Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ Cargo d.o.o II. IZVANREDNA POŠILJKA, Članak 5. U članku 5. predlažemo brisanje podstavka k) kao nepotrebnog jer je njegovo značenje sadržano u susjednom podstavku l) Prihvaćen Prihvaća se.
2 ANTONIO PINTARIĆ II. IZVANREDNA POŠILJKA, Članak 5. Ne znam jesam li dobro shvatio članak 5, točku j). Prema konstrukciji rečenice i pravopisu ovdje su dva nezavisna uvjeta kada se pošiljka smatra izvanrednom: 1. uvjet: teretne jedinice koje se bez pretovara ne mogu prevesti do odredišnoga kolodvora, a masa im je veća od 25 t 2. uvjet: teretne jedinice utovarene na vagone sa spuštenim podom Ako se zadovoljava ili uvjet 1 ili uvjet 2 pošiljka je izvanredna. Prema tome, smatram kako bi trebalo izbaciti točku j) u čl.5. jer je to, po mom mišljenju, direktno pogodovanje cestovnom prijevozu te se ide na štetu željezničkog prijevoza. Također, to je i protivno nastojanju Europske Unije koja potiče prebacivanje tereta na željeznicu. Za primjer imamo teške terete 25-50t (npr. transformatori) koji, ako se utovare na vagone R ili S serije, prekoračuju teretni profil te ih nije moguće prevesti željeznicom osim ako se ne utovare na niskopodni vagon tipa Uais koji i služe za takvu vrstu prijevoza. U tom slučaju pošiljka mora biti redovna jer niti prekoračuje dozvoljeni profil niti nosivost vagona. U slučaju da točka ostane ( i tumači se kao što sam na početku napisao), povećava se cijena prijevoza (30%) te on postaje neisplativ i daje se prednost cestovnom prijevozu. Ovakvog tereta ima dosta jer imamo tvornicu KONČAR (ET,DIST) koji u Hrvatskoj proizvode i izvoze transformatore (a povezani su jako dobro industrijskim kolosijekom) te smatram kako bi se ovime napravio barem mali pozitivan korak prema oživljavanju željezničkog prijevoza u Hrvatskoj. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točka je izmijenjena sukladno objavi UIC 502-1 Izvanredne pošiljke – Odredbe za planiranje i obradu izvanrednih pošiljaka te sada glasi: teretna jedinica koja se na prijevoznom putu prevozi na različitim širinama kolosijeka i bez pretovara se ne može prevesti do odredišnoga kolodvora, a masa joj je veća od 25 t ili je utovarena na vagone sa spuštenim podom U Poglavlju 1 objave UIC 502-1 Izvanredne pošiljke – Odredbe za planiranje i obradu izvanrednih pošiljaka navedeni su uvjeti u kojim slučajevima se pošiljke smatraju izvanrednim pošiljkama te su navedene odredbe uvrštene u članak 5 Nacrta prijedloga Pravilnika.
3 HŽ Cargo d.o.o Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke vozila na vlastitim kotačima, Članak 9. U članak 9. stavku 1. predlažemo novi podstavak n) koji bi glasio: „ n) najmanji polumjer zavoja kroz koji željezničko vozilo može proći.“ Obrazloženje: određena vozila mogu iskliznuti na manjim polumjerima (sporedni kolosijeci npr.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obrazac zahtjeva za prijevoz izvanredne pošiljke nalazi se u prilogu Pravilnika te su člankom 9. propisani podaci koje podnositelj zahtjeva navodi prilikom podnošenja zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke vozila na vlastitim kotačima. Također, članak 9. stavak 2. omogućuje dostavu i drugih podataka ili dokumenata koji se odnose na izvanrednu pošiljku. Na taj način osigurana je i mogućnost upravitelja infrastrukture da zatraži podatak o najmanjem polumjeru zavoja kroz koji željezničko vozilo može proći te dostava traženog podatka o istom od strane podnositelja zahtjeva.
