Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o obračunu i naplati naknade za korištenje voda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA Pozdravljamo napore koji se ulažu kako bi se promjenama u zakonskoj i podzakonskoj regulativi javne isporučitelje vodne usluge potaknulo na racionalno korištenje vode i smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima. Međutim, zbog velike razlike u iznosu naknade za korištenje voda za JIVU u odnosu na iznos naknade za korištenje voda prema točki 4. ovog članka, dolazimo do situacije da mnogi obveznici osiguravaju potrebnu vodu iz vlastitih vodozahvata i napuštaju javne vodoopskrbne sustave. Time se u javnim vodoopskrbnim sustavima zbog smanjene potrošnje pojavljuje potreba povećanog ispiranja sustava i neracionalno trošenje vode, kao što je slučaj i sa poštivanjem odredbi Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, sve kako bi se očuvala zdravstvena ispravnost vode za piće, a što značajno povećava gubitke vode. Zbog svega navedenog, predlažemo da se razmotri mogućnost ujednačavanja iznosa naknade za korištenje voda za različite namjene i time poticanje obveznika na priključenje na javne vodoopskrbni sustave, kao i da se uloži napor u izmjene Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Primljeno na znanje Stručni nositelj prima na znanje iznesene prijedloge koji nisu novi i očituje se na sljedeći način: - izjednačavanjem naknade za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe s naknadom za korištenje voda za potrebe javne vodoopskrbe došlo bi do udara na gospodarske subjekte koji koriste velike količine vode za svoje tehnološke potrebe. Upravo je namjera bila zadržati tu naknadu na razini 0,80 kn/m3, a povećati naknadu za korištenje voda za javnu vodoopskrbu i iz tih prihoda generirati sredstva za daljnji razvoj sustava tamo gdje nedostaje, a to su ruralna područja Republike Hrvatske. Što se tiče eventualne izmjene propisa o hidrantskoj mreži u svrhu gašenja požara, održani su sastanci s Ministarstvom unutarnjih poslova koje nije prihvatilo naše argumente te su ti propisi i dalje na snazi.
2 Društvo građevinskih inženjera Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Na kraju točke 1. iza riječi "vodoopskrbe)" potrebno dodati: „te pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za potrebe individualnih sustava vodoopskrbe.“ Nije prihvaćen Hrvatske vode naplaćuju naknadu za korištenje voda samo obveznicima kojima je izdana vodopravna dozvola za korištenje voda ili posjeduju koncesiju za gospodarsko korištenje voda. To znači da su izuzeti svi korisnici fizičke osobe koje same zahvaćaju vodu za potrebe svoga kućanstva što se smatra općim korištenjem voda sukladno članku 88. Zakona o vodama (Narodne novine 66/19). Stoga se primjedba ne može prihvatiti, a naknada će biti naplaćena svim korisnicima koji zahvaćaju i koriste vode za gospodarske svrhe kojima se izdaje vodopravna dozvola.
3 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. NAČIN OBRAČUNA NAKNADE, Članak 3. Potrebno dodati kao prvi stavak: „Naknada koji plaćaju obveznici iz članka 2. točke 1. ovog Pravilnika određuje se prema Uredbi o visini naknade za korištenje voda.“ Nije prihvaćen Nije predmet Pravilnika. Ovim Pravilnikom treba urediti samo materiju koja nije uređena Uredbom o visini naknade za korištenje voda.
