Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Smatramo kako je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH napravio vrlo male korake naprijed u vidu proširenja zdravstvene zaštite za određene podkategorije stranaca, ali je propustio osigurati adekvatnu zdravstvenu zaštitu strancima koji se nalaze u Prihvatnom centru za strance, nije omogućio neophodnu zdravstvenu njegu tražiteljima međunarodne zaštite, te osobama koji su pod međunarodnom i privremenom zaštitom nije olakšao proces dolaska do zdravsktvene skrbi. Smatramo kako je primarna zdravstvena zaštita nužna kako bi se izbjegli daljnji zdravstveni problemi i prevenirale bolesti koje kasnije, uz posljedice za čovjeka, donose još veće proračunske troškove. Smatramo da ovim zakonom neće biti riješeni problemi zdravstvene zaštite stranaca u Hrvatskoj, te strahujemo od ponovnog prolongiranja procesa donošenja Pravilnika koji bi trebao odrediti uvjete za dobivanje zdravstvene zaštite. Također, izražavamo zabrinutost što je unutar ovog zakona u člancima koji se odnose na hitnu medicinsku pomoć ostale odredbe iz važečeg Zakona koje od Zdravstvenog radnika zdravstvene ustanove ili drugih provoditelja zdravstvene zaštite traže da bez odgode zatraže na uvid dokumente kojima se utvrđuje identitet stranca, te ako stranac, odnosno njegov zakonski zastupnik ne može odmah platiti troškove zdravstvene zaštite zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni radnik privatne prakse ili drugi provoditelj zdravstvene zaštite obvezni su od stranca, odnosno zakonskog zastupnika uzeti pisanu izjavu koja obvezno mora sadržavati njihove osobne podatke. Smatramo kako je to u situacijama hitnosti prevelik zadatak za zdravstvene radnike, te da bi život osobe trebao biti na prvom mjestu, prije osiguranja države o podmirenju troškova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Ured pučke pravobraniteljice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Smatramo da prijedlog ZID ZZOZZS u nekim odredbama predstavlja poboljšanje u odnosu na važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH (u daljnjem tekstu: ZZOZZS) što se između ostaloga ogleda u proširenju prava za zdravstvenu zaštitu određenim kategorijama stranaca kao i tražiteljima međunarodne zaštite. Naime, tražiteljima međunarodne zaštite uz hitnu medicinsku pomoć, koja podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni za otklanjanje neposredne opasnosti za život i zdravlje, osigurano je i pravo na prijeko potrebno liječenje bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja dok je strancima u nezakonitom boravku pravo na hitnu medicinsku pomoć prošireno i pravom na prijeko potrebno liječenje. Nadalje, člankom 2. ZID ZZOZZS kojim se nadopunjuje čl. 6. ZZOZZS prošireno je pravo na zdravstvenu zaštitu iz državnog proračuna RH s pozicije ministarstva zdravstva na dijete do navršene 18 godine kojemu je odobren privremeni boravak u RH zbog humanitarnih razloga, a koje je žrtva trgovanja ljudima odnosno ako je maloljetnik koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je iz dugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili pratnje. Međutim, imajući u vidu da ZID ZZOZZS razrađuje prava na zdravstvenu zaštitu ranjivih skupina tražitelja međunarodne zaštite koji najčešće imaju specifične zdravstvene potrebe kao i pravo na zdravstvenu zaštitu djece bez pratnje smatramo da je ove odredbe je potrebno jasnije normirati. Prihvaćen Prihvaćen.
3 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. U članku 6. u kojem se dodaje novi stavak 4, za koji predlažemo izmjenu: “ Iznimno, za stranca - dijete do navršene 18. godine života kojemu je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj humanitarnih razloga ili je tražitelj međunarodne zaštite, troškovi zdravstvene zaštite isplaćuju se iz državnog proračuna s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo.” Nije prihvaćen Zakonskim prijedlogom propisana su prava tražitelja međunarodne zaštite u posebnom članku.
