Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Adrijana Rajić   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u smislu da svaka prijava mora sadržavati navedene podatke o prijavitelju jer smatram kako bi se time mogao smanjiti broj neosnovanih prijava. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
2 Aleksandar Lukadinović   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Aleksandra Floreani   Poštovani, Smatram kako se prijavitelj treba u potpunosti predstaviti, a prosvjetnog djelatnika, čiji se inspekcijski nadzor traži, pisanim putem obavijestiti o razlogu zbog kojeg se traži nadzor. Aleksandra Floreani Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
4 Alen Juričić   Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji na način kako je to navedeno. Podnositelj prijave dužan je staviti svoje ime i prezime te smatram da će se time smanjiti broj neutemeljnih prijava i zaštiti dignitet profesora. Uz to podržavam i zaštitu tih podataka. Lijep pozdrav! Alen Juričić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
5 Alenka Delač   Poštovani, Podržavam prijedlog izmjena Zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji, jer kao što je navedeno, samim izmjenama će se precizirati: „…da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe.“ Smatram da se na taj način čuva i dignitet struke te obvezom tajnosti podataka zaštićene su sve strane, odnosno svi sudionici. Srdačan pozdrav, Alenka Delač Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
6 Alenka Javor  , PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se ukinule anonimne prijave. Sam podnositelj će ozbiljnije shvatiti prijavu kad ju treba potpisati i priložiti svoje podatke. Opravdano podnošenje prijave prosvjetnoj inspekciji bi bilo u slučaju da je podnositelj poštivao redoslijed postupanja na nivou škole (prijava problema razredniku, stručnoj službi, ravnatelju) no nije uspio riješiti poteškoću. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
7 Alenka Njegovac   Poštovani, podržavam što je pokrenut prijedlog Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, ali treba nadopuniti da ime podnositelja podneska i sam dokument podneska bude dostavljen osobi na koju se podnesak odnosi. Nakon prosvjetne inspekcije obavezno treba biti dostavljen nalaz osobi protiv koje je podnesena prijava. Treba utvrditi što točno obrazac podneska treba sadržavati: Ime i prezime podnositelja, OIB, kontakt, pe-mail, što je sve poduzeto prije podnošenja podneska. Kako bi se spriječile neutemeljene prijave, trebalo bi uvesti i određenu cijenu koja bi se uplaćivala pri prijavi, ako bi se utvrdilo da je prijava utemeljena, novac bi se vratio prijavitelju, u suprotnom iskoristio bi se za trošak nadzora. S poštovanjem Alenka Njegovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima. Naplata upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga.
8 Amela Ojdanić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona uz sljedeće sugestije: -podnesak mora biti na službenom obrascu te sadržavati potpune osobne podatke podnositelja, a inspekcija bi identitet podnositelja trebala provjeriti i utvrditi i prije pokretanja samog postupka kako bi se izbjegle eventualne zloupotrebe -podnositelj mora dokazati da je pokušao riješiti problem s učiteljem tj. školom te da je prosvjetna inspekcija krajnja instanca -ako se procijeni da je pokretanje inspekcijskog nadzora opravdano, osobu protiv koje je podnesena prijava treba pravovremeno informirati o svemu Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima i sugestijama.
9 ANA BENAZIĆ JURČIĆ   Poštovani, podržavam izmjenu zakona o prosvjetnoj inspekciji i prijedlog da podnositelj podneska mora navesti svoje kontakt podatke tj. da nije više moguća anonimna prijava djelatnika u sustavu obrazovanja. Srdačan pozdrav, Ana Benazić Jurčić. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
10 Ana Bešlić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i nadam se da će ovaj zakon doprinijeti većoj odgovornosti nastavnika. Anonimne prijave treba odbaciti te poticati rješavanje problema u školi angažiranjem školskog stručnog tima koji je za to kompetentan. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
11 Ana Graša   Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podaci o prijavitelju trebaju sadržavati i njegov OIB. Također smatram da bi djelatnik, protiv kojeg je podnesena prijava, trebao biti upoznat i s njezinim rješenjem. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
12 Ana Hinić   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatram da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatram da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
13 Ana Krmek   Poštovani, Podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u cijelosti. Srdačan pozdrav, Ana Krmek, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
14 ANA MARINIĆ  , PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI U potpunosti podržavam prijedlog izmjene ovog zakona jer smatram da svi moramo stajati iza svojih djela. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
15 Ana Maršić  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj insepkciji, ali se ne slažem s Člankom 2. Smatram da bi osoba koju se prijavljuje trebala imati uvid u prijavu i tko ga prijavljuje. Ovim Člankom 2. se opet dozvoljava da se učitelja prijavljuje za sve bez da učitelj to zna. Moje mišljenje je da ako se dokaže da je prijava neutemeljena, prijavitelj bi trebao platiti izlazak i troškove Prosvjetne inspekcije koje su nastale uvidom u rad. Time bi se smanjile neutemeljene prijave jer mnogi prijavljuju djelatnika samo kao osvetu bez temelja. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Zahvaljujemo na komentaru.
16 Ana Matišić Vicić   Poštovani, slažem se i podržavam Prijedlog zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka bi prijava trebala imati Ime i Prezime, OIB, adresu podnositelja prijave kao i njegov vlastoručni potpis. Isto tako nastavnik koji je predmet nadzora ima pravo na uvid prijavu. Ukoliko je ta prijava neosnovana novčano sankcionirati podnositelja u vidu troška dnevnice, puta, ... Lijep pozdrav, Ana Matišić Vicić Primljeno na znanje Prijedlog vlastoručnog potpisa primljen na znanje i uzima se u obzir. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentaru.
17 Ana Oreb   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji uz sljedeće: 1. podnositelji podneska moraju biti roditelji/skrbnici koji uz navedene podatke (ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt) moraju navesti i OIB odnosno pravna osoba 2. podnositelji podneska moraju prvo pokušati riješiti problem/e unutar sredine 3. potrebno je odrediti materijalnu odgovornost podnositelja neutemeljenih podnesaka 4. identitet podnositelja podneska ne smije biti službena tajna: podnositelj se nema čega bojati – valjda stoji iza onoga što tvrdi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
18 ANA OSTOJIĆ  , Članak 2. Poštovani, Držim da bi u članku 2., stavak 2. trebalo sve stranke u postupku staviti u ravnopravan položaj pa treba pisati: „Provodeći inspekcijski nadzor inspektor nije dužan čuvati identitet podnositelja podneska. Pravo uvida u podnesak imaju sve strane u postupku.“ Nastavno na izmjene u stavku 2. stavak 3. treba brisati. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
19 ANA OSTOJIĆ  , Članak 1. Poštovani, Držim da bi u članku 1. trebalo jasno naznačiti tko može biti prijavitelj (roditelj ili skrbnik učenika). Primljeno na znanje Prava građana propisana su drugim propisima. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
20 ANA OSTOJIĆ  , Članak 1. Poštovani, Držim da bi u članku 1., stavak 2. trebalo dopisati da podnesak mora sadržavati i podatke o postupanju prijavitelja prije podnošenja prijave. Stoga treba pisati: „Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Podnesak mora sadržavati i podatke o postupanju prijavitelja prije podnošenja prijave (razgovor s razrednikom, predmetnim učiteljem, stručnom službom škole, ravnateljem), a vezano za sadržaj podneska.“ Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
21 ANA OSTOJIĆ  , Članak 1. Poštovani, Držim da bi u članku 1. ,stavak 4. trebalo dopisati da se o provedenom postupku trebaju pisano izvijestiti sve strane u postupku, a ne samo prijavitelj. Stoga treba pisati: „Ako je postupak pokrenut, nakon završenog inspekcijskog postupka inspektor će sve strane u postupku (podnositelja podneska, prosvjetnog djelatnika, stručnog suradnika, ravnatelja, školu) kratkim izvješćem u bitnom izvijestiti o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama u odnosu na podnesak.“ Primljeno na znanje Postupanja u inspekcijskom postupku u odnosu na nadziranu ustanovu propisana su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
22 Ana Pasarić  , Članak 1. Poštovani, vezano za izmjene i dopune članka 13. stavka 1. važećeg Zakona o prosvjetnoj inspekciji nije došlo do nikakvih izmjena. Odredba da čelnik mora procijeniti potrebu za pokretanjem postupka je preopćenita i ostavlja prostora za netransparentnost. Smatram kako bi specifikacija kriterija riješila ovu nedorečenost. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
23 Ana Perić   Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji i smatram da je podnositelj prijave dužan staviti svoje ime i prezime na podnesak. Isto tako, smatram da nema potrebe da prosvjetni inspektor čuva njegov identitet. Na taj način se čuva dignitet struke i poštovanje osobe koja je prijavljena jer znamo da su se prijave vršile i iz potpuno neobjektivnih razloga. Lijep pozdrav, Ana Perić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog odredbi članka 16. usklađen je s propisima kojima se uređuje zaštita podataka i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
24 Ana Posavec   Djelomično podržavam Prijedlog, dodala bih: - prijavljena osoba mora u pisanom obliku dobiti na uvid za što ju se tereti, tko podnosi prijavu kao i završno izvješće uz mogućnost žalbe Ministarstvu - podnositelj prijave prvo obavezno mora pokušati riješiti problem s osobom koju tereti, razrednikom, stručnom službom škole i ravnateljem prije nego podnese prijavu Inspekciji - svaka prijava mora biti podnesena na službenom obrascu i mora sadržavati ime, prezime, OIB, adresu i potpis podnositelja kako bi se spriječila prijava pod lažnim identitetom - prijavitelj mora biti osoba odgovorna za učenika (roditelj, skrbnik), nikako rodbina, kumovi, prijatelji - podnositelj prijave mora imati limit neosnovanih prijava kako bi se izbjeglo učestalo neutemeljeno maltretiranje - podnositelj prijave mora novčano snositi odgovornost u slučaju neosnovane prijave na način da pri podnošenju prijave plati taksu koja mu neće biti vraćena ako je prijava neutemeljena - ravnatelj i učitelj moraju unaprijed pisano biti obaviješteni za svaki pregled e-dnevnika Primljeno na znanje Prijedlog potpisa podnositelja i obrasca uzimaju se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
25 ANA SUDAREVIĆ   Poštovani, slažem se s prijedlogom da prijavitelj treba navesti ime i prezime, adresu, podatke za kontakt (ili naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe), a dodala bih i OIB. Također, pravo na prijavu treba ograničiti na roditelje / skrbnike tj. osobe (ili institucije) koje su i navedene kao zakonski skrbnici učenika u školskoj dokumentaciji. Podržavam prijedloge za uvođenjem zadužnice za prijavitelja, te pravo na uvid u podatke o podnositelju prijave nastavniku protiv kojeg se prijava podnosi. Nadalje, slažem se da bi prijave inspekcija trebala slati/vraćati školi na rješavanje. Tek ukoliko je škola, nakon svih provedenih procedura, nemoćna riješiti problem, ravnatelj poziva inspekciju. Također, smatram da bi prijavu trebalo uvažavati tek pošto se pokaže da je prijavitelj poštivao i poduzeo sve korake predviđene Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 14.). Primljeno na znanje Ovlasti prosvjetne inspekcije propisane su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nastavnika. Obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama regulirano je drugim zakonima i propisima iz tog područja i nije predmetom Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
26 Ana Šiljeg Gilja  , Članak 1. Poštovani, podržavam i pozdravljam prijedlog Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Napokon da smo i to dočekali jer su anonimne prijave ponekad zlouporabljane za određene privatne nesuglasice te subjektivne procjene. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
27 Ana Žaja   Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da se prijavitelj svakako mora predstaviti kako bi se spriječila zloupotreba zakona, a što je, nažalost, bila praksa. Naime, bilo tko je mogao komentirati, a i vrednovati rad prosvjetnih djelatnika, često bez argumenata. Nastavnik bi, svakako, trebao znati tko je prijavitelj i zašto ga se "tereti". Vrijeme je da se vrati dignitet struci! Srdačan pozdrav, Ana Žaja Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
28 Andrea Sebastijan   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je potrebno jasno navesti da se podnesak koji nema podatke o podnositelju neće uzeti u razmatranje. Lp Andrea Sebastijan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
29 ANDREJ TIHOMIROVIĆ  , Članak 2. Članak 2, stavak 2, te stavak 3 treba brisati iz dokumenta "Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama zakoma o prosvjetnoj inspekciji" Obrazloženje: Ovim se ne mijenja suština navedenog zakona zbog kojeg se provode izmjene ovog dokumenta. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
30 Andreja Žuger   Poštovani, podržavam prijedlog o izmjeni zakona o prosvjetnoj inspekciji.Prijave nikako ne mogu biti anonimne. Važno je da podnositelj navede svoje osobne podatke( ime i prezime, adresu...). Također ,prijava bi trebala biti na gotovom obrascu koji propiše ministarstvo.Prijedlog - prijava bi trebala sadržavati zapisnik koji potkrepljuje da je škola upoznata s problemom te aktivnosti koje su poduzete. Pozdrav,Andreja Ž. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
31 Anđa Topolovac   Poštovani, Djelomično podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. U Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, potrebno je dodati: 1. učitelj i ravnatelj moraju biti unaprijed pismeno obaviješteni za svaki pregled e-dnevnika 2. prijavljena osoba mora u pisanom obliku dobiti na uvid zaprimljenu prijavu, ime i prezime prijavitelja i završno izvješće uz mogućnost žalbe MZO 3. svaka prijava mora sadržavati ime, prezime, OIB, adresu i potpis podnositelja kako bi se spriječila prijava pod lažnim identitetom, 4. svaka prijava mora biti podnesena na službenom obrascu na kojem se vidi tijek rješavanja prigovora po datumima ( razgovor razrednika, učitelja, učenika i roditelja; razgovor razrednika, učitelja, učenika, roditelja i stručne službe škole; razgovor ravnatelja, učitelja, učenika i podnositeljem prigovora) Srdačan pozdrav, Anđa Topolovac Primljeno na znanje Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Potpis podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentarima.
32 ANĐELKA PRLIĆ  , Članak 1. Poštovani Podržavam prijedlog da prijavitelj mora navesti ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
33 Anđelko Cvijetović   Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji koje idu u smjeru jasnoće argumenata apropo prijavitelja i prijavljenog radnika. Držim kako osoba koja prijavljuje problemsku situaciju treba na službenom obrascu to učiniti i uz taksu od 50 kn prilikom podnošenja prijave. Radnik nad kojim će se provesti nadzor treba imati mogućnost vidjeti u pisanom obliku za što ga se konkretno tereti te biti upoznat sa završnim rezultatima u izvješću prosvjetne inspekcije. Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor nad stručno-pedagoškim radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
34 ANGELA GALIĆ   Poštovani, Apsolutno podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji – anonimne prijave često su subjektivne s toga smatram da ne trebaju biti anonimne. Mišljenja sam da prvi filteri trebaju biti razrednici i stručne službe unutar škole za eventualno uklanjanje nezadovoljstva/prigovora a ukoliko ne urodi plodom tek tada i predložiti nezadovoljnoj strani inspekcijski nadzor uz obavezno podnošenje prijave pod punim imenom i prezimenom. Lp Angela Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
35 Anica Fintić   Poštovani, djelomično podržavam ovaj Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. U potpunosti se slažem da u podnesku moraju biti navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Međutim , u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „ potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Kako se sada u obrazloženju može spominjati nepoznati podnositelj podneska ako je prethodno rečeno da podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao valjanim podneskom. Podaci podnositelja su zaštićeni i sukladno važećem članku 16.st.2. po kojem je inspektor dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži pa nema potrebe za anonimnošću. Onemogućavanjem anonimnih prijava će se sustav znatno rasteretiti jer je anonimnost kod nekih poticala i neutemeljene prijave. Na taj će se način omogućiti promptnije i efikasnije rješavanje utemeljenih prijava. S poštovanjem, Anica Fintić Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
36 Anica Vragović   Poštovani, Podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav, Anica Vragović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
37 Anita Čorak   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji,jer pojam " nepoznati počinitelj" je vrlo zbunjujući i znači da anonimne prijave neće biti u potpunosti ukinute. Smatram da inspekcija treba razmatrati samo prijave podnositelja koji je potpisan imenom, prezimenom, adresom i ostalim podacima kako je navedeno. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
38 Anita Grgurić  , Članak 2. Poštovani, - podržavam prijedlog Zakona kojim se traži da prijavitelj navede osobne podatke; - smatram da čl. 2. treba dopunu: ako se ustanovi da je podnesena prijava neosnovana, prijavitelj mora snositi nastale troškove, a nastavnik ga ima pravo tužiti za nanesenu štetu i pretrpljeni stres Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
39 ANITA KRAJAČ   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svakako prijava treba imati navedeno ime i prezime, OIB, adresu i potpis podnositelja. Djelatnik protiv kojeg se prijava podnosi treba imati mogućnost uvida u prijavu zajedno s ravanteljem, znati kada se pregledalo stanje u e-dnevniku vezano uz navedeni slučaj i na kraju dobiti pisano izvješće prosvjetne inspekcije. Ako prosvjetna inspekcija ne utvrdi nikakve nepravilnosti, bilo bi u redu poslati neku javnu ispriku na adresu škole. Lijep pozdrav, Anita Krajač,prof. Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
40 Anita Pahljina  , Članak 2. Brisati stavak 2 članka 16 jer opet podnositelj prijave ostaje anoniman. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
41 Anita Tufekčić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Smatram da je podnositelj prijave dužan priložiti svoje ime, prezime i OIB prilikom prijavljivanja. I naravno, djelatnik bi trebao imati uvid u sadržaj prijave te biti upoznat s rezultatima inspekcije. Srdačan pozdrav, Anita Tufekčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
42 Ankica Živić  , OBRAZLOŽENJE Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u smislu da svaka prijava mora sadržavati podatke o prijavitelju jer bi se time mogao smanjiti broj neosnovanih prijava. Srdačni pozdrav! Ankica Živić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
43 Ante Vetma  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji no Člank 2 nije donio ništa novo. Svaka osoba u pravnoj državi treba znati tko ga prijavljuje i zašto ga se prijavljuje. Ovakvim pristupom podnositelji prijave će ponovo biti u mogućnosti prijavljivati sve i svašta jer su zaštićeni i nema nikakvog mehanizma kojim bi oni bili odgovorni za neadekvatne i bezrazložne prijave. Ukoliko njihovo ime bude dostupno i "nezaštićeno" vjerujem da će dobro razmisliti je li prijava opravdana i hoće li je kao takvu podnijeti. Za opravdane prijave podnesitelj je siguran u ono što prijavljuje i neće mu biti važno zna li se tko je on ili ne. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
44 Antonija Jagodar   Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji te smatram da se anonimne prijave ne bi trebale razmatrati. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
45 ANTONIO VRBATOVIĆ   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji uz određene sugestije: - podnositelj podneska mora navesti svoje Ime i Prezime i OIB - prilikom prijave uplaćuje se simbolična svota koja se u slučaju neutemeljene prijave uplaćuje u proračun, a u slučaju utemeljene prijave vraća se podnositelju - prijava se mora podnijeti putem aplikacije e-Građani - identitet podnositelja mora biti javno dostupan podatak i onome protiv koga je prijava usmjerena - ograničiti pristup e-Dnevniku inspektorima dok se ne obavijesti škola o početku postupka nadzora S poštovanjem, Antonio Vrbatović Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
46 AURIKA MATKOVIĆ   Poštovani, djelomično podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podržavam da više nema anonimnih prijava no podnositelj bi uz ostale svoje podatke trebao svakako upisati i svoj OIB te vlastoručno potpisati na službenom obrascu, ali svakako bi prije toga trebalo tražiti da se podnositelj prijave prvo javi Školi (ravnatelju, stručnoj službi, učitelju) u kojoj se situacija dogodila te pokušaju zajedno riješiti situaciju. Učitelj bi trebao imati uvid u prijavu, da vidi za štoga se tereti i tko ga tereti, uvid u rad prosvjetne inspekcije kao i u zaključak prosvjetne inspekcije te bi trebao imati mogućnost žalbe, uz dokaze. Podnositelj prijave mora novčano snositi odgovornost u slučaju neosnovane prijave jer to je uznemiravanje, maltretiranje učitelja, a prije svega nepoštivanje njegova rada. Podnositelj prijave trebao bi platiti taksu koja mu neće biti vraćena. Ravnatelj i učitelj moraju unaprijed biti obaviješteni za svaki pregled e-dnevnik. Pozdrav, Aurika Matković Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita podataka. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
47 Banek   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da anonimo prijavljivanje treba onemogućiti, kao i čuvanje identiteta podnositelja prijave. Takav način daje prostor za velik broj neargumentiranih i zlonamjernih prijava. Svako takvo zlonamjerno, a neutemeljeno prijavljivanje izvor je stresa prosvjetnim djelatnicima, utječe na njihov ugled i izaziva osjećaj bespomoćnosti jer može ići do u nedogled. Ukoliko prijava već ide treba se znati tko koga prijavljuje i razloge zbog kojih to čini. Prijavljeni djelatnik treba imati uvid u to što piše u prijavi, kao i u nalaz inspekcije, a treba imati i mogućnost žalbe na podnesenu prijavu i na inspekcijski nalaz. Osim toga kao i u svakoj drugoj djelatnosti treba postojati obrazac za prijavu i oni koji ne popune sve podatke jednostavno ju ne mogu podnijeti, a ako ju podnesu neće se razmatrati jer je neutemeljena. Kao završnu misao navodim da se problemi u prvom redu trebaju rješavati na relaciji učenik/učitelj - škola - roditelj, a prosvjetna inspekcija treba biti zadnja a nikako ne prva instanca. Lijep pozdrav od Ljiljane Banek Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita podataka. Prijedlog obrasca uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentarima.
48 Barbara Dukarić   Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da podnositelj ne smije biti anoniman jer se na taj način šteti ugledu škole i narušava se dignitet učitelja. Iza svake prijave treba stajati osoba s punim imenom i prezimenom i svojim podacima. Prijavljeni djelatnik treba imati uvid u prijavu i povratni nalaz inspekcije. Prijavu svakako treba podnositi na službenom obrascu uz naplatu takse. Smatram da bi rok za pokretanje postupka trebalo skratiti na 15 dana, umjesto predloženih 30. Neutemeljene prijave trebalo bi novčano kazniti. Srdačan pozdrav, Barbara Dukarić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Rokovi su u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
49 Bernarda Novak   Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Naročito podržavam da više nema anonimnih prijava. Predlažem sljedeće: 1. Podnositelj prijave neka prvo prijavu pošalje Školi (ravnatelj, stručna služba, učitelj) u kojoj se situacija dogodila te pokušaju situaciju riješiti zajedno. 2. Kada prijavitelj prijavu pošalje prosvjetnoj inspekciji, učitelj bi trebao imati uvid u prijavu, uvid u rad prosvjetne inspekcije kao i u zaključak prosvjetne inspekcije. Učitelj bi trebao imati mogućnost žalbe. (uz dokaze) 3. Predlažem da se odredi novčana kazna za prijavitelja ako je prijava neutemeljena. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita podataka. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
50 Bernardica Šušak   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Cijeli postupak mora biti transparentan, podnositelj prijave ne smije biti anoniman. Važno je da prosvjetni djelatnik protiv kojeg je podnesena prijava ima uvid u prijavu, kao i završni nalaz inspekcije. Smatram da je izuzetno važno istaknuti da se podnesak koji nema podatke o podnositelju istog neće razmatrati. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
51 BILJANA ILKOSKI   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakonao izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji uz prijedlog da se i djelatniku obrazovne ustanove koji je naveden u podnesku, dostavi izvješće o provedenom nadzoru u slučaju pokretanja nadzora. Hvala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
52 Biljana Krnjajić   Poštovani! Podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a kojim bi se onemogućilo do sada anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Smatram da je podnositelj prijave dužan priložiti svoje ime, prezime i OIB prilikom prijavljivanja. Potrebno je još dodati: - učitelj i ravnatelj moraju biti unaprijed pismeno obaviješteni za svaki pregled e-dnevnika - prijavljena osoba mora u pisanom obliku dobiti na uvid zaprimljenu prijavu, ime i prezime prijavitelja i završno izvješće uz mogućnost žalbe MZO Prosvjetni djelatnik nad kojim bi se provodio inspekcijski nadzor trebao bi imati uvid u sadržaj prijave te biti upoznat s rezultatima inspekcije, a koji su navedeni u izvješću. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Obavljanje nadzora prosvjetne inspekcije (članak 14.) i postupanja inspektora u odnosu na učitelje, kao i sve radnike nadzirane ustanove propisani su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
53 Bojan Lazić  , PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI Poštovani, mogu samo reći KONAČNO. Izuzetno mi je drago što navedene izmjene konačno dolaze na red i nadam se da od svršetka javnoga savjetovanja do donošenja zakona neće proteći puno vremena. Podržavam predloženi zakon u potpunosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
54 Božena Palanović   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj prijave se mora potpisati na prijavi, ostaviti OIB tj. jednoznačno se identificirati. Anonimne prijave ne razmatrati. Identitet podnositelja ne treba čuvati, a problem ako postoji, prvo treba rješavati u školi (ravnatelj, stručna služba). Srdačan pozdrav, Božena Palanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
55 Branka Horvat   Poštovani! Djelomično podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podržavam da prijava treba sadržavati ime i podatke o podnositelju, no smatram kako bi potreba za inspekcijskim nadzorom bila smanjena kada bi podnositelj prijave uz ostale podatke predočio i dokaze da se problem koji je prethodio prijavom pokušao riješiti na razini Škole (ravnatelj, nastavnik, stručne službe). Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
56 Branka Marcelić Panjak   Poštovani, Ne slažem se u potpunosti s prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Naime smatram da prosvjetna inspekcija ne bi trebala niti razmatrati prijave u kojima se radi o nepoznatom podnositelju jer se time de facto neće ukinuti mogućnost anonimnog prijavljivanja. Srdačan pozdrav, Branka Marcelić Panjak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
57 Brigita Jurić-Katunić   Poštovani, djelomično se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako bi podnositelj zahtjeva trebao točno navesti ime i prezime, OIB i razloge zbog koje diže prijavu koji bi bili vidljivi i nastavniku. Smatram isto tako da bi prije podnošenja prijave trebao podnositelj zahtjeva pokušati razgovarati s razrednikom i nastavnikom o postojećem problemu te sa stručnom službom i ravnateljem ako se problem nije riješio, a tek tada podnijeti prijavu. Vezano uz to, smatram da bi i inspektori trebali dolaziti u školu bez predrasuda nakon što su pročitali prijavu jer ponekad prijave nisu utemeljene, a kolege su već osuđene u startu što nije u cilju održavanja dostojanstva nastavnika. Također smatram kako bi svaki razgovor inspektora s prozvanim nastavnikom trebao započeti s pozitivnim elementima nastavnikova rada, a ne započeti s neutemeljenim optužbama! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentarima.
58 Dajana Vukadin   Djelomično se slažem s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da prosvjetna inspekcija treba inzistirati da se podnositelj prijave prvo obrati učitelju, stručnoj službi škole ili ravnatelju. Bez tih koraka, ne bi trebali uzimati prijavu u obzir. Također, smatram da učitelji trebaju znati tko ih je prijavio. Ukoliko se prijava pokaže neutemeljenom, podnositelj prijave treba snositi novčane troškove izlaska inspekcije na uvid. Dajana Vukadin Primljeno na znanje Obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama regulirano je drugim, provedbenim zakonima i propisima iz tog područja i nije predmetom Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
59 DAMIR ČOLIG   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se time onemogućava do sada anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Također, moj je stav da se prijava treba podnositi na službenom obrascu, te podnositelj prijave treba svakako priložiti svoje ime, prezime, OIB, adresu i potpis prilikom podnošenja. Prosvjetni djelatnik nad kojim se provodi inspekcijski nadzor mora imati uvid u sadržaj prijave i biti upoznat s rezultatima inspekcijskog nadzora uz mogućnost žalbe Ministarstvu. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Prijedlog službenog obrasca i potpisa podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
60 damir drezga   Poštovani! Moj savjet je da se u podnesku osim imena i prezimena, adrese stanovanja i podataka za kontakt od podnositelja zatraži i njegov OIB. Pozdrav, Damir Drezga Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
61 Damir Šišić   Poštovani, djelomično podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Naročito se to odnosi na obvezu podnošenja osobnih podataka prijavitelja. Prije postupanja prema prijavi svakako bi se trebalo provjeriti identitet prijavitelja (postoji li uopće ta osooba). No s druge strane, opet će na neki način ta prijava biti anonimna jer će podatke o prijavitelji imati samo prosvjetna inspekcija. Smatram da bi i odgojno-obrazovni djelatnici trebali imali pravo saznati identitet osobe koja je podnositelj podneska. S poštovanjem, Damir Šišić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
62 Danica Barišić  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji no ne slažem se s Člankom 2. Ako je inspektor dužan čuvati identitet podnositelja podneska nismo se puno odmakli od anonimnih prijava. Prosvjetni djelatnik trebao bi imati pravo znati tko ga i zbog čega prijavljuje. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
63 Danica Barišić  , Članak 1. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da Članak 1. stavak 2 i stavak 3 treba nadopuniti: uz ime i prezime treba biti naveden i OIB podnositelja prijave ili pigovora, a o pokretanju postupka odnosno o nepostojanju uvjeta za pokretanje postupka, ovlaštena je osoba dužna obavijestiti podnositelja, ali i osobu na koju se prijava ili prigovor podnosi. Primljeno na znanje Naplata podneska, odnosno penalizacija neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentaru.
64 Danijela Josipović   Poštovani, smatram da će Zakon o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji smanjiti broj neutemeljenih prijava time što će čelnici Prosvjetne inspekcije razmatranjem svakog zaprimljenog podneska moći procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka pogotovo što će podnesak morati sadržavati osobne podatke prijavitelja. Vjerujem da će navedeno doprinijeti očuvanju digniteta sudionika u odgojno - obrazovnom sustavu. S poštovanjem, Danijela Josipović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju..
65 Danijela Stanić  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, podržavam promjene vezane uz podatke prijavitelja. Obavezno bi prijavitelji trebali ostaviti svoje podatke te tako i OIB kao neizostavni dio podataka. Tako bi se smanjio broj neosnovanih i subjektivnih prijava. Također, sve prijave koje nemaju tražene podatke ne bi trebalo uzeti u razmatranje. Lijep pozdrav, Danijela Stanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
66 Danijela Šajtar  , Članak 1. Poštovani, molim da se svakako u čl. 1. dopiše da se anonimne i nepotpisane prijave ne će razmatrati. Kako se u obrazloženju istog tog članka spominju poznati i nepoznati podnositelji podneska ostaje nejasno ukidaju li se anonimne prijave ili ne. Ovakav prijedlog Zakona ne rješava pitanje anonimnih prijava. Treba imati na umu da pritužba na rad ostalih javnih službenika mora sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe te potpis podnositelja isto treba vrijediti i u ovome slučaju kada su nastavnici u pitanju. Želimo biti ravnopravni s ostalim službama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentarima.
67 Danijela Šajtar  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, većim dijelom slažem se sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija treba imati mogućnost uvida u rad nastavnika putem e-Dnevnika, čak i bez najave, gdje se transparentno može vidjeti jedan dio rada nastavnika. No ne slažem se sa čl.2.st.2. Ne smije biti anonimnih prijava. Svatko ima pravo podnijeti prijavu, ali uz razlog i obrazloženje prijave, podnositelj prijave bi trebao biti obavezan napisati svoje ime, prezime i OIB, uz vlastoručni potpis na prijavi. Prosvjetni djelatnik nad kojim se, zbog prijave, provodi inspekcijski nadzor trebao bi imati uvid u sadržaj prijave. Također bi trebao biti upoznat s izvješćem inspekcijskog nadzora. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Potpis podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljjujemo na komentarima.
