Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Prijedloga zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Marušić PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. ZORAN MARUŠIĆ Postavio bi pitanje i dao primjedbe na ovaj Zakon. Zašto nacrt prijedloga Zakona obuhvaća samo vremensko razdoblje od 8.10.1991. do21.10.2002. i za taj period uvjetuje najmanje 5 godina provedeno na radu? -Naime, općepoznato je da je "Plobest"d.d. Ploče i "Plobest" u stečaju pravni sljedbenik tvornice "Azbest" Ploče, te da je "Plobest" Ploče registriran na Trgovačkom sudu u Splitu u siječnju 1990. -Svi profesionalno oboljeli radnici su 5, 10, ili više godina bili svakodnevno izloženi velikim koncentracijama azbestne prašine u vremenskom periodu prije 1990 godine,te kada je znanstveno dokazano da se azbestoza, kao teška i kancerogena bolest, manifestira tek nakon 10 i više godina nakon prestanka izloženosti azbestu. Većina profesionalno oboljelih radnika je umrlo ili zbog zdravstvenih razloga promijenilo radnu i životnu sredinu. Prema svim tim ljudima , nacrt Zakona čini veliku nepravdu, pošto nemaju za naznačeno razdoblje minimalno 5 godina rada. Većina njih ima 5,10 ili više godina rada u tim uvjetima i to u vrijeme kada je koncentracija azbestne prašine i mogućnost obolijevanja bila mnogostruko veća, nego za razdoblje koje je određeno nacrtom ovog Zakona (u godinama prije ovog razdoblja, dok azbest kao materijal nije bio zabranjen ni u najmanjoj mjeri). U skladu sa međunarodnom konvencijom o zabrani prerade azbesta i proizvodnje proizvoda koji u svom sastavu imaju azbest, tvornica "Azbest" Ploče, na Trgovačkom sudu u Splitu mijenja naziv u "Plobest"d.d. Ploče, te postepeno iz proizvodnje izbacuje azbest kao osnovnu sirovinu i uvodi supstitute; staklena i keramička vlakna kao zamjenu za azbest. Polovicom devedesetih, "Plobest" d.d. Ploče napušta preradu azbesta kao osnovne sirovine, te organizacijski i tehnološki prelazi na navedene supstitute. Time se znatno smanjuje opasnost po zdravlje zaposlenika. Zbog toga je neophodno u nacrtu Zakona promijeniti navedeno razdoblje u kojem su radnici bili izloženi štetnom djelovanju azbesta. Nelogično je, da bi se priznalo profesionalno oboljenje, za vrijeme puno veće izloženosti, uvjet bio jedna godina radnog staža, a za razdoblje koje je po radnike bilo manje opasno uvjetuje pet godina rada, a većina radnika radila je i za vrijeme puno veće izloženosti, ali im limitiranje tog razdoblja onemogućuje dobivanje odštete. Nacrt Zakona je nedorečen i u dijelu gdje se ne regulira obeštećenje za one radnike koji su se zatekli u radnom odnosu u vrijeme otvaranja stečaja 15.12.1999. Dvije godine su radili bez plaće, a žrtve su azbesta iz razdoblja od prije navedenog u nacrtu. Njihova je jedina krivnja što nemaju pet godina rada u tom vremenu. Moj je prijedlog da se za ovu grupu bivših zaposlenika primjeni isti način obeštećenja kao i za radnike "Salonita" iz Vranjica. Također je nelogično, da su se radnicima koji su oboljeli (ili u međuvremenu umrli) u prijašnjim, mnogo opasnijim razdobljima, isplaćivala mnogo manja obeštećenja, nego što se sada predlaže za radnike koji nisu bili obuhvaćeni starim zakonom niti imaju profesionalno oboljenje. Svakako je potrebno obeštetiti i te radnike, koji su sada u nacrtu, ali isto tako treba izjednačiti visinu naknade i za radnike iz ostalih razdoblja (pogotovu s obzirom na činjenicu da su svi odreda oboljeli a mnogi i umrli), tako da im se isplati razlika od iznosa koju su oni dobili do iznosa koji se predlaže za radnike koji nisu obuhvaćeni starim zakonom. Ovako razmišlja velika većina bivših radnika tvornice sa kojima sam u stalnim kontaktima i razgovorima. Unaprijed se zahvaljujem sa nadom da će zakon ispuniti očekivanja bivših radnika. Zoran Marušić, jedan od bivših zaposlenika i žrtva azbesta. Nije prihvaćen Predmetnim Nacrtom prijedloga zakona obuhvaćeno je razdoblje od 11 godina. Referentno razdoblje određeno je od dana proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada 1991. zaključno s danom prije otvaranja društva Novi Plobest koje nije registrirano za rad s azbestom. Najmanje 5 godina provedenih na radu odnosno izloženosti azbestu prihvaćeno vrijeme je vrijeme izloženosti za moguću pojavu bolesti stoga su adresatima predmetnog zakona utvrđeni radnici društava Plobest d.d. Ploče i Plobest d.d. u stečaju koji su u referentnom razdoblju ostvarili 5 godina radnog staža odnosno minimalno pet godina bili izloženi štetnom utjecaju azbesta.