4 Ured pučke pravobraniteljice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Tijekom rada na pojedinačnim pritužbama, pučka pravobraniteljica uočila je poteškoće djece izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije kojima se odobravao privremeni boravak iz humanitarnih razloga temeljem čl. 65. Zakona o strancima, a za koje sada Ministarstvo unutarnjih poslova donosi mišljenje da im se boravak treba produžiti iz razloga spajanja obitelji, što pak znači da će njihove obitelji trebati snositi troškove obveznog zdravstvenog osiguranja, budući je prema odredbama stavka 1. članka 6. ZZOZZS-a svaki stranac na privremenom boravku, neovisno o svrsi odobrenja, a kojem pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nije osigurana po drugoj osnovi, obvezan podnijeti prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje. ZID ZZOZZS u članku 2. koji se odnosi na članak 6. ZZOZZS-a iza stavka 3. dodaje nove stavke 4. i 5. koji predviđaju dodavanje novih iznimki od obveze plaćanja obveznog zdravstvenog osiguranja od strane roditelja ili skrbnika, na trošak državnog proračuna s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo, i to za stranca - dijete do navršene 18. godine života kojemu je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj iz humanitarnih razloga, a koje je žrtva trgovanja ljudima odnosno ako je maloljetnik koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje. Iz obrazloženja za ovu novu iznimku proizlazi kako je potrebna zbog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s propisima Europske unije na području zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite stranaca, a osobito sa Direktivom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite u dijelu opsega zdravstvene zašite. Također, radi otklanjanja spomenutih nedostataka potrebno je ZID ZZOZZS-om navesti kategorije stranaca – djece kojima će se nakon utvrđenog privremenog boravka u Republici Hrvatskoj sredstva za zdravstvenu zaštitu osigurati u državnom proračunu. S obzirom na uočene probleme djece izbjeglica iz bivše države, čiji status je povezan sa oružanim sukobima u regiji, zatim obzirom na gore spomenute propise o standardima za jedinstveni status izbjeglica, kao i na neusuglašenost ZZOZZS-a sa Zakonom o strancima, koji u članku 65. propisuje da će se privremeni boravak iz humanitarnih razloga odobrit strancu u sljedećim slučajevima: 1. ako je kao žrtva trgovanja ljudima (u daljnjem tekstu: žrtva) prihvatio program pomoći i zaštite, 2. ako je maloljetnik koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, 3. strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva najmanje 10 godina bio u statusu izbjeglice ili koji je obuhvaćen programom obnove ili povratka ili stambenog zbrinjavanja izbjeglica iz Republike Hrvatske, što se dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice, 4. ako surađuje s nadležnim tijelima i njegovo je sudjelovanje neophodno u kaznenom postupku koji se vodi protiv poslodavca koji ga je nezakonito zapošljavao, 5. iz ozbiljnih opravdanih razloga humanitarne prirode, i pri tome taj stranac ne mora ispunjavati uvjete da ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje, mišljenja smo kako bi bilo potrebno dodati još jednu iznimku u članku 6. ZZOZZS-a, koja bi mogla glasiti ovako: „(5) Iznimno, za stranca – dijete do navršene 18. godine života koje je član obitelji stranca koji je do dana podnošenja zahtjeva najmanje 10 godina bio u statusu izbjeglice ili koji je obuhvaćen programom obnove ili povratka ili stambenog zbrinjavanja izbjeglica iz Republike Hrvatske, što se dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice.“ Primljeno na znanje Pitanje zdravstvene zaštite određenih kategorija djece stranaca uređeno je sukladno Direktivama navedenim u članku 2. zakonskoga prijedloga.
