Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 31. Odredbama članka 31. stavka 2. Pravilnika propisano je naknada za obavljanje ante i post mortem pregleda u iznosu od 100,00 kn po satu, za obavljanje službenih kontrola u odobrenim i registriranim objektima u iznosu od 190,00 kn po satu te naknada za dodatne službene kontrole koje se provode u pojedinim objektima sukladno zahtjevima zemalja uvoznica u iznosu od 100,00 kn po satu. Vezano za prije navedeno, ističemo da sve navedene poslove i aktivnosti obavljaju ovlašteni veterinari Delegiranog tijela, za koje su propisani isti uvjeti za obavljanje navedenih poslova te posebno naglašavamo da su poslovi obavljanja ante i post mortem pregleda s obzirom na uvjete u kojima se isti obavljaju i njihov značaj u odnosu na direktno zaštitu zdravlja ljudi, neopravdano podjecenjeni u odnosu na financijsko vrednovanje njihovog obavljanja. Kao prilog prije navedenom ističemo da je ministrica poljoprivrede donijela Odluku o visini naknada za propisane veterinarske usluge, KLASA: 322-01/21-01/166, URBROJ:525-09/544-22-4, od 1. srpnja 2022. godine, koja se primjenjuje od 1. kolovoza 2022. godine, kojom je određena cijena obračunskog sata ovlaštenog doktora veterinarske medicine u iznosu od 375,00 kn i cijena obračunskog sata veterinarskog tehničara u iznosu od 150,00 kn. Također, ističemo da se navedena satnica za ante i postmortem pregled primjenjuje zadnjih 15 godina te da se ista nije mjenjala. S obzirom na prije navedeno predlažemo da se satnica ovlaštenog doktora veterinarske medicine za obavljanje ante i postmortem pregleda te službenih kontrola izjednači sa satnicom koju je odredilo Ministarstvo poljoprivrede za provedbu propisanih mjera kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja. Nije prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS. Dodatno, Odluka o visini naknada za propisane veterinarske usluge donesena je temeljem Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini ("Narodne novine" broj 145121), a koju je donijela ministrica poljoprivrede te u istu nisu uključeni poslovi koji su predmet ovog Pravilnika.
2 Hrvatska veterinarska komora  , PRILOG IX U ovom prilogu potrebno je predvidjeti jedinične cijene uzimanja uzoraka cekuma peradi na liniji klanja te uzimanja uzoraka prema Nacionalnom programu kontrole salmoneloze. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 31. Prijedlogom Pravilnika nije propisana naknada za troškove provedbe Nacionalnog programa kontrole salmoneloze, odnosno uzimanja uzoraka fecesa i prašine, za što je do sada bila propisana naknada u iznosu od 425,00 kn po setu uzoraka. Također, nije propisana niti naknada za troškove uzorkovanja po osnovi navedenog programa u slučaju prijave sumnje na bolest, koja je do sada iznosila 850,00 kn po setu uzoraka, pri čemu posebno ističemo da ove dvije navedene naknade nisu uključivale troškove prijevoza i dostave uzoraka. Posebno ističemo da je ministrica poljoprivrede prije nekoliko dana donijela cijenik veterinarskih usluga za propisane mjere kontrole zdravlja životinja te da njime nisu propisane mjere koje se provode u skladu s navedenim Nacionalnim programom. Vezano za prije navedeno, predlažemo da Državni inspektorat provedbu uzorkovanja u skladu s nacionalnim programom kontrole salmoneloze povjeri Delegiranim tijelima te da se ovim Pravilnikom propiše prije navedena cijena uzorkovanja. Prihvaćen Prihvaća se s naznakom prijelaznog razdoblja primjene od 1. siječnja 2023. godine.
