Izvješće o provedenom savjetovanju - Uvodna najava u pripremi Programa potpora i Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - Inicijalni okvir: ciljevi, aktivnosti i kriteriji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DARKO MARKUŠIĆ 4.BUDUĆA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA, PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA, 4.1.PRIJAVA NA JAVNI POZIV: PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PROJEKTNI PARTNERI Sasvim je pogrešno, pa čak i protivno samoj studiji i istraživanju str. 26 te istraživanju Eurobarometra (koje upravo medije stavlja u prvi plan kao najzainteresiranije dionike u borbi protiv lažnih vijesti) - kao prihvatljive prijavitelje isključiti medije. Naime, upravo su mediji najviše zainteresirani za objavu točnih informacija. U Hrvatskoj upravo istraživanje koje je podloga za ovaj projekt pokazuje da hrvatski građani unatoč svemu više vjeruju medijima nego obrazovnim institucijama u odnosu na prosjek EU-a. Na ovaj način mediji, bez kojih ovog projekta niti nema, stavljeni su u drugi plan, a upravo oni - naročito digitalni - su prvi i najčešći kanal komunikacije s javnostima. Na ovaj način stvorit će se npr. novi Faktograf, odnosno pružiti podrška nevladinoj organizaciji za koju većina društva ne zna i nema povjerenja u njezin rad ili će se osigurati financiranje pojedinim obrazovnim institucijama. To je pogrešno, jer institucije i nevladine organizacije trebaju biti podrška medijima čiji je glavni interes točna informacija. I upravo medijski djelatnici znaju najbolje kako i najbrže provjeriti neke informacije. Postojećim prijedlogom dobit ćete ponovno fakt-checkere cijepljene od stvarnosti, odnosno one koji žive neku alternativnu stvarnosti ili su krajnje pristrani. Mediji moraju biti prihvatljivi prijavitelji, a potrebno je staviti obvezu da kao projektni partneri također mogu biti i drugi mediji ili nevladine organizacije. To je isto tako i jedini način da projekti ovog tipa žive i dulje od projektnog financiranja. Ako prijavitelji ne budu mediji koji su naučeni opstajati na tržištu, projekti će se najvjerojatnije ugasiti isključivo s istekom projekta. Nužno je omogućiti i da jedan prijavitelj može biti projektni partner na drugim projektima i da ima pravo zaključiti više ugovora o dodjeli sredstava kao projektni partner. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća – medijski profesionalci mogu biti prihvatljivi suradnici na projektu jednako kao i pružatelji medijskih usluga.
2 DEJAN RODIGER MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST, 3.NAČELA RADA Znači tako se sad zove cenzura? Kad "civilno društvo", koje ima zaposlene srednjoškolce, cenzuriraju i ispravljaju doktore znanosti? I još će Ministarstvo kulture, platiti iz poreza svih ljudi, samo one koji misle kao ONI? Ministarstvo kulture = "Ministarstvo istine", to želite postati? Spaljivanje knjiga u digitalnom obliku. Proceduralno: ne može jedan srednjoškolac reći što je istina. Istina se kroz godine nadopunjuje, mijenja, kako dobivamo nova saznanja, spoznaje. Kad mu dođe 1000 članaka, taj srednjoškolac će sve to pročitati, proučiti, pogledati znanstvene članke i odlučiti što je točno? Jednostavno će sve, što nije "točno" po Ministarstvu istine, zabraniti domet. Ali istina dolazi na vidjeli, htjeli vi to ili ne: Primjer: - Pfizerova testiranja, koja su objavljena, imaju popis od tisuću bolesti koje