5 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Članak 2. Nacrta predviđa dopunu čl. 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (ZOZOIZZS). Predlažemo da se člankom 2. Nacrta predvidi izmjena članka 6 stavka 3. ZOZOIZZS- a, na način da isti glasi: „(3) Iznimno, za stranca - dijete do navršene 18. godine života kojemu je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj troškovi zdravstvene zaštite isplaćuju se iz državnog proračuna s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo.“ Obrazloženje: Dosadašnji članak 6. stavak 3. ZOZOIZZS-a predviđa da je za stranca – dijete do navršene 18. godine života na privremenom boravku, obveznik plaćanja doprinosa je roditelj, skrbnik, odnosno druga pravna ili fizička osoba koja skrbi o djetetu ili na čiji poziv dijete boravi u Republici Hrvatskoj. Držimo da takva odredba važećeg propisa ne štiti na sveobuhvatan način prava djece za zdravstvenu zaštitu jer su zdravstvena prava i usluge za djecu strance na privremenom boravku ovise o materijalnom statusu svakog pojedinog djeteta, odnosno njegove obitelji. Pozdravljamo prijedlog koji u odnosu na važeći propis predstavlja unaprjeđenje zdravstvene zaštite djece stranaca na privremenom boravku. Međutim, smatramo da isplatu troškova zdravstvene zaštite iz državnog proračuna jednostavno nije dovoljno ograničiti samo na određene kategorije stranaca na privremenom boravku, već da bi jednaki standard zdravstvene zaštite trebala uživati sva djeca na privremenom boravku! Prema do sada zaprimljenim prijavama često se radi o obiteljima slabijeg imovinskog statusa, sa jako skromnim prihodima ili bez njih te im plaćanje redovnih doprinosa i pojedinačno ispostavljenih računa za troškove liječenja djece predstavlja izdatak kojim bi ugrozili egzistenciju obitelji. Zbog neplaćenih računa ugrožena je daljnja zdravstvena skrb za djecu, za njihovo zdravlje i život. Situacija posebno zabrinjavajuća kada je zbog materijalnog statusa ograničena zdravstvena skrb za djecu s težim i/ili višestrukim oštećenjima zdravlja (tjelesni invaliditet, intelektualne teškoće, rijetke i kronične bolesti, poremećaji govorno-glasovne komunikacije, postojanje više vrsta i stupnjeva teškoća u psihofizičkom razvoju). Izmjena koju predlažemo, osim što bi za svu djecu ujednačila standarde i kriterije ostvarivanja zdravstvene zaštite, ujedno bi omogućila nužno usklađivanje zakonskog teksta s odredbom čl. 24. Konvencije o pravima djeteta, a koja glasi: „Države stranke priznaju djetetu pravo na uživanje najviše moguće razine zdravlja i na korištenje olakšica za ozdravljenje i oporavak. Države stranke će nastojati osigurati da nijednom djetetu ne bude uskraćeno njegovo pravo na korištenje zdravstvenih usluga.“ I Odbor za prava djeteta UN-a preporuča da se osigura novac da svako dijete dobije kvalitetnu zdravstvenu skrb. Primljeno na znanje Pitanje zdravstvene zaštite određenih kategorija djece stranaca uređeno je sukladno Direktivama navedenim u članku 2. zakonskoga prijedloga.
6 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Predlažemo da se umjesto u stavku 7. članka 19, žrtve trgovanja ljudima i žrtva organiziranog kriminala, te za ranjive skupine doda poseban stavak u kojem se određuje ostvarivanje prava na fizičku i psihičku zdravstvenu skrb i zaštitu u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja Nije prihvaćen Člankom 19. ZOZOZZS utvrđene su kategorije stranaca kojima se u RH u DP osiguravaju sredstva za zdravstvenu zaštitu dok je člankom. 4. Izmjenama i dopunama ZOZOZZS kategorije stranaca usklađene s Zakonom o privremenoj i međunarodnoj zaštiti i Zakonom o strancima.
7 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. U stavku 7. članka 19. predlažemo ostaviti stavak 7 iz dosadašnjeg zakona, odnosno “stranca do navršene 18 godine života koji se zatekne u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu" uz dodatak da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja Prihvaćen Prihvaćen.