4 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 31. Odredbama stavka 7. propisano je da naknada za uzorkovanje prema Planu praćenja kakvoće mora i školjkaša iznosi 120,00 kn, da ona uključuje materijalne troškove te ističemo da je navedena naknada za 5,00 kn manja od naknade koja je do sada bila regulirana cjenikom. S obzirom na prije navedeno, ako nije moguće povećati naknadu za navedenu aktivnost, zahtjevamo da ona ostane kao i do sada, odnosno da bude 125,00 kn. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 26. Stavkom 2. članka 26. prediđa se da se službene kontrole koje provode ovlašteni veterinari delegiranog tijela izvršavaju u radno vrijeme Nadležnog tijela ( od 8.00 do 16.00, od ponedjeljka do petka), što je u koliziji s odredbama članka 32. Vezano za službene kontrole u mesnicama, mišljenja smo da bi iste trebalo obavljati subotom s obzirom na činjenicu da je navedenog dana u istima najveći promet te da se meso i mesni proizvodi za koje nije osiguran sustav sljedivosti tada stavljaju u promet. Također, u članku 26. trebalo bi propisati kada ovlašteni veterinari delegiranog tijela počinju provoditi službene kontrole u odobrenim objektima - nakon odobrenja objekti dobivaju uvjetno odobrenje, za vrijeme dok traje uvjetno odobrenje ovlašteni veterinari Delegiranih tijela u navedenim objektima ne obavljaju službene kontrole, osim ante i post mortem pregleda te uzorkovanja na liniji klanja. Djelomično prihvaćen DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA Prihvaća se dio koji se odnosi na ante i post mortem pregled u klaonicama na način da se stavak 2. u članku 26. Ne prihvaća se dio koji se odnosi na pregled mesnica subotom. Delegirano tijelo prema određenoj učestalosti izrađuje plan službenih kontrola u registriranim objektima. Dodatne kontrole u mesnicama obavljaju djelatnici veterinarske inspekcije DIRHa. Ne prihvaća se. Odobrenim objektima smatraju se oni koji imaju trajno odobrenje, a ne uvjetno. Isto se može pojasniti u uputama ili naputku.
6 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 16. Skladišta sirovih koža su također predmet nadzora veterinarske inspekcije, u ovom članku ista nisu uvrštena. Prihvaćen Prihvaćen.
7 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 14. Vezano za mlječni sektor, sabirališta mlijeka su također pod nadzorom veterinarske inspekcije. Prihvaćen Prihvaćen.
8 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 12. Vezano za stavak 2. člaanka 12. nacrta prijedloga Pravilnika, ističemo da u većini odobrenih objekata pregled na Trichinellu mesa divljači obaavljaju Delegirana tijela te da se obračun naknada obavlja po modelu koji je predložen u komentarima koji se odnose na članak 11. Prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS.
9 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 11. CIJENA PRETRAŽIVANJA UZORAKA MESA DIVLJAČI NA TRICHINELLU Odredbama članka 11. stavka 2. i 3. nacrta prijedloga Pravilnika propisano je da u slučajevima kada je u sklopu post mortem pregleda propisan pregled na Trichinellu, da se isti Financira iz Državnog proračuna te da cijena navedenog pregleda iznosi 8,00 kn po životinji. Vezano za prije navedeno, ističemo da je za izvođenje propisane metode umjetne probave za pregled mesa na Trichinelu potrebno oko 120 minuta te da se navedeno vrijeme u postojećem sustavu obračuna pristojbi i naknada nigdje ne spominje niti se obračunava. Navedena cijena naknade za pregled na Trichinelu pokriva troškove izvođenja umjetne probave samo u slučajevima kada se u skupnom uzorku pretražuje 100 uzoraka mesa zaklanih životinja. U objektima malog kapaciteta u kojima se dnevno kolje mali broj životinja, propisana cijena pregleda na Trichinellu ne pokriva realne troškove izvođenja propisane metode umjetne probave, a što proizlazi iz sljedeće kalkulacije: KALKULACIJA CIJENE PREGLEDA UZORAKA MESA NA TRICHINELLU I. UTROŠENO VRIJEME ZA RAD, ODNOSNO AKTIVNOSTI Prva faza je priprema uzorka, potrebno vrijeme za pripremu uzorka ovisi o broju uzoraka koji se pretražuje. Sama priprema uzorka podrazumijeva njegovu identifikaciju, vaganje i pripremu uzorka za usitnjavanje, a za što je potrebna najmanje 1 min. po uzorku. Potrebno vrijeme za ostale aktivnosti izvođenja umjetne probave (od točke 2. do. 8.) je fiksno i iznosi 135 minuta 1. Identifikacija uzorka, vaganje i priprema uzorka za usitnjavanje – 1 minuta po uzorku 2. Usitnjavanje uzoraka– 10 minuta 