Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o reviziji u društvu za osiguranje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Dostava izvještaja, Članak 9. Članka 9. Stavak (1) - Budući je i za statistička izvješća produljeno rok a i za financijska predlažemo i ovdje produljenje roka barem za prve dvije godine primjene standarda. Za prvu godinu primjene 6 mjeseci a drugu 5, isto je bilo i kod stupanja na snagu Solvency II Prihvaćen Prihvaća se.
2 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Izvještaj o stanju i promjenama statutarnih tehničkih pričuva , Članak 3. Članka 3. Stavak (2). Alineja 5 - Definirati što je pouzdanost i adekvatnost. Nije prihvaćen Ne prihvaća se s obzirom da nije potrebno dodatno definirati pouzdanost i adekvatnost jer je to standardni izričaj kod aktuarskog posla, a uobičajeno se navodi i u nacionalnimi EU propisima vezano za tehničke pričuve (npr. članak 193. ZOS-a, članak 272. stavak 1 točka 5. u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/35).
3 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Izvještaj o stanju i promjenama statutarnih tehničkih pričuva , Članak 3. Članak 3. Stavak (1) - Obveze iz ugovora o osiguranju po novom MSFI 17 su znatno kompleksnije i na njih utječe mnogo faktora (inicijalno priznavanje, naknadno mjerenje, stvarne transakcije, krivulja i slično). Promjena tehničkih pričuva po MSFI 4 nije usporediva s kretanjem obveza iz ugovora o osiguranju pa predlažemo brisati promjene tehničkih pričuva i ostaviti samo stanje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da prema čl. 200. st. 1 toč. 1. Zakona o osiguranju revizorsko društvo daje ocjenu o stanju i promjenama statutarnih tehničkih pričuva. Nadalje, promjena tehničkih pričuva podrazumijeva razliku između stanja tehničkih pričuva na početku godine i na kraju godine kako je opisano u Čl. 3. st. 2. Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje.