Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Program ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Kraljić PROGRAM Poštovani, pišem u ime stanara pogođenih klizištem nastalim u veljači 2015. godine u mjestu Šandrovac, ulica Vinogradska u Bjelovarsko bilogorskoj županiji. 2015. godine procijenjena šteta samo na mojoj kući bila je preko 300 000 kuna, šteta na poljoprivrednim pomoćnim objektima povećava ukupnu štetu, a uz moju kuću tu su još 3 stradale kuće sa pripadajućim gospodarskim zgradama koje su također pretrpjele takvu štetu. Tadašnja državna, županijska i općinska vlast nije poduzela apsolutno ništa kako bi ublažila, sanirala ili bilo kako pomogla u vezi klizišta, samo zakonski obavezni elaborat 2015. godine. 2020. godine u zagrebačkom i petrinjskom potresu, kuće su dodatno stradale, no tadašnja općinska vlast odbila je prijaviti štetu, makar je šteta na podrućju općine premašivala zakonsku brojku za pomoć. Nakon što smo skoro poginuli u potresima, te nakon svih godina straha, prijetnje, ponižavanja, laganja i života u konstantnoj opasnosti, na svoju inicijativu 2021. godine pozivam Geološki institut, proučavam zakone i mogućnosti sanacije klizišta. Općinska i županijska vlast, koje nisu poduzele apsolutno ništa 6 godina, mijenjaju se 2021. godine, te novim županijskim i općinskim vlastima nosim papire sa popisom mjesta gdje se trebaju javiti (koje sam dobio preko kontakta sa nekoliko ministarstava). Uz moj ogroman trud, što uopće nije moja dužnost, povučena su sredstva iz EU, napravljena je analiza klizišta i napravljena je dokumentacija i prijedlog sanacije klizišta (mogli smo i više od toga da nas bivše vlasti nisu zanemarivale). Tu je sve stalo uz obrazloženje kako nema novaca. Troje ljudi je već umrlo u razrušenim ostacima onoga što su radili cijeli život, brakovi se raspadaju, javljaju se psihičke bolesti zbog straha za vlastiti život. Nakon 9 godina vrijeđanja nas kao ljudskih bića, nemamo druge nego pripremati tužbu Sudu za ljudska prava u EU, kojeg sam također kontaktirao 2021. godine i koji mi je obrazložio da Hrvatska dobiva novac za probleme poput našeg i da je to trebalo biti odavno riješeno. Vlast u ostalim dijelovima države sanira klizišta, ne znam po čemu je naša županja drugačija. Nakon 9 godina ne zanimaju nas odgovori koji ne vode nikuda, toga smo se naslušali, sustav je potpuno zakazao. Kako do toga ne bi došlo i ako nam želite pomoći, kontaktirajte nas, uputite nas i riješite naš problem. Napravite radionicu na pogođenom području sa pogođenim stanovništvom gdje ćete objasniti što je sve potrebno i koje su mogućnosti, nemaju svi stradali informatičku opremu i obrazovanje. Ministarstvo se mora aktivirati i voditi niže ispod sebe, nemaju svi kvalitetan kadar kao Varaždinska županija koja redovito povlači ogroman novac za sanaciju klizišta. Ovdje se radi o ljudskim životima, zar stvarno netko treba poginuti da bi se opet provlačile priče o tome što je trebalo, a kada je trebalo, nitko nije napravio ništa, makar je to zakonska obaveza? Za sve što vas zanima, obratite se Općini Šandrovac u Bjelovarsko bilogorskoj županiji, naši podaci i podaci o klizištu su tamo Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje planira se objaviti novi poziv za sve stanovnike županija od I do III stupnja razvijenosti na koji će se moći javiti i stanovnici naselja Šandrovac u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji koja je prema indeksu razvijenosti razvrstana u I skupinu
2 Ured pučke pravobraniteljice PROGRAM Ovo mišljenje (navedeno niže po točkama) temelji se na uočenom u postupanju po pritužbama građana vezanim uz stambeno zbrinjavanje nakon klizišta u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. U Izvješćima pučke pravobraniteljice za 2021. i 2022. godinu upućenima Hrvatskom saboru, a u pojedinačnom slučaju i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ukazali smo na potrebu žurne uspostave pravnog okvira i osiguranja financijskih sredstava za rješavanje stambenog zbrinjavanja i onima koji su u klizištima izgubili dom (preko sedamdeset obitelji) te od države