68 Darija Mikić   Poštovani! Djelomično podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da je potrebno točno identificirati osobu koja podnosi prijavu. Mislim da je potrebno provjeriti je li osoba koja je podnijela prijavu poštivala komunikaciju s razrednikom, predmetnim učiteljem, osobom od povjerenja imenovanom unutar škole, ravnateljem....a tek onda poslala prijavu prosvjetnoj inspekciji. Isto tako, smatram da u slučaju prijave, osoba protiv koje je prijava upućena inspekciji ima pravo znati tko je prijavu uputio i zašto. Time bi izjednačili prava prijavitelja i prijavljene osobe. Podržavam i prijedlog kolega o novčanoj kazni za prijavitelja ako se dokaže da je prijava neosnovana. S poštovanjem, Darija Mikić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih radnika. Zahvaljujemo na komentarima.
69 Darinka Smoljanec   Poštovani, suglasna sam s komentarima koje su već prije napisali brojni kolege vezano uz identitet prijavitelja koji mora biti valoriziran. Smatram važnim naglasiti da bi brojne prigovore ( ocjene, metodičko - didaktičke prirode ) trebalo prvenstveno najprije rješavati u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, mjerodavnim savjetnicima, koji bi trebali procijeniti je li situacija po prijavi takva da treba djelovati i Prosvjetna inspekcija. Srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
70 Dario Österreicher  , Članak 2. Poštovani, u potpunosti podržavam napuštanje prakse anonimnog prijavljivanja, točnije takvog podnošenja podnesaka Prosvjetnoj inspekciji što se dosad pokazalo neprihvatljivim, ali, po mom sudu, i opterećujućim za rad Prosvjetne inspekcije. Nejasno je, međutim, zašto se nastoji čuvati identitet podnositelja podneska. Cijeli postupak zapravo bi trebao biti maksimalno transparentan, ponekad je čak i vrlo teško izbjeći takvu identifikaciju zbog sadržaja podneska. Vjerojatno se na određeni način želi zaštiti podnesitelja podneska, no to bi trebalo regulirati drugačije. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentarima.
71 Darko Horvat  , Članak 2. Prosvjetni inspektor treba javno obznaniti tko podnosi prigovor, prigovor ne treba biti tajna. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
72 Darko Horvat  , I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznata podnositelja) nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupakmože pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz,tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
73 Davorka Hrženjak   Poštovani, ne slažem se u potpunosti s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prije svega, smatram da ovim izmjenama anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute. Naime, iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati. Kako bi se anonimne prijave u potpunosti ukinule trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Nadogradnja e-Dnevnika „omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“. Postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Srdačan pozdrav, Davorka Hrženjak Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
74 Dejana Tavas  , Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam ovaj Prijedlog, posebno što se njime onemogućuju anonimne prijave i preciziraju rokovi u kojima inspekcija treba odgovoriti na prijavu. Srdačan pozdrav, Dejana Tavas Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
75 DIANA BRATIČEVIĆ  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Izmjenama se propisuje da svaka prijava prosvjetnoj inspekciji, osim upozoravanja na određene nepravilnosti u radu škole, mora sadržavati i ime i prezime prijavitelja. Nema više anonimnih prijava što je ogromna kvalitativna, nužna promjena koju predviđa ovaj Nacrt. Druga važna izmjena odnosi se na zajamčenu anonimnost prijavitelja prema trećoj strani. Lijepi pozdrav, Diana Bratičević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
76 DIJANA DRŽAIĆ  , Članak 2. Poštovani, podržavam promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Međutim, smatram da identitet podnositelja podneska/prijave ne treba biti službena tajna ako se utvrdi nakon postupka da prijava nije utemeljena. Pravo na pristup informacijama ima svaki djelatnik, pa i onaj protiv koga se podnio podnesak/prijava. Ako identitet podnositelja ostane službena tajna, ništa se neće promijeniti. S poštovanjem, Dijana Stjepanović Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
77 Dinka Čorak   Poštovani, podupirem promjene u Zakonu o Prosvjetnoj inspekciji, ali one trebaju biti korjenite. Iz članka 16. ne vidim da se ukidaju anonimne prijave. Prema iskustvu rada u školi u kojoj radim, pristigle anonimne prijave, kojih je bilo unazad nekoliko godina nemali broj, a na koje su redom izlazili inspektori i savjetnici te temeljito sve provjeravali, pokazale su se neutemeljenima. Posljedice torture „anonimke“ su ne samo srozavanje osobnog i profesionalnog ugleda, već i narušeno zdravlje, a dugoročno i dignitet struke. Dakle, netko te „kleveće“, a ti nemaš pravnog osnova po kojem bi postupio protiv takve osobe jer ne znaš ni ime i prezime. U obzir bi se trebalo uzeti da podnositelj prijave, snosi i određenu sankciju ukoliko se prijava pokaže neutemeljenom, kao što je praksa u zemljama Europske unije. Pozivi roditelja u tajništvo i traženje privatnih brojeva učitelja te pretrpani hodnici škola su postali svakodnevnica jer roditelji na svako nezadovoljstvo ocjena „ja sam ga ispitao i sve je znao“ reagiraju, iako su i učenici i roditelji na skupnim roditeljskim sastancima upoznati sa kriterijima ocjenjivanja svih predmeta, te je jasno navedeno da navođenje osnovnih pojmova bez primjena znanja ne može rezultirati izvrsnom ocjenom. Pod upitnik se stavlja i naša kompetencija kao profesionalaca sa završenim fakultetima i brojnim dodatnim edukacijama prema kojima su brojni učitelji ostvareni i kao učitelji mentori i učitelji savjetnici. Molim vas da uzmete u obzir dignitet nas učitelja i da se ne ide na ruku pojedincima kojima je jedini cilj ocjena o čemu svjedoči hiperinflacija „odlikaša“ unazad nekoliko godina. S poštovanjem, Dinka Čorak Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na iznesenom mišljenju i komentaru.
78 Dinko Marin  , Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako treba postojati službeni obrazac za prijavu te treba biti propisano koje sve stavke prijava treba sadržavati. Pored toga mišljenja sam da osoba/institucija protiv koje je pokrenut inspekcijski nadzor treba dobiti na uvid predstavku prijavitelja. Podržavam čuvanje službene tajne i anonimnosti prijavitelja ali samo u slučaju kada je prijava nakon provedenog nadzora utvrđena kao pravovaljana u suprotnom smatram da treba omogućiti osobi koja je prijavljena da zna osobu koja ju je neutemeljeno prijavila, kako bi i prijavljena osoba imala pravo traženja pravnih satisfakcija npr. narušavanje profesionalnog ugleda i časti. Pored toga mišljenja sam ukoliko se utvrdi neutemeljenost prijave da bi prijavitelj trebao uplatiti određenu taksu u državni proračun (koliko mi je poznato ima primjera u nekim drugim državama ,ako se ne varam), jer izlazak inspektora (pogotovo po neutemeljenoj prijavi) iziskuje određena sredstva. Primljeno na znanje Prijedlog obrasca uzima se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih radnika. Prijedlog penalizacije neutemeljenih prijava naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentarima.
79 DINO BABAČIĆ   Poštovani ! Apsolutno podržavam Prijedlog Zakona, a posebice odredbu o tome da podnesci ne smiju biti anonimni, već potpisani punim imenom i prezimenom, te OIB-om, s tim da bi podnositelji podneska u slučaju da nisu pronađene nikakve nepravilnosti kod rada nastavnika trebali biti dužni objaviti javnu ispriku nepravedno prozvanom prosvjetnom djelatniku......topli pozdrav iz toplog Zadra, Dino Babačić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
80 Dolores Stojanović   Poštovani, smatram da osoba koja prijavljuje, a zbog profesionalnog propusta ili sl. treba navesti sve svoje osobne podatke.Time ta osoba stoji iza prijave. Lijep pozdrav Dolores Stojanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
81 Donata Mikić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mislim da prosvjetna inspekcija u bilo kojem trenutnu treba imati mogućnost uvida u rad nastavnika uz najavu, dok za uvid u e-Dnevnik nije potrebna najava, ali da bi u trenutku ili neposredno nakon uvida o tome trebala obavijestiti nastavnika. Naime, uvidom u e-Dnevnik može se doći do dobrog uvida u rad nastavnika. Također sam mišljenja kako ne bi trebalo biti anonimnih prijava, ali i da identitet prijavitelja treba biti službena tajna. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
82 Dorijana Škoro   Apsolutno podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekcijiu cijelosti. Napokon ima pomaka i u tom području. Srdačan pozdrav, Dorijana Škoro, mag mus. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
83 Dragan Starivlah   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. S poštovanjem, Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
84 Dragana Mamić   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako bi svaka prijava morala sadržavati potpune podatke o prijavitelju. Prijavljeni prosvjetni djelatnik bi trebao imati u pisanom obliku razlog prijave i ime osobe koja ga prijavljuje. Roditelji često prijavljuju učitelje razlozima koji su s njihove strane opravdani, dok struka i Pravilnici kojih se učitelji pridržavaju opravdavaju čin učitelja. Smatram ako se prijava na učitelja ustanovi neosnovanom, prijavitelj bi se trebao snositi novčanu odgovornost za uznemiravanje učitelja i ometanje njegova rada. Srdačan pozdrav! Dragana Mamić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
85 DRAGICA KOŠTARIĆ  , OBRAZLOŽENJE Poštovani, Ne slažem se u potpunosti s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se ovakvim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji neće spriječiti anonimno i često neosnovano prijavljivanje učitelja i nastavnika. Podržavam promjenu članka kojim se u prijavi podnositelja obvezuje navesti ime i prezime,(OIB) odnosno podatke za kontakt. Cijeli postupak mora biti transparentan, odnosno trebao bi omogućiti da nastavnik, protiv kojeg je zaprimljena prijava i po kojoj je Prosvjetna inspekcija reagirala, dobije na uvid zbog čega se optužuje te u konačnosti i nalaz Prosvjetne inspekcije, uz mogućnost žalbe Ministarstvu. Srdačno! Dragica Koštarić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentarima.
86 Dražen Ružić   Poštovani, Zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Također, iz prijedloga Zakona proizlazi da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati. Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Podaci podnositelja su zaštićeni i sukladno važećem članku 16.st.2. po kojem je inspektor dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži pa nema potrebe za anonimnošću. Onemogućavanjem anonimnih prijava će se sustav znatno rasteretiti jer je anonimnost kod nekih poticala i neutemeljene prijave. S poštovanjem, Dražen Ružić Primljeno na znanje Komentari i mišljenje primljeni su na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
87 Dražena Potočki   Poštovani, djelomično se slažem s izmjenama. Predlažem, kao što se neki već naveli, da bi inspekcija prije pokretanja samog postupka trebala provjeriti je li podnositelj pokušao riješiti problem sa školom. Podržavam i prijedloge kolega za prepisivanje novčanih kazni za sve eventualne neosnovane prijave. Na taj način bi se spriječile neosnovane prijave. S poštovanjem, Dražena Potočki Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
88 Dražena Raguž Šimurina   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Smatram da je podnositelj prijave dužan priložiti svoje ime, prezime i OIB prilikom prijavljivanja. Također smatram da bi kao zakonsku obavezu trebalo uvesti da prijavitelj prvo mora obaviti razgovor, s djelatnikom, razrednikom, stručnom službom i ravnateljem te o tome imati službenu zabilješku. Tek nakon što je iscrpio sve instance mogao bi podnijeti prijavu koju bi Prosvjetna inspekcija tada razmatrala.Djelatnik bi trebao imati uvid u sadržaj prijave te biti upoznat s rezultatima inspekcije.Također smatram da za svaki eventualni pregled e-Dnevnika od strane prosvjetne inspekcije, ravnatelj i učitelj trebaju o tome biti obaviješteni. Srdačan pozdrav, Dražena Raguž Šimurina Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Prijedlog zakonske obveze koji iznosite nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
89 Draženka Jančić   Poštovani, svakako podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da treba izraditi obrazac prijave u kojem će trebati osoba koja podnosi prijavu objasniti i navesti što je sve poduzela u rješavanju problema u školi i razloge iz kojih podnosi prijavu inspekciji. Podržavam da podnositelj prijave mora iznesti svoje osobne podatke. Svakako smatram da osoba protiv koje se podnosi prijava treba pismeno biti obaviještena o prigovoru koji se odnosi na nju kao i o identitetu osobe koja prinosi prijavu uz obavezu čuvanja tajne identiteta ako to podnositelj traži. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Prijedlog za obrazac uzima se u obzir, no isto se ne uređuje Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Zahvaljujemo na komentarima i podršci.
90 Draženka Stančić   Podržavam promjenu članaka Zakona o inspekciji, no treba promisliti i o konzekvencama (poput tužbe za narušavanje ugleda službene osobe) u slučaju da se utvrdi nepostojanje radnji za koje je stručni radnik iz odgoja i obrazovanja prijavljen zbog sukladnosti sa Kaznenim zakonom u kojem se u članku 87. navodi da su stručni radnici iz sustava odgoja i obrazovanja službene osobe. Vezano uz uvid inspekcije u e-dnevnik, što se isto nametnulo ovdje i u javnosti kao tema, smatram da to nije problem, uredno vođenje dokumentacije od strane odgojno-obrazovnih radnika samo je dodatni element za odbacivanje prijave. Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
91 Draženka Stančić  , Članak 13. Slažem se s kolegama koje predlažu uvođenje takse za prijavu koja se vraća prijavitelju ako su utvrđene nepravilnosti u radu prosvjetnog djelatnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
92 Draženka Stančić  , Članak 2. Smatram da ovako oblikovan članak nije dobar. U tom su slučaju prijavljeni djelatnici u neravnopravnom položaju, ugrožena su im prava na jednaki pristup informacijama. Poznavanje identiteta prijavitelja, omogućit će prijavljenim djelatnicima da dignu tužbu zbog rušenja ugleda. Prijavljeni djelatnici trebali bi dobiti na uvid prijavu i prije dolaska inspekcije u nadzor. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
93 Draženka Stančić  , Članak 1. Slažem se s većinom kolega koji smatraju da prijavitelj uz svoje ime i prezime, adresu stanovanja i podatke za kontakt treba navesti i svoj OIB.. Po tome bi trebao postojati neki obrazac za prijavu. Tu se onda otvara mogućnost da se u određenom polju obrasca navede i je li prijavitelj prije nego se javio inspekciji razgovarao s razrednikom, stručnim suradnicima i ravnateljem u nastojanju da s njima riješi problem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
94 Drinka Dujmović   Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u dijelu koji precizira podnesak odnosno zaprimljenu predstavku, prijavu ili prigovor s identifikacijskim podatcima podnositelja. Mislim da bi spomenuti podnesak trebao sadržavati i "obavezna polja" detaljnog opisa, priloženih zapisnika i dokaza sukladno Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 14. (Prava i obveze roditelja). Ističem važnost postavljanja učenika u središte svih odgojno-obrazovnih djelovanja, subjekata i rješavanja problema/prigovora ne umanjujući pri tom propisane obveze čelnika Prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav! Drinka Dujmović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
95 DUBRAVKA IVIĆ-BIŠĆAN  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Većim se dijelom slažem sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija treba imati mogućnost uvida u rad nastavnika putem e-Dnevnika, čak i bez najave, gdje se transparentno može vidjeti jedan dio rada nastavnika. No ne slažem se sa čl.2.st.2. Ne smije biti anonimnih prijava. Svatko ima pravo podnijeti prijavu, ali uz razlog i obrazloženje prijave, podnositelj prijave bi trebao biti obavezan napisati svoje ime, prezime i OIB, uz vlastoručni potpis na prijavi. Ujedino, prosvjetni djelatnik nad kojim se, zbog prijave, provodi inspekcijski nadzor trebao bi imati uvid u sadržaj prijave. Također bi trebao biti upoznat s izvješćem inspekcijskog nadzora. S poštovanjem, Dubravka Ivić-Bišćan Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima.
96 Dubravka Karakaš  , Članak 16. Poštovani, slažem se s Dopunama zakona o Prosvjetnoj inspekciji. U članku 16. se navodi da je inspektor dužan čuvati dokumentaciju kao službenu tajnu, ali i identitet podnositelja zahtjeva ako on to zatraži. S tim se ne slažem, jer će identitet podnositelja opet ostati anoniman kao i do sada. Podnositelji zahtjeva trebaju osvijestiti svoju odgovornost u podnošenju zahtjeva, a to će se postići ako podnositelj u zahtjevu navede osim imena, prezimena, adrese, kontakta i svoj OIB te vlastoručnim potpisom ovjeri zahtjev. U zahtjevu treba napisati i koji su sve koraci poduzeti unutar ustanove na različitim razinama(razrednik, stručna služba, ravnatelj). Isto tako smatram da podnositelji zahtjeva trebaju snositi troškove nadzora ukoliko se ustanovi da je njihov zahtjev bio neopravdan, a o nalazu inspekcijskog uvida potrebno je izvijestiti kako podnositelja zahtjeva tako i osobu protiv koje je zahtjev poslan. Srdačan pozdrav, Dubravka Karakaš Prihvaćen Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom osoba. Zahvaljujemo na komentarima.
97 Dubravka Štiglić  , Članak 13. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Predlažem da se zakonom definira struktura Rješenja prosvjetne inspekcije, koje bi sadržavalo ime i prezime, kako prijavljene osobe tako i prijavitelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
98 Dunja ham  , Članak 1. Poštovani, podržavam ovaj ,za nas prosvjetne djelatnike , iznimno važan prijedlog izmjena zakona o prosvjetnoj inspekciji . S poštovanjem, Dunja Ham Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
99 DUŠAN VULETIĆ  , PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI Poštovani, smatram da je u definiranju ovlasti prosvjetne inspekcije potrebno poštivati načelo supsidijarnosti. To bi u ovom slučaju značilo da se svaki problem najprije pokuša riješiti na nižoj razini (ovdje je to pojedina škola). Tek ako pojedina škola nije riješila određeni problem, tek tada smatram opravdanim uključivanje prosvjetne inspekcije. Dakle, smatram da inspekcija treba izlaziti na teren jedino ako podnositelj prijave izjavi da problem nije uspio riješiti u školi. Tek u tom slučaju smatram opravdanim i potrebnim stavak 2. članka 2.: „Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska.“ Osvrt na stavak 1.: Iza izraza "O pokretanju postupka" trebalo bi nadodati "o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama i radnjama". Tako bi taj stavak bio jasniji. S poštovanjem, Dušan Vuletić Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. S osobnim i drugim podacima postupa se u skladu sa zakonskim odredbama. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
100 ĐURĐA IVKOVIĆ-MACUT   Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji osobito navedene promjene u čl.13 koji se mijenja i glasi: „Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe.“ Samo na taj način spriječit će se neutemeljene anonimne prijave, a cijeli postupak bit će transparentniji . Srdačan pozdrav! Đurđa Ivković-Macut Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
101 Đurđica Krtanjek   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE. Istina je da u članku 1, stavku (2) stoji: Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Međutim, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentarima.
102 Edo Deanović   Poštovani, Ne slažem se u potpunosti s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Moguća je situacija da podnositelj prijave i onaj kojeg prijavljuje nisu ravnopravni. Nema razloga štititi identitet podnositelja prijave. Podržavam prijedlog da bi prijava trebala sadržavati sve osobne podatke prijavitelja, uključujući OIB. Prijava bi trebala biti na gotovom obrascu koji propiše MZO. Srdačan pozdrav, Edo Deanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
103 Elena Kovačić  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi prijavitelji osim podataka o imenu i prezimenu, adresi i kontaktu trebali navesti i svoj OIB za provjeru identiteta prijavitelja. Prijave bez traženih podataka ne bi se trebale uzimati u razmatranje. Na taj bi se način smanjio broj neutemeljenih prijava. Srdačan pozdrav Elena Kovačić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
104 Elizabeta Trepotec Marić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u nadi da će smanjiti broj neosnovanih prijava prosvjetnoj inspekciji i time smanjiti pritisak na prosvjetne djelatnike. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
105 Elvijana Frančula Tenčić   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj prijave ne smije biti anoniman, odnosno u prijavi moraju biti navedeni osobni podaci i OIB podnositelja prijave. Cijeli postupak mora biti transparentan, što znači da prosvjetni djelatnik protiv kojeg je podnesena prijava mora imati mogućnost uvida u prijavu te u završni nalaz inspekcije. Trebala bi postojati mogućnost/obveza da se sporni problem prije pokretanja prijave pokuša riješiti na nivou škole, čime bi se broj neutemeljenih prijava protiv prosvjetnih djelatnika znatno reducirao. Srdačan pozdrav, Elvijana Frančula Tenčić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
106 Emerencijana Rebić   Poštovani, podržavam predložani Zakon o izmjeni zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svakako osoba koja prijavljuje treba stajati iza prijave punim imenom i prezimenom kako bi se u što većoj mjeri spriječilo zlonamjerno prijavljivanje. No, svakako moram napomenuti da mi je jako žao što se dolazak inspekcije (općenito) u Hrvatskoj smatra kao nešto vrlo negativno i kao institucija koja kažnjava. Naime, u raznim državama inspekcija se smatra kao pozitivan pregled rada nastavnika (ili druge pravne ili fizičke osobe) s ciljem poboljšanja, a ne s ciljem narušavanja ugleda. Stoga, smatram da treba krenuti od izmjene shvaćanja same inspekcije kako bi se u budućnosti stav javnosti prema istoj promjenio. Srdačno, E. Rebić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika.
107 Emina Mutabžija-Orešković  , Članak 2. Poštovani, svakako pozdravljam i smatram da nažalost postoje i situacije u kojima je važno zaštititi privatnost podnositelja podneska ali smatram da je kod većine podnesaka identitet podnositelja razvidan. Mislim da bi bilo važno ustanoviti je li unutar škole prije podneska problem ili problemska situacija rješavana sukladno pravilima struke, je li u rješavanje uključen razrednik, stručni tim i ravnatelj ili je podnesak predan bez pokušaja rješavanja istog unutar matične institucije u kojem bi slučaju trebao biti vraćen uz uputu o postupanju. Nadalje, mislim da bi konačno rješenje moralo uključivati neku vrstu komunikacije između prijavitelja i prijavljenoga - ne vidim kako bi samim anonimnim rješenjem/pravorijekom nastavak suradnje učenika i učitelja mogao biti konstruktivan. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
108 Emina Mutabžija-Orešković  , Članak 1. Poštovani, kao i ranije, pozdravljam Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nisam pravnik ali mi se čini da bi bilo dobro istaknuti u formulaciji da nepotpune prijave neće biti prihvaćene. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
109 Emira Martinić   Poštovanje, u potpunosti se slažem s prijedlogom zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav, Emira Martinić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
110 Eva Jurčić   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u smislu da svaka prijava mora sadržavati podatke o prijavitelju jer bi se time mogao smanjiti broj neosnovanih prijava. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
111 Fani Kotarac  , OBRAZLOŽENJE Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijavitelj se svakako mora predstaviti kako bi se spriječila zloupotreba zakona. Praksa je pokazala da je bilo tko mogao komentirati, a i vrednovati rad prosvjetnih djelatnika, često bez pravih i osnovanih argumenata. Učitelji bi, svakako, trebali znati tko je prijavitelj i po kojoj osnovi je prijava poslana. Vrijeme je da se vrati dignitet učitelja! Srdačan pozdrav, Fani Kotarac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
112 GORAN GOTLIBOVIĆ   Poštovani, u prijedlog je potrebno ugraditi obvezu izvješćivanja osobe na koju se odnosi podnesak prijave inspekcijskom nadzoru. To izvješćivanje je nužno s obzirom na sadržaj podneska, provedene postupke nadzora te konačno rješenje s pravom prigovora. Nadalje, nužno je regulirati mogućnost nadzora pedagoške dokumentacije bez obavješćivanja odgovorne osobe u školi. Neprihvatljiva je kategorija da će se u iznimnim situacijama omogućiti uvid u pedagošku dokumentaciju. Što znači iznimna situacija? Vrlo široko i podložno osobnoj procjeni inspektora. Postupanja inspekcijskog nadzora moraju biti do detalja propisana kako bi se spriječila zloporaba. Korisna promjena bi bila da podnositelj snosi troškove nadzora ukoliko se prijava pokaže neosnovanom što je mehanizam koji značajno smanjuje broj neosnovanih prijava. Primljeno na znanje Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a u odnosu na radnike nadziranih ustanova propisana su i Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
113 GORAN ŽIVKOVIĆ   Poštovani, suglasan sam s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u navedenom obliku. Srdačan pozdrav Goran Živković Stručni suradnik pedagog mentor OŠ Martijanec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
114 Gordana Fable   Poštovani, slažem se s izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nije mi u potpunosti jasan 3. stavak Članka 2 ovog prijedloga koji glasi: (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, inspektor nije obvezan čuvati identitet podnositelja podneska ako podnositelj to izričito dopusti radi zaštite svojih prava i pravnih interesa. Ako podnositelj izričito dopusti inspektoru korištenje njegovog identiteta, na koji će način to zatražiti, usmenim ili pisanim putem? Službeni obrazac bi razjasnio takve i slične nejasnoće. Prijava prosvjetnoj inspekciji bi trebala uslijediti tek nakon pokušaja razrješenja na školskoj razini. Zahvaljujem. Gordana Fable Primljeno na znanje Prijedlog službenog obrasca uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentarima.
115 Gordana Trnski   Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji uz prijedlog da svakako nastavnik ima pravo na uvid žalbu/ prijavu roditelja, te da ukoliko se žalba pokaže neosnovana roditelj snosi sve troškove koji su nastali u vezi rada prosvjetne inspekcije. Također, vođena nažalost iskustvom u vezi odbačene prijave roditelja, mora se naći neki način satisfakcije profesora koji je neopravdano optužen u prijavi roditelja/učenika. Primljeno na znanje Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentaru i mišljenju.
116 Gordana Živatović   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju.Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
117 Hana Milunović  , Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako bi u članku 13. stavak 5. trebalo pisati sljedeće: „…nakon završenog inspekcijskog postupka inspektor će podnositelja podneska i prijavljenu ustanovu/osobu kratkim izvješćem o bitnom izvijestiti o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama u odnosu na njegov podnesak.“ Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
118 Hrvoje Markulin  , Članak 1. U izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u članku 1. koji mijenja dosadašnji članak 13. u stavku (3) rok u kojem je ovlaštena osoba dužna najkasnije obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka treba biti 15 dana, a ne 30 kako je predloženo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
119 IGOR ČIZMADIJA   Poštovani, smatram da su potrebne izmjene trenutnog Zakona o prosvjetnoj inspekciji, te da je ovaj prijedlog Zakona na dobrom tragu što bi se u postojećem Zakonu trebalo promijeniti. No, ovaj prijedlog Zakona nije u potpunosti u skladu s Ustavom RH. Članak 14. Ustava kaže: Svi smo pred zakonom jednaki. Smatram da u trenutnom prijedlogu Zakona nismo svi jednaki. Da bi se osigurala jednakost svih potrebno je doraditi stavak 2 iz članaka 16 ovog prijedloga Zakona, a to se može postići uz proširenje stavka 2 iz članka 13 ovog prijedloga Zakona sa još jednim obveznim dokumentom (osim imena i prezimena, adrese i kontakta). Potrebno je pod obvezno uključiti privolu za uporabu osobnih podataka prema svim uključenim stranama. Mišljenja sam da bez te privole niti jedan podnesak ne bi trebalo uzimati u razmatranje. Onaj tko zaista stoji iza svog podneska neće vidjeti problem u tome da potpiše privolu. Lijep pozdrav, Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog odredbi članka 16. usklađen je s propisima kojima se uređuje zaštita podataka i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
120 Igor Pap   Poštovani, podržavam izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji, jer su nadređeni znali u dogovoru s roditeljima zlorabiti anonimnu prijavu protiv zaposlenika s kojim je taj isti nadređeni u sukobu. Srdačan Pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
121 Igor Samac   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. poštovanjem, Igor Samac Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
122 IGOR SOLDIĆ   Podnositelj bi trebao navesti i svoj OIB u prijavi. Podržavam uvođenje obveze čuvanja identiteta podnositelja. Potrebno je omogućiti i podnošenje prijave putem sustava eGrađani. Prema obrazloženju vidim da će se postupak moći pokrenuti i prema anonimnim prijava, te je dobra stvar da je ostala i ta mogućnost. Ono što pod hitno treba promijeniti je način rada same inspekcije. 50% izlazaka na teren ne pronađe nikakve nedostatke, te je potrebno napraviti sustav koji će bolje procijeniti koje prijave imaju osnovu za pokretanje. Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
123 Ines Marković   Podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da dosadašnji Zakon nije štitio prosvjetne djelatnike od zlonamjernih i tajnih prigovora koji su uglavnom išli na štetu prosvjetnih djelatnika, a često bili neopravdani. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
124 IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ  , PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da prosvjetna inspekcija ne bi trebala početi postupanje po prijavi ako nisu ispunjeni uvjeti predviđeni Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika, a to su: redoviti dolasci roditelja / skrbnika na individualne razgovore s razrednikom, individualne razgovore s predmetnim nastavnikom, stručnom službom, ravnateljem (usmeno i/ili pisano). Nadalje, pravo prijave trebalo bi ograničiti na roditelje i skrbnike (zakonske). Također, djelatnik protiv kojeg se prijava podnosi trebao bi imati mogućnost uvida u istu. Lijep pozdrav, Irena Eisenkohl Novaković Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor prosvjetnih djelatinika. Zahvaljujemo na komentarima.
125 Irena Koraj   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Promjenom zakona će se vjerojatno smanjiti broj prijava koje nemaju vjerodostojnu osnovu, time će se smanjiti i pritisak na prosvjetne djelatnike te im vratiti dostojanstvo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
126 Irena Rimac   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da prijavljena osoba mora u pisanom obliku dobiti na uvid za što ju se tereti. Također svaka prijava mora sadržavati ime i prezime, adresu te oib i potpis osobe koja podnosi prijavu. U slučaju neutemeljenih optužbi podnositelj prijave bi trebao novčano snositi odgovornost. LP Irena Rimac Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentaru.
127 Irina Gomaz   Poštovani, Podržavam nastojanje da se izmjeni i dopuni Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Moji komentari su sljedeći: - prijavitelj osim navedenih podataka treba obavezno upisati i svoj OIB te podatke vlastoručno potpisati - Zatim bi trebao navesti koje je sve korake poduzeo da se problem riješi u školi prije podnošenja prijave - Nastavnik ima pravo vidjeti u pisanom obliku zašto ga se tereti i tko ga tereti isto kao što bi trebao imati i pristup konačnom izvješću inspekcije Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
128 Irina Marić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam kako je dosadašnji Zakon omogućio brojne zloporabe i nepravednosti anonimnih prijava prosvjetnih djelatnika. Ovom izmjenom omogućava se pravednost i istinitost prijave protiv prosvjetnih djelatnika. Ovakvim će se Zakonom i smanjiti broj prijava. Lijep pozdrav, Irina Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
129 Iva Baraba  , Članak 1. Svakako se slažem da su službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne razmotriti podnesak kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima te da prijavitelj kao podnositelj bude transparentan. No, isto tako i sama problematika podneska mora sadržavati valjane argumente uz koje bi bilo dobro napisati i što se do podneska prijave pokušavalo riješiti uz pomoć i suradnju sa Stručnom službom i samog djelatnika protiv koga se podnosi prijava. Naime, čest je slučaj da su prijave ishitrene od strane podnositelja te isto tako da se i prije samog podneska prijave ništa nije učinilo da do nje ne dođe. Tu svakako smatram od velike važnosti, suradnju i konstruktivan razgovor za obje strane. Bilo bi dobro da u prigovoru ili prijavi budu preciznije pojašnjeni koraci rješavanja određenih radnji koja su protivna propisima. Nadalje, ukoliko je inspekcijski nadzor pokrenut i inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja, ne vidim što se u stvarnosti mijenja osim da i dalje ostaje identitet sačuvan, što će vjerujem biti čest slučaj podnositelja prijave. Svakako podržavam čuvanje osobne i povjerljive podatke, isključivo u slučaju kada je prijava nakon provedenog nadzora utvrđena kao pravovaljana. Ukoliko se prijava pokaže kao neutemeljena u svakom pogledu,smatram da bi i prosvjetni djelatnik protiv kojeg je prijava bila usmjerena mogao potražiti pravnu pomoć zbog neugodnosti situacije u kojoj se trenutačno našao. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljuujemo na komentarima.