4 Duje Prkut II. NAČIN OBRAČUNA NAKNADE, Članak 3. (1) "O zahtjevu stranke (naš prijedlog je da piše obveznika) za obračun po čl.2.b iz Uredbe o visini naknade za korištenje voda, Hrvatske vode odlučuju u upravnom postupku." Mišljenja smo da bi trebalo pisati i kada se podnosi zahtjev za pokretanje upravnog postupka. (2)"Obračunska razdoblja za obračun iz čl.2.b Uredbe iznose po tri kalendarske godine počevši od 01.01.2023. godine." Mišljenja smo da je sagledavajući članak 2.b stavak (1): Javni isporučitelj vodnih usluga kao obveznik naknade za korištenje voda, ima pravo, u skladu s propisom iz članka 76 zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, kojim se uređuje obračunavanje i plaćanje naknade za korištenje voda, da mu se za naredna tri obračunska razdoblja naknada za korištenje voda obračunava prema odredbama ovoga članka, ako podnese zahtjev najmanje četiri (4) mjeseca prije početka naredna tri obračunska razdoblja i dokaže neizbježni gubitak vode i pokazatelj ILI po pravilima iz Priloga ...., da je obračunsko razdoblje od tri (3) godine dugo, jer bi prema navedenom stavku period od tri obračunska razdoblja iznosilo 9 godina, što je dug period i u tom razdoblju će sigurno doći do promjene parametara za izračun CARL i UARL, a time infrastukturnog indeksa istjecanja (ILI), pa u konačnici i promijene korekcijskog koeficijenta. Da li se može promjene navedenih parametara uključiti po nastanku promjene ili tek nakon isteka obračunskog razdoblja? (3) "Isporučitelj vodnih usluga ne može tijekom obračunskog razdoblja iz stavka (2) zahtijevati da se naknada obračunava i plaća po članku 2.a i 2.c Uredbe." Mišljenja smo da treba pisati i kada se može zahtijevati da se naknada obračunava i plaća po članku 2.a i 2.c tj. obračunsko razdoblje je tri godine. Da li se zahtjev za drugačiji izračun naknade podnosi npr. dva mjeseca prije isteka obračunskog razdoblja i kada se podnosi ako je odobren obračun za tri obračunska razdoblja? Nije prihvaćen S obzirom da se o naknadi za korištenje voda izdaje rješenje u upravnom postupku, obveznik je u trenutku podnošenja zahtjeva stranka po čijem zahtjevu se vodi postupak. Predmetno je već propisano u članku 2.b stavku 1. Prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda. „(1) Isporučitelj vodnih usluga, kao obveznik naknade za korištenje voda, ima pravo, u skladu s propisom iz članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, kojim se uređuje obračunavanje i plaćanje naknade za korištenje voda, da mu se za naredna tri obračunska razdoblja naknada za korištenje voda obračunava prema odredbama ovoga članka, ako podnese zahtjev najmanje četiri (4) mjeseca prije početka naredna tri obračunska razdoblja i dokaže neizbježni gubitak vode i pokazatelj ILI po pravilima iz Priloga „Utvrđivanje neizbježnih gubitaka vode i infrastrukturnog indeksa istjecanja“ koja je sastavni dio ove Uredbe.„ S obzirom da je obračunsko razdoblje za obračun naknade jedna godina, tri obračunska razdoblja iznose tri godine, a ne devet godina, javni isporučitelj vodnih usluga, ako želi prijeći na obračun prema drugom modelu (ILI metodologiji) mora podnijeti zahtjev najmanje 4 mjeseca prije početka naredna tri obračunska razdoblja i dokazati neizbježni gubitak vode i pokazatelj ILI te voditi bilancu vode i izvještavati Hrvatske vode o tome. To znači da javni isporučitelj vodnih usluga ako se odlučio za prelazak na drugi model i ako mu se to odobri mora isti zadržati najmanje sljedeće tri godine.