8 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Smatramo da strancima u prihvatnom centru za strance pružanje samo hitne medicinske pomoći nije dovoljna zdravstvena zaštita te predlažemo proširenje zdravstvene zaštite za stance u Prihvatnim centrima za strance i omogućavanje stalno prisutne jedinice opće medicine unutar Prihvatnog centra i svakog prostora gdje je strancima ograničena sloboda kretanja (kao što je to bilo u TC u Slavonskom Brodu) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Smatramo da bi se pravo na zdravstvenu zaštitu kao i sredstva za zdravstvenu zaštitu trebala osigurati za sve strance koji su zatečeni na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na nemanje definiranog statusa, a ne samo na stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj i za kojeg je donesena odluka o povratku. Smatramo da se ova odredba treba proširiti na sve strance zatečene na teritoriju Hrvatske uključujući i ljude u postupku, a kojima je potrebna zdravstvena skrb. Naime, tijekom ove i prošle godine strancima koji su boravili u iregularnom status u Hrvatskoj izdana je odluka da u određeno vrijeme napuste Europski gospodarski prostor, te ostaje otvoreno pitanje bi li se ova odredba odnosila i na njih. Također zbog postojanja mogućnosti ponavljanja dolaska velikog broja izbjeglica u Hrvatsku, vaćno je omogućiti zdravstvenu njegu i osobama koje su u tranzitu. Primljeno na znanje Zdravstvena zaštita osigurana sukladno važećim zakonskim propisima i Direktivi Europske unije.
10 Ured pučke pravobraniteljice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Odredbom članka 4. ZID ZZOZZS-a koja se odnosi na članak 19. ZZOZZS -a osim što je izvršeno terminološko usklađivanje s odredbama novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, izmijenjene su točke 7. i 10. stavka 1. Naime u čl. 19. st. 1. nabrojane su osobe za koje RH u državnom proračunu osigurava sredstva za zdravstvenu zaštitu. ZZOZZS u točki 7. kao osobu za koju su osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu navodi maloljetnog stranca koji se zatekne u RH bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, a u točki 10. stranca koji nezakonito boravi u RH, a smješten je u prihvatnom centru ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak. Međutim prijedlog ZID ZZOZZS u točki 7. navodi „žrtve trgovanja ljudima odnosno ako maloljetnik koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili pratnje“. Iz ovako definirane kategorije osoba ostaje nejasno je li ona osigurana žrtvama trgovanja ljudima ili djeci bez pratnje koji su žrtve trgovanja ljudima, žrtve organiziranog kriminala ili su zbog drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbi ili pratnje. Smatramo da je potrebno ostaviti prijašnju odredbu kojom se svoj djeci bez pratnje zatečenoj u RH osigurava zdravstvena zaštita u državnom proračunu RH a koja je kasnije još razrađena člankom 22. za kojeg je čl. 7. ZID ZZOZZS predviđeno da se briše. Članak 22. st. 1. ZZOZZS propisuje da djeca bez pratnje koja se zateknu na teritoriju RH bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njima ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Mišljenja smo da je zbog izloženosti i osjetljivosti navedene kategorije, odnosno djece bez pratnje trebalo ostaviti prijašnju odredbu kojom im se osigurava pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao osiguranim osobama bez obzira na razloge iz kojih su ostali bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Također, predlažemo da se uvede definicija djeteta bez pratnje sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (u daljnjem tekstu ZMPZ) prema kojem je dijete bez pratnje državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u RH bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu RH, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koji su ostali bez pratnje nakon što su ušli u RH. Članak 4. ZID ZZOZZS kojim se mijenja čl. 19 stav.1. točka 10. predlaže da pravo na zdravstvenu zaštitu ima stranac koji nezakonito boravi u RH i za kojega je donesena odluka o povratku. ZZOZZS predviđa navedeno pravo strancu koji nezakonito boravi, a smješten je u prihvatnom centru za strance ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak. Smatramo da bi se sredstva za zdravstvenu zaštitu, a time i pravo na istu trebala osigurati za sve strance koji su zatečeni na teritoriju RH i prema kojima je započeta bilo koja radnja od strane policijskih službenika koja je usmjerena na osiguravanje mjera povratka. Dakle, odnosi se i na stranca koji je od strane policijskih službenika zatečen u nezakonitom boravku a prevozi se do PU, PP radi provođenja postupka. Nadalje, smatramo da strancima kojima je ograničeno kretanje u prihvatnom centru za strance, pružanje zdravstvene zaštite u obliku hitne medicinske pomoći nije dovoljno te je potrebno takvu zaštitu proširiti i omogućiti da jedan tim opće medicine bude stalno prisutan u Centru, između ostalog i radi obavljanja tzv. inicijalnog pregleda. Prihvaćen Prihvaćen.
