Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2024.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Domljanovic Parnični postupak, Članak 4. Clanak 4. Tocka 2. Natuknica 4. - dok razumijem pretpostavku da su postupci vezani uz radne odnose cesto lakse definirani zbog postojecih ugovora i djelatnost radnih sindikata, utvrdiavnje prava na rad je cesto mnogo kompliciraniji proces koji se ne bi trebao pribrajati ostalim postupcima vezanih uz radne odnose. Prihvaćen Članak 4. stavak 2. podstavak 4. Prijedloga uredbe izmijenjen je na način da se i za postupke iz radnih odnosa propisuje donošenje rješenja do 300 bodova, čime je obuhvaćeno najviše šest radnji.
2 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA Naknada za prevođenje izgovorenog teksta, Članak 18. U vrijeme utrošeno za prevođenje potrebno je uračunati i vrijeme potrebno za dolazak sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje. Nije prihvaćen Pojam vremena utrošenog za prevođenje je usklađen s odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima („Narodne novine“, broj 88/08. i 119/08.).
3 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA Naknada za pisani prijevod, Članak 17. U obračun količine teksta prijevoda nužno je potrebno uvrstiti i otkucane bjeline jer one predstavljaju nužan sastavni dio prijevoda i bez njih prijevod ne bi bio moguć. Nije prihvaćen Pojam otkucanog znaka koji ulazi u obračunski redak je usklađen s pojmom otkucanog znaka koji je određen Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima („Narodne novine“, broj 88/08. i 119/08.).
4 Ured pučke pravobraniteljice  , Uredbu o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2024. Prvenstveno pozdravljamo intenciju predlagatelja za unaprjeđenjem sustava besplatne pravne pomoći propisivanjem prava na naknadu odvjetnicima za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja radi prisustvovanja ročištu, u slučaju da je mjesto odvjetnikovog ureda udaljeno najmanje 45 km u jednom smjeru od mjesta u kojem općinski sud održava ročište. Navedeno smatramo pozitivnim iskorakom u kontekstu osiguravanja adekvatne sekundarne pravne pomoći građanima, što je u pojedinim slučajevima predstavljalo prepreku angažiranju odvjetnika u udaljenijim i prometno izoliranim područjima od središta većih gradova (primjerice, na otocima), a o čemu je pučka pravobraniteljica izvještavala u godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru. Iako je Uredbom o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023. godinu povećan iznos vrijednosti boda za izračun naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći, a koji se prethodno dugo godina nije mijenjao, Prijedlogom uredbe ne dolazi do njegovog daljnjeg povećanja, odnosno približavanja visini vrijednosti boda određenog redovnom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN, br. 142/12, 103/14, 118/14, 107/15, 37/22 i 126/22). Naime, Tbr. 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika propisana je vrijednost boda u iznosu od 1,99 eura + PDV, dok se čl. 3. st. 2. Prijedloga uredbe predlaže iznos od 1,25 eura + PDV. Stoga je iznos naknade odvjetnika za pružanje sekundarne pravne pomoći i dalje niži od one propisane Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Slijedom navedenog, u cilju unaprjeđenja i osiguranja efikasnosti sustava besplatne pravne pomoći, predlažemo da se u glavi II. čl. 3. st. 2. Prijedloga uredbe vrijednost boda za izračun naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici za pojedine pravne radnje i pojedine vrste postupaka odredi u visini vrijednosti boda koja odvjetniku pripada za pojedine radnje po Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ili što je moguće više približi navedenoj vrijednosti. Nije prihvaćen Imajući u vidu sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, procijenjeno je da nije moguće daljnje povećanje vrijednosti boda. Napominjemo da je člankom 23. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) propisano da troškovi sudskog postupka, sudske pristojbe i troškovi s osnove nagrade i naknade stvarnih izdataka za rad odvjetnika kao punomoćnika u postupku čine troškove postupka pred sudom pa ako korisnik pravne pomoći uspije u sporu, ima pravo na naknadu troškova postupka s osnove nagrade i naknade stvarnih izdataka za rad odvjetnika prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
