Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode", podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK POGLAVLJE I., Članak 2. Potrebno obrisati zadnju alineju u članku s obzirom da se navodi uredba kojom se mijenjanju EU uredbe 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 i druge. Nije prihvaćen Spomenutom uredbom se ne mijenjaju u potpunosti nego se dopunjuju spoemenute Uredbe.
2 HGK POGLAVLJE I., Članak 3. U točki 6. potrebno je precizirati o kakvim nacionalnim sustavima kvalitete i sustavima neobaveznih izraza kvalitete sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu se radi. Potrebno je preispitati jesu li točke 15., 16. i 17. potrebne s obzirom da se definirani izrazi ne koriste dalje u Pravilniku. Djelomično prihvaćen Nacionalni sustavi kvalitete i sustavi neobaveznih izraza kvalitete sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu predviđeni su Uredbom (EU) br. 1151/2012 od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U Hrvatskoj trenutno još nema spomenutih sustava certificiranja poljoprivrednih proizvoda priznatih od strane ministarstva poljoprivrede, ali je ostavljena mogućnost da se u slučaju priznavanja za iste kroz izmjene Programa ruralnog razvoja omogući potpora bez izmjene Pravilnika. Prihvaća se brisanje točaka 15., 16. i 17. iz članka 3.
3 HGK POGLAVLJE II., Članak 5. Odredbu stavka 2. potrebno je precizirati. Ekološki proizvođači moraju biti upisani u Upisnik ekoloških proizvođača, a ostali korisnici moraju imati potpisan ugovor s certifikacijskim tijelom. Nije prihvaćen Sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva upis u Upisnik ekoloških proizvođača. Činjenicu upisa provjerava AP u svojim bazama.
4 Udruga za razvitak poljoprivrede i agro-turizma "Ulika" Cres POGLAVLJE III., Članak 7. Stavci 5. i 6. nisu jasno formulirani te smatramo da ih je vrlo teško primijeniti u praksi. U stavku 5. se navodi da je „početak sudjelovanja u sustavu kvalitete računa se od datuma sklapanja Ugovora/Sporazuma o poslovnoj suradnji s jednim od ovlaštenih kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda…“. Napominjemo da je u pojedinim slučajevima ugovor potpisan dok je proizvod s oznakom bio zaštićen na nacionalnoj razini pa nije jasno koji će biti referentni datum za početak sudjelovanja u sustavu kvalitete. U svezi stavka 6., postoji mogućnost da se na natječaj javi korisnik koji u sustavu kvalitete sudjeluje 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali je oznaka registrirana na razini EU 2015. godine. Formulacija stavka implicira da će se njegovo sudjelovanje računati od trenutka registracije proizvoda. Molimo da se navedeni stavci preformuliraju na način da se nedvojbeno može utvrditi datum početka sudjelovanja u sustavu kvalitete. Prihvaćen predefinirano na način da sada glasi: "(5) Početak novog sudjelovanja u sustavu kvalitete smatra se datum provođenja prve stručne kontrole od strane ovlaštenog kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda, odnosno provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji. (6) Početkom sudjelovanja u sustavima kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete prije podnošenja zahtjeva za potporu, smatra se datum provođenja prve stručne kontrole od strane ovlaštenog kontrolnog tijela nakon registracije naziva proizvoda odnosno oznake na EU razini. (7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članaka maksimalno razdoblje trajanja potpore umanjit će se za broj godina proteklih od početka sudjelovanja u sustavu kvalitete."
5 HGK POGLAVLJE III., Članak 7. Odredba u stavku 6. je nejasna i potrebno ju je preispitati. Što ako se proizvođač uključio u proizvodnju proizvoda u sustavu kvalitete X godina nakon registracije oznake na razini EU? Djelomično prihvaćen predefinirano na način da sada glasi: “(5) Početak novog sudjelovanja u sustavu kvalitete smatra se datum provođenja prve stručne kontrole od strane ovlaštenog kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda, odnosno provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji. (6) Početkom sudjelovanja u sustavima kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete prije podnošenja zahtjeva za potporu, smatra se datum provođenja prve stručne kontrole od strane ovlaštenog kontrolnog tijela nakon registracije naziva proizvoda odnosno oznake na EU razini. (7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članaka maksimalno razdoblje trajanja potpore umanjit će se za broj godina proteklih od početka sudjelovanja u sustavu kvalitete.“
6 HGK POGLAVLJE III., Članak 10. U točki a) potrebno je precizirati o kakvim vrstama troškova se radi. Odredba je nejasna. Nije prihvaćen Potpuniji popis prihvatljivih troškova definira se natječajem.
