporabu u nastavi", nego je ostavljen samo prijevod udžbenika odnosno stručne literature i softvera. Zašto bi prijevod književnoga djela bio manje vrijedan doprinos obrazovanju u odnosu na prijevod stručne literature ili softvera. Prijevod knjige koja se pogodna za uporabu u nastavi jednako je važan doprinos obrazovanju kao i prijevod udžbenika pa smatram da je korektno da se boduje i ta vrsta prijevoda kao što se bodovala dosadašnjim pravilnikom. Stoga predlažem da "prijevod knjige pogodne za uporabu u nastavi" uključite u čl. 8. u rubriku "Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji" i da redak glasi "Prijevod udžbenika, literature pogodne za uporabu u nastavi, računalnog obrazovnog programa i sl." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
274 Damir Belavić PRAVILNIK , Članak 6. Predlažem maknuti odredbu o najmanje 10 godina staža. Jer čemu kažnjavati učitelje koji predano rade, usavršavaju se i imaju dovoljan broj bodova da čekaju još 2 ili 3 godine kako bi mogli napredovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
275 Damir Čović PRAVILNIK Poštovani, predlažem da zvanja mentora traju 5 godina, savjetnika 10, a izvrsnog savjetnika TRAJNO, učiteljima koji predaju više predmeta treba omogućiti zbrajanje bodova. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
276 Damir Poljak PRAVILNIK , Članak 8. DODATI: U kategoriji Organizacija natjecanja vrednovati mentorstvo učenicima na školskim natjecanjima s 0,5 boda po učeniku jer pripreme za školska natjecanja također iziskuju određeno vrijeme. DODATI: Sudjelovanje na e-Savjetovanjima s područja odgoja i obrazovanja te ostalih područja povezanih s radom u školi i matičnom strukom. 1 bod IZBRISATI po godini i DODATI po studentu: Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
277 Damir Poljak PRAVILNIK , Članak 5. Broj najmanje prikupljenih bodova je prevelik i demotivirajući za sva tri zvanja i trebalo bi ih smanjiti na neki dostižni broj jer osim nastave i svih mogućih obveza koje imamo u školi moramo se namučiti ako budemo htjeli napredovati i skupiti 30, 60 ili 80 bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
278 Damira Čupić PRAVILNIK , Članak 5. Prevelika je razlika u minimalnom broju bodova koji je potreban za napredovanje po trenutno važećem Pravilniku i ovom koji je u pripremi. Iako će se bodovati puno više kategorija smatram da je predloženi broj bodova za sve stupnjeve napredovanja prezahtjevan. Nastavnici koji su blizu terminu obnove neće biti u mogućnosti skupiti toliko bodova. Nastavnike koji se odluče napredovati ne treba ograničavati obaveznom kategorijom iz kojih se skupljaju bodovi jer nemaju svi mogućnosti biti u timu za kvalitetu, uređivati mrežnu strancu škole i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
279 Dana Svaguša PRAVILNIK , Članak 31. Slažem se s kolegama koji smatraju da se Pravilnikom minimalno vrednuje odgojno-obrazovni rad nastavnika u učionici što je nastavnikov glavni zadatak. Prikupljanje bodova udaljava nastavnika od njegovog primarnog zadatka-rad s učenicima. Napredovanje nastavnika u mentora ili savjetnika uz tročlanu komisiju nije u redu. Možda bi komisija ipak trebala biti peteročlana uz nazočnost barem jednog djelatnika iz MZOŠ uz prethodnu provjeru ispravnosti njegove diplome ;) Kao i velika većina pravilnika koji se donose, tako i ovaj, nipošto ne pogađaju u srž niti istinski od nastavnika koji prelazi u zvanje mentora ili savjetnika čini stručnijeg nastavnika, nego samo nameću dodatne obaveze koje baš s kvalitetom nastave nemaju puno dodirnih točaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
280 Danica Barišić PRAVILNIK , Članak 14. U potpunosti se slažem s mišljenjem kolegice Kristine Lukačić koja kaže kako postoji velika razlika u postupcima savjetnika. To često potvrđuju i školski pedagozi koji iz svoga iskustva kažu da sa svakim savjetnikom za pojedini predmet imaju drugačije iskustvo. Ovdje valja napomenuti da uz navedenu dokumentaciju treba propisati i kakva mora piti pisana priprema za sat kada savjetnik dolazi na uvid u stručno-pedagoški rad. Naime, jedni savjetnici traže da priprema bude napisana kao što je pišu pripravnici (detaljna, na 6 - 8 stranica) dok drugi smatraju da učitelji koji napreduju u zvanju ne bi trebali/smjeli trošiti vrijeme na nepotrebnu papirologiju. Dakle, trebalo bi uskladiti rad savjetnika iz AZOO, a ne osnivati posebno Povjerenstvo za napredovanje (to je jednostavnije, brže, iziskuje znatno manje financijskih sredstava). Također smatram da je sasvim dovoljno pregledati pristiglu dokumentaciju kandidata koja potvrđuje broj sakupljenih bodova iza čega stoje pedagog i ravnatelj škole. Broj potrebnih bodova za napredovanje znatno je viši, što pohvaljujem i smatram da kandidat koji sakupi taj broj bodova time dokazuje svoj rad i zaslužuje biti promoviran u zvanje mentora ili savjetnika. U prilog ove teze ide i činjenica da gotovo sav dodatni rad i uspjeh koji se boduje proizlazi iz kvalitetnog i predanog rada s učenicima i rada koji učitelji obavljaju iz entuzijazma u svoje slobodno vrijeme. Za takav rad učitelja promoviranje u zvanju trebala bi biti nagrada i čast, a ne dodatni stres i demotivacija za rad. Na žalost, postoji još uvijek znatan broj učitelja koji „samo odrade“ svoju satnicu i dočekaju mirovinu, a da nitko ne provjerava njihov (ne)rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
281 Danica Barišić PRAVILNIK , Članak 8. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada Članak 8. PREDAVANJA I/ILI RADIONICE Smatram da bi trebalo pojasniti što se točno podrazumijeva u rečenici – „Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja“. ONLINE EDUKACIJE Ovim prijedlogom razrađeno je bodovanje sudjelovanja u online edukacijama, a ne spominje se vrednovanje tj. sudjelovanje u edukacijama koje organizira AZOO, MZO i sl. Smatram da je potrebno jasnije definirati što znači „Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini)“, ubraja li se ovdje i vođenje izvannastavnih aktivnosti? STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI Predlažem da se boduje i pisanje članka kao prikaz pedagoškog rada, primjera dobre prakse i sl. ako je rad objavljen u tiskanom obliku ili online u stručnom časopisu ili portalu, bez obzira što nije klasificiran kao stručni članak. UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE „Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju)“, „Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događanju)“ – smatram da nedostaje pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja na lokalnoj razini tj. na nivou grada, npr. sudjelovanje u različitim javnim kulturno-umjetničkim programima u kojima redovito sudjeluju učitelji sa svojim učenicima (takva događanja su uglavnom izvan radnog vremena učitelja i učitelji za taj rad nemaju nikakvu naknadu). Također smatram da bi se trebala bodovati tj. vrednovati suradnja sa lokalnom zajednicom (gradska knjižnica, glazbena škola…) za suradnju i organizaciju radionica ili sličnih odgojno-obrazovnih sadržaja. Također predlažem da se vrednuje tj. boduje organizacija terenske ili izvanučionične nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
282 Daniel Pevec PRAVILNIK Poštovani, svakako podržavam promjene u pravilniku o napredovanju. Međutim, ne mogu shvatiti zašto nanovo ostavljamo neke stvari nedorečenima? Recimo, ja predajem povijest u strukovnoj školi u Zaboku. Da mi učenik dođe na državno natjecanje, moram se uistinu svojski potruditi. I ja i moj učenik. Smatram da kolege iz gimnazija i ja nismo onda u jednakom položaju ,jer gimnazijski program je širi, dok je strukovni puno uži. Nejasno mi je kako i u konačnici zašto vođenje udruge na lokalnoj razini meni treba da napredujem u obrazovnom sustavu(!?)? Traži se održavanje i educiranje kolega tijekom cijele godine, da li je to uistinu ostvarivo uz sve obaveze koje imamo (županijska, državna stručna vijeća)., kao i financijsku nedostatnost pri održavanju i pohađanju istih? Objavljivanje stručnih radova. Gdje se to moglo dosad objaviti? Da li postoji specijalizirani časopis/online edicija gdje bi svaki nastavnik povijesti mogao objaviti nešto stručno? Zašto vremensko ograničenje napredovanja? Netko se potrudi i skupi bodove u tri godine, al mora čekati minimalno 5 (!?) Na kraju ,premalo zastupljeni izravni rad s učenicima. Dojma sam da se sve okolo naokolo boduje, ali zapravo najvažniji dio ne. Eto, toliko od mene. Srdačan pozdrav svim kolegama, Daniel Pevec, SŠ Zabok, nastavnik povijesti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
283 Danijela Baćilo PRAVILNIK Poštovani autori novog Pravilnika, poštovane sudionice, poštovani sudionici u raspravi, novi je Pravilnik razradio načela i načine vrjednovanja, uveo vrjednovanje mnogih važnih poslova i nove mogućnosti u imenovanjima, posebno: sudjelovanje u radnim skupinama: za evaluaciju nacionalnih ispita ili državnu maturu, rad na projektima, međunarodna suradnja, skraćeno vrijeme 120 dana prije isteka vremena na koje je djelatnik izabran u zvanje, mogućnost trajnog zadržavanja zvanja pod određenim uvjetima, mogućnost produljenja roka pod određenim uvjetima uz druge dobre novosti. Ipak, u njemu su uočljivi nedostatci: prenaglašena uporaba nekih metoda ( termin "online" korišten je deset puta), udaljenost od svakodnevnih, stvarnih mogućnosti, prakse, problematika rada udaljenih i manje razvijenih krajeva i opremljenih škola čime se iste stavlja u neravnopravan položaj. Bilo bi nužno produljiti vrijeme za dopune i prijedloge te omogućiti izjašnjavanje struke i udruga povezanih sa strukom u okružju u kojem nam je važna empatija, komunikativnost, timski rad, a Pravilnik ne bi postao alat za rezanje troškova. On bi trebao postati dokument kojim će se trajnije odgovoriti na sve težu ulogu učitelja. U suvremenom okružju ima izazov primjene novih tehnologija, samorazvojem treba pratiti i osuvremeniti nastavu, dok istovremeno teče virtualni proces otuđenja, porast siromaštva, ovisnosti, nasilja, kojima su djeca izložena, a što ih sve udaljuje od nastave i izvannastavnih aktivnosti kao dobrog odgojnog i preventivnog programa provođenja slobodnog vremena, stoga je naglasak koji Pravilnik daje samorazvoju učitelja i izvannastavnim aktivnostima prilično prikladan. U svezi s člancima i stavkama koje treba dopuniti, doraditi ili promijeniti, navodim sljedeće zamjedbe: u svezi s 8. člankom: -mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) 1 bod: Obvezno treba nagraditi i pojedince u skupini, ujednačiti vrjednovanje rezultata natjecanja po županijama, izjednačiti smotru Lidrano s ostalim područjima, kao smotra nema plasman, ali svjesni smo potrebe za pismenim i rječitim građanima, vještim piscima/autorima znanstvenih radova, projekata, kao i dobrim govornicima u vremenu kada smo ostali bez blaga retoričke škole dr. Škarića.  Trebalo bi povoljnije vrjednovati sudjelovanje u različitim radnim skupinama za potrebe Ministarstva, NCVVO-a i Agencije: za državnu maturu, umjesto jednim, s dva boda, kao i mentorstvo studentu, mentorstvo pripravniku s 4 boda. U svezi s vođenjem stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) i zahtjevu za najmanje 3 održana sastanka stručnog vijeća te najmanje jedno održano predavanje ili radionicu godišnje, valja istaknuti kako se se na dva do tri sastanka ne uspije odraditi toliki broj predavanja, treba razmisliti o obliku sastajanja koje može biti organizirano za manje, ciljne ili dogovorene skupine čime bi bilo moguće ostvariti zadani broj sati. Također je potrebna veća materijalna potpora ovim sastancima jer su mnogi voditelji do sada snosili dio troškova. Evaluacija je poželjna, ali ako je prisilna i nužna, upućuje na nepovjerenje u svoje djelatnike. Trebalo bi je drukčije osmisliti, a mogućnosti su brojne.  U kontekstu obveznih različitih kategorija za napredovanje, valja propitati mjerilo trajanja; zašto bi obvezno bilo sudjelovanje u "online" edukaciji na svim razinama, potičući one s duljim trajanjem, npr. na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije), sagledajmo to i zdravstveno. U vremenu u kojem se nagrađuje učinkovitost, kakvoću ne bi bilo dobro mjeriti minutažom pa je dodatno bodovati.  Definirati stručno društvo, stručnu udrugu i druge općenite izraze, navesti i primjere prema postojećoj praksi.  Definirati i opisati kako se boduje uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji): sadržajno: za vijesti, fotografije, članke, ankete, suradništvom s knjižničarom ili profesorom računalstva tijekom godine.  Dopuniti: pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) gradskom razinom i bodovati je s najmanje dva boda, a tako i rad povjerenstava. U svezi s 13. člankom:  veliki broj članova Povjerenstava iskazuje sumnju u rad dosadašnjih, kao i kakvoću djelatnika koji su napredovali. Važno je da članovi Povjerenstva za napredovanje budu neovisni, trebaju biti također i dovoljno plaćeni i bodovani kako bi bili motivirani na poticanje napredovanja, a ne da to odrađuju formalno, nevoljko, prisilno, možebitno i restriktivno, na štetu djelatnika. Treba skrbiti o tom da Pravilnik svojim zahtjevima ne razvije strah kod ljudi i odustajanje od napredovanja, iako ga svojim radom zaslužuju i prepoznati su kao vrijedni u svojim sredinama, što nije bio rijedak slučaj ni s prethodnim jer su nastavnici samokritični. U svezi sa 17. člankom:  u članku 17. izrijekom se spominje opravdana duža odsutnost na koju se može produljiti rok izbora u zvanje pod određenim uvjetima, valjalo bi ih navesti kako bi se izbjegli mogući nesporazumi. U svezi s 18. člankom:  prema članku 18., stavku (2) , predlaže se da odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno, a bilo bi dovoljno 30 godina od ukupno 40 (nakon 75 %) jer se kontinuitet rada djelatnika nužno ne prekida starenjem; ako je i smanjio količinu nekih aktivnosti, ne znači da ih je ukinuo. U svezi s 22. člankom:  djelatniku treba omogućiti izbor metoda i oblika dijeljenja dobre prakse, ne namećući mu apsolutno vrijeme jer je najvažnija učinkovitost. Također, sastanci se županijskih stručnih vijeća ne sazivaju toliko često da na njima bude dovoljno vremena za te sate. Edukaciju i primjere dobre prakse moguće je napraviti na mrežnim stranicama koje bi Ministarstvo trebalo financijski poduprijeti, a to ne moraju biti isključivo CARNET stranice, pluralizam je dobrodošao: moguće je na nekim mrežnim stranicama strukovnih udruga, voditelja, izvrstan je primjer stranice s dijeljenjem sadržaja: http://www.rivaon.com. U svezi s 25. člankom:  dvojbena je odredba o 500 djelatnika, a i načela su vrjednovanja preopćenita, osobito unaprjeđenje rada škole. Treba ih pomnije razraditi, vodeći računa o neravnomjernim uvjetima u kojima sudjeluju učitelji i učenici u mnogim neopremljenim školama, što je važno znati jer ulazimo u obrazovanje digitalnim tehnologijama, a ponegdje nema ni signala ni računala u učionici. Pitanje je kako u istu usporedbu staviti nastavnika koji radi u trogodišnjoj strukovnoj školi s nastavnikom koji radi u četverogodišnjoj strukovnoj ili s onim u gimnazijskom programu: možeš raditi samo ono što učenici mogu iznijeti. Postići da učenik vozač lijepo nastupi na županijskom ili da instalater riješi 60 % školskog natjecanja u jeziku rađenom po gimnazijskom programu pokazatelj je da se radi s darovitom djecom koja su možda u trogodišnjim zanimanjima, ali mogu položiti četvrtu godinu i upisati željeni fakultet, a takav rad nije dovoljno nagrađen opisnicima Pravilnika: 1 bod za vođenje umjesto bar 2 po godini. Treba promisliti o uporabi riječi sekcija i uvesti: izvannastavne aktivnosti. Dodatno: uspješnost je u ishodima: treba izrijekom navesti hoće li Povjerenstvo koristiti neka od ovih mjerila/vrsta vanjskih vrjednovanja: uspjeh na državnoj maturi, nacionalni ispiti, PISA provjere, procjena, vrjednovanje rada nastavnika sagledana gledištem roditelja i učenika? Sve zajedno? Ne propiše li se i ne opiše li se izrijekom, mogući su nesporazumi i žalbe. Ako su mjerilo ocjene, moguće je očekivati odustajanje jednog dijela djelatnika ili poplavu odličnih. Pravilnik također treba pratiti Kurikulum gdje ovo također nije iscpno razrađeno. Valja se voditi primjerom dobre prakse: onako iscrpno, ali i precizno kako su napisani odobreni projekti, tako treba nastojati uraditi i Pravilnik. Na kraju, ali ne i manje važno, pravednijim i prikladnijim bodovanjem Pravilnik može ukloniti nezadovoljstvo uzrokovano odvajanjem manje novca za zvanja, što se nagrađivanjem kao odvojenom kategorijom ne ublažava. Svakako, hvala na trudu svima koji su svojim prethodnim prijedlozima i znanjem napravili mnoge pomake i onima koji ga sada dopunjuju. Ipak se nadam da novi Pravilnik neće voditi dehumanizaciji djelatnika koji, da bi bili uspješni, trebaju imati vremena i za svoj privatni i obiteljski život. Srdačan pozdrav i uspješan rad na doradi ovog dokumenta te sretnu i uspješnu 2019. svim uključenima želi Danijela Baćilo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
284 Danijela Božičević PRAVILNIK , Članak 31. Prijedlog Pravilnika potrebno je, nakon komentara cijenjenih kolega, dobro analizirati, mjerljivost zahtjeva taksativno navesti i najvažnije od svega, na prvo mjesto staviti "živi organizam" : nastavni proces i ono što kao odgojno-obrazovni radnici ostavljamo u zalog našim učenicima. Svako dobro! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
285 Danijela Božičević PRAVILNIK , Članak 8. Jasno postaviti strukturu kriterija u napredovanju imajući u vidu specifičnosti umjetničkih škola ( oblici stručnog rada su i samostalni nastupi na koncertima/ predstavama, korepeticije solistima, sastavima, komornim ansamblima, zborovima, koreografija, a obuhvaćaju sve aktivnosti koje imaju premisu samostalnog ili skupnog glazbenog/plesnog izričaja iskazanog na javnim nastupima). Online edukacije vrednovati kao kontinuirani profesionalni razvoj. Kriterije napredovanja jasno naznačiti mjerljivim pokazateljima pojedinih kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
286 Danijela Božičević PRAVILNIK , Članak 2. Profesionalni razvoj u umjetničkim školama ima svoje specifičnosti pa predlažem pored navedenih, navesti i koncerte, javne nastupe, majstorske tečajeve. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija je preporuka temeljena na "zakonima" struke svih odgojno-obrazovnih djelatnika a ne samo onih koji žele napredovati u zvanjima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
287 Danijela Božičević PRAVILNIK Potrebno je jasno naznačiti umjetničke i strukovne škole. Odvojiti napredovanje od nagrađivanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
288 Danijela Klajn PRAVILNIK , Članak 8. Svaka škola je vrlo važna institucija u svojoj zajednici. Bliža zajednica ( općina ) često traži suradnju učitelja i učenika škole prilikom obilježavanja manifestacija u mjestu što zbog tradicije, što zbog promocije, a ponekad i na sam poticaj učitelja. Ima učitelja koji vikende provodi s učenicima sudjelujući na raznim manifestacijama, osim toga za manifestaciju je potrebno uložiti puno vremena i izvanškolskih aktivnosti s učenicima pripremajući ih ( nastupi, radionice, izložbe, razna kulturna događanja, … ). Možda bi trebalo takvo sudjelovanje i aktivnosti učitelja uvrstiti u kategoriju mentorstvo učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
289 Danijela Perenc-Jaušovec PRAVILNIK Poštovni, podržavam ideju da su potrebne promjene u pravilniku o napredovanju. Smtram nepotrebnim navođenje kategorja iz kojih treba prikupiti bodove - radimo u različitim školama, uvjetima i možda nemamo mogućnost prikupiti bodove u svim kategorijama u navedenom razdoblju. Pohvaljujem bodovanje za učenike koji sudjeluju na županijskom i državnim natjecanjima jer se time konačno vrednuje rad na dodatnoj nastavi. Dosada je više vrijedilo biti član županijskog povjerenstva nego biti mentor učeniku koji je osvojio četvrto mjesto na državnom natjecanju. A vjerujem da se slažete sa mnom da ovo drugo iziskuje mnogo više uloženog truda i vremena. Neke kategorije koje se sada boduju nisu dovoljno precizirane: npr. uređenje školske mrežne stranice - mislili li se to na učitelja informatike koji vodi i uređuje službenu stranicu škole ili na svakog učitelja koji na svom dijelu stranice uređuje za svoj predmet? Zatim - sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na školskoj razini - može li to biti istraživanje koje osmišljam ja za moj predmet? Treba li netko nadgledati i odobriti istraživanje? Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja? Gdje oni trebaju biti objavljeni? Tko će procjeniti njihovu kvalitetu? Mislim da neke kriterije prikupljanja bodova treba još doraditi i detaljnije objasniti. Podržavam ideju kolega da napredovanje u višu kategoriju ne bi trebalo biti ograničeno vremenskim razdobljem od 5 godina, već će se učitelj javiti kad prikupi bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
290 Danijela Radić PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. (1) Smatram da bi već nakon drugog reizbora savjetnik i viši savjetnik zvanje trebali steći trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
291 Danijela Radić PRAVILNIK , Članak 8. Ovakav način vrednovanja tj.bodovanja ne daje prioritet radu s djecom već „služenju“ Ministarstvu : - znatno su se povećale obveze dosadašnjih mentora i savjetnika, a naknada je ostala ista. Postupak napredovanja dodatno se zakomplicirao uvođenjem tročlanog / peteročlanog povjerenstva čiji članovi moraju biti najmanje savjetnici. To je savjetnicima dodatan posao za koji neće biti više plaćeni. Teško će se provesti organizacija uvida u sate pogotovo ako se radi o uvidu u dva ili više predmeta. - u Pravilnik bi trebalo uvrstiti koeficijente povećanja bruto plaće izabranih u zvanje - potrebno je povećati broj bodova za sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanje,smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) – broj bodova ne može biti jednak radu u povjerenstvu na županijskoj razini - povećati broj bodova za mentorstvo studentima - prevelika obveza održavanja 6,8 ili 10 sati godišnje za educiranje kolega - nije određeno može li to educiranje biti unutar škole ili mora biti u županiji - zašto samo odgojno-obrazovni radnici koji provode eksperimentalni program mogu biti nagrađeni (sljedeće šk.god.sve škole se uključuju u Školu za život) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
292 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 31. Slažem se sa svima koji su istakli da bi primaran kriterij za napredovanje trebao biti rad s učenicima i svi rezultati koji proizlaze iz njega. Gomilanje drugih kriterija i obveza ima za cilj, po mojem mišljenju, smanjenje broja napredovanja i uštedu u državnom proračunu. Mnogi kolege već sada najavljuju da će odustati od daljega napredovanja (pa čak i obnove) jer im je najvažnija njihova struka (nastava) i učenici te ne žele jurcanjem za bodovima zanemariti ono zbog čega ovdje jesmo: podučavanje djece. Pa će tako (opet) mnogi izvrsni učitelji ostati neprimijećeni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
293 Darija Sever PRAVILNIK , Članka 27. Što je s učiteljima koji bi htjeli sudjelovati u eksperimentalnim programima, ali većina učiteljskog/nastavničkog vijeća nije za to ili je ravnateljeva politička opcija drukčija od trenutnoga ministra u sustavu obrazovanja pa lobirajući uspije ishoditi odbijanje sudjelovanja? Treba omogućiti zainteresiranima da se uključe na koji drugi način. Tko sada provjerava i mjeri koliko i kako se provodi eksperiment? Izjave za javnost nisu mjerilo objektivnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
294 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 23. Ove istaknute obveze pretpostavljaju manji broj sati redovne nastave kako bi se stiglo ispuniti sve uvjete: educirati kolege, osmišljavati i objavljivati sadržaje (gdje i kako - treba precizirati!), sudjelovati u savjetovanjima, osmišljavati i /ili sudjelovati u projektima, stručno se usavršavati... Naglasak za napredovanje u zvanju trebao bi biti rad s učenicima, a ne jurcanje za bodovima (kako je za sada u ovom Prijedlogu). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
295 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 18. Učitelj/nastavnik/stručni suradnik trebao bi imati pravo zadržati stečeno zvanje s 25 godina staža (mentor/savjetnik) i 30 godina (izvrstan savjetnik). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
296 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 19. Zahtjev za nazadovanje je oksimoronski i nema smisla. Stečena zvanja trebala bi se zadržati ako su postignuti bodovni kriteriji jer se time dokazala stručnost. Rok od 120 dana je odgovarajući. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
297 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 13. Cijeli postupak administrativno se komplicira i odugovlači. Zaključak: - zapošljavanje novih osoba u Ministarstvu za obradu administracije vezane uz napredovanja ili - čuvanje radnih mjesta administrativnim djelatnicima u Ministarstvu koje se drukčije ne može zbrinuti. Status članova Povjerenstva: honorarni ili volonterski? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
298 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 9. Broj članova Povjerenstva je prevelik. Dovoljno bi bilo 5 članova od kojih je jedan predsjednik. Treba točno navesti koji su članovi Povjerenstva jer u ovom prijedlogu nije transparentno. Spominje se član (jednina) iz redova učitelja (i dr.), a što je s ostalima? Jesu li svi iz redova učitelja? U pravilniku kao zakonskom aktu ne smije se ostaviti prostor za "podrazumjeva se"! Što je sa savjetnicima iz AZOO i njihovom ulogom u prosudbi napredovanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
299 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 8. U prijedlogu novoga Pravilnika pohvaljujem nove stavke koje se boduju, ali za mnoge treba pojašnjenje: - kako se uključiti u vođenje online edukacije (javni natječaj ili nepotizam) - koji se projekti boduju - što je s mentoriranjem učenika koji sudjeluju na različitim domaćim i međunarodnim natječajima: literarni, dramski, filmski i dr. umjetnički, a koji nisu u organizaciji MZO ili AZOO (ili Ministarstva kulture), nego ih organiziraju kulturna društva i sl. udruge diljem Hrvatske, a međunarodne natječaje učitelji pronalaze sami, Broj bodova: Unatoč novim kriterijima broj bodova je prevelik. Predlažem: - mentor 20 - savjetnik 45 - izvrsni savjetnik 60 Nemaju sve škole i svi učitelji/nastavnici/stručni suradnici iste uvjete i mogućnosti u sudjelovanjima u raznim tijelima, za odlazak na stručna usavršavanja, za sudjelovanje u smotrama i natjecanjima. VAŽNO: Pravilnikom regulirati (narediti) da ravnatelj mora dozvoliti odlazak/sudjelovanje zainteresiranim učiteljima (stručno usavršavanje na svim razinama, natjecanja, smotre i dr.). Sada je to prepušteno ravnateljskoj samovolji pa ima onih koji dozvoljavaju svojim djelatnicima nesmetano usavršavanje i sudjelvanje, ali je puno više onih koji postavljaju razna ograničenja, uvjete pa i zabrane. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
300 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 2. Sustav za praćenje profesionalnoga razvoja za sada nije razvijen i učitelji/nastavnici sami "skupljaju papire". Ukoliko se nepregledni i tromi EMA sustav ne unaprijedi, automatsko praćenje neće biti moguće. Tkđ., sustav traženja i prijava na stručne skupove mora biti jednostavan i transparentan (poput ettaedu) da bi zainteresiranima na jednostavan način omogućio potragu za usavršavanjima koja ih zanimaju, a nisu nužno vezana samo za određene predmete (kao što je do sada na ettaedu) čime se omogućuje zainteresiranima razvoj kompetencija u najširem smislu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
301 Darija Sever PRAVILNIK , Članak 2. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje i nastavnike u osnovnim i srednjim školama ima status PREPORUKE. Preporuka kao takva može imati orijentacijsku ulogu, ali ne može biti kriterij unutar vrednovanja. Okvir može postati valjani dokument vrednovanja učiteljske profesije tek kad s razine preporuke postane zakonski akt (pravilnik). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
302 Darija Vlajnić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se u novome Pravilniku izdvoje umjetničke (glazbene i plesne) škole od osnovnih škola na način da se vrednovanje rada nastavnika regulira posebnim člankom. U Članku 8. predlažem uvođenje nove kategorije: Vrednovanje umjetničkog rada u glazbenim i plesnim školama za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti te da se dodaju bodovi ne samo za osvojene nagrade učenika i mentora ( samostalni nastup učenika) na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima nego i za korepetitora koji prati solista ili komorni sastav . S obzirom na drugačiji rad u glazbenim školama i na mnogobrojne nastupe, koncerte i natjecanja korepetitor je vrlo važan i odgovoran posao koji također zahtjeva puno rada i vježbanja,te zajedničkim probama i uvježbavanjima pomaže solisti ili komornom sastavu bolju i kvalitetniju izvedbu nekog djela. Potrebno je uključiti i bodovati i rad za opće dobro što znači sudjelovanje u volontiranju ili organiziranje volontiranja, te sudjelovanje i organiziranje humanitarne akcije i to barem s jednim bodom po godini i događanju tj. aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnih vještina učenika i povezivanje s lokalnom zajednicom. Velik naglasak je stavljen na izvannastavni rad koji je nesumnjivo važan. No ipak, pri tome ne smijemo zaboraviti sam rad u razredu i sa djecom za koji je neophodna kvalitetna priprema. Pretjerano sakupljanje bodova izvan same nastave vrlo lako može dovesti do smanjene kvalitete te iste nastave, a edukacija nastavnika prije svega mora biti u korist učenika. - Vođenje stručne udruge, društva. kluba, sekcije - na koje se stručne udruge, društva, klubove ili sekcije ovo odnosi? Specificirati „udruge“ kako ne bi bilo neusklađenih tumačenja različitih Povjerenstava. Specificirati „stručnog društva, kluba ili sekcije“ kako ne bi bilo različitih tumačenja Povjerenstava. Što se tiče povećanja povećanjem broja bodova - mislim da je predloženi broj ipak malo prevelik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
303 Darija Vlajnić PRAVILNIK Predlažem da se u novome Pravilniku razdvoje glazbene i plesne škole od osnovnih škola na način da se vrednovanje rada nastavnika/ mentora / korepetitora u glazbenim školama regulira posebnim člankom jer rad sa djecom u glazbenim i plesnim školama drugačiji je od "redovnih" škola.Velika je razlika raditi u osnovnoj i u glazbenoj školi, jer u glazbenim školama nastava je individualna (glavni predmet) za razliku od nastave u osnovnim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
304 Darinka Ivković-Ciganović PRAVILNIK Čl 28. Što je s odgojno-obrazovnim radnicima iz stavka 1 i 2 koji imaju više od 35 godina radnog iskustva u odgojno -obrazovnom radu? Budući da ne piše ništa o njima koji su stekli zvanje mentora ili savjetnika po starom Pravilniku, to znači da bi oni trebali obnavljati napredovanje i nakon 35 godina rada, dok stečeno po novom Pravilniku ostaje trajno. Smatram da učitelji i profesori koji imaju toliko radnog staža trenutno da ne bi trebali obnavljati stečeno zvanje i dovoljno stari da ne mogu ispunjavati uz nastavu (koja je sve složenija i zahtjevnija) još toliko obaveza izvan nastavnog rada koje su potrebne za ispunjavanje uvjeta za napredovanje i za zadržavanje istih. Nitko se nije sjetio nas koji sa toliko godina radimo u dvije ili više škola i na primjer predajemo kemiju ili neki drugi predmet popraćen eksperimentom, koliko nam je vremena potrebno za kvalitetnu pripremu i za brigu o nabavljanju kemikalija, pribora i posuđa. Koliko god radili sa entuzijazmom, ne možemo stizati sve jer smo sporiji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
305 Darka Sudarević PRAVILNIK Smatram da pravilnik treba dosta doraditi. Iako je početno prikupljanje mišljenja baze bilo odlično, ostaje dojam da se nije dovoljno promišljalo čemu služi pravilnik. Ako treba promicati izvrsnost i kvalitetu trebalo je osmisliti potpuno novi način napredovanja kroz zvanja koji nema veze s vremenskim ograničenjima nego samo o prikupljenim bodovima. Za ravnatelje i stručne suradnike treba jasno definirati procjenu stručnog povjerenstva, nužno treba definirati koje materijalne koristi donosi napredovanje u zvanje (povećanje osnovice plaće). U osnovi se pravilnik previše oslanja na onaj stari iako je pokušao promijeniti bodovanje i postupak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
306 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 18. Ako želimo pravilnikom poticati izvrsnost svi članci koji u sebi sadrže neke vremenske uvjete (ili broj biranja u isto zvanje) treba preoblikovati. Napredovanje treba ovisiti samo o ukupnim bodovima koje je djelatnik prikupio tijekom vremena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
307 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 17. Vremenski rokovi su demotivirajući. Nastavnik bi trebao moći napredovati kad ima bodove za to. Također smatram da bi napredovanje u zvanje trebalo biti trajno uz neku obvezu trajnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
308 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 16. Mislim da je postupak odobravanja od jednog povjerenstva do drugog nepotrebno birokratiziranje. Ako je stručno povjerenstvo izabrano ono bi trebalo donijeti i konačnu odluku. Nije jasno uvođenje više razina - ako samo potvrđuju odluku stručnog povjerenstva onda je to nepotrebni formalizam, ako imaju mogućnost ne potvrditi odluku nije jasno na temelju čega će to napraviti. Nije dobro promišljen članak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
309 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je kako će povjerenstvo pratiti rad ravnatelja ili stručnog suradnika koji nemaju sate u neposrednom radu s učenicima. Nejasno je utvđivanje usvojenosti ishoda učenja. Očito je da članak treba potpuno preoblikovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
310 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 12. Nužno je definirati rokove u kojima svi dijelovi postupka trebaju biti odrađeni. Ovako, samo podnositelji zahtjeva imaju točno utvrđene rokove, a rješavanje može potrajati bez ograničenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
311 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da se vremenski uvjeti za napredovanje (npr. pet godina mirovinskog staža) trebaju izbaciti. Pravilnik treba omogućiti nastavnicima koji iznimno kvalitetno rade brzo napredovanje u zvanju. To je jedan od načina kako motivirati mlade kolege i kako podići kvalitetu sustava. Bodovi se ionako ne mogu prikupiti preko noći već zahtijevaju dugotrajan i kontinuiran rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
312 Darko Eršetić PRAVILNIK Poštovani, koristim priliku progovoriti o tri stvari vezano uz novi prijedlog Pravilnika. - Vidim da boduje sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini, a sudjelovanje na radionici i stručnom skupu državne razine se ne boduje. Mislim da bi to trebalo izjednačiti jer su online edukacije dobra stvar, ali u dosta primjera treba dati prednost neposrednim oblicima edukacije. - Mislim da bi u sustav bodovanja trebalo uvesti i sudjelovanje u javnim medijima, npr. lokalna ili državna televizija, u čije su emisije kolege pozvani sudjelovati u raspravama o obrazovanju, o predstavljanju svojih projekata, aktivnostima, promociji svoje struke i sl. - Uspoređujući postupak napredovanja u nekim drugim javnim i državnim službama, prema podacima iz Narodnih novina koje sam pronašao na internetu, proanalizirao sam dva dokumenta: „Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja“ ( NN 129/2011 ) i „Pravilnik o dodjeli činova i promicanju vojnih osoba u činove“ ( NN 55/2014 ) i usporedio sa našim prijedlogom „Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima“ Koliko sam uočio, bitna razlika našeg između našeg „prosvjetarskog“ pravilnika u odnosu na „policijski i vojni“ je što u našem postoji poglavlje: „Obnavljanje napredovanja u zvanje“, a u njihovim nisam pronašao poglavlje koje govori o sličnoj tematici. Dali to znači da oni dobivene više činove ili zvanja zadržavaju bez potrebe za obnavljanjem i potvrđivanjem istih? Ako je to tako, zašto mi prosvjetari imamo, a drugi nemaju obavezu obnavljanja svoga napredovanja? U tom slučaju mislim da bi i naše stečeno zvanje trebalo ostati trajno. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
313 Darko Miloknoja PRAVILNIK , Članak 28. U prijelaznom periodu mislim kako bi najispravnije bilo svima onima kojima traje mentorstvo i savjetništvo omogućiti napredovanje po starom Pravilniku jer oni su po njemu i izabrani. Tek nakon što ponovno po starom Pravilniku budu promovirani vrijedila bi pravila novog pravilnika. Na taj način započeli bi novi ciklus po novom Pravilniku i mogli bi ostvarivati ono što je zadano. Isto bi trebalo omogućiti i kolegama koje se po prvi puta prijavljuju za napredovanje, jer bi jako mali broj kolega ostvario kriterije jer se gleda period od 5 godina unazad s novim kriterijima za koje tada nisu ni znali. Znak dobre volje bi bio omogućiti savjetnicima napredovanje u izvrsne savjetnike po novom Pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
314 Darko Miloknoja PRAVILNIK , Članak 8. Svakako bi trebalo vrednovati izradu pomagala za provođenje nastave (tehnička kultura a i ostali predmeti), te hardversko i softversko održavanje informatičkih učionica (ili da se mi informatičari skroz maknemo od toga i natovarimo školi minimalno 10000 do 15 000 kuna godišnje za održavanje iste opreme). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
315 Darko Miloknoja PRAVILNIK , Članak 21. Svakako bi trebalo bolje definirati prijelazno razdoblje vezano uz članke 21. i 22. , tj. ostvarenje uvjeta iz ovih članka trebalo bi vrijediti (za sve one koji su već napredovali po starom pravilniku) od sljedeće školske godine, a ne npr. od polovice ako se ovaj Pravilnik donose tijekom ove školske godine. Svi oni koji su već napredovali ne mogu retrogradno ili u kraćem vremenskom intervalu ispuniti postavljene uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
316 Darko Miloknoja PRAVILNIK , Članak 13. Od tri člana stručnog povjerenstva dva bi definitivno trebala biti iz struke a ne obrnuto kako je predviđeno. Prevagu pri ocjenjivanju trebaju imati stručnjaci za predmet a ne samo članovi npr. dva savjetnika profesora hrvatskog jezika ocjenjuju predmetno područje koje uopće ne razumiju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
317 Darko Samardžić PRAVILNIK , Članak 5. Ukoliko se u uvjet za zvanje mentora ne ubraja i staž odrađen prije položenog stručnog ispita šalje se poruka da se taj rad ne vrednuje čime se učitelje dodatno demotivira. Prva godina rada je izuzetno važna, ali i osjetljiva jer učitelji prolaze brojne faze počevši s romantiziranjem posla učitelja kada čine sve da bi napravili razliku do faze preživljavanja i stresa. Ovo je godina kada učitelji najviše rade i uče i pripremaju se za stručni ispit. Upravo nakon prve godine rada učitelji sagledavaju svoj rad i nastoje, ako su primjereno motivirani, i dalje kvalitetno raditi svoj posao. Izbacite "nakon položenog stručnog ispita" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
318 Davor Relja PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog Pravilnika, posebice povećanje bodova potrebnih za napredovanje. Interesira me članak 22. vezan za sudjelovanje na projektima na školskoj, državnoj, međunarodnoj razini. Nije pojašnjeno o kakvim bi se projektima trebalo raditi. U školi sam koordinator u programu UNICEF-a "Škole za Afriku" pa me zanima je li se i to računa kao projekat? U istom članku nije dovoljno objašnjena kategorija vezana za objavu digitalnih obrazovnih sadržaja ili stručnih članaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
319 Davorka Bronzić PRAVILNIK Smatram da određeni broj sati stručnog usavršavanja nije valjan uvjet za napredovanje, jer sama mogućnost i dostupnost stručnog usavršavanja nije jednaka u svim djelovima Hrvatske. Posebno što troškovi odlaska na stručne skupove (državne,međužupanijske...) nisu jednaki npr iz Zagreba ili iz Dubrovnika. Što se tiče on line edukacija, osoba može provesti puno više sati na raznim edukacijama (npr. Oxford Teachers Club, British Council TeachEnglish, Teachers Academy,webinari izdavačkih kuća,izmjena iskustava s kolegama putem društvenih mreža, foruma i slično), a da za to ne dobije potvrdu i samim tim mu se neće računati kao stručno usavršavanje. Smatram da se redovitost stručnog usavršavanja ne može mjeriti u satima i to mi je jedna od većih manjkavosti ovog pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
320 Davorka Gavranić PRAVILNIK Oni koji su pisali prijedlog bodovanja spomenuli su županijsku i državnu, te međunarodnu razinu natjecanja, a zaboravili su da u strukovnim školama postoji međužupanijska razina natjecanja što nije isto što i županijska razina ili ako već predlagatelji smatraju da je to isto trebalo je napomenuti župnijska/međužupanijska. Općenito u pravilniku je premalo dotaknuta suradnja strukovnih nastavnika i dionika i nije bodovana suradnja strukovnih nastavnika s poduzetnicima kao da se to podrazumijeva pod obavezu, a mi nastavnici strukovnih predmeta svaku tu suradnju trebamo osobno dogovoriti, bilo da učenici odlaze na terensku nastavu kod poduzetnika ili sam poduzetnik dolazi kao gost predavač na nastavne satove. Konkretno to se odnosi na zanimanje ekonomist jer oni su jedno od rijetkih strukovnih zanimanja (ako ne i jedino) koje nema organiziranu stručnu praksu već imaju predmet koji se zove vježbenička tvrtka a nastavnik koji predaje taj predmet surađuje sa tvrtkom partner i organizira posjet tvrtci partner za što je potrebno utrošiti puno osobnog vremena i pripremiti sam posjet učenika tvrtci koja nije uvijek u mjestu u kojem je i škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
321 Davorka Gavranić PRAVILNIK , Članak 8. U strukovnim školama iz strukovnih predmet provode se i međužupanijske razine natjecanja a za njih nije predviđeno bodovanje već piše samo županijska i državna natjecanja. Predlažem da se uvedu u bodovanje i međužupanijska natjecanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
322 Dea Marić PRAVILNIK , Članak 13. KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Nije jasno zbog čega proceduralne deskripcije ove naravi čine dio Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
323 Dea Marić PRAVILNIK , Članak 8. KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Predloženi kriteriji vrednovanja ozbiljno podcjenjuju rad mentora sa studentima učiteljskih i nastavničkih studija. Mentorstvo podrazumijeva kontinuirano i aktivno praćenje i evaluaciju studentskog rada u pripremi i realizaciji nastavne prakse, kao i niz pratećih administrativnih i organizacijskih poslova. U tom je smislu neopravdano da ovakav tip rada bude vrednovan jednakim brojem bodova kao primjerice, sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i provedbu natjecanja i smotri kod koje je riječ isključivo o poslovima administrativne i organizacijske naravi. Preporučujemo da se mentorstvo studenata vrednuje sa većim brojem bodova, odnosno u skladu sa složenosti poslova koje uključuje. Nadalje, predloženi način normiranja mentorstva (po godini) ne može precizno vrednovati količinu obavljenog rada. (Nije jasnoni zbog čega se mentorstvo pripravniku normira po pripravniku, a mentorstvo studentima na drugi način.) Osim toga, opterećenje studenata i mentora po godini u okviru nastavno-pedagoške prakse značajno varira među različitim studijskim programima. Moguće je tako da mentorsko opterećenje unutar godine dana, odnosno godine studija varira s obzirom na broj studenata, broj nastavnih nastavnih sati koji su student dužni hospitirati i s obzirom na broj nastavnih sati koji su studenti dužni samostalno održati. Preporučujemo da se način normiranja mentorskog rada revidira kako bi bolje odražavao stvarni rad mentora sa studentima. Jednako tako, preporučujemo da se pri dodjeli bodova za mentorstvo studentima uzme u obzir činjenica da je nastavno-pedagoška praksa studentima jedan od prvih susreta sa nastavom. Obim poslova u pripremi studenata za rad u razredu tijekom nastavne prakse veći je nego rad u pripremi pripravnika. Ova se činjenica treba odraziti i u bodovima dodjeljenima za vršenje mentorstva. Za ilustraciju navodimo da su studenti nekih nastavničkih studija pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu dužni unutar godine dana u neposrednom radu s mentorom provesti 40 sati (od čega polovicu čine hospitacijski sati, a drugu polovicu sati koje održava student, a ne odnosi se na pripremni i evaluacijski dio mentorskog rada). Mentorstvo pripravnika također predviđa 40 sati neposrednog rada sa pripravnikom (od kojih 30 otpada na hospitacijske sate, a 10 na sate koje izvodi pripravnik). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
324 Dea Marić PRAVILNIK , Članak 4. KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Niije do kraja jasna intencija uvođenje kategorije "izvrsnog savjetnika". U svakom slučaju, termin “Izvrstan” nam se čini neprimjerenim jer implicira da “Savjetnik” i “Mentor” nisu izvrsni. Ukoliko je riječ o potrebi izdvajanja po senioritetu i iznimnim postignućima, predlažemo razmotriti termin “Viši savjetnik” po uzoru na klasifikaciju u drugim zanimanjima (viši suradnik, viši asistent, viši savjetnik). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
325 Dea Marić PRAVILNIK , Članak 1. KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Potrebno je jasnije definirati napredovanje psihologa i pedagoga kao stručnih suradnika. Njihov posao razlikuje se od nastavničkog, no i dalje imaju vrlo važnu ulogu u neposrednom odgoju i obrazovan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
326 Dea Marić PRAVILNIK KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU (Nastavnički studiji anglistike, informacijskih znanosti, kroatistike, povijesti, sociologije, talijanistike, češkog jezika i kulture, filozofije, francuskog jezika i kulture, germanistike, grčkog jezika i kulture, latinskog jezika i kulture, povijesti umjetnosti, ruskog jezika i kulture, španjolskog jezika i kulture, ukrajinskog jezika i kulture) Iz perspektive sveučilišnih nastavnika na nastavničkim studijima i osobito, iz perspektive profesora metodike struke, imamo potrebu očitovati se o segmentima Pravilnika koji uređuju napredovanje nastavnika s kojima neposredno surađujemo u obrazovanju naših studenata, budućih nastavnika. Kompetentni nastavnici i učitelji (dalje: nastavnici), stručni suradnici i ravnatelji te pravedni mehanizmi vrednovanja njihovog rada stupovi su kvalitetnog obrazovanja i jedan od ključnih faktora za uspješnost obrazovne reforme. Pozdravljamo stoga, revidiranje Pravilnika koji uređuje njihovo napredovanje. Držimo, međutim da je nužno revidirati mehanizme i kriterije njihovog napredovanja kako bi isti doprinosili stvaranju poticajnog odgojno-obrazovnog okruženja. Na stavu smo da upravo izvođenje nastavno-pedagoške prakse koje se provodi zajedničkim naporima visokoškolskih te osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova može biti dobar primjer sinergijskog djelovanja na unaprjeđenju obrazovanja. Zbog iznimne uloge koju izvođenje nastavno-pedagoške prakse ima za profesionalni razvoj budućih nastavnika, potrebno je osmisliti mehanizme koji će nagrađivati izniman rad nastavnika mentora, koji je i dosada bio materijalno i statusno podcijenjen. Iznimno nas brine tendencija smanjivanja nagrade za rad mentora koja je implicirana ovim Pravilnikom, te ćemo se na nju posebno osvrnuti u dijelu koji se odnosi na kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
327 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 25. Ponovno je nerazumljivo gdje se objavljuju digitalni obrazovni sadržaji koji će se vrednovati kao ispunjenje uvjeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
328 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 25. Posve je nejasno što znači imati "istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda..." i kako će se to procjenjivati. Sigurno je da se brojni učitelji u svojem radu trude biti kreativni i inovativni, no kako će moći to dokazati da bi bili kandidati za nagradu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
329 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 21. Propisani uvjeti u ovom članku dodatne su obveze kandidatu koji ih mora izvršiti uz potrebno prikupljanje bodova propisanih u članku 8. Nejasno je hoće li se kandidatu bodovati educiranje kolega s 1 bodom u vidu predavanja i radionica na školskoj razini kako je propisano člankom 8. ili će se bodovi moći zbrajati nakon propisanih 6 sati? Pitanje je kako će kandidati realizirati 6 sati godišnje educirajući kolege uzme li se u obzir da u nekoj školi, primjerice, ima najmanje 5 djelatnika koji su u zvanju mentora ili savjetnika? Kako će svi stići ispuniti svoje obveze uz sve druge obveze vezane za nastavu, izvannastavne aktivnosti, razredništvo, možebitni rad u više škola i dr. Nejasno je što podrazumijeva "dijeliti primjere dobre prakse" i "pružati kolegijalnu podršku" jer se ne navode nikakvi objektivni kriteriji po kojima će se vrednovati što je primjer dobre prakse, što je kolegijalna podrška i, na kraju krajeva, kako to dokazati. Ne navodi se što će se uzimati u obzir pod objavom javnog i besplatno dostupnog digitalnog sadržaja i na kojim mjestima se on treba objaviti da bi se smatrao izvršenjem ove dužnosti. Naravno, pitanje je i hoće li se to bodovati prema članku 8. ili je isključivo obveza koja dolazi sa stjecanjem zvanja. Smatram da prihvaćanje mentorstva pripravnicima i studentima ovdje treba dodatno pojasniti jer što će se dogoditi ako tijekom 5 godina to ne bude zatraženo od kandidata? Znači li to da nije ispunio svoje obveze ili će se tolerirati objektivna situacija da nemaju svi jednake mogućnosti biti mentori studentima ili pripravnicima (fakulteti ne šalju studente, ne zapošljavaju se pripravnici)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
330 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 18. Trebalo bi smanjiti ukupan broj godina mirovinskog staža u obrazovanju da bi se zvanje zadržalo trajno jer poželjno je da djelatnik koji je svoj radni vijek posvetio napredovanju i dokazivanju ipak bude i nagrađen za to, a ne da ga 35. godina staža dočeka pred odlazak u mirovinu iz čega proizlazi da se cijeli svoj radni vijek morao dokazivati. Jasno je da je danas sve teže steći zaposlenje i obrazovanju pa samim time i potrebne godine staža. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
331 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 14. Mislim da je potrebno ostaviti ravnatelje i stručne suradnike u stručnim povjerenstvima jer imaju najbolji uvid u rad nekog djelatnika. Organizacija predloženog stručnog povjerenstva gomila administrativni posao svima, dodatni je financijski izdatak (dnevnice, putni troškovi i dr.), a za taj rad već postoji zadužena osoba u vidu višeg savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
332 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 14. Nejasni je kako će se utvrđivati usvojenost ishoda učenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
333 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 14. Procedura napredovanja još će se više zakomplicirati osnivanjem stručnog povjerenstva. Budući da je riječ o vanjskim suradnicima, nejasno je ima li to stručno povjerenstvo vremenski rok tijekom kojeg moraju pohoditi nastavu kandidata. Ako bude ostavljeno da se članovi dogovaraju, može proći dugo vremena dok ih kandidat dočeka što dakako i produžuje samu proceduru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
334 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 8. Imajući u vidu ukupan broj bodova potreban za napredovanje i propisane kriterije, jasno je da brojnost kriterija ne podrazumijeva i lakše stjecanje bodova. Neke aktivnosti zahtijevaju velik angažman radnika da bi se izvršile, za to dobije 1 bod (pr. objavljivanje stručnog članka, mentorstvo studentima, priprema i pisanje projekta itd.), a upitno je i hoće li imati mogućnost tu aktivnost u potpunosti izvršiti. Primjerice, za pisanje kvalitetnog stručnog članka potreban je izniman trud, rad na literaturi, analiza podataka i dr., pitanje je gdje će se taj članak moći objaviti, koliko će uredništvo nekog časopisa željeti uzeti rad, procedura recenzije i objave je dugotrajna i na kraju sve to vrijedi 1 bod. Pisanje znanstvenih radova nisu uzeti u obzir što je zasigurno propust. Nadalje, pisanje, priprema i vođenje projekta daleko je složenije, a svi djelatnici nemaju jednake mogućosti za sudjelovanje u njima (o tome ovisi i lokalna sredina u kojoj djelatnik radi i predmet koji predaje). Velika je pažnja posvećena projektima, a nije definirano što on podrazumijeva ni što je potrebno da bi se zadovoljila kategorija projekta. Pitanje je kako će se vrednovati online edukacija i što ona podrazumijeva - je li to Loomen gdje se evidentira provedeno vrijeme ili nešto drugo? Gdje se objavljuju ogledni primjeri propisani u kategoriji Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji i kako to objektivno vrednovati? Kako će se objektivno vrednovati "dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja"? Hoće li postojati nekakva platforma za to, tko će odrediti što je inovativno, a što ne? Mislim da je nepotrebno propisivati kriterij sudjelovanja u eksperimentalnom programu (i još ga bodovati s 4 boda) jer u takvim programima ne sudjeluju sve škole, oni su privremeni i za duži period kojem pretendira ovaj Pravilnik pitanje je koliko će biti inicijative da se provodi neki eksperimentalni program. Ako su se time željeli istaknuti trenutni eksperimentalni programi koji se provode, jasno je da su u nepovoljan položaj stavljeni svi oni djelatnici koji ne rade u školama odabranima za to. Sudionike eksperimentalnih programa može se nagraditi ili vrednovati njihov rad i na druge načine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
