Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Brodsko ekološko društvo-BED Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Smatramo da je zaštita okoliša i prirode sve važniji dio mnogih obveza koje je RH kao članica EU preuzela, a naročito u svjetlu klimatske i krize bioraznolikosti u kojoj se nalazimo. Smatramo stoga da Uredba (i Zakon o igrama na sreću na kojeg se Uredba veže) treba tu kategoriju izdvojiti kao posebnu. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
2 Comunita Mondo Nuovo Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu U svezi samog termina stavljanja Prijedloga Uredbe na e-savjetovanje u ožujku tekuće godine, imamo upit zašto je tek sada stavljena na e-savjetovanje kada je praksa do sada ove Vlade bila da je uvijek bila stavljena i donesena kada i treba tj. u zadnjem kvartalu prethodne godine? Zbog ovolikog kašnjenja, sva resorna Ministarstva bez obzira da li se radi o kulturi, sportu, socijali, ovisnosti itd. će kasniti s raspisivanjem natječaja jer dobro znate da ne mogu raspisivati natječaje dok se ne usvoji Prijedlog Uredbe. Zbog svega toga korisnici organizacija civilnog društva će biti uskraćeni za usluge i pomoć koja im se pruža, a organizacije civilnog društva će imati problem s plaćama djelatnika te će nerijetki svoje djelatnike poslati na Zavod za zapošljavanje. Dok se Uredba donese pa dok se održe Info dani za udruge pa dok se raspišu natječaji (u prosjeku se rezultati čekaju tri mjeseca) pa Vi izračunajte kada će to biti...uopće ne trebamo govoriti o trenutku u kojem živimo, inflaciji i rastu cijena? I nakon 20 godina rada i borbe s vjetrenjačama nije nam jasno kako Vi gore u Uredima i Ministarstvima ne možete shvatiti kako Vaša tromost i birokracija utječu na malog čovjeka!!! I na kraju moramo Vam napomenuti da je zadnji put barem u zadnjih deset godina koliko pratimo Prijedlog Uredbe, Uredba kasnila 2015.godine za vrijeme Vlade Zorana Milanovića i te godine je sve kasnilo kao što će kasniti i ove godine. Primljeno na znanje Ove godine Uredba se donosi nešto kasnije budući da su, zbog izmijenjenih makroekonomskih okolnosti, bile potrebne detaljnije konzultacije. Unatoč tome, svim korisnicima dijela prihoda od igara na sreću, do donošenja Uredbe, na raspolaganju su neutrošena sredstva iz prethodnih godina koja ukupno iznose 37,8 milijuna eura, a po stupanju Uredbe na snagu će se svi do sada ostvareni prihodi od igara na sreću u 2023. godini raspodijeliti sukladno postocima iz nove Uredbe.
3 Comunita Mondo Nuovo Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu Apsolutno se slažemo sa komentarom Hrvatske udruge priređivača za sreću. U zadnjih nekoliko godina u Uredbama konstantno se smanjuje postotak koji se odnosi na borbu protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti. U praksi imamo povećanje broja ovisnika o drogi, alkoholu i kocki te svakodnevno imamo upite roditelja i ovisnika koji traže pomoć. Sve više je ovisnika o kokainu i amfetaminu u kombinaciji s alkoholom koji nisu ni registrirani u zdravstvenom sustavu. Sve više djece i mladih eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti, a o porastu ovisnika o kocki svih dobnih uzrasta ne trebamo ni govoriti. Stoga, umjesto da se postotak poveća, on se smanjuje, apsurd! Potrebno je ulagati u sustavnu edukaciju, prevenciju, liječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogi, alkoholu i kocki. Potrebno je ulagati u nove programa rada s ovisnicima i njihovim obiteljima, a smanjivanjem postotka ne osigurava se kvalitetna provedba dosadašnjih programa. U ovom trenutku se smiješan iznos izdvaja za resocijalizaciju ovisnika. Predlažemo povećanje postotka koji se odnosi na borbu protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti. Nije prihvaćen Postotno izdvajanje za programsko područje „Borba protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ smanjuje se s 3,95 na 3,44 postotna boda. Međutim, u apsolutnom iznosu očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se s 2,8 milijuna eura u 2022. godini na 3,2 milijuna eura u 2023. godini. Razlog tome je očekivano povećanje ukupnih prihoda od igara na sreću u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Važno je istaknuti kako je stvarno ostvarenje prihoda za navedeno programsko područje u 2022. godini iznosilo 3,8 milijuna eura što je za milijun eura više od očekivanog te je slijedom navedenog i prijenos neutrošenih sredstava iz 2022. godine, koji je raspoloživ za trošenje u 2023. godini, viši od očekivanog.