7 HGK POGLAVLJE III., Članak 12. Predlažemo izmjenu članka radi jasnoće: "Kriteriji odabira projekata, koji se upućuju na mišljenje Odboru za praćenje provedbe Programa, sastavni su dio natječaja. Projekti sadržani u Zahtjevima za potporu ocjenjuju se u skladu s kriterijima odabira." Nije prihvaćen Izričaj iz pravilnika smatramo potpunim.
8 HGK POGLAVLJE III., Članak 13. Potrebno provjeriti radi li se kod 3.1.1. o državnim potporama. Ako ne – članak nije potreban. Nije prihvaćen smatra se potrebnim
9 HGK POGLAVLJE II., Članak 15. Stavak 1. točka a) - potrebno specificirati tko su skupine proizvođača. Stavak 1. točka b) - zašto su navedene samo udruge ekoloških proizvođača kao prihvatljivi korisnici? Što je sa zadrugama, proizvođačkim organizacijama, grupacijama proizvođača koje djeluju pri komorama? Odredbu je potrebno preispitati. Nije prihvaćen Biti će definirano natječajem
10 Udruga za razvitak poljoprivrede i agro-turizma "Ulika" Cres POGLAVLJE II., Članak 18. U stavku 10. iz ovako formulirane odredbe nije jasno radi li se o uobičajenoj zabrani dvostrukog financiranja pojedinih troškova ili se smatra da središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore neće moći sudjelovati u financiranju preostalih 30% troškova projekta za koje se neće ostvariti potpora putem ove mjere. Ako je točna ova druga pretpostavka, predlažemo da se odredba ukine jer skupine proizvođača ne raspolažu sredstvima za sufinanciranje projekta. Djelomično prihvaćen preformulirano u završnoj verziji pravilnika. Pojašnjenje: Maksimalni intenzitet potpore iznosi 70% i biti će umanjen za iznos sredstava koji je za istu aktivnost primljen od tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore
11 Udruga za razvitak poljoprivrede i agro-turizma "Ulika" Cres POGLAVLJE II., Članak 18. U stavcima 7. i 8. smatramo da se neopravdano ograničava prijava projekta od strane skupine proizvođača uvjetovanjem duljine sudjelovanja u sustavima kvalitete od strane članstva, odnosno uvjetovanjem korištenja / prijave potpore u tipu operacije 3.1.1. Članak 16. stavak 1. Uredbe EU 135/2013 navodi: „Potpora u okviru ove mjere obuhvaća poljoprivrednike i skupine poljoprivrednika koji prvi put sudjeluju ili poljoprivrednike ili skupine poljoprivrednika koji su u pet prethodnih godina sudjelovali u programima kvalitete….“. Znači, Uredba uvjetuje sudjelovanje skupine poljoprivrednika u programu kvalitete, ali ne i korištenje potpora od strane njihovih članova. Smatramo da je uvjet da skupina sudjeluje u sustavu kvalitete zadovoljen kada netko od članova udruge sudjeluje u sustavu kvalitete, a ne kada netko od članova koriti ili će koristiti potporu u tipu operacije 3.1.1. Napominjemo da predloženim odredbama u stavcima 7. i 8. onemogućujete korištenje potpore svim skupinama proizvođača koji su bili hrvatski pioniri u registraciji i korištenju oznaka kvalitete zbog čega svi njihovi članovi korite oznaku dulje od godine dana. Vodite računa da su takvi korisnici sve troškove certificiranja i promidžbe oznaka do sada plaćali iz vlastitih sredstava. Djelomično prihvaćen preformulirano
12 HGK POGLAVLJE II., Članak 19. Stavak 3. Odredba predviđa da planove informiranja i promocije ocjenjuje Ocjenjivački odbor. Čini se kako je uopće nepotrebno ocjenjivanje Planova s obzirom da je predviđeno ocjenjivanje Projekata koristeći kriterije iz članaka 22. Ako Agencija za plaćanja provjerava planove promidžbe u vinskoj omotnici, nema razloga da to i ovdje ne radi. Stavak 8. - nedostaje Prilog 1. Djelomično prihvaćen Ocjenjivački odbor dodjeljuje bodove za plan informiranja, a tako dodijeljeni bodovi predstavljaju samo jedan od kriterija odabira kojim se ocjenjuje cijela prijava. Prilog će biti sastavni dio Pravilnika koji se objavljuje u NN