Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice Članak 1. Komentar: Netočno je naveden broj Provedbene uredbe Komisije. Umjesto 2015/283 treba pisati 2015/983. Članak 2. (1) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak izdavanja Europske profesionalne kartice (u daljnjem tekstu: EPC kartica) u profesijama navedenim u Prilogu I. Provedbene uredbe te se utvrđuje popis nadležnih tijela koja su, sukladno posebnim propisima, nadležna za izdavanje EPC kartice i/ili kreiranje IMI dosjea. (2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a koja se odnose na pravila za postupak izdavanja EPC kartice, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Provedbene uredbe. Komentar: U Prilogu I. Provedbene uredbe Komisije navode se slijedeće profesije prihvatljive za izdavanje europske profesionalne kartice: medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, farmaceuti (osnovna osposobljenost), fizioterapeuti, gorski vodiči, posrednici u prometu nekretnina. Kako je u uvodu Provedbene uredbe Komisije navedeno da je za uvođenje europske profesionalne kartice za liječnike, inženjere, specijalizirane medicinske sestre i specijalizirane farmaceute potrebna dodatna procjena u odnosu na njihovu usklađenost s uvjetima utvrđenim u članku 4.a stavku 7. Direktive 2005/36/EZ, znači li to da se do daljnjega europska profesionalna kartica za inženjerske struke, pa tako i za ovlaštene inženjere geodezije, neće izdavati, već će se i dalje provoditi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija temeljem odredbi Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)? Članak 6. (1) Zahtjev za izdavanje EPC kartice podnosi se putem odgovarajućeg elektroničkog obrasca na temelju kojeg će se otvoriti osobni zaštićeni račun u koji će podnositelj zahtjeva unijeti potrebne osobne podatke i traženu dokumentaciju navedenu u Prilogu II. Provedbene uredbe, a nakon čega će mu se automatski kreirati IMI dosje. Komentar: U Provedbenoj uredbi Komisije navedeno je da: „U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1024/2012 internetski alat koji se navodi u članku 4.b stavku 1. Direktive 2005/36/EZ trebao bi biti odvojen od informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i ne bi trebao omogućivati vanjskim sudionicima pristup sustavu IMI. Stoga je potrebno propisati detaljna pravila za postupak podnošenja zahtjeva za europsku strukovnu iskaznicu s pomoću tog internetskog alata, kao i pravila za zaprimanje zahtjeva za europsku strukovnu iskaznicu u sustav IMI od strane nadležnih tijela.“ Znači li to da navedeni internetski alat zasebno izrađuje svako nadležno tijelo pojedine države članice te propisuje pravila za postupak podnošenja zahtjeva? Ako je tako koje će tijelo u Hrvatskoj to odraditi, hoće li to biti nacionalni koordinator za IMI sustav u Hrvatskoj – Ministarstvo gospodarstva? Općeniti komentar: U tekstu Provedbene uredbe Komisije koristi se izraz „europska strukovna iskaznica“ dok se u tekstu Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) kao i tekstu ovog nacrta Pravilnika koristi izraz „europska profesionalna kartica“. To bi trebalo uskladiti na način da se u svim navedenim dokumentima koristi jedinstveni izraz. Djelomično prihvaćen Odgovor na prvi komentar: Ispravljen je netočan broj Uredbe u 2015/983. Odgovor na drugi komentar: Točno, izdavanje EPC kartice predviđeno je isključivo za 5 profesija navedenih u Prilogu 1. Provedbene uredbe 2015/983, a uvođenje EPC kartice za inženjerske profesije planirat će se tek od 2018. godine ako se do tada izdavanje EPC kartice pokaže učinkovitim. Nadalje, postupak izdavanja EPC kartice je dobrovoljan u smislu da nositelj stručne kvalifikacije samostalno odlučuje želi li priznati svoje stručne kvalifikacije redovnim postupkom priznavanja ili se želi prijaviti za postupak izdavanja EPC kartice. Odgovor na treći komentar: Europska komisija će putem ECAS sustava (European Commission Authentication System) osigurati podnošenje zahtjeva za izdavanje EPC kartice svim zainteresiranim nositeljima stručne kvalifikacije, dakle, oni neće imati pristup IMI sustavu, ali će se njihov zahtjev kreiran u ECAS sustavu automatski proslijediti nadležnom tijelu, a koji će unutar IMI sustava rješavati o zahtjevu. Dakle, od strane Europske komisije propisana su sva pravila podnošenja zahtjeva te načini postupanja nadležnih tijela u radu po zahtjevima. Odgovor na četvrti komentar: Termin „Europska strukovna iskaznica“ smatramo neprimjerenim jer može navesti na pogrešan zaključak da se radi o kartici koju bi strukovna komora fizički izdavala svojim članovima, a što ovdje nije slučaj. Iz tog se razloga i u Zakonu o reguliranim profesijama koristi pojam „europska profesionalna kartica“.
