Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ALEN RENDULIĆ TEHNIČKI PROPIS Potrebno se dodatno angažirati i definirati i zahjevati uvjete financijske isplativosti obnove oštečenih zgrada i objekata, sagledavajući kompletan životni ciklus jedne građevine. Besmisleno je i financijski neopravdano obnavljati i pojačavati zgrade izgrađene prije 1970 godine. Potrebno je sagledavati ne samo konstukciju zgrade, već i instalacije u zgradi, ovojnicu zgrade po pitanju toplinske (EU zahjtevi do 2030), (fasada-prozori, krov) i vatrozaštite, ventilacije u zgradama odnosno u prostorima, stanovima (zatvaranje samo s novim prozorima, ne donosi kvalitetu i ugodu stanovanja i dovoljne količine svježeg zraka). Svakako se vanjske fasade (npr. prema glavnoj cesti) mnogih zgrada mogu očuvati i obnoviti, ali ostale dijelove (zidove) potrebno je ponovno graditi s novim i ekološkim materijalima, kako bi zgrada/objekt dobili novi životni ciklus od 50-100 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Tehnički propis za građevinske konstrukcije, pa tako i ove Izmjene i dopune istog, uređuju tehnička svojstva za građevinske konstrukcije, svojstva koja moraju imati građevni proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke, zahtjeve za projektiranje, izvođenje, održavanje, uklanjanje te druge zahtjeve za građevinske konstrukcije, dok je dani komentar šire prirode.
2 Ivica Mesić TEHNIČKI PROPIS Zanima me da li su osim zgrada obuhvaćeni i podporni zidovi (škarpe) koji su oštečeni u nedavnim potresima a osiguravaju stabilnost zgrade. Takvih primjera ima u urbanim sredinama, posebno na Medvednici gdje su objekti ugroženi pucanjem tih podpornih zidova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ove Izmjene i dopune Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije odnose se na zgrade oštećene u potresu, a ne na druge građevine, kao što su npr. potporni zidovi.
3 Alan Čaplar TEHNIČKI PROPIS Tehnički propis za građevinske konstrukcije mora omogućiti konstrukcijsku obnovu koja je tehničko-financijski opravdana i prikladna za konkretnu zgradu i grad u cjelini. Razumljivo je pritom da ocjena oštećenja iz brzog pregleda nakon potresa ne može biti glavni i jedini kriterij kako će se obnavljati koja zgrada već obnova treba proizaći iz stručne ocjene kakva je obnova optimalna, dostatna, smislena, izvediva i isplativa za konkretnu zgradu tako da ona bude dovoljno sigurna za život ljudi. Ovaj Tehnički propis i njegov Prilog III idu u tom smjeru, i to je dobro. Međutim, ostaje nejasno kako će se obnavljati stare višestambene zgrade u centru Zagreba, koje se zbog starih materijala i načina gradnje niti ne mogu pojačati na razinu 3 bez vrlo invazivnih i skupih zahvata koji prema ocjeni projektanta možda nisu niti tehničko-financijski opravdani za konkretnu zgradu s obzirom na vrstu oštećenja. Već duže vrijeme tražimo odgovor zašto za stare „crvene“ višestambene zgrade nije predviđena mogućnost obnove na neku međurazinu između 2 i 3 ako projektant ocijeni da je upravo takva obnova za konkretnu zgradu tehničko-financijski opravdana i optimalna. Hoće li tehničko-financijska kontrola prihvatiti takav građevinski projekt, ili će pozivajući se na Tehnički propis inzistirati na postizanju razine 3? Je li ovim propisom to pitanje riješeno, ali mi to ne vidimo? Zakon, Program mjera i Tehnički propis morali bi dati jasne odgovore projektantima, inžinjerima angažiranim za tehničko-financijsku kontrolu i građanima što se treba kako obnavljati, a to i dalje iz Tehničkog propisa nije baš jasno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Višestambene zgrade u Zagrebu mogu se većinom obnavljati na Razinu 2 jer su umjereno oštećene i znatno do teško oštećene (stupanj oštećenja 2 i 3 prema EMS-98 iz tablice III.2. toga Propisa). Drugim riječima, ako je zgrada znatno do teško oštećena i vrlo teško oštećena (stupanj oštećenja 3 i 4 prema EMS-98 iz tablice III.2 toga Propisa), onda je ona gotovo pa srušena, a takvih u Zagrebu nema (eventualno se zgrada u Đorđićevoj ulici može tako klasificirati i još poneka van centra). Projektant treba napraviti nalaz i odrediti oštećenje te na temelju toga napraviti elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i projekt obnove. Višestambene zgrade u centru Zagreba moći će se obnavljati i na Razinu 2, a stručnu odluku o potrebi popravka odnosno pojačanja potresom oštećene građevinske konstrukcije (Razina 2 ili Razina 3) donosi projektant građevinske konstrukcije, kao što i sve potrebne građevinske zahvate za popravak, pojačanje odnosno cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije zgrade određuje projektant građevinske konstrukcije.
