Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD KASTAV 4.POSTUPAK DODJELE, 4.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Kod ocjenjivanja u točki 1.2. - u više bodovanje uključiti i ako se objekt nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara, a ne isključivo pojedinačno zaštićena kulturna dobra; točka 2.1. - ispravak u stupcu 3 - 0-10 bodova; točka 6.1. - za ostale horizontalne politike neutralnost projekta nije isključujuća u odnosu na minimalni broj bodova. Jedino se kod promicanja održivog razvoja traži minimalno jedna mjera. Pojasniti da li se u fazi Donošenja Odluke o financiranju dodjela sredstava provodi na temelju rangiranja tj. bodovanja izvršenog u fazi ocjene kvalitete, a navedeno dodatno rangiranje odnosi se isključivo ako su dva projekta ocjenjena s jednakim brojem bodova dakle presudan je broj ukupnih bodova? Da li određeni utjecaj na dodjelu sredstava ima datum zaprimanja projektnog prijedloga npr. da se faze postupka dodjele sredstava provode odmah po zaprimanju projektnog prijedloga? Ili dodjela ide tek po završetku ocjene i rangiranja svih administrativno prihvatljivih projekata zaprimljenih u zadanom roku? Djelomično prihvaćen Pitanje za kvalitativnu procjenu 1.2. „Doprinos očuvanju kulturne baštine“ usklađeno je sa specifičnim kriterijima odabira unutar investicijskog prioriteta 6e OPKK, koji je usvojen od strane Odbora za praćenje OPKK. Sve lokacije i objekti upisani kao kulturno dobro u Registru kulturnih dobara tretiraju se na isti način, odnosno dodjeljuje im se 2 boda neovisno o tome nalazi li se objekt unutar povijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara ili se radi o pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru upisanom u isti Registar. Navedeni ispravak u točki 2.1., stupcu 3, bit će uvršten u konačnu verziju dokumentacije Poziva. Minimalan broj bodova za kriterij 6, točka 6.1. izmijenit će se na 1 bod. Navedeni ispravak bit će uvršten u konačnu verziju dokumentacije Poziva. U provedbi otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva faze postupka dodjele se vrše za sve projektne prijedloge istovremeno te na dodjelu sredstava ne utječe redoslijed zaprimanja projektnog prijedloga. Dodatno rangiranje u fazi ocjene kvalitete se vrši jedino za projektne prijedloge koje su prilikom prvog rangiranja (ocjenom kvalitete prema pitanjima za kvalitativnu procjenu) ostvarile jednak broj bodova. Donošenju Odluke o financiranju pristupa se tek nakon što je za sve projektne prijedloge koji su uspješno prošli fazu 2 (Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja i (ako je primjenjivo) partnera, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te provjera prihvatljivosti izdataka (troškova) projektnog prijedloga) provedena faza 3 postupka dodjele (Ocjena Kvalitete).
2 GRAD KASTAV 2.9.Prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova Bilo bi dobro omogućiti sufinanciranje izrade projekta uređenja i opremanja interijera s troškovnikom. Nije prihvaćen U skladu s Operativnim programom „Konkrentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Kriterijima za odabir operacija u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU“, sredstva EFRR-a u okviru navedenog specifičnog cilja predviđena su isključivo za obnovu brownfield lokacija, dok stavljanje infrastrukture u punu funkciju je potrebno predvidjeti kroz druge aktivnosti u skladu s pojedinačnim strategijama razvoja urbanih područja. Stoga, uređenje i opremanje nije prihvatljiva aktivnost u okviru navedenog specifičnog cilja i konzekventno ovog Poziva.
3 GRAD KASTAV 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlaže se da najviši iznos bespovratnih sredstava bude manji npr. ne više od 40% alokacije kako bi se mogao financirati veći broj projekata. Nije prihvaćen Najviši odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga utvrdilo je Upravljačko tijelo (MRRFU) u suradnji s ITU PT-om Rijeka temeljem istraživanja tržišta i informacija s terena vezanih uz dokumentirane brownfield lokacije na području UA Rijeka, stoga isti neće biti naknadno mijenjan.