4 Din Krmpotić Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu Smatram da je potrebno smanjiti rasspodjelu prihoda te uložiti veću količinu sredstava u napredovanje borbe protiv ovisnosti, droge te se ovisnicima treba pružati potrebna potpora Nije prihvaćen Postotno izdvajanje za programsko područje „Borba protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ smanjuje se s 3,95 na 3,44 postotna boda. Međutim, u apsolutnom iznosu očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se s 2,8 milijuna eura u 2022. godini na 3,2 milijuna eura u 2023. godini. Razlog tome je očekivano povećanje ukupnih prihoda od igara na sreću u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Važno je istaknuti kako je stvarno ostvarenje prihoda za navedeno programsko područje u 2022. godini iznosilo 3,8 milijuna eura što je za milijun eura više od očekivanog te je slijedom navedenog i prijenos neutrošenih sredstava iz 2022. godine, koji je raspoloživ za trošenje u 2023. godini, viši od očekivanog.
5 Ekološka udruga "Krka" Knin Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Mišljenja smo da je iznimno bitno i korisno dodati zasebnu kategoriju „onima koji doprinose zaštiti okoliša i prirode“, a ne da je ista uključena u kategoriju razvoja civilnoga društva. Zaštita okoliša i prirode sve je važniji dio mnogih obveza koje je RH kao članica EU preuzela, a naročito u svjetlu klimatske i krize bioraznolikosti u kojoj se nalazimo. Organizacije civilnoga društva koje se bave zaštitom okoliša i prirode provedbom projekata u znatnoj mjeri mogu doprinijeti navedenom međutim ne postoji financiranje tj. zasebni natječaji za udruge koje se bave zaštitom okoliša i prirode od strane nadležnog Ministarstva i drugih Ministarstava. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
6 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, OBRAZLOŽENJE Predlažemo, suprotno prijedlogu Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, POVEĆANJE raspodjele dijela prihoda od igara na sreću onima koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti. U Prijedlogu uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, naime, relativno gledajući smanjuju se stope izdvajanja u odnosu na 2022. godinu za „Borbu protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ sa 3,95 na 3,44. Držimo da takav trend nije prihvatljiv i da je nužno upravo suprotno odnosno povećanje izdataka za navedenu programsku podršku. Zdravlje, psihičko i fizičko, posebice mladih te ranjivih skupina predstavlja prioritet te je na samom hijerarhijskom vrhu kada je u pitanju financijska ali i ostala – logistička, institucionalna i sl. pomoć. Djelotvorna edukacija, prevencija, rehabilitacija te liječenje u direktnoj su korelaciji sa povećanjem i smanjenjem društvenog troška odnosno mjerljivog financijskog troška. Smanjenjem raspodjele konkretno ovoj programskoj podršci riskiramo povećanje društvenog troška. Nije prihvaćen Postotno izdvajanje za programsko područje „Borba protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ smanjuje se s 3,95 na 3,44 postotna boda. Međutim, u apsolutnom iznosu očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se s 2,8 milijuna eura u 2022. godini na 3,2 milijuna eura u 2023. godini. Razlog tome je očekivano povećanje ukupnih prihoda od igara na sreću u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Važno je istaknuti kako je stvarno ostvarenje prihoda za navedeno programsko područje u 2022. godini iznosilo 3,8 milijuna eura što je za milijun eura više od očekivanog te je slijedom navedenog i prijenos neutrošenih sredstava iz 2022. godine, koji je raspoloživ za trošenje u 2023. godini, viši od očekivanog.