4 HŽ Cargo d.o.o Zahtjev za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka, Članak 11. U članku 11. stavku 1. predlažemo uvrštavanje novih podstavaka m) i n) koji bi glasili: „m) težište tereta ili težište svakoga dijela tereta, ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova, n) točke oslonaca pošiljke na pod vagona.“ Obrazloženje: Ako težište tereta nije ispravno određeno u određenom momentu može doći do izvanrednog događaja (prevrtanje, iskliznuća itd.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba članka 11. stavka 2. omogućuje dostavu i drugih podataka ili dokumenata koji se odnose na izvanrednu pošiljku. Nadalje, u polju 19. obrasca Zahtjeva za prijevoz izvanredne pošiljke, ukoliko postoji potreba, upisuju se podaci o težištu.
5 HŽ Cargo d.o.o Evidencija izvanrednih pošiljaka, Članak 12. U članku 12. predlažemo doradu stavka 2. jer je teško imati uvid u završetak prijevoza jer se uvjeti prijevoza obično daju do kraja godine a nije nam ni poznat broj pošiljaka koje prometuju pod istim uvjetima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Evidenciju izvanrednih pošiljaka vodi upravitelj infrastrukture te je podatak o završetku prijevoza potreban zbog cjelovitosti evidencije.
6 HŽ Cargo d.o.o Određivanje mogućnosti i uvjeta za prijevoz izvanredne pošiljke, Članak 13. U članku 13. riječ „odrediti“ potrebno je zamijeniti s „ određuje“. Prihvaćen Prihvaća se.
7 HŽ Cargo d.o.o Uvjeti koje željeznički prijevoznik mora ispuniti prije prijevoza izvanredne pošiljke, Članak 16. U članku 16. podstavak k) potrebno je doraditi obzirom da u uvjetima prijevoza rok isporuke za IP ne vrijedi, jedino se uvjeti baziraju na rok valjanosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedenim stavkom obvezuje se željezničkog prijevoznika da pošiljka bude spremna na prijevoz, međutim ukoliko se zbog opravdanih razloga prijevoz ne može obaviti u predviđenom roku, u dogovoru s upraviteljem infrastrukture će se odrediti novi rok prijevoza, ukoliko rok valjanosti odobrenja nije istekao.
8 HŽ Cargo d.o.o Praćenje izvanredne pošiljke, Članak 18. U članku 18. stavku 5. iza riječi infrastrukture predlažemo slijedeći tekst : „i/ili pratitelj željezničkog prijevoznika“, a zadnji dio rečenice (iza zareza) zamijeniti s tekstom: „tada su dužni obavijestiti ovlaštenu mjerodavnu stručnu službu koja bi učinila izmjenu.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pri prijevozu svake izvanredne pošiljke upravitelj infrastrukture mora odrediti odgovarajuće posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom, pa ukoliko je potrebno djelomično izmijeniti posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom prometa u smislu povećanja sigurnosti prometa, nadležna je mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture.
9 HŽ Cargo d.o.o Posebni uvjeti za prijevoz izvanrednih pošiljaka na elektrificiranim prugama, Članak 42. U članku 42. predlažemo uvrštavanje nove rečenice koja bi glasila: „ Postupak, način i izvedbu uzemljenja upravitelj infrastrukture detaljnije uređuje u provedbenoj uputi.“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 20. stavkom 2. propisano je kako planiranje, objavljivanje, nadzor i praćenje prijevoza izvanredne pošiljke, postupak otpreme i prijevoza izvanredne pošiljke te izdavanja i primopredaje dokumenata, upravitelj infrastrukture detaljnije uređuje internim aktom, što uključuje i postupak, način i izvedbu uzemljenja, dok člankom 43. stavkom 2. navedeni akt upravitelj infrastrukture objavljuje na korisničkom portalu, čime postaje dostupan i željezničkim prijevoznicima.