130 Ivan Horvat   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je krajnje vrijeme da se učitelji zaštite od neutemeljenih i zlonamjernih prijava pojedinaca koji se tim mehanizmom služe u nedostatku argumentiranih primjedbi. Smatram da bi se time vratilo dostojanstvo položaju prosvjetnih radnika. Također smatram da je u duhu pravednog demokratskog društva važno da prilikom prijave prijavljeni prosvjetni djelatnik zna identitet osobe koja ih prijavljuje. Neotkrivanjem identiteta prijavitelja prosvjetnog se radnika odmah po podizanju prijave stavlja u nepravedan i neravnopravan položaj okrivljenika već prije nego je prosvjetna inspekcija obavila posao utvrđivanja stvarnih okolnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
131 Ivana Buće   Poštovani, smatram da podnositelj podneska treba u potpunosti navesti svoje podatke i navesti je li prije prijave pokušao riješiti problem razgovorom sa nastavnikom i ravnateljem. Nastavnik treba imati uvid u podnesak i biti informiran o čemu se radi. Ukoliko se radi o narušavanju ugleda nastavnika, potrebno je uvesti novčane sankcije. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
132 Ivana Derniković  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Predlažem sljedeće izmjene: - uz ime, prezime, adresu i kontakt, podnositelj prijave dužan je priložiti i OIB, - prije uvida i postupanja, potrebno je zatražiti od podnositelja dokaz o pokušaju rješavanja situacije u školi, na nivou stručne službe i ravnatelja, - osobi protiv koje je podnesena prijava treba omogućiti uvid u sadržaj prijave i bez čuvanja identiteta podnositelja, - potrebno je predvidjeti mogućnost novčanih sankcija za višestruke neutemeljene prijave, - ne slažem se s uvidom u eDnevnik bez dopuštenja ravnatelja: učitelji i stručni suradnici imaju dostojanstvo koje treba poštivati i čuvati Srdačan pozdrav, Ivana Derniković Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na kommentarima.
133 Ivana Gabričević   Smatram da prosvjetna inspekcija ne bi trebala započeti postupanje po prijavi ukoliko osoba koja prijavljuje predhodno ne pokuša riješiti probleme u školi (osoba koju tereti, razrednik, stručna služba, ravnatelj). Ako podnositelj prijave zna podatke o osobi koju prijavljuje, trebalo bi se znati i o prijavitelju. Također, smatram da prijavitelj treba platiti novčanu naknadu za inspekcijski postupak. Lp! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
134 Ivana Grabić-Marin  , Članak 2. Poštovani, ja bih čl.2, stavka (2): (2) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska. promijenila, odnosno dodala: Provodeći inspekcijski nadzor inspektor nije dužan čuvati identitet podnositelja podneska, pogotovo ako isti prethodno nije tražio pomoć razrednika, pedagoga i ravnatelja. Osobno sam bila predmet inspekcijskih nalaza i većinom su bile anonimne. Stres i nelagoda koju izaziva takav nadzor na granici je izdržljivosti. Znam slučajeve kada su učitelji/nastavnici iza toga tražili bolovanje. Preporučam da se učitelja/nastavnika informira tko ga "tuži", a na temelju saznanja inspektor će donijeti pravednu odluku. U protivnom, ova izmjena ne ide nama u korist. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja/nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
135 Ivana Kovač  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Djelomično podržavam Prijedlog zakona u smislu da je potrebno nadopuniti članak 2/2 u svezi identiteta prijavitelja koji bi trebao potpisati prijavu i dostaviti OIB. Isto tako, prijavitelj bi trebao biti definiran obzirom na predmet prijave na način da je to roditelj ili skrbnik. Prijavitelj nikako ne bi smio biti anoniman. Osim toga, u podnesku bi trebao opisati protokol radnji koje je poduzeo prije podnošenja prijave - komunikaciju s prijavljenim ili tijelima koja su odgovorna u spornom predmetu. Osoba koja je prijavljena treba imati kompletan uvid u podnesak prijave i isto tako mogućnost žalbe po postupanju. Ivana Kovač OŠ "Tin Ujević", Osijek Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
136 Ivana Maruna   Poštovani, uglavnom se slažem sa Prijedlogom zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ne slažem se s čl.2. st.2., jer je evidentno da se ovim ne ukidaju anonimne prijave što bi trebao biti glavni cilj. Ime i prezime podnositelja ne smiju ostati tajni , jer se onda opet ruše temelji tj.ruši se dignitet struke. S poštovanjem, Ivana Maruna Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
137 Ivana Mašić   Slažem se navedenim prijedlozima. Predlažem i simboličnu naknadu za pokretanje postupka koja bi ostala u proračunu u slučaju neutemeljene pritužbe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
138 Ivana Matoković   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji posebice zato što se napokon prišlo problemu anonimnih prijava. Prijedlog da svaka prijava mora sadržavati potpune podatke o prijavitelju je odlična. Smatram da će na taj način doći do smanjenja zlonamjernih prijava od strane anonimnih osoba. Smatram da sveki prosvjetni djelatnik nad kojim je podnesena prijava ima pravo na uvid u sadržaj prijave i također u rezultate obavljenog nadzora. Ravnatelj i nastavnik moraju biti unprijed obaviješeteni u sveki pregled e -dnevnika i ostale dokumentacije u lijepoj maniri demokratskih društava u kojima ne postoje tajni postupsi i neobične ovlasti. Također sam mišljenja da bi nastavnik trebao imati mogućnost žalbe na riješenje nadzora jer iskustva mnogih nastavnika govore o pristranim i često neutemeljenim nadzorima nekompetentnih inspektora. Prijavitelj bi, jednako tako, trebao novčano snositi odgovornost za takvo uznemiravanje nastavnika i ometanje njegova rada. Pozdravljam i ideju uvođenja službenog obrasca u sustav. Prijava bi trebala biti moguća tek kad se dokaže da je prijavitelj napravio sve prethodne radnje i surađivao sa školom i nastavnikom te nije uspio na normalan način riješiti mogući problem. Na ovaj način sigurno bi se smanjio broj neutemeljenih i zlonamjernih prijava. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Postupanja inspektora u odnosu na radnike nadziranih ustanova propisana su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
139 Ivana Nenadić  , Članak 2. Smatram da podnositelj podneska ne treba biti anoniman, jer time se stavlja u neravnopravan položaj podnositelja i učitelja kojega se prijavljuje. Smatram da prijavljeni učitelj treba imati pravo znati tko ga i iz kojega razloga prijavljuje, bez obzira na suglasnost prijavitelja, odnosno da takva suglasnost treba biti uvjet za zaprimanje prijave. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
140 Ivana Petričević   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebice dio koji donosi ukidanje anonimnih prijava. Podnositelj prijave dužan je navesti svoje podatke (ime i prezime, OIB, adresu stanovanja i kontakt). Smatram da podnositelj podneska mora prvo pokušati riješiti problem u okviru škole, što će zasigurno umanjiti broj prijava upućenih prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav, Ivana Petričević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
141 Ivana Sedlar   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je podnositelj prijave dužan staviti svoje ime i prezime na podnesak. Time bi se trebao smanjiti broj neutemeljnih prijava i zaštiti dignitet učitelja. Slažem se i sa svim ostalim promjenama u navedenim u člancima. Srdačan pozdrav, Ivana Sedlar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i kometnaru.
142 Ivana Štimec-Sajko   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o Prosvjetnoj inspekciji no smatram da treba isključiti anonimno pokretanje te da podnositelj, ne može ostati anoniman niti ako to zatraži. Bilo bi dobro da se napravi neki službeni obrazac što točno treba sadržavati svaki podnesak. Uvrstiti OIB podnositelja prijave u obrazac kako bi se izbjegla mogućnost zloupotrebe identiteta. Predlažem i uvođenje novčanih naknada, ukoliko prosvjetna inspekcija dokaže da je prijava neutemeljena. Svakako omogućiti prijavljenoj osobi prije pokretanja postupka da sporni problem riješi unutar vlastite institucije tj. škole. Srdačan pozdrav! Ivana Štimec-Sajko Primljeno na znanje Prijedlog za službeni obrazac uzima se u obzir. Novčane naknade u smislu upravnih pristojbi nisu predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentarima.
143 Ivana Zemunik   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje, ali ne podržavam čuvanje identiteta podnositelja podneska, prigovora ili prijave. Ukoliko je prijava neosnovana/neutemeljena ili izvid Prosvjetne inspekcije ne uoči nepravilnosti u radu prosvjetnog djelatnika pitam se: 1. Tko snosi troškove nadzora? 2. Onemogućava li se na ovaj način žalba, tužba ili protutužba zbog povrede ugleda i časti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog odredbi članka 16. usklađen je s propisima kojima se uređuje zaštita podataka i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
144 Ivanka Biskup   Poštovani, Podržavam navedene promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se napokon podnositelj prijave mora identificirati. Na taj način bi se spriječila zlouporaba prijavljivanja i uznemiravanje nastavnika i blaćenje njegovog rada. Konačno je došlo vrijeme da državne vlasti stanu na stranu prosvjetnih djelatnika koji čine stup obrazovanja ovog društva. Ne samo što će se ovom promjenom smanjiti troškovi zbog zlonamjernog korištenja prijava i neutemeljenosti istih, nego i zbog očuvanja digniteta struke koji je prijašnjim zakonom bio narušen. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
145 Ivona Zirdum   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji  navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine.  Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme,  tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
146 Jadranka Didović   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj prijave dužan je navesti ime, prezime, adresu, kontakt i OIB. Prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti nadzor trebao bi imati uvid u sadržaj prijave, a nakon provedenog nadzora uvid u izvješće prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav, Jadranka Didović Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
147 JADRANKA DUVANČIĆ   Podržavam prijedlog Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebno onaj dio koji se odnosi na ukidanje anonimnih prijava prosvjetnih djelatnika (predugo su ih neki zlorabili). Mislim da bi se puno toga moglo riješiti unutar škole, a ako ne uspije, pozvati prosvjetnu inspekciju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
148 JADRANKA KAUČIĆ   Poštovani, uglavnom podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji koji ima svoju svrhu kao i manjkavosti. Prijavljivanje može biti zlonamjerno, ali dobronamjernom nastavniku koji savjesno obavlja svoj posao sigurno ne može naštetiti. Roditelj može biti gnjevan i ogorčen, ali nastavnik to nikada ne bi trebao biti. Ne bih podnositelja prijave "razapinjala" na OIB, kažnjavala novčanom kaznom, zabranjivala slanje nakon izvjesnog broja podnesaka, a isto tako ne vidim razlog zbog kojega bi dostupnost e dnevnika na uvid prosvjetnoj inspekciji trebala biti problem? E dnevnik je prvi pokazatelj (naravno, ne istovremeno jedini i mjerodavan u procjeni nečijeg rada) (ne)pravovaljanog vođenja administracije, (ne)poznavanja Pravilnika o vrednovanju i postupnosti u izricanju odgojnih mjera ukoliko ih učenik ima. Bilo bi jako dobro da i savjetnici imaju pravo i obvezu pregleda razrednih knjiga jer bi pravovremeno mogli ukazati na eventualne propuste i manjkavosti (ukoliko to ne uoče ravnatelji i pedagoška služba). Uvjerena sam da je velik broj nastavnika uložio i ulaže puno truda, ljubavi i edukacija u svoj posao, ali ruku na srce, u mnogim našim školama u e dnevnicima pišu se bilješke koje nikako nisu u skladu s profesionalnom etikom niti gore navedenim pravilnicima, i koje bi mene kao roditelja itekako povrijedile da su napisane kao "opažanja" o radu mog djeteta. Nastavnici trebaju biti svjesni da će roditelji bez obzira na sve zakone vjerojatno slati anonimne prijave i u buduće, jedni iz revolta prema nastavniku, drugi iz straha za postupanje nastavnika prema djetetu, stoga mogu samo zaključiti da neutemeljena prijava, bila ona anonimna ili potpisana, ne može naštetiti prosvjetnom djelatniku koji je dosljedan u svom poslu. Srdačan pozdrav, Jadranka Kaučić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i iskazanom mišljenju.
149 Jadranka Rosić   Poštovani , djelomično podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Potrebno je u potpunosti isključiti pokretanje postupka na osnovu anonimne prijave - podnositelj ne može ostati anoniman niti "ako on to zatraži" Prvo se rješenje treba potražiti u školi, o tome valja sastaviti i zapisnik, a zapisnik treba biti i jedan od obveznih priloga prigovoru. Ukoliko zapisnik nedostaje, prigovor se može odbaciti. Nastavnik i škola na taj bi način sudjelovali u rješavanju spornog pitanja. Prijava ne može biti ne utemeljena, u suprotnom podnositelj može snosi troškove rada Prosvjetne inspekcije. O svakoj prijavi valja dobro promisliti te snositi i odgovornost. Vezano uz uvid Prosvjetne inspekcije u e-dnevnik. Predlažem da bi za svaki takav uvid trebalo tražiti dopuštenje ravnatelja, ali također i obavijestiti pedagoškog djelatnika o kojem se radi . Pomoću navedenih prijedloga smatram da se neće narušiti dignitet i kompetentnost nas prosvjetnih djelatnika . S poštovanjem, Jadranka Rosić Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom pedagoških djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
150 Jagoda Čopac   Poštovani, uglavnom se slažem s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da ne smije biti anonimnih prijava nego podnositelj prijave treba ispuniti službeni obrazac sa svojim osobnim podacima (ime i prezime roditelja ili skrbnika djeteta, OIB, adresa i potpis). Prijava obvezno treba sadržavati dokaze o koracima koje je prijavitelj poduzeo prije prijave Prosvjetnoj inspekciji (razgovor s predmetnim učiteljem, stručnom službom i ravnateljem). Prosvjetni djelatnik nad kojim se provodi inspekcijski nadzor trebao bi imati uvid u sadržaj prijave kao i rezultatima iste. Ukoliko se dokaže da je prijava neutemeljena, podnositelj prijave trebao bi biti novčano kažnjen. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
151 Janja Škraba-Stanešić   Poštovani, U potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je svaka anonimna prijava u stratu upitna. Čemu se skrivati ukoliko je opravdan razlog prijave. Prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti nadzor treba imati mogućnost vidjeti u pisanom obliku tko i za što ga se konkretno tereti te biti upoznat sa završnim rezultatima u izvješću. Srdačan pozdrav, Janja Škraba-Stanešić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor nad stručno-pedagoškim radom odgojno-obrazovnih radnika. Zahvaljujemo na komentaru.
152 JASMINKA BEREND   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o Prosvjetnoj inspekciji, ali uz nekoliko napomena: podnositelj predstavke ili prigovora ne može ostati anoniman. Prvo se rješenje treba potražiti u školi, o tome valja sastaviti i zapisnik, a zapisnik treba biti i jedan od obveznih priloga prigovoru. Ukoliko zapisnik nedostaje, prigovor se može odbaciti. Nastavnik i škola na taj bi način sudjelovali u rješavanju spornog pitanja. Prijava ne može biti ne utemeljena, u suprotnom podnositelj može snosi troškove rada Prosvjetne inspekcije. O svakoj prijavi valja dobro promisliti te snositi i odgovornost. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanja koja predlažete ne uređuju se Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Postupanja prosvjetne inspekcije s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentarima.
153 Jasminka Bikić   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako prijave ne mogu biti anonimne, jer dovode prosvjetnog djelatnika u neravnopravan položaj. Rješenje nekog problema potrebno je prvo potražiti u školi, uz sudjelovanje nastavnika, ravnatelja i pedagoške službe, te o tome načiniti zapisnik. Također, Prosvjetna inspekcija, za uvid u e-dnevnik, mora tražiti dopuštenje ravnatelja i o tome obavijestiti djelatnika o kojem se radi. U protivnom, ne vidim nikakvu razliku između anonimne prijave i ovakvog nadzora prosvjetnih djelatnika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
154 JASMINKA FALAMIĆ   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da prijava treba biti na službenom obrascu koji sadrži: • ime i prezime podnositelja prijave, OIB, adresa, vlastoručni potpis prijavitelja, • obrazloženje prijave, • navod razgovora i postupaka koji su poduzete prije podnošenja prijave s ciljem uklanjanja problema ili nepravilnosti. Također smatram da djelatnik nad kojim će se provesti nadzor treba imati uvid u sadržaj prijave te biti upoznat s izvješćem inspekcije. Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
155 Jasminka Kuzle   Poštovani, slažem se s izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Sam podnesak i ime i prezime podnositelja trebaju biti javni podatci. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Prijedlog odredbi članka 16. usklađen je s propisima kojima se uređuje zaštita podataka i tajnost podataka.
156 Jasminka Prstec   Poštovani, djelomično se slažem s Prijedlogom zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji jer se ipak u potpunosti ne ukidaju anonimne prijave tj. identitet podnositelja ne bi trebao ostati tajan. S poštovanjem, Jasminka Prstec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
157 Jasminka Šilović   Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka prijava treba sadržavati podatke o prijavitelju (ime i prezime, OIB, adresa). Prijavljena osoba mora imati uvid u prijavu i u izvješće inspekcije. U slučaju neutemeljenih prijava podnositelj bi trebao snositi novčanu odgovornost. Srdačan pozdrav, Jasminka Šilović Prihvaćen Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentarima.
158 Jasminka Turina Luketić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nastavnicima je potrebna zaštita od nerijetko neutemeljenih i zlonamjernih prijava pojedinaca. Smatram nužnim da osoba protiv koje je podnesen podnesak ( prosvjetni djelatnik) ima pravo znati identitet podnositelja. S poštovanjem, Jasminka Turina Luketić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
159 Jasna Asic   Poštovani, uglavnom se slažem s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da podnesak prosvjetnoj inspekciji mora sadržavati navedene podatke o prijavitelju kako bi se smanjio broj postupaka za koje ne postoje opravdani uvjeti. Također, podnesak mora biti vlastoručno potpisan i mora biti poznat identitet prijavitelja. No, nedostatak je što se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Pozdrav! Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentarima.
160 JASNA KRALJIĆ-CMRK   Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se onemogućuje anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Smatram da djelatnik nad kojim se provodi inspekcijski nadzor ima pravo dobiti na imati uvid prijavu, biti upoznat s rezultatima inspekcije te imati pravo na žalbu. Broj prijava istih podnositelja trebao bi se ograničiti. Također smatram da bi prosvjetni djelatnik unaprijed trebao biti obaviješten o pregledu e-Dnevnika od strane prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se (i) u odnosu na radnike nadzirane ustanove u skladu s odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
161 Jelena Bajto   Poštovani, pozdravljam i podržavam navedeni prijedlog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da svaka prijava takve vrste treba biti transparentna da bi se izbjegle neosnovane prijave. Smatram da bi bilo nužno uključiti i pravo na uvid u podatke o podnositelju prijave nastavniku protiv kojeg se prijava podnosi, a također da bi podnositelj ukoliko se dokaže da je tužba bila neosnovana trebao snositi troškove postupka. Netko od kolega je spomenuo zadužnicu koja bi se prilagala prijavi, smatram da je to dobra ideja. Srdačan pozdrav, Jelena Bajto Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentaru.
162 Jelena Bekavac Krčadinac  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, stručnost nastavnika danas kritiziraju najviše roditelji učenika neprimjerenog vladanja i nemarnog odnosa prema radu. Osobe koje su navikle dolaziti do ciljeva prijetnjama (a ne radom, učenjem i kulturnim odnošenjem prema drugima) manipuliraju svim zakonima i tuđim životima. Treba postaviti hijerarhiju rješavanja problema vezanog uz rad ili ponašanje nastavnika: 1) potrebno je obaviti informativni razgovor roditelj/nastavnik (dati rok 2 mjeseca za promatranje uspješnosti tog razgovora) 2) potrebno je obaviti informativni razgovor roditelj/nastavnik/stručna služba/ravnatelj (dati rok 2 mjeseca za promatranje uspješnosti tog razgovora). O ovom informativnom razgovoru neka se provede zapisnik. 3) ukoliko nakon 4 mjeseca ne dođe do napretka kod obiju strana (i učenik i nastavnik) u rješavanju problema, izvršiti prijavu MZO i uz osobne podatke priložiti kopiju zapisnika iz točke 2). Jako je važno da se uz žalbu na rad nekog nastavnika iz obrazovnog predmeta osim istinitih osobnih podataka + kontakt podaci + OIB, priloži bilježnica i/ili radna bilježnica učenika iz tog nastavnog predmeta kako bi se stekao uvid u učenikov odnos prema radu. Također predlažem da se nakon prijave obavi razgovor s učenikom i da učenik riješi pred stručnim povjerenstvom pisanu provjeru znanja iz dotičnog predmeta koja će uključivati lakše zadatke za ponavljanje iz udžbenika za period od početka nastavne godine. Razlog 3/4 roditeljskih prijava na rad učitelja je nerad, nemar i neznanje učenika. Kod prijava treba jako paziti koliko je toga subjektivno i izmišljeno od strane prijavitelja i treba sakupiti čim više objektivnih dokaza (poput bilježnice/radne bilježnice/riješene pisane provjere). Zahvaljujući društvenim mrežama uvijek će se naći grupica roditelja koji će imati zajednički stav oko toga da red, rad, pravednost i dosljednost nisu današnji načini obrazovanja njihove djece, već da djeca trebaju imati slobodu mišljenja, slobodu nemara, slobodu plagiranja, slobodu korištenja mobitela potajno pod školskom klupom i pravo kritiziranja struke za koju nisu kompetentni. Da samo znate koliko roditelja čita i piše lektire umjesto svoje djece iz OŠ, a kada za taj uradak dobiju ocjenu koja nije odličan, onda se osvećuju učiteljici i uvjeravaju ju da u prepisivanju s interneta nema ničeg lošeg. Nastavnik u svom pozivu ima samo jedan cilj: što uspješnije podučiti učenike nastavnom predmetu koji predaje. A uspjeh učenika je najbolja motivacija za daljnje stručno usavršavanje nastavnika. Ne želim da itko od mojih kolega nastavnika dobije autoimunu bolest, moždani ili srčani udar zbog toga što se neko dijete „zaigralo“ lažnom pričom kako bi prikrilo svoju krivicu ili svoju lijenost, a roditelj se onda odlučio da tu dječju laž podrži prijavom na loš rad nastavnika. Kod svake prijave neka se priloži polog od 2.000 kn koji će vratiti prijavitelju ako je prijava utemeljena, a dati nastavniku da ih utroši na nastavna sredstva i pomagala ili na stručnu edukaciju ukoliko se prijava ukaže neutemeljena. I još nešto: zbog čega se s predmetnim nastavnicima preko AZOO savjetnika i Županijskih stručnih Vijeća ne provodi redovna savjetodavna edukacija (seminar) o tome koje vrste prijava zaprima MZO i koji su vaši stručni savjeti kod rješavanja učestalih problema na koji se roditelji/učenici žale. Možemo li stvoriti uspješnu suradnju preko edukacije nastavnika i probleme preduhitriti na obostranu radost? Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
163 JELENA BRADAŠIĆ   Poštovani, iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatram da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatram da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažem u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju.Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima se raspravljalo na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. S poštovanjem, Jelena Bradašić Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
164 Jelena Bujas-Grubar  , Članak 2. Poštovani, djelomično se slažem s izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram, kao i gotovo svi kolege koji su do sada komentirali, da su nastavnici i dalje u neravnopravnoj situaciji time što se štiti identitet podnositelja podneska. Jasna mi je namjera zakonodavca da se na na neki način zaštiti identitet učenika čiji roditelj podnosi prijavu ili pak kolege iz kolektiva da se ne naruši atmosfera u razredu ili pak međuljudski odnosi u zbornici. Ovdje se ipak radi o vrlo ozbiljnoj situaciji koja za nastavnike znači neprospavane noći i veliku dozu stresa i najmanje što očekujemo od svog Ministarstava je da nas stavi u ravnopravni položaj u postupku koji može potencijalno značiti vrlo rigorozne sankcije. Srdačan pozdrav, Jelena Bujas-Grubar Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentarima.
165 Josip Kličinović   Načelno podržavam izmjene uz nekoliko ograda. 1. U Zakon treba ugraditi da se podnesak bez podataka o osobi koja prijavljuje automatski odbacuje. 2. U slučaju stručno-pedagoških zamjerki, u podnesku treba jasno navesti jesu li provedeni prethodni koraci (razrednik/predmetni nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj) 3. Trebaju nešto jasnije ovlasti inspektora, formulacija da inspektor "naređuje" nešto je poprilično oštra i izaziva otpor. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
166 Josip Kunac   Poštovani, radim u sustavu školstva preko 20 godina i u praksi sam susreo, a čuo i druge, koji su mi rekli kako je prosvjetna inspekcija mnogim učiteljima skresala krila i uništila učiteljski entuzijazam. Mnogi su izvrsni učitelji nakon dolaska prosvjetne inspekcije postali rezignirani i nemotivirani, a ocjene su počeli dijeliti i šakom i kapom. Neke od njih sam i čuo kako govore da sebi više to nikada neće dopustiti i postali su preblagi. Mišljenje koje vlada među učiteljima je da kod dolaska inspekcije "učitelj nikada nije u pravu" i da inspekcija uvijek nešto nađe. Danas se svaki problem kod učenika rješava poznatom uzrečicom kako učitelj nije dovoljno motivirao dijete. Jedan od razloga hiperinflacije petica je i taj što nitko ne želi da mu dođe inspekcija u školu. Taj dolazak inspekcije trajno među kolegama obilježi toga učitelja. Danas se učitelji povlače i na najmanji dignuti glas roditelja, čak i kada su u pravu. I sam sam imao takvih situacija u svom radnom vijeku. Mišljenja sam da ovo ništa neće riješiti i da prosvjetnu inspekciju treba ukinuti u ovom obliku. Neke zapadne zemlje, kako sam čuo ili pročitao negdje, tu instituciju uopće nemaju. Držim da bi prosvjetna inspekcija trebala izići na teren jedino u sljedećim slučajevima: a) kod slučajeva pedofilije i spolnog uznemiravanja, fizičkog i emocionalnog zlostavljanja od strane učitelja prema učenicima, te nerješavanja situacija spolnog, fizičkog i emocionalnog zlostavljanja među djecom c) kod nepravilnosti u radu škole, zapošljavanju i sl. U ostalim situacijama, posebice onima koje se odnose na pritužbe na rad, metode i ocjenjivanje učitelja, inspekcija ne bi trebala izlaziti na teren. U takvim slučajevima predlažem sljedeće postupke: a) nakon pritužbe roditelja na učiteljev rad, metode i ocjenjivanje (posebno ocjenjivanje, jer je najčešći razlog prijave nezadovoljstvo dobivenom ocjenom), po zaprimanju, inspekcija će prijavu roditelja proslijediti školi koju učenik pohađa na rješavanje. b) ravnatelj će po zaprimanju prijave pozvati dotičnog učitelja na razgovor kako bi ispitao o čemu se radi (može pozvati i roditelja učenika i samog učenika, jer se nesporazumi među osobama i rješavaju njihovim međusobnim razgovorom), a po potrebi može biti održana sjednica razrednog vijeća. Mišljenja sam da razredno vijeće najbolje poznaje dotičnog učenika i može sagledati jesu li optužbe utemeljene. c) nakon tih radnji, ravnatelj će zaključke, te sve što je poduzeto, proslijediti prosvjetnoj inspekciji i nezadovoljnom roditelju. To rješenje i zaključci škole trebaju biti konačni bez mogućnosti žalbe. Jednom sam bio u poziciji ravnatelja i doživio sam na desetke žalbi jednog te istog roditelja na koje sam se morao očitovati. Ako je škola nakon svih provedenih procedura nemoćna riješiti problem, ravnatelj može u tom slučaju pozvati inspekciju. Ukratko: sve pritužbe na rad učitelja, trebaju biti vraćene školi na rješavanje! Obrazloženje: Gornji postupak predlažem zbog sve većeg pritiska roditelja na učitelje, vezano uz ocjene. Događa se u praksi da jedni te isti roditelji vrše pritisak na nekoliko učitelja istodobno, tj. svugdje gdje su ocjene ispod očekivanog. Razredno vijeće s razrednikom ipak najbolje poznaje učenika i njegove roditelje i najbolje može prosuditi koliko su ovi zahtjevi opravdani. Iz tog razloga predlažem ukidanje prosvjetne inspekcije u ovom obliku! Prihvaćen Komentari i mišljenja primljeni na znanje. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
167 Josip Strija   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, točnije njegovu izmjenu kojom bi se onemogućile anonimne prijave prosvjetnih djelatnika pri čemu bi prijavitelji pri prijavi trebali priložiti svoje podatke - OIB, ime i prezime. Osim toga, mislim da bi djelatnik nakon insprekcije mora biti upoznat u njezino rješenje, a prije same inspekcije i sa samom prijavom i njezinim sadržajem. Srdačno, Josip Strija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
168 Karmela Anzulović   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prosvjetnoj inspekciji te smatram da bi da svaka prijava, pored potpunih podataka za prijavitelja (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt podaci), obavezno morala sadržavati i OIB te vlastoručni potpis prijavitelja. Vjerujem da bi se na taj način znatno smanjio broj zlonamjernih i neopravdanih prijava od strane anonimnih osoba. Mišljenja sam također da bi svaki nastavnik, protiv kojeg je zaprimljena prijava i po kojoj je Prosvjetna inspekcija reagirala, trebao dobiti na uvid za što ga se konkretno optužuje, kao i u konačni nalaz Prosvjetne inspekcije, uz mogućnost žalbe Ministarstvu, ukoliko je uvjeren da su ti navodi nepotpuni ili netočni. Prijavitelj bi, također, trebao snositi i nekakvu novčanu odgovornost (makar simboličnu) za takvo uznemiravanje nastavnika i ometanje njegova rada. Iako je većina prosvjetnih inspektora korektna i objektivna, niti jednom nastavniku nije ugodno kad sazna da mu inspekcija dolazi u nadzor (makar bio 100% u pravu i nalaz inspektora to na kraju i pokazao). Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
169 Karmen Diminić Milevoj   Poštovani! Podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje koje često zna biti i neosnovano. Postupak bi svakako trebao omogućiti da nastavnik, protiv kojeg je zaprimljena prijava i po kojoj je Prosvjetna inspekcija reagirala, dobije na uvid zbog čega se optužuje te u konačnosti i nalaz Prosvjetne inspekcije, uz mogućnost žalbe Ministarstvu. Također smatram da bi se neutemeljena optužba trebala sankcionirati da se spriječi ishitreno i neutemeljeno optuživanje rada nastavnika, pogotovo ako se ranije nije pokušalo s rješavanjem problema u Školi ako on kao takav postoji. Nadalje, smatram da je nužno regulirati mogućnost nadzora pedagoške dokumentacije bez obavješćivanja odgovorne osobe u školi .Prosvjetni djelatnik i ravnatelj bi unaprijed trebali biti obaviješteni za svaki pregled e-Dnevnika od strane prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
170 Karmen Mott Bingula   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje. Ne podržavam čuvanje identiteta podnositelja prijave. Obzirom da je smisao inspekcijskog nadzora prvenstveno dobrobit učenika, moje mišljenje je da Zakon treba poticati rješavanje problema na razini učenik, roditelj, razrednik, stručna služba i ravnatelj. Na taj način brže se i jednostavnije mogu riješiti skoro svi problemi pri čemu se izbjegava i stvaranje loših odnosa koji mogu štetiti svim sudionicima spora. Zato smatram da bi se prijave trebale podnositi putem obrasca u kojem će podnositelj jasno navesti što je sve poduzeo da se problem riješi unutar škole. U tom slučaju anonimnost prijavitelju više niti nije bitna jer je prijava samo nastavak već poduzetih radnji. Inspekcijski nadzor ne bi trebao biti prvi pokušaj rješavanje bilo kojeg problema pa Zakon takav pristup ne bi trebao niti poticati omogućavanjem anonimnih i neargumentiranih prijava. Vjerujem da bi se broj anonimnih ili čak zlonamjernih prijava smanjio ukoliko se propiše obrazac za prijavu u kojem prijavitelj stoji iza svoje prijave sa svojim podacima. Srdačan pozdrav, Karmen Mott Bingula Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita podataka. Zahvaljujemo na komentarima.