7 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu Predlažemo, suprotno prijedlogu Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, POVEĆANJE raspodjele dijela prihoda od igara na sreću onima koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti. U Prijedlogu uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, naime, relativno gledajući smanjuju se stope izdvajanja u odnosu na 2022. godinu za „Borbu protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ sa 3,95 na 3,44. Držimo da takav trend nije prihvatljiv i da je nužno upravo suprotno odnosno povećanje izdataka za navedenu programsku podršku. Zdravlje, psihičko i fizičko, posebice mladih te ranjivih skupina predstavlja prioritet te je na samom hijerarhijskom vrhu kada je u pitanju financijska ali i ostala – logistička, institucionalna i sl. pomoć. Djelotvorna edukacija, prevencija, rehabilitacija te liječenje u direktnoj su korelaciji sa povećanjem i smanjenjem društvenog troška odnosno mjerljivog financijskog troška. Smanjenjem raspodjele konkretno ovoj programskoj podršci riskiramo povećanje društvenog troška. Nije prihvaćen Postotno izdvajanje za programsko područje „Borba protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ smanjuje se s 3,95 na 3,44 postotna boda. Međutim, u apsolutnom iznosu očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se s 2,8 milijuna eura u 2022. godini na 3,2 milijuna eura u 2023. godini. Razlog tome je očekivano povećanje ukupnih prihoda od igara na sreću u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Važno je istaknuti kako je stvarno ostvarenje prihoda za navedeno programsko područje u 2022. godini iznosilo 3,8 milijuna eura što je za milijun eura više od očekivanog te je slijedom navedenog i prijenos neutrošenih sredstava iz 2022. godine, koji je raspoloživ za trošenje u 2023. godini, viši od očekivanog.
8 Hrvatska zajednica tehničke kulture Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK), kao krovno tijelo tehničke kulture u Republici Hrvatskoj određeno Zakonom o tehničkoj kulturi, ne slaže se s tendencijom stagnacije i smanjenja stope izdvajanja za područje tehničke kulture koje je bitan dio STEM područja. HZTK smatra da nije opravdan način raspodjele sredstava dijela prihoda od igara na sreću u 2023. godini značajnim smanjenjem stope izdvajanja s 3,38% na 2,50%, s obzirom da je prilikom određivanja kriterija za utvrđivanje korisnika i raspodjele trebalo uzeti u obzir Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine - NRS ("Narodne novine" br. 13/21.), dosadašnje rezultate i potrebe društva. Naime, HZTK i 18 nacionalnih saveza tehničke kulture korisnici su sredstava javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi i provode programe cjeloživotnog obrazovanja za djecu i mlade, učitelje i mentore tehničke kulture i građane na cijelom području Republike Hrvatske. Ti programi u potpunosti su usklađeni s NRS-om, konkretno s razvojnim smjerovima održivog gospodarstva i društva, ravnomjernog regionalnog razvoja i zelene i digitalne tranzicije, a kako je pobliže uređeno prioritetnim područjima razvoja znanosti i tehnologije, stjecanja i razvoja temeljnih i strukovnih kompetencija, poduzetništva i digitalnih kompetencija i dr. Ukratko, svrha HZTK i 18 nacionalnih saveza je promicanje i razvoj tehničke kulture i tehničkog stvaralaštva, prije svega među djecom i mladima, što se ostvaruje provođenjem radionica, natjecanja, smotri i izložbi u različitim područjima tehničke kulture u svim dijelovima Hrvatske, primjerice u području robotike, automatike, informatike, elektronike, elektrotehnike, modelarstva (zrakoplovnog, jedriličarskog modelarstva, automodelarstva, brodomaketarstva), maketarstva, u samogradnji kajaka i letjelica, fotografiji, neprofesijskoj filmskoj i video djelatnosti, podvodnoj fotografiji i podvodnoj orijentaciji, radiokomunikacijama