se mogu dobiti od njihovog cjepiva i prvotna testiranja su pokazala da ima više štete nego koristi, ali je odobreno od onih istih koje Pfizer plaća kroz donacije - Broj srčanih bolesti kod djece i mladih, u zadnje dvije godine, je skočio puta 20, a što se u dvije godine promijenilo? - Broj starijih više umrlo jer nisu dobivali liječničku pomoć na vrijeme (CT, MR...) - Štampalo se više novca da se plati Pfizeru cjepivo i testove ostalima. I što sad imamo? Imamo inflaciju zbog štampanja novca koje nema pokriće u proizvodnji. I to će reći svaki ekonomist, pa što god factcheckeri rekli. - Zato što smo potrošili tolike novce ma testove i genske terapije, nemamo novca za kupiti CT/MR uređaje da bi brže dijagnosticirali sve te maligne bolesti. - A "cjepiva" su po definiciji bila "genska terapija" i trebala su biti testirana na dugoročne probleme koje može izazvati, prije nego se odobrilo, a nije. Sad, ako eskalira broj malignih bolesti, mi ih opet nežemo moći dijagnosticirati, jer nismo kupili CT/MR, pa će se i brojke lijepo moći cenzurirati. I umjesto da dajemo 10mil EUR nekome da odlučuje što je istina, rađe te novce potrošimo na dobrobit svih ljudi i kupimo CT/MR uređaje, dijagnostičke uređaje. Kad odem sa psom veterinaru, njegov test iz krvi je gotov za 10 minuta, a ljudi na svoje čekaju danima. Treba i dodati kaznu od 10 mil EUR, za svakoga tko može nepobitno dokazati da je neki "factchecker" krivo "dosudio" bez ikakvog suda. Ovo se i kosi sa Ustavnim pravo na slobodu govora, ma što god vi mislili o tome. Hvala lijepa, slobodno staviti: uzeto na znanje, jer ionako nikad ništa ne prihvatite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Faktograf - udruga za informiranu javnost MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST, 1.UVOD Razvoj okolnosti u kojima će se provoditi ova investicija mogao bi donijeti korisna preciziranja temeljnih pojmova već ove godine, stoga predlažemo u detaljnom planiranju i provedbi investicije voditi brigu i o usklađivanju s nadolazećim regulativama i ko-regulativama Europske unije: 1. poboljšani pristup podacima o učinku aktivnosti protiv dezinformacija i misinformacija, kao i povećanu transparentnost usluga provjeravanja činjenica trebao bi donijeti ojačani Kodeks prakse protiv dezinformacija. Kao budući koregulatorni akt uz Direktivu za digitalne usluge, ovaj će Kodeks biti objavljen 16.6.2022. Više ovdje: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation 2. najaktualniji standardi procesa provjeravanja točnosti činjenica, kao i transparentnosti organizacija koje ga provode bit će oblikovani tijekom 2022. kroz budući Kodeks profesionalnog integriteta za neovisne europske organizacije koje provode provjeravanje točnosti činjenica, kao i formiranje Europske mreže za standarde u provjeravanju činjenica. Njihovo oblikovanje provodi se kroz projekt što ga podržava Europska komisija, a može ga se pratiti ovdje: https://eufactcheckingproject.com/ 3. standardi transparentnosti vlasništva i upravljanja medijima, a posebno neovisnosti provedbe uređivačkih politika već su precizirani kroz samoregulatorne europske standarde vjerodostojnosti medija koje, uz financijsku podršku Europske unije, razvija Journalism Trust Initiative (https://www.journalismtrustinitiative.org/). K tome, od buduće europske direktive o slobodi medija (Media Freedom Act) očekuje se usklađivanje definicija medija. Prihvaćen Prihvaćeno.
