Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o voznom redu u željezničkom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Opće odredbe i pojmovi, Članak 3. st. 1. toč. 6. Riječ motorni vlak zamijeniti sa motorna garnitura jer vlak postaje u trenutku kad je uveden u promet i kad su ispunjeni svi uvjeti za prometovanje vlaka (čl. 16. toč. 22.). toč. 11. Riječ vozna brisati, ostaviti samo relacija vlaka. toč. 13. U tekstu između dva mjesta na pruzi dodati riječ službena. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojam „motorni vlak“ usklađen je sa Pravilnikom o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN, br. 107/16). Pojam „motorni vlak“ odnosi se na trasu, dok se pojam „motorna garnitura“ odnosi na sam sastav vlaka. Pojam „vozna relacija“ preciznije definira relaciju po kojoj vlak vozi. Vlak može voziti i do mjesta na pruzi koje ne mora nužno biti službeno mjesto, primjerice do neke kilometarskog položaja (stacionaže), skretnice i dr.
2 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. II. VOZNI RED, Članak 4. st. 7. toč. d) Nejasna definicija slijedećeg voznog reda (smatramo da je isto nepotrebno, ili definirati kao naredni vozni red). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojam „sljedeći vozni red“ odgovara stručnoj terminologiji.
3 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti II. VOZNI RED, Članak 4. U stavku 6. Nacrta se poziva na nepostojeći članak 7. stavak 10., dok bi ispravno bilo upućivanje na članak 7. stavak 7. točke b) i c). Isto je potrebno ažurirati i nomotehnički uskladiti kroz cijeli tekst Nacrta (također u članku 14., stavak 10. i u članku 16. stavku 24. Nacrta). Prihvaćen Prihvaća se.
4 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti II. VOZNI RED, Članak 5. Predlažemo brisati ovaj članak, jer je isto već propisano Zakonom o željeznici (NN br. 32/19, dalje: ZOŽ), Prilog 3, točka 1. Prihvaćen Prihvaća se.
5 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. II. VOZNI RED, Članak 5. Opis infrastrukture treba biti dostupan i aplikantima a oni ne nisu ŽP tako da ova formulacija nije točna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Članak je obrisan jer su odredbe istog propisane Prilogom III. Zakona o željeznici (NN, br. 32/19).
6 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta, Članak 7. st. 1. i 4. Riječ redovnom nepotrebna, smatramo da je jasnije ako se koristi riječ "propisanom roku". st. 5. Nejasan. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Riječ „redovnom“ usklađena je sa Zakonom o željeznici (NN br. 32/19) i Pravilnikom o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN, br. 107/16). Pojmovi „redovan rok“ i „izvanredan rok“ spadaju pod propisani rok jer je to širi pojam. Odredba stavka 5. definirana je člankom 5. stavkom 25. Zakona o željeznici (NN br. 32/19).
7 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta, Članak 7. U ovom članku su brisani stavci 4., 6. i 9. u odnosu na zadnji prijedlog teksta Nacrta koji je uskladila radna skupina dana 18. listopada 2019. Smatramo potrebnim vratiti natrag brisane stavke 4., 6. i 9. ovog članka, odnosno: (4) Upravitelj infrastrukture dužan je u Izvješću o mreži propisati rok za predaju zahtjeva iz stavka 3. ovog članka. (6) Upravitelj infrastrukture dužan je u Izvješću o mreži propisati detaljan način i postupak za podnošenje zahtjeva. (9) Upravitelj infrastrukture dužan je u Izvješću o mreži propisati obavezan sadržaj zahtjeva. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Brisanje stavka 4. i 6. – Prihvaća se. Odredbe iz brisanih stavaka 4. i 6. propisane su Prilogom III. Zakona o željeznici (NN br. 32/19). Brisanje stavka 9. – Ne prihvaća se. Stavak nije definiran niti u jednom drugom propisu stoga je definiran u ovom Pravilniku.
8 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta, Članak 7. Iz ovog članka izostavljeni su stavci kojima je UI bio dužan propisati rokove i postupak za podnošenje zahtjeva. To sad nije nigdje definirano. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Odredbe iz brisanih stavaka 4. i 6. propisane su Prilogom III. Zakona o željeznici (NN br. 32/19). Stavak 9. nije definiran niti u jednom drugom propisu stoga je definiran u ovom Pravilniku.
9 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Izrada nacrta voznog reda, Članak 8. st. 1. Riječ redovnom nepotrebna, smatramo da je jasnije ako se koristi riječ "propisanom roku". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Riječ „redovnom“ usklađena je sa Zakonom o željeznici (NN br. 32/19) i Pravilnikom o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN, br. 107/16). Pojmovi „redovan rok“ i „izvanredan rok“ spadaju pod propisani rok jer je to širi pojam.
