Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona i Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, Članak 5. SOIH predlaže da se u članku 5. Prijedloga Zakona , kojim se u članku 47. stavku 3. iza točke 8. dodaju točke 9. i 10., u točki 9. iza riječi „osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje vida od 100 %“ doda zarez i riječi: „gluhe osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 100 %“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Smatramo kako su definicijom osoba s invaliditetom kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja obuhvaćene i gluhe osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 100% koji ulaze u III. stupanj funkcionalnog oštećenja te ih nije potrebno dodatno navoditi u tekstu. Određene kategorije osoba s invaliditetom u tekstu članka 5. točke 9. Zakona su izričito navedene zbog činjenice da navedene kategorije osoba s invaliditetom nemaju sposobnost samostalnog pristupa prostoru za putnike na brodu.
2 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, Članak 5. U članku 5. u konačnom prijedlogu Zakona stavka 3. prijašnji članak 47. iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. U stavku 9. nabrojene su osobe s invaliditetom kojima je utvrđeno 100% tjelesno oštećenje i koje imaju pravo na povlasticu ovim Zakonom. Na žalost, izostavljene su gluhe osobe. Gluhe osobe također imaju 100% tjelesno oštećenje te ulaze u 3. stupanj funkcionalnog oštećenja. Gluhe osobe, isto kao i slijepe osobe obuhvaćene ovim Zakonom, osobe su s osjetilnim oštećenjem. Prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom koje je RH potpisnica, osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Dakle, prema definiciji, gluhe osobe su također osobe s invaliditetom kojima je također potrebna prilagodba kako bi u potpunosti ravnopravno sudjelovale u društvu. Kako bi na jednak način s čujućim osobama sudjelovale u društvu, gluhim osobama su uz prilagodbu potrebne i usluge rehabilitacije, habilitacije, profesionalnog osposobljavanja, rada te ostalih obveza koje su nastupile kao posljedica gluhoće. Odrasle gluhe osobe i gluha djeca s otoka vrlo često putuju na kopno radi korištenja navedenih usluga te im je itekako potreban besplatan prijevoz. Plaćanjem istoga, gluhe se dovodi do diskriminacijskog troška uzrokovanog njihovim invaliditetom te ih tako stavlja u nejednak položaj s čujućim i ostalim osobama s invaliditetom koje su obuhvaćene ovim Zakonom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 5. točki 9. navedene su osobe koje imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu. Između ostalog, među navedenim kategorijama korisnika tog prava su i osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja. Slijedom navedenog i gluhe osobe koje ulaze u kategoriju III. stupnja oštećenja, imaju pravo na besplatan prijevoz.
3 Pravobranitelj za djecu RH KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, Članak 5. Uz članak 5. U predmetnom prijedlogu članka 5. kojim se u sadašnjem čl. 47. st. 3. iza točke 8. dodaje točka 10. koja glasi „djeca s teškoćama u razvoju uključujući i osobno vozilo kojim se prevoze djeca s teškoćama u razvoju kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja“ smatramo da se svoj djeci s teškoćama u razvoju, bez obzira na razinu stupnja funkcionalnog oštećenja, treba osigurati pravo na neograničen i besplatan trajektni prijevoz za ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬pohađanje odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, edukacijsko-rehabilitacijskih i socijalnih programa Ograničavanje besplatnih polazno/povratnih putovanja za otočku djecu s teškoćama u razvoju smatramo neprimjerenim i nedopustivim! Članak 3. Konvencije o pravima djeteta obvezuje Republiku Hrvatsku da se pri donošenju zakona ili drugih propisa prvenstveno treba rukovoditi najboljim interesom djeteta, odnosno da najbolji interes djeteta mora imati prednost pred drugim interesima u donošenju odluka koje se tiču djece. U kontekstu predmetnog Zakona o izmjenama i dopunama, najbolji interes djeteta ogleda se u omogućavanju polaženja terapije, dijagnostike, rehabilitacije, odgoja i obrazovanja i sličnih programa/aktivnosti za otočku djecu s teškoćama u razvoju na kopnu, odnosno u institucijama koje su specijalizirane za pružanje primjerenih usluga u odnosu na razvojnu teškoću i dob djeteta. S obzirom da na svakom otoku ne postoje takve usluge, što nije ni razumno za očekivati, odgovornost je države toj djeci (i njihovim roditeljima kao pratiteljima) osigurati besplatni trajektni prijevoz s otoka na kopno i obrnuto. Broj putovanja ne smije se ograničiti niti se može unaprijed predvidjeti zakonskim/podzakonskim aktom jer učestalost odlazaka ovisi o individualnim potrebama djeteta. Također smatramo da se besplatan prijevoz ne smije uvjetovati ni drugim čimbenicima, poput razina oštećenja ili osiguravanja besplatnog prijevoza samo za usluge u ustanovama koje su u nadležnosti samo jednog ministarstva (primjerice, samo za zdravstvene ili samo za socijalne usluge) ili pak odlaska samo javnom, ali ne i privatnom pružatelju usluga (primjerice, privatnom liječniku, fizioterapeutu i sl.). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 5. točkom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu sva djeca s teškoćama u razvoju kao i osobno vozilo kojim se prevoze djeca s teškoćama u razvoju kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja imaju pravo na besplatan pomorski prijevoz. Pravilnikom o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu biti će točno definiran broj besplatnih polazno/povratnih putovanja za djecu s teškoćama u razvoju s prebivalištem na otoku, kao i za djecu s teškoćama u razvoju koja imaju prebivalište na kopnu.
