Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o stručnom usavršavanju u zatvorskom sustavu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH PRIVREMENI PREMJEŠTAJ NA RAD RADI POHAĐANJA TEMELJNOG TEČAJA, Članak 15. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH ima primjedbu na sadržaj članka 15. S obzirom da je predmet uređivanja predmetnog Pravilnika stručno osposobljavanje i usavršavanje (izobrazba, članak 1. Pravilnika) mišljenja smo kako je nužno uskladiti odredbe tog istog Pravilnika u sadržajnom smislu, pa se naglašava potreba redefiniranja članka 15. jer se tim člankom upućivanje na edukaciju, prema mišljenju Sindikata, pogrešno definira kao privremeni premještaj na rad. Da se radi o upućivanju na usavršavanje, edukaciju, izobrazbu, proizlazi ne samo iz naslova i područja reguliranja Pravilnika već i iz drugih odredaba Pravilnika, primjerice iz članka 10. stavka 6. Definirati upućivanje na edukaciju na drugom mjestu kao privremeni premještaj na rad jednostavno ne odgovara ni stvarnom ni pravnom stanju stvari te je nelogično i životno neuvjerljivo, a može se gledati i kao sredstvo kojim se zaobilaze odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike o materijalnim pravima koja bi trebala službenicima pripasti kada ih se upućuje na edukaciju (neovisno o tome što se radi o temeljnom tečaju kojeg su službenici u obvezi polaziti, i dalje se radi o osposobljavanju i usavršavanju, o edukaciji). Nije prihvaćen U svezi potrebe redefiniranja navedenog članka na način da se radi o upućivanju na izobrazbu, ukazujemo da navedeno nije moguće organizirati na drugačiji način, budući da se službenici pravosudne policije primaju u državnu službu u zatvorski sustav na neodređeno vrijeme, za razliku od drugih sustava gdje se osobe primaju na određeno vrijeme te se potom, po potrebi službe, raspoređuju u različite ustrojstvene jedinice. Isto tako, temeljni tečaj su dužni pohađati i službenici koji su, kao ovlaštene službene osobe, premješteni i po prvi puta raspoređeni na radno mjesto pravosudne policije u zatvorskom sustavu. Ukoliko se ne bi primjenjivao institut privremenog premještaja na rad, isti bi se morali premještati na ustrojena službenička radna mjesta. U Centru za izobrazbu nije moguće unaprijed predvidjeti dovoljan broj predmetnih radnih mjesta (vodeći računa o svim polaznicima i različitim zvanjima) te je za sada, premještaj na rad jedino zakonito rješenje koje je i propisano člankom 37. stavkom 8. novog Zakona o izvršavanju kazne zatvora pa se nikako ne može raditi o zaobilaženju odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Posebno ističemo da se ovdje radi o Pravilniku o stručnom usavršavanju u kojem nema mjesta propisivati materijalna prava službenika.
2 ivica luketić PRESTANAK VAŽENJA PROPISA, Članak 33. Pravilnik nije usklađen sa Zakonom o državnim službenicima te bi ga u tom pogledu trebalo uskladiti i doraditi Nije prihvaćen Pravilnik je usklađen sa Zakonom o državnim službenicima i Uredbom o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika.
3 ivica luketić OSLOBAĐANJE OD DIJELA TEMELJNOG TEČAJA , Članak 16. U čl.16. treba preciznije odrediti o čemu se radi, koju vrstu izobrazbe i kako osloboditi, ako je tečaj specifičan za zaposlenike zatvorskog sustava Nije prihvaćen U ovom slučaju radi se o situacijama kada se državni službenici, na primjer, zaposleni u Ministarstvu unutarnjih poslova, premještaju na radna mjesta pravosudnih policajaca Ministarstva pravosuđa i uprave te imaju već položene ispite iz pojedinih područja temeljnog tečaja. Smatramo da je dovoljno da se tražene kompetencije dokažu vjerodostojnom ispravom.
4 ivica luketić PROVOĐENJE IZOBRAZBE , Članak 11. Čl.11.st.3. Zašto bi državni službenici morali zatražiti suglasnost za programe izobrazbe od ravnatelja nadležnog za zatvorski sustav ako se ista pohađa izvan radnog vremena. A također ako se pohađa u radno vrijeme, smatram da bi bilo dovoljno imati suglasnost upravitelja kaznenog tijela. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća te se iz članka 11. stavak 3. brišu riječi „uz prethodnu suglasnost ravnatelja nadležnog za zatvorski sustav“, budući da je odlučivanje o pravima službenika zatvorskog sustava propisano odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Zakona o državnim službenicima te nije potrebno dvostruko normiranje Pravilnikom.
