Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Slika 8-1. Područja ekološke mreže NATURA 2000 u pretpostavljenoj zoni utjecaja provedbe mjera SRRP (500 m s obje strane plovnih rijeka) Slika 8-1. Područja ekološke mreže NATURA 2000 u pretpostavljenoj zoni utjecaja provedbe mjera SRRP (500 m s obje strane plovnih rijeka) 30.8.2021. Preuzmi
Slika 8-2 Kartografski prikaz položaja obuhvata inicijalno planiranog VKDS i šireg područja u odnosu na (zajedničku) granicu područja ekološke mreže Spačvanskog bazena (HR1000006 Spačvanski bazen, HR20001414 Spač Slika 8-2 Kartografski prikaz položaja obuhvata inicijalno planiranog VKDS i šireg područja u odnosu na (zajedničku) granicu područja ekološke mreže Spačvanskog bazena (HR1000006 Spačvanski bazen, HR20001414 Spač 30.8.2021. Preuzmi
Slika 8-3 Pregledni prikaz prostorne razdiobe najzastupljenijih šumskih zajednica na promatranom području (M 1500 000), prema izvorniku Trinajstić et al. (1992). (Izvor Studija utjecaja na okoliš VKDS 2011.) Slika 8-3 Pregledni prikaz prostorne razdiobe najzastupljenijih šumskih zajednica na promatranom području (M 1500 000), prema izvorniku Trinajstić et al. (1992). (Izvor Studija utjecaja na okoliš VKDS 2011.) 30.8.2021. Preuzmi
Slika 8-4 Prikaz velike vjerojatnosti poplavljivanja na području ekološke mreže (granice POP područja HR1000006 preklapaju se s POVS HR2001414 i HR2001415) Slika 8-4 Prikaz velike vjerojatnosti poplavljivanja na području ekološke mreže (granice POP područja HR1000006 preklapaju se s POVS HR2001414 i HR2001415) 30.8.2021. Preuzmi
Slika 8-5 Tehničko rješenje odvodnje velikih voda Slika 8-5 Tehničko rješenje odvodnje velikih voda 30.8.2021. Preuzmi
Slika 8-6 Tehničko rješenje kod oplemenjivanja malih voda i navodnjavanja Slika 8-6 Tehničko rješenje kod oplemenjivanja malih voda i navodnjavanja 30.8.2021. Preuzmi
Slika 8-7 Shema odvodnje sliva VKDS ovisno o hidrološkim prilikama Slika 8-7 Shema odvodnje sliva VKDS ovisno o hidrološkim prilikama 30.8.2021. Preuzmi
Slika 8-8 Četiri (4) faze područja izgradnje sustava za navodnjavanje Slika 8-8 Četiri (4) faze područja izgradnje sustava za navodnjavanje 30.8.2021. Preuzmi
Slika 8-9 Izvadak iz Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN 12111), kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora, na području smještaja planiranog kanala na pros Slika 8-9 Izvadak iz Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN 12111), kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora, na području smještaja planiranog kanala na pros 30.8.2021. Preuzmi
Tablica 8-9. Procjena i opis utjecaja mjera strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže Tablica 8-9. Procjena i opis utjecaja mjera strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 30.8.2021. Preuzmi
14.1 Popis ciljnih vrsta ptica unutar područja ekološke mreže NATURA 2000 14.1 Popis ciljnih vrsta ptica unutar područja ekološke mreže NATURA 2000 30.8.2021. Preuzmi
14.2 Popis ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova unutar područja ekološke mreže NATURA 2000 14.2 Popis ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova unutar područja ekološke mreže NATURA 2000 30.8.2021. Preuzmi
Tablica 14-1 Pregled utjecaja na ciljne vrste ptica Tablica 14-1 Pregled utjecaja na ciljne vrste ptica 30.8.2021. Preuzmi
Tablica 14-1 Pregled utjecaja na ciljne vrste i ciljne stanišne tipove Tablica 14-1 Pregled utjecaja na ciljne vrste i ciljne stanišne tipove 30.8.2021. Preuzmi
Tablica 8-6 HR100006 Spačvanski bazen – procjena stupnja utjecaja za ciljne vrste Tablica 8-6 HR100006 Spačvanski bazen – procjena stupnja utjecaja za ciljne vrste 30.8.2021. Preuzmi
Tablica 8-7 HR2001414 Spačvanski bazen – procjena utjecaja za ciljne vrste i ciljne stanišne tipove Tablica 8-7 HR2001414 Spačvanski bazen – procjena utjecaja za ciljne vrste i ciljne stanišne tipove 30.8.2021. Preuzmi
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina_izvorni dokument Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina_izvorni dokument 30.8.2021. Preuzmi
Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina 31.8.2021. Preuzmi