335 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 5. Nejasno je što podrazumijeva kontinuirani profesionalni razvoj (sudjelovanje na skupovima, radionicama, edukacijama, individualno usavršavanje u smislu praćenja stručne literature itd.). Kontinuirani profesionalni razvoj trebao bi biti propisan na period napredovanja (pr. 5 god.) jer tijekom školske godine mogućnosti stručnog usavršavanja variraju zbog čega se možda neće moći ostvariti najmanje 20 sati. Propisani broj bodova potrebnih za napredovanje teoretski je poželjan jer iz njega proizlazi težnja da se radnike potakne na više aktivnosti i angažman kojim će ih ostvariti. Međutim, uvjeti za ostvarivanje bodova nisu jednaki i prema propisanim kriterijima jasno je da nemaju svi kandidati za napredovanje jednake mogućnosti ostvariti očekivane bodove. To se odnosi i na propisan broj kategorija iz kojih je potrebno ostvariti bodove. Smanjiti bodovni prag, uskladiti ga s kriterijima za napredovanje, ne inzistirati na broju kategorija, već omogućiti napredovanje u skladu s uvjetima u kojima djelatnik rad, mogućnostima koje su mu pružene itd. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
336 Dejana Bedeković PRAVILNIK Potrebno je posebno vrednovati učitelje, a posebno stručne suradnike, odgajatelje i ravnatelje jer npr. mi knjižničari ne dobivamo bod za javno-kulturnu djelatnost jer nam je u opisu posla, a učitelji da i tako se dogodi da jedan učitelj za izložbu povodom Valentinova gdje izloži dječje radove + neki tekst dobije bod, a knjižničar ne, a sve treba s djecom dodatno napraviti. Čast izuzecima! I s uvažavanjem učitelja koji rade predivne izložbe. Bez zamjerke. Znači, treba prilagoditi, tj. dodati elemente koji se vrednuju stručnim suradnicima jer su naši poslovi drugačiji od onog učiteljskog, odgajateljskog ili ravnateljskog. Svaku vrstu zanimanja u odgoju i obrazovanju treba posebno kategorizirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
337 Denis Vincek PRAVILNIK U članku 9., "Vrednovanje dijela stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti boduje se prema kriterijima podijeljenim u kategorije" u kategoriji "ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA" - stavka "mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj i državnoj razini" – na neki način treba jasno istaknuti je li riječ samo o natjecanjima i smotrama koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, ili na natjecanjima, smotrama i sl. uopće. Primjerice, učenik sudjeluje pod mentorstvom učitelja ili stručnog suradnika na fotografskom natjecanju ili literarnom natječaju državne razine, osvoji čak neko mjesto ili mu je rad pohvaljen i za to dobije pohvalnicu, ili mu je rad izložen – a nije riječ o nečemu što organizira AZOO, hoće li se to bodovati? Jasno naznačiti na neki način, a ne da, kao što je dosad bilo, neki viši savjetnici iz AZOO-a ovu drugu opciju boduju, a neki ne boduju. Treba biti nedvosmislena i jasna uputa prilikom bodovanja odnosno rada povjerenstava. Moj prijedlog je da se boduju i mentorstva na takvim (dakle: svim) natjecanjima, smotrama i sl., a ne samo onima koje organizira AZOO. Usto, na koji način se takvo što dokazuje? Neki organizatori izdaju priznanje mentoru, neki ne. Moj prijedlog je da je u takvu slučaju dovoljna i ovjerena (potpis i pečat) potvrda organizatora. - stavka "sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na županijskoj ili državnoj razini (po događanju)" – na neki način treba jasno istaknuti je li riječ samo o natjecanjima i smotrama koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, ili na natjecanjima, smotrama i sl. uopće. Primjerice, neki viši savjetnici iz AZOO-a dosad nisu priznavali sudjelovanje u povjerenstvima na smotrama koje su – čak održavane uz pozitivno mišljenje AZOO-a ili MZO-a. I ovdje dati jasnu i nedvosmislenu uputu prilikom bodovanja odnosno rada povjerenstava. Moj prijedlog je da se boduje i sudjelovanja u radu svih povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, a ne samo onih koje organizira AZOO. u kategoriji " RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL." - stavka " vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini)" dodati da je riječ i o vođenju izvannastavne aktivnosti u školi (po godini) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
338 Diana Cindrić PRAVILNIK , Članak 14. Mislim da bi zbog boljeg uvida u rad trebalo prilikom dolaska u školu razgovarati ne samo sa učiteljem već i sa stručnom službom i ravnateljem. Naime, ravnatelj i stručna služba jednom ili dva puta godišnje provode uvid u nastavni rad učitelja pa bi se i od njih mogli prikupiti podaci o učiteljevom radu. Možda razmotriti i neki oblik provođenja neke vrste ankete među učenicima kako bi se prikupile informacije o učiteljevom odgojno - obrazovnom radu s učenicima tijekom ostalih sati. Budimo iskreni, i sami znamo, prilikom najavljenih dolazaka viših savjetnika na nastavu, kod pojedinih učitelja ta su dva sata nastave odlično izvedena, iako to često nije tako i na ostalim satima tijekom godine. Također, mislim da se kroz cijeli Pravilnik najmanje pažnje posvećuje učiteljevom neposrednom radu s učenicima, a previše bodova nose ostale komponente zbog čijeg bi forsiranja mogla patiti nastava. Razrednici provode puno više vremena s učenicima i roditeljima od vremena koje imaju u tjednom zaduženju. Stoga bi se trebalo razmisliti o uvođenju još jedne kategorije za bodovanje kroz koju bi se trebali razraditi bodovi i za učiteljev neposredan odgojno - obrazovni rad s učenicima te za razredništvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
339 Diana Cindrić PRAVILNIK , Članak 9. Mislim da je dovoljno da na uvid od dva sata nastave , kao i do sada, dođe viši savjetnik iz AZZO zato što će trebati proteći dosta vremena dok se oformi tročlana komisija čiji dolazak opet zahtijeva veća materijalna sredstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
340 Diana Cindrić PRAVILNIK , Članak 8. Mislim da je potrebno dodatno pojasniti "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja". Naime, nije definirano na koje će se načine dijeliti takvi primjeri dobre prakse - jesu li to predavanja na stručnim skupovima, dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama....Također mi je nejasno koje se to metode poučavanja smatraju inovativnim metodama poučavanja pa bi to trebalo pojasniti u Pravilniku. Ako se u jednoj školi nalazi jedan učitelj iz jednog predmeta on nema stručno vijeće pa niti ne može biti voditelj istoga. Isto tako, u malim mjestima ne postoje stručne udruge povezane s obrazovanjem stoga se opet na taj način učitelje iz malih otočnih i goranskih naselja stavlja u teži položaj za ostvarivanje bodova od ostalih. Ako se boduje sudjelovanje u online edukacijama, nije mi jasno zašto se ne boduje i sudjelovanje u ostalim edukacijama uživo. Mislim da usavršavanje uživo, bez obzira na to što smo u vremenu informacijsko komunikacijske tehnologije i što zahtijeva dodatna materijalna sredstva, i dalje treba biti dio naših usavršavanja jer se susrećemo i upoznajemo te razmjenjujemo iskustva iz nastavne prakse s ostalim kolegama. Nije objašnjeno što se podrazumijeva pod terminom " ogledni sat na školskoj razini". Je li to ogledni sat na koji dva puta godišnje dolaze stručna služba i ravnatelj....? Treba pojasniti što podrazumijeva pojam " stručno društvo, klub ili sekcija na školskoj ili županijskoj razini." Misli li se na vođenje pojedinih slobodnih aktivnosti ili nešto drugo jer na školskoj razini postoje (barem u mojoj školi) samo školsko sportsko društvo pa ako se to odnosi samo za učitelje TZK tada smo mi ostali u nepovoljnom položaju što se tiče ove kategorije. Mislim da je detaljnije potrebno pojasniti pojam projekta za potrebe ovog Pravilnika. Odnosi li se "vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu)" i na one školske učeničke projekte na određenu temu iz školskog kurikuluma koji se provode kroz određeni period? "Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji)" - pojasniti misli li se na pojedini stručni članak ili obavijest koje učitelji objavljuju u školskom listu ili na školskoj web stranici....jer ako se misli samo na jednog učitelja koji uređuje list ili stranicu, drugi su u nepovoljnijem položaju. Isto mislim da treba detaljnije objasniti što se podrazumijeva pod "Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju)" . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
341 Diana Cindrić PRAVILNIK , Članak 5. Pohvaljujem donošenje novog Pravilnika no mislim da je za zvanje mentora dosta ambiciozno prikupiti najmanje 30 bodova iz minimalno 4 kategorije. Bojim se da će se previše brige voditi oko skupljanja bodova te da će nastava zbog toga "patiti". Isto tako, mislim da bi trebalo naznačiti, nazovimo to, prijelazno razdoblje, između starog i novog Pravilnika za učitelje koji su u obnavljanju napredovanja. Npr. iako su učitelji koji su napredovali prethodnih godina , pretpostavljam, radili više nego drugi ne radi bodova već zbog učenika, pomalo su brojili bodove po starome Pravilniku. Postavlja se pitanje kako će učitelj koji ima obnovu napredovanja početkom mjeseca ožujka 2019. skupiti određeni broj bodova ako će se bodovati po novom Pravilniku. Također, ne znam kako će učitelj koji nema u prijašnjim godinama dovoljan broj sati stručnog usavršavanja moći dostići broj traženih sati jer na nekim potvrdana nije broj sati ni izražen te će se forsirati usavršavanja samo radi broja bodova. Isto tako, učitelji iz malih goranskih i otočnih škola imaju manje mogućnosti za stručna usavršavanja zbog troškova i vremena putovanja u veće gradove u kojima se uglavnom održavaju stručni skupovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
342 Diana Dujmović PRAVILNIK Zašto nije određena cifra nagrađivanja? AKo ovisi o BDP-u/ državnom proračunu može se dogoditi da neke godine ni ne bude nagrađivanja, slično kao što je bilo s jubilarnom nagradom 2013. (mislim) i s dogovorom o povećanju plaća kad BDP poraste... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
343 Diana Dujmović PRAVILNIK Može li se definirati što znači: Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj razini. Ni u starom pravilniku nije pojašnjeno- svatko drukčije definira. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
344 Diana Kadić PRAVILNIK , Članak 18. (1) Predlažem da već drugi put to zvanje postane trajno, neovisno o mirovinskom stažu. (2) Stjecanje trajnog zvanja (stečenog), trebalo bi omogućiti s 30 godina mirovinskog staža, osim ako netko nema najviše zvanje, a želi do njega doći, tim osobama treba omogućiti daljnje napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
345 Diana Kadić PRAVILNIK , Članak 2. U profesionalnom razvoju se ne spominje čitanje literature, što je s tim načinom edukacije? Nije baš jasno kako će se provjeravati svi navedeni načini profesionalnog razvoja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
346 Dijana Grbaš Jakšić PRAVILNIK Poštovani, imam nekoliko općenitih komentara. Naime, nije navedeno koliko se bodova dobiva za uredništvo/redakturu udžbenika. Nadalje, ne vidi se razlika u bodovanju objavljenog stručnog i stručnog istraživačkog rada. Nije jasno kako se tretira predavanje pripravnicima koji trebaju pristupiti stručnom ispitu. Boduje li se organizacija smotri na općinskoj razini (primjerice općinskog Lidrana)? Treba precizno odrediti što se događa kada je učitelj istodobno u dvama povjerenstvima (npr. za stručne ispite razredne nastave i primjerice matematike). Boduje li se svako povjerenstvo ili je to na godini samo jedan bod? Naziv "izvrstan savjetnik" trebalo bi zamijeniti postojećim "viši savjetnik". Što znači izvrstan savjetnik? Dakle, osoba u zvanju "samo" savjetnika nije izvrsna?! Hvala na pozornosti Dijana Grbaš Jakšić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
347 Dijana Krunić PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da kod mentorstva učenika na natjecanjima, smotrama i sl. treba naglasiti na koji se način boduje natjecanje u kojem učenik ne sudjeluje kao pojedinac (npr. ekipno natjecanje). Mislim da bi se trebalo bodovati po ekipi, jer broj učenika u ekipama može varirati ovisno o tipu različitih natjecanja i smotri. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
348 Dijana Krunić PRAVILNIK , Članak 21. Na koji način dokumentirati vremensko trajanje edukacija? Je li dovoljno pisanim putem, na zapisnik ili je potrebno ostaviti digitalni trag? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
349 Dijana Toljanić PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, pročitala sam sve vaše komentare i gotovo se slažem sa svim što je navedeno. Nakon čitanja Pravilnika prvo što mi se nametnulo, bio je značajno viši, zapravo previsok bodovni prag, izostavljanje načela jednakih mogućnosti rada i jednakih uvjeta rada za sve dionike kojih se on tiče. Neprihvatljivo je da isti podržava privremena zvanja, a ne trajna čime su djelatnici u obrazovanju u nepovoljnijem položaju od svih ostalih zaposlenika u javnim i državnim službama. Nadalje, čak i kad se radi o istoj školi nisu svi njeni djelatnici u jednakom položaju budući da je predviđeno bodovanje nekih aktivnosti koje uključuju vrlo mali broj sudionika, nekih koje uključuju malen broj učenika dok su neke aktivnosti izuzete iz Pravilnika, kao što je rad s učenicima s poteškoćama, rad na preventivnim programima, rad s roditeljima, djelovanje škole u lokalnoj zajednici, međunarodni skupovi. Pitam se je li i kako je uopće moguće provesti predviđenu evaluaciju održanih radionica, predavanja i edukacija, kako evidentirati kolegijalnu podršku, u kojem obliku je provoditi (usmena pismena, elektronska, telefonska, hospitacija…), kako pratiti profesionalno usavršavanje, osim ako nije online, je li moguće sve navedeno procijeniti, standardizirati i objektivizirati s jedne strane, a zatim tako stečene kompentencije primijeniti u neposrednom radu. Ostaje dojam da je napredovanje svrha sama sebi i daleko od nastavničke službe koja bi morala biti u funkciji najboljeg ineresa učenika i kvalitetnog odnosa učitelja i učenika. Ovaj Pravilnik kao da potiče izvananstavni angažman učitelja uz istovremeno zapostavljanje neposrednog nastavnog rada i nikako ne pogoduje predanim, samozatajnim učiteljima koji u fokusu svog rada imaju učenike, prije svega i prije svih. Temeljne zadaće učitelja su da učenike uz akademski razvoj nauči i empatiji, osnaži njihovo socio-emocionalno funkcioniranje, osigura im usvajanje zdravih i sigurnih ponašanja. Bez obzira na materijalna sredstva i mogućnosti škole materijalna kvaliteta obrazovnog sustava ne može nadmašiti kvalitetu učitelja koji u njemu rade, ali to nigdje nije vidljivo u Pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
350 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 23. Jako teško ostvarivo. Smanjiti broj sati ili doraditi, kao i broj stručnih članaka. Mišljenja sam kako bi od predloženog trebalo isputniti jedan do dva kriterija, a ne sve. Ovakav način propisanih obaveza demotivirat će učitelje za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
351 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 22. Jako teško ostvarivo. Smanjiti broj sati ili doraditi, kao i broj stručnih članaka. Mišljenja sam kako bi od predloženog trebalo isputniti jedan do dva kriterija, a ne sve. Ovakav način propisanih obaveza demotivirat će učitelje za napredovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
352 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 21. Odredbe o broju sati koje je potrebno provesti u edukaciji kolega... potrebno je smanjiti ili u potpunosti mjenjati. Isto je ne ostvarivo u toku jedne godine ili teško ostvarivo. Postoji realna "opasnost" da se učitelji u zvanju mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika pretvore u "trkače" za traženjem institucija, seminara, skupova koji će ih primiti kao predavače. Nadalje nije jasno na koji način se to vrijeme misli mjeriti. Navodim primjer, na znanstvenim konferencijama izlaganja predavača obično traju 15-20 minuta, a jasno je koliki je trud uložen u pisanje jednog takvog izlaganja koje obično rezultira i člankom. Znači li da će se takvo izlaganje vrijednovati kao da je trajalo 15 minuta? Ova primjerba se odnosi i na ovaze savjetnika i izvrsnih savjetnika. Jako teško ostvarivo. Smanjiti broj sati ili doraditi, kao i broj stručnih članaka. Mišljenja sam kako bi od predloženog trebalo isputniti jedan do dva kriterija, a ne sve. Ovakav način propisanih obaveza demotivirat će učitelje za napredovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
353 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 9. Nije jasno tko će od članova povjerenstva dolaziti na sat. Dakle u nadziranju rada najkompetntniji je sustručnjak. U tome smislu trebalo bi ostati i dalje pravilo da stručno-pedagoški uvid u nastavu ostvari viši savjetnik nadležne agencije. Dolazak tročlanog povjerenstva će uvelike povećati troškove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
354 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 8. Nije u potpunosti jasno što se podrazumijeva pod "Dijeljenjem primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" Što se podrazumijeva pod dijeljenjem i gdje se to dijeli. Naime, ukoliko održite predavanje na ŽSV o primjeru dobre prakse, onda ste ga i podijelili sa polaznicima. Znači li to da se u tom slučaju stvaruju bodovi i za predavanje i za dijeljenje materijala? Naveli ste vrednovanje stručnih članaka, što je pohvalno, međutim nigdje nije navedeno što je sa preglednim ili pak znanstvenim člancima. Mišljenja sam kako bi pregledni i znanstveni članci trebali biti navedeni, kao zasebne kategorije te da bi trebali biti u kategoriji Rad na unaprijeđenju sustava obrazovanja. U kategoriju Autorstvo i su-autorstvo udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa trebalo bi dodati i poslovi uredništva udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
355 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 7. Predlažem micanje odredbe od najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnik. Napredovanje u više zvanje ne bi trebalo biti ograničeno brojem godina provedenih u nižem zvanju već bi se trebalo ostvarivati na temelju ostvarenih bodova. Također odredbu o broju sati provedenih u usavršavanju trebalo bi doraditi. Propisano je najmanje 40 sati godišnje odnosno 200 u 5 godina. No, može se dogoditi da učitelj prikupi 200 sati međutim da isti ne budu rapoređeni po 40 sati godišnje već u jednoj godini npr 35 sati. a u drugoj 45. Znači li to da učitelj u tom slučaju ne može ostvariti napredovanje? Također dobro je pitanje koliko će učitelja uopće moći napredovati u zvanje izvrenog savjetnika s obzirom na potrebne bodove iz kategorije Unaprjeđivanje sustava obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
356 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 6. Predlažem micanje odredbe od najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora. Napredovanje u više zvanje ne bi trebalo biti ograničeno brojem godina provedenih u nižem zvanju već bi se trebalo ostvarivati na temelju ostvarenih bodova. Također odredbu o broju sati provedenih u usavršavanju trebalo bi doraditi. Propisano je najmanje 30 sati godišnje odnosno 150 u 5 godina. No, može se dogoditi da učitelj prikupi 150 sati međutim da isti ne budu rapoređeni po 30 sati godišnje već u jednoj godini npr. 25 sati, a u drugoj 35. Znači li to da učitelj u tom slučaju ne može ostvariti napredovanje?! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
357 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 5. U čl. 5, a onda i u ostalim člancima sam mišljenja kako treba promjeniti odredbu od godinama mirovinskog staža i promijeniti u godine radnog iskustva. Naime, postoje učitelji koji godinama ne rade u punom radnom vremenu, ne svojom krivicom, pa bi na ovaj način bili diskriminirani odnosno trebalo bi im znatno više godina za ostvarivanje napredovanja. Odredbu o broju sati provedenih u usavršavanju trebalo bi doraditi. Propisano je najmanje 20 sati godišnje odnosno 100 u 5 godina. No, može se dogoditi da učitelj prikupi 100 sati međutim da isti ne budu rapoređeni po 20 sati godišnje već u jednoj godini npr 15 sati. a u drugoj 25. Znači li to da učitelj u tom slučaju ne može ostvariti napredovanje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
358 Dinko Marin PRAVILNIK , Članak 2. Nije jasno na koji način će se vrednovati kompetencije učitelja propisane Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u OŠ i SŠ. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
359 DOLORES GUŠTIN PRAVILNIK , Članak 8. Mišljenja sam da bi u kriterijima vrednovanja: - kod mentorstva studentima trebalo izostaviti "učiteljskih i nastavničkih studija", jer je na taj način izostavljeno mentorstvo studentima Dopunskog pedagoško-psihološkog studija te izmijeniti tekst u zagradi (umjesto "po godini" u "po studentu"). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
360 Domagoj Šesto PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za online edukacije, bilo bi dobro precizirati na što se konkretno misli (Loomen, webinari i sl) i gdje bi pojedinac vidio da li je ostvario taj broj sati potreban makar za taj 1 bod ili više, ovisno o sudjelovanju. Vezano za rad u stručnim vijećima i stavku "Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini) " da li bi u to ulazila i nastava u kući i slično? Malo bi tu stavku trebalo precizirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
361 Domagoj Šesto PRAVILNIK , Članak 5. Zanima me pojašnjenje uvjeta iz Članka 5, stavak (1) "kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje (100 sati u pet godina)". Da li to znači da bi se gledalo zadnjih 5 godina za onoga tko želi prvi puta napredovati za mentora? Ako je tako, mislim da bi u takvom slučaju trebalo gledati sva moguća dosadašnja usavršavanja. Npr., ja radim već 12. godina i da, hipotetski, odlučim danas ići napredovati, gledalo bi mi se samo zadnjih 5 godina odlazaka na stručne skupove i slične aktivnosti. A što je s onih prijašnjih 7 godina, zar sve stečeno u tom vremenu treba propasti? Ovo bi imalo smisla nakon što se prvi puta napreduje, ali za prvo napredovanje ipak treba uzeti u obzir sve moguće odlaske na skupove i usavršavanja koja je radnik imao od početka svog radnog vijeka. Naravno, i trebalo bi izbaciti ovo "mirovinskog staža" i staviti "radnog staža" jer ima dosta radnika koji rade na nepuno radno vrijeme pa je njima teže skupiti ono što bi se tražilo da ostane ovako. Također, zašto inzistirati na vremenu nakon polaganja stručnog ispita i nekome uzimati godinu i još nešto sitno u kojoj može potencijalno doći do postignuća koja se boduju ili ih je ostvario u tom vremenu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
362 Domagoj Švigir PRAVILNIK , Članak 5. Mislim da napredovanje u bilo koji stupanj zvanja ne bi trebalo biti ograničeno "godišnjim" kontinuiranim profesionalnim razvojem (mentor 20 sati, savjetnik 30 sati, izvrstan savjetnik 40 sati) već je dovoljno sveukupno trajanje i broj sati u 5 godina. Naime, u jednoj godini možete sakupiti 45 sati usavršavanja, u drugoj 18 i to zbog opravdanih razloga; primjerice ne možete na državni skup jer škola nema novaca ili na neki manji skup jer vas nema tko mijenjati itd. Zar to znači da osoba onda ne može napredovati iako za, primjerice, mentora ima i više od 150 sati u 5 godina, ali u jednoj godini ima 16 ili 19 sati? Nadalje, kategoriju "unapređenje rada škole" bi možda trebalo proširiti, primjerice djelatnici osnovne škole su ovdje zakinuti jer regionalni centri kompetentnosti može biti osnovan samo u srednjoj školi, a čak su dvije kategorije sa velim brojem bodova ovdje navedene. Mislim da je staž potreban za napredovanje dobro postavljen te ga ne treba povećavati. I na kraju bih naglasio što je već nekoliko puta spomenuto u raznim komentarima tijekom javne rasprave - na mnogim potvrdama koje izdaje AZOO ili voditelji ŽSV ne piše broj sati predviđen za usavršavanje, pa kako riješiti taj problem? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
363 Dragan Malnar PRAVILNIK Poštovani, Pozdravljam donošenje novog pravilnika. Smatram kako je u prošlom pravilniku bilo potrebno skupiti premalo bodova za napredovanje. Realno, osoba je mogla vrlo lako steći bodove za napredovanje. Ovim pravilnikom ipak se traži veća aktivnost učitelja kako bi stekao uvjete za napredovanje. Međutim, kako bi sve što se zapisali na papiru bilo moguće provesti i u stvarnom životu, predlažem sljedeće izmjene: 1) kao što su već neke kolegice i kolege istaknule, djelovanje svih savjetnika i ravnatelja trebalo bi biti unificirano. Naprimjer, bilo bi dobro kad bi škole imale neki unificirani obrazac na kojemu bi tijekom školske godine bila vidljiva aktivnost učitelja u organizaciji izložbe, terenske nastave i sl. Iz iskustva znam kako se u nekim školama ne vodi takva evidencija pa na kraju godine budu u istom položaju oni učitelji koji su organizirali više terenskih nastava, izložbi i sl. kao i oni koji nisu organizirali ništa samo zbog toga što nemamo "papirnatih" dokaza kako smo nešto organizirali. 2) pozdravljam ideju o tome da mentori, savjetnici i učitelji održavaju predavanja na stručnim skupovima, ŽSV-u i sl. Moramo se cjeloživotno usavršavati, ali tu dolazimo do sljedeće situacije. Konkretno, u mom ŽSV-u je oko 80 članova, pedesetak aktivnih i redovitih na skupovima. Ako voditelj ŽSV-a mora godišnje imati barem 3 stručna skupa, onda bi on morao svim zainteresiranim članovima omogućiti mogućnost predavanja. Vjerujem kako ćete se složiti kako je puno bolja varijanta kad je stručni skup posvećen samo jednoj temi nego kad su teme porazbacane. Uzmimo situaciju gdje bi se od 50-ak aktivnih članova za predavanje na skupu javilo samo njih polovica, dakle 25. Ako svako od njih ima predavanje ili radionicu od 1 školskog sata, dolazimo do priče kako bi trebali imati godišnje barem 5 stručnih skupova u trajanju od 5 sati samo sa predavanjima učitelja, mentora, savjetnika, dakle bez ikakvih drugih predavanja i tema iz tkzv. tekuće problematike. 3) Prijedlog pravilnika je možda i nepravedan prema učiteljima koji rade u manjim sredinama. Realno, puno je jednostavnije organizirati posjet izložbi ako živite u centru nekog većeg grada nego ako živite u selu. Također, ne zaboravimo ni financijsku stranu. 4) Ako smo već godinama kao država dio EU, zašto ne honorirati nekim bodovima rad na nekim EU projektima, konkretno Erasmusu 5) Evaluacija predavanja i radionica trebala bi biti istoobrazna i na taj način bi se mogli dobiti realniji rezultati. 6) Trebalo bi detaljnije razjasniti što se podrazumijeva pod digitalnim sadržajem. Digitalni sadržaj bi trebao biti inovativan, zanimljiv, koristan. Možda bi i digitalne sadržaje trebalo podijeliti po bodovima, a ne da se jednako vrednuje slika ili skica u .pdf-u i interaktivni program, igra ili sl. 7) Svaka škola bi trebala imati dovoljno financijskih sredstava kako bi se usavršavanje moglo omogućiti svim zainteresiranim profesorima, a ne da profesor mora odabrati na koji edukaciju ide, a na koju ne ide zbog nedostatka financijskih mogućnosti škole. 8) Slažem se kako se prevelika važnost daje izradi digitalnih sadržaja, vanjskim predavanjima, a na neki način zaboravlja se rad s učenicima u učionici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
364 Dragica Rade PRAVILNIK Poštovani, drago mi je što smo dobili prijedlog novog pravilnika o napredovanju i nagrađivanju. Uočila sam mnoge pozitivne promjene, ali i neke nedorečenosti i nejasnoće koje navodim u nastavku. Nejasno je kako će se utvrditi usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Također nije navedeno kako će se dokazivati edukacija kolega i kolegijalna podrška. Pretpostavljam potvrdom ravnatelja na školskoj razini, odnosno odgovornih osoba na nekoj drugoj razini. Dobro je što je novim pravilnikom predviđeno i bodovanje mentorstva učenicima na županijskom i državnom natjecanju, a ne samo prva tri mjesta na državnom kao dosad. Trebalo bi, osim po učeniku dodati i po kategoriji, jer se može dogoditi da se isti učenik natječe u različitim kategorijama. Što se tiče naziva pojedinih zvanja, mislim da bi bilo bolje uvesti srednji stupanj (npr. viši mentor), a da najviše zvanje ostane savjetnik. Lijep pozdrav, Dragica Rade Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
365 Draženka Kolonić PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. Bilo koja razina stečenog zvanja trebala bi biti trajna uz obavezu permanentnog usavršavanja, te po želji napredovanja u viši stupanj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
366 Draženka Kolonić PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. (2) Broj bodova za napredovanje je prevelik. Učitelji razredne nastave ga teško mogu dostići budući da nemaju prilike sudjelovati na natjecanjima iznad županijske razine jer su ukinuta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
367 Društvo profesora hrvatskoga jezika PRAVILNIK Srećko LISTEŠ Hercegovačka 34 21000 Split Osobna javna rasprava o Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima 1. ŠTO PRETHODNO VALJA OBAVITI? a. Potrebno je odgovoriti nastavnicima (nastavnik = učitelj/nastavnik/stručni suradnik/ravnatelj) tko je izazvao zastoj u postupcima napredovanja u zvanje u razdoblju 2005. – 2007. godine i je li bilo moguće izbjeći čekanje uvida u svezi s napredovanjem sljedećih nekoliko godina. b. Potrebno je odgovoriti hrvatskim građanima koliko ukupno zapada trošak mentora i savjetnika na godišnjoj razini i koje djelatnosti za poslodavca obavljaju nastavnici koji napreduju u zvanje. c. Valja odgovoriti zašto se godinama krši Zakon i ne obavlja se postupak napredovanje u zvanje ravnatelja, a predviđen je Zakonom. d. Valja ustvrditi djelatnost ravnatelja škola i postaviti tjedna zaduženja u skladu s pedagoškim standardom i Zakonom (broj odjela u školama, broj sati odgojno-obrazovnog rada nastavnika itd.). U svezi s tim valja vidjeti jesu li nastavnici u školama ravnomjerno zaduženi ili su neki od njih, ili neke struke, već nagrađeni ili zapostavljeni u odnosu na ono što propisuje Zakon i podzakonski akti. Također, valja istražiti zaduženja u područjima gdje je stanovništvo emigriralo u većoj mjeri. To je potrebno kako bi se vidjelo ima li razlike između stvarnoga i potrebnoga troška. e. Kad se uravnoteži sustav i ostvari pravednost u zaduženjima (opisano u točki d), odmah valja podići koeficijent i plaću svim nastavnicima prema načinima u europskim državama, a za početak bi uzor mogle biti susjedne zemlje, Slovenija i Austrija. f. Treba promijeniti Zakon o radu kako bi nastavnik koji ima ugovor o radu sa školom mogao biti članom povjerenstva za napredovanje drugog učitelja. g. Treba precizno propisati način honoriranja vanjskih suradnika, članova povjerenstava. h. Treba promijeniti zakone o agencijama (AZOO-u i ASOO-u). 2. TKO TREBA PROPISATI PRAVILNIK O NAPREDOVANJU I NAGRAĐIVANJU? Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju treba sastaviti i propisati poslodavac na temelju Zakona i svojih zahtjeva. Propise nije dobro sastavljati na temelju želja zaposlenika jer poslodavci i zaposlenici, barem je to uobičajeno u svijetu, svoje odnose ustvrđuju ugovorima. 3. KAKO SASTAVITI PRAVILNIK? Najprije, Pravilnik treba biti napisan standardnim hrvatskim jezikom. Prije raspisivanja javne rasprava trebao je biti lektoriran. Nadalje, Pravilnik treba jasno definirati pojmove. Već u članku 2. pojmovi nisu dobro definirani. Nije dobro što je Pravilnikom izostavljena cijela djelatnost – predškolski odgoj. Članak 4. Pravilnika je vrlo kontroverzan. Znači li to da „savjetnik“ nije izvrstan nastavnik ako je predviđen i „izvrstan savjetnik“. Ovdje valja stupnjevati bez miješanja posuđenica i hrvatskih riječi (mentor je grčki izraz za savjetnika!) pa predlažemo: mentor I., II. I III. vrste. Nejasno je zašto su važne godine radnoga staža ako su temelj za napredovanje bodovi. Pravilnik predviđa samo napredovanje, a ne i obrnuti proces. Stoga je važno sljedeće: a. Zvanja trebaju biti trajna, ali tako da je omogućeno nastavniku napredovati u više zvanje čim za to ostvari uvjete. b. Ravnatelj škole mora pratiti rad nastavnika, što mu je ionako određeno Zakonom, te može zatražiti oduzimanje zvanja nastavniku koji ne obavlja posao u skladu sa Zakonom i drugim propisima (to valja propisati). Predloženi kriteriji prilagođeni su nekim strukama bolje nego drugima. Također, prilagođeni su sudionicima projekata i „projekata“, a da nije definirana riječ projekt. Članak 27. svakako treba izbrisati. To što netko radi u eksperimentalnom programu, ne znači da radi dobro, nego znači da se zatekao u ustanovi koja provodi neki program eksperimentalno. 4. ZAVRŠNO RAZMATRANJE Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju treba voditi računa o ravnateljima škola, pedagoškim rukovoditeljima i tako jasno razdvojiti one koji vode računa o nastavnicima, njihovu zapošljavanju, stručnom usavršavanju, izvršavanju obveza itd. Ravnatelji škola su odgovorne osobe, vode škole i važno je da budu odgovorni i u ovom dijelu posla. Ako potpisuju prijave za napredovanje nastavnika koji nemaju uvjete, potpisuju buduću štetu za državni proračun pa treba propisati način na koji će to biti onemogućeno. Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju treba osloniti na Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje jer je u ovakvom obliku nezakonit. Napredovanje u zvanje svakako treba voditi neovisna stručna ustanova, a ne Ministarstvo (politika). Valja promijeniti cijeli niz propisa i to tako da Zakon o radu ne stvara probleme u svim ostalim djelatnostima u državi samo zbog toga da bi se udovoljilo nastojanju da nastavnici ocjenjuju druge nastavnike i rade druge poslove koji nisu predviđeni njihovim ugovorima o radu ni tjednim zaduženjima koje potpisuju krajem rujna svake godine. Povjerenstva kakva su zamišljena ovim pravilnikom ne mogu učinkovito raditi; proces napredovanja u zvanje treba biti jasan, a ne utemeljen na (ne)simpatijama prema agencijama (Aktualni pravilnik je jasan i nedvosmislen, iako nije prilagođen dobu u kojemu živimo i radimo.) Uvidi u nastavu, onako kako je predviđeno Pravilnikom, ne će biti moguće ostvarivati. Dio koji se odnosi na nagrađivanje doživjet će sudbinu jednaku Ministrovu priznanju pa predlažemo da se izbriše. Povećanje plaća nastavnicima vrlo brzo će podići kakvoću odgoja i obrazovanja u školama. Srećko Listeš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
368 Dubravka Katačić PRAVILNIK Poštovani,pozdravljam pokušaj usustavljivanja i osuvremenjivanja ovog pravilnika. S ciljem osmišljavanja boljeg i kvalitetnijeg rješenja podijelit ću par razmišljanja.Prvo je izrečeno od strane Agnes Jelačić i ŽSV-a pedagoga Splitsko-dalm.županije s kojim se slažem a to je da svi na koje se odnosi trebaju biti vrednovani po jednakim uvjetima. "Taj uvjet koji nije zadovoljavao ni postojeći Pravilnik, nije ispunjen. To se odnosi kako na predložene kategorije, tako i na uvjete o usvojenosti ishoda učenja koji su definirani isključivo za učitelje. Sukladno tim uvjetima, stručni suradnici ne mogu dobiti status izvrsnog savjetnika što ih stavlja u diskriminirajući položaj jer ne mogu ispuniti sve potrebne ishode učenja." Sljedeće se odnosi na čl.8.i to dio o vrednovanju predavanja na županijskoj,državnoj razini. Naravno u redu je da se to boduje, no ,kako bi to bilo pravedno, potrebno je dodatno doraditi uvjete po kojima odg.-obraz.radnici koji žele napredovat imaju priliku održati jedno takvo predavanje. Teoretski je to i sada moguće(javljanjem na javni poziv,dogovorom s voditeljima str.vijeća i sl....),no,nije baš lako provedivo upraksi iz više razloga od kojih su neki npr.puno zainteresiranih,manjak vremena i nedovoljan broj stručnih vijeća i dr.Isto tako, sadašnji rad str.vijeća u velikom se dijelu odvija po planu savjetnika iz AZOO-a koji najuže surađuju s voditeljima ŽSV-a, a što onda stavlja voditelje ŽSV-a u konstantan povoljan položaj i educiranja i održavanja predavanja na županijskoj i državnoj razini i ,samim time, su u stalnoj poziciji stjecanja bodova po ovoj osnovi. Time ovakav pravilnik ipak "pogoduje"jednima u odnosu na druge. Ukoliko će sustav i dalje funkcionirati na ovaj način, možda bi se ova situacija mogla riješiti "disperzijom obveza", podjelom na više ljudi (ali kao nešto protokolirano, usustavljeno,uslijed drugačije organizacije) ili, npr. češćom izmjenom voditelja ŽSV-a. Rješenje bi ,možda, bilo ograničiti voditeljstvo ŽSV-a na npr. dva mandata. Isto tako, kako bi se omogućila svima jednaka dostupnost ostvarivanju bodova propisanih Člankom 8. pod stavkom Rad na unapređenju sustava obrazovanja i to:"Rad u povjerenstvima,radnim skupinama ili ...", podržavam obvezu poziva za Rad u takvim povjerenstvima i dr.npr.svim zainteresiranim za sudjelovanje. Mislim da je broj bodova iznimno visok i da bi za 10-15 posto trebalo umanjiti potreban broj bodova jer se može u učitelja javiti osjećaj da Pravilnik za cilj sugerira uštedu prije negoli da djeluje motivirajuće kako bi potakli izvrsnost o.-o-radnika,što mu je primarna svrha. Naposljetku, budući sam stručni suradnik -mentor kojem istječe mandat iduće godine, smatram poželjnim, po načelu pravednosti, omogućiti ljudima,koji su stekli zvanje po starom Pravilniku, neko prijelazno razdoblje, jer nismo pravovremeno imali uvid u el.i kriterije vrednovanja. Npr. jedna od prijelaznih odredbi mogla bi biti upravo broj bodova umanjen za npr. 10-15 posto ili manji broj potrebnih područja.Hvala na suradnji! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
369 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Tu mogućnost treba ostaviti samo u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva, ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
370 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 14. Nigdje nije opisano na koji način će povjerenstvo biti osposobljavano i kako će se utvrditi da članovi povjerenstva mogu prosuđivati o usvojenosti ishoda za koje nisu razrađeni indikatori po razinama zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
371 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 13. Potrebno je navesti kriterije za članove povjerenstva iz reda odgojno-obrazovnih djelatnika (ako ostane prijedlog na snazi).. Nije jasno na temelju kojih kriterija Predsjednik stručnog povjerenstva imenuje članove povjerenstva, jesu li plaćeni za uvid u stručno-pedagoški rad odnosno ulazi li im taj uvid u opis zaduženja i dr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
372 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 12. U Članku 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
373 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 11. Odgojno-obrazovni djelatnik sam je odgovoran za podnošenje zahtjeva o napredovanju.On mora imati mogućnost pristupa navedenim bazama kako bi provjerio vodi li se za njega adekvatna dokumentacija u navedenim bazama. Jednako tako, morao bi biti upoznat s oblicima dokumentacije koja se o njemu u tim bazama vodi, kako bi znao da je sve uredno vođeno. Nije dovoljno da djelatnik dođe u tajništvo škole i da mu se kaže da je sve ok, a da mu Ministarstvo zahtjev odbije kao nepotpun. Što u takvoj situaciji? Tko je odgovoran za nastali propust i na koji način će tada odgovorna osoba odgovarati? Ukoliko je djelatnik sam za svoje napredovanje odgovoran on mora imati omogućen pristup svim bazama u kojima se vodi evidencija o njegovom usavršavanju. Nisu svi djelatnici koji bi to trebali obavljati ažurni, a učitelj ne može znati stanje svojeg dosijea ukoliko ga ne može prekontrolirati. Prijedlog: pristup bazi podataka djelatniku omogućen, ali ne i unos službenih podataka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
374 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 9. Imenuje li ministar samo jedno povjerenstvo od osam članova za cijelu državu?? Jedno povjerenstvo za sve predmete? Ili za svaki predmet novo povjerenstvo? U svakom slučaju - kakav je status tih članova povjerenstva iz prakse? Za svako izbivanje treba organizirati zamjenu. Gdje su u svemu tome AZOO i naši savjetnici? Mislim da dosadašnja praksa nije pokazala slabosti, unatoč možda nezadovoljstvu kolega koji nisu uspjeli napredovati u vanju nakon uvida u nastavu. Viši savjetnici AZOO su stručnjaci i vrlo kompetentni u poslu koji obavljaju. Predlažem da se ne mijenja način uvida, već da ostane kakav je bio do sad. Planirani stručnjaci (mada nije razvidno je li predlagač mislio ako imenuje 9 učitelja za cijelu RH??) bi ipak trebali proći neku edukaciju ako postaju članovi povjerenstva, što dodatno komplicira cijeli postupak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
375 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 7. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, pogotovo za učitelje razredne nastave. 1.Prijedlog: razgraničiti napredovanje prema kategorijama- zanimanjima: učitelji RN, predmetni učitelji, stručni suradnici, ravnatelji- jer nemamo svi iste poslove ni zaduženja. Osim toga učitelji razredne nastave četiri godine imaju iste učenike, ma kakav njihov intelektiualni status bio (nemaju svi darovite učenike koji će u četiri godine dospjeti na najvišu razinu natjecanja, za RN županijska). Nije isto imati 90ak učenika s kojima raditi (učitelji predmetne nastave) ili 9 - 30 učenika u RN. Vrednuje se samo rad s darovitima (takmičenja) ,a nigdje se ne vidi uloženi rad sa učenicima koji imaju različite poteškoće (a za to još uvijek zbog razno raznih razloga ne mogu ishoditi dokumentaciju za primjereni oblik obrazovanja), koji se svakdnevno integriraju, te se za rad s njima učitelji moraju educirati na individualnoj razini. Premalo je vrednovan rad sa učenicima u nastavi, a prenaglašen rad izvan nastave. Temeljni posao se gubi iz vida u napredovanju. 2. Prijedlog: smanjiti ukupan broj bodova za svako predloženo zvanje, jer je definitivno prevelik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
376 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 6. Izbrisati godine mirovinskog staža i razjasniti kako se može brojati vrijeme uloženo u proučavanje stručne literature da bi se ubrojilo u neku satnicu koja je ovdje propisana i zašto propisati satnicu i kako je dokazati osim potvrdama koje se dobivaju na različitim skupovima. Zašto navoditi broj ishoda učenja koje nije usvojilo ni njedno relevantno tijelo, već mu u naslovu piše PRIJEDLOG? Tko će i na koji način utvrditi ostvarene ishode? Ostvarivanje 60 bodova za pojedine kategorije odgojno obrazovnih djelatnika je nemoguće, jer u svom opisu posla ne mogu ostvariti navedene kriterije koji se boduju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
377 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 5. Kao jedan od općih uvjeta za napredovanje navode se godine mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Nije definirano od kada se računa mirovinski staž za osobe koje su prema članku 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi oslobođene od obveze polaganja stručnog ispita. Postojeći Pravilnik kao uvjet propisuje potrebne godine radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu. Prijedlogom Pravilnika u obzir se uzima mirovinski staž, što dovodi u nepovoljan položaj odgojno-obrazovne radnike koji rade u nepunom radnom vremenu. Upitno je utvrđivanje Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama - preporuke Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (veljača 2016.) kao obvezujućeg dokumenta za vrednovanje stečenih ishoda učenja. Nejasno je na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prevelik broj bodova za napredovanje u zvanje mentora, jer nemaju svi učitelji iste mogućnosti za skupljanje bodova po različitim osnovama i kategorijama. Moj prijedlog: 10 - 15, ne više od 15, bez obzira na broj kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
378 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 2. U definiciji stručno-pedagoškog rada trebalo bi dodati izradu programa, protokola, osmišljavanje aktivnosti koje se uz obrazovni odnose i na osobni i socijalni razvoj te odgojno djelovanje odgojno-obrazovnih radnika, kao i neposredni rad s roditeljima/skrbnicima učenika. Profesionalni razvoj je kontinuirani proces koji uključuje različite aktivnosti, a ne kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese. Sustav za praćenje profesionalnog razvoja nije jasno definiran. Uključuje li isti i praćenje literature, online edukacije koje nisu u sustavu EMA, superviziju, interviziju i dr. ili samo edukacije organizirane u RH za koje se dobivaju potvrde ili značke? Nisu definirani razvojni oblici profesionalnog razvoja, niti je opisan profesionalni razvoj na razumljiv način. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je krovni dokument za razvoj učiteljske profesije u Hrvatskoj, ali na razini preporuke. Specifičnost poslova stručnih suradnika nisu dovoljno zastupljene u ishodima. Potrebno je razraditi posebne okvire za stručne suradnike. Ishodi navedeni u Okviru su „temelj struke“, njihova usvojenost očekuje se od svakoga učitelja, a ne samo od onih koji napreduju. Na što se odnosi sadržaj e-portfolia? Nije navedeno koji su kriteriji vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada uvidom u nastavu učitelja i nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
379 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 1. Prva misao nakon pažljivog čitanja prijedloga Pravilnika bila je: izostavljanje osnovnog načela jednakih mogućnosti za sve dionike kojih se on tiče. Pravilnik potiče izvananstavni angažman učitelja uz istovremeno zapostavljanje neposrednog nastavnog rada i ne pogoduje učiteljima koji u fokusu svog rada imaju svakodnevni odgojno obrazovni rad. Podržava privremena zvanja, a ne trajna čime su djelatnici u obrazovanju u nepovoljnijem položaju od svih ostalih zaposlenika u javnim i državnim službama. U članaku 2. se navodi da će se sve evidentirati online sustavom koji još nije u funkciji. Kako će se to odraziti na djelatnike čije napredovanje dolazi neposrednom vremenu nakon usvajanja Pravilnika? Ostaje dojam da predlagatelj nije razmišljao o svim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa, nego zamislio idealnu situaciju i napisao prijedlog Pravilnika. Svaki prijedlog pravilnika o nagrađivanju trebao bi počivati na načelu jednakih mogućnosti za sve kojih se on tiče! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
380 Dubravka Miklec PRAVILNIK , Članak 8. Stručni suradnici defektolozi i logopedi mentori su studenata Edukacijsko rehabilitatorskog fakulteta što bi trebalo uključiti u formulaciju teksta o bodovanju mentorstva studentima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
381 Dubravka Miklec PRAVILNIK , Članak 14. Na koji način će se utvrđivati uvid u stručno pedagoški rad u postupku napredovanja stručnih suradnika i ravnatelja s obzirom na praktični rad i utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
382 Dunja Klarić PRAVILNIK , Članak 28. 4. Potrebno je navesti da će se bodovi za nastavnike u ovom prelaznom periodu računati proporcionalno starom i novom Pravilniku. Što znače za godine do donošenja novog Pravilnika po važećem Pravilniku. Važeći Pravilnik traži manji broj bodova, ne uključuje sve kategorije koje su navedene u novom pa bi se nastavnici koji će napredovati u prvih par godina nakon donošenja novog Pravilnika mogli naći u situaciji da moraju prikupiti nesrazmjeran broj bodova u jednoj ili dvije godine prije napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
383 Dunja Klarić PRAVILNIK , Članak 13. Povjerenstvo nepotrebno i čak na neki način već i postoji. U procjenu radu su već uključeni stručni suradnik pedagog i ravnatelj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
384 Dunja Klarić PRAVILNIK , Članak 18. 1. dovoljno dva puta za redom 2. koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju 3. odgojno- obrazovni radnik koji u trenutku napredovanja ima 6 godina do mirovine stečeno zvanje zadržava trajno ili odgojno-obrazovnom radniku kojemu rok za napredovanje ističe u školskoj godini u kojoj je stekao uvjete za mirovinu stečeno zvanje se automatski produžuje do odlaska u mirovinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
385 Dunja Klarić PRAVILNIK , Članak 8. Organizacija i/ili provedba natjecanja - sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja - po događanju neovisno o predmetu iz kojeg napreduje da se ne bi desilo da se nastavniku stranog jezika ne boduje sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju natjecanja iz povijesti Predavanja ili radionice - dijeljenje dobre prakse - navesti prihvatljive medije dijeljenja Rad u stručnim vijećima, udrugama - vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj/županijskoj razini - neovisno o predmetu koji predaju npr. nastavnik stranog jezika koji vodi sekciju Crvenog križa ili Mlade volontere. Potrebno je dodati kategoriju koja će obuhvatiti rad na području Građanskog odgoja i obrazovanja i klubove i sekcije koje nisu direktno povezane s predmetom iz kojeg nastavnik napreduje, a imaju povoljan utjecaj na unapređenje rada škole i razvoj kritičkog mišljenja kod učenika. Projekti - pisanje/priprema projekta trebaju biti vrednovani više od sudjelovanja i doprinosa realizaciji projekta. Unapređenje rada škole - vođenje kluba, sekcije, grupe s ciljem unapređenja rada škole - grupe vezane za područja koja nisu pokrivena predmetima i koje nastavnici često vode neovisno o predmetima u kojima napreduju - grupa Crvenog križa, Mladi volonteri i slično. Predlažem 1 bod po godini. Rad na unapređenju sustava obrazovanja - potrebno je uključiti i rad u radnim skupinama na razini županija (naravno isključivo vezano za unapređenje sustava obrazovanja) jer postoje radne skupine imenovane od županija koje se bave problematikom specifičnom za sustav obrazovanje određene županije. Potrebno je uključiti i bodovati i rad za opće dobro što znači sudjelovanje u volontiranju ili organiziranje volontiranja, te sudjelovanje i organiziranje humanitarne akcije i to barem s jednim bodom po godini i događanju tj. aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnih vještina učenika i povezivanje s lokalnom zajednicom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
386 Dunja Klarić PRAVILNIK , Članak 7. Kontinuirani profesionalni razvoj jednak onome savjetnika. Broj bodova 60 s tim da rad na unapređenju sustava obrazovanja ne bi trebao biti uvjet, jer nije dostupan svima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
387 Dunja Klarić PRAVILNIK , Članak 5. Broj bodova bi trebao biti 20 do maksimalno 25. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
388 Dunja Klarić PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da je 60 bodova previše. Realno bi bilo 40-45 bodova posebno kada razmišljamo o nastavnicima iz manjih sredina kojima nisu dostupni svi načini prikupljanja bodova. Jednako tako neki predmeti imaju veći broj natjecanja dok na primjer strani jezici imaju natjecanje samo u osmom razredu. Trebalo bi brisati 30 sati godišnje i ostaviti 150 sati u pet godina jer intenzitet kontinuiranog profesionalnog razvoja može varirati od godine do godine npr. ove godine svi smo u Školi za život pa će konačan broj sati profesionalnog razvoja biti veći od 30, dok iduće godine može iz različitih razloga biti manji. Omogućiti nastavnicima koji su ranije prikupili dovoljan broj bodova da napreduju kada skupili dovoljno bodova ili da višak bodova prebace za sljedeće napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
389 Dunja Marušić Brezetić PRAVILNIK Zanemarena osnovna obrazovna aktivnost: nastava (redovna, izborna i fakultativna), a u prvi plan stavljene sporedne i/ili privatne aktivnosti nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
390 Dunja Siročić PRAVILNIK Pozdravljam potrebu donošenja novog pravilnika. Smatram, međutim, da je broj bodova za napredovanje (prema članku 5. 6. i 7.) previsok. Kao i mnogi kolege mislim da bi trebalo omogući prijelazni rok za sve one koji su već u sustavu, tj. trebaju obnavljati imenovanja za godinu dana, dvije ili tri. Previše je i predviđenih sati mentora, savjetnika i viših savjetnika za edukaciju drugih. Bojim se da će se nastavnici željni napredovanja morati koncentrirati samo na skupljanje bodova a manje na kvalitetu nastave. Prema članku 8. za online edukacije od 10 sati dobiva se 1 bod. Što je s ostalim oblicima edukacije? Ja sam, konkretno, magistar specijalist glotodidaktike ili, u novom sustavu, sveučilišni specijalist glotodidaktike. U svoju edukaciju uložila sam godine, a ne samo sate. Educirala sam se iz područja koje je najviše potrebno za rad s učenicima, a to je metodika nastave stranog jezika. Ne dobivam dodatak na plaću jer nisam magistar znanosti. Mislim da bi i to trebalo uključiti u vrednovanje prilikom napredovanja i to svaki puta i s većim brojem bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
391 Duška Stojićević PRAVILNIK Poštovani, Svaka promjena nečeg što je „pregazilo vrijeme“ je uvijek dobrodošla, pa tako i ovog Pravilnika. Ipak, mislim da su promjene prevelike. Bodovi za mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika su previsoki i mnogim vrlo vrijednim i savjesnim kolegama nedostižni. Ne slažem se sa svim kriterijima navedenim u članku 8. ovog Pravilnika. Misija svakog učitelja trebala bi biti kreativan i stručan odgoj i obrazovanje djece kroz neposredni rad u učionici ili izvan nje. Izgleda da će izvrstan učitelj biti onaj koji obavlja mnoge druge zadaće, a najmanje ima vremena za kvalitetan rad u učionici. Nisu svi navedeni kriteriji mjerilo dobrog i kvalitetnog učitelja. Na koncu onaj tko želi napredovati u struci, jer kvalitetno obavlja svoj životni poziv, htio ne htio, morat će u utrku za bodovima kojih je zaista previše i neće ih biti lako prikupiti, a da ne govorim o tome kako neke obveze koje donosi novi Pravilnik ni fizički neće biti moguće realizirati (npr. predavanja, radionice na županijskoj razini). Iz Stručnog povjerenstva nikako ne bi smjeli biti isključeni ravnatelj i pedagog škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
392 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Hoće li osam članova Povjerenstva fizčki moći/stići obaviti sve uvide u zadanome roku?! Koliko će učitelja razredne nastave biti u tome osmočlanom Povjernstvu? Razredna nastava specifična je i po brojnosti zaposlenika, ali i po principima stručno-metodičkog rada koje na najbolji način mogu procijeniti upravo učitelji razredne nastave! Hoće li se dogoditi da članovi Povjerenstva, a koji su zaposlenici u različitim ustanovama, veći dio svojih radnih obaveza neće stići realizirati jer će najčešće biti na nekom od uvida širom RH? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
393 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja - gdje, kako i s kojim dokazima o dijeljenju?! Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini - vjerojatno se odnosi na Županijska stručna vijeća. Nemoguće je svakome od zainteresiranih za ostvarenje toga uvjeta omogućiti predavanje ua ŽSV-ima razredne nastave! U našim Vijećima ima po 60- ak članova, a tri su skupa godišnje! U dijelu UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE navedene su aktivnosti na koje sam zaposlenik nema izravan utjecaj! Naime, za većinu tih aktivnosti potrebno je imenovanje ili zaduženje od strane ravnatelja. Nitko ne može jamčiti da se takva zaduženja neće "dijeliti" po kriterijima koji su sve samo ne profesionalne prirode! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