5 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. NAČIN OBRAČUNA NAKNADE, Članak 4. Izraz u stavcima (2) i (3) ovog Pravilnika „na pragu svih elektrana pojedinog obveznika“ nije primjenjiv za obračun jer se naknada za korištenje voda za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije određuje za svaku hidroelektranu pojedinačno, prema ugovoru o koncesiji. Prihvaćen U članku 4. stavcima 2 a. i 2b. Pravilnika su izmijenjeni izrazi E tako da sada glase: „E = količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju na pragu hidroelektrane pojedinog obveznika.“
6 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. NAČIN OBRAČUNA NAKNADE, Članak 4. Predlažemo uvođenje FIKSNOG I JEDINSTVENOG IZNOSA NAKNADE PO PROIZVEDENOM kWh za sve proizvođače električne energije, što bi dovelo u ravnopravan položaj male hidroelektrane te potaknulo proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora korištenjem vodne snage. Obračun naknade za korištenje voda na osnovu promjenjive naknade stvara poteškoće u planiranju prihoda i troškova i investitora i Hrvatskih voda, a kao takav nije slučaj niti za jedan drugi oblik korištenja voda prema članku 2. ovog Pravilnika, osim za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog se ne može prihvatiti jer Hrvatske vode nisu izradile stručne podloge i projekcije financijskog učinka iz kojih bi bio vidljiv financijski učinak na proračunske i izvanproračunske primatelje prihoda po toj osnovi kao i na same obveznike naknade za korištenje voda. Po izradi navedenih stručnih i financijskih podloga razmotrit će se novi model izračuna naknade za korištenje voda za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije.
7 ZORAN PAVLOVIĆ II. NAČIN OBRAČUNA NAKNADE, Članak 4. Članak 4. stavak 2. I dalje nemamo definiranu fiksnu jediničnu cijenu naknade. kao posljedicu navedenog u proteklih 8-10 godina smo imali situaciju u kojoj se na različitim malim hidroelektranama u RH naknada obračunavala po jediničnoj cijeni od 0,12 kn/kWh, 0,37 kn/KWh, 0,4778 kn/kWh do čak 0,82 kn/kWh. Posljednjih godina taj problem je riješen da je uzeta proizvodna cijena HEP-a za pojedinu godinu, koju bi čekali i do 6 mjeseci, te temeljem toga nije bilo moguće naplatiti naknade (koncesijska i naknada za korištenje) do ljeta za prethodnu godinu. Ne vidim razlog da se Pravilnikom ne definira jedinstvena jedinična cijena , posebno kada se uzme u obzir da je ona prema HEP-ovim kalkulacijama proteklih godina varirala za +/- 0,02 kn/kWh. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog se ne može prihvatiti jer Hrvatske vode nisu izradile stručne podloge i projekcije financijskog učinka iz kojih bi bio vidljiv financijski učinak na proračunske i izvanproračunske primatelje prihoda po toj osnovi kao i na same obveznike naknade za korištenje voda. Po izradi navedenih stručnih i financijskih podloga razmotrit će se novi model izračuna naknade za korištenje voda za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije. Visina naknade za korištenje voda nije predmet ovog Pravilnika već navedena odredba Pravilnika upućuje na visinu naknade koja je propisana Uredbom o visini naknade za korištenje voda.
8 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. UTVRĐIVANJE OBRAČUNSKIH POKAZATELJA, Članak 5. Potrebno je definirati postupak utvrđivanja kategorije vode ako za vodno tijelo stanje nije poznato u PUVP. Predlažemo dopuniti: „U slučaju kada kategoriju voda nije moguće utvrditi iz Plana upravljanja vodnim područjima, kategorija vode će se odrediti temeljem monitoringa iz članka 50. stavka 2. podstavka 3. Zakona o vodama, predmetnog vodnog tijela“. Prihvaćen Članak 5. dopunjuje se na sljedeći način: (2) Ako za određeno vodno tijelo ne postoje podaci o kategoriji vode u planu upravljanja vodnim područjima, mjerodavna je kategorija prvog nizvodnog vodnoga tijela. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatske vode će odobriti stranci, na njezin zahtjev i o njezinom trošku, da provede monitoring vodnog tijela iz stavka 1. ovoga članka putem ovlaštenog laboratorija. Rezultati tog monitoringa bit će mjerodavni za obračun naknade za korištenje voda, ako ih verificiraju (potvrde) Hrvatske vode.