5 ivica luketić PRAVA OSOBA KOJE SUDJELUJU U IZOBRAZBI , Članak 10. Čl.10. točka 6. i 7. Mogućnost obavljanja dodatnog posla propisana je čl.33.st.1. Zakona o državnim službenicima (NN 92/2005,142/2006,77/2007,107/2007,27/2008,34/2011,49/2011,150/2011,34/2012,49/2012-pročišćeni tekst, 37/2013,38/2013,138/2015-odluka USRH, 61/2017 i 70/2019 temeljem kojeg državni službenik može obavljati poslove ili pružati usluge pravnoj ili fizičkoj osobi ali pod uvjetom da te poslove obavlja izvan redovnog radnog vremena i da je prije toga zatražio od čelnika tijela te dobio od njega rješenje o odobrenju za obavljanje tih poslova ili pružanje usluga i samo ako nad tim djelatnostima, odnosno nad radom te fizičke ili pravne osobe, državno tijelo u kojemu je u službi ne obavlja nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom, te ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugled državne službe. Dakle, poslove predavača ili sl. bi trebalo obavljati izvan svog radnog vremena. Odnosno ako obavlja u svoje radno vrijeme, isto obavljati bez bilo kakve naknade. Nije prihvaćen Odredbe Pravilnika su usklađena s odredbama Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika („Narodne novine“ broj 10/2007). Naime, člankom 76. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika propisano je da državni službenici, angažirani na provedbi izobrazbe državnih službenika imaju sljedeća prava: 1. pravo na izbivanje s radnog mjesta uz naknadu plaće radi provedbe programa izobrazbe na kojima su angažirani (ili jednog ili više njegovih dijelova); 2. pravo na smanjeni opseg posla razmjerno vremenu provedenom na pripremama programa izobrazbe, njegovoj provedbi kao i na poslovima analize pojedinog postojećeg programa radi njegovog eventualnog dopunjavanja, odnosno promjene; 3. pravo na naknadu za pripremu, provedbu programa izobrazbe (ili jednog ili više njegovih dijelova) te analizu odobrenog programa radi njegovog eventualnog dopunjavanja odnosno promjene, sukladno odredbama o visini naknada propisanih odlukom Vlade Republike Hrvatske. Također, ukazujemo i na odredbu članka 33. stavak 2. Zakona o državnim službenicima, koja propisuje da prethodno odobrenje čelnika državnog tijela nije potrebno za objavljivanje stručnih članaka i drugih autorskih publikacija, odnosno obavljanje poslova povremenog predavača na stručnim seminarima i savjetovanjima.
6 ivica luketić PRAVA OSOBA KOJE SUDJELUJU U IZOBRAZBI , Članak 10. U Čl.10.st.1. naknada može pripasti samo ako dodatne poslove radi izvan svog redovnog radnog vremena. Jer ionako dobije plaću i za svoje radno mjesto jer se vodi kao da radi a ustvari obavlja poslove predavača. Taj dio je potrebno doraditi Nije prihvaćen Odredbe Pravilnika su usklađena s odredbama Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika („Narodne novine“ broj 10/2007). Naime, člankom 76. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika propisano je da državni službenici, angažirani na provedbi izobrazbe državnih službenika imaju sljedeća prava: 1. pravo na izbivanje s radnog mjesta uz naknadu plaće radi provedbe programa izobrazbe na kojima su angažirani (ili jednog ili više njegovih dijelova); 2. pravo na smanjeni opseg posla razmjerno vremenu provedenom na pripremama programa izobrazbe, njegovoj provedbi kao i na poslovima analize pojedinog postojećeg programa radi njegovog eventualnog dopunjavanja, odnosno promjene; 3. pravo na naknadu za pripremu, provedbu programa izobrazbe (ili jednog ili više njegovih dijelova) te analizu odobrenog programa radi njegovog eventualnog dopunjavanja odnosno promjene, sukladno odredbama o visini naknada propisanih odlukom Vlade Republike Hrvatske.
7 ivica luketić POJMOVI, Članak 2. pod 1 i 2 bi trebalo navesti točne kvalifikacije provoditelja izobrazbe i predavača npr.osoba vss i najmanje deset godina radnog iskustva u struci ( jer je pretpostavka da tek sa određenim radnim iskustvom u struci ima određena znanja i vještine). Također je potrebno da predavač ima završenu pedagoško psihološku izobrazbu. Nije prihvaćen Ovim putem ukazujemo da je člankom 66. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika („Narodne novine“ broj 10/2007) propisano da na provedbi jedne ili više faza izobrazbe mogu biti angažirani državni službenici koji za to imaju potrebna znanja, vještine ili sposobnosti. Člankom 68. predmetne Uredbe je propisano da predavač može biti državni službenik ili druga osoba koja posjeduje odgovarajuća svojstva utvrđena pojedinim programom izobrazbe, potrebna da polaznicima tog programa omogući usvajanje znanja potrebnih za ostvarivanje svrhe programa izobrazbe. Dakle, razvidno je da se traže potrebna znanja, vještine ili sposobnosti, a ne stručna sprema i radno iskustvo.