i CB komunikaciji, astronautici i astronomiji, kroz izradu uporabnih tehničkih tvorevina te u razvoju i predstavljanju inovacija. Programi tehničke kulture doprinose i prioritetnom području globalne prepoznatljivosti Republike Hrvatske jer predstavnici Hrvatske uspješno sudjeluju na prestižnim međunarodnim natjecanjima (mladi informatičari, robotičari, zrakoplovni i jedriličarski modelari, automodelari, brodomaketari, radioamateri, inovatori, podvodni fotografi i drugi) i razmjenjuju pozitivna iskustva te promiču Republiku Hrvatsku u međunarodnoj suradnji. Stoga smatramo da će se značajno smanjenje stope izdvajanja za tehničku kulturu u 2023. godine odraziti na razvoj tehničke kulture i pružanje mogućnosti djeci i mladima za sudjelovanje u raznovrsnim praktičnim aktivnostima tehničke kulture i da će usporiti stvaranje pozitivne klime za razvoj praktičnih kompetencija u STEM području, inovativnih ideja i rješavanje složenih problema. Osim navedenog, želimo istaknuti da dio prihoda od igara na sreću te dio dobiti Hrvatske lutrije naveden u obrazloženju prijedloga ove Uredbe ujedno predstavlja neuobičajeno odstupanje od Državnog proračuna RH za 2023. godinu kojeg je usvojio Sabor u prosincu 2022. godine. Nije prihvaćen Iako se postotno gledajući smanjuje stopa izdvajanja za programsko područje „Tehnička kultura“ gledajući apsolutno u 2023. očekuje se ukupno ostvarenje ovih prihoda u iznosu od 2,3 milijuna eura čemu još moramo pridodati i neutrošena sredstva iz 2022. godine u iznosu od 569 tisuća eura. Dakle za programsko područje „Tehnička kultura“ u 2023. godini će ukupno na raspolaganju biti 3,2 milijuna eura što je za 507 tisuća eura više od ukupno utrošenog u 2022. godini i za 277 tisuća eura više od zahtjeva iz Sektorskih analiza za 2023. godinu. Plan prihoda od igara na sreću, koji se raspodjeljuje temeljem Uredbe, iskazan u Državnom proračunu za 2023. godinu u Računu prihoda i rashoda, Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, u okviru izvora financiranja 41 Prihodi od igara na sreću iznosi 92.942.690 eura što odgovara iznosima iz obrazloženja.
9 Hrvatski Crveni križ Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 3. Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu predviđen je postotak sredstava za Hrvatski Crveni križ od 5,83%, a za godinu prije toga (2021.) u postotku 5,75%. Ovom Uredbom predviđeni postotak sredstava značajno je smanjen u odnosu na prethodne godine, što će negativno utjecati na obavljanje javnih ovlasti i djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa propisanih Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine", broj 71/10 i 136/20), stoga predlažemo da postotak sredstava ostane na razini propisanoj Uredbom za 2022. godinu. Nije prihvaćen Iako se postotno gledajući smanjuje stopa izdvajanja za aktivnost Hrvatski crveni križ gledajući apsolutno u 2023. očekuje se ukupno ostvarenje ovih prihoda u iznosu od 452 tisuće eura čemu još moramo pridodati i neutrošena sredstva iz 2022. godine u iznosu od 131 tisuću eura. Dakle za Hrvatski crveni križ će u 2023. godini ukupno na raspolaganju biti 583 tisuće eura što je za 58 tisuća eura više od ukupno utrošenog u 2022. godini i za 130 tisuća eura više od zahtjeva iz Sektorskih analiza za 2023. godinu.
10 Luka Kampić Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Poštovani, potpuno podržavam ovaj Prijedlog. Međutim, smatram da se veći dio prihoda treba izdvojiti za organizacije koje se bave naobrazbom i odgojem djece i mladih. Nije prihvaćen Postotno izdvajanje za programsko područje Izvaninstitucionalna naobrazba i odgoj djece i mladih predviđeno je sukladno natječajima koji se planiraju provesti u 2023. godini te je povećano je sa 1,58 na 1,94. Gledajući apsolutno očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se za 672 tisuće eura u odnosu na 2022. godinu.
