Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ROBERT OJUROVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O       HRVATSKOJ  POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, Članak 3. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom zakona koji je sada također na e - savjetovanju izmijenjen je članak 25. te su pobrisane djelatnosti Hrvatske poljoprivredno - šumarske savjetodavne službe (HPŠSS) iz područja šumarstva za privatne šumoposjednike. Dio djelatnosti iz Zakona o šumama (NN 68/18) nije prenesen u ovaj Zakon. Nije jasno što će biti podloga za usklađivanje Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 40/17 i 48/18) u smislu poslova/djelatnosti, ako u ovome članku nisu pobrojene svi poslovi/djelatnosti koje je HPŠSS obavljala za privatne šumoposjednike? Doduše u ovome članku su navedeni: - drugi poslovi određeni posebnim propisima. Koji su to propisi? Primjerice djelatnost „provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama šumoposjednika“ je jedna od najvažnijih djelatnosti koje je HPŠSS obavljala, a radi se o pregledu izvršenih radova koje izvode šumoposjednici odnosno licencirani izvoditelji šumarskih radova. Djelatnost „donošenje rješenja za doznaku stabala kada za predmetnu šumu nije izrađen program gospodarenja šumama šumoposjednika“ je upravni postupak koji je provodila/providi HPŠSS… Stoga predlažem u ovaj članak dodati izostavljene djelatnosti i to kako je dolje nabrojano: - provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama šumoposjednika, izrada operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te donošenje rješenja za doznaku stabala kada za predmetnu šumu nije izrađen program gospodarenja šumama šumoposjednika - sudjelovanje u izradi propisa zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta malih i srednjih šumoposjednika; prikupljanje podataka o šumskim požarima u šumama malih i srednjih šumoposjednika i dostavljanje Ministarstvu - uspostava sustava motrenja te organiziranje, praćenje i prikupljanje podataka te izvješćivanje mjerodavnih institucija o pojavi štetnih organizama u šumama malih i srednjih šumoposjednika - davanje preporuka u vezi s nabavom šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i pošumljavanje - izdavanje popratnica za božićna drvca, obračun naknade šumske štete u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika - izdavanje rješenja o upisu u upisnik privatnih šumoposjednika Djelomično prihvaćen Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona koji je na e-savjetovanju izmijenjen je članak 25. jer su istim bile propisane djelatnosti Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Novim prijedlogom članka 25. propisuje se da je unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu šumoposjednika nadležno Ministarstvo poljoprivrede. Predloženim zakonom mijenjaju se članci 15., 29., 30., 31., 33., 36., 39., 40., 41., 43. i 44. kojima se propisuju poslovi Ministarstva poljoprivrede koje je do sada obavljala Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba. U članku 3. Nacrta prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Konačnim prijedlogom zakona navedeno je da Ministarstvo poljoprivrede preuzima i druge poslove određene posebnim propisima. Posebni propisi su zakoni iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede na temelju kojih je Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba obavljala poslove, a koje preuzima Ministarstvo. Prihvaćaju se prijedlozi za dodavanje poslova koje će obavljati Ministarstvo poljoprivrede i to: provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama šumoposjednika i izdavanje popratnice za božićna drvca. Ostali prijedlozi za dodavanje poslova se ne prihvaćaju jer su uređeni zakonima iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede. Poslovi davanja preporuka u vezi s nabavom šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i pošumljavanje sadržani su u navedenim poslovima u članku 3. podstavku 2. Nacrta prijedloga zakona koji propisuje davanje stručnih savjeta i promicanje znanja u području poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Poslove obračuna naknade šumske štete u šumama šumoposjednika Ministarstvo poljoprivrede ne može obavljati jer ministar poljoprivrede propisuje pravilnikom visinu, način izračuna i mjerila prema kojima se određuje naknada za šumsku štetu.