4 OTOČNI SABOR -udruga za razvitak hrvatskih otoka KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, Članak 5. U zadnjoj odluci o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu u čl: 30 stoji da se čl: 47 mijenja tako i stav 5. koji glasi „Visina popusta iz stavka 2. ovoga članka može iznositi do 50 % redovne sezonske cijene karte, a propisuje ju pravilnikom ministar.“ To znači da po sadašnjem Zakonu otočna karta iznosi do 50 % od sezonske cijene karte. U novom prijedlogu Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu u čl: 5 stoji da se u čl: 47 u stavku 5. riječ „sezonske“ zamjenjuje se riječju „izvan sezonske“. Posljedica zamjene riječi dolazi do odvajanja sezonske cijene od otočnih cijena. Tako bi stupanjem izmjena na snagu došlo do izmjena cijena ili prava na postotak popusta u odnosu na izvan sezonske cijene, slobodno formiranje sezonskih cijena,tj. moguće poskupljenje sezonskih cijena na brodskim, trajektnim i katamaranskim državnim linijama. Viječe Otočnog Sabora skreće pozornost na moguće posljedice provedbom ovog prijedloga Zakona na turizam i općenito gospodarstvo na našim otocima. Da li ovim prijedlogom Zakona poskupljuje život na otocima za koji se govori da je skuplji do 30 % u odnosu na kopno. Da li ovim prijedlogom Zakona građane Republike Hrvatske koji nemaju prijavljeno prebivalište na otoku i imaju nekretnine na otocima (nasljeđa), a borave više od 183 na svom otoku tj. djedovini građanima drugog reda u odnosu na građane EU koji imaju prijavljeno prebivalište na otoku zbog svojih kupljenih nekretnina i tako ostvaruju sva prava kao i otočanin. Otočni Sabor predlaže da svi hrvatski državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz u iznosu 100 % na cijenu karte na svim državnim linijama, a hrvatski državljani koji nemaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz u iznosu od 50 % na sezonsku cijenu karte na svim državnim linijama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Točno je da se odvajaju otočne cijene od sezonskih odnosno izvansezonskih cijena karata za ostale putnike. Netočno je da se time dozvoljava slobodno formiranje sezonskih cijena jer i dalje brodari moraju dobiti odobrenje cjenika od strane Agencije za obalni linijski pomorski promet. Agencija će takvo odobrenje za povećanje sezonskih cijena sigurno izdavati samo kada je to iznimno opravdano. Odvajanje sezonskih cijena od otočne cijene bilo je nužno upravo kako bi se spriječilo da bilo kakva korekcija sezonske cijene automatski povećava otočnu cijenu. Svi hrvatski državljani koji imaju prebivalište na otoku imaju pravo na povlašteni prijevoz, a hrvatski državljani koji borave više od 183 dana na otoku gdje imaju nekretninu mogu prijaviti i prebivalište na tom otoku. Svako daljnje povećanje prava na povlašteni prijevoz zahtjeva dodatna sredstva u državnom proračunu te će se prijedlozi za takva povećanja razmatrati u skladu s raspoloživim sredstvima osiguranim za tu namjenu u državnom proračunu.