11 NEVEN RICIJAŠ Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu S obzirom na sve znanstvene spoznaje o učincima kockanja i industrije igara na sreću u Hrvatskoj u posljednjih dvadesetak godina, iznenađuje prijedlog zakonodavca da smanjuje sredstva namijenjena borbi protiv ovisnosti. Slijedom svih znanstveno-utemeljenih saznanja koja imamo, upravo bi bilo uputno povećati taj fond, dapače, kreirati specifičan fond vezan uz ovisnost o kockanju, a kako bi se počelo namjenski ulagati u sustavne preventivne i tretmanske intervencije (liječenje) na nacionalnoj razini (budući da je jedina dnevna bolnica za ovisnike o kockanju dostupna samo u Gradu Zagrebu). Predlažem da se konzultiraju dva znanstvena rada koja sistematično daju pregled specifičnih rizika industrije igara na sreću u Hrvatskoj, kao i rezultata istraživanja o društvenim troškovima ovisnosti o kockanju u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, razvidno je da bi politike usmjerene borbi protiv ovisnosti, a posebno vezane uz ovisnost o kockanju, trebale dobiti poseban status te fond kojim bi se osiguralo primjereno liječenje, a ne smanjivati ukupna sredstva. Ricijaš, N., Maglica, T. & Dodig Hundrić, D. (2019) Regulativa igara na sreću u Hrvatskoj kao socijalni rizik. Ljetopis socijalnog rada, 26 (3), 335-361 doi:10.3935/ljsr.v26i3.297 https://hrcak.srce.hr/clanak/341991 Globan, T., Rogić Dumančić, L., Ricijaš, N. & Omazić, M. (2021) EKONOMSKI I DRUŠTVENI TROŠKOVI OVISNOSTI O KOCKANJU U HRVATSKOJ – DRUGA STRANA MEDALJE. Ljetopis socijalnog rada, 28 (1), 37-70 doi:10.3935/ljsr.v28i1.413 https://hrcak.srce.hr/clanak/379875 Ukoliko ne koristimo rezultate znanstvenih istraživanja u svrhu kreiranja politika u Hrvatskoj, zaista se postavlja pitanje smisla financiranja znanosti iz državnog proračuna. Smisao društvenih znanosti je da istražuje društvene pojave i u skladu s njima predlaže promjene u javnim politikama. A javne politike bi se nastavno trebale maksimalno moguće temeljiti na relevantnim znanstvenim spoznajama (domaćim i inozemnim). prof.dr.sc. Neven Ricijaš Odsjek za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Postotno izdvajanje za programsko područje „Borba protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ smanjuje se s 3,95 na 3,44 postotna boda. Međutim, u apsolutnom iznosu očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se s 2,8 milijuna eura u 2022. godini na 3,2 milijuna eura u 2023. godini. Razlog tome je očekivano povećanje ukupnih prihoda od igara na sreću u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Važno je istaknuti kako je stvarno ostvarenje prihoda za navedeno programsko područje u 2022. godini iznosilo 3,8 milijuna eura što je za milijun eura više od očekivanog te je slijedom navedenog i prijenos neutrošenih sredstava iz 2022. godine, koji je raspoloživ za trošenje u 2023. godini, viši od očekivanog.
12 Savez udruga Klubtura Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 3. Pozdravljamo zadržavanje postotka za organizacije civilnoga društva koje djeluju u području kulture temeljem ove Uredbe. Molimo pojašnjenje vezano za uvođenje nove stavke u točki 6 Uredbe “Hrvatski audiovizualni centar, za aktivnost A785009 Programi audiovizualne djelatnosti”. S obzirom na to da se za organizacije civilnoga društva u kulturi u 2023. kontinuirano sužavaju dodatni oblici financiranja kroz državni proračun, predlažemo da uvođenje novog korisnika u Uredbu prati i povećanje ukupne alokacije za organizacije civilnoga društva u kulturi, odnosno da ono ne utječe na smanjenja udjela za druge aktivnosti unutar točke 6 (u odnosu na 2022.). Nije prihvaćen Dio organizacija civilnog društva koje djeluju u području kulture, a vezani su uz audiovizualne djelatnosti do sada nije bilo uključen u predmetnu Uredbu. Od ove godine, budući je postotak za programsko područje „Kultura“ zadržan, a gledajući apsolutno očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se za 3,1 milijun eura u odnosu na 2022. godinu, u Uredbu je uvrštena i proračunska aktivnost A785009 Programi audiovizualne djelatnosti kako bi se obuhvatili i korisnici iz audiovizualnih djelatnosti.