394 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 7. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 40 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i na neki način "osigurati" da se svakom zaposleniku aktivnosti kojima se razvija profesionalno i omoguće! Naime, svjedoci smo da se iz raznih razloga, najčešće financijske prirode, u školama ne omogućava odlazak na stručna usavšavanja. Također, u većim školama u nepovoljniju situaciju su stavljeni učitelji razredne nastave kojih ima puno pa prođu godine dok "dođu na red", primjerice, za odlazak na državni skup! S obzirom na prilično zahtjevne krriterije za napredovanje u to zvanje (nisam sigurna koliko je izraz "izvrstan savjetnik" najbolji?!) predlažem uvjet od 5 godina provedenih u zvanju savjetnika maknuti i uopće ne vremensko trajanje pojedinog zvanja navoditi! Svatko tko ispuni ovako zahtjevne uvjete u nekom kraćem razdoblju zavrijeđuje odmah i napredovati u više zvanje! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
395 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 6. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i na neki način "osigurati" da se svakom zaposleniku aktivnosti kojima se razvija profesionalno i omoguće! Naime, svjedoci smo da se iz raznih razloga, najčešće financijske prirode, u školama ne omogućava odlazak na stručna usavšavanja. Također, u većim školama u nepovoljniju situaciju su stavljeni učitelji razredne nastave kojih ima puno pa prođu godine dok "dođu na red", primjerice, za odlazak na državni skup! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
396 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 5. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i na neki način "osigurati" da se svakom zaposleniku aktivnosti kojima se razvija profesionalno i omoguće! Naime, svjedoci smo da se iz raznih razloga, najčešće financijske prirode, u školama ne omogućava odlazak na stručna usavšavanja. Također, u većim školama u nepovoljniju situaciju su stavljeni učitelji razredne nastave kojih ima puno pa prođu godine dok "dođu na red", primjerice, za odlazak na državni skup! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
397 Đurđica Lucek PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji Unapređenje rada rada škole boduje se samo rad u školskom timu za kvalitetu. Neke škole imaju više različitih timova (IKT, kulturna djelatnost, sport,...) koji doprinose unapređenju rada škole, te predlažem da se uzmu u obzir. Isto tako boduje se uređivanje školskog lista, mrežne stranice ili školske stranice na društvenim mrežama, dok neke škole objavljuju list za roditelje, brošure prilikom obilježavanja obljetnice škole,... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
398 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem: 1) pristupiti ovom članku puno ozbiljnije i pametnije 2) razdijeliti bodovanje na kategorije: a) razredna nastava b) predmetna nastava c) glazbena i plesna škola/umjetničke škole d) odgajatelji c) ravnatelji - svako od navedenih zanimanja u obrazovnom sustavu ima svoje specifičnosti, ovim prijedlogom nemoguće je svim skupinama pravedno steći bodove - neke stavke unutar bodovanja većini je gotovo nemoguće ostvariti (npr. sudjelovanje u raznim radnim skupinama, sudjelovanje u stručnim povjerenstvima, rad u povjerenstvima, itd.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
399 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 6. Predlažem: - ukinuti uvjet godina mirovinskog staža (10 godina) - omogućiti napredovanje mentoru u višu kategoriji čim za to ima uvjete - smanjiti broj bodova sa 60 na najviše 40 bodova, izbaciti minimalan broj kategorija (uvjeti u školama nisu za sve jednaki) - apsolutno prevelik ukupan broj sati u okviru kontinuiranog profesionalnog razvoja - 15h godišnje je realno uz postojeću dinamiku stručnih usavršavanja i seminara - umjesto obnavljanja zvanja uvesti trajno zvanje jednom kad je stečeno Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
400 Eda Rimanic PRAVILNIK Lijepo pozdravljam kolege i kolegice koji sudjeluju u ovom javnom savjetovanju te djelatnike Ministarstva odgoja i obrazovanja koji su radili na pripremanju ovog pravilnika. Voljela bih da entuzijastično mogu pohvaliti dokument koji se mijenja nakon pune 23 godine, međutim, ostaje razočarenje predloženim. Zašto? Ne možemo pobjeći izrazu „škola za život“ , bilo u struci - bilo u medijima, međutim, čitajući ovaj prijedlog dojma sam da je taj izraz tek sad u potpunosti ispražnjen od sadržaja i smisla. Jasno je da su odgojno-obrazovni djelatnici jedan od ključnih aspekata razvoja novih generacija i želim vjerovati da je većina nas svjesna velikog tereta i odgovornosti što ga nosimo na plećima, međutim, ovim se pravilnikom djelatnike (koji su svojim radom pokazali izvrsnost u radu i za svoje znanje zaslužuju priznanje) pretvara u ništa drugo negoli puke skupljače bodova u računalnoj igrici i svim se snagama pokušava nametnuti model kompetitivnosti koji sugerira duboko nerazumijevanje prirode našeg poziva. Moje je skromno mišljenje da predloženi primjer pravilnika, kao prvo, obuhvaća zanimanja koja se ne mogu vrednovati na isti način (učitelj, odgajatelj i ravnatelj za zajedničko imaju sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, međutim, problematika i dinamika posla sasvim je drugačija). Nadalje, unutar istih kategorija poput učitelj/nastavnik postoje razlike (razredna/predmetna nastava/glazbena i plesna odnosno umjetnička škola) koje u primjeru bodovanja nikako nisu dovoljno nijansirane (unatoč povećanom broju kategorija u odnosu na stari pravilnik) te je u svakom pogledu potrebna konzultacija, dorada i sistematizacija kako bi bodovanje bilo pošteno prema svima. Također, vremensko ograničenje zvanja umjesto trajnog ukazuje da sustav nema povjerenja u djelatnike koji su svojim trudom, radom i znanjem mjerljivo dokazali svoje kompetencije kroz dugačak period, ne bi se trebala voditi riječ o usavršavanju i profesionalnom razvoju što je ionako obaveza svakog djelatnika već bi naglasak trebao biti na valoriziranju iskustva i znanja, usuđujem se napisati kako je bilo što drugo podcjenjivanje zaposlenika. I za kraj ostavljam ono najvažnije, a u pravilniku je potpuno izostalo – fokus na svakodnevnu nastavu i rad s djecom u okruženju učionice i škole, to je ono što naš posao čini pozivom. Nažalost, ovaj prijedlog pravilnika pomiče fokus od rada s učenicima i naglašava rad van prostora ustanove koji nužno ne donosi podizanje kvalitete nastave, dok se nas kojih se ovaj pravilnik tiče tjera u zamku potjere kvantitet, a ne kvalitete – kvalitetni odgojno-obrazovani sustav ne može se voditi tržišnom logikom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
401 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 5. Predlažem: - 5 godina radnog staža umjesto mirovinskog staža (kolege u nepunom radnom vremenu time imaju smanjenu odnosno otežanu mogućnost napredovanja, odgojno-obrazovni radnik može biti izvrstan bez obzira na vrstu radnog vremena -puno/nepuno radno vrijeme ) - detaljnije definirati profesionalni razvoj (što obuhvaća), izbaciti godišnji broj sati te ga zamijeniti minimalnim ukupnim brojem sati - smanjiti bodovni prag s 30 bodova na 18/20 bodova (time eventualno spriječiti da nastavnik koji želi i može napredovati u zvanju prvenstveno bude "sakupljač bodova"), izbaciti propisani broj kategorija (razlog: specifičnost zanimanja - uvjeti rada nisu jednaki za sve odgojno-obrazovne djelatnike, posao učitelja razredne nastave razlikuje se od posla učitelja/nastavnika predmetne nastave, posao učitelja u glazbenoj i plesnoj odnosno umjetničkoj školi također se u mnogočemu razlikuje od općeobrazovne škole) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
402 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: 1. Mentor 2. Savjetnik 3. Viši savjetnik Riječ "izvrstan" treba u potpunosti izbaciti jer degradira ostale kategorije napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
403 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 1. Poput mnogih kolega, mišljenja sam da navedene kategorije zvanja (učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji i ravnatelji u školama i učeničkim domovima) ne mogu imati jedinstveni pravilnik o napredovanju, jedinozanimanja su naprosto sama po sebi prerazličita. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
404 Edita Bosnar PRAVILNIK Poštovani, nacrt novog Pravilnika većim dijelom je korektan. Članci u kojima vidim mogućnost poboljšanja su sljedeći: Čl. 8 - Organizaciju i provedbu natjecanja te mentorstvo učenicima trebalo bi odvojiti kao zasebnu kategoriju od Mentorstva studentima i pripravnicima jer se radi o bitno drugačijim područjima rada. Na taj način bi učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima bilo olakšano zadovoljavanje kriterija stjecanja bodova u određenom broju kategorija. Čl. 8 - Predavanja i/ili radionice - Bilo bi dobro razlikovati u vrednovanju individualno od koautorstva bez obzira na broj autora, npr. radionica koju vode tri ili više osoba nije lošija ili bolja od one koju vode dvije ili tri osobe. Uvjetovati bodovanje pozitivnom evaluacijom na bilo kojoj razini nije korektno (bez uvođenja prijelaznih odredbi) jer time svi oni koji su održali u proteklom razdoblju predavanja/radionice ostaju bez bodova bez obzira na angažman i dodatni napor. Osoba koja će biti vrednovana treba unaprijed znati po kojim će kriterijima biti vrednovana. Čl. 8 - Trebalo bi vrednovati i rad i vođenje i ostalih školskih timova, npr. Tima za Školski preventivni program, Tima za rad s darovitim učenicima - to je barem podjednako zahtjevno kao i vođenje Tima za kvalitetu. Čl. 5, 6 i 7. - Nije jasno koje će edukacije ulaziti u satnicu profesionalnog razvoja, uključuje li to isključivo potvrde o edukaciji izvan škole ili i potvrde o prisustvovanju npr. u edukaciju na stručnim skupovima učitelja u školi. Čl. 18 st. 2 - Predlažem spuštanje granice s 35 na 30 godina staža u obrazovanju vezano uz trajno priznanje stečenog stupnja napredovanja u zvanju. Također, bilo bi motivirajuće kada bi se otvorila mogućnost za vrednovanje i bodovanje rada razrednika. Svi oni koji su barem jednom bili razrednici znaju koliko je to zahtjevan, a nedovoljno vrednovan posao. Ovaj Pravilnik je prilika da se to možda promijeni. Srdačan pozdrav, Edita Bosnar, stručni suradnik pedagog - mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
405 EDITA POSZER PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani, Dobro je što konačno radimo na novom pravilniku i pristupamo promjenama kriterija bodovanja i vrjednovanja. Pri tome treba razlikovati Pravilnik o napredovanju i Pravilnik o nagrađivanju. Pri napredovanju se novim prijedlogom vrjednovanje i neke nove aktivnosti, ali je predloženi broj potrebitih bodova za napredovanje ipak previsok. Moj prijedlog za bodovanje je slijedeći: - za napredovanje u zvanje mentora -15 bodova, - za napredovanje u zvanje savjetnik - 30 bodova, - za napredovanje u viši savjetnik 45 bodova. Trebalo bi jasnije precizirati vrjednovanje vođenje projekta na školskoj razini, ali i konačno uvesti vrjednovanje izvanučioničke i terenske nastave. U školi u kojoj radim samo jedan nastavnik može otići na stručne skupove koji se odvijaju izvan našega grada jer nas škola ne može financirati pa o tome valja povesti računa kada se vrjednuje kontinuirani profesionalni razvoj. Predlažem da se nastavnicima koji napreduju prizna trajno zvanje nakon četiri uzastopna napredovanja u najvišem stupnju kojega su postigli samo temeljem poslane dokumentacije, a viši savjetnik bi mogao doći nastavniku na sat bez obzira na obnavljanje napredovanja. Pozdravljam sve kolegice i kolege koje na ovaj način daju svoj doprinos u donošenju novog Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
406 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 18. Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje, stečeno zavnje može zadržati trajno ili dalje napredovati u zvanje. Odgojno-obrazovni djelatnik koji ima više od trideset pet godina rada ili više od trideset godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
407 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 30. Dozvolite mi mali osvrt: iako ima niz kvalitetnih pomaka u odnosu na postojeći, osnovni nedostaci ovog Pravilnika su sljedeći . 1.) kvantiteta ukida kvalitetu (juriš na bodove, gomilanje seminara, projekata, i sl. u službi osvajanja bodova) 2.) AZOO i ASOO ne postoje, a Ministarstvo (čitaj ministar) postaje nadležan za sve, od imenovanja članova Povjerenstva do odobravanja i potpisivanja napredovanja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
408 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 24. Pravilnik o nagrađivanju nije povezan i ne ovisi o Pravilniku o napredovanju te treba biti zaseban dokument. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
409 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 18. Čl. 18., st. 2 izmijeniti: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno ukoliko ne želi napredovanje u zvanje savjetnika/izvrsnog savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
410 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 15. Zašto čekanje od 30 dana na stručno mišljenje? Smatram da je 15 dana sasvim primjeren rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
411 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 14. S obzirom na specifičnost rada stručnih suradnika-školskih knjižničara te činjenicu da se odgojno-obrazovni rad ne izvodi isključivo u obliku nastavnog procesa već češće kroz radionice i projekte - u suradnji s drugim nastavnicima i stručnim suradnicima, smatram da u ovom članku treba jasno razlikovati obaveze nastavnika od obaveza stručnih suradnika s obzirom na praktični rad te predlažem da se st. 2 čl.14 dopuni: "tijekom dva sata njegova praktičnog rada - za nastavnike i tijekom jednog sata njegova praktičnog rada - za stručne suradnike." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
412 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 10. Nadam se da Pravilnik predviđa imenovanje viših savjetnika pri AZOO-u i ASO-u članovima Povjerenstva za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
413 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 9. Pozdravljam prijedlog prema kojemu struka ocjenjuje struku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
414 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 9. Prema čl. 9 (st.1) Povjerenstvo će biti sastavljeno od čak 9 članova. Nije li toliki broj članova nepotreban i preglomazan? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
415 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 8. Mišljenja sam da treba pojasniti: "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja". Zanima me znači li to da predavanje/radionica koja zadovoljava ovaj kriterij može biti dvostruko vrednovana, kao predavanje/radionica i potom kao primjer dobre prakse? Po kojem se načelu utvrđuje "primjer dobre prakse", a po kojemu inovativnost metode poučavanja? Naime, s obzirom na predviđeni broj bodova ovaj element vrednovanja treba jasnije i preciznije definirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
416 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 8. Zanima me na što se točno odnosi "trajanje projekta od najmanje godinu dana"? Znači li to da ako projekt započne u rujnu a završi u svibnju naredne godine, ne zadovoljava ovaj kriterij te može dobiti tek 1 bod? Ukoliko je tako, mišljenja sam da to svakako treba promijeniti u: "Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini u trajanju od najmanje 6 mjeseci" te da se oba stavka objedine u jedan. Naime, svaki projekt ima elemente koje mora zadovoljiti i nepravedno je da se zbog eventualnog kraćeg trajanja, što podrazumijeva intenzivniji rad i više odricanja kako od strane mentora, tako i od strane učenika, takav projekt penalizira. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
417 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 8. Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u RH, ukoliko je 1 autor, treba biti bodovano s 2 boda. Također, naznačiti minimalan broj znakova teksta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
418 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za bodovanje predavanja/radionice zanima me kako će se provoditi evaluacija od strane sudionika? Jesu li osmišljeni obrasci sa standardiziranim upitima ili organizator skupa je istovremeno i kreator evaluacijskog upita, bez obzira je li u tiskanom ili online formatu? Tko je odgovoran za obradu i pohranu podataka? Što sa svim predavanjima/radionicama održanima prije stupanja na snagu ovog pravilnika? Na koji će se način dokazivati pozitivna evaluacija? I što uopće znači "pozitivna evaluacija"? Je li brojčana ocjena 2 dovoljna da se predavanje/radionica kvalificiraju kao pozitivno evaluirani? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
419 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 1. Mišljenja sam da pravilnik treba u različitoj mjeri i s različitim kriterijima vrednovati rad učitelja/nastavnika, stručnih suradnika ili ravnatelja odnosno da treba prepoznati specifičnost svake od ovih profesija koje su međusobno vrlo različite te zajedničke kriterije vrednovanja definirati u osnovnom dokumentu, dok specifičnosti koje se odnose na pojedino zvanje - definirati u posebnim dokumentima u obliku anexa. Također, čemu ujedinjavanje dvaju različitih postupaka? Jedno je napredovanje a drugo nagrađivanje te ih tako treba i u pravilnicima tretirati - kao dva odvojena procesa regulirana dvama odvojenim pravilnicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
420 Elvira Korman PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem da djelatnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u školi, trajno zadrži postojeće napredovanje kao nagradu za svoj rad i vjernost službi i kao zahvalu što je godinama izvrsno podučavao i odgajao ovu državu.Nismo našli diplomu na cesti da nas se stalno provjerava i analizira, a posebno ne pred mirovinu! Lijepi pozdrav svim učiteljima!:-) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
421 Elvira Korman PRAVILNIK Što je s odgojno-obrazovnim radnicima koji imaju više od 35 godina radnog iskustva u odgojno -obrazovnom radu?Da li i oni moraju obnavljati svoje zvanje stečeno po starom pravilniku?Bilo bi pošteno i njih nagraditi kad su toliko generacija uspješno obrazovali i bili aktivni u svom radu!Lijepi pozdrav i sretno svim prosvjetarima u Novoj 2019. godini! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
422 Elvis Miletić PRAVILNIK , Članak 9. Smatram da ne bi trebalo mijenjati dosadašnji model povjerenstva za napredovanje.Mislim da viši savjetnik iz Agencije i ravnatelj imaju najbolji uvid u rad nastavnika,a sve ostalo bilo bi samo povećanje troškova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
423 Elvis Miletić PRAVILNIK , Članak 8. Mnoge strukovne škole imaju među županijska natjecanja te bi to ovaj pravilnik to trebao uzeti u obzir. Obrazloženje:Zbog malo broja škola u nekoj disciplini nema županijskog natjecanja već među županijskog te bi to trebalo predvidjeti u bodovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
424 Elvis Miletić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem sljedeće nazive za napredovanje-Mentor, Viši mentor, Savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
425 Elvis Miletić PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem da odgojno obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno, osim ako ne želi više napredovati. Obrazloženje:Mislim da je svojim dugogodišnjim radom u obrazovanju to zaslužio i da ne treba obnavljati napredovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
426 Elvis Miletić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika,ali mislim da nije ispunio očekivanja nastavnika. Prošli Pravilnik imao je stvarno mali bodovni prag za napredovanje,ali ovaj predloženi postavlja jako visoko bodovni prag.Predlažem da taj prag iznosi 20/40/60.Nastavnici čije napredovanje uskoro ističe ove i iduće godine biti će u velikih problemima skupiti tako veliki broj bodova te bi za njih možda trebalo naći neko prijelazno riješenje.Postavlja se i pitanje što sa skupljenim bodovima i predavanjima do sada bez dva supotpisa.Smatram da bi sa ovom primjenom trebalo krenuti sa stupanjem Pravilnika na snagu ,a što se prije održalo da se nastavnicima prizma. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
427 Emica Pišonić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam promjenu starog Pravilnika,ali smatram da se treba poslušati i pročitati svaki komentar, a samim time će se doći do zaključka da ovakav Pravilnik nije motivirajući i neće poboljšati KVALITETU NASTAVNOG PROCESA. Kao što je većina kolegica i kolega napisala, profesionalni život će se svesti na skupljanje bodova. Članak 8. Pohvaljujem veći broj Kategorija aktivnosti za bodovanje,ali je broj potrebnih bodova prevelik. Predlažem 20/40/60. Na koji način će se'' dokazati'' bodovi? Potvrdama ravnatelja,zapisnicima s Učiteljskih vijeća, ?? Mislim da bi trebalo sastaviti univerzalne obrasce. Sistem priznavanja bodova do sada je ovisio o svakom savjetniku posebno (neki su npr.priznavali vođenje Izvannastavnih aktivnosti,neki nisu jer je to u zaduženju i sl.). Smatram da se priznavanje bodova treba usuglasiti na državnoj razini. PROJEKTI- što znači priprema i pisanje projekta? Znači li to da projekt ne mora biti odobren-realiziran već samo prijavljen? Smatra li se ''projekt na državnoj razini'' natječaj za projekte koje objave institucije (npr.banka,zaklada,i sl.)? Na koji način će se ''dokazati'' rad na projektima? UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE-uređivanje mrežnih stranica- podrazumijeva li se na godišnjoj razini(prema zaduženju) dakle, jedna osoba ili svaka objava ? Što se sve podrazumijeva pod javni događaj u školi? Priredba,izložba,tematsko predavanje,humanitarna akcija,obilježavanje prigodnih datuma,...? Što je s unapređenjem lokalne zajednice ili mjesta? Postoje brojni načini na koje škola/učitelji sudjeluju u aktivnostima lokalne zajednice te promiče kulturu, ekološku svijest,turističku promociju i sl. Sudjelovanje učitelja u takvim aktivnostima bi se trebalo vrednovati. ČLANAK 10. Za pohvalu je samostalno pokretanje postupka za napredovanje. Nadam se da sva potrebna dokumentacija može biti u elektroničkom obliku. ČLANAK 14. Uvid u stručno-pedagoški rad je nepotreban kad se bodovi ne vrednuju odnosno ne prikupljaju iz nastavnog procesa. Ili bi trebalo smanjiti broj potrebnih bodova,a povećati broj uvida u rad. Ravnatelj(i pedagog) ima pravo uvida u rad svog djelatnika te svake godine može obaviti uvid i napisati izvješće koje se prilaže dokumentaciji. Tada će biti minimalno 5 uvida u stručno-pedagoški rad što će prikazati realnu situaciju,a ne ona dva sata uvida savjetnice. Ukoliko je netko tri puta izabran u zvanje, uvid savjetnice u stručno-pedagoški rad nije potreban. Utvrđivanje potrebnih bodova bi trebalo odraditi povjerenstvo na temelju pristigle dokumentacije i o tome obavijestiti djelatnika prije dolaska na uvid. Smatram da je nepotrebno raspravljati o bodovima u razgovoru s djelatnikom, osim ukoliko postoje sporne situacije. Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama –na koji način će se utvrditi usvojenost ishoda? ČLANAK 15. Ukoliko je djelatnik suglasan sa stručnim mišljenjem Povjerenstva, zašto se mora očitovati? ČLANAK 18. Smatram da bi djelatnici koji su napredovali,a imaju više od 30 godina mirovinskog staža, u tom trenutku, neovisno o stečenom zvanju, to zvanje trebali trajno zadržati. Isto tako smatram, iako je to za drugi pravilnik, da bi radni staž učitelja i profesora trebao biti beneficirani radni staž. Ne slažem se s postupnim napredovanjem. Ukoliko netko ima dovoljan broj bodova, a po ovom Pravilniku ih stvarno treba dosta, zašto ne bi mogao napredovati u više zvanje?! Npr. mentor u izvrstan savjetnik. Predlažem da se promijeni priznavanje bodova vezano uz vremenski nesklad: do sada je bilo da se bodovi prikupljaju od sljedećeg dana nakon uvida.A što je s vremenom od trenutka prijave pa do uvida? To je vrijeme od nekoliko mjeseci pa do godinu dana. Predlažem da se bodovi mogu skupljati od trenutka prijave-predaje dokumentacije. ČLANAK 21. -najmanje 6 sati godišnje educirati kolege -mislim da je 3 sata godišnje dovoljno svima(općenito smanjiti na pola po kategorijama). - sudjelovati u najmanje jednom projektu -što ako škola ne provodi projekte? Državni i međunarodni projekti se ne mogu provoditi bez Projektnog tima u školi i bez sudjelovanja bar 50 % djelatnika škole. -objavljivanje digitalnih obrazovnih sadržaja- gdje? Kako se može ''dokazati''? Nadam se da će se uvažiti prijedlozi kolegica i kolega te da će ovaj Pravilnik biti poticaj za unapređenje rada nama učiteljima,odgajateljima,stručnim suradnicima,a na korist svima. Lijep pozdrav, Emica Pišonić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
428 Emilija Dodig PRAVILNIK , Članak 28. Članak 28 Potrebno je odrediti neko prijelazno razdoblje od najmanje 3 godine za one koji uskoro trebaju pokrenuti postupak obnove zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
429 Emilija Dodig PRAVILNIK , Članak 7. Članak 5; 6; 7; Umjesto potrebnih bodova za napredovanje 30/60/80 realno bi bilo odrediti 20/40/60 . U suprotnom Pravilnik je demotivirajući. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
430 Emilija Dodig PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21; 22; 23; Predlažem izbrisati obvezu od najmanje 6/8/10 sati educiranja kolega, studenata itd. Predavanja i radionice se ionako dokazuju potvrdama sa stručnih usavršavanja i na taj se način boduju. Što ako netko nema priliku nekoga educirati? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
431 Emilija Dodig PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8, u kategoriju UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE predlažem uvesti bodovanje za izvođenje terenske nastave s učenicima, npr. za terensku nastavu u trajanju minimalno 2 dana - 1 bod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
432 Fadila Zoranic PRAVILNIK Pravilnik bi trebao omogućiti napredovanje pod jednakim uvjetima učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima, što u predloženom nije slučaj, s obzirom na predložene kategorije. Pravilnik ne daje jednake mogućnosti za napredovanje, pa samim tim diskriminira stručne suradnike i ravnatelje. U mnogim kategorijama rad se omalovažava i obezvrjeđuje sa sramotnim brojem bodova, posebice to upada u oči kad se izdvoje elementi s istim brojem bodova. Tako, npr. ispada da je povoljnije i isplativije, u toplini svog doma i toplim papučicama pristupiti online edukaciji (1 bod) nego npr. pripremati i pisati projekt na državnoj razini (1 bod) ili možda objavljivati stručni članak u tiskanoj ili online publikaciji u RH (1 bod)???? Zbilja, kome trebaju istraživanja i članci, kad je sudjelovanje u provedbi obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini "nagrađeno" samo s jednim bodom, odnosno dva, ako imate sreće da se rad negdje objavi (jer o kvaliteti ionako nije riječ). Ipak, ako se ne želite zamarati s navedenih 22 kategorije (od 66) koje nose po jedan bod, po novom pravilniku savjetuje se daljnje sjedenje kod kuće i sakupljanje bodova u raznim online edukacijama, ovaj put na međunarodnoj razini (minimalnog trajanja 10 sati a u slučaju duljeg trajanja, jedan bod za svakih 10 sati). Tako, za za duplo veći broj bodova, od ranije navedenih primjeraboda. U tom slučaju, vam je, priprema i pisanje projekata na međunarodnoj razini, koja također nosi mršava dva boda nepotrebna, jer onih 30 % ionako nećete dobiti, pa da se ne mučite. Pa tako, dok se educirate iz udobnosti svoga doma, kroz jedini priznati oblik edukacije koji postoji (online), uz malo dobre volje, i iskustvo počnite štancati vlastite obrazovne sadržaje jer za 10 do 20 nastavnih sati, za izradu i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja dobijate bogatih 4 boda. Primjere ostale nije potrebno navoditi, složite jednostavno elemente vrednovanja po bodovima i svatko tko radi u školi bilo koji posao izvan uobičajenih poslova gole nastave, vidjet će koliko su bodovi nepravedno raspoređeni. Nadalje, osim nerealnog broja bodova, potrebno je bolje pojasniti što spada pod pojedine kategorije, jer postoje brojni poslovi koji se u elementima vrednovanja ne spominju. npr. mentorstva učenicima na svim natječajima, pojedincima ili grupama učenika u projektima na eTwinning platformi, aktivnostima s učenicima koje traju najmanje mjesec dana (izrada filma, predstave, humanitarne akcije i volonterske aktivnosti).... Nema ni jedne kategorije vezane za internalizaciju i europsku dimenziju, međupredmetne teme uopće se ne spominu, Školski preventivni programi, Vijeće učenika, sudjelovanje u javnim raspravama, TV prilozi i članci u medijima o primjerima dobre prakse, međunarodna partnerstva škola.... Fadila Zoranić, stručni suradnik pedagog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
433 Fani Perun PRAVILNIK Poštovani, Predlažem sljedeće izmjene: Članci 5, 6 i 7, stavci 1, točke 2 PREDLAŽEM da se ostavi samo ukupan broj - 100/150/200 koji treba prikupiti u tih 5 godina. Kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od minimalno 20/30/40 sati godišnje. Što ako u jednoj godini netko ima npr. 39 sati umjesto 40? Napredovanje automatski propada. Nekad ima manje, a nekad više skupova u godini. Ako ne bude dovoljno organiziranih skupova i online edukacija i ti brojevi su upitni. Članci 5, 6 i 7, stavci 2, točke 1 PREDLAŽEM smanjenje broja ishoda. Bilo bi dobro izračunati prosjek usvojenosti ishoda prosječnih učitelja pa ga u postotcima podići i odrediti realan broj. Sada je usvojenost ishoda 5, 6 ili 7 po svakom od 8 skupova učenja. To su, matematičkim jezikom rečeno, 40, 48 ili čak 54 ishoda čiju usvojenost (prema čl. 14) povjerenstvo mora utvrditi. Kako će utvrditi toliko ishoda na dan uvida i koliko bi to trebalo trajati? Članci 5, 6 i 7, stavci 2, točke 2 PREDLAŽEM ukidanje ograničenja u smislu obaveznih kategorija. Neki učitelji doslovno imaju smanjen broj mogućnosti sudjelovanja u određenim kategorijama aktivnosti, dok je to drugima itekako dostupno. Koliko god je to netko dobro zamislio, to je u praksi drugačije jer nemaju svi jednake uvjete. Tako će neki teško prikupiti tražene bodove, iako svoju osnovnu zadaću - rad s učenicima obavljaju izvrsno. Članak 10, stavak 2 (vezano uz čl. 19) PREDLAŽEM da rok nije 1. 9 do 1. 3. tekuće školske godine nego od 6 mjeseci do najkasnije 4 prije isteka roka obnove u zvanje bez obzira na školsku godinu. Zahtjev treba predati najkasnije 120 dana prije isteka, a to mora biti u periodu od 1. 9. do 1. 3. tekuće školske godine. Oni učitelji kojima trajanje mandata istječe u listopadu, zahtjev moraju predati 1. 3. prethodne godine jer će u tekućoj biti prekasno. PREDLAŽEM da u odluci stoji: „obnova napredovanja u zvanje počinje teći od zadnjeg dana prethodno napredovanja“, a ne kako sad stoji u članku 16, stavak 4 - od dana donošenja odluke. Članci 11 i 12 PREDLAŽEM utvrđivanje točnih rokova za utvrđivanje potpunosti zahtjeva i ispunjavanju općih uvjeta. Članak 14, stavak 2 PREDLAŽEM da se izostavi uvid u stručno-pedagoški rad jer se ne boduje kao ni u visokom obrazovanju. Ravnatelji i pedagozi koji dolaze na nastavu daleko bolje poznaju rad učitelja od osoba koje dođu 1 dan i kojeg učenici ne poznaju pa je situacija u učionici neprirodna. Članak 16 PREDLAŽEM da povjerenstvo ima ovlast donijeti odluku u roku od 7 dana od uvida. Dovoljni žalbeni rok je 7 dana. Ako se učitelj ne žali, nakon žalbenog roka, odluka automatski stupa na snagu. Kako sad stoji od uvida do odluke može proći čak 78 dana. Ako očitovanje ide papirnatom poštom, čak i više. Članci 21, 22, 23, točke 1 PREDLAŽEM smanjivanje brojeva 6/8/10 na 2/4/5. Educiranje kolega 6/8/10 sati godišnje je previše. U svojoj školi možemo po polugodištu održati 1 predavanje ili radionicu, sve više od toga bilo bi kontraproduktivno. Tako je i online. Kolegama bi bilo dosadno stalno gledati i slušati iste ljude više puta u jednoj godini, i tako godinama. Izraz „pružanje kolegijalne podrške“ mi je nejasan. Srdačan pozdrav Fani Perun Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
434 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članka 27. Ponovno se kao posebna kategorija uvodi nagrađivanje djelatnika koji sudjeluju u eksperimentalnom programu koja je posebno razrađena i iz koje se jedino može zaključiti da će obrazovna politika uvijek biti u provedbi nekog eksperimenta. To zasigurno ne može biti jedina izdvojena kategorija jer se škole razlikuju po broju učenika koji ih pohađaju, po mjestu rada, uvjetima rada, broju učenika s rješenjem o primjerenom školovanju, broju posebnih razrednih odjela, sudjelovanju u domaćim i međunarodnim projektima, broju izvannastavnih aktivnosti i nizu drugih stvari koje doprinose kvalitetnijem radu škole. Možda bi bilo bolje staviti sudjelovanje u projektima od strateškog značenja za razvoj škola u Hrvatskoj pa to mogu biti razni lokalni i nacionalni projekti koje možda MZO ne provodi, ali ga je odobrilo, a koji utječu na razvoj kvalitete. Osim toga, na koji način će se ustvrditi tko stvarno od svih djelatnika u školi sudjeluje u nekom eksperimentalnom program, a tko ne? Nadalje, stručni suradnici koji zbog opisa posla ne izvode neposredni rad s učenicima u jednakoj mjeri s učiteljima, neopravdano su stavljeni u nepovoljni položaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
435 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 26. Nisu navedeni kriteriji dodjela nagrada kao i dokumentacije koju je potrebno priložiti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
436 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 25. U ovom dijelu nisu jasno razrađeni kriteriji oko nagrađivanja te smatramo kako je potrebno razdvojiti Pravilnik o napredovanju i Pravilnik o nagrađivanju. Na taj način postići će se veće razumijevanje dokumenata te će se dobiti prostora da se jasnije poradi na kriterijima. Ovako nedovoljno definirani kriteriji ostavljaju previše prostora slobodnoj procjeni članova povjerenstva. Bez jasno definiranih kriterija i transparentnog postupka postoji mogućnost da objektivno najuspješniju ljudi u sustavu ostanu nenagrađeni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
437 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 21. Napominjemo da je sudjelovanje u projektima često odluka vodstva škole te se odgovornost nepotrebno prebacuje na sve odgojno-obrazovne radnike jednako. Također škole, ovisno o regiji u kojoj se nalaze, imaju različite mogućnosti za sudjelovanje u projektima. Odgojno-obrazovni djelatnici koji žive u manjim sredinama stavljaju se u neravnopravan položaj ukoliko u njihovim sredinama nema prilika za angažmanom kakav se navodi u člancima. Nije pojašnjeno koje su posljedice ukoliko odgojno-obrazovni radnik ne ispuni obaveze iz ovih članaka te može li dalje napredovati (nakon 5 godina). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
438 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 8. Općenito predlažemo ujednačavanje kriterija i bodova po kategorijama jer je trenutno veliki nesrazmjer u broju bodova po kategorijama (kako smo naveli u općem komentaru na prijedlog Pravilnika). Nejasno je iz kojeg se razloga razdvajaju kategorije PREDAVANJA I RADIONICE od ONLINE EDUKACIJA? Naime edukacije uživo i one online trebale bi barem jednako vrednovati jer su često zahtjevi edukacija uživo i veći od onih online, traju duže i uključuju visoki angažman polaznika i onih koji ih izvode. Stoga predlažemo spajanje ovih dviju kategorija. Uz to online edukacije se već boduju kroz kontinuirani profesionalni razvoj u člancima 5.,6. i 7. pa može doći do situacije u kojoj se za istu on line edukaciju učitelji dobivaju dupli broj bodova. Također, u istoj kategoriji navodi se “Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)”. Što je to pozitivna evaluacija? Hoće li postojati neki ujednačeni evaluacijski obrazac pomoću kojeg će se uvesti standardi i moći raditi komparacija podataka? Što ukoliko netko radi na međunarodnom projektu koji ima već zadane evaluacijske obrasce, kako će se komparirati podaci i procjenjivati što je pozitivna evaluacija? Nadalje, u istoj kategoriji se navodi „Dijeljenje primjera dobre prakse“ primjene inovativnih metoda poučavanja. Tko određuje i prema kojim kriterijima što je to dobra praksa i što je to inovativno poučavanje? Predlažemo uvrštavanje sudjelovanje u zajednicama učenja i drugim refleksivnim grupama te vođenje zajednica učenja i drugih refleksivnih grupa kojih je sve više u Hrvatskoj i koje su učinkoviti oblik kontinuiranog profesionalnog razvoja. Predlažemo da se bodovanje u kategoriji „Predavanja i/ili radionice“ različito boduje s obzirom na broj sati predavanja/radionica zbog razlika u zahtjevnosti. Također, ovakvim načinom bodovanja se potiču kraća i neučinkovita stručna usavršavanja umjesto onih koja su sveobuhvatna, modularna, koja omogućavaju primjenu u praksi i povratnu informaciju na praksu. Kategorija STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI ima 13 podkategorija s 43 navedena boda. Autorstva i suautorstva udžbenika i online sadržaja su najviše bodovana sa 6 bodova i očito po predlagatelju se smatraju najvrednijim dijelom posla odgojno-obrazovnih radnika dok mi smatramo kako druge kategorije imaju puno veći učinak na unaprijeđneje odgojno – obrazovnog procesa i rada škole. Kategorija UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ima samo 8 podkategorija s 12 bodova te od tih 8 njih 5 podkategorija nije primjenivo za ravnatelje, a upravo za ovu kategoriju se smatra da je namijenjena ravnateljima i stručnim suradnicima i njihovom napredovanju (koje do sada praktički nije bilo moguće, a izgleda da ni ovim Pravilnikom neće biti moguće). „Rad u povjerenstvima, radnim skupinama“ premalo se vrednuje budući da se obično radi o kontinuranom čak i višemjesečnom angažmanu. U kategoriji PROJEKTI predlažemo uvođenje nove kategorije “Vođenje ili koordiniranje projekata na razini škole u suradnji s lokalnom zajednicom i organizacijama civilnog društva” (po projektu) – 2 boda. Isto tako potpuno jednaki broj bodova dodjeljuje se nekome tko je napisao i poslao projektni prijedlog (neovisno o tome je li projekt prošao na natječaju ili ne) i to vodi li ili koordinira netko jednogodišnji projekt na školskoj razini. Smatramo kako se ovdje ne radi o jednakom obimu posla i da je daleko zahtjevnije voditi projekt nego ga pisati. U kategoriji RAD NA UNAPRIJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA najviše, 4 boda, se daje za sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Iz ovoga ispada da Hrvatska planira stalno provoditi neke eksperimente u obrazovanju što se stvarno nadamo da nije točno jer je potpuno neodrživo za sustav. Uz to vrlo je neodgovorno Pravilnik koji bi trebao na snazi biti dulje od mandata jednog ministra/ice isključivo kreirati prema sadašnjem stanju i potrebama. Predlažemo smanjenje broja bodova na 1. Predlažemo i eventualno uvođenje novog kriterija, a to je „Sudjelovanje u evaluaciji eksperimentalnog programa“ – 1 bod. Uz ovo Pravilnik nagrađuje samo one koji su u eksperimentalnim programima koje provodi Ministarstvo što je u suprotnosti sa Zakonom o odgoju i obrazovanju koji u čl.29 definira tko sve može inicirati i provoditi eksperimentalne programe: 3) Eksperimentalni program može predložiti školska ustanova, Ministarstvo, agencija nadležna za obrazovanje ili druga institucija iz sustava odgoja i obrazovanja. (4) Kada eksperimentalni program predlaže školska ustanova, podnosi Ministarstvu zahtjev radi odobravanja izvođenja eksperimentalnog programa uz koji obvezno prilaže dokaze o osiguranim uvjetima iz stavka 2. ovoga članka. Prema tome potrebno je proširiti provedbu eksperimentalnih programa na sve one institucije koje prema Zakonu imaju pravo na to (naravno, uz odobrenje MZO-a). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
439 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 6. Ovaj članak prejudicira kako odgojno-obrazovni radnici koji imaju manje od 10 odnosno 15 godina staža ne mogu ostvariti predviđenu kvalitetu rada u odgojno-obrazovnom sustavu. Time se ovim Pravilnikom naglasak stavlja na godine staža umjesto na kvalitetu neposrednog odgojno-obrazovnog rada odnosno onoga što u pravilniku definira stručno-pedagoški rad. Predlažemo, što je u skladu s istraživanjima profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih djelatnika, da se iz ova dva članka izostave godine staža kao uvjet za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
440 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 5. Navodi se usvojenost minimalno pet ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, no kako sve ishode nije moguće opažati tijekom uvida u nastavu (što je predviđeno prijedlogom) nije jasno kako će se provjeriti usvojenost i takvih ishoda. Smatramo da bi ovo bilo izuzetno važno definirati kako kasnije u praksi ne bismo imali donošenje odluka sukladno slobodnoj procjeni. Nadalje, ovaj Okvir nije predviđen za stručne suradnike niti odgajatelje u učeničkim domovima te nije jasno kako će se vrednovati njihov neposredni rad s učenicima. Budući da područja rada učitelja definirana „Okvirom nacionlnog kvalifikacijskog okvira“ sadrže različiti broj indikatora, Pravilnikom se za neka područja predviđa 100% ispunjenosti ishoda dok za druge (koja imaju veći broj indikatora) manji postotak. Smatramo da je Okvir potrebno prilagoditi u instrument za praćenje čime bi se jasno naznačilo koje ishode je moguće pratiti te kako se oni boduju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
441 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 4. Smatramo kako je dobro da se ostave 3 kategorije napredovanja, no naziv “izvrstan savjetnik” je pogrešno odabran jer se smatra da svi koji napreduju trebaju biti izvrsni u svom poslu, a na ovaj način se zapravo degradira napredovanje u kategorije mentora i savjetnika jer se može iščitati kako oni nisu dovoljno izvrsni u svom poslu. Predlažemo da se umjesto izvrstan savjetnik kategorija nazove “viši savjetnik”. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
442 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 2. Pohvalno je da se planira uvođenje e-portfolia i praćenje rada učitelja, no treba jasno napisati odrednice kako će se to praćenje provoditi. Predlažemo definiranje Portfolia odnosno Mape profesionalnog razvoja. Umjesto „omogućava i individualno evidentiranje e-portfolia profesionalnog razvoja“, predlažemo: „omogućava i razvoj e- portfolia odnosno bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja od strane odgojno obrazovnog djelatnika, kada to nije automatski evidentirano“. Umjesto definicije „Profesionalnog razvoja“ predlažemo da se uvrsti termin „Kontinuirani profesionalni razvoj“ kako to stoji u člancima 5,6, i 7 odnosno da se usklade termini. Predlažemo da se u definicija „prikupljanja bodova za napredovanje“ preimenuje u „bodovanje za napredovanje“ jer se ovim nazivom neopravdano daje naglasak na „prikupljanje“ bodova umjesto na profesionalni razvoj i njegovo vrednovanje. Ono što je sporno je što se dokument poziva na prijedlog Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje kojeg je još 2016.g. usvojilo Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje kao krovno tijelo u sustavu (tijelo koje već više od 2 godine ne funkcionira). Dokument nije prošao niti jednu procedure kako bi se usvojio, ne kao preporuka već kao kompletan važeći dokument. Dakle, ovdje postoji očigledan proceduralni problem i uistinu zahtjeva puno bolje obrazloženje, ali i poštivanje procedura donošenja Pravilnika, Okvira i samim time i Zakona u RH. Iako je sam Okvir prepoznat kao jedan od ključnih dokumentata i njegova važnost je neupitna jer se radi o vrlo kvalitetnom dokumentu važno je napomenuti kako je preporuka za Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje trebala poslužiti,kao što i sam naziv kaže, kao Okvir iz kojeg je trebalo razviti dokumente koji će se onda prilagođavati i izrađivati za svaku skupino odgojno – obrazovnih djelatnika te različite svrhe primjene kako je u samom Okviru i navedeno. Uz to, nejasno je iz kojeg razloga se sam Okvir koji je ovdje naveden kao ključan dokument nije poštivao te su iz Pravilnika izbačena neka područja poput Učenja i poučavanja. Smatramo kako je važno u cjelosti poštivati ovaj dokument pa predlažemo da se zadrže područja točno onako kako su Okvirom i predložena. Naglašavamo kako je vrednovanje rada ravnatelja, stručnih suradnika i odgajatelja na osnovu ovog pravilnika nemoguće jer se Okvir nacionalnog standard kvalifikacija odnosi samo na učitelje. Vrlo je važno razviti instrument pomoću kojeg će i ravnatelji imati mogućnost vrednovanja ostvarenih ishoda u vođenju škole. Ovim Pravilnikom se ne definira tko će biti zadužen i na koji način za provjeru usvojenosti ishoda te kako će se oni provjeravati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
443 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK Pozdravljamo donošenje Pravilnika nakon 24 godine smatrajući kako bez adekvatnog sustava praćenja, vrednovanja i nagrađivanja učitelja nema kvalitetnog obrazovnog sustava. Također, pozdravljamo i način na koji je sam proces odrađen jer se od početka tražilo od učitelja za mišljenja i komentare koje smatraju da bi bilo dobro uvrstiti u sam Pravilnik, uvijek je pohvalno kada se obrazovne politike vode načelom „odozdo prema gore“ jer jedino se tako mogu kreirati održive promjene u samom obrazovanju. Ono na čemu treba poraditi navodimo u nastavku. Prije svega, radi se o dokumentu koji nije dovoljno dorečen, gdje se postavljaju razna pitanja poput onog koja je uloga Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koje prema Zakonima po kojima su osnovane imaju glavnu ulogu u praćenju, vrednovanju i napredovanju učitelja i stručnih suradnika. Ovaj Pravilnik kolidira sa Zakonima o Agencijama na snazi pa je nejasna poruka koju šalje jer upravo ovim Pravilnikom MZO preuzima glavnu ulogu u ovim procesima. Znači li to da se ovim Pravilnikom zapravo mijenjaju uloge Agencija ili to znači njihovo ukidanje? Smatramo da je MZO i Vlada RH dužan prije usvajanja ovog Pravilnika javnost obavijestiti o ovim izmjenama jer ne može jedan Pravilnik imati veću vrijednost od važećih Zakona i propisa u RH. Ovim Pravilnikom se zapravo govori kako će stručne poslove u sustavu obrazovanja preuzeti MZO, a ne Agencije čime se zapravo narušava jedna dobra praksa decentralizacije sustava. Isto tako izuzetno je bitno da se ovako važan Pravilnik donese u suglasju i dijalogu sa nizom ključnih obrazovnih dionika, poput sindikata, stručnih udruga i znanstvene zajednice, a kao što se može vidjeti iz niza komentara donošenje prijedloga ovog Pravilnika nije pratilo ovu proceduru. Jedna od najspornijih stvari je što se ovim Pravilnikom zapravo ne vrednuju učiteljska postignuća u samom razredu već se naglasak u najvećoj mjeri daje na objavljivanju stručnih radova i izradi digitalnih sadržaja jer pod tom kategorijom procjene ima 13 podkategorija s 43 boda dok na primjer kategorija „Unapređenje rada škole“ nosi samo 12 bodova. Nejasno je zbog čega dolazi do tolikog nesrazmjera između kategorija i zbog čega se više nije radilo na njihovom ujednačavanju. Važno je napomenuti kako pravilnik ne predviđa bodovanje suradnje škola sa organizacijama civilnog društva i drugim ustanovama iz lokalne zajednice (poput znanstvenih institucija, kulturnih ustanova, domova za starije, dječjih domova, ustanova iz područja zdravstva i sl.). Naime, mnoge škole upravo surađuju s lokalnim zajednicama i udrugama kako bi unaprijedile svoj rad i učenicima omogućili sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima te ih potaknuli na volonterski i humanitarni rad te razvijali njihove građanske i socijalne kompetencije. Mnoge škole imaju oformljene školske timove koji upravo rade na projektima u suradnji s udrugama i drugim ustanovama te na taj način u škole unose inovacije i odgovaraju na konkretne potrebe njihovih učenika. S obzirom na to da škole često nemaju kapacitete osigurati financijska sredstva iz EU fondova upravo kroz partnerstvo s udrugama u škole dovode projekte i na njima surađuju. Smatramo kako je bitno i ovaj kriterij uvrstiti u Pravilnik. Suradnja škola i lokalne zajednice također je primjer dobre prakse u svim zemljama EU i doprinosi demokratizaciji rada škola i njihovom unaprijeđenju te je nejasno iz kojeg razloga ovaj važan segment rada škola nije prepoznat. Uz sve navedeno potičemo donositelje Pravilnika da u prijedlog uvrste i druge oblike kontinuiranog profesionalnog razvoja učitelja koji su ovdje izostali poput poput sustručnjačke podrške, zajednica učenja, refleksivnih grupa, akcijskih istraživanja i dr., a koje su dokazano učinkovite u profesionalnom razvoju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
444 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članka 27. Smatramo da bi koeficijent od 0,16 za nastavnike trebao biti barem duplo veći. Prilikom preračunavanja ovog prijedloga ispada da osoba s 10 godina staža i gotovo pola satnice u eksperimentalnom programu može dobiti maksimalno 300 kn neto dodatka... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
445 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 22. Pitamo se čemu bodovi, ako osim 60 bodova treba zadovoljiti i sve navedene uvjete. Smatramo da bodovi pokrivaju dovoljno izvanastavnim zalaganjem profesora da bi ga se na temelju toga nagradilo zvanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
446 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 21. Predlažemo smanjenje broja sati godišnje edukacije 6/8/10. Trebalo bi doraditi što se smatra pod „educirati kolege“ i kako to dokazati. Npr. kao će ovaj uvjet zadovoljiti konkretna postojeća 3 savjetnika i 6 mentora na području naše županije, a ŽSV se okuplja tri puta godišnje? Realizacija zadanih sati za radionice na godišnjoj razini je neodrživa. Zanima nas pobliže gdje se objavljuju i o kakvim bi se digitalnim sadržajima trebalo raditi. Može li stranica škole biti mjesto gdje ćemo objavljivati stručne članke ili digitalni sadržaj? Je li dovoljno objaviti digitalni sadržaj u svom kolegiju na Loomenu ? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
447 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 18. Stavak 1. Smatramo da je dovoljno dva puta i ne nužno zaredom. Stavak 2. Predlažemo da se nakon 30 godina staža ne mora obnavljati status. Također, trebalo bi dopuniti: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30/35 godina mirovinskog staža u obrazovanju u trenutku podnošenja zahtjeva za obnavljanje napredovanja ili najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
448 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 11. Predlažemo produljenje roka za dopunu zahtjeva na 14 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
449 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 9. U povjerenstvu za napredovanje iz određenog predmeta trebao bi biti predmetni profesor s iskustvom. Nadamo se da to predviđa članak 13., st.3. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
450 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 8. Čini nam se da se puno više pozornosti posvetilo projektima, osmišljavanju i dijeljenju materijala, stručnim člancima i radu na unaprjeđenju sustava obrazovanja i da se tu dobije puno više bodova; sve to ne dokazuje da je osoba kvalitetna u radu na satu. Netko može biti autor raznih udžbenika, članaka, voditi projekte, a da u radu s učenicima ne zadovoljava. Nadamo se da će da će u procesu procjene usvojenost ishoda učenja također biti presudna. Također, zanima nas - sudjelovanje u projektima se boduje, međutim što je s onim napisanim i osmišljenim projektima koji ne prođu i nisu izabrani - ulaze li oni u kategoriju: "Priprema i pisanje projekta na državnoj razini (po projektu)"? U "Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja" dodati: Dodati aktivnosti: - sudjelovanje u educiranju, ocjenjivanju i modeliranju državne mature -2 boda - sudjelovanje u organizaciji i provedbi ispita državne mature - 1 bod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
451 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 5. Prema tome što se navodi u članku, dojma smo da se veći naglasak stavlja na sve ostalo nego na nastavu. Tako se stječe dojam da bi trebalo samo loviti bodove na projektima, edukacijama, pisanjem članaka, izradom javnih nastavnih materijala itd. Mislimo da bi te sve zahtjeve za zvanje i dužnosti kad se stekne zvanje trebalo malo smanjiti, a možda u cijeli proces uključiti na neki način i učenike i roditelje (možda neke ankete ili ocjene). Ovako ispada da gotovo i ne trebaš uopće biti dobar nastavnik, već samo trebaš gurati sve moguće izvan nastave. Smatramo da je broj sati kontinuiranog profesionalnog razvoja od 100/150/200 previsok te ne dozvoljava čovjeku da ima kakav takav život van posla. Također, smatramo da je broj bodova previsok za napredovanje u pojedino zvanje, umjesto 30/60/80 predlažemo 20/30/45. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
452 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK Općeniti je dojam nakon čitanja prijedloga da je Pravilnik prezahtjevan i da će se njime pokušati smanjiti broj napredovanih. Također, dojma smo da skupljanje bodova postaje samo sebi svrha umjesto da potiče na kvalitetan rad koji je direktno povezan s učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