2 Josip Balić PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. Prvenstveno pozdravljam rješavanje obeštećenja radnika Plobesta d.d. i Plobesta d.d. u stečaju. Međutim žalosno je da ovim prijedlogom Zakona stavljate u nepovoljan položaj radnike Salonita d.d. u stečaju. Naime kao što Vam je poznato istim Zakonom su obeštećeni radnici Salonita d.d. u stečaju koji su se našli u radnom odnosu dana 14. veljače 2006. godine. Međutim zbog pokretanja stečaja 50-ak radnika koji su cijeli svoj radni staž proveli u navedenom poduzeću je dobilo otkaz nekoliko mjeseci prije zakonom definiranog datuma te nisu dobili navedeno obeštećenje dok radnici koji su teoretski mogli stupiti u radni odnos dan prije 14. veljače 2006. godine su pravo na obeštećenje ostvarili. Zbog čega radnici Salonita i Plobesta nisu isti pred zakonom i Ustavom RH? Zbog čega jedan zakon definira diskriminirajući datum dok drugi kao kriterij uzima radni staž? Zbog čega jedan Zakon kao svrhu obeštećenja navodi višegodišnju izloženost azbestu a drugi potpunu zabranu stavljanja u promet i korištenja azbestnih vlakana? Ukoliko prijedlog ovog Zakona u ovakvom obliku bude usvojen potrebno je i Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju uskladiti s istim. Nije prihvaćen Adresati predmetnog nacrta prijedloga zakona su radnici koji su u periodu od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002 godine bili zaposleni u trgovačkim društvima Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju Ploče, obeštećenje kojih nije do sada riješeno drugim propisima.
3 Danko Franić PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. Nastavno na komentar Joška Jakića ističem da njegov prijedlog dopune teksta nije dobar jer bi istim branitelji bili stavljeni u povoljniji položaj u odnosu na ostale radnike koji su bili dugogodišnje izloženi azbestu , a pogotovo žene koje su radile u pogonima gdje je koncentracija azbestne prašine bila najveća. Razlog za obeštećenje je u činjenici dugogodišnje izloženosti azbestu , a ne u činjenici obrane zemlje ( prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata uređena su posebnim zakonom). Naravno da i branitelji imaju pravo na obeštećenje , i sam pripadam toj skupini , ali uz uvjete kao i svi ostali. Stoga predlažem rješenje kojim će biti obeštećeni i svi branitelji za koje se zalaže Jakić, ali i svi ostali radnici koji su radili najmanje 5 godina prije 08. 10. 1991. g. u tvornici " Azbest " - Ploče i tvornici " Plobest " sa p.o. - Ploče. Zašto 5 godina prije ? Zato što se predlagatelj zakona u tekstu koji je podloga za savjetovanje u odjeljku II , pododjeljku " 1.Ocjena stanja " poziva na konvenciju Međunarodne organizacije rada broj 162 , kojom je predviđeno da se nacionalnim zakonima odrede mjere zaštite radnika izloženih azbestu što pretpostavlja i obeštećenje istih. Budući je Konvencija usvojena 04. lipnja 1986. g. ona se trebala primijeniti na sve radnike tvornice " Azbest " i tvornice " Plobest " sa p.o. - Ploče, koji su počev od 1986. pa nadalje bili izloženi štetnom djelovanju azbesta , neovisno o činjenici što su isti tada bili državljani SFRJ koja je konvenciju ranije ratificirala. Temeljem ugovora o sukcesiji Republika Hrvatska je pravna sljednica bivše SFRJ , pa je stoga ta konvencija obvezuje već od 1986. , a ne tek od dana neovisnosti ( 08. 10. 1991. ) Slijedom navedenog predlažem izmjene i dopune teksta Prijedloga zakona kako slijedi : Naziv zakona trebao bi glasiti " Prijedlog zakona o obeštećenju radnika tvornice " Azbest " - Ploče , tvornice " Plobest " sa p.o. - Ploče , " Plobest " d.d. - Ploče i " Plobest " d.d. u stečaju - Ploče " U članku 1. Prijedloga zakona iza riječi " radnika " dodaju se riječi " tvornice Azbest - Ploče, tvornice Plobest sa p.o. - Ploče , iza čega slijedi zarez i nastavak sadašnjeg teksta. Članak 2. mijenja se i glasi : " Pravo na obeštećenje priznaje se radniku koji je bio u radnom odnosu u tvrtkama iz članka 1. ovoga Zakona od 08. listopada 1986. do 21.listopada 2002. godine i koji je najmanje pet godina u istim tvrtkama radio izložen azbestu , odnosno njegovu nasljedniku ( u daljnjem tekstu: radnik)." Nije prihvaćen Predmetnim Nacrtom prijedloga zakona obuhvaćeno je razdoblje od 11 godina. Referentno razdoblje određeno je od dana proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada 1991. zaključno s danom prije otvaranja društva Novi Plobest koje nije registrirano za rad s azbestom. Najmanje 5 godina provedenih na radu odnosno izloženosti azbestu prihvaćeno vrijeme je vrijeme izloženosti za moguću pojavu bolesti stoga su adresatima predmetnog zakona utvrđeni radnici društava Plobest d.d. Ploče i Plobest d.d. u stečaju koji su u referentnom razdoblju ostvarili 5 godina radnog staža odnosno minimalno pet godina bili izloženi štetnom utjecaju azbesta.