13 Savez udruga Klubtura Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 3. S obzirom na to da su neki nazivi stavki u točki 6 zastarjeli i neprimjenjivi na trenutno stanje, molimo da se zbog jednostavnijeg praćenja u točku 6 unesu izmijenjeni nazivi područja/aktivnosti temeljem novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi usvojenom u 2022. Nije prihvaćen Nazivi aktivnosti u točki 6. Uredbe istovjetni su proračunskim aktivnostima navedenim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu koji je Hrvatski sabor donio na sjednici od 29. studenoga 2022. godine.
14 Savez udruga Klubtura Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 3. Vezano za sredstva rezervirana za područje kulture (točka 6), molimo pojašnjenje oko vremenske neusklađenosti savjetovanja oko ove Uredbe s donošenjem Odluka za financiranje temeljem poziva za programe javnih potreba u kulturi RH za 2023. Osim što su nazivi aktivnosti u točki 6 neusklađeni s promjenama sukladno važećem Zakonu o kulturnim vijećima, za aktivnosti koje su sastavni dio ove Uredbe većina odluka o financiranju već je donesena od nadležnog Ministarstva, prije isteka ovog savjetovanja. Na ovaj način rezultati financiranja programa u sklopu ovih poziva ne prate promjene koje su temeljene ovom Uredbom, već se donose po nekom drugom ključu te direktno utječu na kvalitetu i broj programa koji se mogu provoditi tokom 2023. Nije prihvaćen Nazivi aktivnosti u točki 6. Uredbe istovjetni su proračunskim aktivnostima navedenim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu koji je Hrvatski sabor donio na sjednici od 29. studenoga 2022. godine.
15 Savez udruga Klubtura Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu Molimo pojašnjenje za kašnjenjem objave Uredbe na savjetovanju u odnosu na dosadašnju praksu savjetovanja s zainteresiranom javnosti i usvajanjem Uredbe do isteka prethodne godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ove godine Uredba se donosi nešto kasnije budući da su, zbog izmijenjenih makroekonomskih okolnosti, bile potrebne detaljnije konzultacije. Unatoč tome, svim korisnicima dijela prihoda od igara na sreću, do donošenja Uredbe, na raspolaganju su neutrošena sredstva iz prethodnih godina koja ukupno iznose 37,8 milijuna eura, a po stupanju Uredbe na snagu će se svi do sada ostvareni prihodi od igara na sreću u 2023. godini raspodijeliti sukladno postocima iz nove Uredbe te nevladine udruge neće ostati bez prihoda.
16 Udruga Biom Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Smatramo da bi zaštita okoliša trebala imati zasebnu točku s obzirom da nadležno ministarstvo već dugi niz godina ne osigurava sektorsko financiranje organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
17 Udruga Biom Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Smatramo da bi zaštita okoliša trebala imati zasebnu točku s obzirom na ozbiljnu klimatsku krizu i krizu bioraznolikosti i važnost koju EU daje klimatskim i okolišnim politikama. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
18 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 1. Republika Hrvatska suočena je s cijelim nizom zahtijeva i potreba vezanih uz očuvanje okoliša i prirode te postizanja ciljeva Europskog zelenog plana i drugih strateških i planskih dokumenata. Upravo okolišne organizacije civilnoga društva godinama, od osnutka Hrvatske daju vrijedan doprinos postizanju ciljeva zaštite okoliša i prirode dok još isti nisu bili niti integrirani o zakonodavne, strateške i planske dokumente. Provode i provele su brojne projekte koji uključuju aktivnosti na educiranju i podizanju svijesti javnosti, sudjelovanje u praćenju i provedbi zakonodavstva, brojna istraživanja i izrade stručnih studija, implementaciju okolišnih mjera i dr. Većina projekta kroz koje se provode ove aktivnosti odnosi se na međunarodne i EU projekte. Arhuška konvencija u stavku 4. Članka 3. Općih odredba ističe kako je svaka stranka dužna osigurati odgovarajuće priznanje i podršku