9 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. UTVRĐIVANJE OBRAČUNSKIH POKAZATELJA, Članak 6. U stavku (2) potrebno je dodati obračunski pokazatelj S – ukupna instalirana snaga postrojenja. Nadalje, obračunski pokazatelj u formulama za izračun naknade nije označen kao B MP Prihvaćen Ispravljeno u članku 6. stavku 2. Pravilnika.
10 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. UTVRĐIVANJE OBRAČUNSKIH POKAZATELJA, Članak 6. U stavku (1) potrebno je dodati obračunski pokazatelj E – količina proizvedene električne energije. Prihvaćen Ispravljeno u članku 6. stavku 1. Pravilnika.
11 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. UTVRĐIVANJE OBRAČUNSKIH POKAZATELJA, Članak 7. Predlažemo da se navod „a za obveznike iz članka 2. točke 2. i točke 3. ovog Pravilnika na temelju financijske i tehničke dokumentacije.“ briše jer se, u slučaju onemogućenog uvida u pokazatelje ili nedostavljanja podataka odnosno dostavljanja očito netočnih podataka, za obveznike iz članka 2. točke 2. i točke 3. ovog Pravilnika može primijeniti obračun naknade prema najviše dopuštenim količinama kao što je propisano i za sve ostale obveznike iz članka 2. ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća uz ispravak u članku 7. na način da se pozivanje na članak 5. pravilnika ispravi u smislu pozivanja na članak 6.
12 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. UTVRĐIVANJE OBRAČUNSKIH POKAZATELJA, Članak 7. U dijelu teksta "uvid u pokazatelje iz članka 5. ovog Pravilnika" potrebno izmijeniti "članka 5." u "članka 6". Prihvaćen Ispravljeno u članku 7. Pravilnika.
13 IVAN DUŠAN IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 8. Vezano za obračun naknade voda za obveznike iz čl 2 st 7 - ukoliko se ide prema navodnjavanoj površini obračun se treba izvršiti prema navodnjavanoj površini u kalendarskoj godini za koju se vrši obračun naknade, a ta površina može varirati od godine do godine. Možda da se iz riječi Bha = broj hektara (ha) navodnjavane površine dodaju riječi "u obračunskom razdoblju" Nije prihvaćen Ako se količina zahvaćene vode za navodnjavanje iz bilo kojih razloga ne mjeri, naknada za korištenje voda, sukladno Uredbi o visini naknade za korištenje voda, obračunava se po hektru (ha) navodnjavane površine, te je na taj način u obzir uzeto variranje navodnjavanih površina po pojedinoj godini.
14 Društvo građevinskih inženjera Zagreb IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 8. Stavci (1), (2), (3) i (4) ovog članka ponavljaju se u Prijelaznim i završnim odredbama članka 15. ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Odredbe članka 8. odnose se na obveznike – javne isporučitelje vodnih usluga koji će plaćati naknadu za korištenje voda po novim modelima, a odredbe članka 15. odnose se na obračun naknade za korištenje voda do 31. prosinca 2022.
15 Duje Prkut IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 8. (3) "Obveznici iz članka 2. točka 1. ovoga Pravilnika dužni su dostaviti Hrvatskim vodama mjesečni izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za korištenje voda, najkasnije do desetog dana u mjesecu, za prethodni mjesec." – TREBALO BI PRODUŽITI ROK DOSTAVE MJESEČNIH IZVJEŠTAJA – DESETI JE PRERANO BUDUĆI FAKTURIRANJE ZAVRŠAVA OKO 10. (5)"Istekom kalendarske godine obveznici iz članka 2. točka 1. ovog Pravilnika plaćaju naknadu za korištenje voda na temelju rješenja Hrvatskih voda po konačnom obračunu, za prethodnu godinu."- NIJE NAVEDENO KADA SE DOSTAVLJA KONAČNO IZVJEŠĆE ( za 12. mj. po prethodnom članku bi trebalo dostaviti do 10.01.sljedeće godine što je već kratak rok, a naročito za konačno izvješće na nivou godine kada se još usklađuju izvodi I kupci. Nije prihvaćen Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su dnevno uplaćivati naknadu koju dobiju kao uplatu od korisnika. Stoga smatramo da se mjesečni izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi može dostaviti do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Javni isporučitelj vodnih usluga će za prethodnu kalendarsku godinu morati platiti naknadu na temelju rješenja Hrvatskih voda po konačnom obračunu kad se isti izvrši i kad Hrvatske vode izdaju rješenje u kojem će stajati krajnji rok za uplatu naknade po konačnom obračunu za prethodnu kalendarsku godinu.