11 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Članak 4. Nacrta predviđa izmjenu čl. 19. ZOZOIZZS-a. Predlažemo i njegovu dopunu, na način da se kroz članak 4. Nacrta predvidi dodavanje dodatne točke unutar čl. 19. st.1. ZOZOIZZS-a, prema kojoj bi Republika Hrvatska u državnom proračunu osiguravala sredstva za zdravstvenu zaštitu sve djece koja imaju reguliran privremeni boravku, neovisno o razlozima boravka. Obrazloženje I ovaj prijedlog odnosi se na nužnost usklađivanja zakonskih odredbi s odredbom čl. 24. Konvencije o pravima djeteta Primljeno na znanje Pitanje zdravstvene zaštite određenih kategorija djece stranaca uređeno je sukladno Direktivama navedenim u članku 2. zakonskoga prijedloga.
12 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. Ovim ZID ZZOZZS predlaže se da se opseg prava na zdravstvenu zaštitu za tražitelje međunarodne zaštite i strance pod privremenom zaštitom kojima su potrebna posebna prihvatna ili postupovna jamstva, osobito žrtve mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihičkog, fizičkog ili spolnog nasilja naknadno dodatno utvrduje pravilnikom kojeg će donijeti ministar nadležan za zdravstvo uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za unutarnje poslove, a takav pravilnik je predviđen Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj iz 2013, koji nikada nije donesen. Smatramo da bi ova prava navedenih skupina trebalo utvrditi samim ZID ZZOZZS, kako ne bi došlo do istog propusta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. U stavku 2. članka 20. treba definirati ranjive skupine te predlažemo da se ranjivim skupinama tražitelja međunarodne zaštite osigura pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu koje ima osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Djelomično prihvaćen Ranjive skupine definirane su člankom 1. zakonskoga prijedloga, dok će se standardi zdravstvene zaštite tih osoba utvrditi pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo.
14 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. Tražitelj međunarodne zaštite prema stavku 1. Članka 20. ima pravo na hitnu medicinsku pomoć iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona i prijeko potrebno liječenje bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja. Interpretacija značenja prijeko potrebnog liječenja nerijetko ovisi o liječnicima koji su uključeni u liječenje te se razlikuje od očekivanja osoba kojima je liječenje potrebno, stoga predlažemo definiranje prijeko potrebnog liječenja ovim Zakonom ili podzakonskim aktom. Primljeno na znanje Izraz je preuzet iz Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
15 Ured pučke pravobraniteljice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. Prema članku 5. ZID ZZOZZS-a kojim se mijenja članak 20. tražitelji međunarodne zaštite imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć koja podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlja kao i na prijeko potrebno liječenje bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja. Tražitelji međunarodne zaštite i stranci pod privremenom zaštitom kojima su potrebna posebna prihvatna ili postupovna jamstva, osobito žrtve mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihičkog, fizičkog ili spolnog nasilja imaju pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu za navedene kategorije planira se dodatno utvrditi pravilnikom kojeg će donijeti ministar nadležan za zdravstvo uz prethodno mišljenje ministra nadležnog uza unutarnje poslove. Slično utvrđivanje prava na opseg zdravstvene zaštite za ranjive skupine tražitelja azila predviđeno je i ZZOZZS-a međutim pravilnik nije donesen niti tri godine nakon stupanja navedenog zakona na snagu, pa su tako ranjive skupine tražitelja međunarodne zaštite kao i oni s posebnim prihvatnim i/ili pristupovnim jamstvima ostavljeni bez odgovarajuće zaštite te stoga smatramo da se navedeno pravo ne može regulirati podzakonskim aktima. Također, potrebno je jasno definirati osobe koje ulaze u definiciju ranjivih skupina tražitelja međunarodne zaštite te stoga predlažemo da se one definiraju sukladno ZMPZ prema kojem su ranjive skupine: osobe lišene poslovne sposobnosti, djeca, djeca bez pratnje, starije i nemoćne osobe, teško