5 Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja Zajedničke odredbe za sve sekcije, Članak 13. Pristup na ročište iznosi 100 bodova x 0,21 € = 21 € pa proizlazi da se za taj smiješni iznos vještak treba pripremiti i doći na ročište, nema kriterija: - pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta vještaka do 50 km u jednom smjeru - pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta vještaka preko 50 km u jednom smjeru - prisustvovanje na raspravi koja traje dulje od dva sata uz odgovarajuću stavku, nakon isteka od dva sata, pridodati po svakom započetom satu -nerazumno postavljen limit koji bi se trebao odnositi na složena vještačenja pa se postavlja pitanje kada je spis opširan sa 1000 i više stranica do najtežih od više tisuća stranica kao Agrokorov slučaj (tu se radi iznimka pa se tzv. „vještaku“ koji je inače u sukobu interesa plaća za 5044 sata 1,300.000.-€ (ne zna se da li je to bruto ili neto) što iznosi 257,73 €/sat ! HDSViP Djelomično prihvaćen Članak 13. Prijedloga uredbe mijenja se na način da se iza točke 1. dodaju nove točke 2., 3. i 4. koje se odnose na prisustvovanje vještaka na raspravi. U odnosu da visinu bodova koji su propisani za izradu pisanog nalaza i mišljenja napominjemo da se prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć pošlo od vrijednosti i raspona bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“ broj 38/14., 123/15., 29/16., 61/19.; dalje tekstu: Pravilnik), ali i činjenice da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u okviru mogućnosti državnog proračuna.
6 HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA  , Uredbu o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2024. Hrvatska odvjetnička komora i nadalje ostaje kod svojeg stajališta da je neprimjereno u fiksnom iznosu utvrditi vrijednost iznosa za utvrđivanje naknade odvjetniku za pružanje sekundarne pravne pomoći već bi to trebalo učiniti u primjerenom postotku u odnosu na iznose propisane Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Ukoliko gore navedeni prijedlog ne bude uvažen, Hrvatska odvjetnička komora predlaže da se naknada za rad odvjetnika za pravne radnje u ovršnom postupku i postupku osiguranja utvrdi u visini koja je bila propisana Uredbom o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. („Narodne novine“ broj 55/2022.), odnosno da se za sastavljanje prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedloga za protuovrhu, prijedloga za osiguranje, prijedloga za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, prigovora protiv navedenih prijedloga utvrdi naknada u visini od 50 bodova, za zastupanje na ročištu naknada u visini od 50 bodova, za sastavljanje pravnih lijekova naknada u visini od 60 bodova te za sastavljanje ostalih podnesaka i poduzimanje ostalih radnji u ovršnom postupku i postupku osiguranja naknada u visini od 25 bodova. Djelomično prihvaćen U odnosu na prijedlog da se odvjetnicima naknada za sekundarnu pravnu pomoć predvidi u postotku od iznosa koji bi ostvarili na temelju Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, ističe se da odobravanje i pružanje sekundarne pravne pomoći u građanskim postupcima ima svoje specifičnosti u odnosu na pravnu pomoć koju odvjetnici pružaju kao postavljeni branitelji po službenoj dužnosti ili branitelji na teret proračunskih sredstava u kaznenim postupcima. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 126/19. i 80/22.) uspostavljaju različite postupke, uvjete i tijela za odobravanje pravne pomoći, iz čega proizlaze i različiti načini i mehanizmi plaćanja naknade odnosno nagrade. O nagradi i nužnim izdacima branitelja po službenoj dužnosti ili branitelji na teret proračunskih sredstava u kaznenim postupcima odlučuje tijela pred kojima se i vodi postupak. Sekundarnu pravnu pomoć u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći odobravaju upravna tijela županija i Gradski ured za opći upravu i imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba, a postupak se vodi pred nadležnim sudom. Napominjemo da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći propisuje da troškovi sudskog postupka, sudske pristojbe i troškovi s osnove nagrade i naknade stvarnih izdataka za rad odvjetnika prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pa ako korisnik pravne pomoći uspije u sporu, ima pravo na naknadu troškova postupka s osnove nagrade i naknade stvarnih izdataka za rad odvjetnika prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Ako korisnik pravne pomoći izgubi spor, odvjetnik koji je zastupao korisnika pravne pomoći ima pravo podnijeti obračun troškova upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba koje je izdalo rješenje o odobravanju sekundarne pravne pomoći. S obzirom na to da se naknada za sekundarnu pravnu pomoć isplaćuje iz limitiranih sredstava državnog proračuna te da o njoj ne odlučuje sud pred kojim se vodio postupak, limitiran je broj pravnih radnji za koje se može tražiti naknada. Članak 5. stavak 1. Prijedloga uredbe koji uređuje visinu naknade u ovršnom postupku i postupku osiguranja je izmijenjen u skladu predloženim.