171 KATARINA ĆAĆIĆ  , Članak 1. Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona i kao većina podržavam da se podacima doda i OBI podnositelja prijave te da se uvrsti službeni obrazac za prijavu iz koje će se jasno vidjeti da je poštivana hijerarhija prethodno obavljenih razgovora. Također, smatram da se uz prijavu treba izvršiti i uplata određene novčane svote čiji će iznos biti raspodijeljen kako je već bilo predloženo. Smatram da bi se u Članku 1. stavak (3) rok trebao smanjiti na 15 dana kako bi se u slučaju osnovane prijave pravovremeno reagiralo. Primljeno na znanje Prijedlog za naplatu podneska, odnosno penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljuemo na komentaru.
172 KATARINA DŽALTO   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ovakve izmjene zakona pozitivno će utjecati na dignitet prosvjetne struke. Trebalo bi onemogućiti ponovno podnošenje prijave osobi koja više od dva puta neutemeljeno podnese prijavu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
173 KATARINA FRANJO   Poštovani, podržavam izmjene i dopune u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav, Katarina Franjo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
174 Katarina Hrgović   Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da anonimne prijave općenito nisu dovoljno ozbiljne, dovoljno razrađene i najčešće nisu utemeljene. Često su ishitrene i vrlo subjektivne te da roditelji na temelju samo informacija jedne strane donose odluku o prijavi . Katarina Hrgović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
175 katica gudelj   Poštovani, prijedlog ide u dobrom smjeru. Međutim, ako za neosnovane tužbe ne bude postojala sankcija i pored obaveze ostavljanja podataka neće se dogoditi ništa značajno. Pretpostavka je da će se broj pritužbi smanjiti, ali će tužitelj i dalje ostati u povoljnijem položaju. I simbolična novčana kazna mnoge bi odvratila od "rekreativnog tužakanja". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
176 Katica Ošust  , Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a posebno dostavu osobnih podataka prijavitelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
177 Katica Validžić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojima bi se spriječilo podnošenje anonimnih prijava. U okviru Prijedloga zakona ali ne podržavam čuvanje identiteta podnositelja podneska, prigovora ili prijave. Smatram da odgojno- obrazovni djelatnici imaju pravo znati uzrok prijave kao i podatke osobe koja prijavu podnosi. Mišljenja sam da anonimne i neutemeljene prijave treba odbaciti jer utječu na ugled učitelja. Primljeno na znanje S osobnim i drugim podacima postupa se u skladu sa zakonskim odredbama. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Zahvaljujemo na komentaru.
178 Katica Vareševac   Poštovani , podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da ne bi prosvjetna inspekcija trebala intervenirati na anonimnu prijavu. Prosvjetni radnici nad kojima se vrši nadzor svojim imenom i svojim kompetencijama stoje na raspolaganju inspekciji , propituju svoje postupke i izlažu se stresu kojem su ionako svakodnevno izloženi od " dobronamjernika" . Onaj tko ima što reći neka stoji iza toga svojim imenom i prezimenom jer bi se na taj način, pozitivnom komunikacijom , pa i uz posredovanje prosvjetne inspekcije lakše otkolonile nastale "poteškoće" . Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih radnika. Zahvaljujemo na komentarima.
179 KATIJA BISKUPOVIĆ   Poštovani, apsolutno se slažem s izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijavitelj se svakako mora predstaviti jer će se na taj način zaustaviti zlouporaba mogućnosti "svakog slučajnog prolaznika" da komentira i vrednuje rad nastavnika. Smatram da nastavnik u svakom slučaju mora biti upoznat sa sadržajem prijave kao i identitetom podnositelja jer čuvanjem identiteta ne mijenjamo puno trenutnu situaciju. Lijepi pozdrav, Katija Biskupović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
180 KLAUDIJA DIMIĆ   Poštovane kolegice i kolege, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da podnositelj prijave treba navesti svoje ime, prezime i OIB. Prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti nadzor treba imati uvid u sadržaj prijave a nakon provedenog nadzora i uvid u izvješće prosvjetne inspekcije. Podnositelj neutemeljene prijave treba platiti određenu naknadu, a onim prijaviteljima koji se bave prijavama redovito, učestalo i bez valjanih argumenata trebalo bi ograničiti i sam broj prijava. Srdačan pozdrav, Klaudija Dimić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima.
181 Kornelija Pavlić   Poštovani, Podržavam prijedloge izmjene, kao prvi korak, uz nekoliko napomena -mislim da treba jasno napisati da čelnik prosvjetne inspekcije anonimne prijave uopće neće uzeti u razmatranje -navesti barem neke kriterije po kojima će se prijava uzeti u razmatranje (uz naravno obaveznu identifikaciju prijavitelja) jer do sada je prosvjetna inspekcija djelovala na temelju vrlo proizvoljnih i neodređenih pritužbi -u podnesku prijavitelja da bi se uopće uzeo u razmatranje treba biti naznačeno da je prijavitelj prethodno iscrpio sve mogućnosti rješavanja navedenih problema u prvom redu da je obavio razgovor s nastavnikom, da je upoznat razrednik, pedagoška služba, ravnatelj škole, dakle obaveza je poštovanja hijerarhije i nekog logičnog slijeda. -ne slažem se s mogućnošću prigovora nezadovoljnog prijavitelja, prosvjetni inspektor, sudski vještak je ovlašteni stručnjak koji odgovorno stoji iza svoje odluke. To je trošenje proračunskog novca. -ako već prijavitelj ima mogućnosti ulaganja prigovora onda tu mogućnost treba dati i nastavniku -za prijave za koje se ustanovi da su neutemeljene, da su usmjerene na povredu dostojanstva nastavnika potrebno je izraditi tarifni model plaćanja Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
182 Krešimir Kuran  , Članak 1. Poštovani potrebno je izmjeniti članak 1. stavak 2. Izmjena i dopuna Zakona o prosvjetnoj inspekciji koji bi trebao glasiti: Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, OIB i adresa stanovanja te podaci za kontakt odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Prilikom podneska mora se platiti zadužnica od 300kn, koja se u slučaju neutemeljene prijave razmjerno uplaćuje u državni proračun, a u slučaju utemeljene prijave vraća se podnositelju. Primljeno na znanje Naplata podneska, odnosno penalizacija neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentaru.
183 KRISTIJAN MITREČIĆ   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjena i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj prijave bi trebao priložiti svoje ime, prezime i OIB prilikom prijavljivanja. Prosvjetni djelatnik nad kojim bi se provodio inspekcijski nadzor trebao bi imati uvid u sadržaj prijave te biti upoznat s rezultatima inspekcije, koji su navedeni u izvješću. Kristijan Mitrečić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se (i) u odnosu na radnike nadzirane ustanove u skladu s odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
184 Kristina Grdur   Poštovani, podržavam izmjene jer se u njima preciziraju uvjeti pod kojima članovi prosvjetne inspekcije "izlaze na teren". To će uvelike pomoći svima, i onima kojima dobivaju pritužbe i onima koje tuže. Prijedlog će, nadam se, kristalizirati pojedine situacije i svakako pomoći i jednima i drugima. Uz ovakav prijedlog, učitelji će dobiti jasniji uvid u svoj rad, ispraviti nepravilnosti ako postoje, ali i dobiti veće poštovanje svoje struke jer ih više neće moći anonimno prijavljivati "nezadovoljni roditelj" Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
185 Kristina Varžić   Poštovani , u potpunosti podržavam Prijedlog zakona o izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji i iskreno se nadam da će stupiti na snagu čim prije. Smatram da će se na taj način smanjiti anonimnost neutemeljenih prijava ali i cjelokupni troškovnik koji one uzrokuju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
186 Krunoslav Simić   Nadležno ministarstvo je odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
187 Ksenija Blažević Milosavljević   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetnim djelatnicima je potrebna zaštita od zlonamjernih prijava pojedinaca. Smatram da podnositelj mora navesti svoje ime i prezime, OIB, adresu te da se onemoguće anonimne prijave djelatnika u obrazovanju. U slučaju neosnovane prijave, podnositelj mora novčano snositi sve troškove. Srdačan pozdrav, Ksenija Milosavljević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
188 Ksenija Lekic  , Članak 16. Članak 16./2 Ponovno se vraćamo na prvobitno stanje. "Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju te činjenice i podatke koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom ." Treba izbaciti dio rečenice "... i identitet podnositelja podneska ako on to zatraži." Cilj ovih izmjena bi, između ostalog, i trebao biti da podnositelj prijave ne može ostati anoniman. Ukoliko je prijava utemeljena, ne postoji razlog da osoba koja je prijavila nepravilnosti ostane anonimna. Za neutemeljenu prijavu, a takvih je do sada bilo mnogo, će ipak dobro razmisliti želi li se upuštati u cijeli proces. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
189 Ksenija Lekic  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, ali se ne slažem s Člankom 2. Navodno je razlog zaštita podataka prijavitelja, a time i dalje prijavitelj ostaje anoniman. Ukoliko se prijava inspekciji pokaže kao neutemeljena, ne vidim razlog za zaštitom podataka prijavitelja. Prosvjetni djelatnik treba i mora znati tko ga je i za što prijavio, a osoba koja ga je neutemeljeno prijavila treba snositi troškove cijelog procesa (izlazak Prosvjetne inspekcije na teren). Također, ukoliko se utvrdi da osoba koja podnosi prijavu nije problem niti pokušala riješiti unutar škole (razrednik, pedagoška služba, ravnatelj) već je direktno poslala prijavu Prosvjetnoj inspekciji, takvu prijavu treba odmah odbaciti. S poštovanjem, Ksenija Lekić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
190 KSENIJA ŠKORIĆ   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog, uz dodatne izmjene: - prosvjetna inspekcija treba, prije uvida, uputiti podnositelja na rješavanje situacije najprije u školi ukoliko taj dio postupka nedostaje - podnositelj prijave treba osim ostalih osobnih podatak dati i OIB - nastavniku protiv kojega je podnesena prijava treba omogućiti uvid u prijavu bez čuvanja identiteta podnositelja - potrebno je predvidjeti mogućnost ograničavanja broja neutemeljenih prijava i eventualnih novčanih sankcija za višestruke neutemeljene prijave. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
191 Lidija Dujić   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
192 LIDIJA DUMANČIĆ   I. Smatram da prosvjetna inspekcija ne bi trebala niti početi postupanje po prijavi ukoliko nisu ispunjeni sljedeći uvjeti (predviđeni Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja…): a) redoviti dolasci roditelja / skrbnika na informativne razgovore s razrednikom b) individualni razgovor s predmetnim nastavnikom c) individualni razgovor sa stručnom službom d) pisana ili usmena predstavka koju (roditelj / skrbnik) podnosi ravnatelju U protivnom, veliki broj nastavnika izložen je prijavama na kraju nastavne godine, a da podnositelj nije niti jednom tijekom nastavne godine tražio informativni razgovor s predmetnim nastavnikom ili stručnom službom u vezi „problema“ zbog kojega se podnosi prijava. II. U prijedlogu se navodi da prijavitelj mora navesti: ime i prezime, adresu, podatke za kontakt (ili naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe). Smatram da se pravo prijave (podneska) treba ograničiti na roditelje / skrbnike tj. osobe (ili institucije) koje su i navedene kao zakonski skrbnici učenika u školskoj dokumentaciji. U protivnom, moguće su zloupotrebe kao i do sada. Npr. punoljetni učenikov bratić podnese prijavu zbog slabije zaključne ocjene (čisto iz zabave jer sankcija nema). III. Smatram da potpisana prijava koja je zaštićena službenom tajnom ne umanjuje mogućnost zloupotreba na kraju nastavne godine. U slučaju da se nadzorom ne utvrde nikakvi propusti, a prijava pokaže neutemeljenom, podnositelja zakonski obavezati na plaćanje troškova izlaska inspekcije. Predlažem da se taj novčani iznos ne uplaćuje u proračun ili na račun MZO-a već npr. u fond za školovanje djece koja izlaze iz sustava socijalne skrbi. Lidija Dumančić Primljeno na znanje Obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama regulirano je drugim zakonima i propisima iz tog područja i nije predmetom Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Prava građana propisana su drugim propisima. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
193 Lidija Škrlec   Poštovani, Podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Pozitivna je izmjena članka 1 u smislu dostave podatka podnositelja prijave ili prigovora. Uz navedene obavezne podatke podnositelja, smatram kako je potrebno i uvrstiti dio u kojem će podnositelj objasniti na koji način je pokušao problem riješiti s obrazovnom ustanovom na koju podnosi pritužbu. Time bi se dodatno izbjeglo razmatranje podnesaka od osoba koje su 'preskočile' dio postupka prilikom pritužbe na ustanovu ili njenog zaposlenika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
194 Linda Segarić   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji,jer pojam " nepoznati počinitelj" je vrlo zbunjujući i znači da anonimne prijave neće biti u potpunosti ukinute. Smatram da inspekcija treba razmatrati samo prijave podnositelja koji je potpisan imenom, prezimenom, adresom i ostalim podacima kako je navedeno. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
195 Lorana Antunac   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji uz napomenu da bi osobi koja je prijavljena trebao biti poznat identitet osobe koja ju je prijavila,uz mogućnost uvida u izvješće inspekcije. Lp Lorana Antunac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
196 Loreta Lauš   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
197 LOVORKA ERNOIĆ   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da podnositelj prijave treba biti naveden imenom i prezimenom, adresom, kontaktom i OIB-om kako bi se spriječile lažne prijave. Smatram da najprije treba pokušati riješiti problem unutar škole razgovorom nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a tek tada Prosvjetna inspekcija treba napraviti uvid i provesti postupak. Prijavljeni nastavnik bi trebao dobiti u pisanom obliku na uvid za što je prijavljen, tko je prijavio i završno izvješće Prosvjetne inspekcije. Zahvaljujem, Lovorka Ernoić. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Prijedlog prethodnih postupanja i načina rada ustanova ne uređuje se Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
198 LUKA RUPČIĆ   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje, ali bez identifikacije podnositelja prijave to nema nikakvog smisla. Ukoliko nastavnik ne zna tko ga je prijavio već na startu nije u istom položaju s prijaviteljem. Ukoliko prijavitelj smatra da je njegova prijava utemeljena ne vidim razlog zašto ne bi javno svojim imenom i prezimenom stao iza nje same. S druge strane ukoliko se pokaže da je prijava neutemeljena, lažna ili zlonamjerna nastavnik ima pravo na nekakvu vrstu nadoknade radi povrede ugleda, gubitka vremena i slično, ili u najmanju ruku javnu ispriku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
199 Ljiljana Bajac Nikolić   Podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da dosadašnji Zakon nije štitio prosvjetne djelatnike od zlonamjernih i tajnih prigovora koji su uglavnom išli na štetu prosvjetnih djelatnika, a često bili neopravdani. Prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti prosvjetni nadzor treba imati mogućnost vidjeti, u pisanom obliku za što ga se tereti i tko ga tereti. Obje strane bi trebale biti upoznate sa završnim rezultatima u izvješću prosvjetne inspekcije. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Postupanja inspektora u odnosu na radnike nadziranih ustanova propisana su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
200 Ljiljana Blum  , Članak 1. Uvjet za prihvaćanje podneska mora biti podnositeljev dokaz da je problem pokušao riješiti na razini Ustanove. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
201 Ljiljana Blum  , Članak 2. Ne slažem se s obvezom čuvanja identiteta podnositelja podneska. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
202 Ljiljana Blum  , Članak 16. Ne slažem se s prijedlogom čuvanja identiteta podnositelja prijave, posebno ne "ako on to zatraži". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
203 LJILJANA HESS   Poštovani , podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer će novi način angažiranja prosvjetne inspekcije imati jasan i istinit razlog. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
204 Ljiljana Lozančić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje. Samo na taj način spriječit će se zlouporabe prijavljivanja. Ljiljana Lozančić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
205 Ljiljana Štingl   Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji na način kako je to navedeno. Podnositelj prijave dužan je staviti svoje ime i prezime, te smatram da će se time smanjiti broj neutemeljenih prijava i zaštiti dignitet struke. Često smo svjedočili prijavama koje su se podnosile zbog nekih privatnih ili neobjektivnih razloga ( prevelikih očekivanja roditelja ). Srdačan pozdrav, Ljiljana Štingl Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
206 Ljiljana Vidović  , Članak 13. Poštovani, pozdravljam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Moje mišljenje je da prosvjetna inspekcija ne bi trebala započeti postupanje po prijavi ako nisu ispunjeni uvjeti, misleći pritom na: redovite dolaske roditelja na informativne razgovore s razrednikom, individualni razgovor s predmetnim nastavnikom, individualni razgovor sa stručnom službom. U prijedlogu se navodi da prijavitelj mora navesti: ime i prezime, adresu, podatke za kontakt što je apsolutno neophodno. Isto tako neophodno je roditelje uputiti kroz pravilnike škola koja bi procedura (gore spomenuta) trebala prethoditi prijavi kako bi i oni bili upućeni u tijek rješavanja problema. Primljeno na znanje Iznesena mišljenja o postupanjima u školskim ustanovama predmet su uređivanja provedbenih propisa iz područja odgoja i obrazovanja i ne uređuju se Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
207 Ljubica Bešenić   Poštovani, podržavam predloženi Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da podnositelj podneska nikako ne može biti anonimna osoba te da anonimne podneske ne treba uopće razmatrati. Oni su najčešće neargumentirani , neosnovani i zlonamjerni te kao takvi štete ugledu i autoritetu prosvjetnog djelatnika. Prosvjetna inspekcija treba razmatrati samo argumentirane i utemeljene podneske iza kojih stoji osoba s punim imenom i prezimenom, odnosno osoba koja se identificirala svojim podacima. Isto tako smatram da je identitet podnositelja potrebno zaštititi i čuvati kao službenu tajnu. Mišljenja sam da rok od 30 dana za pokretanje postupka od dana zaprimanja podneska bi trebalo skratiti na 15 dana. Smatram da podnositelj podneska ima pravo biti obaviješten o nalazu prosvjetne inspekcije u najkraćem mogućem roku. Najbolje rješenje svakog problema bilo bi ono koje bi se pronašlo unutar razrednog odjela, u odnosu učenik - učitelj, učitelj - roditelji ili skrbnici, učenik - učitelj- stručna služba škole ili roditelji - stručna služba budući da su svi oni upoznati s radom prosvjetnog djelatnika za kojeg je upućen podnesak kao i učenjem i vladanjem učenika čiji roditelji su uputili podnesak. Institucija Prosvjetne inspekcije bi se trebala izbjegavati gdje god je to moguće. S poštovanjem, Ljubica Bešenić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima.
208 Ljubica Kostanić  , Članak 13. Prijedlog djelomično podržavam: - svaka prijavljena osoba mora u pisanom obliku dobiti na uvid za što ju se tereti, tko podnosi prijavu kao i završno izvješće uz mogućnost žalbe Ministarstvu - svaka prijava mora sadržavati ime, prezime, OIB, adresu i potpis podnositelja kako bi se spriječila prijava pod lažnim identitetom - treba voditi uvid o podnositelju prijave, postoji mogućnost neosnovanih prijava, time bi se izbjeglo učestalo neutemeljeno maltretiranje - podnositelj prijave treba snositi odgovornost u slučaju neosnovane prijave na način da pri podnošenju prijave plati taksu koja mu neće biti vraćena ako je prijava neutemeljena - podnositelj prijave prvo obavezno mora pokušati riješiti problem s osobom koju tereti, stručnom službom škole i ravnateljem prije nego podnese prijavu Inspekciji - svaka prijava mora biti podnesena na službenom obrascu - ravnatelj i učitelj moraju unaprijed biti obaviješteni za svaki pregled e-dnevnika Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Prijedlog obrasca i potpisa podnositelja uzima se u obzir. Postupanje s osobnim i drugim podacima usklađeno je s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za sručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Naplata upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na sudjelovaju.
209 Ljubinka Jelaska   Poštovani, Podržavam razmatranje promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji koja se odnosi na obznanjivanje osobnih podataka i identiteta podnositelja prijave. Podržavam razmatranje i smatram to u najmanju ruku korektnim jer su prijave ponekad neutemljenje, odnosno postupci pojedinih prosvjetnih djelatnika ne moraju biti u koliziji sa Zakonom, a samom prijavom, izlaskom Inspekcije na uvid već je učitelju nanešena šteta i ukaljan osobni ugled. Ovim bi se reguliralo preciznije postupanje čelnika Prosvjetne inspekcije. Žao mi je što se ovim Zakonom ne regulira i status prosvjetnih djelatnika i način zaštite te eventualnog moralnog obeštećenja za klevetu u slučaju da inspekcijskim nadzorom nisu utvrđene nepravilnosti ili povreda etičkog kodeksa od strane prijavljenog prosvjetnog dionika. Nisam protiv dojave ako je ona utemeljena i potpisana, a ne kao do sada anonimna jer nas se stavlja u neravnopravan položaj. Što je s pravnom zaštitom učitelja koji su često izloženi generalnim osudama javnog mnijenja kao i pojedinaca. Mislim da vraćanje digniteta struci treba biti kontinuum dionika na svim razinama i žao mi je što nas se uvijek stavlja na suprotne strane, a svima nam je zajednička platforma djelovanja, prvenstveno dobrobit djeteta. Dobronamjerna kritika je uvijek opcija, a kritizerstvo koje je samo sebi cilj i neutemeljene prijave to svakako nisu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Iznesena mišljenja primljena su na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
210 Magdalena Ajduk   Poštovani, U svakom se slučaju slažem sa prijedlogom izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji ( kao prosvjetni djelatnik i roditelj.) Smatram da roditelji ( naravno i učenici) često vrlo subjektivno sude o odnosu učitelja i učenika te samim tim pribjegavaju raznim (nedobrim) metodama kako bi ostvarili svoje ciljeve i ambicije. Sa poštovanjem, Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
211 Maja Huis  , Članak 1. Poštovani, držim da je ova intencija u novom članku 13. st. 2. dobra i ide u dobrom smjeru, no smatram ju trenutno nepotpunom. Naime, bilo bi poželjno da se u navedenoj odredbi uvrsti termin "Uredan podnesak" koji onda treba imati svoje dijelove koje ste već naveli: ime i prezime, adresa i kontakt podnositelja. Nakon toga predlažem svakako da se doda dodatni stavak u kojem će se naglasiti da se podnesci koji nemaju sve navedeno neće razmatrati (neuredni podnesci). S poštovanjem, Maja Huis Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
212 Maja Husar   Poštovani! Podržavam prijedlog izmjena i pozdravljam ga. Također, smatram da bi trebalo regulirati broj neosnovanih prijava i usmjeriti odgovornost na neosnovanog podnositelja. S poštovanjem, Maja Husar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
213 Maja Puhač   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijava treba imati navedeno ime i prezime, OIB, adresu i potpis podnositelja. Djelatnik protiv kojeg se prijava podnosi treba imati mogućnost uvida u prijavu i na kraju dobiti pisano izvješće prosvjetne inspekcije. S poštovanjem, Maja Puhač Primljeno na znanje Prijedlog potpisa podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentaru.
214 Mara Brdar   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
215 MARA KOLAR   Poštovani, podržavam promjenu članka kojim se u prijavi mora navesti ime i prezime podnositelja, odnosno podaci za kontakt. Slažem se i sa svim ostalim promjenama u navedenim u člancima. Mara Kolar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
216 Marica Brzica   Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi prijavitelj osim nabrojenih osobnih podataka trebao navesti i svoj OIB. Također smatram da bi se trebalo novčano sankcionirati prijavitelje u slučaju neosnovane prijave. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
217 Marija Čupić-Senta   Poštovani, načelno se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Cijeli postupak mora biti transparentan, a najvažnije od svega je da podnositelj prijave ne smije biti anoniman. Nadalje, prosvjetni djelatnik protiv kojeg je podnesena prijava treba imati uvid u prijavu, kao i u završni nalaz inspekcije. Podnesak koji nema podatke o podnositelju nebi trebalo uzeti u razmatranje. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
218 Marija Glibo-Čuljak   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako svaka prijava mora sadržavati identitet prijavitelja. Ako osoba nešto prijavljuje treba stajati iza svoga mišljenja a ne biti anoniman. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
219 MARIJA GLIHA DRUŽETIĆ   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da svaka prijava mora sadržavati identitet prijavitelja, ali smatram da bi i prosvjetni djelatnik trebao biti upoznat s prijavom i identitetom prijavitelja. Srdačan pozdrav! Marija Gliha Družetić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
220 Marija Istenić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Smatram da je podnositelj prijave dužan priložiti ime, prezime i OIB. Također smatram da bi prosvjetni djelatnik trebao imati uvid u sadržaj prijave i biti upoznat s rezultatima inspekcije. Prosvjetni djelatnik i ravnatelj bi unaprijed trebali biti obaviješteni za svaki pregled e-Dnevnika od strane prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
221 Marija Jurišić Šarlija   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zakonom će se spriječit neutemeljene anonimne prijave, a cijeli postupak bit će transparentniji . Vjerujem da će se broj bespotrebnih prijava smanjiti čime će se rasteretiti sustav. Ovakve izmjene zakona pozitivno će utjecati na dignitet prosvjetne struke. Srdačan pozdrav, Marija Jurišić Šarlija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
222 Marija Pustišek   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Također smatram da podnositelj prijave mora navesti sve svoje podatke - ime i prezime, adresu, oib, mobitel i adresu e-pošte kako bi se mogla provjeriti autentičnost istih. Isto tako mislim da bi nastavnik trebao saznati identitet podnositelja prijave. Također smatram kako bi se za svaki uvid u e-dnevnik trebalo obavijestiti ravnatelja i dobiti njegovo dopuštenje i naravno obavijestiti nastavnika. Srdačan pozdrav Marija Pustišek Primljeno na znanje Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
223 Marija Roško   Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Važno je unijeti i još jednu stavku: prijavitelj bi trebao priložiti i dokaze da je, prije prijave inspekciji, pokušao riješiti problem u samoj školi (s ravnateljem, stručnom službom, učiteljem), a sama prijava inspekciji ide nakon svega poduzetog na razini škole. Pa, u slučaju i prijave inspekciji, ako nije priložena dokumentacija o (ne)suradnji škole, tada bi se trebalo uputiti Prijavitelja na razinu škole i obavijestiti ga da je to procedura te da Inspekcija tek nakon nezadovoljavajućeg rješavanja sa školom, razmatra situaciju i prijavu. I, ako se dokaže neutemeljenost prijave, smatram da bi tada, osim navedenog, bilo potrebno tražiti i OIB osobe koja podnosi prijavu te njezin vlastoručni potpis na prijavi, kako bi se izbjegle lažne prijave. Prijavitelj treba snositi i odgovornost; novčanu ili odgovarajuću pravnu. LP. Primljeno na znanje Prijedlozi se ne odnose na postupanja koja se uređuju Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
224 Marija Vrdoljak   Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji na način kako je to navedeno. Podnositelj prijave dužan je staviti svoje ime i prezime te smatram da će se time smanjiti broj neutemeljnih prijava i zaštiti dignitet profesora. Uz to podržavam i zaštitu tih podataka. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
225 Marijan Kovačević   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatram da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatram da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažem u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
226 Marijana Andrišek   Poštovani, razvidno je da se za prosvjetnog djelatnika ništa bitno nije promijenilo. Za njega je i dalje svaka prijava anonimna. Što opet znači, prosvjetni je djelatnik otvorena meta za javnost bez imena i prezimena. Dakle, predlažem da članak 2. stavak 2. glasi: Provodeći inspekcijski nadzor inspektor nije dužan čuvati identitet podnositelja podneska. Isto tako predlažem dodati u članak 2. stavak 5. koji će glasiti: U slučaju neutvrđivanja uvjeta za pokretanje postupka prema podnesku, podnositelj je dužan podnijeti pisanu ispriku djelatniku na kojega se njegov podnesak odnosio. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentarima.