5 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, Članak 5. U predmetnom prijedlogu članka 5. kojim se u sadašnjem čl. 47. st. 3. iza toč. 8. dodaje toč. 9. smatramo kako su bezrazložno izostavljene gluhe osobe. Naime, predloženom odredbom su obuhvaćene osobe s oštećenjem vida i gluhoslijepe osobe, ali ne i osobe s oštećenjem sluha. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 5. točki 9. navedene su osobe koje imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu. Između ostalog, među navedenim kategorijama korisnika tog prava su i osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja. Slijedom navedenog i gluhe osobe koje ulaze u kategoriju III. stupnja oštećenja, imaju pravo na besplatan prijevoz.
6 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, Članak 5. Nadalje, ističemo kako je sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom koju je RH potpisala i ratificirala još 2008. godine, te sukladno odredbi čl. 23. Uredbe o metodologijama vještačenja, osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom te međusobnog usklađivanja svih propisa, a za potrebe Zakona o linijskom prijevozu, predlažemo radi obuhvata osoba s različitim vrstama invaliditeta ujednačen pristup i dokazivanje statusa osobe s invaliditetom na slijedeći način: Status osobe s invaliditetom ima osoba (starija od 15 godina) kojoj je u postupku vještačenja utvrđeno barem jedno oštećenje iz Liste I i najmanje stupanj 1. iz Liste težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti što se dokazuje Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje (utvrđeno barem jedno oštećenje s najmanje 30% oštećenja organizma i najmanje I stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti). Status osobe s invaliditetom ima osoba kojoj je taj status utvrđen rješenjem nadležnog tijela prema propisima iz mirovinskog osiguranja, propisima o pravima hrvatskih branitelja i propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Status osobe s invaliditetom ima i osoba kojoj je na osnovu utvrđenog težeg/teškog invaliditeta priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu rješenjem centra za socijalnu skrb. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predloženim Zakonom uređuju se kategorije osoba s invalidetom koje imaju pravo na povlašteni prijevoz, dok će se načini dokazivanja statusa osoba s invaliditetom detaljnije utvrditi Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.
7 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU SOIH se zalaže da se osim izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu provedu izmjene i Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu iz dva razloga. Prvo, što navedeni Zakon ograničava broj putovanja, a drugo što u Zakonu o povlasticama nisu prepoznati postojeći sustavi vještačenja te smatramo da bi osobe koje imaju prava na povlastice morale imati isti način utvrđivanja prava i to prema stupnju tjelesnog oštećenja, ali i prema nalazu i mišljenju Jedinstvenog tijela vještačenja, kao što je predviđeno i Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Trenutno se navedeni Zakon usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave (kao i niz drugih zakona), završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te se isti donosi po hitnom postupku. Izmjene i dopune Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu će biti planirane u Zakonodovnim aktivnostima u 2020. godini, te će se sve primjedbe uzeti u razmatranje prilikom izrade novih izmjena i dopuna navedenoga Zakona.
8 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU U članku 5. u konačnom prijedlogu Zakona stavka 3. prijašnji članak 47. iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. U stavku 9. nabrojene su osobe s invaliditetom kojima je utvrđeno 100% tjelesno oštećenje i koje imaju pravo na povlasticu ovim Zakonom. Na žalost, izostavljene su gluhe osobe. Gluhe osobe također imaju 100% tjelesno oštećenje te ulaze u 3. stupanj funkcionalnog oštećenja. Gluhe osobe, isto kao i slijepe osobe obuhvaćene ovim Zakonom, osobe su s osjetilnim oštećenjem. Prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom koje je RH potpisnica, osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Dakle, prema definiciji, gluhe osobe su također osobe s invaliditetom kojima je također potrebna prilagodba kako bi u potpunosti ravnopravno sudjelovale u društvu. Kako bi na jednak način s čujućim osobama sudjelovale u društvu, gluhim osobama su uz prilagodbu potrebne i usluge rehabilitacije, habilitacije, profesionalnog osposobljavanja, rada te ostalih obveza koje su nastupile kao posljedica gluhoće. Odrasle gluhe osobe i gluha djeca s otoka vrlo često putuju na kopno radi korištenja navedenih usluga te im je itekako potreban besplatan prijevoz. Plaćanjem istoga, gluhe se dovodi do diskriminacijskog troška uzrokovanog njihovim invaliditetom te ih tako stavlja u nejednak položaj s čujućim i ostalim osobama s invaliditetom koje su obuhvaćene ovim Zakonom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 5. točki 9. navedene su osobe koje imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu. Između ostalog, među navedenim kategorijama korisnika tog prava su i osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja. Slijedom navedenog i gluhe osobe koje ulaze u kategoriju III. stupnja oštećenja, imaju pravo na besplatan prijevoz. Učestalost korištenja prava svih korisnika povlaštenog prijevoza na tjednoj ili godišnjoj razini utvrditi će se Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.