3. Priprema ingredijenci – 5 minuta 4. Umjetna probava – 30 do 45 minuta 4. Sedimentiranje i sakupljanje – 40 minuta 5. Pročišćavanje – 10 do 20 minuta 6. Pretraživanje – 10 minuta 7. Vođenje evidencija - 5 minuta 8. Pranje pribora-10 minuta II. TROŠKOVI KEMIKALIJA Kemikalije: • 25 % klorovodična kiselina, • Pepsin aktivnosti 1:10000 NF (US National Formulary) što odgovara 1:12 500 BP (British Pharmacopeia) i 2000 FIP (Federation internationale de pharmacie) ili stabilizirani tekući pepsin s najmanje 660 European Pharmacopoeia jedinica/ml, Troškovi kemikalija ne ovise o broju uzoraka,Pravilnikom je propisana potrebna količina kemikalija po jednom postupku neovisno o broju uzoraka. Na temelju aktualne ponude na tržištu iznos troškova kemikalija po jednom postupku izvođenja umjetne probave iznosi: 1. 16 ml HCl x 0,22 kn=3,52 kn 2. 10 gr pepsina x 1,8 kn = 18,00 kn III. AMORTIZACIJA PRIBORA I OPREME ( cijena opreme/pribora) • Pinceta ( 40,00 kn), i nož ili škare za rezanje uzoraka (60,00 kn) • Podlošci za uzimanje uzoraka ( 50,00 kn) • Sjeckalica za usitnjavanje uzorka ( 300,00 kn) • Magnetska miješalica s termostatski kontroliranom pločom za zagrijavanje ( 3.000,00 kn) • Štapići za miješanje presvučenim teflonom, duljine približno 5 cm (60,00 kn), • Stakleni separator s ljevkom zapremine od najmanje 2 litre s ugrađenim sigurnosnim teflonskim ventilom ( 700,00 kn),, • Stalci, prsteni i stezaljke (100,00 kn), • Sito vanjskog promjera 11 cm, s mrežicom od nehrđajućeg čelika s otvorima promjera 180 µm ( 1.200,00 kn), • Lijevci unutarnjeg promjera ne manjeg od 12 cm, za potporu sita , ( 100,00 kn), • Staklena posuda zapremine 3 litre ( 120,00 kn), • Stakleni mjerni cilindri zapremine od 50 do 100 ml ili kivete za centrifugiranje (100,00 kn),, • Trihineloskop s horizontalnim stolićem ili binokularni mikroskop s vlastitim izvorom svjetlosti čiji se intenzitet može prilagoditi ( 8.000,00 kn), • Petrijeve zdjelice promjera 9 cm (za upotrebu s binokularnim mikroskopom) s označenim poljima veličine 10Ă—10 mm (1.200,00 kn), • Posuda za brojanje ličinki (za upotrebu sa trihineloskopom), izrađena od akrilnih ploča debljine 3 mm, na sljedeći način: dno posude ima dimenzije 180Ă—40 mm i iscrtano je u kvadrate, dimenzije stranica su 230Ă—20 mm, dimenzije ruba su 40Ă—20 mm (800,00 kn) • Vaga s najvećim dozvoljenim odstupanjem od 0,1 g, ( 2.000,00) • Metalne posude zapremine 10 do 15 litara za sakupljanje korištenog probavnog soka (100,00) • Pipete različite zapremine/veličine (1, 10 i 25 ml) i pipetori ( 1.500,00) • Termometar s mjernim rasponom od 1 – 100°C, s točnošću od 0,5 °C, (60,00) • Aluminijska folija (20,00 kn) Potrebno je naglasiti da veterinarske organizacije koje obavljaju umjetnu probavu moraju imati na raspolaganju nekoliko setova navedene opreme i pribora, ovisno o obimu posla. UKUPNI TROŠKOVI NABAVE OPREME I PRIBORA: 17670,00 kn U odnosu na ukupne troškove opreme i pribora, amortizacija po jednoj umjetnoj probavi iznosi 2,00 kn. ZAVRŠNA KALKULACIJA: 1. Utrošeno fiksno vrijeme za aktivnosti I., od točke 2. do točke 8.- 135 minuta x 190,00 kn = 427,50 kn 2. Troškovi kemikalija po jednoj umjetnoj probavi = 21, 52 kn 3. Amortizacija opreme i pribora - 2,00 kn -------------------------------------------------------- Ukupno (1. + 2. +3.) = 451,02 kn 4. Utrošeno vrijeme za aktivnost I. 1. ( promjenjivo -1 minuta po uzorku x 190,00 kn po satu). S obzirom na prije navedenu kalkulaciju, cijena izvođenja umjetne probave, ovisno o broju pretraživanih uzoraka, odnosno životinja koje se kolju u jednom danu iznosi kako slijedi: DNEVNO KLANJE Ukupna cijena Cijena po uzorku svinje (ako se dnevno kolje do 5 komada) 451,02 kn 15,83 kn 113,37 kn svinje (ako se dnevno kolje od 6 do 15 komada) 451,02 kn 47,50 33,23 kn svinje (ako se dnevno kolje od 16 do 30 komada) 451,02 kn 95,00 kn 18,20 kn svinje (ako se dnevno kolje od 31 do 50 komada) 427,50 kn 158,33 12,87kn svinje (ako se dnevno kolje od 51 do 75 komada) 427,50 kn 237,50 9,18 kn svinje (ako se dnevno kolje više od 75 komada) 427,50 kn 373,00 8,00 kn kopitari i divljač – isto kao i svinje, ovisno o broju dnevno zaklanih/pretraživanih životinja S obzirom na prije navedeno, predlažemo da se u odobrenim objektma za klanje životinja za koje je propisan pregled na Trichinellu obavlja po prije navedenim cijenama, ovisno o broju dnevno zaklanih životinja. Nije prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS.