skupinama, udrugama ili organizacijama koje rade u promicanju ciljeva zaštite okoliša te osigurati usklađenost svoga domaćeg pravnog sustava s ovom obvezom. S druge strane resorno Ministarstvo ne raspisuje natječaj za okolišne organizacije dok se uvjeti pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izrazito nepovoljni, na što okolišne organizacije putem Zelenog foruma godinama upozoravaju nadležne institucije no bez uspjeha. Stoga smatramo da bi ove organizacije uspješno nastavile sa svojim aktivnostima potrebno je uvrstiti zasebnu kategoriju kojoj se utvrđuje postotak financiranja kao „onima koji doprinose zaštiti okoliša i prirode“. Ukoliko će se okolišne organizacije civilnoga društva i dalje ubrajati u kategoriju razvoja civilnoga društva smatramo kako postotak za ovu kategoriju treba povisiti. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
19 Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Nužno je dodati kategoriju "9. ...% onima koji pridonose zaštiti prirode i okolia" i to treba biti zasebna kategorija, a ne uključena u kategoriju razvoja civilnog društva. Važnost zaštite okoliša, zelene tranzicije, provedbe Zelenog plana razlozi su zbog kojeg je neophodno povećati udio financiranja u okolišnom sektoru. Također je važno uvesti ovu kategoriju iz razloga jer ne postoji sektorsko financiranje civilnih udruga od strane nadležnog Ministarstva. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
20 Udruga Zelena Istra Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Apeliramo da se kao zasebna kategorija uvede zasebna kategorija "onima koji doprinose zaštiti okoliša i prirode“. Zaštita okoliša i prirode sve je važniji dio mnogih obveza koje je RH kao članica EU preuzela, a naročito u svjetlu klimatske i krize bioraznolikosti u kojoj se nalazimo. Organizacije civilnoga društva koje se bave zaštitom okoliša i prirode provedbom projekata u znatnoj mjeri mogu doprinijeti navedenom međutim ne postoji financiranje tj. zasebni natječaji za udruge koje se bave zaštitom okoliša i prirode od strane nadležnog Ministarstva i drugih Ministarstava. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
21 Ured pučke pravobraniteljice Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 1. Prijedloga Odluke, molimo obrazloženje na kojim je nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima te na kojim programima za poticanje razvoja civilnoga društva utemeljena odluka da se nerazmjerno velik udio iz sredstava dodjeljuje organizacijama koje promiču razvoj sporta. Vezano uz članak 2. stavak 2. Prijedloga Odluke, ističemo kako od 2015. godine kontinuirano svjedočimo smanjenome udjelu lutrijskih sredstava namijenjenih radu organizacija koje doprinose razvoju civilnoga društva, pa je udio predložen ovim dokumentom i dalje niži od onoga koji je postavljen 2015. (14,21%). Budući da troškovi rada općenito, pa tako i navedenih OCD-a, zahvaljujući višestrukim krizama koje su nas zahvatile na globalnoj ali i na nacionalnoj razini, rastu, nije jasno zašto udio predviđen za 2023. godinu ne prati navedeno povećanje troškova, nego je čak i nešto smanjen u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio 10,65%. Nije prihvaćen Prijedlog raspodjele i visina udjela pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, izrađeni su na temelju zahtjeva nadležnih tijela iskazanih kroz Sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2023. godini. Također u obzir je uzeta visina financiranja istih i sličnih programa/aktivnosti/projekata iz izvora financiranja opći prihodi i primici te vlastitih i namjenskih izvora sa pozicija tijela državne uprave koji su istodobno i korisnici prihoda od igara na sreću kao i visina neutrošenih prihoda od igara na sreću u prethodnim razdobljima. Iako se postotno izdvajanje za programsko područje „Razvoj civilnog društva“ smanjuje, gledajući apsolutno očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se s 7,6 milijuna eura u 2022. godini na 9,3 milijuna eura u 2023. godini.