9 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU S obzirom da se trenutno u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnosti nalaze dva zakonska prijedloga kojima se suštinski propisuje ostvarivanje povlastica za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i predmetni Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, predlažemo da se istovremeno pristupi i izradi njihovih izmjena i dopuna vezano za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, te da se prijelaznim odredbama u Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu predvidi trajanje određenih povlastica za prijevoz brodom dok ne stupi na snagu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i odgovarajući podzakonski akti. Naime, radi se o zakonskim propisima kojima se treba na ujednačeni način propisati opseg nositelja prava (osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju) u odnosu na različite vrste invaliditeta i ostvariti ujednačeni pristup vezano za načine dokazivanja statusa osobe s invaliditetom sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i sukladno važećoj Uredbi o metodologijama vještačenja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Trenutno se navedeni Zakon usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave (kao i niz drugih zakona), završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te se isti donosi po hitnom postupku. Izmjene i dopune Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu će biti planirane u Zakonodovnim aktivnostima u 2020. godini, te će se sve primjedbe uzeti u razmatranje prilikom izrade novih izmjena i dopuna navedenoga Zakona.
10 Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU Poštovani, Na e-savjetovanju je objavljen prijedlog zakona o izmjenama i dopuna zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom, pomorskom prometu. U članku 5 u konačnom prijedloga zakona stavka 3 prijašnji članak 47 iza točke 8 dodaju se točke 9 i 10. U 9. nabrojene su osobe s invaliditetom kojima je utvrđeno 100% tjelesno oštećenje i koje imaju pravo na povlasticu ovim zakonom. Međutim izostavljene su Gluhe osobe. Gluhe osobe prema rješenjima imaju 100 % tjelesno oštećenje i ulaze u 3. stupanj funkcionalnog oštećenja. Radi se o senzornom oštećenju a znamo da su gluhoća i sljepoća ista kategorija senzornog oštećenja. Gluhe osobe i djeca sa otoka vrlo često dolaze na kopno radi korištenja usluga rehabilitacije, habilitacije, profesionalnog osposobljavanja, rada i ostalih obveza koje su nastupile kao posljedica gluhoće. S obzirom na gore navedeno molimo da se u navedeni popis dodaju i Gluhe osobe koje bi koristile povlasticu kao i ostali navedeni. Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 5. točki 9. navedene su osobe koje imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu. Između ostalog, među navedenim kategorijama korisnika tog prava su i osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja. Slijedom navedenog i gluhe osobe koje ulaze u kategoriju III. stupnja oštećenja, imaju pravo na besplatan prijevoz. Učestalost korištenja prava svih korisnika povlaštenog prijevoza na tjednoj ili godišnjoj razini utvrditi će se Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.
11 Katarina Komljenović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU Pokušat ću ostavit komentar. Konkretno ja imam djete sa autizmom 4 stupanj, ostvarukemo invalidninu no ne i recimo prijevoz na otok, možda iz Zadra odemo jednom u godini možda 5 puta ali eto sve moramo platiti. Zašto se to pravo ne izjedanči sa svim invalidima. Čemu diskriminacija i to još na djeci? U Zadru niti ne postojo udruga koja bi nam izdala nekakvu jedinstvenu iskaznivu na osnovi jedinstvenog tijela vještačenja da se roditelji ne muče a vjerukem da je tako i u ostatku Hr. Molim vas da omogućite svoj djeci koja imaju bilo kakvo oštećenje da koriste usluge besplatno, kao i za prijevoz i jednog pratitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U članku 5. točki 9. navedene su osobe koje imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu. Između ostalog, među navedenim kategorijama korisnika tog prava su i djeca s poteškoćama u razvoju.
12 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU Poštovani, Poštovani, Na otocima ima djece ostecenog sluha koji idu u redovnu skolu, kod logopeda, sportske i slicne aktivnosti u grad Split kojima takodjer treba osigurati besplatno putovanje trajektom. Takodjer, za odrasle osobe 100% tjelesnog ostecenog sluha treba osigurati besplatni prijevoz trajektom. Lp SUG SDŽ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 5. točki 9. navedene su osobe koje imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu. Između ostalog, među navedenim kategorijama korisnika tog prava su i osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja. Slijedom navedenog i gluhe osobe koje ulaze u kategoriju III. stupnja oštećenja, imaju pravo na besplatan prijevoz.