10 Hrvatska veterinarska komora   Posebno ističemo da je nužno čim je moguće prije obaviti detaljnu promjenu sustava obračuna naknada u objektima za klanje životinja srednjeg i malog kapaciteta, budući su važećim Pravilnikom i nacrtom prijedloga predmetnog Pravilnika propisani normativi za ante i post mortem pregled neprimjenjivi, kao kriterij za obračun pa se najčešće koristi dodatno vrijeme koje odobrava ili ne odobrava nadležni veterinarski inspektor, za što je nužna promjena VETIS sustava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 31. Vezano za obračun naknada u tzv. u flexibiliti objektima, predlažemo da se za obračun naknade kod klanja svinja uračunaju dodatna 2 sata, za pokrivanje troškova trijhineloskopskog pregleda (u navedenim objektima dnevno se kolje svega nekoliko svinja te je trošak kiseline, pepsina , vremena i puta značajno veći od ostvarenih naknada po propisanim kriterijima obračuna) te da se navedeno definira u članku 32. nacrta prijedloga Pravilnika. Vezano za prije navedeno predlažemo da se i u članak 33. propiše priznavanje dodatnih putnih troškova u slučajevima kada se ante i postmortem pregled obavljaju u tzv. flexibiliti objektima, s obzirom na to da se u takavim objektima na pregled mora doći više puta ( antemortem pregled, postmortem pregled i uzorkovanje na trichinellu, označavanje trupova). Također, ovdje ističemo da je nacrtom prijedloga Pravilnika potrebno propisati priznavanje dodatnih troškova (smještaj), u slučajevima kada se obavljaju službene kontrole na otocima, kada se u istom danu ne može otići na otok, obaviti službenu kontrolu i vratiti nazad, a što je uvjetovano redom vožnje trajekta. Nije prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS.
12 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 31. Vezano za članak 31. stavke 4-7, ističemo da je potrebno definirati troškove dostave materijala na laoratorijske pretrage koji ne ulaze u propisane cijene. Predlažemo da da se u cijenu uzimanja uzoraka po osnovi Državnog programa monitoringa rezidua, uz realne troškove prijevoza obvezno obračunava i utrošeno vrijeme koje je potrebno za dolazak i odlazak ( putovanje) koje ovlašteni veterinar gubi u vožnji do i od mjesta uzorkovanja. U takvim „objektima“ npr. MED primarna proizvodnja, registrirani broj R – koji uopće nije objekt, zapravo funkcionira kao farma, ne obavljamo službene kontrole i moramo tamo ići ciljano. Nije prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS. Sve primjedbe i sugestije uzeti će se u obzir kod opsežnijih izmjena Pravilnika koji se planira paralelno s izmjenama, nadogradnjom i prilagodbom aplikacije.
13 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 2. Vezano za „Pojmovnik – točka 11. Rad neradnim danima“, ističemo da je odredbama članka 26. stavka 2. propisano da se „Službene kontrole koje provode ovlašteni veterinari delegiranog tijela izvršavaju se u radno vrijeme Nadležnog tijela“ , što predpostavlja da bi ovlašteni veterinari Delegiranih tijela iste radili od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati, što smatramo da nije dobro, posebice stoga što većina registriranih objekata upravo subotom imaju pojačane aktivnosti, a ima i onih koji prodaju proizvoda životinjskog podrijetla obavljaju samo subotom. Isto tako postavlja se pitanje što ukoliko na traženje subjekta u poslovanju s hranom treba obaviti ante mortem, post mortem pregled, certificiranje ili druga službena aktivnosti van radnog vremena, neradnim danima – subotom, nedjeljom, blagdanom i praznikom, noću te kako to obračunati? Također, ističemo da se dodatno vrijeme za klanje može evidentirati u VETISu ( npr. blagdan ), te se postavlja pitanje što je sa slučajem da se isto obavlja subotom. Isto tako, napominjemo da se dodatno vrijeme ne može upisati kod certificiranja u odobrenim objektima te da je i za to potrebno omogućiti upis. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio vezan uz rad klaonica subotom po potrebi što će biti izmijenjeno u 26. stavak 2.