4 Joško Jakić PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. Poštovani, Na temelju Nacrta prijedloga Zakona o obeštećenju radnika trg. društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju Ploče u ime nas branitelja-dragovoljaca domovinskog rata (1991-1996 g.) bivših djelatnika u azbestnoj industriji koji smo u svom radu bili izloženi štetnom djelovanju azbesta na zdravlje, a proveli u takvim uvjetima rada najmanje 10 i više godina prije 08.10.1991 g. odakle smo otišli u oružane snage RH (vojska, policija) predlažemo da se donese članak: Branitelj – dragovoljac koji je obolio od azbestoze ima pravo na obeštećenje ako je prije 1991 g. radio u azbestnoj industriji te dugoročno bio izložen djelovanju azbesta na zdravlje najmanje 10 g. i ima najmanje 5 godina u obrani RH. Ovim člankom Zakona bi se obeštetili radnici od azbestoze koji su zbog obrane RH učestovali u oružanim snagama (vojska, policija) te su svoj dugogodišnji staž u azbestnoj industriji zamijenili stvaranju RH. Prijedlogom zakona, radnici koji su daleko kraće vrijeme bili u doticaju s azbestom bili bi na neki način nagrađeni u odnosu na radnike koji su oboljeli i odradili duži period u doticaju s azbestom. U ime Hrvatskih branitelja – radnika oboljelih od azbestoze nadamo se povoljnom rješenju te usvajanju i ugradnji naših prijedloga u Zakon. Nije prihvaćen Adresatima predmetnog zakona utvrđeni su radnici društava Plobest d.d. Ploče i Plobest d.d. u stečaju koji su u referentnom razdoblju ostvarili 5 godina radnog staža odnosno minimalno pet godina bili izloženi štetnom utjecaju azbesta. Predmetnim Nacrtom zakona utvrđuju se pravo na obeštećenje proizašlo iz radnog odnosa, dok su prava hrvatskih branitelja uređena Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17).
5 Martina Zmijarević PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. Kada se već obeštećuje radnike Plobesta, zašto se i po kojoj osnovi kao početni datum priznavanja obeštećenika uzima 08.listopada 1991.godine, kada je Plobest kao takvo društvo "nastalo" upisom u sudski registar okružnog privednog suda u Splitu, u registarskom ulošku 391 pod brojem Fi-1598/89, od 25.siječnja 1990.godine? Zašto su radnici koji su radili u Plobestu od samog početka isključeni iz prava za obeštećenje, a također su bili izloženi višegodišnjoj izloženosti azbestu na radnom mjestu? Također, zašto radnici Azbesta Ploče (do 31.12.1989.g.), kasnije Plobesta (od 01.01.1990.g. - navedeni datumi stoje u radnim knjižicama zaposlenika), kojima je i priznata profesionalna bolest, nemaju pravo na jednak iznos obeštećenja? Nije prihvaćen Predmetnim Nacrtom prijedloga zakona obuhvaćeno je razdoblje od 11 godina. Referentno razdoblje određeno je od dana proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada 1991. zaključno s danom prije otvaranja društva Novi Plobest koje nije registrirano za rad s azbestom. Najmanje 5 godina provedenih na radu odnosno izloženosti azbestu prihvaćeno vrijeme je vrijeme izloženosti za moguću pojavu bolesti stoga su adresatima predmetnog zakona utvrđeni radnici društava Plobest d.d. Ploče i Plobest d.d. u stečaju koji su u referentnom razdoblju ostvarili 5 godina radnog staža odnosno minimalno pet godina bili izloženi štetnom utjecaju azbesta.
6 Milenko Herceg PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. Pozdravljam donošenje ovog zakona i hvala bogu da imamo napokon vladu na čelu sa gospodinom Plenkovićem koja je spremna uhvatiti se u koštac sa ovom problematikom koja se pokušava riješiti punih osam godina. Nadam se da će se kroz javno savjetovanje doći i prijedlozi koji će pomoći da ovaj zakon učinimo što boljim,još jednom im od srca zahvaljujem u ime svih radnika Plobesta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Milenko Herceg PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D., I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani,čitajući komentare ne mogu vijerovat što pojedinci pišu pa tako izdvajam gospodina Marušića koji kaže da se azbest kao sirovina počeo izbacivati polovicom 90-tih, odgovorno tvrdim da se azbest iz proizvodnje nije izbacio sve do stečaja, ispitivanja i djelomična proizvodnja sa ne azbestnim materijalima da u jako maloj mjeri jer ni do današnjeg dana ne postoji materijal koji u potpunosti mijenja azbest, a ima još tu čudnih komentara. Pozdravljam donošenje Zakona.Lijep pozdrav! Nema odgovora
8 Josip Balić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. - Nema odgovora