Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko arhivističko društvo Elektronički zapis, Članak 8. Predlaže se dodati "istovjetnim izvorniku" na kraju članka (iza "...elektroničkim zapisom"). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Radi ujednačenosti u postupku nadzora navedeni izričaj usklađen je sa odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 45/19) koje uređuju istu materiju.
2 Hrvatsko arhivističko društvo Način osiguravanja cjelovitosti i čitljivosti, Članak 6. Stavak 1: prijedlog dopune (u skladu s čl. 4. st. 3 i čl. 9), kraj trećeg i početak četvrtog retka: "... cjelovitost sadržaja te čitljivost i nepromjenjivost" Stavak 2: Korigirati "elektroničkog arhiviranja" u: "pohrane u elektroničkom obliku" Treba razlikovati pohranu dokumentarnog gradiva od arhiviranja. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Radi ujednačenosti u postupku nadzora navedeni izričaj usklađen je sa odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 45/19) koje uređuju istu materiju.
3 Arian Rajh Način osiguravanja cjelovitosti i čitljivosti, Članak 6. U stavak 2 možda bi bilo dobro dodati da se to odnosi na one isprave za koje nije izričito propisano čuvanje u papirnatom obliku - vidjeti 5. članak, 1. stavak "osim isprava za koje je drugim propisima određena obaveza čuvanja u izvorniku". (Uz nadu da će takvih isprava biti što manje.) Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Navedeno proizlazi iz odredbaba članka 1. Pravilnika.
4 Hrvatsko arhivističko društvo Pretvorba knjigovodstvene isprave iz pisanog oblika u elektronički oblik, Članak 4. Stavak 1: Brisati "obliku" (na kraju prvog retka) Stavak 2: Predlažemo dodati uz st. 2. ili formirati novi: Ukoliko je pri pretvorbi knjigovodstvene isprave iz pisanog oblika u elektronički zapis korišten sustav za automatsko prepoznavanje znakova (OCR) navesti softver koji je korišten i u kojem opsegu (na cjelokupnoj dokumentaciji ili samo određenom broju stranica). Dodatno, jasno označiti da tekst dobiven sustavom za optičko prepoznavanje znakova ne može služiti kao dokaz vjerodostojnosti već se koristi za omogućavanje pretraživanja, indeksiranja i automatskog sortiranja zahvaćene dokumentacije. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Radi ujednačenosti u postupku nadzora navedeni izričaj usklađen je sa odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 45/19) koje uređuju istu materiju.
5 Hrvatsko arhivističko društvo Pretvorba knjigovodstvene isprave iz elektroničkog zapisa, Članak 3. Stavak 2: Tekst: "...i ako se može metodom poslovne kontrole takvu ispravu povezati s isporukom dobra ili usluge." korigirati u: "...kako bi se metodom poslovne kontrole takvu ispravu moglo povezati s isporukom dobara ili usluge.“ Također predlažemo kroz cijeli dokument uskladiti upotrebu termina 'elektronički zapis' i 'elektronički oblik'. Predlažemo isključivo korištenje termina 'elektronički zapis' (electronic record), jer je na taj način navedeno u i u nazivu ovog Pravilnika, a i napravila bi se distinkcija u odnosu na papirnati 'oblik'. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Radi ujednačenosti u postupku nadzora navedeni izričaj usklađen je sa odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 45/19) koje uređuju istu materiju.
6 Hrvatsko arhivističko društvo Vjerodostojnost, cjelovitost  i čitljivost, Članak 2. Stavak 1: prijedlog dopune (u skladu s čl. 4. st. 3 i čl. 9), treći red: "... cjelovitost sadržaja te čitljivost i nepromjenjivost" Naime, od trenutka pretvorbe nije dovoljno samo osigurati čitljivost tijekom propisanog razdoblja čuvanja, već i zagarantirati nepromjenljivost zapisa. Iza stavka 4: Predlaže se dodavanje novog stavka (u skladu s čl. 4. st. 3 i čl. 9): (5) Nepromjenjivost knjigovodstvene isprave kao elektroničkog zapisa znači da su prisutni mehanizmi koji nedvojbeno dokazuju da nije došlo do neovlaštene promjene elektroničkog zapisa tijekom propisanog razdoblja čuvanja knjigovodstvene isprave. Ovaj aspekt je važan zbog dokazivanja autentičnosti, pouzdanosti i očuvanosti integriteta e-zapisa. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Radi ujednačenosti u postupku nadzora navedeni izričaj usklađen je sa odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 45/19) koje uređuju istu materiju.
7 Arian Rajh Vjerodostojnost, cjelovitost  i čitljivost, Članak 2. Vezano uz stavak 2. članka 2. - treba li možda definicija izdavatelja u 1. članku? Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Navedeno proizlazi iz odredaba Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 120/16 i 116/18).