453 Goran Gorše PRAVILNIK Kao profesor u srednjoj glazbenoj školi s 12 godišnjim iskustvom i zvanjem mentora, ostvarenim rezultatima na raznim područjima, pun životne energije, vidim da se novim pravilnikom štede sredstva državnog proračuna i pokušava se obezvrijediti rad nastavnika, a nikako dati mu poticaj za daljnje odgajanje i obrazovanje mladih ljudi, vaše i naše djece. Na nama želite štedjeti novac iz državne blagajne!!! Naš POZIV, nije doći na posao, popiti kavu, odraditi radno vrijeme od 8 sati i zadovoljiti formu, otići doma i posvetiti se obitelji i životu. Mi s tom djecom živimo 24 sata i razmišljamo o njima kao da su naša vlastita, barem tako funkcionira u glazbenim školama gdje je nastava UČENIK-PROFESOR 30-45min. jedan na jedan u učioni, gdje se stvara međusobno povjerenje i nesebično se prenosi svoje znanje, otkrivaju se najveće učenikove tajne, uči ih se životnim vrijednostima, stvara im se odgovornost, razvijaju se stavovi i priprema ih se za život, a tako je vjerujem i u osnovnim i srednjim školama. Vi, u ministarstvu ne trebate nas nagrađivati, motivirati, niti nam davati zasluge, mi smo ipak samo profesori koji svoj poziv doživljavaju i proživljavaju svaki dan, svaki sat i sretni smo ljudi, ni to nam ne možete uzeti. Ovaj pravilnik napredovanja je više nego nemoralan, usudio bih se reći i neprihvatljiv i apsolutno ne motivirajući prema svakom profesoru/pedagogu u Republici Hrvatskoj. Čitajući većinu komentara koji su zaista stručni i žele Vama ukazati na neke propuste gledano iz perspektive običnog učitelja nadam se da će te osnovati ozbiljno stručno vijeće kompetentnih ljudi iz raličitih područja obrazovanja, informirati se kako to rade u susjednim državama kao što je Slovenija ( gdje je školstvo u samom vrhu, gdje je svaki učitelj gospodin i cijeni ga se ) u kojoj je taj pravilnik napravljen da pokaže poštovanje prema učitelju i motivira ga i nagradi za dodatni uloženi trud za VAŠU djecu. Gospodo, ovakvim načinom pokazivanja poštovanja prema profesorima uništit će te školstvo, dolazit ćemo u škole loše volje, gledati djecu kao objekte, odrađivati posao kao i vi (razlika će samo biti što ćemo mi doći na posao:), kvaliteta će pasti, motivacija neće postojati i umjesto da nam svima bude bolje, da se svi maksimalno trude u pozivu učitelja i ulože dodatan rad i svoje vrijeme, zavladat će opće nezadovoljstvo, jer će postati NEMOGUĆE dobiti napredovanje s ovakvim navedenim parametrima u čl. 8. Profesori koji vole svoj posao i dalje će ga živjeti 24 sata, bez obzira na sve što sam napisao VAMA. Žao mi je da sam dobio potrebu ovo sve staviti na papir, podijeliti s ljudima, ali mi je drago jer sam sada potpuno miran, a VI, gospodo iz ministarsta, ako imate savjesti, slušajte ju... Na komentare neću odgovarati, jer nemam vremena za to Prof. Goran Gorše, Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
454 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 11. Smatram potrebnim u ovome članku razriješiti situaciju sa dvopredmetnim nastavnicima. Ne propisuje se pokreće li se napredovanje iz jednog predmeta ili oba. Do sada je praksa bila vrlo loša i nemotivirajuća za takve nastavnike - za napredovanje u jednom polju računali su se bodovi samo za taj predmet. Bodovi prikupljeni za drugi predmet su bili neiskoristivi i to je nužno promijeniti jer demotivira nastavnika za podjednak trud u oba predmeta. Potrebno je propisati pokreće li se postupak za jedan ili oba predmeta te uračunavaju li se svi bodovi prikupljeni neovisno o predmetu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
455 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 11. Rok za dopunu dokumentacije od osam dana je nerealan i treba ga produžiti na dva tjedna. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
456 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 16. Smatram neprihvatljivim ovoliku moć dati ministru bez da se navode pravni lijekovi za eventualne žalbe na rješenje. Ovako koncipiran stavak 2 znači da je ministrova odluka konačna i na nju nema prava žalbe što je neprihvatljivo, naročito stoga što za odluku ne treba obrazloženje čime se ostavlja značajan prostor za sukob interesa, ali i osobno neslaganje sa prijaviteljima budući da se ministar imenuje političkom odlukom. To je koncentriranje moći u jednoj osobi što zasigurno nije pristup kojeg njeguje europska pravna stečevina. Smatram da odgovornost donošenja odluke o napredovanju treba biti na predsjedniku Povjerenstva iz članka 13 koji ima potrebu obrazložiti odluku i na koju se treba imati pravo žalbe. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
457 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 13. Nužno je dopuniti stavak 2. Potrebno je naglasiti da dva člana koja imeniju predsjednik Povjerenstva trebaju biti sustručnjaci ili u nemogućnosti imenovanja sustručnjaka, imenovati nastavnika iz istog sektora (npr, prirodoslovlje, jezici i sl.). Ne vidim nikakvo opravdanje da član povjerenstva koji procjenjuje izvedbu nastavnog sata može biti savjetnik iz bilo kojeg predmeta, a treba procijeniti kvalitetu sata. Zanima me kako će npr. kroatist procijeniti materijalnu pogrešku tijekom sata kemije i procijeniti opravdanost primjene pojedinih metoda i oblika rada? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
458 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse treba konkretizirati - na kojoj razini (školskoj, županijskoj, državnoj), kome i koliko primjera. Ovako kako je sročeno znači da nastavnik može podijeliti primjer dobre prakse sustručnjacima u školi i time ostvariti 4 boda. Kako dokazati aktivnost navedenu u ovom stavku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
459 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji predavanja i/ili radionice treba izmijeniti stavke predavanje, radionica na svim razinama jer se navodi uživo i online što bi značilo da se oba oblika moraju provesti, a to nije uvijek moguće. Ako se mislilo na dijeljenje materijala nastavnicima koji sudjeluju onda tako treba navesti jer ovako znači da je potrebno provesto online edukaciju putem jednom od LMS sustava. Nadalje, navedena je pozitivna evaluacija i potrebno je konkretizirati što to znači - opisno, ocjenski ili navesti prosjek ocjena koji treba biti zadovoljen. Ako se mislilo na prolaznu ocjenu evaluacije, onda tako treba navesti jer se pozitivna evaluacija može tumačiti na razne načine - kao maksimalno zadovoljen ili minimalno zadovoljen kriterij. Prijedlog teksta nove stavke: Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo ili online uz provedenu evaluaciju; do dva suautora) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
460 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 8. Smatram potpuno neprimjerenim bodovanje sudjelovanja u radnim skupinama za izradu zadataka sa 2 boda kao i sudjelovanje u radu povjerenstva za provedbu natjecanja. Rad u stručnim radnim skupinama je vrlo često dugoročni posao koji traje nerijetko duže od polugodišta i značajno utječe na unaprjeđenje vještina i kompetencija nastavnika. Sudjelovanje u radu povjerenstva za provedbu natjecanja na školskoj i županijskoj razini je posao koji traje u najzahtjevnijim slučajevima jedan dan. Stoga, potrebno je izmijeniti bodovanje - sudjelovanje u radnim skupinama 3 boda, sudjelovanje u radu povjerenstva na razini škole ili županije 1 bod. Nužno je izdvojiti rad u državnom povjerenstvu u obliku nove stavke zbog značajno veće složenosti provedbe natjecanja nego na školskoj i županijskoj. Stoga, treba dodati novu kategoriju naziva "Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciji i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. na državnoj razini i bodovati sa 2 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
461 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 5. Uvođenje mirovinskog staža kao uvjeta za napredovanje u sve tri kategorije restriktivnije je nego u prošlom pravilniku. Inzisitiranje na mirovinskom stažu značajno će demotivirajuće djelovati na učitelje i nastavnike koje izvrsno rade, a imaju nepuno radno duži niz godina. U sve tri kategorije je potrebno zamijeniti mirovinski staž sa stažem u nastavnom procesu ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Obveza unaprjeđivanja rada škole se treba ukloniti bar za prvu razinu. Mogućnosti koje nastavnici u velikim školama imaju za sudjelovanjem u navedenim povjerenstvima u čl. 8 je vrlo mala jer malo nastavnika treba u takvim povjerenstvima. Obvezati sudjelovanjem sve koji žele napredovati će rezultirati značajnom nejednakošću između škola ovisno o broju nastavnog kadra - nastavnici manjih škola imaju veću mogućnost sudjelovati u povjerenstvima budući da je brojnost članova jednaka za sve. To nisu povjerenstva koja često mijenjaju svoj sastav i stoga je vrlo restriktivno obvezati nastavnike da moraju u tome sudjelovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
462 Goran Gotlibović PRAVILNIK , Članak 4. Naziv zvanja treće razine napredovanja treba promijeniti u viši savjetnik. Ukoliko se od tog termina odustalo pri izradi prijedloga pravilnika zbog toga što se ista razina pojavljuje u AZOO, potrebno je izmijeniti razine u sljedećem obliku: mentor, viši mentor te savjetnik. Termin izvrstan svakako treba izbjegavati jer terminološki ukazuje na to da učitelji i nastavnici koji imaju jednu od nižiš razina napredovanja nisu izvrsni u svome poslu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
463 Goran Hajnal PRAVILNIK , Članak 1. Ako nastavnik ili učitelj predaje više predmeta (npr fizika i matematika), gledaju mu li se samo bodovi iz predmeta u kojem ostvaruje napredovanje ili iz svih koje predaje. Ako se gledaju svi bodovi onda je u prednosti nad učiteljem koji predaje samo jedan predmet (npr: fizika) iako naravno ima i više obaveza. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
464 Goran Hajnal PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini), u mnogo slučajeva studenti ne mogu sami birati u kojoj će školi odraditi praksu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
465 Gorana Rosandić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, - ako se boduje uređenje školske stranice, treba bodovati i administriranje eMatice i eDnevnika. Odgovornost je neusporedivo veća, a u srednjoj školi administriranje eDnevnika ne ulazi u normu. - nemaju svi mogućnost biti mentor studentima učiteljskih i nastavnih studija jer nisu sve škole u velikim gradovima - što znače "primjeri dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja"? - bodovati treba i održavanje školske informatičke opreme: u školama opremu održavaju nastavnici, čak i tablete za koje su kao zaduženi županijski tehničari - čemu bodovanje vođenja stručnog vijeća na županijskoj ili višoj razini ako se taj rad već plaća kroz smanjenu satnicu u neposredno odgojno obrazovnom radu - što ako se nastavnik usvršava i u drugom zvanju koje mu je navedeno u diplomi (npr.drugi jezik) ili ako nastavnik ima još jednu diplomu? - neki predmeti nemaju natjecanja - što ako nastavnik odradi svoje obaveze prema pripravniku, a pripravnik ne pristupi ispitu (nije krivnja nastavnika)? Previše je ovo zaduženja i bodova, za premalo novca. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
466 Goranka Ćulibrk PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Kategorija aktivnosti - Mentorstvo studentima - obzirom na zahtjevnu pripremu, vođenje i trajanje prakse/vježbi mentorstvo studentima bi trebalo vrednovati po studentu, a ne po godini - vrednovanje kategorije mentorstva studentima treba povećati na 2 boda Kategorija - Predavanja i/ili radionice Hoće li uvođenje pozitivne evaluacije od strane sudionika značiti i kreiranje općeg obrasca? Kako će se vrednovati predavanja održana prije stupanja na snagu novog Pravilnika? Kategorija - Unaprjeđenje rada škole - osim vrednovanja rada u školskom timu za kvalitetu trebalo bi vrednovati i rad u timu za provedbu preventivnih programa. Goranka Ćulibrk, edukacijski rehabilitator Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
467 Goranka Šenk PRAVILNIK Trenutno bodovanje je bilo nerealno i prag za mentora je realno bio prenizak. (7 bodova). Smatram da sada nije korektno ići u drugu krajnost pa tolikim podizanjem pragova dovesti do toga da velikom broju kolegica i kolega bude upitno njihovo obnavljanje zvanja. Nemojmo sve skupa dovesti na razinu trčanja za projektima zbog bodova. Ne zaboravite da primarno trebamo sebe najviše dati u razredu, s našim učenicima. U redu bi bilo staviti pragove 20/40/60 kako su kolege već predložili. Obavezno donijeti prijelazne odredbe za kolege koji su npr. prešli pola roka od tih 5 godina koliko im traje zvanje. Zbog čega bi bili kažnjeni oni koji će biti prvi u redu za obnavljanje po novom? Potrebno je jasno objasniti sve što se u pravilniku zahtjeva. Od načina na koji se nešto treba napraviti do načina na koji će se neke stvari vrednovati pa čak i kako će se neke stvari dokazati. Poštovanje, Goranka Šenk Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
468 Gordana Cecić-Sule PRAVILNIK Poštovani, Ovakav prijedlog Pravilnika stavlja naglasak na izvannastavni rad i „prikupljanje bodova za napredovanje“ čime je predlagač izrijekom naznačio da neposredni odgojno obrazovni rad nije važan. Potiču se dakle ambiciozni i uporni učitelji i nastavnici da sakupljaju bodove za napredovanje, dok su učenici u drugom planu i od tog izvannastavnog rada svog učitelja/nastavnika prečesto imaju ili imat će vrlo malo ili nimalo koristi. Mišljenja sam da bi valjalo razraditi standarde kvalitete neposrednog odgojno obrazovno rada ili ih barem potvrditi i prihvatiti jer je postojeći Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama samo preporuka. Nadalje Pravilnik predviđa nagrađivanje(po upitnim kriterijima) samo najboljih/izvrsnih…što je s ostalim učiteljima/nastavnicima/stručnim suradnicima… koji najveći dio svog radnog vijeka odrađuju minimum svojih radnih obveza, a neki čak ni to upropaštavajući generacije učenika. Gdje je tu načelo jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike ili ni to nije važno? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
469 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 31. Za kraj: Sviđa mi se ovaj obrazac na dnu - vrlo je kratak, za razliku od onih do sada. Ili griješim? Hoće li uz ovaj predloženi opet biti nekoliko stranica teksta (na 4 tiskanice)? I kako ćemo dokazivati vođenje školskih projekata i ostalih "događanja"? Hoće li biti dovoljna potvrda od škole? Hvala na uloženom trudu! Obzirom da smo se poprilično uključili u raspravu, vjerujem da će biti promjena u formuliranju članaka. U svakom slučaju, želim vam uspješan rad, a svima nama novi pravilnik, koji je stvarno potreban. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
470 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 23. 6, 8 i 10 sati godišnje stvarno jest malo previše. Možda da je 6, 8 i 10 sati tijekom trajanja mentorstva, savjetništva ... jer kad i imamo predavanja i izlaganja na školskim, županijskim ili državnim skupovima to ne traje više od pola sata po izlaganju ... kako tako skupiti toliko sati na godišnjoj razini? Ili mi svi to ne čitamo dobro, pa bi možda trebalo te stavke malo bolje objasniti. Na kakvo educiranje se tu misli? Ubrajaju li se i usputna razgovaranja - koja nisu potvrđena "crno na bijelo"? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
471 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 22. Može li se u ovo " objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka," ubrojiti objavljivanje uradaka na GeoGebra Tubeu, prezentacija na SlideShare ili na Google Disku, ...? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
472 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 8. Voljela bih da ovaj pravilnik negdje otvoreno kaže (ako mi je promaklo, ispričavam se), može li nastavnik koji predaje 2 i više predmeta, a naravno napreduje samo u jednom, "skupljati bodove" u svim predmetima koje predaje. Konkretno: ja sam jedina na školi koja predajem fiziku, ali predajem i matematiku te napredujem u matematici. Organiziram natjecanja i iz matematike i iz fizike. Vodim na županijska natjecanja učenike iz oba predmeta. Dosadašnja praksa (pojedinih viših savjetnika) je bila da se NE može priznati sudjelovanje u povjerenstvima (bilo školskim bilo županijskim) iz predmeta iz kojeg se ne napreduje (konkretno kod mene iz fizike). Također, nisu se priznavala vođenja projekata (odnosno organiziranja javnih događanja, izložbi i slično) iz područja fizike - jer sam napredovala u matematici. Možete li, molim vas, ovim pravilnikom izreći da se bodovi mogu skupljati iz svih predmeta koje predajemo, neovisno o predmetu u kojem napredujemo - jer, nije fer zanemariti nastavnikovu nastavu i rad u drugom području u kojem jednako tako mora biti izvrstan kao i u onom u kojem napreduje. Uredu je da taj nastavnik pazi kako bi ostvarivao uspjehe u području u kojem napreduje, ali ako mu je ono drugo područje zanemareno, taj je nastavnik demotiviran raditi projekte u tom području. (Ne govorim o nastavnom procesu, nego o izvannastavnom radu.) I samo da rečem svima onima koji nas koji napredujemo vide kao neke sumanute lovce na bodove: Mi bodove ne lovimo i ne zanemarujemo nastavu, nego sve radimo ekstra i trošimo hrpu vremena na dodatan rad. Zanemarujemo svoju slobodu i slobodno vrijeme, zanemarujemo svoje zdravlje - radimo za dobrobit učenika. Ako je država voljna nagraditi taj naš rad, zašto to nekome smeta?! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
473 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 4. Obzirom da dosadašnje kategorije mentor i savjetnik moraju ostati kao prva i druga kategorija i da treća mora biti oblika riječi veće od savjetnika, a ne smije biti viši savjetnik, jer je to zanimanje u AZOO, a riječ "izvrstan savjetnik" daje naznačiti da mentori i savjetnici nisu izvrsni, treba smisliti bolji termin. Prijedlozi za treću kategoriju napredovanja: izvanredni savjetnik, stručni savjetnik, nadsavjetnik, ... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
474 Gordana Katarina PRAVILNIK , Članak 1. Strukovni nastavnici nisu u ravnopravnom položaju s nastavnicima opće obrazovnih predmeta, zato što: 1.stručni skupovi su rijetki, a ako je vaše zanimanje slabije zastupljeno onda i na tim rijetkim skupovima ništa ne naučite.(pr. 1.obrazovni sektor - poljoprivreda, prehrana i veterina - veterinari slušaju o vinogradima i pekarskim proizvodima). 2. svaki strukovni nastavnik je mentor učenicima za završni rad, to je višemjesečni projekt u kojem učenika prati i vodi mentor. Stoga, podržavam prijedlog Hrvatske udruge plesnih pedagoga, da se mentorstvu u izradi završnog rada zaslužno dodjeli bodovanje. 3. strukovni nastavnici moraju pratiti i novosti u struci kako bi modernizirali i aktualizirali predmetne sadržaje, a naravno trebaju pratiti i novosti u obrazovanju, pa je njihova edukacija najmanje na dva kolosjeka. 4. Na loomenu su počele virtualne učionice za nastavnike opće obrazovnih predmeta, ali ne i za strukovne nastavnike. Već se tu vidi da se nastavnici ne tretiraju jednako i u isto vrijeme, a pravilnik ih tretira kao da imaju iste uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
475 Gordana Radić Labinjan PRAVILNIK Poštovani, Pozdravljam donošenje novog pravilnika o napredovanju. Smatram, međutim, da je broj bodova za napredovanje (prema članku 5. 6. i 7.) previsok. Kao i mnogi kolege mislim da bi trebalo omogući prijelazni rok za sve one koji su već u sustavu, tj. trebaju obnavljati imenovanja za godinu dana, dvije ili tri. Previše je i predviđenih sati mentora, savjetnika i viših savjetnika za edukaciju drugih. Bojim se da će se nastavnici željni napredovanja morati koncentrirati samo na skupljanje bodova a manje na kvalitetu nastave. Također se ne slažem sa prijedlogom iz članka 21. za mentora da mora za vrijeme trajanja sudjelovati u najmanje jednom projektu godišnje. Predlažem da se izbriše " dužan je", a zamijeni možda izrazom "poželjno je". Nismo svi jednako u mogućnosti ostvarivati projekte. Pravilnikom ne vidim puno mogućnosti za ostvarivanje bodova u neposrednom stručno-pedagoškom radu, a previše se, držim, insistira na raznim online sadržajima i upravo na projektima. Problem vidim i u dužnostima koje mentor treba obavljati za vrijeme trajanja zvanja. Članak 21. Prevelik je broj od najmanje 6 sati godišnje educiranja kolega. Radim u kolektivu gdje ima već broj kolega već stečenog zvanja mentora i savjetnika. Koliko bismo se sati morali svi međusobno educirati kako bismo ispunili zahtjevne brojke i koliko bi to trajalo? Mislim da se na ovome svakako treba poraditi. Je li potreban uvid povjerenstva na 2 nastavna sata za obnovu već jednom stečenog zvanja? Također smatram da nastavnik koji je jednom napredovao u zvanje ne bi trebao nakon 5 godina gubiti to zvanje. Zvanje koje je stečeno, trebalo bi omogućiti samo daljnji napredak. Takav je slučaj u napredovanjima u mnogim drugim javnim i državnim službama u RH. Stečena bi zvanja trebala biti trajna jer su zvanja stečena radom, a taj rad donosi trajne vrijednosti. Pravilnik propisuje obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje, a nigdje se ne spominju prava koja se ostvaruju s napredovanjem. Njih svakako treba uvrstiti u pravilnik i jasno definirati. Pozdrav Gordana Radić Labinjan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
476 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 28. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: čl. 28., stavak 4. - Ne razumijemo na koji način, tj. u kojem omjeru su mentor/savjetnik, koji su napredovali prema prijašnjem pravilniku, dužni izvršavati obveze propisane člankom 21. i 22. novoga Pravilnika. Nije svejedno koliko je vremena preostalo do isteka roka na koji su izabrani u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
477 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 22. Članci 21. 22. i 23. Stavak 1. 6, 8 i 10 sati prezahtjevno i nerealno! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
478 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 21. Objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak - kako Pravilnik definira DOS? Netko može napraviti scenarij učenja, netko prezentaciju s tri slajda... Koji su kriteriji? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
479 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 20. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje sukladno odredbama ovoga Pravilnika stječe pravo i obvezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje - treba definirati na što se to točno odnosi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
480 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 18. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno - smatramo da bi svaku razinu napredovanja nakon što radnik bude DVA puta izabran u zvanje trebalo zadržati trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
481 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 15. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Na odgovor i ocjenu Povjerenstva ne bi trebalo čekati 30 dana Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
482 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 13. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Stavak 2. dodati „ i biti iste struke za koju je podnesen zahtjev za napredovanje te da jedan član bude viši savjetnik iz AZOO/ASOO." Stavak 3. Brisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
483 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 9. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Svakako u Povjerenstvo uključiti i više savjetnike AZOO-a Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
484 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 8. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Kategorija ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - stručni suradnici ne moraju biti isključivo studenti učiteljskih i nastavničkih studija Kategorija PREDAVANJE I/ILI RADIONICA - Nigdje nije jasno definirano koliko radionica, predavanje ili primjer dobre prakse mora trajati da bi se vrednovalo navedenim brojem bodova - to će opet omogućiti savjetnicima ili povjerenstvu da odrede svoja pravila Nejasno je na koji način će se provoditi evaluacija predavanja, radionice ili oglednog sata, a posebno što se podrazumijeva pod pozitivnom evaluacijom? Kategorija ONLINE EDUKACIJE Sudjelovanje ili vođenje online edukacije - 5 sati = 1 bod, u slučaju duljeg trajanja 1 bod za svakih 10 sati edukacije - omogućiti zbrajanje online edukacija - npr. sudjelovanje u edukacijama od kojih jedna traje 6, a druga 4 sata - ostaviti mogućnost da za 5 sati dobijemo jedan bod, a da se ostali sati zbroje i također vrednuju (5 sati prve edukacije = 1 bod, 1 sat prve edukacije i 4 sata druge edukacije = 5 sati = 1 bod) Kategorija RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini); Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem regionalnoj ili državnoj razini (po godini) - bodovati rad predsjednika, potpredsjednika, članova upravnog odbora i tajnika Uz STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI Predlažemo da se uz stručne svakako navedu i znanstveni članci. Valjalo bi vrednovati i dodati rad u uredništvu časopisa, zbornika i sl... Kategorija PROJEKTI Priprema i pisanje projekta na državnoj razini i ostalim razinama, vođenje projekta - "propisati" potrebnu dokumentaciju kako bi se za taj rad dobio predviđeni broj bodova, a ne ostaviti otvoreno kako bi Povjerenstvo ili tko već opet donosilo svoja pravila. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
485 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 5. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Nejasno je kako će se provjeriti usvojenost ishoda. Brisati u stavku 2. alineji 3. „ među kojima je obvezna kategorija „Unapređivanja rada škole“ sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.“, jer se time stavljaju u nepovoljan položaj oni koji ne mogu utjecati na zaduženja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
486 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 4. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: - Izvrstan savjetnik - naziv treba mijenjati jer se pridjev "izvrstan" podrazumijeva za sve tri razine napredovanja, a ovako čini razliku između savjetnika koji valjda nije izvrstan i onoga koji to je. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
487 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 2. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Prikupljanje bodova je nespretan termin. "Prikupljanjem bodova" se ne iskazuje izvrsnost. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama navodi „sve se osobe odgovorne za poučavanje i učenje u osnovnoškolskome i srednjoškolskome obrazovanju nazivaju zajedničkim nazivom „učitelj“ što u našoj pedagoškoj praksi stvara problem jer je školski knjižničar stručni suradnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
488 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 1. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Smatramo da treba razdvojiti pravilnik o napredovanju od onog o nagrađivanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
489 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Smatramo da treba omogućiti napredovanje svim odgojno-obrazovnim djelatnicima po istim uvjetima, što znači da bi novi Pravilnik trebao sadržavati posebna poglavlja za ravnatelje, stručne suradnike (posebno za pedagoge, posebno za knjižničare, posebno za psihologe…), učitelje itd. jer je i djelokrug rada različit. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
490 Gracijela Orobabić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, učiteljica sam engleskog jezika u osnovnoj školi u zvanju učitelj-mentor. Uskoro mi ističe 5 godina u zvanju mentora i brinem o drastičnom povećanju broja bodova i potpuno novih kategorija potrebnih za napredovanje. Na primjer "Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja", čini mi se, podrazumijeva poziv na sudjelovanje od strane Ministarstva ili Agencije, pa u takvu aktivnost neće biti uključen veći broj kolega, a boduje se i obvezan je za napredovanje u zvanje savjetnika. Ili mi možemo i samostalno pokrenuti neko obrazovno istraživanje na školskoj razini unutar svog predmeta ili generacije učenika kojoj predajemo? Tko nam može dati potvrdu za "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" koje nosi 4 boda? Savjetnik iz Agencije za pojedini predmet ili netko drugi? Želim komentirati nekoliko stvari - broj bodova za mentorstvo studentima predložen u novom Pravilniku nije pravedan! Svake godine dobijemo 3-4 studenta i radimo s njima više od 4 mjeseca! Za jedan bod! I to ne po studentu nego po godini! Mora da se šalite s takvim prijedlogom! Ako već nije prijedlog povećati broj bodova u odnosu na važeći Pravilnik, predlažem da bar ostane isti, 3 boda. Za pripravnika treba biti 3 boda, no uzmite u obzir da je pripravnik diplomirao i ima puno više znanja i samostalniji je od studenata, s kojima imamo zaista puno posla. Nadalje, objavljivanje nastavnih materijala, obrazovnih sadržaja i stručnih članaka, slažem se,treba vrednovati i bodovati, no gdje objavljivati? Kada je taj moment, očito vrlo bitan za napredovanje, na razini RH od strane Ministarstva mora biti omogućen veći broj, bar online, publikacija, foruma, repozitorija i sl (napominjem da je čak i Carnetov Edutorij zatvoren!) u kojima bismo takve sadržaje mogli objavljivati i dijeliti, jer to bi trebala biti svrha. Zašto se boduje samo uređivanje školske mrežne stranice, to radi uvijek jedna osoba u školi, a ne i objavljivanje određenog broja sadržaja na istoj? Konkretno pitanje o međunarodnom natjecanji iz engleskog jezika "Hippo" u koje je uključen veći broj učenika, a koje ima 3 razine, preliminarnu, regionalnu i međuregionalnu - prijedlog od 3 boda po učeniku na svakoj razini ili drugačije? Ne bi valjalo da se drugačije boduje u raznim dijelovima RH, pa treba unaprijed usuglasiti stavove. Unaprijed zahvaljujem na razmatranju komentara. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
491 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 21. Obveze odgojno-obrazovnog radnika vezane uz napredovanje Članak 21., Članak 22., Članak 23. • najmanje 6, 8 i 10 sati godišnje educirati kolege… - kako se to evidentira? Treba li voditi zapisnik dok se razgovara sa kolegom koji je zatražio savjet? Il treba održavati 6-10 radionica? • sudjelovanje u e-Savjetovanjima – koliko i kako evidentirati? • objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaj – gdje? Može li na platformi izdavača? Vrijedi li ovo za prezentacije napravljene na razini aktiva koje se zajednički koriste? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
492 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 15. Članak 15. Na što se odgojno-obrazovni radnik mora očitovati ako mu se npr. odobrava napredovanje u zvanje? Očituje se ako se ne slaže s nalazom uvida koji je negativne konotacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
493 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno ONSKUOSŠ – zar se to ne utvrđuje uvidom u dokumentaciju i praktičan rad? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
494 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 13. Postupak napredovanja Članak 13. - Zašto 3 člana povjerenstva moraju nazočiti na 2 sata praktičnog rada učitelja? Mišljenja sam da nema potrebe za povećanjem broja ljudi za obavljanje određenih zadataka (npr. uvid u napredovanje) jer se time samo povećava broj ljudi na platnoj listi MZOS-a. Ako jedna osoba profesionalno i moralno prati kriterije i drži se smjernica rada, onda nema mjesta pogodovanju kod uvida u praktični rad te konačnu analizu bodova. Ako je baš potrebno, ovaj dio posla mogu odraditi 2 osobe: jedan učitelj/nastavnik-savjetnik te jedan predstavnik AZOO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
495 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 9. Povjerenstvo za napredovanje Članak 9. - Nije točno objašnjeno tko može biti član povjerenstva za napredovanje. - Zašto 8 članova? Dovoljno je 3 člana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
496 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 8. Uvjeti izvrsnosti bodovanja prema kategorijama kriterija: Članak 8. • Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima – odlično. • Predavanja i/ili radionice – - Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja – zašto je ovo vrijednije od jednog predavanja ili radionice na bilo koju temu? • Online edukacije – odlično. • Rad u stručnim viječima, udrugama, i sl. – - Vođenje stručne udruge, društva. kluba, sekcije - na koje se stručne udruge, društva, klubove ili sekcije ovo odnosi? - Neposredan odgojno-obrazovni rad… izvan školske ustanove - Zar je rad s učenicima s teškoćama ili s darovitim učenicima izvan školske ustanove vrijedniji od istog rada u školi, na nastavi? • Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – odlično. • Projekti – odlično. • Unaprjeđenje rada škole – odlično. • Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja – odlično. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
497 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 5. Opći uvjeti za napredovanje u zvanje: Članak 5., Članak 6., Članak 7. • kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20, 30 i 40 sati godišnje - smatram da nema toliko seminara u pojedinim županijama koji bi mogli omogućiti ‘sakupljanje’ ovolike satnice stručnog usavršavanja. ŽSV se održavaju 2-3 puta godišnje, po 4 sata = 8-12 sati. • najmanje 30, 60 i 80 bodova prikupljenih iz minimalno 4, 5 i 6 kategorija, među kojima je obvezna kategorija “Unaprjeđivanje rada škole” - jesu li bodovni pragovi odlučeni analizom postojećeg stanja tj. dosadašnjeg iskustva? - neki izvrsni učitelji i nastavnici et al. naprosto nisu nadareni za sudjelovanje u nekim od navedenih aktivnosti. Stoga smatram da navedene aktivnosti nisu jedan od najvažnijih pokazatelja izvrsnosti odgojno-obrazovnog radnika te ne bi trebalo ovo navesti kao obvezan dio za stjecanje bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
498 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 4. Smatram da nazivi napredovanja u zvanje nisu adekvatni, pogotovo onaj ‘izvrstan savjetnik’. U radnoj verziji Pravilnika su bili adekvatniji nazivi: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
499 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 5. 1. Što se tiče usvojenosti ishoda Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija. Nemam ništa protiv toga, ali čini mi se da su ti ishodi već ostvareni ako su ispunjeni ostali kriteriji kako je ranije definirano. Osim ako ovo ne podrazumijeva nešto dodatno, a u tom slučaju, mislim da je potrebno to i dodatno definirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
500 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 20. 1. Što se tiče obaveze mentora i savjetnika da određeni broj sati dijele znanje u različitim oblicima, ne mislim da je Pravilnik dobro definirao obavezu dijeljenja znanja. Kolegice mentorice u svakoj su školi sa mnom itekako puno razgovarale i pomagale mi u radu. Zar to ne vrijedi ako nije na nekom skupu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
501 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 20. U vezi s obaveznom edukacijom, nije jasno je i riječ isključivo o edukaciji u organizaciji AZOO i MZO ili su u redu i drugi seminari, radionice i sl. i na koji način sam korisnik unosi te podatke u svoj portfolio (i što se od toga priznaje?). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
502 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 20. 1. Ne slažem s s obavezom učitelja koji napreduju u zvanju da objavljuju besplatne obrazovne sadržaje kao ni s bodovanjem besplatnog dijeljenja obrazovnih sadržaja. Također, ni tu nije definirano je li riječ o dijeljenju na platformama koje MZO odobrava, ili i na raznim mrežnim stranicama kakvih ima mnoštvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
503 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 8. 5. Velik naglasak je stavljen na izvannastavni rad koji je nesumnjivo važan. No ipak, pri tome ne smijemo zaboraviti sam rad u razredu za koji je neophodna kvalitetna priprema. Pretjerano sakupljanje bodova izvan same nastave vrlo lako može dovesti do smanjene kvalitete te iste nastave, a edukacija nastavnika prije svega mora biti u korist učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
504 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 8. 1. Dobro je da se konkretno navode i obveze koje nose pojedina zvanja. Tako se u Pravilniku zahtijeva od mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika 6, 8 i 10 sati godišnje educiranje drugih. Ipak, nisam sigurna je li taj broj moguće realizirati na sjednicama i županijskim vijećima, a da svi kandidati budu zastupljeni. Smatra li se pod pojmom educiranje kolega na školskoj razini i razmjena iskustava, predavanje na nivou aktiva? Vjerujem da je važnija kvaliteta i suvremenost tema od broja edukacija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
505 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da je potrebno jasnije definirati stručno društvo, stručnu udrugu i druge općenite izraze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
506 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 4. 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik izraz 'izvrstan savjetnik' je u najmanju ruku smiješan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
507 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 2. 1. Nije definirano na koji će se način utvrđivati usvojenost minimalno pet/šest/sedam ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Navodi se da je to dio uvida u stručno-pedagoški rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
508 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 21. 1. Odgojno obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja educirati kolege et al. u trajanju 6 sati godišnje, što bi značilo u 5 godina 30 sati educiranja kolega et al. a što je prevelik broj sati za pripreme predavanja ili radionica. Teško će to biti odraditi sve na samin ŽSV sastancima, a kamoli u školi. Zašto ne dobiti određeni broj bodova ovisno o tome koliko ste predavanja održali jer za to postoji predviđeni kroterij? Što znači pružati kolegijalnu podršku i kako to dokazati? 2. On-line edukacija – zašto u ovo ne spadaju edukacije na Loomenu? 3. Sudjelovanje na e-savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja – Spada li i ovo u takvo sudjelovanje ili je potrebno sudjelovati na stranicama e-savjetovanja? Nejasno je treba li sve obveze navedene u članku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
509 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 14. 1. Smatram da je u redu da se zvanje stječe cjelovitim uvidom u stručno-pedagoški rad koji uključuje i praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada. Međutim, daljnje napredovanje bi trebalo biti omogućeno kroz uvid u dokumentaciju i broj bodova. Mislim da nekome tko je već stekao zvanje nije potrebno dolaziti na dva sata nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
510 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 9. 10. Pozdravljam svaki pokušaj da se nagradi vrijedne učitelje, pa tako i ovaj Pravilnik, ali smatram da su neki segmenti nedorečeni ili nejasno definirani. Pozdravljam odluku da se u postupak imenovanja uključi višečlano povjerenstvo, ali smatram da nisu dovoljno jasno definirani kriteriji odabira članova (od onih koji se jave na Javni poziv) kao ni njihove obaveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
511 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu) - Je li se odnosi na koordinatora jobshadowing aktivnosti, (domaćina škole u kojoj se jobshadowing aktivnost odvija), koji priprema program za 5 radnih dana prema interesima i željama gostujućih stranih kolega/učitelja/nastavnika iz europskih zemalja? Ako u jednoj školskoj godini, isti koordinator, priprema program, koordinira kolege učitelje iz različitih predmeta iz svoje škole kako bi se program uspješno realizirao, odrađuje sastanke sa kolegama iz europskih zemalja na kojima objašnjava školski sustav RH, pojašnjava nastavne metode i pristupe, podučava primjerima dobre prakse kolege iz europskih zemalja, brine se o korektno ispunjenoj dokumentaciji koju nužno treba predati istim europskim kolegama te vrši pisanu komunikaciju od prvog dogovora do završne etape jobshadowing gostovanja, smatram da 1 bod nije dovoljan za ovakvu dužnost. Nije jasno bodovanje u ovom slučaju. - Je li 1 jobshadowing hosting nosi 1 bod u tom slučaju? Npr. ako je koordinator škole obvezan za pripremu 6 različitih programa i prijam 6 različitih skupina učitelja iz europskih zemalja, je li se to računa kao 1 projekt ili 6? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
512 Haidi Mimica Tudor PRAVILNIK , Članak 8. Kategorije aktivnost Predavanja i/ili radionice Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) – - Je li se isto odnosi i na ogledne satove koji se održe kolegama/učiteljima/nastavnicima iz europskih zemalja koji obavljaju Erasmus+ KA1 job shadowing aktivnost u školi učitelja koji priprema ogledni sat te iste strane kolege promatraju taj sat? - To bi se trebalo smatrati kao ogledni sat na međunarodnoj razini, a samim tim i vrijediti više bodova. Ako se ovaj primjer ne odnosi na kategoriju predavanja, radionice ili ogledni sat na školskoj razini, na koju se kategoriju odnosi? - Mogu li se retroaktivno vrednovati ovakvi održani ogledni satovi u školskim godinama 2016./2017., 2017./2018. i 2018./2019. prema novom Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
513 HashCode PRAVILNIK , Članka 27. A zašto bi eksperimentalni program trebao biti pokriven ovim pravilnikom?! Eksperimentalni program može biti različito zahtjevan - može biti uvođenje novog kurikula, a može biti i eksperimentalni program nastave bez pisanja zadaća. Eksperimentalni programi trebaju imati svoj budget koji treba uključivati i nagradu provoditeljima. Pa ovisno o kompleksnosti eksperimentalnog programa, nagrada može biti veća ili manja. Također, alokacije nagrade treba biti specificirana po programu. Zašto bi ravnatelj ako tri njegova učitelja provode eksperimentalni program trebao imati 15% veću plaću?! Koliko je njegov stvari angažman u tome? Nadalje, ako ministarstvo ima problem motivirati učitelje i ravnatelje za eksperimentalne programe, onda je vjerojatno problem i u kvaliteti tih eksperimentalnih programa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
514 HashCode PRAVILNIK , Članak 25. Ponovo centralizacija i ponovo administrativno upravljanje procesom! Čemu povjerenstvo koje donosi odluku?! Odvojite 3% proračuna za plaće u proračun za nagrade. Pri tome to ne treba biti novi novac (moguće je odvojiti iz postojeće mase plaća, ili ustegnuti od sljedećeg linearnog rasta plaća - ako su sindikati pametni, prihvatit će). Taj budget dajte ravnateljima nek oni alociraju nagrade tijekom cijele godine. Ne treba stotine kriterija - nek ravnatelj u 10 prostih rečenica za svaku nagradu obrazloži zašto ju je dao. I nek taj dokument s obrazloženjima mora poslati povjerenstvu koje provjerava njegov sadržaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
515 HashCode PRAVILNIK , Članak 24. Povjerenstvo bi trebalo biti rotirano (tako da svake godine 5 članova povjerenstva bude zamijenjeno). Na taj način bi se ustanovio kontinuitet rada, a opet bi bili onemogućeni "vječni članovi". Na početku, da bi se ustanovio režim rotacije treba izabrati 15 članova, od toga, 5 na rok od tri godine, 5 na rok od dvije godine i pet na rok od jedne godine. ako nikako drugačije, to tko će biti na 3, 2 ili jednu godinu treba napraviti slučajni izborom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
516 Helena Jilek Kubalek PRAVILNIK , Članak 4. Zašto je dodana treća razina napredovanja u zvanju? Iako se ovo pitanje proteže kroz mnoge kometare, možda ga je dobro i otvoreno postaviti. Podržavam prijedlog da se za prvu razinu stjecanja zvanja treba uvažiti polaganje stručnog ispita tj. ostvarivanje statusa profesora, zatim slijede zvanja mentor i savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
517 Helena Jilek Kubalek PRAVILNIK , Članak 8. Kako bi se bodovalo/a predavanje i radionica koja je ujedno i dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
518 Helena Jilek Kubalek PRAVILNIK , Članak 8. "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja." - U kojoj formi je zamišljeno navedeno dijeljenje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
519 Helena Jilek Kubalek PRAVILNIK , Članak 8. Jesu li predviđeni (standardizirani) evaluacijski listići za: Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
520 Helena Jilek Kubalek PRAVILNIK , Članak 21. Kako se utvrđuje sudjelovanje na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
521 Helena Strugar PRAVILNIK Smatram da novi pravilnik ne cijeni i ne boduje rad s učenicima što je zapravo najvažniji dio našeg posla. Sakupljanje bodova i silne edukacije nisu pokazatelj kvalitete rada. Imam problema i sa objavljivanjem besplatnih sadržaja, JAVNO I BESPLATNO DOSTUPNI DIGITALNI OBRAZOVNI SADRŽAJI" (članak 21., 22. i 23.) to je moje ili nečije intelektualno vlasništvo koje će netko drugi koristiti, prepisati itd. Definitivno bi trebalo definirati koji su to ishodi neophodni za zadovoljavanje uvjeta i nije navedeno tko će i kako će provjeravati usvojenost istih. U Čl.21. navodi se Mentor /savjetnik/izvrstan savjetnik je dužan najmanje 6/8/10 sati godišnje educirati kolege. Što to podrazmijeva? I pitanje je sredine gdje se nalazi škola, nastavnici u manjim mjestima i manjim školama (a da ne govorimo o sve manjem broju djece u Hrvatskoj) teže će sakupljati bodove (pitanje financiranja odlaska na državne aktive npr. dogovor je obično jednom godišnje jedna osoba iz aktiva). I da ne ponavljam kolege, ima vrlo dobrih konstruktivnih prijedloga u komentarima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
522 Helga Kraljik PRAVILNIK , Članak 8. Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova U nekoliko navrata se spominje objavljivanje i dijeljenje primjera dobre prakse, što pozdravljam, ali smatram da treba definirati gdje ti materijali trebaju biti objavljeni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
523 Helga Kraljik PRAVILNIK , Članak 6. Ukoliko netko prikupi dovoljno bodova za napredovanjem, ne bi ga se trebalo kažnjavati čekanjem od 5 godina. Pomalo je demotivirajuće 'gubiti' bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
524 Henrieta Matković PRAVILNIK , Članak 4. Podržavam prijedlog kolegice Tudor: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik. Dodajem još jedan svoj prijedlog jer smatram da termin izvrstan savjetnik nije odgovarajući: 1. mentor 2. savjetnik 3. nadsavjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
525 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 21. Potrebno je definirati što je to točno "besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaj" i koji su kriteriji njegova vrednovanja i izrade jer s jedne će strane biti moguće izraditi digitalni udžbenik, a s druge kratku prezentaciju pa je vrlo upitno možemo li jedno i drugo svrstati pod istu obavezu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
526 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 20. Predlažemo da se pravo i obveza "na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje" ili detaljnije obrazloži i definira ili izostavi iz članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
527 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 18. Smatramo da bi svaku razinu napredovanja nakon što radnik bude DVA puta izabran u zvanje trebalo zadržati trajno, uz dostavu povjerenstvu godišnjeg izvješća o radu (skenirana dokumentacija i potvrde o stručnom usavršavanju). Odgojno-obrazovni djelatnik koji ima više od trideset pet godina rada ili više od trideset godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
528 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 15. Na odgovor i ocjenu Povjerenstva ne bi trebalo čekati 30 dana. Predlažemo rok od maksimalno maksimalno 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
529 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 14. S obzirom na posebnost rada stručnih suradnika-školskih knjižničara te činjenicu da se odgojno-obrazovni rad ne izvodi isključivo u obliku nastavnog procesa već češće kroz radionice i projekte - u suradnji s drugim nastavnicima i stručnim suradnicima, smatramo da u ovom članku treba jasno razlikovati obaveze nastavnika od obaveza stručnih suradnika s obzirom na praktični rad te predlažemo da se st. 2 čl.14 dopuni: "tijekom dva sata njegova praktičnog rada - za nastavnike i tijekom jednog sata njegova praktičnog rada - za stručne suradnike." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
530 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 9. U Povjerenstvo svakako kao članove uključiti i više savjetnike AZOO-a Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
531 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 8. - stručni suradnici ne moraju biti isključivo studenti učiteljskih i nastavničkih studija pa se "mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)" ne bi vrednovalo stručnim suradnicima koji bi bili mentori studentima. - nigdje nije jasno definirano koliko radionica, predavanje ili primjer dobre prakse mora trajati da bi se vrednovalo navedenim brojem bodova - to će opet omogućiti savjetnicima ili Povjerenstvu da odrede svoja pravila o bodovanju tih aktivnosti koje - omogućiti zbrajanje sati online edukacija - npr. sudjelovanje u edukacijama od kojih jedna traje 6, a druga 4 sata - ostaviti mogućnost da za 5 sati dobijemo jedan bod, a da se ostali sati zbroje i također vrednuju (5 sati prve edukacije = 1 bod, 1 sat prve edukacije i 4 sata druge edukacije = 5 sati = 1 bod) - svakako bodovati rad predsjednika, potpredsjednika, članova upravnog odbora i tajnika u kategorijama "doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini); vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem regionalnoj ili državnoj razini (po godini)" - bodovati volontiranje na stručnim poslovima udruga i humanitarnim akcijama kako bi bili učenicima primjer doprinosa društvu općenito - priprema i pisanje projekta na državnoj razini i ostalim razinama, vođenje projekta - "propisati" potrebnu dokumentaciju kako bi se za taj rad dobio predviđeni broj bodova, a ne ostaviti otvoreno kako bi Povjerenstvo donosilo svoja pravila - treba razjasniti na što se točno odnosi "trajanje projekta od najmanje godinu dana"? Znači li to da ako projekt započne u rujnu a završi u svibnju naredne godine, ne zadovoljava ovaj kriterij te može dobiti tek 1 bod? Ukoliko je tako, mislimo da to svakako treba promijeniti u: "Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini u trajanju od najmanje 6 mjeseci" te da se oba stavka objedine u jedan. Svaki projekt ima elemente koje mora zadovoljiti i nepravedno je da se zbog eventualnog kraćeg trajanja, što podrazumijeva intenzivniji rad i više odricanja kako od strane mentora, tako i od strane učenika, takav projekt penalizira. - treba pojasniti: "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja". Zanima me znači li to da predavanje/radionica koja zadovoljava ovaj kriterij može biti dvostruko vrednovana, kao predavanje/radionica i potom kao primjer dobre prakse? - po kojem se načelu utvrđuje "primjer dobre prakse", a po kojemu inovativnost metode poučavanja? S obzirom na predviđeni broj bodova ovaj element vrednovanja treba jasnije i preciznije definirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
532 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 4. Naziv "izvrstan savjetnik" treba mijenjati jer se pridjev "izvrstan" podrazumijeva za sve tri razine napredovanja, a ovako čini razliku između savjetnika koji je (shvatili bismo) izvrstan i onoga koji to je. Takvo rješenje nije najbolje i svakao bi ga trebalo mijenjati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
533 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK Pravilnik o napredovanju treba odvojiti od pravilnika o nagrađivanju učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i odgajatelja te uvesti zasebne kategorije vrednovanja učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i odgajatelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
534 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. stavak 1. Treba pojasniti što znači odredba ovog stavka jer je nejasna i podložna različitim interpretacijama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
535 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK , Članak 8. Stručni suradnici su dovedeni u neravnopravan položaj jer su zakinuti za cijelu kategoriju kriterija (Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima), a od 8 kategorija kandidat treba skupiti bodove u njih 6. Predlažemo da se za stručne suradnike posebno vrednuje psihoterapijska edukacija te rad u stručnim timovima (primjerice, tim za psihološke krizne intervencije). Također predlažemo vrednovanje poslijediplomskog studija (stručnog i znanstvenog). U kriterijima vrednovanja nije naglašena važnost odnosa mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika prema učenicima ni procjena kvalitete njegovog rada od strane učenika, što smatramo nužnim. Kategorija „Online edukacije“: nije jasno zašto se online edukacije posebno boduju, a edukacije uživo ne? Kategorija „Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji“: smatramo da bi stručne članke trebalo vrednovati s najmanje 2 boda, kvalitetan stručni članak zahtijeva puno vremena i rada. Također smatramo da bi trebalo vrednovati i znanstvene radove, pri čemu bi se objavljivanje radova u časopisima s međunarodnom recenzijom trebalo bodovati s više bodova. Kategorija „Unaprjeđenje rada škole“ je obavezna za savjetnike i izvrsne savjetnike, no poslovi koji se boduju u ovoj kategoriji ne ovise isključivo o učitelju, nastavniku, stručnom suradniku ili odgajatelju, nego ovise o politici škole odnosno ravnatelju, pa smatramo da svi neće imati jednake uvjete za prikupljanje bodova u ovoj kategoriji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
536 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. stavak 1. U općim uvjetima za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika za stručne suradnike psihologe navesti obavezno članstvo u Hrvatskoj psihološkoj komori i važeće odobrenje za samostalan rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
537 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. stavak 1. U općim uvjetima za napredovanje u zvanje savjetnika za stručne suradnike psihologe navesti obavezno članstvo u Hrvatskoj psihološkoj komori i važeće odobrenje za samostalan rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
538 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. stavak 1. U općim uvjetima za napredovanje u zvanje mentora za stručne suradnike psihologe navesti obavezno članstvo u Hrvatskoj psihološkoj komori i važeće odobrenje za samostalan rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
539 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. Predlaže se da se promjena naziva zvanja „izvrstan savjetnik“ u „viši savjetnik“ jer predloženi naziv „izvrstan savjetnik“ implicira da savjetnik i mentor ne rade izvrsno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
