Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MC ČIŠĆENJE d.o.o. PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, Članak 9. razmotriti dokazni dio - tehnička i stručna sposobnost za ispitivanje - uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, uvid u izvatke elektroničkih zapisa podataka o radnicima i ugovore o radu, račune za kupljene opremu, ugovore o leasingu, ugovore o dugoročnom najmu, propisati minimalnu opremu za provedbu ispitivanja, dokumentaciju vozila i dr.) i ocjenu istih. Nije prihvaćen Ispunjenje posebnih uvjeta iz članka 2. točke 5. Pravilnika stranka dokazuje akreditacijom sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno normama: HRN EN 1601, HRN EN 805, HRN EN 1508 i/ili HRN EN 13508-2. U postupku akreditacije, Hrvatska akreditacijska agencija provodi očevid na licu mjesta kod stranke radi utvrđivanja ispunjenja zahtjeva iz navedenih normi uključujući tehničku i stručnu sposobnost za navedena ispitivanja. Stoga Ministarstvo u dokaznom dijelu postupka o utvrđivanju posebnih uvjeta ne provodi očevid na licu mjesta kod stranke radi smanjenja troškova postupka koje snosi stranka.
2 MC ČIŠĆENJE d.o.o. PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, Članak 3. Članak 3. Stavak 1. treba korigirati sljedeće: – da ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova ispitivanja vodonepropusnosti, strukturalnog stanja i funkcionalnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te da prema registriranoj djelatnosti u državi svoga sjedišta smije obavljati iste poslove u svezi s kojima zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske, odnosno da u tom pogledu nema ograničenja i Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti. Termin “strukturalna stabilnost” koristi se u području ispitivanja građevina, a primijenjen je u važećem propisu koji uređuje to područje.
3 MC ČIŠĆENJE d.o.o. PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, Članak 2. Članak 2. stavak (1), točka 5. treba nadopuniti sljedeće: – za građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, mali sanitarni uređaji, građevine i oprema za gospodarenje otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijske bazene i druge slične građevine (sabirne jame) – sukladno normi HRN EN 1508 i pravilima HAA Pr-2/12 ili jednakovrijedne europske norme. • Pojašnjenje: Norma HRN EN 1508 ne definira kriterije o vremenu ispitivanja i dozvoljenom gubitku tijekom provedbe ispitivanja vodonepropusnosti građevina, s tog aspekta svakako moraju biti navedena pravila Hrvatske akreditacijske agencije HAA-Pr-2/12 Nije prihvaćen Ispunjenje posebnih uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnika, stranka dokazuje akreditacijom sukladno normi HRN EN 1508, a potvrdu o akreditaciji pribavlja Ministarstvo u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta. Pravila HAA Pr-2/12 su dokument koji Hrvatska akreditacijska agencija primjenjuje u postupku akreditacije pravnih osoba i fizičkih osoba obrtnika koji se bave predmetnim ispitivanjem te stoga nije potrebno navođenje istog. Navedeno će biti predmet Pravilnika o tehničkim zahtjevima za projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda.
4 MC ČIŠĆENJE d.o.o. PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, Članak 2. Djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti vodonepropusnosti, strukturalnog stanja i funkcionalnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja ispunjava sljedeće posebne uvjete: Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti. Termin “strukturalna stabilnost” koristi se u području ispitivanja građevina, a primijenjen je u važećem propisu koji uređuje to područje.
5 MC ČIŠĆENJE d.o.o. PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI I STRUKTURALNE STABILNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI, STRUKTURALNOG STANJA I FUNKCIONALNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti. Termin “strukturalna stabilnost” koristi se u području ispitivanja građevina, a primijenjen je u važećem propisu koji uređuje to područje.
6 MC ČIŠĆENJE d.o.o. PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, Članak 1. Članak 1. treba korigirati u Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti strukturalnog stanja i funkcionalnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. * Pojašnjenje: Prema normi HRN EN 13508-1, termin koji se koristi je strukturalno stanje. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti. Termin “strukturalna stabilnost” koristi se u području ispitivanja građevina, a primijenjen je u važećem propisu koji uređuje to područje.