227 Marijana Jelinić Pezo   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. U Članku 1. , stavak 2. uz navedene podatke o prijavitelju trebalo bi tražiti i OIB za provjeru identiteta prijavitelja kako bi se spriječile prijave s lažnim imenima i lažnim adresama stanovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
228 MARIJANA LEVAR   Djelomično podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji uz prijedloge: - prijavitelj mora dati osobne podatke - ime, prezime, adresu, kontakt (OIB nije potreban) - prosvjetna inspekcija mora čuvati identitet prijavitelja ukoliko je to u prijavi zatraženo zbog straha od daljnjih negativnih posljedica na učenika ili podnositelja prijave - prosvjetni djelatnik na kojeg se odnosi prijava mora biti upućen u sadržaj prijave i mora dobiti mogućnost očitovanja prije pokretanja postupka - djelatnici prosvjetne inspekcije trebaju imati uvid u e-dnevnik kako bi prije pokretanja postupka mogli kroz bilješke u e-dnevniku ili uvidom u zapisnike vidjeti opravdanost ili neopravdanost prijave (ne vidim problem u tome da prosvjetna inspekcija i ostale stručne službe imaju uvid u ednevnik - roditelji ionako imaju uvid) - prijavitelj u prijavi treba obrazložiti problem i poduzete aktivnosti koje je poduzeo od stručno-pedagoške službe škole u kojoj nije mogao riješiti problem te zatražiti da se problem evidentira kroz zapisnik u e-dnevniku. Ovim prijedlogom zakona doista su ukinute anonimne prijave, jer svaka prijava mora sadržavati podatke o prijavitelju a to je pomak u odnosu na dosadašnji Zakon. Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
229 Marijana Mlinarević   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a posebno obvezu dostave osobnih podataka prijavitelja. Ovakve izmjene zakona pozitivno će utjecati na dignitet prosvjetne struke. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
230 Marijana Molnar   Slažem se da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati kako bi ostvario pravo iz Zakona. Potrebno je utvrditi rok u kojem je inspekcija dužna odgovoriti na podnesak. U potpunosti se, zapravo, slažem s prijedlogom izmjena. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
231 Marijana Radić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje, ali ne podržavam čuvanje identiteta podnositelja podneska, prigovora ili prijave. Svaki podnositelj treba svojim imenom, prezimenom i osobnim podatcima (OIB) stajati iza prijave. Mišljenja sam da nastavnik ima pravo znati tko ga je prijavio. Takvim načinom prijave nastavnika smanjio bi se broj neutemeljenih prijava. Svako neutemeljeno prijavljivanje utječe na ugled prosvjetnih djelatnika i njihovog položaja u društvu. Smatram da prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti nadzor isto tako treba imati uvid u sadržaj prijave, a nakon provedenog nadzora i uvid u izvješće prosvjetne inspekcije. Srdačno, Marijana Radić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
232 Marijana Šapina   Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vjerujem da je to korak prema unapređenju sustava odgoja i obrazovanja. Nadam se da će se razmišljati i o pravima odgojno-obrazovnih djelatnika koji su bili izloženi neutemeljenim prijavama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
233 Marijela Miletić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Svaka prijava bi trebala sadržavati ime, prezime i OIB podnositelja prijave. Također smatram kako bi nastavnik protiv kojeg je zaprimljena prijava i po kojoj je Prosvjetna inspekcija došla na uvid morao biti upoznat sa sadržajem prijave, te s nalazom Prosvjetne inspekcije na koji bi imao pravo žalbe Ministarstvu. Problem bi do Prosvjetne inspekcije trebao doći tek nakon što su obavljeni svi razgovori u Školi (nastavnik, razrednik, pedagog, ravnatelj). Nadalje, smatram da je nužno regulirati mogućnost nadzora pedagoške dokumentacije tako da prosvjetni djelatnik i ravnatelj unaprijed budu obaviješteni za svaki pregled e-Dnevnika od strane prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
234 MARILENA BABIĆ  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, smatram važnim tražiti navođenje OIB-a prijavitelja te provjeru podataka prijavitelja odnosno kontaktiranje telefonom prijavitelja zbog mogućnosti da netko napiše podatke druge osobe, što se već događalo. S poštovanjem, Marilena Babić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
235 MARILENA BABIĆ   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram iznimno važnim uvođenje obveze dostavljanja podatak prijavitelja, kao i izmjene drugih trenutnih zakonskih odredbi. S poštovanjem, Marilena Babić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
236 Marin Božić   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji na načina da svaka prijava mora sadržavati potpune podatke o prijavitelju. Prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti prosvjetni nadzor treba imati mogućnost vidjeti, u pisanom obliku za što ga se tereti i tko ga tereti. Često smo svjedoci da roditelji prijavljuju učitelje na nekoj osobnoj razini, za prekršaje koji su s njihove strane opravdani, dok struka i Pravilnici kojih se učitelji pridržavaju opravdavaju čin učitelja. Prijavitelj bi jednako tako, trebao novčano snositi odgovornost za takvo uznemiravanje učitelja i ometanje njegova rada ako se prijava ustanovi neosnovanom. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor nad stručno-pedagoškim radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
237 MARIN PERINIĆ   Potrebno je: 1. Podnositelj podneska mora navesti svoje Ime i Prezime, OIB i Adresu stanovanja kao Obavezno polje 2. Prilikom podneska mora se platiti i zadužnica u određenom iznosu, koja se u slučaju neutemeljene prijave razmjerno uplaćuje u državni proračun i osobi koju se prijavilo a u slučaju utemeljene vraća se podnositelju. 3. Prijava se može i mora podnijeti i putem e-građanina. 4. Identitet podnositelja mora biti javno dostupan podatak i onome protiv koga je prijava usmjerena. Prijavljena strana NE SMIJE dalje javno iznositi identitet osobe koja ga je prijavila sve dok ne dobije rješenje inspektora. 5. Na nalaz inspektora se može žaliti i na žalbu se mora odgovoriti u roku od XY dana (ne više od 14) 6. Donijeti zaseban dokument u koje će se točno utvrditi što se "nadzire" u radu nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika te bodovati određene "propuste". Npr. utvrdi se kako nastavnik nije ispunio određeni obrazac. To je "manji propust" i ne smije bitno utjecati na rezultat nalaz - osim u slučaju da je izravno povezan s razlogom prijave. 7. Inspektor u izvještaj ne smije stavljati neka svoja tumačenja zakona već se voditi isključivo po gore opisanom dokumentu. 8. Danas je došla suluda nadogradnja e-dnevnika prema kojoj Inspektor može pristupiti e-dnevniku bez dopuštenja ravnatelja kako se " ne bi najavom umanjila učinkovitost nadzora." - što implicira u neku urotu u uštimavanje dnevnika ili slično. Apsurdno jer e-dnevnik bilježi kad je tko što mijenjao i unio u sustav. Dakle nema potrebe. Primljeno na znanje Komentari i mišljenja primljeni na znanje. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prijedlog za naplatu upravne pristojbe za podnošenje podneska, odnosno penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Prijava putem sustava e-građani je omogućena, a nije predmetom ovog Zakona. Postupanja inspektora propisana su odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, tako i u odnosu na radnike nadzirane ustanove. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor prosvjetnih djelatnika. Nadzor se obavlja u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
238 MARIN PERINIĆ  , Članak 2. Dodati članak u kojem se jasno navodi tko i kada ima pravo uvida u identitet podnositelja. U slučaju neutemeljene prijave takva bi trebala izgubiti status čuvanog podatka. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
239 MARIN PERINIĆ  , Članak 1. Po uzoru na neke druge zemlje, smatram kako je potrebnu uvesti plaćanje takse prilikom podnošenja prijave koja bi se u slučaju neutemeljenosti prijave uplatila u državni proračun a ustanovi li se da je prijava opravdana onda biti vraćena prijavitelju. Primljeno na znanje Naplata podneska, odnosno penalizacija neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentaru.
240 Marina Bukvić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da podnositelj prijave mora iza nje stajati svojim imenom i prezimenom kao i OIB-om. Mišljenja sam da svaki prijavljeni prosvjetni djelatnik , također, mora dobiti na uvid ono za što ga se prijavljuje i tko ga prijavljuje. Nakon obavljenog nadzora prijavljeni prosvjetni djelatnik bi trebao dobiti na uvid i izvješće prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika.
241 Marina Gernhardt  , Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a posebno dostavu osobnih podataka prijavitelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
242 Marko Brčić  , Članak 2. Smatram da bi prosvjetni inspektor trebao čuvati osobne i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti kao službenu tajnu do trenutka okončanja postupka. Ako se tvrdnje iz prijave pokažu tijekom postupka opravdane i osnovane smatram da u tom slučaju pogotovo treba zaštiti identitet podnositelja radi eventualne "odmazde" ravnatelja ili kolega prema podnositelju isto kao i nastavnika prema roditelju ili učeniku (ako su oni podnositelji). Ali ako se za tvrdnje i iznesene sumnje iz podneska postupkom utvrdi da su lažne i neosnovane, tada smatram da osoba koja je prijavljena za iste ima pravo i trebala bi moći znati tko je podnositelj te imati mogućnost nekog oblika potraživanja obeštećenja zbog lažnih i neutemeljenih optužbi prema podnositelju podneska. Koje su predviđene sankcije za prosvjetne inspektore koji postupe protivno čl.16.? Nikakve. To također treba definirati da se jasno zna. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Iznesena razmatranja o (mogućim) postupanjima ravnatelja i nastavnika nisu predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ovlasti i odgovornosti prosvjetnog inspektora propisane su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima i sudjelovanju.
243 Marko Brčić  , Članak 1. Poštovani, da se doista želi ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti u razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
244 Marko Žerjav   Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podržavam promjenu članka kojim se u prijavi podnositelja obvezuje navesti ime i prezime, odnosno podatke za kontakt. Suglasan sam i sa svim ostalim promjenama u navedenim člancima. S poštovanjem, Marko Žerjav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
245 Marta Živatović   Poštovani, uglavnom podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ali, u potpunosti se ne slažem sa čl.2.st.2. Mislim da se ne treba niti u kojem slučaju čuvati identitet prijavitelja. Ako je anoniman, neka to i plati- npr. nekom vrstom takse. U slučaju da je prijava neosnovana, taj novac ostaje u državnom proračunu. A ako prijava ima svoj valjani razlog, isto tako bi trebalo predvidjeti kaznu i za nastavnika zbog kojeg je prijava podnesena. Tu se opet dolazi do važne stavke- a to je VREDNOVANJE rada. Kako nastavnika, tako i bilo kojeg djelatnika u državnoj upravi. Mislim da je krajnje vrijeme da se uspostavi i taj sustav i da zaživi. To sigurno postoji i u EU. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Naplata podneska i penalizacija neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Postupanje s i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje zaštita podataka. Zahvaljujemo na komentarima.
246 Martina Kustura   Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji, svakako treba biti vidljivo ime i prezime osobe koja prijavljuje učitelja i smatram da učitelji trebaju biti upoznati sa sadržajem prijave. Također smatram da inspekcija ne bi trebala imati uvid u e-dnevnik bez znanja učitelja jer je to ona jednako anonimnoj prijavi učitelja. LP, Martina Kustura Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
247 Martina Vukičević   Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Lijep pozdrav, Martina Vukičević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
248 Melita Mesarić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Naročito se to odnosi na obvezu podnošenja osobnih podataka prijavitelja. No s druge strane, opet će na neki način ta prijava biti anonimna jer će podatke o prijavitelji imati samo prosvjetna inspekcija. Smatram da bi i odgojno-obrazovni djelatnici imali pravo saznati inedtitet osobe koja je podnositelj podneska. S poštovanjem, Melita Mesarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
249 Milan Omrčen   Poštovani, trenutni zakon je loš te ga je potrebno mijenjati. Stava sam da prijavljena osoba mora biti unaprijed upoznata sa sadržajem prijave i s tim tko podnosi prijavu. Također, prije zaprimanja prijave potrebno je nedvojbeno utvrditi identitet prijavitelja. Dolazak inspekcije u školu stigmatizira prijavljenu osobu te bi ga trebalo provoditi kao zadnju instancu. Prije same inspekcije potrebno je uputiti stranke na medijaciju, prvo unutar škole uz suradnju razrednika, stručne službe i ravnatelja škole, a zatim po potrebi i od strane prosvjetne inspekcije. Tek u slučaju da navedeni postupci nisu dali zadovoljavajući ishod provodi se inspekcija. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika i savjetodavni rad. Zahvaljujemo na komentarima.
250 Milica Medak   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se sprečava anonimno prijavljivanje. Kako bismo još više onemogućili anonimnost i zlouporabu prijavljivanja, uz ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt prijavitelja smatram da bi trebalo dodati i potpis prijavitelja. Pozdrav, Milica Medak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
251 Mira Topić   Poštovani! U novom pravilniku treba biti jasno određeni sljedeći elementi: - obrazac u kojem se treba navesti tko podnosi prijavu (ime i prezime, OIB), za što se tereti prosvjetni djelatnik, završno izvješće uz mogućnost žalbe Ministarstvu, - odrediti protokol u kojem podnositelj prijave najprije mora pokušati riješiti problem s osobom koju tereti, razrednikom, stručnom službom škole i ravnateljem u školi, prije nego podnese prijavu inspekciji, - prijavitelj mora biti osoba odgovorna za učenika (roditelj, skrbnik), nikako rodbina, kumovi, prijatelji. Također, smatram da ravnatelji i učitelji trebaju biti prethodno obaviješteni o pregledu eDnevnika od strane inspekcije. Srdačan pozdrav Mira Topić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Zakonom o prosvjetnoj inspekciji ne mogu se propisivati protokoli i svojstva podnositelja. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
252 Mirela Dobutović  , Članak 1. Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona i kao većina podržavam da se podacima doda i OBI podnositelja prijave te da se osmisli službeni obrazac prijave u kojem će biti i jasno vidljivo da je poštivana hijerarhija tj., da je učinjeno sve kako bi se problem pokušao riješiti u obrazovnoj ustanovi i s nadležnim službama, a tek nakon nemogućnosti pronalaska adekvatnih rješenja podnositelj je podnio prijavu prosvjetnoj inspekciji Lp Mirela Dobutović. Primljeno na znanje Prijedlog obrasca uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentaru.
253 Mirela Dobutović  , Članak 2. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji ali samo djelomično. Ukoliko je inspektor dužan čuvati identiteta podnositelja podneska onda se i nismo bitno maknuli od anonimne prijave. Naime, ako želimo da svi budu u jednakopravnom položaju tada svi podatci moraju biti transparentni, i osobe koje su prijavljene inspekciji i osobe koje podnose prijavu. Lijep pozdrav! Mirela Dobutović Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
254 Mirela Macelaru  , Članak 2. Poštovani, pozdravljam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, smatram da je trebao stići puno prije, ali ne slažem se se da prijavitelj ostane anoniman. Ukoliko stoji iza svojih riječi u prijavi i čvrsto vjeruje da je u pravu, ne bi se trebao skrivati. Nadalje, smatram da inspekcija ne treba izlaziti na teren ukoliko prijavitelj ne dokaže da mu je to krajnji potez, jer u školi niti na koji način nije mogao razriješiti problem. Mislim da bi za neutemeljene prijave trebale postojati nekakve sankcije. S poštovanjem, Mirela Macelaru Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentarima.
255 Mirela Zubčić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi prijedlog bio vjerodostojniji, u odnosu na prijavljenu osobu, ako bi sadržavao potpune identifikacijske podatke, bilo pravnih bilo fizičkih osoba. U tom slučaju smanjio bi se broj neutemeljenih i nedobronamjernih prijava. Iz istog razloga smatram da bi prijavitelj trebao snositi odgovarajuće posljedice, npr. u vidu novčane mjere, u slučaju da je od prijavljenog otklonjena odgovornost u svezi sa sadržajem prijave. Srdačan pozdrav, Mirela Zubčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
256 Mirela Zubčić  , III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA Poštovani, podržavam dugo očekivani Prijedlog zakona o izmjenama zakona o Prosvjetnoj inspekciji. Iznimno je važno da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji jasno identificira svojim potpunim osobnim podatcima, kako bi se izbjegle nedobronamjerne i neargumentirane prijave. Podnositelj neargumentirane prijave u svakom bi slučaju trebao bi snositi prikladnu novčanu naknadu. Srdačan pozdrav, Mirela Zubčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
257 Mirena Buljan Bašić  , Članak 2. Poštovani, uz stavak 3. ovog članka predlažem nadodati "Iznimno od stavka 2. ovoga članka, inspektor nije obvezan čuvati identitet podnositelja podneska ako podnositelj to izričito dopusti radi zaštite svojih prava i pravnih interesa" ili u slučaju nepostojanja uvjeta za pokretanje postupka. Hvala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
258 Mirjana Car Stojković   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ovakve izmjene zakona pozitivno će utjecati na dignitet prosvjetne struke. Doista je neprimjereno da se svaka pritužba anonimnog i vrlo često subjektivnog roditelja tretira kao relevantni čimbenik u donošenju suda o nečijem radu. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
259 Mirjana Đula  , Članak 1. U izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u članku 1. koji mijenja dosadašnji članak 13. u stavku (5) treba biti naveden rok od 15 dana u kojem će nakon završenog inspekcijskog postupka inspektor kratkim izvješćem u bitnom izvijestiti podnositelja o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama u odnosu na njegov podnesak. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
260 Mirjana Futač Homen  , Članak 2. Poštovani, Članak 2. (tj. način na koji je osmišljen), ne doprinosi transparentnosti i jednakosti prava podnositelja podneska (koji zapravo i dalje na neki način ostaje anoniman) i osobe na čiji se rad podnesak odnosi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
261 Mirjana Jerković   Poštovani, podržavam ovaj iznimno važan prijedlog izmjena zakona kojim bi se onemogućilo anonimno (i često puta bezrazložno) prijavljivanje. S poštovanjem, Mirjana Jerković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
262 Mirjana Krpan   Prosvjetnici djelatnici trebaju imati uvid u identitet prijavitelja i sve elemente prijave koje su u većini slučajeva neutemeljene. Podnositelj prijave mora novčano snositi odgovornost zbog neutemeljenog maltretiranja. Prihvaćen Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
263 Mirjana Puljar  , Članak 1. Poštovani, smatram da se anonimne prijave ne trebaju razmatrati. Prije eventualnog pokretanja inspekcijskog postupka trebalo bi definirati obvezu prijave nepravilnosti ravnatelju i/ili školskom odboru. Nakon završenog inspekcijskog postupka inspektor bi trebao o provedenom nadzoru izvijestiti ne samo podnositelja podneska nego i osobu na koju se podnesak odnosi. Lijep pozdrav. Mirjana Puljar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima. Postupanja u odnosu na nadziranu ustanovu propisana su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji.
264 Mirjana Rajić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da provodeći inspekciju inspektor mora čuvati osobne i druge povjerljive podatke te čuvati identitet podnositelja podneska. Lijep pozdrav, Mirjana Rajić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
265 MIRNA LUKETIN  , Članak 2. Poštovani, smatram da prosvjetnom djelatniku protiv kojega je podnesena prijava treba omogućiti uvid u prijavu bez čuvanja identiteta podnositelja podneska. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
266 MIRNA LUKETIN  , Članak 13. Predlažem da podnositelj neutemeljene prijave snosi određene sankcije zbog nepotrebnog, možda i zlonamjernog uznemiravanja prosvjetnog djelatnika i cijelog kolektiva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
267 MIRNA LUKETIN  , Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog vezan za potpune podatke o prijavitelju, uključujući i njegov OIB. Zalažem se za potpunu transparentnost podataka prijavitelja. Smatram da prosvjetni djelatnik ima pravo znati identitet prijavitelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
268 Mirna Stojanović   Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ako se prosvjetnog djelatnika tereti po imenu i prezimenu, onda je u redu i da podnositelj prijave istakne svoje podatke. Mi prosvjetari ćemo se nadati da će istaknuti podatci podnosioca biti točni. Bilo bi lijepo kada bi se za neosnovane pritužbe mogao pojedincu naplatiti trošak inspekcijskog nadzora - tada bi neosnovanih prijava bilo još manje. Ipak je to ne samo utrošak vremena, već i uznemiravanje učitelja/nastavnika i degradiranje njegovoga rada. Lijep pozdrav Mirna Stojanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor nad stručno-pedagoškim radom nastavnika. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
269 Mirta Grandić  , Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog no svakako se zalažem za to da prijava bude transparentna prema prosvjetnim radnicima. Također ističem kako je izuzetno važna stavka (3) gdje treba inzistirati na pravovremenoj povratnoj informaciji a također i predvidjeti sankcije u slučaju da se ona ne poduzme u predviđenom roku. Zalažem se konkretno za sljedeće (citat Željka Poleksić): "U stavak 5 dodati: Inspektor će nastavnika izvijestiti o pokrenutom postupku i sadržaju prijave u pisanom obliku te kratkim izvješćem nakon provedenog nadzora, također u pisanom obliku." Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na kometaru.
270 Mirta Lulić   Poštovani, podržavam predloženi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave često su subjektivne s toga smatram da ne trebaju biti anonimne. Svatko tko prijavljuje neka navede svoje podatke, tada bi neosnovanih prijava bilo puno, puno manje. Prosvjetni djelatnik nad kojim se provede nadzor trebao bi dobiti u pisanom obliku izvješće prosvjetne inspekcije. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
271 MLADEN ĆURIĆ   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je podnositelj prijave dužan uz ime, prezime, adresu i kontakt priložiti i OIB. U prijavi bi također trebalo biti vidljivo da se problem pokušao riješiti na lokalnoj razini u samoj školi uz posredovanje ravnatelja i pedagoške službe. Osoba nad kojom se provodi inspekcijski nadzor trebala bi imati uvid u kompletan sadržaj prijave. Vezano za eDnevnik, za svaki uvid bi trebalo kao i do sada tražiti dopuštenje ravnatelja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Vezano uz e-Dnevnik, nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
272 Monika Mužar-Kos  , Članak 2. Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Osobno smatram da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati svojim osobnim podatcima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona. Mišljenja sam i da se svaki problem najprije pokuša riješiti unutar ustanove u kojoj je i nastao (ovdje je to pojedina škola). Ukoliko pojedina škola nije riješila određeni problem, tek tada smatram da je opravdano uključiti u rješavanja nastalog problema prosvjetnu inspekciju. Dakle, smatram da inspekcija treba izlaziti na teren jedino ako podnositelj prijave izjavi da problem nije uspio riješiti u školi. S poštovanjem, Monika Mužar - Kos Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
273 Nada Lovrić  , Članak 1. DOPUNA: iza teksta u 1. stavku "pokretanjem inspekcijskog postupka." DODATI TEKST " Podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće se uzeti na razmatranje". obrazloženje: nastavnici su jako osjetljivi na anonimne prijave jer su često puta bile sredstvo manipulacije i sredstvo zlouporabe pa je potrebno ovaj članak dopuniti kako bi se izbjeglo i teorijski postupati po anonimnom podnesku. Hvala Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoši nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
274 Nada Nikolić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji na način da svaka prijava sadrži podatke o prijavitelju (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, kontakt ). Smatram da će jedino tako doći do smanjenja zlonamjernih prijava od strane anonimnih osoba. Također smatram da bi svaki nastavnik, protiv koga postoji prijava trebao imati pristup prijavi, izvješću inspektora radi ostvarenja vlastitih prava, a to su eventualna mogućnost žalbe. Prijavitelj bi, ukoliko se prijava pokaže neutemeljenom trebao snositi odgovornost za uznemiravanje nastavnika. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
275 Natalija Imbrišak  , PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI Poštovani, smatram da je Prijedlog zakona prihvatljiv samo djelomično. Stječe se dojam da se čuva pravo na anonimnost prijavitelja (može ostati anoniman ″ako on to zatraži″), daje mu se i pravo na žalbu. Nigdje se ne spominje pravo osobe koja je prijavljena na kompletan uvid u podnesak i isto tako mogućnost žalbe po postupanju. Podnesak prosvjetnoj inspekciji treba sadržati argumente i sve podatke o prijavitelju (kao i svaki pravovaljani dokument). Uvjet za njegovo podnošenje trebale bi biti iscrpljene sve dostupne mogućnosti na nivou škole (razgovor s predmetnim profesorom, razrednikom ili voditeljem odjela, stručnim službama škole, ravnateljem), a dokazi o poduzetim koracima i sastavni dio prijave. U slučaju dokazane neutemeljenosti prijave prijavitelj bi trebao snositi odgovornost: moralnu (u vidu isprike) i materijalnu (određena novčana naknada). U slučaju dokazane utemeljenosti prijave, istu takvu odgovornost treba snositi prijavljena osoba. Podaci iz inspekcijskog postupka trebali bi biti poznati objema stranama, također i ravnatelju ustanove u kojoj je zaposlena prijavljena osoba. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima.
276 Nataša Bebić Bačan  , Članak 1. Poštovani, ne mogu se u potpunosti složiti s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. U stavku 2., članka 1. jasno je naznačeno da se podneskom smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Kako se u obrazloženju istog tog članka spominju poznati i nepoznati podnositelji podneska ostaje nejasno ukidaju li se anonimne prijave ili ne. Ovakav prijedlog Zakona ne rješava pitanje anonimnih prijava. Srdačan pozdrav, Nataša Bebić Bačan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
277 Nataša Mesić Muharemi  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi, osim navedenog, bilo potrebno tražiti i OIB osobe koja podnosi prijavu te njezin vlastoručni potpis na prijavi, kako bi se izbjegle lažne prijave. Jednako tako, prijavitelj bi trebao priložiti i dokaze da je, prije prijavi insprekciji, pokušao riješiti problem u samoj školi (s ravnateljem, stručnom službom, nastavnikom), a ne da se odmah prijavljuje inspekciji. I, ako se dokaže neutemeljenost prijave, prijavitelj treba snositi odgovornost (novčana?). Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentarima.
278 Nediljka Penović   Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u potpunosti. Prijavljenoj osobi bi trebalo omogućiti uvid u prijavu, treba biti jasno tko i za što ju tereti. Ne podržavam anonimne prijve. Svaka prijava mora sadržavati sve bitne podatke osobe koja podnosi prijavu. Kao i većina kolega, smatram da treba provjeriti je li se i kojim tijekom u dotičnoj školi rješavao problem. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
279 Nensi Araminčić   Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kako kaže predloženi Članak 16. stavak 2. da treba čuvati identitet podnositelja podneska, tako treba čuvati i integritet, dostojanstvo i dignitet prijavljenoga nastavnika. Troškovi proizašli iz aktivnosti i poduzetih radnji utvrđivanja neutemeljenosti podneska, svakako bi trebali ići podnositelju tog istog podneska. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
280 NENSI LUČIĆ KINKELA   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da se anonimne prijave ne trebaju uzimati u obzir, već se podnositelj treba potpisati imenom, prezimenom i OIB-om. Na anonimne prijave prosvjetna inspekcija ne bi trebala "reagirati". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na iznesenom mišljenju.
281 Nevenka Pokos   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjena i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, ali ovaj Prijedlog nudi samo djelomično rješenje. Ne slažem sa čl.2.st.2. Smatram da je potrebno u potpunosti isključiti pokretanje postupka na osnovu anonimne prijave jer podnositelj ne može i ne smije ostati anoniman niti ako on to izričito zatraži ili želi. Podnositelj prijave je svakako dužan priložiti svoje ime, prezime i OIB prilikom prijavljivanja te propisani obrazac i vlastoručno potpisati. Prosvjetni djelatnik nad kojim bi se provodio inspekcijski nadzor trebao bi imati uvid u sadržaj prijave te biti upoznat s rezultatima inspekcijskog nadzora koji su navedeni u izvješću. Za svaki eventualni pregled e-Dnevnika od strane prosvjetne inspekcije, prosvjetni djelatnik i ravnatelj trebaju o tome biti unaprijed obaviješteni te upoznati s rezultatima pregleda. Podržavam i prijedlog kolega o novčanoj kazni za prijavitelja ako se dokaže da je prijava neosnovana. S poštovanjem. Nevenka Pokos Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita podataka. Potpis podnositelja uzima se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
282 Nikola Lovrinić   Poštovani , u potpunosti podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, uz želju da čim prije stupi na snagu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
283 NIKOLINA MANDIĆ GREGIĆ   Poštovani, podržavam ovaj iznimno važan prijedlog izmjena zakona. S poštovanjem, Nikolina Mandić Gregić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
284 Nives Petričević   Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji.Svaka bi prijava trebala imati ime i prezime, OIB, adresu podnositelja prijave kao i njegov vlastoručni potpis . Nastavnik koji je predmet nadzora ima pravo na uvid u prijavu prijavitelja i sve elemente prijave .Smatram da prosvjetna inspekcija ne bi trebala niti početi postupanje po prijavi ukoliko nisu ispunjeni sljedeći uvjeti (predviđeni Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja…): a) redoviti dolasci roditelja / skrbnika na informativne razgovore s razrednikom b) individualni razgovor s predmetnim nastavnikom c) individualni razgovor sa stručnom službom d) pisana ili usmena predstavka koju (roditelj / skrbnik) podnosi ravnatelju. Ukoliko se pokaže da je prijava neutemeljena prijavitelj treba snositi sankcije. Primljeno na znanje Prijedlog potpisa podnositelja uzima se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentarima.
285 Nives Peruč Šuša  , Članak 1. Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i odredbom prema kojoj podnesak ili prijava trebaju sadržavati osobne podatke prijavitelja, ali smatram da u osnovne podatke treba uvrstiti i one uz pomoć kojih će se nedvojbeno moći utvrditi identitet podnositelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
286 NUSRETA MURTIČ   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji .Smatram da bi prosvjetni djelatnik trebao znati identitet prijavitelja jer u slučaju neutemeljene prijave nema pravne podloge za prijavu povrede ugleda i časti. U dijelu , gdje se podneskom smatra predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju, svakako treba voditi računa i o OIB-u prijavitelja, kako bi se izbjegle eventualne zloporabe identiteta. Isto tako, u slučaju da inspekcija utvrdi da se radi o neutemeljenoj prijavi , prijavitelj bi trebao snositi sve eventualne troškove ili čak staviti mogućnost novčanih kazni . Što se tiče pregleda e-dnevnika, smatram da ravnatelj i djelatnici trebaju biti informirani o mogućem uvidu u dokumentaciju. S poštovanjem Nusreta Murtič Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
287 Ojdana Barčot  , Članak 1. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, u dijelu da svaka prijava mora sadržavati osobne podatke prijavitelja. Podnesak bi trebao sadržavati izvješće o koracima koje je podnositelj poduzeo kako bi problem riješio unutar škole (nastavnik, razrednik, stručna služba, ravnatelj) Ukoliko je podnesak predan bez pokušaja rješavanja istog unutar škole, trebao bi biti vraćen podnositelju uz uputu o postupanju. Svaka prijavljena osoba trebala bi dobiti na uvid za što ju se tereti, kao i završno izvješće uz mogućnost žalbe Ministarstvu. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih radnika. Zahvaljujemo na komentarima.
288 OLGICA JUKIĆ  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, podržavam svaku promjenu na bolje i uvijek glasam za transparentnost; od same prijave do rezultata prosvjetne inspekcije. Olgica Jukić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
289 Olgica Nikolić   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
290 Olivera Tadić   Poštovani, Podržavam navedene promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se napokon podnositelj prijave mora identificirati. Ne samo što će se ovom promjenom smanjiti troškovi zbog zlonamjernog korištenja prijava i neutemeljenosti istih, nego i zbog očuvanja digniteta struke koji je prijašnjim zakonom itekako bio narušen. Srdačan pozdrav, Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
291 Ozana Bijelonjić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje, ali ne podržavam čuvanje identiteta podnositelja podneska, prigovora ili prijave. Podnositelj prijave dužan je staviti svoje ime i prezime te smatram da će se time smanjiti broj neutemeljenih prijava i zaštiti dignitet prosvjetnih radnika, ali ne u cijelosti. Ukoliko je prijavak inspekciji utemeljen, ne vidim razlog za zaštitom podataka prijavitelja jer smatram da prosvjetni djelatnik treba i mora znati tko ga je i za što prijavio. Srdačan pozdrav, Ozana Bijelonjić Primljeno na znanje Prijedlog odredbi članka 16. usklađen je s propisima kojima se uređuje zaštita podataka i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
292 Petar Jelača   Poštovani, Smatram da je stanje u prosvjeti refleksija stanja u društvu. Svjedoci smo poplave anonimnih prijava i inflacije odličnih ocjena što je djelomično u korelaciji. Nastavnici se prijavljuju za najbanalnije situacije i to anonimno. Nikada nisam čuo za slučaj da se netko žalio inspekciji jer mu dijete ne zna riješiti kvadratnu jednadžbu ili zato jer ne zna glagolska vremena. Žalbe gotovo uvijek idu zbog ocjene. Često puta se ide odmah na prijavu inspekciji bez prethodnog razgovora s razrednikom, predmetnim nastavnikom ili ravnateljem. U žarištu našeg obrazovnog sustava je ocjena, a ne znanje i vještine koje učenik treba steći kroz obrazovni sustav. Nerijetko se anonimne prijave koriste za obračune među školama i unutar škola. Shvaćam zašto su neki nastavnici slabo motivirani za rad. Anonimne inspekcije treba ukinuti, a nastavnik treba biti upoznat sa sadržajem prijave i rješenjem iste. Odluka da se u izvanrednim situacijama može obaviti uvid u e-dnevnik bez obavještavanja ravnatelja je čista svinjarija jer svaki inspektor može definirati što je izvanredna situacija. Jesam za prosvjetnu inspekciju, ali ne na način kao da smo u istočnoj njemačkoj osamdesetih godina. Želim svima sretne blagdane i sretnu Novu 2021. godinu i neka nam svima bude manje stresna i ljepša nego što je 2020. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na iznesenom mišljenju. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a u odnosu na radnike nadziranih ustanova propisana su i Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji.
293 Petar Nikolić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ovom izmjenom omogućava se pravednost i istinitost prijave protiv prosvjetnih djelatnika. Ovakvim će se Zakonom i smanjiti broj prijava. Također smatram da u prijavi treba priložiti i OIB prijavitelja kako bi se spriječile prijave pod lažnim identitetima. S poštovanjem, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
294 Petra Nemet  , Članak 13. Poštovani, Prijedlog uglavnom podržavam. Smatram da svaka prijava mora sadržavati ime, prezime, OIB, adresu i potpis podnositelja kako bi se spriječile prijave pod lažnim identitetom ili neosnovane prijave. Podnositelj prijave treba snositi odgovornost u slučaju lažnog identiteta ili neosnovane prijave. Slažem se sa prijedlogom plaćanja takse kod neosnovanih prijava. Pod neosnovanim prijavama treba istaknuti zašto je neosnovana (npr. nema zapisnika sa redovitih dolaska roditelja na informativne razgovore s razrednikom ili s predmetnim nastavnikom ili stručnom službom, kao ni zapisnika sa Vijeća roditelja gdje se može uočiti problem). Nakon svih ispunjenih uvjeta, svakoj prijavljenoj osobi moralo bi se u pisanom obliku dati na uvid za što ju se tereti i i završno izvješće uz mogućnost žalbe Ministarstvu. Smatram da identitet podnositelja nije nužno iznositi prijavljenoj osobi. Na prosvjetnoj inspekciji je ta odgovornost da sve utemeljene prijedloge riješi uz odgovornost zaštite osobnih podataka prijavitelja. Zato je nužno upoznati roditelje na načine i postupke podnošenja podneska Prosvjetno inspekciji. Mnogi to, iz neznanja ili zbog zabrinutosti da će se prijavljena osoba osvetiti njihovom djetetu , ne prijavljuju i tu bi trebali posebno istaknuti zaštitu podataka prijavitelja ali isto tako naglasiti važnost davanja podataka Inspekciji radi utvrđivanja identiteta. Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Naplata upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentarima.