540 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2. stavak 3. (Profesionalni razvoj) Predlažemo da se kod profesionalnog razvoja razlikuje usavršavanje u području struke i razvoj pedagoško-psiholoških kompetencija, te da se svako od ovih područja usavršavanja posebno vrednuje odnosno definira broj sati usavršavanja za svako od njih. Članak 2. stavak 4. (Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacije za učitelje u osnovnim i srednjim školama) Predlaže se donošenje Nacionalnoga standarda kvalifikacije za stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
541 HRVATSKA UDRUGA PEDAGOGA SUVREMENOG PLESA PRAVILNIK Hrvatska udruga pedagoga suvremenog plesa pozdravlja izradu i donošenje Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju....jer je stari Pravilnik zastario i nije u skladu s postojećim propisima. Pozdravljamo i to što će novim Pravilnikom moći napredovati i ravnatelji te će se time ispraviti jedan od dosadašnjih propusta. Kako naša udruga okuplja nastavnike iz različitih umjetničkih, plesnih škola uočavamo i neke specifične nedostatke u prijedlogu novog Pravilnika. Naši komentari i prijedlozi: 1. Kvalitetan izravan rad s učenicima od presudne je važnosti u našoj struci (važniji od mnogih spomenutih kategorija za ocjenjivanje) te želimo istaknuti njegovu premalu zastupljenost u kriterijima za bodovanje i ocjenjivanje napretka i nagrađivanja. 2. Da li je Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, spomenut kao krovni dokument na kome se temelji i predloženi Pravilnik, donesen, obvezujući te da li je prošao javnu raspravu? Iz postojeće regulative proizlazi da ishodi, za sada, nisu obvezujući što sve dovodi u apsurdnu situaciju. 3. Za nazive, Članak 4. predlažemo da su oni: mentor u zvanju, savjetnik u zvanju te viši savjetnik u zvanju. Predlažemo da se položaj višeg savjetnika u zvanju uvede kao trajni, odnosno tijekom cijelog preostalog radnog staža. Za pretpostaviti je da će oni koji budu imenovani u Savjetnika u zvanju biti osobe sa dugim stažem te vrlo vjerojatno neće imati i priliku obnavljati status. Vjerujemo i da će ti istaknuti pojedinci imati i (do)pokazati dovoljno kvalitete kojom bi zasluženo ostali u spomenutom zvanju, a to bi i bio još jedan od načina da se prizna njihov doprinos. Ukoliko povućemo paralelu sa visokim školstvom vjerujemo da ćemo naći dovoljno argumenata za ovaj prijedlog. 4. Istaknuti broj bodova u Pravilniku, za sve stupnjeve napredovanja, smatramo previsokim; pitanje je da li će djelovati motivirajuće na nastavnike, ili će imati upravo suprotni efekat! 5. Neke od obaveza nisu jasno definirane te smatramo da ih je izuzetno važno definirati. 6. Kategorija "Unaprjeđivanje rada škole" nije uvijek dostupna svim nastavnicima, ponekad ovisi o volji ravnatelja, da li će uključiti nastavnike u rad na predložene načine te da li će oni uopće imati priliku skupiti bodove putem te kategorije. Stoga smatramo da ona nebi trebala biti obvezujuća. 7. Vodeći se specifičnostima struke predlažemo - A/u kategoriji "Organizacija i/ili provedba natjecanja...: - da se boduje i mentorstvo učenicima srednjih škola na izradi završnog rada, po učeniku i godini po 1 bod; ovaj rad uključuje visok oblik interakcije učenika i nastavnika te je individualno organiziran - sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanje... da se dodaju i "zadaci za završne radove" (u umjetničkim školama se vrlo detaljno i redovito radi na njima iz godine u godinu) - mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija da bude bodovano sa 3 boda po godini/odnosno studentu, zbog velike složenosti i opsega zadataka i rada. B/ u kategoriji Predavanja i/ili radionice - da se u prvoj alineji dodaju i javni ispiti na školskoj razini - predavanje ili radionice na međunarodnoj razini...obveza je da budu održane uživo i online; to je doista u našoj struci nevjerojatan zahtjev i ne koristi se. Radionice su vrlo važan oblik našeg rada, no kako su one utemeljene doživljajno i iskustveno online prezentacije nemaju nikakvu korist i ne prakticiraju se. Stoga smo stava da online predstavljanje i izvođenje radionice nebi trebao biti uvjet. Organizatori nisu u praksi niti dužni prenostiti online radionice. C/ Online edukacije: - stava smo da se naši članovi koriste različitim oblicima online informacija (npr. predstave, aktivnosti plesnih grupa ili pojedinaca) koje su oblik neformalnog ili informalnog cjeloživotnog obrazovanja te da spomenute izvore koriste i ugrađuju u svoj neposredni rad, obogačujući svoja i učenička iskustva. Željeli bismo da se nekim oblikom evidntiranja svima omogući registriranje spomenutih praćenja (neki oblik dnevnika za samostalni razvoj) te da se taj oblik vrednuje. D/ Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.: - neposredan rad sa darovitim učenicima u okviru škole također bi mogao biti dodatno bodovan (po godini i broju učenika sa kojima se radi) E/ Stručni članci....stručnih publikacija (tiskanih i online) u našoj struci gotovo da nema, stoga su mogućnosti djelovanja i ostvarivanja bogova vrlo male; - u autorstvo i suautorstvo udžbenika....trebalo bi dodati autorstvo zadanih koreografija za natjecanja. Naročito stoga što mi, zbog prirode struke i naših oblika nastave, ne održavamo online edukacije, a nastavne sadržaje oblikujemo kao kreativne procese tijekom same nastave. F/ Projekti bi u našoj struci bili: osmišljavanje i izvedba koreografskog djela; stoga molimo da se doda u projektne sadržaje. G/ Unapređenje rada škole, već smo spomenuti načelni stav te dodajemo kako školski timovi za kvalitetu u načelu ne postoje u umjetničkim školama te nemamo centre kompetentnosti. Iz spomenutih razlog nismo u mogućnosti, ili smo vrlo rijetko, ostvarivati bodove u ovoj kategoriji, koja je obvezujuća. Obvezonost bi trebala biti samo za ravnatelje. I/ Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja - dostupna kategorija izrazito za ravnatelje, tek ponekad za nastavnike, stoga obvezujuća samo za ravnatelje. Vjerujemo kako bi nastavnici koji imaju dovoljan broj godina staža i broj bodova mogli napredovati u viša zvanja bez obvezatnog postupnog napredovanja. Molimo da se specifičnosti umjetničkog obrazovanja prepoznaju te ugrade u ovaj Pravilnik. Presjednica udruge HUPSuP: Jasmina Zagrajski Vukelić, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
542 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA PRAVILNIK Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola podržava izradu i donošenje novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju jer je stari Pravilnik iz 1995. zastario i ne odgovara duhu sadašnjeg vremena te nije u skladu s postojećim propisima. Pozdravljamo i to što će uz učitelje i stručne suradnike prema prijedlogu Pravilnika ubuduće moći napredovati i ravnatelji te će se time nakon 23 godine ispraviti nepravda prema ravnateljima. Predloženi tekst Pravilnika je više usmjeren na učitelje i nastavnike, a manje na ravnatelje i stručne suradnike tako da ga treba nadopuniti i doraditi. To se posebno odnosi na kategoriju „Unaprjeđenje rada škole“. II. NAPREDOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA Članak 4. Predlažemo umjesto naziva „izvrstan savjetnik“, naziv „viši savjetnik u zvanju“. Zato predlažemo sljedeće stupnjeve napredovanja: 1. mentor u zvanju 2. savjetnik u zvanju 3. viši savjetnik u zvanju Članak 5. stavak 2. zadnja alineja:  najmanje 30 bodova prikupljenih iz najmanje četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđenje rada škole“ sukladno članku 8. ovog Pravilnika iz koje kandidat „mentor u zvanju“ ima najmanje 5 bodova. Članak 6. stavak 2. zadnja alineja:  najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđenje rada škole“ sukladno članku 8. ovog Pravilnika iz koje kandidat „savjetnik u zvanju“ ima najmanje 10 bodova. Članak 7. stavak 2. zadnja alineja:  najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija, među kojima su dvije obvezne kategorije sukladno članku 8. ovog Pravilnika „Unaprjeđenje rada škole“ iz koje kandidat za „višeg savjetnika u zvanju“ mora imati najmanje 15 bodova i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ iz koje kandidat „viši savjetnika u zvanju“ ima najmanje 10 bodova. Članak 8. 1. kategorija ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA predlažemo dodavanje novih podkategorija :  nova podkategorija „Organizacija i domaćinstvo općinskih natjecanja, smotri i sl. – 1 bod  nova podkategorija „Organizacija i domaćinstvo županijskog natjecanja, smotri i sl. – 2 boda  nova podkategorija „Organizacija i domaćinstvo državnog natjecanja, smotri i sl. – 3 boda  nova podkategorija „Rad u školskom povjerenstvu za uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad“ - 1 bod po pripravniku koji realizira najmanje pola pripravničkog staža i 2 boda koji realizira puni pripravnički staž u školi. 4. kategorija RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA i sl. predlažemo novo bodovanje:  nova podkategorija „Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na regionalnoj razini“ (po godini) – 2 boda  nova podkategorija „Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na državnoj razini koja ima do 500 registriranih članova“ (po godini) – 3 boda  nova podkategorija „Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na državnoj razini koja preko 500 registriranih članova“ (po godini) – 4 boda 7. kategorija UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE  nova podkategorija „Priprema, organizacija i sudjelovanje i izradi monografije (po monografiji) – 3 boda  nova podkategorija „Vođenje i osmišljavanje ljetopisa (spomenice) škole“ ( po godini) – 1 bod  nova podkategorija „Osmišljavanje, pripremanje i koordinacija važne obljetnice, Dana škole (po događaju ) – 2 boda  nova podkategorija „Sudjelovanje u pripremi, organizaciji i realizaciji važne obljetnice, Dana škole (po događaju) – 1 bod  nova podkategorija „Osmišljavanje, priprema i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj razini (po događaju) – 2 boda  nova podkategorija „Sudjelovanje u pripremi, organizaciji i realizaciji javnog događaja vezanog uz obrazovanje na županijskoj razini (po događaju) – 1 bod  nova podkategorija „Osmišljavanje, priprema i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na državnoj razini (po događaju) – 3 boda  nova podkategorija „Sudjelovanje u pripremi, organizaciji i realizaciji javnog događaja vezanog uz obrazovanje na državnoj razini (po događaju) – 2 bod  nova podkategorija „Vođenje, koordiniranje i izrada dugoročnih strateških dokumenata škole (po dokumentu) – 3 boda  nova podkategorija „ Koordiniranje i izrada razvojnog plana škole (po godini) – 2 boda  nova podkategorija „Koordiniranje i vođenje stručnih timova (skupina) na razini škole (po timu/skupini po godini) – 2 boda  nova podkategorija „Sudjelovanje u stručnom radnom timu (skupini) na razini škole (po skupini/timu po godini) – 1 bod Članak 9 - Stavak 3 mijenja se i glasi: Članovi Povjerenstva iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika, a ravnatelj najmanje 15 godina iskustva na poslovima ravnatelja. Članak 13. - Stavak 2. mijenja se i glasi: Jednog člana stručnog povjerenstva imenuje predsjednik Povjerenstva za napredovanje s Popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje, a na koji mogu biti uvršteni odgojno-obrazovni radnici koji su stekli najmanje 15 godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika i stručnog suradnika u školskim ustanovama koji moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika. Novi stavak glasi: Jedan član stručnog povjerenstva je ravnatelj školske ustanove u kojoj radi kandidat koji se prijavljuje kada se radi o napredovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Kada se radi o napredovanju ravnatelja jedan član mora biti ravnatelj sustručnjak iz druge škole. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 28. - Novi stavak (5) Odgojno-obrazovni radnici i ravnatelji koji predaju zahtjev za napredovanje, a imaju godine mirovinskog staža i broj bodova potrebnih za „savjetnika u zvanju“ ili „višeg savjetnika u zvanju“, mogu napredovati u više zvanje bez postupnog napredovanja. Predsjednik HUROŠ-a: Nikica Mihaljević, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
543 Hrvatska zajednica osnovnih škola PRAVILNIK Komentar na Pravilnik Upravnog vijeća HZOŠ-a Poštovani, trenutno u Hrvatskoj ima oko 15-ak % učitelja i stručnih suradnika koji su u statusu mentora ili savjetnika. To su prosvjetni djelatnici koji su, sukladno kriterijima postojećeg Pravilnika "prepoznati" kao kvalitetni učitelji i od tada su „pod lupom“ prosvjetne vlasti. Oni su u „interesnom“ fokusu resornog ministarstva te za svoju izvrsnost honorirani materijalnim dodatkom na plaću. Velika je vjerojatnost da će po novom Pravilniku takvih biti i manje od 15%. Što je s ostalih 85% ? Između tih 85% imamo: a) jako puno njih koji nisu ništa manje kvalitetni od „licenciranih“ mentora i savjetnika ali im se iz razno-raznih razloga ne da tražiti „taj papir“ b) također među tih 85% učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, koji su izvan fokusa prosvjetne vlasi ima ih dosta koji korektno izvršavaju svoje radne obveze i spadaju u tkz. dobre prosvjetne djelatnike c) a ima i onih učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja (usuđujem se kazati jako mali broj, ali ih ima) koji su veća šteta nego korist za učenike i školu. Cijeli svoj radni vijek odrađuju minimum svojih radnih obveza ili čak i manje od toga. Ovim NOVIM Pravilnikom po pitanju gore navedene problematike u suštini se ništa ne mijenja. Ovakvim parcijalnim promatranjem kvalitete rada prosvjetnih radnika, na jedan način kažnjavamo učenike i njihove roditelje. Kažnjavamo ih jer prosvjetna vlast „promatrajući“ samo „izvrsne s potvrdom“, tolerira da neki učenici, dio ili cijelo svoje školovanje provedu u razredu gdje ih „educiraju“ učitelji, stručni suradnici ili ravnatelji kojima, usuđujem se kazati, nije mjesto u školi. Dokle god zakonodavac, za sve djelatnike u odgojno-obrazovnom sustavu ne propiše koji su to radni učinci mjerljivi, na koji se način trebaju pratiti i temeljem prikupljenih rezultata iste unaprijediti, zadržati im postojeći status ili unazaditi (u najgorem slučaju udijeliti otkaz) zakidamo djecu, roditelje i društvo u cjelini. Jedan od „svježih“ primjera neodrživosti takve politike je reforma koja se upravo provodi u našim školama. Nije li ona usmjerena prema svim učenicima i svim učiteljima. Na koji način će se pratiti rad onih „preostalih“ 85% koji rade u školama??? Rješenje problematike promatranja kvalitete rada, napredovanja i nagrađivanja u školama, umjesto donošenja ovakvih Pravilnika, mi u Zajednici vidim u donošenju Zakona o plaćama u Javnim službama. To je sveobuhvatnije rješenje. Njime bi se obuhvatili svi prosvjetni radnici. Takvim Zakonom, te Pravilnikom i Procedurom koji bi „pratili“ taj Zakon propisalo bi se sve gore navedeno. Već duže vremena dužnosnici sadašnje Vlade najavljuju donošenje tog Zakona ali svjedoci smo da da je on, očito naša daleka budućnost. Zbog, nama nejasnih razloga i dalje smo „slijepci pored vlastitih očiju“ i radimo po dokazano neefikasnim Zakonima. Temeljna reforma u školstvu trebala bi biti donošenje navedenog Zakona i njegovih podzakonskih akata. Inače, tko je do sada dobro i predano radio, radit će i dalje (uz bojazan da se i takvi ne umore od ovakve uravnilovke) a one ostale neće „pokrenuti“ ni sadašnja ni slične buduće reforme. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
544 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 8. Različitim vrednovanjem objavljivanja članaka u zemlji i inozemstvu pravi se nepotrebna razlika i vrši potencijalna diskriminacija. Članci stručnog sadržaja o primjerice hrvatskom jeziku ili hrvatskoj povijesti teško ili nikako se ne mogu objaviti u inozemstvu. Kad bi se i objavili, ondje nemaju smisla zbog vrlo ograničene čitalačke publike. Pravilnik o napredovanju svojim uvjetima mora biti poticajan na jednak način svim odgojno-obrazovnim djelatnicima na stručan rad i pisanu produkciju za domaću čitalačku publiku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
545 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 8. S obzirom da znanstvena bibliografija prepoznaje i pravi razliku između znanstvenog i stručnog članka, takvu bi distinkciju trebao prepoznati i ovaj pravilnik u kojem bi se posebno vrednovao doprinos pisanjem stručnog članka i članka kategoriziranog kao znanstvenog. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
546 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK Navedenim pravilnikom koji definira nagrađivanje određene skupine odgojno-obrazovnih djelatnika propušteno je na identičan način definirati nagrađivanje, odnosno materijalno vrednovanje odgojno-obrazovnih radnika izabranih u zvanja. Zbog čega je to za jednu skupinu radnika (onih koji provode eksperimentalni program) moguće, a za drugu skupinu koja dokaže izvrsnost nije? Predlažem u Pravilnik uvrstiti koeficijente povećanja brutto plaće radnika izabranih u zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
547 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 26. Temeljem kojih kriterija Povjerenstvo predlaže najuspješnije? Što ako je prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju propisane uvjete više od planiranih za nagrađivanje? Ovako nedovoljno definirani članak ostavlja previše prostora slobodnoj procjeni članova povjerenstva, kao i diskrecijskom pravu ministra koji donosi odluku. Bez jasno definiranih kriterija i transparentnog postupka postoji mogućnost da objektivno najuspješniju ljudi u sustavu ostanu nenagrađeni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
548 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 24. Stavak 3. nedovoljno jasno definira osobe izabrane u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje kao članova Povjerenstva. Radi li se o djelatnicima sustava visokog obrazovanja? Ako da, zbog čega oni odlučuju o nagrađivanju osoba u drugom sustavu? Ako se ovo odnosi na zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg školstva, a imaju znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje, to treba jasno naznačiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
549 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 20. Koliki je taj "dio" radnog vremena? 10 sati? Polovica radnog vremena? 39 sati tjedno? Potrebno je detaljnije definirati do koliko sati radnik ima obvezu raditi za potrebe ministarstva kad se to od njega zahtijeva, a od koliko sati to može, ali uz prethodnu suglasnost samog radnika i ravnatelja škole kao odgovorne osobe poslodavca. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
550 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 19. Članak 17. govori o "roku" na koji je djelatnik izabran u zvanje, a članak 19. o "vremenu" na koje je djelatnik izabran u zvanje. Potrebno je nomotehnički ujednačiti izričaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
551 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 18. Stavak 2. valja nadopuniti riječima "Odgojno - obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža i u trajnom je zvanju mentora ili savjetnika, može napredovati u više zvanje sukladno odredbama ovog Pravilnika." Ovakvom bi se formulacijom jasno dalo do znanja da npr. radnik s 35 godina staža u trajnom zvanju mentora ili savjetnika nije zacementiran u tom zvanju nego može dalje napredovati ako želi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
552 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 17. Stavak 3 svojom odredbom i rokom od 10 dana kontradiktoran je namjeri produženja roka izbora u zvanje. Što će se dogoditi u slučaju npr. teške bolesti i intenzivnog liječenje tijekom kojih radnik ne može ispoštivati predviđeni rok od 10 dana? Valjalo bi stavak 3. preformulirati na način da se zahtjev za produženjem dostavlja najkasnije do zadnjeg dana roka inicijalnog roka trajanja izbora u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
553 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 16. U stavku 1. se riječ "očitovanja" treba ispraviti u "očitovanje" jer članak 15, stavak 2. na koje se ovaj stavak poziva govori o očitovanju kao pojmu u jednini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
554 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 12. U stavku 2. izraz "donijeti će" nije u skladu s pravilima standardnog hrvatskog jezika. Treba stajati "donijet će". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
555 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 9. U stavku 5. izraz "imenovati će" nije u skladu s pravilima standardnog hrvatskog jezika. Treba stajati "imenovat će". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
556 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 9. U stavku 4. u riječi "ravnatelj" nedostaje slovo "a" na kraju riječi kako bi se pojam koristio u primjerenom padežu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
557 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 4. Potrebno je u popis odgojno-obrazovnih radnika koji mogu napredovati dodati odgajatelje jer se ovaj pravilnik, sukladno svojem nazivu, odnosi i na njih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
558 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 8. Zbog čega se predavanja i/ili radionice i online edukacije svrstavaju u dvije različite kategorije? I jedno i drugo podrazumijeva način stručnog usavršavanja koje se organizira/provodi različitim načinima/metodama/tehnikama. Predlažem navedene dvije kategorije povezati u jednu jedinstvenu kategoriju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
559 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 8. U kriterije za napredovanje svakako valja uvrstiti i organizaciju / vođenje terenskih izlazaka i edukacija koje su nezamjenjive za učitelje / nastavnike u pojedinim predmetima poput geografije, povijesti, biologije... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
560 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 9. Stavak 2. nedovoljno jasno definira osobe izabrane u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje kao članova Povjerenstva. Radi li se o djelatnicima sustava visokog obrazovanja? Ako da, zbog čega oni odlučuju o napredovanju osoba u drugom sustavu? Ako se ovo odnosi na zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg školstva, a imaju znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje, to treba jasno naznačiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
561 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 9. Zašto se u sastavu Povjerenstva diskriminira odgajatelje na čije se napredovanje ovaj Pravilnik odnosi? Predlažem dodati i odgajatelje kao red odgojno-obrazovnih radnika koji mogu biti članovi Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
562 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 11. Ovako definiran stavak 1. ne prepoznaje slučajeve profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja koji nisu održani u organizaciji MZO-a, agencija ili nacionalnih strukovnih udruga u suradnji s prije navedenim subjektima. Što je s međunarodnim usavršavanjima i svim drugim oblicima profesionalnog razvoja koji neće biti upisani u Sustav za praćenje profesionalnog razvoja? Potrebno je dodatno definirati valjanost fizičke dokumentacije koja nije nigdje pohranjena u digitalnom zapisu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
563 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 28. U prijelazne i završne odredbe valja uvrstiti stavak koji definira da se odredbe članka 27. odnose na sve eksperimentalne programe odobrene nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Bez te odredbe sadašnji članak 27. može se protumačiti kao pogodovanje određenoj skupini ljudi koji su usko vezani uz trenutno vodstvo Ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
564 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članka 27. Osim eksperimentalnih programa koje provodi Ministarstvo potrebno je navesti i eksperimentalne programe koje je odobrilo ministarstvo. Na ovaj način se diskriminiraju djelatnici koji provode neki drugi odobreni eksperimentalni program. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
565 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 24. Potrebno je točno definirati sastav Povjerenstva jer na ovaj način sročen stavak 3. omogućuje potencijalno homogen sastav iz samo jednog reda odgojno-obrazovnih djelatnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
566 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 24. Umjesto riječi "odgojitelja" u stavku 3. treba stajati "odgajatelja" Odgojitelji rade u predškolskim ustanovama, a odgajatelji u učeničkim domovima na koje se ovaj pravilnik odnosi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
567 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 17. Potrebno je jasno i nedvosmisleno definirati slučajeve koji podliježu definiciji opravdane odsutnosti sukladno članku 116., stavku 4. Zakona o odgoju i obrazovanju...Ovako definiran članak Pravilnika ostavlja mogućnost slobodne procjene ministra o opravdanosti odsutnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
568 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 16. Ministar kao politička funkcija nikako ne bi smio biti osoba koja donosi odluku o napredovanju pojedinca. To bi trebalo biti isključivo u nadležnosti neovisnog stručnog tijela kakva su AZOO i ASOO u čijoj je dosad nadležnosti napredovanje bilo. U slučaju žalbe na odluku o odbijanju Zahtjeva koje će tijelo razmatrati žalbu? Na temelju ovako definiranih stavaka 1. i 2. ministar može, ali ne mora prihvatiti mišljenje Povjerenstva. Na taj način ministar potencijalno može legalno zloupotrijebiti svoj položaj i ovlast. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
569 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 12. Potrebno je jasno definirati rok u kojem je Ministarstvo dužno utvrditi ispunjenost općih uvjeta za napredovanje ili u Pravilniku definirati da rokovi proistječu iz Zakona o općem upravnom postupku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
570 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je jasno definirati rok u kojem je Ministarstvo dužno utvrditi (ne)potpunost zahtjeva i uputiti ga u daljnju proceduru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
571 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 2. Sustav za praćenje profesionalnog razvoja je računalni sustav kojim se, očito, želi zamijeniti postojeći sustav pri AZOO što je apsolutno nepotreban trošak stvaranja paralelnog sustava. S obzirom da uspostava ovog sustava nema uporište u Zakonu, Pravilnik kao podzakonski akt je dokument nedovoljne razine za uspostavu takvog sustava o kojem ovisi napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
572 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 9. Ukoliko će unatoč suprotnosti s propisanim nadležnostima za napredovanje temeljem zakona o AZOO i ASOO ostati Povjerenstvo kao tijelo koje provodi postupak napredovanja, potrebno je detaljno propisati koliko članova dolazi iz kojih redova odgojno-obrazovnih radnika. Stavak 2. ovako definiran omogućuje imenovanje svih članova iz samo jednog reda odgojno-obrazovnih radnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
573 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 9. Povjerenstvo za napredovanje kao tijelo koje provodi postupak napredovanja u suprotnosti je sa Zakonom o AZOO i Zakona o ASOO koji propisuju nadležnost Agencija u postupku napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
574 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 5. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je dokument bez pravne snage te se ovaj Pravilnik ne može pozivati na njega. Navedeni je Okvir NVOO donijelo samo kao preporuku. Osim toga, nigdje nije u nacrtu Pravilnika navedeno na koji bi način Stručno tročlano povjerenstvo utvrđivalo usvojenost navedenih ishoda i temeljem kojih kriterija i pokazatelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
575 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 5. Umjesto mirovinskog staža kao uvjeta za napredovanje valjalo bi koristiti kombinaciju radnog iskustva i mirovinskog staža kako bi se izbjegla diskriminacija svih odgojno-obrazovnih radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme. Predlažem formulaciju "najmanje pet godina radnog iskustva uz ostvarenje najmanje tri godine mirovinskog staža..." Na jednak način valja urediti uvjete za napredovanje i u naredne dvije razine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
576 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK , Članak 4. Termin treće razine napredovanja "izvrstan savjetnik" nije primjeren jer derogira izvrsnost prethodnih dviju razina napredovanja. Umjesto "izvrstan savjetnik" valjalo bi koristiti pojam "viši savjetnik" koji ne bi pretpostavljao izvrsnost samo najviše razine napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
577 igor macuka PRAVILNIK , Članak 6. Broj potrebnih bodova je nastavniku teško ostvariv. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
578 igor macuka PRAVILNIK , Članak 5. Smatram naziv zvanja "Izvrstan savjetnik" neprimjerenim. Mislim da je naziv "Viši savjetnik" primjereniji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
579 Igor Nikičić PRAVILNIK , Članak 14. Iz članka nije razvidan način utvrđivanja usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama u slučajevima napredovanja Ravnatelja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
580 Igor Nikičić PRAVILNIK U Pravilniku nije razvidno na koji će način Ravnatelji škola moći napredovati. Odnosi li se to na njihovu struku (predmet koji su poučavali). Nejasno je za što će se ravnatelji prijaviti. Za učitelja mentora ili ravnatelja mentora. Hoće li moći napredovati u svojoj struci ili u svom radnom mjestu/poziciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
581 Igor Nikičić PRAVILNIK , Članak 5. Iz članka nije razvidno na koji način će se vrednovati ◊ usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, u slučajevima Ravnatelja budući ne rade u nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
582 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Određene kategorije su definirane na razini škole, pa onda za županijsku razinu. Što je sa projektima na lokalnoj razini? Gdje oni pripadaju? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
583 Igor Soldić PRAVILNIK Mislim da bodovi koji proizlaze direktno iz zaduženja učitelja i koje im se nalazi u satnici se ne bi trebali bodovati. Primjer takvih kategorija koji se nalaze u Pravilniku ili komentarima su: vođenje ŽSV-a, INA, razredništvo, administrator e-Dnevnika/e-Matice, voditelji stručnih povjerenstava za upise, koordinatori ispita... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
584 Igor Soldić PRAVILNIK Obrazovanje je jedno od rijetkih sektora koje mora obnavljati status koji je djelatnik stekao napredovanjem. Trebalo bi razmisliti o mogućnosti trajnog napredovanja već nakon prve obnove. Ravnatelj je izbačen iz cijelog postupka napredovanja. Znači li to da se više ne mora prilagati nikakvo izvješće ravnatelja u dokumentaciju za napredovanje? Mora li se i koja dokumentacija slati u papirnatom obliku ili sve ide online? Prilikom obnavljanja napredovanja, od kojeg datuma se gledaju novo prikupljeni bodovi? Od datuma s kojim je pokrenut postupak za prethodno napredovanje ili od donošenja odluke o prethodnom napredovanju? Bilo bi dobro da se gleda od pokretanja postupka, kako ne bi bio period u kojem bodovi budu "neiskorišteni" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
585 Igor Soldić PRAVILNIK U pravilniku su navedeni razni rokovi (10 dana, 30 dana, 8 dana...). Što ako se ti rokovi ne budu ispoštovali od strane Ministarstva? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
586 Igor Soldić PRAVILNIK Obveza od najmanje 6/8/10 sati godišnje educiranja kolege je previsoka i nerealna te ju je potrebno smanjiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
587 Igor Soldić PRAVILNIK Potrebno je smanjiti traženi broj bodova za napredovanje, jer su kriteriji previsoko postavljeni, Predlažem 20/40/60 umjesto 30/60/80. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
588 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja - što se sve smatra javnim događanjem - ako je neki projekt ujedno i javni događaj, dobije li se 1 ili 2 boda Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
589 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) - ako osoba uređuje sve navedeno dobiva li se jedan bod ili tri boda? - koliko objava mora biti? jel dovoljna 1 objava u godini za bod? - tko dobije bod? osoba koja je napisala članak ili osoba koja ga je objavila? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
590 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) - što ako pripravnik promijeni školu? - koliko najmanje mjeseci mora biti kako bi se dobili bodovi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
591 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u samovrednovanju ili vanjskom vrednovanju škole (po godini) - potrebno je definirati na što se to točno odnosi - ukoliko svi učitelji ispune upitnik o samovrednovanju, dobiju li svi bodove. Ili samo oni koji su voditelji i sudjeluju u evaluaciji? Tko sve može dobiti bodove za ovu kategoriju? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
592 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. u kategorijama gdje je definirano trajanje projekta od najmanje godinu dana, misli li se na kalendarsku ili školsku godinu? - u svakom slučaju, nemoguće je da projekt traje cijelu godinu, dovoljan uvjet bi bio da traje više od 6 mjeseci Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
593 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Kako dokazati rad na projektu? Koliko učitelja može biti voditelj/koordinator na jednom projektu? Ako cijela škola sudjeluje u projektu, mogu li svi učitelji dobiti bod za sudjelovanje? Ako i vodiš i sudjeluješ u projektu, zbrajaju li se bodovi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
594 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Potrebno je definirati što sve može biti projekt, pogotovo na školskoj razini. Je li projekt "Uređenje školskog panoa", "Dani kruha", neka humanitarna akcija... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
595 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) - definirati kriterije što točno pripada u ovu kategoriju, jer je dosad svaki savjetnik osobno procjenjivao što će biti bodovano Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
596 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini) - potrebno je definirati što to točno znači (je li dovoljno biti člane neke udruge, biti u upravnom odboru ili nešto treće) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
597 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Ako učitelj sudjeluje na većem broju online edukacija u vremenu kraćem od 5 sati, može li se više takvih edukacija zbrojiti kako bi učitelj za ukupno 5 sati edukacije dobio 1 bod? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
598 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Zašto se online edukacije boduju, a edukacije uživo ne? Treba bodovati oboje ili ništa Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
599 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" nosi 4 boda, a nije jasno definirano na što se to odnosi i po čemu se razlikuje od predavanja/radionica/oglednog sata Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
600 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Kako ne bi morali objašnjavati na što se odnosi "uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika" i smišljati neki obrazac, najbolje bi bilo izbaciti taj dio iz pravilnika. Ukoliko ostane, potrebno je definirati što to točno znači i kako se provodi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
601 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Kod bodovanja natjecanja, trebalo bi biti navedeno "po učeniku ili ekipi", kako ne bi bilo nesporazuma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
602 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - ispraviti kako bi se bodovalo po studentu, a ne godini Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
603 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se boduje i mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini (po učeniku) i osvojili su jedno od prva 3 mjesta sa 2 boda Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
604 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja - koliko maksimalno članova povjerenstva smiju imati - dobivaju li svi članovi povjerenstva bodove - ukoliko je učitelj član povjerenstva nekog predmeta koji ne predaje, ima li isto pravo na bodove Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
605 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja - boduju li se samo natjecanja u organizaciji AZOO-a ili se računaju i natjecanja kao što su Dabar, Klokan, Croatian Makers, Logo liga... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
606 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima - boduju li se samo natjecanja u organizaciji AZOO-a ili se računaju i natjecanja kao što su Dabar, Klokan, Croatian Makers, Logo liga... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
607 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 28. Što znači "započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika..."? Znači li to da su papiri i dokumentacija poslani u Agencije ili nešto drugo? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
608 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 26. Temeljem kojih kriterija Povjerenstvo predlaže najuspješnije? Bez jasno definiranih kriterija i bodova, otvara se mogućnost za malverzacije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
609 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 25. Rad na unapređenju odgojno-obrazovnog sustava (ako su to kriteriji koji se navode u čl.8) treba ukloniti, jer će eliminirati veliku većinu učitelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
610 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 25. Koje su to "nove metode rada"? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
611 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 25. Potrebno je precizirati što znači "imao istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja i odgojno-obrazovnog rada u školi". Na koji način se to dokazuje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
612 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 25. Nagrađivanje učitelja ne bi smjelo ovisiti o državnom proračunu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
613 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 24. Povjerenstvo bi trebalo biti rotirano (tako da svake godine 5 članova povjerenstva bude zamijenjeno). Na taj način bi se ustanovio kontinuitet rada, a opet bi bili onemogućeni "vječni članovi". Na početku, da bi se ustanovio režim rotacije treba izabrati 15 članova, od toga, 5 na rok od tri godine, 5 na rok od dvije godine i pet na rok od jedne godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
614 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 24. Potrebno je točno definirati sastav Povjerenstva jer na ovaj način sročen stavak 3. omogućuje potencijalno homogen sastav iz samo jednog reda odgojno-obrazovnih djelatnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
615 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 21. Što je točno digitalni obrazovni sadržaj i gdje može biti objavljen? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
616 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 21. Ako dijelim dobru praksu pisanim putem, koliko to vrijedi sati? Onoliko koliko mi je trebalo da to napišem ili onoliko koliko nekome treba da to pročita ili 45 minuta ako je opisan jedan školski sat? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
617 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 21. Što znači pružati kolegijalnu podršku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
618 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 21. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za vrijeme trajanja zvanja, a ne na godišnjoj razini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
619 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 21. Zašto bi netko morao prihvatiti mentorstvo svakom pripravniku i studentu, pa makar ih bilo i 100 u godini? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
620 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 21. Na koji način će se procjenjivati ispunjava li netko zahtjev o sudjelovanju na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
621 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 20. Totalno je neprihvatljivo obvezati na rad za potrebe ministarstva, a da se pri tom ne definiraju obim i vrsta poslova, satnica i cijena rada, uvjeti i obveze... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
622 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 18. Odgojno-obrazovni radnik koji je dvaput izabran u isto zvanje stječe trajno zvanje u tom stupnju uz obvezu izvršavanja svih obaveza. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
623 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
624 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 17. Ako se radnik teško razboli ili ima nesreću, velika je vjerojatnost da ne može ispoštovati rok od 10 dana za dostavu zahtjeva o produženju roka i odgovarajuće dokumentacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
625 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 17. Nije definirano ima li odgojno-obrazovni radnik mogućnost ulaganja pravnog lijeka protiv odluke ministra iz stavka 4. i koji je rok za donošenje takve odluke? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
626 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 16. Nije propisano ima li odgojno-obrazovni radnik mogućnost žalbe protiv odluke ministra ili je odluka konačna i protiv nje može pokrenuti upravni spor. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
627 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 16. Nije propisano donosi li ministar odluku na temelju mišljenja Povjerenstva za napredovanje ili odluku o napredovanju/odbijanju zahtjeva za napredovanje može donijeti i suprotno mišljenju Povjerenstva za napredovanje (kako proizlazi iz postojeće formulacije). Ministar kao politička funkcija nikako ne bi smio biti osoba koja donosi odluku o napredovanju pojedinca. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
628 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 15. Moraju li članovi Povjerenstva jednoglasno donijeti stručno mišljenje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
629 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 15. S obzirom da je Prijedlogom Pravilnika propisano da je odgojno-obrazovni radnik dužan očitovati se na stručno mišljenje Povjerenstva i svoje očitovanje dostaviti Povjerenstvu za napredovanje roku od 8 dana od dana zaprimanja, Prijedlog Pravilnika ne sadrži odredbe o postupanju u slučaju da se odgojno-obrazovni radnik ne usuglasi sa stručnim mišljenjem Povjerenstva ili ne dostavi svoje očitovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
630 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 14. Ukoliko povjerenstvo dolazi u školu, nisam siguran da ravnatelje i stručne službe treba u potpunosti izbaciti iz postupka napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
631 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 14. Mislim da bi trebalo razmisliti o odustajanju od "praćenja rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada", "razgovora s odgojno obrazovnim radnikom" te utvrđivanju usvojenosti ishoda....". Naime, u sustavu znanosti i visokog obrazovanja nema nikakvog uvida u nastavu, pa zašto to ne primijeniti i ovdje. Tamo to savršeno funkcionira. Jednostavno je dovoljno ispuniti uvjete koji su propisani pravilnikom o izboru u zvanja i to je to. Slično kao ovdje predloženi sustav bodovanja. Stoga predlažem da bude dovoljno ispuniti bodovni uvjet i profesor bi napredovao u mentora/savjetnika i izvrsnog savjetnika jer je skupio 40, 60 ili 80 bodova. Ovo nepotrebno komplicira situaciju još više nego kako je sada propisano. Do sad je bio predstavnik AZOO/ASOO koji je išao na nastavu, a sada se predlaže 3 člana povjerenstva. Pa dok se ti članovi dogovore kada će ići učitelju na nastavu mislim da će biti problema u provedbi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
632 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 14. Što u ovom kontekstu znači "razgovor"? Na koji je način strukturiran taj razgovor? Što Povjerenstvo smije, a što ne smije pitati? Radi li se samo o utvrđivanju eventualnih nejasnoća iz dokumentacije i upravo održanog neposrednog rada, ili se pak smije postaviti kao na stručnom/fakultetskom ispitu? Razgovarati je nužno, slažem se, ali u kontekstu ovakvog dokumenta to treba biti razjašnjeno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
633 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 14. Temeljem čega će povjerenstvo utvrditi usvojenost ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Temeljem općeg dojma? Ako za ishode iz navedenog Okvira ne postoje mjerljivi pokazatelji, onda se na njega ne treba ni pozivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
634 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 14. Postavlja se pitanje troška rada članova Stručnog povjerenstva (honorari, dnevnice, putni troškovi) kao i pitanje njihove zamjene za vrijeme rada u Stručnom povjerenstvu, što uključuje nužno planiranje troškova za prekovremeni rad osoba koje će obavljati njihove poslove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
635 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 13. Nedopustivo je da ništa nije definirano vezano za Javni poziv koji se spominje. Tko i kada objavljuje otvoreni javni poziv, Koji su sve uvjeti...? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
636 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 13. Barem jedan član povjerenstva koje imenuje predsjednik Povjerenstva za napredovanje s Popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje bi morao biti sustručnjak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
637 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je utvrditi rokove ministarstva za donošenje odluke, a ne da se oni podrazumijevaju iz nekih drugih članaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
638 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 12. Potrebno je utvrditi rokove, a ne da se oni podrazumijevaju iz nekih drugih članaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
639 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 11. Također bi trebalo specificirati kako će ministarstvo navesti koji točno podaci nisu točni ili nedostaju, a ne da pošalje dopis kako zahtjev nije potpun bez obrazloženja što nije dobro. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
640 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je produžiti rok za nadopunu zahtjeva na 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
641 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 11. Učitelj nije zadužen za unos svih podataka, te čak i nema uvid u sve navedene baze podataka (e-Matica/Registar zaposlenih u javnom sektoru/Sustav za praćenje profesionalnog razvoja). Potrebno je definirati koji sve točno podaci se provjeravaju kako bi učitelj mogao provjeriti podatke u Školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
642 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 10. Nadam se da stavak 2 znači kako će zahtjevi predani nakon 1. ožujka biti obrađeni u idućoj školskoj godini, a ne da se samo u navedenom periodu mogu predati zahtjevi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
643 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 9. Postoji li uopće dovoljno stručnih suradnika i ravnatelja u zvanju savjetnika koji bi se mogli javiti na javni poziv? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
644 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 9. Za vrijeme trajanja mandata, koji je status članova Povjerenstva? Oni postaju djelatnici MZO na puno vrijeme ili ? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
645 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 9. Koja je uopće zadaća navedenog povjerenstva? Oni određuju stručno povjerenstvo za svakog nastavnika, te još i potvrđuju njihovo mišljenje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
646 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 9. Potrebno je detaljno propisati koliko članova dolazi iz kojih redova odgojno-obrazovnih radnika. Stavak 2. ovako definiran omogućuje imenovanje svih članova iz samo jednog reda odgojno-obrazovnih radnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
647 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 9. Navedenim pravilnikom, odnosno uvođenjem povjerenstava kao tijela za provođenje napredovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, derogiraju se dva viša propisa - zakona - koja jasno propisuju nadležnost agencija u navedenom postupku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
648 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 5. Umjesto mirovinskog staža kao uvjeta za napredovanje valjalo bi koristiti kombinaciju radnog iskustva i mirovinskog staža kako bi se izbjegla diskriminacija svih odgojno-obrazovnih radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme. Predlažem formulaciju "najmanje pet godina radnog iskustva uz ostvarenje najmanje 2-3 godine mirovinskog staža..." Na jednak način urediti uvjete za napredovanje i u naredne dvije razine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
649 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 5. Na mnogim potvrdama ne piše broj sati predviđen za usavršavanje, pa kako riješiti taj problem? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
650 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 5. Potrebno je detaljnije definirati što sve ulazi u profesionalni razvoj - predavanja, radionice, seminari; tko ih mora organizirati itd.. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
651 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 5. Mislim da napredovanje nije dobro uvjetovati time da je "obvezna kategorija 'Unaprjeđivanje rada škole'" jer to otvara prostor manipulacijama. Naime, sve aktivnosti navedene u poglavlju "Unaprjeđenje rada škole" da bi se obavljale trebaju "blagoslov" ravnatelja: od imenovanja u određeno povjerenstvo do odobrenje određenoga događanja u školi. Ili u kategoriju unaprjeđenja rada škole stavite aktivnosti koje su neovisne o odobrenju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
652 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 5. Broj sati kontinuiranog profesionalnog rada ne bi trebalo ograničiti na godišnjoj razini niti gledati zadnjih 5 godina. Uvjet bi trebao biti određen broj sati (100) od prvog zaposlenja u obrazovanju ili od zadnjeg napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
653 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 5. Na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
654 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: 1. mentor, 2. viši mentor, 3. savjetnik ili 1. mentor, 2. savjetnik, 3. viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
655 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 2. Hoće li uvođenje sustava za praćenje profesionalnog razvoja izbaciti svu silnu papirologiju koju sada moramo slati u tiskanom obliku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
656 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 2. Ukoliko se pod sustavom za praćenje profesionalnog razvoja misli na sustav EMA, onda on treba doživjeti velike promjene jer je trenutačno neupotrebljiv koliko je loše napravljen. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
657 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 2. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje i nastavnike u osnovnim i srednjim školama ima status Preporuke te ne može biti alat za provjeru prilikom napredovanja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
658 Igor VIlaj PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam pokušaj donošenja novog pravilnika i boljeg definiranja pojedinih novih odredbi te razrade sustava bodovanja, međutim, nije mi jasno zašto se nitko nije zapitao koja će biti visina naknade za pojedino stečeno zvanje. Nažalost, to je jedan od rijetkih načina povećanja mjesečnog prihoda i mnogi nastavnici, upravo zato napredovanje i prijavljuju, a samo rijetki na taj način hrane svoj ego. Gdje je izostala ta informacija? Osim toga, čemu brojni vrlo konstruktivni komentari na ovaj nacrt pravilnika, kad isti i tako ne će biti uvaženi. To je samo još jedan od načina ponižavanja ljudi koji, prije svega, odgajaju vašu djecu. Mogućnost davanja komentara, a ne i utjecanja na pojedine promjene u pravilniku jednako je konstruktivno kao i prosječna sjednica Vlade. Uz srdačne pozdrave, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
659 Ilija Radoš PRAVILNIK Poštovani, što se tiče novog pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastvanika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, mišljenja sam da je u nekim segmentima, najbliže rečeno, nedorečen. Pri tome mislim ponaprije na nejasne ishode učenja i logično pitanje slijedi, kojim bi se to mjerilima oni najbolje mogu vrednovati? Sljedeća bitna stvar je da bih predložio da se za odgojno-obrazovne radnike koje izvode neposredni rad s učenicima, kao obavezni uvjet za napredovanje stavi četverogodišnje iskustvo u vođenju razredništva. Mišljenja sam da nijedan odgojno-obrazovni radnik koji izvodi neposredni rad sa učenicima ne bi smio dobiti status metora a još manje savjetnika, a da nije bio 4 godine voditelj razrednog odjela. Oni koji to nisu bili, jednostavno ne mogu realno sagledati sve poslove i obaveze koje ima jedan razrednik i da bi i tu trebalo educirati sve učitelje i nastavnike, koje su njihove obaveze kao razrednice odnosno razrednika, i ujedno postaviti jednu jasnu skalu vrednovanja ili nagrađivanja onih koji su to radili bolje od drugih i upravo ti bi trebali biti edukatori mlađim kolegicama i kolegama u toj, u današnje vrijeme sve zahtjevnijoj ulozi jednog odgojno-obrazovnog radnika. Naravno i tu bi edukaciju trebalo vrednovati u sustavu bodovanja za napredovanje. Na kraju bi dao i jednu kritiku po pitanju, rekao bih takozvanih projekata. Naime, mnoge kolegice i kolege sudjeluju u raznim Erasmus+ projektima i često putuju po cijeloj Europi, a ponekad i dalje. Moram priznati da su pojedini projekti bili jako korisni za školu, pogotovo jer su se razmijenila važna međunarodna iskustva i neka se primjenjuju u mojoj školi, ali veći dio tih projekata me podsjeća na jedno "banalno maturalno putovanje" u kojem se kolegice i kolege uz par šturih predavanja samo provode, putujući po cijeloj Europi da bi nam na sjednicama Nastavničkog vijeća prikazali par sličica nekog pitoresknog mjesta, što su sve posjetili, a od iskustava ili usvojenih novih metoda u neposrednom radu sa učenicima - NIŠTA! Oni su se lijepo proveli i ukupni troškovi takvih projekata idu i do 150000 eura. Pitam se za što? Koji benefit imaju učenici i škola? Nije li onda bolje takve projekte organizirati na bazi da se kroz taj projekt pojedine nastvanike usavršava npr. u primjeni novih tehnologija u nastavnom procesu, a da škole sudionice dobiju jedan dio tog novca za opremanje npr. jednog dobrog labosa za fiziku ili kemiju ili jedne funkcionalne računalne učionice u kojima bi onda ti nastavnici poučavali ostale kolegice i kolege? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