16 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 8. Članak 8. stavak 3. Predlažemo da rok za dostavu podataka Hrvatskim vodama bude do kraja mjeseca za prethodni mjesec s obzirom na to da trgovačkim društvima obračun prodaje (prijava PDV) završava 20. Nije prihvaćen Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su dnevno uplaćivati naknadu koju dobiju kao uplatu od korisnika. Stoga smatramo da se mjesečni izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi može dostaviti do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
17 VG VODOOPSKRBA d.o.o. IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 8. Obzirom da se naknada za korištenje voda obračunava u mjesečnim obračunskim razdobljima i da smo dužni dostavljati mjesečni izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za korištenje voda koji se dostavlja do 10 – og u mjesecu od kada će Hrvatske vode na neuplaćene iznose zaračunavati i zateznu kamatu, nema osnovanosti za stavak 2. u članku 8. ovog Pravilnika, točnije nema smisla da su obveznici dužni dnevno plaćati naknadu za korištenje voda jer je takva obveza nepotrebna za javnog isporučitelja (obveznika) te predstavlja dodatni trošak. Nije prihvaćen Najvjerojatnije se radi o članku 8. stavku 4. Kamata se obračunava počevši od roka iz stavka 3 istoga članka, a to je od sljedećeg dana nakon 10. u mjesecu.
18 Društvo građevinskih inženjera Zagreb IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 9. Članak 9. stavak (4) - Mišljenja smo da plaćanje naknade za korištenje voda unaprijed stvara financijsko opterećenje za obveznike koje nije poticajno. Također, nejasan je izraz „prije početka korištenja“ za obveznike prema članku 2. točki 11. ovog pravilnika jer se plutajući ili ploveći objekti nalaze na vodi čitavu godinu. Zbog navedenog, predlažemo određivanje roka plaćanja naknade za korištenje vode za obveznike prema članku 2. točke 10. i 11. ovog Pravilnika do 31.ožujka za tekuću godinu, odnosno po izdavanju vodopravne dozvole u prvoj godini korištenja. Nije prihvaćen S obzirom da je obračunski pokazatelj BPM odnosno broj putničkih mjesta u plovilu utvrđen vodopravnom dozvolom te da se za taj broj mjesta mora platiti naknada bez obzira na popunjenost plovila, stručni nositelj smatra da je primjereno da obveznik plati naknadu najkasnije neposredno prije početka korištenja u obračunskoj godini. Paralela je da se ulaznica za npr. razgledavanje nacionalnog parka plaća prije ulaska na područje parka.
19 Društvo građevinskih inženjera Zagreb IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 9. Izračun prosječne ponderirane cijene električne energije u prethodnoj godini je kompleksan postupak koji bi trebali provesti financijski stručnjaci te malim proizvođačima nije priuštiv. Ovakvom dosadašnjom praksom mali proizvođači električne energije su diskriminirani jer plaćaju znatno višu naknadu za korištenje voda od velikih proizvođača. Predlažemo primjenu iste obračunske cijene za sve obveznike koji koriste vodnu snagu za proizvodnju električne energije u RH. Temeljem svega navedenog predlažemo brisanje stavka 2.i stavka 3. ovog članka, te dopunu stavka 1. ovog članka obveznicima iz članka 2. točka 2. Nije prihvaćen Obračun naknade za korištenje voda koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 2. je specifičan u smislu elemenata potrebnih za obračun. Nije jasno što bi se promijenilo za te obveznike u slučaju da plaćaju naknadu po rješenju Hrvatskih voda. I za izdavanje takvog rješenja treba imati ulazne podatke, a oni su specifični za sve hidroelektrane pojedinog obveznika koje je isti dužan dostavljati na način kako je to određeno propisom iz članka 92. stavka 2. Zakona o vodama. Sukladno članku 3. stavku 2. važeće Uredbe o visini naknade za korištenje vode, za obveznike iznad 5 MW iznosi 7,5% od cijene 1 kWh, a za male obveznike do 5 MW iznosi 5% od cijene 1 kWh ostvarene prosječne cijene električne energije proizvedene na pragu svih hidroelektrana.