7 Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja  , Uredbu o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2024. Već godinama napominjemo da se sudskim vještacima sustavno krše ljudska prava dugogodišnjom diskriminacijom u odnosu na druge struke i profesije pa smo na taj svedeni na najniže plaćene sudske vještake u EU koji imaju sada 9,29 €/sat bruto bez PDV-a tj. neto 5,95 €/sat pa nema zapreke da se visoki kriteriji postavljeni za sudske vještake pojednostave i prilagode za studente koji pohađaju fakultete svih naših 50 struke da odrađuju za predloženu vrijednost sva vještačenja na sudovima u RH, pa rako i za sekundarnu pravnu pomoć! O neurednom plaćanju od strane sudova ne treba govoriti ! Nakon što je Vlada donijela odluku o povećanju minimalne plaće u Hrvatskoj u 2024., povećana je i za nju vezana minimalna studentska satnica koja će u ovoj godini biti 5,25 eura neto. Na početku svake godine pojedini studentski centri mogu donijeti i novi cjenik studentskih poslova. Riječ je o preporučenim satnicama za svaki od poslova, dakle poslodavci studentima mogu dati i veće satnice, ali ne manje od zakonski propisanih 5,25 eura neto. Preporuka na većini poslova studenata povećati satnice u odnosu na prošlu godinu. Najvišu satnicu, kao i ranijih godina, preporučuju za programere, a ona bi trebala iznositi 9,85 eura, što je za gotovo euro više u odnosu na lani. To bi značilo da student programer koji radi puno radno vrijeme, pet dana u tjednu, u mjesecu s 21 radnim danom može zaraditi oko 1.654 eura. Dakako, poslodavac mu može dati i više. Na još nekim poslovima preporučuje se satnica iznad 8 eura neto. Preporučena satnica za instrukcije i poduke je 8,85 eura, za studente koji obavljaju poslove prevoditelja ili korespondenta 8,84 eura, dok je 8,35 eura preporučeno platiti studentima koji sat vremena čiste snijeg. Satnica od 8 eura još se preporučuje za studente developere (sve neto). Može se reći da je reforma hrvatskog pravosuđa na području sudskih vještaka nakon 26 godina diskriminacije u punom zamahu ! HDSViP Primljeno na znanje Prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za obavljeno vještačenje vodilo se računa o sredstvima koja su za ovu namjenu osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Vrijednost boda je 2023. povećana za 62 % u odnosu na prethodne godine te se i za 2024. propisuje u istoj visini kao i 2023, odnosno u visini od 0,21 euro bruto bez PDV-a. Usporedbe radi, prema Pravilniku o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“ broj 38/14., 123/15., 29/16., 61/19.; dalje tekstu: Pravilnik) vrijednost boda na temelju kojeg se utvrđuje nagrada propisana je u visini 0,27 eura bez PDV-a, a kada se ta nagrada isplaćuje iz sredstava suda ili državnog odvjetništva umanjuje se za 20% pa iznosi 0,21 eura bez PDV-a.