4 KREŠIMIR TARNIK TEHNIČKI PROPIS, Članak 2. Potrebno je u članku 2 dodati formulaciju IZO "indeks značajnog oštećenja" kao omjer otpornosti konstrukcije i zahtjeva za konstrukciju pri graničnom stanju značajnog oštećenja. Otpornost je izražena s vrijednošću djelovanja putem vršnog ubrzanja tla tipa A za koji konstrukcija doseže granično stanje značajnog oštećenja, a zahtjev za konstrukciju je pak određen s djelovanjem propisanim za nove konstrukcije i odgovara vršnom ubrzanju tla tipa A za povratni period potresa od 475 godina. Kod određivanja otpornosti i zahtjeva potrebno je uključiti faktor važnosti konstrukcije. Jednostavno, jasno i nedvojbeno. Druga prednost je što jednom definirani indeks (u članku 2) se može kasnije samo navoditi bez objašnjenja. Tako da ne treba ponavljati što je taj omjer. Taj indeks će jednog dana ući i za potrebe seizmičkog certifikata tako da je već priprema provedena ovim člankom i IZO faktorom! Prihvaćen Prihvaća se. U tekstu Izmjena i dopuna Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije predviđen je IZO - indeks znatnog oštećenja.
5 Dragan Kovač TEHNIČKI PROPIS, Članak 2. U pripadajućoj tablici nije jasno formuliran način provedbe proračuna. Definirano je , primjerice za Razinu 3, da je zahtjev otpornosti 75%, ali u odnosu na otponrost 100% za djelovanje 100%. Nevdeno bi se moglo tumnačiti da je otpornost 75% vezana na obvezu porvedbe proračuna ( djelovanja na 100% ) te da se zahtjev otpornosti gleda u odnosu n atih 100%, što ne bilo ispravno tumačenje. Iz razloga otklanjanja tih možebitnih formualacij predlaćže se jasnije definiranje otpornosti i djelovanja za svaku razinu putem IZO., "indeks značajnog oštećenja" kao omjera otpornosti konstrukcije i zahtjeva za konstrukciju pri graničnom stanju značajnog oštećenja gdje je. - Otpornost je izražena s vrijednosti djelovanja preko vršnog ubrzanja tla tipa A za koji konstrukcija doseže granično stanje značajnog oštećenja. - Zahtjev je određen s djelovanjem propisanim za nove konstrukcije, a odgovara vršnom ubrzanju tla tipa A za povratni period potresa od 475 godina. Kod određivanja otpornosti i zahtjeva potrebno je uključiti faktor važnosti konstrukcije. Prihvaćen Prihvaća se. U tekstu Izmjena i dopuna Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije predviđen je IZO - indeks znatnog oštećenja.
6 Juraj Pojatina RAZINE OBNOVE POTRESOM OŠTEĆENIH KONSTRUKCIJA ZGRADA U ODNOSU NA MEHANIČKU OTPORNOST I STABILNOST, III.1. Područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Primjena članka 16. Zakona o gradnji Odstupanje od temeljnog zahtjeva za građevinu propisanog razinama obnove u ovom Propisu, moguće je u slučaju ispunjavanja članka 16. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), samo za pojedinačno zaštićena kulturna dobra nacionalne važnosti i ukoliko je predviđeni način obnove, odnosno pojačanje konstrukcije zgrade prethodno jednoglasno odobrilo stručno povjerenstvo u sastavu: - Projektant konstrukcije - Revident projekta konstrukcije - Nadležni konzervator - Revident - priznati stručnjak na području obnove nepokretne kulturne baštine (predstavnik Hrvatske komore inženjera građevinarstva) - Predstavnik akademske zajednice iz područja potresnog inženjerstva – grana građevinarstvo - Glavni državni konzervator – predstavnik Ministarstva kulture i medija - Predstavnik Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (izrađuje Zapisnik) Zapisnik ovjeravaju svi članovi Povjerenstva, a prema tom Zapisniku Ministarstvo izdaje Rješenje koje postaje sastavni dio Projektnog zadatka te je obvezujući za sve sudionike u gradnji. Za svaki pojedini slučaj primjene čl. 16. ZOG-a. ministar MPGI-a imenuje stručno Povjerenstvo u skladu s Poslovnikom kojeg donosi ministar. Obrazloženje: Predloženo tročlano Povjerenstvo nije funkcionalno bez Projektanta, Revidenta i nadležnog Konzervatora, a kao sedmi član se provedbeno dodaje predstavnik Ministarstva graditeljstva. Prijedlog sastavili: Juraj Pojatina i Milan Crnogorac Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije predviđeno tročlano, već peteročlano Povjerenstvo. Projektant građevinske konstrukcije i revident projekta građevinske konstrukcije biti će prisutni u radu Povjerenstva, što će se detaljnije urediti u poslovniku rada, ali odlučivat će Povjerenstvo u navedenom sastavu od pet članova. Nadležni konzervator također će biti prisutan u radu Povjerenstva, ali neće biti njegov član jer njegovo mišljenje objedinjuje glavni državni konzervator.