20 Karol Jurišić IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 10. Koncesija treba ići domaćim koncesionarima vode Republike Hrvatske, strani koncesionari vode ne smiju imati koncesiju vode Republike Hrvatske ni pod razno S poštovanjem član stranke Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Nije prihvaćen Davanje koncesije različitim pravnim subjektima nije predmet ovog Pravilnika.
21 Društvo građevinskih inženjera Zagreb IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA, Članak 12. Uvođenjem fiksne i jedinstvene cijene za obveznike iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika, plaćanje bi se vršilo prema stvarnim količinama, čime se isključuje mogućnost pojave preplaćenog iznosa naknade te predlažemo brisanje članka 12. Nije prihvaćen Visina naknade za korištenje voda za obveznike obuhvaćene primjedbom propisana je Uredbom o visini naknade za korištenje voda te isto nije predmet ovog Pravilnika.
22 Društvo građevinskih inženjera Zagreb V. OČEVIDNIK NAKNADE, Članak 13. Članak 13. toćka 2. - predlažemo brisati „odnosno količina korištene vode izražena kroz obujam bazena, ribogojilišta ili uzgajališta drugih vodenih organizama u m 3“ jer korištenje voda za ribogojilišta i sl. nije predmet ovog Pravilnika. Prihvaćen Ispravljeno u članku 13. točki 2. Pravilnika.
23 Društvo građevinskih inženjera Zagreb V. OČEVIDNIK NAKNADE, Članak 13. Članak 13. točka 2. - predlažemo brisati „na pragu svih elektrana pojedinog obveznika“ jer je za svaku pojedinu hidroelektranu potrebno znati osnovicu odnosno količinu proizvedene električne energije. Prihvaćen Ispravljeno u članku 13. točki 2. Pravilnika.
24 Društvo građevinskih inženjera Zagreb V. OČEVIDNIK NAKNADE, Članak 13. Članak 13. točka 1. alineja 1. - predlažemo brisati navod „pravni status u odnosu na nekretninu“ jer nije primjenjivo za korištenje voda. Nije prihvaćen Pravni status u odnosu na nekretninu treba kao podatak unijeti i u očevidnik naknade iako je isti naveden u vodopravnoj dozvoli.
25 Duje Prkut VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 15. U članku 8.stavak (5) Istekom kalendarske godine obveznici iz članka 2. točka 1. ovog Pravilnika plaćaju naknadu za korištenje voda na temelju rješenja Hrvatskih voda po konačnom obračunu za prethodnu godinu. U članku 15. nema ovog stavka, pa da li treba raditi konačni obračun za prethodnu godinu ili je ispušten slučajno? (3) "Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su dostaviti Hrvatskim vodama mjesečni izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za korištenje voda, najkasnije do desetog dana u mjesecu, za prethodni mjesec."- Rok za dostavu treba produžiti, obzirom da fakutiranje završava oko 10-og u mjesecu. Nije prihvaćen U prijelaznom razdoblju obveznici plaćanja naknade za korištenje voda su korisnici vodnih usluga koji plaćaju naknadu na temelju računa za vodnu usluge, a ne na temelju rješenja Hrvatskih voda. Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su dnevno uplaćivati naknadu koju dobiju kao uplatu od korisnika. Stoga smatramo da se mjesečni izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi može dostaviti do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.