10 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Objavljivanje nacrta voznog reda, Članak 9. st. 1. U tekstu u obliku grafikona ili tablično, izbrisati "ili tablično". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Radi ekonomičnosti, nije potrebno da upravitelj infrastrukture dostavlja grafikone onim podnositeljima zahtjeva koji su podnijeli manji broj zahtjeva za dodjelu trase.
11 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Usuglašavanje i dodjela infrastrukturnih kapaciteta, Članak 10. U stavku 9. pojam „europskog“ pisati velikim slovom obzirom se radi o nazivu udruženja. Prihvaćen Prihvaća se.
12 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Usuglašavanje i dodjela infrastrukturnih kapaciteta, Članak 10. Brisati stavke 4., 5., 6., 7. i 8., jer je isto propisano člankom 61. ZOŽ-a. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Brisanje stavaka 4., 5., 6. i 7. – Prihvaća se. Brisanje stavka 8. –Ne prihvaća se. Stavak nije definiran niti u jednom drugom propisu stoga je definiran u ovom Pravilniku.
13 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Usuglašavanje i dodjela infrastrukturnih kapaciteta, Članak 10. U stavku 10 rok od 30 dana treba smanjiti na 25. Naima, ako se ostavi mogućnosta da se železnički prijevoznik imenije 30 dana prije namjeravane vožnje onda rok za prihvaćanje ponude ne može biti isti dan. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U Izvješću o mreži nisu navedeni rokovi nego krajnji datumi za postupovne radnje. Tako je rok za podnošenje zahtjeva, a time i za imenovanje prijevoznika 8 mjeseci prije stupanja na snagu voznog reda.
14 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Objavljivanje i izdavanje materijala voznog reda, Članak 12. st. 8. Brisati stavak. Smatramo da je operatoru uslužnog objekta ( članak 21. točka 2. ) u interesu u svom objektu na vidnom mjestu istaknuti izvadak iz voznog reda za putnike, također riječ može nije prihvatljiva pošto se dvojako tumači. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Tiskanje materijala predstavlja direktan trošak upravitelju infrastrukture stoga mu ostaje mogućnost naplate tih troškova.
15 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Objavljivanje i izdavanje materijala voznog reda, Članak 12. U stavku 7. potrebno je propisati izradu materijala voznog reda za javnu upotrebu (izvadci iz voznog reda za putnike) od strane upravitelja infrastrukture u tiskanom i elektroničkom obliku (zamijeniti veznik „ili“ s „i“). Također zadnju rečenicu ovog stavka ispraviti tako da glasi: „Rok za objavljivanje ne smije biti kraći od 7 dana prije početka primjene novog voznog reda.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Stavak je preformuliran na način da upravitelj infrastrukture objavljuje izvod iz voznog reda na oba načina kad god je to moguće. – Prihvaća se. Rok od 3 dana je dovoljan da putnik pravovremeno bude informiran, a svaki veći rok stvara tehničke poteškoće. – Ne prihvaća se.
16 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Izrada voznog reda, Članak 14. st. 10. Umjesto članka 7. stavka 10., treba pisati članka 7. stavka 7. Prihvaćen Prihvaća se.
17 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Grafikon voznog reda, Članak 16. Predlažem slijedeći tekst za stavak 24 jer se izuzetak ne odnosi na cijeli stavak već na dio "Iznimno dio odredbe koji se odnosi na kalendar prometa ne primjenjuje se na vlakove iz članka 7. stavka 10. točke c) ovoga Pravilnika." Prihvaćen Prihvaća se.
18 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Izvadak iz voznog reda za putnike, Članak 21. Stavak 3. dopuniti na način da se propiše rok za objavu, odnosno dopuniti s rečenicom: „Rok za objavljivanje ne smije biti kraći od 7 dana prije početka primjene novog voznog reda ili ispravaka, izmjena i dopuna voznog reda.“ Prihvaćen Prihvaća se.
19 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Izvadak iz voznog reda za putnike, Članak 21. Stavak 2. ispraviti na način da izvadak iz voznog reda ističe prijevoznik, a ne operator uslužnog objekta sukladno članku 7. Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN br. 87/96) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U trenutku stupanja na snagu Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN, br. 87/96) željeznice su bile ustrojene kao jedinstveno trgovačko društvo HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. Nakon podjele trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. obvezu isticanja izvatka iz voznog reda na kolodvorima i stajalištima ima upravitelj infrastrukture.
20 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 27. Novi članak 27 osigurava prijelazno razdoblje za uskladiti materijale vr s novim pravilnikom. "Svi materijala voznog reda izrađeni prema odredbama Pravilnika o voznom redu u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 98/17). vrijede do 5.04.2020 ". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim člankom nepotrebno se stvara obveza upravitelju infrastrukture da sve materijale voznog reda mora uskladiti do tog datuma.