660 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. - Kako će se to uskladiti s Ugovorom o radu koji sklapamo sa školom? Nejasno je koja su to prava, a koje su obveze. To bi trebalo precizno navesti. Što znači da radnik stječe pravo na rad dijelom radnog vremena? U kojoj mjeri, tko određuje koliko će sati manje imati u nastavi, a više u savjetodavnom radu? Ovaj članak nije jasan ni precizan pa time i nije provediv. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
661 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. - st. 4 - Ovim Pravilnikom nisu navedena prava, samo obveze. Svakako bi valjalo navesti prava i to konkretno pravo na povećanje osnovice i pravo na smanjenje neposrednog rada u nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
662 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21. Ovaj članak valja precizirati jer je potpuno nejasan. Kako će se evidentirati kolegijalna podrška i tko će biti u obvezi izvještavati o tomu? Kako će se evidentirati sudjelovanje na e-Savjetovanjima. Riječ "sudjelovati" ne sadrži u sebi kategoriju mjerljivosti pa bi onda valjalo vrednovati jedan komentar jednako kao i pedesetak komentara bez obzira na sadržaj komentara. Projekti često ne ovise o volji pojedinca, nego ustanove provode ili ne provode projekte. Zašto bismo trebali objaviti besplatno dostupan obrazovni sadržaj? Znači li to da će Povjerenstvo odigrati Kahoot, pogledati PowToon ili PowerPoint prezentaciju? Što je cilj obveze objave besplatnog digitalnog sadržaja? Ako se pozovemo na drugi od osam skupova ishoda učenja Okvira,odnosno na stvaranje materijala za učenje i poučavanje, onda bi udžbenici trebali postati izborni, a ne obvezni. Zašto nije predviđeno i prihvaćanje mentorstva učiteljima na stručnom ispitu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
663 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 31. Ovim pravilnikom nisu popisana prava koja osoba stječe napredovanjem. Ako su propisane obveze, trebala bi biti i prava. Koliko će iznositi povećanje plaće i smanjenje neposrednog rada u nastavi? Smatram da bi prava stečena napredovanjem trebala biti sastavnim dijelom Pravilnika o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
664 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 17. Zašto se biraju na rok od pet godina? Razumijem zašto ne na kraći rok (jer se ne može ostvariti potreban broj bodova), ali ne razumijem po kojem kriteriju je odlučeno da to bude baš pet, a ne šest, deset ili trajno? Voljela bih da me uputite na znanstveno dokazana istraživanja koja preporučuju izbor u zvanje na rok od pet godina, a kojim ste se služili pri izradi ovog Nacrta. S obzirom na položaj prosvjete u društvu i ugled učitelja i nastavnika (jer za ostale bi valjalo izraditi poseban pravilnik), smatram da bi napredovanje u zvanju trebalo biti trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
665 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 2. Čl. 2. - Zanima me što će biti s napredovanjem dok se ne oformi "Sustav za praćenje profesionalnog razvoja"? EMA, odnosno Loomen ili dosadašnji ettaedu nisu sustavi koji mogu objediniti profesionalni razvoj učitelja. EMA ne podržava "značke" koje nisu iz njezina sustava i nema mogućnost uvoza drugih značaka ili potvrda. Pretpostavljam da će sve biti na individualnom stvaranju e-portofolia, ali zasad ne postoji zajednički e-centar za praćenje profesionalnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
666 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 1. Čl. 1. Potrebno je izraditi posebne pravilnike za odgojitelje, ravnatelje i stručne suradnike. Ovaj je pravilnik prvenstveno namijenjen učiteljima pa ravnatelji i suradnici ne mogu ostvariti zadane uvjete na isti način. Osim toga, valjalo bi misliti i na napredovanje tajnika i računovođa - oni su važan i neizostavan dio sustava, a sustav ih uporno zanemaruje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
667 Ines Čeko PRAVILNIK , Članak 8. Kako je predviđeno dokazivanje predavanja ili radionice na školskoj razini? Zapisnik sa školskog aktiva, učiteljskog vijeća i slično ili nešto treće? Treba precizirati što je sudjelovanje na online edukacijama na državnoj razini? Je li to edukacija koju organizira država ili bilo koja institucija, udruga koja ima edukacije za učitelje iz cijele RH koji se naravno žele priključiti. Smatram da su dva boda za vođenje online edukacije na državnoj razini minimalnog trajanja 5 sati premalo jer je za takav rad potrebno jako puno vremena i truda te da se treba bolje vrednovati. Uključuje li uređivanje školske stranice i stranicu razreda koju uređuje učitelj za učenike svog razreda ili svog predmeta? Kako dokazati da je učitelj pripremio i organizirao priredbe poput božićne, završne priredbe i slično? Je li dovoljan zapis iz kurikula Škole gdje stoji nositelj aktivnosti ili nešto drugo? Što je s projektima dviju škola, suradnja i organizacija projekta koji se provodi paralelno na dvije škole u smislu suradnje tih dviju škola i unapređenja rada tih škola u cilju širenja iskustva i obrazovanja učenika. S obzirom da su to veliki projekti koji se pripremaju cijelu godinu jesu li dva boda realna? Općenito mislim da bi trebalo uvrstiti i zalaganje učitelja na poticanje ne samo međunarodne suradnje škola već i poticanje druženja i suradnje među školama u zemlji. Trebalo bi nekako vrednovati i vođenje "radijskih postaja" na školama. Neka (češće srednje) škole imaju zaista prave male radijske postaje i kvalitetan program i možda i ne završe na Lidranu (jer to jednostavno ne žele ili nemaju pozitivna iskustva), ali nisu zato bezvrijedne. Premalo je vrednovano mentorstvo studentima jer po iskustvu kolegica to je nemali posao koji zahtijeva puno vremena i truda. Događalo da mentor dobije mnogo studenata i ne stigne im se posvetiti pa student na ispitu bude upitan kako ne zna neke stvari koje mu je mentor trebao reći (a nije stigao jer većinom i ne stigne uz sve ostale obveze). Tako malo bodova za tako važan i odgovoran zadatak samo je omalovažavanje učitelja, a i studenta. Pozdravljam novi pravilnik, ali kao i kod starog vidljivo je da za povišicu od 400 kuna ili manje, učitelj treba raditi još jedno radno vrijemo da bi napredovao makar do prve razine, a onda još puno vremena utrošiti na ažuriranje, mapiranje papira, praćenje datuma i zbrajanje bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
668 Ines Delhusa PRAVILNIK Poštovani Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena ,strogo, godišnje (20) već u ukupnom trajanju kroz 5 godina (100). Mislim da je čl.5. pomalo nejasan"minimalno pet ishoda učenja". Trebalo bi definirati koji su to ishodi neophodni za zadovoljavanje uvjeta i nije jasno tko će i kako će provjeravati usvojenost istih. Čl.21. Mentor je dužan najmanje 6 sati godišnje educirati kolege...Što to podrazmijeva? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
669 Ines Jančula PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog Pravilnika, ali ne u ovom obliku kao što je ovaj prijedlog. Na prvi pogled se čini da je više mogućnosti za skupljanje bodova, ali je zapravo teže skupiti potrebne bodove jer je prag visok. Nastavnicima se nameću dodatne obveze uz skupljanje bodova, a neke od njih će biti vrlo teško ispuniti (npr. propisani godišnji broj sati usavršavanja, propisani godišnji broj sati predavanja...). Tročlano povjerenstvo je u potpunosti nepotrebni dodatni trošak za državu. Smatram da bi trebalo izbaciti uvide u dva sata nastave jer nijedna druga struka prilikom napredovanja ne mora imati kontrolu svog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
670 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 21. Zašto nametati dužnosti mentorima? Već je jasno da se bodovi moraju skupiti i svi se trude pri tome te je ovaj članak u potpunosti nepotreban. Kako ste zamislili tih 6 sati godišnje? Kad ćemo svi doći na red na svojim aktivima koji su tako rijetki? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
671 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 14. Stručno povjerenstvo treba uključivati i ravnatelje te pedagoge koji imaju najbolji uvid u rad svog djelatnika. Formiranjem tročlanog povjerenstva će stvoriti nepotreban trošak za dnevnice i putni trošak članova. Praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada bi izbacila jer, koliko znam, nijedna druga struka prilikom napredovanja nema praćenje rada od strane povjerenstva. Ako bi to ostavili, onda bi to praćenje zadala kao zadatak ravnatelju i pedagogu ustanove i tako bi se riješio i problem nepotrebnog troška i dnevnica članova povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
672 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je produžiti rok za nadopunu. Nije definirano kako će se dokumentacija pohranjivati u elektroničkom obliku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
673 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 8. Na prvi pogčed se čini da je više kategorija za skupljanje bodova i da je stvorena mogućnost za lakše skupljanje, ali nakon pažljivijeh čitanja stječe se dojam da ipak nije tako. Mnogi nastavnici su i diskriminirani jer rade u školama gdje nije lako skupiti bodove ovako propisane (ako ne i nemoguće) ili predaju predmet gdje nemaju tolike mogućnost za skupljanje bodova (npr. povijest). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
674 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da su propisani sati profesionalnog razvoja izuzetno loši i ponekad i nemogući za dostići (po godini). Nisu svi profesori u mogućnosti pohađati svake godine državne skupove jer mnoge škole nemaju novaca financirati svima odlazak, a ovaj propisani broj sati će biti teško dostići bez odlazaka na njih. Zašto ne bi ostalo samo redovito profesionalno usavršavanje? I do sada se pratilo pohađa li nastavnik redovito stručne skupove (županijske i međužupanijske, a državni se nisu gledali tako strogo baš zbog navedenih financijskih prilika u školama). Mislim da je i propisani broj bodova prevelik. Slažem se da je trebao biti povećan u odnosu na sadašnji pravilnik, ali je predloženi prag ipak prevelik. Istina je da sada ima više kategorija kroz koje se mogu skupiti bodovi, ali mnogima to neće značiti ništa jer rade u školama gdje im je mogućnost skupljanja bodova vrlo ograničena (npr. profesor povijesti zaposlen u strukovnoj školi gdje nikada nema nijednog učenika na županijskom natjecanju). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
675 Ingrid Šlosar PRAVILNIK Čl. 4. Na prva smo dva naziva zvanja navikli, ali treći bi valjalo promijeniti (viši savjetnik, stariji savjetnik) Čl. 5., 6., 7. (2) Ishode učenja definirane Okvirom nacionalnoga standarda valja izostaviti. Učitelji ih školovanjem usvajaju i u radu unapređuju. Čl. 8. Precizirati mentorstvo učenicima. Što je s ekipom (npr. rukomet, skupni scenski nastup…)? Valja povećati broj bodova za mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija. Ili po godini dati veći broj bodova ili bodovati prema broju studenata. Možda mi je promaklo, što je s učiteljima kod kojih se polažu stručni ispiti? Povećati bodovanje za samostalno predavanje, radionicu ili ogledni sat te za objavljivanje stručnoga članka (2, 4). Upitno je provođenje evaluacije – potrebno izraditi jedinstvene obrasce. Što je sa sudjelovanjem na edukacijama koje nisu online? Što je s osobnim, individualnim usavršavanjem, s praćenjem literature? Čl. 9. Zašto treba imenovati Povjerenstvo za napredovanje? Zar ne postoji služba pri AZOO-u? Zašto stvarati dodatni trošak (plaćanje članova Povjerenstva, plaćanje zamjena u nastavi…)? Čl. 10. – 16. Mislim da je pokretanje postupka o napredovanju i donošenje odluke komplicirano i skupo. Nema potrebe da se odgojno-obrazovni radnik očituje na stručno mišljenje ako nema primjedaba. Čl. 17. Mislim da bi stečeno zvanje moralo biti stalno, a do promjene bi trebalo doći samo ako odgojno-obrazovni radnik napreduje (ili ne izvršava svoje obveze – ravnatelj). Čl. 21. Kako je zamišljeno educiranje kolega: 6 - 8 - 10 sati? Kako evidentirati i dokazati kolegijalnu podršku? ( neprecizno, nemjerljivo) Pravilnik se pretvara u lov na bodove. Što je s učiteljem? Naravno da je i izrada materijala važna i stručni članci, ali učitelj bi trebao raditi s djecom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
676 Irena Ihas PRAVILNIK Smatram da Nacrt pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, rad nastavnika s učenicima najmanje cijeni. Učitelji nisu znanstvenici, i njihov prvi posao nije pisati znanstvene ili stručne članke - naš su posao učenici, i bodovanje za napredovanje bi trebalo reflektirati upravo to. Ovaj pravilnik tjera učitelje da biraju hoće li raditi sa svojim učenicima i nikad ne dobiti nikakvu novčanu nagradu za svoj trud, ili će pisati članke, raditi edukacije za učitelje, pisati udžbenike i napredovati. Zašto je toliki raskorak u bodovima na strani pisanja udžbenika, znanstvenih članaka u odnosu na sam nastavni proces i na rad s učenicima. Pravilnik bi trebao poticati učitelje, nastavnike, stručnih suradnike, odgajatelje i ravnatelje da napreduju u svom poslu i da ga odgovorno rade. Pravilnik ne bi trebao poticati borbu kolega za bodove. Smatram da bodovne norme u navedenom Nacrtu nisu ostvarive i da u samom Nacrtu ima pojmovi nisu dovoljno jasno definirani npr. što je projekt, što je uređivanje školske mrežne stranice - kako će se mjeriti količina i kvaliteta posla?? Predlažem da se obustavi daljnja procedura te da se Prijedlog Pravilnika stavi na doradu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
677 Irena Posavec PRAVILNIK , Članak 8. Možda bi trebalo bodovati i voditelja smjene u školi koji organizira zamjene učitelja, administrira ih u ednevniku i vodi evidenciju prekovremenih sati i satničara koji izrađuje raspored sati i dežurnih učitelja? Možda i članstvo u školskom odboru? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
678 Irena Posavec PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u on-line edukaciji na državnoj razini se boduje ali ne i sam odlazak na državni skup ili skup na regionalnoj, županijskoj razini, osim ako učitelj ne drži na njemu radionicu ili predavanje. Trebalo bi bodovati i redovito pohađanje takvih skupova a i skupova koje organiziraju izdavačke kuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
679 Irena Posavec PRAVILNIK , Članak 6. najmanje 50 bodova Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
680 Irena Posavec PRAVILNIK , Članak 5. Čl. 2 najmanje 20 bodova. Bez obavezne kategorije unaprjeđivanja rada škole. Ako krenete planirati svoj profesionalni put i računati bodove, 20 bodova za zvanje mentora je priličan broj, smatram da je 30 bodova previše i teško izvedivo ako želimo da učitelji prije svega budu vrsni u svom primarnom poslu a to je poučavanje učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
681 Irena Posavec PRAVILNIK , Članak 23. Najmanje 3 sata godišnje educirati kolege na stručnim aktivima na razini škole te najmanje 2 sata za vrijeme trajanja mandata na višoj razini, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj. Razlog, premalen broj sastanaka na višim razinama i nemogućnost uvrštavanja tolikog broja predavanja samo jednog učitelja godišnje u dnevni red. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
682 Irena Posavec PRAVILNIK , Članak 22. Najmanje 2 sata godišnje educirati kolege, na stručnim aktivima u školi i dijeliti primjere dobre prakse na međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini, najmanje 1 sat u vremenu trajanja zvanja. Razlog, sastanaka na višim razinama je sve manje i teško je izvedivo iz godine u godinu držati toliko predavanja i uvrstiti ih u dnevni red. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
683 Irena Posavec PRAVILNIK , Članak 21. Najmanje 2 sata godišnje educirati kolege i dijeliti primjere dobre prakse na školskoj razini, na stručnim aktivima. Edukacije na županijskoj ili državnoj razini koje se održavaju jednom ili dva puta godišnje i čiju selekciju treba proći, ne bi trebale biti obavezne već donositi dodatne bodove. Odlazak na edukacije županijske, regionalne i državne razine obično učitelji financiraju sami ako im je odobren slobodan dan za usavršavanje od strane ravnatelja. Teško je uvrstiti toliko edukacija godišnje u dnevni red županijskih stručnih aktiva koliko je mentora npr. na županijskoj razini a sastanaka je sve manje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
684 Irena Žagar-Božičević PRAVILNIK , Članak 17. Mislim da bi napredovanje u zvanje trebalo biti bez vremenskog ograničenja. Odnosno, ako netko napreduje u zvanje mentora, trebao bi ostati najmanje mentor sve do mirovine osim u iznimnim slučajevima kad počini neku grešku ili se uoče neke nepravilnosti u radu i tada bi trebalo pokretati postupak za ukidanje zvanja. To je u svim ostalim zanimanjima, zašto mi moramo svako toliko krenuti ispočetka, nekada zbog administrativne greške, jer je škola zaboravila poslati papire na vrijeme? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
685 Irena Žagar-Božičević PRAVILNIK , Članak 8. Mislim da sustav napredovanja i bodovanja treba pojednostavniti (za one koji zaslužuju napredovanje). Također se slažem da broj potrebnih bodova treba smanjiti, a broj godina potrebnog staža malo povećati za najviši stupanj zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
686 Irena Žagar-Božičević PRAVILNIK , Članak 5. Nejasno je na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Kategorija " Unaprjeđivanje rada škole" je obvezna , a nije definirano kako mogu nastavnici utjecati na aktivnosti koje su predviđene za bodovanje ove kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
687 IVA CVIJETIĆ KOVAČEVIĆ PRAVILNIK , Članak 5. Koji su to ishodi koje će nastavnici morati usvojiti? Hoće li se usvojenost ishoda vrednovati samo prisustvovanjem na edukacijama/konferencijama/radionicama itd.? Profesionalno usavršavanje se svelo samo na broj - broj sati, broj usvojenih ishoda... a gdje je nestala kvaliteta? Pritom ne mislim samo na kvalitetu događanja na kojima se nastavnici profesionalno usavršavaju, već i na kvalitetu nastave koja bi mogla biti ozbiljno ugrožena ako će se od nastavnika tražiti da sudjeluju na brojnim edukacijama kako bi zadovoljili opće uvjete za napredovanje, uz ostale poslove koji su i danas prisutni, a ovim Pravilnikom će se obim posla drastično povećati. Upitan je i broj bodova koje bi nastavnici trebali prikupiti za napredovanje - prema kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada, nastavnici bi više vremena trebali provoditi baveći se navedenim kategorijama aktivnosti iz čl.8 nego u nastavi - hoće li to uistinu rezultirati kvalitetom koja će zaslužiti nagrađivanje? Nemojmo zaboraviti da je primarna uloga nastavnika poučavati, a čini mi se da je upravo ta uloga u potpunosti zanemarena ovim Pravilnikom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
688 IVA CVIJETIĆ KOVAČEVIĆ PRAVILNIK , Članak 4. Smatram da bi bolje bilo zadržati sadašnje kategorije jer ova posljednja "izvrstan savjetnik" nije odgovarajuća. Ispada da ako se ne postigne zvanje "izvrsnog savjetnika" osoba ne obavlja izvrsno svoj posao, što je u najmanju ruku omalovažavajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
689 IVA CVIJETIĆ KOVAČEVIĆ PRAVILNIK , Članak 1. Predmetni pravilnik bi trebao razlikovati kategorije napredovanja i nagrađivanja, ali bi trebao i razlikovati nastavnike i učitelje od stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja jer svaka od navedenih kategorija ima poseban opis posla. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
690 Iva Ipšin PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam inicijativu unapređenja Pravilnika o napredovanju. RAZREDNIŠTVO Smatram da je vrlo važno kao kriterij uključiti Razredništvo. Razrednici u svoje pripreme za Sat razrednog odjeljenja uključuju sadržaje iz različitih područja (Kurikulum zdravstvenog odgoja, Kurikulum građankog odgoja i obrazovanja, međupredmetne teme,...), organiziraju izvanučioničku nastavu, posjete, izlete, maturalna putovanja, maturalne večere, obavljaju znatnu administraciju, motiviraju učenike i pridonose u sudjelovanju učenika u različitim projektnim aktivnostima škole i lokalne zajednice, održavaju redovnu komunikaciju sa učenicima, predmetnim nastavnicima, pedagoškom službom i roditeljima, a često i izvanrednu ovisno o problemima i teškoćama koje se javljaju... Razredništvo je jedna posebna dimenzija koja uključuje mnogo rada i angažmana razrednika, te smatram da bi se trebala obavezno uvrstiti kao kriterij vrednovanja sa minimalno 2 boda po generaciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
691 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. promjena stavka (2) - izbaciti: - utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
692 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 12. Potrebno je ispraviti cijeli članak jer prema Zakonu o AZOO i ASOO, te dvije Agencije su nadležne za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje. Potrebno je navesti rok za utvrđivanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
693 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je ispraviti cijeli članak jer prema Zakonu o AZOO i ASOO, te dvije Agencije su nadležne za zaprimanje zahtjeva, a samim time i utvrđivanje je li zahtjev potpun. Potrebno je navesti rok za utvrđivanje potpunosti zahtjeva, koja će se dokumentacija pohranjivati u koju bazu te produljiti rok za dopunu na 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
694 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 10. Članak 10. - izmijeniti tekst stavka (2) u (2) Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi nadležnoj Agenciji (Agenciji za odgoj i obrazovanje ili Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih). - izmijeniti tekst stavka (3) (3) Obrazac zahtjeva za napredovanje sastavni je dio ovog Pravilnika, a dostupan je i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
695 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 8. Kako je razrađena kategorija ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA, koja u većini vrednuje rad s nadarenim učenicima, tako je potrebno nadodati zasebnu kategoriju koja će vrednovati i rad s učenicima s teškoćama. Naime, postojanjem samo ove kategorije onemogućuje se odgojno-obrazovnim radnicima koji rade u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama napredovanje pod jednakim uvjetima (uzimajući u obzir da je za napredovanje potrebno skupiti bodove iz određenog broja kategorija). U kategoriji ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) 1 bod - izmijeniti u Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po studentu) 1 bod. Ili razraditi sustav bodovanja po broju sati koje je odgojno-obrazovni radnik mentorirao studenta. Svakako nije isto mentorirati 1 studenta ili njih više od 10. U kategoriji ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA - Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) - potrebno je precizirati da se radi i o pripravnicima koji pripravništvo provode u programu Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. U kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE izbaciti iz uvjeta pozitivnu evaluaciju od strane sudionika. Ako se ostavi taj uvjet potrebno je precizirati na koji način će se provoditi ta evaluacija te izraditi univerzalni obrazac za evaluaciju. Obavezno treba staviti prijelaznu odredbu za sva održana predavanja i/ili radionice prije donošenja Pravilnika u kojoj će stajati da su sva predavanja i/ili radionice održane prije objave Pravilnika u NN izuzete od uvjeta pozitivne povratne evalucije. U kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE "uživo i online" zamijeniti s "uživo i/ili online". U kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE - Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja - nije jasno gdje i na koji način bi se provodilo dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda. U kategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI - Autorstvo i su-autorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja temeljem Zakona o udžbenicima (po broju) - nije precizirano koji je opseg digitalnih obrazovnih sadržaja (radi li se o 6 bodova za DOS u cijelom udžbeniku ili za svaki pojedinačni DOS. U kategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI - Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova) / Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova) / Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) / Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) / Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu (obuhvat većeg dijela nekog nastavnoga predmeta; po broju objavljenih sadržaja) - nije jasno gdje bi se navedeni sadržaji mogli objavljivati, a da se boduju. U kategoriji UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE - Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) - smatra li se tu i stručni skupovi u sklopu Županijskih stručnih vijeća? Trebalo bi precizirati što točno podrazumijeva ova stavka kategorije. U ovu kategoriju bi trebalo nadodati i održavanje oglednih sati i/ili predavanja u sklopu međunarodno priznatih edukacija za stručnjake iz zemlje i inozemstva. Naime, odgojno-obrazovni radnici iz ustanova koje rade po metodama priznatima međunarodno i od strane MZO, te održavaju ogledne sate i predavanja vazana uz te metode, značajno doprinose unaprjeđenju rada škole. Trebalo bi razmisliti i o promjeni naziva kategorije Unaprjeđenje rada škole jer ono u potpunosti isključuje odgajatelje. I ovo je jedan od niza pokazatelja da je potrebno osmisliti kategorije odvojeno za učitelje/nastavnike, za stručne suradnike, za odgajatelje i za ravnatelje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
696 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. (1) Rečenicu "najmanje petnaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" promijeniti u "najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama." Članak 6. (2) izbaciti uvjet "◊ usvojenosti svih ishoda učenja ili minimalno sedam, ako ih je više od sedam, iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama," Iz već navedenog da je ONSK samo preporuka niti na jedan način prijedlogom Pravilnika niti samim Okvirom nije predviđen način vrednovanja usvojenosti ishoda. Izbaciti obavezne kategorije za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
697 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. (1) Rečenicu "najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" promijeniti u "najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama." Članak 6. (2) izbaciti uvjet "◊ usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" Iz već navedenog da je ONSK samo preporuka niti na jedan način prijedlogom Pravilnika niti samim Okvirom nije predviđen način vrednovanja usvojenosti ishoda. Izbaciti obavezne kategorije za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
698 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. (1) Rečenicu "najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" promijeniti u "najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama." Članak 5. (2) izbaciti uvjet "◊ usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" Iz već navedenog da je ONSK samo preporuka niti na jedan način prijedlogom Pravilnika niti samim Okvirom nije predviđen način vrednovanja usvojenosti ishoda. Izbaciti obavezne kategorije za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
699 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 4. "Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici)" promijenti u "Učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji i ravnatelji (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
700 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 2. U dijelu Stručno-pedagoški rad izostavljeni su odgajatelji i općenito odgojne komponente (osim u izrazu odgojno-obrazovni radnici). Spominju se samo učenici, nastavni materijali i obrazovni sadržaji, rad na uneprjeđenju rada škole i sustava obrazovanja. U dijelu Sustav za praćenje profesionalnog razvoja potrebno je precizirati o kojem je sustavu riječ. Potrebno je i detaljno precizirati sadržaj koji se može individualno evidentirati u e-portfolio. Ispraviti "Profesionalni razvoj je kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese kao što su edukacija (online ili uživo..." u Profesionalni razvoj je kontinuirani proces koji uključuje različite aktivnosti kao što su edukacija (online i/ili uživo). Nadalje, izostavljena je stavka kontinuiranog praćenja literature. Potrebno je precizirati što podrazumijeva pojam "praksa". Potrebno je precizirati i što podrazumijeva primanje i davanje povratnih informaciju u kontekstu ovog članka. Izbaciti dio o Okvirnom nacionalnom standardu kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Naime, taj okvir je isključivo preporuka te ne uključuje stručne suradnike, ravnatelje i odgajatelje. U njemu, kao niti u ovom prijedlogu Pravilnika nisu navedeni mjerni instrumenti kojima bi on mogao postati alat za provjeru složenih kompetencija u postupku napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
701 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 1. Ovaj prijedlog Pravilnika treba razdvojiti na Pravilnik o napredovanju i na Pravilnik o nagrađivanju. Nadalje, zbog specifičnosti svakog zanimanja i načina rada, potrebno je Pravilnik podijeliti u 4 kategorije (ili donijeti 4 odvojena pravilnika) sa zasebno razrađenim kriterijima za napredovanje: 1. učitelja i nastavnika 2. stručnih suradnika 3. odgajatelja 4. ravnatelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
702 Iva Polić PRAVILNIK Poštovani, imam nekoliko primjedbi. Uz bodovanje stručnih članaka trebalo bi uključiti i znanstveni članak (nema smisla da članak kategoriziran kao znanstveni nema nikakvu vrijednost dok stručni nosi bodove). Također smatram da je samo jedan bod za bilo koju vrstu članka objavljenog u hrvatskom časopisu uistinu premalo s obzirom na trud i vrijeme koji pisanje članka pretpostavlja. Dodala bih i da bi bilo dobro da se, s obzirom na stvarno visoki broj bodova koji treba prikupiti, Pravilnikom u nekim kategorijama omogući i zbrajanje bodova za nastavnike koji predaju više predmeta. Ovako bi se moglo dogoditi da nastavnik ganjajući bodove za napredovanje u jednom predmetu zanemari usavršavanje u drugom predmetu koji predaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
703 Ivana Bokavšek PRAVILNIK , Članak 8. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada Članak 8. Kategorije aktivnost Predavanja i/ili radionice Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) – je li se isto odnosi i na ogledne satove koji se održe kolegama/učiteljima/nastavnicima iz europskih zemalja koji obavljaju Erasmus+ KA1 jobshadowing aktivnost u školi učitelja koji priprema ogledni sat te iste strane kolege promatraju taj sat? To bi se trebalo smatrati kao ogledni sat na međunarodnoj razini, a samim tim i vrijediti više bodova (4). Ukoliko učitelj pripremi 30 oglednih satova ili radionica za strane učitelje/nastavnike ili stručne suradnike je li se tada računa 30 puta 4 boda ili 30 puta 1 bod? Ako se ovaj primjer ne odnosi na kategoriju predavanja, radionice ili ogledni sat na školskoj razini, na koju se kategoriju odnosi? Mogu li se retroaktivno vrednovati ovakvi održani ogledni satovi u školskim godinama 2016./2017., 2017./2018. i 2018./2019. prema novom Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima? Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu) Je li se odnosi na koordinatora jobshadowing aktivnosti, (domaćina škole u kojoj se jobshadowing aktivnost odvija), koji priprema program za 5 radnih dana prema interesima i željama gostujućih stranih kolega/učitelja/nastavnika iz europskih zemalja? Ako u jednoj školskoj godini, isti koordinator, priprema program, koordinira kolege učitelje iz različitih predmeta iz svoje škole kako bi se program uspješno realizirao, odrađuje sastanke sa kolegama iz europskih zemalja na kojima objašnjava školski sustav RH, pojašnjava nastavne metode i pristupe, podučava primjerima dobre prakse kolege iz europskih zemalja, brine se o korektno ispunjenoj dokumentaciji koju nužno treba predati istim europskim kolegama te vrši pisanu komunikaciju od prvog dogovora do završne etape jobshadowing gostovanja, smatram da 1 bod nije dovoljan za ovakvu dužnost. Nije jasno bodovanje u ovom slučaju. Je li 1 jobshadowing hosting nosi 1 bod u tom slučaju? Npr. ako je koordinator škole obvezan za pripremu 6 različitih programa i prijam 6 različitih skupina učitelja iz europskih zemalja, je li se to računa kao 1 projekt ili 6? Molim da se razmotri ovaj upit, jer krajnje je demotivirajuća činjenica da priprema, organizacija i izvedba programa u kojem predstavljamo dobru praksu hrvatskog učitelja i podučavamo kolege iz drugih europskih zemalja, prođe nezapažen i bez adekvatnog vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
704 Ivana Čale PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog Pravilnika. Drago mi je da pravilnik dodjeljuje bodove za stručna usavršavanja (uživo i online) i za rad na projektima u svim projektnim etapama (priprema i pisanje, vođenje ili koordiniranje, sudjelovanje ili doprinos realizaciji projekta).Vidi se da su nacrt izrađivali učitelji praktičari s iskustvom rada na međunarodnim projektima. Osvrnula bih se na neke dijelove pravilnika koji se odnose na učitelje mentore koji mi se čine prezahtjevnima. Smatram da pravilnik postavlja prevelike zahtjeve pred učitelje mentore s obzirom na ukupan broj bodova koje treba ostvariti (30) i broj sati educiranja učitelja ili studenata godišnje (6). Mislim da bi bilo dovoljno održati minimalno 2 sata educiranja učitelja i studenata godišnje. Obveza sudjelovanja u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje je prevelika i nerealna. 30 bodova treba postići iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“. Mislim da niti jedna kategorija ne bi smjela biti obveznom kategorijom, a posebno ne gore navedena kategorija unutar koje jedan od kriterija je rad u školskom timu za kvalitetu kojeg čine uz stručnog suradnika samo dva člana razredne i dva člana predmetne nastave, a bira ih ravnatelj. Ne bi smjela biti obveznom ta kategorija jer obuhvaća vrlo mali broj učitelja, a sudjelovanje u timu ne ovisi direktno o samom učitelju. Pravilnik bi trebao osigurati učiteljima slobodu djelovanja u područjima koja su u skladu s njihovim interesima i sposobnostima. Jedan od uvjeta za napredovanje u zvanje mentora je i usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih tzv. Okvirom što mi se čini preapstraktnim i presubjektivnim za vrednovanje i ocjenjivanje. Zar se ne može dobiti dovoljno jasna slika o nekom učitelju na temelju promatranja dva nastavna sata, pedagoške dokumentacije i mape s dokazima i potvrdama o njegovom ili njezinom radu tijekom proteklih pet godina? Pored kriterija izvrsnosti prilikom izrade pravilnika trebalo bi voditi računa i o zdravlju učitelja i njihovoj potrebi za odmorom. Samo zadovoljni učitelji mogu biti uspješni u radu s učenicima. '' Moderation in everything''. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
705 Ivana Čupo PRAVILNIK Nejasna je i nedefinirana mjerljivost usvojenosti ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih okvirom nacionalnog standarda. Nedefinirano je kako će s utvrditi usvojenost ishoda iz uvida u neposredni rad ili ispitnim načinom. O transparentnosti definicije ovisi hoće li učitelj u napredovanju pokazati kompetencije primjenom ishoda i znanja u neposrednom radu ili samo poznavanjem ishoda iz nacionalnog standarda. Vrednuje se „dijeljenje primjera dobre prakse i inovativnih metoda poučavanja“. Nejasno je što podrazumijeva dijeljenje. Ako je primjer inovativne nastave učitelj prezentirao i održao radionicu na stručnom vijeću podijelio je to sa svojim kolegama ili se taj glagol u dokumentu odnosi samo na objave u publikacijama i na digitalnim platformama. Sudjelovanje u samovrednovanju vrednovati će se jednim bodom a pod pretpostavkom da učitelj mora potkrijepiti postojanje boda dokumentacijom, kojim modelima će biti procijenjeno sudjelovanje učitelja u samovrednovanju. Ostaje nejasno što je kolegijalna podrška i kako je evidentirati, kojim će se modelom i kriterijima od izvrsnih financijski nagrađivati samo pojedini izvrsni učitelji? Iznenađuje banalnost da se u većem dijelu vrednuje kvaliteta rada učitelja kroz on line sakupljanja znački za popust u konačnom zbiru bodova za napredovanje, dok je dvojbena autentičnost sudionika u takvim edukacijama. Manji dio u dokumentu posvećen je dijelovima neposrednog pedagoškog rada koji je nemoguće raditi samo informatičkom pismenošću i vještinama. Zaboravljeno je vrednovanje rada na pripremi i organizaciji izložbi u suradnji s muzejima, rad na očuvanju baštine, dok se u dokumentu jasno navode međunarodne platforme nama nedostižnih obrazovnim sustavima u korijenu različito postavljenih vrijednosti i prioriteta. Pravilnik je napisan za grupu pojedinaca koji su stekli mogućnost šireg uvida u međunarodno obrazovanje, češćom ambicijom same škole sudjelovanjem na raznim razmjenama. Može li pojedinac potaknuti takve aktivnosti u svojoj ustanovi ako za to ne postoji volja ravnatelja i učiteljskih vijeća. Napredovanje ostaje nedostupno većini kvalitetnih učitelja jer koliko to vrijednih i voljnih učitelja je pozvanih da pokažu izvrsne primjere dobre prakse kada se radije posluša netko iz znanstvene zajednice, koliko će takvih inovativnih primjera nastavne prakse objaviti znanstvene publikacije, koliko će to učitelja moći voditi nekoliko udruga za unapređenje struke za nekoliko bodova u pravilniku, koliko škola ima financijskih mogućnosti za izdavanje školskog lista? I da ne zaboravimo usput spomenuti ono, čini se manje bitno, rad u 16 odjeljenja, vizualni identiteti škola, suradnja sa udrugama, umjetnička i kulturna događanja u školi i izvan nje, vođenje grupa, estetsko oblikovanje nepreglednih školskih površina, organiziranje izložbi u muzejima….doista zamorno nabrajanje. Kreativnost je opći ljudski potencijal i kao takav prisutan je u svim vidovima ljudskoga življenja, a nastaje razvojem odgovarajućih dispozicija čija kvaliteta i kvantiteta nije jednaka kod svih ljudi i vjerujem nema kreativnijih od učitelja u organizaciji i koordinaciji svog rada. Pridjev „kreativan“ označava osobu koja je sposobna za stvaralaštvo u umjetničkom i znanstvenom smislu pa razmislimo malo koliko ćemo odgojiti mladih znanstvenih kreativaca ako njihove učitelje vrednujemo kroz sakupljanje markica i informatičku vještinu plesanja po virtualnim platformama u potrazi za bodovima gubeći prostor i vrijeme za kreativnost u neposrednom radu sa učenicima. Tužno je da u manjem dijelu vrednuje kreativan način pristupanja svakoj individui u učionici otuđenoj u svijetu e- imaginacije. Učitelje karakterizira fleksibilnost, zbog čega su otvoreni prema novim pravcima i skloni napuštanju ustaljenih načina mišljenja. Sposobni su tolerirati neodređenosti i nejasnoće te se zahvaljujući svojoj inteligenciji (koja se manifestira u toku kreativnog rada rješavanja problema) znaju boriti u nejasnim situacijama. Škola za život još je razvojni dokument, digitalne platforme se kreiraju, modificiraju, nadograđuju dok je još sve usuđujem se reći blago nejasno, jasno je da učitelji moraju biti spremni za vođenje međunarodnih on line edukacija i takve i sl. kompetencije čine odličnog učitelja ovog dokumenta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
706 Ivana Delač PRAVILNIK , Članak 16. Ovim su pravilnikom detaljno definirane obveze djelatnika koji su napredovali u određeno zvanje, ali nigdje nisu definirana prava. Definirani su koeficijenti dodatka na plaću za sudjelovanje u eksperimentalnim programima, ali nisu definirani ni za jedno zvanje. Nužno je definirati koliko povećanje koeficijenta na plaći donosi napredovanje u svako od navedenih zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
707 Ivana Delač PRAVILNIK , Članak 14. Postupak napredovanja ne bi smio u potpunosti isključivati ravnatelja i pedagoga škole jer oni kroz uvid u nastavu kao sastavni dio svojih zaduženja imaju bolji uvid u redovit rad djelatnika nego što je to jednokratni uvid u dva sata, koji često ne odražava svakodnevni rad djelatnika. Zatim, Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama ne uključuje stručne suradnike, pa je potrebno donijeti Okvir kvalifikacija za stručne suradnike, a u ovom članku definirati kako će se točno utvrđivati razina usvojenosti ishoda učenja sukladno spomenutom Okviru. Potrebno je definirati i što točno uključuje "praktični rad" jer se on kod učitelja/nastavnika i stručnih suradnika različitih stručnih profila znatno razlikuje, te na što se odnosi "dva sata praktičnog rada" kod djelatnika koji obavljaju poslove stručnih suradnika i nastavnika (psiholozi u srednjim školama). Uvid u stručno-pedagoški rad u ovom članku ne obuhvaća niti ne spominje uvid u pedagošku i stručnu dokumentaciju, pa iz ovoga proizlazi da za napredovanje u zvanju neće biti relevantno kako učitelj/nastavnik evidentira i planira svoj rad sa svim učenicima, sa učenicima s posebnim potrebama, te kako stručni suradnik vodi evidenciju o svom radu. Koliko god pretjerano stavljanje naglaska na stručno-pedagošku dokumentaciju bilo loše, ne bi je se smjelo niti sasvim isključiti. Ako ovo ovako ostane i u finalnoj verziji pravilnika, očekujemo da stručno povjerenstvo tijekom uvida u stručno-pedagoški rad ne postavi ni jedno pitanje vezano uz stručno-pedagošku dokumentaciju, a nisam sigurna da će u praksi to tako i izgledati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
708 Ivana Delač PRAVILNIK , Članak 13. S obzirom na relativno mali broj savjetnika u odgojno-obrazovnom sustavu (posebno kod stručnih suradnika), čini mi se da ovaj članak (odnosno, postavka da svi članovi povjerenstva moraju biti izabrani u zvanje savjetnika) vodi ka zaključku da će vrlo mali broj ljudi ispuniti navedene kriterije, što će zasigurno znatno usporiti proces napredovanja. Također, iz postupka napredovanja se nikako ne bi smjeli isključiti djelatnici škole u kojoj djelatnik koji napreduje radi, posebno pedagog i ravnatelj koji kroz uvid u nastavu prate rad djelatnika. Uvid u dva sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada djelatnika ne mora biti - i često nije - odraz realnog stanja njegovog rada. Ukoliko se ravnatelj i pedagog potpuno isključuju iz procesa napredovanja, onda je potrebno uvesti neki oblik trajnog vrednovanja svakodnevnog rada djelatnika, recimo kroz redovite učeničke evaluacije koje jasno mogu pokazati koja je područja svog rada djelatnik trebao poboljšati, i je li ih poboljšao. Također, iako se ovim člankom definira da stručno povjerenstvo može imati pet članova (što je daleko previše, posebno za uvid u nastavu) u slučaju kad djelatnik predaje dva ili više predmeta, ničime se ne definira tko odlučuje u nastavu kojeg od tih predmeta će se vršiti uvid. Nigdje u pravilniku se ne definira ni situacija u kojoj djelatnik radi i kao nastavnik i kao stručni suradnik, što je česta situacija sa psiholozima u srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
709 Ivana Delač PRAVILNIK , Članak 9. Potrebno je definirati koliko članova Povjerenstva su učitelji/nastavnici, koliko stručni suradnici, koliko ravnatelji. Stručno povjerenstvo mora sadržavati predstavnike svih skupina djelatnika odgojno-obrazovnog sustava, u suprotnom bi se moglo desiti da npr. školskom pedagogu o napredovanju odlučuje povjerenstvo u kojem nema nijednog pedagoga. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
710 Ivana Delač PRAVILNIK , Članak 8. Prva kategorija u velikoj mjeri isključuje stručne suradnike, jer oni ne mogu biti mentori učenicima. Također, navodi se samo "mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija", što ne uključuje studente pedagogije, psihologije, bibliotekarstva, edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Aktivnosti mobilnosti van Republike Hrvatske bi trebale nositi više od jednog boda po mobilnosti, jer se radi o aktivnosti za koje je potrebna temeljita priprema i sveobuhvatne su, pa bi svakako trebale nositi barem jednako bodova kao, primjerice, "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" (za koje je pak potpuno nejasno na što se točno odnosi - "dijeljenje" se može odnositi na dijeljenje putem društvenih mreža, na blogu, u razgovoru s kolegama iz škole itd.). Također, ako se boduje sudjelovanje u online edukacijama, ne vidim apsolutno nijednog razloga zbog čega se ne bi bodovalo i sudjelovanje u stručnim kongresima, seminarima, tečajevima koji se održavaju uživo. Kod online edukacija, kako se dokazuje njihovo trajanje? Primjerice, online edukacije u sklopu eksperimentalne provedbe "Škole za život", pojedine su aktivnosti trajale (u smislu datuma otvaranja i zatvaranja tečaja) po tjedan dana, no broj sati koje su sudionici uložili u pojedinu aktivnost jako je varirao od osobe do osobe. Kako to vrednovati? Ako je način dokazivanja trajanja potvrda o sudjelovanju, onda svaka online edukacija mora imati navedeno očekivano trajanje u satima, a nisam sigurna da je tako. Među elemente bodovanja je nužno uvrstiti i poslijediplomske studije (stručne i znanstvene) te edukacije iz psihoterapijskih pravaca, jer se tu radi o sveobuhvatnim, dugotrajnim i temeljitim oblicima stručnog usavršavanja koji se ne smiju ignorirati kod napredovanja u zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
711 Ivana Delač PRAVILNIK , Članak 6. Zbog čega je nužni preduvjet za zvanje savjetnika najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora? Zbog čega odgojno-obrazovni djelatnici koji nisu u zvanju mentora, ali imaju deset ili više godina staža u obavljanju relevantnih poslova tijekom kojih su prikupili dovoljno (ili više) bodova za zvanje savjetnika ne bi mogli napredovati izravno u zvanje savjetnika, sa svim pravima i obvezama koje to nosi? S obzirom da je dosadašnja praksa uključivala ocjenu djelatnika od strane ravnatelja, sigurna sam da postoje brojne situacije u kojima ravnatelj nije podržavao napredovanje djelatnika te je to moglo zapriječiti djelatnike da formalno napreduju u zvanje mentora iako su prikupljali bodove, usavršavali se i ispunjavali sve uvjete za to. Stoga mi se ova odredba, o zvanju mentora kao nužnom za napredovanje u zvanje savjetnika, čini zakidajućom za ovakve situacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
712 Ivana Delač PRAVILNIK , Članak 7. Smatram da treba promijeniti naziv ovog zvanja jer "izvrstan savjetnik" implicira da savjetnik i mentor ne rade izvrsno. Formulacija "viši savjetnik" bi bila daleko prikladnija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
713 Ivana Delač PRAVILNIK , Članak 5. Bodovi za prvo napredovanje bi se trebali obračunavati od polaganja stručnog ispita, neovisno o tome je li od polaganja stručnog ispita prošlo pet godina ili više, pa predlažem da se to uvrsti u ovaj članak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
714 Ivana Dujić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani! Nije svakom učitelju omogućeno sudjelovanje u određenom kriteriju, npr. Unaprjeđenje rada škole ili Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja. Time mislim da odmah u početku nemaju svi jednaku priliku ostvariti se u zadanim kriterijima, a potrebno je prikupiti bodove iz minimalno četiri kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
715 Ivana Dujić PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani! Potrebno je svakako razdvojiti napredovanje i uvjete napredovanja učitelja, nastavnika, od stručnih suradnika jer se razlikuju opisom posla. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
716 Ivana Hrastović Mandarić PRAVILNIK , Članak 18. Smatram da je dovoljno da osoba koja je ostvarila traženi veliki broj bodova i dvaput zaredom izabrana u zvanje izvrsnog savjetnika taj status stekne trajno. Također ,što ukoliko se dogodi da osobi nedostaje npr. 3 boda do zadanih 80 ? Ne bi li bilo pravednije postaviti granice od-do tj.da i ona osoba koja ima 75-80 bodova bude promovirana u zvanje izvrsnog savjetnika tj. osoba sa 55-60 bodova u zvanje savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
717 Ivana Hrastović Mandarić PRAVILNIK , Članak 24. Smatram da nagrađeni u sustavu trebaju biti svi oni koji su to prema postavljenim kriterijima i zaslužili,nikako ne ograničiti broj nagrađenih u tekućoj godini na proizvoljnu brojku.Što je s ponovnim nagrađivanjem tj.ovim nacrtom nije definirano može li se isti učitelj/nastavnik javiti na javni poziv više puta i u kojem vremenskom roku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
718 Ivana Hrastović Mandarić PRAVILNIK , Članak 8. Predajem engleski jezik u osnovnoj školi,učitelj sam mentor i ujedno i voditelj županijskog stručnog vijeća za učitelje engleskog jezika i već dulji niz godina pokušavam naglasiti problem koji je vezan uz provedbu natjecanja u osnovnoj školi i nepravedan položaj određenih predmeta s obzirom na neke druge predmete.Engleski jezik je uveden kao obavezni obrazovni predmet u većini osnovnih škola u RH od prvog razreda,međutim natjecanje u znanju engleskog jezika u osnovnoj školi provodi se samo u 8 razredu!Predmet tehnička kultura uvodi se u petom razredu osnovne škole i satnica mu je puno manja od drugih obrazovnih predmeta ,ali se natjecanje u tehničkoj kulturi provodi svake godine i to ne samo u jednoj kategoriji već u više različitih kategorija.Slijedom navedenog smatram da nisu u ravnopravnom položaju učitelji engleskog jezika i npr.učitelji tehničke kulture ,zaključak je da učitelj tehničke kulture može samo u jednoj godini prikupiti više bodova na natjecanju od učitelja engleskog jezika u svih 5 godina.Dok se mogućnost i provedba natjecanja ne izjednači smatram da je predloženi način bodovanja u ovom nacrtu Pravilnika apsurdan i nepravedan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
719 Ivana Hrastović Mandarić PRAVILNIK , Članak 7. Pozdravljam kao i ostali kolege i kolegice prijedlog novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja,nastavnika,stručnih suradnika,odgajatelja i ravnatelja u os.i srednjim školama i učeničkim domovima jer je stari Pravilnik obuhvaćao tek dio onoga što odrađuju učitelji,nastavnici i drugi u sustavu obrazovanja.Smatram da će se novim Pravilnikom obuhvatiti puno više kategorije rada obrazovnih djelatnika što svakako treba vrednovati.Prvi prijedlog je da se uvrsti i vrednovanje rada razrednika ,minimalno sa po 1 bodom za svaku godinu razredništva jer je i razrednički skup poslova dio rada s pripravnicima i dio pripravničkog staža ,a u praks iziskuje izuzetno puno vremena i energije,znanja i kompetencija.Mnogi obrazovni djelatnici bi se složili da je upravo razredništvo i najizazovniji dio našeg posla. Nadalje, smatram da bi u kriterijima vrednovanja stručno pedagoškog rada trebalo vrednovati i mentorstvo učenicima u različitim natječajima na lokalnoj,županijskoj,regionalnoj i državnoj razini što u ovom prijedlogu nije navedeno. Također mnogi razrednici su s učenicima uključeni i sudjeluju u projektima Udruga na lokalnoj,županijskoj,regionalnoj ili državnoj razini npr.ekološki prijekti različitih udruga koje promiču održivi razvoj i smatram da bi novim Pravilnikom trebalo bodovati i takav rad s minimalno 2 boda po godini provedbe projekta. Objavu u stručnom članku trebalo bi jasnije definirati,npr.objava stručnog članka u digitalnom obliku na nekom od obrazovnih portala bodovati s 2 boda,ali objavu znanstvenog rada ili stručnog članka u nekom stručnom časopisu (na što ponekad treba čekati i do 3 godine uz puno strože kriterije) treba vrednovati sa minimalno 3 boda. Objavu stručnog članka na stranom jeziku eng. njem. ili dr. treba vrednovati sa 3 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
720 Ivana Kardo PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) - dodati i vođenje učeničke zadruge Unapređenje rada škole -bodovati barem jednim bodom ukoliko je član Županijskog povjerenstva ujedno i domaćin(škola) za pojedino natjecanje i / ili smotru npr. Županijska smotra učeničkih zadruga. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
721 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 1. Predlažem još jednu stavku...na zadovoljstvo roditelja i učitelja: jednokratna godišnja pohvala i financijska nagrada (npr. u iznosu od 1000kn) za učitelje koje će predložiti Vijeće roditelja škole. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
722 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 23. Pored svih poslova, angažmana i dokazivanja, nepotrebno je 10 sati godišnje za edukaciju kolega…dovoljno je 10 puta tijekom napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
723 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 22. Pored svih poslova, angažmana i dokazivanja, nepotrebno je 8 sati godišnje za edukaciju kolega…dovoljno je 8 puta tijekom napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
724 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 21. Pored svih poslova, angažmana i dokazivanja, nepotrebno je 6 sati za edukaciju kolega…dovoljno je 6 puta tijekom napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
725 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem 3. stupanj u trajno zvanje nakon 2. puta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