22 Ured pučke pravobraniteljice Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu Uvodno, želimo se osvrnuti na činjenicu da se javno savjetovanje vezano uz predmetni dokument provodi u ožujku 2023. godine, s datumom očekivane objave izvješća gotovo polovicom travnja za dokument čiji je predviđeni rok primjene tekuća godina. Ovakvo postupanje nadležnoga tijela nedvojbeno će dovesti do kašnjenja natječaja i dodjele sredstava za ovu godinu, pa posljedično i otežati rad udruga civilnoga društva financiranju čijih su aktivnosti predmetna sredstva i namijenjena. Istovremeno, skrećemo pozornost i na činjenicu kako je, u suprotnosti s općim pravilom o preferiranoj duljini trajanja e-savjetovanja u trajanju od 30 dana, za ovo predviđeno tek deset, čime se potencijalno smanjuje krug subjekata koji će biti u mogućnosti prijedlog akta komentirati, odnosno, sužava mogućnost participacije javnosti u njegovu donošenju, a ovako postavljen proces potencijalno će dovesti i do reduciranja korisnih povratnih informacija vezanih za konkretne i stvarne potrebe (potencijalnih) korisnika predmetnih sredstava. Primljeno na znanje Ove godine Uredba se donosi nešto kasnije budući da su, zbog izmijenjenih makroekonomskih okolnosti, bile potrebne detaljnije konzultacije. Unatoč tome, svim korisnicima dijela prihoda od igara na sreću, do donošenja Uredbe, na raspolaganju su neutrošena sredstva iz prethodnih godina koja ukupno iznose 37,8 milijuna eura, a po stupanju Uredbe na snagu će se svi do sada ostvareni prihodi od igara na sreću u 2023. godini raspodijeliti sukladno postocima iz nove Uredbe.
23 ZELENA AKCIJA Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Članak 2. Činjenica je kako je zaštita okoliša i prirode sve važniji dio mnogih obveza koje je RH kao članica EU preuzela, a naročito u svjetlu klimatske krize kao i krize bioraznolikosti u kojoj se nalazimo. Iz tog razloga smatramo kako je potrebno u predmetnu Uredbu (kao i u Zakon o igrama na sreću na kojem se Uredba temelji) izdvojiti posebnu kategoriju: ...onima koji pridonose zaštiti okoliša i prirode", te za isto predvidjeti određeni postotak, na način kako je to učinjeno s ostalim postojećim kategorijama. Dodatni razlog leži i u tome što, usprkos važnosti integriranosti politike zaštite okoliša i prirode u sve ostale politike, ne postoji adekvatan sustav financiranja okolišnih organizacija u Hrvatskoj, ponajviše radi nepostojanja volje za takvom vrstom podrške od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
24 Zoran Zoričić Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu Redukcija sredstava prikupljenih od igara na sreću, koje dokazano stvaraju ovisnike, za prevenciju, tretman i rehabilitaciju samih ovisnika je nerazumna, neopravdana odluka. Pored toga, u dijelu sredstava koja idu za tretman ovisnosti treba inzistirati da određeni dio postotka ide na prevenciju, liječenje i rehabilitaciju samih patoloških kockara, pošto je za njih u dosadašnjim raspodjelama dodjeljivan samo simbolički iznos. Teško je razumjeti činjenicu da oni svojom aktivnošću, neki i ovisnošću pune financijski proračun, a da se iz istog njima odvaja najmanji dio u odnosu na sve druge dionike i korisnike. Podsjećam da postoji i mogućnost rješenja, koje su neke druge zemlje i donijele, da se namjenski iz prihoda industrije igara na sreću odvaja postotak isključivo na prevenciju, tretman i rehabilitaciju patoloških kockara. prof dr sc Zoran Zoričić, predsjednik Hrvatskog društva za ovisnosti HLZ-a Nije prihvaćen Postotno izdvajanje za programsko područje „Borba protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ smanjuje se s 3,95 na 3,44 postotna boda. Međutim, u apsolutnom iznosu očekivano ostvarenje ovih prihoda povećava se s 2,8 milijuna eura u 2022. godini na 3,2 milijuna eura u 2023. godini. Razlog tome je očekivano povećanje ukupnih prihoda od igara na sreću u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Važno je istaknuti kako je stvarno ostvarenje prihoda za navedeno programsko područje u 2022. godini iznosilo 3,8 milijuna eura što je za milijun eura više od očekivanog te je slijedom navedenog i prijenos neutrošenih sredstava iz 2022. godine, koji je raspoloživ za trošenje u 2023. godini, viši od očekivanog.