očekuju pomoć, jer se i drugima suočenim s posljedicama prirodnih nepogoda i katastrofa s osnove solidarnosti pomoglo i pomaže. U tom kontekstu pozdravljamo donošenje Programa, a u cilju što jasnijeg i kvalitetnijeg teksta dostavljamo nekoliko prijedloga i napomena. Jedna od njih je da Programu nedostaje Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići njegovim donošenjem a što je i obveza propisana člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22). Primljeno na znanje Primljeno na znanje Program je pripremljen temeljem naloga iz Odluke o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine", br. 60/18). Nadalje, predmetnom Odlukom objašnjeno je da se želi pomoći građanima čije su nekretnine oštećene uslijed pojave klizišta, a također ovaj program donois se odlukom Vlade Republike Hrvatske u kojoj će razlozi i ciljevi biti obrazloženi
3 Ured pučke pravobraniteljice 2.6. Uloge sudionika u provedbi Programa, 2.6.2. Poslovi koje obavlja APN Vezano uz točku 2.6.2. smatramo kako bi trebalo i jasno propisati predviđa li se uklanjanje oštećenih zgrada po ovom Programu sa ili bez suglasnosti vlasnika/suvlasnika, kao i postoje li posebna pravila o dostavi pismena. Naime sukladno odredbi članka 113. a Zakona od državnom inspektoratu (NN, br. 115/18, 117/21, 67/23) uklanjanju uništene zgrade po službenoj dužnosti kada je oštećena potresom, poplavom, klizištem ili drugim izvanrednim događajem a čiji ostaci neposredno prijete sigurnost, zdravlju ljudi i drugim zgradama na okolnom zemljištu bez suglasnosti vlasnika i nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara. Također, u tim situacijama važe i posebna pravila oko dostave a koja se obavlja oglašavanjem na oglasnoj ploči. Prihvaćen Prihvaća se primjedba u dijelu u kojem će se u program dodati da se uklanjanje oštećenih građevina provesti uz suglasnost vlasnika/suvlasnika. No ako takva suglasnost neće biti dobivena državni inspektorat je ovlašten postupiti sukladno odredbama Zakona o državnom inspektoratu, te će, ako ocijeni da oštećena građevina predstavlja opasnost postupiti sukladno navedenom Zakonu o državnom inspektoratu.
4 Ured pučke pravobraniteljice 2.6. Uloge sudionika u provedbi Programa, 2.6.1. Poslovi koje obavlja Ministarstvo U točki 2.6.1. propisuje se kako Ministarstvo objavljuje javni poziv i zaprima zamolbe za stambeno zbrinjavanje preko JLS. Imajući u vidu da su stradalnici potresa često iznosili prigovore o nedostupnosti informacija, predlažemo objavu predmetnog javnog poziva i u lokalnim medijima te na drugi dostupan način (mjesnim okupljalištima). Nadalje, u predmetnoj točci u alinejama 7., 8. i 9. navodi se kako Ministarstvo donosi odluku o utvrđenju prava korisnika stambenog zbrinjavanja kojima su klizištima oštećene ili uništene zgrade, o uklanjanju uništene zgrade i o kontinuiranom praćenju oštećenih zgrada i/ili klizišta. No ništa nije propisano o mogućnostima ulaganja pravnog lijeka, rokovima njegova podnošenja i tijelu koje će o njemu odlučivati a što bi bilo nužno iz razloga pravne sigurnosti. Navedenim bi se omogućilo i ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili ovlaštenim tijelom, a koje može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita (članak 18. Ustava). Također, omogućila bi se i Ustavom zajamčena sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koje imaju pravne ovlasti (članak 19. stavak 2. Ustava RH). Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga što se javni poziv objavljuje i u javnim glasilima kako je to bilo obavljeno i tijekom 2018.godine, a podatke o stanovnicima pogođenim klizištima potvrđuje i jls u kojoj se klizište dogodilo. Napominje se da će se sve zaprimljene prijave obraditi. U odnosu na mogućnost ulaganja žalbe na odluku o pravu na stambenim zbrinjavanjem, skreće se pozornost da se programom ne može propisivati vođenje upravnog postupka te se kao i u drugim sličnim slučajevima u kojima podnositelj zamolbe nije zadovoljan odgovorom tijela koje donosi odluku o pomoći, može pokrenuti sudski postupak s ciljem da mu se pruži pomoć za koju misli da ostvaruje pravo.