726 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 17. Predlažem trajanje zvanja 1. stupnja 5 godina, 2. stupnja 7 godina (s mogućnošću napredovanja u više zvanje nakon 5 godina) te 3. stupnja 10 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
727 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 14. Ukoliko će bodovni prag i sati usavršavanja ostati na predloženoj razini, učitelj koji želi napredovati ne bi niti trebao imati susret s komisijom, nego bi se ona trebala obratiti ravnatelju koji je zadužen za svoga djelatnika te potvrditi/opovrgnuti uspjeh učitelja. Ukoliko ravnatelj da negativan osvrt, komisija ga može pobiti uvidom u rad učitelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
728 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija Unaprjeđenje rada škole je nepotpuna i potrebno je u nju dodati (neke prebaciti iz drugih kategorija) organizaciju svečanih događanja u školi, organizaciju i provedbu školskih i razrednih projekata (na višemjesečnoj razini…u trajanju barem 2 mjeseca), suradnja s lokalnom zajednicom, provođenje izvannastavnih aktivnosti, potpora Učiteljskoga vijeća - ujednaceno 2 boda ili se računa prosjek od 1, 2 ili 3 boda prema stavu kolega… Pod RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA dodati bodove za sudjelovanje na esavjetovanjima vezanima uz struku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
729 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 7. Nije potrebno od učitelja 3. stupnja (izvrstan savjetnik) očekivati da se profesionalno usavršava više od učitelja koji je napredovao u 2. stupanj…on je svojim iskustvom i radom i te kako dokazao da se je spreman usvršavati i raditi na sebi, no svoje kompetencije će radije nadograđivati na kreativniji i svrsishodniji način…dovoljno je usavršavanje od 30 sati godišnje. Pretjerano je 80 bodova, dovoljno je 60. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
730 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 6. Pretjerano je 60 bodova, dovoljno je 50. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
731 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem titule: 1. viši učitelj (ukoliko nekome/većini smeta ujednačeni naziv učitelj, može biti i viši nastavnik/viši profesor), 2. učitelj mentor i 3. učitelj savjetnik. Smatram Pravilnik izuzetno strogim i demotivirajućim…pri čemu će svakako doći do opadanja kvalitete rada učitelja, posebno onih koji će samo biti visokomotivirani doseći bodove i isticati svoju samopromociju, a pritom zanemariti svoj rad u razredu. Svestrani ljudi koji žele ostvariti puninu svoje osobnosti te se kao takvi dati na raspolaganje i svojim učenicima više neće imati vremena za razvoj svih svojih osobnih potencijala, nego se samo baviti strukom. Smatram da pravilnik treba cijeniti kompletnog čovjeka, a ne ga mjeriti linearnim rastom (matematički pravilnim), odnosno brojem sati ili bodova (posebice mislim na 2. i 3. stupanj napredovanja za koje smatram da je potreban niži broj sati stručnoga usavršavanja i tabličnih bodova). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
732 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 2. lapsusi: materijali i unaprjeđenje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
733 Ivana Opačak PRAVILNIK Pozdravljam prijedlog novoga pravilnika. Transparentan je i mislim da će motivirati učitelje čiji će rad i rezultati biti pravednije vrednovani. Smatram da je broj potrebnih bodova za napredovanje realan, kao i broj kategorija vrednovanja učiteljeva rada. Također je dobro da se učitelje potakne i aktivno uključi u unaprjeđenje odgojno-obrazovnoga procesa te da se njihov angažman vrednuje. Voljela bih da se pravilnikom definira status učitelja (u napredovanju) koji predaju dva ili više predmeta. Konkretno, zanima me hoće li se vrednovati stručno usavršavanje, predavanja na stručnim skupovima, rezultati učenika na natjecanjima, projekti i sl. u domeni oba predmeta ili se pak isti vrednuju samo u okviru nastavnoga predmeta "odabranog" za napredovanje. Čini mi se da je dosad to uvelike ovisilo o osobnoj procjeni savjetnika koji obavlja stručni uvid u rad učitelja. Zašto je, primjerice, učitelj engleskoga i njemačkog mentor/ savjetnik za oba predmeta, a isto nije slučaj s učiteljem, primjerice, hrvatskoga i engleskog??? Drugi se stručno usavršava u virtualnim učionicama oba predmeta (jer smatra da učitelj mentor/ savjetnik mora biti dostojan svoga zvanja na nastavi oba predmeta)... i to mu neki savjetnik ne priznaje??? Nije dobro da neke važne teme ostanu nedorečene i podložne subjektivnim procjenama pojedinaca. Također postoje međunarodna "online" natjecanja (primjerice "Best in English") u čijoj organizaciji sudjeluju koordinatori iz škola sudionica ("online" komunikacija s europskim organizatorom, osiguravanje uvjeta za održavanje istoga, komunikacija s europskim partnerima putem medija i sl.) . Jesu li ista u rangu županijskih natjecanja??? Smatram, kao i neki od mojih kolega, kako su 3 županijska stručna skupa godišnje nedostatna da svi zainteresirani učitelji održe predavanja/ radionice u očekivanom broju sati. Često se i to svede na osobne kontakte i neki učitelji, nepravedno, imaju prioritet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
734 Ivana Orešić PRAVILNIK Čitajući ovaj pravilnik imam dojam da je napisan tako da bi se onemogućilo učiteljima koji zbilja rade s učenicima i za učenike da i napreduju! Rad s učenicima se, očito, najmanje cijeni. Ovaj pravilnik tjera učitelje da biraju hoće li raditi sa svojim učenicima i nikad ne dobiti nikakvu novčanu nagradu za svoj trud, ili će pisati članke, raditi edukacije za učitelje, pisati udžbenike (a pritom zapostaviti učenike jer je jednostavno nemoguće raditi i jedno i drugo!) i biti promoviran u viša zvanja pa čak i nagrađen, koje li ironije, kao jako dobar "učitelj". Također, uvjetovati što sve DODATNO učitelji moraju raditi zato što su napredovali u određeno zvanje je nerazumijevanje prirode učiteljskog posla, tj. uvjerenja da radimo manje od 40 sati tjedno. S godinama staža dobar učitelj sve više vremena posvećuje svojim učenicima, i uvijek se daje više nego što se bilo kojim brojem radnih sati može navesti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
735 Ivana Orešić PRAVILNIK , Članak 21. Zašto učitelji ne trebaju biti plaćeni za svoj posao? Zašto bismo morali objaviti besplatan obrazovni sadržaj? Uvjetuje li se recimo i znanstvenicima objavljivanje znanstvenog rada u časopisu koji je besplatan tj. je li uopće bitno plaćanje, ili bi trebala biti bitna kvaliteta? Zašto je onda kod učitelja bitno samo to da je besplatno? I zašto uopće uvjetovati pisanje rada - mi nismo znanstvenici! Dok pišemo radove mi ne radimo sa svojim učenicima, a to je ono što bi trebalo biti bitno. Nadalje, zašto se učitelje koji su napredovali u zvanju opterećuje s više od 40 sati rada? I to rada koji nije njegova primarna djelatnost! Učitelje bi trebali educirati - metodičari znanstvenici, stručnjaci sa sveučilišta i instituta, savjetnici iz agencija. Učitelji su tu da educiraju - učenike! I ako netko od njih želi ili ima mogućnosti podijeliti s drugima primjere dobre prakse, to bi mu se svakako trebalo omogućiti, pa i nagraditi dodatnim bodovima, ali staviti tako nešto kao uvjet? I to što je veće zvanje, to više dodatnih sati rada! A za svaku edukaciju potrebna je višednevna priprema (ukoliko se želi pripremiti kvalitetna edukacija). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
736 Ivana Orešić PRAVILNIK , Članak 17. Trebala bi postojati napokon mogućnost da nakon drugog reizbora određeno zvanje postane trajno! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
737 Ivana Orešić PRAVILNIK , Članak 8. Žalosno je što su učitelji jedina profesija kojoj napredovanje ovisi o aktivnostima koje se uopće ne tiču njihovog primarnog posla - a to je rad s učenicima!!! Ne bi li bilo normalno da npr. mentorstvo učenicima na državnoj razini nosi 5 bodova, na međunarodnoj 6 bodova, a da nekakvo predavanje ili radionica za druge učitelje nosi 1-2 boda? Ne bi li omogućavanje učenicima susretanje s nastavnim sadržajima u nekom izvanučioničnom kontekstu (npr. večer matematike, Teaterspiele, noć čitanja, susreti s izvornim govornicima, sudjelovanje na priredbama) trebalo nositi više bodova od objavljivanja rada? Učitelji nisu znanstvenici, i njihov posao nije pisati znanstvene ili stručne članke; oni nisu niti autori udžbenika; nisu niti tu kako bi drugim učiteljima omogućili usavršavanje - naš su posao učenici, i bodovanje za napredovanje bi trebalo reflektirati upravo takav stav. Ovako će se dogoditi da učitelji sa zvanjem mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika (bolji bi bio naziv "viši savjetnik") zapravo ne stignu raditi sa svojim učenicima jer moraju raditi sve ostalo kako bi ostali u zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
738 Ivana Ostrički PRAVILNIK , Članak 8. Pravilnik zanemaruje angažman učitelja i stručnih suradnika na lokalnoj razini (višoj od školske, a nižoj od županijske). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
739 Ivana Ostrički PRAVILNIK , Članak 8. Učitelji i stručni suradnici koji iniciraju i kreiraju međuškolske natječaje i natjecanja za učenike trebali bi biti nagrađeni za angažman, poduzetnost i autorski rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
740 Ivana Ostrički PRAVILNIK , Članak 8. Trebalo bi bodovati predavanja i radionice na razini višoj od školske, a nižoj od županijske (gradska, mjesna, međugradska,...). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
741 Ivana Rakonić Leskovar PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem dva stupnja napredovanja, kao i do sada (mentor i savjetnik), a treći stupanj je svakako savjetnik u trajnom zvanju uz dostavljanje dokaza izvrsnosti svakih nekoliko godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
742 Ivana Rakonić Leskovar PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da bi znanstvena istraživanja odgojno-obrazovne prakse, objavljeni znanstveni radovi i izlaganja na znanstvenim skupovima trebali donositi bodove za napredovanje. Svakako je potrebno jasnije definirati način dokazivanja prikupljenih bodova. Također smatram da bi se izvanškolski rad s darovitima ili učenicima s teškoćama u razvoju trebao bodovati s manje bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
743 Ivana Smolčić Padjen PRAVILNIK , Članak 6. Napredovanje u zvanje savjetnika uvjetovano je, između ostaloga, i time da je učitelj/nastavnik... pet godina proveo u zvanju mentora. Zanemareno je da postoje oni koji su veliki dio radnoga iskustva stekli radom na određeno radno vrijeme i nisu duže vremena proveli u istoj školi pa nisu imali mogućnost napredovanja u početno zvanje mentora, usprkos dostatnom broju bodova za napredovanje. Predlažem napredovanje uvjetovano ostvarenim brojem bodova bez postupnosti u zvanjima. Smatram nepotrebnim uvjetovati 30 sati stučnoga usavršavanja godišnje, već uzeti u obzir ukupan broj bodova za stručna usavršavanja u zadanom vremenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
744 Ivana Štiglec PRAVILNIK , Članak 14. Pravilnikom omogućiti nastavnicima koji predaju dva predmeta da odaberu predmet na kojem će se obaviti uvid u praktičan rad- ako je netko postao mentor npr. njemačkog jezika, a u sljedećih pet godina mu se znatno smanjila satnica tog predmeta i bio je aktivniji iz drugog predmeta da može odabrati svoj drugi predmet za uvid u njegov stručno-pedagoški rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
745 Ivana Štiglec PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam novi pravilnik, slažem se s predloženim brojem bodova potrebnim za sve tri kategorije(moj prijedlog je bio još više bodova), no naravno potrebne su neke preinake u samom bodovanju ili formulaciji određenih aktivnosti. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija(po godini) treba biti raščlanjeno- postoje mentori koji uzmu studente na njihovu zamolbu jer si studenti sami moraju naći mentora za određeni dio prakse i studenti kod njih odrade taj dio prakse, no postoji niz mentora koji sklapaju ugovore s fakultetima, studenti k njima dolaze na ogledne sate, zatim svaki student drži dva svoja sata koji se poslije analiziraju i mentor im daje ocjenu iz prakse. Taj dio prakse je puno opsežniji i zahtjevniji od one prakse koju studenti sami sebi pronalaze i nije u redu da se to boduje jednako(potrebno razlikovati najmanje jednim bodom). Priprema i pisanje projekta na međunarodnoj razini- naglasiti za projekte koji su odobreni Dodati aktivnost Rad u međunarodnim radnim skupinama za unapređenje obrazovanja Preciznije odrediti aktivnost Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja(u kojem obliku, na kojoj razini...) Aktivnost Sudjelovanje na međunarodnim radionicama izvan RH(tečajevi..) - 1 bod je premalo za to jer se tu većinom provede radno cijeli tjedan, benefiti su jako veliki i jedan bod je premalo za takve aktivnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
746 Ivana Tunjić PRAVILNIK , Članak 4. 1.mentor 2. savjetnik 3. viši savjertnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
747 Ivana Turkalj PRAVILNIK Što će biti s učiteljima koji su na bolovanju dulje vrijeme (pr. radi prometne nesreće), a prije toga stekli su status mentora i radi bolovanja nisu bili u mogućnosti sudjelovati na stručnim usavršavanjima? Što će biti s takvim učiteljima kad se vrate s bolovanja ili dopusta? Predvidjeli ste kontinuirani profesionalni razvoj na godišnjoj razini (min 20 sati godišnje). Nije li to u startu onemogućavanje napredovanja takvim učiteljima? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
748 Ivana Turkalj PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog pravilnika o napredovanju, no mnogo je detalja propušteno i prepušteno samovolji tumačenja. Ovako nešto važno i veliko treba imati ozbiljnost rečenice i svih sadržaja, konkretiziranje tko ima obvezu a tko ima prava. Takvim načinom dopuštate da se rečenice različito tumače. 1. Što ukoliko osoba nema pravo na stručna usavršavanja u jednoj godini jer je na redu tek sljedeće godine radi financija koje škola u toj godini ne može za djelatnika izdvojiti kako bi mu platila barem kotizaciju sudjelovanja na stručnom usavršavanju? Niste predvidjeli obvezu stručnog usavršavanja kao pravo radnika, prepuštate samovolji takvu obvezu te će jedan djelatnik ostvariti pravo na 20+ sati stručnog usavršavanja, a drugi niti jedan sat u toj godini jer nema pravo od strane poslodavca biti poslan na takvo stručno usavršavanje. 2. Zašto je točno propisan broj prema godini (20 sati svake godine), a ukupno 100 sati kroz 5 godina? Propišite 100 sati kroz 5 godina. Ako djelatniku nije omogućeno stručno usavršavati se jedne godine od predviđenih pet, gubi mogućnost napredovanja? Nije jednako kada djelatnik ide na stručna usavršavanja o svom trošku iz Zagreba u Zagreb, iz Dubrovnika u Zagreb i iz Siska u Zagreb, iz Hrvatske Kostajnice u Zagreb i mogla bih tako redom. Nemaju sve škole mogućnost poslati svoje djelatnike, koji imaju volju, svake godine na stručna usavršavanja koliko je propisano. Ovakvim tumačenjem i propisom doći će do velike razlike napredovanja. 3. Djelatnici dislociranih škola neravnopravni su u odnosu na sve druge djelatnike. Koliko minimalno pravo ima učitelj sudjelovati na stručnom usavršavanju? Što ako ravnatelji ne dopuštaju svima stručno usavršavanje? Prepustili ste pravilnik samovoljnom tumačenju jer ne propisuje obvezu ravnatelja omogućiti svim djelatnicima stručno usavršavanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
749 Ivana Turkalj PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. ne govori što je sa profesionalnim razvojem prije 5 godina, zar on "propada"? Primjerice, sudjelovala sam na stručnim usavršavanjima više od 20 sati godišnje prvih 5 godina staža. Što sa sljedeće dvije godine staža ako škola nije bila suglasna sa kontinuiranim profesionalnim razvojem, prvih 5 godina staža "propada", a gleda se samo zadnjih 5 godina? Nelogično u potpunosti jer time omogućujete slobodno tumačenje ovog pravilnika i pod ostalim točkama. Za prvo napredovanje trebao bi se gledati sav trud učitelja i njegovih poslova. Možda je škola tom učitelju omogućila stručno usavršavanje, rad na kolegijalnoj podršci, a sljedeća škola "kočila" usavršavanje. Zar treba čekati novih 5 godina i "baciti" u nepovrat prijašnja stručna usavršavanja. Djelatnici koji rade po zamjenama ili bez ugovora na neodređeno u svim načinima ovim pravilnikom su u nepogodnom položaju jer možda pravo na stručno usavršavanje ima djelatnik iste struke koji dulje radi u toj školi. Zar takvom djelatniku sav trud prije treba biti neubrojen za prvo napredovanje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
750 Ivana Turkalj PRAVILNIK , Članka 27. Na koji način ćete saznati koji učitelji stvarno provode taj program, a koji ne? Kako će djelatnici ostvariti to pravo, ponovno moljenjem nadređenih da im pridaju to pravo, kako će se to utvrditi? Ima li ravnatelj obvezu utvrditi tko radi prema eksperimentalnom pristupu? Ponovno prepuštate samovolji ravnatelja da neravnopravno pristupa takvoj procjeni? Pravilnik ostavlja previše nedetaljnih uputa i prostora da svatko sebi tumači na svoj način. Propišite u kojem slučaju koja osoba unutar osnovne/srednje škole treba utvrditi radi li osoba po eksperimentalnom pristupu i programu, koje elemente treba sadržavati procjena takvog pristupa. I kako sve to pripada u pravilnik o napredovanju? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
751 Ivana Turkalj PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21. ne govori jasno što znači pružati kolegijalnu podršku na navedenim razinama online ili uživo. Zar pružanje svake kolegijalne podrške nije kolegijalna podrška? Što ako ravnatelji ne dozvole svima jednako i ravnopravno da se bave dijeljenjem primjera dobre prakse ili educiranjem kolega? Potrebna je točnost obveze ravnatelja, dakle, koliko ravnatelj treba omogućiti takvih sati i kome jer puštati na samovolju ravnateljima dovodi do velike neravnopravnosti u kolektivu, a onda i na većim razinama dolazi do razlika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
752 Ivana Vidović PRAVILNIK , Članak 2. Potrebno je razjasniti što će se automatski evidentirati u sustavu za praćenje profesionalnog razvoja i na koji način i u kojem obliku (jesu li to potvrde održanih aktivnosti, odluke i sl.) će se individualno evidentirati sadržaji e-portfolia. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
753 Ivana Vladilo PRAVILNIK , Članak 10. Što će se dogoditi s višim savjetnicima u AZOO i ASO koji su imali isključivu nadležnost procjene? Ako je i postojao vlastiti zahtjev za napredovanje, potvrditi ga je trebalo NV, više se mišljenje kolega ne traži? Neusklađenost pravilnika, propisa i zakona i dalje je najveći problem sustava! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
754 Ivana Žderić PRAVILNIK Puno bodova odnosi rad izvan nastave, a mi se primarno bavimo nastavom. Također, smatram da je nemoguće održati 3 predavanja ili radionice na stručnim skupovima iz više tehničkih razloga,a ako bi se to i odrađivalo samo zbog broja i bodovanja, onda i sva usavršavanja gube smisao. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
755 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 5. Komentar na članke 5., 6. i 7. Nacrta budućeg Pravilnika Svima je neupitna nužnost donošenja novog Pravilnika o napredovanju (...) i jasnijeg definiranja svih relevantnih kriterija koji su do sada, zahvaljujući nejasnoćama i nepreciznostima iz „starog“ Pravilnika, bili katkad podložni subjektivnim interpretacijama. No, ne mogu se oteti (neugodnom) dojmu da je (u odnosu na „stari“ Pravilnik) predloženo povećanje bodovnog praga od čak 400 % za izvannastavni stručni rad u oba nastavna zvanja (i mentora i savjetnika) napravljeno u cilju drastičnog smanjenja broja budućih prijava, odnosno da sve dionike odgojno-obrazovnog sustava demotivira u pokušaju ostanka u istom zvanju ili u pokušaju napredovanja u više zvanje. Kriterije koje treba ispuniti za izbor u zvanje (npr.) izvrsnog savjetnika realno će rijetko tko moći ispuniti. Iako s godinama odgojno-obrazovnoga rada postajemo sve iskusniji i svestraniji pedagozi, isto smo tako i sve stariji, umorniji, iscrpljeniji i zasićeniji (a djeca s kojom radimo sve mlađa i zahtjevnija...). Uz redovne školske obaveze i izvannastavne aktivnosti želimo imati i privatan život, a ne baviti se po cijele dane online edukacijama, webinarima, loomenima i pripremom nastave koja će zadovoljiti sve veće administrativne, digitalne i stručne zahtjeve. Stoga smatram da je zahtjev od (minimum!?) čak 80 bodova za izbor u zvanje izvrsnog savjetnika pretjeran i doveden do apsurda, osobito u kontekstu spoznaje da je osoba koja se prvi put bira u to zvanje, u trenutku izbora u zvanje, u najboljem slučaju, već u nekim srednjim godinama života i da se do tada već itekako dokazala u svim oblicima stručnog i pedagoškog rada. Isto mislim i za bodovne pragove za napredovanje u zvanja mentora (30) i savjetnika (60) jer je navedeno da su to „minimalni“ bodovi potrebni za prijavu. Nadalje, ako će se kontinuitet našeg profesionalnog razvoja ubuduće mjeriti u satima (kako se navodi u čl. 5., 6. i 7.), onda u svim potvrdama o stručnom usavršavanju (i u svim sličnim relevantnim dokumentima kojima potvrđujemo i dokazujemo kontinuitet svog profesionalnog razvoja) ubuduće treba uvijek biti upisan i broj sati edukacije, odnosno stručnog usavršavanja. Do sada se to nije upisivalo u sve Potvrde o stručnom usavršavanju, odnosno, ovisilo je o organizatoru usavršavanja, o voditelju ŽSV-a... S druge pak strane, to znači da za kolege koji će prilagati dokumentaciju za reizbor u zvanje u prijelaznom periodu između dva Pravilnika ne bi bilo u redu zahtijevati ispunjavanje tog kriterija jer se za reizbor u napredovanje godinama pripremamo prema odredbama Pravilnika iz 1995. godine. Nejasnoće vezane uz zahtjeve za provjeru usvojenosti ishoda učenja definiranih „Okvirom (...)“ kolege su već detaljno komentirale, no „Okvir (...)“ je ipak samo preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje koja nema snagu zakonski utemeljenog dokumenta. No svejedno, nejasno je iz Nacrta Pravilnika hoće li netko tko je napredovao u zvanje mentora, a za 5 godina se prijavljuje u zvanje savjetnika, morati ponovno dokazivati usvojenost minimalno pet ishoda učenja koje je već ranije usvojio ili samo jedan novi (za savjetnika), odnosno dva nova (do svih osam ishoda) za zvanje izvrsnog savjetnika? Hvala Vam na čitanju i uvažavanju naših razmišljanja. :) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
756 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 8. Ispričavam se zbog neodgovarajućeg mjesta za ovaj komentar, no zabunom sam nešto ranije u komentar Čl. 8 unijela komentar na Čl. 5, 6 i 7, a platforma ne omogućuje brisanje komentara. Dakle, ovaj komentar odnosi se na Čl. 2 (kontinuirani profesionalni razvoj). U Nacrtu budućeg Pravilnika ne navode se više elementi vrednovanja stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika (koji su navedeni u Čl. 10 Pravilnika iz 1995. godine). Za učitelje i nastavnike glazbenih i plesnih škola od samih se početaka organiziraju stručna usavršavanja pod ingerencijom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, stručnih ustanova i udruga. Županijska stručna vijeća organiziraju se od 2003. godine (inicirao ih je Zavod za školstvo Republike Hrvatske) i do danas neprekidno uspješno funkcioniraju, s time da pravni sljednik Zavoda – Agencija za odgoj i obrazovanje od 2015. godine organizira jednom godišnje i Državni stručni skup za glazbene i plesne škole. Mislim da su to dobri, korisni i raznoliki oblici stručnog usavršavanja, da imaju svoju „publiku“ te da se trebaju zadržati kao jedan od kriterija vrednovanja kontinuiteta profesionalnog razvoja u glazbenim i plesnim školama. Ono što nije bilo jasno navedeno u Pravilniku iz 1995. godine (u Čl. 10), a samim time i podložno različitim interpretacijama, jest pitanje što se točno smatra redovitim stručnim usavršavanjem pa bi to svakako, u slučaju uvažavanja ovog mišljenja, trebalo precizno definirati. U skladu s potrebama današnjega vremena, spremni smo, naravno, učiti i pomoću suvremenijih digitalnih tehnologija (kada budu uvedene u Umjetničke škole), no za razvoj naših stručnih kompetencija ipak su jako važni i ovi "stari" oblici stručnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
757 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 8. Komentar na Čl. 8 [RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA /...)] Po pitanju organizacije i provođenja Županijskih stručnih vijeća potrebno je jasno reći da Ministarstvo znanosti i obrazovanja za organizaciju županijskih stručnih vijeća trenutno uplaćuje na račun matične Škole iz koje je voditelj 1.000 kn GODIŠNJE (u pitanju je kalendarska godina). Prema tarifi Agencije za odgoj i obrazovanje, za predavanje na stručnim skupovima organiziranim od strane voditelja Županijskih stručnih vijeća, JEDNO predavanje u trajanju od 45 minuta plaća se predavaču 350 kn neto, a kada se tomu dodaju doprinosi, porez i prirez (koji se također plaćaju iz tih dobivenih 1.000 kn), iznos honorara koji kao voditeljica ŽSV-a moram platiti predavaču za jedan školski sat predavanja iznosi 485,24 kn (i to ako imam sreće da pristane na, po pitanju poreznih davanja jeftiniji Autorski ugovor, a ne na Ugovor o djelu). Dakle, ponavljam, 485,24 kn (nešto manje od 50% ukupnog godišnjeg budžeta!) potrebno je izdvojiti samo za jedno predavanje (bez putnih troškova i dnevnice), a na jednom Županijskom stručnom vijeću trebamo osmisliti i pripremiti sadržaje za četverosatnu edukaciju. Kolege koji su trenutno u zvanjima održavaju besplatna predavanja, no i njima iz tih sredstava treba platiti troškove službenog puta i dnevnicu, ako putuju iz nekog udaljenog kraja države. Kolege koji nisu u sustavu odgoja i obrazovanja, a dragocjeni su nam predavači za potrebe visoke kvalitete stručne i umjetničke edukacije u glazbenim i plesnim školama ne žele raditi besplatno što je za razumjeti. Dakle, novac predviđen za organizaciju Županijskih stručnih vijeća, na temelju ovoga što sam navela kao iskustvo iz prakse, nije realno dostatan ni za organizaciju jednog ŽSV-a. Stoga smatram da o zahtjevu koji je postavljen u Čl. 8 (RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL.), konkretno „Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini), uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća (...)“ treba razmisliti (i smanjiti na 2) jer nismo svi u mogućnosti spajati Županijska stručna vijeća kao što to mogu i rade kolegice u središnjoj Hrvatskoj i tako, uz uštedu u blagajni, realiziraju i više ŽSV-a nego što je ovdje navedeno kao minimum. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
758 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 8. Komentar na Čl. 8 Nacrta budućeg Pravilnika U kategoriji aktivnosti „ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA (...), u st. 1, 2 i 3 treba navesti (po učeniku / ansamblu / komornom sastavu). Naime, u Glazbenim i plesnim školama glavni oblici Skupnog muziciranja (koji je redovan i obvezan nastavni predmet od 3. do 6. razreda osnovne glazbene škole, kao i od 1. do 4. razreda srednje glazbene škole) su zbor, orkestar i komorna glazba. Za sve navedene kategorije skupnog muziciranja postoje županijska, državna i međunarodna natjecanja. Nadalje, u glazbenim i plesnim školama, uz ostalo, odgajamo i obrazujemo učenike za visoku kulturu i za visoki stupanj izvođačke umjetnosti. Stoga bi bilo dobro razmisliti o vrednovanju postignutih rezultata na natjecanjima - osvojenih nagrada (kao što je to bilo i do sada, u trenutno važećem Pravilniku), a ne samo vrednovati sudjelovanje. Radi izbjegavanja nejasnoća (što je i cilj budućeg Pravilnika), bilo bi dobro navesti i koja se točno domaća i međunarodna natjecanja (za Glazbene i plesne škole) smatraju dovoljno "jakima" za priznavanje postignutih nagrada, kao i precizirati sustav bodovanja (za nagrade, odnosno osvojena mjesta). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
759 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2. U objašnjenju pojma Profesionalni razvoj (str. 1 Nacrta) navodi se da se pod tim podrazumijevaju „edukacija (online ili uživo), praksa i primanje i davanje povratnih informacija (...)“. Trebalo bi objasniti na kakvu se praksu misli, o kakvim se povratnim informacijama radi, kome se i na koji način one upućuju / daju i od koga primaju i kako će se sve to iskazivati u satima (budući da su sati navedeni kao nova mjera za utvrđivanje kontinuiteta profesionalnog razvoja). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
760 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 28. Komentar na Čl. 28, st. 4. U članku nije jasno navedeno jesu li odgojno-obrazovni radnici koji su trenutno u zvanju mentora ili savjetnika dužni izvršavati SVE obveze propisane člancima 21 i 22 ovoga Pravilnika ili NEKE OD ovdje navedenih. Uz (realno) znatno pooštrene i visoko podignute kriterije napredovanja, smatram da bi nam trebalo ostaviti na izbor koju / koje ćemo od dodatnih obveza navedenih u Čl. 21 i 22 Pravilnika odraditi / provoditi do isteka roka na koji smo izabrani u zvanje. Naime, uvjerena sam da su mnogi kolege, shvativši svoje imenovanje u (više) zvanje časnim, odgovornim, ali i obvezujućim prema struci, i bez ovih novih (striktno navedenih) obveza i do sada dijelom radnoga vremena radili za potrebe Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno „odrađivali“ poslove navedene u Čl. 20 „starog“ Pravilnika (NN 89/1995) [održavali besplatna predavanja i radionice, ogledne sate na županijskim stručnim vijećima, prihvaćali mentorstva pripravnicima, (...)], već prema svojim mogućnostima i danim prilikama. Stoga obnovu napredovanja ne bi trebalo uvjetovati izvršavanjem svih navedenih obveza. S druge strane, pravno je pitanje smijete li, u okvirima zakonske regulative, mentorima i savjetnicima nametati nove obveze koje im nije precizirao stari Pravilnik na temelju kojega su birani u zvanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
761 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 28. U Prijelaznim i završnim odredbama (Čl. 28) trebalo bi navesti da se učiteljima i nastavnicima koji su izabrani u zvanja prema "starom" Pravilniku o napredovanju (NN 89/1995), u vremenu do stupanja na snagu novoga Pravilnika PRIZNAJU (boduju) sve realizirane aktivnosti u sklopu izvannastavnoga stručnog rada koje nisu navedene u Nacrtu novog Pravilnika, ali bi se vrednovale prema kriterijima "starog" Pravilnika (Čl. 8., npr. organizacija tematske izložbe otvorene za javnost, održani referati na državnom kongresu ili konferenciji, mentorstvo učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom / međunarodnom natjecanju...). U protivnom će mnogi ostati zakinuti za sve ono što su radili i postigli u radu s učenicima od trenutka izbora u zvanje do stupanja na snagu budućeg Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
762 Ivanka Osmak PRAVILNIK , Članak 8. Slažem se sa kolegama koji su predložili da bi rad sa studentima trebalo nagraditi sa više bodova jer taj rad iziskuje i jako puno truda, a 1 bod godišnje je uistinu premalo. Također smatram da bi trebalo jasnije postaviti kriterije za organizaciju javnih priredbi u školi, kao i način kako će se sudjelovanje ili organizacija istih dokazivati (tko treba o tome izdati potvrdu?). Moglo bi se razmisliti i o bodovanju izvanučioničke ili terenske nastave, suradnju sa lokalnom zajednicom , a isto tako smatram da je prevelik naglasak u prijedlogu novoga Pravilnika stavljen na izvanškolske aktivnosti i da se dijelom zanemaruje kvaliteta redovne nastave jer bismo upravo u tome dijelu trebali biti najstručniji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
763 Ivica Blažević PRAVILNIK Poštovani, smatram kako ne bi bilo uredu, ako ovaj zakon stupi na snagu od jeseni ove godine (šk.god.2019./2020.), da se isti primjenjuje na učitelje i nastavnike koji bi baš u tom trenutku trebali obnoviti ili napredovati u staro/novo zvanje, jer su spomenuti djelatnici skupljali bodove na temelju trenutnog važećeg pravilnika. Jedan prijedlog kojega nisam uočio u pravilniku, možda sam ga previdio, a to je da se boduje sudjelovanje u ocjenjivanju nacionalnih ispita i ispita na državnoj maturi. Vidim da će se bodovati rad u stručnim povjerenstvima za izradu pitanja i evaluaciju ispita državne mature i nacionalnih ispita, ali nigdje se ne spominju ocjenjivači. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
764 Ivica Borić PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje ili koordiniranje jednogodišnjeg projekta na međunarodnoj razini (po projektu) - pretpostavljam da u ovu kategoriju ulaze i eTwinning projekti. Nije mi jasno zašto se vremensko trajanje projekta smatra relevantnim za bodovanje. Većina eTwinning projekta ne traje jednu godinu (u prijedlogu pravilnika isto tako nije jasno mislili se na kalendarsku ili školsku godinu) nego nekoliko mjeseci što je naravno prilagođeno trajanju školske godine i školskim praznicima. Ne vidim razloga zašto se svi uspješno odrađeni eTwinning projekti ne bi bodovali, po prijedlogu pravilnika ispada da je jedini kriterij period trajanja projekta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
765 Ivica Borić PRAVILNIK , Članak 25. Nadam se da će se postupak odabira nagrađivanih djelatnika definirati nekim posebnim pravilnikom u kojem će se kriteriji jasnije odrediti i obrazložiti jer ovako postavljenim uglavnom uopćenim kriterijima čitav postupak odabira izgleda netransparentan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
766 Ivica Borić PRAVILNIK , Članak 24. Kriterije za izbor članova povjerenstva treba detaljno razraditi, a u rezultatima za izbor članova navesti bodove koje je pojedini kandidat dobio u postupku izbora. Nije dovoljno samo objaviti imena prijavljenih i imena izabranih, kako što je trenutna praksa prilikom imenovanja raznih povjerenstava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
767 Ivica Borić PRAVILNIK , Članak 14. Osim navedenih stavki iz uvida u rad odgojno-obrazovnog djelatnika, moglo bi se tražiti i mišljenje učenika po uzoru na ankete za procjenu nastavnika na fakultetima. Odgojno-obrazovni rad postoji zbog učenika, pa zbog toga smatram da je njihovo mišljenje u procjeni rada nastavnika itekako važno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
768 Ivica Borić PRAVILNIK , Članak 8. Način stjecanja bodova treba dodatno definirati, objasniti primjerima iz prakse. Kategorije aktivnosti su u mnogim slučajevima nedorečene odnosno mogu se široko tumačiti zbog čega bi se mogli javiti problemi u bodovanju. Ne znam je li u pripremi neko dodatno objašnjenje kategorija aktivnosti, ali bi ono u svakom slučaju bilo korisno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
769 Ivica Borić PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da nije potrebno uvjetovati napredovanje na bilo kojem stupnju godinama staža, te godinama provedenim u prethodnom zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
770 Ivica Borić PRAVILNIK , Članak 4. Smatram kako naziv za treću kategoriju zvanja izvrstan savjetnik ne zvuči kao dobro rješenje, posebno u usporedbi s nazivima mentor i savjetnik. Ispada da prve dvije kategorije nisu izvrsne, a ipak sve tri kategorije predstavljaju izvrsne odgojno-obrazovne radnike. Meni se osobno čini da su dvije kategorije napredovanja dovoljne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
771 Ivica Gregurec PRAVILNIK , Članak 20. Čl. 20. obrazložiti Što ako odgojno-obrazovni djelatnik ne bude izaban prema natječaju koji je za te poslove raspisalo MOO u vremenu do ponovnog podnošenja zahtjeva za naredovanje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
772 Ivica Gregurec PRAVILNIK , Članak 17. Čl.17. ( 1) nadupuniti Ako je odgojno obrazovni radnik napredovao stekako zvanje mentora, savjetnika iz predmeta koji je prije predavao. može naprdovati u zvanje savjetnika odnsono izvrsnog savjetnika iz predmeta koji sada predaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
773 Ivica Gregurec PRAVILNIK , Članak 11. Čl.11. nadopuniti (4) Učitelj koji nije bio u mogućnosti podnijeti zahtjev u roku ( bolničko liječenje, stručno usavršavanje u inozemstvu, ...) ima pravo produljenja roka uz podnošenje zahtjeva i preslike iz koje je vidljiv opravdan razlog nepoštivanje roka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
774 Ivica Gregurec PRAVILNIK , Članak 10. Čl.10. dopuniti (4) Učitelj koji predaje dva predmeta može pokrenuti postupak za napredovanje iz jednog od dva predmeta koje predaje s time da mu se ranije napredovanje priznaje ( npr. iz zvanja metora iz fizike, može pokrenuiti postupak za zvanje savjetnika iz matematike ) ako kod obnove postupka više ne predaje predmet iz kojeg je ranije napredovao. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
775 Ivica Gregurec PRAVILNIK , Članak 8. Čl. 8. nadopuniti Učitelji koji predaju dva predmeta uvjeti izrsnost im se boduje iz oba predmeta koji predaju jednako bez obzira iz kojeg predmeta napreduju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
776 Ivica Gregurec PRAVILNIK , Članak 4. Čl. 4. nadupuniti Učitelji koji predaju dva predmeta napredaju samo iz jednog predmeta koji predaju, a ravnopravno im se sve priznaju i boduju sva postignuća iz oba predmeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
777 Jagoda Čopac PRAVILNIK Komentar na čl.4. Predlažem napredovanja u zvanja: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik 4. viši savjetnik Komentar na čl.5. 6. i 7. Broj ukupnih bodova za napredovanje je previsok. Predlažem 20/30/40/50 prema prethodno istaknutim zvanjima. Komentar na čl.8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na školskom natjecanju (1 bod) Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na bilo kojem natjecanju ili smotri bez obzira na postignuti uspjeh (1 bod) Komentar na čl.18. Odgojno-obrazovni radnik koji je napunio 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju i koji je 3 puta za redom izabran u zvanje, zvanje stječe trajno. Komentar na čl. 22. Educiranje studenata, koji dolaze na praksu, priznati za satove edukacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
778 Jakob Patekar PRAVILNIK , Članak 8. Novi je pravilnik svakako velik napredak u odnosu na stari i čestitam stručnjacima koji su ga oblikovali. Predlažem da se podrobnije definira "stručni rad" jer nije isto objaviti tekst u školskom listu, kakvom newsletteru ili pak u znanstvenom ili stručnom časopisu u kojemu se radovi prije objave recenziraju. Možda bi se kao pojašnjenje moglo navesti da rad treba biti recenziran odnosno objavljen u tiskovini koja recenzira radove ili da je tiskovina uvrštena u Hrčak (portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa) ili neku drugu open-source bazu. Također smatram da se trebaju vrednovati i znanstveni radovi. Konačno, treba pojasniti da stručni i znanstveni radovi trebaju biti vezani uz nastavu i/ili predmet osobe koja napreduje u zvanju jer objava stručnoga rada o vrtlarenju nema mnogo veze s nastavom, primjerice, Engleskoga jezika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
779 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK Poštovani, 1. Predlažem da se odgojno-obrazovnom radniku koji je podnio zahtjev za napredovanje u više zvanje a stručno povjerenstvo ili Povjerenstvo za napredovanje utvrdi nedovoljan broj bodova odnosno ne ispunjene neke tražene odrednice da se predloži, omogući obnavljanje u izabrano odnosno niže zvanje. 2. Predlažem da se vrednuju odnosno priznaju bodovi za stručno-pedagoški rad kod obnavljanja zahtjeva za napredovanje od dana zaprimanja zahtjeva i predaje dokumentacije. Primjer: Dokumentacija predana, uvid se čekao godinu dana, promocija još 5 mjeseci. Jesu li kroz ovo vrijeme prikupljeni bodovi "nevažeći"? 3. Mislim da nastavnik nakon 30 godina rada u struci ne bi trebao obnavljati stečeno zvanje! Želim svima uspješan rad na sveopće zadovoljstvo! S poštovanjem, Janja Škraba-Stanešić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
780 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK , Članak 19. Poštovani, 1. Predlažem da se odgojno-obrazovnom radniku koji je podnio zahtjev za napredovanje u više zvanje a stručno povjerenstvo ili Povjerenstvo za napredovanje utvrdi nedovoljan broj bodova odnosno ne ispunjene neke tražene odrednice da se predloži, omogući obnavljanje u izabrano odnosno niže zvanje. 2. Predlažem da se vrednuju odnosno priznaju bodovi za stručno-pedagoški rad kod obnavljanja zahtjeva za napredovanje od dana zaprimanja zahtjeva i predaje dokumentacije. Primjer: Dokumentacija predana, uvid se čekao godinu dana, promocija još 5 mjeseci. Jesu li kroz ovo vrijeme prikupljeni bodovi "nevažeći"? Želim svima uspješan rad na sveopće zadovoljstvo! S poštovanjem, Janja Škraba-Stanešić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
781 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK Poštovani, Pozdravljam prijedlog novog Pravilnika u kojem je proširena lepeza kategorija vrednovanja u kojima svatko može pronaći svoju priliku i mogućnost postizanja izvrsnosti, samim time ne smatram problematičnim povećan broj potrebnih bodova. Vjerujem da će se neke nedorečenosti koje su kolege istaknuli iskristalizirati i ovim putem. Učitelj svoju izvrsnost treba graditi, usmjeravati i dokazivati na izvrsnosti učenika koji je u središtu poučavanja, te nikako jedno ne isključuje drugo. Ako jedno isključuje drugo izgubili smo pred sobom cilj. Neka od mojih pitanja i nejasnoća: - Na koji način će se utvrđivati ishodi učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija? - Smatram da je previše očekivati da u 3 godišnja stručna skupa ŽSV-a predavanjem ili radionicom sudjeluje svaki promovirani učitelj! - Čl 8. Dijeljenje primjera dobre prakse, nije precizirano na koji način, gdje i kako. - Po kojim kriterijima i na koji način će se bodovati godine do stupanja na snagu novog Pravilnika učiteljima koji su napredovali u zvanje po ranije važećim propisima? Realno bi bilo očekivati da se sve godine vrednuju po novom budući da je potrebno više bodova. - Pohvalno je da se neće dugo čekati na uvid stručnog povjerenstva te da prava i obveze koje proizlaze iz napredovanja u zvanje se stječu od dana donošenja odluke. Lijep pozdrav i uspješan rad svim dobronamjernim sudionicima koji su se uključili u doradu ovog dokumenta! Janja Škraba-Stanešić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
782 Jasenka Mutak PRAVILNIK , Članak 8. Nastavnici tjelesnog odgoja koji sa ekipom od 10-15 učenika sudjeluju na županijskim natjecanjima kriterij "Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) - 1 bod" daje mogućnost skupljanja bodova. Što je sa nastavnicima koji rade u trogodišnjim strukovnim školama i jedva u nekoliko godina imaju možda jednog do dva učenika koji se mogu natjecati u izvrsnosti? Razredništvo treba vrednovati najmanje s 1 bodom po godini, naročito ukoliko se organiziraju stručne ekskurzije za razred za koje bi trebalo razraditi kriterije bodovanja. Organizacija i provedba izvanučioničke nastave - jednodneva najmanje 1 bod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
783 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 24. Članak 24. Nikako ne ograničiti broj nagrađenih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
784 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 23. Članak 23. Previše je 10 sati godišnje, ima već dosta mentora i savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
785 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 22. Članak 22. Smanjiti broj sati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
786 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21. Previše je 6 sati godišnje educirati kolege. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
787 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. Potrebno je detaljnije definirati do koliko sati radnik ima obvezu raditi za potrebe ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
788 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. Koja je uloga Povjerenstava, ako na kraju ministar donosi konačnu odluku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
789 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Za uvid u nastavu dovoljan je viši savjetnik iz Agencije za odgoj i obrazovanje, ravnatelj i pedagog. Uvođenje dodatnih članova povjerenstva je skupo i nepotrebno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
790 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. -Nije jasno definirano "dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" Kako će se to mjeriti? Što se smatra "dijeljenje"? Na kojoj razini? -Kako je predviđeno dokazivanje predavanja ili radionice na školskoj razini? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
791 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6.(2) Ne slažem se da su neke kategorije („Unaprjeđivanje rada škole“) važnije od drugih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
792 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. " Usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja "- nije definirano tko i na koji će način provjeravati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
793 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. Termin "izvrstan savjetnik" nije primjeren. Predlažem 1. mentor 2. savjetnik 3.savjetnik u trajnom zvanju Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
794 Jasmina Vidaković PRAVILNIK , Članak 1. Pravilnik bi trebao razlikovati kategorije napredovanja i nagrađivanja, ali bi trebao i razlikovati nastavnike i učitelje od stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja jer se uvjeti i načini njihova rada i njihovih aktivnosti u mnogome razlikuju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
795 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 23. Ne uvjetovati sudjelovanje u projektima jer neke škole možda i ne provode projekte. Smanjiti broj sati edukacije. Možda neko područje nema stručne novine i nije moguće objaviti stručne članke te to isto treba izbaciti kao i sudjelovanje na e-Savjetovanjima. Svaki učitelj koji želi napredovati će ionako se potruditi raditi kako bi opet stekao pravo na napredovanje ili obnovu istog, članak 8. Ti učitelji često rade i puno više od članka 8. pa im se to ne prizna jer nije na popisu. Smatram da zato nije potrebno propisivati obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
796 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 22. Ne uvjetovati sudjelovanje u projektima jer neke škole možda i ne provode projekte. Smanjiti broj sati edukacije. Možda neko područje nema stručne novine i nije moguće objaviti stručne članke te to isto treba izbaciti kao i sudjelovanje na e-Savjetovanjima. Svaki učitelj koji želi napredovati će ionako se potruditi raditi kako bi opet stekao pravo na napredovanje ili obnovu istog, članak 8. Ti učitelji često rade i puno više od članka 8. pa im se to ne prizna jer nije na popisu. Smatram da zato nije potrebno propisivati obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
797 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 21. Ne uvjetovati sudjelovanje u projektima jer neke škole možda i ne provode projekte. Smanjiti broj sati edukacije. Možda neko područje nema stručne novine i nije moguće objaviti stručne članke te to isto treba izbaciti kao i sudjelovanje na e-Savjetovanjima. Svaki učitelj koji želi napredovati će ionako se potruditi raditi kako bi opet stekao pravo na napredovanje ili obnovu istog, članak 8. Ti učitelji često rade i puno više od članka 8. pa im se to ne prizna jer nije na popisu. Smatram da zato nije potrebno propisivati obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
798 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 14. Praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada za prvo napredovanje. Za slijedeće napredovanje i obnovu smatram da je dovoljno samo pratiti je li učitelj koji je već napredovao iznimno aktivan u svom poslu, a prema kategorija iz članka 8. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
799 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 10. Zahtjev se do sada podnosio tijekom cijele školske godine i mislim da tako mora ostati jer škole i učitelji rade cijelu školsku godinu, a ne samo od 1.9.-1.3. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
800 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 8. ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA: dodati: Mentorstvo učenicima na školskoj razini - 1 bod za svaku kategoriju PREDAVANJA I/ILI RADIONICE: Ne limitirati suautore za županijsku ili državnu razinu na do dva suautora. Naime, zahtjevnije konferencije, predavanja i radionice često iziskuju rad više suautora. Ukoliko se odluči limitirati broj suautora, onda je potrebno u Pravilniku definirati da se do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika prizna i boduje i suautorstvo više autora od navedenog jer nije pošteno prema grupama autora koji su do sada već odradili nekoliko radionica, predavanja i konferencija na županijskoj i državnoj razini da ih se zakine za te bodove. Povećati broj bodova za međunarodne radionice: za sudjelovanje 2 boda, za autorstvo 3 boda. PROJEKTI: Vođenje ili koordiniranje svih projekta i sudjelovanje i doprinos realizaciji uz već određene bodove, dodati i bodove po godini: 1 bod RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA: dodati: član upisnog povjerenstva za upis u osnovnu školu, srednju školu i fakultet: 3 boda Sudjelovanje u eksperimentalnom programu: dodati i e-Škole DODATI: Organiziranje terenske i izvanučioničke nastave isto treba bodovati: jednodnevne 1 bod, dvodnevne 2 boda, višednevne 3 boda, a one izvan granica RH u trajanju od najmanje 3 dana 4 boda. Volonterski poslovi u udrugama, bolnicama, centrima... za svako volontiranje 3 boda Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
801 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 7. Smatram da je dovoljno 50 bodova . Također ne uvjetovati obvezne kategorije jer nemaju svi učitelji priliku istaknuti se u kategorijama "Unapređivanje rada škole", a kamoli u kategoriji "Unapređivanje sustava obrazovanja". Svim učiteljima treba dati podjednake šanse za napredovanje. Unapređivanje sustava obrazovanja: rad u raznim tijelima inenovanim od Ministarstva, obrazovna istraživanja, eksperimentalni program, radne skupine na državnoj razini...to su sve kategorije u koje nije moguće se uključiti ukoliko natječaji neće biti javni. Primjer je provedba edukecija "Škole za život" za koju nije bilo natječaja. Za ovu kategoriju nisu svi učitelji jednaki te se ova razna tijela, istraživanja i skupine formiraju i provode po načelu "podobnosti". Također, smatram da ukoliko netko ima sadašnje zvanje savjetnika, a ovdje dođe do promjene naziva (metor, viši mentor, savjetnik) učitelj treba zadržati zvanje savjetnik = izvrstan savjetnikukoliko za obnovu ima uvjete. Upitno je i pet godina provedenih u zvanju savjetnika za ovo napredovanje jer za zahtjev u napredovanje ne smije proći više od 120 dana do isteka: članak 19. Treba ova dva članka vremenski uskladiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
802 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 6. Predlažem ove izmjene: (1) U zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete: ◊ najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita; ◊ kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje (150 sati u pet godina); ◊ najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora; ◊ izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.(2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti: ◊ usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, ◊ najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Smatram da je broj bodova prevelik i nije dobro uvjetovati obvezne kategorije zbog toga što ne rade svi učitelji u školama s istim uvjetima. Također: dio "najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora" nije realno. Naime, osoba koja je napredovala ranije u zvanje mentora, kod slijedećeg napredovanja ili obnove, nije provela pet godina u zvanju mentora, već četiri i pol jer novu prijavu za napredovanje mora poslati u roku. Ukoliko prođe najmanje pet godina, tada osoba nije na vrijeme dala zahtjev za napredovanje te ostaje i bez trenutačnog zvanja. Realnije bi bilo da je navedeno "najranije do 120 dana prije isteka vremena ...prema članku 19. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
803 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 5. Predlažem ove izmjene: (2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti: ◊ usvojenost minimalno četiri ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, ◊ najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Smatram da nije dobro uvjetovati obavezne kategorije jer nisu svi učitelji i istoj poziciji, neki rade na više škola... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
804 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem ova zvanja: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
805 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 24. Članak 24. do 27. Pravilnik o napredovanju i Pravilnik o nagrađivanju trebali biti dva zasebna dokumenta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
806 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 23. Članak 23. Predlažem: Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje izvrsnog savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 20 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje tri projekta na školskoj razini ili dva projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini, - objaviti najmanje tri javno i besplatno dostupna obrazovna sadržaja ili stručna članka. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
807 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 22. Članak 22. Predlažem: Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 15 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje tri projekta na školskoj razini ili dva projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini - objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna obrazovna sadržaja ili stručna članka. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini. Definiranje na godišnjoj razini podrazumijeva ravnomjernu raspodjelu različitih aktivnosti nastavnika tijekom svake školske godine, a za tim nema potrebe. Ako će se učitelji kontinuirano fokusirati na rad izvan nastave, neće moći zadržati kvalitetu rada u razredu, a to bi ipak trebalo biti najvažnije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
