Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
NACRT Uredbe o izvještajima za žrtve - verzija II 0410 Nacrt Uredbe o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke vijeća 2001/220/PUP 5.10.2017. Preuzmi