14 Hrvatska veterinarska komora  , PRILOG IV. Vezano za „Prilog IV - Maksimalno vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti veterinarskih kontrola prema zahtjevima zemlje uvoznice u objektima koji obavljaju djelatnost -klanje 4 sata -rasijecanje i prerada 4 sata -uskladištenje 2 sata“, ističemo da je dosadašnja praksa bila ako je subjekt u poslovanju radio radio u više smjena, da se je obračunavalo vrijeme od 4 sata za klaonicu, 2x 4 sata za preradu i rasijecanje, 2x2 sata za skladištenje u sve dane kada je subjekt radio (subota i nedjelja bez dodanih 50 %). S obzirom na zahtjeve kontrole zemalja uvoznica predloženo vrijeme se mora obračunavati prema smjenama koje SPH obavlja. Nije prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS.
15 Hrvatska veterinarska komora  , PRILOG III. Vezano za Prilog III - Obavezne aktivnosti službenih kontrola i učestalosti provođenja prema djelatnosti/kapacitetu objekta i prema procijenjenom riziku objekta, Objekti za maloprodaju nezapakiranog mesa, uključujući MM i MP te rasijecanje i/ili mljevenje mesa na zahtjev kupca- MESNICA, ističemo da nam nije jasno na osnovu kojih kriterija je smanjena učestalost kontrola mesnica sa 4 x godišnje po 2 sata, na 2 x godišnje po 2 sata. Ovdje ističemo da je većina Delegiranih tijela ugovor za obavljanje navedenih poslova dobilo krajem 2021. godine, da je dio Delegiranih tijela ugovor za kontrolu registriranih objekata dobio u 1. kvartalu 2022.godinete da neka Delegirana tijela još uvjek nisu dobila ugovor za obavljanje navedenih poslova. Također, napominjemo da ima slučajeva da neka Delegirana tijela, imaju ugovor za obavljanaje poslova u registriranim objektima, no da im svi registrirani objekti nisu upisani u sustavu VETIS. S obzirom na sve prije navedeno, kao i samu činjenicu da Delegirana tijela u službenim kontrolama mesnica i ribarnica, relativno često utvrđuju nesukladnosti, mišljenja smo da nema osnove, odnosno da je prekratak je vremenski period u kojem se rade sustavne kontrole registriranih objekata te da stoga imamo premalo podataka na osnovu kojih se može obaviti cjelovita analiza rizika, na temelju koje bi se samnjila učestalost službenih kontrola navedenih objekata za 50%. Vezano za određivanje učestalosti službenih kontrola, u objektima kako slijedi: „ 1.Objekti za klanje životinja visoki rizik 24x godišnje 5 sati 2. Objekti za preradu mesa velikog kapaciteta 24x godišnje 4 sata 3.Objekti za rasijecanje mesa velikog kapaciteta 12x godišnje 5 sati 4.Objekti za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature – skladišta velikog kapaciteta 12x godišnje 4 sata“ , ističemo da je za navedene objekte određena učestalost službenih kontrola za svaki pojedini objekt, predpostavljajući da je isti samostalan, sa jednom adresom i jednom djelatnošću. Ovdje ističemo da je čest slučaj da navedeni odobreni objekti često imaju više ili sve navedene navedene aktivnosti na jednoj adresi pod jednim brojem odobrenja te se postavlja pitanje koja je učestalost službenih kontrola u takvim slučajevima, radi li se u takvim slučajevima jedna službena kontrola ili njih više (za svaku djelatnost prema određenoj učestalosti) te po po kojoj satnici. Primljeno na znanje Primjedba je uzeta u razmatranje.
16 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 31. U članku 31. stavku 2. alineji e), kojom se određuje obračun troškovi prijevoza automobilom od radnog mjesta do objekta gdje se obavljaju poslovi, , u iznosu od 2,00 kn po kilometru, ističemo da navedena cijena u odnosu na trenutno cijene benzina/dizela, uključujući amortizaciju i servise automobila ne pokriva stavranne troškove prijevoza. Vezano za prije navedeno, predlažemo da se obračun putnih troškova obračunava u iznosu od 30% prosječne cijene supera u mjesecu, za koji se obavlja obračun. Nije prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS.