808 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21. Predlažem: Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 10 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje dva projekta na školskoj razini ili jednom projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini - objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan obrazovni sadržaja ili stručni članak. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini. Definiranje na godišnjoj razini podrazumijeva ravnomjernu raspodjelu različitih aktivnosti nastavnika tijekom svake školske godine, a za tim nema potrebe. Ako će se učitelji kontinuirano fokusirati na rad izvan nastave, neće moći zadržati kvalitetu rada u razredu, a to bi ipak trebalo biti najvažnije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
809 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. Treba potpuno izbaciti. S obzirom da odgojno-obrazovni radnici rade na temelju ugovora o radu sklopljenog sa školskom ustanovom, upitno je na temelju koje osnove će dio radnog vremena raditi za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
810 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. Potrebno je dodati i stavke u kojima se određuje i stjecanje trajnog zvanja mentora nakon tri uzastopna izbora u zvanje mentora. Također i stjecanje trajnog zvanja savjetnika nakon tri uzastopna izbora u zvanje savjetnika. Naime, kako je moguća obnova zvanja, tako ne bi trebalo praviti razliku između stupnjeva zvanja. Radnik može tri puta uzastopno obnavljati zvanje mentora / savjetnika, a tada bi to zvanje trebao steći trajno, kao i zvanje izvrsnog savjetnika, po istim uvjetima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
811 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. Formiranje povjerenstava za napredovanje samo je gomilanje administrativnih poslova svima nama, ali i nepotrebno trošenje novca na dnevnice (trebat će i putovati do nekih škola), pretpostavljam i članstvo u povjerenstvu, a i na zamjene onima koji budu mijenjali te članove u nastavi... Procjenjivanje nečijega rada nije pitanje samo pregleda pristigle dokumentacije i zbrajanja bodova nego je to i sustavno praćenje rada svih nas u sustavu; savjetnici su ipak imali dobar pregled stanja na terenu - od dobrih do manje dobrih stvari - a ponajprije do savjetovanje u svim situacijama u kojima smo se mogli njima obratiti; tko će sada preuzeti tu ulogu, pa i za napredovanje. Prijedlogom Pravilnika se isključuje ravnatelja i pedagoga škole u sudjelovanju Uvida što je neprihvatljivo. Ravnatelj i pedagog ima najbolji uvid u kompletan rad nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
812 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 13. Članak 13. U ovom prijedlogu Pravilnika iz provedbe postupka napredovanja potpuno je eliminirana svaka uključenost ravnatelja ustanove iz koje je kandidat koji se predlaže za napredovanje. Smatramo da to nije u skladu s člankom 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji propisuje da je ravnatelj stručni voditelj školske ustanove te je odgovoran za stručni rad i "posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje". Dakle, sukladno navedenim obvezama ravnatelja nužno je da je ravnatelj školske ustanove uključen u proces napredovanja nastavnika i stručnog suradnika iz iste škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
813 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 12. Članak 12. Nije razvidno u kojem roku Ministarstvo utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje, odnosno donosi odluku o odbijanju zahtjeva ili zahtjev s dokumentacijom dostavlja Povjerenstvu za napredovanje. Potrebno je utvrditi rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
814 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 11. Članak 11. Nije jasno na koji način treba svu potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohraniti u Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja, također hoće li će postojati neke tabele ili slično, kao što je bilo dosad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
815 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 10. Članak 10. Primjedbu bi stavila na stavak 2 prema kojem je rok za predaju zahtjeva za napredovanje vezan za školsku godinu, odnosno traje od 01. rujna do 01. ožujka. Što sa nastavnicima koji prikupe bodove u ostalih 6 mjeseci, zašto oni na napredovanje moraju čekati tako dugo? Nije u redu da se postupak napredovanja svede na utrku s vremenom i brigu da ne propustimo rokove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
816 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Mislim da je povjerenstvo nepotrebno uz postojanje savjetnika iz AZOO, koji mogu izvršiti uvid u nastavu. Osnivanje Povjerenstva za napredovanje samo dodatno povećava troškove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
817 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Vrednovanje aktivnosti PROJEKTI, priprema i pisanje projekta na državnoj razni. Nejasno je što je zapravo projekt na državnoj razini. Kao voditeljica županijskog stručnog vijeća predlažem „vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje“ smanjiti na minimalno 2 održana sastanka po šk. godini. S obzirom na to da su financijska sredstva kojima voditelji raspolažu vrlo ograničena, treba misliti na kvalitetu , a ne kvantitetu ŽSV-a. Dobro je da imamo razrađene kriterije za napredovanje koji zahvaćaju razne vidove naše djelatnosti, ali neposredan rad s učenicima vrednuje se samo na dva mjesta - mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima (što zahvaća malen broj učenika) i projekti. Mislim da zaslužujemo da ovaj Pravilnik izrijekom spomene i neposredan rad s učenicima izvan redovne nastave u učionici, npr. izvanstranačku nastavu, terensku nastavu, stručne posjete i sl., odnosno upravo ono što najbrže i najbolje dovodi do ostvarivanja ishoda zadanih kurikulom. Zato predlažem da se cjelina Projekti preimenuje u Izvannastavna djelatnost i projekti, te da se dodaju sljedeće stavke: Organizacija i izvođenje izvanučioničke nastave i stručnih posjeta (po broju) 1 bod Terenska nastava u trajanju do dva dana 1 bod Terenska nastava u trajanju od tri do četiri dana 2 boda Terenska nastava u trajanju od pet i više dana 3 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
818 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. (1) alineja 2: Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena godišnje, već u ukupnom trajanju. Bojim se da će predloženih 40 sati edukacije godišnje staviti učitelja u poziciju „sakupljača sati“ te da će u konačnici pasti kvaliteta rada učitelja u učionici, tamo gdje bi trebala biti najvidljivija. Predlažem da broj sati bude jednak ili neznatno veći nego za savjetnika, a razlika će biti vidljiva odrađivanjem predviđenih obveza iz Članak 23. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
819 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. U prijedlogu čl. 6. st. 2. alineja 2 brojčanu vrijednost minimalnog broja bodova smanjiti na najmanje 45 bodova u 5 godina zbog nejednakih mogućnosti svih nastavnika da ih ostvare, a vezano uz rad u malim, ekonomski nerazvijenim i udaljenim sredinama u kojima je nastavniku teško skupiti navedene bodove u minimalno 5 kategorija. Na kraju svega, najvažniji su učenici kojima treba nastavnik posvećen nastavi i izvrsnosti u radu, a ne nastavnik u utrci skupljanja bodova zbog obnavljanja ili napredovanja u zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
820 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. Smatram da bi broj sati kontinuiranoga profesionalnog razvoja trebao biti izražen u razdoblju od pet godina a ne godišnje. Mislim da je minimum od 30 bodova prevelik za ovu razinu napredovanja jer iziskuje velik angažman nastavnika van redovne nastave. Smatram da je rad u nastavi ovim pravilnikom zapostavljen i ne vrednuje se dovoljno. Smatram da je granica previsoka i da bi 20 bodova bilo sasvim u redu. U prijedlogu čl. 5. st. 1. alineja 2 nije jasno definiran pojam “kontinuiranog profesionalnog razvoja”. Koji je mjerljivi pokazatelj ostvarenosti ovoga kriterija? Potvrda o sudjelovanju na edukciji ne može biti mjerljivi pokazatelj kontinuiranog profesionalnog razvoja jer ne pokazuje da je nastavnik usvojio i primijenio indikatore profesionalnog razvoja, već pokazuje samo fizičko ili virtualno prisustvovanje edukaciji. Sudjelovanje radi sudjelovanja nije pokazatelj profesionalnog razvoja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
821 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. Slažem se s mnogim kolegama da je zvanje "izvrstan" savjetnik neprikladan termin. Predlažem: 1. mentor 2. savjetnik 3.savjetnik u trajnom zvanju (odgojno - obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje savjetnika ili koji ima više od 30 godina radnog staža u struci i najmanje je jednom izabran u zvanje savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
822 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama nije krovni dokument za razvoj učiteljske profesije već preporuka. Zakonski donesen pravilnik ne može se pozivati na preporuku, unutar samog pravilnika potrebno je navesti skupove ishoda učenja. Sustav za praćenje profesionalnog obrazovanja još je daleko od funkcionalnog oblika praćenja tako da i dalje treba mnogo aktivnosti učitelja koje se boduju dokumentirati na drugačiji način. Nije jasno tko će i na koji način provjeravati usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Potrebno je da računalni sustav Sustav za praćenje profesionalnog razvoja svakako omogućava individualno evidentiranje e-portfolia ali je i bitno da postoje jasno napisane odrednice kako će se to evidentiranje odrađivati. Nije nužno da takve upute (odrednice) budu dio ovog pravilnika, ali svakako bi se trebalo poraditi na unificiranju obrazaca koji će kasnije olakšati uvid u praćenje napretka, brojanje bodova i ostalog i za odgojno-obrazovne radnike i za pedagoge i za ravnatelje, ali i za djelatnike AZOO-a i Ministarstva (na primjer, Povjerenstva za napredovanje). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
823 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 1. Članak 1. Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika koji je već davno trebao biti izmijenjen i dopunjen. Učiteljica sam razredne nastave pa ću iz toga kuta napisati par svojih razmišljanja. Pravilnik bi trebao razlikovati kategorije napredovanja i nagrađivanja, ali bi trebao i razlikovati nastavnike i učitelje od stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja jer se uvjeti i načini njihova rada i njihovih aktivnosti u mnogome razlikuju. Trebalo bi imati zasebno poglavlje u ovom Pravilniku. U pojedinom poglavlju treba definirati kriteriji praćenja i napredovanja koji najbolje odražavaju specifičnosti rada promatrane kategorije djelatnika. Od učitelja se u novom Pravilniku traži puno uspjeha i rezultata u izvannastavnim aktivnostima, a naše zaduženje je samo 1 sat tjedno, što znači da treba puno svog i učeničkog slobodnog vremena uložiti u taj rad što uz ostale radne i obiteljske obveze nije lako, skoro nedostižno. S druge strane malo se boduje i vrednuje naš pravi posao, neposredni rad s učenicima kojih u razredima ima ponekad puno i previše, pa kombinacije i slično. Mislim da je za napredovanje dovoljno dva puta biti potvrđen u svome zvanju i imati 30 godina radnog staža. Nadam se da će odgovorni ovaj put pročitati naše prijedloge i uvažiti većinu njih, jer ipak učitelji znaju najbolje i svijetla su točka obrazovanja prema rezultatima svih anketa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
824 Jasminka Hajpek PRAVILNIK Pohvalila bih ideje novog Pravilnika jer postoji vrednovanje područja koja do sada nisu bila vrednovana. Pohvalno je i što mi učitelji dobivamo priliku sudjelovanja u kreiranju istog. Pohvaljujem i što se u slučaju bolesti i sl. rok za produljenje napredovanja može produžiti tj. pomaknuti što nije bio slučaj kod starog dokumenta. Slažem se da je prošli bodovni prag kod početnog napredovanja bio prenizak dok mi se sada bodovni prag za napredovanje npr. u znanje savjetnika čini vrlo visokim. A sada ono što mi se čini da bi trebalo još doraditi: Mišljenja sam da broj bodova ne bi trebao biti isti za sva područja tj. za sve predmete ( možda bi trebalo vidjeti koliko često koji predmet ima mogućnost natjecanja). U nekim područjima npr. TZK učenici tijekom cijele godine imaju mogućnost natjecanja i stoga učitelj tog područja vrlo brzo može doći do ogromnog broja bodova dok u nekim predmetima natjecanje postoji samo npr. u 8. razredu. Budući da se uvode povjerenstva koja bi vrednovala postignuća učitelja, ta bi povjerenstva mogla pomoći radnoj skupini začetnici ovog dokumenta da se za svaki predmet ili skupine predmeta koje imaju slične mogućnosti napravi procjena koliko se u kojem predmetu realno godišnje može postići bodova i onda se to pomnoži s pet i dobije se prosječni broj bodova za taj predmet u pet godina. Npr. za jedan predmet ili skupinu predmeta može biti minimalan broj bodova 40 a za neku skupinu u kojoj postoji natjecanje svake godine puno veći i to je onda u skladu s onim što se u tom predmetu može postići dok se u nekom drugom ne može. Zašto bi za sva područja morao biti isti bodovni prag kada realne mogućnosti natjecanja u tom predmetu nisu iste? Možda bi trebalo o ovome razmisliti jer smatram da kada se radi novi dokument, a on se neće raditi svake godine, treba ga onda valjano napraviti kako bi bio svrsishodan i koristio svima kojima je namjenjen. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
825 Jasminka Hajpek PRAVILNIK , Članka 27. Pohvalila bih ideju novog Pravilnika o vrednovanju područja koja do sada nisu vrednovana i uvažavanje mišljenja nas učitelja kojih se ovaj nacrt Pravilnika direktno tiče. Vidim da su neke kolegice i kolege uočili da sada kada smo na neki način dobili slobodu uključiti se u kreiranje ovog Pravilnika uočavamo nedostatke samog sustava vrednovanja općenito jer nije moguće pravedno vrednovati aktivnosti jednog učitelja u usporedbi s nekim drugim učiteljem iz drugog područja jer npr. neki predmeti imaju svaku godinu mogućnost natjecanja dok drugi nemaju i sl. ili neki imaju mogućnost ići na edukacije drugi ne i sl. tako da u samom startu neki jednostavno brže dolaze do bodova zbog toga što je sustav unaprijed to tako odredio a ne zato što se neki učitelj više zalagao od drugog ... Tako da nemamo šanse to pravedno predložiti koliko god se trudili. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
826 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 28. St. 3. je izuzetno diskriminirajući za one kolima će se istek mentorstva/savjetništva preklopiti sa stupanjem ovakvog pravilnika na snagu. Tu se odgojno- obrazovnim radnicima postavlja uvjet da zadovolje pravila koja su se promijenila na samom kraju igre, odnosno onda kad su jednom nogom bili na cilju. Osim toga, što znači "može odlučiti prekinuti"? Znači li to da mu se prava stečena znanjem u koje je promoviran prije pet godina produžuju za neki razumni period u kojem realno može zadovoljiti nove uvjete ili mu se pak ukida stečeno zvanje zbog okolnosti koje nije sam skrivio? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
827 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 20. Člankom 8 nije regilurano koliko će bodova dobiti za uživanje tog prava i izvršavanje obveze, osim ako se ne radi o prvoj podkategoriji zadnje kategorije. U tom slučaju je prije svega jedan bod po godini premalo, a kriteriji bodovanja k tomu u velikoj mjeri oduzimaju mogućnost napredovanja kolegama koji se predlažu za napredovanje prvi put. Naime, mentorstvo studentima i pripravnicima ovim Pravilnikom MORAJU prihvaćati kolege koji su već promovirani; raditi za Ministarstvo smiju (i moraju) samo oni koji su već promovirani, što znači da onima koji se prijavljuju prvi put ostaje pisanje i objava članaka, mentorstvo učenicima (a stručni suradnici ne mogu niti to), dakle Pravilnik je usmjeren samo i isključivo na one koji obnavljaju status, a koje pak obespravljuje na mnoge druge načine, između ostalih i ovim člankom. Budući da radom za Ministarstvo osoba nije u isto vrijeme u mogućnosti izvršavati ostale obveze koje mu/joj nalaže ovaj Pravilnik, kao niti sudjelovati u ostalim aktivnostima koje donose bodove za napredovanje, rad za Ministarstvo bi trebao nadoknađivate te, potencijalno izgubljene bodove i to s više od jednog boda po godini. Nadalje, nigdje nije regulirano kolika je novčana naknada za rad za Ministarstvo, kao niti što znači "dijelom radnog vremena"? Kojim dijelom? Dosadašnja satnica se time smanjuje ili se pak povećava, ali za istu plaću i gotovo bez bodova. Ako bi tomu bilo tako, onda se ovdje ne radi o pravu i obvezi, već o obvezi koja ukida prava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
828 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 8. "Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća godišnje" Budući da prijedlog Pravilnika nigdje ne spominje obvezu prisustvovanja sastancima ŽSV-a, postavlja se pitanje hoće li na te sastanke dolaziti itko osim predavača, čija se predavanja boduju zbog županijske razine, ali su veliki izgledi da će biti održani pred praznom dvoranom. Nadalje, ako obveza prisustvovanja na sastancima ŽSV-a nije regulirana ovim dokumentom, što će nakon stupanja ovakvog pravilnika na snagu zapravo raditi voditelj ŽSV-a osim dobivati po dva boda po godini za sazivanje sastanaka bez odaziva? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
829 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 8. "Prijevod udžbenika, stručne literature..."- smatra li se prilagodba slijepim učenicima, dakle prijepis na Brailleovo pismo prijevodom? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
830 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 21. Kako će educirati studente ako za to nema uvjete? Treba li sam odlaziti na fakultete i nuditi svoje usluge? Kako će ovo ostvariti kolege iz primjerice otočnih područnih škola? Tko će pratiti sudjelovanje na e- savjetovanjima? Kako će sudjelovati u projektima ako za to nema priliku? Zašto bi prihvatio mentorstvo svim studentima koji to od njega zatraže, ako se mentorstvo studentima boduje po godini, a ne po studentu? Studenti ostaju na praksi po dva tjedna i dulje, a rad odgovornog mentora sa studentima je zahtjevniji nego rad s učenicima. Zašto bi morao prihvatiti sve pripravnike koji od njega zatraže mentorstvo? Zar nema pravo na pauzu od tog rada? Zar serijsko i usporedno prihvaćanje mnoštva novih obveza ne šteti kvaliteti rada? Zašto bi morao prihvatiti mentorstvo svakom pripravniku, pa i onome kojeg na temelju čvrstih stručnih argumenata ima pravo odbiti? Zašto bi morao prihvatiti mentorstvo studentu ili pripravniku s kojim je u rodbinskoj ili pobočnoj vezi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
831 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 16. Prije svega, cijeli proces neopravdano predugo traje. Što se tiče ministrove uloge: 1. Uza sve poslove ministra i izazove s kojima je danas suočen sustav obrazovanja, on još odlučuje o napredovanju? 2. Ministar, koji može biti primjerice profesor udaraljki, objektivno i kompetentno odlučuje o primjerice napredovanju edukacijskog rehabilitatora? 3. Ministar, koji ne mora biti mentor niti savjetnoj, koji ne mora imati niti dana staža u neposrednom odgojno- obrazovnom radu, koji čak ne mora biti niti odgojno- obrazovni radnik odlučuje o napredovanju tih istih radnika? Vrllo, vrlo degradirajuće. 4. Ministar bi, dakle, trebao odlučiti na temelju mišljenja svojih "ljudi od povjerenja" koje je sam izabrao, a za koje pak ne stoji da s njim ne smiju biti u bračnoj, izvanbračnoj, rodbinskoj ili pobočnoj vezi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
832 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 15. 1) Zašto čekati 14 dana? 2) Zašto bi se odgojno- obrazovni radnik u SVAKOM slučaju morao očitovati. U redu je ako koristi svoje pravo žalbe u slučaju da Povjerenstvo odluči negativno, ali ako Povjerenstvo odluči i pozitivno, na koji način da se očitujemo? "Slažem se"? "Hvala"? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
833 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 14. Što se to od stručnog djelovanja i postupaka može vidjeti tijekom dva školska sata, a da se ne može vidjeti tijekom jednog? Ako je Povjerenstvo stručno, a dokumentacija potpuna dva sata su posve nepotrebna. Što u ovom kontekstu znači "razgovor"? Na koji je način strukturiran taj razgovor? Što Povjerenstvo smije, a što ne smije pitati? Radi li se samo o utvrđivanju eventualnih nejasnoća iz dokumentacije i upravo procijenjenog neposrednog rada, ili se pak smije postaviti kao na stručnom/fakultetskom ispitu? Razgovarati je nužno, slažem se, ali u kontekstu ovakvog dokumenta to treba biti razjašnjeno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
834 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 13. "...na prijedlog agencije"? Dakle, AZOO, ovim se potvrđuje, ima samo formalnu ulogu predlagatelja člana Povjerenstva? Gdje je ocjena ravnatelja i UV-a? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
835 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 13. Na temelju čega Predsjednik bira još dva člana, osim na temelju Popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog pozova, za koji još uvijek ne stoji izrijekom gdje je točno objavljen i gdje mora biti objavljen, te na temelju toga da imaju zvanje savjetnika? Ako su to jedini uvjeti, onda profesor stručnih predmeta u strukovnoj školi može slobodno procjenjivati stručni rad odgajtelja u jasnlicama. Uz uvjet da je na Popisu, da ima zvanje savjetnika i da ga Predsjednik izabere. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
836 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 13. Tko je predsjednik Povjerenstva za napredovanje? Koje su njegove kvalifikacije? Na temelju čega je izabran? Koje mjerne isntrumente procjene koristi kako predsjednik, tako i Povjerenstvo da bi dobili uvid u rad nekoga koga prvi put vide? Razumijem da se ovim pokušava postići objektivnost, ali potpuno je nejasno tko nam smije imati uvid u rad i dokumentaciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
837 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 12. Tko čini Povjerenstvo za napredovanje? Koji su uvjeti? Koje su kvalifikacije? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
838 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 12. AZOO treba ostati nadležna za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
839 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 11. Zašto bi sam odgojno- obrazovni djelatnik smio biti pozvan na odgovornost zbog neažurnog unošenja podataka u sustave kojima zapravo nema pristup? Opet čkanak koji odgojno- obrazovne djelatnike stavlja u poziciju da ovise o nekom drugom, a ne o svojoj stručnosti i stručnim djelovanju. Što je "Sustav za praćenje profesionalnog razvoja"? Koji stručnjaci prate taj profesionalni razvoj? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
840 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 9. Ne bi li moralo biti regulirano, dakle izrijekom napisano gdje je objavljen taj javni poziv? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
841 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 8. Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini)- 1) Znači li ovo da će stručnjaci koji odlučuju o napredovanju ujedno i odlučivati o kvaliteti i stručnosti rada udruga i ustanova? Kao što znamo, ima udruga čije djelovanje nije u skladu niti s imenom udruge niti sa statutom udruge. 2) Kako se dokazuje takav rad? Je li dovoljno članstvo u udruzi ili je potrebna preporuka predsjedništva udruge? U tom je slučaju osoba koja želi napredovati de facto prepuštena na milost i nemilost predsjedništvu udruge? 3) O kakvom se djelovanju radi? O organizaciji druženja, ljetnih škola, smotri, izložbi- ako da, nije li to već navedeno?; također ako da- zašto se boduje po godini, a ne po događaju? 4) Ako je uvjet, dakle slovo Zakona da se to mora događati izvan škoke, ne stavlja li to osobu koja želi napredovati u poziciju da bez obzira na dokazanu stručnost svog rada ne može napredovati ako radu ne đrtvuje i svoj privatni život? U redu je nagraditi i vrednovati takav angažman, ali kroz već navedene događaje smotri, natjecanja, projekata i sl. što može i ne mora biti dio djelovanja udruge ili druge ustanove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
842 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 5. Što ako nevedene kategorije nisu dostupne svima, kao što u zadnjem navratu niti jedna kategorija nije uključila stručnjake edukacijsko- rehabilitacijskog profila? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
843 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 8. U "RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA...." dodati i sudjelovanje u radu Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
844 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 8. Što točno uključuje "dijeljenje primjera dobre prakse..." te kako se ono provjerava i dokazuje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
845 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 8. Ispravak prethodnog komentara: zašto se mentorstvo učenicima boduje po učeniku, a mentorstvo studentima po godini, a ne po studentu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
846 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 8. Zašto se mentorstvo učeninicima boduje po učeniku, a mentorstvo studentima po studentu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
847 Javorka Milković PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da je napomena "za učenike" kad je riječ o natjecanjima isključujuća za stručne suradnike. Konkretno, Nacionalno natjecanje na području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu koje će se u ovoj, 2019. godini organizirati po peti put za redom, a prethodi Međunarodnom T&T natjecanju na kojem se Republika Hrvatska redovito predstavlja i ostvaruje zapažene rezultate nije natjecanje za učenike, već za stručnjake, roditelje i ostale zainteresirane odrasle osobe. Ovo natjecanje i te kako unapređuje školovanje djece oštećena vida, a organizacija natjecanja je vrlo zahtjevna. Organizatori i domaćini natjecanja zaslužuju da njihov rad ovakve vrste bude priznat i bodovan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
848 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK , Članak 7. Uvjeti za izvrsnog savjetnika nalikuju uvjetima za menadžera. Gdje su u tome svemu učenici? Kako će izgledati nastava koju vodi izvrstan savjetnik koji je mjesecima spavao 4 sata, ili izbivao iz škole tjednima jer je sudjelovao na međunarodnom projektu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
849 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. (1) Osoba koja je izvrstan savjetnik sigurno ima 21 godinu radnog staža (ako je sve išlo glatko onda je računica: 6 godina do mentorstva + 5 godina mentorstva + 5 godina savjetnika + 5 godina izvrsnog savjetnika ), zaista je dovoljan samo još jedan reizbor za izvrsnog savjetnika da ta osoba nakon 26 godina uzornog, predanog, stručnog i napornog rada stekne trajno zvanje izvrsnog savjetnika. Dakle, dva puta za redom ako se stekne zvanje izvrstan savjetnik, to zvanje neka ostane trajno. Članak 18. (2) PRIJEDLOG IZMJENE: Odgojno obrazovni radnik starosti veće od 56 godina, koji je imao najmanje četiri mandata napredovanja, peti mandat napredovanja stječe trajno do umirovljena. (ukratko: dozvolite čovjeku da zadnjih 10 godina rada u školi radi s ljubavlju i entuzijazmom, da svoje znanje i iskustvo nesebično prenosi učenicima, a ne da razmišlja po šesti put o bodovima za napredovanje). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
850 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK , Članak 8. Nedostaje aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje s učenicima i roditelja u humanitarnoj akciji ili u volontiranju (za najmanje dvije humanitarne akcije ili najmanje 2-mjesečno volontiranje neka se dodjeli 1 bod po školskoj godini voditelju). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
851 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK Uvjeti za napredovanje su previsoki i rad većine učitelja/nastavnika bit će fokusiran u "lovu" na bodove. Zgrožavam se kada vidim da nastavnici savjetnici u e-dnevniku uz ocjenu imaju bilješku od samo dva slova: pv ili kz. Podizanjem kriterija za napredovanje, sada neće pisati ni ta dva slova za bilješku, jer neće imati vremena. Također nastavnici savjetnici koji sudjeluju u međunarodnim projektima i zbog toga izbivaju 2 ili više tjedana iz matične škole, često nemaju dostojnu stručnu zamjenu. Učenici u tim tjednima obrade manje gradiva, imaju lošijeg nastavnika, a njihov nastavnik dobije putovanje, dnevnice i još dodatne bodove. Svi učitelji koji sudjeluju na međunarodnim projektima trebaju imati za vrijeme trajanja projekta smanjenu satnicu u nastavi (a ne dodatne bodove). Treba misliti i na učenike kako je njima ako im učitelj/nastavnik stalno odlazi na stručna putovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
852 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija. Pratila sam u djetetovoj bilježnici sadržaj nastavnih sati matematike koje su održali studenti (XV. gimnazija) i uočila sam da ključne pojmove iz cjelina eksponencijalna i logaritamska funkcija studenti nisu dobro objasnili i da su učenici imali teškoća s rješavanjem domaće zadaće i lošiji uspjeh na pisanoj provjeri znanja. Mislim da nije dobro da uzastopce više tjedana nastave istom razrednom odjeljenju izvode studenti, jer se učenicima na taj način uskraćuje potpuno razumijevanje gradiva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
853 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. (2) U radu s učenicima osim dobre pripreme za nastavni sat, važno je i strpljenje, razumijevanje, smirenost, empatija, osmijeh i neopterećenost dostizanjem visokih 60 bodova. PRIJEDLOG za napredovanje u savjetnika: usvojeno 5 ishoda učenja, sakupljeno najmanje 30 bodova iz minimalno 4 kategorije. Tko, kada i kako procjenjuje da je kandidat za savjetnika usvojio šest ishoda iz svakog od skupova učenja? To bi trebalo precizirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
854 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK PITANJE: Učitelji/nastavnici dvaju nastavnih predmeta (npr. fizika i matematika) ukoliko iz samo jednog nastavnog predmeta (npr. fizika) predaju dokumentaciju za napredovanje, a održali su seminare i radionice na županijskim aktivima iz oba nastavna predmeta, boduju li se za napredovanje u više zvanje iz fizike i održana stručna predavanja iz matematike? Glavna ideja napredovanja jest motivirati učitelje/nastavnike na cjeloživotno stručno usavršavanje, na što bolji i inovatniji način rada kako s učenicima, tako i s roditeljima, kolektivom i modernom tehnologijom. Stoga bi svako izlaganje učitelja/nastavnika (bez obzira iz kojeg njegovog nastavnog predmeta) trebalo biti bodovano. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
855 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. (2) Tko, kada i na koji način utvrđuje je li kandidat za mentora usvojio minimalno 5 ishoda učenja? To je potrebno precizirati. Mentorstvo je prva faza napredovanja i uvjeti ne trebaju biti visoko postavljeni, jer je primarna uloga dobrog učitelja/nastavnika kvalitetno pripremljena nastava i dobar odgojni rad s učenicima. PRIJEDLOG za uvjete: 4 ishoda učenja, 20 bodova iz TRI kategorije gdje je obavezna kategorija "Unaprjeđivanje rada škole". Također za sakupljanje potvrda o profesionalnom razvoju obavezno navesti da se od datuma predaje dokumentacije za posljedne promaknuće sakupljaju nove potvrde (razlog: od predaje dokumentacije za promaknuće do samog rješenja za promaknuća može proći i jedna školska godina i potvrde iz tog "praznog perioda čekanja" trebaju se vrednovati za daljne promaknuće ili reizbor zvanja). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
856 Jelena Bekavac Krčadinac PRAVILNIK , Članak 8. Pohvaljujem što ste u aktivnostima za bodovanje uključili dosta toga, no ipak nešto nedostaje. U kategoriji Unaprjeđenje rada škole ako se boduje jednim bodom uređivanje školske mrežne stranice i/ili školskog lista, i aktivnost: Administriranje e-matice, e-dnevnika, voditelj povjerenstva za upis osmaša u srednju školu također iziskuje 1 bod (1 bod po zaduženju), jer je to vrlo odgovorna funkcija, čak odgovornija od rada u školskom timu za kvalitetu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
857 Jelena Bujas-Grubar PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija1 - mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija bi trebalo bodovati sa 1 bodom po studentu, a ne po godini. Tu se radi o priličnom obimu posla - hospitacije studenta, njihova probna i ogledna predavanja i nije u redu da se to boduje sa 1 bodom kao i npr. sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
858 Jelena Dimec PRAVILNIK Čl. 2)Na koji način se dokazuje neposredan rad s učenicima i kolegama? Rad s učenicima bilježi se u Zaduženjima. Da li rad s kolegama može biti objavljen na webu škole, a opet za objave na webu škole zadužena je jedna osoba u kolektivu, pa će opet ta jedna osoba imati neke bodove. Tako osoba koja delegira realan rad u boljoj poziciji od onih učitelja koji istinski odrađuju poslove. Isto je i s projektima i zadrugama u školi. Dijelovi vezani uz edukacije on-line su dobro napisani što nam govori o kadru koji je pisao tablicu iz čl.8. Čl.5 Na koji način se konkretno određuje20 bodova godišnje?Preko edukacija on-line koje ne mora realno niti napraviti osoba koja je logirana. Tako u Čl.6 i Čl.7 „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“traži od učitelja autorski rad iz slobodnog vremena koji neće biti plaćen što malo frustrira jer i tako puno toga radimo volonterski i iz entuzijazma. Čl.8)Zar je stvarno ono što stoji u tablici u čl.8 jedino što pokazuje da li smo izvrsni ili ne?! Za kvalitetnog učitelja originalnost podučavanja je puno širi aspekt vještina od IKT edukacija. Uvođenje IKT-a je poželjno ali hoće li sve drugo postati nevažno? Pravilnik pokazuje uskogrudnost prema svim drugim metodama rada. Želi se besplatno autorsko djelo , slobodno vrijeme učitelja pretvara se u neplaćeno radno. Sužava se prostor za istinsko napredovanje i raznovrsnost metoda podučavanja. Organizacija i provedba natjecanja te mentorstvo učenicima,studentima i pripravnicima./opet je problem na koji način dobiti potvrdu za mentorstvo. U prijavnim listama za smotre prijavljuje se jedan učitelj i obično sebe prijave voditelji zadruga bez obzira na angažiranost u stvaranju proizvoda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
859 Jelena Kevrić PRAVILNIK , Članak 8. Prije svega, apsolutno pozdravljam proširenje kriterija za prikupljanje bodova, smatram to jednom od najboljih noviteta koje nam donosi novi pravilnik. Što se tiče vrjednovanja stručno -pedagoškog rada, smatram da ima sasvim dovoljno kategorija, a povećanje broja potrebnih bodova donosi odgovarajuću težinu što dosadašnji pravilnik nije imao. Također pozdravljam bodovanje projekata, neki su naši kolege godinama pripremali i vodili velike međunarodne projekte, a to im prilikom napredovanja uopće nije vrjednovano. Osobito ispravnim smatram kategoriju unaprjeđenja rada škole. U samovrjednovanje rada škole u strukovnim školama se ulaže jako puno truda i vremena, osobito od strane koordinatora i taj rad će ovim putem biti odgovarajuće vrjednovan Htjela bih istaknuti primjedbu vezano za kategoriju stručnih članaka, nastavnih materijala i obrazovnih sadržaja. Kriteriji su doista sveobuhvatni, no međutim smatram da autorstvo udžbenika / stručne knjige u odnosu na objavljivanje stručnog članka nije adekvatno vrjednovano. Obzirom na uloženo vrijeme i trud u izradu stručnog članka i udžbenika, mislim da ukoliko se objava stručnog članka vrjednuje sa dva boda, za udžbenik je 6 bodova apsolutno premalo. Iz osobnog iskustva znam da je trud i rad uložen u izradu udžbenika višestruko veći od truda uloženog u izradu stručnog rada. Dva boda za objavljen stručni rad je sasvim u redu, ali broj bodova za udžbenik / stručnu knjigu bi trebao biti barem deset puta veći od toga. Problem nedostatka udžbenika / priručnika je u strukovnim školama osobito izražen, što učenicima i nastavnicima uvelike otežava rad, mislim da bi i ovim putem mogli i trebali potaknuti nastavnike da se uhvate tako zahtjevnog zadatka kao što je pisanje udžbenika. Ista stvar je i s recenzijama, apsolutno nije isto napisati recenziju udžbenika te proučiti i analizirati nekada i više stotina stranica teksta ili članka od desetak stranica. Recenzija udžbenika bi također trebala biti vrednovana sa više bodova. Vrjednovanje prijevoda udžbenika i stručne literature nije dovoljno razjašnjen, nije isto prevesti udžbenik i stručni članak, za prijevod udžbenika također treba uložiti znatno više vremena i truda, te bi sukladno tome trebalo biti i vrjednovano. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
860 Jelena Kevrić PRAVILNIK , Članak 10. Prijedlog prema kojem postupak za napredovanje pokreće sam nastavnik, a nastavničko vijeće kao ni ravnatelj škole nema utjecaja na sam proces apsolutno pozdravljam, jer su time moguće zlouporabe svedene na minimum.Primjedbu bi stavila na stavak 2 prema kojem je rok za predaju zahtjeva za napredovanje vezan za školsku godinu, odnosno traje od 01. rujna do 01. ožujka. Što sa nastavnicima koji prikupe bodove u ostalih 6 mjeseci, zašto oni na napredovanje moraju čekati tako dugo? Nije u redu da se postupak napredovanja svede na utrku s vremenom i brigu da ne propustimo rokove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
861 Jelena Kulisic PRAVILNIK , Članak 8. Ni u prošlom pravilniku, a ni i u ovom nigdje se u kategorijama aktivnosti ne spominje bodovanje za rad s roditeljima iako je partnerstvo s roditeljima jedno od načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Smatram da bi se i takve radionice, predavanja u kojima su uključeni roditelji trebalo bodovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
862 Jelena Kulisic PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se u potpunosti s velikim dijelom komentara da je termin "izvrstan savjetnik" loš i da je bolje da ga se imenuje sa viši savjetnik jer prethodna dva zvanja, mentor i savjetnik također zahtjevaju izvrsnost u radu. Ja Predlažem da ostanu i dalje dva stupnja: mentor i svjetnik. I možda nakon trećeg napredovanja u zvanje savjetnika, da se uvede trajni viši savjetnik, jer se u tom slučaju radi o djelatnicima koji imaju više od 30 godina staža, a oni sigurno zaslužuju trajno zvanje... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
863 Jelena Kulisic PRAVILNIK , Članak 1. Ovim pravilnikom nije predviđen postupak napredovanja odgojitelja i ostalih odgojno-obrazovnih radnika iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, iako je predškolski odgoj i obrazovanje određen kao dio sustava odgoja i obrazovanja. Znači li to da će za nas biti donešen novi pravilnik? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
864 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 31. Smatram da ovaj pravilnik najmanje vrednuje odgojno - obrazovni rad učitelja u učionici. Jako veliki naglasak se stavlja na izvannastavni rad (natjecanja, projekti, sati usavršavanja), svjedok sam da postoje nastavnici koji imaju dovoljan broj bodova za napredovanje i napreduju , a u razredu odrađuju minimun i većinu im odrađuju zamjene dok se oni usavršavaju i hodaju po Europi preko projekata, a realno škola i učenici jako malo imaju od toga. Smatram da će ovakav pravilnik samo još više pomoći tome da izostane izvrstan rad s učenicima, a djelatnici će trčati za skupljanjem bodova, koje realno iz malih mjesta i udaljenih od većih centara i ne mogu skupiti. Nažalost i ovim Pravilnikom nedovoljno se vrednuje svakodnevni rad učitelja s učenicima, a podržava se one koji "putuju". To je samo još jedan motiv za nezadovoljstvo u našem obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
865 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 28. U članku 28. treba dodati stavak kojim će se definirati na koji način će djelatnici koji su napredovali u jedno od zvanja po starom Pravilniku skupljati bodove za novo napredovanje. Hoće li se njima po novom Pravilniku vrednovati njihova postignuća od trenutka njihove promocije ili od trenutka kada ovaj Pravilnik počne važiti ( u tom slučaju netko će imati godinu ili dvije da skupi ove bodove što nije pravedno)? Treba uvrstiti stavak u kojem će se napisati da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u jedno od zvanja po starom Pravilniku boduju svoja postignuća od trenutka njihove promocije pa sve do isteka 5 godina po novom Pravilniku ( jedino tako mogu donekle biti ravnopravni s novim djelatnicima koji će odmah imati 5 godina za skupljanje bodova). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
866 Jelena Marić PRAVILNIK , Članka 27. Nije mi jasno zašto bi ravnatelji imali 15% veću plaću, a djelatnici koji svojim radom ulaze u učionice i provode taj program ne? Na koji način ćete saznati koji učitelji stvarno provode taj program, a koji ne? Svjedoci smo da i u ovom eksperimentalnom programu postoje učitelji koji nisu dobili značke, a svejedno rade u tim odjelima i imaju veću plaću isto kao i oni učitelji koji redovito rješavaju virtualne učionice i dobivaju značke? Kad će se konačno napraviti razlika između radnika i neradnika? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
867 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 25. Još jednom napominjem da za nagrađivanje treba izraditi novi Pravilnik. Ovisno o sredstvima u državnom proračunu - to nije u redu, znači netko će dobiti 10 000kn, a netko ništa ili 1000 kn, treba definirati iznos koji nije promjenjiv bez obzira na državni proračun.Isto tako uvjeti su preopćeniti, koji su to primjeri uporabe inovativnih metoda poučavanja, gdje istaknuti, gdje objaviti otvoreni digitalni obrazovni sadržaj i što to podrazumijeva? Što znači radio na unapređenju škole i odgojno - obrazovnog sustava, navesti primjere? Može li jedan djelatnik nekoliko puta dobiti nagradu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
868 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 24. Smatram da se treba izraditi novi Pravilnik o nagrađivanju. Iz ovoga nije jasno može li jedan djelatnik više puta primiti nagradu, uvjeti nisu dobro postavljeni, mogu li isti ljudi biti u ovom Povjerenstvu i u Povjerenstvu za napredovanje ( ne bi bilo u redu). Može li kandidat biti član Povjerenstva za nagrađivanje? Nije naznačeno po kojim kriterijima će se birati to Povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
869 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 23. Kao prvo mislim da je 10 sati previše, što ako u nekoj školi ima puno savjetnika i mentora, učitelji bi samo trebali svaki dan sjediti i slušati jedne druge. na koji način će se dokazivati ti sati edukacije ( hoće li ravnatelji izdavati potvrde). Nije jasno definirano je li dijeljenje dobre prakse spada u ovih 10 sati. Kako će se dokazivati pružanje kolegijalne podrške? Zanima me tko će provjeravati je li se sudjeluje u e - Savjetovanjima, na koji način će se to dakazati? Nije jasno definirano što podrazumijeva digitalni obrazovni sadržaj i gdje bi ga trebalo objaviti ( youtube, facebook ( školska zbornica, nastavni materijali, neki od grupa ili...)? Mislim da se ne može uvjetovati sudjelovanje u jednom projektu, jer što ako škola nema projekte ( za što nisu krivi učitelji). Ovi uvjeti za mentore, savjetnike i izvrsne savjetnike nisu ostvarivi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
870 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 22. Kao prvo mislim da je 8 sati previše, što ako u nekoj školi ima puno savjetnika i mentora, učitelji bi samo trebali svaki dan sjediti i slušati jedne druge. Na koji način će se dokazivati ti sati edukacije ( hoće li ravnatelji izdavati potvrde). Nije jasno definirano je li dijeljenje dobre prakse spada u ovih 8 sati. Kako će se dokazivati pružanje kolegijalne podrške? Zanima me tko će provjeravati je li se sudjeluje u e - Savjetovanjima, na koji način će se to dakazati? Nije jasno definirano što podrazumijeva digitalni obrazovni sadržaj i gdje bi ga trebalo objaviti ( youtube, facebook ( školska zbornica, nastavni materijali, neki od grupa ili...)? Mislim da se ne može uvjetovati sudjelovanje u jednom projektu, jer što ako škola nema projekte ( za što nisu krivi učitelji). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
871 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 21. Kao prvo mislim da je 6 sati previše, što ako u nekoj školi ima puno savjetnika i mentora, učitelji bi samo trebali svaki dan sjediti i slušati jedne druge. Na koji način će se dokazivati ti sati edukacije ( hoće li ravnatelji izdavati potvrde). Nije jasno definirano je li dijeljenje dobre prakse spada u ovih 6 sati. Kako će se dokazivati pružanje kolegijalne podrške? Zanima me tko će provjeravati je li se sudjeluje u e - Savjetovanjima, na koji način će se to dakazati? Nije jasno definirano što podrazumijeva digitalni obrazovni sadržaj i gdje bi ga trebalo objaviti ( youtube, facebook ( školska zbornica, nastavni materijali, neki od grupa ili...)? Mislim da se ne može uvjetovati sudjelovanje u jednom projektu, jer što ako škola nema projekte ( za što nisu krivi učitelji). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
872 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 20. Zanima me koji je to dio radnog vremena, očito se ne zna da su obrazovni djelatnici već sad pretrpani takozvanim ostalim poslovima ( koje rade i prekovremeno, pa im se ništa ne plati), znači li to prekovremeni rad, kako će se to regulirati? Potrebno je točno navesti na što se to misli. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
873 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 18. Zanima me tko će ostvariti stavak 1. s obzirom da ćete tada već imati od 61 do 65 godina i otići ćete u mirovinu. Mislim da bi svako zvanje trebalo zadržati nakon što se djelatnik dva puta izabere u isto zvanje, i u drugim strukama kad ste jednom promovirani nemate mogućnost da vam to netko oduzme, samo možete ne napredovati dalje, zašto to nije tako i ovdje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
874 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 17. Smatram da bi se zvanja trebala zadržati ako ste dva puta promovirani u isto zvanje ( nakon što ste dva puta dobili zvanje mentor, zašto bi vam se ono ukinulo, a možda netko i ne želi ići na ostala zvanja i ovo će mu biti dovoljno jer će ga ipak razdvojiti od djelatnika koji ne obavljaju svoje poslove pa opet imaju istu plaću i za njih nema sankcija). Smatram da bi rok za obnovu trebao biti duži od 5 godina ( svakih 7 godina). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
875 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 16. Koja je uloga silnih Povjerenstava, ako na kraju ministar ne mora potpisati odluku o napredovanju? Ponovno je nejasno tko je taj koji upisuje podatke o napredovanju u e maticu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
876 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 15. Nije mi jasno zašto bi kandidat trebao čekati 30 dana da čuje odluku Povjerenstva? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
877 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 14. Ako je učitelj dvopredmetni nije jasno hoće li biti na uvidu dva sata jednog predmeta iz kojeg se prijavljuje ili i na drugom predmetu koji predaje. Nije jasno na koji način će Povjerenstvo utvrđivati ishode učenja po Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u OŠ i SŠ. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
878 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 13. Molim pojasniti stavak 5, učitelj koji predaje naprimjer geografiju i povijest, je li to znači da će njemu na uvidu biti jedan sat iz geografije, a drugi sat iz povijesti ili samo predmet iz kojeg se on prijavljuje kao što je i do sada bilo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
879 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 11. E matica ne ažurira podatke ( ne povećava godine radnog staža, znači ovisi o tajnici koliko je ažurna u tome, konkretno u mojoj školi nije ni upisano učiteljima koji su napredovali u zvanje njihova rješenja). Što je to Sustav za praćenje profesionalnog razvoja, gdje se on nalazi, kako će se stavljati potvrde koje nisu u digitalnom obliku? Čija je zadaća da sve to bilježi u e maticu, Registar zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja? Molim pojašnjenje ovog članka 11. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
880 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 8. Pozitivno je što je uvedeno bodovanje za mentorstvo učenicima na županijskoj razini bez obzira na osvojeno mjesto. Nejasno je tko izdaje potvrde za predavanja na školskoj razini (ravnatelj?). Nejasno je definirano što znači dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja ( gdje ih se dijeli, na koji način dokazujete da ste podijelili, trebalo bi dati primjer i dodatno pojasniti pogotovo što to nosi 4 boda, koje su to inovativne metode poučavanja). Smatram da se edukacije ne trebaju uvjetovati satima, pogotovo ne na ovakav način ( ako se usavršavate 8 sati dobit ćete 1 bod , a 10 sati dva boda, nije logično i nepotrebno, nekad je kraće usvršavanje bolje nego duže). Nije definirano na koji način se dokazuje vođenje stručnog vijeća na školskoj razini uz održavanje sastanaka ( hoće li ravnatelji izdavati nekakve potvrde). Ponovno nije jasno gdje se treba objaviti otvoreni obrazovni sadržaj ( smatram da se ovo treba dodatno plaćati, a ne nositi 2 boda za napredovanje). Nije jasno je li se u projektima misli na školsku godinu ili kalendarsku godinu. Mislim da bi se trebalo bodovati osobe koje pišu i objavlju članke na web stranici škole, a ne osoba koja je zadužena za uređivanje školske stranice. Zašto nigdje nije uvršteno bodovanje za razredništvo, to je veliki dio posla koji učitelj odrađuje i na kojem se polju isto usavršava? Zanima me zašto ni ovdje nije uvršteno redovito usavršavanje na loomenu i skupljanje značaka (osobe koje to nemaju neće moći napredovati), jer na niti jedan način nije regulirano što s učiteljima koji neće sudjelovati u virtualnim učionicama? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
881 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 7. Smatram da se profesionalni razvoj ne smije mjeriti u satima, upravo zbog toga što nemaju svi jednake uvijete za odlaske na seminare ( nije isti trošak i dostupnost seminara ako živite u Zagrebačkoj županiji ili Dubrovačko - neretvanskoj županiji). Tko će i na koji način provjeravati jesu li izvršene sve obveze iz ovog Pravilnika? Nije definirano na koji način će se provjeravati usvojenost ishoda iz Okvira nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje u OŠ i SŠ. Nije u redu da se uvjetuje obavezna kategorija , a pogotovo ne kategorija Unaprijeđivanje rada škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
882 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da se profesionalni razvoj ne smije mjeriti u satima, upravo zbog toga što nemaju svi jednake uvijete za odlaske na seminare ( nije isti trošak i dostupnost seminara ako živite u Zagrebačkoj županiji ili Dubrovačko - neretvanskoj županiji). Tko će i na koji način provjeravati jesu li izvršene sve obveze iz ovog Pravilnika? Nije definirano na koji način će se provjeravati usvojenost ishoda iz Okvira nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje u OŠ i SŠ. Nije u redu da se uvjetuje obavezna kategorija , a pogotovo ne kategorija Unaprijeđivanje rada škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
883 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da se profesionalni razvoj ne smije mjeriti u satima, upravo zbog toga što nemaju svi jednake uvijete za odlaske na seminare ( nije isti trošak i dostupnost seminara ako živite u Zagrebačkoj županiji ili Dubrovačko - neretvanskoj županiji). Tko će i na koji način provjeravati jesu li izvršene sve obveze iz ovog Pravilnika? Nije definirano na koji način će se provjeravati usvojenost ishoda iz Okvira nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje u OŠ i SŠ. Nije u redu da se uvjetuje obavezna kategorija , a pogotovo ne kategorija Unaprijeđivanje rada škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
884 Jelena Marić PRAVILNIK , Članak 2. Na koji način će se provjeravati i vrednovati kompetencije propisane Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u OŠ i SŠ? Zašto se u profesionalnom razvoju ne spominje čitanje stručne literature, zar je usavršavanje samo ako imaš potvrdu sa seminara? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
885 Jelena Marić PRAVILNIK Čitajući ovaj Pravilnik postavlja se pitanje za koga je on pisan? Odgovor koji se nameće je da je pisan za djelatnike koji rade u blizini većih regionalnih centara ( Zagreb, Split, Rijeka) jer inače ne bi jedan od glavnih uvjeta bilo usavršavanje djelatnika mjerljivo u satima. Očito nitko nije mislio na ljude koji rade po otocima, udaljenim mjestima i manjim naseljima koji nemaju toliki izbor seminara na kojima mogu prisustvovati ( troškovi za usavršavanje nisu isti niti dostupnost seminara nije ista ako živite na području Zagrebačke županije ili Dubrovačko - neretvanske županije). Nije mi jasno na koji način može netko iz Dubrovnika skupiti toliko sati usavršavanja, pogotovo zato što i nema toliko dostupnih online seminara, a i učitelj se može usvršavati na razne druge načine, a da za to ne dobije potvrdu. Zar je cilj unaprijediti učitelje koji hodaju po seminarima, pišu projekte i putuju po Europi, a za to vrijeme netko drugi odrađuje njihovu nastavu u razredu ( jer ako sudjelujete u Erasmus + projektima onda nemate vremena za nastavu, nego to odrađuje netko na vašoj zamjeni). Čini mi se da je s ovim Pravilnikom zanemaren odgojno - obrazovni rad u razredu, a što bi trebao biti prvi uvjet za napredovanje. Smatram da se usvršavanje po seminarima ne može mjeriti u satima. Druga stvar, ne može se uvjetovati u skupljanju bodova da je obavezna jedna kategorija, a pogotovo ne Unaprijeđivanje rada škole, jer u tim kategorijama ne sudjeluje većina učitelja i ovise o volji ravnatelja (moja škola i nema školski tim za kvalitetu). Nejasno je definirano na koji način će se provjeravati ishodi učenja definirani Okvirom nacionalnog