5 Ured pučke pravobraniteljice 2.2. Korisnici Programa, 2.4. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem Točkom 2.4. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem navodi se kako Ministarstvo može po potrebi raspisati javni poziv za podnošenje novih zahtjeva za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje, što djeluje zbunjujuće, pa predlažemo jezično tekst doraditi na način da bude vidljivo kako se radi o obvezi Ministarstva. Nadalje, prilikom nabrajanja podataka koji moraju biti ispunjeni u zahtjevu pod br. 5 se navodi ovjerena preslika ugovora o najmu za najmoprimce koji su stanovali u oštećenoj ili porušenoj obiteljskoj kući ili stambenoj zgradi u trenutku pojave oštećenja klizanjem tla. Kako smo ranije naveli, neće svi najmoprimci iz privatnih objekata imati pisane ugovore o najmu pa predlažemo propisati dokazivanje činjenice faktičnog najma i na drugi način odnosno dokaznim sredstvima, primjerice saslušanjem svjedoka ili uvidom u drugu raspoloživu dokumentaciju odnosno isprave, prilaganjem izjave stranke ovjerene po javnom bilježniku pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o stanovanju na predmetnoj adresi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Ne prihvaća se iz razloga što je predviđeno da Ministarstvo može, po potrebi raspisati više javnih poziva po ukazanoj potrebi. Klizišta se mogu pojavljivati manje ili više učestalo te se ostavlja mogućnost raspisivanja javnih poziva po potrebi. Javni poziv koji je bio raspisan 2018. godine objavljen je u javnim glasilima te je na osnovu podataka iz tog javnog poziva izvršen obilazak svih prijavljenih lokacija te su utvrđene činjenice poslužila za izradu ovog programa
6 Ured pučke pravobraniteljice 2.3.1. Zbrinjavanjem korisnika Programa, 2.3.1.3. Zbrinjavanje stanovnika klizištem uništenih ili oštećenih zgrada koji nisu vlasnici tih zgrada: Točkom 2.3.1.3. Zbrinjavanje stanovnika klizištem uništenih ili oštećenih zgrada koji nisu vlasnici tih zgrada je propisano da se stanovnici klizištem oštećenih ili uništenih zgrada koji nisu vlasnici tih zgrada ili članovi kućanstva vlasnika te zgrade, a u toj zgradi stanuju na temelju ugovora o najmu, zbrinjavaju pronalaženjem druge zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske ili druge osobe, za čije korištenje mogu sklopiti ugovor o najmu. Dakle za zbrinjavanje se predmnijeva postojanje ugovora o najmu, što će, imajući u vidu tržište najma u Republici Hrvatskoj predstavljati otegotnu okolnost za mnoge najmoprimce. Naime, nisu rijetke situacije u kojima najmoprimci dugi niz godina žive na nekoj adresi bez ugovora i neprijavljeni (iz različitih razloga a često zbog odluke najmodavaca fizičkih osoba koje ne žele na sebe preuzeti porezne obveze) o čemu smo svjedočili i nakon potresa iz 2020. godine. Stoga predlažemo da se stradalnicima omogući dokazivanje činjenice faktičnog najma i na drugi način odnosno drugim dokaznim sredstvima, primjerice saslušanjem svjedoka ili uvidom u drugu raspoloživu dokumentaciju odnosno isprave, prilaganjem izjave stranke ovjerene po javnom bilježniku pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o stanovanju na predmetnoj adresi. Predlažemo i da se, radi pravne sigurnosti propišu rokovi na koje se zbrinjavaju najmoprimci iz oštećenih odnosno uništenih objekata. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog se ne prihvaća iz razloga što bi isto ohrabrilo nepoštene stanodavce da nastave s praksom neprijavljivanja ugovora o najmu i izbjegavanja zakonskih obveza