2 Siniša Mandek b. Zaprimanje zahtjeva/IMI dosjea iz matične države, Članak 14. Predlaže se brisanje ovoga stavka, jer ne može o žalbi odlučivati ne nadležno tijelo. Prihvaćen Komentar prihvaćen.
3 Siniša Mandek 1. EPC KARTICA ZA PRIVREMENO I POVREMENO PRUŽANJE USLUGA BEZ PRETHODNE PROVJERE STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 9. U stavku 2. nalazi se greška u pisanju. Krivo je napisana riječ "dosjeu" (dosje u). Prihvaćen Komentar prihvaćen.
4 Siniša Mandek I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. 2. U članku 5. Predlažemo da se brišu stavci 2., 3. i 4. te da se doda novi stavak 2. koji glasi: „Popis nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga tijela objavljuje se najmanje jednom godišnje u Narodnim novinama i web stranici ministarstva nadležnog za rad, koje je i nadležno za ažuriranje popisa.“ Obrazloženje: Smatramo da bi građanima trebala biti dostupna informacija o tome kome se trebaju obratiti sa svim potrebnim kontaktnim informacijama. Isto tako treba imati na umu činjenicu da se vrlo često mijenjaju nadležnosti pojedinih tijela iz razno raznih razloga. Sadašnjim prijedlogom imenuju se nadležna tijela samo za tri profesije, što smatramo neučinkovitim. Prihvaćen Komentar prihvaćen.
5 Siniša Mandek 1. EPC KARTICA ZA PRIVREMENO I POVREMENO PRUŽANJE USLUGA BEZ PRETHODNE PROVJERE STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 8. Stavak 5. je kontradikciji s predloženim člankom 5. stavkom 4. gdje je kao nadležno tijelo za profesiju gorskih vodiče imenovan Savez gorskih vodiča Hrvatske. Ne može se žalba podnositi nenadležnom tijelu te je ovo još jedan argument za prihvaćanje našega prijedloga za članak 5. ovoga Pravilnika. Prihvaćen Komentar prihvaćen.
6 Siniša Mandek II. POSTUPAK IZDAVANJA EPC KARTICE , Članak 6. U stavku 2. greškom u pisanju krivo je napisana riječ "vjerodostojni" (vjerodostojn i). U stavku 3. greškom u pisanju krivo je napisana riječ "nadležno" (nadležn o). Prihvaćen Komentar prihvaćen.
7 Siniša Mandek I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. U članku 5. Predlažem da se brišu stavci 2., 3. i 4. te da se doda novi stavak 2. koji glasi: „Popis nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga tijela objavljuje se najmanje jednom godišnje u Narodnim novinama i web stranici ministarstva nadležnog za rad, koje je i nadležno za ažuriranje popisa.“ Obrazloženje: Smatram da bi građanima trebala biti dostupna informacija o tome kome se trebaju obratiti sa svim potrebnim kontaktnim informacijama. Isto tako treba imati na umu činjenicu da se vrlo često mijenjaju nadležnosti pojedinih tijela iz razno raznih razloga. Sadašnjim prijedlogom imenuju se nadležna tijela samo za tri profesije, što smatram neučinkovitim. Prihvaćen Komentar prihvaćen.
8 Siniša Mandek I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U članku 1. Predlažemo da se broj Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/283 od 24. lipnja 2015. godine zamjeni brojem 983/2015. Obrazloženje: Predmetna Provedbena uredba nosi broj 983/2015. Prihvaćen Komentar prihvaćen.