295 Petra Stanić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, ali isto tako smatram da bi nastavnik trebao imati uvid u podatke podnositelja prijave prosvjetnoj inspekciji. Ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji trebao bi sadržavati i mjere sankcioniranja učestalih i neopravdanih prijava podnositelja. Također podržavam stavak zakona kojim se omogućava uvid nastavnika u izvješće o izvršenom nadzoru prosvjetnog inspektora. Lijepi pozdrav, Petra Stanić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentarima.
296 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom  , Članak 1. 1. Tijekom rada po pritužbama/predstavkama stranaka koji se odnose na prijavu uskrate prava prednosti pri zapošljavanju u dječjim vrtićima i školama prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom primjećujemo da u slučaju u kojima nadzorom utvrdi da je osobi s invaliditetom oduzeto pravo prednosti pri zapošljavanju da se donosi rješenje čija izreka glasi ˝zabranjuje se dječjem vrtiću/školi da izabrani kandidat obavlja poslove na osnovi ugovora o radu, jer je zasnovao radni odnos suprotno zakonu˝, te se u obrazloženju takvog rješenja obrazlaže da je ugovor o radu sklopljen protivno zakonskim propisima jer je kandidatu koji je je osoba s invaliditetom oduzeto pravo prednosti. Nakon što pravna osoba kojoj je izdano takvo rješenje postupi sukladno izdanom rješenju prosvjetne inspekcije sa zabranom rada, smatra se da je inspekcijski postupak završen. Budući da odredbe čl. 9. st. 15. i st. 16. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom glase : (15) ˝Ako nadležna inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju osobe s invaliditetom, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti pri zapošljavanju. Pravomoćno rješenje kojim je utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju predstavlja osnovu za otkaz ugovora o radu čijim je sklapanjem to pravo povrijeđeno.˝ (16) ˝U slučaju iz stavka 15. ovoga članka, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je s osobom kojoj je rješenjem iz stavka 15. ovog članka utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju sklopiti ugovor o radu u roku od osam dana od dana otkaza ugovora o radu čijim je sklapanjem povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju. ˝, stoga radi usklađenja sa zakonskim odredbama, predlažemo da izreka rješenja u slučajevima u kojima se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je zahtjev podnositelja za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz čl. 9. st. 13. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom osnovan, glasi: ˝1. Usvaja se zahtjev i utvrđuje se da je sklapanjem ugovora o radu između pravne osobe i izabranog kandidata za sklapanje poslova radnog mjesta podnositelju zahtjeva povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju.˝ 2. Ovo pravomoćno rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu iz točke 1. izreke rješenja čijim je sklapanjem podnositelju zahtjeva povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju.˝ Budući da se u prekršajnim odredbama Zakona propisuje novčana kazna u slučaju da poslodavac pravna osoba prilikom zapošljavanja ne da prednost osobi s invaliditetom i ako s osobom kojoj je utvrđena povreda prava prednosti ne sklopi ugovor u roku od osam dana od otkaza ugovora čijim je sklapanjem povrijeđeno pravo prednosti, postavlja se pokretanja prekršajnih postupaka i njihove primjene u praksi ukoliko se povreda prava prednosti ne utvrđuje izrekom rješenja. Tijekom rada po pritužbama i dokumentaciji uočeni su slučajevi u kojima se nakon što pravna osoba postupi sukladno rješenju kojim se zabranjuje rad na temelju ugovora sklopljenog protivno zakonu, smatra da je inspekcijski postupak završen , iako prema našim saznanjima, protiv pravne osobe nije bio pokrenut prekršajni postupak iako je u inspekcijskom nadzoru utvrđeno da je uskraćeno pravo prednosti kandidatu koji je osoba s invaliditetom. Primljeno na znanje Komentari i prijedlozi primljeni na znanje.
297 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom  , Članak 1. 2. Nakon što su u zakonskom roku podnijeli zahtjev inspekciji za provedbu nadzora zbog povrede prava prednosti prema odredbi čl. 9. st. 13. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, stranke su isticale da su zaprimili dopis odnosno izvješće prosvjetne inspekcije u skladu s čl. 13. st. 3. Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim ih se obavještava da nisu utvrđene povrede zakona prilikom zapošljavanja bez pouke o pravnom lijeku. Predlažemo da se u slučajevima u kojima stranke podnose zahtjev za provedbu nadzora prema ovom Zakonu, o zahtjevu stranke odluči rješenjem kojim se isti usvaja ili odbija s poukom o pravnom lijeku s obzirom da se na inspekcijski postupak primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku Navedeno je ključno kako bi stranke bile pravovremeno informirane o mogućnosti zaštite svojih prava u slučaju da su nezadovoljne odgovorom prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Komentari i prijedlozi primljeni na znanje.
298 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom   Najveći broj pritužbi Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom odnosi se na povredu prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom u vezi s odredbom čl. 7. Zakona koja propisuje obvezu osiguranja razumne prilagodbe od strane poslodavca prilikom provedbe testiranja i/ili intervjua u okviru natječajnog postupka. Prema našim saznanjima na temelju rada po pritužbama, zaključujemo da se okolnosti koje omogućavaju natjecanje pod jednakim uvjetima za osobe s invaliditetom posebno ne ispituju i nisu od utjecaja za rješavanje je li osobi povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju. Mišljenja smo da sveukupne okolnosti u kojima se natječu kandidati osobe s invaliditetom u mnogim slučajevima nisu jednake onima u kojima se natječe kandidat bez invaliditeta zbog prepreka koje proizlaze u odnosu na postupak testiranja. One su često nepovoljnije, što u konačnici može utjecati i na rezultat testiranja, iako se možda na prvi pogled tako ne čini. Naime, isti uvjeti za testiranja koja se redovito provode pri zapošljavanju u državnim i javnim službama ne podrazumijevaju nužno i osiguravanje ravnopravnog položaja svih kandidata. Razmjeri do kojih razumna prilagodba može biti zahtijevana, ovisit će o tome koliko je test usko povezan s poslom koji je u pitanju i kakve bi prilagodbe poslodavac trebao učiniti ako kandidat dobije posao. Međutim, činjenica je da se okolnosti koje su preduvjet za stvaranje jednakih uvjeta uklanjanjem prepreka koje proizlaze iz invaliditeta pri testiranju zanemaruju prilikom provođenja natječajnih postupaka. Slijedom navedenog, mišljenja smo da bi nadležne inspekcije trebale utvrđivati je li poslodavac tijekom provođenja natječajnog postupka ispunio svoju obvezu osiguravanja razumne prilagodbe iz čl. 7. st. 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom budući da se radi o zakonskom pravu osobe s invaliditetom u postupcima zapošljavanja i navedeno utječe na okolnost jesu li isti provedeni sukladno zakonu i drugim propisima. Primljeno na znanje Mišljenja i komentari primljeni su na znanje. Iznesena razmatranja nisu predmetnom uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji, odnosno ovog Prijedloga, a uzimaju se u obzir. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
299 Radmila Frantal   Poštovani, uglavnom se slažem s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da podnesak prosvjetnoj inspekciji mora sadržavati navedene podatke o prijavitelju kako bi se smanjio broj postupaka za koje ne postoje opravdani uvjeti. Također, podnesak mora biti vlastoručno potpisan i mora biti poznat identitet prijavitelja. S poštovanjem, Radmila Frantal Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
300 RENATA MIHALJEVIĆ  , Članak 16. Poštovani, podržavam Prijedlog, ali predlažem dopune tj. izmjene: - Prosvjetna inspekcija treba, prije uvida, uputiti podnositelja na rješavanje situacije najprije u školi ukoliko taj dio postupka nedostaje. - Podnositelj prijave treba osim ostalih osobnih podatak dati i OIB. - Nastavniku protiv kojega je podnesena prijava treba omogućiti uvid u prijavu bez čuvanja identiteta podnositelja. - Trebalo bi predvidjeti i mogućnost ograničavanja broja neutemeljenih prijava i eventualnih novčanih sankcija za višestruke neutemeljene prijave. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentarima.
301 Renata Pintar  , Članak 1. Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
302 Renato Dudic   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka prijava mora sadržavati podatke o prijavitelju (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, kontakt ). Smatram da će jedino tako doći do smanjenja zlonamjernih prijava od strane anonimnih osoba, čime se bespotrebno opterećuje čitav sustav. Nastavnik, protiv kojega se prijava podnosi, trebao bi biti informiran o istoj i o svim njenim detaljima. U tom smislu mora mu biti omogućen uvid u izvještaj ili zapisnik inspekcije. Nastavniku mora biti omogućeno ostvarivanje svojih prava i u tom smislu, škola mora pružiti punu pravnu i logističku potporu svom djelatniku, čak i u slučaju da predmet završi na sudu. Ukoliko se prijava pokaže neutemeljenom, prijavitelj mora snositi odgovornost i sankcije za uznemiravanje nastavnika. Lp Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanja inspektora u odnosu na radnike nadziranih ustanova propisana su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
303 Robert Jelaska  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u smislu da svaka prijava mora sadržavati osobne podatke o osobi uključujući i OIB osobe koja prijavljuje jer bi se time mogao smanjiti broj prijava koje bi mogle biti neosnovane.Isto tako bi trebalo da i djelatnik koji je prijavljen bude upoznat na isti način sa svim pojedinostima osobe koja prijavljuje te detalja zbog kojeg ga se prijavljuje. I nadodao bi da za svaku neosnovanu prijavu bi trebalo propisati i novčanu sankciju kako se nebi učestalo i zbog sitnica gomilale takve prijave te time i nepotrebno vršio pritisak i zagušivanje sustava te potrošnje vremena koje je ipak dragocjeno.Hvala Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
304 ROMANA RUSEK   Poštovani, Podržavam navedene promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se napokon podnositelj prijave mora identificirati. Ne samo što će se ovom promjenom smanjiti troškovi zbog zlonamjernog korištenja prijava i neutemeljenosti istih, nego i zbog očuvanja digniteta struke koji je prijašnjim zakonom itekako bio narušen. Srdačan pozdrav, Romana Rusek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
305 RUŽICA SOLDO   Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Također smatram kako bi se trebalo novčano sankcionirati prijavitelje u slučaju neosnovane prijave. L.p Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
306 Ružica Suton   Poštovani, podržavam navedene promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se napokon podnositelj prijave mora identificirati. Svaka prijava bi morala biti podnesena na službenom obrascu sa osnovnim podatcima: ime, prezime, OIB, adresa i potpis podnositelja kako bi se spriječila prijava pod lažnim identitetom. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
307 s. Renata Azinović   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji i smatram ga korakom u vraćanju dostojanstva prosvjetnim djelatnicima. Jedino što bih u ovom Prijedlogu promijenila je čuvanje identiteta podnositelja podneska. Smatram da bismo trebali znati tko je podnositelj, tim više što se i njega obavještava o rezultatima nadzora i poduzetim mjerama. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
308 Sandra Botunac   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se anonimne prijave ne trebaju ni razmatrati. Zbunjuje činjenica uvođenja nepoznatog podnositelja. To znači da se anonimne prijave ipak neće u potpunosti ukinuti što je suprotno svim najavama! To bi svakako trebalo izmijeniti! Srdačan pozdrav, Sandra Botunac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
309 SANDRA MALETIĆ   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji, ali bih se osvrnula na čuvanje identiteta podnositelja podneska, prigovora ili prijave. Prosvjetni radnik na koga je neosnovano upućen podnesak, prigovor ili prijava ne može se pozvati na Kazneni zakon (Kaznena djela protiv časti i ugleda) u slučaju povrede časti, ugleda i sl. jer ne zna ime i prezime te osnovne podatke podnositelja podneska, prijave ili prigovora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog odredbi članka 16. usklađen je s propisima kojima se uređuje zaštita podataka i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
310 SANDRA MALJIĆ   Poštovani! U potpunosti se slažem s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Osobito pozdravljam izmjenu koja se odnosi na činjenicu da podnesak mora sadržavati podatke prijavitelja te izmjenu koja preciznije regulira postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba. Srdačno iz Maloga Lošinja, Sandra Maljić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
311 Sandra Podrug   Poštovani, uglavnom podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da podnositelj prijave ne bi trebao ostati anoniman te da slučaj mora biti transparentan učitelju. Prije pokretanja inspekcijskog postupka potrebno je svakako utvrditi je li se problem pokušalo riješiti na razini škole, jer ukoliko nije, prijava ne bi trebala biti važeća. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Zahvaljujemo na komentarima.
312 SANDRA SAMOŠĆANEC   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. U prijavi svakako treba biti navedeno ime, prezime, OIB, adresu i potpis podnositelja prijave. Djelatnik protiv kojeg se prijava podnosi treba imati mogućnost uvida u prijavu. Na kraju tog neugodnog postupka trebalo bi izdati i pisano izvješće prosvjetne inspekcije. S poštovanjem Sandra Samošćanec S poštovanjem, Primljeno na znanje Potpis podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
313 Sandra Savičić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam kako je dosadašnji Zakon omogućio brojne zloporabe i nepravednosti anonimnih prijava prosvjetnih djelatnika. Ovom izmjenom omogućava se pravednost i istinitost prijave protiv prosvjetnih djelatnika i smanjiti će se broj prijava. Također smatram da bi bilo poželjno uz osnovne podatke ( ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon) tražiti i OIB. U slučaju neosnovanih prijava, prijavitelj bi također trebao novčano snositi odgovornost za takvo uznemiravanje nastavnika i ometanje njegova rada. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na komentaru.
314 Sani Dužević   Poštovani, Podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Posebno mi se sviđa dio u kojem prijava treba imati navedeno ime i prezime, OIB, adresu i potpis podnositelja. Osoba protiv kojeg se prijava podnosi treba imati uvid u prijavu koja je podnesena protiv njega i na kraju dobiti pisano izvješće prosvjetne inspekcije. S poštovanjem, Sani Dužević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
315 Sanja Beloglavec  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Smatram da je za fizičke osobe potrebno upisati i OIB, a isto tako i za pravne. Ispunjavamo li bilo koji dokument, to su svugdje neizostavni podaci. Svatko se tako može prijaviti po tko zna kojem imenu i prezimenu i adresi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
316 Sanja Bimbi   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje. Pozdrav, Sanja Bimbi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
317 SANJA ČURKO  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
318 SANJA FABAC  , Članak 2. Poštovani, smatram da bi trebalo izmijeniti neke dijelove prijedloga. 1. Članak 2., točka 2. (izmijenjeni članak 16.): inspektor je dužan prijavljenoj osobi dati na uvid prijavu sa svim podacima prijavitelja kako bi znala tko i za što ju tereti. I prijavljeni bi trebao imati zaštitu prava i pravnih interesa, a ne samo podnositelj. 2. Bilo bi korisno uvesti novčanu naknadu u obliku takse koju bi prijavitelj uplatio u državni proračun, a koja bi mu bila vraćena ako se utvrdi da je prijava pravovaljana. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima, osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Naplata upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijeloga. Zahvaljujemo na komentarima.
319 Sanja Ivanac   Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i smatram da su se promjene odavno trebale uvesti. Osobno nemam iskustva s inspekcijama ali znam da su često korištene kao ucjene prema nastavnicima. Nadam se da se na ovakav način dolazi do eliminacije takvog ponašanja. Srdačan pozdrav, Sanja Ivanac. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
320 Sanja Ivanovic  , Članak 1. Poštovani, mislim kako nije potreban Članak 16.(2) Zašto bi podaci o identitetu podnositelja zahtjeva biti tajna? Škola ima pravo znati identitet podnositelja prijave.U potpunosti se slažem kako je potrebno da inspektor provodeći inspekcijiski nadzor čuva podatke iz toga nadzora kao povjerljive i službenu tajnu radi očuvanja integriteta profesora kome je bio u nadzoru. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom profesora. Zahvaljujemo na komentaru.
321 SANJA JAGNJIĆ   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju.Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
322 Sanja Majkić   Ovaj Nacrt prijedloga svakako je korak naprijed u odnosu na trenutno stanje; no predlažem da se izmjenama obuhvate i stavke koje će štititi i prijavljenu osobu. To se, između ostaloga, odnosi na mogućnost uvida u identitet prijavitelja i sve elemente prijave, ali i na mogućnost sankcioniranja neutemeljenog i zlonamjernog prijavljivanja koje, čak i sa pozitivnim ishodom, prosvjetne radnike izlaže velikom stresu, neugodi, čak i psihosomatskim smetnjama. Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
323 Sanja Maričević   Poštovani! Podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a kojim bi se onemogućilo do sada anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Smatram da je podnositelj prijave dužan priložiti svoje ime, prezime i OIB prilikom prijavljivanja. Prosvjetni djelatnik nad kojim bi se provodio inspekcijski nadzor treba bi imati uvid u sadržaj prijave te biti upoznat s rezultatima inspekcije, a koji su navedeni u izvješću. Ravnatelj i učitelj bi unaprijed trebali biti obaviješteni za svaki eventualni pregled e-Dnevnik od strane prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Obavljanje nadzora prosvjetne inspekcije (članak 14.) i postupanja inspektora u odnosu na radnike nadzirane ustanove propisani su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
324 Sanja Minarik   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako osoba koja prijavljuje određenu odgojno-obrazovnu situaciju treba biti potpisana, prijava bi trebala biti podnesena na službenom obrascu, uz naplatu određene takse. Prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti prosvjetni nadzor treba imati mogućnost vidjeti, u pisanom obliku za što ga se tereti i tko ga tereti. Često smo svjedoci da roditelji prijavljuju učitelje na nekoj osobnoj, osvetničkoj razini, za prekršaje koji su s njihove strane opravdani, dok struka i Pravilnici kojih se učitelji pridržavaju, opravdavaju čin učitelja. No, prijava ostavlja gorak okus učitelju iza kojeg je velik rad, strpljenje i stručnost. Obje strane bi trebale biti upoznate sa završnim rezultatima u izvješću prosvjetne inspekcije. Možda ne bi bilo loše navesti u jednom članku da će se uvesti i novčana naknada prijavitelju, ukoliko se prijava ustanovi neosnovanom. Pozdrav i hvala na prilici sudjeovanja u e-savjetovanju. Primljeno na znanje Prijedlog potpisa i obrasca uzima se u obzir. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor nad stručno-pedagoškim radom prosvjetnih djelatnika. Novčane naknade nisu predmet ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
325 Sanja Papišta   Poštovani! Podržavam promjene Prijedloga zakona o Prosvjetnoj inspekciji, ali treba dopuniti promjene tako da jasno stoji u članku da podnositelj predstavke ne može biti anoniman. Također podnesak može biti prihvaćen samo nakon provedenog rješavanja problema u školi. U protivnom prigovor bi trebao biti odbačen. Sanja Papišta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
326 Sanja Pavlović Šijanović   Poštovani, djelomično podržavam Prijedlog zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Česti su slučajevi anonimnih prijava koje se najvećim dijelom odnose na pritužbe na rad, metode i ocjenjivanje učitelja, a koje su većinom rezultirale zaključcima u kojima se osporava dignitet i profesionalnost nastavnika, što je među djelatnicima odgojno-obrazovnog sustava dovelo do nepovjerenja prema institucijama koje dolaze na uvid ali i omalovažavanja struke u cijelom društvu. Međutim, nadogradnjom eDnevnika koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelja škole, zapravo ponovno imamo situaciju anonimnog nadzora i anonimne kontrole. Nameće se pitanje, od kud toliko nepovjerenje u odgojno-obrazovne djelatnike, ravnatelje i sustav obrazovanja u cjelini? Povjerenje u sustav i institucije sustava grade se na uzajamnom poštivanju i uvažavanju stručnosti i profesionalnosti svakog dionika. Stoga, smatram da ovu funkcionalnost treba ograničiti kako je bila i do sada odnosno da Prosvjetna inspekcija i dalje koristi funkcionalnost koja je dostupna od ranije tako da kroz e-Dnevnik od ravnatelja zatraži uvid u razredne knjige. Krajnje je vrijeme za rad na vraćanju digniteta struci, no ovakvim kompenzacijskim rješenjima to neće biti moguće. Prihvaćen Komentari i mišljenja primljeni na znanje. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor učitelja. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
327 Sanja Sruk   Poštovani, u potpunosti se slažem da svaka prijava mora sadržavati osobne podatke onoga koji prijavljuje. S razlogom prijave, kao i rezultatima provedenog nadzora svakako treba biti obaviješten i prosvjetni djelatnik. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentru.
328 SANJA STEVANOVIĆ   Podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji na načina da svaka prijava mora sadržavati potpune podatke o prijavitelju (koje su provjerljive, kao ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, kontakt...) u njegovo osobno ime. U tom smislu, vjerujem da će doći do smanjenja zlonamjernih prijava od strane anonimnih osoba. Također sam mišljenja da bi nastavnik morao imati pristup prijavi, konačnom izvješću inspektora i naravno, mogućnost žalbe Ministarstvu. Prijavitelj bi, jednako tako, trebao novčano snositi odgovornost za takvo uznemiravanje nastavnika i ometanje njegova rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor nad stručno-pedagoškim radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
329 SANJA ŠKRABIĆ   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji,lijepo da je konačno i to došlo na red. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
330 Sanja Tirić   Podržavam predložene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je potrebno podnijeti prigovor ili pritužbu sa svim podacima podnositelja (kao što je i navedeno u prijedlogu izmjene) jer se prigovor podnosi na rad ili postupke određenog zaposlenika (navedenog imenom i prezimenom) a ne na Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili anonimnog počinitelja. Lijep pozdrav, Sanja Tirić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
331 Sanja Vargić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
332 SAŠA PERIČAK  , Članak 1. Poštovani, Potrebno je izrijekom navesti da se inspekcijski postupak ne pokreće u slučaju prijava ili prigovora koji ne sadrže podatke o prijavitelju iz članka 1., stavka 2., jer se inače ostavlja ta mogućnost. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
333 sayonara mršić   Poštovani! Podržavam Prijedlog zakona o prosvjetnoj inspekciji. Sayonara Mršić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
334 Senka Štetić  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Smatram da podnesak prijavitelja osim osobnih podataka svakako treba sadržavati dokaze o koracima koje je prijavitelj poduzeo prije prijave kako bi se riješio problem zbog kojeg se podnosi prijava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
335 Senka Štetić  , Članak 13. Prosvjetna inspekcija pokreće postupak prema svom prosvjetnom djelatniku i zato smatram da bi pri procjeni o potrebi za pokretanjem inspekcijskog postupka bilo potrebno konzultirati postojeće podatke o prijavljenom prosvjetnom djelatniku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Agenciji za odgoj i obrazovanje i školi u kojoj radi. Prijavljeni prosvjetni djelatnik sigurno nije osoba koja iza sebe nema traga o radu u struci. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
336 SILVANA VULAS   Poštovani, podržavam predloženi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, te naglašavam na početku i na samom kraju. Nisam pravne struke, te molim pojašnjenje na potrebne radnje podnositelja oko čuvanja identiteta. Članak 2. (2)Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, inspektor nije obvezan čuvati identitet podnositelja podneska ako podnositelj to izričito dopusti radi zaštite svojih prava i pravnih interesa. Članak 16. (2) Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju te činjenice i podatke koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom kao i identitet podnositelja podneska ako on to zatraži. U ime podnositelja podneska dvostrano se može promatrati zaštita identiteta podnositelja. Članak 2. Inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja. Ako podnositelj izričito dopusti nije potrebna zaštita njegovog identiteta. Članak 16 . Inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja - ako on to zatraži. Zaključujem laički - prema čl. 2. zaštita identiteta je zajamčena, ako on sam ne dopusti drugačije, a prema članku 16. podnositelj je dužan zatražiti tajnu čuvanja identiteta. Nisam zagovornik anonimnih prijava, ali je za podnositelja podneska po meni nejasno da li on treba zatražiti odmah zaštitu svog identiteta ili se to podrazumijeva člankom 2. stavak 2. Zahvaljujem unaprijed na pojašnjenju i podržavam predložene izmjene Primljeno na znanje Člankom 2. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji mijenjaju se odredbe članka 16. Zakona o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine, broj 61/11., 16/12. i 98/19.).
337 Sindikat hrvatskih učitelja   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
338 Slađana Gradski   Poštovani, slažem da svaka prijava mora sadržavati osobne podatke onoga koji prijavljuje. Smatram da bi i prosvjetni djelatnik trebao biti upoznat s prijavom te identitetom prijavitelja radi eventualnog poboljšanja komunikacije u korist učenika. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
339 Slađana Ninković   Poštovani, smatram da ovim prijedlogom zakona napravljen prvi korak u ukidanju anonimnih prijava koje nastavnici zahtijevaju već godinama. Izmjenama zakona prosvjetna inspekcija će razmatrati samo one prijave na kojima budu navedeni podaci podnositelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
340 Slavenka Vujčić   Poštovani, iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Lp Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
341 SNEŽANA KRANJEC  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ne slažem se u potpunosti sa čl.2 stavak 2. Iz kojeg razloga bi se trebao čuvati identitet podnositelja podneska? Zar to nije na rubu s anonimnošću? Još uvijek se ostavlja prostora za neosnovane podneske. Predlažem da se u tom slučaju, ako podnositelj podneska ostaje anoniman zaposleniku/učitelju kojeg prijavljuje, uvede naplata podneska u državni proračun (može i u obliku taksi). Ako se utvrdi da je podnesak neosnovan, tada bi podnositelj trebao snositi odgovornost i sankcije u vidu novčane kazne zbog uznemiravanja prosvjetnog djelatnika, ali i djelatnika prosvjetne inspekcije kojem je zadao nepotrebnog posla. Jednako tako, u slučaju da inspekcijski nadzor utvrdi da je podnesak osnovan, tada bi i za prosvjetnog djelatnika trebale biti predviđene, osim postojećih, i novčane sankcije. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Sankcije u vidu novčanih kazni nisu predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
342 Snežana Žaja  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje. Ako podnositelj uoči nedostatke u radu ili kršenje radnih dužnosti i želi prijaviti prosvjetnoj inspekciji, sigurno da je u redu i da u podnesku navede sve svoje podatke koji se traže, kako bi prijava imala težinu. U izmjene bih ubacila i članak koji bi se reguliralo da se prijave koje nemaju sve podatke ne uzimaju u razmatranje inspekcije. Dobro je da prosvjetna inspekcija mora čuvati profesionalnu tajnu. Srdačan pozdrav, Snežana Žaja Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
343 Snježana Hranić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako bi prijavu trebalo napisati na službenom obrascu uz naplatu određene takse. Prijavitelj treba biti potpisan, a prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti nadzor treba imati mogućnost uvida u prijavu. Ukoliko se dokaže da je prijava neosnovana podnositelj iste bi trebao snositi određene sankcije. Lijep pozdrav, Snježana Hranić Primljeno na znanje Prijedlog službenog obrasca uzima se u obzir, ali nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vlastoručni potpis podnositelja također se uzima u obzir. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
344 Snježana Lovrinić   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s time da bi identifikacija podnositelja trebala biti potvrđena OIB-om i da bi djelatnik na kojega je žalba upućena trebao biti upoznat s izvješćem o provedenom nadzoru. Želja je da spomenuti zakon čim prije stupi na snagu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
345 Snježana Marić   Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. S poštovanjem, Snježana Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
346 Snježana Mervcich   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje, ali ne podržavam čuvanje identiteta podnositelja podneska, prigovora ili prijave. Podnositelj prijave dužan je staviti svoje ime i prezime te smatram da će se time smanjiti broj neutemeljenih prijava što utječe i na ugled prosvjetnih djelatnika i njihovog položaja u društvu.Ukoliko je podnesak inspekciji utemeljen, ne vidim razlog za zaštitom podataka prijavitelja jer smatram da prosvjetni djelatnik treba i mora znati tko ga je prijavio i iz kog razloga. Na kraju, prijavitelj treba svojim imenom i prezimenom stajati iza prijave ako je zahtjevao istu. Primljeno na znanje Prijedlog odredbi članka 16. usklađen je s propisima kojima se uređuje zaštita podataka i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
347 Snježana Milinović   Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu spomenutih članaka dosadašnjeg zakona o Prosvjetnoj inspekciji. Također predlažem da se prijava odbaci ukoliko se dani problem nije pokušao riješiti sa stručnom službom škole. Na taj način bi do prosvjetne inspekcije došle samo prijave za koje stručna služba škole ili predmetni nastavnik ne vide opravdani razlog za promjenom postupanja, pa neka onda prosvjetna inspekcija odradi u takvim slučajevima svoj dio posla. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
348 Snježana Nell  , OBRAZLOŽENJE Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje. Nejasna je ipak kriterij po kojem bi se odlučivalo o tome je li podnesak ili prijava utemeljena , uz prethodno navedeno ime i prezime podnositelja, OIB, adresa i kontakt. Naime, smatram da bi jedan od kriterija svakako trebao biti prethodno obavljeni razgovori ili obraćanje samoj školi ( razrednik, nastavnik, stručna služba i ravnatelj), jer ako se podnositelj nije obratio na bilo koji način samoj ustanovi za rješavanje nastalog problema, smatram da sama prijava ne bi trebala biti utemeljena. Također ne vidim razlog da sve ne bude transparaentno, te da i sam djelatnik zna tko podnosi prijavu, i da na kraju nadzora i nastavnik pismeno bude obavješten o provedenom postupku. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentarima.
349 Snježana Turk  , Članak 16. Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mislim da se ovakvim prijedlogom onemogućava do sada anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Jednako tako smatram da bi se poslana prijava trebala podnositi na službenom obrascu, te podnositelj prijave treba svakako priložiti svoje ime, prezime, OIB, adresu i potpis prilikom podnošenja. Ujedno, prosvjetni djelatnik nad kojim se provodi inspekcijski nadzor mora imati uvid u sadržaj prijave i biti upoznat s rezultatima inspekcijskog nadzora uz mogućnost žalbe nadležnima. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Zahvaljujemo na komentarima.
350 Stephanie Kate Lukač  , PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI Slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji, jedino bih predložila da se naplaćuju podnesci. U slučaju da je podnesak osnovan ili utemeljen, vraća se novac toj osobi (ili se djelomično vraća). Ukoliko podnesak nije utemeljen ili je lažan, nema povratka novca. Na taj bi se način bitno smanjio broj lažnih pritužbi, što također vodi do smanjenja dodatnih resursa i nepotrebnih troškova. Primljeno na znanje Prijedlog za naplatu podnesaka, odnosno penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na podršci.