4 Gong MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST, 4.BUDUĆA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA, PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA Iz prijedloga natječaja nije jasan točan oblik partnerstava. Pod točkom 4.1. PRIJAVA NA JAVNI POZIV: PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PROJEKTNI PARTNERI navedeno je: Prihvatljivi projektni partneri su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće upisnike za obavljanje medijske djelatnosti, ali ne smiju provoditi projekt na način da prihvatljivi trošak koji se odnosi na prihvatljivog projektnog partnera premašuje više od 30 posto ukupne vrijednosti projekta za koji se prijavljuju. Istovremeno u sekciji „Opći okvir za izradu prijedloga aktivnosti i kriterija“ navedeno je sljedeće: Ovom investicijom, prateći okvire i principe djelovanja ključnih međunarodnih organizacija i projekata koji se bave utvrđivanjem činjenica, potiču se: - partnerstva između organizacija civilnog društva i akademskih/obrazovnih/istraživačkih institucija i medija; - suradnja između medija i fact-checking organizacija; - tematski (sektorski) fact-checking projekti, poput, primjerice, projekta SciCheck organizacije Factcheck.org, koji je usmjeren prvenstveno na provjeravanje informacija vezanih uz znanost. Cilj ovakvog pristupa je potaknuti stručne i znanstvene dionike, specijalizirane za neko područje (primjerice, medicine i slično) da doprinesu jačanju otpornosti društva protiv dezinformacija; - projekti provjeravanja informacija vezanih uz teme od općeg interesa (npr. javno zdravlje, sigurnost, klimatske promjene i slično). Dakle, iz Uvodne najave nije jasno kakva su partnerstva prihvatljiva, koliko partnerstava se može sudjelovati kao partner (prijavitelj se može biti samo jednom, taj dio je jasan), jesu li prihvatljivi međunarodni partneri poput institucija i organizacija iz Europske unije budući da ovaj natječaj ima u europsku komponentu. Gongov prjedlog je da prijavitelj jedne prijave može biti partner u drugima, kao da se omoguće partnerstva na EU razini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Gong MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Iako je ime prijedloga javnog natječaja „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“, u cijelom tekstu "sustav javne objave podataka" nije niti jednom adresiran niti su predviđene aktivnosti koje bi podržale taj dio. Primljeno na znanje Unatoč imenu radi se o dvije različite investicije, a investiciju sustava javne objave podataka provodit će Agencija za elektroničke medije temeljem javnih natječaja (javna nabava).
6 Gong MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Ukoliko natječaj u konačnici ipak bude proveden po predloženom modelu koji uključuje dodjelu relativno velikog broja potpora male vrijednosti ,kako izbjeći provođenje istih aktivnosti u isto vrijeme za iste ili slične ciljane skupine? Kako osigurati da javni i medijski prostor ne bude zagušen vrlo sličnim kampanjama i zagovaračkim akcijama? Kako osigurati izvodivost i održivost edukativnih programa koji će de provoditi u isto ili blisko vrijeme, uglavnom za iste vrste ciljanih skupina? Imajući na umu da smo mala zemlja s malim brojem neprofitnih i malih medija, te organizacija civilnog društva koje imaju kompetencije i iskustvo u navedenom području, "puno istoga u isto vrijeme" nije rješenje u borbi za postizanje društvenog boljitka i odgovor na krizu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Gong MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Brojni europski i međunarodni dokumenti i standardi upućuju kako je način za razumijevati, suzbiti i prevenirati dezinformacije djelovati multidisciplinarno. Upravo su takvi pristupi Europske komisije pojašnjeni u studiji "Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“, na koju se ovaj natječaj naslanja. Multidisciplinarni pristup podrazumijeva blisku suradnju akterica različitih kompetencija i znanja, sagledavanja problema iz različitih perspektiva i pristupanja mu različitim metodama kako bismo efikasno riješile društveni problem. Međutim, prijedlog ovog natječaja podrazumijeva vrijeme trajanja projekata i sredstva za njihovo provođenje koje onemogućuje multidisciplinaran i multidimenzionalni pristup problemu dezinformacija. Štoviše, u suprotnosti je s pristupima koji se sada njeguju na razini EU kroz programe Europske komisije i EDMO-a. Kako bi se problem dezinformacija sustavno i kvalitetno proučavao i radilo na suzbijanju širenja dezinformativnih narativa, osnaživalo kvalitetno novinarstvo i jačale kompetencije medijske pismenosti građani i građana ove zemlje projekti trebaju imati duži period provedbe, a za provedbu je potrebno predvidjeti više iznose grantova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sredstva su osigurana Nacionalnim planom oporavka i otpornosti te sukladno istome ova investicija mora biti realizirana do propisanog roka.
