Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Klaudio Čurin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG  ZAKONA, Članak 2. Komentar obrisan, zbog omaške. Primljeno na znanje Komentar obrisan.
2 METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG  ZAKONA, Članak 1. Predlažemo izmjenu stavka 9. kako slijedi: «(9) Za najteže prekršaje za koje je pravno obvezujućim aktom Europske unije određen opći minimum i maksimum novčane kazne ili način izračuna novčane kazne, zakonom se za počinitelja prekršaja može propisati i izreći novčana kazna u iznosu za koji ne vrijede ograničenja iz stavka 1. do 8. ovog članka. Iznimno, ako pravno obvezujućim aktom Europske unije nije određen opći minimum i maksimum novčane kazne ili način izračuna novčane kazne, za najteže prekršaje zakonom se može propisati i izreći novčana kazna u postotku od 1% do 10% njegovog ukupnog prihoda, ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, a koji je utvrđen službenim financijskim izvješćima za tu godinu. Ako izvješća za tu godinu nema, za osnovicu izricanja kazne uzet će se posljednja dostupna službena godišnja financijska izvješća. Posebnim zakonom može se propisati što čini ukupan prihod poduzetnika.» OBRAZLOŽENJE: Držimo nužnim u Prekršajnom zakonu (dalje: Zakon) zadržati mogućnost propisivanja iznosa novčane kazne u postotku od 1% do 10% bruto prihoda za najteže prekršaje budući da pojedini pravno obvezujući akti Europske unije nalažu državama članicama propisivanje razmjernih, učinkovitih i odvraćajućih sankcija, ali pritom ne određuju opći minimum i maksimum novčane kazne niti način izračuna kazne. U slučaju donošenja ovakvog zakonskog rješenja kojim se iznimka propisivanja novčane kazne primjenjuje samo za slučajeve kada je aktom Europske unije propisan opći minimum i maksimum novčane kazne, za sve ostale situacije primjenjivat će se opći minimum i maksimum novčane kazne iz stavka 1. do 8. članka 33. Zakona. Dakle, za najteže prekršaje za koje aktom Europske unije nije propisan opći minimum i maksimum novčane kazne, opći maksimum kazne iznosio bi 2.000.000,00 kuna. Držimo da ovakva kazna u pojedinim upravno-pravnim područjima neće osigurati razmjernu zaštitu zaštićenog dobra, neće utjecati na počinitelja niti će imati učinak odvraćanja odnosno prevencije na potencijalne počinitelja, te stoga neće ispuniti svrhu kažnjavanja propisanu člankom 32. Zakona niti će osigurati ispunjenje obveza propisanih pravno obvezujućim aktima Europske unije koji zahtijevaju da države članice odrede razmjerne, učinkovite i odvraćajuće sankcije. U prilog navedenom ukazujemo na primjer upravno-pravnog područja kojim se uređuje područje elektroničkih komunikacija, gdje su posebnim propisom (Zakonom o elektroničkim komunikacijama) za najteže prekršaje propisane novčane kazne u kazne u postotku od 1% do 10% bruto prihoda, te je u postupku preuzimanja pravne stečevine Europske unije u području elektroničkih komunikacija Europska komisija potvrdila usklađenost hrvatskog propisa s mjerodavnim aktima Europske unije. Kako obvezujući akti Europske unije u području elektroničkih komunikacija propisuju obvezu država članica da odrede razmjerne, učinkovite i odvraćajuće sankcije, ali pritom ne propisuju opći minimum i maksimum kazne, predložena izmjena članka 33. stavka 9. Zakona dovest će u pitanje ispunjavanja obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u postupku pristupanja Europskoj uniji. Pored toga, imajući u vidu kako je zakonodavac prepoznao važnost zaštite određenih dobara koja su navedena u stavku 7. ovoga članka, držimo opravdanim omogućiti propisivanje učinkovitih i odvraćajućih sankcija za prekršaje kojima se ugrožavaju navedena dobra. Nije prihvaćen Budući da prema aktima Europske unije sankcije moraju biti razmjerne, učinkovite i odvraćajuće, što u pojedinim slučajevima može biti u neskladu s domaćim zakonodavstvom, mijenjaju se i brišu pojedine odredbe iz važećeg Prekršajnog zakona. Tako se dosadašnji članak 33. stavak 9. mijenja jer se radi o preuskoj odredbi. U Nacrtu prijedloga u odnosu na novi članak 33. stavak 9. propisano je da se ograničenja glede novčane kazne iz članka 33. stavka 1. do 8. ne odnose na najteže prekršaje za koje je pravno obvezujućim aktom Europske unije određen opći minimum i maksimum ili način izračuna novčane kazne. Tom izmjenom Prekršajni zakona, kao opći propis o prekršaju, neće se morati nadalje usklađivati s europskim propisima u odnosu na spomenuta ograničenja novčane kazne za te prekršaje jer je u tom dijelu omogućeno propisivanje novčane kazne na način i u visini s citiranim aktima EU-a. Stoga nema zapreke da se posebnim propisom za spomenute prekršaje propiše novčana kazna u postotku ukupnog prihoda okrivljenika, kao drugom načinu izračuna novčane kazne.