351 Suzana Goldin   Poštovani, uz sve navedeno u izmjenama i dopunama Zakona podnositelj prijave treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja) te jasno obrazložiti prijavu ili prigovor u kojem je vidljivo o kojoj je osobi i događaju riječ u školi. Također smatram da bi trebalo uvesti novčanu naknadu koju prilikom prijave prijavitelj polaže u državni proračun. Ako se prijava ispostavi pravovaljana, prijavitelju se vraća novčana naknada. S poštovanjem, Suzana Goldin Primljeno na znanje Prijedlog novčane naknade, odnosno penalizacije neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
352 Suzana Osička   Poštovani, Podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u cijelosti. Smatram da je potrebno da navedene izmjene što prije stupe na snagu. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
353 Suzana Šestan   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji tako da prijava sadrži potpune podatke o prijavitelju koje je moguće provjeriti, te prije pokretanja postupka utvrditi da iza prijave doista stoji osoba koja je prijavu i podnijela. Ne samo nepostojeća osoba već treba spriječiti i mogućnost prijave u ime druge osobe (iskorištavanje dostupnih osobnih podataka). Svakako bi bilo poželjno uz osnovne podatke ( ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon) tražiti i OIB. Trebalo bi na neki način sankcionirati osobu koja namjerno ponovi prijavu na temelju utvrđenih neutemeljenih elemenata. SP Suzana Šestan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
354 Suzana Turković  , Članak 13. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da anonimno prijavljivanje treba onemogućiti, te da anonimne podneske ne treba razmatrati. Prosvjetna inspekcija treba uzimati u obzir isključivo utemeljene podneske iza kojih stoji osoba koja se identificirala imenom, prezimenom, adresom, kontaktima i OIB -om. Prijavljeni prosvjetni djelatnik treba dobiti na uvid to što piše u prijavi, kao i u nalaz inspekcije, a treba imati i mogućnost žalbe na podnesenu prijavu i na inspekcijski nalaz. Propisanim obrascem za prijavu unaprijed bi se odredilo koja je prijava pravovaljana, što znači da bi svaku nepotpunu prijavu Prosvjetna inspekcija mogla odbaciti. Prvi korak u rješavanju problema ne bi trebala biti Prosvjetna inspekcija, već bi se problem prvo trebao rješavati u školi o čemu i Prosvjetna inspekcija treba biti u podnesku obaviještena. Prosvjetni djelatnik i ravnatelj bi unaprijed trebali biti obaviješteni o svakom pregledu e-Dnevnika od strane prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav, Suzana Turković Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
355 SVIJETLANA STANIĆ   Poštovani, slažem se sa nacrtom prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji u dijelu gdje predstavka mora sadržavati podatke o podnositelju, što će, nadam se, spriječiti neosnovane prigovore na štetu prosvjetnih djelatnika. Međutim, mislim da u članku 16 stavak 2 i 3 " provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska. Osim u slučaju ako podnositelj to izričito dopusti...", ne bi trebala stajati obaveza čuvanja identiteta podnositelja. Osoba protiv koje je podnesen podnesak ( prosvjetni djelatnik) ima pravo znati identitet podnositelja. S poštovanjem, Svijetlana Stanić Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita podataka.
356 Svjetlana Jakšić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nastavnici i učitelji bi time trebali biti zaštićeniji od neutemeljenih prijava pojedinaca kojima se nije do sada znao identitet, pa je prijavo mogao podnijeti bilo tko. Prijava nužno treba biti argumentirana. Smatram isto tako da bi prosvjetni djelatnik trebao biti upoznat s podnošenjem prijave i pokretanjem inspekcijskog nadzora.. Osim toga, prosvjetni djelatnik bi trebao dobiti i izvješće o nalazima inspekcije, a u slučaju neosnovane pritužbe trebalo bi naplatiti od prijavitelja trošak inspekcijskog nadzora. Srdačan pozdrav, Svjetlana Jakšić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
357 ŠTEFICA ČANIĆ   Poštovani, Podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u cijelosti. Smatram da radnik nad kojim će se provesti nadzor treba imati mogućnost vidjeti u pisanom obliku za što ga se konkretno tereti te biti upoznat sa završnim rezultatima u izvješću. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
358 TAMARA JAKŠIĆ   Poštovani, slažem se s Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji čijim bi se izmjenama prijavitelji morali očitovati o svojim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt). Srećom, nikada se nisam našla u poziciji da Prosvjetna komisija propituje moje ocjene ili postupke. Ono što je bitno po mom mišljenju je biti fer, dosljedan, ponašati se spram svih učenika na jednak način i, naravno, biti spreman ako roditelj zatraži razgovor s vama. Ako je ikako moguće, problem se treba riješiti razgovorom s učenikom, roditeljem i stručnom službom škole jer roditelj vrlo često povjeruje djetetovom viđenju situacije. Nažalost, nekada ni to nije dovoljno pa dolazi do prijave inspekciji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
359 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ   Poštovani, slažem se da podnositelj prijave Prosvjetnoj inspekciji mora biti naveden Imenom i Prezimenom, adresom i kontaktom, ali bi svakako trebalo dodati u tekst Zakona i OIB-om kako bi se dodatno spriječilo lažno prijavljivanje i predstavljanje podnositelja prijave. Također smatram da inspekcija ne bi trebala izlaziti na Prijavu ukoliko podnositelj nije iscrpio mehanizme rješavanja problema na nivou škole. Razgovor s profesorom, stručnom službom i ravnateljem. Smatram da bi tek nakon što je iscrpljen ovaj način rješavanja problema trebala nastupiti Prosvjetna inspekcija, te da bi i to trebalo ući u Zakon. Prijavljena osoba mora u pisanom obliku dobiti na uvid za što ju se tereti, tko podnosi prijavu kao i završno izvješće. Smatram da bi trebalo i ograničiti broj prijava istog podnositelja na neki razuman broj po školskoj godini kako ne bi bilo neopravdanog maltretiranja prosvjetnih djelatnika od strane iste osobe. LP Tamara Stipčić Jelenović - Prihvaćen Obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama regulirano je drugim zakonima i propisima iz tog područja i nije predmetom Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentarima.
360 Tamara Šoić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji, međutim mislim da bi trebalo regulirati broj neosnovanih prijava. U slučaju učestalih neosnovanih prijava, prijavitelj bi trebao snositi odgovornost za takvo uznemiravanje nastavnika i ometanje njegova rada te bi se na taj bi način spriječila zlouporaba mogućnosti prijavljivanja uz garantiranje zaštite podataka prijavitelja. U svakom slučaju trebalo bi limitirati broj neosnovanih prijava ili ih novčano sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
361 Tanja Jakovac  , Članak 2. Poštovani, slažem se s izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da podnositelji prijava imaju pravo na informacije koje su mu uskraćene. Ukoliko to ne može dobiti u školi ili nije zadovoljan istim treba mu informaciju omogućiti . No, isto tako važno je da se identificira. Identifikacijom prijavitelja znatno će se smanjiti nelogične prijave ili prijave koje se temelje " na rekla, kazala" što narušuje klimu odgojno -obrazovnog procesa. Prosvjetni inspektori su osobe koje poznaju dinamiku škole i smatram da mogu procijeniti da li je u redu , u određenom trenutku, otkriti identifikaciju prijavitelja nadležnima u školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
362 Tanja Špehar   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji te smatram da ovim zakonom i ovakvim prijedlogom anonimne prijave ne bi bile u potpunosti ukinute. Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Ako se doista žele ukinuti anonimne prijave treba samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje. Također, sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. S poštovanjem, Tanja Špehar Prihvaćen Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
363 TATJANA ABRAMOVIĆ   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Naročito se to odnosi na obvezu podnošenja osobnih podataka prijavitelja. Na taj će se način sprječiti anonimne i neutemeljene prijave. S poštovanjem, Tatjana Abramović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
364 TATJANA ANDRAKOVIĆ   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se trebaju sankcionirati neutemeljene i zlonamjerne prijave kako bi se narušio dignitet i kompetentnost prosvjetnih djelatnika. Svi oni za čije se optužbe dokaže da su neutemeljene i neosnovane trebaju materijalno i krivično odgovarati. To će biti moguće naravno jedino ako se prilikom prijave navedu svi potrebni osobni podatci. Na taj način bi se spriječila zlouporaba prijavljivanja i uznemiravanje nastavnika i oskrvnjivanje njegovog rada. Osim toga smatram da je u modernom demokratskom društvu poput našega normalna stvar da prijavljeni prosvjetni djelatnik zna identitet osobe koja ga prijavljuje. Neotkrivanje identiteta prijavitelja odmah u startu se stavlja prosvjetni djelatnik u neravnopravan odnos i u podcjenjenu poziciju. Osim toga time se potiče zlouporaba pozicije prijavitelja, koji može zbog nekih samo njemu znanih osobnih razloga svako malo prijavljivati dotičnog prosvjetnog djelatnika. Tome se mora stati na put, državne vlasti moraju stati na stranu djelatnika koji čine stup obrazovanja ovog društva. Kao što sam već spomenula to se postiže jedino i samo navođenjem osobnih identifikacijskih podataka: ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta. Srdačan pozdrav, Tatjana Andraković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog odredbi članka 16. usklađen je s propisima kojima se uređuje zaštita podataka i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
365 TATJANA ANTIĆ  , Članak 13. Dakle, omogućuje se prigovor na prigovor. Zbog čega podnositelj podneska ima pravo maltretirati i prosvjetnog inspektora u sumnjati u njegovu odluku? Taj prigovor bi trebalo odobriti uz uplatu dodatnih 500 kuna u proračun. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
366 TATJANA ANTIĆ  , Članak 2. Zbog čega bi identitet podnositelja trebao biti tajna? Zato da se svkom roditelju dopusti maltretirati svakog nastavnika do krvi? Ovo mi je sramotno, jer moje Ministarstvo više poštuje nekoga drugog od mene kojoj isplaćuje plaću Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
367 TATJANA ANTIĆ  , Članak 1. Članak 1 (2) valja nadopuniti rečenicom: Podnesak je prihvaćen ukoliko se uz njega nalazi dokaz o uplati 500 kuna. Uz podnesak bi trebalo (kao na primjer u Sloveniji 100 eura) uplatiti 500 kuna koji se vraćaju ukoliko je podnesak bio osnovan, a uplaćuju u državni proračun ukoliko je prijava odbačena, čime bi se znatno smanjio broj neutemeljenih i malicioznih prijava. Primljeno na znanje Prijedlog za naplatu podneska, odnosno penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljuemo na komentaru.
368 TATJANA BANDERA-MRAKOVČIĆ   Prijedlog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji donosi pozitivne promjene. Potrebne su još dopune u smislu ako neka osoba višekratno neutemeljeno prijavljuje pojedinog učitelja, pojedince iz škole ili samu školu tada ustanova ima pravo saznati identitet osobe zbog podizanja moguće tužbe zbog klevete ili uznemiravanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komenaru.
369 Tatjana Blagojević   Poštovani! S obzirom da radim u sustavu odgoja i obrazovanja podržavam rad na prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji . To se naročito odnosi na dio odredbi u svezi obveze čelnika Prosvjetne inspekcije po kojoj svaki zaprimljeni podnesak treba sadržavati identifikacijske podatke o prijavitelju podneska. Svakako,treba zaštititi osobne podatke prijavitelja, ali prosvjetnoj inspekciji trebaju biti poznati svi osobni podatci prijavitelja . Nažalost iz teksta je vidljivo kako nije sasvim ukinuta mogućnost anonimnih prijavitelja inspekciji . S poštovanjem,Tatjana Blagojević Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
370 TATJANA KOVČE  , Članak 2. Poštovani, poštujem Zakon o zaštiti osobnih podataka, ali ovdje se radi o tome da se bezgranično čuvaju podaci podnositelja, a uopće se ne vodi računa o podacima prijavljenog. Iz tog razloga smatram da bi obaveza navođenja unutar same prijave što je dotična osoba poduzela prije same prijave kako bi riješila problem spriječila dio neopravdanih prijava ali i donekle identificirala prijavitelja sudionicima samog procesa. Barem to bi bilo korektno. Unaprijed zahvaljujem. Tatjana Kovče Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
371 TATJANA KOVČE  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, u potpunosti podržavam da se propiše što sve mora sadržavati podnesak koji će obavezati Prosvjetnu inspekciju da ga razmotri i kao dio obaveznog definitivno moraju biti podaci o podnositelju istog a također i način provjere je li dotična osoba upoznata s tim da je u njeno ime napravljen podnesak. Također se slažem da prije samog podneska osoba mora probati riješiti problem na nivou škole i sl. i da u podnesku treba obavezno ukratko navesti što je poduzeto prije samog podneska Prosvetnoj inspekciji. S poštovanjem, Tatjana Kovče. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
372 Tea Maksimović   Poštovani, predlažem dodatak. Mogućnost nenajavljenog uvida u e-Dnevnik može i dalje postojati, ali o takvom se pregledu dokumentacije mora obavijestiti ravnatelj i djelatnik koji je pod nadzorom. Ovdje se u komentarima aludira na nekakvu već postojeću nadogradnju e-Dnevnika koja će djelatnicima Prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja omogućiti uvid u razredne knjige bez ičijeg znanja, a takva bi praksa mogla potpuno promijeniti inspekcijski nadzor. Rješenja bi se mogla donositi bez dolaska u školu, samo na temelju uvida u pedagošku dokumentaciju, a pitanje je koliko je objektivno može procijeniti nečiji rad samo na temelju uvida u e-Dnevnik. Naglasak koji je stavljen na pedagošku dokumentaciju kao na JEDINI kriterij kojim se mjeri kvaliteta rada učitelja već je sad zabrinjavajuć, a stavljanje u pogon takve mogućnosti svelo bi naš posao na bilježenje rada koje se, iako uz izvjesni napor, ipak može i hoće redovito uljepšavati zbog bojazni da netko (upravo sada) gleda bez našega znanja. Naglasak bi trebao biti na odnosu učenik-učitelj i na nastavnom procesu, a ne na unosima u e-Dnevnik, pogotovo ne na takav distopijski način koji bi neizbježno stvorio atmosferu paranoje. Treba stoga jasno naznačiti da se pregled dokumentacije mora jasno iskomunicirati sa školom. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
373 Terezija Šestak  , PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati svojim osobnim podatcima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
374 Tihomir Robotić  , Članak 2. Poštovani, nikako se ne slažem sa odredbom po kojoj prosvjetni inspektor mora čuvati identitet podnositelja podneska. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 14, stavak (4) jasno kaže: "Roditelj ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta na organiziranim individualnim informativnim razgovorima s razrednikom". Velika većina konfliktnih situacija između učenika, nastavnika ili roditelja mogu se riješiti uz pomoć razrednika, ravnatelja ili pedagoške službe, uvidom u jasne pokazatelje učenikovog ili nastavnikovog rada. Ako podnositelj podneska uključuje prosvjetnu inspekciju bez da je iskoristio pravo iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, onda je prijava protiv nastavnika vrlo vjerojatno tendenciozna i neutemeljena. Ukoliko je podnositelj podneska iskoristio svoje pravo iz spomenutog pravilnika, a problem nije riješen, prijava prosvjetnoj inspekciji kao višoj instanci u rješavanju konflikta je logična, utemeljena i nema potrebe da je anonimna. Uključivanje prosvjetne inspekcije uz čuvanje identiteta podnositelja podneska se opet vraćamo na to da je prijava inspekciji protiv nastavnika anonimna. S poštovanjem, Tihomir Robotić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
375 Tina   Poštovani, podržavam Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Učinjen je korak prema izgradnji i promicanju integriteta nastavnika. Svaka prijava treba biti utemeljena i osoba koja prijavljuje treba poslati sve potrebne podatke. Podržavam sve prijedloge kolega koji smatraju da treba iskomunicirati razrednike i stručne službe prije samog pokretanja postupka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
376 Tina Parać   Poštovani, Ne slažem se u potpunosti s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se ovakvim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji neće spriječiti anonimno i često neosnovano prijavljivanje učitelja i nastavnika. Opet se ponavlja situacija da podnositelj prijave i onaj kojeg prijavljuje nikako nisu ravnopravni. Naime, ne vidim čemu štititi identitet podnositelja prijave. Zar nije u najmanju ruku pošteno da prosvjetni djelatnik, koji je prijavljen, zna sve pojedinosti prijave, tko i zašto ga prijavljuje? Također, podržavam prijedlog da bi prijava trebala sadržavati sve osobne podatke prijavitelja, uključujući OIB, jer bi se jedino na taj način mogle spriječiti neosnovane prijave. Podržavam i prijedloge kolega za prepisivanje novčanih kazni za sve eventualne neosnovane prijave. Lijep pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita i tajnost podataka. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
377 Tina Težak   Poštovani, uglavnom podržavam Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Pozdravljam izmjenu članka 13. Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojom se precizira temeljem kojih podnesaka Prosvjetna inspekcija postupa odnosno uopće pokreće postupak. Međutim, smatram potrebnim dopuniti članak 13. stavak 2. na način da se kod podataka o prijavitelju, iza podataka za kontakt, doda i " (vlastoručni) potpis prijavitelja)“. U brojnim komentarima navodi se potreba uključivanja i OIB-a podnositelja, što načelno smatram poželjnim jer bi se na taj način potencijalno dodatno smanjio broj zlonamjernih prijava odnosno time bi se nedvojbeno moglo utvrditi (i potvrditi) identitet podnositelja podneska. Ukoliko fizička ili pravna osoba želi ostvariti neko zakonsko pravo, potrebno je prethodno identificirati se. Nadalje, što se tiče izmjena članka 16. Zakona, smatram kako nije dovoljno precizno i jasno definirano na koji način će podnositelj izričito dopustiti Prosvjetnoj inspekciji otkrivanje identiteta. Na taj način nismo napravili značajan pomak od odredbi trenutno važećeg Zakona. Dakle ovim Nacrtom uvodi se potreba navođenja osobnih podataka podnositelja, međutim u samom postupku, taj isti podnositelj i dalje ostaje anoniman. Također, nakon pokretanja postupka, a uvažavajući dužnost čuvanja službene tajne od strane svih stranaka u postupku, uz obavijest podnositelju o istome, trebalo bi obavijestiti i nadziranu ustanovu odnosno drugu pravnu osobu koja podliježe nadzoru prosvjetne inspekcije. Na taj način bilo bi moguće izbjeći brojne stresne situacije za sve uključene radnike ustanove prilikom najave prosvjetnog nadzora, jer ne radi se o tome da se podnesci podnose samo na postupanje odgajatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, već je Zakonom o prosvjetnoj inspekciji u članku 3. navedeno je temeljem čega se sve inspekciji nadzor provodi. S poštovanjem, Tina Težak Primljeno na znanje Prijedlog potpisa podnositelja uzima se u obzir. Zahvaljujemo na komentarima.
378 Tina Udović   Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, odnosno izmjenama dosadašnjeg članka 13. i članka 16. Posve utemeljenima smatram navedene izmjene prema kojima podnesak prosvjetnoj inspekciji sadrži podatke o prijavitelju podneska te prema čijem postojanju prosvjetna inspekcija procjenjuje potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka. Također smatram utemeljenima promjene u navedenom zakonu o čuvanju službene tajne tijekom provođenja inspekcijskog postupka. S poštovanjem, Tina Udović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
379 TOMISLAV DEBELJAK   Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. S poštovanjem, Tomislav Debeljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
380 TOMISLAV GAL   Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako prosvjetna inspekcija u bilo kojem trenutnu treba imati mogućnost uvida u rad nastavnika bez ikakve najave. Primjerice u e-Dnevnik gdje se poprilično dobro može vidjeti kronologija rada nastavnika. Također sam mišljenja kako ne smije biti anonimnih prijava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
381 Tomislav Hrženjak   Ovim prijedlogom ništa se bitno ne mijenja, a ono što se mijenja najviše ide u korist podnositelja podneska. Kao prvo, prema važećem Zakonu o prosvjetnoj inspekciji, inspekcija je dužna razmotriti svaki podnesak, pa i onaj anonimni, s tim da se inspekcijski postupak ne pokreće automatski po zaprimljenom podnesku, nego inspekcija prvo procjenjuje potrebu za pokretanjem postupka. Po predloženim izmjenama Zakona, inspekcija je dužna razmotriti samo podnesak koji sadrži odgovarajuće podatke o podnositelju, a ovlast procjene potrebe za pokretanjem postupka je zadržana. Međutim, dužnost razmatranja takvog podneska ne znači i zabranu razmatranja anonimnog podneska. Takva zabrana bila bi u suprotnosti s načelom postupanja po službenoj dužnosti propisanog u čl. 12., st. 1. Zakona. To načelo znači da inspekcija postupa na vlastiti poticaj u javnom interesu. Nije, dakle, nužno da dobije bilo kakav podnesak da bi pokrenula inspekcijski postupak, nego ima ovlast i dužnost da ga pokrene kad iz bilo kojeg izvora informacija sazna da postoji temelj za osnovanu sumnju da je došlo do povrede zakona u stvarima iz njene nadležnosti, a taj izvor može biti i - anonimna prijava. Kao drugo, prema važećem Zakonu inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, a po predloženim izmjenama nije obvezan čuvati identitet podnositelja podneska ako ovaj to izričito dopusti. Dakle, ako se podnositelj podneska po pitanju zaštite identiteta uopće ne bi očitovao inspekciji, po važećem Zakonu identitet mu ne bi bio zaštićen jer to nije zatražio, a po predloženim izmjenama bio bi zaštićen jer nije dao izričito dopuštenje da ga se otkrije. Time se još više ide u korist podnositelja podneska. Summa summarum, ovaj prijedlog ne ukida anonimne prijave, nego samo mijenja režim postupanja po takvim prijavama, a identitet podnositelja podneska se u odnosu na prijavljenu osobu štiti u još većoj mjeri nego u važećem Zakonu. Uostalom, ukidanja anonimnih prijava ni ne može biti sve dok je na snazi načelo postupanja po službenoj dužnosti, a to će načelo, usudio bih se pretpostaviti, ostati na snazi i dalje jer su inspekcijski postupci postupci koji se provode u javnom interesu. Stoga smatram da predloženi Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jednostavno nije vrijedan donošenja. Primljeno na znanje Komentari i mišljenja primljeni su na znanje. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
382 Tomislav Špoljar   Poštovani, Lijepo da je i to došlo na red. Podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekcijiu cijelosti, samo da čim prije vidi i svijetlo dana. Srdačan pozdrav, Tomislav Špoljar, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
383 Tonka Šarić  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje. Podnositelj prijave dužan je staviti svoje ime i prezime te smatram da će se time smanjiti broj neutemeljenih prijava i zaštiti dignitet prosvjetnih radnika, ali ne u cijelosti. Ukoliko je prijava inspekciji utemeljena, ne vidim razlog za zaštitom podataka prijavitelja jer smatram da prosvjetni djelatnik treba i mora znati tko ga je i za što prijavio. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
384 Tonkica Maras Anđelković  , Članak 2. Odličan dodatak u kojem zaprimljena prijava ili prigovor ima podatke o prijavitelju. Međutim, ne vidim razlog čemu čuvanje identiteta podnositelja (kao službene tajne) na zahtjev istog. Prijava u kojoj prosvjetni djelatnik ne zna identitet prijavitelja je za njega I DALJE anonimna prijava. Opet neravnopravna situacija. Štitite prijavitelja, dajete dozvolu za argumentirano/neargumentirano kritiziranje iza naših leđa. Također prosvjetna inspekcija nikako ne bi trebala izlaziti na teren ako je prijavitelj preskočio stepenice rješavanja problema (razrednik, predmetni nastavnik, pedagoška služba, ravnatelj). Ako je proces rješavanja problema išao unutar škole NEĆE biti potrebe za anonimnom prijavom. Nisam za plaćanje takse prilikom podnošenja prijava. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima.
385 Valentina Martinček   Podržavam predložene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Doista je neprimjereno da se svaka pritužba anonimnog i vrlo često subjektivnog roditelja tretira kao relevantni čimbenik u donošenju suda o nečijem radu. Također smatram da bi se pri razmatranju pritužbe trebalo voditi računa o kvaliteti rada dotičnog učitelja, postignutim rezultatima u radu, uspješnosti učenika u daljnjem školovanju i sličnim čimbenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor nad stručno-pedagoškim radom odgojno-obrazovnih radnika. Zahvaljujemo na komentaru.
386 Valentina Prtenjača   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj prijave treba dati sve svoje podatke, kako bi se izbjegle anonimne prijave zbog osobnih neslaganja. Mišljenja sam, da u slučaju neutemeljene prijave, prijavitelj treba snositi određenu odgovornost. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
387 Valentina Šakić Vražić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Podnositelj prijave dužan je staviti svoje ime i prezime te OIB na prijavu. Na ovaj način smanjiti će se broj neutemeljenih prijava što utječe i na ugled prosvjetnih djelatnika i njihovog položaja u društvu. Prosvjetni djelatnik nad kojim će se provesti nadzor treba imati uvid u sadržaj prijave kao i biti upoznat s rezultatima u izvješću. Ravnatelj i učitelj moraju unaprijed biti obaviješteni za svaki pregled e-dnevnik. Srdačan pozdrav! Valentina Šakić Vražić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
388 Valentina Vukadinović   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je dosadašnja praksa omogućila mnoge zlonamjerne i neutemeljene anonimne prijave prosvjetnih djelatnika. Ovom izmjenom će se omogućiti pravednost te podići dignitet struke. Također, vjerujem da će se broj bespotrebnih prijava smanjiti čime će se rasteretiti sustav. Srdačan pozdrav, Valentina Vukadinović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
389 VALERIJA BRELIH  , Članak 2. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji ali ne u potpunosti. Ne podržavam čuvanje identiteta prijavitelja. Imam primjedbu na: „Članak 2, stavak (2) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska“. Smatram da svi podatci trebaju biti transparentni, kako o osobi na koju se odnosi prijava tako i o osobi koja podnosi prijavu. U protivnom smatram da se nismo puno dalje „odmakli“ od anonimne prijave. Prosvjetni djelatnik nema načina kako sebe zaštiti od prijava koje mogu biti zlonamjerne, odnosno to nije regulirano ovakvim prijedlogom o izmjenama Zakona. Srdačan pozdrav Valerija Brelih, prof. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
390 Vanja Borčić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje prosvjetnih djelatnika. Mišljenja sam da svatko ima pravo prijaviti moguće nepravilnosti u radu, ali ne i anonimno. Ukoliko je i došlo do razloga za podizanje prijave mišljenja sam da bi svaki podnositelj problem trebao pokušati riješiti s razrednikom i stručnom službom škole, dakle u koracima. Ako podnositelj smatra da ipak želi prijaviti onda prijava nikako ne bi trebala biti anonimna. Isto tako djelatnik bi trebao biti informiran o dolasku Prosvjetne inspekcije kao i o rezultatima iste. Srdačan pozdrav, Vanja Borčić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima.
391 Vanja Miškić Srb  , Članak 13. Čelnik Prosvjetne inspekcije, odnosno čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji dužan je razmotriti isključivo potpisani, neanonimni podnesak upućen prosvjetnoj inspekciji te procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka. Slažem se sa Suzanom Turković koja kaže da prijavljeni prosvjetni djelatnik treba dobiti na uvid to što piše u prijavi, kao i u nalaz inspekcije, a treba imati i mogućnost žalbe na podnesenu prijavu i na inspekcijski nalaz. Propisanim obrascem za prijavu unaprijed bi se odredilo koja je prijava pravovaljana, što znači da bi svaku nepotpunu prijavu prosvjetna inspekcija morala odbaciti. Prvi korak u rješavanju problema ne bi trebala biti prosvjetna inspekcija, već bi se problem prvo trebao rješavati u školi o čemu i prosvjetna inspekcija treba biti u podnesku obaviještena. Prosvjetna inspekcija mora unaprijed obavijestiti djelatnika i ravnatelja o svakom pregledu e-Dnevnika i ostale pdagoške dokumentacije. Inspektori ne smiju imati pristup e-Dnevniku i ostaloj pedagoškoj dokumentaciji osim isključivo kad postupaju po prijavi. Također se slažem s Tatjanom Antić koja kaže: "Dakle, omogućuje se prigovor na prigovor. Zbog čega podnositelj podneska ima pravo maltretirati i prosvjetnog inspektora u sumnjati u njegovu odluku? Taj prigovor bi trebalo odobriti uz uplatu dodatnih 500 kuna u proračun." Primljeno na znanje Komentari primljeni na znanje. Postupanja s podnescima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje i opći upravni postupak. Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovaju.
392 Vanja Miškić Srb  , Članak 1. Poštovani, molim da se svakako u čl. 1. dopiše da se anonimne i nepotpisane prijave ne će razmatrati. Kao što pritužba na rad policijskih službenika mora sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe te potpis podnositelja isto treba vrijediti i u ovome slučaju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
393 Vedran Šulentić  , Članak 2. Prema čl. 2.st. 2.čini se kako je cilj uvesti institut neanonimnih prijava u Zakon, što već predstavlja iznimku prema drugim zakonima sličnog tipa. Prema njima, bilo kojoj inspekciji u sastavu Državnog inspektorata, ili bilo kojeg Ministarstva, moguće je anonimno i neanonimno prijaviti nepravilnost. Prijava pod imenom i prezimenom je uvjet da se dobije uvid u dokumentaciju nadzora. Čak i ako je prijava neanonimna, prijavljenom Inspektor ne smije reći identitet prijavitelja, niti razlog prijave. Nažalost, to omogućava zloporabe, pa su moguće neosnovane, ili čak lažne prijave, ali onaj tko radi po propisima, nema se zašto brinuti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
394 Vedran Žadanj   Poštovani, uglavnom se malo slažem s Nacrtom projedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Evo i razloga: smatram kako bi Zakon trebao ići na bolje povezivanje poluga odgojno-obrazovnog sustava, a ne izrijekom navoditi mjere i fraze poput "osnaživanje", "jačanje" i slično, a sve u svrhu nadziranja i ukazivanja na propuste u radu odgojno - obrazovnih ustanova. Podsjetit ću, za svaki korak koji napravi bilo koji dionik u sustavu odgoja i obrazovanja, ovdje ponajprije mislim na odluke koje donosi ravnatelj, a vezane za funkcioniranje ustanove, uvijek se informira i obavještava Ministarstvo. Dakle, vrlo mali broj odluka prođe bez odgovarajućih uputa i/ili pisanih dozvola od strane MZO-a. Inspekcija je dio tog sustava, kao određeni korektiv. Po meni već tu postoji problem. Neka MZO odradi upute, na koje ćemo se mi u sustavu moći pozvati! Svakako, ovdje je riječ i o nadziranju rada nastavnika, što je poseban i velik problem. Činjenica je kako se po pravilnicima i Zakonu mora raditi, isto tako, nadasve ima propusta, međutim, ne vidim eksplicitno i nužno brisanje tzv. "Anonimnih prijava" inspekciji. Ispravite me ako griješim, ali to bi po meni trebalo biti na prvom mjestu u smislu intervencije prosvjetne inspekcije - dakle, na uvid se NE izlazi bez jasnog imena i prezimena osobe koja prijavljuje. Ovdje se čak može razgovarati i o kršenjima nekih drugih zakona. Primjerice, ispekcija obavi anonimni izvid, svoj posao, i ne utvrdi greške u postupanju i što se tada događa? Ništa! Jednostavno konstatacija kako je zakonski sve u najboljem redu, a osoba nastavnik je dovoljno izložena stresu, propitivanju, pravdanju i koječemu ostalom, uz opis kako eto inspekcija "mora odraditi svoje posao". Smatram kako se neutemeljene primjdbe i procesi moraju moći goniti zakonski, u namjmanju ruku na način koji odgovara "javnom iznošenju neistina o radu službenih osoba", dakle klevetanje, i zakonska odgovornost koja bi bila jednaka "napadu na službenu osobu" verbalnog/pisanog tipa. Dakle, najprije nastavnike izjednačiti sa ostalim službenim osobama te nakon toga utvrđivati odgovornosti sukladno propisima. Ovdje neću niti spominjati nepovjerenje koje prema sustavu imaju kolegice i kolege. Nadalje, još jedna činjenica koja je ovih dana kružila mrežom. Radi se o poruci upućenoj administratorima e-dnevnika o novoj značajki uvida inspekcije u bazu e-dnevnika ustanove bez prethodne najave ravnatelju! Ako je to istina, onda je ovo presedan i nečuveni čin kontrole i nadziranja koji se nalazi u najrigidnijoj svojoj formi. Opet nešto za sud više instance. Također, mislim kako će i pravne službe naših Sindikata u prosvjeti imati dodatni posao, jer se dodatna pravna zaštita radnika u sustavu odgoja i obrazovanja nameće kao nužnija i neophodnija nego ikad prije. Dakle, u zaključku, ne vidim spone u Nacrtu prijedloga Zakona koje jasno govore da su djelovanje MZO-a i same inspekcije koja je pod njihovim nadzorom usklađene i jednako validirane kroz djelovanje inspekcije. Ovo samo po sebi znači dodatno nesigurniji položaj djelatnika u sustavu odgoja i obrazovanja. Kontrola nije sama po sebi svrha, ona je dio dobro izgrađenog sustava! Prihvaćen Komentari i mišljenja primljeni na znanje. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nastavnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
395 Vedrana Kasalo  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji u dijelu gdje podneska mora sadržavati podatke o podnositelju. Potrebno je izmijeniti članak 16. st 2. „Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska“ jer je na ovaj način to i dalje anonimna prijava na prosvjetnog djelatnika. Prosvjetni djelatnik ima pravo znati identitet podnositelja prijave kako bi se u slučaju neutemeljene prijave mogao pozvati na Kazneni zakon i Kaznena djela protiv ugleda i časti (uvreda, kleveta, sramoćenje). To naravno nije moguće ako je identitet prijavitelja tajan. Članak treba izmijeniti i on mora glasiti „Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan otkriti identitet podnositelja podneska“ Srdačan pozdrav Vedrana Kasalo Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentarima.
