Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima ta pružanje socijalnih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK, Članak 1. Predlažem da se u čl. 79. stavak 1. podstavak 3. izmijeni tako da glasi: "- odgajatelj - završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti" S obzirom na to da odgajatelj, po ovom Pravilniku, može biti osoba koja ima završen studij, između ostalog, prava, ekonomije, javne uprave, informatike, teologije, iz razloga žurnosti zbog problema sa zapošljavanjem, zašto se ne mi moglo onda dodati da to može biti osoba koje je završila studij matematike, računarstva, europske studije, knjižničarstva, kulturne studije, novinarstvo i dr. i po čemu je, recimo, pravnik ili specijalist javne uprave kvalificiraniji za posao odgajatelja od novinara ili informatičar od dipl. knjižničara ili ekonomist od matematičara. Također, predlažem da razmotrite zapošljavanje osoba navedenih struke, koje nisu bliske poslovima odgajatelja da se regulira supsidijarno, ukoliko nije moguće pronaći osobe sa odgovarajućom strukom (odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije), slično kako je to uređeno u članku 102. stavku 3. istog Pravilnika. Nije prihvaćen Kod proširenja vrsta potrebnog zvanja za radno mjesto odgajtelja opredijelili smo se za određena polja društevnih i humanističkih znanosti, odgovarajuću vrsta obrazovanja koju moraju imati učiteljiiI nastavnici, te stručni studij radne terapije.
2 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK Predlažem provjeriti s Uredom za zakonodavstvo ovlast ministra za donošenje ovog Pravilnika, s obzirom na to da je ovlast za donošenje ovog Pravilnika propisana Zakonom koji je prestao važiti iz čega proizlazi da ministar nema zakonsku ovlast za donošenje ovog Pravilnika. Pravilnik se doduše poziva na članak iz novog Zakona, ali je jasno da nije riječ o Pravilniku koji se donosi na temelju ovog Zakona, već o Pravilniku koji se donosi na temelju Zakona koji je prestao važiti. Jasno je da su stari Pravilnici još uvijek na snazi, ali Zakon i zakonska ovlast za izmjenu u dopunu važećih Pravilnika nije. Primljeno na znanje Sukladno članku 79. stavku 1. podstavku 3. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine “ , br. 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21 ), na radno mjesto odgajatelja može se zaposliti osoba koja ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije. Zbog potrebe za zabrinjavanjem velikog broja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, navedena odredba u praksi predstavlja gorući problem budući da su navedene struke deficitarne struke na tržištu rada. Stoga je predložena izmjena Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga samo u dijelu uvjeta za radno mjesto odgajatelja. U tijeku je izrada novog pravilnika kojim će se regulirati mjerila prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluga, a rok za njegovo donošenje propisan je člankom 330.stavkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine„ broj 18/22 i 46/22) .
3 Nataša Horvat PRAVILNIK, Članak 1. Slažem se s kolegicom Pavešić-Herkov te predlažem da se u navedenom članku doda rečenica "...studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima". Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se primjedba koja se odnosi na stučni studij Izobrazbe trenera. Kod proširenja vrsta potrebnog zvanja za radno mjesto odgajtelja opredijelili smo se za određena polja društevnih i humanističkih znanosti, odgovarajuću vrsta obrazovanja koju moraju imati učiteljiiI nastavnici, te stručni studij radne terapije.
4 Đurđica Pavešić-Herkov PRAVILNIK Predlažem da se u članku 79. stavku 1. podstavku 3. iza riječi "teologije" umetne tekst "završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" iz razloga što nemaju sve ustanove koje skrbe za djecu i mlađe punoljetne osobe, skrb o djeci predškolske dobi pa tako ni sistematizirano radno mjesto odgajatelja predškolskog odgoja. S obzirom na nedostatak kadra smatram da bi osobe sa završenim preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja trebale moći raditi na radnom mjestu odgajatelja. Predlažem da se u članku 79. stavku 1. podstavku 3. u prvom redu iza riječi "preddiplomski" doda tekst "stručni studij", a iza riječi "kineziologije" u četvrtom retku umetnu riječi "izobrazbe trenera". Time bi se obuhvatio mogući veći broj stručnjaka čime bi se olakšalo zapošljavanje odgajatelja. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se primjedba koja se odnosi na stučni studij Izobrazbe trenera. Kod proširenja vrsta potrebnog zvanja za radno mjesto odgajtelja opredijelili smo se za određena polja društevnih i humanističkih znanosti, odgovarajuću vrsta obrazovanja koju moraju imati učiteljiiI nastavnici, te stručni studij radne terapije.
5 DJEČJI DOM RUŽA PETROVIĆ PRAVILNIK Predlažem da se u članku 79. stavku 1. podstavku 3. doda zanimanje "završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja". Ptedlažem da se nazivi nekadašnjih zvanja usklade sa današnjom nacionalnom klasifikacijom zanimanja i akademskim zvanjima Djelomično prihvaćen Nazivi zvanja usklađeni su s današnjm nazivima vrste i razine studija te zvanja.