8 Gong MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Nije jasno kako će izgledati provedba i izvještavanje te koliko će projekti biti administrativno zahtjevni. Ukoliko se razmatra pristup sličan ESF-ovima, svakako bi to trebalo dodatno razraditi sljedeći evaluacijski kriterij već naveden u tekstu Uvodne napomene: „ocjena operativnih i kadrovskih kapaciteta prijavitelja za provođenje predloženih aktivnosti“. Gong apelira da se ovaj projektni natječaj ne svede na još jedan natječaj u kojem će provoditelji veliki dio svog vremena trošiti na birokraciju i administraciju. Prije svega zbog toga što su u fokusu mali i neprofitni mediji koji nemaju resurse za provedbu takvih administrativno zahtjevnih projekta. Osim toga, ako se provedba svede na administriranje, stvarna društvena promjena i društveni iskorak se neće dogoditi. Imajući na umu ciljeve ovog prijedloga, kao i činjenicu da je ovo pilot program na razini EU, predlažemo da se u daljnjoj razradi ovog kriterija analizira te primijeni najbolja europska praksa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Gong MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Iz prijedloga natječaja nije jasan točan oblik partnerstava. Pod točkom 4.1. PRIJAVA NA JAVNI POZIV: PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PROJEKTNI PARTNERI navedeno je: Prihvatljivi projektni partneri su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće upisnike za obavljanje medijske djelatnosti, ali ne smiju provoditi projekt na način da prihvatljivi trošak koji se odnosi na prihvatljivog projektnog partnera premašuje više od 30 posto ukupne vrijednosti projekta za koji se prijavljuju. Istovremeno u sekciji „Opći okvir za izradu prijedloga aktivnosti i kriterija“ navedeno je sljedeće: Ovom investicijom, prateći okvire i principe djelovanja ključnih međunarodnih organizacija i projekata koji se bave utvrđivanjem činjenica, potiču se: - partnerstva između organizacija civilnog društva i akademskih/obrazovnih/istraživačkih institucija i medija; - suradnja između medija i fact-checking organizacija; - tematski (sektorski) fact-checking projekti, poput, primjerice, projekta SciCheck organizacije Factcheck.org, koji je usmjeren prvenstveno na provjeravanje informacija vezanih uz znanost. Cilj ovakvog pristupa je potaknuti stručne i znanstvene dionike, specijalizirane za neko područje (primjerice, medicine i slično) da doprinesu jačanju otpornosti društva protiv dezinformacija; - projekti provjeravanja informacija vezanih uz teme od općeg interesa (npr. javno zdravlje, sigurnost, klimatske promjene i slično). Dakle, iz Uvodne najave nije jasno kakva su partnerstva prihvatljiva, koliko partnerstava se može sudjelovati kao partner (prijavitelj se može biti samo jednom, taj dio je jasan), jesu li prihvatljivi međunarodni partneri poput institucija i organizacija iz Europske unije budući da ovaj natječaj ima u europsku komponentu. Gongov prijedlog je da prijavitelj jedne prijave može biti partner u drugima, kao da se omoguće partnerstva na EU razini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Miroslav Petrović 2.CILJEVI INVESTICIJE, 2.1.PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Pretpostavljam da će određeni broj prijava predložiti organizaciju i provedbu nacionalnih i/ili javnih kampanja. Kako bi se osigurao što veći učinak javnih kampanja, predlažem da se nacionalne kampanje 'organiziraju krovno' (AEM = organizator, projekti = daju input i sadržaj). Treba izbjeći da svaki projekt za sebe predlaže i provodi takve kampanje. Također treba izbjeći da se kampanje provode isključivo za vrijeme trajanja projekata. Treba omogućiti organizaciju i mehanizam da se zajednički osmisle nacionalne kampanje koje će se onda dugoročno moći provoditi. Možda treba osigurati/omogućiti da pojedini projekti predlažu teme, sadržaj i dizajn kampanje, međutim, treba nakon toga akumulirano formulirati narativ i ciljeve kampanje/-a, ne iz perspektive pojedinih projekata, nego iz potrebe cjelovite diseminacije i osvještavanja javnosti i ciljanih publika. Troškovi se mogu osigurati u pojedinim prijavama, ali sama finalizacija i provedba nacionalnih kampanja trebala bi uključivati što više projekata i biti provedena sa strane AEM-a na dugi niz godina (i nakon završetka svih pojedinih projekata). Prihvaćen Prihvaćeno.
