Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d.   U tekstu Prijedloga zakona potrebno je uskladiti sljedeću terminologiju: riječi „ulje“ zamijeniti s „ugljikovodici“; „uljna smjesa“ s „smjesa ugljikovodika“; „uljne mješavine“ s „mješavine/smjese ugljikovodika“; „krhotine probušenih stijena“ s „krhotine nabušenih stijena“; „smeće“ s „otpad“; „zbrinjavanje“ s „ispuštanje/odlaganje“. I. DIO -OPĆE ODREDBE Članak 1. -DEFINICIJE U točki pod (k) iza riječi „ Plan korištenja kemikalija“, predlaže se dodati tekst: „mjere sigurnosti, označavanja i skladištenja kemikalija“. Članak 5. - UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA Točku 1. potrebno je uskladiti s odredbama Zakon o rudarstvu i Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika potrebna je dozvola i ugovor za gospodarsko korištenje dobra. Izdavanje dozvole i sklapanje ugovora provodi se na temelju samo jednog javnog nadmetanja u jedinstvenom postupku, tj. u okviru jedinstvenog postupka za davanje koncesije za eksploataciju raspisuje se javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju. Propisani sadržaj ponude koju dostavlja ponuditelj ne zahtijeva procjenu utjecaja na okoliš, već se ona radi kasnije, nakon izdavanja Rješenja o odabiru i sklapanja ugovora, a prije provođenja predviđenih radova, tj. u postupku prije izdavanja lokacijske dozvole . U točki 1. pod (a) iza riječi „ovog Protokola“ dodati tekst: „i u skladu sa zakonskom regulativom RH: Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14).“ Članak 6. -DODJELA ODOBRENJA U točki 2. predlažemo pojasniti u kojoj to kasnijoj fazi će se utvrditi „potrebne sigurnosne zone“. Obzirom na opsežnost dokumentacije za izdavanje odobrenja, potrebno je uzeti u obzir da li se sigurnosne zone mogu utvrditi odmah, a ne u kasnijoj odgovarajućoj fazi. Članak 9. -OPASNE ILI ŠTETNE TVARI I MATERIJALI U točki 3. riječi „opisom sastava“ zamijeniti s: „Sigurnosno tehničkim listom“. Članak 10. -ULJE I ULJNE MJEŠAVINE I ISPLAČNE TEKUĆINE I KRHOTINE PROBUŠENIH STIJENA Zamijeniti naslov u: „ULJIKOVODICI I ZAULJENE MJEŠAVINE I KRHOTINE NABUŠENIH STIJENA“ obzirom da se radi o eksploataciji ugljikovodika. Članak 11. -OTPADNE VODE U točki 1. (b) navesti točno prema kojim to „međunarodnim propisima i standardima“. U točki 4. „Ako se otpadne vode miješaju s otpadom i štetnim ili opasnim tvarima i materijalima“ potrebno je pojasniti na koji točno otpad se odnosi, jer je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, Čl. 107.) zabranjeno miješanje opasnog otpada s drugim vrstama opasnog otpada koji imaju drukčija fizikalna, kemijska ili opasna svojstva, te s drugim vrstama otpada i drugim tvarima ili materijalima, uključujući razrjeđivanje opasnih tvari. Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (NN 52/10), Članak 8: Pri izvođenju rudarskih radova zabranjeno je bacanje i ispuštanje u more čvrstog neraspadljivog otpada (plastičnih, metalnih i staklenih predmeta), uljne isplake, motornih ulja, nabušenog materijala iz uljne isplake, tekućih ugljikovodika, otrovnih i štetnih tvari. Članak 12. –„SMEĆE“ zamijeniti s terminom „OTPAD“ U točki 2. navesti točno prema kojim to „međunarodnim propisima i standardima“. Članak 20. -UKLANJANJE POSTROJENJA Uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja (dekomisija) u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno Zakonu o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14) te Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), kojima je određena obveza sanacije prostora na kojem su obavljeni rudarski radovi. Nadalje, dokument “Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu”, 2015. god., za sigurno uklanjanje struktura preporuča korištenje najbolje međunarodne prakse, što u slučaju dekomisije podmorskih cjevovoda znači potpuno čišćenje cjevovoda od ugljikovodika, koji se potom ostavlja na morskom dnu. S obzirom da tijekom postupka uklanjanja cjevovoda dolazi do emisije onečišćujućih tvari u more i ponovnog poremećaja morskog dna, ovim načinom izbjegnut je dodatni negativni utjecaji na prirodu i okoliš. PRILOG I. OPASNE ILI ŠTETNE TVARI I MATERIJALI ČIJE JE ZBRINJAVANJE U PODRUČJU PRIMJENE PROTOKOLA ZABRANJENO - u naslovu zamijeniti riječ „ZBRINJAVANJE“ s „ISPUŠTANJE/ODLAGANJE“ PRILOG II. OPASNE ILI ŠTETNE TVARI I MATERIJALI ČIJE JE ZBRINJAVANJE U PODRUČJU PRIMJENE PROTOKOLA MOGUĆE UZ POSEBNU DOZVOLU - u naslovu zamijeniti riječ „ZBRINJAVANJE“ s „ISPUŠTANJE/ODLAGANJE“ Pod A. 17. Navođenje „Urana“ je kontradiktorno s navodom u Prilogu I. pod A. 9. PRILOG V. ULJE I ULJNE MJEŠAVINE I ISPLAČNE TEKUĆINE I KRHOTINE PROBUŠENIH STIJENA DOZVOLU – naslov zamijeniti u: „UGLJIKOVODICI I ZAULJENE MJEŠAVINE UGLJIKOVODIKA I ISPLAČNE TEKUĆINE I KRHOTINE NABUŠENIH STIJENA“, obzirom da se radi o eksploataciji ugljikovodika. U točki A. pod 3. predlažemo izmjene kako je navedeno: „Moraju se poduzeti sve potrebne mjere opreza kako bi se smanjilo na minimum istjecanje ugljikovodika u more iz prikupljene nafte ili plina spaljenog na baklji od ispitivanja bušotina; U točki B. pod 2. (b) dodati tekst: „osim isplačnih tekućina na bazi vode“. U točki B. pod 3. potrebno je pojasniti u kojim slučajevima se dizelsko gorivo može iznimno dodati. U DODATKU pod „POPIS ULJA„ zamijeniti s POPIS UGLJIKOVODIKA U tekstu „ULJA“ s „UGLJIKOVODICI“ Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na vašim komentarima. Naglašavamo kako se ovdje radi o Zakonu o potvrđivanju predmetnog Protokola te u tom smislu nisu moguće izmjene teksta Protokola odnosno njegove nadopune, već se on potvrđuje kako je usvojen i potpisan na Konferenciji stranaka održanoj u Madridu 1994. godine. Vaši prijedlozi vezani za stručnu terminologiju i prijevod teksta Protokola na hrvatski jezik uzet će se u razmatranje. Željeli bismo također istaknuti da su u izradu ovog Zakona uključena i resorna tijela nadležna za poslove istraživanja i iskorištavanja mineralnih sirovina te poslove onečišćenja mora s brodova i odobalnih objekata i koordiniranje postupanja kod iznenadnih onečišćenja mora kako bismo imali što kvalitetniji Zakon i hrvatski prijevod Protokola.