17 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 23. U članku 23. kojim se regulira visina pristojbi za obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti pri potvrđivanju prispijeća pošiljaka u međunarodnom prometu i certificiranju, predlažemo da se doda novi stavak koji bi regulirao naplatu utrošenog vremena koje prethodi izdavanju veterinarskih certifikata i za druge pošiljke, osim onih navedenih u članku 23. stavaku 3. Vezano za prije navedeno, predlažemo da se obračun obavlja po stvarno utrošenom vremenu, po cijeni od 150 kn po satu + 150 kn izdavanje certifikata te da se za navedeni obračun napravi prilagodba u VETIS SUSTAVU. Također, predlažeo da se u članku 23. uvede i pojam najave zahtjeva za certificiranje na vrijeme u TRACES sustavu 48h prije, od strane objekta/mjesta postupanja odnosno stranke/subjekta koja traži certificiranje, kako bi djelatnici delegiranog tijela mogli na vrijeme planirati aktivnosti te osigurati pružanje tražene usluge u zakazano vrijeme. U članku 23. stavku 4. na postojeći tekst „Ako provođenje poslova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, zahtijeva prijevoz od radnog mjesta i natrag osobe koja obavlja certificiranje do objekta u kojem se provodi certificiranje, pristojba se uvećava za iznos putnih troškova“, predlažemo da se dodaju riječi „te trošak utrošenog vremena za vožnju od sjedišta delegiranog tijela do mjesata obavljanja predmetnih poslova i natrag“. Isto tako, predlažemo da se u članku 23. jasnije definira postupanje po certifikatima po posebnoj tarifi – samo za certifikate koji se odrađuju u Traces sustavu (rad subotom, nedjeljom, blagdanom i noću), navesti tko je obavio certificiranje, navesti potvrđenu količinu/broj te sukladno tome da se Izvješće o izdanim certifikatima iz Priloga V promjeni odnosno da se tablica treba tome prilagoditi, kako bi se ovi podaci mogu upisati i dodati sadašnjim podacima, kako bi iz nje bilo sve vidljivo. Nije prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS. Vezano uz certificiranje u TRACES sustavu, svi podaci su vidljivi u samom sustavu (tko je certificirao, količina…). Tablica za izvješća iz Priloga V može se dopuniti u zadnjoj koloni i kojoj se dodaje pečat ukoliko je primjenjivo.
18 Damir Agičić  , Članak 1. Konsterniran sam činjenicom da je bila prilika promijeniti ovaj pravilnik kvalitetno, a nije se dogodilo ništa. Dapače! Uz sve što se vidi na prvi pogled, sada su u istom pravilniku Božićna drvca, žive školjke, šumski sadni materijal i grmlje te med i mlijeko, obrisci trupova i što sve ne. Zakonito je da se izradilo više Pravilnika - svaki za svoje područje primjene, za svoju inspekciju. Osim toga, najveća greška zbog konformizma autora je što ponovo nije napravljena razlika klaonica prema kapacitetu klanja. Toliko smo puta već komentirali primjenjujući važeći pravilnik da ne može mala klaonica imati isti normativ kao i PIK Vrbovec ili Koka ili Vindon! Kad komentiramo, svi se slažu sa time da je to bila najveća greška važećeg pravilnika, a sada se ova greška ponavlja. Ponovo će se dogoditi da pojedina kontrolna tijela koja imaju pod sobom velike objekte, samo na temelju ovoga pravilnika naprave jako dobar posao sa malo ljudi. Ako treba, navest ću vam i konkretne promjere. Osim toga, opet će se dogoditi kao što se sada događa da kontrolno tijelo dobije naknadu za više sati (po prijavljenoj osobi) nego što ih službeno ima u danu ili barem u radnom vremenu. Ako treba, opet ću vam poslati primjer, nije problem. Ako mi tko ne vjeruje neka uzme isplaćene račune za velike objekte pa ćete lako vidjeti poprilično takvih slučajeva. Predlažem pravilnik vratiti na doradu i povući ga iz e-savjetovanja! Nije prihvaćen Izradom Pravilnika nisu obuhvaćene izmjene visine pristojbi i naknada kao niti one izmjene koje bi utjecale na potrebu prilagodbe aplikacije VETIS.