11 Miroslav Petrović 2.CILJEVI INVESTICIJE, 2.1.PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Smatram da se za ovakav natječaj treba osigurati adekvatna povezanost i aktivna komunikacija između svih prijavitelja i projektnih partnera. S toga predlažem da ugovorno tijelo pored dodijele bespovratnih sredstava osigura i organizira dodatne aktivnosti koje su obavezne za sve prijavitelje i partnere, poput: -organizacija zajedničkih sastanaka (minimalno 2x godišnje) u svrhu izmjene iskustva, izvještavanja o pojedinim napredcima na pojedinim projektima i projektnim aktivnostima, dijeljenje informacija, traženje sinergije i dodatnih suradnji među projektima, itd. (troškovi se mogu osigurati u prijavama) -organizacija studijskih putovanja ili kratkih posjeta u zemlje i institucije koji imaju dokazano iskustvo i mogu prenijeti svoje znanja (i pozitivno i negativno) nama koji tek sada pokrećemo neke nužne aktivnosti (troškovi se mogu osigurati u prijavama) -organizacija zajedničkih sastanaka svih projekata sa svim prijaviteljima i nositeljima aktivnosti b) Razvoj računalnih sustava za provjeru informacija. Naime, ključno je da svi prijavitelji redovito dobiju pravovaljanu i pravovremenu informaciju u pogledu postojećih alata te alata koji su planirani ili u fazi razvoja/pilotiranja. Treba aktivno otvoriti komunikaciju i suradnju između IT-evaca, fact checkera, organizatora edukacije (novinara, redakcija ili raznih publika) i osvijestiti koje IT mogućnosti postoje i koji IT alati jesu realno primjenjivi i na raspolaganju. Predloženi sastanci se mogu organizirati i preko zooma, ali svakako bi bilo potrebno se barem 1x godišnje sresti uživo. Prihvaćen Prihvaćeno.
12 Miroslav Petrović 4.BUDUĆA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA, PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA, 4.1.PRIJAVA NA JAVNI POZIV: PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PROJEKTNI PARTNERI Predlažem da se postojeći kriterij nadopuni i uvede mogućnost kreiranja dodatnih partnerstva, odnosno da prijavitelji mogu dodatno biti projektni partneri na drugim projektnim prijavama. Prijedlog je sljedeći: 'Prijavitelj na javni poziv može podnijeti samo jedan projektni prijedlog u svojstvu prijavitelja te se pojedinom korisniku u svojstvu prijavitelja bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom. Pored toga, prijavitelj u svojstvu projektnog partnera mogu sklopiti više Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.' Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Miroslav Petrović 2.CILJEVI INVESTICIJE, 2.1.PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Smatram da za prijave koje će predložiti trajanje 36 mjeseci treba povećati maksimalni iznos potpore. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sredstva su osigurana Nacionalnim planom oporavka i otpornosti te sukladno istome ova investicija mora biti realizirana do propisanog roka.
14 Miroslav Policki 2.CILJEVI INVESTICIJE, 2.1.PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI "razvoj ekstenzija za mrežne pretraživače koji omogućuju korištenje sustava za provjeru informacija" Misli li se ovdje pod "mrežne pretraživače" na web browsere? Web browser je program koji može prikazati web stranicu i omogućuje interakciju s njom (npr. Firefox, Chrome, Vivaldi). Pretraživač weba ili tražilica (web search engine) je web site koji omogućuje upit u bazu podataka indeksiranih web stranica s ciljem pronalaska određenog sadržaja (npr. Google, Bing). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U okviru ovog dokumenta misli se na web preglednike (engl., web browser). Slažemo se da se izraz “pretraživač”' u ovom kontekstu može krivo protumačiti kao web tražilica (engl. web search engine), što nije bila namjera. U konačnoj verziji stoga će se koristiti termin preglednik.
