Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo inženjera geotehnike OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Polazeći od utvrđenih ciljeva i ishoda izmjena Zakona (olakšan pristup jedinstvenom tržištu Europskog gospodarskog prostora, smanjenje ograničavajućih uvjeta, povećanje broja nositelja stručnih kvalifikacija u profesiji te veća konkurentnost na tržištu rada) predlažemo da se ponovno uvede mogućnost obavljanja poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja osobama koje imaju šestu razinu EQF (bachelor). U više zemalja EGP bachelori imaju mogućnost biti ovlašteni projektanti, dok hrvatski bachelori građevinske i arhitektonske struke takvu mogućnost više nemaju, što ih dovodi u neravnopravan položaj na europskom tržištu rada. Djelomično prihvaćen Kako je u Tezama za prethodnu procjenu učinaka propisa navedeno, ovim Zakonom se rješava problem slobode pružanja usluga u postupku rješavanja problema reguliranih profesija u prostornom uređenju i gradnji. Međutim, problem profesija koje nisu regulirane profesije, kao što su to inženjeri geotehnike i krajobrazni arhitekti, nije moguće riješiti bez izmjena Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15), kojim su uređeni uvjeti za fizičke osobe za upise u imenike i evidencije strukovnih komora. Nastavno, ovim Zakonom je moguće propisati koje su kompetencije pojedine struke, odnosno zadaće struke ali ne i uvjete za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja kao i vođenja građenja za fizičke osobe krajobrazne arhitekte i inženjere geotehnike. Minimalna razina za arhitektonsku struku u obavljanju poslova projektiranja uređena je Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija, kako je izmijenjena i dopunjena.
2 Hrvatsko društvo inženjera geotehnike OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Važećim zakonskim odredbama nametnuti su i ograničavajući uvjeti za obavljenja profesije inženjera građevinske struke (inženjera građevinarstva i inženjera geotehnike) i krajobraznih arhitekata. Potrebno je utvrditi pravni okvir, odnosno kriterije koji su nediskriminirajući, nužni i razmjerni za obavljanje profesije na svim osnovama (stalnoj, privremenoj i povremenoj). Sadašnjim odredbama Članka 50. Zakona, poglavlje Projektiranje i kontrola projekata, propisano je da se zadaće ovlaštenih inženjera geotehničke struke u projektiranju i kontroli projekata propisuju Statutom HKIG. S obzirom na to da je tim Statutom to ponovno propušteno učiniti (propisane su samo zadaće voditelja radova, dok zadaće voditelja građenja i ovlaštenih inženjera geotehničke struke nisu propisane), potrebno je predmetne zadaće inženjera geotehničke (geoinženjerske) struke definirati na razini Zakona, na jednaki način kako je to zakonski propisano za sve ostale struke koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje. Nije prihvaćen Minimalna razina za arhitektonsku struku u obavljanju poslova projektiranja uređena je Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija, kako je izmijenjena i dopunjena.
3 DAMIR BOROVIĆ OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE Obzirom na učestala pitanja tko se smatra izvođačem radova i što mora zadovoljavati izvođač obzirom na uvjet zapošljavanja ovlaštene osobe kao i česte upite uz manje složene radove predlaže se navedeno razmotriti prilikom izmjena i dopuna Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Prihvaćen Kako je u Tezama za prethodnu procjenu učinaka propisa navedeno, cilj Zakona je urediti uvjete za obavljanje poslova prostornoga uređenja i gradnje, dakle, između ostalog, preispitat će se i uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja te s tim u vezi obveze izvođača te potrebne kompetencije, znanja i vještine za osobe koje vode građenje, odnosno radove u svojstvu ovlaštenih osoba.