8 Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja Sekcija za promet i vozila, Članak 16. -procjene štete na vozilu 170 – 300 bodova= 35,70 do 63 € (neto 22,88 do 40,38 €) -procjenjivanje vrijednosti vozila 100 bodova x 0,21 € = 21 € bruto (13,46 € neto) -utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila 100 -250 € = 21€ do 52,50 € (13,46 € neto do 33.65 €) HDSViP Primljeno na znanje U odnosu da visinu bodova koji su propisani za procjenu štete na vozilu, procjene vrijednosti vozila te utvrđivanja tehničke ispravnosti vozila napominjemo da se prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć pošlo od raspona bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“ broj 38/14., 123/15., 29/16., 61/19.; dalje tekstu: Pravilnik), ali i činjenice da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u okviru mogućnosti državnog proračuna.
9 Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja Medicinska sekcija, Članak 15. -pregled osoba i medicinske sekcije 140 bodova x 0,21 €= 29,40 € (18,85 € neto) za studente -davanje nalaza i mišljenja 160 bodova x 0,21 = 33,60 € (21,64 € neto) HDSViP Primljeno na znanje U odnosu da visinu bodova koji su propisani za pregled osoba i medicinske dokumentacije i davanja nalaza i mišljenja napominjemo da se prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć pošlo od raspona bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“ broj 38/14., 123/15., 29/16., 61/19.; dalje tekstu: Pravilnik), ali i činjenice da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u okviru mogućnosti državnog proračuna.
10 Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja Građevinska sekcija, Članak 14. -izrada nacrta 50 do 300 bodova od 10,50 do 63 € bruto – razina studentske satnice -izrada troškovnika 35 bodova/sat – 7,35 niže od studentske satnice Građevinskog ili Arhitektonskog Fakulteta HDSViP Primljeno na znanje U odnosu da visinu bodova koji su propisani za izradu nacrta u mjerilu i izrade troškovnika s dokaznicom mjera po satu napominjemo da se prilikom propisivanja vrijednosti i raspona bodova na temelju kojih se određuje naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć pošlo od raspona bodova utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“ broj 38/14., 123/15., 29/16., 61/19.; dalje tekstu: Pravilnik), ali i činjenice da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u okviru mogućnosti državnog proračuna.
11 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA Uredbu o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2024., IV. NAKNADA ZA RAD TUMAČA Ističemo da cijene utvrđene Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima iz 2008. nisu mijenjane više od 16 godina, dok su troškovi života i poslovanja u tom razdoblju višekratno rasli. U međuvremenu je i primjena EUR-a također u svim sektorima poslovanja dovela do visokog rasta cijena. Smatramo stoga da niske cijene propisane ovim prijedlogom Uredbe ni na koji način ne odgovaraju razini vrednovanja specijalističkog znanja koju sudski tumači moraju imati za pružanje usluga. Cijene koje su ovdje propisane, na tržištu rada trenutno bi možda bile adekvatne za usluge NKV djelatnosti, npr. 1h usluge čišćenja, 1h usluge dimnjačara ili 1h vrtlarskih usluga i slično, za koje je potrebno obrazovanje srednje škole. Predložene cijene smatramo stoga ne samo neadekvatnima, već diskriminatornim, s obzirom da plaće u javnom sektoru rastu, a honorari tumača su isti od 2008. godine u redovnom poslovanju, a još niži u pružanju sekundarne pravne pomoći. U prilog potrebe žurnog revidiranja cijena, također ističemo i problem dugotrajnog čekanja od strane tumača na naplatu računa/honorara od strane pravosudnih tijela i javne uprave (vrijeme čekanja na isplatu honorara od strane institucija je nerijetko 6 mjeseci do godinu dana). Temeljem gore izloženog apeliramo da se žurno usklade cijene svih usluga sudskog tumačenja koje se pružaju u okviru sekundarne pravne pomoći. Primljeno na znanje U odnosu da visinu naknade za pisani prijevod i naknade za prevođenje izgovorenog teksta napominjemo da se prilikom propisivanja visine naknade od vrijednosti utvrđenih odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“ broj 38/14., 123/15., 29/16., 61/19.; dalje tekstu: Pravilnik), ali i činjenice da se naknada za pruženu sekundarnu pravnu pomoć u okviru mogućnosti državnog proračuna.