15 Natasa Vlasic-Smrekar MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Provjeravatelji točnosti medijskih informacija na prvom su mjestu profesionalni novinari. Ako novinari imaju uvjete raditi svoj posao prema najvišim standardima, do lažnih vijesti i drugih oblika dezinformacija neće ni doći. Novinari su prva crta obrane pred lažnim vijestima i drugim dezinformacijama, a mediji prvi i najizravniji kanal komunikacije s građanima. Stoga bi uz obrazovne institucije i organizacije civilnog društva prihvatljivi prijavitelji, suradnici u projektu ili slično svakako trebali i mogli biti i iskusni medijski profesionalci poput sektorskih novinara ili novinara-istraživača koji o provjeri medijskih informacija zacijelo znaju najviše. Prihvaćen Prihvaćeno.
16 NEDA MAĐARAC 4.BUDUĆA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA, PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA, 4.3. PRIJEDLOZI KRITERIJA ZA VREDNOVANJE PROJEKATA Isključila bih "ocjenu tehničkih i tehnoloških kapaciteta" prijavitelja jer je vrlo generalizirana i ograničava ustanove koje ovakvim projektima mogu proći određenu digitalnu tranziciju i postići digitalnu zrelost. Isto tako, "dosadašnje iskustvo"- ako je cilj razvijanje modela/metoda borbe protiv dezinformacija onda je teško očekivati kako će prijavitelji imati neko iskustvo. U suprotnom im ovakva financijska podrška ne bi bila potrebna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Traži se isključivo znanje na ovom području i kapaciteti koji će omogućiti provedbu investicije uz nadogradnju.
17 NEDA MAĐARAC MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST, 2.CILJEVI INVESTICIJE Dodala bih i partnerstva s internacionalnim organizacijama, sveučilištima, udrugama budući da postoje sjajna rješenja edukacijskih aktivnosti, dijeljenja primjera dobre prakse, iskusnih predavača, kao i istraživača u području dezinformacija i medijske pismenosti. Partnerstvo ne bih ograničila na Europsku uniju. SAD ima sjajna rješenja, sveučilišta i stručnjake. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Radi se o sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za Republiku Hrvatsku.
18 NEDA MAĐARAC 2.CILJEVI INVESTICIJE, 2.1.PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Čini mi se kako je cijeli program previše usmjeren na "fact-checkere." Usmjerila bih program u područje medijske pismenosti i učenja vrednovanja informacija, kao i razvijanja kritičkoga mišljenja. Fact-checkeri su samo jedan oblik borbe s dezinformacijama i ne bih se toliko usmjeravala na njih. Svakako je važnija edukacija i razvijanje kritičkoga mišljenja te alata kojima se vrednuju informacije i provjeravaju izvori. "Fact-checker" platforme su dobra nadogradnja, ali nikako ne bih usmjerila cijeli program u razvijanje platformi koje vrednuju informacije. Također, u prihvatljive aktivnosti dodala bih i stvaranje "medijskih informacijskih inkubatora", odnosno mjesta gdje se međusektorski odgovara na problem dezinformiranja. Svakako bi to bilo i opremanje ustanova s IKT opremom, a ne samo razvijanje programa za detektiranje dezinformacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 NEDA MAĐARAC 4.BUDUĆA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA, PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA, 4.1.PRIJAVA NA JAVNI POZIV: PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PROJEKTNI PARTNERI Svakako bih u prihvatljive prijavitelje dodala narodne knjižnice jer su to mjesta koja mogu okupiti i djelatnike iz obrazovanja, novinare, učenike, itd. Dakle, prihvatljivi prijavitelji: narodne knjižnice. Knjižnice mogu provoditi i edukacije ili kreirati MOOC-ove vezane uz učenje o dezinformacijama, malinformacijama i misinformacijama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se – aktivnost edukacije provodit će Agencija za elektroničke medije.