396 Vera Tomić- Žager   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje koje često zna biti i neosnovano. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
397 vera.adzaga   Slažem se sa novim Prijedlogom zakona, no smatram da bi se pažnja trebala obratiti i na zaštitu prosvjetog djelatnika iz razloga što se nažalost pojavljuje i velik broj anonimnih dojava koje nemaju veze sa stvarnom slikom zbivanja. Vjerujem da bi se taj problem barem djelomično riješio na način da dojave ne mogu biti anonimne nego da iza svake dojave stoji osoba sa svojim imenom i prezimenom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i mišljenju.
398 Verica Kuharić Bučević  , Članak 2. Ne slažem se s time da je potrebno čuvati identitet podnositelja podneska. Budući da podnesak treba imati „ime i prezime“ podnositelja, smatram da škola treba biti obaviještena o podnosiocu podneska. Nikakva anonimnost prijave ne dolazi u obzir. Škola i svaki pojedini učitelj trebaju znati tko ga prijavljuje i „tuži“. Gdje se navodi odgovornost podnositelja podneska? Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja. Zahvaljujemo na komentaru.
399 Verica Kuharić Bučević  , Članak 16. Ne slažem se s time da je potrebno čuvati identitet podnositelja podneska. Budući da podnesak treba imati „ime i prezime“ podnositelja, smatram da škola treba biti obaviještena o podnosiocu podneska. Nikakva anonimnost prijave ne dolazi u obzir. Škola i svaki pojedini učitelj trebaju znati tko ga prijavljuje i „tuži“. Gdje se navodi odgovornost podnositelja podneska? Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentaru.
400 Verica Kuharić Bučević  , Članak 1. Pri razmatranju podneska pravne ili fizičke osobe o procjeni potrebe za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti smatram da zakonom treba predvidjeti sljedeće postupke prosvjetne inspekcije: • navesti na temelju čega prosvjetna inspekcija procjenjuj da je podnesak valjan/nevaljan te da ide/ ne ide u proceduru; zar samo na temelju toga da podnesak ima podatke iz stavka 2. ovog članka?; to ne opravdava odluku o pokretanju postupka budući da podnesak treba imati osnovu u kršenju Zakona o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi • prosvjetna inspekcija treba kontaktirati ravnatelja/icu škole na koju se podnesak odnosi u roku od osam dana od podnošenja podneska • prosvjetna inspekcija treba informirati ravnatelja/icu o sadržaju podneska • prosvjetna inspekcija treba zakonom predvidjeti koji su to postupci koje je podnositelj podneska mogao/trebao obaviti u školi prije prijave prosvjetnoj inspekciji • prosvjetna inspekcija treba od ravnatelja/ice škole zatražiti podatke o tome je li podnositelj podneska iskoristio sve mogućnosti rješavanja problema u školi prije podnošenja podneska prosvjetnoj inspekciji • prosvjetna inspekcija nema što raspravljati o opravdanosti podneska ako podnesak nije podnesen u rokovima koji su previđeni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Komentari i prijedlozi primljeni na znanje. Inspekcijski postupak pokreće se po službenoj dužnosti, postupanja u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a u odnosu na ravnatelja i radnike nadziranih ustanova propisana su i Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
401 Verica Lukačević  , Članak 1. Poštovani, podnesak koji nema podatke o podnositelju ne treba razmatrati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
402 Verica Lukačević   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
403 Vesna Gotovac   Poštovani, U Nacrtu prijdloga zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji podržavam izmjene koje će precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži sve bitne podatke o prijavitelju, što znači da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati svojim podacima. Nadalje u Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji Članak 1. gdje se Članak 13. mijenja i glasi: točka 3. ...ovlaštena je osoba dužna obavijestiti podnositelja najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja podneska. Mišljenja sam da je 30 dana dug period i da se rok obavijesti treba skratiti do 15 dana. Razlog tomu je što se najčešće podnesci prema Prosvjetnoj inspekciju upućuju nakon drugog popravnog roka (prva polovica mjeseca kolovoza), stoga je izuzetno važno zbog učenika, roditelja i nastavnika, slučaj riješiti do početka nove školske godine. Prema Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji Članak 2. gdje se Članak 16. mijenja i glasi: točka 2. Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska. Ne slažem se da je potrebno čuvati identitet podnositelja podneska. Smatram da Škola (ravnatelj) treba biti obaviještena od strane Prosvjetne inspekcije tko je podnositelj podneska. Takođe smatram da je podnositelj podneska trebao prije obračanja Prosvjetnoj inspekciji poduzati sve potrebne mjere za riješavanje problema u Školi. Srdačan pozdrav Vesna Gotovac Primljeno na znanje Komentari su primljeni na znanje. Rokovi i postupanja s osobnim podacima usklađeni su s važećim zakonskim odredbama. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
404 Vesna Lončar   Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj nikako ne smije biti anoniman jer su često prijave neargumentirane, neosnovane i zlonamjerne. Na taj način štete ugledu škole i narušavaju dignitet učitelja. Prijavljeni djelatnik treba imati uvid u prijavu i povratni nalaz inspekcije. Prijavu podnositi na službenom obrascu uz naplatu takse. Rok od 30 dana za pokretanje postupka od dana zaprimanja smatram predugim. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima i podršci.
405 Vesna Malatestinić   Poštovani , djelomično podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji . Svakako se slažem s prijedlogom da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati svojim podacima (ime , prezime , adresa stanovanja i kontakt ) , a dodala bih još da se prijava podnosi na službenom i propisanom obrascu uz određenu taksu . Osim toga , mišljenja sam bi se mnogi problemi ( koji su se do sada navodili u prijavama ) mogli riješiti i na lokalnoj razini , tj. u samoj školi u kojoj se problem pojavio . Ukoliko do toga ne dođe , tek onda bi se u rješavanje uključila i Prosvjetna inspekcija. Vjerujem da bi se ovakvim načinom postupanja broj prijava koje bi trebala rješavati Prosvjetna inspekcija drastično smanjio . Nadalje , smatram da prijavljena osoba mora biti upoznata s prijavom ,tj. mora znati za što ju se tereti . Korektno bi bilo da u pisanom obliku dobije na uvid sadržaj prijave , te rješenje nakon obavljenog nadzora . I na kraju bih iznijela i svoje mišljenje vezano uz uvid Prosvjetne inspekcije u e-dnevnik . Predlažem da bi za svaki takav uvid trebalo tražiti dopuštenje ravnatelja , ali također i obavijestiti pedagoškog djelatnika o kojem se radi . Pomoću navedenih prijedloga smatram da se neće narušiti dignitet i kompetentnost nas prosvjetnih djelatnika . Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentarima.
406 Vesna Perhoč   Uglavnom podržavam Prijedlog zakona o Prosvjetnoj inspekciji uz nekoliko dopuna: -oformiti službeni obrazac u kojem će biti točno definirano što podnesak mora sadržavati -podnositelj ne može ostati anoniman( niti "ako on to zatraži") -prije pokretanja postupka omogućiti prijavljenoj osobi i školi rješavanje spornog pitanja -isključiti pokretanje postupka na osnovu anonimne prijave Primljeno na znanje Prijedlog službenog obrasca uzima se u obzir, no isto se ne uređuje Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Postupanja s osobnim i drugim podacima sukladna su s propisima kojima se uređuje zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na komentarima.
407 Vesna Petrušić   Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, međutim bilo bi poželjno unijeti članak koji bi propisao da se prijava inspekciji može podnijeti tek nakon ispoštovane procedure rješavanja problema u školi - od učitelja, razrednika, stručne službe, do ravnatelja. Ukoliko se iz obavezne priložene dokumentacije može iščitati da škola nije na primjeren način riješila problem, tek tada inspekcija razmatra podnesenu prijavu koja mora sadržavati sve podatke o podnositelju, uključujući i OIB. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
408 Vesna Stipić   Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Voljela bih da se kao dio razmatranja svake prijave priloži dokumentacija o pokušaju rješavanja problema unutar odgojno – obrazovne ustanove prema hijerarhiji – od učitelja do ravnatelja. Podnositelj mora navesti svoje ime i prezime, OIB te adresu. U slučaju dokazane neosnovane prijave, podnositelj mora novčano snositi sve troškove. Srdačan pozdrav, Vesna Stipić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
409 Vesna Trope  , Članak 2. Poštovani, slažem se prijedlogom izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Osoba imenom i prezimenom treba zatražiti potrebne podatke u pripadajućoj školi te ukoliko nije zadovoljna može uložiti zahtjev prosvjetnoj inspekciji pod uvjetom da budu dostupni svi potrebni podaci (ime i prezime, OIB, adresa) kako bi se izbjegle anonimne prijave koje su vrlo često neutemeljene. Djelatnik protiv koje je podnesena prijava ima pravo znati sadržaj podneska i identitet osobe koja ga podnosi. Inspektori vrlo često, na osnovu svojeg iskustva, mogu već unaprijed procijeniti ima li podnesak smisla ili ne. Nastale troškove, ukoliko se utvrdi da se neosnovani, trebao bi snositi podnositelj prijave. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima.
410 Višnja Sikirić   Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjeni zakona o prosvjetnoj inspekciji, osobito ukidanje anonimnih prijava prosvjetnih djelatnika što bi trebalo spriječiti zloupotrebu instrumenta prijave prosvjetnoj inspekciji koje su se neutemeljeno i nerijetko zlonamjerno koristile u svrhu osobnih obračuna i osvete. Smatram da je rad prosvjetne inspekcije vrlo važan u cilju podizanja kvalitete rada prosvjetnih djelatnika i pravilnog funkcioniranja školskog sustava u cjelini te rješavanja dokazanih nepravilnosti u sustavu, ali kao zadnja opcija, nakon što su se iscrple sve mogućnosti procedure žalbe na rad djelatnika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i kometaru.
411 Vivijana Krmpotić   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjena i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj prijave je svakako dužan priložiti svoje ime, prezime i OIB prilikom prijavljivanja ( kako bi se spriječile lažne prijave). Prosvjetni djelatnik nad kojim bi se provodio inspekcijski nadzor trebao bi imati uvid u sadržaj prijave te biti upoznat s rezultatima inspekcije, koji su navedeni u izvješću. Za svaki eventualni pregled e-Dnevnika od strane prosvjetne inspekcije, ravnatelj i učitelj trebaju o tome biti obaviješteni. Vivijana Krmpotić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja/prosvjetnih djelatnika. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na komentaru.
412 Vladimir Milošević   Iako je resorno ministarstvo formalno odlučilo uvažiti mišljenje velikog dijela struke i „ukinuti“ anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji (makar i sa znatnim zakašnjenjem budući da je takav konsenzus s Vladom Republike Hrvatske postignut još za vrijeme štrajka), smatramo da ovim prijedlogom Zakona to nije učinjeno, a ovakva parcijalna rješenja ne doprinose učinkovitosti rada Sektora za inspekcijski nadzor. Dakle, prije svega, smatramo da ovim izmjenama ANONIMNE PRIJAVE NISU U POTPUNOSTI UKINUTE, a koju tvrdnju obrazlažemo u nastavku: Naime, članak 1. (kojim se mijenja članak 13. predmetnog Zakona) glasi: (1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. (2) Podneskom se smatra zaprimljena predstavka, prijava ili prigovor kojim se ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadzora prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Tako se u Obrazloženju članka 1. Prijedloga Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji navodi da se članak 13. mijenja „kako bi se preciznije reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i pravnih osoba“ odnosno jasnije se naznačuje samo po kakvim je podnescima prosvjetna inspekcija dužna postupati odnosno kada ih mora uzeti u razmatranje i kako bi podnositelj „ostvario pravo koje proizlazi iz zakona“. No, u Obrazloženju je također navedeno kako je sve to „posebno potrebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska, poznati ili nepoznati, nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti“. Nastavno uz navedeno, postavlja se i pitanje zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju da bi se smatrao podneskom? Radi li se tu o pokušaju svjesne podvale resornog ministarstva ili samo o previdu u tekstu? Dakle, nije novina to da podnositelji nisu stranke u postupku jer nisu niti bili, već to da se podnesak sada mora razmotriti kada je riječ o poznatom podnositelju iz čega indirektno proizlazi da se postupak također može pokrenuti po službenoj dužnosti i kada je riječ nepoznatom podnositelju jer nema odredbe koja to izričito zabranjuje. Tako iz prijedloga Zakona proizlazi samo to da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupiti, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati . Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. neće uzeti razmatranje, a ne da je prosvjetna inspekcija dužna uzeti u razmatranje podnesak koji sadrži podatke o podnositelju. Dakle, na velika se vrata najavljuje ukidanje anonimnih prijava, osim, naravno, ako je riječ nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtjeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti, a što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. Prema važećem Zakonu čelnik prosvjetne inspekcije dužan je razmotriti podnesak te procijeniti potrebu za pokretanje inspekcijskog postupka, u roku od 30 dana obavijestiti podnositelja o pokretanju postupka ili o nepostojanju uvjeta za to. Temeljem prethodno navedenoga, a sukladno važećem članku 16.st.2. inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnositelja podneska ako on to zatraži, no to nije bilo precizno razrađeno s aspekta odgovornosti inspektora i postojanja sankcija, a što nije učinjeno niti ovim prijedlogom izmjena. Dakle, Zakon formalno niti do sada nije propisivao mogućnost postupanja po anonimnoj prijavi (odnosno podnošenje od strane nepoznatog podnositelja), dok je u Obrazloženju novog prijedloga Zakona po prvi puta taj pojam i službeno uveden. Također, navedenim prijedlogom ne propisuju se nikakve prekršajne sankcije za povredu obveza iz predloženog članka 16., dok se takve povrede, primjerice, u slovenskom „Zakonu o šolski išpekciji“ smatraju teškom povredom obveze iz radnog odnosa koja za posljedicu ima izvanredni otkaz inspektora, a što je također bio jedan od naših prijedloga na radnoj skupini. Nadalje, a nastavno na obavijest o nadogradnji e-Dnevnika „koja omogućuje djelatnicima Prosvjetne inspekcije MZO-a (štoviše, baš svim djelatnicima Prosvjetne inspekcije) uvid u razredne knjige bez da o tome obavijeste ravnatelje škole, a koja će se „funkcionalnost“ koristiti samo u iznimnim slučajevima kada bi najava umanjila učinkovitost nadzora“, ta je mogućnost očito dana sukladno članku 14. predmetnog Zakona. No, taj je članak donesen prije samog uvođenja e-Dnevnika pa tako postupak prema tom članku nije preciziran, odnosno ne zna se pod kojim se uvjetima i iz kojih se razloga takav nadzor uopće može provoditi. Time provođenje te „funkcionalnosti“ očito ostaje na slobodnoj procjeni inspektora što umanjuje transparentnost samog postupka. Također, a obzirom na sve ranije navedeno, otvara se i velika mogućnost zlouporabe jer anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute pa se i taj postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem prijave „nepoznatog podnositelja“ bez da je poznato pod kojim uvjetima i koja prava u tom slučaju ima osoba protiv koje se nadzor provodi. Zaključno, ovim izmjenama, namjerno ili slučajno, nisu riješena glavna pitanja koja je trebalo riješiti, a također ni problemi o kojima smo raspravljali na radnoj skupini. Jedno od tih pitanja svakako je i članak 3. st. 2. predmetnog Zakona kojim je predviđeno da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i vezana uz radni odnos, što propisuje i sam članak 192. Zakona o radu. No, u praksi ostaje problem (ne)primjene te odredbe, na što uporno ukazujemo kao članovi radne skupine. Naime, stav prosvjetne inspekcije naveden u mnogim nalazima je taj da „zakon nije dopustio da se obveze školske ustanove pri postupku zasnivanja radnog odnosa proširuju ili mijenjaju kolektivnim ugovorom“, što je potpuno neutemeljeno jer Zakon o radu upravo daje tu mogućnost, kako je ranije navedeno. Stoga bi ova pitanja trebalo preciznije urediti Zakonom jer je apsolutno neprihvatljivo da, u praksi, zbog povrede kolektivnog ugovora prosvjetna inspekcija ne postupa, a da se, u isto vrijeme, tužbom samo mogu tražiti ili naknada štete ili zaštita prava iz kolektivnog ugovora koja se primarno odnosi na obveznopravni dio KU-a (trajanje, otkaz, tumačenje kolektivnog ugovora…) te zaštita sukladno Zakonu o obveznim odnosima, što sve ne predstavlja učinkovita pravna sredstva. Obvezu kvalitetnog uređenja ovog pitanja nalaže i sama Konvencija 155 MOR-a koja propisuje da „provođenje zakona i propisa koji uređuju sigurnost, zaštitu na radu i radno okruženje mora biti osigurano kroz dostatan i primjeren sustav inspekcije“. Primljeno na znanje Postupanja s podnescima i osobnim i drugim podacima usklađena su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor, odnosno postupak protiv osoba i nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Postupanja inspektora u vođenju upravnog postupka regulirana su načelima Zakona o općem upravnom postupku, a ovlasti i odgovornosti propisane su i odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vezano uz zapošljavanje u ustanovama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, isto je propisano posebnim provedbenim zakonima iz područja odgoja i obrazovanja i nije predmet uređivanja Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
413 Vladimir Novak  , Članak 2. Na ovaj članak tj. stavak imam primjedbu. U drugom stavku navodi se ,,,"(2) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska...." Zašto? - konačno smo dočekali da se anonimne prijave maknu iz ovog zakona sad dobivamo da se opet nešto taji. Ja sam za to da sve bude transparentno. Ne vidim niti jedan razlog zašto bi inspektor tajio identitet podnositelja prijave. Puno toga se može iščitati iz toga tko šalje a ne što je napisao. Isto tako, ako je prijava zlonamjerna, ako se koristi institut inspekcije da bi se nekome naudilo onda netko za to mora odgovarati. Zato jer je zlonamjerni podnositelj prijave (ovdje se radi samo o takvima) potrošio nečije vrijeme, novac, putni trošak, zlouporabio institut, nekome ukaljao ugled, uznemirio ga..... itd itd. Želim znati tko je ta osoba jer moram imati pravo na tužbu. Nadam se da sam uspio objasniti zašto bi taj članak morao drugačije izgledati .kako? npr: ....(2) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska. fizička ili pravna osoba koja je predmet inspekcijskog nadzora ima pravo tražiti otkrivanje identiteta podnositelja prijave, a sve u svrhu što transparentnije i pravednije provedbe postupka. (3) svaki zlonamjerni podnesak , ili podnesak koji se pokaže netočnim, može biti procesuiran prema važećim zakonima RH Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentarima.
414 Zdenka Krokar   Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podržavam prijedlog koji precizira podnesak odnosno zaprimljenu predstavku, prijavu ili prigovor s identifikacijskim podatcima podnositelja. Podnositelj prijave dužan je navesti svoje podatke (ime i prezime, OIB, adresu stanovanja i kontakt). Potrebno je pravo prijave (podneska) ograničiti na roditelje / skrbnike tj. osobe (ili institucije) koje su i navedene kao zakonski skrbnici učenika u školskoj dokumentaciji. U protivnom, moguće su zloupotrebe. Dobro bi bilo da nastavnik ima pravo uvida u prijavu (podnesak) roditelja/skrbnika. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Prava podnošenja podnesaka ne uređuju se Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
415 ZDENKA LONČARIĆ   U potpunosti podržavam što će se predmetnim izmjenama precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju. Uvjet da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati svojim podacima će značajno pridonijeti da se smanji priliv neutemeljenih tužbi. Također smatram značajnim što će se predmetnim izmjenama jasnije utvrditi obaveza čuvanja inspekcije odnosno druge službene tajne. Smatram da je potrebno da navedene izmjene što prije stupe na snagu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
416 Zdenka Marton   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svakako treba zakonski regulirati pravnu podlogu u kojoj je pravovaljan onaj podnesak koji sadrži osobne podatke te OIB podnositelja podneska. Treba se jasnije utvrditi obveza čuvanja inspekcijske odnosno druge službene tajne i propisati kako se u tom smislu postupa s dokumentacijom i podacima u vezi s inspekcijskom postupkom te precizirati postupanje s podacima o podnositelju podneska. Time će se postići pravna utemeljenost postupanja s podacima iz inspekcijskog nadzora te utvrditi prava i interese podnositelja podneska. Ovim izmjenama utjecati će se na podizanje digniteta prosvjetnih djelatnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
417 Zdenka Ribić Dugandžić   Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, na način da bi svaka prijava trebala biti potpisana, a uz navedene podatke u Prijedlogu sadržavati i OIB podnositelja. Smatram da najprije treba pokušati riješiti problem unutar škole razgovorom nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a tek tada Prosvjetna inspekcija napraviti uvid i provesti postupak. Nastavnik nad kojim će se provesti nadzor, trebao bi imati uvid u sadržaj prijave kao i završno izvješće Prosvjetne inspekcije te mogućnost žalbe Ministarstvu. Nadalje, ukoliko se prijava pokaže neutemeljena, podnositelj prijave bi trebao snositi troškove izlaska Prosvjetne inspekcije na uvid. Srdačan pozdrav! Zdenka Ribić Dugandžić Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.
418 Zlata Bilandžija   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram jako bitnim navođenje identiteta (možda i oib-a) podnositelja prijave. Također bi trebalo utvrditi sankcije za podnositelja prijave ukoliko se ista pokaže neosnovanom. Srdačan pozdrav, Zlata Bilandžija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
419 ZLATICA KOZJAK MIKIĆ  , Članak 2. Poštovani, i u članku 2 se navodi koliko je važno čuvanje službene tajne, na što psihologe dodatno obavezuje i članstvo u Komori te potvrđuje moj prethodni komentar o sastavu inspekcijskog nadzora. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
420 ZLATICA KOZJAK MIKIĆ  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, školski psiholozi u skladu s propisima Hrvatske psihološke komore, čiji članovi su obavezni biti, ne smiju davati na uvid psihologijske mjerne instrumente niti rezultate psihologijske procjene. Bi li se moglo navesti kako će, u slučaju da se nadzor vrši nad školskim psihologom, u okviru Prosvjetne inspekcije, biti konzultiran ili uključen i sustručnjak- u ovome slučaju psiholog. Mišljenja sam da bi sustručnjak uvijek trebao biti uključen u ovakvim osjetljivim nadzorima i da to treba biti i navedeno. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne provodi stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika. Zahvaljujemo na komentaru.
421 ZLATICA ŠIMUNOVIĆ  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani suglasna sam sa izmjenama koje dovode do transparentnosti postupka vezano za podnositelje prijave, čuvanju profesionalne tajne u svim aspektima. Slažem se s komentarima koji se odnose na stručne suradnike (kako psihologe tako i pedagoge i sve ostale) i dokumentaciju te načine prikupljanja informacija o npr učeniku, obitelji...koje su vrlo osjetljive prirode Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
422 ZORICA HRGOVČIĆ  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, podržavam promjene povezana s podatcima o prijavitelju. Smatram kako će uvelike doprinijeti smanjenju prijava i kvaliteti istih. Rok od 30 dana u kojem je ovlaštena osoba dužna obavijestiti podnositelja od dana podnošenja podneska smatram predugim posebice ako se uzme u obzir da većina prijava nastaje koncem nastavne godine pa se otvara mogućnost donošenja rješenja u novoj školskoj godini (npr. popravni ispiti u 9. ili 10. mjesecu). Također, predlažem da prijavitelji daju simbolični novčani polog, koji u slučaju neutemeljene prijave, ostaje u proračunu. Nadalje, obzirom da identitet podnositelja i dalje ostaje tajna položaj nastavnika nije jednak ni ravnopravan. Predlažem promjenu članka 2. Srdačan pozdrav Zorica Hrgovčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
423 Zrinka Klarin  , Članak 1. Poštovani, smatram da u članku 13. (1) nedostaj riječ potpisane pravne ili fizičke osobe. Međutim slažem se da provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja podneska. Isto tako smatram da bih trebalo pisati u podnesku prijave koji su postupci i koraci učinjeni prije same prijave. Lp. Zrinka Klarin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
424 Zvjezdana Atlaga  , Članak 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi regulira prava i obveze roditelja/skrbnika. Ravnatelj i stručna služba škole dužni su tijekom nastavne godine pratiti provođenje ovoga Pravilnika. Pozdravljam izmjenu da se ne može anonimno prijavljivati bilo koga, ali ne vidim u interesu koga stoji (u interesu prosvjetne inspekcije) da podatak o toj fizičkoj ili pravnoj osobi ostaje na nivou obvezno čuvane tajne. Obzirom na to, predlažem da članak 1. stavka 1 glasi: Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovog Zakona dužne su razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koja je prethodno pisanim predstavkama štitila ostvarivanje svojih prava na zakonom regulirani način, a koji se odnosi na nadzor iz nadležnosti prosvjetne inspekcije i procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. Primljeno na znanje S osobnim i drugim podacima u inspekcijskom postupku postupa se sukladno zakonskim odredbama. Zahvaljujemo na komentarima.
425 ZVJEZDANA FARKAŠ   Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se onemogućilo anonimno prijavljivanje, ali ne podržavam čuvanje identiteta podnositelja podneska, prigovora ili prijave. Svaki podnositelj treba svojim imenom, prezimenom i ostalim osobnim podatcima kao što je OIB stajati iza prijave, jer nastavnik ima pravo znati tko ga je prijavio, a na taj način će se smanjiti broj neutemeljenih prijava što utječe i na ugled prosvjetnih djelatnika i njihovog položaja u društvu. Također smatram kako za svaki uvid u rad nastavnika on mora biti o tome obaviješten, kao i da se za pregled e-dnevnika informira ravnatelj i dobije njegovo dopuštenje. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nastavnika. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Nadzor prosvjetne inspekcije obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
426 Zvonimir Lončar   Poštovani, smatram da ovim izmjenama Zakona anonimne prijave nisu u potpunosti ukinute, jer je nepotrebno i suprotno ključnoj intenciji otvoren prostor za uvođenje NEPOZNATOG PODNOSITELJA. Da se doista htjelo ukinuti anonimne prijave, trebalo je samo navesti da se podnesak koji nema podatke sadržane u članku 1. stavku 2. NEĆE UZETI U RAZMATRANJE. Srdačan pozdrav, Zvonimir Lončar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
427 ZVONIMIRA ŠPOLJAR   Poštovani, slažem se s promjenama u Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. No prije svega inspekcija treba prije pokretanja postupka provjeriti sve prethodne radnje u smislu je li anonimni prijavitelj imao pravovaljanu komunikaciju sa školom, tj. razrednikom, predmetnim nastavnikom, pedagoškom službom. Ako i dođe do prijave da prijavljena osoba ima uvid u podatke podnositelja kao što su ime i prezime kako bi sve bilo transparentno. Slažem se i sa prijedlozima ostalih da neutemeljeni prijavitelji snose odgovornost radi posljedica neutemeljenih prijava u smislu novčanih kazni. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentarima.
428 Željka Ćaleta Car   Poštovani, Djelomično podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam se ovakvim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji neće spriječiti anonimno i često neosnovano prijavljivanje učitelja i nastavnika. Također, obrazac prijave trebao bi sadržavati potpune osobne podatke podnositelja koje bi prijavljeni nastavnik dobio na uvid. Prethodno, inspekcija bi, prije pokretanja samog postupka trebala provjeriti je li podnositelj pokušao riješiti problem sa školom te ako se procijeni da je pokretanje postupka opravdano, prijavljenu osobu bi trebalo pravovremeno informirati o svemu. Na taj način bi se spriječile neosnovane prijave koje se temelje na osobnoj razini. Podržavam i prijedloge kolega za prepisivanje novčanih kazni za sve eventualne neosnovane prijave. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom učitelja i nastavnika. Zahvaljujemo na komentarima.
429 Željka Oblak   Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijava ne može biti anonimna jer neozbiljno je da inspekcija na temelju neke anonimne prijave izlazi na uvid, a bilo je i dosta lažnih prijava i nepotrebnih neugodnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
430 Željka Poleksić   Podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji koje idu u smjeru smanjenja zlonamjernih/neistinitih/neopravdanih prijava nastavnika. Razumijem početnu ideju o čuvanju identiteta prijavitelja ali praksa je pokazala kako je većina prigovora izmišljena te je potrebno to promijeniti. Također sam mišljenja kako osoba koja je izmislila problem treba snositi odgovornost u novčanom obliku na način da novac koji je uplatila u obliku npr. takse pri podnošenju prijave ne bude joj vraćen. Nastavnik nad kojim se provodi nadzor mora imati mogućnost vidjeti u pisanom obliku za što ga se konkretno tereti te završno izvješće inspektora kao i mogućnost žalbe Ministarstvu ukoliko je nezadovoljan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog za penalizaciju neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Prosvjetna inspekcija ne provodi nadzor nad stručno-pedagoškim radom nastavnika. Zahvaljujemo na komentaru.
431 Željka Poleksić  , Članak 2. Stavak 2 brisati, jer na ovaj način prijava ostaje anonimna Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Zahvaljujemo na komentaru.
432 Željka Poleksić  , Članak 1. U stavku 2 dodati: podnositelj je dužan uplatiti taksu koja će u slučaju neistinitih/neopravdanih navoda biti uplaćena u državni proračun; a u slučaju istinitih navoda biti vraćena podnositelju. U stavak 5 dodati: Inspektor će nastavnika izvijestiti o pokrenutom postupku i sadržaju prijave u pisanom obliku te kratkim izvješćem nakon provedenog nadzora, također u pisanom obliku. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Naplata podneska, odnosno penalizacija neosnovanih podnesaka naplatom upravnih pristojbi nije predmetom ovog Prijedloga. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
433 Željka Tolić   Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Željka Tolić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
434 Željkica Aralica   Poštovani, Podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji na načina da svaka prijava mora sadržavati potpune podatke o prijavitelju (koje su provjerljive, kao ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, kontakt...) u njegovo osobno ime. U tom smislu, vjerujem da će doći do smanjenja zlonamjernih prijava od strane anonimnih osoba. Također sam mišljenja da bi nastavnik morao imati pristup prijavi, konačnom izvješću inspektora i naravno, mogućnost žalbe Ministarstvu. Prijavitelj bi, jednako tako, trebao novčano snositi odgovornost za takvo uznemiravanje nastavnika i ometanje njegova rada. Primljeno na znanje Prosvjetna inspekcija ne obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika. Postupanje s podnescima i osobnim i drugim podacima sukladni su s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka. Zahvaljujemo na mišljenju.
435 ŽELJKO MILNOVIĆ  , Članak 2. Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji no ne slažem se s Člankom 2. Ako je inspektor dužan čuvati identitet podnositelja podneska nismo se puno odmakli od anonimnih prijava. Prosvjetni djelatnik trebao bi imati pravo znati tko ga i zbog čega prijavljuje. Primljeno na znanje Postupanja s osobnim i drugim podacima usklađena su s važećim propisima iz tog područja. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor nad radom prosvjetnih djelatnika. Zahvaljujemo na komentaru.