bolesne osobe, osobe s invaliditetom, trudnice, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, osobe s duševnim smetnjama te žrtve trgovanja ljudima, žrtve mučenja, silovanja ili drugog psihičkog, fizičkog i spolnog nasilja, kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa. Navedeni zakon definira tražitelja kojem su potrebna posebna postupovna i/ili prihvatna jamstva kao osobu koja obzirom na svoje osobne okolnosti nije u potpunosti sposobna ostvarivati prava te izvršavati obveze u postupku priznavanja međunarodne zaštite bez odgovarajuće potpore. Nadalje, smatramo da bi se ranjivim skupinama tražitelja međunarodne zaštite trebalo osigurati pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu koji ima osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Jasnim definiranjem ranjivih skupina kao i proširivanjem njihovih prava na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao i osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja nema potrebe za navođenjem djeteta bez pratnje kao posebne kategorije, kao i uvođenja prava na prijeko potrebno liječenje ozbiljnih mentalnih poremećaja jer bi im ono bilo osigurano kao ranjivim skupinama tražitelja međunarodne zaštite. Navedenim bi se osigurala i zdravstvena zaštita trudnica i djece koji su i ovim ZID ZZOZZS izostavljeni kao skupina sa specifičnim potrebama, osim u slučaju djece bez pratnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Isusovačka služba za izbjeglice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. Smatramo da je pitanje opsega zdravstvene zaštite tražitelja azila potrebno urediti Zakonom, osobito uzmu li se u obzir dugački rokovi za donošenje Pravilnika te se, stoga, stavak 4. (greškom ponovljen broj (3)) predlaže zamijeniti tekstom: Pravo iz stavka 1., stavka 2. i stavka 3. ovoga članka obuhvaća primarnu, specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu te pravo na lijekove, u okvirima hitne medicinske pomoći, odnosno prijeko potrebnog liječenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Isusovačka služba za izbjeglice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. U članku 20. iza stavka 1. predlaže se dodati stavak 2. koji glasi: „Dijete tražitelj međunarodne zaštite ima pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao i osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja.“ Time dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., stavak 3. postaje stavak 4. i tako redom do kraja članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 6. S obzirom na već spomenutu dugotrajnost postupka donošenja Pravilnika, smatramo kako bi se u ovaj zakon trebalo uvrstiti konkretan način na koji bi stranci u Hrvatskoj s obzirom na dokumente koje trenutno posjeduju mogli odmah pristupiti sustavu zdravstvene zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Isusovačka služba za izbjeglice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 6. S obzirom na trajanje postupka donošenja Pravilnika te hitnu potrebu rješavanja problema ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, koje zbog administrativnih prepreka i neupućenosti zdravstvenih djelatnika ne uspijevaju ostvariti prava koja imaju ili su prisiljeni sami snositi troškove liječenja koje bi trebalo pokrivati Ministarstvo zdravlja sukladno Zakonu, predlažemo stavak 2. zamijeniti tekstom: „Pravo na zdravstvenu zaštitu stranca iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se predočenjem osobne iskaznice stranca - dozvole boravka.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Médecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. U članku 24. stavak 1. ponovno se pojavljuje izraz prijeko potrebno liječenje, koje je podložno interpretaciji te predlažemo da se ovaj pojam definira i odrede kriteriji. Primljeno na znanje Izraz je preuzet iz Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
21 Isusovačka služba za izbjeglice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. U stavak 1. članka 24, iza riječi „liječenje“ predlaže se dodati tekst „bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja“, za koji smatramo da je neopravdano ispušten. Primljeno na znanje Izraz je preuzet iz Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.