Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog I_internet Prilog I. Stručni kriteriji za odabir područja ekološke mreže 22.7.2015. Preuzmi
Prilog II_internet Prilog II. Prirodni stanišni tipovi i divlje vrste od interesa za Europsku uniju zastupljeni na teritoriju Republike Hrvatske 22.7.2015. Preuzmi
Prilog III_Dio 1_POP_internet Prilog III. Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice (POP) 22.7.2015. Preuzmi
Prilog III_Dio 2_POVS_internet Prilog III. Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) 22.7.2015. Preuzmi
Prilog IV_Dio 1_POP_internet Prilog IV. Dio I. Publikacijska karta - Područja očuvanja značajna za ptice (POP) 22.7.2015. Preuzmi
Prilog IV_Dio 2_POVS_internet Prilog IV. Dio 2. Publikacijska karta - Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) 22.7.2015. Preuzmi
Prilog obrazloženja Uredbe_zaključci biogeo seminara_HR Prilog obrazloženju Uredbe (zaključci Biogeografskog seminara) 22.7.2015. Preuzmi